Sunteți pe pagina 1din 92
srl Blaj Jud. Alba, Tel: +4 0745-582.990; 0258-890.416 e-mail: apis.blaj@gmail.com Distribuitor unic în România al:

srl

Blaj

Jud. Alba, Tel: +4 0745-582.990; 0258-890.416 e-mail: apis.blaj@gmail.com

Distribuitor unic în România al:
Distribuitor unic în România al:

Producător de echipamente şi utilaje apicole

al: Produc ă tor de echipamente ş i utilaje apicole E ECHIPAMENTE CHIPAMENTE ş ş i
al: Produc ă tor de echipamente ş i utilaje apicole E ECHIPAMENTE CHIPAMENTE ş ş i
al: Produc ă tor de echipamente ş i utilaje apicole E ECHIPAMENTE CHIPAMENTE ş ş i

EECHIPAMENTECHIPAMENTE şşii UUTILAJETILAJE AAPICOLEPICOLE

220130 1 3

www.apis-blaj.ro

www.nektarking.ro

element peste cel ă lalt Se mai produc diferite tipuri de centrifugi pentru miere, de

element peste celălalt Se mai produc diferite tipuri de centrifugi pentru miere, de la cea mai mică centrifugă de 3 rame până la cele mai mari, radiale, reversibile cu sistem automat sau se- miatomat. Firma Lyson are o gamă variată de echipamente apicole care sunt necesare în apicultură - atât pentru apicultura ca hobby cât şi pentru apicultori profesionişti. Firma are o distribuţie foarte bună în Polonia şi în toată Europa - distribuitori în Cehia, Letonia, Lituania, Estonia, Ucraina, Germania, Franţa, Russia, Grecia, Norvegia, Suedia, Elveţia, Bulgaria si în România. Firma participă la toate simpozioane şi târguri din toată Europa şi la evenimentele organizate de asociaţia api- colă din Polonia. Mulţumit acestor contacte directe cu apicultori, putem să înaintăm mai bine şi astfel putem să facem orice produs după nevoile dumneavoastră. Aceas- ta este baza succesului echipei Lyson în aceasta muncă so sticată astfel încât clienţii să bene cieze de un servi- ciu cât mai bun!

Despre noi

Firma producătoare - Lyson - este în oraşul Kety în sudul Poloniei, şi produce echipamente şi utilaje apicole. Specialitatea rmei este stupul din Polystyren şi sisteme- le de centrifugi de miere. De cca 30 de ani este produs acest model de stup din polystyren, astfel având con rmarea de către apicultori asupra avantajelor a acestui stup:

» are o izolaţie foarte bună

» are o rezistenţă bună împotriva umidităţii

» elementele au o rezistenţă masivă

» părţile uşoare oferă un avantaj mare la extragerea mierii şi la lucrări obişnuite în stup

» are o viaţă lungă chiar în condiţii nefavorabile ale vremii

» elementele au o rezistenţă masivă

» este ecologic

» toate părţile sunt compatibile, se pot aşeza oricare

Compania APIS - a preluat în Aprilie 2011 distribuţia pro- duselor LYSON pe piaţa românească,
Compania APIS - a preluat în Aprilie 2011 distribuţia pro-
duselor LYSON pe piaţa românească, din dorinţa de a oferi
apicultorilor toată gama de echipamente şi utilaje apicole
necesare dezvoltării unei stupine.
În Martie 2013, ne-am mutat într-un nou spaţiu, deschis la
BLAJ (Gh Bariţiu, 32 - zona industrială, fosta fabrică Ber-
genbier), într-un depozit şi cu un magazin apicol cu o su-
prafaţă mărită, cu peste 1.000 de articole.
La noi apicultorii găsesc toată gama de echipamente şi
utilaje apicole, necesare în inventarul fi ecăruia, de la afu-
mătoare pănă la cele mai so fi sticate centrifugi, linii de îm-
buteliere.
La noi găsiţi echipamente de la cele mai mari fi rme din Eu-
ropa şi nu numai.
Jud. Alba, Loc. Blaj, str. Gh Bariţiu, 32,
(zona industrială
fosta fabrică Bergenbier)
Tel: +4 0745-582.990; 0258-890.416;
Fax +4 0258-711.057
e-mail: apis.blaj@gmail.com;
Website: www.nektarking.ro
www.apis-blaj.ro
2

CCuprinsuluprinsul ccatalogului:atalogului:

C Cuprinsul uprinsul c catalogului: atalogului: 4-5 8-12 13 NOU LINIE COMPLET Ă DE DESC Ă

4-5

8-12

13

NOU

LINIE COMPLETĂ DE

DESCĂPĂCIRE

CENTRIFUGI TANGENŢIALE

NOU

CENTRIFUGI RADIALE ECONOMICE

14-15 CENTRIFUGI CU CASETE, REVERSIBILE - 12V 16-18 CENTRIFUGI REVERSIBILE -

220V

19

20-21 CENTRTIFUGI RADIALE

22 CENTRIFUGI PREMIUM

NOU

CENTRIFUGI REVERSIBILE

RADIALE 22 CENTRIFUGI PREMIUM NOU CENTRIFUGI REVERSIBILE 23 DECRISTALIZARE Ş I MIERE CREM Ă 24 POME

23 DECRISTALIZARE ŞI MIERE CREMĂ

24 POME MIERE

25 DOZARE MIERE

26-27 MATURATOARE 28-31 STRECURARE, FILTRARE, DEPOZITARE 32-33 ÎNCĂLZIRE ŞI DECRISTALIZARE

34-37 DESCĂPĂCIRE: TĂVI ŞI BANCURI 38-39 MAŞINI DE DESCĂPĂCIT

41

42-45 TOPIRE CEARĂ, PRESĂ 46-47 USCARE POLEN 48-49 TRATAMENTE, HRANĂ

52-55

NOU

CUŢIT DE DESCĂPĂCIT

STUPI, SUFLĂTOR ALBINE, CÂNTARE

IT DE DESC Ă P Ă CIT STUPI, SUFL Ă TOR ALBINE, CÂNTARE 60 PANOURI FOTOVOLTAICE,

60

PANOURI FOTOVOLTAICE,

61

GENERATOARE ELECTRICE PLATFORME STUPI

62-64

PERII, COŞNIŢE, ACCESORII

65

AFUMĂTOARE

66

GRATII HANEMANN, COLECTOARE PROPOLIS, POLEN

67

HRĂNITOARE

HANEMANN, COLECTOARE PROPOLIS, POLEN 67 HR Ă NITOARE 68-71 CRE Ş TERE M Ă TCI 74-78

68-71 CREŞTERE MĂTCI

74-78 ECHIPAMENTE PROTECŢIE

80 BORCANE, CAPACE

81-82 ETICHETE, CADOURI

83-88 FORME LUMÂNĂRI

90 BOMBOANE, SĂPUNURI

91 CREME COSMETICE - APIDAVA

NOU

LLinieinie automatautomatăă dede eextracxtracţţiiee aa mieriimierii cucu dispozitivdispozitiv dede

ddescescăăppăăccit,it, separatorseparator pentrupentru ccăăppăăccealealăă,, centrifugcentrifugăă oorizontalrizontalăă ppentruentru 5252 rame,rame, ltrultru verticalvertical şşii pomppompăă

ppentruentru mieremiere

B

C

D

A1 H A E F G 2 2 ani ani garanţie garanţie COMPONENTE: COMPONENTE: »
A1
H
A
E
F
G
2 2
ani
ani
garanţie
garanţie
COMPONENTE:
COMPONENTE:
» »
Sistem automat de alimentare
Sistem automat de alimentare
a a
ramelor în descăpăcitor, cu
ramelor în descăpăcitor, cu
control / acţionare pneumatică;
control / acţionare pneumatică;

» Dispozitivul descăpăcitor cu suport şi magazie automată de stocare pentru 10 rame;

» Alimentator cu lanţ (capacitate 5 -

10 rame / min, încălzire electrică

a cuţitelor);

» Melc pentru căpăceală (cu separarea mierii de ceară, cu o e cienţă de 200 kg/h);

» Linia de descăpăcire conectată

direct cu centrifuga orizontală, aceasta cu o capacitate de 52 rame, cu funcţionare manuală sau electrică;

» Centrifuga orizontală cu motor electric şi panou de comandă (are posibilitate de lucru cu 7 programe, ecare program poate modi cat);

» Suportul de aşteptare pentru ramele extrase permite până la

26 rame;

WW2096120961

Linie automată de extras mierea "STANDARD"

114

700

WW2096220962

24 100

Descăpăcitor automat

WW2096320963

Suport de aşteptare (cu senzor) pentru rame la încărcare la extracţie

28 150

WW2096420964

Roler de transportat magazia

6 925
6 925

WW2096720967

Linie full-automată de extras mierea

170 790

WW2096820968

Senzor de închidere automată a centrifugii

4 100

ÎÎncncăărrccăăttoror pneumaticpneumatic pentrupentru ramerame cconectatonectat cucu alimentatoralimentator cucu lanlanţţ

A A1

cu cu alimentator alimentator cu cu lan lan ţ ţ A A1 Ejector pneumatic pentru rame

Ejector pneumatic pentru rame cu piston pneumatic, alimentat de un compresor, cu presiune de aprox 2 bari (compresorul de alimentare nu este inclus in kit). Alimentator cu lanţ cu o capacitate de 10 rame, cu acţionare electrică. Putere motor 0,12 kW (opţional putere mai mare)

B

DDescescăăppăăccitoritor automatautomat pentrupentru rrameame

ă c citor itor automat automat pentru pentru r rame ame » Desc ă p ă

» Descăpăcitor automat cu cuţite acţionate de motor de 0,18 кW;

» Încălzire automată pentru cuţite de 2 х 0,2 kW, cuţitele se încălzesc în aproximativ 5 minute

» E cienţa / viteza de descăpăcire: 6 rame Dadant / minut

C

SSuportuport dede încîncăărrcarecare rrameame pentrupentru eextracxtracţţiiee

care r rame ame pentru pentru e extrac xtrac ţ ţ i ie e Suport de

Suport de încărcare pentru rame pentru extracţie Capacitate 52 rame Operaţiunea de încărcare se face manual, dar există şi opţiune automată de încărcare

» Filtru vertical de 120 l cu senzor de nivel;

» Pompă pentru miere;

» Container pentru 40 kg ceară

uscată

4

www.apis-blaj.ro

NOU

NOU D C Centrifug entrifug ă ă orizontal orizontal ă ă » Centrifug ă orizontal ă

D CCentrifugentrifugăă orizontalorizontalăă

» Centrifugă orizontală cu capacitate de 52 rame

» Diametrul coşului - 1300 mm;

» Puterea motorului -

» Viteza de rotaţie motor - 2800 rot/ min;

» Tip / model de reducţie 50

» Raport de reducţie -

1,5 kW;

1:7,5;

» Viteza de rotaţie a coşului - 370 rot/min;

» Capacitatea de extracţie

- 180-

200 kg miere / oră;

E

SSuportuport aaşştteptareeptare rrameame ddescescăăppăăcciteite

F Filtru vertical cu pompă

esc ă ă p p ă ă c cite ite F Filtru vertical cu pomp ă
l/min W
l/min
W

» Capacitatea ltrului: 120 0 l l

» Capacitate: 26 rame

» Capacitatea pompei: 30 l/min

» Puterea pompei: 0,37 kW

G MMelcelc ppentruentru ccăăppăăccealealăă

NOU NOU
NOU
NOU
WW2096520965
WW2096520965

1188 779090

DESCRIERE:

» Presa melcată este utilizată pentru separarea mierii de căpăceală;

» Cel mai important element al presei este modulul melcului de presare / separare;

» Totul este realizat pe un suport reglabil. Separarea mierii si presarea căpăcelii are loc într- un cilindru perforat

» Maşina are dimensiuni reduse, este abilă şi uşor de utilizat. Este posibil controlul / reglarea vitezei motorului.

PARAMETRII

TEHNICI:

» Capacitate 200 kg / h

» Tensiune alimentare

230V;

» Putere 1,5 kW;

» Viteza de rotaţie a motorului reglabilă;

» Viteza max 6 rot/ min; Dimensiuni:

» Înălţime 70 cm

» Lăţime 70 cm

» Lungime 175 cm

H

RRoleroler ppentruentru transportattransportat magaziamagazia

p pentru entru transportat transportat magazia magazia » Roler pentru transportat magazia (extra-

»

Roler pentru

transportat

magazia (extra-

opţiune)

Melc pentru

ccăăppăăccealealăă

U RAMETRII
U
RAMETRII

WW2096620966

1133 500500

PARAMETRII

TEHNICI:

» Capacitate 100 kg / h;

» Tensiune de alimentare - 230V;

» Putere 0,75 kW;

» Viteza de rotaţie a motorului

reglabilă;

» Viteza max 5 rot/min

Dimensiuni:

» Înălţime 65 cm

» Lăţime 49 cm

» Lungime 103 cm

reglabil ă ; » Viteza max 5 rot/min Dimensiuni: » În ă l ţ ime 65

6

www.apis-blaj.ro

C Centrifugi entrifugi p pentru entru m miere iere Centrifugi tangentiale, manuale şi electrice Centrifugi

CCentrifugientrifugi ppentruentru mmiereiere

Centrifugi tangentiale, manuale şi electrice Centrifugi cu casetă: 12V, 230V
Centrifugi tangentiale,
manuale şi electrice
Centrifugi cu casetă:
12V, 230V
manuale şi electrice Centrifugi cu casetă: 12V, 230V Centrifugi cu casete, cu ac ţ ionare superioar

Centrifugi cu casete, cu acţionare superioară şi inferioară

Centrifugi radiale, cu acţ ionare superioar ă ş i inferioar ă ţionare superioară şi inferioară

Centrifugi radiale, cu ac ţ ionare superioar ă ş i inferioar ă Noua linie de centrifugi

Noua linie de centrifugi economice şi Premium Line

CCentrifugientrifugi mmanualeanuale ccuu 22,, 33 şşii 44 rrameame

""Optima"Optima"

Realizată din PA-GF

" "Optima" Optima" Realizat ă din PA-GF 2 ani garan ţ ie Centrifug ă tangen ţ

2 ani

garanţie

Centrifugă tangenţială "OPTIMA" cu 2 rame, acţionare manuală,

WW20192019

Ø

400 mm, fără picioare

11

050,0050,0

(pentru rame Dadant, Langstroth)

 

WW2019_N2019_N

Centrifugă tangenţială "OPTIMA" cu 2 rame, acţionare manuală,

11

095,0095,0

Ø

400 mm, cu picioare

 

(pentru rame Dadant, Langstroth)

 

WW20292029

Centrifugă tangenţială "OPTIMA" cu 3 rame, acţionare manuală,

11

300,0300,0

Ø

500 mm

(pentru rame Dadant)

 

WW20262026

Centrifugă tangenţială "OPTIMA" cu 4 rame, acţionare manuală,

11

400,0400,0

Ø

500 mm

(pentru rame Langstroth)

 

WW20272027

Centrifugă tangenţială "OPTIMA" cu 4 rame, acţionare manuală,

11

500,0500,0

Ø

600 mm

(pentru rame Dadant)

1 1 500,0 500,0 Ø 600 mm (pentru rame Dadant) W W2027 2027 Centrifug ă pentru
1 1 500,0 500,0 Ø 600 mm (pentru rame Dadant) W W2027 2027 Centrifug ă pentru

WW20272027

Centrifugă pentru miere pentru stupine mici

WW20192019
WW20192019

8

DDescriereaescrierea ccentrifugiientrifugii

Centrifugile manuale "Optima" сu 2, 3, 4 rame sunt realizate din oţel inoxidabil rezistent la acizi, cu acţionare manuală, potrivită pentru utilizarea în domeniu.

Proiectarea cilindrului Cilindru din otel rezistent la acizi inoxidabil cu grosimea de 0,5 mm. Fundul este realizat conic, din oţel cu o grosime de 0,6 mm.

Construcţia coşului Coş din tije de oţel inoxidabil rezistente la acizi, cu o dimensiune a ochiurilor de plasă de 40mm x 40mm.

Acţionare manuală cu frână Acţionarea manuală realizată cu carcasă din PA-GF. Acţionarea propriu-zisă are roţile zimţate din oţel, cuplul ind transferat direct de la ax la coş.

Picioarele Centrifuga este dotată cu picioare rabatabile - astfel că este simpli cat ambalarea şi transportul centrifugii.

Capacul Este realizat din meta-plexiglass, asigură protecţia împotriva contactului cu coşul centrifugii a at în mişcare - în timpul funcţionării, sau pentru prevenirea murdăririi coşului din exterior.

www.apis-blaj.ro

CCentrifugentrifugăă ttangenangenţţiialalăă ccuu 22 rrameame

angen ţ ţ i ial al ă ă c cu u 2 2 r rame ame

2 ani

garanţie

11 250,0250,0

ltru şi decantor

Blocator pentru fi xarea pe fi ltru Centrifugi pen- en- tru stupine mici mici
Blocator pentru
fi xarea pe fi ltru
Centrifugi pen-
en-
tru stupine mici mici

WW2019_O2019_O Centrifugă tangenţială cu 2 rame, cu ltru şi decantor

tangen ţ ial ă cu 2 rame, cu fi ltru ş i decantor D Descriere escriere

DDescriereescriere

Cilindrul centrifugii este realizat din oţel inoxidabil rezistent la acizi. Există trei componente principale: coş cu tambur, sita cu decantor şi caneaua - toate componentele ind cuplate cu catarame / blocatoare. În partea de jos a extractorului sunt realizate găuri prin care mierea extrasă se scurge în strecurătoare. După ltrarea iniţială mierea curge în decantorul de sub extractorul de miere. Din decantor mierea se extrage prin canea.

Designul cilindrului Cilindru din otel rezistent la acizi inoxidabil cu grosimea de 0,5 mm, cu diametrul a extractorului de 400 mm. Fundul este realizat conic, din oţel cu o grosime de 0,6 mm. Diametrul extractorului este de 400 mm.

Coşul centrifugii Coş din tije de oţel inoxidabil rezistente la acizi, cu o dimensiune a ochiurilor de plasă de 40mm x 20mm Este integrată acţionarea manuală cu frână.

Capac Acrilic, transparent, asigură protecţia împotriva contactului cu coşul în timpul funcţionării. Dotată cu canea din oţel inoxidabil, cu diam de 5/4 ".

CCentrifugentrifugăă mmanualanualăă tangenţială 2 ani Diametrul centrifugii este relativ mic, se pot aşeza
CCentrifugentrifugăă mmanualanualăă
tangenţială
2 ani
Diametrul centrifugii este relativ mic, se pot aşeza
câteva tipuri de rame în coş. Caracteristic acestei
centrifugi este faptul că ramele trebuie întoarse,
pentur ca mierea să fie extrasă de pe ambele părţi a
ramei. Este recomandat pentru apicultori mai mici
care nu au acces la sursa de electricitate.
Centrifugă 3-rame - manuală
W2002
11
900,0900,0
Ø
500 mm diametrul coşului
Centrifugă 4-rame - manuală
W2003
22
000,0000,0
Ø
600 mm diametrul coşului
W2022
Elemente transmisie acţionare
manuală (2 piese)
1165,065,0
W188
Coş pentru centrifugă cu 3 rame
4450,050,0
W189
Coş pentru centrifugă cu 4 rame
5550,050,0
Acţionare manuală pentru centrifugă
W2020
4485,085,0
cu frână
W20200 Acţionare manuală pentru centrifugă
6600,000,0
cu frână şi
3303200320
Filtru 37×29,5 cm
446,06,0
WW20032003
WW2020020200
3303200320
Nou model de control pentru centrifugi Noul model de control pentru centrifugi - sistemul SDD-1
Nou model de control pentru centrifugi
Noul model de control pentru
centrifugi - sistemul SDD-1 este
un microprocesor avansat pentru
controlul vitezei pentru motoarele
de curent continuu. Acest model de
3. Auto Power OFF (oprire automată)
- sistem de oprire automată a
motorului, care intră în funcţiune
dacă se constată o perioadă de
inactivitate mai mare de 15 minute.
unitate de control înglobează câteva
soluţii unice - care îmbunătăţesc
dramatic comfortul în exploatare şi
economia în operare a centrifugilor
care sunt astfel echipate.
Dintre caracteristicile cheie /
importante ale noului model de
controler putem enumera:
4. Aplicarea modulării lăţimii
impulsului (PWM) şi înalta e fi cienţă
a circuitului de alimentare, în
combinaţie cu tehnologia MOSFET,
face posibilă obţinerea unei
e fi cienţe foarte ridicate
în condiţiile unui consum
energetic relativ redus.
1. Posibilitatea de con fi gurare exactă
5. Sunt implementate
a acceleraţiei şi vitezei.
În orice moment al funcţionării
proceduri avansate de
motorul consumă doar atâta energie
cât este necesar.
diagnostic, pentru a
minimiza riscul de lucru cu
echipament defect.
2. Protecţie electronică împotriva
6. Panoul de control
supraîncărcării. În situaţia în care
apare o supraîncărcare a motorului,
acesta încearcă să accelereze
pentru evita blocarea coşului.
ergonomic şi fi abil oferă
posibilităţi de lucru
comfortabile aproape în
orice condiţii de exploatare.

10

www.apis-blaj.ro

CCentrifugientrifugi ttangenangenţţiialeale aaccţţiionateonate mmanualanual ssauau ccuu mmotorotor 2 ani garanţie
CCentrifugientrifugi ttangenangenţţiialeale aaccţţiionateonate mmanualanual
ssauau ccuu mmotorotor
2 ani
garanţie
Centrifugi pentru 3 şi 4 rame cu acţionare
manuală sau electrică (220V). Economică şi
uşor de utilizat. Are o reglare fi nă a regimului de
rotaţie,
WW20122012
Centrifugă miere pentru 3 rame,
electrică, Ø 500 mm
22
150,0150,0
coş universal
Centrifugă miere 3 rame
acţionare electrică şi manuală,
WW2012020120
22
800,0800,0
Ø
500 mm
coş universal
WW2028A2028A
Motor electric pentru centrifugă
4 rame, alimentare 220 V
7785,085,0
Centrifugă inox 3
rame electrică
220 V
WW20132013
Centrifugă miere cu 4 rame,
diametrul coşului Ø 600 mm şi
acţionare electrică
22
350,0350,0
Centrifuga este alimentată cu tensiune
230V.
WW20122012
Sistemul de acţionare utilizează un motor
electric nou, de 24V/250W.
Centrifugă miere cu tavă de 2 ani garanţie 99 см 99 99 см см Soluţia
Centrifugă miere cu tavă de
2 ani
garanţie
99 см
99
99
см
см
Soluţia este realizată ă astfel f l
li
W: 60 см
încât permite economie
de spaţiu în condţii
de maximă efi cienţă -
integrează 3 funcţii diferite
într-o aplicaţie. Este
realizată din oţel inoxidabil
WW20432043
Centrifugă manuală pentru 4
rame, cu tavă de descăpăcit şi
fi ltru vertical
Descriere
Tava de descăpăcit
еste realizată din
oţel vopsit în câmp
electrostatic. Uşor
de utilizat şi uşor de
demontat.
Cuva еste realizată
din oţel inox rezistent
la acid, cu un canal de
scurgere.
Coşul rеalizat, de
asemenea, din oţel inox
rezistent, cu un design
care previne blocarea
33
150,0150,0
ramelor cu miere.
Capacul еste realizat
din meta-plexiglas,
WW2043020430 Centrifugă automată pentru 4
rame, cu tavă de descăpăcit şi
fi ltru vertical
33
500,0500,0
transparent dar
rezistent.
см96H.:
см62,5
W: 60 см
см96H.:
см62,5

NOU

CCentrifugientrifugi ttangenangenţţiialeale 44 rrameame mmanualeanuale ssauau eelectricelectrice

4 r rame ame m manuale anuale s sau au e electrice lectrice 3 ani garan

3 ani

garanţie

WW2013020130
WW2013020130
WW2020020200 4420,20, 00
WW2020020200
4420,20, 00
77732732 3350,50, 00
77732732
3350,50, 00
WW2013020130 WW2020020200 4420,20, 00 77732732 3350,50, 00 W W2022 2022 1 160, 60, 0 0 A

WW20222022

1160,60, 00

AAP112P112

Centrifugă miere 4 rame electrică sau manuală, diametrul coşului Ø 600 mm

WW2013020130

22 900,0900,0

co ş ului Ø 600 mm W W20130 20130 2 2 900,0 900,0 R Regim egim

RRegimegim energeticenergetic economiceconomic Centrifuga utilizează un model nou de acţionare pe bază de sistem SDD-1

Centrifugă alimentată cu tensiune

230V.

sistem SDD-1 Centrifug ă alimentat ă cu tensiune 230V. Sistemul de ac ţ ionare utilizeaz ă

Sistemul de acţionare utilizează un motor electric nou, de 24V/250W.

11 450,0450,0
11 450,0450,0

Motor pentru

centrifugi fără

şipcă

AAP112AP112A

Motor pentru centrifugi cu şipcă 11 850,0850,0
Motor pentru centrifugi cu şipcă
11 850,0850,0

12

www.apis-blaj.ro

NOU

Centrifuge radiale, economice

NOU Centrifuge radiale, economice 3 ani garan ţ ie WW219219 R Regim egim e energetic nergetic

3 ani

garanţie

WW219219
WW219219
NOU Centrifuge radiale, economice 3 ani garan ţ ie WW219219 R Regim egim e energetic nergetic

RRegimegim eenergeticnergetic economiceconomic Centrifuga utilizează un model nou de acţionare pe bază de sistem SDD-1

WW216216

Centrifugă radială, Ø 600 мм

22 800,0800,0

WW217217

Centrifugă radială , Ø 720 мм

44 0000,000,0

WW218218

Centrifugă radială, Ø 800 мм

44 4400,000,0

WW219219

Centrifugă radială, Ø 900 мм

44 6690,090,0

WW256256

Cadrul consolidat pentru centrifugă

880,00,0

DDescriereescriere

Sunt centrifugi radiale, realizate din oţel inox. Sunt acţionate electric, la 230V.

Cilindrul Cilindrul este realizat din oţel inox rezistent la acid. pereţii sunt realizaţi din tablă cu grosimea de 0,6 mm, iar conul din partea de jos din tablă cu grosimea de 0,6 mm.

Coşul Coşul radial este realizat din bare / tije de oţel inoxidabil.

Acţionarea electrică Motorul este acţionat la 230V, transmisia ind realizată pe curea. Modelul de control de tip SDD1 permite controlul vitezei pe bază de microprocesor. Controllerul este echipat cu mai multe soluţii unice, toate acestea oferind posibilitatea de operare confortabilă şi economică.

Motorul:

Centrifugile cu diametrul de până la 600 mm sunt echipate cu motoare de până la 250W, iar cele cu diametre de până la 900 mm cu motoare de

300W.

Capacul Transparent, realizat din sticlă acrilică, are rol de protecţie.

Canea - realizată din oţel inox, cu diam. 6/4 "

CCentrifugentrifugăă ccuu 44 ccaseteasete cucu acacţţionareionare mmanualanualăă

asete cu cu ac ac ţ ţ ionare ionare m manual anual ă ă Centrifugile cu

Centrifugile cu 4 casete cu acţionare manuală sunt ideale pentru lucrul în teren, datorită abilităţii deosebite

lucrul în teren, datorit ă fi abilit ăţ ii deosebite 14 Centrifug ă cu 4 casete

14

Centrifugă cu 4 casete cu acţionare manuală confecţionat din oţel inox rezistent la acizi. Întoarcerea casetelor se face manual. Construcţia tamburului Tamburul este realizat din oţel inoxidabil rezistent

la acizi. Pereţii tamburului sunt realizaţi din tablă cu o grosime de 0,6 mm, iar partea de jos a conului este realizat din oţel cu o grosime de 0,8

mm.

Standul este confectionat din oţel acoperit cu vopsea neagră în relief prin vopsire în câmp electrostatic. Stabil şi uşor de demontat. Construcţia coşului Realizată din tije din oţel inoxidabil, cu 4 casete cu o dimensiune a ochiurilor de plasă de 20 mm × 40 mm. Caseta este uşor ataşată la coş. În timpul rotirii, este necesară oprirea şi întoarcerea manuală a casetelor. Acţionarea manuală Acţionarea manuală este realizată din oţel, acoperit cu pulbere. Roţile dinţate sunt tot din oţel, mişcarea ind transmisă de la manivelă direct la axul coşului. Capacul Este realizat din meta-plexiglas, transparent, cu rol în protecţia faţă de coş în timpul funcţionării.

Scurgerea Asigurată cu ajutorul unei canele din oţel, 6/4 ".

Asigurat ă cu ajutorul unei canele din o ţ el, 6/4 ". W2033KN Centrifug ă manual

W2033KN

Centrifugă manuală cu casete, cu 4 rame, pentru rame tip Langstroth, diam 720 mm

33

250,250, 0

W2035KN

Centrifugă manuală cu casete, cu 4 casete, pentru rame Dadant, diam 800 mm

33

500,500, 0

www.apis-blaj.ro

CCentrifugentrifugăă ccuu ccaseteasete 12V12V

Este recomandată pentru apicultorii cu o producţie medie şi mare - profesionişti. Casetele pentru rame sunt mobile, se rotesc dreapta / stânga şi oferă avantajul de a nu necesară schimbarea ramelor pentru extragerea mierii de pe ambele părţi. Permite rotaţia rapidă a ramelor şi nu distruge ramele.

Centrifugă cu motor 12 V, diametrul de 800 0 mm. Motorul de 12 V V
Centrifugă cu
motor 12 V,
diametrul de 800 0
mm.
Motorul de 12 V V
poate funcţiona
şi de la reţeaua
electrică cu
ajutorul unui
redresor.
WW2013K2013K
Opţiune de
comandă
manuală.

WW2013K2013K

Centrifugă inox, Ø 800 mm, 4-casete Dadant acţionare 12V

44

0000,00, 00

WW2014K2014K

Centrifugă, Ø 1000 mm, 6-casete Dadant acţionare 12V (6 rame întregi sau 12 rame pe jumătate)

55 2250,50, 00

WW33043304

Redresor 230V / 12V

 

3370,70, 00

WW201300K201300K

Centrifugă, Ø 900 mm, 4-casete Langstroth, acţionare 12V (4 rame întregi sau 8 rame pe jumătate)

33

800,800, 00

CCentrifugientrifugi cucu 44 -- casetecasete alimentarealimentare 230V:230V:

 

WW2013K0MR2013K0MR

Centrifugă inox 4 casete Dadant, Ø 800 mm, alimentare 230V, sistem semiautomat

55

3300,00, 00

WW2013K00MR2013K00MR

Centrifugă inox 4 casete Dadant, Ø 800 mm, alimentare 230V, sistem full-automat

55

7700,00, 00

Aceste centrifugi sunt mai mici şi cu angrenaj melcat.

AAP2020P2020 8850,50, 00
AAP2020P2020
8850,50, 00

Acţionare manuală pentru centrifugă reversibilă, cu frână Dimensiuni: 800 mm, 900 mm, 1000 mm

ă , cu frân ă Dimensiuni: 800 mm, 900 mm, 1000 mm 2 ani garan ţ

2 ani

garanţie

Panoul de control permite controlul vitezei şi al direcţiei de rotaţie a coşului, respectiv determinarea timpilor de rotaţie cu stabilirea automată a ciclurilor de lucru. Dotat cu a şaj digital pentru parametrii şi setări. Are 9 programe presetate şi unul care poate congurat de client pentru a se potrivi nevoilor sale de exploatare.

W3304
W3304

Redresor 230V/12V

2299,99, 00

fi con fi gurat de client pentru a se potrivi nevoilor sale de exploatare. W3304 Redresor
fi con fi gurat de client pentru a se potrivi nevoilor sale de exploatare. W3304 Redresor

CCentrifugientrifugi rreversibileeversibile ccuu aaccţţionareionare ssuperioaruperioarăă

c cu u a ac c ţ ţ ionare ionare s superioar uperioar ă ă 2

2 ani

garanţie

ionare ionare s superioar uperioar ă ă 2 ani garan ţ ie Model nou cu moto-reduc

Model nou cu moto-reducţie mult mai bun şi abil care înlocu- ieşte sistemul pe bază de curea - folosit la modelele anterioa- re pentru angrenare -, coşul ind angrenat direct de la motor.

WW205001G205001G
WW205001G205001G

Centrifugă de miere, cu casete 6 rame Langstroth, DNM, diametrul 800 mm, cu inverter, full-automat

WW126126 443,03,0
WW126126
443,03,0

3303200320

Filtru - 37 × 29,5 см

445,05,0

WW20501G20501G

Centrifugă de miere,cu casete 6 rame Langstroth, DNM, diametru 800mm cu inverter semiautomat

66

2200,000,0

WW205001G205001G

Centrifugă de miere,cu casete 6 rame Langstroth, DNM, diametru 800mm Full automat

66

5500,000,0

Ø

Puterea

Rotaţii

Raport reducţie

Rotaţii maxim

motorului

coş

720

0,18 kW

2800

1:7,5

380

800

0,25 kW

2800

1:7,5

380

900

0,37 kW

2800

1:7,5

380

1000

0,55 kW

2800

1:7,5

380

1200

0,75 kW

2800

1:7,5

380

16

www.apis-blaj.ro

CCentrifugientrifugi rreversibileeversibile ccuu aaccţţionareionare iinferioarnferioarăă

c cu u a ac c ţ ţ ionare ionare i inferioar nferioar ă ă 2

2 ani

garanţie

ionare ionare i inferioar nferioar ă ă 2 ani garan ţ ie Model nou, cu moto-reduc

Model nou, cu moto-reducţie mult mai bun şi abil care înlocuieşte sistemul pe bază de curea - folosit la modelele anterioare pentru angrenare / acţionare - coşul este acţionat direct de la motor.

WW205400205400
WW205400205400
co ş ul este ac ţ ionat direct de la motor. WW205400205400 Ø Puterea motorului Tura
co ş ul este ac ţ ionat direct de la motor. WW205400205400 Ø Puterea motorului Tura

Ø

Puterea motorului

Turaţia

Raport de

Rotaţii maxim

motorului

reducţie

coş

1000

0,37 / 0,55 / 0,75 kW

2800

1:7,5

380

1200

0,55 / 0,75 / 1,1 kW

2800

1:7,5

380

WW2054020540

Centrifugă de miere, cu casete 6 rame Dadant, diametrul 1000 mm semia- utomată, acţionată inferior

66

9900,000,0

WW205400205400

Centrifugă de miere, cu casete 6 rame Dadant, diametru 1000 mm, Full automat, acţionată inferior

77 2250,050,0

WW2016120161

Centrifugă de miere, cu casete 8 rame Langstroth, diametrul 1000mm, semiautomată, acţionată inferior

77

8890,090,0

WW201601201601

Centrifugă de miere, cu casete 8 rame Langstroth, diametrul 1000 mm, Full automată, acţionată inferior

88

3350,050,0

WW2055020550

Centrifugă de miere,cu casete 8 rame dadant, diametru 1200mm cu inver- ter-semiautomat

88

7790,090,0

WW205500205500

Centrifugă de miere,cu casete 8 rame dadant, diametru 1200mm, Full automat

88

9950,050,0

CCentrifugentrifugăă rreversibileversibilăă ccuu aaccţţiionareonare iinferioarnferioarăă ccuu sseparatoareeparatoare dindin ttablablăă iinoxnox

separatoare eparatoare din din t tabl abl ă ă i inox nox O serie de ap

O serie de apărători / separatoare inoxidabile sunt utilizate

pentru a creşte numărul de

inoxidabile sunt utilizate pentru a cre ş te num ă rul de 2 ani garan ţ

2 ani

garanţie

casete. Astfel, casetele se

suprapun, dar datorită

separatoarelor r

mierea curge

în jos, în zona a

de colectare / extraexextracţie.

r datorită WW205301B205301B
r datorită
WW205301B205301B
/ extraexextrac ţ ie. r datorită WW205301B205301B Casetele centrifugii din o ţ el inoxidabil C Casete
/ extraexextrac ţ ie. r datorită WW205301B205301B Casetele centrifugii din o ţ el inoxidabil C Casete

Casetele centrifugii din oţel inoxidabil

CCaseteasete rezistenterezistente

din o ţ el inoxidabil C Casete asete rezistente rezistente La aceste modele, casetele sunt înt

La aceste modele, casetele sunt întărite cu o reţea de benzi suplimentare, care le face mai durabile.

Casetele sunt armate suplimentar, pentru a le face mai rezistente.

Centrifugă de miere cu 12 casete, rame Langstroth, diametrul 1000 mm, semiautomată

WW205301B205301B

1111

3300,00, 00

WW2053001B2053001B

Centrifugă de miere, cu 12 casete, rame Langstroth, DNM, diametru1000mm, Full automat

1111

7700,00, 00

WW2057B2057B

Centrifugă de miere cu 12 casete, rame Dadant- Blatt, diametrul 1200mm, semiautomată

1122

500,500, 00

WW20570B20570B

1122

750,750, 00

Centrifugă de miere cu 12 casete, rame Dadant-Blatt, diametrul 1200mm, Full automată

18

WW205201B205201B

Centrifugă de miere cu 16 casete, rame Langstroth, diametrul

1122

000,000, 00

1200mm,semiautomată

WW2052001B2052001B

Centrifugă de miere cu 16 casete, rame Langstroth, diametrul 1200mm,Full automată

1122

300,300, 00

WW209901B209901B

Centrifugă de miere cu 20 casete, rame Langstroth, diametrul

1166

9900,00, 00

1200mm,semiautomată

WW2099001B2099001B

Centrifugă de miere cu 20 casete, rame Langstroth, diametrul 1200mm,Full automată

1177

3300,00, 00

www.apis-blaj.ro

Centrifugi cu casete, masă descăpăcit şi fi ltru vertical Soluţia combină tava de descăpăcit, centrifuga
Centrifugi cu casete, masă
descăpăcit şi fi ltru vertical
Soluţia combină tava de descăpăcit, centrifuga - radială şi
fi ltrul vertical, într-o singură aplicaţie cu e fi cienţă crescută pe
un volum redus.
Spre deosebire de modelele anterioare, acţionarea nu se
face prin curea ci prin mel, coşul fi ind direct conectat la
mecanismul de antrenare.
WW20431L20431L
Dimensiuni:
iuni:
» Lăţime e - - 1100 1100 мм мм
» Lungime me -1490 -1490 мм мм
» Înălţime - 990 мм/
me - 990 мм/
totală1260 мм
1260 мм
Descriere
i
r
Coşul rеalizat, de
C
l r
li
t
d
Tava de descăpăcit еste
realizată din oţel vopsit
în câmp electrostatic.
Uşor de utilizat şi uşor de
demontat.
Cuva еste realizată din
oţel inox rezistent la acid,
cu un canal de scurgere.
asemenea, din oţel inox
rezistent, cu un design
care previne blocarea
ramelor cu miere.
Capacul еste realizat
din meta-plexiglas,
transparent dar rezistent
Centrifugă cu casete pentru
6
rame Dadant-Blatt, cu tavă
WW2043220432
1144
9950,050,0
descăpăcit şi fi ltru vertical,
complet automată
Centrifugă cu casete pentru
8
rame Langstroth,cu tavă
WW20431L20431L
1144
9950,050,0
descăpăcit şi fi ltru vertical,
complet automată.
CCentrifugentrifugăă ccuu ccasete,asete, cucu ssistemistem simplusimplu sau dublu de încălzire 2 ani garanţie »
CCentrifugentrifugăă ccuu ccasete,asete, cucu ssistemistem simplusimplu
sau dublu de încălzire
2 ani
garanţie
» Pentru doritori, pe bază
de comandă, putem reali-
za centrifugi cu sistem de
încălzire simplu sau dublu
densitate / vâscozitate, la
temperaturi scăzute;
» Sunt dotate cu sistem de
control al turaţiei, pro-
- la nivelul cilindrului şi al
fundului centrifugii;
gramabil - după dorinţa /
comanda bene fi ciarului;
» Acestea sunt dotate
cu control digital al
temperaturii mierii, pentru
» Posibil de instalat unul
sau doi robineţi;
» Diametre disponibile:
a preveni supraîncălzirea
acesteia;
800 până la 1200 mm,
putând opera cu până la
» Sistemul este ideal pentru
20 casete.
extracţia mierii cu mare
PPremiuremiu pentrupentru inovainovaţţiiee
îînn apiculturapiculturăă
Acordat pentru compania PPHU
Lyson Tomasz la târgul internaţional de
apicultură la Plevna-Bulgaria în 2010

CCentrifugientrifugi rradialeadiale ccuu aaccţţiionareonare pprinrin pparteaartea ssuperioaruperioarăă

onare p prin rin p partea artea s superioar uperioar ă ă 2 ani garan ţ

2 ani

garanţie

Modelele au reducţia de la motor mult superioară şi abilitate crescută - înlocuind cureaua de transmisie. Coşul este astfel antrenat direct de la motor. O caracteristică este numărul mare de rame care poate procesat. Construcţia cadrului permite ca rotirea să se facă într-o singură direcţie. RRecomandatecomandat pentrupentru stupinelestupinele mari.mari.

W256 Suport tangenţial pentru centrifugă radială WW2005001G2005001G
W256
Suport tangenţial pentru
centrifugă radială
WW2005001G2005001G
tangenţial pentru centrifugă radială WW2005001G2005001G W W20100G 20100G Centrifug ă radial ă , diametrul Ø

WW20100G20100G

Centrifugă radială, diametrul Ø 720 мм, semi-automate

44 9950,050,0

WW201000G201000G

Centrifugă radială, diametrul Ø 720 мм, full automate

55 2250,050,0

WW200500G200500G

Centrifugă radială, diametrul Ø 800 мм, semi-automate

55 2250,050,0

WW2005000G2005000G

Centrifugă radială, diametrul Ø 800 мм, full automate

55 4450,050,0

WW200600G200600G

Centrifugă radială, diametrul Ø 900 мм, semi-automate

55 5550,050,0

WW2006000G2006000G

Centrifugă radială, diametrul Ø 900 мм, full automate

55 9950,050,0

WW256256

Suport tangenţial pentru centrifugă radială

880,00,0

ial pentru centrifug ă radial ă 8 8 0 , 0 0 , 0 S Semiautomat

SSemiautomatemiautomatăă

Invertorul (semiautomat) - extractorul de miere cu acest tip de ghidare are posibilitatea de a lucra la modul manual şi semiau- tomat. Modul semiautomat este setat din fabrică. Por- nirea modului semiautomat are loc prin apăsarea simultană a celor două butoane laterale

20

ap ă sarea simultan ă a celor dou ă butoane laterale 20 A Automat utomat ă

AAutomatutomatăă

Automatul vă permite să introduceţi cinci cicluri proprii de programare (programele de la 4 la 8, primele trei au fost setate din fabrică). Fiecare ciclu este compus din 7 paşi, ultimul - pasul şapte stabileşte durata de oprire a mişcării coşului extractorului de miere. Fie- care pas este determinat de trei parametri - timpul începerii pasului, viteza stabilită şi viteza centrifugă a extractorului de miere.

www.apis-blaj.ro

CCentrifugientrifugi rradialeadiale ccuu aaccţţiionareonare pprinrin pparteaartea iinferioarnferioarăă

onare p prin rin p partea artea i inferioar nferioar ă ă 2 ani garan ţ
onare p prin rin p partea artea i inferioar nferioar ă ă 2 ani garan ţ

2 ani

garanţie

Modelele au reducţia de la motor mult superioară şi abilitate crescută - înlocuind cureaua de transmisie. Coşul este astfel antrenat direct de la motor. O caracteristică este numărul mare de rame care poate procesat. Construcţia cadrului permite ca rotirea să se facă într-o singură direcţie. Recomandat pentru stupinele mari.

W20070W200700000 W2007000
W20070W200700000
W2007000
Recomandat pentru stupinele mari. W20070W200700000 W2007000 Ø Puterea moto- R o t a ţ i i

Ø

Puterea moto-

Rotaţii

Raport de

Rotaţii maxim

rului

reducţie

coş

720

0,37 kW

2800

1:7,5

380

800

0,37 kW

2800

1:7,5

380

900

0,55 kW

2800

1:7,5

380

1000

0,55 kW

2800

1:7,5

380

1200

0,75 kW

2800

1:7,5

380

1:7,5 380 1200 0,75 kW 2800 1:7,5 380 W W 2 0 0 7 0 0

WW200700200700

Centrifugă radială, diametru

1000mm, cu inverter, semiautomat

66 4450,050,0

WW20070002007000 Centrifugă Radială, diametru 1000mm, fullautomat

66 9950,050,0

WW200800200800

Centrifugă radială, diametru

77 5580,080,0

1200mm, cu inverter,

semiautomat

WW20080002008000 Centrifugă radială, diametru 1200mm, Fullautomat

77

9950,050,0

WW256256

Suport tangenţial pentru centrifugă radială

 

880,00,0

CCentrifugientrifugi ccuu ccaseteasete

C Centrifugi entrifugi c cu u c casete asete 5 ani garan ţ ie 9 300,0

5 ani garanţie

9 300,0 ,,00 9 950,0 ,,00 12 000,0 ,0,0 12 950,0 ,0,0 16 300,0 ,0,0
9
300,0
,,00
9
950,0
,,00
12
000,0
,0,0
12
950,0
,0,0
16 300,0
,0,0
18 000,0
,0,0
17 300,0
,0,0
24 000,0
,0,0
Premium line
Premium line
reprezintă
reprezintă
centrifugi
centrifugi
cu diametre
cu diametre

de la Ø 800 la Ø 1200 cu acţionare full automată.

Centrifugă, diam Ø 800mm, 6 casete Langstroth,

WW205001_P205001_P

acţionare şi control full automată

WW205400_P205400_P

Centrifugă, diam Ø 1000mm, 6 casete Dadant,

acţionare şi control full automată

WW201601_P201601_P

Centrifugă, diam Ø 1000mm, 8 casete Langstroth,

acţionare şi control full automată

WW205500_P205500_P

Centrifugă, diam Ø 1200mm, 8 casete Dadant,

acţionare şi control full automată

WW2053001B_P2053001B_P

Centrifugă, diam Ø 1000 мм, 12 casete Langstroth,

cu separatoare din oţel inox, acţionare şi control full automată

WW20570B_P20570B_P

Centrifugă, diam Ø 1200 мм, 12 casete Dadant,

cu separatoare din oţel inox, acţionare şi control full automată

WW2052001B_P2052001B_P

Centrifugă, diam Ø 1200 мм, 16 casete Langstroth,

cu separatoare din oţel inox, acţionare şi control full automată

WW2099001B_P2099001B_P

Centrifugă, diam Ø 1200 мм, 20 casete Langstroth,

cu separatoare din oţel inox, acţionare şi control full automată

din o ţ el inox, ac ţ ionare ş i control full automat ă C Centrifugi
din o ţ el inox, ac ţ ionare ş i control full automat ă C Centrifugi
din o ţ el inox, ac ţ ionare ş i control full automat ă C Centrifugi

CCentrifugientrifugi rradialeadiale

full automat ă C Centrifugi entrifugi r radiale adiale W W2005000_P 2005000_P Centrifug ă radial ă

WW2005000_P2005000_P

Centrifugă radială cu diametrul de Ø 800 мм,

control full automat

WW2006000_P2006000_P

Centrifugă radială cu diametrul de Ø 900 мм,

control full automat

WW2007000_P2007000_P

Centrifugă radială cu diametrul de Ø 1000 мм,

control full automat

WW2008000_P2008000_P

Centrifugă radială cu diametrul de Ø 1200 мм,

control full automat

radial ă cu diametrul de Ø 1200 мм , control full automat 7 900,0 8 490,0

7 900,0

radial ă cu diametrul de Ø 1200 мм , control full automat 7 900,0 8 490,0

8 490,0

9 900,0

11 290,0

radial ă cu diametrul de Ø 1200 мм , control full automat 7 900,0 8 490,0

22

www.apis-blaj.ro

DDecristalizareecristalizare Aceste maşini sunt proiectate pentru a produce mierea cremă. Designul tijei, din oţel
DDecristalizareecristalizare
Aceste maşini sunt proiectate pentru a produce mierea cremă. Designul tijei, din oţel inoxidabil acţionează asupra mierii în
procesul de amestecare. Procesul de producere a mierii cremă constă din amestecarea de miere lichidă cu miere cristaliza-
tă prin fragmentarea cristalelor la o viteză lentă de amestecare.
WW2008820088
22
700,700, 00
Alimentarerere --- 230V230V230V
Instalaţie de transformare a mierii în cremă de
50 L (400V), full automată
WW20088A20088A
Instalaţie de transformare a mierii în cremă de
70L (400V), full automată
22
950,950, 00
WW20080NT20080NT Instalaţie de transformare a mierii în cremă de
100L (400V), full automată
33
500,500, 00
WW20080B20080B
Instalaţie de transformare a mierii în cremă de
150L (400V), full automată
44
8800,00, 00
WW20080C20080C
Instalaţie de transformare a mierii în cremă de
200L (400V), full automată
55
3300,00, 00
IInstalanstalaţţiiee dede ddescristalizareescristalizare şşii
ttransformatransformat
WW2008920089
Parametrii:
îînn mieremiere
» alimentare încălzitorului -
ccremremăă
230V/50Hz
WW20088A_Z20088A_Z
» alimentare a paleţilor -
380V
Instalaţie de transformare
» puterea încălzitorului:
WW20088_Z20088_Z
a
mierii în cremă de 50 L
(230V), full automată
33
300,300, 00
1kW
» puterea motorului 1,1kW
44709709
» reglare temperatură 5
Instalaţie de transformare
Omogenizator
de 95°C,
WW20088A_Z20088A_Z
a
mierii în cremă de 70L
(230V), full automată
33
500,0500,0
33
600,600, 00
» regulator digital
Instalaţie de transformare
WW40084008
WW20080NT_Z20080NT_Z
a
mierii în cremă de 100L
(230V), full automată
44
2200,000,0
Agitator elice -
inox Ø 9.5cm
Instalaţie de transformare
885,5, 00
WW20080B_Z20080B_Z
a
mierii în cremă de 150L
(230V), full automată
55
4450,050,0
Ø 6 cm Agitator
elicoidal inox
Instalaţie de decristalizare şi
transformare a mierii în cremă
de 200L (230V), full automată
663,3, 00
WW20080C_Z20080C_Z
66
1180,080,0
IInstalanstalaţţieie ddee ttransformareransformare aa mieriimierii înîn ccremremăă şşii
IInstalanstalaţţieie ddee ttransformareransformare aa mieriimierii înîn ccremremăă şşii ddecristalizareecristalizare
alimentare - 230V
WW20087_Z20087_Z
Instalaţie pentru transformarea mierii în
cremă şi decristalizare (cu cilindru încălzit),
55
1100,-00,-
capacitate 50L, (alimentare 230V)
Instalaţie pentru transformarea mierii în
WW20087C_Z20087C_Z cremă şi decristalizare (cu cilindru încălzit),
66
3300,-00,-
capacitate 70L, (alimentare 230V)
WW20085_Z20085_Z
Instalaţie pentru transformarea mierii în
cremă şi decristalizare (cu cilindru încălzit),
77
2200,-00,-
capacitate 100L, (alimentare 230V)
WW20086_Z20086_Z
Instalaţie pentru transformarea mierii în
cremă şi decristalizare (cu cilindru încălzit),
88
4450,-50,-
capacitate 150L, (alimentare 230V)
WW20089_Z20089_Z
Instalaţie pentru transformarea mierii în
cremă şi decristalizare (cu cilindru încălzit),
99
6600,-00,-
WW20089_Z20089_Z
capacitate 200L, (alimentare 230V)
WW200890_Z200890_Z
Instalaţie pentru transformarea mierii în
cremă şi decristalizare (cu cilindru încălzit),
2222 500,0500,0
capacitate 600L, (alimentare 230V)

PPompeompe ppentruentru mmiereiere

Pompele pentru miere sunt proiectate să pompeze cantităţi mari de miere în perioade scurte de timp.

Pompe de aspiraţie de putere
Pompe de aspiraţie de putere
în perioade scurte de timp. Pompe de aspiraţie de putere » model nou, u ş or

» model nou, uşor de utilizat Pompă de aspiraţie de putere - 1.5 kW:

» putere 1.5 kW

» capacitatea maximă miere pompată 1500 L/h la temperatura 30º C

» alimentare 400 V

» cu redresor - 230 V

» model nou, uşor de utilizat

V » cu redresor - 230 V » model nou, u ş or de utilizat W

WW20210GN20210GN

POMPE CU ALIMENTARE LA 400V

WW2021GN2021GN

Pompă de aspiraţie ptr miere

33 900,900, 00

0.37

kW, 400V (fără

redresor)

WW20210GN20210GN

Pompă de aspiraţie ptr miere 1.5 kW, 400V (fără redresor)

55

1170,070,0

POMPE CU ALIMENTARE LA 230 V

 

WW2021GNF2021GNF

Pompă de aspiraţie ptr miere

55

1150,050,0

0.37

kW, 230V, (cu redresor)

WW20210GNF20210GNF Pompă de aspiraţie ptr miere 1,5 kW, 230V, (cu redresor)

66 3350,050,0

ie ptr miere 1,5 kW, 230V, (cu redresor) 6 6 3 350,0 50,0 1 110030 10030

111003010030

Rotor pompă

0,37 kW

3350,050,0

350,0 50,0 1 110030 10030 Rotor pomp ă 0,37 kW 3 350,0 50,0 1 110031 10031

111003110031

330700407004

Rotor pompă

Set garnituri

1,5 kW

pompă miere

5577,077,0

3306,006,0