Sunteți pe pagina 1din 50

primarEUGENIA

Prof.lnv. STUPARU prof.lnv.primarCAMELIA


SIMA
Prof.lnv.primarELENA
SpIRtDON

sb
TH{E{
tHoaded0v Sfe{30
22DEFtgEATRACTTVE
5l TNTERESANTE
CONCEPUTE
CONFORM
PROGRAMEI
SCOLARE
Lucrarea estein conformitate cu programa gcolare limba
aferent;disciplinelor:
li literaturaroman; (aprobatiprin OrdinulMinistruluiEducaliei nr.
Cercetdrii
5198/01 .11.2004\,ttiinle ale naturii(aprobatd
prinOrdinulMinistruluiEducaliei
Cercet6rii nr. 5198/01.11.2004), matematici(aprobatd prin OrdinulMinistrului
Educaliei Cercetdriinr.5198/01.01.2004), educatiecivici (aprobatd
prin Ordinul
MinistruluiEducatiei Cerceteriinr.5198/01.01.2004)

Colectia:$COLAREL
Editor: Lector univ, dr. MARIUSTUNGU
Redactor:DanielaCostan

a Eibllotecii Nationale a llomanrel


UPARU, EUGENIA
invitim giexersimla Mate,Romani,$tiinte,Ed.Civici - F.B.si luim :
clasaa llFa/ prof.inv.primarEugenia prof.inv.primarCamelia
Stuparu, Sima,
rof.inv.primarElenaSpiridon.
- Ndvodari
: CartaAtlas,2014
tsBN978-606-93661-6-5

5ima,Camelia
Elena
l. Spiridon,

Pentrucomenzigi informatiicontactati
Editura Cafta Atlas t.e;t.oz4v4a7276
0735569195

Copyright @ EDITURACARTAATLAS- CONSTANTA


Completeaz;
Cuvintele
propozi!iile:
suntalcituitedin
F|SA1
Propoziliile
suntformatedi
Oricetextareun
Ungirde propoziliilegateintreeleprininlelesformeaziun--
Textulcaredescrie
un peisaj, un obiect,senumeste
Textulcarepovestegte o intdmplaresenumeste
Articolul
dinziaresteuntext
Basmul esteuntext
A
dls9-"'Ti,"."rt-<uvintele pentrua ob!ineo propozilie:
I aranlaounaroadetebogatealetoamnei
.

Soarelestdascunsdupdnoriiposomorati.

lnvd!Storullevorbegtecopiilordesprenoilemanuale.

Ordoneazicuvintelepentrua obline o propozi!ie:


sunt,cdrlile,f;r5, grai,profesori

derdelug, pe,o,sdnioare,
risturnat, s-a

ardtat,
fluturi,ieri,de,MarinicS,
ardtat,
mi-a,colectia

Formuleazicite o propozilie folosind expresiile:


sunetenedeslugite,fulgereputernice, frunza crudd,

toatenumerelenaturalecuprinseintre 396gi 404,

&s
s cu o linieverdenumerele
Subliniazi
pare:
imparegicu o linierogienumerele

67; 78;90;23;15; 65;11; 4; 52;98,75;l0O;121;2 003;862;'l023;4'124.

&
Numirddin 5 in 5 :
a)de la55la90; b) de la 200la 230.

. Scrietiresturnatele
numerelorurmitoare:
a) 321-- b\ 786-_ c) 461-
502-

din naturetueicorpudcuviategitrel corpurifereviali:


DenumeSte

Subliniazicuvintelecaredenumesc persoane:
pisica,
Dundrea,fiic5,scriitor,
mituf;, Romenia,
veriSor, libeluli,caiet,
elefant,
inveldtoare, Alina,tata,prietenul,Tom,
bAiat, unchiul,
Constan!a,roman,

&e
A
tr'ffi1;"ffi"fffj'ff*Ln 321 F|SA2
r-r-r-r
ffkz fT-l fT-l esl-T-l [T-rl+sz[T-Tl
[T-r]s:sl-T-l-l |-T_l-]roo[T-rl

Scrieti:
a)cu cifre: b)cu litere:
unsprezece 34
douezeci 5itrei 67
348
gaptezeci
5iopt 2551

Scrienumerenaturale formatedintreicifrecareindeplinesc
condiliile:
a)cifrazecilor
esteegaldcua unitdlilor:

b) cifraunitetilorestemaimarecu 2 dec6tcifrazecilor:

c)cifrasutelor
estenumirpar,egalecu 2 giceaa unit5lilor
impar,egalicu 1:

d) sumacifrelor
fieceruia
esteegalicu6:

Sr.,' itoate numerelenaturalecuprinseintre 12 341si 12352.

Precizeazinumirul de sunetesi de literealefiecirui cuvint:


aer:_s _l pix:_s
- | este:_s _ |
xilofon: s _l ghiozdan:_s_l cerneal6:_s_l
cioc6rlie:_s_ | rte:_5 _ | examen:_s _l
&s
catedoui cuvintecorespunz5toare
Gdsegte
:i:i,Eri,:iilillli::iiiirlddi*lliii
:llil::::ri

A
a
fls Grupeazdurmitoarele cuvintedupi grupuldevocaleprezentin aceeagi
t oal5,viezure,
silabS: catifeaua,
soare,noud,perdea,
ploud,cafeaua,moara,

TaiecuvAntulscrisgregit:
uala/oala poiet/poet clujan/clujean
desineazS/deseneaziiel/el sf6rgeascd/sf6rgasci
odaie/odae eftin/ieftin fluarelfloare
e;irelieSire idee/ideie proiect/proect

S# C"r" ,unt stirile de agregarealeapei?Enumerile ti gese e cateun


fl eremplupentrufiecarestaret .-\

t4"ffi
Sl4 Enumeriinsugirialecorpurilorsolide(a),corpurilorlichide(b),
ff corpurilorgazoase(c)9idi c6tedoui exempledin fiecareastfelde corpuri:
(4,
(b)
(c).
Bifeazi variantacorecti:
i ]Brinzaesteuncorpprelucrat. i ]Cartofulesteun corpnatural.
' 'Caietulesteuncoronatural. r aBicicleta
esteuncorpprelucrat.
F .'Paraesteun corpnatural. l i Pantoful
esteun corpnatural.

Gesegte un cuvantopuspentruurmetoarele
trasaturimorale:
-
sinceritate bunState- hdrnicie-
curaj- cinste- incredere_

&o
$
,nu."r; u"lorilemorale
aleuneipersoane:
FrsA3
&" ie cuvintele
carenu sepotrivesc
unuiom bun?
lqu,.riq L"nqil G'tit"' I l@gFl fEt!tr.,
Fnv45l FufurTl fi[bEGl |lovetq lminGl ilErui€:q [rerpeCt-al
A
ofincercuie$e (uvintelecaredenumesc nume:
- Romenia, fluviu,Mureg, sport,Andrei,
stradd,
culegere,matematicA,
!arA,
Constanla,
tabld,trandafir,Europa,soarele,
rom6n,crizantemS,
leopard,
Carol,
mitusi.

(a),opace(b),flexibile(c),
Enumeiali<ite trei ambalajetransparente
rigide{d):
(a) o
(c) o

& Enumer;criteriiledupi caredeosebimcorpurile:


(a) (b (c)

& Taiecuvantulcarenu sepotrive;te:


Corpulomenesc estealcdtuitdin:cap,trunchi,membre,
Pentrua sedezvolta, plantaarenevoiede:intuneric,
coadd,
aer,opd,solfertil.
Prinapisare,plastilina
igimodificdculoareaEiforma.
Ascullimuzicdcu:ochiiti urechile.
Simlurileomuluisunt:auzul,vdzul,rdsul,mirosul,pipditulSisomnul.
Stdrifede agregare
aleapeisunt solidd,tara lichiddqigazoasd.

Cornt"a""ze
cuvantul
culiteraomisi:
$
ha....dbal lsta....bul si....plu u....bld
sa....bitd ti....pan scu....p5 plu....b
ava....premiera i....preuni li....pede c6....pie
1....pacd co....pas bo....bd ti....bru

$t
ntelecu literapotrivit5:
hotdr....t mn^Titmria

mohor....t , v....r.... . n....r....te


ne....nvelati....necicioslt....r....ie i ne....nvins
s....s....it ' ne....mbl....nzit

Adaugifieciruicuventcateo literanouApentrua ob!ine(uvintecu


inlelesurinoi:
.
: lup-................ v4por...........
tun-................
ram-............ : sar-................: foc------.-
nor-..............i ban-................i lan-................

& Scrieliin ordinedescrescitoare


numerelede maijos:
3 002t13;321;41;402;671;8Q0;8002;2Q1;13341;9;23;561.

& Comparinumerele,scriindpe feliade portocalSsemnelecorecte:

267 762 123oer{b23 oe8 eor


4b &nrt
678 {h732 s24s26M24s2 eooodh-eoo
23r lh so7 7oooo
lh7 000 loooo{bloooo
Scrietiin ordinecrescitoare
numerele
naturale:
l$,
432;32;14;543;906;5 002;l3 098;3098;21;9O;302;908;23
098;15321.

A
cain model,intr-osumddetermeni,urmdtoarele
Oescornnuneti, numere:
ff

275= 879= 708=


654 = 607= 509=
500= 567 =

&a
Aproxima!inumereleurmitoare:
a) la sute: b) la zecl
FISA4
368
762
535
E
E
368
762
535
E
E
E
399 E 399 E
Scrietoatenumerele
parecuprinse
intre600si 7OO
careau suma
cifrelor9

Completeazd girurilecu trei exemple:


a)42 525;42526;_;
h.| 1/ nn/.1,4 n.l<. -
et ta wwa,

G;segte ceteun numir carearecifra7:


a)laordinulsutelor de mii
b) laordinulsutelor
c) laordinulzecilor
d) laordinulmiilor
e)laordinulzecilorde mii

Alcituiette catetrei propozi!iiin care<uvinteletoc 5icorns6aibi


intelesuridiferite:

Un"*" n"rechile potrivite


decuvinte :
$
F T -
informare d"uili" '
I zdbovim I informeazd I
satvare intArziem I
I dificultate I documentare I
I comunici I medicin; I
L 4erql!-e J e lib e r a r e _ ,
9
pentru:
Scriecuvintelecu acelagiinfeles
a Prinde= mtrare=
dificultate= ? spune=
istet= =
glasurile
a repara= apare=
inteligent= medic=

Scriein cisutSA (adevirat)sauF (fals)pentruurmetoarele


afirmalii:
n
IF
Cartofulesteo plantecultivatiin livadd.
Mamiferele suntanimalecareseinmultesc prinoud.
n Riddcinafixeaziplantain p;ment.
n Pdmentul esteluminat$iincSlzit
Corpulomenesc esteacoperit
de lund.
cu pieleti p;r.
tr
Realizeaz;corespondenta intre activitA$ledin dreaptacu organul
corespunzAtoractivititii din stanga:
plimeni : uneste capuldetrunchi
creierul : contribuie laeliminarealichidelor
membreinferioare : ajutela respiralie
rinichi : addpostette organeleinterne
gatul : pompeaz5 sengelein organism
trunchiul : datoritdluiomulg6nde5te, vorbe5te
inim a : ajut6ladeplasare

Subliniaze,in listaurmetoare,doarcuvintelecaredenumesc persoane:


planete,biiat,Bucuregti,perinli,papagal, verigori,
trandafir, important,
bunici,magini, ziare,
inv;ldtoarea.

rpu .ln" .r"ri tu ceteasemeni?

Daci a5fi un animal,agalegesi fiu , pentrucd

DacAagfi o pasire,aSaleges; fiu _pentru c;

&ro
Scriepe petaleleflorii
5 calitili ti 3 defecte F|SA
s
carete carcaterizeazi:

& Denumeste
cinciactivit;li pe carele poatefaceo persoani:

& Subliniazivariantaadevirati din urmitoareleafirmatii:

PeStiisedeplaseazd cuajutorulsolzilor/capului / inotitoarelor.


{
r Lichidele augustpropriu/ volumpropriu/ mirospropriu.
r Toateoasele dincorpulumanformeazd sistemul digestiv / respirator/ osos.
0 Corpulumanesteacoperit cu bland/ piele/ solzi.
t
qt
Sangele
Lemnul
estecompus din plasmi/ celulealbe/ celulealbastre
/ fierul/ apaestesingurul corpcareexistd
/ celulero$ii.
in modnatural in toate
celetreistdride agregare,
{t PlimAnii/inima/ rinichiipompeazd
Inima/ plSmanii/
s6ngele in organism.
{ rinichiicontribuie
laeliminarea lichidelorcarenu maisunt
necesare.

Realizeazicorespondenta
intre organelede sim;gi rotulindeplinitde
a<estea:
nasul auz
gura tactil
urechile vdz
ochii mtros
pielea mancare

Completeazi pentrua ob!ineo propozilie


enunturile interogativd
:
Dece
Cdnd

&t r
Care
Cucine
Cum

. Corecteazigretelile9iscriein paranteziformacorecti :
Lachiogc
sevindecornuri. ( )
P;sirilezborde peo creangd. (_)
Eleviiscrietemadatd. ()

Copiiisejocin parculinverzit.
(_)

Gisegteintrebiri pentruurmitoarelepropozilii:

Cdmila
esteun animalsilbatic.
2
AngelagiTudorvizioneazd
un spectacol
deteatru. {ri.l.
"-*
''t -
pdsirilecilitoaresereintorc
Primdvara din!;rilecalde.
+.,
Rotunjettenum;rul 426539:
a)lamii
b) la zecide mii
c)lasutede mii
d) lazeci

Scriecu cifrenumerele:
a)6 sutede mii63
b) 18mii7 sutesi2 unit;ti
c)479de mii4 unitati
d) 9 mii50

folosindproprietitileadunirii:
Calculeazi
11+ l2+ 13+14+15+ 5 +26+37+48+59=

&rz
scrie
cateaoitermenicu
inletes F l$A 6
opus
cuvinteto,0",",
$
a aouna=
curajos=
nelini;tit=
rePeOe=
linigte=
=
c anic uld
m6rinimie=
=
infr6ngere
zide$ti=
zdbovim=

Alegevariantacorectdti taievariantaincorecti:
Nu(s-a,sa)intamplatnimicdinvina(sa,s-a).
Vii(sau,
s-au)pleci?
(S-a,
sa)jucat cu mingea(s-a,
sa)ti (s-a,sa)lovitlagenunchi.
mirii (sau,
Valurile s-au)spartde!6rm.
(5-au,
sau)cdliratpetrunchiuri,(s-au,sau)caldratperamurigi(sau,
s-au)
ascunsin scorburi.

Completeazd propoziliile
cu ia saui-a:
Mama_ spusbuniculuisd_ trenulp6ni laConstanta.
Tudor_ un pepenepentrucd_ cerutmama.
Cecilia datbaniisuroriisalesi _ o inghelatd,
_ privegte
ce_ oferitin darprietenasal
Maria_ co5ulin carebunica_ puszmeuri.

lY Enumericatecincianimale(p5sirigimamifere)pentrucazurilede maijos:
-- SUnrsatDaflce:
suntdomestice:
nutreiesc
in taranoastrS:
numede animalecareil folosesc:
ierbivor
omntvor
carnivor

Efectueazi:
(623+ 27s) - 389=
(501- 168)+ 182=
(47s + 287)- (soo- 472)=
(980-798)+(622-s14)=
(88s- 174)- Qsa- 187)=

A$ezatiin ordinecrescitoare naturaleposibilecu urm6-


toatenumerele
toarelecifre:6,2,0,1.

Cuajutorufcifrefor7,8,5,4,0,folosite
o singuridati, scrieliun numir de
(inci cifre carereprezintd:
a)celmaimarenum6rposibil
b)celmaimicnumerposibil
c)celmaiapropiat
numirde50,000

Gisegtecorespondenla intredenumirea actelor;i definiliileacestora:


cartede identitate cucareputemiegidintard
actde identitate
certificatde nattere primulactdeidentitate al uneipersoane
pasapoft actde identitate
careseelibereazd lavarsta
d e 1 4a n i
Completeazd tabelulcu catetrei dintreinsu;iriletale:
Insu$irisufletetti
CalitAti Defecte lnsugirifizice
lmnralpl

&r+
Efectuati,apoiverificalifdcandprobain doudmoduri:
21O r q7a - 467- 219 = 425+ 697=
FISA7
651- 345=

Aflafinumirulnecunoscut:
a+ 255=7 3 2 : 635-b=217: m-784=298; 345+n=978

& Ladiferenta
numerelor
700ti 299adiugalisumalor:

& Dinsumanumerelor
5279i183scidetidiferentalor:

&
Sumaa trei numerenaturaleeste456.Primultermenestecu l g6 mai
maredecatal doileacareesteegalcual treilea.Aflaticeletreinumere.

Alegeformacorectd:
lau\i-auz6mbitfloriledinfereastr;.
Amsdiau\i-au bananeledincos.
O i-au\iaucu minegipeDenisa.
Prieteniiiau\i-auadusun cdlelu;lui Robert.
Einu i-au\iaupovestit nimicmamet.

&rs
Taieformagregiti:
L-a\la luatqipeGicula\l-ateatru.
Decumla\l-avdzut,l-a\ia recunoscur.
L-a\la atteptatla\Fagardgil-a\lacondusla\l-ahotel.
Elcentela\l-avioari5il-a\lapian.
A
Cf* ndaugiin comuniceri
ortogramele
invdlate:
- _aralal mametpoza_
-
Vasile_ cumpdrat_ zi o ciocolatd.
venitverisorii z i u alu i.
_ topit zdpadasi_ inundatcurtea.
tufig,vulpeaieti_ margineasatului.
C6nd_ vdzut,_ cerutcartea
imprumutati.
UnchiulMarin chemat_ culesulmerelor.
satlocuieste
un unchide-almamet.
c;utat9i_ gesit magazin,
_ un raioncujucirii.

or,.".oroomenesc
estealcituitdin:
*lS

^.
,ry Folose;te-te
de cunottinleledobindite 9iscriecedeosebirigi<e
I'rt aseminiri suntintre meiniti picioare,
asemdniri

deosebiri

CompleteazA
urmAtoarele
afirma!ii:
Corpuluneipersoane esteformatdin
In oricegrupserespectianumite
Toatepirtilecorpuluisuntlafelde
Esteimportantcafiecarepersoanisi
specte anumiteregulide
$l

&ro
tivei
descoperi
dera
AraB
ff?"'Jff:f:i
l:,ffi;los F l5A 8
1.Lemnulesteun corp.............---
.
2.lepurele
trdieste
in zonade ......................
.
3.Capraneagr;tr;ie5tepecrestele inalteale

4. Apapoatefi int6lnitdin starelichidd


soliddsau...........................
.
5.Corpurile
solideauformi ;i ...................
propriu.
6..............
estesatelitulnaturalal Pimantului.9
planteror.
7.Apaajutdla ........................
8. FArdel,oameniinu pot trdi.................
.
9. Porumbulesteo plant; ............................
.
potrivltepentrua completa
Alegqicuvlntele spatiilelibere:
Lacap se observS:
in interiorul
capuluisegdse$te careconduceintreaga
activitatea Capulsesprijind
petrunchiprinintermediul
. Trunchiul ceamaimarepartea
reprezinti
nostru.Trunchiul,ca5icorpul,
esteacoperitcu
ln interiorul
corpuluisegisesccelelalte cumarfi:inima,

Realizeazdcoresponden!a:
neincredere dArzenie, indrdzneali
incredereadesine rezistent,tare
Insucces esec,nereuSite
puternic incredere in forleleproprii
curaj indoialS, suspiciune
Alcituiegtec6tedoui propozi!iicu urm;toarele cuvinte:
curaj(curajos)

bun(bunitate)

fricd(fricos)

minciuni(mincinos)

l&rt
Aflatitermenulnecunoscut
:
a) (425 =
+ a) - 299 301 b)e-(169+169)=a89

& Adaugi la diferenlanumerelor523si495 sumanumerelor1989i 108.

&A\
Descdzutul
este830,iar restulestecu 152mai mic.Aflatisciz;torul.

$ Punelisemnele de punctuatie
potrivite:
U "Mircea Voddsebucurdvazand hArnicia Sivoiabun6a oamenilor
luir-1
?- re | 1---.-j
lntrebi pe un bdie[anflru
uature.'
u'.'-.j] traca
[- l::.tu.'
-,:ce rac:'-]condere:i-
[..'Par; sa
,--lcondeie l--rParcd seamana cusigelile. :
11Noilespurnm'tondeiele luiVodi"f:'-"
(DumitruAlmas- condedteluiVodd)
A ComDletati
comDaratiile:
"Ik*

ounca alb ca
inaltcat negruprecum
dreptca rotu ca
proaspatca verdeca
*""'"*'"'"''
Fl5A9
ffipi:lnr',TJ,lixl,"'"'"0
:::
numaiochisiurechi, glasulbl6ndalinvitdtoarei,
clopolelul,
lecliinoi5iinteresante,
ordine,
soarele
caldnez6mbea, bencileprimitoare.

propoziliile
Completali cu substantivele
potrivite:

ausositdin
seascund prin
auinfloritin
setrezescla

Scrielicatetreisubstantive comune:numede rude,obiectede mobilier


siaseziriomenesti proprii:numede animale,
ti catetreisubstantive !5ri,
ape'

CompunetiSirezolvalio problemi dupAexerciliuldat.


6241+ (6241- 3 131)=

Srs
rercop[ au tmpreuna
o sum
1121leimaiputin,iaraltreileacu 510leimaimullidecatal doilea,
leiauin totalceitreicopii?

Afli sumaapoidiferenlaurm;toarelorperechide numere:


6 231qi2 319,5 0355i3 199,
6 1085i988,3 8029i 1 288.

Efectualiprobaurmitoarelorexerciliiprin doui moduri:


3125+2975= 6342+1987= 5120-872= 71't5-545=

Compl€teazispallllellberecu cuvlntepotrivite:
Mamiferelesunt animalecare _pui _. Corpul lor este
alcAtuitdin: $i_.Corpulmamiferelor
poatefi acoperitcu: sau . La cap intalnim:
5l . Nasulgiguraformeazi
Mamiferele caretrdiescoe uscats unt mamifere iar celecare
trdiesc
in ap5senumesc mamifere
5ubliniaziexpresiilecareindici respect:
Terog! Cupldcere! Nuvdsup;rati...
Undeegti,bd? D6-mi! Zi-mi5imie...
LasS-mdin pace! B u n iziu a l Mi scuzati!

s: numeri trei regulipe carenu le-aistabiliincasata!

l*zo
F|SAIo
#::n::",11r':,:;h:fi:.,.Tr
Acestea seformeaziin cursulunui_ prinmitcarea_
in jurul . Soareleesteo Estecelmai
marecorpceresc din nostrusolar.
Esteuncorpcare
produce _ti_ pim6ntulestenumit
deoarece dinspaliusevedeprecumo albastrd.

Enumerdcinciregulipe carele-aistabiliin clasata!


1

3
4
5

4. 5ubliniazidoarcuvintele€areindici trisdturifizice
Inteligent,
brunet,
competent,
frumos,
bun,scund,leneg,
primitor,
delSsitor,
ochiciprui,nasmic,mincinos,
ingrijit,
tandr,

& Completeazipropozitiileurmitoare:
Pdrintiiperintilor
meisunt-.-mei.
Copiiifrateluimameimelesunt_met.
Ceilalti
copiidinclasameasunt mer.
Copiiide pestradamea,cucareieslajoaci,sunt mei.
Soramameimeleeste mea.
A
e] SuUtiniagi
substantiveledin urmitorultext:
- "Oriundeintorcicapul,veziungarpesauun leopard carearsiri pestegard.
Elefantul,
carev; privegteursuz,e intrebuinlatin locde troleibuz.
Saharaesteo regiune5imaidificild.Peacolocirculd numaiaceastd cemil;j,
(MarinSorescu - LoGrddina Zoolooicd\

&z"r
Analizeazicateun substantivcomunSicateun substantivpropriudin
textul de la exerciliulanterior:

Trecela luralsubstantivele:

Schimb5 verbelein substantive:


c6nt; plimb6
vorbette schimbi
danseazd rabdi
intreabi iarte

Sumaa trei numereeste9 554.Afl5numerele,gtiindci sumaprimelor


doudeste7 145,iara ultimelordoueeste3 865,

Catenucia avut mama,daci a spartI 334 iar restulde 995esteoferit


copiilor?

Compunegirezolvio problemddupi exercitiuldat:


7890-(2su+321)=

&zz
Cuce crezitu ci te asemeni? F |SA11
Daci agfi un pom,a5alegesdfiu pentrucd

Daci agfi o floare,agalegesi fiu pentruca

A
d!* Enumer5cincirequlide iqiendimportantepentrusEndtatea
ta:
U-
2.
3.
4.
5.

l\Lu n|"."."u din Bucure$ti,


intr-unavionerau 105 persoane.La Londra
! au coborAt28 ti au urcat35.Caticelitoriau coboratla Madrid.dacd8
reprezintiechipajul
avionului?

Calcula!i:
72 :9x 6= 6 x9 + 4 3 =
6 x5 :10= 24 3 x6 =
28 :4x 6= 64 8 :2 =
42 xO:6 = 56 8 x9 =
45:5+60= 6x 7 +23=
5x8 +5 0= 81 9x4=
A
*li t-utrintutnumirului7,adaugd
dublulnumdrului
8 gidublulnumirului5.

&zg
a)3x(2+4+3)= b) 2x(3+5+1)=

Scriein c6tevapropozilii,celnseamnri"activitateade reciclare"gl


de ce
crezici estelmportantsi reciclezideteurlle?Existidegeurifolositoare?

*"",,r"n ?ntre
termeni
ti acliunile
detransformare:
$ "orespondenla
Topire staregazoasd -starelichidd
Condensare starelichid;-stare
solida
Vaporizare staresolidd-stare
lichidd
Solidificare gazoasd
starelichidd-stare

& Bareaziformascrisigregit:
doisprezece\
dou;sprezece
cincisprezece\
cingpecdrli
eleve gaitpe\taisprezece
optsprezece\
cdprile
optisprezece
flori

& Scrievaloarea
enunturile:
gramaticale

Lamas;eraunoueinvitali.
(adjectiv
saunumeral)
a <uvintuluinoui din

Mariaareo rochildnou;.
Amcitit nouecirli cu povetti.
Jachetaluilonelpireanoud.

Transformidupdmodel:
Nuii convine.-
Nuimi trebuie- Sdimi aduci.-
Nuili place.- 5a dat. -
Nuo ttie.- S; il trimili.-
Sdo c5ute.- S; o astepti.
l&z+
Compuneo problemi dupi exercitiuldat :
(2x5)+(2x4)= Fr$A12

intr-unsacau fost90 kg de zahir.S-auluatde 9 ori cate6 kg,Catekg de


zahirau rimas?

$ c"t.ut""*, respectand
ordinea
efectuarii
operatiilor:
a)44+3x9+28:4+7x7 + 501=

b )18+7x 6+7x 9 + 5 2 - 8 1 : 9 + 2 0 1=

c)(67- 48-9) x 8+ ( 8 1 - 7 9 )x 9 =

d) l 0x 10- 9x 7+ 8 x 9 - 9 9 : 3 + 6 x 7 x 2 =

TransformS produselede doi factoriin produsede trei factori


(dali catedouAexemple):
a.100x 9;
b. 102x 6;
c.125x 8;
d.104x2
A
Cfs Daciar trebuisi recunottio greseald,
enumerd
treicauzecarete-ar
! determina sdfaciacest
oest:
1. 2.

&zs
re Suntca
mrnctnos strengitor tim id
inteligent vorb;ret cer;etor
fricos avar darnic
atent corecr puternic

ces€potobllneprinprelucrarea
r.n" oroousele urmitoarelor
corpuri:
*{$
Exempl u: lemn- hertie- carte rat; -
porc-
petrol- greu-

Completeazicu (A)sau(F)urmitoareleafirmalii:
Cenutaseoblineprinarderealemnului.
Cizmelesuntcorpurinaturale.
F=
Laptele
esteuncorplichid.
I:;I
Aurulnu poatedeveniun corplichid.
F,I,.i;l
Petrolul
sefolosegte
li'.,n_.:l
laobtinereamedicamentelor.
Ei-TI
Formeazd
substantive
de la urmetoarele
cuvinte:
cald- centS- DUn-
iste!- inalt- manca-
opri- reu- sosi-

Analizali
substantiveledupdmodel:
de pe malulstang
,,Cocioaba al Bistritei,
bdrbatul,fatati boiidinpddure,
un
gi
tap$idoudcapreslabe rdioase, erautoat;averea lrinuciij,
(1.Creangd- Amintiridin copildrie)

&zo
"""* F|$A13
& ;';:llxtffil#:iffi'1,"":::""1::"""'"
c;rlile,periu!a,
ghiozdanul,
mdnugile,pieptenul, pantofii,
furculi!a, ciorapii,
mingea, unghiera,
umbrela,
lingura,
stiloul,lenjeria.

Egtide acordcuacetticopii?Completeaz; cu DAqiNU:


Mariaexplicdprieteneisalecumsdrezolveun exerciliu. l ,l
Mirabelalipi la mama ei candestesuparata. :lil.
Mirelapleacd de laorefird capSrinliiei sdttie. i$i'.r.
Tiberiuseducein vacanlS labuniciilui,pentrua-iajutasdculeage
fructe.li.-
Dorelvinedesacasd cu uniformamurdar;. '."
i,:-:i;,u::

Doudnumere,a ti b insumatedau795.Afli numereledaci b estemai


maredecata de 4 ori.

A.
4) Cornnun"
Sirezolvio problemd dat tO+ I 0 x 2 + l0 x 4 =
dupi exerciliul

Ungospodar arel8 g;ini,de 2 ori maimulteraleSide 4 ori maimulte


€urcidecatgiini giralela un loc.CatepSsiriaregospodarul?

A
rf Comoaridublullui 102cu doimeasa.

!*zt
rispunsulcorCcti
Fructul
ciregului
senume5te:
a)con b)cireaga c)vitini
Animalulcareseinmullesteprinpuieste:
a)giina b) porumbelul c)vulpea
lepureletriiegtela:
a) cimpie b) deal c)munte
Anotimpulroadelor
bogateeste:
a)primivara b)vara c)toamna

$'*u" numeleplanteicu produsulcareseoblinede la aceasta:

Scrieadjectiveleformate de la urmdtoarelesubstantive.
Alcdtuieste
cu ele ceteun enun!:
; nor- du;man-
lumind- vitin-

lnlocuiegteexpresiiledatecu adjectivepotrivite:
mAndlargd ingustlaminte
mortde sete zg6rie-b16nzi
numaiochiti urechi ; prinscu m61a_n
sac_-_______;
&
^
ilE-
-t Incercuieste
pronumelepersonaledin urmdtoarele enunturi:
Eigieleparticipd
laacestconcurs. Eane-ainvitatti penoilaspectacor.
Marcel arepantofinoi. Mariavoiasi iiaratecolectia
sadefluturi.
Mergcuvoilaantrenament. Voiscrieo compunere despremamamea.

l&zs
af* ," un.on.urs
sportiv
fetete
aufostarezate
pe5 F l$A 14
! rinduri, c6te25 pe rind, iar biietii au fost atezalipe 4 rinduii, <ite 30 pe
rand.Caticopiiau participatla concurs? (Rezolviin doui moduri,)

A
fli nRaaif"r"ntadintredoimeati sfertulnumerelo
I 24,48ri96.

Completeazdcisulelecu semnelepotrivitepentrua obline propozilii


adevirate:
a . 2 7: 32 4x3 b.12:3I 4x0 c.2x2x2 l- - ' lr n .a
2 x5n 141 2 9x z a 1 8 :2 2:2XU lzo:+
1 8:3! 18:9 12:2 | 1 2 :3 4 2 i6 i1 f --l lc . ' )
L l '''-

Decateori estemaimare(atul numerelor48 gi8 fali de citul numerelor


l8 $i9?

S.ri"m ar"ptulfiecireipirli componente,


rolulpecarefl lndeplinegte:
6$
a)tulpina
b) rddicina
c)frunzele
d) seminlele

lncercuiegte
rispunsulcorectin fiecaresitualie:
Branzaesteunalimentoblinutdin: a)carne b) lapte c) lemn
Compotul esteun preparat
obtinutdin:a)fructe; b) legume;c)cereale

l&zg
esteo plantecarecregte:
Stejarul a)in livad6;b) lamunte;c) lacAmpie
esteun corpprelucrat
Scaunul oblinutdin:a) petrol b) lemn c) cdrbune
n
.z*
c!" Po,tifi sincercu tine rdspunzand
la intrebdrilede maijoscu DasauNU?
lipi lapdrinliitdi? lli placed te rdzbuni?
Ettiun copilmereuascultdtor? Etticurajos?
Egtiatentlaore? ili placeseajulicolegii?
Ettiuncopilgeneros? Ettiuncopilordonat?
ili placeuneorisemin!i? Egtipunctual?

,& Enumerdcincicalitdliprin careun om diferi de un animal?


L
4.
2.
5.
5.

& iti
ncercurtr
lrterele zetoare verbelor t n cele trei cateqorii:
rel coresDun

A - intrati A - inveti A - ai mancat


B - desenezi B- scriem B - vom pleca
C- voi canta C - veiaudia C - pictam
D - cantam D - atilesit D - scriu

Subliniazdformacorectia verbului,,afi":
Danaeste\ iesteelevdin clasaa-llla.
DacdgtiamcAnu egti\ iegtiserioas;,nu te maisolicitam.
Eusant\sunt pasionatde fotbal.
Noieram\ ieramla film c6ndai sosit.
Voinu ierali\ eraliprieteneanultrecut?

inlocuiesteexpresiiledatecu un singurverb:
a da binete- ; a da navald
a ducevestea a ducecuvorba
a da de belea a nu bdgain seamd ;
a da de greu a ducevestea

t&ro
O treimedin 24 esteegalScu jumdtateanumirului a.
AflSnumirul a. Fr$A
1s
AflA+rtuf numerelor8; 36; 12r24;4Oi3Z.

Aplici proprietitileinmultiriipentrua calculamaiugor:


a,2x3+2x4+2x5=
b,4x4 + 4x6 + 4x7 =
c.3x2+3x6+3x8=
d.5x5+5x4+5x9=

CalculeaziproduseleficSnd proba prin impdrlire:


a. 4 x 27
b. 18x 5
c . 2'lx 3
d. 5x 19
e. 23x 6
f . 13x 4

Enumericetedouephnte dupemediullor devia;ir


pddure: ; campie:
pelAngiiape: in livadd:
in grddind:

GSsetteintrusulinfuncliedestareadeagr€gare
starefichidi: apd,lapte,pidtrd,suc
staregazoase: oxigen,gazmetan,carte,abur
staresolidi: (etd, cdrdmidd,uSd,otet.

&sr
€eeste nevoiepentru a fi o atmo tra -o tam re
2.

.s
o
urgenle:
Daitelefon
maijos variantele
incercuiegte pecarele utilizeziacas5,

imediatunuiadintrepdrintiitii.
in cazulunei

c Nusouiniminuinimic.
e DacdeStisinguracasdsoliciliajutorulunuivecincunoscut.
o Nuanuntipe nimeni,incercisdrezolvi singur.
o FugirepedepSndlaprietenultiucelmaibun.
Apelezi
numirulde urgenldI 12.
I
T Trecesubstantivele
Veverila
Furnica
seascunde
munce$te
la numirulpluraltitranscriepropoziliile:
printreramuri.
toatdziua.
Fatazembe$te candaudegluma.
BdiatulrAdein hohote.
lepurelesetemeti de umbrasa.
caunghemdeace.
Ariciulserostogolette

Alcdtuie;teun text (6 - 7 rinduri) in caresi folosettitoatepirlile de


vorbireinvitate

incercuiegte
caredintreenunluriledatereprezint;doaro propozilie?
A.Gr6uldoarmesubzipadd.
B.Desubfrunzele uscate a ietittimidun ghiocel.
C.ElevingipleacS.
D.Vulpeadddeat6rcoalelacote!.
E.Berzele
seintorc5ii'i repardcuiburilevechi.

&zz
Scriedenumirile
lunilorfieciruianotimp: F r $ A1 6
,@
@ffi
@,
@
@
.-@ "@
@@ @ @
@ .@
Completeaziurmitoarelepropozi!ii:
Campia esteo formdde relief
Delaro$ieconsum;m
Corpulvulpii
esteacoperit cu
giscagiporculsuntanimale
Capra,
AdapostulveveriJei
senumeste
Primulsemnal ierniieste
Enumerd cincilucruricreatede mSnaomuluisicincilucruricreatede
natuli:
OM NATURA

Denumeste
tr;siturile corespunzitoare
fiecirui enun! de maijos:
Mariaa sparttabla,dareaa datvinapecoleguleide bancd.
Ginaareintotdeauna griji de lucrurile
sale.
Detimaifaceceteo boacinS, Doruspuneintotdeauna pdrintilor
adev6rul
lui.
Saluliintotdeauna.
lonelsarein ajutorulprietenuluiluic6ndacestaesteneindrept;tit
Marianarunc6 cu pietrein cAiniidincartier.

&ss
& Afl6num6rulde4 ori maimarede€atsumanumerelor
136si l88.

& Un factoreste5, iar celilalt estede 26 de ori mai mare.


Afl; sumadintreprodusulgi diferenlalor.

Calculeazi
in doudmoduri:
a. ( 16+ 34 )i 2 =
b. (35+ 4 9 ) : 7 =
c . ( 30+ 30 ) : 6 =

Calc uf a l1i :0+ 11 - 1 2+ 13 - 1 4- I 5 + ' t6 - 1 7+ t8 * 1 9+ 2 0 =

Alcdtuilicateo propozilie
in carecuvintele gi ,,sare"
,,cer'i,,car" sdaibi pe
rAnd,valoaregramaticald deverb;i de substantiv.
cer- vero
cer-substantiv
car-verb
car- substantiv
sare- verb
sare- substantiv

Transformd
verbelede maijosin substantive:
a picta ; a strange a curala ;
a invinge a ld u d a a oansa ;
a binui a citi a canta ;

Delimiteazd propoziliile
dupdidentificareapredicatelor
:
ScufitaRogie priveauimitdpatulincarebunicastdnemigcatd,
Dacdminliilivacregte nasul9inuveimaiputeaiegilajoaca.
Eraodatdunimpdratmaregiputernic qiaveape l6ng6palatele
sale
o gridini fermecati.

&s+
Schimbiverbelein adjective:
a iubi a intela
Fr$A17
a sclipi
a birui a obosi a ustura
a hrdni a supara_ a seri

Completeaz;propozi!iileurmitoarecu predicatelepotrivite:
gilSgioase
Pisdrile prinr;murele.
Frunzelecopacilor in bitaiavdntului.
Primdvara p;serilec;litoare.
Denisa cuacuarelele celenoi.
Ingrid o Poveste interesant;

FolosindsimbolurileS 9i P,indici subiectelegi predicatele


din urmdtoarele
propozilii :
Florile
suntin vazagalben;.
PederdeluS s-aresturnat o sdniut;.
Deaceastd dati el a intrecutmesura.
Miadoreacutotulaltceva de laAna.
lolanda5iInapregatesc un dans.

&
Aflddiferenta
dintretriplulnumdrului
3l 1 si dublulnumdrului
3t 1.

&
Afli numerele
necunos€ute:
a. )77: x = 7
b. )x : 9= 18
c.)x: 7 = 9,restul6
d,) 83 : x = 10,restul3

Pentruo bibliotecd
s-aucumpirattreidulapuria cate130de leifiecare,
iaretajerede doudori maimulte. gtiindcdo etajeria costat90de lei,afli
cataucostatcumpiriturile.

&ss
A.

,$ lncercuie;tenumele plantelorgi animalelorocrotite de lege:


{d|! capra-neagr; gdina cocogulde munte salcia
floarea-de-col! bursucul bujorulde munte ursul
sengelevoinicului elefantul vaza ariciul

Completeaziexpresiileurmitoare:
prevesteSte
Ghiocelul sosirea
Porumbelulsimbolizeazd
Albinele
5ifurnicile
intruchipeazS
puterii,
estesimbolul regeleanimalelor.
esteunadintrecelemaifrumoaseflori,darspiniiei
suntpericulo$i.
Primulgrupdincarefacemparteeste

acestea

mar
roSra
ardei
gutuia
dovlecel
crrea9a par
capguna vandta

tf-L Subliniazitermeniicarete ajut; si stabilegtiidentitateauneipersoane:


aoresa carteade identitate sex loculde munci
numestprenume certificatul
de cisetorie religia num;ruldeapartament
veritori paSaportul rude strada
Subliniazdtermeniicare
sugereazd
cuvintele (cuo linie)si BUN(cu
CURAJ
doudlinii):

rAutate indrizneali incredere onoare veselie


bdrbd!ie frumusete corectitudine sinceritateeroism
dorin!d agresrv neomenos bravurd puternic
inimos indrdznel amabil binevoitortaner
cuviincios tiran mirinimos agresrv 9eneros

&se
propoziliidupdschemele
Construiette
PS
date: FISA18
V-
SP
NV
SP
F-v
PS p.secundari
VT
SP p.secundard
TV

Compune o scrisoare
de mullumireadresatd
unuiprieten.
Scrisoarea
trebuies5cuprind5maximum6 rAnduri.

Gdsilisubiectepotrivitepentruurm;toarelepropozilii:
Pecerseivesc_la lisareaserii.
multicolori
seasazdpeflorileparfumate.
Vorvenim6ine_sau poatesEptamena viitoare.
cumpirdo inghe!at;pentrufratelesdu.
A fostugor de laorade matematici.

Afl5sumanumerelora, b c,ttiind ci:


a=1O2; b=2xa; c=2x(a+b).

l&Et
tr-o livadetrebuiasAseculeagiin total 1 000 cirete.In primele
treizile,s-auculescate192kg pezi,iarin urmitoarele
doui zile,s-aucules
cdte172kg pezi.C6tekilograme maitrebuieculesepentrua seobtine
cantitateatotali doritS?

JumAtatea unuinumir este125. acestuinum;r,pecareapoisi


il adunicu 178.

Enumeri cateftei plantede la careconsumim:


ridicina:
tulpinasubpimdnteani:
frunzele:
fructele:
catedoueplantepentrufiecar€categorie:
Denumette
cereate:
legume:
plantemedicinale:
pomifructiferi:
plantesilbatice:

Rezolvicareulde maijos;i vei descoperide la A la B o treseturSfizici:


l. trece,pietrele
rdman.
2.Muncainnobileaza
3. Cine_parte ili face,
estecucoanamare.
5. Nujudecao cartedup;
6._bund in burdufdec6ine.
7. Graba treaba.
8.Cendpisicanuesteacasd,joacd-pe masd.8
SubliniazdtermeniicaresugereazicuventulMINCIUNA:
falsitate qenerozitate neomenie neadev6r
adevir plSsmuire putere niscocire
nesinceritate rdutate inteletorie veselie

Sse
$
aornorn"o reclamd
despre
sportult6upreferat! FrsA1e

Gisifi adjectivepotrivite pentru urmitoarele propozi!ii:


Pecerul se ivescstele lalisareaserii.
Fluturi sea;azi pe florile_qr
Elevii sl mergcudragspregcoal5.
alesoarelui
incSlzesc
pdmantul __.
Exerciliile aufostrezolvate
corect.

Sublinialisubiecteleti preciza!iparteade vorbireprin caresunt


exprimate:
Cudimensiunileluimari,elefantul
e impresionant
Eleadundmeredingrddina bunicii.
in cugcimaierauceidoicdleinevanduli.
Dumnealuia sositin aceastidimineat6.
DoarAlexandraa vizionat
filmul.

& m mesc
rozdtoa
re.
I
",',;$:i"Tilj;lJJrt,'1",I;
Jirulestefructulstejarului. E]
Porculmistretnu esteo rozetoare. E
Pddurilede brazileint6lnimla munte. E
Ceamaijoasi;i intinsdformi de reliefestemuntele.
E
Delaconopidiconsumdm floarea. E
Ovizul,porumbul, orezulnusuntcereare. I
Enumeri:
treisursedeap;:
treitipuridesol:
treiformede relief:

&sg
Afl5produsuldintrenu rul 5 ti nume rite sc
cifrele1,4 si 0,

Lao libriries-auadus145de cutiia cate5 jucirii fiecare.


S-auvandutjuc5rii
din 112cutii.Ceteucdriiau mairdmas? Calculeazi in doui moduri.

Sumaa treinumereeste609.Sumaprimelordoudeste384 iaral doileaeste


de cinciori maimicdecit al treilea.Afldceletrei numere.

Pentrupremierea celor3 ca$tigitoriai unuiconcurs


s-au<umpiratcete3
cupe$iun stiloupentrufie(are.Pentrucupes-auplStit510lei,iarpentru
stilouri270lei.Catvaloreazipremiulprimitdefiecarecagtigitor?

SubliniazdtermeniicaresugereazicuvinteleADEVARAT
(cuo linie)si
FRUMOS ((u doui linii):
veselie curat exact crud tanar identic real
curios autentic fals plScut veridic bun estetic
pistrat plecat ingrijorat aspectuosfurat armonios inchis

Enumerd catepatrulucruride carear aveanevoieun gcolar,


un medicgiun
invititor: SCOrar m e d ic invdtitor
1. '1. 1.
2. 2.

4 5.

4.

&+o
3.
4.
Doregtisicerio informatie unuitre(itor.
Careva fi dialoguldintrevoi ? FISA20

fntegreazScorectin enunturiformele,,fi",,,fii",,,fiii":
Alin,_maivesel!
O venitmamade lapiatd?
Bunicaa avuto fiici ti trei_
Sd Marius !
-sdn5tos,
Daceai-buni, inseamnici egtibogat.
Poateo inchisla magazin.
Nu obraznic, Alexandru!
Taresemaim6ndrea cu sdi,tata.

S<rielocul,datanatteriigicateo lecturicitit; din urmitoriiscriitori:


MihaiEminescu
lonCreangi
VasileAlecsandri
MihailSadoveanu
GeorgeCogbuc

Dindoui butoaiesescotcate20 litri devin.CAtesticlede 2 litri gicAtede


5 litri sepot umple<ucantitatea
din celedoui butoaie?

Completeazispaliilelibere:
a. 1 kg=-g b .1 q = do c. 1 0 = ko
5 kg=-n 4 g=_dg 7 q=_kg
2 hg=-n 6 dg= .n 8 g=_kg
4 hg=-n 5 dg=_cg

&+r
Completalienunturile:
a.UnitateaprinciplalS pentrumdsurat
lungimile
este
b.Unitatea principaldpentrum;surat estelitrul.
principald
c.Unitatea pentrumesurat
masaeste
d.Multipliimetruluisunt:
e.submultioliilitruluisunt:
f. Submultiplii
kilogramului sunt:

Scriein dreptulafirmaliilorA sauF:


Frunzele ing6lbenesctoamna.
Animalele nu hiberneazd.
E
Unanaredoar365dezile.
E
Rechinul seinmulle;teprinou;.
E
tI
Libelula
Balenele
esteun animalvertebrat.
respiriprinbranhii.
n
E
Enumeri(ate cincianimalepisiri, flori gipomifructiferi:
animale pdsdri flori pomifructiferi
1.

l-

4._ 4.
5.

Rezolvdcareulde maijos 9ivei descoperide la A la B un sentimenttriit in


familie:

l. Cinesescoalide
2.O cartealeasdesteun
3.Grabastrici
4. Nulisape ce poli faceastizi.
5.Nujudecao cartedup;
6.Prietenul
la secunoa9te.6

&+z
parlite
r$ srutiniugi dinpropoziliite
secundare de,n",r.rllt*r?l""
It de vorbire pentru fiecare:
Petreptele abrupte,
lonelaruncimingearogie.
Mihaela a imprumutat ierio cartede labiblioteca
Erao zi c;lduroase
devar;.
Ela cegtigat premiulcelmare.
Dansa a cumpdrat noui trandafiri galbeni.

Problemigramaticali:
lonel Fa rugatpe colegisi alcituiascdo propozitiedezvoltatein care
predicatul
estelainceputul propoziliei,
iarsubiectul
pepozitiatrei.
latdrispunsurile
colegilor:
A. Pdsdrile cilitoarepleacdtoamna.
B. Aurdspuns corectMariati Denisa.
C. AuluatpremiuDorusiPavel.
D. R;sarprimiiin gridinightoceii.
Alegevariantacorect5,incercuindliteracorespunzitoare.

' Alcdtuiegtecite o propoziliein carecuv6ntul,,poarti,,si fie:


a)subiect prinsubstantiv:
exprimat

b) predicatverbalexprimatprinverb:

Calculeazi:
a.35kg+189k9= b.8439-6s09= c.3 x7 5 g = -
137t-95t= 7839-55559= 4x102kg =-

Paula plecatin tabdrila Bu5teni


luni,12iulie,la ora8 li 30de minuteti
s-aintorsacasiluni,19iulie,laora9 $i30de minute.Cates;ptimani,cate
zileEicAteore a lipsitPaulde acasi?

&+g
9i scrietoate p
a).Cetezilesuntin doiani?_
b).Catezilesuntin doui luniconsecutive
dintr-unan?

Rezolvicareulde maijosti vei descoperi


de Ia A la B o trisituri morali:
1._bl6ndd zg6rierdu.
2.Apa_pietrele raman.
3.Nulisape ce poli faceastdzi.
4. ButurugamicS carulmare. 5
5.Undenuestecaoe vaide
6. Meseria
este oeaur.
7.OmulcattreieSte
estecucoana mare.

poezie reglzor
povesre croitor
tablou poet
film cizmar
haind pictor
pantof tamplar
melodie scriitor

& Alegeyariantacorcctegiincerculette-o:
Cempia esteo forme...
a) p;trate b) ovald
Pecrestelemunlilorintalnim:
c) de relief d)inaltd

a)narcise b)floare-de-col!c)ghiocei d) lalele


Animalul muntelui ocrotitde legeeste:
a)bursuculb)albina c)capraneagri d)ariciul
Celmaimareanimalal muntelui este:
a)leul b)iepurele c) ursul d) veverila
Plantapreferatda ursuluieste:
a)stejarul b) mierea-ursului c)bradul d) pelinul

lbqq
propozilii Fl $A 22
$curu.t"rir"azd-liincateva prietenul.",
."
bunsiapoienumerd
treilucruripe carele-aidoricaacestasi Ieschimbela el:

Rezolvi <areulde mai jos 9i vei descoperide la


A la B o tr;siturd morali:
micSr;stoarne
carulmare.
maimult aleargi.
3.Brdnzibuni in burdufde
4. estecucoan6mare.
5.Pisica zgarierdu.
6. estebrdtardde aur.
7.Cineare areparte.
8.Cinefugedupddoi nuprindeniciunul.

Scrie$A (adevirat) sauF(fals)pentru urm;toarele aflmatii:


Sursade lumindgicdldurd a Pdm6ntuluieste Soarele. E
Energia esteprodus;in hidrocentrali.
electricd E
Dinfloarea uneiplanteaparefructul. E
Bicicleta
esteun corpcu viatdpentrucdsedeplaseazi. E
Cdrbuniiseextragdinad6ncul pimAntului,dinmine. ffi
Fructele$ilegumele nu suntcorpurinaturale. ffi
Transformareazdpeziiinapesenume$tesolidificare. ffi
Aerulesteuncorpcuformdproprie. N
lncercuitivariantacorectS:
/nimabateritmic cAnddormim,cateodatd, tot timpul;
Rinichiiseafl6:in abdomen, in torace,in cavitateabucali;
Digestioarelocin:plimani,stomac,intestin;
Sdmdnga arerolin inmullirea:frunzelor,seminlelor,plantei.
Dintrematerialele naturclefacpafte:h6rtia,lemnul,cimentul.
l&+s
& *::l*r;};ff:ff ',r,i:::iJiiiiirT?y;
"n
Prininghelare,laptele
devinesolid. E
Sdrma iqischimbiformaprinindoire. E
Dacdsealtereaz5, brdnzanui5ischimbimirosul. E
Plastelinapoateluaformadoritdprinmodelare. n
Prinfierbere,apadevinevapori. E
Andaare55de leiin bancnotede cite 5 lei,30de leiin
bancnote
de cate10lei9i400de leiin bancnote decete100lei.
CatebancnoteareAndain total?

de formaa74 in carea esteun numir par.


Afl5sumatuturornumerelor

Alegevariantacorectd:
Catulnumerelor35Si 7 este: a)6 b)8 c)5 d)4
Caredintreinmullirile
urm;toarearerezultatul
celmaimare?
a)3x 9 b)4x8 c ) 5 x6 d ) 7 x9 e ) Bx5
Dac ia= 3 x 9 ; b=4x7; c = 9 x4 ; d = 9 9 :3 ; e = 6 0 :2 , a tu n ci
ordineacrescdtoare
este:1) a, b, c, e, d 2) a, b, e,d, c 3) b, a, e,d, c.

Transformipropoziliiledezvoltatein propozi!iisimple:
Primivaramult doriti a sositpe meleagurile
noastre.

ti biieliiaudatprobadeevaluare.
Fetele

buniciiplanteazd
ln livadS, pomifructiferi.

Ingridoferiprietenelor
bomboane
deciocolatd.

gdsegtifoarte
ln librdrie multec;rli interesante.
ffi*." d rom6n6 gd..iiitilil.,:tffi
{ s;tiiili:':
,*a
Realizeaz; gramaticaii
schema a urmatoarelor
propozilii:
eft
Gdinile prinou;.
seinmullesc

Valurileinspumatealemirii lovesctirmul.

A
nA, Transforma!i propozi!iilesimplein propozi!iidezvoltate,
ll S ubliniatciu o l i n i es u b i e c t usl i cu d o u i lin iip r e d ica tu l.
Caisula rodit.
5eaudeclopolelul.
Valearisune.
Pisica
toarce.
Bunicapovestette.

nro.i"ra ,ubstantivul
cu adjectivul
corespunz5tor
:
$
frunze coapte tac rmens
vurpe geroasa piersicd tandr
pdduri uscate p lo a ie aromata
iarna gireate manusa rece
cireasd umbroase unchi cdlduroasi

&+z
W

&+e

S-ar putea să vă placă și