Sunteți pe pagina 1din 379

NORA

I

NEW

YOU K

T I M E S

B E S T S E L L I N G

A U T H O R

ROBERTS

NORA I NEW YOU K T I M E S B E S T S E

RISING

TIDES

Prolog

Ethan se desprinse din vise §i se rostogoli jos din pat. Era inca intuneric, dar obi§nuia sa-§i TnceapS ziua inc3 dinainte ca noaptea s3 fi facut loc zorilor. I se po- trivea, programul calm §i simplu, munca grea care avea s5 urmeze. Nu uitase niciodata sa fie recunoscator pentru ca avusese posibilitatea de a alege §i a fi stapin pe via|a lui. De§i oamenii raspunzatori pentru a-i fi daruit atit viata. cil §i puterea alegerii, erau morti, pentru Ethan, fru- moasa casa de la marginea apei continua sa rasune de vocile lor. Adeseori, se pomenea ridicind privirea din- spre micul dejun pe care -1 lua singur in bucatarie, a§tep- tindu-se s3-§i vada mama lir§indu-§i picioarele inauntru, cascind, cu p3rul ro$cat Tncilcit de somn §i ochii inca pe jumatate orbi. $i cu toate ca o pierduse de aproape §apte ani, inca i$i mai gasea mingiierea in acea casnica imagine de dimmeata. Mai dureros era s3 se gindeasca la barbatul care-i

devenise lata. Dupa doar trei luni, moartea lui Raymond Quinn era Inca prea recenta pentru a-§i pulea afla o consolare. lar imprejurarile din jurul ei erau alit urite, clt §i neelucidate. Raymond Quinn murise Intr-un accident de ma§ina, ziua in amiaza mare, pe un drum uscat §i pustiu, intr-o zi de martie cu doar un iz de primavara. Marina se deplasa

cu viteza, iar §oferul n-a mai putut -

sa o controleze, la o curba. Testele dovedisera ca Ray nu avusese nici un motiv fizic de a intra in stilpul de telegraf. Dar existau probe ale unui motiv emotional, iar acesta ap3sa greu inima lui Ethan. La aceste lucruri se gindea Ethan in timp ce se pregatea pentru ziua in curs - dindu-$i superficial cu pieptenele prin parul Inca umed de sub du$, fSra a reu§i s3 imblinzeasca nicicum unduirile dese de culoare ca­ tena, decolorata de soare. Se barbieri in oglinda tulbure, cu ochii sai alba§tri §i linigti^i seriogi, in timp ce-§i radea spuma §i barba de-o noapte de pe chipul bronzat §i osos ce ascundea secrete pe care rareori se indura sa le marturiseasca. Avea o cicatrice care-i cobora in lungul faicii stingi - amintire de la fratele sau mai mare §i cusuta cu rabdare de mama lui. Avusese noroc, i§i spunea Ethan in timp ce-$i trecea absent degetul mare peste linia decolorata, ca mama lor fusese doctorifa. Unul din cei trei fii ai ei avea de obicei nevoie de primul ajutor, Ray §i Stella ii infasera, pe ei, trei baie|i pe jumatate maturizaii, to|i traumatizaji, tofi straini. §i facusera din ei o familie. §i apoi, cu citeva luni inainte de moarte, Ray mai adoptase unul.

sau n-a mai vrut -

Acum, Selh DeLauter le aparfinea lor. Ethan nu pu- ini.1 mci un moment la indoialS acest lucru. Altii, §tia, o trtcoau. Prin tot ora§elul St. Christopher forfoteau zvonuri i .1 Seth nu era doar unul dintre copiii vagabonzi infiaji de Ray Quinn, ci fiul sSu nelegitim. Un copil conceput cu o alts femeie, in timp ce sotia lui incS mai era in viatS. Cu o femeie mai tinSrS.

in

imposibil s3 ignore faptul cS Seth, la cei zece ani ai lui, il privea cu ochii lui Ray Quinn. In ochii aceia se simteau umbre pe care Ethan le recuno$tea de asemenea. Omul rSnit il recuno§tea pe cel rSnit. $tia cS via(a lui Seth, Tnainte ca Ray sS-l fi luat sub aripa lui, fusese un co$mar. $i el trSise un aseme­ nea co$mar.

Acum copilul era in siguranta, I§i spuse Ethan, in timp ce lua pe el pantalonii largi de bumbac $i o cSma§ci de lucru decolorata. Devenise un Quinn, chiar dacS for- malitatile incS nu fuseserS complet finalizate. De astea se ocupa Phillip. Ethan bSnuia c£ fratele sSu innebunit dupS detalii avea sS rezolve aceastS parte a lucrurilor cu avocatul. $i mai §tia §i c£ fratele cel mai mare dintre baietii Quinn, Cameron, reu§ise s3-§i formeze o legSturS incordatS cu Seth. §i-o formase pe dibuite, T§i spuse Ethan, cu un u§or

zlmbet. ParcS ar fi vSzut doi cotoi furiosi scuip

zgiriindu-se. Acum, cind Cam se cSsStorise cu frumoasa asistentS socials, era posibil ca situatia sS se stabilizezq. intrucitva.

Ethan prefera o viaJS a$ezata. Ii mai a§teptau destule bStSlii, compania de asigurari refuzind sS onoreze polita lui Ray din cauza suspiciunilor de sinucidere. Ethan sim|i un nod in stomac §i stStu un

Ethan putea

sa

nu

ia

seamS

birfele,

dar

ii

era

du-se §i

moment, impunindu-gi s3 se relaxeze din nQu. TatSI s£u nu s-ar fi sinucis niciodata. Marele Quinn igi privise

intotdeauna problemele in fata §i-i invatase pe fiii lui sa

faca acelagi lucru.

Dar deasupra familiei se intindea un nor care refuza

>

s3 se risipeascS. Mai erau gi ceilalti. Neagteptata aparitie

a mamei lui Seth in St. Christopher gi acuza|iile ei de

molestare sexuaia, prezentate in fata decanului de la colegiul unde Ray predase literatura engleza. Nu Jinuse

- povestea ei

inconsecvente. Dar nu inc^pea nici o indoiaia ca tatai lui fusese zguduit. $i la fel de neindoielnic era ca, dup5 ce Gloria DeLauter pSrSsise din nou St. Christopher, Ray plecase gi el. $i se inapoiase cu baiatul. Apoi, mai era gi scrisoarea gSsitS in magina dup5 accidentui lui Ray. O amenintare evident^ cu gantajul, din partea acelei DeLauter. §i faptul ca Ray ii dSduse bani, o grSmada de bani. lar acum, dispfiruse din nou. Ethan ar fi vrut sa r3- min3 plecata, dar gtia ca vorbele n-aveau sa inceteze pin5 nu se clarificau toate rSspunsurile. Nu putea face nimic, igi reaminti Ethan, legi in ho! gi batu scurt in uga de vizavi de a lui. Geamatul lui Seth fu urmat de un mormait somnoros. apoi de o InjurStura furioasa. Ethan igi continue drumul, indreptindu-se spre scara. Nu se indoia ca Selh avea sa faca iarSgi git fiindca-1 sculase cu noaptea-n cap. Dar, cu Cam gi Anna pleca(i in Italia sa-gi petreaca luna de miere, iar Phillip in Baltimore pinS la sfirgitul saptaminii, ii revenea lui Ethan daloria de a-l trezi pe b3iat gi a-l trimite acasS la un prieten pina sosea ora sa piece la gcoaia. Sezonul de crabi era in toi, iar ziua de munca a

co n tu se prea multe minciuni, prea multe

(wiunului Tncepea Tnainte de r^sdritul soarelui. Prin ur-

acelagi era gi

|¥t)flfflmul lui Selh. C.isa era cufundatS fn tacere gi Intuneric, dar Ethan " ■.Irflbatea cu ugurinta. Acum avea o locuinta proprie, Inifl o parle din acordul pentru objinerea custodiei asu- pfa lui Seth stipulase ca to|i cei trei frati s3 locuiascS sub ncelagi acoperig gi s3-gi imparts responsabilitS(ile. Pe Ethan nu-l deranjau responsabilitStile, dar ii era dar de cSsufa lui, de intimitatea gi simplitatea vietii sale de dinainte. Aprinse luminile in bucatSrie. In seara treculS, fus ise rlndul lui Seth sS strings dupS cina, iar Ethan observa c i facuse o treabS In dorul lelii. Neluind In seama dez- ordinea gi suprafata slinoasS a mesei, se duse direct la aragaz. Simon, ciinele, se intinse alene din locul unde statea Incovrigat. BStu cu coada in podea. Ethan puse cafeaua la fieri, salutindu-l pe ogar cu o scSrpinare absents in cregtet. Visul incepuse sa-i revina in minte, cel in care fusese cufundat chiar inainte de a se trezi. El gi tatSI lui, pleca^i cu barca de pescuit, sS controleze plasele cu crabi, Nu- mai ei doi. Soarele strSlucea orbitor gi fierbinte, apa fiind limpede gi netedS ca oglinda. Fusese o imagine atit de vie, igi spuse el acum, sim(indu-se pinS gi mirosurile de mare, pegte gi transpiratie. Glasul tatalui sSu, atit de clar tinut minte, rasunase peste sunetele motcrului gi ale pescarugilor.

rrara,

pinS se intorceau Cam gi Anna,

- §tiam eu cS aveati sS-i purtati de grija lui Seth, voi

trei.

- Cu asla, nu trebuia sS ne pui la incercare.

In glasul lui Ethan se simtea nemultumirea, o furie

subtiia pe care nu-$i permisese s-o recunoasca in starea de trezie.

- Nici nu ma gmdisem la a§a ceva, raspunse cu

nepasare Ray, adunind crabii din plasa de sub pluta pe

care o agatase Ethan cu gafia; mSnu§i1e sale portocalii

§i groase, de pescar, strSluceau in lumina soarelui. Cu

asta, poti avea incredere in mine. Ai aid citiva buni de aburi $i o droaie de taietori. Ethan aruncS o privire spre plasa de sirma plinS cu crabi, observindu-le automat m^rimea §i numarul. Dar nu recolta conta, nu acolo, nu atunci. - Vrei s3 am incredere in tine, dar nu-mi explici. Ray intoarse capul spre el, ridicindu-§i §apca ro$ie pe care o purta peste dramatica sa coamS argintie. Vintul

ii ravS§ea parul, hSr|uind caricatura lui John Steinbeck

care-i decora tricoul larg, in unduiri peste pieptul lat. Ma- rele scriitor american tinea o pancarta afirmind ca avea

sa munceasca pentru a avea de mincare, dar nu pcirea deloc multumit. Dimpotriva, Ray Quinn stralucea de sanitate $i ener-

gie, cu obrajii rumeni pe care ridurile adinci nu pSreau decit sa consfinteascS starea de spirit implinita §i mul- tumita a unui om care trSiso peste §aizeci de ani §i mai avea inc£i mul{i inainte.

- Trebuie s3-ti g3se§ti propria cale, propriile rSspun-

suri, ii zimbi Ray lui Ethan cu ochii sai albagtri strSluci-

tori, iar Ethan v3zu incretiturile adincindu-se in jurul lor. A§a, inseamna mai mult. Sint mindru de tine. Ethan sinr^i c3-i ardea gitul §i i se stringea inima. Cu gesturi ma$inale, puse momealS proaspStS in plasa, dupS care privi plutele portocalii sSItind pe ap5.

- Pentru ce?.

- Pentru c5 e$ti. Doar pentru c3 e§ti Ethan.

Ar fi Irebuit s i vin mai mult pe-aici. Nu trebuia sa te Ini. ntlta limp singur. Ce aiureali, deveni glasul lui Ray iritat §i nervos. Nu urarn cine $tie ce invalid bitrin. O si-m i sari mu$- t.irul daca gTnde$ti a§a, daci te invinovi|e§ti pentru c i n ai avut griji de mine, pentru numele lui Dumnezeu. La ful cum ai vrut si-1 acuzi pe Cam fiindci s-a dus sa tiftiasca in Europa - chiar §i pe Phillip, pentru c i s-a mutat la Baltimore. Pasirile sinitoase pirisesc cuibul. Mama ta §i cu mine am crescut pui sinito$i. Inainte ca Ethan s i poata vorbi, Ray ridici o m ini. Era un gest atit de tipic pentru el, profesorul care sub- liniazi o idee, refuzind sa fie intrerupt, incit Ethan fu nevoit s i zimbeasci.

- Ti-era dor de ei. De-asta voiai sa te infurii. Ei au

plecat, tu ai rimas pe loc $i ai inceput sa le sim|i lipsa in preajma ta. Ei bine, acum ti-au venit inapoi, nu?

- A$a se pare.

- §i fi-ai ficu t rosl §i de o cumni^ica d rig u ti, ince-

puturile unei firme de construe^ navale, §i asta

ticula Ray spre a pi, plutele care se leginau, algele ude §i lucioase de pe vergi, unde o egreti singuratici statea ca o coloana de marmura. lar inliuntrul tiu este un lucru

ges-

de care Seth are nevoie. Ribdare. Poate chiar prea multi, in unele domenii.

- Asta ce vrea s i Tnsemne?

Ray ofti adinc.

- Existi ceva ce nu ai. Ethan, ceva de care ai ne­

voie. Ai tot a§teptat §i ti-ai gasit scuze, f i r i sa faci nimic

ca si-1 obtii. Daci nu faci o mi$care, curind, il vei pierde din nou. - Ce? ridici Ethan din umeri, manevrind barca spre pluta urmitoare. Am tot ce-mi trebuie §i tot ce vreau.

- Nu te intreba ce, intreabS-te pe cine, fistui Ray din limbS, dup5 care i$i scuturS scurt fiul de umSr. Treze§- te-le, Ethan. §i se trezise. cu ciudala senzajie a acelei miini mari §i familiare pe umar. Dar, i$i spuse el in timp ce medita la prima cea§c3 de cafea, Tnc3 nu avea rSspunsurile.

Capitolul 1

- Ne-am tras ni§te dezghiocali mi$to ici-§a, don' §ef. Jim Bodine culegea crabii din plasS, aruncind in rezervor recolta vandabilS. Nu-I deranjau cle§tii care forfecau - §i avea ca dovadS cicalricile de pe miinile lui groase. Purta tradi^icnalele m5nu§i ale meseriei dar, dup3 cum putea m3rturisi orice pescar, acestea se uzau repede. lar daca aveau o singura gaura, pe toti sfintii, orice crab §tia s-o gaseasca. Lucra statornic, cu picioarele departate pentru a-$i tine echilibml in barca legSnata de ruliu, mijind ochii pe chipul brazdat de ani, de soare §i de via|a. l-ai fi putut da orice vtrsta intre cincizeci $i optzeci de ani, iar lui Jim nu-i prea p3sa in care parte il plasai. Intotdeauna il numea pe Ethan „don' §ef $i rareori spunea mai mult decit o propozifle enun^iativa odal3. Ethan schima direc^ia spre plasa urmatoare, inghion- tind cu mina dreapta echea pe care majoritatea pesca-

Him ii loloseau in loc de timona. In .icela§i timp, opera regulators §i schimbatorul de vn«'/rt cu stlnga. La fiecare pas pe linia capcanelor, erau il" incut mereu mici ajustfiri. Chesapeake Bay putea fi generos cind avea chef, Sir II plScea sa fie m§elator §i s5 te puna s5 trudegti liimlru roadele sale. Elhan cunogtea Golful la fel de bine cum se cuno§tea pa el insir$i. Adeseori, i§i spunea ca-l cuno$tea chiar mai bine toanele §i mi§carile capricioase ale celui mai mare estuar de pe continent. Cale de trei sute de kilometri. se intindea de la nord In sud §i totu§i nu masura decit $ase kilometri latime, in locul unde se invecina cu Annapolis, §i patruzeci, la gu- rile riului Potomac. St. Christopher statea comod pe malul rdsaritean din sudul statului Maryland, bazindu-se pe generozitatea lui, blestemindu-i capriciile. Apele lui Ethan, apele lui de-acasd, erau marginite de bai|i $i strSbStute de riuri de §es cu meandre Tntorto- cheate care scinteiau printre desi$uri de stejari $i arbori de cauciuc. Era o lume a piraielor mareice §i a secSrilor nea$teptate, unde i$i infigeau radacinile stuf3ri§urile §i telina saibatica. Devenise lumea lui, cu anotimpurile ei schimbatoare, furtunile bru$te $i intotdeauna, intotdea- una, sunefele §i mirosurile apei. Catculind momentul, apuc5 gafia §i, cu o mi§care indelung exersata, linS ca un balet, a g ifi coarda plasei $i o aduse in tragator. In citeva secunde, plasa se ridicd din apa, §iroind de alge §i bucafele vechi de momeaia, §i plinS cu crabi. Vazu cle§tii ro$ii-singerii ai femelelor mature, numite §i sooks, 51 ochii incruntati ai masculilor, sau jimmies. - Plin-ochi de crabi, fu singurul comentariu al lui Jim,

in limp ce se apuca de treabS, ridicind plasa la bord ca $i cum ar fi cintarit citeva uncii, nu livre Tntregi. Apa era furioasa in ziua aceea, iar Ethan mirosea apropierea unei furtuni. Ac(iona comenzile cu genunchii, clnd avea nevoie de miini pentru alte activitati. §i privea norii care incepeau s3 clocoteasca in departare, pe cerul de la apus. Aveau timp destul, judeca el, ca sa parcurga tot §irul de curse din mijlocul golfului, penlru a vedea ciji crabi se tirisera in plase. §tia ca pe Jim il cam ustura lipsa de bani - §i avea nevoie §i el de cil mai mult pulea ci$liga, pentru a tine pe linia de plutire firma incipient^ de con- structii navale pe care o intemeiase impreuna cu fratele lui.

Timp destul, i§i spuse el din nou, pe cind Jim punea momeaU nou3 intr-o plasa, cu organe de pe$te decon- gelate, §i o arunca peste bord. In stilul salt-de-broasca, Ethan agata cu cangea urmStoarea geamandurS. Luciosul ogar din Chesapeake Bay al lui Ethan, Simon, stdtea cu labele din fata pe copastie $i limba scoasa. La fel ca stapinul s3u, rareori era mai fericit decTt atunci cind ie§ea pe apa. Lucrau in tandem §i aproape in tacere, comunicind numai prin mormaieli, ridicari din umeri §i die o inju- ratura ocazionaia. Munca era o plScere, fiind crabi din bel$ug. Existau ani cind nu erau, ani cind se parea ca iarna ii omorise pe to^i. sau ca apa n-avea sa se mai incaizeasca niciodata indeajuns pentru a-i ispiti sa inoale. In anii aceia, pescarii aveau de suferit. Daca nu dis- puneau §i de vreo alia sursa de ci§tig. Ethan inten|iona s3-§i faca una, construind ambarcaliuni. Prima barca a firmei Quinn era aproape terminata. $i

li y mi o micS frumusete, dup§ pSrerea lui Ethan. Ca- iihikjm avea un al doilea client la rind - un bog3ta$ de pe vmmea cind juca la curse - a§a cS, nu peste mult timp, iivnnu s-o inceapS $i pe urmStoarea. Ethan nu se indoia mo un moment de faptul c3 fratele lui urma sS aducS bnnii necesari. Aveau s-o faca, i§i spuse el. oricit de plin de Tndoieli ji nemultumiri era Phillip. RidicS ochii spre soare, calculind timpul - §i piutirea mceata, constants, a norilor spre est.

- li ducem, Jim.

le§iserS in larg de opt ore, o zi scurtS'. Dar Jim nu se

plingea. §tia cS nu numai apropiata furiunS rl fScea pe Ethan sS piloteze barca inapoi spre fundul estuarului.

- BSiatu' trebuie sS fi venit de la §coald, de-acum, spuse el.

- Mhm.

§i cu toate cS Seth se descurca destul de bine pentru a sta singur acasS citeva ore in timpul dupS-amiezei, lui Ethan nu-i plScea sS provoace soarta. Un baiat de zece ani, cu temperamentul lui Seth, atrSgea belelele ca un magnet. Peste citeva sSptSmini, cind Cam urma sS se in- toarcS din Europa, aveau sS §i-l paseze pe Seth de la unul la altul. DeocamdatS, TnsS, bSiatuI era responsabili- tatea lui Ethan. Apa din Golf clipocea, devenind de un cenu§iu me- talic care -1 oglindea pe cel al cerului, dar nici oamenii §i nici ciinele nu erau alarmafi de balansul bSrcii care urea pe crestele abrupte ale valurilor, dupS care aluneca din nou Tn adincituri. Acum Simon stStea la prova, cu capul ridicat §i urechile suflate de vint, rinjind cu zimbetul sSu ciinesc. Ethan construise cu miinile lui barca de pescuil

gi glia c£ avea s5-gi fac£ datoria. La fel de increzJtor ca gi ciinele, Jim trecu la adapostul tendei gi, punindu-gi miinile c3ug, igi aprinse o |igara. Cheul din St. Chris era plin de turigti. Primele zile ale lunii iunie ii ademeneau afarS din orag, ispitindu-i s3 iasS cu maginile din suburbiile localitdtilor D.C. gi Baltimore. Igi imagina ca gSseau or3gelul St. Christopher atragStor, cu strSzile sale inguste, casele de placaj gi micile ma­ gazine. Le pUcea s3 vad3 zburmd incoace gi-ncolo de- getele culegatorilor de crabi gi s3 m3nince pIScintele cu carne de crab in foietaj sau s3 le spuna prietenilor c3 savuraserS o farfurie cu supS de femele de crab. Lo- cuiau in moteluri care serveau gi micul dejun - St. Chris se mindrea cu nu mai putin de patru - gi-gi cheltuiau banii prin restaurante gi pr3v3lii de suveniruri, Ethan nu avea nimic impotriva lor. In vremurile cind Golful era zgircit, turigtii }ineau oragul in via|S. $i-gi spu- nea c3 avea s3 vin3 un timp cind unii dintre aceiagi turigti puteau trage concluzia c5 o barc3 de lemn cu pinze, construitJ manual, era visul vie(ii lor. VTntul se Tnte^i tocmai cind Ethan acosta la cheu. Jim sSri agil s3 lege parimele, picioarele sale scurte gi Irupul indesat dindu-i aspectul unui brotac cu cizme albe de cauciuc gi gapca minjitS cu grSsime. La semnul neglijent din mina al lui Ethan, Simon igi trinti fundul jos gi rSmase in barc3, pe cind cei doi oa- meni lucrau la desc3rcatul recoltei de peste zi, iar vintul f£cea s3 danseze prelata verde-decolorat3 a tendei. Ethan il privi pe Pete Monroe venind spre ei, cu parul s3u cenugiu ca otelul strivit sub o gapc3 jerpelita cu co- zoroc gi trupul vinjos imbrScat in pantaloni kaki largi gi c3mag3 cu carouri rogii. - Bun3 prad3 pe ziua de azi, Ethan.

I

Ihnn zimbi. li pIScea destul de mult domnul Monroe,

(ii*>i mdividul era de o zgircenie inradScinatS in mSduva ixr.olor Administra cu mina strinsS fabrica Monroes < mb House. Dar, din cite putea spune Ethan, fiecare hm|fl umanS care avea o linie de cules crabi se plingea tin profituri.

Ethan i$i dadu $i el §apca pe spate, scSrpinindu-se la ceafS, unde-l gidilau sudoarea §i pSrul umed.

- Bunicici.

- Azi te-ai intors mai devreme.

- Vine furtuna.

Monroe dadu din cap. CulegStorii lui de crabi, care lucraserS la umbra copertinelor vSrgate, se pregSteau sS se mute inSuntru. Ploaia avea sS-i alunge §i pe turi^ti la adSpost, $tia, ca sa bea cafea sau sS mSnmce inghetatS de fructe. Intrucit era pe jumatate proprietar al localului Bayside Eats, nu-l deranja.

- Se pare cS ai acolo cam §aptezeci de gSleji.

Ethan i§i ISs3 zimbetul sS se lajeascS. Llnii ar fi putut spune cS expresia lui avea ceva de pirat. Ethan nu s-ar fi simjil insultat, ci doar surprins.

- Mai aproape de nouSzeci, a§ zice.

Cuno5tea pretul pietei ptnS la un cent, dar totu§i in|e- legea cS aveau sS negocieze, ca intotdeauna, l§i scoase trabucul de negocieri, il aprinse §i se apucS de treabS. Primii stropi mari de ploaie incepurS sS cadS in timp ce-§i cirmea barca spre casS. Socotea cS incasase un pret frumu?el pentru crabii lui - cele oplzeci §i §apte de

gaieV- DacS §i in continuare vara mergea la fel de bine, avea sa se gindeascS sa arunce incS o suta de plase la anul, poate angajind $i o echipS cu jumatate de norms. Culesul slridiilor in Golf nu era ceea ce fusese pe vremuri, de cind paraztyi omoriserS atit de multe. Acest

lucru facea ca iernile sS fie grele. Citeva sezonuri bune de crabi erau tot ce-i trebuia pentru a varsa partea leului din profiluri In noua afacere - gi a contibui la plata avo- catului. Gura i se strinse la acest gind. In timp ce saita peste valuri spre cas3. N-aveau nevoie de nici un afurisit de avocat. Nu aveau de ce s3 piateasca cine gtie ce gura-sparia in costum spilcuit pentru a exonera bunul renume al tataiui lor. Oricum, asla n-avea s3 puna capat gugotelilor din orag. Btrfele nu se opreau decit cind oamenii gSseau de meslecat ceva mai suculent decit viafa gi moartea lui Ray Quinn. §i baiatul, medita Ethan, privind peste apa ce tre* mura sub ploaia continua. Erau unii carora le piacea sa boscorodeasca gi despre baiatul care-i privea cu ochii de culoare albastru-Inchisa ai lui Ray Quinn. Pe el. unul, nu-l deranja. In ceea ce-l privea pe Ethan, oamenii puteau sa dea din limba despre el pin3 le cadea din gura aia desferecata. Dar il afecta profund faptul ca cineva ar fi putut rosti o singur§ vorba necurata despre omul pe care-l iubise cu fiecare bataie a inimii lui. Aga ca lucra plna-i amor^eau degetele, ca sa pla- teasca onorariul avocalului. §i facea tot ceea ce era ne- cesar pentru a ocroti copilul. Un tunet zgudui cerul, reverberind peste ap3 ca un bubuit de tun. Lumina paii ca in asfintit. iar norii aceia negri se sparsera pe toata latimea, laslnd sa giroiasca pmze compacte de ploaie. Ethan nu se grabi nici acum, acostind la pontonul s3u de-acasa. Putina umezeaia in plus, dupa parerea lui, n-avea s5-l omoare. Parca in acord cu sentimentele lui, Simon sari in apa sa Inoate pina la mal, ?n timp ce Ethan Tnnoda parimele. Igi strinse cogul cu gustarea gi, plescaind ud cu cizmele

i'*i •■< ,'/ pe debarcader, se indrepti spre casi. I*.i acoase cizmele pe veranda din spate. Mama lui T1 mujlruluise destul de des in copilirie s i nu lase urme de nnroi In casi, pentru ca obiceiul s i se prindi de el. I oluji, nu avu nimic impotrivi s i lase ciinele ud s i des- ■Midi u§a cu botul Tnaintea lui. PIni cind vizu du§umeaua 51 bufelele care luceau.

Cicat, fu singurul cuvint care-i putu trece prin minte. in limp ce privea urmele de labe $i auzea latratul de '.slut fericit al lui Simon. Urm i un chi|iit. alte litrituri, apoi risete.

- E$ti ud leoarci!

Vocea femelasci era sciz u ti, lini$titi §i amuzati. De asemenea, mai era ?i foarte categorici, ficindu-l pe Ethan s i tresari vinovat.

- Afari, Simon! Afara cu tine. Usuci-te pe veranda

din faji. Se auzi alt chitiil, chicoteli copilire§ti §i risul unui biiat. „E-aici toati ga$ca.‘ ?§i spuse Ethan. scuturindu-§i

apa de ploaie din p ir. In clipa cind auzi pa§i Tndreptin- du-se in direc|ia lui, 0 lu i a ti spre debaraua cu mituri §i cirpe. Nu se mi$ca prea des repede, dar o ficea cind n-avea Tncotro.

- A. Ethan.

Grace Monroe stitea cu miinile proptite in §oldurile ei Tnguste, privind de la el la urmele de pe pardoseala abia

lustruiti.

- O iau eu. Scuzi-m i.

Vizu cirpa Tnci umedi §i trase concluzia c i era mai bine s i n-o priveasci direct Tn ochi.

el, umplind 0 g ile a ti la

- Nu m-am gindit, bombini

chiuveti. N-am §tiut c i urma s i treci azi pe-aici.

- A,

deci

i{i

la§i

cTinii

uzi

s i

alerge

prin casi

§i

s i

murdireasci podelele cmd nu vin eu? Ethan smuci dintr-un umir:

- Azi dimineaji cmd am plecat. era murdar pe jos,

a§a c i mi-am zis c i pujini u d itu ri nu-i putea strica prea mult.

Apoi, se mai relaxi pujin. intotdeauna, in ultima

vrerre, pirea s i

a se relaxa, cind Grace era prin apropiere.

- Dar daci §1iam c i ai venit ca s i m i sipune?ti

pentru asta, il lisam pe verandi. Cind se Intoarse, zimbea, iar Grace lis i si-i scape un oftat.

aibi nevoie de citeva momente pentru

- Of, di-mi odata cirpa aia. §terg eu.

- Nnt. E ciinele meu, murdiria mea. Am auzit-o pe

Aubrey. Absenta, Grace se rezemi de tocul u$ii. Era obositi, dar a$a ceva nu era neobi§nuit pentru ea. $i In ziua aceea lucrase opt ore. §i avea s i mai adauge in c i pa­ lm, seara la Shiners Pub, servind biuturi. In unele nop|i, cind se vfra in pal, putea s i jure ci-§i

auzea picioarete plingind.

- Are griji Seth de ea, in locul meu. A trebuit si-m i

inversez zilele. Doamna Lynley m-a sunal azi dimineata §i m-a intrebat daci pot schimba ca sa-i fac casa p in i mTine, fiindci i-a telefonat soacri-sa din D C. §i s-a auto-

invitat la cini. Doamna Lynley sustfne c i soacra ei e o femeie care se u iti la un fir de praf ca la un picat Tm- potriva lui Dumnezeu §i a omului. M-am gindit c i nu te-ar supira s i fac la tine azi. in loc de miine.

- Ne strecori §i pe noi oricind reu$e§ti, Grace, $i-fi sintem recunoscitori.

O privi pe sub gene, in limp ce freca pe jos cu leul §i clip.i. Iniotdeauna o gSsise drSgu(5. Ca o iep§oar3 palo­ mino - numai strSlucire aurie §i picioare lungi. I§i tundea pArul scurt ca al unui bSiat, dar lui Ethan ii plScea cum Ti ■tAlea, ca o caschetS lucitoare cu franjuri. Era slabA ca un model din-alea de-un milion de do- lari, insS §lia el cS silueta prelungS §i supIS a lui Grace nu era pentru moda. Fusese o pu§toaicS slSbSnoagS 51 baietoasS, din clte-§i amintea. Cind venise prima oarS la St. Chris §i la familia Quinn, avea vreo §apte ani. Acum .ir fi trebuit sS aibS vreo douSzeci $i doi - §i nu i se mai prea potrivea calificalivul de „sl3b3noagS“. Era ca 0 ramurS de salcie, T§i spuse el, aproape ro$ind. Grace Ti zimbi, iar ochii ei verzi ca ai unei sirene se

incSIzirS, cu gropi|ele vagi flirttndu-i pe obraji. Din motive pe care nu le putea numi, o distra sS vadS un specimen masculin atit de sSnatos minuind cirpa.

- Ai avul 0 zi bunS, Ethan?

- Destul de bunS.

SpSIS meticulos du§umeaua. Era un om scrupulos. Apoi, reveni la chiuveta sS cISteasca gSleata §i ctrpa.

- l-am vindut cScalSu de crabi lui tSticu-tSu.

Auzind despre tatSI ei, surisul lui Grace pSIi putin. Rela^iile dintre ei erau reci. de cind rSmSsese insSrcinatS cu Aubrey §i se mSritase cu Jack Casey, omul pe care tatSI ei il numea ,/naimutoiul 31a slinos §i bun de nimic din susul sta(ului“.

In legSturS cu Jack, reie§ise cS ta15l ei avusese drep- tate. Individul o ISsase cu ochii-n soare inainte cu 0 lunS de na§terea lui Aubrey. $i-i luase cu el economiile, ma$ina ?i aproape lot respectul de ea insS§i.

Dar trecuse ea gi prin asta, igi reaminti Grace. §i se descurca de minune. Avea s3 se descurce de minune in

continuare, de una singura, f5rS nici un ban de.la familia

ei - fie gi daca trebuia sa se omoare cu munca pentru

asta.

O auzi pe Aubrey rizind din nou, cu un sunet prelung

gi rostogolit. din adincul fiintei, iar dugmSnia i se risipi. Avea tot ceea ce conta. Totul era legat in acel ingerag cu ochi straiucitori gi c3pgor buclat, din camera aiaturata.

- Iti fac ceva de cinS inainte sa plec.

Ethan se intoarse, aruncindu-i inca o privire. Incepea sa se bronzeze gi-i stStea bine, li incaizea pielea. Avea o fata prelunga, potrivita cu trupul ei longilin - degi barbia tindea sa se arate cam indaratnica. Dac3 omui ii arunca

o privire, vedea o blonda alungita gi calmS - trup frumos,

fata care iji trezea dorinta de a o privi putin mai mult.

Iar dacS o priveai, vedeai umbrele de sub ochii aceia mari gi verzi gi oboseala din jurul gurii.

- Nu e nevoie s3 faci asta. Grace. Mai bine du-te

acasa gi destinde-te putin. Diseara egti de serviciu la

Shiney's, nu?

- Am timp - gi i-am promis lui Seth pirjoale. N-o

sS-mi ia mult timp. Ethan continua s-o masoare cu privirea, facind-o s3 se foiasca in loc. Se obignuise de mult s3-i accepte acele priviri lungi gi ingindurate, care ii atHau singele. Dear inca una dintre micile probleme ale vietii, presu- punea ea.

- Ce?t1 intreba.

- Nimic. Ei, daca tot ai sa gategti, ar fi bine sa mai ramii pe- aici ca sa ne ajuti gi sa mincam.

- Mi-ar face piacere.

Se relaxd din nou §i porni sd-i ia din mind galeata $i i iipa, pentru a le pune la loc. - Lui Aubrey ii place mult sd slea aici cu tine §i cu Sulh. De ce nu te duci §i 1u la ei? Eu am de terminat m§te rufe, apoi md apuc de cina.

- I(i dau §i eu o mind de ajutor.

- Ba nu-mi.dai deloc.

Era un alt punct de mindrie pentru ea. O pidteau, T$i

lacea treaba. Toatd treaba.

- Du-te in camera din fajd - §i intreabd-l neapdrat pe

Seth despre lucrarea la matematicd pe care a primit-o

azi inapoi.

- Ce-a fdcut?

- incd un A.

1i fdcu lui Ethan cu ochiul §i-l expedie. Seth avea o minte atit de ascujitd, i§i spuse Grace in timp ce trecea in spaldtorie. invecinatd cu bucdtdria. Dacd ea ar fi avut un cap mai bun la cifre. la problemele practice, cind era mai tindrd, ar fi trecut prin §coald ca prin vis. Ar fi trebuit sd ?nve|e o meserie, una adevdratd, nu doar sd serveascd de bdut, sd deretice prin case sau sd scoatd crabi din carapace. Atunci. ar fi avut o carierd in care sd se refugieze cind se pomenise singurd §i insdrci- natd, cu toate sperantele ei de a fugi la New York ca sd se facd dansatoare spulberate ca sticla sub cdrdmidd. Oricum fusese un vis prostesc, i§i spuse Grace, sco- (ind rufele din uscdtor, pentru a le pune Induntru pe cele ude, din ma$ina de spdlat. Cai verzi pe pereti, cum ar fi spus mama ei. Dar adevdrul era cd. maturizindu-se, nu dorise decit doud lucruri. Dansul §i pe Ethan Quinn.

§i nu ob|inuse nici unul, nici altul. Oftd pujin. ridicind la obraz cear$aful cald §i neted pe

care-1 scosese din co§. Cear§aful lui Ethan - Tn ziua aceea T1 luase din patul lui. Atunci, ii simtise mirosul §i poate, doar un moment, douS, T§i ingSduise s3 viseze un pic la ceea ce s-ar fi putut intimpla dac3 o dorea §i el, dacS s-ar fi culcat impreuna pe acele cear$afuri, in casa lui.

Dar visurile nu o ajutau s5 termine munca, nici s£ plSteasca chiria, ori s3 cumpere lucrurile de care avea nevoie feti(a ei. Cu mi§c3ri repezi, Tncepu sa impatureasca toate cearceafurile, punindu-le in ordine pe uscatorul care du- duia. Nu era nici o ru§ine in a-$i ci§tiga existenta fScind cur5(enie in casele oamenilor sau servind bSuturi. In orice caz, se pricepea la amindouS. Era utilS §i era necesarS. Destul de convenabil. Cu siguranta, nu-i fusese nici utiia §i nici necesarS barbatului cu care se cSsStorise pentru un timp atit de scurt. Daci s-ar fi iubit, dacd s-ar fi iubit cu adevarat,

totul ar fi fost altfel: Pentru ea. fusese o nevoie disperata de a-i apar^ine cuiva, de a fi vruta §i dorita ca femeie.

Grace ciatina din cap. Cu loatS sinceri-

tatea, nu §tia ce insemnase ea pentru Jack. O atractie, b3nuia, care rezultase in conceptiune. Jack, §tia, crezuse c5 procedase onorabil ducind-o la tribunal ?i stind cu ea in fa|a judecStorului de pace, in acea zi rece de toamnS, schimbind jurSminte. N-o maltratase niciodata. Niciodata nu fScuse urit la betie §i n-o batuse, cum §tia c3 le tralau unii bSrbati pe nevestele nedorite. Nu pornise s3 adulmece dup5 alte femei - cel pu(in, nu cu §tirea ei. Dar observase, pe mSsura ce Aubrey se dezvolta in trupul ei §i pintecul i se rolunjea, expresia de panics ivindu-se in ochii lui.

Penlru Jack

| i npoi. Inlr-o zi. plecase farS un cuvint. i »i mni r£u era, ?§i spunea Grace acum,

|lm ufuraia.

ca se sim-

D.ir.i Jack facuse ceva pentru ^a. era faptul cA o • s3 se maturizeze, sa-§i asume rSspunderea. lar

M m <e-i dSruise valora mai mult decit stelele de pe cer.

I’use rufele impSturite in co§, i§i propti co$ul pe §old

i bo duse in camera din fa|3. Acolo era comoara ei, cu p3rul blond §i buclat sSI- tlnd. cu fata dr3gala§3 strSlucind de veselie in timp ce ■tfltea pe genunchii lui Ethan, gingurindu-i.

La doi ani, Aubrey Monroe semana cu un ingera$ al

lui Botticelli, numai roz §i auriu, cu ochi verzi scinteietori

51 gropi{e in obrajii buc<SlaJi §i trandafirii. Dintijori de pi-

•■oia§ §i miini cu degete prelungi. Cu toate c3 nu-i putea descifra decit jumState din ciripeli, Ethan dtidea din cap, serios.

- §i-atunci ce-a f3cut Foolish? intreba el, deducind

c3-i povestea vreo intimplare cu catelu§ul lui Seth.

- M-a lins pe fata.

Cu ochii veseti, feti(a ii Iu3 ambele miini, trecindu-$i-le

peste obraji.

- Peste tot.

Zimbind, cuprinse chipul lui Ethan in miini. incepind

cu el jocul care-i-pIScea.

- Au! chicoti ea, frecindu-i din nou fata. Baiba.

Indatoritor, Ethan i§i plimba nodurile degetelor peste

obrazul ei neted, apoi T§i smuci mina ca ars.

- Au. §i tu ai barb3.

- Ba nu! Tu!

- Ba nu, 0 trase el aproape, incepind s3-i depuna

sSrutari zgomotoase pe obraji, in timp ce Aubrey se zbS-

lea incintata. $i tu! Tipind de-atTta ris, fetita se smulse §i sari spre bSiatuI toMnit pe jos. -Sethbalbd. ♦ 1i acoperi obrazul cu sSrutSri umede. BSrbStia II obliga s3 se strimbe.

- MSi, Aub, mai scutegte-ma.

Ca s-o distragS, Iu3 una dintre maginutete ei de ju-

carie gi i-o trecu ugurel In lungul bra^ului.

- Egti pista de curse.

Ochii fetitei straiucira de fascinatia noului joc. Smul-

gind magina, incepu s-o impinga gi ea, nu cu tot atita

bllndete, peste toate pa^ile lui Seth unde putea ajunge. Ethan nu facu decit s3 zimbeasca. - Tu ai inceput, amice, Ti spuse el lui Seth, cind Aubrey II cSIca pe coapsa pentru a ajunge la ceiaialt um§r.

- Tot e mai bine decit sa m3 umple de bale, declare

Seth, ridicind Tns3 bra|ul pentru a o Impiedica pe Aubrey s3 se rostogoleasc3 pe podea. Timp de citeva moment, Grace se muljumi sa stea privind. BSrbatuI, relaxat in fotoliul mare gi zimbind spre copii. Copiii ingigi, cu capetele apropiate - unul delicat gi acoperit cu bucle aurii, ceiaialt cu o claie l3^oas3, mai inchisa cu multe, multe nuanje. Bdietelul pierdut. igi spuse gi inima i se inmuie de duiogie ca in prima zi cind il vSzuse. Copilul gSsise daimul spre casa. Fetita ei nepretuita. Cind Aubrey nu fusese decit o palpitate in pintecul ei, Grace igi fSgSduise s-o iu- beasc3, s-o apere gi sa se bucure de ea. Intotdeauna avea sa aiba un cSmin. §i bSrbatuI care cindva fusese un baiat ratacit, care

luii'

me

In visurile

ei de fa13 cu ani

in urma

$i nicio-

liulA mi mai le§ise cu adevSrat. F3urise un c3min. I’liiiim r3p3ia pe acoperi§, televizorut mergea Incet, i.ii un murmur stins. Ciinii dormeau pe veranda din fa^3, liu vlntul umed sufla prin u§a cu plasa pentru Jin{ari. . jmduia dupS lucrul la care §tia c3 nu avea de ce s5 ilvneascS - s3 lase jos co$ul cu rufe, s3 mearg3 §i s3 se uk a pe genunchii lui Ethan. S3 fie binevenit3 acolo, a§- IwptatS chiar. S3 fncbida ochii, fie §i doar pentru un scurt rflstimp, §i s3 fac3 parte din toate. In schimb, se retrase, simtind c3 era incapabil3 s3 p3§easc3 in acea lenevie u§oar3 $i Iini§tit3. Reveni in buc3t3rie, unde I3mpile din plafon ardeau puternic, putin cam prea dur. Acolo, puse co$ul pe mas3 $i incepu s3 adune cele necesare pentru a preg3ti cina.

Cind Ethan intr3 peste citeva momente s3 ia o bere, Grace pusese carnea la rumenit, cartofii se pr3jeau Tn ulei de arahide, iar salata era pe drum. - Miroase grozav. Un moment, Ethan st3tu pe loc, stinjenit. Nu era

obi§nuit s3-i g3teasc3 altcineva - de ani de zile - §i apoi, nu o femeie. Tat3l lui se sim|ise ca acas3 in buc3t3rie,

dar mama

ea, aveau nevoie de toate talentele ei medicate ca S3

supravie|uiasc3 mesei.

intotdeauna glumisera c3, atunci cind gStea

- Va fi gata cam intr-o jum3tate de or3. Sper c3 nu te

deranjeaz3 s3 m3ninci mai devreme. Trebuie s-o due pe Aubrey acas3, s3-i fac baie, apoi s3 m3 schimb pentru serviciu. - Nu m3 deranjeaz3 nicicum s3 m3ninc, mai ales cind nu eu g3tesc Iar adev3rul e c3 in seara asta voiam s3 m3 due pentru vreo dou3 ore la §antieml naval.

- Aha, intoarse Grace privirea spre el, suflii lu-$i

bretonul din ochi. Trebuia s3-mi spui. M-a§ fi grdbit.

- Ritmul 3sta imi merge de minune. trase Ethan o

du§c3 din sticIS. Vrei s5 bei, sau ceva?

- Nu, multumesc. Voiam s3 folosesc garnitura asta

de salata pe care a f5cut-o Phillip. Arata mult mai bine decit cele cumparate din magazin. Ploaia siabea, curgind doar cu stropi mici §i rari prin- tre care se strSduia s3 razbeasca lumina apoasa a soa- relui. Grace privi spre fereastra. Spera deja s3 vada un' curcubeu.

- Florile Annei o due bine, comenta ea. Le prie§te ploaia.

- M3 scute§te s3 scot furtunul. Mi-ar lua capul dac3 i-ar muri cTt timp e plecata.

- N-a$ condamna-o. A muncit din rasputeri ca S3 le

sadeasca inainte de nunta. Grace lucra cu repeziciune ?i competenta, in timp ce vorbea. Scurgind de ulei cartofii crocan|i, a laugind al|ii in tigaia care sfiriia.

- A fost o nunta a§a de trumoasa, continua, ames-

tecind intr-un castron sosul pentru carne.

- A ie§it ca lumea. Am avut noroc cu vremea.

- A, in ziua aia nu s-ar fi putut sa ploua, Ar fi fost un

p3cat.

Revedea totul, atit de limpede. Verdele ierbii in curtea din spate, scinteierea apei. Florile plantate de Anna, straiucind de culori - §i cele pe care le cumparase ea, revarsindu-se din ghivece §i vaze, pe linga covorul alb pe care pa§ise mireasa spre a-$i intilni mirele. O rochie alba vaporoasa, cu voalul sub(ire abia ac- centuindu-i ochii umbri^i, delirind de fericire. Scaunele erau pline de rude §i prieteni. Bunicii Annei plinsesera amindoi. lar Cam - durul §i aventurierul Cameron Quinn

Ifi privise mireasa de parcS tocmai i s-ar fi inminat

i timIf* raiului.

O nuritS in curlea din spate, i§i spunea acum Grace. I lull u. simpIS, romantica. Perfects. - E cea mai frumoasS femeie pe care am vSzut-o in vtnja mea, spuse Grace cu un oftat care nu era decit U50T nuantat de invidie. A§a de inchisS §i exotics. Se pctrivegte cu Cam.

ArStau ca douS stele de cinema, numai lustrn 51 strSlucire, zimbi ea in sinea ei. pe cirid amesteca sosul condimentat in carnea tocatS. CInd tu §i Phillip afi cintat valsul Sla pentru primul lor dans, a fost cel mai romantic lucru pe care l-am vSzut vreodatS. OftS din nou, in limp ce tormina de preparat salata.

- lar acum, sint la Roma. Nici nu-mi pot imagina.

- Au telefonat ieri dimineafS, ca sS m3 prindS inainte de a pleca. Mi-au spus c3 se simt minunat. La asta, Grace rise, cu un sunet unduitor, senzual, ce pSrea S3 se tirascS pe pielea lui Ethan.

- Luna de miere la Roma? Ar fi $i greu sS nu se

simtS minunat. Incepu sS mai culeagS cartofi §i injurS incet cind uleiul incins Ti stropi dosul miinii:

- La dracu'.

Chiar in timp ce ridica u§oara arsurS la buze sS §i-o

aline, Ethan sSri inainte §i 0 apuca de minS:

-T e-a ars? 1i vSzu pielea care se inro§ea §i o trase spre chiu- vetS:

- LasS ni§te apS rece sS curgS peste ea.

- Nu-i nimic. Doar o micS arsurS. Mi se-ntimpIS tot timpul.

- Nu ti s-ar Tntimpla, dacS ai fi mai atentS.

Se incruntase gi-i stringea cu putere In mina dege- tele, pentru a i le tine sub jetul de apS. ~ Te doare?

- Nu.

Nu mai simlea nimic altceva decit mina lui pe dege- tele ei §i propria sa inima bubuindu-i in piept, §tiind c3 se putea face de ris in orice moment, incerca sa se elibereze:

- N-am p3|it nimic, Ethan. Nu te agita.

- Ai nevoie de pufina alifie,

D3du sa intinda mina spre dulap ca sa caute §i caput i se ridica. Ochii ii intilnira pe ai ei. Ramase pe loc, cu apa curgind §i miinile amindurora prinse sub guvoiul ei

rece ca ghea|a.

Incerca sa nu stea niciodata chiar atit de aproape de ea, nu atit de aproape incit s3-i poaia vedea acele mici firigoare de aur din ochi. Fiindca atunci incepea sa se gindeasca la ele, s3 se intrebe. $i apoi trebuia sa-gi aduca aminte ca aceea era Grace, fata pe care o privise crescind. Femeia care era mama lui Aubrey. 0 vecina care il considera un prieten de incredere.

- Trebuie s3 ai mai multa grija de tine.

Glasul ii era inasprit, ca gi cum cuvintele gi-ar fi croit drum printr-un gitlej ce se uscase ca nisipul. Grace mi- rosea a lamii. - N-am nimic. Murea, undeva intre ame|eala piacerii §i disperarea totals. O (inea de mina ca $i cum ar fi fost fragiia ca vata

de sticia. §i se incrunta la ea de parc3 ar fi fost pufin mai sensibiia ca fiica ei de doi ani.

- Au sa se arda cartofii, Ethan.

- A! Bine.

Coplegit, fiindca se gindise - doar o secunda - ca

iii«.i oi nr fi putut avea

un gust la

fel de dulce

pe cil

in Alii

smuci inapoi. bljbiind dupS tubul cu alifie. li

|»i‘*i

i inima §i detesta senza|ia. Prefera ca totul s5 fie

i ulrn 51 simplu.

Pune-ti oricum pu|inS din-asta pe deasupra, puse

ma due s3 spai copiii

pnntru cinS. Dm mers, Iu3 cogul cu rufe gi iegi. Cu rni$c3ri calculate, Grace Tnchise apa, apoi se Tn- lonrse gi-gi salv3 cartofii pr3ji(i. Multumitd de evolutia cArnii, Iu5 alifia gi intinse pu|ina pesle pata TnrogitS de pe mfna, inainte de a pune cu grijS tubul la locul sfiu, in dulap. Apoi se rezema de cbiuveta, privind pe fereastra. Dar nu putu g3si pe cer nici un curcubeu.

1 ililia pe bufet gi se retrase. Eu

Capitolul 2

Nimic nu se compara cu simbSta - decit dac5 nu era simbdta de dinaintea ultimei saptamlni de gcoalci gi a vacan|ei de var3. Aceea, desigur, era egalS cu toate simbetele din via|3, unite intr-un singur buIgSre mare gi strSlucitor, SimbSta Tnsemna s3-^i petreci ziua In barca de pes- cuit, cu Ethan gi Jim, nu In sala de clasS. Insemna muncS grea, soare fierbinte gi bduturi red. Chestii de bSrbati. Cu ochii umbriti sub cozorocul gepcii sale Orioles §i

ochelarii de soare pe care-i cumparase cu ocazia unei incursiuni la complex, Seth rntinse cangea s3 aga(e ur-

matoarea geamandura de marcaj.

incordau sub tricoul X-Files. care-1 asigura ca adevSrul e

dincolo de noi. II privea pe Jim lucrTnd - inclinind plasa $i desprin-

zTnd capacul de conserve cu stridii care acoperea cutia momelii de pe fundul plasei. „Scutur5 momeala veche,“ observe Seth, in timp ce privea pesc5ru§ii care se re-

Mu§chii sai_ tineri se

pezeau |ipind ca ni§te

bine plasa, o intoarce §i-0 zgTIJiie ca un nebun, fadnd

crabii din partea de sus sa cada

tepta.' Seth banuia ca putea face toate aceste lucruri - dacS voia Intr-adev3r. Nu-i era frici de-o adunSturS de crabi timpiti numai fiindca arStau ca ni§te gingSnii mutante cit toate zilele, de pe Venus, §i aveau clegti cu care tot forfecau §i ciupeau. In schimb, sarcina lui era aceea de a improspSta momeala din plasa cu vreo doi pumni de bucati de pe§te scirboase, a pune capacul §i a se asigura cS nu se fScuserS ros5turi pe coardS. S3 aprecieze din ochi dis­ ta n t dintre geamanduri §i, daca totul pSrea in reguia, sa arunce plasa peste bord. Pleosc! Apoi, trebuia sa intindS gafia dupa urmStoarea gea­

Marfa.

Acum, apucS

Tn copaia care-i a§-

mandura. Acum §tia cum sa facS deosebirea intre sooks $i jimmies. Jim spunea c5 cucoanele-crabi i§i lacuiau unghiile, fiindca aveau cle§ti ro$ii. Modelele de pe burta lor semSnau innebunitor de mult cu ni§te organe se- xuale. Oricine putea sa vada c3 bSie^ii-crabi aveau acolo o forma prelunga in forma de T, care ar3ta exact ca un carlci.

Jim li arStase §i o pereche de crabi impreunindu-se - ■I li nmiHiii dublati - iar asla fusese cam prea mult, wml'iil bflrbat se c3t3ra peste fata, o potrivea sub el $i Inulau n§a zile intregi. lath bSnuia ca trebuia s3 le plac3. I than spusese despre crabi ca erau casatorifi, iar Ctml Seth risese pe infundate, arcuise o sprtnceana. I'Blh se simfise destul de intrigat pentru a se duce la bitilioteca 5colii ca sa citeasca despre crabi. §i banuia ca Inlfllesese, oarecum, ce voia s5 spuna Ethan. Baiatul o apSra pe fata, tinind-o sub el, fiindca ea nu se putea imperechea decit cind se afta in ultima na- plrlire §i avea carapacea atit de moale. TncTt era vulne­ rable. Chiar §i dupa ce terminau, continua s-o (in3 astfel pin3 cind i se intSrea din nou crusta. Iar femela nu se Imperechea decit o singura data, deci era ca $i cum s-ar li casatorit. Se gindea la felul cum se casatorisera Cam §i dom- ni$oara Spinelli - Anna, T§i reaminti el, acum trebuia s-o numeasca Anna. Multe femei Tncepeau sa dea apa la §oareci, iar tipii rideau §i spuneau bancuri. To|i faceau atita caz, cu flori, muzica ?i tone de rmncare. Seth nu pricepea. Lui i se p3rea ca Tnsuratoarea nu tnsemna decit ca ajungeai sa faci sex oricit voiai §i nimeni nu slrimba din nas. Dar fusese marfa. Nu mai asistase niciodata la a§a ceva. De§i Cam il tirise la complexul comercial §i-l pu- sese sa probeze o droaie de costume, in cea mai mare parte era okay. Poale ca, uneori, se ingrijora gindindu-se la felul cum avea sa se schimbe situajia, tocmai cind incepea sa se deprinda cu lucrurile a§a cum erau. Acum, in casa avea sa fie §i o femeie. O piacea destul de mult pe Anna.

Jucase pe fa^S cu el, chiar dac3 era asistenta sociala.

Dar lot femeie era. Ca maic5-sa. La acest gind, Seth se Tnchise in el. Dac5-§i amintea de mama lui, dac£ se gindea la viaja pe care o (raise aiaturi de ea - b3rbatii, drogurile, camarutele jegoase - i se strica toata ziua. Nu avusese destule zile insorite, In oei zece ani ai lui, pentru a risca s5-§i compromita una.

- Ai adormit acolo, Seth?

Glasul blind al lui Ethan il readuse pe Seth la reali-

tate Clipi din ochi. vazu soarele sclipind pe suprafata apei, plutele portocalii saitind.

- Ma gindeam doar, bomb3ni el §i trase repede Inca o geamandura.

- Eu. unul, nu m3 prea glndesc. puse Jim plasa pe

plalbord, Tncepind s3 aleag3 crabii; chipul brSzdat i se

increii intr-un zlmbet. Imi d£ febr3 la cap.

- Cacat, spuse Seth, aplecindu-se sa studieze re-

colta. Asta-ncepe sa napirleasca. Jim mormSi, ridicTnd un crab cu carapacea crSpati de-a lungul spatelui.

- Amicu-5sta o s-ajunga sandvi$u' cu crusta moale al

cuiva, ca miine. li ficu lui Seth cu ochiul, pe cind azvirlea crabul In rezervor:

- Poate-al meu.

Foolish, care era Inca destul de mic pentru a-$i me- rita numele1, amu§inS capcana, stirnind o razmeritS a

prompta §i hid5. in timp ce cle$tii tocau Tn gol,

• >i afiri Inapoi, cu un scheiaiait.

( •■-

i

I.i la ciinele-Ssta, se coco§3 Jim de ris. El n-are de

lace griji cu febra la creier.

Nici chiar dup3 ce duserS prada pe cheu, golirS rezer- «irul §i il debarcari pe Jim, ziua de lucru nu se sfir§i.

I tlun se retrase de la comand3. Trebuie s3 intrSm Tn $antier. Vrei s-o cTrme§ti tu?

De§i ochii lui Seth erau acoperiji de ochelarii negri,

I than T$i imaginS ca expresia lor se polrivea cu gura

i .iscata de uimire a baiatului. Nu f3cu decit s3 se amuze, clnd Seth smuci dintr-un um3r ca §i cum asemenea lucruri ar fi fost doar ni§1e fleacuri de fiecare zi.

- Sigur. Nici o problem^.

Cu palmele transpirate, Seth Iu3 ctrma. Ethan st3tea aiaturi, Tn picioare, cu miinile vlrTte dez- involt Tn buzunarele dinapoi ale pantalonilor §i ochii atenji. Pe apS era un trafic destul de dens.

Dup5-amiezele frumoase de la sfirgitul saptSmTnii ii atrSgeau in Golf pe marinarii cu chef sa se recreeze. Dar nu aveau unde s5 mearga prea departe, iar pu§tiul tre- buia s-o invete la un moment dat. Nu puteai locui Tn St. Chris, fSra a $ti cum s2 pilotezi o barca utilitarS.

- Putin mai la tribord, Ti spuse el lui Seth. Vezi skifful

31a de-acolo? Marinar de iulie, §i-o s3-ti taie prova de-a dreptul, dac3 (n capul 3sta.

Seth T§i Tngusta ochii, studiind ambarcatiunea §i oa- menii de pe punte. Pufni:

-

Asta fiindcS-i mai atent la tipa aia-n bikini, decit la

vTnt.

-

Ei. arata mi$to Tn bikini.

Spre lauda lui, Ethan nu rise sonor, ci dadu sobru din

cap

-

Cred ca, in parte, se datoreazS faptului ca noi nu-t

avem.

-

Eu mai mult ca sigur n-am chef,

-

Mai a$teapt5 vreo ci(iva ani, murmurS Ethan, aco-

perit de zgomotul motorului. lar acest gind il f5cu sa se strimbe. Ce naiba aveau sa faca, atunci cind pugtiul intra in pubertate? Cineva trebuia s§-i vorbeascS despre respectivele. $tia ca Seth avea deja prea multe cuno<

tinte sexuale, dar erau de genul Tntunecat §i unsuros. Acela§i soi cu cele pe care le dobindise el, la o virstS prea frageda. Unul dintre ei trebuia s3-i explice cum trebuia §i cum puteau S3 fie lucrurile - §i fSrS a a§tepta sa treaca prea multa vreme. Spera pe to|i sfinfii sa nu fe el acela, Zari §antierul naval, vechea ciadire de caramida, docul nou-nou| pe care-1 construisera el §i frafii lui. Se Tnfiora de mindrie. Poate ca nu arata prea grozav, cu

caramizile refolosite §i acoperi§ul peticit, dar faceau o treaba onorabiia. Ferestrele erau prafuite, insa no! §i in- tacte.

- Trage inapoi de regulator, la-o meet.

Absent. Ethan puse o mina peste a lui Seth, pe co- menzi. II simfi pe baiat crispindu-se o clipa, pentru ca apoi sa se relaxeze. Inca mai avea probleme cu atinge- rile nea$teptate, remarca Ethan. Darii trecea.

- A$a, doar o idee mai la tribord.

Cind barca se ciocni u§urel de pilo|i, Ethan s3ri pe

ponton sa lege parimele.

- Buna treaba.

i iin I II vflzu dind din cap, Simon, aproape tremurTnd

- I fiat ill hl.ire, sari paste hord. Latrind innebunit, Foolish

»|>o copastie, ezita, apoi il urma. DA mi racitorul, Seth, Mmmflind doar pujin, Seth il sSItS greoi. (‘oflte-mi dai voie sS pilotez §i eu barca odata cind p h i dim. Poate. I.than 11 a^tepta s3 sar3 la loc sigur, pe cheu, inainte (la .1 porni spre u§ile de marfa din spatele ciadirii. Acestea erau deja larg deschise, iar prin ele se au- lanu sunetele ati|atoare-de-suflet ale lui Ray Charles. I III.in puse racitorul pe podea, ITngS u$a, §i-$i propti mlmile in §olduri. Coca era gata. Cam muncise ca un ciine ca s3 ter- mme cil mai mult inainte de a pleca in luna de miere. 0 <.iiatatuisera, ra§chetrnd marginile astfel incTt s3 se su- prapuna dar sa ramina totu$i netede la Tmbinari. Amindoi incheiasera bordajul din plan$e indoite la abur, ghidindu-se dupa linii trasate cu creionul $i potri- vind fiecare scindura la locul ei. atent, prin apasare fnceata §i Constanta. Carena era solida. In bordajul unei b3rci de fratii Quinn nu era rost de fisuri. Proiectul ii apar(inea in principal lui Ethan, cu citeva ajustari ate lui Cam, pe ici pe colo. Coca era in fund- arcuit, de construe^ costisitoare dar cu calitatile sta- bilitatii §i vitezei. Ethan T§i cuno§tea clientul. Proiectase forma provei cu aceasta idee in minte §i alesese o etrava de croaziera, atragatoare §i, din nou, flotabiia, buna pentru viteza. Pupa urma un contradesign de lungime moderata, con^inind o platforma suspendata care prelungea punea mai mult decit linia de plutire.

Avea o Tnfati§are hidrodinamica, atractiva. Ethan in- telegea ca pe client II interesau in egala masurS atll aspectul. cit §i calitatile fundamental de navigatie. il folosise pe Seth la munca bruta. cTnd sosise mo- mentul s3 captu$easca interiorul cu un amestec fifty-fifty de ulei de in incins §i terebentina. Era lucru de trans- piratie, garantat sa cauzeze citeva arsuri, in pofida pru- dentei §i a manu§ilor. §i totu$i, baiatul rezistase de miniine. Din locul unde statea, Ethan putea studia curbura puntii, conturul din marginea de sus a bordajului. Stabi­ lise o linie plata, pentru a asigura o nava mai incapa- toare §i mai uscata, cu mult spafiu sub punte. Clientului s§u ii plScea sa-$i invite prietenii §i familia in croaziera. Omul insistase asupra lemnului de tec, de§i Ethan ii spusese c i bradul sau cedrul ar fi mers destul de bine pentru scindurile bordajului. Omul avea bani de cheltuil pe hobby-ul s3u. i§i spuse el acum - §i bani de cheltuit pe prestigiu. Dar, trebuia sa recunoasca. tecul arata mi- nunat. Fratele s3u Phillip lucra la acaperirea puntii. Dez- bracat pina la briu ca sa suporte mai u§or caidura §i umezeala, cu parul de culoarea Tnchisa a bronzului ap3- rat sub o §apc3 neagra f3ra emblema sau denumire de echipa sportiva, pusa cu cozorocul la spate, fixa cu §uru- buri scindurile puntii. La fiecare citeva secunde, biziitul dur §i ascu|it al §urubelnijei electrice se lua la intrecere cu timbrul de tenor onctuos al lui Ray Charles. - Cum merge? striga Ethan, peste tot vacarmul, Capul lui Phillip se ridica. Avea chipul de inger marti- rizat umed de sudoare §i ochii caprui-aurii nemul|umi|i.

t<

- i«i (ojimintise ca era director de publicitate, pen- lui Dumnezeu, nu limplar.

Am e o canicula

mai mare decit vara in

iad §i

•M im

.«(

i

In iunie, Trebuie sa instaISm ni§te ventila-

N .11 nimic rece, sau m3car ud, in rgcitorul aia? '' • mi >, au terminal lichidele acum o ora. IVschide robinetul de la buda §i-o sa ai apa. re- . iii.ijin Ethan, Tn timp ce se apleca s3 scoata o cutie i.v nntoare dm racitor. E o tehnologie noua. Dumnezeu §tie ce se poate gdsi in apa de la ro­

bin" I replica Phillip, prinzind din zbor cutia aruncata de

I limn, dup3 care se strimba, la vederea etichetei. Aid. iwl pu|in, iti spun ce chimicale baga inauntru. Imi pare r3u, apa Evian am baut-o pe toata. §tii

mm e Jim cu marca lui favorita de apa. Nu se mai

Mlura. Baga-ti-a§, raspunse Phillip, dar fara aprindere. I$i

luma pe git Pepsi-ul rece. apoi ridica o sprinceana, cind

I lhan veni sa-i inspecteze munca,

- Frumos lucrat.

- l-auzi, multumesc, §efu'. Imi mare§ti §i leafa?

- Sigur, dublu decit iei acum, Seth e geniul la mate. Cit face zero ori doi, Seth?

- Zero-zero, zimbi scurl Seth. II mincau degetele sa

incerce §urubelni|a electrica. Pina acum, nimeni nu-l

lasase sa atinga nici una dinlre celelalle scule care functionau cu curent.

-

Ei, acum imi pot permite croaziera aia in Tahiti.

-

De ce nu faci tu un du§ - daca n-ai nimic impotriva

sa le

speli tot cu apa

de ia robinet. Aici,

pot sa continui

eu.

II tenta. Phillip era murdar, asudat $i sufocat de cai-

dura. Ar fi omoril vesel trei straini pentru un pahar cu Pouilly-Fuisse rece, Dar $tia ca Ethan era treaz inc5 din

pe care orice om

zori §i terminase deja o zi de munca normal ar fi considerat-o completa.

- Mai fac $i eu fata. doua ore.

- Bine.

Era exact raspunsul pe care-1 a$teptase Ethan. Phil­

lip tindea s i faca nazuri, dar niciodatS nu te lasa de izbeli§te

- Cred ca putem da gata puntea asta. Tnainte de-a zice c-am terminat pe ziua de azi.

- Pot §i eu sd

- Nu, raspunsera Ethan §i Phillip intr-un glas, anti- dpind intrebarea lui Seth.

- De ce naiba nu? vru el sa §tie. Nu-s timpit. N-am sa-mpu§c pe nimeni c-un idiot de §urub, sau ceva

- Fiindca ne place sa ne jucam noi cu ea. zimbi

Phillip. $i sintem mai mari decit tine. Poftim, viri el mma

in buzunarul de la spate, de unde lua portofelul $i scoase o hirtie de cinci dolari. Du-te pTnS la Crawford §i adu-mi ni$te apa imbuteliata. Daca nu te smiorcdi, cu restul po(i sS-|i iei o inghejata. Seth nu se smiorcai, dar bombani ceva in sensul ca se foloseau de el ca de un Sclav, dupa care i§i chema cTinele §i ie§i.

- Ar trebui s3-i aratam cum sa foloseasca uneltele,

cind avem mai mult timp, comenta Ethan. Are miini dibace.

- Mda, da' voiam sa piece, Aseara, n-am apucat s3-|i

spun. Detectivul i-a luat urma Gloriei DeLauter pinS-n

Nags Head.

- Ded, se indreapta spre sud, ridica Ethan privirea

■ Phillip. Inca n-a localizat-o? Nn, circuit mult $i folose§te bani cash. Mul|i. (lurn i se crispS:

Are destui de tocat, de cind i-a piatit tata o droaie

I'oulru Seth.

Nu pare s-o intereseze s3 se tntoarca aid. A§ zice c3 pu§tiul 3sta o intereseaza la fel de mult i n un pisoi morl pe-o mita vagaboanda turbata. $r propria lui mama fusese la fel, i$» aminti Phillip, iilunci cind se aflase cit de cit in preajma lui. N-o intil- nise niciodata pe Gloria DeLauter, dar o cuno§tea. §i o <li«pre{uia. Daca n-o gasim, adauga el, rostogolindu-§i peste Irunte cutia rece, nu vom afla niciodata adevarul despre lata, sau despre Seth. Ethan d3du din cap §tia ca Phillip era Tntr-o misiune «i mai §tia ca, dupa toate probabilita|ile, avea dreptate Dar se intreba, mult prea des ca sa ramTna lini$tit, ce .iveau sa faca atunci cind aflau adevarul.

Planurile lui Ethan, dupa paisprezece ore de munca neintrerupta, constau in a face un du§ nesf!r§it §i a bea o bere rece. Le facu pe amindoua, simultan. Luasera sandvi§uri-submarin pentru cini, iar el it mincase pe-al lui pe veranda din spate, singur, in lini§tea blinda a in- ceputului de asfin|it. In casa, Seth §i Phillip se certau la ce caseta video sa se uite mai intii. Arnold Schwarze­ negger se lupta cu Kevin Costner. Ethan pariase deja pe Arnold. Aveau o intelegere tacita ca simbata seara sa se ocupe Phillip de Seth. Astfel, lui Ethan ii raminea posi- bilitatea de a alege. Putea merge in casd sa stea cu ei.

cum facea uneori cu ocazia acelor festivaluri video. Putea sa se ageze cu o carte, la etaj, cum prefera de multe ori. Putea ie§i in orag, ceea ce nu facea decit rareori. Inainte ca tatai lui sa fi murit atit de subit, schimbin- du-li-se luturor viata, Ethan traise in propria lui casuta. conform propriului sSu program linigtit. li mai simtea gi acum lipsa, degi incerca sa nu dugmaneasca tinarul cu- plu caruia i-o inchiriase. Le placea confortul dinSuntru gi

i-o spuneau foarte des. Odaitele cu ferestre inalte, mica veranda acoperita, umbra intima a copacilor care o adSposteau gi susurul blind at valurilor la mal. §i lui ii placea. Dupa c5s3toria lui Cam gi sosirea Annei in casS, poate reugea sS se strecoare din nou. Dar acum aveau nevoie de banii pe chirie. $i, lucru mai important, igi dSduse cuvintul. Avea sa locuiasca acolo pina cind toate luptele legale erau incheiate gi cigtigate, iar Seth devenea definitiv al lor. Se legana, ascultind pasSrile de noapte care ince- peau sa cinte. §i probabil a(ipise, fiindca iarSgi ii venea visul gi-i venea limpede.

- Intotdeauna ai fost pu^in mai singuratic decit cei-

lalti, comenta Ray. Statea agezat pe balustrada verandei, intors pu;in intr-o parte, astfel incit s3 poata privi spre apa.daca voia; parul ii straiucea ca o moneda de argint in lumina slaba, fluturind liber in briza continua.

- Intotdeauna ti-a piacut sa stai singur ca sa-Ji ru- megi gindurile gi sa-ti rezolvi problemele.

- $tiam ca puteam Veni oricind la tine sau la mama

lmi placea doar ca la inceput sa stapinesc situalia.

i

flcum. cum e? se rasuci Ray cu fata direct spre

liliiiin

Nu §tiu. Poate c3 incS n-o stapinesc prea bine, fti'lli aa adapteazS. Este mai relaxat cu noi. In primele I'lli'v.i BflptSmini, ma tot a§teptam s-o §tearg5. Pierderea la I n afectat aproape la fel de mult ca pe noi. Poate i lunr la fel de mult, fiindca tocmai mcepuse sS creada cS vin|n era bund §i pentru el. Fusese rea, a§a cum trebuise s-o traiascS inainte da .i-l aduce aid. Totu$i, nu se compara nici pe deparle <u ceea ce ai avut tu de suportat, Ethan, §i ai scos-o la culpdt.

N-a lipsit mult sa n-o scot, i$i pregati Ethan o ha-

vanS, aprinzindu-§i-o pe indelete. Uneori, imi mai revine |i acum. Durerea, ru§inea. §i sudorile red, de teama a ceea ce urmeazS s3 se intimple. AlungS gindul, ridictnd din umeri:

- Seth e putin mai tinSr decit fusesem eu. Cred cS

!-a §i debarasat de ele. in parte Atita vreme cit nu va mai trebui sS aibS de-a face cu maicS-sa.

- PinS la urmS, tot va fi nevoit sa aibS de-a face cu

«a, dar nu va fi singur. Asta-i toatS diferenta. Cu tolii ti vefi sta alSturi. Intotdeauna v-ati stat alSturi unii altora,

zimbi Ray. cu surisul sSu larg, care-i incre|ea chipul intr-o clipS. De ce stai singur aid simbata seara, Ethan? Jur cS m3 ingrijorezi, bSiatule. -A m avut o zi grea

- Cind eram de virsta ta, §i eu aveam zile grele §i

nop|i §i mai grele. Abia ai Tmplinit treizeci de ani, pentru numele lui Dumnezeu. Statul pe veranda Tntr-o seara calda de simbatS, in iunie, e pentru babalici. la ma§ina, du-te la o plimbare. Vezi unde-ajungi, ii facu el cu ochiul.

Pariez c3 gtim amindoi unde-o s3 fie asta. Explozia brusca de urlete gi rafale de automat II f3cu pe Ethan s3 tresarS in scaun. Clipi din ochi, privind atent spre balustrada verandei. Acolo nu era nimeni. Sigur c3 nu era nimeni, igi spuse el, scuturindu-gi scurt capul. Picotise un minut, atita tot, iar filmul de acfiune din living room Tl trezise. Dar, cTnd coborT privirea, igi vazu trabucul aprins in mina. Naucit. ramase privindu-l. Chiar il scosese din bu- zunar gi-l aprinsese. In somn? Era ridicol, absurd. Pro- babil o tacuse inainte de a fi adormit, cu gesturi atit de automate incit mintea lui pur gi simplu nu inregistrase migcarile. §i totugi, de ce-l furase somnul cind nu se sim|ea deloc obosit? Ba chiar era nelinigtit, iritat gi exagerat de lucid. Se ridica, frecindu-gi ceafa, gi incepu s3 se plimbe incoace gi-ncolo pe veranda pentru a-gi dezmortf picioa- rele. Mai bine intra in cas3 gi se ageza la film, cu nigte popcorn gi inca o bere. Chiar in momentul cind intinse mina spre uga cu plasa, injura. N-avea chef s3-gi petreaca seara de simbata cu filme. Avea s3 faca o plimbare cu magina, sa vada unde ajungea.

Picioarele lui Grace erau amorce pina la glezne. O omorau blestematele alea de tocuri inalte, care ficeau parte din uniforma ei de chelnerifa. In serile din timpul saptaminii, cind mai avea din cind in cind timp s3 se descale sau chiar sa se ageze citeva minute, nu era atit de r3u. Simbata seara. ins3, Shiners Pub forfotea de agitate - iar ea. de asemenea.

I

>ui.ii caruciorul cu pahare goale §i scrumiere pline la

ior. iii' .1 flrcfnd cu eficienja tava in timp ce-i striga bar- HMiiiilui comanda:

tom

j

Dou3 albe de casa, douS de la butoi, un gin cu un sifon club cu ISmiie.

I

u nevoita sa tipe asculit, peste zarva multimii §i a§a-

i i 'in muzica a forma|iei de trei instrumente pe care o *hun|ase Shiney. La drciuma, muzica era Tntotdeauna pioasta. findca Shiney nu se indura sa scoata banii pen- Imi nl$te interpreti ca lumea. Nimanui, insa, nu parea s3-i pese. Ringul meschin era doldora de dansatori, iar muzi- C(in|ii o luara ca pe o indicate s3 mareasca volumul.

Lui Grace ii rasuna capul ca un clopot de o^el, iar ■patele incepea s3-i pulseze in ritm cu ghitara bas. Terminind de luat comanda, duse tava prin spatii iilrlmte dintre mese, spermd ca grupul de tineri turi§ti in Inline la moda dadeau bac§i§uri decente.

li servi zimbitoare, dadu din cap la semnul de a face nnta §i raspunse chemarii de la masa aiaturata.

Mai avea zece minute pina la pauza. Parc-ar fi fost zece ani.

- Hai salut, Gracie.

- Ce faceji, Curtis, Bobbie,

Fusese colega de §coaia cu ei, in trecutul indepartat $i ce|os. Acum, lucrau pentru tatai ei, la ambalarea spe- cialita^ilor marine.

- Obi§nuitele?

- Mda, doua halbe

Curtis ii aplica tratamentul s3u firesc -

o paimuta

scurta pe fundul cu funda. Invaiase sa nu-§i faca griji.

Pentru el, era un gest destul de

inofensiv. ba chiar o

demonstratie de Incurajare afectuoasa. Unii dintre str^inii care veneau aveau miini mult mat pufin inofensive.

- Ce-|i mai face fetita aia dr5gaia§5?

Grace zimbi, in(elegtnd ca acesta era unul dintre mo- tivele pentru care ii tolera atingerile. intotdeauna o in-

treba despre Aubrey.

- Se face tot mai frumoasa pe zi ce trece.

VSzu alt3 minS ridicindu-se de la o masS din apro-

piere.

- V3 aduc berile alea imediat.

Ducea o tavS plina cu pahare, halbe gi castronage pentru alune la bere. cTnd il vSzu pe Ethan intrind. Fu cil pe ce s-o scape pe jos, Nu venea niciodatS la circiumS simbSta seara. Uneori, trecea pentru cite o bere pe la mijlocul saptSminii. dar niciodata cind localul era plin gi zgomotos. Ar fi trebuit sa arate la fel ca oricare alt bSrbat din salon. Avea blugii decolorati dar curaji. un tricou alb gi simplu cu poalele virite in ei gi cizme de lucru vechi, scilciate. Dar nu arata deloc asemenea celorlal(i - iar pentru Grace, nici nu aratase vreodata. Poate din cauza trupului s£u slab gi osos, care se migca ugor ca al unui dansator prin spatiile Tnguste. Gra- tie innascuia, reflecta ea, de genul care nu se poate invita, gi totugi, de o masculinitate atit de sfruntata. In­ totdeauna parea s5 umble pe puntea unei nave. Putea fi gi din pricina chipului, atit de col|uros gi as- pru, undeva la limita frumusejii barbategti. Sau dintr-a ochilor, mereu limpezi gi ingindura|i, aga de seriogi Tncit, ori de cite ori i se arcuiau col{urile gurii, pareau sa in- tirzie cu citeva secunde pina sa le ajunga din urmS.

''4m' " -.flrvea bauturi, vira banii in buzunar, lua §i KHiK-nzi. $i il privea cu coada ochiului cum se stre­ e t «i hih un loc in picioare la bar, chiar lingS tejgheaua ►• mi dfldeau comenzile. IJiliiso cu totul de mult-dorita pauza Ire de la butoi, o sticia de Mich, Stoli cu gheata.

i ij un gest absent, i§i netezi bretonul §i zimbi:

Guna, Ethan. OcupatS seara. slmbSta de vara. Vrei un loc la masa? Nu, aid e perfect. H.irmanul era ocupat cu alta comandS, ceea ce-i iasa pu|in spajiu de respirat. Steve nu-$i mai vede capul de treburi, dar va ■lunge el $i aid. Nu ma grabesc. De reguia, incerca s3 nu se gindeasca la felul cum rirflla in fusta strinsS pe §olduri, cu picioarele acelea irlerminabile infa$urate in plasS neagra §i cu labele in- guste in pantofi cu tocuri-cui. Dar in seara aceea avea chef. a$a c£-§i Ingadui s3 se gindeasca. In acel moment, i-ar fi putut explica lui Seth ce mare

acofalS era cu sinii. Ai lui Grace erau mici §i inal(i, iar peste corsajul decoltat al bluzei se arata o mica porfiune curbata. Deodata, simti o disperata nevoie de-o bere.

- Ai apucat sa stai jos un moment?

O clipa, Grace nu-i raspunse. Mintea i se golise ca

un pahar. la vederea modului cum o culreierasera ochii aceia calmi §i ginditori.

- Pai, aa

da, e aproape ora pauzei.

1$i simti miinile stingace, in timp ce aduna bauturile comandate.

- Imi place s<3 ies, sS soap de zgomol,

Chinuindu-se s3 se poarte normal, i$i rostogoli ochil spre formatie §i fu rasplatita cu zlmbetul incet al lul

Ethan. A§tia sint in stare vreodata s5 cinte ?i mai prosl decit acum?

-

- A, da, in seara asta chiar au progresat.

Era aproape relaxata din nou, cind ridicS tava §i porrn sa serveasca. Ethan o urmari cu privirea, in timp ce sorbea din berea pe care i-o turnase Steve. Contempla modul cum i se mi$cau picioarele, unduirea incredibil de sexy a §ol- durilor. §i felul cum i$i indoia genunchii, tinind tava in

echilibru, ridicind bauturile de pe ea pe o masa. Privi, ingustindu-$i ochii, cum Curtis u dadu Tnc3 o

palmS amicaia pe fund. Ochii i se ingustara §i mai mult cind un necunoscut cu tricou Jim Morrison decolorat o apuca de mmS, tr3- gind-o spre el. O v3zu pe Grace afi§ind un zimbet, in timp ce cIStina din cap negativ. Ethan se Tmbulzea deja de la bar, nu intru totul sigur ce avea de gind, cind omul ii dadu drumul.

o

DupS ce Grace reveni cu tava, prinse de minS.

- la-Ji pauza.

- Cum? Dar

Spre surprinderea ei, o trSgea neabStut prin salon.

- Ethan, crede-ma ca trebuie sa

- Ia-(i pauza, repeta el, deschizind u§a.

Aerul de afara era curat §i proaspat, cu o briza calda adiind prin noapte. In clipa cind u§a se inchise in urma lor, zgomotul se stinse Tntr-un vuiet infundat §i cu ecou,

Ethan fu cel care

> duhnarea de fum, sudoare §i bere rSmase doar o •»**itlro.

- Cred c3 nu e cazul sa mai lucrezi aid.

Hr.ice il privi cu gura cSscatS. Dedaratia in sine era 1 lul de slranie, dar faptul de a-l auzi rostind-o pe un

• .Mil de evident nemultumit o nedumerea de-a dreptul. Poftim?

- M-ai auzit, Grace, i§i infundS Ethan miinile in buzu-

•i i 1, fiindoS

nu

$tia ce putea face cu ele; ISsate libere,

| id.Me ar fi apucat-o din

nou, Nu ti se potrive?te.

- Nu se potrive§te? repeta ea, zSpadta.

E§ti mama, Grace, pentru Dumnezeu. Cum s5 ser-

s3 se ia toti de tine. Ala

da-acolo ti se virise practic cu mulra-n bluzS. A, ba deloc, ciatinS ea din cap, oscilind intre amu- i.iment §i exasperare. Pentru numele lui Dumnezeu, l-than, avea doar un comportament tipic. §i inofensiv.

wǤli tu de baut. in finuta asta,

- Curtis ti-a pus mina pe fund.

Amuzamentul o cirmea spre enervare.

- $tiu unde-a pus mina §i, dac3 m3 alarma cu ceva,

l-a§ fi dat-o la o parte. Ethan trase aer in piept. El incepuse, inspirat seu nu, §i avea s3 meargS pinS la cap3t.

- Nu se cade s3 lucrezi pe jumState goals intr-un bar, nici s3 dai mina nu §tiu cui la o parte de pe fundul t3u. Ar trebui s3 fii acasS, cu Aubrey.

In ochii

ei,

pinS atunci

doar vag

iritati, se aprinse

furia.

-

A, chiar a§a, asta-i opinia ta gindita temeinic? Ei

bine, iti multumesc foarte mult pentru c3 mi-o impSr- t3§e§ti. §i, pentru informarea ta generals, dacS n-a§ lu- cra - §i sS §tii dracului ca nu-s pe jumState goals - n-a§

avea nici casa.

- Ai un serviciu. starui el. incapajinat. Menajera.

- Exact. Fac curat in case, servesc de b3ut, iar din

cind in cind pregatesc crabi. lata ce uluitor de talentata

gi versatiia sint. Mai piatesc gi chiria, asigurarea, facturile medicale, intretinerea gi guvernanta. Cumpar de min- care, haine, benzina. Am grijS de mine $i de fiica mea. N-am nevoie sa-mi vii tu aid ca sa-mi spui ca nu se cade.

- Ziceam doar

- Am auzit ce ziceai.

Calciiele ii ardeau gi toate durerile din trupul supraso-

mult mai rSu, era

junghiul ascu|it de jena la gindul ca o privea cu disprel pentru ceea ce f3cea ca sa supravieluiasca.

- Servesc cocktailuri §i-i las pe barba|i sa-mi pri-

veasca picioarele Poate ca. daca le plac, imi dau bac- giguri mai grase. $i daca-mi dau bacgiguri mai mari, ii pot cumpara fetitei mele cite ceva care o face sa zim- beasca. Aga ca n-au decit sa se uite cit de mult poflesc, naibii. §i mi-ag dori pe toji sfin^ii sa am genul de taip care ar umple cum trebuie costumul asla tembel, fiindca atunci ag cigtiga gi mai mult. Ethan fu nevoit sa faca o pauza inainte de a vorbi, pentru a-gi aduna gindurile. Fata ei se inrogise de furie, dar avea ochii atit de obositi TncTt ii fringeau inima.

licitat i se faceau simtite. Mai rau,

- Te vinzi ieftin, Grace, spuse el, incet.

- §tiu exact cit pretuiesc, Ethan, ridica Grace barbia.

Pina la ultimul ban. $i-acum, pauza s-a terminat. Se rasuci pe calciiele care o chinuiau ingrozitor gi intra cu pagi mari inapoi in aerul plin cu zgomot gi fum de tigari.

Capitoktl 3

- Tlebe si iepulasu.

- Bine, pui§or. Iu3m §i iepura$ul.

Intotdeauna, igi spuse Grace, era o expedite. Nu niergeau decit la solarul cu nisip din curtea din spate, d.ir Aubrey cerea invariabil s-o insoteasca toti amicii ei de plu§. Grace rezolvase aceasta problem^ logistica folosind o enorma saco§a de cumparSturi. Inauntru avea un urs, doi ciini, un pe§te §i o pisica extrem de zdren(uita. Li se .iiaturfl ?i iepura§ul. De§i o usturau ochii de nesomn, zimbi cu gura pina la urecbi cind Aubrey incerca s i ridice singura saco§a.

- Le due eu, iubito.

- Ba eu.

Era fraza favorita a lui Aubrey, reflecta Grace. Feti^ei sale ii piacea sa faca totul de una singura, chiar §i cind i-ar fi fost mai simplu sa lase treaba in seama altcuiva. ,.Ma Tntreb pe cine-o fi mo§tenind," T§i spuse ea, rizind cu gindul la amindoua.

- Okay, s3 ducem echipajul afara.

Deschise u§a cu plasa - scir|iia r3u, amintindu-i ca trebuia sa unga balamalele - §i a?tepta pina cind Aubrey tin saco$a peste prag, pina pe mica veranda din spate.

Grace inveselise veranda, vopsind-o intr-un albastai blind §i adSugind ghivece de lut pline cu geranii roz §i albe. Dupa parerea ei, casuja inchiriata era doar tempo- rari, dar nu voia s3 se simtS temporara. Voia sa se simta ca acasa. Cel putin, pina economisea destui bani pentru avansul unei locuinte proprii. Inantru, camerele erau de o marime mai curind zgir- cita, dar o rezolvase §i pe asta - §i-§i ajutase balan|a bancara - men|inind mobilierul la un nivel minim. Majori- tatea pieselor erau cumparate de ocazie, dar le vopsise, le retu§ase, le retapitase §i le facuse pe toate sa Tie ale ei.

Pentru Grace, era vital sa aiba ceva al ei. Instalajiile casei erau vechi, acoperi§ul lasa sa intre apa dupa cite o ploaie torenjiaia, iar prin ferestre tragea curentul. Dar existau doua dormitoare, ceea ce fusese esential. Dorise ca fiica ei sa aiba o camera proprie, o odaie veseia ?i luminoasa. Se ocupase de asta, tapetind ea Tnsa§i pere^ii, vopsind briul $i adaugind perdele cu volane

I se frlngea deja inima, cind §tia ca se apropia mo-

mentul sa demonteze leaganul lui Aubrey, pentru a-l tnlocui cu un pat de copil.

- Ai grija la trepte, o preveni Grace, iar Aubrey porni

in jos, proptindu-§i mdesat amindoi teni§ii mici pe fiecare treapta, la coborire. In clipa cind ajunse jos, o Iu3 la fuga, tTrTndu-§i saco§a In urma ei $i cotind de rerabdare. li piacea enorm nisiparul. Grace era mindra s-o vada pe Aubrey strabatmdu-§i tradi|ionala linie dreapta Tntr-a- colo. Cu mina ei 11 construise, folosind sclnduri vechi pe care le geluise cu grija §i le vopsise intr-un ro$u Crayola viu. Inauntru erau gaiejicile, lopajelele §i ma 5inile mari de plastic, dar $tia ca Aubrey nu se atingea de nici una

iliiiiru ole pina nu-§i instala animalele. Inlr-o zi, i§i promise Grace, Aubrey urma s3 aiba un 1411■'I BdevSrat §i o camera de joaca, in care s-o viziteze piinlunii §i sa§i petreaca toate dupa-amiezele lungi §i

ph)loase.

Grace se l§s3 pe vine, in timp ce Aubrey i§i punea cu flnjn Jucariile in nisipul alb. Nu te mi§ti de-aici 51 te joci cTt timp tund eu iarba. Imi promiti? Bine, ii zimbi radioasS Aubrey, clipind din gropi^e. ZoacS si tu.

-

Imediat,

li

minglie buclele. Nu se mai satura sS atingd acel

miracol care apSruse din ea. Inainte de a se ridica, privi

In jur, cSutind cu ochii ei de mama orice posibil pericol. Curtea era imprejmuita cu gard, iar Grace instalase chiar ea pe poarta o incuietoare sigurS pentru copii. Aubrey tindea sS fie cam curioasa. 0 vita inflorita se caiara pe gardul ce m3rginea casa ei §i a familiei Cutter, urmind ca pina la sfir§itul verii s-o ingroape in flori.

In vecini nu se mi$ca nimeni, observa ea. Era prea

devreme, duminica dimineata, pentru ca vecinii ei sa fac3 altceva decit sa leneveasca, gindindu-se la micul dejun. Julie Cutter, cea mai mare fiica a familiei, era nepretuita ei guvernanta. Observa ca mama lui Julie, Irene, petrecuse citva timp in gradina, in ajun. Nici o buruiana nu indraznea sa-§i arate capul printre florile lui Irene Cutter sau in parcela ei de zarzavaturi. Cu oarecare jena, Grace privi spre fundul curfii ei, unde ea $i Aubrey plantasera citeva ro§ii. morcovi §i vrejuri de fasole. Acolo erau baiarii cit cuprinde, i§i zise ea. cu un oftat. Trebuia sa se ocupe §i de ele, dupa ce

tundea peluza. Numai Dumnezeu gtia de ce crezuse ca urma sa aiba timp pentru a Tngriji o gradina. Dar fusese atit de distractiv sa sape pSmintuI gi sa sadeasca se- mintele, impreuna cu fetifa ei. La fel de distractiv pe cit ar ft fost sS pageasca in solar, sa inal|e castele gi sa nSscoceasca jocuri. „Ba nici sa nu te gindegti,“ igi ordoni Grace, ridicindu-se. larba crescuse inalta aproape pina la glezne. O fi fost iarba inchiriata, dar acum era a ei gi rSspundea de ea. Nimeni n-avea sa spuna ca Grace Monroe nu-gi putea ingriji ceea ce-i apartinea. Tinea magina veche de tuns iarba, cumparata la se­ cond hand, sub o husa la fel de veche. Ca de obicei, verifica mai Intli benzina, aruncind inca o privire peste umar pentru a se asigura ca Aubrey statea la locul ei. in nisipar. Apucind cordonul starterului cu ambele miini, Tl smuci. $i ii raspunse o tuse tiuitoare.

- Haide, nu te pune cu mine in dimineata asta.

Nici nu mai gtia de cit ori mogmondise, reparase gi daduse pumni gi guturi in vechea magina. Rasucindu-gi umerii indurera(i, smuci a doua oara, apoi a treia, inainte de a lasa cordonul sa se traga la loc, apasindu-gi ochii

cu degetele.

- Ca sa vezi.

- Ifi da de furca?

Capul i se rSsuci scurf. Dup3 cearta din seara tre- cuta, Ethan era ultimul om pe care Grace s-ar fi agteptat sa-l vada in curtea ei. N-o bucura, mai ales de vreme ce-gi spusese ca putea gi avea sa ramina suparata pe el. Mai r3u, gtia cum arata - pantaloni scurfi gri gi vechi, gi un tricou care trecuse prin prea multe spaiaturi, nici o tuga de fard gi parul nepieptanat. 1 a naiba, se imbracase pentru munca in curte. nu

,. nlfu musafiri.

- Ma descurc.

Trase din nou, proptindu-§i pe lalura ma§inii piciorul I n ai|at intr-un adidas gaurit la vlrf. Motorul fu gata s3 se

■nibaleze, gata-gala. Las-o s2 se odihneasca

nu faci

decit s-o Ineci. De asla data, cordonul s3ri la ioc cu un §uierat ame-

nintator. §tiu cum sa-mi pornesc ma§ina de tuns iarba pro- prie §i personal.

un minut.

A§a,

- Presupun ca da, cind n-ai draci.

In limp ce vorbea, Ethan se apropie, slab $i dezin- volt-masculin. Se hotarise la un moment dat, In timpul noptii nedor-

mile, ca n-ar fi stricat sa gaseasca o cale de a-§i pre- zenta scuzele. §i petrecuse o buna parte dindimineata incercind s3 descopere solutia. Apoi o vazuse, mem- brele acelea prelungi §i svelte pe care soarele le facea sa straiuceasca intr-un auriu-palid," p3rul stralucitor, mli- nile Tnguste. $i nu voise decit sa se uite putin.

- N-am draci, raspunse ea cu un sTsTit nervos care o d3dea de gol imediat. Ethan nu facu decit s-o priveasca in ochi. - Asculta, Grace

- Eeee-than!

Cu un tipat de placere pura, Aubrey se tin afara din solar §i alerga spre el - glont, cu bra(ele desfacute §i fata luminata de bucurie.

Prinzind-o, Ethan o ridica in braje $i o invirli.

-

Salut, Aubrey.

-

Hai sa zoti.

-

Pai. eu

- PupS.

Fetila i§i tuguie buzitele cu atita energie, incit fu ne- voit sS ridS, aplicindu-le un ciugulit prietenos.

- Okay! i se smulse ea din brate §i alergS inapoi la

nisipar.

- Uite ce e, Grace, Imi pare rSu dacS asearS am fost

cam deplasat. Faptul cS i se lopise inima cmd Ethan ii lease fetita in brate nu fScea decit $S-i sporeasca hotSrirea de a se tine tare pe pozifie.

- DacS?

Ethan i§i foi picioarele in loc, vizibil jenat.

- Voiam doar sS spun

Explicatia Ti fu intreruptS, cind Aubrey alerga inapoi,

cS

cu iubitii ei ctini de plu§.

- Pupa, ordonS, foarte categories, ridicindu-i spre

Ethan. Ii fScu hatirul, a§tep1ind pinS fugi din nou.

- AdicS, am vrut sS zic

- Cred cS ai spus ceea ce ai vrut, Ethan.

Avea de gind sS fie incSpStinata, i§i spuse el, cu un oftat ISuntric. MS rog, dintotdeauna fusese a$a.

- Nu m-am exprimat prea bine. De cele mai multe

ori, m3 Tncurc cu cuvintele. Nu suport sS te vSd muncind

atit de greu. TScu, ’rSbdStor, cind Aubrey se intoarse, cerind un sSrut §i pentru ursulef.

- Imi fac griji pentru tine, atita tot.

Grace i$i inclinS capul intr-o parte:

- De ce?

- De ce?

Intrebarea il descumpSnea. Se aplecS sS pupe ie- pura§ul de plu§ cu care Aubrey il bStea peste picior.

PAi, §tii

fiindci

Iiin d ci sint femeie? il ajuti ea. Fiindci sTnt mami

mu AgHtoritS? Fiindci ta til meu considers c i am

mi mule familiei nil numai m iritindu-m i silit, ci §i di-

vufjlnd?

Tntinat

Nu, ficu

Ethan un pas spre ea, sirutind absent

liiilca pe care i-o ridica Aubrey. Pentru c i te cunosc de mnl mult decit de-o jumitate din viata mea, ceea ce inseamnS c i faci parte din ea. §i, poate, fiindci e$ti prea IndAritnici sau prea mindri ca si-ti dai seama cind cmeva nu vrea decit s i vadi ci-|i merge pu|in mai u§or.

i aprecia asta, sim|ind c i

Incepea s i se imblinzeascS. Imediat, insi, Ethan strici

Grace didu s i-i spuni c

totul.

-

?i fiindci nu-mi place s i vid birbati pipiindu-te.

-

Pipiindu-mi? i§i indrepti ea spatele, repezindu-§i

birbia inainte. Nu m i pipiie nici un barbat, Ethan, lar daci o face vreunul, §tiu eu ce misuri s i iau.

- Nu te aprinde iari§i.

I$i scirp in i birbia, striduindu-se sa nu ofteze. Nu vedea ce rest avea s i se cede cu o femeie - n-ar fi putut cT?tiga niciodati.

- Am trecut pe-aici ca si-ti spun ci-rmi pare riu, a§a ci, daci a§ putea

- PupS, pupil ceru Aubrey, incepind s i i se ca(ire

pe picior. Instinctiv, Ethan o s ilti in brale §i ii s iru ti obrazul,

- Voiam s i spun

- Nu, pupi pe mama.

Zbitindu-i-se in brate, Aubrey ii trase buzele, pentru a le face s i se boteasci:

- Pupi pe mama.

- Aubrey!

ingrozita, Grace intinse miinile spre fiica ei, numal

pentru a o face pe Aubrey sa se agate de camaga lui Ethan ca un mic ciuline auriu.

- Acum Ias3-I pe Ethan in pace.

Schimbind tactica, Aubrey igi rezema capul de uma-

rul lui Ethan, cu un zimbet dulce gi un braf agatat ca un circel de vita pe dup3 gltul lui. in timp ce Grace trSgea de ea.

ginguri, batind din gene spra

- Pupa pe mamaaa

Ethan. Daca Grace ar fi ris in loc de a fi aratat atit de incurcata - gi o idee cam nervoasa - Ethan banuia c3 i-ar fi putut atinge fruntea cu degetele, rezolvinci pro- blema. Dar obrajii i se inrogisera ca focul - atit de induiogatoare era situatia. Nu voia sa-l priveasca in ochi gi respira nesigur. Ethan o privi cum igi mugca buza de jos gi trase concluzia ca putea foarte bine sa rezolve problema intr-un cu totul alt mod.

Puse o mina pe umarul lui Grace, cu Aubrey prinsa intre ei.

- Asta va fi mai ugor, murmura el gi-i atinse ugurel

buzele cu ale lui. Nu fu ugor deloc. li cIStina inima. Abia daca putea fi considerat un s3rut. se termina aproape inainte de a incepe. Nu era nimic mai mult decit o ugoara atingere de buze, o clipa de gust gi textura. §i izul unei promisiuni care o facea sa jinduiasca, la disperare, cu neputinta. In to|i anii de cind o cunogtea, niciodata nu-i atinsese

gura cu a lui. Acum, cu doar acea degustare fugara, se intreba de ce agteptase atit de mult. $i se ingrijora ca,

I

>

IimIu < putea sS schimbe totul. iui'foy bStu din palme TncmtatS, dar Etban abia o 11, ini lui Grace erau atinti|i acum intr-ai lui, verdele

-

• i fltos. fluid, iar chipurile le stSteau foarte aproape.

i

•- lui do aproape incit n-ar fi trebuil decit sS se apiece

ita o fac|iune,

dacS voia sS guste din nou. Iar de

* i\» imin sS zSboveascS, I§i spuse el, In limp ce buzele

t la dospfir|eau intr-o respiratie tremurStoare.

Ha au! i$i plants Aubrey gura micS §i fragedS pe Ibnizul mamei sale, apoi pe-al lui Ethan. Hai s3 zoti. Grace se smulse inapoi ca o pSpu§3 trasS brutal de |lm i Norul trandafiriu-mStSsos care Tncepuse sS-i ince- loyflze creierul se evaporS. Imediat, iubito. Cu mi§cSri repezi, o culese pe Aubrey din bratele lui

I than §i o puse pe picioare. - Du-te $i construie§te-mi un castel in care s3 lo- cuim. 0 bStu u§urel pe $old, expediind-o in fuga mare. Apoi, i§i drese vocea:

- E§ti extrem de bun cu ea, Ethan, iti multumesc.

Ethan conchise c3 locul cel mai bun pentru miinile lui, in situafia datS, erau buzunarele. Nu era sigur ce sS facS in legSturS cu senzatia de mincSrime care i le chinuia.

- E o scumpete.

Deliberat, se Intoarse s-o priveascS pe Aubrey in nisiparul ei ro$u.

- $i o pacoste.

Trebuia sS-§i readucS pSmintuI sub picioare, i$i spuse Grace, §i sS facS ceea ce era de fScut mai de- parte.

- Ce-ar fi s3 uit<Jm de ceea ce s-a intimplat asearfl.

Ethan? Sint sigura ca n-ai avut decit intend bune. Numai

Cci

realitatea nu e intotdeauna cea pe care o alegem sau

pe

care am dari-o.

Ethan se intoarse meet, iar ochii s3i calmi se atintirfl spre fata ei.

- $i tu care ai dori s3 fie. Grace?

- Ceea ce doresc este ca Aubrey sa aiba un c3min,

§i o familie. §i cred c-am ajuns destul de aproape.

- Nu, ciatina el din cap, ce ai dori pentru Grace?

- Inafara de ea? I§i privi Grace fiica §i zimbi. Nici

m3car nu-mi mai amintesc. In momentul de fata, vreau

s5 am iarba tunsa §i legumele plivite de buruieni. Hi mul-

tumesc pentru vizita.

Se rasuci, pregatindu-se sa smuceasca inca o data

de starter.

- Miine, vin la voi.

Ramase complet nemi§cata, cmd mina lui o cuprinse pe a ei.

- Tund eu iarba.

- Pot s-o fac §i eu.

Nu putea nici m3car s3 porneasca blestemata de ma$in3, T§i spuse Ethan, dar avu intelepciunea de a n-o

menfiona.

- N-am spus ca nu poji. Am zis doar c3 a$ face-o eu.

Grace nu se putea intoace, nu putea risca efectul asupra trupului ei de a fi din nou atTt de aproape, fata in

fata. - Ai §i tu treburile tale.

- Grace, vom sta aid toata ziua certindu-ne cine o sa

tunda iarba? Pina terminam, a§ putea-o face de doua ori, iar tu ti-ai salva vrejurile de fasole de baiariile alea

M*H la lufocS.

Ava.im de gind s§ m3 apuc §i de ele. Vo< im - i era subfiata. Acum stateau aplecaji amindoi,

* • i | >o unul peste altul. Fulgerul de dorinta animalica

* a <.iie-i strabatu familiara jinduire dupa el o nauci. Apuca-te de ele acum, murmu'3 Ethan, impunin- <i. i «i1 ae mi§te. Daca n-o facea, §i repede, s-ar fi putut ) nu mai fie in stare de a se abtine s-o atinga cu Bllinilo S-o atinga in locuri unde n-avea ce sa caute.

- Bine, se trase Grace intr-o parte, mi§crndu-se la-

laifll In timp ce inima-i lovea coastele rapid ca a unui |npura$. iti sint recunoscatoare. Mulfumesc. l^i mu$ca buza cu putere, fiindca o pa§tea pericolul bllblielii. Hotarita s3 se poarle firesc se intoarse, cu un

Ufor suris.

- Probabil iar3§i e carburatorul. Am ni§te scule.

F3ra o vorba, Ethan apuca intr-o mina cordonul §i II muci cu putere, de doua ori. Motorul se ambaia, cu un duduit dispeptic.

- Ar trebui s3 mearga, spuse el blajin, cind Ti vazu gura stringindu-se cu frustrare.

- Mda. ar trebui.

FacTnd eforturi s3 nu se enerveze, Grace porni gra- bita spre gradina de zarzavaturi. §i se apleca, observa Ethan, in timp ce incepea s3 tunda prima fi§ie de iarba. Se apleca in pantalonii aceia scurfl §i subfiri de bumbac. intr-un mod care -1 sili s3 respire de citeva ori adinc, prelung §i cu grija. Habar n-avea, conchise el, ce insemna pentru hor- monii lui. de obicei atit de disciplinaji, sa stea cu fundule-

|ul ei tare indesat in el. Ce insemna pentru temperatura indeob§te moderata a singelui lui ca acet picior lung §i

gol sa se frece de al sSu. O fi fost ea mama - fapt pe care §i-l reamintea atll de des. pentru a-$i tine in friu gindurile intunecate §i pri- mejdioase - dar, in ceea ce-l privea pe el, era aproape la fel de inocenta §i incon$tienta pe cTt fusese la pai- sprezece ani. Cind Ethan Tncepuse pentru prima oarS sa aiba acele ginduri intunecate §i periculoase despre ea. Se abtinuse sa §i le puna in aplicare Pentru numele lui Dumnezeu, nu era decit o pu§toaica. lar un om cu trecutul lui nu avea dreptul sa se atinga de o faptura atit de neintinata. In schimb, ii fusese prieten $i se mul- tumise cu atit. Crezuse ca putea continua s3-i fie prieten §i numai prieten. Dar, in ultima vreme, acele ginduri i! loveau tot mai des si cu mai multa putere. Deveneau foarte greu de controlat. AmTndoi aveau destule complica|ii in vie(ile lor, T§i reaminti Ethan. Urma doar s3-i tunda gazonul, poate s-o ajute sa scoata ni$te buruieni. Daca le mai raminea timp, avea sa le invite in ora$ la o inghetata. Aubrey murea dupa cea de fragi. lar apoi, trebuia s3 se duca la santierul naval si s3 se apuce de munca. §i intrucit era rindul lui sa gateasca, il astepta §i rezolvarea acestei mici probleme. Dar, mam§ sau nu, i$i spuse Ethan, in timp ce Grace se apleca sa smulga o papadie incap3|inata, avea o pereche de picioare uluitoare.

Grace $tia c3 n-ar fi trebuit sa se lase convinsa s3 iasa in ora§, fie s> doar pentru o inghetata la botul calu- lui. insemna sa-si reorganizeze programul zilei, sa se schimbe cu ceva mai onorabil decit hainele de grSdinSrit

I an patreacS mai mult timp in compania lui Ethan, cind N •union putin cam prea con§tient3 de dorintele ei. Dnr lui Aubrey Ti pISceau nespus acele mici plimbari a§a cS-i era impesibil sS refuze. I'lnrt la St. Chris era doar un kilometru §i jumSlate (Jar Imceau dintr-un earlier lini$til pe cheul agitat. Ma-- Ofl/inflle de cadouri §i suveniruri stSteau deschise acum lupin zile pe sSptSminS, pentru a profila de sezonul tu- Malic estival. Perechi §i familii treceau agale cu sacose

|i

i de amintiri pe care sS le ducS acasS. Cerul era de un albasru strSlucitor, iar Golful it re- lim i , i , invitmd bSrcile sS se plimbe pe suprafaja lui. Doi nmrinari de duminic5 i§i incurcaserS §cotele micului Sunfish, ISsind velele sS se pleo$teasc3. Dar pSreau sS * simtS grozav, in ciuda acestui mic accident Grace simtea miros de pe§te prajit, zahSr topit, nuci tin cocos dulci §i mereu, mereu, aroma umedS a apei, Crescuse pe cheul acela, privind bSrcile, navigind cu ale. Alergase liberS pe docuri, intrind $i ie§ind din maga­ zine. invSfase s i prepare crabii lingS genunchii mamei ■.ale, dobindind iuteala §i indeminarea necesare pentru a scoate camea, acea marfS pretioasS care apoi era impa- chetatS §i expediatS in Tntreaga lume. Munca nu-i fusese strSinS, dar rSmSsese intoteauna liberS. Familia ei trSise bine, chiar dacS nu in lux. TatSI ei nu credea in a-§i rSsfS(a femeile cu prea multe coco- lo§eli. Totu$i, fusese bun §i iubitor, de§i hotSrit intr-ale lui. §i niciodatS n-o fScuse sS simtS cS era dezamSgit avind doar o fiicS, in locul unor fii care sS-i ducS numele mai departe. PinS la urmS, II dezamSgise oricum. Grace §i-o sSItS pe Aubrey pe sold, frecindu-§i nasul

de obrazul ei.

- E multa lume azi. comenta ea.

- Pare sa se adune tot mai multa cu fiecare vara.

Dar Ethan alunga gindul. Aveau nevoie de mul|imilG

verii, pentru a ie§i cu bine din iarnS.

- Am auzit ca Bingham vrea s3-§i mareasca res-

taurantul §i sS-l modernizeze ca sa atragS mai mulli

clienti, tot anut.

- Ei, acum §i-a adus bucatarul 31a din nord §i a apa*

rut in revista Washington Post. §i-o potrivi Grace mai bine pe Aubrey in brate. Egret Rest e singurul restaurant

cu fete de masa de pe-aici. Ferchezuirea lui ar prinde bine pentru ora§. Intotdeauna ne duceam s3 luSm cina acolo, cu ocazii deosebite.

O puse pe Aubrey jos, Tncercind s5 nu-§i aducS

aminte c3 nu mai vSzuse interiorul restaurantului de

peste trei ani. Jinmd-o de mma, o ias3 pe Aubrey s-o traga f3ra ragaz spre Crawford s. Acela era un alt standard al ora$ului St. Chris. La

Crawford's se serveau rScoritoare, inghetata §i sand- vi§uri submarin. Fiind ora amiezei, localul mergea din plin. Grace i§i impuse sa nu strice atmosfera. men|ionind ca ar fi trebuit sa m3nince sandvi§uri in loc de inghe|ata.

- Buna, Grace, Ethan. Bine-ai venil, dr3gaia$a

Aubrey, le zimbi radioasa Liz Crawford, in timp ce con- struia cu multa arta un submarin cu friptura rece. Invatase la §coaia cu Ethan §i avusese o vijiiaia scurta §i neimplicata cu el, de care amindoi i§i aminteau cu drag.

Acum, era mama voinica §i pistruiata a doi copii, ca- satorita cu Junior Crawford, cum i se spunea pentru a-l deosebi de fatal lui, Seniorul. Junior, costeliv ca o sperietoare de ciori, fluiera prin-

<lin|l In timp ce factura vinzSrile §i le adresS un salut |MM"I

Ave|i ceva clientele, observe Ethan, ferindu-se de Oirtiii unui cumparator de la lejghea.

Mie-mi spui, i§i dSdu Liz achii paste cap. In timp ce Jnvtilna cu mdeminare submarinul in hTrtie albS $i il Tntin- ih»«i ImpreunS cu altele trei, peste tejghea. Vre|i §i voi un imbinarin? Ghe|at3. ceru categories Aubrey. Cu fladzi. Bine, atunci du-te-acolo §i spune-i lui mama Craw- hint ce te tenteazS. A, Ethan, Seth a trecut nu demult I mi nici, cu Danny §i Will. Jur cS pu§tii 3§1ia cresc ca luiiuianile in toiul verii. Au bSgat Tn ei submarine §i sue. Mi n spus c£ lucreazS la §antierul tSu naval. I .than simji un mic junghi de vinovStie, §tiind cS Phil­ lip nu f3cea doar s3 lucreze, ci ii §i supraveghea pe cei tiei bSiefi.

- Pornesc §i eu intr-acolo, curind.

- Ethan, daci n-ai timp pentru asta

- Am timp sa mSninc o mghetatS cu o fata foarte

fncepu Grace.

drflguia. Acestea fiind zise. o ridicS pe Aubrey, ISsind-o sa-§i lipeascS nasut de geamul galantarului cu galeti de Tn- gheJatS la alegere. Liz luS urmStoarea comandS, aruncindu-i sotului ei o privire cu mi§c3ri din sprlncene, care grSia enorm. Ethan Quinn §i Grace Monroe, Ssta era sensul clar. Ei, ei Ce pSrere ai?“ l§i luarS inghefatele afarS, unde sufta o brizS caldS dinspre apS, TndepSrtmdu-se agale de mul^ime pentru a gSsi una dintre micile bSnci de tier pentru care fScuserS campanie pSrintii ora§ului. InarmatS cu un pumn de $er-

vete, Grace ?i-o a§eza pe Aubrey in poaia.

- Tin minte c5 veneai aid §i §tiai numele flcSrei fe|n

pe care o vedeai, murmura ea. Mama Crawford stStea l.> tejghea, citind un roman de buzunar. Sim|i un strop din inghetata lui Aubrey picurindu-i p«'

picior, sub tivul pantalonului, §i il $terse.

- Maninca de pe margini. iubito, Tnainte s5 se to

peasca.

- §i tu luai intotdeauna inghetata de fragi.

- Hmm?

- Din cite-mi amintesc, continue Ethan, surprins cfl

avea imaginea atit de Clara in minte, iti placeau fragii. §i Nehi de struguri,

- Cred cS da.

Ochelarii de soare ai lui Grace alunecara pe nas. cTnd se apleca sa §tearga al|i stropi.

- Totul era atJt de simplu, dac3-|i luai o inghe(ata de

fragi §i un Nehi de struguri.

- Unele lucruri ramin simple.

Ethan ii Tmpinse

ochelarii la loc - §i i se paru c5 z3rea un licar aparte in

ochii ei, dincolo de lentilele fumurii.

intrucit miinile ei erau ocupate,

- Altele. nu.

Privi spre apa, in limp ce se ocupa de propria lui inghetata. O idee mai buna, conchise, decit sa se uite la

Grace cum i§i lingea meet §i prelung inghetata ei.

- Obi§nuiam sa venim aid duminica, din bind in cind,

i§i aminti el. Ne ingramadeam to|i in ma§ina ?i veneam in ora§ la o inghetata sau un submarin sau doar ca sa vedem ce se mai Tntimpla. Mamei §i latei le placea sa se a$eze la una din mesele cu umbrele de la braserie §i sa bea limonada.

■ Mia ii-.icLim mi-e dor de ei, spuse meet Grace. §tiu » |i oile In iarna aceea, m-am imboln3vit de pneu-

mama

< ■£, ori de cite ori m3 trezeam, una sau cealaltS

t nim bun3 femeie pe care am cunoscut-o vreodatS. in mea

-

o

(in

minte

Iing3

pe

mine.

mea, §i

pe-a ta.

Mi

se

* ■ oln era

Doamna doctor Quinn a fost

Ha Intrerupse, cIStinind din cap. Ce e?

Nu vreau s5 te intristez. Nu m3 intristezi. Zi pin3 la cap3t. Mama mea se duce la cimitir in fiecare an, prim3- Wiifl, >1 pune flori pe mormmtul mamei tale. Merg §i eu ( ii on Nici nu-mi d3dusem seama, pin3 ne-am dus prima im i.i . clt de mult a tinut la ea mama mea. M3 intrebam cine le punea acolo. M3 bucur s3 aflu.

CfiiM ce se spune

ce spun unii despre tatSI meu, i-ar fi

liifunbTntat singele 31a irlandez. PinS acum, i-ar fi f3cut

i ii ou §i cu o(et pe destui.

- Nu e stilul t3u, Ethan. Trebuie s3 te ocupi de pro- iilema asta in fetul t3u propriu. Amindoi ar vrea s3 facem ceea ce e mai bine pontru Seth. Asta ar fi pe primul plan.

- Faci ceea ce e mai bine pentru el. De fiecare dat3

■Ind il v3d, arat3 tot mai vesel. Prima oar3 cind a venit .nci, il ap3sa o mare greutate. Domnul profesor Quinn se

ocupa de asta, dar avea $i multe alte probleme. §tii cit de tulburat era, Ethan.

- Mda

lar vinov3(ia il impov3ra ca o piatr3, drept in mijlocul

mimii.

- $tiu.

- Acum chiar ca te-am intrislat, se trase Grace spin

el, aslfel Tncit genunchii li se atinserS. Indiferent ca II

tulbura, n-ai fost tu niciadata. Tu erai o lumina putemlefl §i sigura in viata lui. Igi putea da seama oricine.

- DacS puneam mai multe intrebSri

incepu Ethan.

minn

lipicioasa, il atinse pe obraz. §tiai ca avea si-ti vcr-

beasca atunci cind era gata, cind putea.

- Nu e stilul t3u. repeta

ea gi, uilind

ca avea

- $i pe urma, a fost prea lirziu.

- Nu-i adevarat, niciodata nu e prea lirziu, igi trecu

Grace ugor degetele peste obrazul lui. Intotdeauna r5- mine o gansa. Nu cred c-ag putea IrSi de la o zi la alta, daca n-ag crede ca Tntotdeauna exista o gansa. Nu-Ji face griji, spuse ea incet. Ethan simti ceva clintindu-se Tniauntrul sau, cind ridica mina sa i-o acopare pe a ei. Ceva se muta din loc, se deschidea. Apoi, Aubrey scoase un Jipat innebunit de bucurie:

- Bunicuju'i

Mina lui Grace tresari, apoi cazu ca o piatra. Toata caidura care se scursese afara din ea Tngheta. Umerii i

se indreptara, Jepeni, cind se Tntoarse din nou in fata, privindu-gi fatal care se apropia de ei.

- Uite-o pe papugica mea. Hai la bunicul.

Grace igi ias3 fetija sa se duca, privind-o cum alerga gi era prinsa in bra<e. Tatai ei nu se feri de miinile cleioase, nici de buzele minjite. Rise, o imbratiga gi ples-

cai din buze cind fu sarutat cu pofta.

- Mmm. fragi. Mai vreau.

§i incepu s3 molfaie zgomotos pe gitul lui Aubrey, pina o f3cu sa |ipe de incintare. Apoi. gi-o potrivi cu ugurinta pe gold gi strabatu scurta distant pina la fiica

"J. | i

nu mai zimbi.

i lince, Ethan. Face^i o plimbare de duminica?

I hi i irace i se uscase gitul §i-i ardeau ochii.

I Ilian ne-a invitat la o inghetata.

I I, foarte frumos.

Ai chiar acum pe tine pu^in din ea, comenta Ethan. Milnd s3 risipeasca □ parte din tensiunea acumulata vibra prin aer. I’eteTsi privi camaga. unde Aubrey i§i transferase o IMile din fragii ei favoriji.

Hainele se spaia. Nu te vdd adesea pe cheu du- Ethan, de cind ai inceput s5 consturie§ti nava

- Mi-am luat o ar5 libera, Tnainte de a incepe pe ziua

■in iizi. Coca e gata, puntea, aproape. In reguia, asta-i bine, dadu Pete din cap cu sinceri-

tnlo. apoi !§i indrepta privirea spre Grace. Mama ta e in lingerie. Va dori sa-gi vada nepoata.

- Bine. Am s3

- 0 due eu, o intrerupse Pete. Tu pofi merge acasS

clnd termini, iar mama ta o va aduce la tine peste o ora, dou£.

Grace ar fi preferat s5-i tragS o palmS, decit s§-i vorbeasca pe tonul acela politicos §i distant. Oar dadu din cap, c3ci Aubrey incepuse deja sS turuie despre bunicuta.

- Pa! Pa, mama. Pa, Ethan, striga fetita peste umarul lui Pete, suflindu-le bezele zgomotoase.

- Imi pare r3u, Grace.

§tiind ca era un gest nepotrivit, Ethan Ti luS mma, pentru a o gdsi feapana §i rece.

- Nu conteaza. N-are de ce sa conteze. §i o iubegle

pe Aubrey. Se topegte dup2 ea. Numai asta are impa

tanta.

-Nue cored fata de tine. Tatai tau e un om cumaa cade, Grace, dar cu tine e nedrept.

- L-am dezamSgit. se ridicS ea, $1ergindu-$i repedi

miinile cu §ervetele pe care le fScuse ghemoloc. §i cu asta, gata. -Nue nimic mai mult dectt mindria lui in conflict cu o

ta.

- Poate. Dar pentru mine mindria conteazei.

AaincS §ervetele intr-un co? de gunoi, spunindu-§i

asta punea punct.

c i

- Trebuie sa mS-ntorc acasa, Ethan. Am de facut un

milion de lucruri §i, dac5-mi r3mm dou3 ore libere, e mai bine sa le rezolv.

Ethan nu insists. de§i fu surprins sa vada cit de mull ar fi vrut. §i el detesta sa fie indemnat §i Tnghiontit S3 vorbeasca despre probleme personale. -T e due acasa.

- Ba nu. prefer s3 merg pe jos. Chiar a§ dori sa merg

pe jos. i\\ mulfumesc pentru bunavointi, izbuti ea un zimbet care parea aproape firesc. §i pentru inghetata. Miine vin la voi. Ai grija s3-i spui lui Seth ca rufele lui se pun in co§, nu pe jos.

§i se lndeparta, mTncind pamintul cu picioarele ei lungi. Se asigura ca ajunsese destul de departe, inainte de a-§i permite s3 incetineasca pa§ii. Inainte de a-§i apasa o mina peste inima care o durea, oricit de ferm ii ordona contrariul. In viafa ei nu existau decit doi bSrbati pe care-i iubise vreodata cu adev3rat. §i se parea ca nici unul dintre ei nu putea s-o doreasca a$a cum avea ea nevoie sa fie dorita.

Capitolu! 4

Pe Ethan nu-l deranja muzica in timp ce lucra. Ade- vliul era cS avea gusturi muzicale pe cit de largi, pe-atit (In nclectice - alt3 mo§tenire a famiJiei Quinn. Casa lutnse adeseori plinS cu muzicS. Mama lui cintase bine Ni pian. cu tot atita entuziasm pentru piesele lui Chopin c« 51 pentru cele ale lui Scott Joplin. Talentul muzical al inl.ilui sSu fusese vioara, instrument in jurul cSruia gravi- i.ise 51 Ethan, li plSceau stSrile ei de spirit variate §i ujurmta cu care era minuitS. Totu§i, gSsea muzica 0 risipa de sunet ori de cite ori concentra asupra unei munci, intrucit de obicei n-o nuzea decit cu zece minute intirziere. oricum. In acele momente, prefera tScerea, dar lui Seth ii pIScea ca radioul din gantierul naval s3 meargS, §i incS dat la maximum. A$a cS. pentru a avea lini$te, Ethan se mul|umea s3-$i inchidS urechile in calea bubuitorului rock and roll. Bordajul ambarcatiunii era §lefuit §i cSISfStuit, a muncS intensive §i care consuma limp. Seth ii (usese de mare ajutor, recuno?tea Ethan, oferindu-i douS mTini §i douS picioare in plus cind avea nevoie de ele De$i Dumnezeu ii era martor cS bSiatul $tia sS se plingS de

munca la fel de mult ca Phillip.

§i

mintea Tntreaga. Spera sa termine geluirea pun|ii Tnainle de a sosi Phillip Tn weekend, lucrind mai intii pe o diagonal^, apoi pe cealalta, Tn unghi drept. Cu un dram de noroc, in saptamTna aceea §i Tn ur matoarea putea sa munceasca zdravan la cabina echl pajului §i la timonerie. Seth f3cea mofturi ca era pus sa §mirgheluiasca, dar facea o treaba onorabiia. Ethan nu trebui sa-i spuna sa se intoarca §i s i refaca vreo cTteva par^i din bordaj declt de dou3 ori. Nici Tntrebarile baiatului nu-l deranjau. De§i. cmd tncepea, avea de pus milioane Tntregi.

Ethan refuza

sa audi

asta -v ca s3-$i

pastren-

- Chestia aia de-acolo ce e?

- Cloasonul cabinei de comanda.

- De ce-ai taiat-o Tnca de pe-acum?

- Fiindca e mai bine s3 scapam de tot rumegu§ul Tnainte de a face lipiturile §i vopsitoria.

- §i cacaturile alealalte ce-s?

Ethan se opri din lucru, privind Tn direc^ia unde se

Tncrunta Seth spre o stiva de scinduri taiate dinainte.

- Pere(ii laterali §i din capat ai cabinei, copastia, pupa §i bordurile.

- Mie mi se pare ca-s o droaie de piese pentru o tTmpita de barca.

- §i-au sa mai urmeze §i altele.

- Asta de ce nu-§i cumpara una gata facuta?

- Norocul nostru c3 nu i-a venit ideea.

Buzunarele adinci ale clientului, medit§ Ethan, pu-

neau bazele firmei Boats b y Quinn.

- Fiindca i-a piacut cealalta barca pe care i-am con-

§i ca sa le poata spune tuturor §tabilor lui de

struit-o -

r ih'iiini c3 i s-a proiectat §i construit o nava anume pen-

ii al

Suth lua o bucata noua de glasspapier §i se apuca

de lucru. Munca nu-l nemultumea deloc. $i-i pia- • »»ii ji mirosurile de lemn, vopsea §i ulei de in. Dar pur

ft timplu nu putea sa se lini$teasca. Dureaza o ve?nicie pin-o montezi pe toata. Lucram la ea de mai putin de trei luni. Multi oameni

mtincesc cite un an - chiar mai mult - ca sa construiasca

o nava de lemn. Seth ramase cu gura cascata:

Un an! lisuse, Ethan. Scincetul s3u puternic, §i clt se poate de firesc, f3cu mllurile gurii lui Ethan sa se arcuiasca. Lini§te§te-te. asta n-o sa ne ia atit de mult. Dupa ce

■a lntoarce Cam §i lucreaza la ea citeva zile Tncheiate, o «A mergem inainte. §i tu, cTnd termini ?coala, poti prelua

a

mare parte din treburile mai simple.

- Am terminat §coala.

- Hmm?

- Azi, zimbi Selh, cu gura pina la urechi. Libertate.

S

a zis cu orele.

- Azi? se incrunta Ethan, oprindu-se din lucru. Cre- iliiam ca mai aveai vreo doua zile.

- Nn{.

Pierduse nofiunea timpului, la un moment dat, presu- punea Ethan, lar lui Seth nu-i statea in fire - nu inca, deocamdata - sa le dea inform al din proprie initiative.

- A i primitfoaia matricoia?

- Mda - am trecut.

- la s3 vedem. i§i iasa Ethan sculele jos, frecindu-§i miinile de blugi. Unde-i? Seth ridica din umeri, contiunind s3 §lefuiasca.

- E in ghiozdanul meu, acolo. Nu-i mare scofalS.

- DS-mi-l s5-l vad, repeta Ethan.

BSiatuI Incepu ceea ce Ethan considera cS era dansul lui ritual. Dindu-$i ochii peste cap, rididS din umeri, adSu- gind §i un oftat de TndelugnatS suferinta. In mod destul

de ciudat, nu incheie cu o injur;3tura, cum avea obiceiul. Porni spre locul unde-§i aruncase ghiozdanul §i incepu

sS scotoceasca prin el. Ethan se apiece peste tribord, pentru a lua hirtia pe care i-o intindea Seth. Observind expresia rebels de pe chipul bSiatului, se a§tepta ca ve§tile sS tie proaste. Sto- macul i se incle$ta scurl. Predica de rigoare, i§i spuse Ethan cu un oftat launtric, avea sa fie al naifcii de inco- modci pentru amindoi. Studie hirtia subtire, imprimatS pe computer. dindu-$i §apca pe ceafS ca sfi se scarpine Tn cap:

- A in linie?

Seth i§i sSItS din nou un um5r, infundindu-§i miinile

in buzunare.

- Mda, §i ce?

- N-am mai vSzut Tn viata mea o foaie matricolS plinS

numai cu A-uri. Pina §i Phillip mai avea unele B-uri. §i

cite un C aruncat printre ele. Jena §i teama de a nu fi numit tocilar sau allcumva la fel de hidos i se rSzvratirS repede.

- Nu-i mare scofaia.

intinse mina sa-§i ia foaia, dar Ethan dating din cap:

- Ba pe dracu'.

Vedea, insS, chipul incruntat al lui Seth §i bSnuia ca-l

intelegea. intotdeauna era dificil s3 fii diferit de restul turmei.

- Ai o minte ascutit3 §i ar trebui sS fii mindru.

- O am §i gata. Nu-i ca ?i cum a§ invata s3 pilotez o

Mw.i

sail a$a ceva.

un cap

Ai

bun §i {i-l folose§!i. g3se§ti solutiile

ipmape la toate.

I lhan Tmpaturi cu grija hirtia, bigind-o in buzunar. AI

(If* ului sa fie dac£ n-avea sa se faieasca pu|in cu ea.

Am impresia ca ar Irebui sa luam o pizza, sau

Mvn Nadumerit, Seth T§i tngusta ochii:

nesarate pentru

dnfl.

Prima oara cind un

Quinn prime$te A in linie ar trebui s3 merite cel putin o pizza.

II v3zu pe Seth deschizind gura, apoi Tnchizind-o la

loc, ii privi incintarea buimacita din adincul ochilor, Tna- Inte de a §i-i cobori.

Ai irrtpachetat sandvi§urile alea

Acum nu se mai potrivesc.

- Sigur, ar fi marfa.

- Mai rezi$ti inca o ora?

- Nici o problema.

Seth Iu3 §mirghelul §i se apuca sa frece cu inver-

junare. §i orbe§te. Avea ochii orbiji §i inima ridicata tn git. I se intimpla ori de cite ori vreunul dir ei Tl numea un Quinn. $tia ca numele lui Inca mai era DeLauter. Trebuia sa §i-l scrie in capul fiecarei timpite de lucrari pe care o fScea la gcoaia, nu? Dar faptul de a-l auzi pe Ethan numindu-l un Quinn facea ca acea mica raza de spe- ranta pe care Ray i-o aprinsese Tn suflet cu luni de zile Tn urma sa straiuceasca doar o idee mai puternic.

Avea s3 ramina acolo. Avea

sa fie unul dintre ei.

Niciodata n-avea sa se mai Tntoarcd Tn iad. F3cea s3 merite faptul ca Tn ziua aceea fusese che- mat in cancelaria lui Morrfield. Directoarea adjuncta H inhatase cu o ora Tnainte de inceperea libertatii. II apu-

casera nevricalele la stomac, ca intotdeauna. Dar femein il poftise s3 ia loc §i-i spusese c5 era mlndrS de progre sele lui. Ba frate. ce calvar! Okay, deci poate c3-n ultimele citeva luni nu mai pocnise pe nimeni la moac3. $i I§i facuse toate timpitele de teme pentru acas2 in fiecare imputita de zi fiindcS mereu il bStea la cap cineva cu ele. In privinta asta, Phillip era cel mai nesuferit pisSlog. Tipul parc-ar fi fost un copoi cu munca la domiciliu, sau a$a ceva, i$i spunea acum Seth. $i. mda, mai ridicase §i mina in clasa cind §i cind, numai a§a, de-al dracu'. Dar ca Morrfield s5-l ia la laudat in halul 31a, era gretos, conchise el. Aproape i?i dorise s3-l fi tirit inaun- tru ca s3-i mai trinteasdi o eliminare din §coal3. InsS dac5 o serie de A-uri nenorocite il mul|umeau pe un tip ca Ethan, era okay. Dup3 pSrerea lui Seth, Ethan era absolut marffl. ToatS ziua muncea in aer liber §i avea pe miini cicatrici §i batSturi groase de tot. Seth b^nuia ca in miinile lui Ethan ai fi putut s£ ba|i §i cuie, fSrS ca el sa le simta mScar, a§a erau de aspre $i tari. Avea douS bSrci - pe care singur §i le construise - §i §tia totul despree Golf §i navigatie. §i nici nu facea caz cu asta. Cu doua luni in urm3, Seth vSzuse High A/oon1, de§i era o nasoleaia alb-negru §i nici m3car n-avea singe sau explozii. l$i spusese atunci ca Ethan semana putin cu Gary Cooper aia. Nu vorbea mult, a$a ca, atunci cind o

1. - JLa amiaza", 1952, r, Fred Zinnemann, cu Gary Cooper $i Grace Kelly, capodoperfi western, dlslinsa cu numeroase premi Oscar (n.tr.)

'*

-

r* tin fflcul, fara multa parade.

I than \ » H

de cele mai multe ori

i-ar fi

culcat

§i

el

il ascultai. §i

cu

mut/a-n jos

facea

pe

tot ce

tipii

ai

FiindcS a§a era just. Seth rumegase gindul o

un erou. Un om care

i i . hii, dupa care hotarise ce era

'*

numai ceea ce era just.

lithan ar fi fost n5ucit §i jenat de moarte, daca ar fi

r liil citi gindurile lui Seth. Dar baiatul era expert in a $i

p.istra pentru el Tnsu?i- La acest nivel, el §i Seth se-

[flinau ca doi fraji gemeni.

Se putea ca lui Ethan sS-i fi trecut prin minte ca

Village Pizza se afla doar la ci(iva pa$i de Shineys Pub, unde i§i incepea Grace schimbul, dar nu pomeni nimic. Oricum n-ar fi putut duce baiatul intr-un bar, meditS nl. In timp ce intrau in zgomotul §i luminile vii din res- liurantul local, lar Seth s-ar fi pirns obligatoriu, §i cit putea de tare. daca Ethan ii cerea sS a§tepte doua mi­ nute in ma§ina, pina bSga el un cap inSuntru. La fel de probabil era sa se plinga $i Grace, daca se prindea ca o controla. Era mai bine s3 lase totul balta, concentrindu-se asu- pra problemelor imediate. f§i vir? miinile in buzunarele de la spate, studiind menu-ul afi§at pe perete, in spatele tejghelei.

- Cu ce-o vrei?

- In nici un caz cu ciuperci. Sint scirboase.

- Aici sintem de aceea§i pSrere, mumnura Ethan.

- Ardei iute §i cirnat, i$i dezveli Seth dintii, dar strict totul, iopaind putin in adida§i. Daca-i faci fa|3 §i tu. - Eu Ti fac. daca-i faci tu. Azi. Justin, ii zimbi el in chip de salut baiatului de la tejghea. LuSm doua man cu ardei §i cirnafi ?i doua Pepsi-uri jumbi.

- S-a marcat. Aici sau la pachet?

Ethan privi peste cele citeva mese $i separeuri, pen-

tru a observa c2 nu era singurul care se gindise s.'i

s 2 rb2 toreasc2 ultima

- Du-te ?i ocupS ultimul separeu de-acolo, Seth. Le Iu2m aici, Justin.

zi de §coal2 cu piz2 a.

- Stati jos la o mas2 . Vin §i sucurile acum.

Seth i§i tnntise ghiozdanul pe banchetS §i bStea cu mlinile in mas2 in ritmul tonomatului de unde cinta Ho- otie and the Blowfish.

- M2 due s2 joc ceva la video. Ti spuse el lui Ethan;

cind acesta dadu sa-$i scoat2 portofelul, Seth cl2tin2 din cap: am bani.

- Ba-n seara asta n-ai, replica moale Ethan, sco^nd

ni§te hirtii. Tu e§ti s2rb2toriul. Du-te §i schimba-le.

- Marf2.

Seth inh2t2 bancnotele §i alerg2 sa le schimbe pe

fise.

In timp ce se a§eza in separeu. Ethan se Tntreb2 de ce atit de multi oameni considerau ca dou2 ore Tntr-un salon plin de zgomot erau o distractie nemaipomenita. O ga§t2 de pu§ti incercau deja sa rad2 ni§te banditi la cele trei jocuri video de Iing2 peretele din spate; tono- matul trecuse pe Clint Black - iar b2iatul 21a de la tara se tinguia ingrozitor. Tincul din separeul a!2turat era in plin2 criz2 de mofturi, iar dou2 adolescente chicoteau la un nivel decibelic care ar fi f2cut urechile lui Simon sa singereze. Halal stil de a-ti petrece o sear2 pl2cut2 de vara! Apoi. ii v2zu pe Liz Crawford §i Junior cu fetitele lor. intr-un separeu din apropiere. Una dintre fete - trebuia s2 fie Stacy, T§i spuse Ethan - vorbea repede, gesti-

irg, in timp ce restul familiei hohotea de ris. Alcfliuiau o unitate, reflects el. propria lor insulita, in ,'|(ocul haosului de lumini §i zgomot. Presupunea cS '•*' • Insemna o familie. o insulS. Faptul de a §ti ca te jhlimi refugia acolo era tot ce conta. S' tatu§i, junghiul de invidie ii mira, fScTndu-l sa se LimicS incomod pe bancheta tare a separeului, cu pri- vira.i IncruntatS in gol. Se hotarise cu ani In urma s3-§i Bil^meieze o familie $i nu- I incinta deloc junghiul acela ■ncu|it de dor. - Ce-i, Ethan, de ce faci mutra asta? RidicS privirea, in limp ce sticlele erau puse pe mass in la|a lui, drept spre ochii cocheji ai Lindei Brewster. Arata trSsnet, nici vorbS. Jean$ii negri strimti §i tricoul nagru en-coeur ii inveleau trupul armonios format ca un •Wat de vopsea pe un Chevy clasic. DupS ce i se pronuntase divortul - sSptSmina Ire- CutS, luni - se tratase cu o manichiurS §i o coafurS nouS.

Unghiile ei cu virf portocaliu-coral Ti rasfirau pSrul blond, proaspSt tuns paj, in timp ce-i zimbea lui Ethan. Pusese ochii pe el de-o bunS bucatS de vreme - la urma urmei, se despSr|ise de acel pierde-varS de Tom Brewster cu peste un an in urrnS, iar o femeie trebuia sS priveascS spre viitor. Ethan Quinn ar fi fost trSsnet la pal, conchise ea. Avea instinct, la problemele astea. Miinile lui mari ar fi fost puternice de-a binelea, nu se Tndoia $i atente. A. da. $i-i pIScea §i cum arSta. Doar o idee cam dur §i brSzdal de vmturi $i ploi. $i zimbetul acela al lui, lent,

sexy

lingS buzele de nerSbdare. Avea un stil al lui anume, calm. Linda §lia ce se

cTnd reu§eai sS i-t provod, ii dSdea pofti s3-§i

spunea despre apele lini§tite. §i murea sS vadS ell ■!■ adinc s5pa apa lini§tita a lui Ethan Quinn. Ethan era perfect con§tient Tncotro i se abdtusail ochii, de vreme ce §i el $i-i holba cit toate zilele. In cSutarea unui spatfu de fugS. Femeile ca Linda il sperlau de moarte.

- Salut, Linda. Nu §tiam ca lucrezi aid.

Altfel, ar fi fugit de Village Pizza ca de ciuma.

- tl ajut doar pe taic5-meu, pentru dou3 saptSmTnl.

Era pe janta cu banii, iar tatai ei - proprietarul pizza riei - Ti spusese c<S nici mort n-avea s-o lase s5-i tapeze,

pe el §i pe maicS-sa. Trebuia s5-§i puna la treabS fundul aia obraznic.

- Nu te-am mai v3zut in ultima vreme.

- Am mai umblat

Voia sS-l lase in pace. Parfumul ei Tl cSIca pe nervi.

- Am auzit c5 tu §i fra|ii t3i afi Inchiriat hambarul Sla

vechi al lui Claremont $i construifi b3rci. Voiam s3 tree ca s-arunc o privire.

- Nu e cine $tie ce de v3zut.

Unde naiba era Seth, cind avea nevoie de el? se intrebS Ethan, cu oarecare disperare. Cit puteau dura fisele alea nenorocite?

- A$ vrea s3 vSd oricum, T$i plimbei Linda unghiile cu

virfuri lucioase in lungul bra^ului s3u. torcind sc3zut cind Ti sim|i reflieful mugchilor, Pot s-o tai de-aici pentru un timp. Ce-ar fi sS m3 duci pm-acolo §i s3-mi arSfi ce $i cum? Un moment, mintea i se goli de orice ginduri. Om era §i el. Iar Linda i§i trecea virful limbii peste buza de sus intr-un mod menit sS atragd privirea unui bSrbat §i s£-i gidile glandele. Nu c3 l-ar fi interesat, deloc, dar trecuse

' <limp de cind nu mai avusese o femeie gemind sub

»' Ji i iasim|ea ca Linda ar fi fosl campioana la gemete. I’unctaj maxim, se trinti Seth in separeu, imbujorat

ilt viclorie, inhatindu-§i Pepsi-ul; supse pu{in din sticia. Onm'ln. mai intirzie mult pizza aia? Sint lihnit.

Ti zimbi Linda veseia, in pofida nemul|umirii de

• I tost intrerupta. Asta trebuie sa fie noul adaos. Cum i - 1 heama, draguta? Nu mai prea tin minte.

Seth. 0 ochi dintr-o privire. FT§nea(a, fu prima §i singura lui omcluzie. vazuse o droaie, in scurta sa viaja.

- Tu cine e§ti? Eu sint Linda, o veche prietena de-a lui Ethan.

I'izzeria-i a tataiui meu. Marfa, atunci poate le spui s-aprinda §i-un foe sub pizza aia pina nu murim aid de batrinete.

El

- Seth.

Cuvintul §i privirea calma a lui Ethan furd de ajuns

pentru a-i inchide gura.

- Tatai tau mai face §i-acum cea mai buna pizza de

pe Coasta, adiuga el. cu un zimbet dezinvolt. Neaparat

3-i transmiti.

- 0 sa-i spun. §i mai da-mi §i tu un telefon, Ethan, i§i

filfii Linda mina stinga. De-o vreme-ncoace, sint o fe­

meie libera. §i se indeparta, balansindu-§i §oldurile ca un me- tronom bine uns.

Miroase ca dugheana din complex unde se vind

toate chestiile alea de gagici, strimba Seth din nas: nu-i piacuse, fiindca recunoscuse in ochii ei o umbra din maica-sa. Nu vrea decit sa ti se vire-n nadragi.

-

- Gura. Seth.

- Pe bune,

ridica Seth din umeri dar, din fericire,

abandon^ subiectul cind Linda reveni cu farfuriile de

pizza.

- Pofta bunS, le urS. aplecindu-se peste masa o idee

mai mult decit era necesar, Tn caz cS Ethan nu obser-

vase peisajul TncS de prima oara. Seth inhatS o bucata §i mu$ca. §tiind c-avea sS-i

friga cerul gurii. Aromele explodara, ficind ca arsura sa merite cu vlrf §i-ndesat.

- Grace face pizza din te miri ce, spuse el, cu gura

plina. E §i mai bunS decit asta. Ethan nu facu decit sa bombane. Gindul la Grace. dupS ce nutrise - chiar §i fSrS voia lui - o fantezie scurta

§i nadu§ita despre Linda Brewster, II enerva.

- Serios. Ar trebui sS vedem dacS vrea s3 ne pre­

pare, intr-una din zilele cind vine la curS|enie. Miine

vine, nu?

- Mhm, Iu3 Ethan o bucatS, nemultumit cS-i pierise

aproape toatS pofta de mincare. A§a cred.

- Poate ne face una Tnainte sS piece.

- Ai primit pizza in seara asta.

- Ei, §i?- termini Seth de infulecat prima bucata, cu

iujeala §i precizia unui §acal. Am putea. cum ar veni, s3 facem comparatie. Grace ar trebui sa deschida o pizze-

rie sau ceva, ca sS nu mai fie obligate sS facS toate muncile alea diferite. Tot timpul lucreaza. Vrea sa-§i cumpere casS.

- ZSu?

- Mda, i$i linse Seth latul miinii, unde i se prelinsese

pu|in sos. Doar una mica, dar trebuie sS aibS $i curte, ca sS poatS Aubrey sa zburde, sa-§i ia §i un ciine §i alte chestii.

- Ji-a spus ea toate astea?

Sigur. Am tntrebat-o de ce se dS de ceasu’ mortii

• I mature prin atitea case, plus munca la circiumi, §i a

/h. ( ,i mai

Aubrey n-or s i aibi o casS la lor pinS-ncepe Aub gr3- ilmi|ii. Cred cS pinS §i-o casi micS te costs de te usucS, nu?

mult de-asta. §i daci nu ci§tigi destul, ea §i

- Costs, rSspunse incet Ethan.

I$i amintea eft de multumit, cit de rnindru fusese cTnd

I9I lansase la apS propria locuintS. Cit insemnase pentru ol laptul de a §ti c i reugise in ceea ce-§i propusese.

- E nevoie de timp ca sS economise^.

- Grace vrea s i aibS casa la vremea cind Aubrey 0

■ja-nceapS gcoala. DupS aia, zice cS trebuie sS-nceapS iiconomiile pentru colegiu.

Pofni, hotSrind s3-gi putea impinge in stomac §i a treia bucatS.

- Ce naiba, Aubrey e micS, mai are-un milion de ani

pin-la colegiu. l-am spus-o §i pe asta, adSugS, incintat ca oamenii s3 gtie cS el §i Grace aveau conversatii. N-a

fScut decit sS ridS §i a zis cS acu 1 cinci minute lui Aubrey i-a iegit primul dinte. N-am prins poanta.

- Ideea era c i 3$tia mici cresc repede.

Intrucit pofta de mincare nu dSdea semne sS-i mai revini, Ethan inchise capacul peste pizza §i scoase banii s-o plSteascS.

- Hai pe-asta s-o ducem la gantier. DacS tot nu mai

ai gcoali miine diminea|S, mai putem lucra incS vreo douS ore.

LucrarS mai mult de douS. OdatS ce Tncepea, nu putea sS se mai opreascS. I se limpezeau gindurile, n-o luau razna, intrebindu-se. rngrijorindu-se. Barca era concretS, 0 sarcinS palpabilS, cu un final

previzibil. $tia ce facea acolo, la fel cum §tia ce facea §i in Golf. Nu exislau a1it de multe zone umbrite, cu poate-uri §i cu dac<$-uri. Ethan continua sa lucreze chiar §i dupa ce Seth se ghemui pe o prelate §i adormi. Zgomotul uneltelor in functiune nu pSrea sa-l deranjeze - de§i Ethan se tn- treba cum putea cineva sS doarma cu cea mai mare parie dintr-o pizza cu ardei $i cirnati in stomac. Incepu munca la capetele §i stilpii cabinei ?i ale timo- neriei, in timp ce vintul serii sufla alene prin u§ile de marfa deschise. Inchisese radioul, astfel ca acum sin- gura muzica era apa, cu notele bITnde ale valurilor lune- cind pe linga mal. Lucra meet, cu grijS, de§i putea sa vizualizeze per­ fect proiectul incheiat. Cam, hotari el, avea s£ se ocupe de majoritatea lucrSrilor interioare. Era cel mai priceput din toti trei la finisarea timpiariei. Phillip se putea ocupa de treburile grele; era mai bun la munca manuaia bruta decit ii piacea sa recunoasci. Daca reu§eau sa lina pasul, Ethan calcula ca urmau sa aiba nava vopsita §i lansata la apa peste doua luni. Calculul profiturilor §i al procentajelor il lasa in seama lui Phillip. Banii aveau s3 se duca pe avocaji, la §antierul naval $i in propriile lor burfi. De ce nu-i spusese Grace niciodata ca voia sa-§i cumpere o casa? Ethan se incrunta ginditor, in timp ce alegea un nit galvanizat. Nu era un pas cam mare, s3 discute pro- blema cu un baiat de zece ani? Dar, recunoscu el. Seth o intrebase. El unul nu-i spusese decit ca nu trebuia sa se spe- teasca atita cu munca - n-o intrebase de ce insista. Ar fi fost mai bine sa se impace cu tatdl ei, T$i spuse

(Ethan iara§i. Dac5 ei doi reu$eau sa Tndoaie jeapdna aia do mindrie a neamului Monroe pentru doar cinci minute,

puteau ajunge la o Tn|elegere. R3m5sese gravida - iar Elhan nu se indoia ca Jack Casey profitase de o fata llnara §i naiva, lucru pentru care merita sa fie impugcat - dar povestea asta era trecuta §i terminata. Familia lui nu Jinuse niciodata ranchiuna, mare sau mica. Se certasera, desigur - iar el §i frafii lui se luasera adesea §i la bataie, Dar, cind terminau, era gata. Lucru destul de adevarat, nulrise unele semin^e de pica pe Cam, fiindca fugise in Europa, §i pe Phillip, pen­ tru ca se mutase la Baltimore. Toate se intimplasera atit

de

deschisa. Totul se schimbase inainte ca el s3 clipeasca din ochi macar, §i-$i rumegase indelung durerea. Insa chiar §i a§a, nu le-ar fi intors niciodata spatele, daca vreunul avea nevoie de el. §i §tia ca nici ei nu i-ar fi Intors lui spatele.

I se p3rea cea mai mare prostie $i paguba imagina­ ble ca Grace nu cerea ajutor, iar tatai ei nu i-l oferea. Se uita la ceasul mare $i rotund prins pe perete,

deasupra u$ilor de la intrare. Fusese ideea lui Phillip, i§i aminti Ethan, cu o jumatate de zimbet. Socotise c3 aveau nevoie s3 §tie cit de mult timp lucrau dar, din cite b3nuia Ethan, Phillip era singurul care se ostenea sa noteze orele. Era aproape unu, ceea ce insemna ca Grace avea sa termine treaba la circiuma cam paste o ora. Nu era nimic r3u daca-l urea pe Seth in camioneta $i dadea o

raita scurta pina la Shirley's. Doar ca sa

vire de control. Chiar cind incepea sa se ridice, il auzi pe bdiat scincind in somn.

repede, dupa moartea mamei lor, cind rana era in ci

arunce o pri-

In sfir$il, T$i spune pizza cuvintul, reflects Ethan, cIS tinTnd din cap. Dar banuia cS nici o copilSrie nu putea fi complete firS cota ei de crampe. CoborT, rulmdu-51 umerii pentru a-§i alunga cTrceii, in limp ce se apropia de bSiatuI adormit. Se ghemui lingS Seth §i-i puse o minS pe umSr, scu- turindu-l u$urel. lar bSiatuI sSri ca ars. Pumnul sSu strins il nimeri pe Ethan drept in gurS, azvirlindu-i capul Tnapoi. §ocul, mai mult decit durerea

bruscS §i vie, il fScu sS injure. BlocS umnStoarea loviturS, dupa care apucS strins bratul lui Seth.

- Stai.

- la-ji labele de pe mine!

Innebunit, disperat $i incS prins in ghearele cleioase

ale visului, Seth i§i agita miinile prin aer.

- la-ti labele imputite de pe mine!

In|elese pe loc. Expresia din ochii lui Seth - teroare

crudS §i furie sSIbatica. Le sim{ise cindva §i el pe amin- douS, deopotrivS cu o cutremurStoare neputin^S. ii dSdu drumul, ridicind ambele miini, cu palmele in fatS:

- Ai visat.

O spusese calm, fSrS inflexiuni, §i ascultS ecoul res-

pira^iei intretSiate a lui Seth in aer.

- Adormise§i.

Seth rSmase cu pumnii string. Nu-$i amintea cind adormise. Tinea minte cS se ghemuise pe prelata, ascul- tindu-l pe Ethan cum lucra. lar urmStorul lucru pe care-1 §tia era cS se afla din noua Tntr-una din camerele alea intunecoase, cu mirosuri acre §i prea omene§ti. unde zgomotele din camera alSturatS erau prea puternice §i prea animalice.

lar unul dintre b3rba|ii far5 fa(3 care foloseau patul

{niimi'i lui se apropiase pe furi§ §i iar3$i T§i pusese mii- mla pe el. Ins5 cel care-1 privea acum era Ethan, rSbdator, cu praa mult5 intelepciune in ochii s3i serioji. Seth Simti un nod in stomac, nu numai pentru ceea ce se intimplase, 11 91 fiindeci Ethan acum §tia. Neputindu-se gindi la nici un cuvint sau scuzS. Seth

M multurfii s3 inchida ochii.

Acest lucru avu cuvintul hotSritor asupra lui Ethan. Cedarea in fa^a neputin(ei, alunecarea in ru$ine LSsase

tana aceea in pace, dar acum se parea c3 la urma urmei

ini trebuia s-o oblojeascS.

- Nu trebuie s<S te temi de ceea ce a fost,

Nu m3 tem de nimic, deschise Seth brusc ochii; (uria din ei era mature §i inver§unat3. dar glasul ii tre- mura ca al unui copil ce era. Nu mi-e frica de-un timpit

de vis.

- $i nici rusine nu trebuie sS-ti fie.

Fiindci ii era, 0 ru§ine hidoasa, Seth s5ri in picioare. Avea din nou pumnii strin$i, pregatiti.

- Nu mi-e ru$ine de nimic. §i habar n-ai dracului

despre ce e vorba.

- Ba am habar dracului perfect de bine despre ce e

. Tocmai din acea cauz5, nu suporta sS vcrbeascS. Dar, in pofida pozi^iei sale sfidStoare, bSiatuI tremura. Singurul lucru care-i mai rSmasese de feicut era s5 vor- beascS. Cel mai potrivit lucru.

verba.

- $tiu ce efect au avut visele §i asupra mea, cum am

continuat s3 le am mult timp dupa ce partea aia din viata

mea se sfir§ise.

§i inc3 le mai avea, din cind in cind, dar nu era nevoie sS-i spunS baiatului cS II a§tepta o via$ intreagS de amintiri §i lupte cu e!e.

- $tiu ce te fac sa simti.

- Gogo§i.

Lacrimile il ardeau pe Seth inapoia ochilor. umilindu-l §i mai mult.

- Nu-i nimic in neregula cu mine. M-am cSrat dracu'

de-acolo, nu? Am scapat de ea, nu? §i-napoi n-am s5 m3 mai intorc, orice-ar fi.

- A§a este, n-ai s3 te mai intorci, confirms Ethan. Orice-ar fi.

- Putin imi pasa ce crezi tu sau oricine despre ce

s-a-ntimplat atunci. §i n-ai sa m3 duci de nas sS vor- hesc, prefacindu-te c3 §tii.

- Nu e nevoie sS spui nimic, rSspunse Ethan. §i nici eu n-am nevoie s3 m3 prefac.

LuS §apca pe care pumnul lui Seth i-o zburase din cap §i §i-o trecu absent prin mtini, Tnainte de a §i-o pune la loc. Dar gestul acela firesc nu reu$i cu nimic sS-i destindS ghemul strins §i lunecos de tensiune din pintec.

- Maic3-mea a fost o tirfS - mama mea naturals. §i

mai era §i toxicomanS, dependents de heroinS. RSmase cu ochii spre ai lui Seth, vorbind pe un ton normal.

- Eram mai mic decit tine cind m-a vindut prima

datS, unui pSrbat cSruia-i pISceau bSie(ii mici. Respirajia lui Seth se accelerS, in timp ce fScea un pas Inapoi. Nu, fu singurul cind care-i putu trece prin

minte. Ethan Quinn era intru totul puternic §i solid §i normal.

- Min{i.

De cele mai multe on, oamenii mint ca sS se laude, »<iii c.i s3 scape din vreo prostie pe care au f3cut-o. Nici ii nu vAd ce rost are - necum sA mai §i mint despre a$a <•VII. Ethan i$i scoase din nou §apca. fiindcA deodatS o *lm|ea prea strinsA pe cap. I§i trecu mina prin pAr, o (Ini, i de douA ori, ca pentru a alunga greutatea.

- MA vindea barbatilor ca sA-§i plAteascA drogurile.

Mnma oara, m-am zbAtut. N-am reu§it sA-l opresc, dar m am impotrivit. §i a doua oarA m-am tmpotrivit, §i de iiltn citeva ori dupS aia. Pe urmA, nu m-am mai ostenit ■A m3 zbat, fiindcA nu era decit cu atlt mai rSu. Privirea Ti rSminea a^intitA drept intr-a bAiatului. In lumina crudA a ISmpilor din plafon, octiii lui Seth erau Intunecaji §i nici pe departe atlt de calmi cit fuseserA cind Ethan Incepuse sA vorbeascA. II durea pieptul,

l>1nA-§i aminti sA respire din nou.

- Cum ai suportat?

- Am incetat sA-mi mai pese, ridicA Ethan din umeri. Am Tncetat sA mai exist. dacA Tn^elegi ce vreau sa spun. N-aveam pe nimeni cAruia sA-i cer ajutorul - §i nici nu

§tiam dacA exista sau nu cineva. Umbla mult din loc in loc, ca sA-i piardA urma asisten|ii sociali. Seth §i simjea buzele strinse §i uscate. §i le frees brutal cu dosul miinii.

- NiciodatA nu §tiai unde aveai sS te trezegti di- mineatA.

- Mhm, nu $tiam niciodatS.

InsA toate locurile arAtau la fel. Toate miroseau la fe!.

- Dar ai fugit. Ai scApat.

- Mhm, am scApat. Intr-o noapte, dupA ce clientul

terminase cu amlndoi, a fost

o problems.

Urlete. singe, blesteme. Durere.

- Nu-mi mai amintesc totul exact, dar au venit sli

cletii. Probabil cS arStam Tntr-un hal fSrS de hal, flindcfl m-au dus la spital §i au Triples totul destul de repeda.

Am ajuns in sistemul social §i a§ fi putut rSmine acolo. Dar doctorita care m-a tratat era Stella Quinr.

-

§i te-au luat la ei.

-

M-au luat.

$i aceste cuvinte, numai acestea, alinaj senzatia da

greats din pintecul lui Ethan.

- Nu numai c3 mi-au schimbat viata, mi-au salvat-o.

MultS vreme dupS aia am avut visele, alea transpirate in care te treze$ti incercind sa respiri, convins cS iar te-ai intors. $i chiar dupS ce-ti dai seama cS nu-i adevSrat, TncS mai ti-e frig un timp. Seth i§i §terse lacrimile cu nodurile degetelor, dar acum nu se mai ru$ina cu ele.

- Eu am scSpat intotdeauna. Uneori, i§i puneau mii-

nile pe mine, dar scSpam. Nici unul din ei nu m-a

- Bravo (ie!

- Da' tot voiam sa-i omor, §i pe ea. Voiam.

- §tiu.

- N-am vrut sS spun la nimeni. Cred c3 Ray §tia. §i

Cam $lie oarecum. Nu voiam sS creadS nimeni ca am sS se uite la mine §i s3 creada N-o putea exprima in cuvinte, ru$inea de a-l privi

cineva §i a §ti ce se intimplase, ?i ce s-ar fi putut in- limpla, in camerele acelea intunecoase §i mirositoare.

- De ce mi-ai spus?

- FiindcS trebuie sS §tii cS asta nu te face s3 fii mai putin om decit e§ti. Ethan a§teptS, §tiind cS Seth avea sS se decidS dacS accepta sau nu adevSrul acestui lucru.

■iflea ce vedea Seth era un bSrbat, inalt, puternic, •trtpln pe sine, cu miini mari, bcitatorite, §i ochi lini§tifi. (Inn dintre greutatile care-1 ap<5sau pe suflet se ridicS. Cred c£ a§a e. Apoi, zimbi pu|in:

- l|i curge singe din gur3. I than se $terse cu dosul miinii, §tiind c5 trecusera paste o linie subtire $i nesigurS. Ai un cro§eu de dreapta bun. Nici nu l-am vSzut vflnind. lntinse o minS, cu titlu de incercare, ciufulind pSrul iflva§it de somn al lui Seth. Zimbetul bSiatului ramase la locul s3u. - Hai s3 facem curat, spuse Ethan, §i s3 mergem ncasa.

Capitolul 5

Grace avea o dimineafa plina de treburi. Prima serie de rufe intra in ma$ina la §apte §i un sfert. in timp ce fierbea cafeaua, iar ochii ei inca mai erau aproape Tn- chi§i. I§i stropi florile de pe veranda §i micile risadnife cu plante medicinale de pe pervazul bucatSriei, cSscind de-i trosneau falcile. Pe cind cafeaua incepea sd aromeze aerul §i s£-i dea sperante, spSI3 paharele §i vasele pe care le folo- sise Julie in seara trecuta, cind statuse cu Aubrey. In-

chise punga cu cartofi pai, o puse la locul ei in dulap, apoi §terse firimiturile de pe tejghea, unde i§i luase Julie gustarea in timp ce vorbea la telefon. Julie Cutter nu era exemplar de ordonata, dar o iu- bea mult pe Aubrey. La §apte $i jumatate punct - dupa o jumatate de cea§ca de cafea - Aubrey se trezi.

Sigura ca rdsdritul soarelui, T§i spuse Grace, pornind din chicineta spre dormitorul de linga living. Fie ploaie fie soare, fie zi de saptamina sau weekend, ceasul intern al lui Aubrey suna in fiecare dimineata la §apte §i jumatate. Grace ar fi putut s-o lase in leagSn pin3-§i termina cafeaua, dar in fiecare zi a?tepta cu nerabdare acel mo­ ment. Aubrey se ridica in picioare la marginea leaganu- lui, cu buclele aurii incurcate dupa somn $ obrajii inca inro§i(i de perna, Grace (inea minte §i-acum ziua cind intrase prima oara pentru a o gasi pe Aubrey in picioare, leganindu-se pe picioru§ele ei nesigure, cu fata luminaia de triumf §i surprindere. Acum, picioarele lui Aubrey pareau mult mai solide. Ridica unul, apoi pe ceiaialt, intr-un fel de mar§ vesel. Rise sonor, cind Grace intra in camera.

- Mama, mama, ula, mama mea.

- Buna, fetita mamei.

Grace se apleca peste margine pentru primul sarut, oftind. §tia cit noroc avea. Nu se putea sa existe pe intreaga planeta un copil cu o fire mai veseia decit fetita ei.

- Ce face Aubrey a mea?

- Opa! Afaiai

- Te cred. Vrei pi§u?

- Vleau pisu, confirma Aubrey, chicotind cind Grace o ridica din leagan.

in-.iructia de toaleta era in curs, conchise Grace, ve- Mfl' Indu-i scutecul de noapte in time ce mergeau spre I mi<> Avea succesele §i e§ecurile ei. Da asta data, Aubrey avu succes, iar Grace se lansS Inlr-un generos elogiu al funcliilor fiziologice, pe care nu l-m li putut in|elege decit un parinte de copil mic. P3rul §i tlln|n fur3 periati in baia cTt o debara, pe care Grace o Inveselise cu zugraveaia verde-menta §i perdele cu ilungi multicolore. Ircepu, apoi, rutina micului dejun. Aubrey voia fulgi wei de cereale cu banane, dar nu §i lapte. Cind Grace Incepu sa-l toarne, i$i trinti minuta peste castrona?, scu- lurlnd cu vigoare din cap:

- Nu, mama, nu. Tasca. Te log.

- Bine, laptele in cea§ca.

Grace ii umplu una 51 o puse pe tavita scaunelului Inalt, linga castrona§.

- $i-acum, papa. Azi avem multa treaba.

- fe tleaba?

- la sa vedem, incepu Grace sa parcurga programul

zilei, in timp ce-$i pregatea 0 felie de piine cu unt. Tre- buie sa terminam rufele, apoi i-am promis doamnei West ca-i spaiam azi ferestrele.

Munca de trei ore, dupa calculele ei.

- Pe urma, avem de mers la piata.

Aubrey scoase o exclamatfe de piacere:

- Domni§oara Luti.

- Da, ai s-o vezi pe domni$oara Lucy.

Lucy Wilson era una dintre persoanele favorite ale lui Aubrey. Casieri^a de la supermarket avea pentru ea Tn- totdeauna un suris - §i o acadea.

- Dupa ce punem la loc cumparaturile, mergem la familia Quinn.

- Seth! zimbi Aubrey, cu laptele prelingindu-i-se prin-

tre buze. - Ei, iubito, nu sint sigurS dad5 as£zi va fi acolo. S-ar putea sS fie in Golf, cu Ethan, sau ccasS la prietenll lui.

- Seth, repetci Aubrey, foarte convinsS, tuguindu-gl buzele intr-o bosumflare Tnc5p3|inat3.

- Mai vedem, incepu Grace s5 §teargS laptele vSrsat.

- Ethan.

- Poate.

- Cutii.

- Foolish, cu sigurantS.

SSrutS cre^tetul capului lui Aubrey §-§i acordS luxul

unei a doua ce$ti de cafea.

La opt §i un sfert. Grace era inarmatS cu un teanc de ziare §i o sticIS de vaporizator care continea un amestec de ofet §i amoniac. Aubrey se distra pe iarbSi, cu jocul eu Mattel Seo'n Say. La fiecare citeva secunde, cite o vac3 mugea sau un pore guita. lar Aubrey nu uita niciodatS Sei reproduce sunetul. La vremea cind Aubrey i$i comutS preferin|ele spre cuburile de construit, Grace termirase ce spSlat §i lus- truit parlea exterioarS a geamurilor din fata §i latura casei, Tncadrtndu-se perfect in program. $i ar fi respectat programul pinS la capSt, dac3 doamna West n-ar fi ap5- rut tocmai atunci cu ni§te pahare mari cu ceai de la gheafS §i un mare chef de vorbS.

- Nu $tiu cum sS-|i multumesc cS te-ai ocupat de

asta pentru mine, Grace. Doamna West, bunica multorcopii, ii adusese lui Au­ brey de b3ut intr-o cea§c3 de plastic colorat, cu r3tu§te pe margine.

O fac cu piacere, doamna West.

Eu pur §i simplu nu mai pot ca alia data, cu artrita ifc-ii $i tare-mi mai place ca ferestrele mele sa straiu- »•■*( l, 2imbi batrina, adincindu-§i ridurile de pe fa(a biizdata de vreme. !ar tu. §tiu c3 le faci sa straiuceasca. N«poata mea, Layla, a spus ca mi le spala ea. Dar am tf-|i spun adevarul §i sa se fac-a§a cine minte, Grace, Ihti asta e o Tmpra§tiata. Cel mai des, incepe treaba $i-o Immina sforaind in grSdina de legume. Nu §tiu ce-o sa in ileaga de ea. Grace rise, incepind sa frece fereastra urmatoare.

- Are abia cincisprezece ani. li sta mintea la baieti, haine §i muzica.

- Mie-mi spui, d3du din cap doamna West cu atita

wlgoare, incit a doua barbie i se legSnS in ritmul migcarii. I Mi, la virsta ei, eu puteam sa curaj un crab repede cTt

n )i clipi din ochi. Irmi ci§tigam traiul §i nu-mi luam gindul de la muncS pina nu terminam. li f5cu cu ochiul:

- lar pe urma, m3 gindeam la baieti.

Rise din toata inima, inainte de a-i zimbi lui Aubrey:

- Ce mielu§ic5 dr3gSla§5 ai tu aid, Grace.

- Lumlna vie^ii mele.

- §i-i cuminte cit Tncape. Pai, bSietelul cel mai mic ai

lui Carly a mea, Luke, nici doua minute nu sta la un loc Si-$i petrecere fiecare ora cit nu doarme cautmd necazul cu luminarea. Mai saptamina trecuta l-am prins caiarin-

du-se pe perdelele mele din salon ca o pisica. Totugi, amintirea o facu sa chicoteasca.

- E de groaza, Luke asta.

- Are §i Aubrey momentele ele.

- Nu-mi vine sa cred. Cu feti§oara asta de ingera§?

Mtine poimiine va trebui s3-i ba|i pe baieji cu ba{ul, ca sa

nu adulmece pe ITnga dulceaja asta. Foe de frumut • * Am ?i vazut-o tinindu-se de min5 cu unul. Grace coborT pulverizatorul §i intoarse repede ca[«> pentru a se asigura ca fetita ei nu crescuse in timp ce m nu se uita.

- Aubrey?

Doamna West rise din nou:

- Se plimba pe cheu cu baiatul 51a, Quinn - ala noul.

- A, cu Seth.

Sentimentul de ugurare era atit de ridicol, incit Gram puse sticla jos $i-§i luS paharul s5 bea.

- Aubrey are o s!5biciune pentru el.

- ArStos b5iat. Micul meu Matt este coleg de ?coali»

cu el - mi-a spus cum l-a cirpit Seth pe bataugul ala de

Robert, acu'

spun ca era §i timpul s-o fac5 cineva. Cum le merge, la Quinn?

N-am putut s5 nu-ml

citeva

s5pt5mini.

AceastS intrebare reprezenta principalul scop pentru

care ie§ise, dar doamnei West ii pIScea s5 ajunga treptat la subiect.

- De minune.

BStrina i§i dadu ochii peste cap. Trebuia s-o des- coas5 pe indelele.

 

-

Fata aia cu care s-a insurat Cam e o frumusete,

mai

mult ca sigur.

$i trebuie sa aiba §i miini iuti, ca sa-l

tin5

pe

unul

ca

el

la

locul lui.

Intotdeauna a tost un

nebunatic.

- Cred c5 Anna ii face fata.

- S-au dus undeva-n str5in5tate in luna de miere, nu-i a§a?

- La Roma. Seth

splendoare.

mi-a ar5tat o ilustrata

de la ei.

E o

- Imi aduce mereu in minte filmul 51a cu Audrey Hep-

nu se

•k* M> imemenea filme.

* Honnn Holiday 1, zimbi Grace cu nostalgie. Avea f—• nun operelor clasice §i romantice.

|i Gregory Peck -

unde ea e prin^esS. Azi

Ailn e

•iica semSna putin cu Audrey Hepburn, reflects

• »-mn West. Culoarea nu se potrivea, desigur, Grace

• • 11 binndS ca o vikingS, dar avea aceia§i ochi mari §i

•»m

• i Dumnezeu. I u n-am fost nicSieri in stfainatate. Coea ce. in mintea doamnei West, includea §i dou3 • • ml din Statele Unite.

■ ma §i driguta. §i era suficient de slaba, martor ti

- Se-ntorc curind? Peste citeva zile. Hmmm. Ei. in casa aia e nevoie de o femeie, fSrS dn u|ie. Nu-mi pot Tnchipui cum e acolo, patru bSrbati Inir-o cas5. Cred c3 jumState din timp miroase ca un yailiar sportiv. Nu cunosc un b3rbat pe P§mTntul Ssta «-ire s3 fie-n stare sa fac3 pipi §i S3 nimereascS perfect loaleta. Grace rise, revenind la spilatul ferestrelor. Nu-s chiar a§a de rSi. La drept vorbind. Cam in- in imea casa destul de bine, Inainte de a m3 angaja pe mine la menaj, Dar singurul dintre ei care nu uitS s3-§i goleasca buzunarele Tnainte de a-§i arunca pantalonii in co§ e Phillip.

- Dac3 asta-i partea cea mai rea, nu-i chiar atit de

rfiu. Cred c3 sojia lui Cam va prelua ingrijirea casei,

1.

-

Vacanja

la Roma", 1953, r. William Wyler (n.tr.)

dupa ce se tnlorc. Mina lui Grace se strinse pe ghemotocul de ziai, i* limp ce inima i se oprea un moment in loc.

- Pai

Anne.

LucreazS

cu norma intreagS Tn Print**

-

Mai mull ca sigur c-o va lua in seama ei. E cel n>

bine pentru bSiat, cred, sa aiba tot timpul o femeie w.

cas3. De data asta, nu §tiu ce-o mai fi avut Ray in c.i|

rSpoi.m

biala Stella

om de virsta lui. s3 ia a$a, un-doi, un bSiat. Orice-ai i una, alta. Nu c-a§ crede o vorbulita din toate birfele alo.i urite pe care le mai auzi cind §i cind. Nancy Claremonl ■ cea mai rea, trancane§te din clantS ori de cite ori arc

ocazia. Doamna West a§teptS un moment, sperind cS Grace avea sS IrancSneascS dintr-a ei. Dar Grace s< incrunta atenta spre fereastrS.

jur.

Era un om

bun la inima,

da, dar dupa ce-a

a-nceput sS-i fileze o lamps. a$ zice. Ui

- §tii cumva dacS va mai trece pe la ei inspectorul 31a de asigurSri?

- Nu, rSspunse incet Grace, nu gtiu. Sper cS nu.

- Nu-nteleg cu ce conteazS pentru compania de asi

Ray s-a

sinucis - §i eu nu zic c-a f5cut-o - n-o pot dovedi, nu-i a§a? FiindcS FScu o pauzS de efect, ca intotdeauna cind ajungea la argumentul esenjial.

gurSri de unde-a venit bSiatul. Chiar dacS

- N-au fost de fata!

Rostise ultimul cuvmt pe

un ton triumfal,

atunci cind ii declarase acela§i lucru lui Nancy.

- Profesorul Quinn nu s-ar fi sinucis,

Grace.

- Sigur ca nu.

la

fel

ca

murmura

m m.i un subject de discutie atil de interesant (Jfliiitul, insS j (nlrerupse, ciulind urechile. * Nii cfl sunS telefonul. Cind vrei sa-ncepi pe dinSun-

*► kitiA aingurS, Grace, mai spuse ea, In timp ce pleca

r -

* Umce nu spuse nimic, continuind sa lucreze nemtre-

-i ■ Mlntea, insS, i se Tnvirtea in cap. Ti era ru§ine cS nu

N |Mila.i'concentra asupra profescrului Quinn. Nu se

C )in glndi decit la ea §i la ceea ce era posibil sa se

'

•ruple.

de la Roma, dorea sa ia in

•- ei gospodaria? Oare Grace urma sS-§i piarda

• )nre Anna, la intoarcerea

|fc<ji"i de-acolo §i banii in plus pe care-i ci§1iga? Mai rSu

mult mai rSu - avea sS piardS acele ocazii de a-l

w lun pe Ethan o data sau de doua ori pe saptamina?

(to -i lua masa impreuna din cind in cind? Se obi§nuise - devenind chiar dependents - s3 facS din viata lui, chiar $i la un nivel periteric, i§i dadu nn aeama. §i, oricit era de neinsemnat, ii pIScea sa-i

ImpatureascS hainele. sa-i netezeasca cear§afurile pe

pal l§i permitea chiar §i s3 creadS eS Ethan se gindea la

on cind ii gSsea bilejelele prin casa. Sau strecurate intre mar^afurile proaspSt spaiate, seara. Avea sS piarda §i asta - sa piarda placerea de a-l venea venind de la debarcader sau ridicind-o pe Aubrey

In bra|e cind feti|a ii cerea un sSrut, ori privind spre ea §i

.iruncindu-i zimbetul acela incet? Aveau sa raminS toate

■icestea doar ni$te imagini pSstrate in mintea ei? Zilele vietii sale aveau sa continue la nesfir§it, fara

a mai avea nici mScar acest lucru pe care sS-l a§tepte cu nerSbdare. lar noptile urmau sa continue la fel, in singuratate.

Inchise strins ochii, luptindu-se cu deznSdejdaa. A|«»

ii deschise din nou, c!nd Aubrey o trase de tivul panl.ii*■ nilor scurti:

- Mama. Damni§oara Lu(i?

- Curmd, iubito.

FiindcS sim|ea nevoia, Grace o ridica pe Aubrey brate, ca s-o imbrati§eze cu dragosle.

Era aproape ora unu cmd Grace termini de pus in locurile lor cumpSrSturile §i de pregatit masa lui Aubrey Intirziase doar cu o jumState de ora $i se gindea cJ putea s-o recupereze f5r3 prea mare bataie de cap. Nu Tnsemna decit s3 se mi§te pu|in mai repede, fara a y mai lua gmdul de la treabd. Gata cu fanteziile, i§i impus> ea, in timp ce-o lega pe Aubrey Tn fotoliul ma§inii. Gal.■ cu aiurelile.

- Seth, Seth, Seth, cinta Aubrey, topSind nebune§te

- Vom vedea.

Grace se a§ez3 la volan, introduse cheia in contact 51 0 rasuci. Raspunsul fu un scri§net §i o bufnitura.

N-am

limp de bancuri.

Destul de panicata, rasuci din nou cheia, apasind repetat pe accelerate, §i ofta de u$urare cind motorul se ambaia.

- A,

nu,

nici nu te gindi.

RSrS figuri de-astea.

- A$a mai merge,

bombSni ea, in timp ce scotea

ma$ina

de

pe aleea

scurta, in

marjarier. Am

pornit,

Aubrey.

- Am polnit!

Peste cinci minute, la jumatatea drumului dintre casa ei §i cea a fratilor Quinn, vechiul sedan tu$i din nou. se zgiltii, apoi scuipa un nor de fum de sub capota.

I ii dracu'l I ii dlacu'! repetS voioasS Aubrey. <Bce nu fScu decit sS-§i apese podurile palmelor C * ochi. Era radiatorul, nu se Indoia. Luna trecutS • cureaua de transmisie a ventilatorului, iar Inainte,

| h « 4m de frinS. ResemnatS. trase pe dreapta §i cohort IftflaichidS capota. n*m o coloanS de fum, fSctnd-o sS se retragS, tu- Hot'SrttS, i§i mghi|i nodul de deznSdejde din git. t^iiH c& nu era nimic grav. Putea s3 fie iarS§i doar vreo

■■■■!■.

ill* A era cazul

M l 1 Impujineze bugetul, §i-a§a chinuit, ca sS cumpere

■iiA rablS.

Oricum, pe moment n-avea ce face. Deschise portiera din dreapta §i descheie Centura lui Aubrey

Iar dacS

nu -

oftS ea - trebuia sS se hotSrascS

sS mai pompeze bani Tn rabla aia sau

- Iar s-a imbolnSvit ma$ina. iubito.

- Auuu.

- Mhm, a§a c-o s-o ISsSm aid.

- SingulS?

Grija lui Aubrey pentru obiectele neinsufle|ite o fScu

l'n Grace s5 ztmbeascS din nou.

- Nu pentru multS vreme. II voi suna pe omul de la

■■ervice sS vinS §i sS vadS de ea.

- Si s-o facS bine.

- A§a sper §i eu. Acum, mergem pe jos pinS acasS la

Seth.

- Okay!

IncintatS de schimbarea din program, Aubrey porni

cu pas vioi. DupS patru sute de metri, Grace a ducea tn brafe.

Dar era o zi frumoasa, T§i reaminti ea. lar mersul i«

jos ii dadea prilejul sS priveasca

in jur

§i

s3

vadfl

adevarat. Caprifoiul se Tntindea de-a lungul gardului aio marginea o planta|ie de soia Tngrijita §i mirosea fern*

cator. Culese o floare penlru Aubrey. Atunci cind ajunserS linga mla§tina Tnvecinata eu pr<

prietatea familiei Quinn, o dureau bratele Se oprirS m studieze o broasca lestoasa care statea la soare pe m;n ginea drumului, iar Aubrey chicoti vazind cum ?§i trav capul in carapace cind Tntinse mina s-o atinga.

- Acum poji merge putin pe jos, pui$or?

- Obosil

Cu ochi rugatori, Aubrey Tntinse bra|ele:

- Opa!

- Okay, sus cu tine. Aproape-am ajuns.

Era trecut de ora siestei, T§i spuse Grace, Aubrey voia s3 doamna imediat dup§ prinz, in fiecare zi. Dorme.i doua ore, aproape la minut, dupa care se trezea plina de energie. Capul fetitei era deja o greutate sforaitoare pe umarul lui Grace, cind urea pe veranda §i intra in cas3. Dupa ce-§i culca fiica pe canapea, Grace urea grS bita la etaj s5 scoata a§ternuturile de pe paturi, sa adune §i sa sorteze rufaria. Cu prima serie in ma§ina, dadu un telefon grabit la mecanicul care-§i dadea toata silinta sa-i tin3 sedanul in viaja. Alerga inapoi la etaj, facind din nou paturile, cu a§ter- nuturi curate. Ca s3 economiseasca drumurile pe scara, T$i tinea materiale de curajenie la fiecare nivel. Atac3 mai Tntii baia, spaiind §i ciatind val-virtej, pina cind fa- ian|a §i cromurile scinteiara. l§i dadu seama ca era ultima ei zi completa in casa

«> <m Inainte de a se intoarce Cam §i Anna. Dar se

■i »* '.ie deja, la un moment dat In tirmpul drumului de-un • * nlru §i jumState de la ma§ina r3mas3 In pang, s3-§i

- 1 ce douS ore pentru o lustruite rapidS, in ziua cind •"•mj s3 soseascS. So mindrea cu munca ei, nu? §i, fSrS indoialS, o alta 'tie avea s3 observe ordinea, col|urile curate, cele ,vn lu$e in plus pe care incercase s5 le adauge. 0 IsctualS ca Anna, o femeie cu o carierS care o so­

il

Hit. avea s<J-§i dea seama, nu-i a$a, ca era nevoie de

i mice In cas3? Alerg5 iar3$i la parter pentru a o controla pe Aubrey, Moase rufele ude din ma$ina de spaial, pumndu-le Tn-

li un co$, §i incSrcS a doua serie. Avea sa se asigure c3 erau flori in dormitorul conju- u-i. la Tntoarcerea tinerilor d5s5toriti, $i urma sS scoata IHosoapele bune, pufoase. Avea s<i-i lase un bilet lui Phillip pentru a cumpara ni§te fructe, ca sa le aranjeze frumos in fructiera de pe masa din buc3t3rie. Urma s3-§i facS timp pentru a cerui podelele din lemn do esenja tare, a spaia §i a c51ca perdelele. Intinse repede rufele la uscat, f3r3 nimic din plScerea i « care i-o produces de obicei acea activitale. Totu§i, munca simple incepea s-o calmeze. Totul avea s5 iasa bine, intr-un fel sau altul.

Se pomeni c!Stinindu-se §i scutura din cap pentru a V-l limpezi. Oboseala o lovise repede, ca un pumn in

h.irbie. DacS se ostenea sa calculeze timpul cit stStuse

in picioare gi circulase In ziua aceea, ar fi socotit gapte

ore, dupS cele cinci de somn din noaptea trecutS Ceea ce calculi, totugi, fu faptul c£ o mai agteplau inc3 douS- •,prezece. §i avea nevoie de o pauzS.

Zece minute, i§i f5g3dui ea $i, cum facea uneorl l> zilele Jungi. se inlinse pe iarba, lingS hainele se legem* pe sinma. Un somn de zece minute avea s3-i reaction organismul §i sa-i lase timp pentru a face curat in im catarie inainte de a se trezi Aubrey.

Ethan venea spre casa cu masina, din port. I§i scui tase programul pe apa, ISsTndu-i pe Jim §i fiul lui sa iat« din nou cu barca de pescuit pentru a verifica plasele dm Pocomoke. Seth era plecat la Danny §i Will, iar Ethan s< gindea s3 ia un prinz rapid. de§i cam tardiv, iar urnrl toarele citeva ore sa le petreaca la §antierul naval. Vou sa termine timoneria §i, eventual, s3 inceapa plafonu' cabinei. Cu cTt reu?ea sa faca mai mulle, cu atit ramine.i mai pujin timp inainte de a putea interveni Cam, penliu finisSri §i decoratiuni. Incetini cind vSzu ma$ina lui Grace pe marginea dm mului, apoi se apropie grabit. Privind sub capota, nu facu decit s3 clatine din cap. Blestemitia se mai tinea la un loc doar cu souipat de deochi §i rugaciuni, conchise el N-ar fi trebuil s3 conduca un vehicul atit de nedemn de nadejde. Daca, se intreba acru Ethan, dr3cia se hotara s3 se strice tocmai cind venea acasa de la circiuma, In toiul neptii? Privi mai atent §i §uiera printre dintf. Radiatorul era dus, iar daca o muncea gindul sa-l inlocuiasca, trebuia sa-i duca rnunca de lamurire. Avea sa-i gaseasca o magma decenta. la mina a doua. Sa i-o aranjeze - sau sa-l roage pe Cam, care se pricepea la motoare cum se pricepea Midas la aur, s-o regleze. Nici vorba s-o lase sa mai umble cu o aseme- nea rabia §i cu fetija pe deasupra. Se reculese §i facu doi pagi inapoi. Nu era treaba lui.

***

dracu', i$i spuse, cu o fulgerare de nervi ne-

»n>iil.i pentai el. ji era prietena, nu? Avea tot dreptui

MhIh o prietena, §i mai ales una care avea nevoie de

Im Oumnezeu gtia - indiferent daca Grace §tia sau ■ clt.l nevoie avea. Reveni in camioneta gi porni mai

• 'Ho spre casa, Tncruntat. I mi cit pe ce sa trinteasca uga cu plasa, cind o vazu i Aubrey ghemuita pe canapea. Expresia incruntata nu avea nici o gansa. Inchise ugurel u§a gi se apropie I'Mat I eli(a igi ^nea ufi pumn strins pe perna. Incapab1' s i la .ib|ine, i-l lua delicat, minumndu-se de degetelele H:aloa mici gi desavirgite. Avea o funda in jurul unei Indie, o panglicu|a de danteia albastra pe care banuia t i l-o legase Grace, de dimineata. Acum siatea strimba |l cu atit mai dragaiaga. Nu putu sa nu spere ca avea sa se trezeasca inainte • -i el sa trebuiasca sa piece din nou. Acum, insa, trebuia s-o gaseasca pe mama lui Aubrey, pentru a discuta despre un mijloc serios de Iransport. Inclina capul intr-o parte, tragind concluzia ca era prea linigte pentru ca ea sa se afle sus, facindu-gi tre- burile pe-acolo. Intra in bucatarie, unde observa ca inca ■ie mai vedeau urmele unui mic dejun luat In graba. Inca nu apucase sa stringa. Dar magina de spaiat murmura gi z3ri rufele fluturind in briza, pe sirma de- afara. In clipa cind pagi spre uga, o vazu. lar panica il izbi in plin. Nu gtiu ce-i trecu prin minte, numai c3 z3cea pe iarba. Imagini cumplite, cu boli gi rani, incepura sa i se invaimageasca prin minte. in timp ce navaiea afara. Mai avea doar un pas pina la ea, cind igi dadu seama ca nu

era le§inata. Dormea. Ghemuita cam la fel ca fiica ei, in casS. Cu un |hj» slrins lingS obraz, cu respiralia regulate, adincS *> i" ceata. I$i lasa genunchii inmuiafi sa cedeze §i se a$n linga ea, a§teptindu-§i inima s3 revinS la un ritm apropi de cel normal. §i statu astfel. ascultind filfiitul hainelor intinae uscat, §ipotul apei peste alge §i ciripiturile pSsSriloi. ■ timp ce se intreba ce naiba avea de facut cu ea. in cele din urma, nu facu decit sa ofteze, se ridic-i y aplecindu-se, o lua in braje. Grace se mi§ca §i se potrivi mai bine Tn bratele In facindu-i singele sa circule putin prea repede pentru a pastra lini$tea.

- Ethan, murmura, Tntorcindu-§i fa|a in adincitui

gitului sau §i incitindu-i luminoasa fantezie de a se ro*. togoli cu ea pe iarba aceea incaizita de soare. Ethan repeta ea, trecindu-§i degetele peste umarul lui §i facin du-l sa se intareasca precum fierul; $i din nou: Ethan. Numai ca, de data asta, fu un {ipat §ocat, cind i$i smuci capul inapoi, privindu-l cu ochi mari.

Erau tulburi de somn §i straiucitori de uimire. Gura i se deschise intr-un 0 ginga§, superb de ispititor. Apoi. ro§eata ii inunda obrajii.

- Ce-i? Ce e? ingaima ea, peste un amestec de

excitalie §i jena care-i punea un nod in stomac.

- Daca aveai de gmd sa tragi un pui de somn, puteai

avea la fel de multa minte ca Aubrey ca sa te culci Tn

casa, la adapost de soare. §tia ca glasul ii era aspru. N-avea ce face. Dorin|a il Tnhatase de git, infigindu-§i veseia ghearele.

- Eu doar

- Mi-ai scurtat viata cu zece ani, de spaima, cind

« ■vrtzut z5dnd aid. Credeam c-ai le§inat, sau mai ftoiin im

M iim Intins doar pentru dteva minute. Aubrey dor-

hm i

.11 c;i

Aubrey! Trebuie s3 v5d de Aubrey!

ta i!

Am vflzut-o eu. E bine. Era mai cuminte din partea 1 la Intindeai pe canapea, alSturi. Nil vin aid ca s3 dorm.

Si 1olu§i, dormeai.

Doaf un minut.

Al nevoie de mai mult dedt un minut.

Ba n-am nevoie deloc. Doar c3 azi mi s-au compli- ial loate §i mi-a obosit creierul. Aproape c3-l amuza. Se opri In buc5t3rie, cu ea Inca In bra|e, privind-o In ochi.

- Ji-a obosit creierul? Mhm Acum i se inchisese aproape de tot. Trebuia s3-mi odihnesc mintea pu|in. atita tot. I «*fl m3 jos, Ethan.

Nu era gata s-o lase. nu Inc3.

- Ji-am v3zut ma$ina pe drum, cam la o mil3 de-aici.

- L-am sunat pe Dave §i i-am spus. Va ajunge la ea imediat ce poate.

- Ai venit de-acolo pTn-aici pe jos, cu Aubrey In bra|e?

- Nu, ne-a adus §oferul meu personal. Las3-m3

odatS jos, Ethan. PinS nu exploda.

- Ei, po|i s3-i dai §oferului liber pe ziua de azi. V3

due eu acas3. cind se treze§te Aubrey.

- Pot ajunge §i singurS acas5. Abia am Tnceput cu- r3|enia. Acum trebuie s-o continui.

- N-ai s3 mergi pe jos dou3 mile jumate.

-

Am s-o chem pe Julie. D3 ea o fuga sa ne ia. ,• li

ai de lucru. Am

acum Tn pragul disperarii. Nu pot recupera, dac3 nu m» la§i jos. Ethan o privi lung:

Tntirziat cu programul, continua G r*»

- Nu e$ti cine §tie ce grea.

Fiorul se dorinta osciia spre enervare.

- Dac-ai de gind sa-mi spui ca-s siabSnoaga

- N-a§ zice siabanoaga. Ai oase fne, atita tot.

§i o came neteda §i ginga§3 peste ele. O depuse p« picioare, inainte de a uita ca intentiona sa aiba grija d< ea.

- Nu trebuie sa-ti mai faci probleme azi cu casa.

- Ba da. Am nevoie sa-mi fac meseria.

Nervii Ti erau Tntr-un hal f3ra de hal. Modu! cum o privea ii trezea pofta de a face un salt cu bolta drept In

tara(ele lui, dar §i de a o tuli pe u§a din spate, ca un iepura§. Niciodata nu mai simfise o dilema atit de dra matica in organismul ei §i nu putea decit s3 stea cu picioarele pe pamint. - Pot sa lucrez mai repede daca nu ma incurci tu.

- Am sa m3 dau la o parte imediat ce-o suni pe Julie

ca sa vezi daca poate veni sa v3 ia. Ridica mina §i-i scutura putin pufde papadie din par.

- Okay.

Grace se intoarse §i forma numarul la telefonul din bucatarie. Poate era mai bine, T§i spuse ea Tnnebunita, in timp ce telefonul Tncepea s3 sune, daca Anna n-avea chef de ea prin casa, dupa ce se intorcea. Se p3rea ca nu mai putea sta cu Ethan nici zece minute fara s-o apuce pandaliile. Daca o tinea tot a§a, era inevitabil sa faca un lucru care i-ar fi pus pe amindoi intr-o situs(ie penibiia.

Capitolul 6

I'o Ethan nu-l deranja sS lucreze la barca ore intregi, m um Mai ales cind putea lucra singur. Nu fusese ne- yiui' de mari eforturi pentru a fi convins sS-l lase pe Seth • \ 91 facS tabSra cu ceilalfi bSiefi, in curtea casei lor. Atlfel, Ethan rSminea 0 searS singur - mare raritate, in ultima vreme - avind timp sS lucreze farS a fi nevoit sS i>« IntrerupS pentru IntrebSri §i comentarii. Nu cS bSiatuI n-ar fi fost agreabil, medita Ethan. AdevSrul era cS se ata$ase strms de Seth. Fusese foarle normal sS-l accepte In via|a lui, fiindcS i-o ceruse Ray. l Mr afectiunea, aprecierea §i loialitatea crescuserS §i se ■.onsolidaserS pinS ajunseserS cTt se poate de fire$ti. InsS asta nu Tnsemna cS pu§tiul nu-l putea seca de ■nergie. In seara aceea, Ethan se finu de munca manuals. Chiar dacS te sim^eai treaz §i lucid la miezul nopjii, aveai toate §ansele sS fii cam neatent §i nu voia sS ri§te pier- derea unui deget cu uneltele electrice. In orice caz. munca in linigte il calma, §lefuitul manual al muchiilor §i al planelor pinS le simjea complet netede. Aveau sS fie gata pentru etan$eizarea bordajului ina- inte de sfir^itul sSptSminii §i-l putea pune pe Seth sS inceapa §mirgheluirea parapetilor. DacS pica §i Cam la tanc pentru partea de sub punte, iar Seth nu se plingea

prea mult de lucru! cu chitul, ra§cheta §i varul, timp *ii- sSptSminS, douS, aveau sS se descurce destul de bma

Se uitS

la ceas, vSzu cS timpul trecea repede yl t«

cepu s3-§i strings sculele. FScu §i curSJenie, intru<< Seth nu era acolo ca sS minuiascS mStura. Pe la unu §i-un sfert. f§i parcS ma§ina in fata circium. Nu intentiona s3 intre, cum n-avea de gind nici s-o Im* pe Grace sS parcurgS pe jos cei doi kilometri §i jumfllni- pinS acasS, la ie§irea din turS A§a cS se rezeml i fotoliu, aprinse plafoniera $i incepu s3-§i petreacS timii citindu-$i exemplarul cu urechi de mSgar din Cantu-

Row,1

InSuntru, tocmai se lua ultima comandS. Singurul In cru care ar fi f3cut-o pe Grace mai fericitS ar fi fost < Dave sS-i spunS cS, pentru a-§i pune ma$ina in funt fiune, n-avea nevoie decit de o bucatS de cauciuc putinS gumS de mestecat folositS. in schimb, Dave ii spusese ca o costa cit echivalentui pe trei ani din amindouS, dupS care avea mare noro dacS vechitura mai mergea TncS opt mii de kilometri. Era o problems cu care urma s3-§i batS capul mai tirziu; pe moment, era ocupatS cu un mu$teriu peste mSsurS de insistent, care poposise la St. Chris in drum spre Savannah §i era sigur cS Grace ar fi dorit s3 fio distractia lui pe seara aceea. - Mi-am Iras o earners la hotel, ii fScu el cu ochiul. cind Grace se aplecS sS-i serveascS ultimul pahar pe seara respective. §i are-un pat uite-atita §i room service

I

f

pin Am putea trage un chef stra§nic, dulcetico. Nil pii n m3 due la chefuri, dar mu1|umesc oricum.

11 ipucA de mina, tragind-o exact alit cit s-o dez-

Grace fu nevoita s3 se rezeme de

i« « i-n ii-. astfel ca

•**■<« lul. ca sa nu-i cada pe genunchi. Aiunci. |i s-a ivit ocazia. *. ,»n ochi intuneco§i. pe care gi-i afintea

lasciv spre

*

'

«

Ml

Mor dup3 blondinele lungi in picioare. Intotdeauna • '••jarv un tratament special. I hi obositor, Igi spuse Grace, in timp ce primea in »Inca o suflare cu iz de bere. Dar se descurcase ea

■i nl|n 9 mai r3i.

Apreciez intenfla, dar am sa-mi termin schimbul §i m l due acasa. Si la tine-acasa-mi convine.

- Domnule Bob. Zi-mi Bob §i-atita, pui§or. Fu nevoita sa-§i smulga mina ca sA se elibereze. -- Domnule, pur $i simplu nu ma intereseaza. Ba cum sa n-o intereseze, Tgi spuse individul, adre- ndu-i un zimbet pe care gi-l gtia orbitor. Doar piatise ‘loua batrine pe calotele dentare, nu? Numarul cu lasatu' greu ma a|i{a-nto1deauna.

Grace trase concluzia ca nu merita nici macar un oftal scirbit.

-

inchidem intr-un sfert de ora; va trebui sa achita|i

nota.

-

Bine, bine, nu te-aprinde, zimbi el larg, sco|Tnd un

portofel doldora de hirtii; mereu Tgi plasa banii cu doi poli

pe dinafara, cind la mijloc avea numai hirtii de-un dolar.

Socotegte cit i|i datorez, §i pe urma tiacgigul.

i|i negociem §i tfe

Uneori, hotSn Grace, era mai bine sS-gi (inS gum mai inchisci. Ceea ce-i venea sS spunS era destul >' porcos ca sa-i aducS o concediere. Aga ca plecS, ducln paharele goale la bar.

- 1{i da de furca, Grace?

li zimbi obositS lui Steve. Nu mai ramSseserS decll ■ doi. Cealalta chelneritS se retrSsese la miezul nopl

acuzind o migrenS. Intruclt fusese palidS ca o fantomfl Grace o lasase sa piece, acceptind sa-i lina locul.

- Nu e decit altul dintre darurile fScute neamulul t< meiesc. Nici o bStaie de cap.

- DacS pinS-nchidem nu s-a dus, agtept s5 te vSd

volan, in drum spre casS. Grace rSspunse cu un murmur evaziv. Nu pomeni-i despre lipsa maginii, gtiind cS Steve ar fi insistat s < dues el acasS. Locuia la douSzeci de minute distanl.'i in directia opusS. §i avea o so|ie TnsSrcinatS, care agtepta. Incasa banii de la mese, strTnse paharele rSmase gi observS uguratS pe clientul-problemS ridicindu-se in sfir git s5 piece. Igi pISti cu bani cash nota de optsprezecc dolari §i optzeci gi trei de cenjl, ISsind douSzeci de dotan pe masS. Degi reugise sS-i monopolizeze aproape tot timpul gi atentia, in ultimele trei ore. Grace era prea is- tovitS ca s5 se mai supere din cauza bacgigului jalnic. Nu fu nevoie de mult timp pentru ca localul s3 se goleascS. Clientela ccnstase mai mult in student de co- legiu, iegiti la douS beri gi-o guetS intr-o searS din mijlo- cul sSptSminii. DupS calculele ei, serviserS nu mai mult de zece mese, doar in douS rinduri, de la gapte, cind intrase in turS. Bacgigurile din seara aceea nu prea » aveau sS se simtS la magina nouS pe care trebuia sS gi-o cumpere.

I

in atita lini§te, TncTt tresSrirS amindoi ca ni§te iepuri

I Nuna lelefonul. Grace inca mai ridea de reac|ia lor,

< lui Steve Ti fugi tot singele din fata.

- Mollie, spuse el. repezindu-se la telefon, $i r3s- “ cu un bTlbiit. A sosit momentul? Grace fScu un pas inainte, intrebindu-se dacS era tul de puternica pentru a-l prinde, in caz ca i se *» -uiau picioarele. Cind Steve incepu sa dea rapid din lip, sim'J cum i se l£|ea un zimbet.

da telefon la doctor, da? Totul este

p«gatit. La ce intervale

O, Doamne, o, Doamne, am

IMirnil. Nu te mi$ca. Nu face nimic. Nu-ti face griji. Scapi receptorul linga furca, apoi ingheta.

Okay. Da

- Era

- Da, §tiu cine e Mollie - am fost colege de la gr3-

Mollie

nevasta-mea

dinita incoace, rise Grace; apoi, fiindca Steve arata atit de scump §i de speriat, ii Iu3 fata in c3u§u1 palmelor §i-l

■aruta. Du-te. Dar ai grija cum conduci. Bebelu$ii nu se grabesc s3 vinfi. Au s i te-agtepte.

- Avem un copil, spuse el incet, ca §i cum ar fi cin-

tarit fiecare cuvint. Eu §i Mollie.

- $tiu. §i e minunat. Spune-i ca voi trece s-o v3d, §i

pe copil. Sigur, daca mai stai mult aid de parca ^i-ar fi lipit cineva picioarele de podea, cred ca va trebui sa mearga singura la spital.

- Doamne! Trebuie sa fug, rasturna Steve in scaun,

in goana lui spre u§a. Cheile, unde-s cheile?

- Ai cheile maginii la tine in buzunar. Cheile de la bar sint dupa tejghea. Incui eu, taticule.

Steve se mai opri doar atita cit s-arunce un zimbet uriag §i electrizant peste um3r:

- Mamaaai

$i disp3ru.

Grace ccntinua sa chicoteasca, in limp ce lua scau nul cazut gi-l punea pe mass cu picicarele in sus. Se gindea la noaptea cind o apucasera durerile cu Aubrey. O, fusese a1It de speriata, atit de emotional^ intr-adevar, mersese singura cu magina pina la spital Nu avusese nici un sof, care s3 intre in panics impreun.i cu ea. Nimeni care s3-i stea aiaturi, sa-i spuna sa res pire, s-o |ina de mina. Cind durerea gi singuratatea ajunsesera la culme, se induplecase gi o lasase pe sora s-o sune pe mama e< Desigur, mama ei venise gi statuse cu ea, vazind-o pe Aubrey la venirea in lume. Plinsesera impreuna, rise- sera impreuna gi se sim|ise din nou normal.

Tatai ei nu venise. Nici atunci, nici mai lirziu. Mama gasise scuze. incercase sa impace spiritele, dar Grace injelesese cS n-avea sa fie iertaia. Venisera al|ii, Julie cu paring ei, prietenii, vecinii. Ethan gi profesorul Quinn.

li adusesera fori, albe gi roz, margarete gi boboci de

trandafir. Pe toale le presase in caietul de nou-nascut al

lui Aubrey.

Amintirea o facea sa surida aga ca, in momentul cind uga din spatele ei se deschise, se Tntoarse riztnd:

- Steve, daca nu pled odata, o sa

Lasa fraza Tn aer, mai mult enervata decil tematoare cind il v3zu pe barbat intrind.

- Am inchis. spuse ea cu voce ferma.

- §tiu, dulceata. Ma gindeam eu c-ai sa gasegti o cale de-a ramine pe loc, sa m-agtep|i.

- Nu pe dumneavoastra v3 agtept.

De ce naiba nu incuiase uga dupa Steve?

- Am spus ca e inchis. Trebuie sa plecafi.

- Daca vrei s-o joci aga, perfect.

Individul se apropie cu pas s3ltat, rezemmdu-se de

* •• l .icea exerc^ii fizice cu regularitate, de citeva luni, l ||lti c3 pozi(ia ii scotea in evident mu$chii tonifiati.

- Ce-ar fi sa pui ceva de b3ut pentru amindai? §i-o

-» ilJlm de vorb3 despre bac§i§ul 31a. A|unsese la cap3tul r3bd3rii. Mi-ai dal deja bac§i§ul, a§a c3-|i vTnd §i eu un pont. l •.13 nu dispari Tn zece secunde, chem sticlejii. In loc de ■ pelrece noaptea in patul 31a mare de hotel, ai s-o |wtiflci in arest. Eu am alte ginduri.

0 ?n§f3c3, o Tmpinse in bar §i se trinti peste ea.

- Vezi? §i tu te gTndeai la fel. Am v3zut eu ce ochea-

di-mi aruncai. Toat3 seara am a$teptat nitica actiune. Nu-§i putea ridica genunchiul pentru a i-l trinti Tn locul pe care §i-l Tmpingea in ea atit de mindru. Nu putea s3-§i •libereze miinile, ca s3-l impingS sau s3-l zgirie. Panica Incepu ca un gidilat Tn git, dupS care se r3spindi aseme-

nea unui §uvoi fierbinte, cind individul ii Tnfipse o mina ■ub fusta. Se preg3tea s3 mu§te, s3 urie §i s3 scuipe, cind Tl v3zu deodatS luindu-§i zborul. Nu putu decit S3 stea rezematS de bar, holbindu-se la Ethan.

-

E§ti bine?

0

Tntrebase atit de calm, incit capul i se mi§c3 in jos

§i-n sus, intr-un r3spuns automat. Ochii lui, ins3, nu erau deloc calmi. Sc3parau de minie, atit de primitive §i pri­

m ordial incit o facu s3 se infioare.

- Du-te §i-a§teapt3-m3-n ma§in3.

- Am

m-a

Apoi, chil3i. Avea s-o cuprindS ru$inea, ulterior cind i$i amintea, dar fu singurul sunet care-i putu ie§i din gitlejul contractat, cind omul se repezi la Ethan ca un

berbece de asalt, cu capul coborit $i pumnii strin$i. Privi. naucita, cind Ethan nu f3cu decit sa se rflau

ceasca, fi trinti un pumn, doi, §i-l azvirli prin aer ca pi- <> musca. Apoi se apleca, il inha|a pe individ de piopl' cama§ii §i-l saita pe picioarele moi ca de cauciuc.

- Ai face bine s-o $tergi, spuse el, cu un glas cii

otelul ascujit primejdios pe margini. Fiindca daca te mm v3d aici peste doua minute, te-am terminat. §i daca n-m familie sau prieteni apropia(i, nimeni n-o s3 dea o ceapfl degerata. fl TmbrTnci, doar cu o rasucire din incheietura miinii. dupa cum i se paru lui Grace, iar individul se pravaii peste o masa. Apoi, Ethan ii Tntoarse spatele ca §i cum

nici n-ar mai fi existat. Insa de pe chip nu-i pierise nimic din furia impietrita de dinainte, cind o privi pe Grace.

- Ti-am spus sa te duci §i sa m-a$tepti in ma§ina.

- Trebuie sa

e nevoie

I§i apasa o mm3 intre sini, apasind, ca pentru a-§i forta cuvintele s3 ias3. Nici unul dintre ei nu intoarse

capul cind individul se aduna de jos §i ie?i pe u$a, ?m- pleticit.

- E nevoie s3 Tncui. Shiney

- Shiney poate sa se duca dracului.

intrucit nu parea hotarita s3 se mi§te. Ethan o apuc3 de mina §i o tirl spre u§a.

- Ar trebui batut cu biciul pentru cJ lase o femeie singura s3-i inchida localul noaptea.

- Sieve

a

- L-am vazut pe nenorocitul aia zburTnd de-aici de

parc-ar fi ticait o bomba cu ceas. Ethan intensions sa aiba o discutie Iung3 §i piacuta $i cu Steve. Foarte curind, i§i fagadui el inver$unat, In timp

ce-o Tmpingea pe Grace in camioneta.

«

Mollie

a dat telefon. l-a venit travaliul. Eu i-am

piece 7a §i cred. Muiere idioata.

impreca^ia, aruncata cu o furie at\t de clocotitoare,

* , ft iremurul care tocmai Tncepuse, ii reteza

t »ilio pe care se pregatea sa le rosteasca. O salvase,

•-*i ,.ii

■»iln Dar ceala romantica §i subtire care scinteiase .le creierul ei Inca ame^it se evapora cu repeziciune. Fii sigur ca nu-s idioata. Ba fii tu sigura dracu' ca e§ti. Scoase brutal camioneta din parcare, impro$cind cu |ialri§ §i faclnd-o pe Grace sa se loveasca de spatarul kcaunului. Temperamentul lui, rareori stirnit dar formi-

la asta se putea gTndi, ca un cavaler dintr-o po-

multumirile

d.ibil. era in plin avint §i nimic nu-l mai putea opri pTna nu se consuma singur. - Ala a fost idiotul! se risti §i Grace. Eu nu-mi f3- ceam decit meseria.

- Cu meseria ta nenorocita, ai fost eft pe ce sa fii violata. Canalia ty bagase mina sub fusta.

Greata Ti bol-

borosi Tn gfl §i fu TnghititS f3ra menajamente.

Inca i-o mai sim^ea, cum o pipaise.

- $tiu §i eu asta. A§a ceva nu se Tntimpia la Shiners.

- Tocmai s-a mtimplat, la Shineys.

- In mod normal, nu alrage asemenea clienti. Nu era localnic. Era

- Era acolo.

Ethan coti pe aleea casei ei, frina, apoi opri motorul

dintr-o sucire scuria a mlinii.

- $i tu la fel. §tergind un bar, tn toiul unei nopti

impure, singura. §i ce-ai fi fScut, cind terminai? Mergeai pe jos, aproape doua mile afurisite?

- Puteam lua o ma§ina, dear ca

- Doar c3 e§ti prea ba|oas3 ca sa ceri, o intrerupH

el. Preferi s3 §chiopStezi p in i acasa cu tocurila alM

inalle de-o mila. decit sa ceri o favoare cuiva. Avea adida§i In geanta, dar conchise ca n-ar fi foUmi la nimic sa-i men|ioneze. In geanta ei. T§i aminti. cira ramSsese in circiuma descuiata. Acum trebuia sa sa In toarca dimineata la prima ora, s3-§i ia lucrurila §1 incuie, Tnainle de a veni §eful s3 controleze.

- Ei, tti multumesc foarle mult pentru opiria despi"

cusururile mele, §i pentru predica. §i pentru blestemalu'

de drum pin-acasS.

Impinse porliera, numai pentru ca Ethan s-o prind/i de brat ?i s-o tragS Tnapoi.

- Unde naiba crezi ca te duci?

- Acasa. Am s3-mi bag sub du§ gTlul batos §i capul idiot $i-am sa m3 culc.

- N-am terminat.

- Am terminat eu.

Se smuci din mina

lui

$i sari jos.

Daca n-ar fi avut

belelele alea de tocuri, poate-ar fi reu§it. Dar Ethan ie§l pe portiera cealalta i-i taie calea inainte de a fi fScut trei pa§i.

- Nu mai am nimic de spus.

Vocea-i era race §i dispretuitoare. I$i tinea bSrbia repezita in fata.

- Bine. Atunci asculta doar. Daca n-ai da gind sa-ti

dai demisia de la cri§ma - ceea ce-ar fi cel mai normal

lucru - m3car Hi vei lua ni§te masuri elementare de pre- vedere, Un mijloc sigur de transport e pe primul loc.

- Nu-mi spune tu mie ce am de facut.

- Gura.

Tacu, dar numai fiindca amu|ise de uimire. Niciodata,