Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA DIN BUCURE$TI

, DIRECTIA RESURSE UMAI{E

Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs pe duratd NEDETERMINATA

in semestrul I al anului universitar 2017 - 2018

Total posturi vacante: 44

din care:

Profesori universitari: 4 Conferenf iari universitari: l8

Lectori universitari: 22

Nr. crt.

l

Facultate

Adminishalie gi

Afaceri

Administrajie li

Afaceri

3

4

l

6

7

Biologie

Biologie

Biologie

Biologie

Biologie

Departament

$tiinJe Economice gi

Administrative

$tiinJe Economice gi

Administrative

Ecologie Sistemicb ;i

S ustenabil itate

Anatomie, Fiziologie Animala si

Biofizica

Anatomie, Fiziologie Animald gi

BiofizicI

Botanici 9i Microbiologie

Botanic6 ti Microbiologie

Funcfie

didactictr

Profesor

universitar

Conferenliar

universitar

Conferentiar

universitar

Lector

universitar

Lector

universitar

Conferen{iar

universitar

Lectol

universitar

Pozitie in ststul

de funcfii

Disciplinele din planul de invtrflmint

l2

Clobalizare qi afaceri; Economia come4ului; Fundamente

in luareadeciziilor manageriale; Manangementul calitefii

in afaceri.

Managementul comuniclrii in situalii de crizi;

Management strategic in situalii de cdzz, Marketing

social politic, Planificarea gi managementul programelor pentru situatii de risc Chimie generale; Circuite biogeochimice qi efectele

ecotoxicologice ale poluanlilor I; Chimie fizicd; Chimie

orsanic6.

Etologie; Anatomie comparata; Anatomia gi igiena

omului; Etologie umana; Antropologie. Zoopsihologie; Canale ionice; Fizica cu aplicalii in bioloeie.

Ecologie microbiane; Imunofenotipa.rea celulelor

7 procariote qi eucariote; Imunohematologie fi hemostaza;

37

4

t2

IJ

l3

lmunobiologie; lmunologie celulara. Micologie; Micologie aplicatS; Microbiologie generali;

Ecologie microbiand; Taxonomie vegetala; Biologie vegetal6 ii animal6.

Incadrarea postului in

domeniul/domeniile gtiintifi ce

Administrarea afacerilor

$tiinle administrative

$tiinlele mediului

Biologie

Biochimie

Biologie

Biologie

Nr, crt.

Facultate

Departament

8 Drept

Drept privat

9 Drept

Drept pdvat

t0

Drept

Drept privat

 

Drept

lz

Filosofie

l3

Fizicd

l4

Fizicd

t5

Fizicd

t6

Fizicd

Drept penal

Filosofie practici qi istoria

filosofiei

Structura Materiei, Fizica

Atmosferei gi a Pdmdntului,

Astrofizici

Structura Materiei, Fizica

Atmosferei $i a Pamantului,

Astrofizici

Structura Materiei, Fizica

Atmosferei qi a Pdmdntului,

Ashofizici

Fizic6 TeoreticS, Matematici, Opticd. Plasme, Lasefi

t7

Geologie 9i Ceofizicd Geologie

Funcfie

didactici

Profesor

universitaf,

Conferenjiar

universitar

Conferenliar

universitar

Lector

universitar

Conferenfiar

universitar

Conferen;iar

universitar

Conferen{iar

universitar

Conferen[iar

universitar

Conferenliar

universitar

Lector

universitar

PoziJie in statul

d€ funcfii

l4

Disciplinele din planul de invS(Imint

Dreptul muncii; Relaliile de muncd qi industriale in U.E.

Dreptul come4ului intemational; Teoria dreptului; Arbitrai comercial: Procesul civil intemational.

Drept procesual civil I; Drept procesual civil II;
34 DreDt executional civil. Drept penal - Infracliuni prevdzute in legi speciale I;

l8

Drept penal - partea speciali l; Drept penal - partea

speciali ll;

Criminoloeie.

Originile filosofiei eurcpene; Hermeneuticd; Filosofie
22

greacd: Fenomenoloqia si ontolosia culturii europene.

t2

Surse de energii regenerabile; Introducere in structura atomica qi subatomica a materiei.lntroducere in fizica polimerilor; Fizicd moleculard; Dispersia poluanlilor in mediu.

Didactica fizicii; Mecanicd; Fizica qi chimia mediului,

Materiale polimere in remedierea gi epurarea apelor.

t4

t2

l0

Metode de simulare, elemente finite; MATLAB; Mathcad/Comsol; Bazele fizico-matematice pentru convertori de energie; Surse de energie regenerabile I - Materiale gi dispozitive pentru conversia energiei solare; Mecanicd.

Termodinamicd gi fizicA statistica./Thermodynamics and statistical physics (in limba englezi); TermodinamicA gi

fizicA statistic[; Simulation methods in physics (in limba engleza); Metode computalionale in fizicalcomputational methods in physics (in limba englezi); Metode de simulare in Fizicd; Limbaje de programare ll.

Microfaciesuri carbonatice; Geologie fizici I; Ceologie trzicd ll.

Incadrar€a postului in

domeniuVdomeniile ;tiintilice

$tiinle juridice

$tiinle juridice

gtiinte juridice

$tiinle juridice

Filosofie

Fizicd

Fizicl

Fizlcd

Fizici

Geologie

Nr, crt,

l8

Facultate

Istorie

t9

Istorie

20 Jumalism qi $tiinlele

Comunicdrii

2l

Jurnalism qi $tiinlele Comunicirii

.|',

Jumalism qi $tiinlele

ComunicArii

'tt

Jumalism $i $tiintele

Comunic6rii

24 Jumalism qi $tiinlele Comunicirii

Departam€nt

Istoria RomAnilor qi a Sud- Estului European

lstoria Rom6nilor gi a Sud-

Estului European

Antropologie gi Comunicare

A-ntropologie qi Comunicare

Jumalism

Jurnalism

Jurnalism

Funciie

didactictr

Lector

universitar

Lector

universitar

Lector

universitar

Lector

universitar

Pozifie in statul

de funcfii

t7

l8

27

28

Profesor

 

5

universitar

Profesor

universitar

6

Conferenliar

universitar

l0

Disciplinele din planul de inviflmAnt

Istorie medie de la rdzboiul din familie la marele razboi.

|drile Rom6ne din sec. XVII pdni Ia inceputul sec. XIX;

Curs oplional: Strategii, discurs qi practici identitare in Europa premodema. O introducere in studiul identit6lilor religioase, politice qi de gen; Istorie medie Culturi 9i

societate romaneasce. Relatiile intre Tdrile RomAne sec.

XVI-XVIII; Istorie, resurse culturale si patrimoniu:Valori ale civilizaliei materiale din Tirile Romdne in Evul mediu qi epoca premodeme; Studii medievale: Paleografie latine.

Istorie fi politica militard in Romdnia sec. XIX-XXI:

Strategii militare in epoca modem6; Istorie ti politica

militarb in RomAnia sec. XIX-XXI: Rom6nia in Primul

Rezboi Mondial; Istorie modemd Culturt ti societate in Romdnia modem6; Istorie contemporana Societate, culture gi ideologie in Romdnia interbelici; Seminar surse istorie modemd, Seminar practic Istorie gi politici

militar6 in Rom6nia sec. XIX-XXI: Seminar Istoria

comunismului in Romdnia: Seminar practic de metodolosia cercetitrii istoriei comuniste. Negocierea gi rezolvarea conflictelor in organizaiie;

Fundamente ale ftiintelor sociale; Metode $i metodologii de cercetare; Practice.

Introducere in semiotic6; Tehnici de argumentare;

Pmctic6.

Comunicare organizalionale: paradigme gi direclii ale

cercet5rii; Relafii publice intemalionale; Campanii de

comunicare oublic6.

lntroducere in sistemul mass-media; Deontologie; Mass- media gi industriile culturale; Elemente de economia

mass-media.

Sociologia jumaliqtilor; Gestiunea proiectelor in

organizalii; Principii ale managementului de proiect; Leadership 5i managementul resurselor umane.

Incadrarea oostului in

domeniul/domeniile stiinf ifi ce

Istorie

Istorie

$tiinlele comunicirii

$tiintele comunicarii

$tiinlele comunicdrii

$tiinlele comunicarii

$tiinlele comunicarii

Nr. crt

t<

F c[ltrte

Jumalism gi $tiinlele

Comunicdrii

26 Limbi 9i Literaturi

)'1

ZE

29

30

3t

1t

33

Strdine

Limbi gi Literaturi

Sr6ine

Limbi 9i Literaturi

Sffiine

Limbi 9i Literaturi

Sffiine

Limbi 9i Literaturi

Strdine

Litere

Litere

Litere

Deprrtament

Jumalism

EnglezA.

Limbi qi Literaturi Cermanice

Filologie

Filologie

Rusd 9i Slavi

Rusd 9i Slavi

Filologie Rusd 9i Slavi

Lingvi$ice

$tiinle ale Comunicirii

$tiinle ale Comuniclrii

Functie

didactictr

Lector

universitar

Lector

universitar

Conferenliar

universitar

Conferenliar

universitar

Conferenliar

universitar

Lector

universitar

Lector

universitar

Conferenliar

universitar

Lector

universitar

Pozilie in statul

de functii

29

4l

IJ

t2

IJ

3l

28

lt

23

Disciplinele din planul de invlflm6nt

Digital writing (scriiturl digital6); Marketingi Atelier de relalii publice; Rela;ii publice de corporalie; Practice.

Introducere in civilizalie 9i literature; Practica limbii engleze; Relalii transnalionale in literatura $i cultura american[; Studii de film; Literature ii cultura englezA; Practica limbii engleze; Civilizatie 9i literature: sec. al

XIX-lea: Practica limbii ensleze: Scriere academic6.

Literatura si cultura germana; Literatura din perspectivd

inierculturala; Presa de expresie germand din Rom6nia; Practica limbii germane; Curs oplional (literatura

sermand): Comunicare interculturale - aDlicatii practice.

Structura limbii slovace; Curs optional de limba slovacl.

Literatura qi cultura bulgar6: Civilizatie bulgard; Practica limbii bulsare.

Teoria traducerii; Curs oplional de literaturd Practica limbii ruse.

Istoria limbii mmAne literare; Gramaticl istorica si comparatA;

Elemente de stilistice; Morfologie.

Bazele comunicdrii estetice; Estetica fenomenului artistic contemporani Comunicare interculturale: strategii de

dialog intercultural; Oplional II; Coordonarea cercettrrii

pentru elaborarea disertatiilor; Practica de specialitate. Sociologia dinamicii interpersonale; Relalii publice:

metode sociologice de cercetare: Comunicare interpersonale: modele gi strategii; Comunicare interpersonal6: psihologia relaliilor interpersonale; Oplional (Dimensiunea sociale a rela(iilor interumane);

Practic6 de sDecialitate.

rusi;

incadrarea postului in

domeniul/domeniile $tiintifice

$tiinlele comunicdrii

Studii culturale

Filologie

Filologie

Filologie

Filologie

Filologie

Studii culturale

$tiinle ale comunicdrii

Nr. crt

Facultate

Deprrtament

34 Litere

Matematici gi

Informatice

Matematice ti
36

Matematici li
37

1t

Informaticd

Informaticd

Matematici gi
38

Informatice

Matematici f i 39 lnformatice

$coala Doctorale "Spaliu, Imagine, Text, Teritori u"

Matematice

Matematici

Matematica

Informatici

lnformatici

Psihologie qi $tiinlele
40 Educatiei

4l

42

43

Psihologie ii $tiinlele Educatiei Psihologie 9i gtiinlele Educatiei

Sociologie Social6

AsistenlA

gi

$tiinlele Educaliei

$tiinlele Educaliei

$tiinlele Educatiei

Sociologie

Sociologie yi

44 Sociale

Asistenta

Sociologie

DIRECTOh, BI,SURSE UMANE

cabr$ITNIcoLAE

Funcfie

didactictr

Conferenliar

universitar

Pozifie in statul

de functii

Disciplinele din planul de invtrftrment

Mitologii ale modemitalii; Canonul oriental/Forme de imaginar cultural; Literaturi 9i cinema; Redactarea

) qtiinlificA a portofoliilor de practice; Comunicare vizuali;

Comunicare vizuale. Documentare-cercetiue De teren. lucr6ri de soecialitate si articole.

Incadrarea postului in

domeniul/domeniile Stiintilice

$tiinJe umaniste fi arte/ Studii cuhurale

Conferenliar

24

universitar

Lector

universitar

37

Lector

universitar

38

Lector

universitar

57

Lector

universitar

58

Grupuri qi combinatorici (opt.); Algebri comutativd;

Matematice

Aleebre.

Analize matematici: Analizi comDlexa.

Matematice

Criptografi e aplicat?l; Algebra modeme; Algebr6.

Matematicd

Sisteme de operare; Utilizarea sistemelor de operare.

Informatice

Testarea sistemelor software; Baze de date.

lnformatice

Lector

universitar

Lector

universitar

Lecior

universitar

Conferenliar

universitar

Lector

universitar

zo

27

3l

t7

56

Tehnologii informalionale qi de comunicare TIC;

Procesare de text gi prezentAri; Utilizare PC $i intemet;

Didactici pentru tehnici informalionale computerizate I; Didactici oentru tehnici informalionale computerizate ll.

Pedagogie l; Pedagogie ll; Cerinle educalionale speciale; Evaluare si interventie: Practica. Blended leaming.Aplicatii elearning in formare; Instruire asistat6 de calculator: Medii virtuale de invalare. Antropologie clasic6; Practica; Antropologia peisajului 9i

a mediului; Comunicare gi redactare; Antropologie;

Fotografi4 documentarul ti filmul antropologic, metode vizuale.

Antropologie economica; Antropologie contemporane;

Sociologia consumului 9i cumpdrdrii; Consum sustenabil; Practica.

$tiinle ale Educatiei

$tiinle ale Educaliei

$tiinfe ale Educaliei

Sociologie

Sociologie

intocmit,

adm. patrimoniu !a(j#a ANGHELINA

dt7,

/'