Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

DEPARTAMENTUL
PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC ŞI ŞTIINŢE SOCIOUMANE

FIŞA DISCIPLINEI

1. DATE DE IDENTIFICARE

Titlul disciplinei: Pedagogie I


(Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului).

Titularii disciplinei:

Tipul: pregătire de specialitate.

Număr ore curs:28 ore.

Număr ore aplicaţii:28 ore.

Numărul punctelor de credit: 5 pc

Semestrul: II.

Pachetul: Pregătire pentru profesia didactică.

Precondiţii: parcurgerea şi/sau promovarea disciplinei: Psihologia educaţiei.

2. OBIECTIVELE DISCIPLINEI

Pentru curs:

- asimilarea unei viziuni globale şi relevante asupra ştiinţelor contemporane ale educaţiei;

- stăpânirea problematicii fundamentale privind funcţiile, formele, finalităţile şi direcţiile


dezvoltării educaţiei;

- circumscrierea sistemului instituţional al educaţiei în viziunea unitară a reformei


învăţământului pentru o nouă calitate în educaţie;

- iniţierea în domeniul curriculumului şcolar, cu referire la disciplinele tehnologice.

Pentru aplicaţii:

- iniţierea în cercetarea pedagogică, în stabilirea unor corelaţii, în abordări comparative, în


analiza unor variabile privitoare la procesualitatea educaţiei;

-realizarea practică a unor diagnoze, proiecte de planuri manageriale şcolare şi de planuri de


măsuri de modernizare şi reformare a şcolii;

- analize critice asupra documentelor curriculare la disciplinele tehnologice.


3. COMPETENŢE SPECIFICE (din spectrul de competenţe al programului de studii)

- formarea competenţei de elaborare a unor planuri de cercetare pedagogică şi a unor planuri


de măsuri adiacente pentru reformare şi modernizare;

- dezvoltarea capacităţilor de întocmire a unor planuri manageriale axate pe promovarea


calităţii în învăţământul tehnic;

- promovarea abilităţilor de analiză critică a unor documente curriculare (structuri, conţinuturi,


ponderi etc.).

4. CONŢINUTUL TEMATIC (SYLABUS)

a) Curs:

Capitolul Conţinutul Nr. ore


I. Educaţia. 1. Clarificări conceptuale şi diverse interpretări ale termenului
Concept şi “educaţie”, din perspectivă culturalistă, comportamentalistă,
sensuri. cognitivistă etc.
Funcţiile 2. Funcţii ale educaţiei: de culturalizare, informatizare, 2 ore
educaţiei. instrumentalizare, profesionalizare, integrare socioprofesională,
Forme ale socializare etc.
educaţiei 3. Educaţia formală, nonformală şi informală.
II. Pedagogia – 1. Caracterul ştiinţific al pedagogiei.
teorie Pedagogia – ştiinţă şi artă a educaţiei.
2 ore
şi ştiinţă 2. Disciplinele pedagogice, ramurile pedagogiei, ştiinţele educaţiei.
a educaţiei 3. Interrelaţii ale pedagogiei cu alte ştiinţe.
1. Principalele teorii asupra educabilităţii.
Î. Educabilitatea 2. Factorii formării şi dezvoltării personalităţii. 2 ore
IV. Finalităţile 1. Idealul, scopul şi obiectivele educaţiei.
educaţiei 2. Taxonomia obiectivelor educaţiei 2 ore
V. Educaţia 1. Premise şi cerinţe ale educaţiei integrale.
integrală şi 2. Dimensiunile educaţiei: intelectuale, morale, estetice, fizice,
2 ore
dimensiunile tehnologice; noile educaţii (pentru mediu, socială,
sale pentru timp liber, pentru maş-media şi comunicare etc.).
1. Relaţia educaţie – autoeducaţie;
VI. Autoeducaţia.
caracteristicile şi dimensiunile autoeducaţiei.
Educaţia 2 ore
2. Educaţia adulţilor şi educaţia permanentă:
adulţilor
principii, obiective, specificitate, forme şi programe.
VII. Cercetarea
1. Cercetare pedagogică, inovaţie pedagogică,
pedagogică şi
reformă şi calitate în învăţământ. 2 ore
inovaţia în
2. Etapele şi metodologia cercetării pedagogice
învăţământ
VÎ. Sistemul 1. Structură şi interrelaţii ale sistemului instituţional al educaţiei.
instituţional 2. Sistemul instituţional de învăţământ. 2 ore
al educaţiei 3. Reforma învăţământului românesc.
1. Principii şi niveluri ierarhice ale managementului şcolar.
IX. Managementul 2. Polivalenţa funcţiilor managementului şcolar.
4 ore
şcolar 3. Climatul educaţional şi stilul relaţiilor de conducere
la nivelul unităţii şcolare.
IX. Curriculum
şcolar. Conţinutul 1. Componente şi tipuri curriculare.
învăţământului – 2. Caracteristici şi criterii de selecţie a conţinutului învăţământului.
componentă a 3. Orientări privind structura conţinutului 8 ore
curriculumului. în învăţământul profesional şi tehnic.
Produse 4. Planuri, programe şi manuale.
curriculare
Total 28 ore

2
b) Aplicaţii:

Capitolul Continutul Nr. Ore


I. Interpretarea diferitelor accepţiuni Întocmirea unei crestomaţii,
2 ore
date educaţiei apelând la tratate şi dicţionare de pedagogie.
Definirea şi concretizarea:
II. Condiţii pentru argumentarea
- legilor specifice disciplinei Pedagogie;
aserţiunii: 2 ore
- specificităţii cercetării ştiinţifice pedagogice;
pedagogia = ştiinţă a educaţiei.
- obiectului de studiu – educaţia.
ÎII. Stabilirea relaţiilor între ereditate, Analiza critică a unor teorii asupra factorilor
2 ore
mediu şi educaţie determinanţi în formarea personalităţii umane.
Concretizarea taxonomiei obiectivelor
IV. Analiza şi interpretarea nuanţată
(B. Bloom) şi particularizarea lor 2 ore
a nivelurilor obiectivelor
la un domeniu tehnic.
Exemplificarea unor modalităţi de realizare
V. Abordarea comparativă
a educaţiei integrale cu referire expresă 2 ore
a dimensiunilor educaţiei integrale
la educaţia tehnologică.
Elaborarea unui program de educaţie
VI. Analiza variabilelor
a adulţilor pentru responsabilizarea 2 ore
care influenţează învăţarea adulţilor
faţă de profesie.
VII. Exersarea unor metode Întocmirea unui proiect de cercetare
2 ore
de cercetare pedagogică pe o problematică de actualitate.
VÎ. Realizarea unei diagnoze
a punctelor forţe şi slabe, Stabilirea unui plan de măsuri de modernizare
2 ore
ca etapă primordială a reformării şi reformare în funcţie de rezultatele diagnozei.
învăţământului superior tehnic
IX. Elaborarea unui plan managerial Stabilirea unor indicatori de performanţă şi
4 ore
vizând calitatea şi performanţa calitate pentru un colegiu tehnic de specialitate.
Analiza critică şi modalităţi de optimizare a:
X. Analiza principalelor documente - planurilor de învăţământ;
curriculare în domeniul educaţiei - programelor şcolare;
tehnologice - manualelor
cu referire la diverse discipline tehnologice
Total 28 ore

5. EVALUARE

a) Activităţile evaluate şi ponderea fiecăreia (conform regulamentului studiilor de licenţă):

- verificarea pe parcurs, sub forma elaborarii lucrărilor de control şi a referatelor: 30%;

- participarea activă la formele activităţii didactice organizate: 20%;

- examen final: 50%.

b) Cerinţa minimale pentru promovare: obţinerea a 50% din punctajul total.

c) Calculul notei finale: prin rotunjirea punctajului final.

6. REPERE METODOLOGICE (modul de prezentare, materiale etc.)

Se oferă suport de curs tipărit şi în format electronic (prin e-mail).

Toate cursurile sunt însoţite de scheme, schiţe, diagrame prezentate pe retroproiector.

3
7. BIBLIOGRAFIE

- Ciolan, Lucian. Învăţarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar,


Editura Polirom, Iaşi, 2008
- Cristea, Sorin. Managementul organizaţiei şcolare, EDP, Bucureşti, 2003
- Cucoş, Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2002.
- Mircescu, Mihai, Fundamente ale pedagogiei, Fundaţia Culturală Libra, Bucureşti, 2003.
- Mircescu, Mihai (coord.), Pedagogie. Curs universitar, Editura Printech, Bucureşti, 2004.
- Negreţ-Dobridor, Ion. Teoria generală a curriculum-ului educaţional, Editura Polirom, Iaşi,
2008
- Vlădulescu, Lucica, Fundamente ale educaţiei şi profesionalizării tehnologice, Editura
Didactică şi Pedagogică R. A., Bucureşti, 1998.

S-ar putea să vă placă și