Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea din Bucuresti

Bd. Mihait Kogilniceanu, Nr.36-46, Sector 5, Cod pogtal 050107' Bucuregti, Rominia
Tel: 021 307 73 00; 021 307 73 5l; O2l 307 73 55
Cod fiscal 4505502
http ://rvww.unibuc.ro
Directia
Resurse Umane

DEPUNEREA DOSARULU DE CONCURS

Cererea de inscriere la concurs se inregistreazd la Registratura Universitdlii din


Bucuregti, din Bd. Mihail Kogdlniceanu, nr. 36 - 46, sector 5, Bucureqti.

Dosarul de concurs este constituit de candidat gi se depune Ia DIRECTIA JaRIDICA


in vederea oblinerii AVIZULUI IURIDIC, direct sau prin intermediul serviciilor poqtale ori
de curierat care perlnit confirmarea primirii:

o in zilele de luni - vineri. intre orele: 0830 - 1230

Dosarele vizate favorabil vor fi depuse Ia DIRECTIA RESURSE UMANE

o in zrlele de luni - joi, intre orele: 0830 - 1400


. vineri, intre orele: 0830 - l3oo
Candidalii care au urmat studiile doctorale in strbindtate vor prezenta la inscriere
originalul qi copia diplomei obfinute, precum qi echivalarea acesteia de cbtre Ministerul
Educaliei, Cercetirii, Tineretului qi Sportului.

Candida{ii inscrigi pentru ocuparea posturilor didactice, nevalidati de Senat, sunt rugali
s6-si ridice dosarele in termen de 30 de zrle de la data concursului.

Informatii suplimentare se pot obtine:


r avizierul DIRECUEI RESURSE UMANE - Biroul Recrutare, Selectare si Evaluare personal;
o site-ul www.unibuc.ro;
o telefon 021 307 73 55:

r e-mail :