Sunteți pe pagina 1din 25

.!

CADEMIA ROMANA

SECTlUNEA LITERARA

TEXTE DE LIMBA DIN SECOLUL XVI

REPRODUSE iN FACSIMILE INGRIJITE DE

1. BlAND

lIfE:llBRU AL ACADElVlIEJ ROMANE

I

INTREBARE CRESTINEASCA

"

v

TIPARITA DE DIACONUL CORESI iN BRA!;iOV LA 1560 iN TIMPUL EPISCOPULUI SAVA AL ARDEALULUI $1 AL MITROPOLITULUI

EFREM AL TARn ROMANE$TI

TIPARUL "CVLTVRA NATlONALA" BUCURE;;TI

I 9 2 5

· ~ .: illnnA ROMAN}.

SECTIUNEA LITERARA

TEXTE DE LIMBA DIN SECOLUL XVI

REPRODUSE IN FACSIMILE INGRIJITE DE

1. BIANU

"ME"MBRU AL ACADE:NIIEI R07YIANE

I

INTREBARE

v

CRESTINEASCA

TIPARITA DE DIACONUL CORESI IN BRA:;;OV LA 1560 IN TIMPUL EPISCOPULUI SAVA AL ARDEAl"ULUI :;;1 AL MITROPOLITULUI

EFREM AL TARII ROMANE;>TI

TIPARUL "CVLTVRA NATIONAL:\."

BUCURE~TI I 9 2 5

CATECHISMUL ROMANESC DELA 1560 "ZlVTREBARE CRE?TJNEASCA "

In zilele de 28-31 August 1921, Asociatiunea culturala ardeleana «Astra» si-a tinut adunarea generala anuala la Sighetul Maramuresului, Cu aceasta ocaziune «Asociatiunea pentru cultura poporului roman din Maramuresi a organizat 0 expozitiune a tinutului istoric, din care au coborit intemeietorii vechei Moldove.

La expozitiune s'a adus dela comuna Ieud 0 carte veche in format 40 mic portativ, innegrita de fum ~i de vechime, avand numai la sfarsit scoarta de scandura invelita in piele, iar partea dinainte fiind rupta ~i stricata , Cartea cuprinde 0 Culegere sau AdunCl;le (Sbornic, cum se numea cu terminul slavon) de mai multe carti religioase de slujba sau de cetire, toate din secolul XVI, unele manuscrise, altele tiparite, unele in limba slava, altele in cea romana, iar una intramftndoua aceste limbi.

Trei din ele sunt deosebit de pretioase pentru filologia romaneasca :

I. Catehism tiparit romaneste - II foi.

2. Pravila tiparita romaneste - 12 f6i.

3. a) Epistolia Domnului Hristos cazuta din ceriu, text slavo-roman- 14 foi,

b) «Invatatura intru (cin)stita si marea dumineca a Pastilor scrisa e de sfantul loan Zlatoust». - Romaneste - 12 pagine.

c) Invatatura la Sfanta Cuminecatura. - Romaneste (9 pagine).

Aceste texte fiind toate din epoca Coresiana (1560- 1580), se reproduc in facsimile pentru marea lor insemnatate pentru istoria limbei ~i literaturii romane.

I

CATACHISMUL «Intrebare Crestineasca», este unicul exemplar cunoscut pana acum din aceasta editie, care este probabil 0 retiparite a editiei tiparite de Filip Maler (Philippus Pictor) la Sibiiu in 1544, din care nu s'a aflat pana acum nici un exemplar 1). Acest exemplar nu este complect,lipsind probabil numai 0 foaie delaincepur ; el are 1 I foi; pe intaiele trei fete ale primelor doua foi este tiparit un prolog, prefata,

1) Bibliografia romaneasca veche, tom. I, pag. :U-23.

iar a 4-a fa!a este alba. A fost descoperit intre cele legate in cartea (Sbornieul) dela Ieud de Andreiu Barseanu, chiar in timpul expozitiei dela Sighet din 1921, pe atunci regretatul nostru coleg fiind Presedintele Asociatiei «Astra». Dansul a comunicat Acaderniei l~ II Noemvrie 1921 descoperirea, a descris carticica si a pu~licat textul in transcriere in caractere Iatine in Memoriile Sectiunii Lite.["a;(l:,Seria III, Tom. I, pag. 33-40.

Un stu diu mai amanuntit asuprapretioasei carticele a fost publicat ded-lAlex. Roseti in revista Romania (din 'Paris), tom. XLVIII (1922J, pag. 321-334'

Aeum se Infati~eaza intreaga in reproducere in facsimile, in marimea originalului, spre a servi ca document de stu diu din toate punctele de vedere,

Indicatiile bibliografice din titlul acestei editii sunt date ca probabile dupa convingerea editonilui - fara a se arata deocarndata rnotivele arnanuntite.

S~nt tipar ite eu rosu : titlul «Intrebare Crestineascds de pe pagina 3, cuvintele «Intreb are. si «rdspuns: tot deauna, titlul ~i initiala K la «Crez: pe pap. 12 ~i alte doua titluri din cuprinsul «Crezului».

Hartia nu are filigrana.

3I Martie I925.

1. BrANU

10

15

2

Intrebarea crestineascd (I 560)

5

10

15

Intrebarea crestineascd (1560)

3

5

10

tJ

Intreb area crestineasai (1560) 5

• KpE • RpEl. d\ TPE

" " 4l ""...' -' z

R4pEl\EE .tJJMOltAl; KpElpHHL •

.., ! "'" ""

l[NCL ~ ~MOIlAt RPElp" 5

.,.; 'I:" "'" "" ,. ,-. _ •

. CTE ,d'tEl\lI L. '1HUE "'XC Kp1:

" ow '7, '" '" $. , 61

s .. wn EIM3Al KOltM'ClNTL ~O

-~ # " _ ..... ;.." ." "'_

'l~lVlt 1\£11£ liOlf XC ~. ClEd d

'-", ," ,,- I "'$ ""',

ML '1HHE KptAE epTL'1J:OHt n

TEl\Opt AElid TaT~1\~ C¢il 10

. . "'; ,,' '" ~

If It:3EOl( KlHceRd Ad thxa

4!

-0 i1~. & Tfi£t"~E ." e ild

, },~ \01 r ~, fi n

<II' ,

K€MH KPE!PHHL

... -

AEl\d XC •

~ ',",/

liM 1:)

".I .

i "

5

l ntrebarea crestincascd (Is60)

10

15

Intrelrarea crestiueaicd (1560)

7

5

10

5

8

Intrebarea crestineascd (1560)

10

15

Intrebarea crestineasra (1560)

5

10

]0

cres tineascd (I 560)

10

5

10

15

5

12

crestineascd (Is6o)

10

15

Intreb area crestineascd

13

5

10

5

15

Lntrebarea crestineascd

IS

10

5

10

15

Intrebarea cres tineascd (I560)

17

5

10

15

18

crestineasca (1560)

10

15

Intrebarea crestineascd (r560)

19

5

10

15

:20

Intrebarea m!!tineascd (1560)

5

10

15

Intrel area crestineascd (I 560)

5

10

15