Sunteți pe pagina 1din 10

@lltgr*n

Richard Cater

El EE'ITIE LITEFIA
CUPRilNS
lntroducere
Testu[ 1 10
Testu [ 2 22
Testul 3 34
Testu[ 4 46
Testul 5 s8
Testul 6 70
5
Testul 7 82
Testul 8 94
Testu [ 9 106
Testut 10 118
RSspu nsu ri 130

;i

k
INTRODUGERE

Bun venit [a intS[nirea cu aceastS carte Ar trebui cel pulin sI vE permit5 sI vI


de probleme logice. ScopuI suprem al aftali potenlialuI scor lQ, dac5 nu il
testelor din aceste pagini este sI [e ofere cunoa;tefi deja. in fond, de unde ;ti!i
micitor celute cenugii care vE aparlin c5t de inteLigent sunteli dacS nu vd
exctusiv ocazia unei serioase test5riin stil. testa!i ca pacitSlil.e menta [e?
tradi!ionat. TestSndu-vI capacitatea de
a face deduclii [ogice, vederea in spaliu, cuM sE FoLosEgTE ACEASTA CARTE
gSndirea conceptua[5 ;i concentrarea
(printre attete), creieruI va fi soticitat pAnS Aceastl carte cuprinde zece teste, fiecare
ta timitete sate. SperSm cE va fio experien!5 cu 20 de probteme care v5 soLicitd gSndirea.
care vE va aduce satisfaclii ;i cI vE va ajuta Rispunsurite corecte [a fiecare test se
s5 aftali mai mutt, iar ta sfSr;ituI acestei glsesc in sec!iunea de rlspunsuri, care
clrliveli ;ti mai mutte despre intel.igenta incepe ta pagina 130. Pentru a foLosi aceastl
gi [imitele creieru[ui. carte cu eficien!5 maximS, efectualitestele
Tolioameniisunt mai mutt sau mai unul c6te unu[, cu pauze, nu toate deodatS.
pulin intetigenli. Nivel.uL de intetigen!5 Parcurgegi fiecare test in parte cAt mai rapid
6 este acelagi pe tot parcursuI vielii ;i nu posibil. ;i rispundeli maiint6i [a intreb5ri[e
aveli cum s5-1. faceli s5 creascl brusc care vi se par cete mai u;oare, apoi revenili
;i sE devenili geniu. Nu este posibit la cele mai dificil.e. Testele vi vor ajuta sE
nici sI vI cresteti scoruI lQ (coeficientul v5 descoperili punctel.e tari ;i punctete stabe
de inteligen!5); v-a!i n5scut geniu sau in ptan cognitiv, dar nu veliobline un scor
nu. in orice caz, dob5ndind un scor lQ lQ convenlionaI dec6t dacl vI veli testa
foarte mare, vI incadrali printre cei mai aptitudini[e in anumite condilii stricte.
intetigenli2olo oamenidin [ume (;i puteli CAnd suslinelitestete, incercali sI simu[a!i
deveni membru Mensa) ;i, odatl ajuns condilii[e unui test rea[: rezervali-vE un
acoto, sperlm ci veli face ceva pentru a v5 interval de timp in care sI nu fili intrerupt,
menline creieruI ocupat. in fond, simptul. cronometrafi-v5 ;iincercali sE [ucrali ca[m
fapt cE aveli un lQ mare nu are importan!5; ;i eficient. Daci veli dori s5 suslineli un test
ceea ce faceli cu e[ conteazS! de intetigen!5 adevirat, intreblrite [a care
MuLlioameni nu-;idau seama de ali r5spuns in aceasti carte v5 vor ajuta
potenlial.ut lor menta[. Un motiv pentru s5 fili bine pregltit pentru unete tipuri de
aceasta este c5 nu-ti testeazl niciodat5 probteme de LogicS pe care te veliintil.ni.
capacitSlite mentate. Iat5 unuI dintre CAnd ali terminat, verificati-v5
numeroasete motive pentru care organizatia rispunsuri[e ;i calcuLali punctajuI tota[.
Mensa este at6t de important5 ;i aceasti Puteli fo[osi urmitoarele scoruri pentru
carte v-ar putea schimba viala in bine. a vedea c6t de bine v-ati descurcat:
sCoR PROCENT IMPORTANTA INTEI.IGENTTI
DE RASPUNSURI
CORECTE Aceastl carte nu vI ajutl sI vi schimbati
i1: 95 scorul lQ, dar vI ajutl sI oblineti cet
94 mai mare scor posibit.
93 De ce este atet de importantl testarea
92 intetigentei?
'rS
91
90 Probtemete de [ogic5, jocurite de
uu,
85 inteligentS, ghicitorite si testete concepute
13 80 pentru a ne face si ne mAngAiem blrbia
12 75 ingAndurati sunt vechi de cAnd [umea.
11 70 Ete ne-au ajutat si ne dezvott5m mintea,
10 55 depS;ind cu mutt nivetuL ta care nu flceam
9 60 dec6t si destu;im cum sI prindem cu un
8 55 b5! de lemn animStule care se mi;ci rapid.
7 50 Soticit6ndu-ne ta maximum capacitilite
6
7
45 mentate, lumea ni s-a deschis in fala
5 40 ochitor, de [a descoperirea focutuipAnE
[a inventarea rotii, de [a supercomputere
DacS oblineliin mod constant scoruI p5n5 ta Marete Accelerator de Hadroni,
maxim, ar trebui s5 vE gAndili sE suslineli de [a exptorarea oceanetor pAn5 La
un test Mensa, contact6nd organizatia misiunite cu echipaj uman pe Marte.
[a adresa: Toate acestea au necesitat eforturi
www.mensa.org.uk mentate. Creierete noastre au evotuat, au
crescut, s-au axat pe probleme, au devenit
mai intetigente gi astfeI s-au dezvottat,
5oo/o din populalie are un !e transform6ndu-se in cet mai bine regtat
intre 9O ;i 11O. Doar 2olo are un te organism din universuI cunoscut.
sub 53 sau peste 147.
Creierele noastre inleteg [umea, privind
piesete care se imbinl si atcituiesc
mediuI inconju r5tor. Fiecare piesl
este apoicomparatS cu tot ce am mai
intS[nit. ii comparEm forma, mErimea,
cutoarea, textura, o mie de catitlli diferite
;i o punem in categoria mentati din care in speciaI daci iniliaI ne-am gSndit
pare sE facl parte. De exemplu, creierele cI ar fi prea greu sE avem succes, resimlim
noastre pot deduce cI obiectuI alb care o extrem de pticuti senzalie de reatizare.
se deplaseaz5 rapid ta cotlut strizii este Prin ana[i25, recunoattere a tiparetor
o ma;in5, fIrS a o vedea efectiv. Acesta ;i deduclie Logic5 creierul dI inleles ;i structurl
completeazi singur goturile care nu sunt lumii care ne inconjoarS, iar pornirea noastr5
umplute cu informalii transmise de ochi de a ne mSsura ;i testa propria persoanl este
gi de urechi. Continulm cu aceastl relea un reflex inevitabi[ care rezu[tI de aici.
de conexiuni pSnE ajungem sI inlelegem
suficient de bine obiectuL pe care-[ studiem UN ANTRENAMENT PENTRU CREIER
pentru a ne permite sE aclion5m in
situalia dat5. De cele mai mutte ori simpla Rezotvarea unei compticate probteme de
recunoa;tere vizua[5 este suficientS, Logic5 este unuI dintre cele mai importante
dar de fiecare datS cSnd percepem un lucruri pe care [e poate realiza intetectuI uman.
obiect facem trimiteri de l.a et [a alte notiuni, in urma unor progrese recente in neurotogie
?1. anal.iz5m, i[ categorisim. ;i psihotogie cognitiv5 s-a insistat mai mutt
Aceastl capacitate de a anatiza logic - dec6t oric6nd asupra importanlei probtemelor
de a raliona - este unul dintre cete mai de logic5 gia exerciliilor mentale. ln prezent,
8 extraordinare instrumente ate arsenatutui exerciliil.e de aritmeticl ;ide Limbaj, cum ar
nostru minta[, [a egatitate cu creativitatea fi Sudoku;i cuvinteleincruci;ate, au pitruns
;i gindir,ea inductiv-laterat5. F5rE ea, in viala noastri cotidianS. Chiar;ijocurite ta
;tiinfa nu ar exista, iar matematica nu calculator sunt cLldite pe algoritmi de rezolvare
ar fi mai mult dec6t o stenografie pentru a probtemeLor Logice in care, dacS incheiem o
numirarea articotetor. De fapt, de;i problem5 de [ogic5, putem trece [a urm5toarea.
am fi reusit sI ie;im din pe;teri, nu am CreieruI nostru se rec[5de;te, se remodeleazl
fi ajuns prea departe. ;i se reorga nizeazd continuu, pe tot parcursul
Mai mu[t, ne compar5m automat viefii. Et este singuruI organ care poate face
cu ceilatli. Vrem s5;tim unde ne situ5m. acest tucru. CreieruI i;i rescrie continuu
Avem imboldul instinctiv de a concura, instrucliunite de operare giigi modifici
at6t cu anterioarete noastre performanle adevlrata structurS, ca rSspuns [a experienlete
maxime, c6t ;icu ceita$i. Experienla, noastre. La fel. ca mu;chii, minlite noastre pot
ftexibilitatea ;i rezistenla sunt dobAndite r5spunde [a exerciliu, permi!5ndu-ne sI fim
forl6ndu-ne [imitele personate, mentate mai tenace;i mai pregltili mentat. ln plus,
;i fizice. Capacitatea de a face deduclii de;i exerciliuI poate fi adesea o corvoadS, un
logice ne dE satisfac]ie ;i valoare, adic5 antrenament bun pentru creier poate fi adesea
o parte din complexuI amestec de factori rea[izat st6nd a;ezat pe o sofa confortabiL5.
de [a baza atcituirii imaginiide sine. Deci, chiar nu aveli scuze pentru a refuza
Oblin6nd o reugit5 intr-un domeniu, invitatia noastrS. Succes [a teste!
Testu[ \
Care dintre

0fl pentagoanete din


rAnduI de jos ar trebui
s5-[ intocuiasc5 pe cel
cu semnutintreb5rii?

?o
Batanlete 1 in echitibru
gi 2 sunt
perfect. CAte triunghiuri sunt
@2 necesare ca ;i batanla 3 si fie
in echitibru?

Vezi rispunsuI ta pagina 132

DacI 3/q sunt egale


03 cu 41/2, atunci cat
inseamn A 21h?
Care dintre formele de maijos
fA fr
I I ll /fr,
poate fi imbinatl cu forma de sus
\/ -J pentru a aLcituiun pltrat perfect?

::rai{?,i{r'?

-:.:-==1=;?==-t=ryr.1:-:::!iarr

t:::
t

1: a:

.--.:iiiiia.:1ii

l:'

r'::r:-i:==

\+
^ugtnu
'
^o"uU\Vt
Uuit*Ot"
/A F= Alegetifigura corectl dintre cete
numerotate, de maijos, pentru
I I I ly]1
V/ Vl a intocui semnutintreblrii.

A@A
AA@
?AA
AMAA&A 12 6
Vezi rispunsul. La pagina i32

Vezi rdspunsul" [a pagina 132

Comptetali pStratuI folosind

06 9 numere consecutive astfeI inc6t,


insumAnd numere[e din p5trSlel.ete
de pe toate 16ndurite, cotoanele,
respectiv diagonate[e mari,
s5 oblinem acela;i tota[.

S-ar putea să vă placă și