Sunteți pe pagina 1din 1

Recomandarea nr. 75 din 17.04.

2015

Cu privire la modul de aplicare a art. 24 din Codul de executare

Avînd în vedere faptul că, în ultima perioadă de timp, în instanţele de judecată se


atestă un număr sporit de acţiuni care au ca obiect calcularea dobânzilor, penalităţilor şi a
altor sume rezultate din întîrzierea executării unei obligaţii ce decurge dintr-un document
executoriu, în scopul unificării practicii judiciare, Curtea Supremă de Justiţie reţine
următoarele.
Hotărîrea judecătorească se execută, în modul stabilit de lege, după ce rămîne
definitivă, cu excepţia cazurilor de executare imediată după pronunţare (art. 255 CPC).
Executarea silită se efectuează în baza unui titlu executoriu sau a unui alt document
care, potrivit Codului de executare, este document executoriu.
Unica persoana autorizată să efectueze executarea silită a documentelor
executorii, conform art. 21 alin. (1) Cod de executare, este executorul judecătoresc.
Articolul 22 alin. (1) Cod de executare, de rînd cu alte drepturi, acordă
executorului judecătoresc, prin prisma lit. g) al acestui alineat, dreptul de a calcula
dobânzile, penalităţile, alte sume rezultate din întîrzierea executării unei obligaţii ce
decurge dintr-un document executoriu.
Potrivit art. 24 alin. (1) şi (2) Cod de executare, executorul judecătoresc, doar la
cererea creditorului, va calcula dobânzile, penalităţile şi alte sume rezultate din întîrzierea
executării, în funcţie de rata inflaţiei şi în conformitate cu art. 619 Cod civil. Sumele
menţionate se calculează de la data la care hotărîrea judecătorească a devenit definitivă
sau, în cazul celorlalte documente executorii, de la data la care creanţa a devenit exigibilă
(scadentă) şi pînă la data plăţii efective a obligaţiei cuprinse în orice document dintre
acestea, în perioada de calcul fiind inclusă şi durata suspendării procedurii de executare, în
condiţiile prevăzute de prezentul cod.
Încheierea executorului judecătoresc emisă în condiţiile alin. (1) este un titlu
executoriu.
Prin urmare, refuzul executorului judecătoresc de a emite încheierea în condiţiile
alin. (1) al art. 24 Cod de executare poate fi contestat în instanţa judecătorească în
conformitate cu prevederile legale.
Analiza situaţiei create în raport cu prevederile enunţate atestă faptul că, calcularea
dobînzilor, penalităţilor şi altor sume rezultate din întîrzierea executării, la cererea
creditorului, este de competenţa exclusivă a executorului judecătoresc, şi nu este
prerogativa instanţelor judecătoreşti.
Astfel, instanţa de judecată va refuza primirea acestor cereri în temeiul art. 169
alin. (1) lit. a) CPC, iar în cazul în care cererea a fost primită, procesul va fi încetat în baza
art. 265 lit. a) CPC.