Sunteți pe pagina 1din 11

MODELE DE FORMULARE

Lista formularelor:

Formularul – 1 Scrisoare de inaintare;


Formularul – 2 Imputernicire;
Formularul – 3 Declaratie privind privind încadrarea în categoria întreprinderilor
mici şi mijlocii;
Formularul – 4 Declaratie privind lista principalelor serviciile prestate in ultimii 3
ani;
Formularul – 5 Model de instrument de garantare pentru participare cu oferta la
procedura de atribuire a contractului
Formularul – 6 Formular de oferta (propunere financiara) pentru atribuirea
contractului
Formularul – 7 Formular de propunere tehnica pentru atribuirea contractului;

Instrucţiuni de completare a documentelor/ declaraţiilor/ formularelor solicitate pentru


demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către ofertanţi/candidaţi şi a
conformităţii ofertei cu cerinţele din documentaţia de atribuire
Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în
original de ofertant/candidat şi va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz,
de către altă persoană autorizată să reprezinte ofertantul. În acest ultim caz, persoana
autorizată va depune şi împuternicirea reprezentantului legal.
În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori, orice
document/declaraţie/formular solicitat va fi completat şi prezentat de către fiecare membru al
grupului de operatori.
Formularele conţin o secţiune distinctă pentru situaţiilor în care ofertanţii/candidaţii
sunt constituiţi într-un grup.
Documentele / declaraţiile / certificatele /emise de terţă parte (instituţii competente)
vor fi prezentate în limba română şi vor îndeplini una din următoarele condiţii de formă :
original, copie legalizată sau copie conform cu originalul. Autoritatea contractantă îşi rezervă
dreptul de a solicita ofertantilor declarati câştigători prezentarea acestor documente în forma
original, în cazul în care acestea au fost depunse în procedură în forma “copie conform cu
originalul”.
Persoanele fizice / juridice străine vor prezenta documentele / declaraţiile / certificatele
în copie conform cu originalul, însoţite de traducerea autorizată şi legalizată în limba romană.
Completarea formularelor se va face respectând instrucţiunile din subsol, astfel încât
informaţiile să fie complete şi fără echivoc pentru a permite verificarea concordanţei acestora cu
documentele de confirmare care vor fi depuse ulterior la solicitarea autorităţii contractante.

1
FORMULARUL nr.1

Operatorul economic Inregistrat la sediul autoritatii


___________________ contractante
(denumire / sediu ) nr._________data___________ora_____

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre ________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a anuntului/invitatiei de participare nr. ______ din ______________, privind


aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedura) pentru atribuirea
contractului _____________________________________ (denumirea contractului de achizitie
publica),
noi ____________________________________ (denumirea/numele operatorului
economic) va transmitem alaturat urmatoarele:

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numarul, emitentul) privind


garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilita de dumneavoastra prin
documentatia de atribuire;
2. Pachetul/plicul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un
numar de ______copii:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii ............................

Ofertant,

........................................................
(nume si prenume, semnatura autorizata si stampila)

2
FORMULARUL nr.2
Operator Economic
..........................
(denumirea)

Imputernicire

Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu sediul în


……………………………..(adresa operatorului economic), înmatriculata la Registrul Comerţului sub
nr.…, CIF ………, atribut fiscal …….....,reprezentată prin………………………, în calitate de
……………………………….,

Imputernicim prin prezenta pe Dl/Dna………………….……, domiciliat în


……………………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………, CNP ………………………….,
eliberat de ……............................., la data de …………, având funcţia de
………………………………………………, să ne reprezinte la procedura de atribuire ….........................(se
va completa cu denumirea obiectivului), organizată de...................în scopul atribuirii
contractului

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi


obligaţii:
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu
participarea la prezenta procedură;
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele
rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în
timpul desfăşurării procedurii.
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea


subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice
decizie a Autorităţii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea
contractelor de achiziţie publica.

Data completarii ............................

Ofertant,
........................................................
(denumire)

reprezentată legal prin_____________________


(nume si prenume, semnatura autorizata si stampila)

(Specimenul de semnătura al persoanei împuternicite)


..............................................
Notă: Împuternicirea va fi însoţita de o copie după actul de identitate al persoanei
împuternicite

3
FORMULARUL nr.3
Ofertant
.....................................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

Date de indentificare a întreprinderii


Denumirea întreprinderii
__________________________________________________________________________
Adresa sediului social
__________________________________________________________________________
Cod unic de înregistrare
_________________________________________________________________________
Numele şi funcţia
__________________________________________________________________________
(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)

Tipul întreprinderii
Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
 Întreprindere autonomă
 Întreprindere parteneră
 Întreprindere legată

Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii 1


Exerciţiul financiar de referinţă 2
Numărul mediu anual de Cifra de afaceri anuală netă Active totale
salariaţi (mii lei/mii Euro) (mii lei/mii Euro)

Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul  Nu


financiar anterior, datele financiare au  Da (în acest caz se va completa şi
înregistrat modificări care determină se va ataşa o declaraţie referitoare la
încadrarea întreprinderii într-o altă exerciţiul financiar anterior)
categorie (respectiv micro-întreprindere,
întreprindere mică, mijlocie sau mare).

Subsemnatul__________________, declar pe proprie răspundere că datele din această


declaraţie sunt conforme cu realitatea.
(numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)

Data completării ............................


Ofertant,

1
Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din OG nr. 27/2006
2
Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale
sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile anuale aprobate de acţionari sau
asociaţi.

4
.......................................................(nume şi prenume, semnătura autorizată şi ştampilă)

5
FORMULARUL nr.4
Operator Economic
..........................
(denumirea)

DECLARATIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII SIMILARE
IN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...........................................................


(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere,
sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat
sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ..........................................
(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in
legatura cu activitatea noastra.
Informatiile furnizate cu privire la identitatea clientilor/beneficiarilor si valorile
contractelor, sunt strict confidentiale, ele fiind destinate exclusiv evaluarii de catre autoritatea
contractanta a experientei similare a operatorului economic, in raport cu principalele prestari
de servicii realizate in ultimii 3 ani. Autoritatea contractanta nu este indreptatita sa le divulge
catre nicio persoana, indiferent de scop si nici nu poate folosi aceste informatii in alte scopuri,
sub sancțiunea prevăzută de legislația în vigoare.

Nr. Obiect Denumirea/ nume Pretul Perioada


crt. contract beneficiar contractului sau derulare
/client acordului-cadru(fara contract/ acord-
Adresa TVA) cadru **)

1
2
3
4
5

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .................................................


Numele şi prenumele semnatarului ............................................................................
Capacitate de semnătura ...........................................................................
Detalii despre ofertant ..........................................................................
Numele ofertantului .................................................................................
Ţara de reşedinţă .........................................................................................
Adresa ................................................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ......................................................................
Telefon / Fax .....................................................................
Data
...................................................................

6
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii »
din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau
instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine
sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru
producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
*)Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi
de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat;
subcontractant.
**) Se va preciza data de incepere si de finalizare a prestarii

7
FORMULARUL nr.5

_______________________
(denumire emitent garantie)

MODEL DE INSTRUMENT DE GARANTARE


pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului

Catre ___________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Avand in vedere procedura ________________________ pentru atribuirea contractului


___________________________ (denumirea contractului), noi ___________________
(denumirea emitentului), avand sediul inregistrat la _____________ (adresa emitentului), ne
obligam fata de ____________ (denumirea autoritatii contractante):

[OFERTANTUL ARE DREPTUL DE A ALEGE UNA DINTRE CELE DOUA VARIANTE


DE MAI JOS – I. sau II.]

Sa onoram neconditionat orice solicitare de plata din partea autoritatii contractante,


in limita a _____ din valoarea estimata a contractului, adica suma de ___________ RON (in
litere si in cifre) la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva
cererea respectiva, in situatia in care autoritatea contractanta declara ca suma ceruta de
ea si datorata ei este cauzata de culpa ofertantului, fiind incidente una sau mai multe
dintre situatiile de la literele a) – c) de mai jos (cazul garantiei care se executa neconditionat
conform art.86 alin. (3) lit. b) din H.G. nr. 925/20006);

[SAU]

Sa onoram conditionat orice solicitare de plata din partea autoritatii contractante, in


limita a _____ din valoarea estimata a contractului, adica suma de ___________ RON (in litere
si in cifre) la prima sa cerere scrisa şi după constatarea culpei ofertantului în conformitate
cu contractul garantat. În cererea sa autoritatea contractanta va preciza ca suma ceruta de ea
şi datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile de la literele a) –
c) de mai jos (cazul garantiei care se executa conditionat conform art.86 alin. (3) lit. a) din
H.G. nr. 925/20006)

ofertantul _____________________ (denumirea/numele), si-a retras oferta in perioada


de valabilitate a acesteia;

oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________


(denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei;

ofertantul _____________________ (denumirea/numele) a depus o contestatie cu


privire la procedura de atribuire a acordului care a fost respinsa pe fond de catre Consiliul

8
National pentru Solutionarea Contestatiilor sau ofertantul renunță la contestație, caz in care
ne obligam sa platim suma prevazuta de art. 278 1 din OUG 34/2006.

Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________.

In cazul in care partile sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a


garantiei sau sa modifice unele elemente ale ofertei care au efecte asupra prezentului
angajament, se va obtine acordul nostru prealabil, in caz contrar prezenta scrisoare de garantie
isi pierde valabilitatea.
Legea aplicabila prezentei garanţii de participare este legea romana.
Competente sa soluţioneze orice disputa izvorâta în legătura cu prezenta garanţie de
participare sunt instantele judecătoreşti romane.

Data completarii ............................

Parafata de Banca/Societate de Asigurări __________ în ziua _______ luna _______


anul __________
(semnătura şi stampila organismului care eliberează aceasta garanţie de participare)

9
FORMULARUL nr.6
Operator Economic
..........................
(denumirea)

FORMULAR DE OFERTĂ (PROPUNERE FINANCIARA)


pentru atribuirea contractului

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii............................., reprezentanti


ai ofertantului _________________________________________________(denumirea/numele
ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia
mai sus mentionata, sa prestam servicii de „ ” pentru un pret de ___________________LEI
(suma in litere si in cifre), respectiv ______ EURO(suma in litere si in cifre), la care se adauga
taxa pe valoarea adaugata conform legii;

2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______ zile,


(durata in litere si cifre), respectiv pana la data de ___________________ (ziua/luna/anul), si ea
va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

3. Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu


comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare,
vor constitui un contract angajant intre noi.

4. Precizam ca:

|x| nu depunem oferta alternativa. |_| depunem oferta alternativa.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .................................................


Numele şi prenumele semnatarului ............................................................................
Capacitate de semnătura ...........................................................................
Detalii despre ofertant ..........................................................................
Numele ofertantului .................................................................................
Ţara de reşedinţă .........................................................................................
Adresa ................................................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ......................................................................
Telefon / Fax .....................................................................
Data
...................................................................

10
FORMULAR nr.7
Operator Economic
..........................
(denumirea)
FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICA
pentru atribuirea contractului

Examinand documentatia de atribuire, subsemnatul ____________________________,


reprezentant al ofertantului ______________________________________ (denumirea/numele
ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia
mai sus mentionata, sa prestam servicii de „ ” cu respectarea tuturor cerintelor din Caietul
de Sarcini si documentatia de atribuire, prezenta declaratie facand parte din propunerea tehnica
pe care o formulam.

Resursele minime de personal care vor fi disponibile pentru executarea contractului sunt
dupa cum urmeaza:
Contract de colaborare/ munca pe
Disponibilitate perioada nedeterminata sau
Detalii de
medie / timp determinata, pe perioada contractului
Nume/Prenum Contact
Nr. de lucru (ore
e (tel., mobil,
pe DA / NU
email, fax)
saptamana) [SAU]
DECLARATIE DE DISPONIBILITATE*
1.
2.
* Daca este cazul, se vor atasa in original declaratiile de disponibilitate (Formularul
nr.____)
Ne angajam sa mentinem aceasta propunere tehnica valabila pentru o durata de
_______ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de ___________________
(ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de
expirarea perioadei de valabilitate.
Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta propunere tehnica, alaturi de
propunerea financiara, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta
noastra este stabilita castigatoare, vor constitui contract angajant intre noi.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .................................................
Numele şi prenumele semnatarului ............................................................................
Capacitate de semnătura ...........................................................................
Detalii despre ofertant ..........................................................................
Numele ofertantului .................................................................................
Ţara de reşedinţă .........................................................................................
Adresa ................................................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ......................................................................
Telefon / Fax .....................................................................
Data
...................................................................

11