Sunteți pe pagina 1din 7

Legea 90/2001 - forma sintetica pentru data 2017-10-23

LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a
ministerelor
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPIT OLUL I: Organizarea şi funcţionarea Guvernului
SECŢ IUNEA 1: Rolul şi funcţiile Guvernului
Art. 1
(1) Guvernul este autoritatea publică a puterii executive, care funcţionează în baza votului de încredere acordat de
Parlament şi care asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală a administraţiei
publice.
(2) Guvernul are rolul de a asigura funcţionarea echilibrată şi dezvoltarea sistemului naţional economic şi social,
precum şi racordarea acestuia la sistemul economic mondial în condiţiile promovării intereselor naţionale.
(3) Guvernul se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile constituţionale, având la bază Programul
de guvernare acceptat de Parlament.
(4) Numirea Guvernului se face de Preşedintele României pe baza votului de încredere acordat Guvernului de
Parlament.
(5) Pentru realizarea Programului de guvernare Guvernul exercită următoarele funcţii:
a) funcţia de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare;
b) funcţia de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar în vederea realizării
obiectivelor strategice;
c) funcţia de administrare a proprietăţii statului, prin care se asigură administrarea proprietăţii publice şi private a
statului, precum şi gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil;
d) funcţia de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern şi extern;
e) funcţia de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în
domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, precum şi în domeniile economic şi social şi al funcţionării
instituţiilor şi organismelor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea Guvernului.
SECŢ IUNEA 2: Componenţa Guvernului
Art. 2
Pot fi membri ai Guvernului persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară, se bucură de exerciţiul drepturilor
electorale, nu au suferit condamnări penale şi nu se găsesc în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute în
cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările
ulterioare.
(la data 06-mar-2004 Art. 2 din capitolul I, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 23/2004 )

Art. 3
(1) Guvernul este alcătuit din primul-ministru şi miniştri.
(2) Din Guvern pot face parte: viceprim-miniştri, miniştri de stat, precum şi miniştri delegaţi, cu însărcinări speciale pe
lângă prim-ministru, prevăzuţi în lista Guvernului prezentată Parlamentului pentru acordarea votului de încredere.
(la data 01-apr-2013 Art. 3, alin. (2) din capitolul I, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 31. din Legea 71/2013 )

(la data 22-dec-2012 Art. 3, alin. (3) din capitolul I, sectiunea 2 abrogat de Art. 34, punctul 2. din capitolul II din Ordonanta urgenta 96/2012 )
(la data 22-iul-2012 Art. 3, alin. (4) din capitolul I, sectiunea 2 abrogat de Art. I, punctul 1. din Legea 132/2012 )
(5) Viceprim-ministrul este ajutat în activitatea sa de unul sau mai mulţi consilieri de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din
funcţie prin decizie a primului-ministru, la propunerea viceprim-ministrului.
(la data 24-dec-2008 Art. 3 din capitolul I, sectiunea 2 completat de Art. 24, punctul 2. din Ordonanta urgenta 221/2008 )

(la data 22-iul-2012 Art. 3, alin. (6) din capitolul I, sectiunea 2 abrogat de Art. I, punctul 1. din Legea 132/2012 )
Art. 4
(la data 21-apr-2003 Art. 4, alin. (1) din capitolul I, sectiunea 2 abrogat de Art. 117 din cartea I, titlul IV, capitolul VII din Legea 161/2003 )
(2) Constatarea stării de incompatibilitate se face de primul-ministru, care va dispune măsurile necesare pentru
încetarea acesteia.
Art. 5
Funcţia de membru al Guvernului încetează în urma demisiei, a revocării, a pierderii drepturilor electorale, a stării de
incompatibilitate, a decesului şi a demiterii în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (2).
Art. 6
Demisia din funcţia de membru al Guvernului se anunţă public, se prezintă în scris primului-ministru şi devine irevocabilă
din momentul în care s-a lua act de depunerea ei, dar nu mai târziu de 15 zile de la data depunerii.
Art. 7
(1) Revocarea din funcţia de membru al Guvernului se face de Preşedintele României, prin decret, la propunerea
primului-ministru.
(2) Revocarea are loc în caz de remaniere guvernamentală.
Art. 8
(1) În cazul în care încetarea calităţii de membru al Guvernului intervine ca urmare a demisiei, a pierderii drepturilor
electorale, a incompatibilităţii, a decesului şi în alte situaţii prevăzute de lege, Preşedintele României, la propunerea
primului-ministru, ia act de aceasta şi declară vacantă funcţia de membru al Guvernului.
(2) În cazul în care un membru al Guvernului a fost condamnat penal printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau
averea sa a fost declarată, în tot sau în parte, ca fiind dobândită în mod ilicit, printr-o hotărâre judecătorească
irevocabilă, el este demis de Preşedintele României, la propunerea primului-ministru.
Art. 9
(1) Dacă primul-ministru se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 sau este în imposibilitate de a-şi exercita
atribuţiile, Preşedintele României va desemna un alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a îndeplini
atribuţiile primului-ministru, până la formarea noului Guvern. Interimatul pe perioada imposibilităţii exercitării atribuţiilor,
încetează dacă primul-ministru îşi reia activitatea în Guvern în cel mult 45 de zile.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi celorlalţi membri ai Guvernului, la propunerea primului-
pag. 1 10/23/2017 : vasilicanegrut@univ-danubius.ro
Legea 90/2001 - forma sintetica pentru data 2017-10-23
ministru, pentru o perioadă de cel mult 45 de zile.
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (2), înăuntrul termenului de 45 de zile, primul-ministru va iniţia procedurile prevăzute
de lege pentru numirea unui alt membru al Guvernului.
Art. 10
Numirea în funcţia de membru al Guvernului, în caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, se face
de Preşedintele României, la propunerea primului-ministru.
SECŢ IUNEA 3: Atribuţiile Guvernului
Art. 11
În realizarea funcţiilor sale Guvernul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) exercită conducerea generală a administraţiei publice;
b) iniţiază proiecte de lege şi le supune spre adoptare Parlamentului;
b1 ) emite puncte de vedere asupra propunerilor legislative, iniţiate cu respectarea Constituţiei, şi le transmite
Parlamentului, în termen de 60 de zile de la data solicitării. Nerespectarea acestui termen echivalează cu susţinerea
implicită a formei iniţiatorului;
(la data 30-iun-2006 Art. 11, litera B. din capitolul I, sectiunea 3 completat de Art. 1, punctul 1. din Legea 250/2006 )

c) emite hotărâri pentru organizarea executării legilor, ordonanţe în temeiul unei legi speciale de abilitare şi ordonanţe
de urgenţă potrivit Constituţiei;
d) asigură executarea de către autorităţile administraţiei publice a legilor şi a celorlalte dispoziţii normative date în
aplicarea acestora;
e) elaborează proiectele de lege a bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat şi le supune spre adoptare
Parlamentului;
f) aprobă strategiile, metodologiile, precum şi programele de dezvoltare economică a ţării, pe ramuri şi domenii de
activitate;
(la data 11-iun-2017 Art. 11, litera F. din capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 129/2017 )

g) asigură realizarea politicii în domeniul social potrivit Programului de guvernare;


h) asigură apărarea ordinii de drept, a liniştii publice şi siguranţei cetăţeanului, precum şi a drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor, în condiţiile prevăzute de lege;
i) aduce la îndeplinire măsurile adoptate, potrivit legii, pentru apărarea ţării, scop în care organizează şi înzestrează
forţele armate;
j) asigură realizarea politicii externe a ţării şi, în acest cadru, integrarea României în structurile europene şi
internaţionale;
k) negociază tratatele, acordurile şi convenţiile internaţionale care angajează statul român; negociază şi încheie, în
condiţiile legii, convenţii şi alte înţelegeri internaţionale la nivel guvernamental;
l) conduce şi controlează activitatea ministerelor şi a celorlalte organe centrale de specialitate din subordinea sa;
m) asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului;
(la data 14-sep-2007 Art. 11, litera N. din capitolul I, sectiunea 3 abrogat de Art. IV din Ordonanta urgenta 87/2007 )
o) înfiinţează, cu avizul Curţii de Conturi, organe de specialitate în subordinea sa;
p) cooperează cu organismele sociale interesate în îndeplinirea atribuţiilor sale;
r) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau care decurg din rolul şi funcţiile Guvernului.
Art. 12
(1) Pentru rezolvarea unor probleme din competenţa sa Guvernul poate constitui organisme cu caracter consultativ.
(2) În scopul elaborării, integrării, corelării şi monitorizării de politici Guvernul poate constitui consilii, comisii şi comitete
interministeriale.
(3) Modul de organizare şi funcţionare a structurilor prevăzute la alin. (1) şi (2) şi a serviciilor acestora se stabileşte
prin hotărâre a Guvernului, în limita bugetului aprobat.
SECŢ IUNEA 4: Primul-ministru
Art. 13
Primul-ministru conduce Guvernul şi coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuţiilor legale care
le revin. Primul-ministru reprezintă Guvernul în relaţiile acestuia cu Parlamentul, Preşedintele României, Curtea Supremă
de Justiţie, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Ministerul Public, celelalte autorităţi şi instituţii
publice, partidele şi alianţele politice, sindicatele, cu alte organizaţii neguvernamentale, precum şi în relaţiile
internaţionale.
Art. 14
Primul-ministru este vicepreşedintele Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi exercită toate atribuţiile care derivă din
această calitate.
Art. 15
Primul-ministru numeşte şi eliberează din funcţie:
a) conducătorii organelor de specialitate din subordinea Guvernului, cu excepţia persoanelor care au calitatea de
membru al Guvernului, conform art. 3 alin. (1);
b) secretarul general şi secretarii generali adjuncţi ai Guvernului, în cazul utilizării acestor funcţii;
c) secretarii de stat şi consilierii de stat din cadrul aparatului de lucru al Guvernului;
(la data 11-iun-2017 Art. 15, litera C. din capitolul I, sectiunea 4 modificat de Art. 1, punctul 6. din Legea 129/2017 )

d) secretarii de stat şi subsecretarii de stat;


(la data 01-apr-2013 Art. 15, litera D. din capitolul I, sectiunea 4 modificat de Art. I, punctul 31. din Legea 71/2013 )

e) alte persoane care îndeplinesc funcţii publice, în cazurile prevăzute de lege.


Art. 16
(1) Primul-ministru prezintă Camerei Deputaţilor şi Senatului rapoarte şi declaraţii cu privire la politica Guvernului şi
răspunde la întrebările ori interpelările care îi sunt adresate de către deputaţi sau senatori.
(2) Primul-ministru poate desemna un membru al Guvernului să răspundă la întrebările şi interpelările adresate
Guvernului de către deputaţi sau senatori, în funcţie de domeniul de activitate ce formează obiectul interpelării.
pag. 2 10/23/2017 : vasilicanegrut@univ-danubius.ro
Legea 90/2001 - forma sintetica pentru data 2017-10-23
Art. 17
Primul-ministru contrasemnează decretele emise de Preşedintele României, în cazul în care Constituţia prevede
obligativitatea contrasemnării acestora.
Art. 18
(1) În scopul rezolvării unor probleme operative primul-ministru poate constitui, prin decizie, consilii, comisii şi comitete
interministeriale.
(2) Primul-ministru îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Constituţie şi de lege sau care decurg din rolul şi funcţiile
Guvernului.
Art. 19
În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin primul-ministru emite decizii, în condiţiile legii.
(2) Deciziile primului-ministru se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Nepublicarea atrage inexistenţa
deciziilor.
(la data 12-mai-2005 Art. 19 din capitolul I, sectiunea 4 completat de Art. 1, punctul 1. din Legea 117/2005 )

SECŢ IUNEA 5: Organizarea aparatului de lucru al Guvernului


Art. 20
Aparatul de lucru al Guvernului este alcătuit din aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, Secretariatul General al
Guvernului, departamente şi alte asemenea structuri organizatorice cu atribuţii specifice stabilite prin hotărâre a
Guvernului.
(la data 05-ian-2017 Art. 20 din capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. 25, subpunctul II.., punctul 2. din capitolul II din Ordonanta urgenta
1/2017 )

Art. 21
(1) Aparatul propriu de lucru al prim-ministrului este alcătuit din:
a) cabinetul prim-ministrului;
b) corpul secretarilor de stat şi al consilierilor de stat ai prim-ministrului.
(2) Normele privind funcţionarea aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, inclusiv atribuţiile acestuia, se stabilesc
prin decizie a prim-ministrului.
(3) Personalului prevăzut la alin. (1) nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(la data 05-ian-2017 Art. 21 din capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. 25, subpunctul II.., punctul 3. din capitolul II din Ordonanta urgenta
1/2017 )

Art. 22
(1) Guvernul are un Secretariat General condus de secretarul general al Guvernului, care poate avea rang de ministru,
ajutat de unul sau mai mulţi secretari generali adjuncţi, care pot avea rang de secretar de stat, numiţi prin decizie a
primului-ministru.
(2) Secretariatul General face parte din aparatul de lucru al Guvernului şi asigură derularea operaţiunilor tehnice
aferente actelor de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activităţii
Guvernului, precum şi reprezentarea Guvernului în faţa instanţelor judecătoreşti.
(3) Organizarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(4) Guvernul aprobă proiectul bugetului propriu, care se include în bugetul de stat. Secretarul general al Guvernului este
ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului. Secretariatul General al Guvernului are drept de
iniţiativă legislativă pe domeniile aflate sub incidenţa atribuţiilor sale şi ale autorităţilor şi instituţiilor publice aflate în
subordinea sa ori a Guvernului.
(la data 09-mar-2009 Art. 22, alin. (4) din capitolul I, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 17/2009 )

(5) Secretariatul general al Guvernului asigură, prin aparatul propriu, continuitatea derulării operaţiunilor tehnice
aferente actelor de guvernare, constituind elementul de legătură şi stabilitate al guvernării.
Art. 23
(1) Departamentul este o structură organizatorică fără personalitate juridică şi fără unităţi în subordine, subordonat
primului-ministru, având rolul de coordonare şi sinteză în domenii de interes general, în conformitate cu atribuţiile
Guvernului.
(2) Departamentul este condus de un demnitar.
(3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin conducătorul departamentului emite ordine cu caracter individual.
(4) Înfiinţarea, modul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile departamentului se aprobă prin hotărâre a
Guvernului.
SECŢ IUNEA 6: Funcţionarea Guvernului
Art. 24
(1) Şedinţele Guvernului se convoacă şi sunt conduse de primul-ministru.
(2) Preşedintele României poate lua parte la şedinţele Guvernului în care se dezbat probleme de interes naţional privind
politica externă, apărarea ţării, asigurarea ordinii publice şi, la cererea primului-ministru, în alte situaţii.
(3) Preşedintele României prezidează şedinţele Guvernului la care participă.
Art. 25
(1) Guvernul se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.
(2) În cadrul şedinţelor Guvernului se dezbat probleme ale politicii interne şi externe a ţării, precum şi aspecte privind
conducerea generală a administraţiei publice, adoptându-se măsurile corespunzătoare.
(3) La şedinţele Guvernului pot participa, în calitate de invitaţi, conducători ai unor organe de specialitate din
subordinea Guvernului ori a ministerelor sau ai unor autorităţi administrative autonome, precum şi orice alte persoane
a căror prezenţă se apreciază a fi utilă, la solicitarea primului-ministru.
(4) Dezbaterile din şedinţele Guvernului şi modul de adoptare a actelor acestuia, precum şi a oricăror alte măsuri
stabilite se înregistrează pe banda magnetică şi se consemnează în scris în stenograma şedinţei, certificata de ministrul
delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi păstrată, conform legii, în cadrul Secretariatului
General al Guvernului.
(la data 18-mar-2005 Art. 25, alin. (4) din capitolul I, sectiunea 6 modificat de Art. 15, punctul 1. din Ordonanta urgenta 17/2005 )
pag. 3 10/23/2017 : vasilicanegrut@univ-danubius.ro
Legea 90/2001 - forma sintetica pentru data 2017-10-23

Art. 26
(1) În exercitarea atribuţiilor sale Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanţe. Hotărârile se emit pentru organizarea
executării legilor. Ordonanţele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare sau, în cazuri excepţionale, ordonanţe de
urgenţă, potrivit art. 114 alin.(4) din Constituţie.
(2) Membrii Guvernului pot propune proiecte de hotărâri şi de ordonanţe; de asemenea, pot propune Guvernului
proiecte de lege, în vederea exercitării dreptului de iniţiativă legislativă a acestuia. Metodologia de elaborare şi înaintare
la Guvern a acestor proiecte de acte normative se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(la data 20-ian-2005 Art. 26, alin. (2) din capitolul I, sectiunea 6 a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2005 )
(3) În cazul încetării mandatului său, în condiţiile prevăzute de Constituţie, până la depunerea jurământului de către
membrii noului Guvern, Guvernul continuă să îndeplinească numai actele cu caracter individual sau normativ, necesare
pentru administrarea treburilor publice, fără a promova politici noi. În această perioadă Guvernul nu poate emite
ordonanţe şi nu poate iniţia proiecte de lege.
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
Guvernul poate iniţia proiecte de lege pentru ratificarea unor tratate internaţionale, proiectele de lege privind bugetul de
stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi proiectul de lege privind responsabilitatea fiscală.
(la data 06-dec-2009 Art. 26, alin. (3) din capitolul I, sectiunea 6 completat de Art. 1 din Legea 376/2009 )

Art. 27
(1) Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanţe în prezenţa majorităţii membrilor săi. Hotărârile şi ordonanţele se adoptă
prin consens. Dacă nu se realizează consensul, hotărăşte primul-ministru.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul documentelor şi al altor măsuri dezbătute în Guvern.
(3) Hotărârile şi ordonanţele Guvernului se semnează de primul-ministru, se contrasemnează de miniştrii care au
obligaţia punerii lor în executare şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Nepublicarea atrage inexistenţa
hotărârii sau a ordonanţei. Hotărârile care au caracter militar se comunică numai instituţiilor interesate.
Art. 28
(1) În realizarea funcţiei sale de conducere generală a administraţiei publice Guvernul exercită controlul ierarhic asupra
ministerelor, organelor de specialitate din subordinea sa, precum şi asupra prefecţilor.
(2) În exercitarea controlului ierarhic Guvernul are dreptul să anuleze actele administrative ilegale sau inoportune emise
de autorităţile administraţiei publice din subordinea sa, precum şi ale prefecţilor.
Art. 29
Guvernul se află în raporturi de colaborare cu autorităţile administrative autonome.
Art. 30
(1) Guvernul numeşte câte un prefect în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti.
(2) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local. În această calitate prefectul răspunde de aplicarea politicii
Guvernului în unităţile administrativ-teritoriale, având obligaţia de a asigura executarea actelor Guvernului, precum şi pe
cele ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor.
(3) Prefectul conduce serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unităţile
administrativ-teritoriale şi exercită controlul asupra legalităţii actelor administrative ale consiliului local, ale primarului, ale
consiliului judeţean şi ale preşedintelui consiliului judeţean.
Art. 31
Guvernul răspunde politic numai în faţa Parlamentului pentru întreaga sa activitate. Fiecare membru al Guvernului
răspunde politic solidar cu ceilalţi membri pentru activitatea Guvernului şi pentru actele acestuia.
Art. 32
Răspunderea penală a membrilor Guvernului este reglementată printr-o lege privind responsabilitatea ministerială.
Art. 33
(1) Guvernul organizează, prin Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi prin Regia
Autonomă "Locato", administrarea bunurilor proprietate publică şi privată a statului, destinate unor acţiuni de
reprezentare şi protocol ale Camerei Deputaţilor, Senatului, Preşedintelui României şi Guvernului.
(2) Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte atribuţiile de minister de resort faţă de Regia Autonomă
«Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» şi faţă de Regia Autonomă «Monitorul Oficial».
(la data 02-sep-2017 Art. 33, alin. (2) din capitolul I, sectiunea 6 modificat de Art. I din Ordonanta 18/2017 )

(3) Secretariatului General al Guvernului îi pot fi date în coordonare sau trecute în subordine organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale, cu excepţia ministerelor.
(4) Normativele de cheltuieli pentru acţiunile de protocol ale Guvernului se aprobă prin hotărâre a acestuia.
CAPIT OLUL II: Organizarea şi funcţionarea ministerelor
SECŢ IUNEA 1: Dispoziţii generale
Art. 34
Ministerele sunt organe de specialitate ale administraţiei publice centrale care realizează politica guvernamentală în
domeniile de activitate ale acestora.
Art. 35
(1) Ministerele se organizează şi funcţionează numai în subordinea Guvernului, potrivit prevederilor Constituţiei şi
prezentei legi.
(2) Ministerele sau alte organe de specialitate organizate în subordinea Guvernului sunt conduse de miniştri, în urma
acordării votului de încredere de către Parlament.
(3) Miniştrii răspund de întreaga activitate a ministerului în faţa Guvernului, precum şi, în calitate de membri ai
Guvernului, în faţa Parlamentului.
Art. 36
Ministerele şi miniştrii se aprobă de către Parlament, prin acordarea votului de încredere asupra Programului de
guvernare şi întregii liste a Guvernului, la învestitură.
Art. 37
Primul-ministru poate cere Parlamentului modificarea structurii Guvernului prin înfiinţarea, desfiinţarea sau, după caz,
divizarea ori comasarea unor ministere. În astfel de situaţii prevederile art. 36 se aplică în mod corespunzător.
pag. 4 10/23/2017 : vasilicanegrut@univ-danubius.ro
Legea 90/2001 - forma sintetica pentru data 2017-10-23
(2) Primul-ministru poate solicita Parlamentului ca unii dintre miniştri să aibă şi calitatea de ministru de stat pentru
coordonarea activităţii unor ministere. Ministerele care se află în coordonarea fiecărui ministru de stat se stabilesc de
primul-ministru.
(la data 06-mar-2004 Art. 37 din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 7. din Legea 23/2004 )

Art. 38
În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a funcţiei Preşedintele României, la propunerea primului-ministru,
revocă şi numeşte miniştrii, cu respectarea prevederilor art. 7-10.
Art. 39
Ministerele au personalitate juridică şi au sediul în municipiul Bucureşti.
SECŢ IUNEA 2: Organizarea ministerelor
Art. 40
(1) Rolul, funcţiile, atribuţiile, structura organizatorică şi numărul de posturi ale ministerelor se stabilesc în raport cu
importanţa, volumul, complexitatea şi specificul activităţii desfăşurate şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(2) În fiecare minister se va organiza cabinetul ministrului, cu personal propriu, căruia nu i se aplică prevederile legii
privind statutul funcţionarului public.
Art. 41
(1) În funcţie de natura atribuţiilor unele ministere pot avea în domeniul lor de activitate compartimente în străinătate,
stabilite prin hotărâre a Guvernului.
(2) Înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare se aprobă de
Preşedintele României, la propunerea Guvernului.
Art. 42
Ministerele pot înfiinţa în subordinea lor organe de specialitate, cu avizul Curţii de Conturi.
Art. 43
Ministerele pot avea în subordinea lor servicii publice, care funcţionează în unităţile administrativ-teritoriale.
Art. 44
(1) Înfiinţarea sau desfiinţarea serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din
unităţile administrativ-teritoriale, obiectul de activitate, structura organizatorică, numărul şi încadrarea personalului,
criteriile de constituire a compartimentelor şi funcţiile de conducere ale acestora se aprobă prin ordin al ministrului,
respectiv al conducătorului organului de specialitate în subordinea căruia aceste servicii sau organe îşi desfăşoară
activitatea.
(2) Ministrul numeşte şi eliberează din funcţie conducătorii organelor de specialitate din subordinea ministerului.
(3) Conducătorii serviciilor publice descentralizate se numesc şi se eliberează din funcţie de către ministru, cu avizul
consultativ al prefectului.
Art. 45
Atribuţiile compartimentelor ministerelor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului,
aprobat prin ordin al ministrului.
SECŢ IUNEA 3: Conducerea ministerelor
Art. 46
(1) Conducerea ministerelor se exercită de miniştri.
(2) Ministrul reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi
din străinătate, precum şi în justiţie.
(3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin ministrul emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.
Art. 47
În activitatea de conducere a ministerului ministrul este ajutat de unul sau mai mulţi secretari de stat, potrivit hotărârii
Guvernului de organizare şi funcţionare a ministerului.
(2) În cadrul ministerelor, instituţiilor publice şi altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale poate fi
utilizată şi funcţia de subsecretar de stat, potrivit hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea acestora.
(la data 29-iun-2003 Art. 47 din capitolul II, sectiunea 3 completat de Art. 23, alin. (4), punctul 2. din Ordonanta urgenta 64/2003 )

Art. 48
Secretarii de stat exercită atribuţiile delegate de către ministru.
Art. 49
(1) Secretarul general al ministerului este funcţionar public de carieră, numit prin concurs sau examen, pe criterii de
profesionalism. Acesta asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor
funcţionale între structurile ministerului.
(2) Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale secretarului general sunt următoarele:
a) coordonează buna funcţionare a compartimentelor şi activităţilor cu caracter funcţional din cadrul ministerului şi
asigură legătura operativă dintre ministru şi conducătorii tuturor compartimentelor din minister şi unităţile subordonate;
b) colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali
din celelalte ministere, precum şi cu secretarii judeţelor şi cu directorii generali de prefectură, în probleme de interes
comun;
c) primeşte şi transmite spre avizare ministerelor proiectele de acte normative iniţiate de minister şi asigură avizarea
actelor normative primite de la alţi iniţiatori;
d) transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de acte normative iniţiate de minister, pentru a fi discutate
în şedinţa Guvernului;
e) urmăreşte şi asigură finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost iniţiate de minister;
f) monitorizează şi controlează elaborarea raportărilor periodice, prevăzute de reglementările în vigoare;
g) coordonează întregul personal al ministerului, activitatea de elaborare a politicilor de personal şi principiile directoare
pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor.
(3) Secretarul general al ministerului poate îndeplini şi alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare şi
funcţionare a ministerului ori încredinţate de ministru.
Art. 50
(1) În realizarea atribuţiilor ce îi revin secretarul general poate fi ajutat de unul sau doi adjuncţi.
pag. 5 10/23/2017 : vasilicanegrut@univ-danubius.ro
Legea 90/2001 - forma sintetica pentru data 2017-10-23
(2) Secretarii generali adjuncţi sunt funcţionari publici de carieră, numiţi prin concurs sau examen.
Art. 51
În cazul în care ministrul, din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile curente, va desemna secretarul de stat
care exercită aceste atribuţii, înştiinţându-l pe primul-ministru despre aceasta.
Art. 52
(1) Pe lângă ministru funcţionează, ca organ consultativ, colegiul ministerului.
(2) Componenţa şi regulamentul de funcţionare a colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului.
(3) Colegiul ministerului se întruneşte, la cererea şi sub preşedinţia ministrului, pentru dezbaterea unor probleme privind
activitatea ministerului.
SECŢ IUNEA 4: Atribuţiile generale ale miniştrilor
Art. 53
(1) Miniştrii îndeplinesc în domeniul lor de activitate următoarele atribuţii generale:
a) organizează, coordonează şi controlează aplicarea legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a ordinelor şi
instrucţiunilor emise potrivit legii, cu respectarea limitelor de autoritate şi a principiului autonomiei locale a instituţiilor
publice şi a agenţilor economici;
b) elaborează şi avizează proiecte de lege, ordonanţe, hotărâri ale Guvernului, în condiţiile stabilite prin metodologia
aprobată de Guvern;
(la data 30-iun-2006 Art. 53, alin. (1), litera B. din capitolul II, sectiunea 4 modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 250/2006 )

c) acţionează pentru aplicarea strategiei proprii a ministerului, integrată celei de dezvoltare economico-socială a
Guvernului;
d) fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Guvernului;
e) urmăresc proiectarea şi realizarea investiţiilor din sistemul ministerului, în baza bugetului aprobat;
f) reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile
la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi
organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii internaţionale ce interesează domeniul lor de activitate;
g) iniţiază şi negociază, din împuternicirea Preşedintelui României sau a Guvernului, în condiţiile legii, încheierea de
convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propun întocmirea formelor de aderare la cele existente;
h) urmăresc şi controlează aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte şi iau măsuri
pentru realizarea condiţiilor în vederea integrării în structurile europene sau în alte organisme internaţionale;
i) coordonează şi urmăresc elaborarea şi implementarea de politici şi strategii în domeniile de activitate ale ministerului,
potrivit strategiei generale a Guvernului;
j) avizează, în condiţiile legii, înfiinţarea organismelor neguvernamentale şi cooperează cu acestea în realizarea scopului
pentru care au fost create;
k) colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din
sistemul lor;
l) aprobă, după caz, editarea publicaţiilor de specialitate şi informare.
(2) Miniştrii îndeplinesc în domeniul lor de activitate şi alte atribuţii specifice stabilite prin acte normative.
(3) Miniştrii îşi îndeplinesc atribuţiile ce le revin folosind aparatul propriu al ministerelor, precum şi prin instituţiile aflate în
subordonarea, coordonarea sau autoritatea ministerelor.
(4) Miniştrii de stat coordonează, sub conducerea nemijlocită a primului-ministru, realizarea programului de guvernare
acceptat de Parlament într-un domeniu de activitate, scop în care conlucrează cu miniştrii care răspund de îndeplinirea
acestui program în cadrul ministerelor pe care le conduc.
(la data 06-mar-2004 Art. 53 din capitolul II, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 8. din Legea 23/2004 )

Art. 54
Ministrul conduce aparatul propriu al ministerului, stabilit prin hotărâre a Guvernului, numeşte şi eliberează din funcţie
personalul acestuia.
Art. 55
(1) Statele de funcţii ale ministerelor se aprobă de miniştri, în limita numărului de posturi aprobate prin hotărâre a
Guvernului.
(2) Guvernul poate aproba modificările ulterioare în structura ministerelor, a organelor de specialitate, a serviciilor
publice descentralizate şi a instituţiilor subordonate acestora numai în limita alocaţiilor bugetare.
Art. 56
Guvernul poate dispune prin hotărâre modificări în organizarea şi funcţionarea ministerelor, precum şi transferul unor
activităţi de la un minister la altul ori la organe de specialitate din subordinea Guvernului.
CAPIT OLUL III: Dispoziţii finale
Art. 57
Personalul din aparatul de lucru al Guvernului, din aparatul propriu al ministerelor şi al celorlalte organe centrale de
specialitate, care are calitatea de funcţionar public, se bucură de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în legea privind
statutul funcţionarului public.
Art. 58
Salarizarea personalului din aparatul de lucru al Guvernului şi din aparatul propriu al ministerelor se face potrivit legii.
Art. 59
Organizarea şi funcţionarea ministerelor privind apărarea naţională şi ordinea publică sunt reglementate prin legi
speciale.
Art. 60
Dispoziţiile prezentei legi, prin care se reglementează organizarea şi funcţionarea Guvernului şi ministerelor, se aplică în
mod corespunzător şi celorlalte organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, cu excepţia unor instituţii de
interes public a căror organizare şi funcţionare sunt reglementate prin legi speciale.
Art. 61
Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 37/1990 pentru organizarea şi funcţionarea Guvernului,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 8 decembrie 1990, cu modificările ulterioare, precum şi
orice alte dispoziţii contrare.
pag. 6 10/23/2017 : vasilicanegrut@univ-danubius.ro
Legea 90/2001 - forma sintetica pentru data 2017-10-23
-****-
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1)
din Constituţia României.
p.PREŞEDINTELE SENATULUI,
VALENTIN ZOLTAN PUSKAS
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin.(1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU
Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 164 din data de 2 aprilie 2001
*) În cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma "aparatul de lucru al primului-ministru" se înlocuieşte cu
sintagma "Cancelaria Primului-Ministru".
(la data 06-mar-2004 Actul modificat de Art. II din Legea 23/2004 )

pag. 7 10/23/2017 : vasilicanegrut@univ-danubius.ro