Sunteți pe pagina 1din 5

Şcoala Gimnazială „I. A.

Bassarabescu”, Ploieşti
Aleea Strunga, nr.2, Ploieşti, Prahova
0244/552109
bassarabescu.wordpress.com
i_a_bassarabescu@yahoo.com

Vă invită să participați cu clasele a II-a, a III-a și a IV-a


LA CONCURSUL JUDEṬEAN DE CULTURǍ GENERALǍ
CU PARTICIPARE DIRECTĂ

EDIṬIA I

An şcolar 2014-2015
Concursul a fost trimis la I.S.J.PH. pentru a fi înscris ȋn lista activitǎţilor extracurrriculare aprobate de M.E.C.T.S ṣi a fost
aprobat în CAEJ, la poziția nr. 2.

REGULAMENT DE PARTICIPARE

 Fiecare învăţător poate participa cu maximum 4 elevi.


 Conţinuturile respectă programa şcolară şi particularităţile de vârstă ale elevilor.
 Nr. de întrebări: 20.
 Tipul testării: 19 întrebări grilă cu patru variante de răspuns la care un singur răspuns este corect + o
întrebare cu răspuns deschis care, nefiind item de tip grilă, se va rezolva în spaţiul rezervat special pe
fişa de concurs. Acesta va fi corectat ţinându-se cont de originalitate, creativitate, modul de respectare a
normelor ortografice şi de punctuaţie, de aspectul scrisului şi de criteriile şi baremele de corectare
stabilite de comisie.
 Toate subiectele sunt obligatorii. Necompletarea sau completarea necorespunzătoare a fişei (numele,
clasa, profesorul îndrumător) face imposibilă corectarea şi duce la punctarea foii respective cu doar cele
10 puncte din oficiu.
 Timp de desfăşurare: 60 minute.
 Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială “I. A. Bassarabescu” – Ploieşti.
 La un grup de 10 elevi dintr-o şcoală e necesar un cadru didactic însoţitor care va participa la
supraveghere sau corectare.
 La desfăşurarea probei de concurs elevii participanţi vor fi aşezaţi individual în bancă, sau, dacă
spaţiul nu permite, în aceeaşi bancă vor fi aşezaţi elevi din clase diferite.
 Toţi participanţii primesc diplome de participare (cadre didactice şi elevi).
 Rezultatele vor fi afişate pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova şi pe blogul şcolii
organizatoare.
 Subiectele de concurs vor aborda următoarele domenii: literatură, ştiinţe, matematică, istorie,
geografie, educaţie civică, arte;
 Corectarea grilelor se va face în ziua concursului. Se vor acorda diplome pentru locurile I, II, III şi
menţiuni.
 Nu se vor acorda premii în bani. Nu se admit contestaţii.
Nu se percepe taxă de participare.

PERIOADA DE DESFǍŞURARE: Sâmbatǎ , 4 aprilie 2015

PERIOADA DE INSCRIERE: 9 martie 2015 – 25 martie 2015

ORGANIZATORI :
inst. Vagneti Alina Mihaela (inițiator), prof. înv. primar Găvenea Nicoleta, prof. înv. primar Stroe
Amalia

DIRECTOR:
prof . Georgescu Angelica

NOTǍ:
Listele cu elevii participanţi, se primesc pânǎ pe 25 martie 2015 sub forma tabelului de mai jos, prin e-
mail la urmǎtoarele adrese:
inst. Vagneti Alina Mihaela, tel. 0720619114, e-mail: vagnetty26@yahoo.com
prof. înv. primar Găvenea Nicoleta, tel. 0726462061, e-mail: nicolle_gavenea@yahoo.com
prof. înv. primar Stroe Amalia, tel. 0743506029, e-mail: amaliastroe@gmail.com
Protocolul de colaborare se aduce în ziua concursului, semnat și ștampilat în 2 exemplare.
Fişă de înscriere
pentru participarea la concursul
“Călătorie în ţinutul cunoaşterii”
Ediția I

Unitatea şcolară (PJ):

Telefon (unitatea şcolară)


Mail (unitatea şcolară)
Nume cadru didactic participant:

Clasa:
Nume elevi: 1.
2.
3.
4.
E-mail cadru didactic:
Telefon cadru didactic:

Director, Cadrul didactic,


Şcoala Gimnazială “I.A. Bassarabescu” Şcoala .....................................................
Loc. Ploieşti, jud. Prahova Loc.........................,jud............................
Nr.……....din………………… Nr.……....din…………………

PROTOCOL DE COLABORARE

1) Părţile contractului:

A) Şcoala Gimnazială “I. A. Bassarabescu”, Ploieşti cu sediul în: Aleea Strunga, nr. 2, Ploieşti,
jud. Prahova, tel. 0244552109, reprezentată prin prof. Georgescu Angelica, în calitate de director şi inst.
Vagneti Alina, în calitate de iniţiator de proiect.

B) Şcoala .....................................................................................................................,
Strada................................................nr.............Localitatea..............................................................,
Judeţul................................................, reprezentată prin……………………………......................., în
calitate de director şi...................................................................................., în calitate de partener.

2) Școala coordonatoare se obligă:

 Să distribuie regulamentul simpozionului și concursului instituţiilor partenere;


 Să colecteze lucrările realizate de către parteneri;
 Să asigure jurizarea lucrărilor;
 Să trimită tuturor participanţilor diplomele şi premiile obţinute;
 Să mediatizeze rezultatele concursului.

3) Partenerii se obligă să respecte următoarele condiţii:


 Să înscrie elevii în concurs;
 Să respecte regulamentul de desfăşurare al concursului;
 Să distribuie cadrelor didactice si copiilor participanţi diplomele și premiile cuvenite.

4) Durata parteneriatului:
Acordul de parteneriat se încheie în 2 exemplare şi intră în vigoare la data semnării lui de către părţi,
pe perioada martie – iunie 2015.
Concursul Județean „ Călătorie în ţinutul cunoaşterii” face parte din categoria activităţilor
extraşcolare din CAEJ , poziţia 2 şi urmăreşte stabilirea de relaţii, de colaborare între instituţiile de
învăţământ din judeţ, precum şi implicarea comunităţii locale în procesul de învăţământ.

Director, Director,
Prof. Georgescu Angelica