Sunteți pe pagina 1din 7

Antrepozitul fiscal: Ce reprezintă, cum

obținem autorizația și ce obligații avem?


Antrepozitul fiscal se referă la locul fizic aflat sub controlul
autorității fiscale competente și în care produsele accizabile pot
fi fabricate, transformate, deținute, primite sau expediate în
regim suspensiv de către antrepozitarul autorizat. Regimul
suspensiv presupune ca, pe perioada producerii, transformării,
deținerii și deplasării produselor, plata accizelor să fie
suspendată. Într-un antrepozit fiscal pot fi produse,
transformate și deținute în regim suspensiv de accize numai
produsele accizabile aparținând uneia dintre următoarele grupe
de produse: alcool și băuturi alcoolice, tutun prelucrat, precum
și produse energetice.

Cadrul legal de funcționare și autorizare a antrepozitelor fiscale este


stabilit prin Codul fiscal și normele de aplicare ale acestuia. Autoritățile
competente care controlează antrepozitele fiscale sunt Ministerul Finanțelor
Publice, Direcțiile Generale ale Finanțelor Publice Județene, Direcția Generală
de Administrare a Marilor Contribuabili și Direcțiile Regionale Vamale.
Deținerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal, pentru care nu
se poate face dovada perceperii accizelor, este interzisă și atrage obligația de
plată a acestora.

Înregistrarea antrepozitului fiscal


Antrepozitul fiscal poate funcționa numai pe baza unei autorizații valabile
emise de autoritatea fiscală competentă. Astfel, în vederea obținerii
autorizației de antrepozit fiscal, persoana care intenționează să fie
antrepozitar autorizat trebuie să depună o cerere la autoritatea vamală
teritorială. Cererea are scopul de a obține următoarele informații, pe care
solicitantul trebuie să le ateste prin prezentarea de documente doveditoare:
 amplasarea și modul de deținere a locului;
 tipurile de produse accizabile identificate după codul de produs și
cantitatea de produse accizabile estimate a fi produse și/sau depozitate
în decursul unui an;
 produsele accizabile care urmează a fi recepționate în regim suspensiv
de accize, în vederea utilizării ca materie primă în cadrul activității de
producție de produse accizabile, identificate prin codul de produs;
 identitatea și alte informații cu privire la persoana care urmează să își
desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat;
 organizarea administrativă, fluxurile operaționale, randamentul
utilajelor și instalațiilor și alte date relevante pentru colectarea și
determinarea accizelor, prevăzute într-un manual de procedură (prin
organizare administrativă se înțelege schema organizatorică a persoanei
care intenționează să fie antrepozitar autorizat);
 capacitatea persoanei care urmează a fi antrepozitar autorizat de a
satisface anumite cerințe;
 capacitatea maximă de producție a instalațiilor și utilajelor în 24 de ore,
în cazul locului propus pentru producția produselor accizabile, și/sau
capacitatea de depozitare, în cazul locului propus pentru depozitarea
exclusivă a produselor accizabile, declarate pe propria răspundere de
persoana fizică ori de reprezentantul legal al persoanei juridice care
intenționează să fie antrepozitar autorizat;
 deținerea autorizației de mediu/autorizației integrate de mediu,
eliberată potrivit legislației în domeniu, sau dovada că au fost
întreprinse demersurile în vederea obținerii acesteia;
 dovada constituirii capitalului social minim subscris și vărsat în
cuantumul prevăzut în normele metodologice.

Condițiile pentru înregistrare


Solicitantul înregistrării unui antrepozit fiscal trebuie să îndeplinească
următoarele condiții:

 să constituie în favoarea autorității competente o garanție care să


asigure plata accizelor care pot deveni exigibile;
 să instaleze și să mențină încuietori, sigilii, instrumente de măsură sau
alte instrumente similare adecvate, necesare securității produselor
accizabile amplasate în antrepozitul fiscal;
 să asigure menținerea sigiliilor aplicate sub supravegherea autorității
competente;
 să țină evidențe exacte și actualizate, pentru fiecare antrepozit fiscal în
parte, cu privire la materiile prime, lucrările în derulare și produsele
accizabile finite, produse sau primite în antrepozitele fiscale și expediate
din antrepozitele fiscale și să prezinte evidențele corespunzătoare, la
cererea autorităților competente;
 să țină un sistem corespunzător de evidență a stocurilor din antrepozitul
fiscal, inclusiv un sistem de administrare, contabil și de securitate;
 să asigure accesul autorității competente în orice zonă a antrepozitului
fiscal, în orice moment în care antrepozitul fiscal este în exploatare și în
orice moment în care antrepozitul fiscal este deschis pentru primirea
sau expedierea produselor;
 să prezinte produsele accizabile pentru a fi inspectate de autoritatea
competentă, la cererea acesteia;
 să asigure în mod gratuit un birou în incinta antrepozitului fiscal, la
cererea autorității competente;
 să cerceteze și să raporteze către autoritatea competentă orice pierdere,
lipsă sau neregularitate cu privire la produsele accizabile;
 să înștiințeze autoritățile competente despre orice modificare pe care
intenționează să o aducă datelor în baza cărora a fost emisă autorizația
de antrepozitar, cu minimum cinci zile înainte de producerea
modificării;
 să asigure îndeplinirea pe toată durata de funcționare a următoarelor
condiții:
o locul urmează a fi folosit pentru producerea, transformarea,
deținerea, primirea și/sau expedierea produselor accizabile în
regim suspensiv de accize;
o locul este amplasat, construit și echipat astfel încât să nu permită
scoaterea produselor accizabile din acest loc fără plata accizelor;
o locul nu va fi folosit pentru vânzarea cu amănuntul a produselor
accizabile;
o în cazul unei persoane fizice care urmează să își desfășoare
activitatea ca antrepozitar autorizat, aceasta să nu fie incapabilă,
să nu fi fost condamnată definitiv sau să nu se fi pronunțat
amânarea aplicării pedepsei pentru infracțiuni contra
patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni contra
înfăptuirii justiției, infracțiuni de corupție și de serviciu,
infracțiuni de fals etc.;
 să transmită la autoritatea competentă, până la data de 15 a lunii
următoare celei de raportare, situațiile de raportare prevăzute în
normele metodologice.
Specificațiile autorizației de antrepozit fiscal
Autoritatea competentă emite autorizația de antrepozit fiscal în termen de 60
de zile de la data depunerii documentației complete de autorizare, iar
aceasta cuprinde următoarele:

 codul de accize atribuit antrepozitului fiscal;


 elementele de identificare ale antrepozitarului autorizat;
 adresa antrepozitului fiscal;
 tipul produselor accizabile primite/expediate în/din antrepozitul fiscal
și natura activității;
 nivelul garanției;
 perioada de valabilitate a autorizației, care este de cinci ani;
 orice alte informații relevante pentru autorizare.

Autorizațiile pot fi modificate de către autoritatea competentă din oficiu sau


la cerere. Antrepozitarul autorizat care dorește continuarea activității într-un
antrepozit fiscal după expirarea perioadei de valabilitate înscrise în autorizație
solicită în scris autorității competente reautorizarea ca antrepozit
fiscal, cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

Perioada de valabilitate a autorizațiilor de antrepozit fiscal valide, emise


anterior datei de 1 ianuarie 2016, se prelungește de drept până la cinci
ani. În cazul respingerii cererii de autorizare, acest lucru se comunică, în scris,
odată cu motivele luării acestei decizii.

Autorizațiile sunt emise numai pentru antrepozitarii autorizați numiți și nu


sunt transferabile. Atunci când are loc vânzarea locului, autorizația nu se
transferă noului proprietar, iar noul posibil antrepozitar trebuie să depună o
cerere de autorizare în acest sens.

În ce condiții se poate anula sau revoca autorizația?


Autoritatea competentă poate anula autorizația pentru un antrepozit fiscal
atunci când i-au fost oferite informații inexacte sau incomplete în
legătură cu autorizarea antrepozitului fiscal. Mai exact, autoritatea
competentă poate revoca autorizația pentru un antrepozit fiscal în
următoarele situații:
 în cazul unui antrepozitar autorizat persoană fizică, dacă:
o persoana a decedat;
o persoana a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească
definitivă sau s-a pronunțat amânarea aplicării pedepsei, în
România sau în străinătate, pentru infracțiunile prevăzute în
Codul fiscal, precum și pentru următoarele: infracţiuni contra
patrimoniului prin nesocotirea încrederii; infracţiuni contra
înfăptuirii justiţiei; infracţiuni de corupţie şi de serviciu;
infracţiuni de fals; infracţiunile prevăzute de Legea societăţilor
nr. 31/1990; infracţiunile prevăzute de Legea nr. 84/1992 privind
regimul zonelor libere; infracţiunile prevăzute de Legea nr.
78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea
faptelor de corupţie; infracţiunile prevăzute de Legea nr.
143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi
consumului ilicit de droguri; infracţiunile prevăzute de Legea nr.
656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor,
precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi
combatere a finanţării terorismului; infracţiunile prevăzute de
Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii
fiscale; infracţiunile prevăzute de Legea nr. 86/2006 privind
Codul vamal al României;
o activitatea desfășurată este în situație de faliment, dizolvare sau
lichidare;

 în cazul unui antrepozitar autorizat persoană juridică, dacă:


o în legătură cu persoana juridică a fost deschisă o procedură de
faliment, dizolvare sau lichidare;
o persoana juridică sau oricare dintre administratorii persoanei
juridice a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească
definitivă sau s-a pronunțat amânarea aplicării pedepsei, în
România sau în străinătate, pentru infracțiunile prevăzute în
Codul fiscal, precum și pentru următoarele: infracţiuni contra
patrimoniului prin nesocotirea încrederii; infracţiuni contra
înfăptuirii justiţiei; infracţiuni de corupţie şi de serviciu;
infracţiuni de fals; infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990;
infracţiunile prevăzute de Legea nr. 84/1992; infracţiunile
prevăzute de Legea nr. 78/2000; infracţiunile prevăzute de Legea
nr. 143/2000; infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002;
infracţiunile prevăzute de Legea nr. 241/2005; infracţiunile
prevăzute de Legea nr. 86/2006;

 antrepozitarul autorizat nu respectă oricare dintre obligatiile acestuia;


 când antrepozitarul încheie un act de vânzare a locului;

 în cazul în care antrepozitarul autorizat dorește să renunțe la


autorizație;

 antrepozitarul autorizat înregistrează obligații fiscale restante la bugetul


general consolidat, de natura celor administrate de Agenția Națională de
Administrare Fiscală, mai vechi de 60 de zile față de termenul legal
de plată;

 pe durata unei perioade continue de minimum șase luni, volumul mediu


trimestrial al ieșirilor de produse accizabile din antrepozitul fiscal de
depozitare este mai mic decât limitele: bere - 1.500 hl de produs; vinuri
și băuturi fermentate - 1.500 hl de produs; produse intermediare - 1.250
hl de produs; băuturi spirtoase - 250 hl de alcool pur; alcool etilic -
1.000 hl de alcool pur; băuturi alcoolice în general - 300 hl de alcool
pur; tutun prelucrat - o cantitate a cărei valoare la prețul de vânzare cu
amănuntul, în cazul țigaretelor, respectiv la prețul de livrare, în celelalte
cazuri, să nu fie mai mică de 11.845.034 lei; produse energetice - 3.500
tone, cu excepția antrepozitelor fiscale de depozitare autorizate în
exclusivitate pentru aprovizionarea aeronavelor și navelor cu produse
energetice destinate utilizării drept combustibil; arome alimentare,
extracte și concentrate alcoolice - 15 hl de alcool pur; antrepozitele
fiscale autorizate în exclusivitate pentru a efectua operațiuni de
distribuție a băuturilor alcoolice și de tutunuri prelucrate destinate
consumului sau vânzării la bordul navelor și aeronavelor - o cantitate a
cărei valoare la prețul de livrare să nu fie mai mică de 473.801 lei.

În ce condiții se poate suspenda autorizația?


La propunerea organelor de control, autoritatea competentă poate suspenda
autorizația pentru un antrepozit fiscal, după cum urmează:

 pe o perioadă de la o lună la șase luni, în cazul în care s-a constatat


săvârșirea uneia dintre faptele contravenționale ce atrag suspendarea
autorizației;
 pe o perioadă de la o lună la 12 luni, în cazul în care s-a constatat
săvârșirea uneia dintre faptele: achiziționarea de alcool etilic și de
distilate în vrac de la alți furnizori decât antrepozitarii autorizați pentru
producție sau expeditorii înregistrați de astfel de produse; marcarea cu
marcaje false a produselor accizabile supuse marcării ori deținerea în
antrepozitul fiscal a produselor marcate în acest fel; refuzul sub orice
formă a accesului autorităților competente cu atribuții de control pentru
efectuarea de verificări inopinate în antrepozitele fiscale; folosirea
conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest
fel, utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum și amplasarea înaintea
contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantități
de alcool sau distilate necontorizate;
 până la soluționarea definitivă a cauzei penale, în cazul în care a fost
pusă în mișcare acțiunea penală pentru infracțiunile prevăzute de Codul
fiscal, precum și pentru următoarele: infracţiuni contra patrimoniului
prin nesocotirea încrederii; infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei;
infracţiuni de corupţie şi de serviciu; infracţiuni de fals; infracţiunile
prevăzute de Legea nr. 31/1990; infracţiunile prevăzute de Legea nr.
84/1992; infracţiunile prevăzute de Legea nr. 78/2000; infracţiunile
prevăzute de Legea nr. 143/2000; infracţiunile prevăzute de Legea nr.
656/2002; infracţiunile prevăzute de Legea nr. 241/2005; infracţiunile
prevăzute de Legea nr. 86/2006.

În cazul în care antrepozitarul autorizat dorește să renunțe la autorizația


pentru un antrepozit fiscal, acesta are obligația să notifice acest fapt autorității
competente, cu cel puțin 60 de zile înainte de data de la care renunțarea la
autorizație își produce efecte. În cazul anulării autorizației, o nouă autorizație
poate fi emisă de autoritatea competentă numai după o perioadă de cel
puțin cinci ani de la data anulării.