Sunteți pe pagina 1din 26
Hotarire nr. 274/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT HOTARARE Nr. 274 din 15 mai 2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investifile realizate de intreprinderile mici si EMITENT: _GUVERNUL ROMANIEI PUBLICATA fN: MONITORUL OFICIAL NR. 305 din 28 mai 2013 Aviind in vedere dispozitiile art. 6 alin, (1) din Ordonanta de urgenfi a Guvernului nr. 85/2008 privind stimnularea investitiilor, aprobat& prin Legea nr. 78/2009, cu completarile ulterioare, {n temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.98/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis i ale art. 108 din Constituyia Roméniei, republicata, Guvemnul Roméniei adopta prezenta hotdirare. CAPITOLUL I Dispoziii generale ART. 1 (1) Scopul prezentei hotirari il reprezint& instituirea unei scheme de ajutor de stat aviind ca obiectiv acordarea de ajutoare de minimis pentru investiile reatizate de intreprinderile mici si mijlocii, denumite in continuare IMM-uri, care igi desftsoard activitatea in toate sectoarele de activitate, cu exceptia celor prevazute la art. 3 (2) Ajutorul de minimis reprezintii un ajutor de stat care nu depaseste plafonul prevazut de reglementirile dreptului Uniunii Europene in vigoate. (3) Ajutoarele de minimis nu sunt supuse procedurii de notificare si sunt reglementate prin Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 gi 88 din tratat ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 379 din 28 decembrie 2006, denumit in continuare Regulament. ART. 2 ‘Ajutorul de minimis se acorda IMM-urilor, cu respectarea prevederilor prezentei hota $i ale Regulamentului, prin alociri de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanfelor Publice - Actiuni generale, sub forma de sume nerambursabile, in procent de 100% din valoarea total a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanfare, in limita echivalentului in lei al valorii maxime de 200.000 euro, respectiv 100,000 euro in cazul intreprinderilor care desfasoara activitate in domeniul transportului rrtier, pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi. CAPITOLUL II Criterii de eligibilitate ART.3 Prezenta hotarare se aplic& ajutoarelor acordate intreprinderilor din toate sectoarele, cu exceptia celor prevazute la art. | alin. (1) din Regulament: a) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfsoara activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comuni a piefelor in sectoral produselor pescaresti si de acvacultura, }) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfaigoard activitatea in productia primard de produse agricole, astfel cum sunt enumerate in anexa I | Tratatul privind funcfionarea Uniunii Europene, Hotarire nr. 274/2013 - text procesat prin prograrmul LEX EXPERT denumit in continuare Tratat; ©) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desftigoara activitatea in transformarea gi comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate in anexa I la Tratat, atunci cand valoarea ajutorului este stabiliti pe baza prefului sau a cantititii produselor in cauza achizitionate de la produeatorii primari ori introduse pe pia de intreprinderile in cauza; 4) ajutoarelor acordate intreprinderilor care igi desfésoard activitatea in transformarea gi comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate in anexa I la Tratat, atunci cénd ajutorul este conditionat de transferarea lui partial sau integrala eftre produestori primari; ¢) ajutoarelor destinate activitijilor legate de exportul cate fir terje sau cBtre state membre ale Uniunii Europene, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitiqile exportate, ajutoarelor destinate infiinfarii si functionarii unei refele de distributie ori destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; £) ajutoarelor subordonate folosirii marfurilor autohtone in locul celor importate; 8) ajutoarelor acordate intreprinderilor care ii desfiigoard activitatea in sectorul c&rbunelui, in sensul Regulamentului (CE) nr. 1.407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cérbunelui; hh) ajutoarelor pentru achizifia de vehicule de transport rutier de marfuri, acordate intreprinderilor care efectueaza transport ratier de marfuri in numele tertilor; i) ajutoarelor acordate intreprinderilor aflate in dificuttate. ART. 4 Beneficiarii ajutorului de minimis in temeiul prezentei hotdrari sunt intreprinderile care indeplinese cumulativ urmatoarele condifii: 4) sunt inregistrate potrivit prevederiior Legii societajiior nr. 31/1990, republicata, cu modificariie si completarile ulterioare, sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt incadrate in categoria IMM-urilor, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiinparii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, si au sediul si fsi desftisoard activitatea in Romania; ») desfisoari activitate economics; ©) mu au primit ajutoare de minimis pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi, anul fiscal in curs gi 2 ani anteriori, sau, dack au primit ajutoare de minimis in aceasta perioada, acestea cumulate nu depagesc plafonul echivalent in lei a 200.000 euro, respectiv a 100,000 euro in cazul intreprinderitor care desfagoara activitate in domeniul transportului rutier, indiferent de sursa de finanyare; 4) prezinta un plan de investitii pentru care se solicit& finantarea, cu evidentierea cheltuielilor ligibile; ) prezinta un studiu tehnico-economic din care rezulta viabilitatea proiectului de investitii si eficienta economicé a intreprinderii solicitante in urmatorii 3 ani de le finalizarca investitiei; {) prezinté un angajament ferm privind mentinerea locurilor de munca existente la data inregistratii cererii de acord pentru finanfare, precum si crearea pang la finalizarea investtiei si menjinerea, pe 0 perioada de minimum 3 ani de la finalizarea investitiei, a: 5 locuri de munca, din care cel pufin dou’ locuri de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de munca in ultimele 3 luni, in cazul unui ajutor de minimis de pand la 100.000 euro inclusiv; i) 7 locuri de munca, din care cel putin 3 locuri de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de munca in ultimele 3 luni, in cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro pnd la 200.000 euro inclusiv; g) nu inregistreaza debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat; Hotarire nr, 274/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT hh) mu se afld in procedura de executare siliti, insolvenfé, faliment, reorganizare judiciard, dizolvare, inchidere operafionala, lichidare; {) mu intré in categoria "intreprinderilor in dificultate” potrivit prevederilor cap. 2 sectiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea {intreprinderilor aflate in dificultate (2004/C 244/02), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004; jj) mu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate. CAPITOLUL {tl Reguli procedurale ART. 5 (1) intreprinderile vor depune la Ministerul Finanfelor Publice o declaratie scrisd referitoare ta toate ajutoarele de minimis primite pe parcursul precedentilor 2 ani fiscali si al anului fiscal in curs. (2) in conformitate cu principiile care reglementeaz ajutoarele ce fac obiectul art. 107 alin. (1) din Tratat, se considera c& ajutoarele de minimis se acorda in momentul in care intreprinderea objine dreptul legal de principiu de a primi ajutorul, respectiv data aprobarii acordului pentru finanare (3) Ministerul Finantelor Publice, in calitate de furnizor, informeazi in seris intreprinderile beneficiare cu privire la cuantunmul ajutorului aprobat si la caracterul de minimis al acestuia, feand referire explicita la prevederile dreptului Uniunii Europene in domeni. ART. 6 (1) Ministerul Finanfelor Publice acorda ajutor de minimis dupa verificarea respectarii condifiilor prevazute Ia art, 4, (2) Plafoanele prevazute la art. 4 lit. c) se exprima in valori brute, inainte de deducerea oricérui impozit sau oricdrei altei taxe. ART.7 Ministerul Finanfelor Publice pastreaza o evidenté a ajutoarelor de minimis acordate in baza schemei instituite prin prezenta hotirdre pe o perioada de 10 ani fiscali de la data la care este acordat ultimul ajutor de minimis in cadrul schemei. ART. 8 (1) Ministerul Finanfelor Publice, in calitate de furnizor, verificd periodic, pe parcursul a 3 ani de la finalizarea investifiei, respectarea indeplinirii prevederilor prezentei hotaréri. (2) Nerespectarea de c&tre intreprinderile beneficiare de ajutor de minimis a conditiilor previzute de prezenta hotirare, precum si @ oricdror obligatii asumate in vederea objinerii finanférii determin& aplicarea de eatre Ministerul Finanjelor Publice, in calitate de furnizor, a misurilor legale necesare in ‘vederea recuperarii ajutorului de minimis acordat. ART.9 (1) Prezenta schema de ajutor de minimis se aplieé de la data deschiderii sesiunii pana la 30 iunie 2014, cu posibilitatea prelungirii, pentru emiterea acordurilor pentru finanfare, in limita bugetului alocat pentru aceasta. (2) Plata ajutorului de minimis se efectueaza pan’ la 31 decembrie 2016, in limita bugetului anual alocat scheme (3) Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 400 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro, cu posibilitatea suplimentari, astfel: a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanfare, pentru perioada 2013 - 2014; Hotarire nr, 274/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT b) credite bugetare pentru plata ajutorului de minimis, pentru perioada 2014 - 2016. (4) Numarul estimat de IMM-uri beneficiare de ajutor de minimis este 1.000. (5) in cazul in care legislatia Uniunii Europene in domeniul acordétii ajutoarelor de minimis se modifica, prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi modificate corespunzator. ART. 10 Procedura de acordare a ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de IMM-uri este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemneaza: Viceprim-ministru, ministrul finanjelor publice, Daniel Chijoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea Ministrul afacerilor externe, Titus Corlayean Ministrul delegat pentru intreprinderi mici si mijloci mediul de afaceri si turism, Maria Grapini Bucuresti, 15 mai 2013. Nr. 274. ANEXA | PROCEDURA privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii CAPITOLUL I Definitii ART. 1 {n sensul prezentei proceduri, termenii gi expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: 4) ajutor de stat - orice ajutor acordat de stat sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice forma, care denatureazi ori amening& si denatureze concurenta, prin favorizarea anumitor intreprinderi sau sectoare de produefie, in misura in care acestea afecteazi schimburile comerciale dintre statele membre; b) schema de ajutor de stat - orice act in baza clruia, fird a fi necesare masuri suplimentare de punere in aplicare, pot fi acordate ajutoare individuale intreprinderilor definite in mod general si abstract, precum si orice act in baza cfruia ajutorul, care nu este legat de un anumit proiect, poate fi acordat uneia sau mai multor intreprinderi pentru o perioada de timp nedeterminata gi/sau intr-un cuantum Hotarire nr. 274/2013 - text procesat prin progrannul LEX EXPERT nedeterminat; ©) acordul pentru finantare - actul juridie care atesta dreptul de principiu al intreprinderii solicitante de a beneficia de ajutor de minimis si din care rezulté o obligatie pe seama fondurilor publice; 4d) intreprindere - orice forma de organizare a unei activitati economice care este autorizata, potrivit Legii societitilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completirile ulterioare, sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperafiei, cu modificérile $i completarile ulterioate, sé facd acte si fapte de comert, in scopul obfinerii de profit, in conditii de concurenta, respectiv societati comerciale si societati cooperative; ¢) intreprinderi mici si mijlocii (IMM) - acele intreprinderi care au mai pufin de 250 de angajati si care fie au o ciftd de afaceri anuald neti care nu depaseste echivalentul in lei a 50 milioane euro, fie detin active totale care nu depigesc echivalentul in lei a 43 milioane euro si se clasificd, in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea inflinparii si dezvoltirii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificérile si completarile ulterioare, dup’ cum urmeaz’: ~ intreprindere mijlocie din cadrul categoriei de IMM este intreprinderea care are intre 50 gi 249 de salariati si realizeazi o cifrd de afaceri anual neta de pana la 50 milicane euro, echivalent in lei, sau define active totale care nu depagese echivalentul in lei a 43 milioane euro; ~ intreprindere mica din cadrul categoriei de IMM este intreprinderea care are intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o ciffa de afaceri anual net sau detine active totale de pana Ia 10 milioane euro, echivalent in lei; ~ microintreprindere din cadrul categoriei de IMM este intreprinderea care are pané la 9 salariai si realizeaza o cifra de afaceri anuala netd sau define active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in leis £) demararca investitiei - inceperea lucrdrilor de constructie sau, dupa caz, prima comanda ferma pentru echipamente, excluzand studiile de prefezabilitate; 8) locatia realizarii investifiei - sediul social sau unul din punctele de lucru ale intreprinderii, inregistrate la oficiul registrului comerfului, unde se realizeaza investitia; h) constructie - cladire industrialé, pentru invatimant, stiin(2, cultura si art’, ocrotirea sinatatii, asistenf& sociald, cultura fizica si agrement, in care se desfisoara activitatea pentru care se solicit finanjarea; i) arie desfigurata - suma ariilor tuturor nivelelor constructiei, conform STAS 4908-85 "Cladiri civile, industriale si agrozootehnice. Arii si volume convengionale"; i) plan de investitii - document care cuprinde lista activelor corporale amortizabile aferente investitiei, cu indicarea denumirij activului, cantitati, prefului unitar si a valorii totale, precum si a calendarului de efectuare a cheltuielilor aferente; k) loc de munca - locul de munca ocupat de o persoana angajata pe baza unui contract de munca pe 0 perioada nedeterminaté cu norma intreagt 1) crearea de locuri de muncé - cresterea numarului de salariafi angajafi direct de intreprinderea beneficiard de ajutor de minimis, in raport cu numarul de locuri de munc& existente la momentul fnregistrarii cererii de acord pentru finantare. CAPITOLUL II Cheltuieli eligibile ART. 2 (1) Sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuiclile legate de investitiile in active corporale referitoare da: Hotarire nr, 274/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT a) realizarea de constructii noi industriale, pentru invayimant, stiintd, culturd si arta, ocrotirea Santi, asisten{a social, culturé fizic& si agrement, destinate desfagurdrii activitatii pentru care s-a solicitat finanjare; ») achizitia de construejii industriale, pentru invaimint, sting, eulturd si arta, oerotirea sindtafi, sistent sociala, culturd fizicd si agrement, destinate desfaisurdrii activitajii pentru care s-a solicitat finanyare; ©) echipamente tehnologice - masini, utilaje si instalapii de lucru; 4) aparate si instalayii de masurare, control si reglare; ¢) mifloace de transport neinmatriculabile, pentru susfinerea activitiji intreprinderii; £) echipamente IT. (2) Toate cheltuilile eligibile aferente investitiei vor fi considerate fir TVA. (3) Pentru a fi considerate cheltuieli eligibile, activele corporale trebuie 4 indeplineasca urmatoarele conditii: a) si fie exploatate exclusiv de intreprinde activitiyii ce face obiectul finanfarii; b) si fie considerate active amortizabile, conform prevederilor legale in vigoare, pentru care nu se aplicd amortizarea accelerata; ©) sf fie achizitionate in condipii de piaya, cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal, transparenfei, utilizarii eficiente a fondurilor si asumarii rispunderii; 4) sA nu fie achizisionate in sistem de leasing; ¢) si fie incluse in categoria activelor proprii si si riman& in patrimoniul intreprinderii pentru minimum 3 ani de la data finalizarii investitiei (4) Se iau in considerare cheltuielile aferente realizarii constructiilor prevazute la alin. (1) lit. a) doar {n cazul in care acestea se realizeaz8 ou o intreprindere autorizats in domeniu si intreprinderea beneficiara a proiectului face dovada la data depunerii cererii de acord pentru finanjare a indeplinirii conditiilor prevézute la art, 3 alin. (2) lt.) (5) Valoarea maximi a cheltuielilor eligibile aferente construcfiilor prevazute la alin. (1) lit. a) se determina in limita a 370 euro/mp arie desfisurata si se referd la cheltuieli cuprinse in cap. 4 "Cheltuieli pentru investitia de baz" subcap. 4.1 "Constructii si instalagii" din anexa nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investifii si lucrari de interventii" la Hotirarea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea confinutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investifilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investifi si lucrari de intervenfii, In cazul in care valoarea constructiilor prezentate in cererea de acord pentru finanfare depaseste valoarea maxim’ a cheltuielilor eligibile, diferenja este considerati cheltuialA neeligibila. (6) Activele corporale prevazute la alin, (1) trebuie s& fie noi, cu exceptia achizifiei de construct prevazute la alin. (1) lit. b), destinate desfagurarii activitatii pentru care s-a solicitat finanfare, (7) fn cazul achizitionarii de constructii prevazute la alin. (1) lit. b), intreprinderea solicitanta de ajutor de minimis are obligafia sa prezinte, la data inregistririi cererii de acord pentru finanfare, un raport de evaluate intocmit de un expert evaluator autorizat de Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania, (8) Valoarea cheltuielilor eligibile in cazul achizitionarii constructiilor prevazute la alin, (1) lit. b) mu poate depasi valoarea prevzuta in grilele notariale valabile la data incheierii contractului de vanzare. (9) Achizifionarea constructiilor previzute la alin, (1) lit. b) este eligibila fn cazul in care {intreprinderea solicitant& de ajutor de minimis face dovada achizitionatii de la un tert in conditii de pia, rd ca achizitorul si fie in masurd sa isi exercite controlul asupra vanzitorului sau viceversa, si a a beneficiara de ajutor de minimi scopul desfaiguratii Hotarire nr. 274/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT faptului c& activul achizitionat si terenul aferent sunt libere de sarcii CAPITOLUL I Procedura de acordare a ajutoarelor de minimis ART. 3 Solicitarea acordului pentru finanfare (1) Pentru a beneficia de ajutor de minimis intreprinderea solicitanté trebuie s& obtina un acord pentru finanfare din partea Ministerului Finanfelor Publice. (2) fn vederea objinerii acordului pentru finantare, intreprinderea solicitanta transmite Ministerului Finangelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti, urmétoarele documente: a) cerere de acord pentru finanfare, completatd in limba roménd, prin tehnoredactare, stampilatd si semnati in original de persoana autorizata s& reprezinte legal intreprinderea solicitanta, conform formularului nr. 1; b) opis cu documentele anexate cererii de acord pentru finantare, depuse pentru obfinerea acordului pentru finantare; ©) certificat constatator, in original, emis cu ocazia depunerii ceterii de acord pentru finantare de oficiul registrului comertului de pe léngé tribunalul unde isi are sediul intreprinderea solicitanta, in care sa se menfioneze urmatoarele informati: datele de identificare, codul unic de inregistrare, asociatii i reprezentantii legali ai intreprinderii, domeniul de activitate principal si toate domeniife secundare de activitate, punctele de lucru ale intreprinderii, data ultimei mentiuni inscrise in registru si obiectul acesteia, dovada autorizarii activitatii pentru care se solicita finantare, ct menfionarea codului CAEN corespunzitor, in locatia realizarii investiei; 4) declaratie pe propria réspundere privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, conform formularului nr. 2; ©) certificat de atestare fiscalé privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat, fia datorii, in original sau in copie legalizat8, eliberat in conditiile legii, inclusiv pentra punctele de Iucru; 1 certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligafiilor de platd c&tre bugetul local, fara datorii, in original sau in copie legalizata, eliberat in condipile legii, inclusiv pentru punciele de lucru; 2) situatiile financiare corespunzatoare ultimului exercitiu financiar incheiat, depuse si aprobate conform prevederilor legale in vigoare, in copie cu mengiunes "Conform cu originalul", semnate si stampilate pe fiecare pagina de persoana autorizatd sé reprezinte legal intreprinderea solicitant, cu exceptia intreprinderilor care nu au un exercitiu financiar incheiat; 4) plan de investi, cu evidengierea cheltuielilor eligibile, prezentat in format tabelar, cu detalierea pe elemente de activ; i) oferte de pret pentra toate echipamentele din planul de investitii considerate cheltuielieligibile, in cazul achizitionari de echipamente, respectiv devizul general pe obiective si devizul obiectului, realizate conform prevederilor Hotararii Guvernului nr, 28/2008, in cazul realizarii de constructi, in copie: ;) studiu tehnico-economie din care s& rezulte viabilitatea proiectului de investitii si eficienta economic’ a intreprinderii solicitante in urma&torii 3 ani de la finalizarea investitiei; ) angajament ferm privind indeplinirea conditiei prevézute la art. 4 lit, 1) din hot&rére, conform formularului nr. 3; 1) in cazul realizatii construcsiilor previzute la art. 2 alin, (1) lit. a), dovada detinerii unui drept real principal sav a unui drept de creanfa asupra terenului pe care urmeazii a se realiza investitia, conform Hotarire nr. 2742013 - text procesat prin progranml LEX EXPERT prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucrérilor de constructii, republicati, cu modificarile si completarile ulterioare, valabil pe o perioada de minimum 3 ani de la finalizarea investifiei, dovada faptului ca terenul este liber de sarcini si Certificatul de urbanism, in copie; m) in cazul achizitionarii activelor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c)- f), dovada detinerii unui drept real principal sau a unui drept de creanjé asupra cl&dirii in care urmeazit a se realiza investitia, valabil pe © perioada de minimum 3 ani de la finalizarea acesteia, prin prezentarea unui document legal, in copie; 1) in cazul achizisiontirii constructiilor prevazute fa art. 2 alin. (1) lit. b), raportul de evaluare intocmit de un expert evaluator autorizat de Asociatia Nationals a Evaluatorilor Autorizati din Romania, in copie; ©) imputernicire prin act notarial, in original, in cazul in care o alta persoand decat reprezentantul Jegal al intreprinderii solicitante semneaza cererea de acord pentru finanjare si documentatia aferenta, p) actul de identitate al persoanei autorizate sé reprezinte legal intreprinderea, in copie. (3) Documentele emise de intreprinderea solicitanté in original sunt datate, stampilate gi semnate de persoana autorizata s& reprezinte legal intreprinderea. Documentele prezentate in copie poarti pe fiecare paging menfiunea "Conform cu originalul", stampite intreprinderii solicitante si semnatura persoanei autorizate sd reprezinte legal inireprinderea, (4) Studiul tehnico-economic este structurat astfel: a) date generale: beneficiarul investitiei, denumirea proiectului de investitii, locatia realizarii investifiei; ) descrierea intreprinderii solicitante si prezentarea activitifii acesteia; ©) prezentarea activititii pentru care se solicit finanjare, aferent& codului CAEN din cererea de acord pentru finantare; 4d) descrierea activelor ce urmeazi a fi achizitionate si incadrarea acestora in fluxul tehnologic; se mentioneazi in mod expres cA activele sunt noi, cu excepfia constructiilor achizitionate; ¢) in cazul realizarii unei construcfii, prezentarea caracteristicilor acesteia, schita amplasamentului cu mentionarea suprafefei desfésurate a construcjiei pe baza c&reia s-au intocmit devizul general pe obiective si devizul obiectului, realizate conform Hotararii Guvernului nr. 28/2008; £) graficul de realizare a investitiei, cu esalonarea ajutorului de minimis solicitat; 2) evoluyia situafiei financiare in perioada implementtrii si in urmatorii 3 ani de la finalizarea investitiei, pe baza elementelor principele ale bilantului si contului de profit si pierdere, plecdind de la situafiile financiare corespunzitoare ultimului exercitiu financiar incheiat; hy) situatia indicatorilor pe baza cdora se evalueaza eficienja economica a intreprinderii fn urmatorii 3 ani de la finalizarea investifiei, prin ineadrarea in urmatorii indicatori: Tndicatozt | tinitele | indicatorului I Rata de solvabilltate generala REE 166 RSG = Active totale/Datorii totale Rentabilitatea cifrel de afaceri Rca = 100 * (Profit net/Cifra de afaceri} ' I Rea) 1 I RC >/= 1,00 R_LC = Active curente/Datorii curente i i 1 1 i 1 1 1 Hl ie I 1 I 1 3.| Rata lichiditayii curente 1 1 t I 1 i) calendarul crearii noilor locuri de munca, cu respectarea prevederilor art. 4 lit, f) din hot&rére; j) considerafii privind viabilitatea proiectului de investigii Hotarire nr. 274/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT (3) Locurile de munca create de proiectul de investitii aprobat spre finantare reprezinta cresterea numdrului de salariati angajati direct in intreprindere in perioada cuprins& intre data primirii acordului Pentru finanfare si data finalizariiinvestifei. inteprinderea face dovada cresterii numérului de salariafi angajati prin registrul general de evidenfé a salariatilor, intocmit gi transmis la inspectoratul teritorial de ‘muncé, conform Hotarérii Guvernului nr. 500/2011 privind registral general de evidenfa a salariailor, cu modificatile ulterioare, (6) Se iaw in considerare locurile de munc& nou-ereate in cazul in care intre angajat gi angajator nu exist§ raporturi de muncé fn ultimele 12 luni dinaintea angajarii ART. 4 inregistrarea si evaluarea cererilor de acord pentru finangare (1) Ministerul Finanfelor Publice, in calitate de furnizor, tine un registra special al schemei fn format electronic, cu evidenta cererilor de acord pentru finanare inregistrate @) Inregistrarea cererilor de acord pentru finantare se face in sesiuni si incepe dupa publicarea pe site-ul Ministerului Finanfetor Publice a duratei sesiunii si a datei de la care se pot inregistra cereri de acord pentru finanjare. (3) inregistrarea cererilor de acord pentru finantare se suspendi la data la care se incheie sesiunea, precum si la data la care se constati cd finanjarea solicitata prin cererile de acord pentru finanfare Inregistrate atinge nivelul bugetului anual alocat schemei. Cererile de acord pentru finanfare inregistrate 4a Registratura generala a Ministerului Finangelor Publice in afara sesiunilor, precum si cele inregistrate dupa epuizarea bugetului se restituie intreprinderilor solicitante. (4) Cererile de acord pentru finanjare, insofite de documentele justificative, se depun la Registratura generala a Ministerului Finantelor Publice, cu mentiunea pe plic "Unitatea de implementare a schemei de ajutor de minimis", (5) Unitatea de implementare a schemei de ajutor de minimis, denumita in continuare Unitatea de implementare, inregistreazd toate cererile, in ordinea numarului si datei de inregistrare de la Registratura generalii a Ministerului Finangelor Publice, in registrul special al schemei, mentiondndu-se data si numirul de fnregistrare corespunzitor. Numarul de fnregistrare din registrul special al schemei este uilizat exelusiv pentru identificarea si urmeérirea stadiului de solujionare a primei cereri inregistrate. (©) Cererile de acord pentra finantare vor fi analizate, in limita bugetului anual alocat schemei, in functie de numarul si data de inregistrare de la Registratura general a Ministerului Finanfelor Publice. (7 Unitatea de implementare finalizeaz& procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanfare in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data la care aceasta este considerat completa conform prevederilor alin. (9), in limita bugetului anual alocat schemei. (8) in urma procesului de evaluare a cererii de acord pentru finanjare, Unitatea de implementare solutioneaza cererea de acord pentru finanfare, dup& caz: 4) cu emiterea unui acord pentru finanfare; +) cu emiterea une scrisori de respingere a cererii de acord pentru finanjare tn cazul in care nu sunt respectate prevederile prezentei hotarari, (9) Cererea de acord pentru finantare este considerata completa atunci cénd sunt indeplinite urmitoarele condifii a) confine toate informatiile si documentele prevazute in prezenta procedur’; b) confine toate informatiile si documentele solicitate de Unitatea de implementare ca urmare a unei solicitiri de completare a cererii de acord pentru finantare; ) mu prezint& neconcordante in informapiile furnizate. (10) in cazul in care cererea de acord pentru finantare nu indeplineste prevederile alin, (9), Unitatea de implementare transmite intreprinderii 0 solicitare de completare a cererii de acord pentru finanfare cu Hotarire nr. 274/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT informatiile si/sau documentele necesare. (11) in cazul primirii unei solicitari de completare a cererii de acord pentru finanjare conform prevederilor alin. (10), intreprinderea transmite toate informafiile si documentele solicitate in termen de maximum 10 zile lucratoare de la primirea respectivei solicitari, Documentele solicitate in vederea completarii cererii de acord pentru finanfare se transmit insofite de o adresa de inaintare cu mentiunea “Completare la Cererea de acord pentru finantare nr..." si un opis cu documentele transmise. Completarea cererii de acord pentru finanfare cu informafiile si documentatia solicitate de Unitatea de implementare se depune la Registratura general a Ministerului Finantelor Publice, conform alin. (4), urmand procedura de analiza prevazuti alin. (6) - (8). (12) Toaté corespondenta dintre intreprinderile solicitante si Ministerul Finanjelor Publice poart& menfiunea pe plic "Unitatea de implementare a schemei de ajutor de minimis" si se depune la Registratura general a Ministerului Finangelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti. (13) Minister! Finanjelor Publice, prin Unitatea de implementare, are obligatia de a face publica pe site-ul sau data de la care se pot inregistra cereri de acord pentru finanfare si bugetul anual alocat schemei, precum si data epuizirii bugetului anual alocat pentru aceast schema (14) in cazul in care, in urma analizarii cererilor de acord pentru finanjare inregistrate in cadrul unei sesiuni, se constata neutilizarea in totalitate a bugetului anual alocat schemei, Ministerul Finantelor Publice, prin Unitatea de implementare, public pe site-ul séu data reluarii proceducii de inregistrare a cererilor de acord pentru finanjare si bugetul rimas neutilizat din bugetul anual alocat schemei, cu respectarea prevederilor prezentei hotarari (15) Ministerul Finanjelor Publice, prin Unitatea de implementare, public pe site-ul su situapii cu cererile de acord pentru finantare inregistrate si solutionate. (16) Echivalentul in euro al valorii ajutorului de minimis acordat intreprinderii este calculat {a cursul de schimb stabilit de Banca National a Roméniei, valabil la data emiterii proiectului de acord pentru finantare, ART. 5 Plata ajutorului de minimis (1) Ajutorul de minimis se pliteste intreprinderilor care au primit acord pentru finanjare, dup efectuarea partial sau totald, proportional cu gradul de realizare a investitiei, a cheltuielilor eligibile pentru care a fost emis acordul pentru finanare, in limita sumelor aprobate, (2) In vederea platii ajutorului de minimis, intreprinderea care a primit acord pentru finantare ‘transmite Ministerului Finanfelor Publice, la Registratura general, stt. Apolodor nr. (7, sectorul 5, Bucuresti: a) cerere de plata a ajutorului de minimis, conform formularului nr. 4; b) opis cu toate documentele anexate cererii de plata a ajutorului de minimis; ©) documentele justificative previzute in formularul nr. 5, in ordinea prezentata in formutar. Copiile contin mentiunea "Conform cu originalul”, stampila si semmndtura persoanei autorizate s& reprezinte legal intreprinderea, (G) Plata ajutorului de minimis se face avand in vedere valoarea activelor achizitionate gi tnregistrate {in contabilitate, pe baza facturilor emise de furizor, conform reglementdtrilor legale in vigoare, in limita finanfarii aprobate prin acordul pentru finanfate. (4) in cazul in care se constati lipsa unor documente sau neconcordanfe intre datele gi informatiile transmise, Unitatea de implementare transmite o solicitare de completare a cererii de plat a ajutorului de minimis (5) Plata ajutorului de minimis de c&tre Ministerul Finantelor Publice se efectueaza dupa verificarea la fafa locului a realizarii investijiei de catre reprezentanfii Unitatii de implementare. Verificarea la fata 10 Hotarire nr. 274/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT. locului urmareste: 4) conformitatea copiilor documentelor anexate la cererea de plat’ a ajutorului de minimis, cu exemplarele in original; ») efectuarea cheltuielilor eligibile de cétre intreprindere in conformitate cu acordul pentru finantare; ) existenta fizica si in evidentele contabile a activelor care fac obiectul cererii de plat a ajutorului de minimis; @ indeplinirea obligatiei asumate la objinerea acordulni pentru finanjare, privind crearea de noi locuri de muncé pana la finalizarea investiiei; ©) realizarea constructiei prevazute la art. 2 alin, (1) lit. a), achizitionarea activelor prevazute Ia art. 2 alin. (1) lit, ¢) - 1), in conditii de piaja, cu respectarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (3) lt, c), respectiv achizitionarea construcfiei prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (7) - (9); £) respectarea altor prevederi ale prezentei proceduri si indeplinirca altor obligafii asumate la obtinerea avordului pentra finantare (6) Pe durata efectuitii verificdsii la fata locului, echipa de control are acces, in condifile leg, la toate documentele in original ale intreprinderii, care atesta indeplinirea conditiilor impuse de prezenta hotiare (7) Persoana autorizatd sa reprezinte legal intreprinderea are obligatia, in conditile legii, de a participa side a pune la dispozitia echipei de verificare toste documentele solicitate, de a acorda dreptul de acces in locafia realizirii investitiei. (8) in termen de maximum 4 luni de la data primirii acordului pentru finanjare, tntreprinderile beneficiare de ajutor de minimis sunt obligate s& demareze investitia aprobata spre finanfare gi si transmit Ministerului Finanfelor Publice o informare privind demararea investitiei sau cererea de plati a ajutorului de minimis, in cazul realizirii partiale ori totale a investitiei, insotite de documente justificative. In cazul in care Ministerul Finanfelor Publice constaté ca intreprinderile beneficiare de ajutor de minimis nu transmit informarea privind demararea investifiei insojiti de dovada demararii investifiei sau cererea de plat a ajutorului de minimis in termenul prevézut, acordul pentru finantare se revoca. (9) in cazul in care Ministerul Finanfelor Publice constati ci demararea investifici, astfel cum este aceasta definité la ar. 1 lit. ), a avut loc inainte de data emiterii acordului pentru finanfare, acordul pentru finanfare se revoc’. (10) Cererea de plata a ajutorului de minimis se depune dupa achitarea partial, respectiv total. a activelor achizitionate si includerea acestora in categoria activelor propri ale intreprinderii, Numarul total de cereri de plata a ajutorului de minimis depuse de o intreprindere, intr-un an, este de maximum 3 (11) Termenul-limita pentru depunerca cererii de plata a ajutorului de minimis si a documentelor prevazute la alin. (2) este data de I noiembrie a fiecdrui an, (12) Plata ajutorului de minimis se face direct e&tre intreprinderile beneficiare de ajutor de minimis, si ‘nu c&tre furnizori ai acestora prin compensare. (13) Virarea efectiva a ajutorului de minimis se face de cdtre Ministerul Finanfelor Publice in contul 50.70 "Disponibil din subventi si transferuri" deschis la unitatea Trezoreriei Statului in a cdrei raza isi are domiciliul fiscal intreprinderea beneficiard de ajutor de minimis, in termen de maximum 30 de zile Iuoratoare de la data la care cererea de plata a ajutorului de minimis este considerat& completa in sensul prevederilor prezentei hotarati (14) Pe parcursul realizatii investiici si pe o perioada de 3 ani de la finalizarea acesteia, orice modificare a adresei locafiei unde este efectuatd investijia se notified Ministerului Finanfelor Publice printr-o adresa insofiti de certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului in care se ret Hotarire nr. 274/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT menfioneaz noua locafie, codul CAEN aferent activititi pentru care s-a obtinut finantare la noua locafie, actul de detinere a locafiei, precum si valabilitatea acestuia, ART. 6 Controlul, restituirea si raportarea ajutoarelor de minimis (1) Ministerul Finanjelor Publice verified, a sediul intreprinderilor beneficiare de ajutor de minimis, veridicitatea si conformitatea documentelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate de intreprinderi in cadrul schemei, precum si mentinerea investitiilor si a locurilor de munc& pe o perioada de 3 ani de la finalizarea acestora. (2) In cazal in care, in urma controalelor efectuate la intreprinderile beneticiare de ajutor de minimis, se constata: a) lipsa activelor pentru care s-a solicitaV/obtinut ajutor de minimis; b) neinregistrarea in evidentele contabile a activelor pentru care s-a solicitat/obfinut ajutor de minimis; ©) nerespectares obligajiei asumate la obtinerea acordului pentru finantare privind crearea gi ‘menjinerea locurilor de munca; d) schimbarea destinatiei finantirii aprobate; ©) orice aité nerespectare a prevederilor prezentei hotiréri sau a acordului pentru finantare, Unitatea de implementare nu plateste ajutoral de minimis solicitat sau propune ministrului finanfelor publice recuperarea totali ori parjialé a ajutorului de minimis acordat, dupa caz. (3) Recuperarea ajutorului de stat se realizeaz conform prevederilor Ordonanfei de urgent a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nafionale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modifica si completiri prin Legea nr. 137/2007, (4) Sumele recuperate reprezinta venituri ale bugetului de stat. (5) intreprinderile beneficiare au obligatias& transmit Ministerului Finanfelor Publice anual, timp de 3 ani de la finalizarea investiici, o raportare privind efectele finanférii, conform formularului nt. 6, Transmiterea formularului de raportare se face pind la data de | julie a anului in curs pentru anul precedent, ART. 7 Anularea totala sau partialé a ajutorului de minimis aprobat prin acordul pentru finanjare (1) tn cazul in care una sau mai multe cheltuiel eligibile aprobate spre finanfare potivit acordului pentru finanfare se modifica, intreprinderile beneficiare au obligafia de a transmite Unititii de implementare din cadrul Ministerului Finanfelor Publice o cerere de anulate total sau parjal a ajutorului de minimis pentru care exist’ acord pentru finantare, conform formularului nr. 7, @) Solicitantul beneficiaza de finantare pentru cheltuielile eligibile rimase nemodificate numai daca Ministerul Finanfelor Publice este de acord cu cererea de anulare paral. ART. & Formularele nr, 1 - 7 fac parte integranté din prezenta procedura. CAPITOLUL IV Conflict de interese ART.9 (1) Beneficiarul ajutorului de minimis are obligafia si ia toate mAsurile necesare pentru a evita conflictul de interese, conform prevederilor legale in vigoare. (2) Regulile privind conflictul de interese in cazul functionatilor publici, conform prevederilor legale in vigoare, se aplicd in mod corespunzitor personalului Ministerului Finanfelor Publice implicat in 12 Hotarire nr. 274/2013 - text procesat prin programal LEX EXPERT procesul de analizare si solutionare a cererilor de acord pentru finantare gi a cererilor de plata a ajutorului de minimis. CAPITOLUL V Confidentialitate ART. 10 Personalul Ministeralui Finanjelor Publice are obligatia de a pastra confidentialitatea privind documentele justificative depuse de intreprinderile solicitante in cadrul prezentei hotarari, FORMULARUL Nr. 1 a procedur& CERERE DE ACORD PENTRU FINANTARE in baza Hotirdrii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii (include sectiunile A, B,C si D) (Se completeaza toate rubricile din formulerul-tip in limba romana, prin tehnoredactare.) Subscrisa , avind datele de identificare mentionate la secfiunea A, reprezentata legal prin dV/dna . avand calitatea de . , Solicit finantarea proiectului de iti in conditiile prevederilor Schemei de ajutor de minimis pentru investitiile realizate de SECTIUNEA A Prezentarea solicitantului Denumirea intreprinderi: Data inregistririi intreprinderii os Nr. de inmatriculare la oficiul registrului comertului Codul de identificare fiscalA: . Forma juridica: Capitalul social ~ persoane fizice: -IMM*1 = societifi comerciale mari*2); %, Activitatea pentru care se solicit finangare (denumirea si codul CAEN conform Ordinului presedintelui Institutului Nafional de Statistick nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activititilor din economia national - CAEN): . Numér mediu salariafi (conform ultimelor situafii financiare incheiate): Cifta de afaceri (conform ultimelor situafii financiare incheiate):...... lei Valoare active totale (conform ultimelor situafii financiare incheiate)*3) 1B Hotarire nr. 274/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT gibile): nn le lei Valoarea proiectului de investitii (chek Valoarea ajutorului de minimis solicitat: Numele: Funcfia: . Semnatura autorizata gi stampila solicitantului*4): Data semnarii:.. 1) Intreprinderile mici si mijlocii (IMM) sunt definite ca societayi comerciale cu numérul mediu seriptic de personal pnd la 249 (inelusiv) raportat in anul anterior gi realizeaza o cifra de afaceri anual net de pnd la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau defin active totale care nu depagesc echivalentul in ei a 43 milioane euro, conform ultimei situa financiare aprobate. Prin active totale se injelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans. *2) Societatea mare este acea societate comercial cu numinul mediu scriptic de personal mai mare decdt 250 (inclusiv) ori cu o cifta de afaceri anualA neti de peste 50 milioane euro, echivalent in lei, sau care detine active totale care depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, conform ultimei situa financiare aprobate. *3) Prin active totale se injelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans. *4) Toate documentele depuse pentru aceasta schema vor fi semnate de persoana autorizat& s reprezinte legal intreprinderea SECTIUNEA B Prezentarea proiectului de investitii pentru care se solicit finanfare in cadrul schemei de ajutor de minimis pentru investitiile realizate de IMM-uri SECTIUNEA B1 Deserierea succimtd a proiectului de investipii pentru care se solicita finantare SECTIUNEA B2*5) Prezentarea cheltuielilor eligibile pentru care se solicita ajutor de minimis, eu defalcare anual& Tipul de cheltwial’ pentru care T Valoarea | Valoarea 1 1 se solicita finantare | cheltuielilor | ajutorului de | | eligibile*6) | minimis solicitat| ~ lei - i ~ lei = 1 It i I 1 (An“IjAn II/Total|an F Jan IT Total) [gees i 1 i 1 1 a) Cheltuieli cu realizarea de 1 i 1 constructii noi industriale, pentru I i 1 i I 1 1 | Invajamant, stiinta, cultura gi arta, i i f i ! i 1 1 i ' Ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, | 1 i cultura fizics si agrement 1 ' I 1 by Cheltuieli cu achizitia de construcyil| 1 industriale 5i pentru invaépamant, gtiinga, cultura si art&, ocrotirea sinatatii, asistents socialy, culturé | 1 1 14 Hotarire nr. 274/2013 - text procesat prin progranmul LEX EXPERT | fizicd si agrement c] Cheituieli cu echipanente | tehnologice - masini, utilaje si i | instalatii de luere i d) Cheltuieli cu aparate si instalatii de m4surare, control si reglare heltuiell cu mijloace de transport | neinmatriculabile, pentru sustinerea 1 activitatii i inde: Semniitura autorizatd si stampila solicitantului*7): Data semnarii: ...... *5) Cheltuielile eligibite din sectiunea B2 se coreleaza cu cheltuielile eligibile din planul de investti. *6) Valoarea cheltuielilor eligibile este fra TVA. *7) Toate documentele depuse pentru aceast schema vor fi semnate de persoana autorizata s& reprezinte legal intreprinderea SECTIUNEA C Declaratie pe propria rispundere identificat(@) cu BLVCLL, seria... cn. eliberat(@) de . la data de... nny 64 domiciliu! in localitatea . . str nr... bl. sos $C. vy AP. sn, SOtOTUY desu... .. in calitate de persoand autorizata s& reprezinte legal intreprinderea .. -vay Cunoscand ci falsul in declaratii este pedepsit in conformitate cu art, 292 din Codul penal, declar pe propria rispundere c& ~ toate informafiile farnizate si consemnate in prezenta cerere sunt corecte si complete; ~ Infeleg c& orice omisiune sau incorectitudine in prezentarea informatiilor in scopul de a obtine avantaje pecuniare este pedepsiti conform legii; + proiectul de investifii pentru care $.C. de minimis nu face obiectul altui ajutor de stat; - impotriva S.C. ...... nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate; ~ S.C. ...... nu a beneficiat si nu va beneficia de ajutoare de stat pe alte scheme de ajutor de stat de la alti furnizori pe aceleasi cheltuieli eligibile ale investitiei pentru care a solicitat ajutor de stat in temeiul prezentei scheme, De asemenea, declar pe propria raspundere c& in ultimii 3 (trei) ani*8): Subsemnatul(a), solicita finanfarea prin prezenta schema de ajutor 15 Hotarire nr. 274/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT ILI S.C. .......... nu a beneficiat de ajutor de minimis; a beneficiat de urmatoarele ajutoare de minimis: iNr. | Denumirea | Anul primirii | Furnizorul | Actul | Cuantomul lert.// proiectului de | ajutorului | ajutorului | normativi ajutorului | 11 invastagad Ide minimis | de minimis | | de minimis | 1 H | = eur0*9) =| ii _ \ i ' 1 \ ' ! 1 - Woot Numele: . Funefia Semnatura autorizata gi stampila solicitantului* 10) Data semniii:...... *8) Se considera ultimii 3 ani: anul fiscal in curs gi 2 ani anteriori *9) Echivalentul in euro se preia din actul juridic sau se determina la cursul de schimb valutar Ja data acordarii ajutorului de minimis conform actului juridic. 10) Toate documentele depuse pentru aceasti schema vor fi semnate de persoana autorizatl si reprezinte legal intreprinderea, alabil SECTIUNEA D Declaratie pe propria rispundere identificat(a) cu BL/CLL seria... mr. --» cu domiciliul tn Localitates ccc sey St . 2 wy Bb see 80s wony AP ny SeCtOTUI/judeful , in calitate de persoand autorizatd si reprezinte legal intreprinderea ... ., cunoscénd c& falsul in declaratii este pedepsit in conformitate cu art, 292 din Codul penal, declar pe propria rspundere ca: > numéinul de locuri de munca la data inregistrarii cererii de acord pentru finanfare este de .. persoane; + nu voi achizifiona active/lucrari de constructii de la intreprinderi la care sunt acfionar ori asociat sau de 1a intreprinderi care au in consiliul de administratie/organul de conducere persoane cu care sunt soy/sotie, ruda sau afin pand la gradul al patrulea inclusiv; eS Ceee vv: NU se afld fn procedura de executare silit, insolventa, reorganizare judiciard, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, intreprinderea nu are activitijile suspendate saw alte situafii similare reglementate de lege: = 8.0.0. srovsesnnnowe OU eSte in dificultate in sensul Comunicérii Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate (2004/C 244/02), publicaté in Jumnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din | octombrie 2004 O intreprindere este considerata in dificultate in urmBtoarele situati: a) in cazul unei societati eu rispundere limitat®, cdnd se constaté picrderea a mai mult de jumétate din capitalul social, peste un sfert din acest capital fiind pierdut in ultimele 12 luni; >) in cazul unei societati in care cel pujin o parte din asociati au rispundere nelimitata pentru creanfele Subsemnatul(a), . Ia data de .. eliberat(a) de 16 Hotarire nr. 274/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT societatii, atunci cand s-a pierdut mai mult de jumatate din capitalul propriu, asa cum reiese din evidenfele contabile ale societatii, peste un sfert din acest capital fiind pierdut in ultimele 12 huni: ©) pentru intreprinderea de orice forma juridiea, cénd respectiva intreprindere intruneste condifille prevazute de legislatia nationala privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, Chiar in cazul in care niciuna dintre conditiile de la lit. a), b), c) nu este indeplinita, o firma este considerata in dificultate, in special in eazul in care prezint&: 1) cresterea pierderilor; 2) setiderea cifrei de afaceri; 3) cresterea stocurilor; 4) indatorare crescutd; 5) sctiderea sau disparitia activului net. injeleg ca furnizarea oricdrei informatii care nu corespunde realitatii va duce la respingerea cererii de acord pentru finanyare, cererii de platd.a ajutorului de minimis sau la revocarea acordului pentru finantare si restituirea ajutorului de minimis primit, conform prevederilor legale in vigoare. Numele: Functia: Semnatura autorizata gi stampila solicitantului*t | Data semnitri 11) Toate documentele depuse pentru aceasti schema vor fi semnate de persoana autorizati s& reprezinte legal intreprinderea, NOTA IMPORTANT? Solicitantul nu este obligat si suporte nicio tax& din partea niciunei persoane sau institupii care fl ajutt {in completarea acestei cereri. FORMULARUL Nr. 2 la procedura DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE, privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici $i mijlocii I. Datele de identificare a intreprinderii Denumirea intreprinderi Adresa sediului social .. Cod unic de inregistrare .. Nunmele si fimetia persoanei autorizate s& reprezinte legal intreprinderea 1 Tipal intreprinderit Indicati, dupa caz, tipul intreprinderii intreprindere autonomé