Sunteți pe pagina 1din 4

TESTUL ADMINISTRAT LA

CONCURSUL DE ADMITERE IN SCOLILE DE AGENTI DE POLITIE – LIMBA ROMANA


ANUL 2000

1. În propoziţiile Aştept un răspuns mai lămurit şi Vorbeşte-i copilului mai lămurit, cuvintele
“mai lămurit” sunt: a) ambele-adverbe; b) primul-adjectiv, al doilea-adverb; c) primul-
adverb, al doilea-adjectiv; d) ambele adjective.
2. Nu sunt cuvinte compuse cele din seria: a) Europa Centrală, Cuibul Dorului, Ministerul de
Interne; b) lirica erotică, dor de ţară, învăţământ preuniversitar; c) nouăsprezece, zi-muncă,
cumsecade; d) verde de Paris, izmă creaţă, pantofi de damă.
3. Sunt corecte formele adjectivelor de întărire din seria: a) Maria însăşi, Mariei însăşi, Ion
însăşi, ele însăşi, fetelor însăşi, ei însăşi, copiilor însăşi; b) Maria însăşi, Mariei înseşi, Ion
însuşi, ele înseşi, fetelor înseşi, ei înşişi, copiilor înşişi; c) Maria înseşi, Mariei înseşi, Ion
înseşi, ele înseşi, fetelor înseşi, ei înseşi, copiilor înseşi; d) Maria însăşi, Mariei înşişi, ele
înseşi, fetelor însăşi, copiilor înseşi.
4. Sunt formate prin derivare toate cuvintele din seria: a) despre, cocostârc, tustrei, despot;
b) destinaţie, desuet, destitui, dezmierda; c) desprinde, dezarticula, dezmoşteni, destăinui;
d) destoinic, amândoi, înspre, câţiva.
5. Identificaţi seria ce conţine locuţiuni substantivale: a) dis-de-dimineaţă, astă-seară, cu
noaptea-n cap, o dată cu găinile; b) gură-cască, zgârie-brânză, nu-mă-uita, floarea-soarelui;
c) aducere-aminte, luare-aminte, ţinere de minte, părere de rău, facere de bine; d) drum-de-
fier, pasăre-liră, mâine-seara.
6. Verbul a continua are, la indicativ şi conjunctiv prezent, formele din seria: a) (eu) continu, (tu)
continui, (el) continuă; să continue; b) (eu) continui, (tu) continui, (el) continuă; să continue;
c) (eu) continuu, (tu) continuui, (el) continuuă; să continuue; d) (eu) continuu, (tu) continui,
(el) continuă; să continue.
7. Identificaţi seria conţinând numai cuvinte polisemantice: a) limbă, casă, masă, operă;
b) limbă, floare, vis, loc; c) casă, copil, prefaţă, localitate; d) masă, copac, claritate, adaptare.
8. Antonimul cuvântului a se bucura este: a) tristeţe; b) a se întrista; c) mâhnire; d) posomorât.
9. Identificaţi seria ce conţine formele corecte ale cuvintelor: a) buldozer, pikap, lidăr,
indemnizaţie, excepţie, contingent; b) buldozer, pick-up, lider, indemnizaţie, excepţie,
contingent; c) buldozer, pik-up, lider, indemnizaţie, escepţie, contingent; d) buldozăr, picup,
lider, indemnizaţie, excepţie, contingent.
10. Conţine numai neologisme seria: a) a estima, construcţie, caracteristic; b) a aranja, clătinare,
clasificare; c) evidenţă, a dura, rânduială; d) flintă, paharnic, stolnic.
11. Verbul a apropia are, la singular indicativ, formele din seria: a) (eu) apropiu, (tu) apropii, (el)
apropie; b) (eu) apropi, (tu) apropi, (el) apropie; c) (eu) apropii, (tu) apropii, (el) apropie;
d) (eu) apropii, (tu) apropii, (el) apropiie.
12. Fraza Rusia şi-a asigurat raţia de petrol din Golf într-un moment în care administraţia
Clinton ar fi putut miza măcar pe sprijinul populaţiei, revoltate de modul în care liderul de la
Bagdad tratează Statele Unite, este scrisă în stil: a) publicistic; b) ştiinţific; c) administrativ;
d) beletristic.
13. Identificaţi adverbul fără grad de comparaţie: a) astfel; b) departe; c) bine; d) repede.
14. Cuvântul predecesor nu înseamnă: a) precursor; b) premergător; c) înaintaş; d) urmaş.
15. Cuvântul raţionament nu este sinonim cu: a) inteligenţă; b) judecată; c) argument;
d) considerent.
16. Identificaţi seria care conţine locuţiuni verbale: a) a-şi aduce aminte, a ţine seama; b) aducere-
aminte, băgare de seamă; c) băgător de seamă, trăgător de elită; d) pe nesimţite, nedus la
biserică.
17. În fraza Primesc cu plăcere pe oricare prieten care mă vizitează, propoziţia subordonată este
introdusă prin: a) pronume relativ; b) adjectiv pronominal nehotărât; c) pronume nehotărât;
d) adverb relativ.
18. Identificaţi seria cuprinzând numai cuvinte formate prin abreviere: a) băietan, copilaş, brădet,
B.C.R.; b) prim-plan, blănărie, untdelemn, Făt-Frumos; c) O.N.U., N.A.T.O., A.S.I.R.O.M.,
B.R.D.; d) T.V.R., redactor-şef, tehnico-ştiinţific, miazănoapte.
19. În exemplul Uite ce ai făcut!, cuvântul “uite” are valoarea de: a) interjecţie; b) verb la
indicativ; c) verb la imperativ; d) adverb.
20. Este corectă forma: a) repercursiune; b) repecursiune; c) repercusiune; d) repercuziune.
21. Alegeţi varianta în care de este conjuncţie: a) Haina de blană este elegantă; b) Băiatul de l-am
întâlnit este vecinul meu; c) Striga de se auzea în stradă; d) De! dacă nu te potoleşti!…
22. În frazele: 1) Să-l văd venind / Aş mai trăi o viaţă; 2) M-aş mira să-l văd venind,
subordonatele sunt: a) completive indirecte; b) 1) -circumstanţială de scop; 2) – completivă
indirectă; c) circumstanţiale condiţionale; d) 1) – circumstanţială condiţională; 2) – completivă
indirectă.
23. Conţin triftongi cuvintele din seria: a) chioară, cioară, gioarsă, sfărâmicioasă, ochioasă,
ghioagă; b) aripioară, leoaică, taioare, creioane; c) dubioasă, curioasă, furioasă, căprioară;
d) ia-i, i-ai, ni-oi, ţi-oi, mi-au, i-au.
24. Identificaţi seria care conţine numai pronume relative: a) care, cine, oricine, când; b) cine, ce,
căci, cât; c) cât, ce, care, cine; d) ce, care, ci, cine.
25. Sunt corecte formele de plural ale substantivelor din seria: a) accesuri, imne, grilajuri,
paradoxe; b) accese, localuri, grilaje, calapoade; c) chitări, cicatrici, clişee, plaje; d) refrenuri,
paradoxuri, pocaluri, plăji.
26. În propoziţia Se cunoşteau de mici, cuvântul “de mici” este: a) complement circumstanţial de
cauză; b) complement indirect; c) complement circumstanţial de timp; d) complement
circumstanţial de mod.
27. Verbul a lua are, la indicativ prezent I şi a II-a plural, formele din seria: a) luom, luaţi; b) lom,
loaţi; c) luam, loaţi; d) loam, loaţi.
28. În frazele El pare că nu înţelege şi Pare că nu înţelegi, propoziţiile introduse prin “că” sunt:
a) amândouă – predicative; b) amândouă – circumstanţiale de mod; c) prima – predicativă, a
doua – subiectivă; d) amândouă – subiective.
29. Identifică enunţul care conţine verb impersonal: a) Îi ajung banii; b) Nu se mai ajunge cu
banii; c) Ajunge cât ai alergat; d) A ajuns devreme acasă.
30. Formele corecte sunt cele din seria: a) cel deal doilea – cea dea doua; b) ce-l de-al doilea – ce-
a de-a doua; c) cel de-al doilea – cea de-a doua; d) ce-l deal doilea – cea de-a doua.
31. Sintagma care conţine viitorul anterior este: a) să-l fi văzut venind; b) are să vină devreme;
c) va fi venit devreme; d) s-ar fi văzut venind.
32. Conţine numai cuvinte corect scrise seria: a) aspectuos, cearceaf, adălmaş; b) sanguin, orăşan,
primăvăratic; c) maiou, dicţiune, disident; d) (a) seconda, ostatec, cismar.
33. În propoziţia Mersul în trăsură e mai romantic decât cel în maşină, cuvintele “în
trăsură” şi “în maşină” sunt: a) complemente indirecte; b) complemente circumstanţiale de
mod; c) complemente circumstanţiale de loc; d) atribute substantivale prepoziţionale.
34. Sunt corecte formele din seria: a) ce-l d-intâi, ce-a d-intâi; b) cel dintâi, cea dintâi; c) cel de
întâi, cea de întâi; d) cel dintâi, cea dintâia.
35. Conţine numai substantive colective formate exclusiv prin derivare seria: a) turmă, făget,
mărăciniş; b) pietriş, rămuriş, stol; c) muncitorime, frunziş, brădet; d) studenţime, herghelie,
roi.
36. În exemplul Pe frunza unui nufăr, o broscuţă se bucură şi ea de frumuseţea şi răcoarea nopţii
(E. Gârleanu), cuvântul “unui” este: a) adjectiv nehotărât; b) pronume nehotărât; c) articol
nehotărât; d) numeral.
37. Este corect scrisă fraza: a) Cel cel vede săl anunţe; b) Ce-l ce-l vede să-l anunţe; c) Cel ce-l
vede să-l anunţe; d) Ce-l cel vede să-l anunţe.
38. Pronumele vă este la acuzativ în expresia: a) Vă las sănătoşi; b) Vă transmit salutări; c) Vă
restitui cartea; d) Vă doresc numai bine.
39. Conţine numai adjective invariabile seria: a) coşcogea, ecosez, continuu, bordo, limpede;
b) gri, pepit, perspicace, ferice, cumsecade; c) nou, tulbure, cuminte, precoce, bej; d) dens,
treaz, verde, roşu, feroce.
40. În expresia calcă a popă, termenul “a” este: a) articol posesiv; b) verb auxiliar; c) prepoziţie;
d) interjecţie.
41. Sunt corecte formele din seria: a) al cincilea – a cincea, al cinsprezecelea – a cinsprezecea;
b) al cincilea – a cincea, al cincisprezecilea – a cincisprezecea; c) al cincilea – a cincia, al
cincisprezecilea – a cincisprezecia; d) al cincilea – a cincea, al cincisprezecelea – a
cincisprezecea.
42. În enunţul Ce ispravă ai făcut?, “ce” are valoare de: a) pronume interogativ; b) adjectiv
pronominal interogativ; c) pronume relativ; d) adjectiv pronominal relativ.
43. În cuvintele cai, căi, câini, bea, doar, sau, hau, chiar, sunt vocale: a) a, ă, â; b) i, e, o, u; c) a,
i, â, e, o; d) e, u, ă.
44. calea-valea este: a) locuţiune adverbială; b) substantiv compus; c) locuţiune substantivală;
d) locuţiune prepoziţională.
45. Alegeţi varianta în care a fi este verb auxiliar: a) Elevul este lăudat de profesor. Aş fi mâncat
nişte fructe. Să fi venit mai devreme, nu acum. Poate voi fi făcut bine. Ideea de a fi invitat şi
profesorii la concert ne-a încântat. b) Copilul este în camera lui. Problema este dificilă. Era să
piardă trenul. Este greu de abordat această problemă. Aş fi mers şi eu în excursie.
46. În fraza Mergi până oboseşti, subordonata este: a) cicumstanţială de mod; b) cicumstanţială de
loc; c) cicumstanţială de timp; d) cicumstanţială concesivă.
47. Nu face parte din vocabularul fundamental verbul: a) a prevedea; b) a avea; c) a auzi; d) a
mânca.
48. Identifică seria de prepoziţii sau locuţiuni prepoziţionale care se folosesc cu cazul dativ: a) pe
deasupra, graţie, în afară de, pe lângă; b) potrivit, aidoma, asemenea, contrar; c) în centrul,
conform, de pe lângă, conform cu; d) împotriva, împrejurul, înaintea, în faţa.
49. Sunt scrise corect cuvintele din seria: a) pantofi cenuşi sau arginti; ochi vi şi zglobi; câmpuri
pusti; b) pantofi cenuşi sau argintii; ochi vii şi zglobii; câmpuri pustii; c) pantofii cenuşi sau
arginti; ochii vi şi zglobi; câmpurile pustii; d) pantofii cenuşii sau argintii; ochii vii şi zglobii;
câmpurile pustii.
50. Identificaţi exemplul în care cuvântul un are valoare de numeral: a) Duminică am
văzut un film. b) Am mâncat un măr şi două piersici. c) Am zburat cu un planor. d) Un individ
suspect mă urmărea.
51. În exemplele Nici o fată nu a venit, Nici fata aceasta nu ştie, Nici unul, nici altul nu se
interesează, există: a) pronume negative; b) adjective negative; c) adverbe negative fără
funcţie sintactică; d) adjectiv pronominal negativ la exemplul I; adverb în exemplul 2;
pronume nehotărât la exemplul 3.
52. Identificaţi verbul care poate fi: auxiliar, copulativ, predicativ, impersonal: a) a fi; b) a vrea;
c) a avea; d) a ajunge.
53. Identifică termenul care nu se caracterizează prin omonimie: a) cală; b) liră; c) soare; d) carte.
54. În enunţul Un geamăt din totul inimii pornit se auzi în camera de alături, termenul “totul”
este: a) adverb; b) pronume nehotărât; c) substantiv; d) adjectiv pronominal nehotărât.
55. Care dintre perechile de cuvinte nu sunt antonime: a) tot – netot; b) onest – necinstit; c) lizibil
– neciteţ.
56. Perechile somn (peşte răpitor) şi somn (stare fiziologică da repaus); leu (animal mamifer) şi
leu (unitate monetară); capital (avuţie sub formă de bani) şi capital (adjectiv cu sensul de
fundamental) sunt: a) paronime; b) antonime; c) sinonime; d) omonime.
57. Cuvintele bombă, copoi, sticlete, naşu, a ciordi, gagică, haios, a gini, soto, beton, marfă, sunt:
a) cuvinte de argou; b) regionalisme; c) cuvinte de jargon; d) arhaisme.
58. În comparaţia realizată în textul Şi amândoi bătrânii aceştia erau albi ca iarna, termenii
comparaţi sunt: a) amândoi – albi; b) amândoi – ca iarna; c) bătrânii – ca iarna; d) bătrânii –
albi.
59. În propoziţiile 1. Leneşul mai mult aleargă; 2. Cel harnic câştigă bine; cuvintele subliniate
sunt: a) adjective; b) 1 substantiv, 2 adjectiv; c) adjective substantivale; d) 1 adjectiv, 2
substantiv.
60. Neologismele sunt cuvintele: a) vechi, ieşite din limbajul uzual; b) noi, împrumutate din alte
limbi sau noi, formate în cadrul limbii respective; c) cunoscute de vorbitorii dintr-o anumită
zonă a ţării; d) vechi, vorbite în mediul rural.

Răspunsuri:

1-b; 2-b; 3-b; 4-c; 5-c; 6-d; 7-a; 8-b; 9-b; 10-a; 11-c; 12-a; 13-a; 14-d; 15-a; 16-a; 17-a; 18-c; 19-a;
20-c; 21-c; 22-d; 23-b; 24-c; 25-b; 26-c; 27-c; 28-c; 29-c; 30-c; 31-c; 32-c; 33-d; 34-b; 35-c; 36-c;
37-c; 38-a; 39-b; 40-c; 41-d; 42-b; 43-a; 44-a; 45-a; 46-c; 47-a; 48-b; 49-d; 50-b; 51-d; 52-a; 53-c;
54-c; 55-a; 56-d; 57-a; 58-c; 59-c; 60-b.

NOTA:
Întrebările şi răspunsurile marcate cu chenar atenţionează asupra clarificării răspunsului corect
conform normelor lingvistice actuale.