Sunteți pe pagina 1din 5

Savin Gabriela

Anul I
Teoria şi metodologia evaluãrii

Nume …………………………… Data…………………..


Clasa …………………

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ – Comunicare în limba românã cl. a II-a

Nr. de elevi testați: 25

Disciplina: Comunicare în limba română


Momentul evaluării: sfârșitul semestrul II
Scopul evaluării : se urmãreşte o comparare a rezultatelor elevilor de la sfârşitul semestrului II cu rezultatele
obţinute la evaluarea initialã, la începutul clasei a II-a
Caracteristici ale elevilor: toţi elevii au promovat semestrul al II-a si au dezvoltat capacitãţile necesare de a
citi un text corect, de a gãsi sinonime la diferite expresii şi sã formeze propoziţii cu anumite cuvinte indicate. Clasa
nu a întâmpinat probleme în ceea ce priveşte actul învãţãrii.
Obiectivele evaluãrii:

 identificarea în poezie a cuvintelor ce completeazã cuvintele lipsã;


 desprinderea semnificaţiei globale şi formularea rãspunsurilor la întrebãri;
 sesizarea trãsãturilor de caracter ale personajului principal;
 exemplificarea sensurilor multiple ale unor noţiuni: codru, a lua;
 construirea unei succinte caracterizãri, pornind de la textul dat si câteva indicii.
TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ – Comunicare în limba românã cl. a II-a

Citeşte textul, apoi rezolvă cerinţele:

O luam, pe-atunci, la sãnãtoasa…


Azi, n-aş mai face pe fricoasa!

Sã vezi ce-a fost…Era-ntr-o zi


Pãdurea plinã de copii.

Şi nu ştiu cum, m-am depãrtat


Prin codrul cel întunecat,
Tot ascultând, ba un alun,
Ba un tufan, foşnind, cum spun
poveşti,
isprãvi,
minuni –
cu sacii…
(Cicerone Theodorescu, Poveste cu fetita fricoasa)

1. Alege din poezie cuvinte care întregesc enunţul:

Într-o zi, când pãdurea era plinã de ………………….., o fetiţã s-a………………………….. prin codrul cel
………………………………………. .

2. Continuã cu enunţuri preluate din ultimele versuri

Fetiţa a ascultat:_________________, ______________________________ .

Copacii i-au spus: ________________________, ________________________, ________________ .

3.Cum rãspunzi corect la urmãtoarele întrebari?

Câte poveşti, isprãvi si minuni spuse de copaci a ascultat fetiţa?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Cum s-a schimbat fetiţa dupa acea întâmplare?


_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

4.Alege dintre urmãtoarele cuvinte cu ce poţi înlocui expresiile subliniate: se elibera, fugea, privea ţintã

 Ori de câte ori auzea un zgomot, fetiţa o lua la sanatoasa (_________________________)


 Angela nu-şi lua ochii (_________________________________) de la veveriţã.
 Când mã vedea cã-mi fac temele, mama işi lua o grija de pe cap (_____________________________)
5. Enumerã trei însuşiri ale fetiţei:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

6. Scrie doua propoziţii în care cuvântul codru sã aibã înţelesuri diferite.


_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

7. Scrie o propoziţie unde sã aparã în cuvinte grupurile: ea, ia, ei.

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
Item Foarte bine Bine Suficient Insuficient
1 Selecteaza corect din Selecteaza doar doua cuvinte Selecteaza 1-2 Nu selecteaza nici un
poezie cele trei potrivite enuntului cuvinte, transcrise cuvant din enunt
cuvinte, cu care lizibil in enunt
completeaza enuntul
dat
2 Enumera corect toate Raspuns partial corect: 3-4 Reproduce incomplet Nu enumera nici un
cele 5 cuvinte in cuvinte sunt preluate adecvat in propozitii doar 1-2 cuvant adecvat din
constructiile din text. cuvinte text.
exemplificate
3 Scrie corect, ingrijit, Raspunde întrebãrilor cu mici Rãspunde corect şi Nu raspunde corect la
complet raspunsurile greşeli de scriere sau lizibil doar la o nici o întrebare.
la cele doua intrebari incomplet. întrebare menţionatã.
4 Substituie cele trei Alege corect doar douã Alege un singur Nu găsește nici un
expresii din propoziţii explicaţii potrivite. substitut adecvat cuvânt din trei.
cu sinonimele alese pentru o propoziţie
corect. datã.
5 Denumeşte corect trei Denumeşte doar douã Menţioneazã lizibil o Nu menţioneazã nici o
însuşiri sufleteşti trãsãturi ale fetiţei însuşire a personajului însuşire a personajului
pentru fetiţa din feminin. feminin.
“poveste”
6 Alcatuieşte corect Alcãtuieşte mai simplu Alcãtuieşte o Nu alcãtuieşte nici o
cele douã propoziţii propoziţiile, cu 1-2 greşeli de propoziţie despre propoziţie corectã.
despre codru, având scriere. codru = pãdure
sensuri distincte.
7 Scrie corect o Scrie propoziţia din trei Scrie cu mici greşeli Nu scrie nici o
propoziţie dezvoltatã, cuvinte, fiecare având un enunţul, propozitie în care sã
formatã din cuvinte ce grup de sunete: ea, ia, exemplificând doar regãsim unul dintre
conţin cel puţin o datã respectiv ei. doua grupuri de grupul de sunete.
grupurile de sunete. sunete.
BAREME DE CORECTARE

Număr de itemi și nivelul rezolvării Calificativ

Rezolvă integral și corect toți itemii FB

Rezolvă integral și corect 5 itemi, parțial 1 item, incorect 1 item B

Rezolvă integral și corect 3 itemi, parțial 2 itemi, incorect 2 itemi S

Rezolvă integral și corect 1 itemi, , parțial 3 itemi, incorect 3 itemi I

Itemi propuşi:

1 Citeşte textul si rezolvă sarcini pe baza acestuia


2. Identifică în text enunţuri din versuri
3 Identificã în text rãspunsurile întrebarilor
4. Găseşte cuvinte cu sens asemãnãtor pentru expresiile indicate
5. Găseşte cuvinte in text care definesc însuşiri ale personajelor
6. Alcãtuieşte propoziţii care conţin cuvântul dat
7.Formuleazã propoziţii care conţin grupurile de sunete indicate

MATRICE DE SPECIFICAȚII

Niveluri taxonomice - Clase de comportament


Competențe Cunoaștere Înțelegere Aplicare Analiză Sinteză Evaluare
(Achiziția (Comprehen- (Utilizarea (Gândire Activitate (Formularea
specifice informației) siunea) teoriei logică creativă) propriilor
învățării) deductivă) opinii)

1.2 Item1 Item 1 Item 1 Item2


4.1 Item 2
1.3 Item2 Item 3
1.4 Item 5 Item 4 Item 4
1.4 Item7 Item 5
3.2 Item 7 Item 7 Item 6
4.2 Item 7
CALIFICATIVE OBȚINUTE LA NIVELUL CLASEI: …… Prof. …………………………….......

Clasa/ Profesor
FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT