Sunteți pe pagina 1din 70

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA

FACULTATEA PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ


CATEDRA PSIHOLOGIE

SUPORT DE CURS

PSIHOLOGIA GENERALĂ

PENTRU STUDENŢII ANULUI I BAC


SPECIALITATEA ASISTENŢA SOCIALĂ ŞI SOCIOLOGIE

Elaborat:
Veronica Calancea,
Master în psihologie,
Lector asistent

CHIŞINĂU, 2010
CUPRINS

I. INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE..........................................................................................................5
I. Tema: PSIHOLOGIA CA ŞTIINŢĂ.......................................................................................................5
1. EVOLUŢIA OBIECTULUI DE STUDIU AL PSIHOLOGIEI.........................................................5
2. METODE DE CERCETARE ÎN PSIHOLOGIE...............................................................................7
Întrebări şi exerciţii de verificare:......................................................................................................9
Bibliografia....................................................................................................................................9
II. Tema: LOCUL PSIHOLOGIEI ÎN SISTEMUL ŞTIINŢELOR CONTEMPORANE.....................9
1. INTERACŢIUNEA PSIHOLOGIEI CU ALTE ŞTIINŢE..............................................................10
2. PRINCIPALELE ÎNCRENGĂTURI ALE PSIHOLOGIEI............................................................10
Întrebări şi exerciţii de verificare:....................................................................................................11
Bibliografia..................................................................................................................................11
III. Tema: PSIHICUL – EVOLUŢIE, CARACTERISTICI GENERALE ŞI FUNCŢII......................11
1. CRITERII DE DETERMINARE A APARIŢIEI PSIHICULUI......................................................12
2. IRITABILITATEA...........................................................................................................................12
3. SENSIBILITATEA..........................................................................................................................13
4. STADIILE DE DEZVOLTARE A PSIHICULUI............................................................................13
Întrebări şi exerciţii de verificare:....................................................................................................14
Bibliografia..................................................................................................................................14
IV. Tema: SISTEMUL PSIHIC UMAN...................................................................................................14
1. NIVELURILE SISTEMICE ALE SISTEMULUI PSIHIC UMAN................................................14
2. CONŞTIENTUL..............................................................................................................................14
3. SUBCONŞTIENTUL......................................................................................................................15
4. INCONŞTIENTUL..........................................................................................................................15
Întrebări şi exerciţii de verificare:....................................................................................................15
Bibliografia..................................................................................................................................15
II. PROCESELE PSIHICE.......................................................................................................................16
I. Tema: SENZAŢIILE............................................................................................................................16
1. CONCEPTUL DE SENZAŢIE........................................................................................................16
2. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ŞI LEGITĂŢI ALE SENZAŢIILOR.................................16
Întrebări şi exerciţii de verificare:....................................................................................................16
Bibliografia..................................................................................................................................16
II. Tema: PERCEPŢIA.............................................................................................................................17
1. CONCEPTUL DE PERCEPŢIE ŞI PARTICULARITĂŢILE SALE.............................................17
2. PERCEPŢIA CA PROCES..............................................................................................................17
3. FORMELE PERCEPŢIILOR..........................................................................................................17
Întrebări şi exerciţii de verificare:....................................................................................................18
Bibliografia..................................................................................................................................18
III. Tema: REPREZENTĂRILE..............................................................................................................18
1. REPREZENTĂRILE CA PROCES COGNITIV SECUNDAR......................................................18
2. FUNCŢIILE REPREZENTĂRILOR..............................................................................................19
3. FELURILE REPREZENTĂRILOR................................................................................................19
Întrebări şi exerciţii de verificare:....................................................................................................19
Bibliografia..................................................................................................................................19
IV. Tema: MEMORIA..............................................................................................................................19
1. DEFINIRE ŞI CARACTERIZARE GENERALĂ..........................................................................19
2. FORMELE MEMORIEI..................................................................................................................20
3. CALITĂŢILE MEMORIEI.............................................................................................................20
4. FACTORI DE OPTIMIZARE A MEMORIEI................................................................................20
5. MEMORIE ŞI UITARE...................................................................................................................21
Întrebări şi exerciţii de verificare:....................................................................................................21
Bibliografia..................................................................................................................................21
2
V. Tema: GÂNDIREA.............................................................................................................................22
1. CARACTERIZAREA GENERALĂ A GÂNDIRII........................................................................22
2. OPERAŢIILE GÂNDIRII...............................................................................................................23
3. FELURILE GÂNDIRII...................................................................................................................23
4. ACTIVITĂŢILE GÂNDIRII...........................................................................................................23
Întrebări şi exerciţii de verificare:....................................................................................................24
Bibliografia..................................................................................................................................24
VI. Tema: LIMBAJUL.............................................................................................................................24
1. CONCEPTUL DE LIMBAJ............................................................................................................24
2. NEUROFIZIOLOGIA LIMBAJULUI............................................................................................25
3. REPERE PSIHOGENETICE ÎN DOBÂNDIREA LIMBAJULUI.................................................25
4. FORMELE ŞI FUNCŢIILE LIMBAJULUI....................................................................................25
Întrebări şi exerciţii de verificare:....................................................................................................26
Bibliografia..................................................................................................................................26
VII. Tema : IMAGINAŢIA ŞI CREATIVITATEA..................................................................................27
1. CARACTERIZAREA IMAGINAŢIEI ŞI CREATIVITĂŢII.........................................................27
2. ROLUL ŞI FACTORII CREATIVITĂŢII.......................................................................................27
3. PROCESELE FUNDAMENTALE ALE IMAGINAŢIEI...............................................................27
4. FORMELE IMAGINAŢIEI............................................................................................................28
5. DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII...............................................................................................28
6. INTERACŢIUNEA IMAGINAŢIEI CU PROCESELE COGNITIVE ŞI MOTIVAŢIA...............29
Întrebări şi exerciţii de verificare:....................................................................................................31
Bibliografia..................................................................................................................................31
VIII. Tema: ATENŢIA............................................................................................................................31
1. CARACTERIZAREA GENERALĂ A ATENŢIEI.......................................................................31
2. NEUROFIZIOLOGIA ATENŢIEI...................................................................................................32
3. NEUROCHIMIA ATENŢIEI ŞI TRĂSĂTURILE DE PERSONALITATE...............................32
4. VIGILENŢA ŞI ACTIVITĂŢILE INFORMAŢIONALE..............................................................33
5. FORMELE ATENŢIEI....................................................................................................................33
6. ÎNSUŞIRILE ATENŢIEI................................................................................................................33
Întrebări şi exerciţii de verificare:....................................................................................................34
Bibliografia..................................................................................................................................34
IX. Tema: ACTIVITATEA UMANĂ.......................................................................................................34
1. PSIHICUL ŞI ACTIVITATEA UMANĂ........................................................................................34
2. TIPURILE ACTIVITĂŢII UMANE...............................................................................................36
3. ROLUL ACTIVITĂŢII ÎN DEZVOLTAREA INTELECTUALĂ..................................................36
4. DEPRINDERI, PRICEPERI, OBIŞNUINŢE..................................................................................37
Întrebări şi exerciţii de verificare:....................................................................................................38
Bibliografia..................................................................................................................................38
X. Tema: VOINŢA..................................................................................................................................39
1. DEFINIŢII ALE VOINŢEI.............................................................................................................39
2. SPECIFICUL PSIHOLOGIC AL VOINŢEI...................................................................................39
3. STRUCTURA ŞI FAZELE ACTULUI VOLUNTAR.....................................................................40
4. DEFECTELE VOINŢEI..................................................................................................................40
Întrebări şi exerciţii de verificare:....................................................................................................41
Bibliografia..................................................................................................................................41
XI. Tema: AFECTIVITATEA..................................................................................................................41
1. CARACTERISTICILE STĂRILOR AFECTIVE...........................................................................41
2. PROPRIETĂŢILE PROCESELOR AFECTIVE............................................................................42
3. CLASIFICAREA TRĂIRILOR EMOTIVE....................................................................................43
4. FUNCŢIILE AFECTIVITĂŢII.......................................................................................................43
5. FACTORII NECESARI PENTRU DEZVOLTAREA AFECTIVITĂŢII.......................................43
Întrebări şi exerciţii de verificare:....................................................................................................44
Bibliografia..................................................................................................................................44
3
III. STĂRILE PSIHICE ŞI REGLAREA LOR......................................................................................44
I. Tema : STĂRILE FUNCŢIONALE ALE ORGANISMULUI ŞI ADAPTAREA OMULUI..............44
1. NOŢIUNI GENERALE DESPRE PROCESUL DE ADAPTARE LA OM....................................45
2. IPOSTAZELE ADAPTĂRII............................................................................................................45
3. NOŢIUNI GENERALE DESPRE STĂRILE FUNCŢIONALE ALE ORGANISMULUI............46
Întrebări şi exerciţii de verificare:....................................................................................................48
Bibliografia..................................................................................................................................48
II. Tema : STRESUL EMOŢIONAL ŞI REGLAREA STĂRILOR EMOŢIONALE.........................48
1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE DESPRE STRES.............................................................................48
2. PRECURSORI AI TEORIEI STRESULUI.....................................................................................48
3. COMPONENTELE STRESULUI...................................................................................................50
Întrebări şi exerciţii de verificare:....................................................................................................52
Bibliografia..................................................................................................................................52
IV. ÎNSUŞIRILE PSIHICE ALE PERSONALITĂŢII..........................................................................53
I. Tema : MOTIVAŢIA PERSONALITĂŢII...........................................................................................53
1. DEFINIREA MOTIVAŢIEI............................................................................................................53
3. FUNCŢII ALE MOTIVAŢIEI.........................................................................................................54
4. MOTIVAŢIA VS PERSONALITATEA..........................................................................................54
Întrebări şi exerciţii de verificare:....................................................................................................54
Bibliografia..................................................................................................................................55
II. Tema : APTITUDINILE......................................................................................................................55
1. CARACTERIZAREA APTITUDINILOR......................................................................................55
2. FORME ALE APTITUDINILOR....................................................................................................56
3. STRUCTURA APTITUDINILOR..................................................................................................56
4. TALENTUL.....................................................................................................................................56
5. PREDISPOZIŢII ŞI INTERESE.....................................................................................................57
6. INTELIGENŢA...............................................................................................................................57
Întrebări şi exerciţii de verificare:....................................................................................................58
Bibliografia..................................................................................................................................58
III. Tema : TEMPERAMENTUL............................................................................................................58
1. DEFINIREA TEMPERAMENTULUI............................................................................................58
2. PARTICULARITĂŢI TEMPERAMENTALE................................................................................59
3. TIPOLOGIA TEMPERAMENTULUI............................................................................................59
Întrebări şi exerciţii de verificare:....................................................................................................59
Bibliografia..................................................................................................................................59
IV. Tema : CARACTERUL.....................................................................................................................60
1. DEFINIŢIA CARACTERULUI......................................................................................................60
2. CLASIFICAREA TRĂSĂTURILOR DE CARACTER.................................................................60
3. PARTICULARITĂŢILE CARACTERULUI..................................................................................61
Întrebări şi exerciţii de verificare:....................................................................................................62
Bibliografia..................................................................................................................................62
SARCINI PENTRU LUCRUL INDIVIDUAL.......................................................................................63
GLOSAR AL TERMENILOR UTILIZAŢI............................................................................................64
TESTE PENTRU AUTOEVALUARE....................................................................................................67
ÎNTREBĂRI ORIENTATIVE PENTRU EXAMEN...............................................................................68
BIBLIOGRAFIA.....................................................................................................................................69

4
I. INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE.

I. Tema: PSIHOLOGIA CA ŞTIINŢĂ


Obiective de studiu:
 să definească noţiunea de psihologie generală
 să cunoască componentele esenţiale ale psihologiei
 să distingă periodizarea evoluţiei istorice a cunoaşterii psihologice
 să enumere curentele psihologiei
 să denumească formele de activitate adecvate vârstei
 să definească noţiunile elaborate de psihologia abisală
 să facă deosebirea între orientarea nomotetică şi ideografică
 să cunoască metodele de cercetare în psihologie

1. EVOLUŢIA OBIECTULUI DE STUDIU AL PSIHOLOGIEI


Psihologia generală este considerată a fi ramura centrală a psihologiei, care oferă baza teoretică şi
metodologică pentru abordarea, înţelegerea şi explicarea proceselor şi fenomenelor
psihocomportamentale umane în situaţii specifice. Psihologia generală reprezintă şi forma în care s-a
constituit istoriceşte psihologia ca ştiinţă independentă. Abia târziu au început să se desprindă, succesiv,
ramurile ei (psihologia muncii, educaţională, clinică, socială, organizaţională, a artei etc.). În prezent,
tabloul psihologiei trebuie reprezentat sub forma unui arbore, având ca tulpină solidă psihologia generală,
iar ca crengi, psihologiile de ramură (particulare). Abordarea problemelor specifice ale psihologiilor de
ramură trebuie să se întemeieze pe premisele din psihologia generală.
Ca preocupare a omului pentru înţelegerea şi explicarea fenomenelor vieţii sale sufleteşti,
psihologia este foarte veche. Începuturile ei datează din momentul când omul a devenit conştient de sine
şi, pe lângă întrebările şi problemele legate de procesele şi fenomenele din natură, a început să formuleze
întrebări şi probleme legate de propria sa viaţă sufletească şi propria conduită. Din această perspectivă,
psihologia este la fel de veche ca fizica, mecanica şi astronomia.
Ca ştiinţă de sine stătătoare, psihologia are o istorie relativ scurtă, depăşind cu puţin o sută de ani.
Comparată cu astronomia, mecanica şi fizica din acest punct de vedere, este una din cele mai tinere
ştiinţe. Întîrzierea constituirii ei ca disciplină de sine stătătoare se datorează atît complexităţii
extraordinare a domeniului vieţii psihice a omului, cît şi dificultăţilor de a satisface cerinţele paradigmei
sau modelului logic de circumscriere şi definire a unei ştiinţe, impus de către mecanică şi fizica
clasică.Printre alte exigenţe, acest model logic impunea obiectivitatea, măsurabilitatea şi
cuantificabilitatea fenomenelor supuse studiului. Raportată la specificul vieţii sufleteşti a omului, această
cerinţă este aproape inoperantă, întrucît fenomenele vieţii psihice nu puneau în evidenţă (precum fizica
sau mecanica) existenţa unor proprietăţi sensibile, nemijlocit perceptibile, care să poată fi măsurate şi
cuantificate.
Neavând asemenea însuşiri, se excludea de la bun început posibilitatea ca studiul fenomenelor
psihice umane să se realizeze cu metode obiective şi în contextul unei ştiinţe autentice. Immanuel Kant, în
“Critica raţiunii pure”, susţine o pledoarie întreagă pentru a demonstra imposibilitatea existenţei unei
ştiinţe psihologice de sine stătătoare. El considera că proba de verificare a viabilităţii unei ştiinţe trebuie
să fie gradul de aplicare şi utilizare a metodelor matematice de analiză şi prelucrare a datelor. Aceste
metode matematice reclamă existenţa unor măsurători cantitative, obiective, ori fenomenele psihice ale
omului, neavînd proprietatea de a fi nemijlocit perceptibile, nu pot fi măsurate. Implicit, în studiul lor nu
se poate face apel la metodele matematice. Singura dimensiune recunoscută de Kant proceselor psihice
era durata (dimensiunea temporală). Dar, spunea el, cu o singură dimensiune nu se poate stabili un sistem
coerent de coordonate. De aceea, cunoaşterea psihologică trebuie să rămînă în preocuparea exclusivă a
filosofiei sau, poate, cîndva, a unei antropologii generale. Această situaţie impune să recurgem la o
periodizare a evoluţiei istorice a cunoaşterii psihologice: 1. Etapa preştiinţifică; 2. Etapa filosofică; 3.
Etapa ştiinţifică, analitică şi intern contradictorie; 4. Etapa psihologiei contemporane.
1. Etapa preştiinţifică începe din momentul cînd omul a început să-şi pună explicit întrebări şi
probleme despre natura, esenţa şi locul fenomenelor psihice în Univers şi continuă pînă în antichitatea
tîrzie (sec. V-IV î. Hr.), cînd se constituie primele sisteme filosofice coerente şi închegate. Etapa se
numeşte preştiinţifică întrucît la acea vreme nu se constituiseră încă ştiinţele ca forme riguroase de
5
cunoaştere.În această perioadă, cunoaşterea fenomenelor psihologice este încadrată în cunoaşterea
comună, realizată cotidian şi situaţional, pe baza experienţei imediate a omului într-o comunitate, în
contextul comunicării dintre indivizii acelei comunităţi. Răspunsurile date la întrebările privind natura şi
fenomenele psihice erau naive şi întemeiate pe admiterea principiului animismului (de la lat. anima = a
însufleţi). Principiul animismului şi concepţiile animiste se întemeiau pe recunoaşterea existenţei unei
forţe motrice în afara fiinţelor şi lucrurilor, forţe de natură ocultă, deseori numite spirite. Aceste spirite, de
esenţă supranaturală, se întrupează şi poposesc temporar şi situaţional în lucrurile sau fiinţele pămîntene,
insuflîndu-le mişcarea şi direcţia de mişcare. Astfel, fenomenele psihice vor fi considerate ca o expresie a
acţiunii acestor spirite la nivelul fiinţei umane.Tot atunci se formulează existenţa mai multor forme de
anima, care coexistă în om: o anima generală, prin care omul se înrudeşte psihic cu alte animale; o anima
umbră care-l însoţeşte permanent în activităţile sale cotidiene; o anima călătoare, care se manifestă în
somn, timp în care călătoreşte în alte lumi şi apoi, la trezire, se întoarce; şi în sfîrşit, o anima nucleu, cea
mai importantă dintre toate, care dă continuitate în timp fiinţei umane şi care la moarte părăseşte trupul şi
se întoarce în imperiul spiritului, de unde a venit. Acolo intră în legătură cu animele altor persoane şi
astfel rezultă viaţa spirituală a unei alte lumi, lumea “de dincolo”.Pe baza acestui sistem de înţelegere se
clădeşte sistemul practicilor de intervenţie şi influenţare a stărilor sufleteşti şi a comportamentelor umane.
Aceste practici se vor reuni sub egida noţiunii de magie, care a constituit principalul mod în care omul
primitiv încerca să acţioneze asupra forţelor naturii şi asupra forţelor interioare proprii. Magia se va
asocia cu mitologia, care va deveni un cadru general de referinţă în explicarea descendenţei generaţiilor
şi, de asemenea, a fenomenelor de grup (războaie etc.)Concepţiile animiste se vor înrădăcina în structura
profundă a fiinţei umane şi vor deveni ceea ce Carl Gustav Jung denumea arhetipuri. Arhetipurile
alcătuiesc inconştientul colectiv, care are rolul principal în constituirea personalităţii indivizilor şi în
tipologia comportamentelor lor. Putem afirma că această viziune şi concepţie naiv-mistică despre suflet se
va perpetua în succesiunea epocilor istorice sub denumirea de “psihologie populară”. Chiar şi după
apariţia psihologiei ca ştiinţă independentă, psihologia populară va continua să fiinţeze şi să ocupe o
pondere mare în mentalitatea oamenilor contemporani.
2. Etapa filosofică începe din antichitatea tîrzie (sec. V-IV î. Hr.) şi durează pînă în 1879, cînd se
produce desprinderea psihologiei de filosofie. Această perioadă se caracterizează prin faptul că abordarea,
analiza şi interpretarea fenomenelor psihice capătă caracter sistematic, coerent, pe baza unor criterii
logice şi în conformitate cu anumite ipoteze sau principii metodologice generale. Toate marile sisteme
filosofice vor avea în structura lor un spaţiu special dedicat psihologiei, respectiv descrierii şi explicării
fenomenelor psihice ale omului. Cunoaşterea filosofică în general, inclusiv cunoaşterea filosofică a
psihicului, se va întemeia pe o anumită platformă cu caracter ideologic şi metodologic specific, derivată
din modul în care s-a răspuns la problema fundamentală a filosofiei, şi anume problema raportului dintre
spirit şi materie, dintre gîndire şi corp, dintre conştiinţă şi creier. Răspunsul la această problemă a dus la
desprinderea iniţială a două mari direcţii de gîndire filosofică: linia materialistă şi cea idealistă.
Linia materialistă se va caracteriza prin admiterea materiei ca unic început primordial şi
determinant şi prin considerarea spiritului, gîndirii, conştiinţei, drept factori secundari şi derivaţi. În
antichitate, reprezentanţii acestei linii au fost Democrit, Epicur şi Heraclit. Ei formulează concepţia
atomistă de explicare a lumii, punînd la baza existenţei Universului cea mai mică unitate materială
imaginată atunci: atomul.În concepţia atomistă, sufletul este material, substanţial, el fiind realizat prin
intermediul unui anumit tip de atomi (de formă rotundă, de mărime mică şi foarte rapizi) denumiţi atomii
focului. Se considera că un mecanism al dinamicii psihicului îl constituie actul respiraţiei, prin care sunt
eliminaţi din corp atomii uzaţi şi sunt introduşi atomii integri, “nobili”, acesta fiind “principiul primenirii
sufletului”.Această linie materialistă a fost perpetuată de-a lungul secolelor în lucrările lui Bacon şi Locke
(sec. XVI-XVII), apoi ale materialiştilor vulgari (Bückner, Vogt şi Molechotte, sec. XVII), ale marilor
materialişti francezi (Diderot, D’Holbach, Helvetius şi La Mettrie, sec. XVIII) şi ale lui Feurbach, Marx
şi Engels în sec. XIX.Concepţia atomistă a fost înlocuită cu concepţia funcţionalistă despre suflet, care
afirmă că sufletul apare ca rezultat al funcţionării sistemului nervos central, a creierului, şi ia forma fie a
unei secreţii (în materialismul vulgar se considera că creierul “secretă” gîndire tot aşa cum vezica biliară
secretă bila), fie a unei reflectări ideale, nonsubstanţiale, concretizată în imagini, concepte sau trăiri
emoţionale, afective. Considerarea psihicului ca reflectare ideală apare la materialiştii francezi şi va fi
amplu dezvoltată în materialismul sec. XIX.Din materialismul secolului XIX a derivat o formă particulară
a materialismului secolului XX: materialismul dialectic. Acesta s-a format prin îmbinarea dintre principiul
6
materialist (anume că materia este factorul primordial al Universului, iar spiritul este factor secundar,
derivat) şi metoda dialectică, în care se admite trecerea acumulărilor cantitative în transformări calitative
şi negarea noului de către vechi, a inferiorului de către superior. Această metodă, dezvoltată amplu de
Hegel în forma teză-antiteză-sinteză, explică natura psihicului conform principiului materialist, dar în
concordanţă cu exigenţele metodei dialectice (anume recunoaşterea trecerii acumulărilor cantitative în
transformări calitative). Astfel, psihicul apare deja ca realitate, ca entitate specifică.Prin epistemologia
ştiinţelor, materialismul dialectic a fost transformat şi integrat în materialismul ştiinţific. Linia idealistă se
întemeiază pe admiterea spiritului, a Ideii absolute, a gîndirii, ca factor primordial şi unic început, iar
materia este considerată ca factor secund, derivat. Începutul acestei linii se regăseşte în opera lui Platon
(”idealismul obiectiv”); linia este perpetuată în Evul Mediu prin Toma d’Aquino şi Sfîntul Augustin, iar în
timpurile moderne prin filosofia clasică germană - Kant şi Hegel (”Fenomenologia spiritului”). La Kant,
factorul primordial este reprezentat de categoriile universale înnăscute şi imanente, iar la Hegel, de Ideea
absolută.În cadrul liniei idealiste se ajunge la o atitudine dogmatică, promovată şi de teologie: acceptă şi
nu cerceta. În prezent, această linie de explicare a naturii şi a esenţei fenomenelor psihice este repudiată
de ştiinţă, dar îmbrăţişată într-o anumită formă în teologie şi religie.
3. Etapa ştiinţifică, analitică şi intern contradictorie începe în anul 1879, an în care savantul
Wilhelm Wundt înfiinţa la Leipzig primul laborator de psihologie experimentală. Importanţa acestui act
consta în faptul că, pentru prima dată, s-a făcut dovada posibilităţii de aplicare sistematică a metodei
experimentului obiectiv în studiul fenomenelor psihice şi al stărilor subiective interne. Înfiinţarea acestui
laborator marchează desprinderea psihologiei de filosofie şi constituirea ei în ştiinţă independentă. Din
acest moment se va înregistra un proces accelerat de desfăşurare a cercetărilor psihice concrete şi de
acumulare a unor date şi fapte experimentale obiectiv constatate privind conţinutul, dinamica şi
mecanismul diferitelor funcţii şi procese psihice particulare. Metoda experimentală a debutat cu studiul
reacţiilor motorii şi al senzaţiilor simple şi s-a extins spre procesele psihice superioare: gîndirea,
rezolvarea de probleme, formarea conceptelor, luarea deciziilor, precum şi spre studiul fenomenelor
psihice dispoziţionale (motivaţia, afectivitatea). Dat fiind faptul că cercetarea se face prin delimitări
riguroase a unor funcţii şi procese particulare din cadrul întregului psihic, perioada aceasta se numeşte
analitică.Concomitent cu acumularea de date concrete, experimentale, încep să apară divergenţe privind
modul de interpretare a acestor fapte, natura obiectului psihologiei şi specificul diferitelor componente ale
sistemului psihic în desfăşurarea activităţii şi comportamentului. De aceea, perioada se numeşte şi “intern
contradictorie”. În ştiinţa psihologică apar şi se confruntă o serie de curente şi şcoli care i-au subminat
unitatea internă.
Definiţie: Psihologia este ştiinţa care se ocupă cu descoperirea şi formularea legilor şi
mecanismelor organizării psihice interioare în raporturile dialectice dintre conştiinţă, subconştient şi
inconştient şi interacţiunile acestora cu manifestările lor exterioare în comportament.
Relativ la aspectele individuale, particulare şi generale, în cunoaşterea psihologică se manifestă o
serie de divergenţe şi dispute care au dus la constituirea unor orientări opuse: orientarea nomotetică (de la
nomos=lege) şi orientarea idiografică (idio=propriu, specific).
Orientarea nomotetică susţine că psihologia trebuie să se ocupe şi să se rezume la studiul
generalului, la dezvăluirea şi formularea legilor cu caracter general, aplicabile tuturor indivizilor şi în
orice situaţie. Se constituie noţiunea de “om” în general, care se caracterizează prin acele atribute care se
regăsesc în anumite legi universale.
Orientarea idiografică oferă o perspectivă opusă, susţinînd necesitatea ca psihologia să se ocupe
cu studiul individualului, a specificului şi să studieze indivizii concreţi, aşa cum există ei în realitate, şi nu
indivizi presupuşi, indivizi în general. Astfel, psihologia iese din sfera ştiinţelor şi intră în sfera
disciplinelor istorice, antropologice în care se foloseşte metoda ordinii calitative, ce permite evidenţierea
diferenţelor şi a identităţii specifice şi ireductibile.
4. Etapa psihologiei contemporane: mijlocul sec.XX pînă în present. Continuă să apară noi
curente în psihologie (psihologia umanistă, cognitivistă etc.) şi se dezvoltă noi orientări şi ramuri în
psihologia aplicată (medicinală, juridică etc.). Obiectul psihologiei fiind mecanisme şi legităţi ale formării
şi dezvoltării vieţii psihice.
2. METODE DE CERCETARE ÎN PSIHOLOGIE

7
Ştiinţa se defineşte nu doar prin existenţa unui obiect specific de studiu, ci şi prin utilizarea unei
metode sau a unui set de metode adecvate pentru a investiga acel obiect, astfel încît metoda reprezintă un
element component al definiţiei oricărei discipline ştiinţifice.
Definiţie: Metoda reprezintă ansamblul de principii, criterii, reguli şi procedee instrumentale,
tehnice, utilizate în scopul recoltării, prelucrării şi interpretării datelor despre un anumit fenomen sau
obiect.
Utilizarea metodei se subordonează întotdeauna unui anumit obiectiv care se concretizează în
două modalităţi: determinarea a ceea ce se doreşte să se cunoască, pe de o parte, şi formularea unei
anumite ipoteze (adică a unei propoziţii care să anticipeze rezultatele în legătură cu starea sau
transformarea obiectului studiat), pe de altă parte. În funcţie de natura obiectivului şi de conţinutul
ipotezei, cercetătorul alege şi elaborează modelul de cercetare, în care este inclusă metoda.
1. Metoda observaţiei
Această metodă este proprie tuturor domeniilor cunoaşterii ştiinţifice, fiind larg folosită în
biologie, sociologie, antropologie. În psihologie, obiectul metodei observaţiei este individul, sub aspectul
stării şi modificărilor lui comportamentale. Se disting două forme principale de observaţie: spontană, care
are caracter episodic, situaţional, şi organizată, sistematică. În cercetarea ştiinţifică se foloseşte observaţia
organizată, care se subordonează schemei logice a cunoaşterii ştiinţifice: se raportează la un obiect
concret, se subordonează întotdeauna unei ipoteze, se desfăşoară pe o perioadă mai lungă de timp, datele
obţinute se înregistrează cu fidelitate, iar prelucrarea lor se face оn special prin raportare la anumite
criterii.
2. Autoobservaţia
Pentru cercetare, aceasta este metodă indirectă de abordare a realităţii psihice, întrucît cercetătorul
îi cere subiectului să observe anumite comportamente proprii şi apoi să i le comunice. Datele observaţiei
se validează prin intermediul manifestărilor comportamentale concrete ale subiectului, şi prin aceasta se
deosebeşte de introspecţie. Autoobservaţia se raportează indirect la stările subiective interne şi direct la
manifestările comportamentale ale subiectului; astfel creşte valoarea informaţilor obţinute de subiect
despre sine. Autoobservaţia se foloseşte rar ca metodă independentă, ci ca metodă asociată.
3. Experimentul
Reprezintă metoda centrală în psihologie. A fost metoda care a impus desprinderea psihologiei de
filosofie şi legitimarea ei ca ştiinţă. Creatorul metodei experimentale în psihologie a fost W. Wundt.
Iniţial, el a aplicat metoda experimentală numai în studierea fenomenelor şi actelor comportamentale
simple (timp de reacţie etc.) Treptat, metoda experimentală a fost extinsă şi la studierea altor procese
psihice, ajungînd să devină metoda centrală a psihologiei.
După contextul şi modul de realizare, se disting două tipuri de experiment: de laborator şi natural.
Diferenţa dintre aceste două tipuri este aceea că, în experimentul de laborator, se creează o situaţie
specială, artificială în care este introdus subiectul prin izolarea lui de contextul vieţii şi activităţii sale
obişnuite. Experimentul natural se desfăşoară în contextul natural al vieţii şi activităţii obişnuite a
subiectului; această formă a apărut în domeniul şcolar şi se utilizează cu precădere în psihologia şcolară.
Experimentul de laborator este instrumentul principal de investigare intensivă, analitică a conţinutului,
caracterului şi legităţii diferitelor funcţii şi procese psihice, de la senzaţii la gîndire, de la procese izolate
la trăsături de personalitate. În experimentul de laborator se recurge la tehnici şi instalaţii speciale de
stimulare, de înregistrare a rezultatelor şi de sistematizare şi prelucrare a lor. Aceste tehnici şi instalaţii se
aleg în funcţie de natura procesului studiat.
4. Metoda convorbirii
Constă în dialog deschis cu subiectul, dialog care gravitează în jurul unei anumite teme, aleasă de
cercetător şi nedezvăluită subiectului. Avantajul acestei metode este faptul că oferă contactul direct cu
subiectul, permite observarea lui în timpul răspunsurilor, este saturată în informaţii semnificative despre
particularităţile subiectului, permite intervenţia cercetătorului pe loc şi obţinerea de date suplimentare la
răspunsurile oferite de subiect. Dezavantajul principal constă în dificultatea de a reţine şi înregistra în
toate detaliile răspunsurile subiectului, din care decurge pierderea unor date.
5. Metoda anchetei
Este o metodă indirectă care se foloseşte cu precădere pentru determinarea unor trăsături de
personalitate, atitudini sau mentalităţi care nu pot fi “aduse” în laborator. Ancheta se poate realiza sub
două forme: pe bază de chestionar şi pe bază de interviu. Ancheta pe bază de chestionar este extrem de
8
laborioasă. Trebuie respectate cerinţe şi condiţii privind alcătuirea chestionarului, aplicarea lui şi
interpretarea datelor. Trebuie, de asemenea, să se evite o serie de erori din partea cercetătorului care pot
influenţa negativ rezultatele, ca de pildă: întrebările cu caracter prea general, întrebările prea ermetice,
întrebările aluzive. După eliminarea întrebărilor de acest tip, cele reţinute şi păstrate în chestionar trebuie
să satisfacă unele criterii: accesibilitatea, adecvarea şi echidistanţa. Apoi, pentru interpretarea finală,
datele obţinute trebuie raportate la anumite valori-etalon, stabilite pe baza unui eşantion reprezentativ.
6. Metoda analizei produselor activităţii
Produsul activităţii este o entitate obiectivată, în formă substanţială, de obiect, imagistică, sonoră
etc., pe care subiectul a realizat-o în situaţii impuse sau libere. (ex: desenele, compoziţiile literare,
comunicările ştiinţifice, operele). În aceste produse se obiectivează capacităţi, aptitudini, trăsături
emoţionale, idei ale subiectului etc. Analiza lor conferă indici obiectivi privind nivelul de dezvoltare a
inteligenţei, al creativităţii etc. Această metodă este folosită cu precădere în psihologia copilului şi în
psihologia personalităţii pentru evaluarea aptitudinilor speciale.
7. Metoda biografică
Se bazează pe reconstituirea istoriei subiectului în vederea desprinderii acelor situaţii, împrejurări
şi evenimente care puteau avea un efect de maximă importanţă asupra devenirii şi stării lui actuale.
Metoda este folosită cu precădere în psihologia personalităţii.

Întrebări şi exerciţii de verificare:


1. Care este obiectul de studiu al psihologiei?
2. Care sunt primele „produse” ale psihologiei ştiinţifice?
3. Enumeraţi principalele curente apărute în psihologie la începutul ei ca ştiinţă.
4. Arătaţi consecinţele produse de apariţia neobehaviorismului în psihologie.
5. Care sunt principalele surse de autocunoaştere?
6. Analizaţi pe un exemplu ce înseamnă, în viziunea lui J.Piaget, fapt ştiinţific?
7. Denumiţi metodele de cercetare în psihologie.
8. Definiţi obiectul observaţiei psihologice.

Bibliografia
1. COSMOVICI, A. Psihologie generală. Iaşi: Polirom, 1997. 235 p.
2. DAFINOIU, I. Personalitatea. Metode calitative de abordare. Observaţia şi interviul. Iaşi:
Polirom, 2002. 248 p.
3. DORON ,R.; PAROT, F. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: Humanitas, 2006. 886 p.
4. SAVCA, L. Psihologie: Manual pentru licee. Chişinău:Lumina, 2005. 192 p.
5. SILLAMY, N. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: LAROUSSE Univers Enciclopedic, 1998. 348
р.
6. ВЕКИЛОВА, С.А. История психологии: конспект лекций. М.: АСТ; СПб.: Сова. 2005. 156 с.
7. ГАМЕЗО, М.В.; ДОМАШЕНКО, И.А. Атлас по психологии: Информ.-метод. пособие по
курсу «Психология человека». М.: Педагогическое общество России, 2004. 276 с.
8. ДРУЖИНИНА, В.Н. Психология. Учебник для экономических вузов. СПб.: Питер, 2002.
672 с.
9. КАРВАСАРСКИЙ, Б.Д. Клиническая психология: учебник. СПБ.: Питер, 2004. 960 с.
10. НЕМОВ, Р.С. Психология. Учеб. для студ. высш. пед. учебн. заведений М.: Гуманит. изд.
центр ВЛАДОС, 2002. Кн.1 688 с.
11. ПЕТРОВСКИЙ, А.В.; ЯРОШЕВСКИЙ, М.Г. История и теория психологии. Том 1. Ростов-
на-Дону: Изд. Феникс, 1996. 416 с.

II. Tema: LOCUL PSIHOLOGIEI ÎN SISTEMUL ŞTIINŢELOR CONTEMPORANE


Obiective :
 Să cunoască locul psihologiei în sistemul ştiinţelor contemporane
 Să argumenteze relaţia psihologiei cu alte ştiinţe
9
 Să identifice principalele încrengături ale psihologiei
 Să caracterizeze domeniile psihologiei

1. INTERACŢIUNEA PSIHOLOGIEI CU ALTE ŞTIINŢE


Multă vreme în interpretarea relaţiilor dintre ştiinţe a predominat ideea interdisciplinarităţii. În
1990 apărea însă în limba engleză lucrarea “Creative Marginality. Innovation at the Intersection of
Social Sciences”, scrisă de Mattei Dogan şi Robert Pahre. Sensibil remaniată, lucrarea a apărut apoi în
1991 în limba franceză, iar în 1993 în limba română. Cei doi autori, primul specialist în sociologie
politică, al doilea în economie politică, avansează ideea că nu cercetarea interdisciplinară
atotcuprinzătoare este în măsură să asigure inovarea ştiinţelor, ci, dimpotrivă, interpenetrarea lor. Două
argumente stau la baza acestei idei. Primul vizează rolul de emulaţie al ştiinţelor, acestea din urmă
trecând prin cicluri de specializare, fragmentare şi hibridare, inovaţia fiind posibilă ca urmare a
interpenetrării ştiinţelor specializate. Iată ce spun autorii: „Inovaţia în ştiinţele sociale apare cel mai
adesea şi produce rezultatele cele mai importante la intersecţia dintre discipline. Acest fenomen
constituie cauza şi totodată efectul unei fragmentări neîntrerupte a ştiinţelor în specializări înguste
şi ale recombinării acestor specialităţi într-o manieră transversală, în interiorul a ceea ce noi
numim câmpuri hibride". Al doilea argument se referă la demersurile întreprinse de cercetător. Fiecare
ştiinţă are un centru, un nucleu dur , relativ îngust şi stabil, şi o margine sau o periferie mult mai
labilă şi fluctuantă. În timp ce centrul ştiinţei este mai puţin susceptibil la inovare, aici intervenind
„paradoxul densităţii" (tendinţa subdomeniilor cu mare densitate demografică de a produce mai puţină
inovaţie), marginea ştiinţei este mai susceptibilă la schimbare şi inovare. Inovarea se produce
tocmai în procesul trecerii de la centru spre margine. „Deplasându-se dinspre centrul spre periferia
unei discipline, transgresându-i frontierele şi penetrând în domeniul altei specialităţi, un om de ştiinţă
are cele mai mari şanse de a fi creativ. Densitatea în inima domeniului deschide calea inovaţiei la
frontiere". Autorii elaborează chiar şi o tipologie a personalităţilor creatoare : pionierii (cei care lărgesc
tradiţiile unei discipline, depăşind frontierele); constructorii (cei ce merg pe căile trasate de
defrişatori, fructificându-le la maximum); hibrizii (cei ce combină diferite subdiscipline). Adevăratele căi
de inovare în ştiinţă sunt combinarea şi recombinarea specialităţilor învecinate, transferul de concepte,
metode, tehnologii şi teorii, şi nu interdisciplinaritatea, care în plan teoretic este „rău definită şi
implică orice", ea fiind o noţiune înşelătoare, iar în plan practic aproape că nu este posibilă, deoarece
presupune o cunoaştere exhaustivă a două sau mai multe discipline. Referindu-se direct la psihologie,
sunt prezentate nenumărate exemple de hibridare între aceasta şi alte ştiinţe (sociologie, lingvistică,
patologie, zoologie), fapt care a dus la apariţia unor noi ştiinţe (psihologia socială, psiholingvistica,
psihopatologia, zoopsihologia). Exemple tipice de hibridare le reprezintă psihologia cognitivă
(apărută la intersecţia psihologiei cu ştiinţele cogniţiei), psihoimunologia (rezultată din intersecţia
psihologiei cu sănătatea psihică), psihologia organizaţională (care are ca surse teoria managementului
şi organizării, fluxuri importante din psihologia socială, psihometrie, sociologie).
2. PRINCIPALELE ÎNCRENGĂTURI ALE PSIHOLOGIEI
1. Psihologia biologică
Psihologia biologică este acea ramură a psihologiei care studiază substratul biologic al
comportamentului şi stărilor mentale. Conform psihologiei biologice este necesar să studiem funcţionarea
creierului prin prisma anatomiei şi fiziologiei sistemului nervos.
2. Psihologia clinică
Psihologia clinică este ramura psihologiei care include studiul şi aplicaţiile psihologiei cu scopul
înţelegerii, prevenţiei şi ameliorării disfuncţiilor cu baza psihologică şi pentru a promova starea de bine şi
dezvoltarea personală.
3. Psihologia comparativă
Psihologia comparativă este ramura psihologiei care studiaza comportamentul si viata mentala a
animalelor in comparatie cu comportamentul şi viaţa mentala a omului. Psihologia comparativă este
legată de alte ramuri ale ştiintei cum este etologia - studiul animalelor. Studiile psihologiei comparative
sunt de mare folos de exemplu in psihoterapia asistata de animale, un domeniu relativ nou în psihoterapie
şi psihologie.
4. Psihologia educationala si scolara

10
Psihologia educationala si scolara este studiul felului in care oamenii invata in mediul educational,
respectiv acea ramura a psihologiei care studiaza eficacitatea interventiilor educationale, psihologia
predarii si educatiei si psihologia sociala din scoli.
5. Psihologia evolutionista
Psihologia evolutionista exploreaza radacinile genetice ale tiparelor mentale si comportamentale,
fiind legata de ecologia comportamentala si sociobiologie.
6. Psihologia juridica
Psihologia juridica acopera o gama larga de practici incluzand evaluarea psihologica a persoanelor
din inchisoare, si de asemenea de intocmirea rapoartelor catre judecatori, juristi si avocati.
7. Psihologie globala
Psihologia globala este o subramura a psihologiei care se adreseaza problemelor globale din lume
privitoare la sustenabilitate. Psihologia globala extinde obiectivul psihologiei la nivel macro, examinand
consecintele incalzirii globale, destabilizarii economice si altor fenomene pe scara larga.
8. Psihologia sanatatii
Psihologia sanatatii este aplicarea teoriei din psihologie in cercetare si sanatate, boala si
managementul sanatatii. In timp ce psihologia clinica se centreaza asupra sanatatii mentale si bolii
neurologice, psihologia sanatatii se ocupa de psihologia unei game mult mai largi de comportamente
legate de sanatate cum este mancatul sanatos, relatia medic- pacient, si probleme legate de intelegerea
sanatatii, precum si credintele despre boala.
9. Psihologia industriala si psihologia organizationala
Psihologia industriala si organizationala aplica conceptele psihologiei si metodele de optimizare a
potentialului uman la locul de munca. Psihologia personalului, o sub-ramura a psihologiei organizationale
si industriale, aplica metodele si principiile psihologiei in evaluarea persoanelor incadrate in munca.
Psihologia organizationala examineaza efectul mediului de munca si stilurilor de management asupra
motivatiei in munca, satisfactiei la locul de munca si productivitatii.
10. Psihologia sociala
Psihologia sociala este studiul comportamentului social si proceselor mentale, cu sublinierea
felului in care gandesc oamenii unul despre altul si a felului in care relationeaza unul cu altul. Psihologia
sociala se ocupa in principal de modul in care reactioneaza oamenii in situatii sociale.

Întrebări şi exerciţii de verificare:


1. Descrieţi şi comentaţi care este locul psihologiei în sistemul ştiinţelor.
2. Explicaţi interacţiunea psihologiei cu alte ştiinţe.
3. Caracterizaţi domeniile psihologiei.
4. Descrieţi şi argumentaţi corelaţia psihologiei generale cu alte ramuri ale psihologiei.
5. Argumentaţi avantajele studierii psihologiei la diferite vîrste.

Bibliografia
1. COSMOVICI, A. Psihologie generală. Iaşi: Polirom, 1997. 235 p.
2. DORON, R.; PAROT, F. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: Humanitas, 2006. 886 p.
3. SAVCA, L. Psihologie: Manual pentru licee. Chişinău:Lumina, 2005. 192 p.
4. SILLAMY, N. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: LAROUSSE Univers Enciclopedic, 1998. 348
р.
5. ГАМЕЗО, М.В.; ДОМАШЕНКО, И.А. Атлас по психологии: Информ.-метод. пособие по
курсу «Психология человека». М.: Педагогическое общество России, 2004. 276 с.
6. НЕМОВ, Р.С. Психология. Учеб. для студ. высш. пед. учебн. заведений М.: Гуманит. изд.
центр ВЛАДОС, 2002. Кн.1 688 с.

III. Tema: PSIHICUL – EVOLUŢIE, CARACTERISTICI GENERALE ŞI FUNCŢII


Obiective :
 Să cunoască criteriile de determinare a apariţiei psihicului
 Să identifice evoluţia psihicului în ontogeneză şi filogeneză
11
 Să definească şi să exemplifice iritabilitatea
 Să argumenteze noţiunea de sensibilitate şi rolul ei
 Să identifice stadiile de dezvoltare a psihicului

1. CRITERII DE DETERMINARE A APARIŢIEI PSIHICULUI


Ca modalitate informationala specifica si, implicit, ca o noua forma a vietii de relatie la nivelul
regnului animal, psihicul ne apare ca un continuum pe care se delimiteaza si se individualizeaza un numar
imens de gradatii si trepte evolutive. Psihicul uman reprezinta segmentul superior al acestui continuu. Sub
el se intinde universul psihicului animal. Raportul dintre cele doua segmente a constituit obiect de aprinse
dispute in psihologie; nu s-a putut evita ciocnirea tendintelor opuse, unilateral absolutizante: o prima
tendinta inspirata din filosofia idealista si din teologie absolutizeaza intr-atat deosebirile dintre psihicul
uman si cel animal, incat se considera doua realitati distincte si neraportabile; cea de a doua tendinta,
opusa primei, isi trage originea din biologia evolutionista a lui Ch.Darwin si va absolutiza asemanarile,
deosebirile fiind declarate pur cantitative, neesentiale. In plan metodologic, prima tendinta excludea orice
transfer de date sau explicatii de la psihicul animal la cel uman sau ce la cel uman la cel animal. In
schimb, cea de a doua permite un astfel de transfer in ambele sensuri si intr-o asemenea masura, incat in
explicarea comportamentului animal se invoca fara rezerve vointa, intentia, iubirea sau ura, iar in
explicarea comportamentului uman se invoca la fel de direct si categoric instinctul, irationalul,
impulsivitatea, inconstientul.
Psihicul uman trebuie considerat si ca facand parte din continumul general al psihicului, dar si ca
reprezentand un moment de discontinuitate evolutiva. Lui ii vor fi proprii toate trasaturile si determinatiile
psihicului in general, dar va dobandi si trasaturi si determinatii specifice, calitativ noi, superioare.
Treapta animala cea mai apropiata de treapta umana este cea a maimutelor antropoide si, in primul
rand, a cimpanzeului. Aparitia omului reprezinta un moment de discontinuitate, de salt calitativ pe
traiectoria evolutiei. Aparitia psihicului uman se leaga de desprinderea din seria animala a unei noi ramuri
evolutive, ramura lui homo sapiens sapiens si de constituirea unui nou mod de existenta cel sociocultural.
Principalele elemente care asigura premisele indispensabile ale realizarii psihismului uman sunt creierul
si pozitia bipeda.
Prima caracteristica definitorie a psihicului uman o constituie pregnantul sau dinamism evolutiv. O
a doua caracteristica, care-l deosebeste fundamental de psihicul animal, o constituie extraordinara lui
complexitate, recunoscut fiind faptul ca psihicul uman reprezinta cel mai complex sistem dintre toate
sistemele reale cunoascute noua pana acum.
Ideea organizarii ierarhice multinivelare a vietii psihice a omului apartine scolii psihanalitice
(Freud), prin introducerea celor trei instante, dispuse pe verticala, sinele (id-ul), Supra-eul (super ego) si
Eul (Ego).
2. IRITABILITATEA
Viaţa presupune un permanent schimb de substanţe cu mediul ambiant, ea fiind puternic
influenţată de condiţiile externe. Chiar cele mai simple fiinţe, cele uni-celulare, reacţionează în raport cu
unele modificări din ambianţă. Această reacţie este consecinţa unei proprietăţi specifice materiei vii:
excitabilitatea. Excitabilitatea constă într-o modificare internă ca răspuns la un stimul extern, ducând
adesea şi la o reacţie externă a celulei. Ea are însă un caracter selectiv. De pildă, floarea, soarelui
răspunde la lumină întorcându-se mereu după soare, dar ea nu este influenţată de undele hertziene, undele
radio, cu lungime de undă mai mare decât aceea caracteristică luminii solare.
Nici animalele unicelulare nu constituie corpuri simple: în interiorul lor găsim tot felul de
corpusculi, canalicule, vezicule, din activitatea lor combinată rezultând toate funcţiile ce le găsim şi la
animalele superioare (asimilaţie-hrănire, oxigenare-respiraţie, descompunerea şi eliminarea unor
substanţe-excreţia etc.). Se pune întrebarea dacă există învăţare la asemenea fiinţe.
Se citează această experienţă: într-un bazin unde se află un protozoar, un parameci, se proiectează
o lumină puternică, apoi se picură puţin acid care-1 obligă pe animal să se îndepărteze în grabă.
Repetându-se de multe ori această succesiune, se ajunge în situaţia când parameciul începe a se îndepărta,
îndată ce apare lumina, înainte de prezenţa acidului. Unii au contestat această experienţă, dar oricum
animalele unicelulare se deplasează, vânează microbi şi evită mediul acvatic nefavorabil.
La fiinţele pluricelulare excitabilitatea creşte. Ea există şi la plante, deşi mai redusă decât la
animale. Oricum, ele se orientează către lumină, rădăcina creşte în jos, iar unele, cum e mimoza senzitivă,
12
capturează şi devorează insectele care se aşează pe frunzele sale.
S-a constatat şi prezenţa unor curenţi electrici. Un psiholog american, efectuând cercetări cu un
aparat pentru măsurat prezenţa electricităţii ce poate apărea în muşchi, deci care amplifică foarte mult
intensitatea ei, a observat că atunci când rupe frunza unei plante apar curenţi electrici slabi în tulpina ei.
Mai mult, a înregistrat curenţi, dintr-o plantă, când în aceeaşi cameră cineva rupea o frunză altei plante.
Deci există o comunicare între plantele apropiate, care nu pare să fie doar electrică (curenţii electrici fiind
doar concomitenţi), ci ar avea la bază o „bioenergie". în jurul acestei noţiuni se fac azi multe speculaţii,
fără o bază ştiinţifică. Rămân însă evidente posibilităţile de comunicare la mică distanţă, ceea ce denotă o
excitabilitate mult mai mare decât se presupunea.
Oricum, nu vom vorbi de senzaţii decât la animalele unde vom găsi organe senzoriale bine
organizate.
3. SENSIBILITATEA
Proprietatea unei părţi din sistemul nervos de a recepţiona, transmite sau percepe excitaţiile. După
teritoriul de recepţie se deosebesc: sensibilitatea superficiala sau exteroceptiva (excitanţii provin din
mediul extern şi acţionează la suprafaţa organismului), sensibilitatea profundă sau proprioceptivă
(excitanţii provin de la organele interne, muşchi). După caracterul lor, se deosebesc: sensibilitatea
elementară sau protopatică, tactilă, termică, dureroasă, epicritică.
4. STADIILE DE DEZVOLTARE A PSIHICULUI
Este foarte greu să stabilim anumite etape în dezvoltarea filogenetică a psihicului, deşi este
cunoscută evoluţia speciilor. A.N. Leontiev a încercat să schiţeze o schemă a formării psihicului,
distingând 4 mari faze: a) stadiul psihicului senzorial elementar ; b) stadiul psihicului perceptiv ; c)
stadiul intelectului; d) stadiul psihicului conştient. Dezavantajul acestei clasificări este acela de a include
în prima etapă imensa majoritate a speciilor, fiindcă stadiul perceptiv începe abia o dată cu păsările şi
mamiferele. Or, între o albină şi o râmă, diferenţa de comportament este foarte mare. Deocamdată,
neavând ceva mai bun, ne vom servi de punctul de vedere al lui Leontiev.
1. Stadiul psihicului senzorial
Stadiul psihicului senzorial elementar se caracterizează prin aceea că animalul reacţionează în
raport cu o proprietate din mediul ambiant, însuşire caracteristică unui obiect sau fenomen importante
pentru el. De pildă, păianjenul nu reacţionează în mod deosebit, dacă un obiect îi atinge plasa, dar dacă o
atingem cu un diapazon care vibrează, el se repede asupra lui căutând să-l înşface, ca şi cum ar fi o
muscă. Deci vibraţia pânzei este semnalul declanşator al acţiunii.
2. Stadiul psihicului perceptiv
După A.N. Leontiev, se află în acest stadiu speciile care sesizează caracteristicile obiectelor în
integritatea lor şi nu doar aspecte senzoriale izolate. Aceasta se traduce în posibilitatea de a distinge un
obiect vizat de condiţiile în care se poate ajunge la el. Este o discriminare între obiect şi condiţiile
ambiante. De exemplu, dacă într-un acvariu punem între un peşte şi hrană un paravan de sticlă, acesta
poate învăţa să-1 ocolească. Dacă după aceea scoatem paravanul, peştele nu observă schimbarea şi
continuă să efectueze un drum de ocol. Un mamifer pus într-o situaţie similară sesizează deosebirea şi
recurge la calea directă către aliment.
O a doua caracteristică o constituie predominarea actelor învăţate la aceste specii, instinctele
având un rol mai puţin important. De aceea, activitatea lor e mult mai plastică, mai adaptată, ţinând cont
de condiţiile, situaţiile concrete în care ea se desfăşoară.
3. Stadiul intelectului
Stadiul intelectului, al gândirii senzorio-motorii, îl găsim numai la maimuţele antropoide. El se
caracterizează prin puţinătatea încercărilor de a rezolva o problemă şi apariţia soluţiei dintr-o dată, pe
neaşteptate. Faptul a fost evidenţiat prin experimentele cu cimpanzei realizate de W. Kohler. într-unui din
ele, maimuţei i se oferă o banană, dar în afara cuştii şi la o distanţă la care ea nu o poate ajunge. în cuşcă
se află însă şi un băţ. Cimpanzeul nu face multe încercări, renunţă, se învârte prin cuşcă ; deodată observă
băţul, îl înşfacă, trage banana către el şi o consumă.
Se observă şi un al doilea aspect: caracterul bifazic al acţiunii. Maimuţa apucă un băţ sau îşi
clădeşte un postament din lăzi (într-o altă experienţă în care banana se află pe tavan) şi abia în al doilea
moment îşi poate însuşi fructul.
De asemenea, odată folosită o astfel de „unealtă" improvizată animalul reţine procedeul şi-1
foloseşte imediat în situaţii asemănătoare.
13
4. Stadiul psihicului conştient
Stadiul psihicului conştient este ultima treaptă a evoluţiei, specifică omului. în legătură cu
deosebirile dintre om şi animal există o controversă. Unii, printre care şi H. Pieron, susţin că diferenţele
sunt de ordin pur cantitativ. Alţii, printre care A.N. Leontiev, subliniază existenţa şi a unora calitative.
După H. Pieron, cea mai categorică deosebire este aceea referitoare la volumul creierului, încolo
existând destule asemănări. în ce priveşte senzaţiile, animalele sunt chiar superioare omului, vulturul, de
pildă, având o acuitate vizuală mai bună.

Întrebări şi exerciţii de verificare:


1. Denumiţi criteriile de determinare a apariţiei psihicului.
2. Explicaţi evoluţia psihicului în ontogeneză şi filogeneză.
3. Definiţi şi exemplificaţi iritabilitatea.
4. Argumentaţi noţiunea de sensibilitate şi rolul ei.
5. Identificaţi stadiile de dezvoltare a psihicului.

Bibliografia
1. COSMOVICI, A. Psihologie generală. Iaşi: Polirom, 1997. 235 p.
2. ГАМЕЗО, М.В.; ДОМАШЕНКО, И.А. Атлас по психологии: Информ.-метод. пособие по
курсу «Психология человека». М.: Педагогическое общество России, 2004. 276 с.
3. ДРУЖИНИНА, В.Н. Психология. Учебник для экономических вузов. СПб.: Питер, 2002.
672 с.
4. КАРВАСАРСКИЙ, Б.Д. Клиническая психология: учебник. СПБ.: Питер, 2004. 960 с.
5. НЕМОВ, Р.С. Психология. Учеб. для студ. высш. пед. учебн. заведений М.: Гуманит. изд.
центр ВЛАДОС, 2002. Кн.1 688 с.
6. ПЛАТОНОВ, К. Занимательная психология. СПБ.: Питер Пресс, 1997. 288 с.

IV. Tema: SISTEMUL PSIHIC UMAN


Obiective:
 Să cunoască nivelurile sistemice ale sistemului psihic uman
 Să utilizeze corect terminologia: conştient, subconştient, inconştient
 Să înţeleagă esenţa nivelurilor sistemului psihic uman
 Să recunoască felurile de conştiinţă
 Să explice noţiunea conştiinţei de sine
 Să argumenteze funcţiile subconştientului şi inconştientului
 Să definească teoria inconştientului
 Să sesizeze şi să identifice tipurile de inconştient

1. NIVELURILE SISTEMICE ALE SISTEMULUI PSIHIC UMAN


Psihicul reprezintă un ansamblu de elemente altfel spus, procese, stări, produse corelate în baza
principiilor de organizare şi integrare specifice, efectul interacţiunii fiind unitatea emergentă a sistemului,
efect ireductibil la suma însuşirilor elementelor care îl compun.
Sistemul psihic uman reprezintă un ansamblu hipercomplex, relativ stabil, autoreglabil, de stări şi
procese psihice, care funcţionează pe baza principiilor semnalizării, reflectării şi simbolizării,
coechilibrate cu ajutorul unor operatori specifici de comparare, clasificare, opunere, seriere spaţio-
temporară, generalizare.
Sistemul psihic uman este un ansamblu de funcţii şi procese psihice senzoriale, cognitive şi
reglatorii ce se află în interacţiune, activează simultan şi sunt dispuse la 3 niveluri: conştient, subconştient
şi inconştient.
2. CONŞTIENTUL

14
Nivelul conştient apare ca suport fiziologic, activitatea scoarţei cerebrale, a neocortexului,
formaţiunea cea mai nouă şi fragilă a sistemului nervos. Se realizează în starea de veghe pentru că
activismul cerebral are nevoie de o perioadă destul de mare pentru a se reface energetic.
Nivelul conştient reprezintă forma supremă de organizare psihică prin care se realizează integrarea
subiectiv-activă a tuturor fenomenelor psihice şi care face posibilă raportarea continuă a individului la
medie.
La acest nivel se realizează o reflectare cu ştiinţa, adică o reflectare în care individul dispune de
informaţii pe care le poate utiliza, sau îşi dă seama în încercările de a întelege, a descifra, interpreta. Este
evidenţiată astfel funcţia informaţional-cognitivă a conştiinţei, prin vehicularea imaginilor, ideilor,
impresiilor.
Nivelul conştient îndeplineşte funcţii finaliste şi anticipativ-proiective prin stabilirea şi
îndeplinirea scopurilor.
De asemenea, caracterul planificat al activităţii conştiente evidenţiază funcţia reglatoare, iar cel
creator se exprimă în funcţia creativă, urmărind modificarea, schimbarea realităţii reflectate şi adaptarea
la necesităţile proprii şi sociale.
3. SUBCONŞTIENTUL
M.Zlate sustine că subconstientul nu este doar un rezervor, un pгstrгtor al faptelor de constiintг, ci
are propriile lui mecanisme cu ajutorul cгrora prelucreazг, restructureazг. Trecerea timpului, emotiile,
distragerea de la activitatea respectivг, aceastг veritabilг anestezie psihicг, dupг Walon fac ca amintirile,
obisnuintele reactivate sг nu mai fie identice cu cele care cвndva au intrat оn subconstient. Totodatг,
subconstientul este sediul expresiilor emotionale de tip neurovegetativ: paloarea, оnrosirea fetei,
tremuratul vocii, etc.
4. INCONŞTIENTUL
Se află la polul opus nivelului conştient, în zonele de profunzime ale SPU. În timp ce conştiinţa se
orientează predominant asupra realităţii obiective, inconştientul se concentrează asupra propriei fiinţe, pe
care o exprimă direct în ceea ce are ca porniri instinctuale, pulsiuni, trebuinţe, stări afective, gânduri
ascunse, fantasme profunde, abisale sau refulate.
Psihologia contemporană defineşte inconstientul ca fiind o formatiune psihicг ce cuprinde
tendintele ascunse, conflictele emotionale generate de resorturile intime ale personalitгtii. Suportul
acesteia este activitatea nervoasг, la nivelul subcortical, оn special al mгduvei spinгrii. Nu este lipsit de
organizare, numai cг aceasta diferг de tip constient, este una foarte personală, ce оncearcг sг impunг
propria subiectivitate.

Întrebări şi exerciţii de verificare:


1. Definiţi nivelurile sistemice ale sistemului psihic uman şi explicaţi esenţa lor.
2. Explicaţi corect terminologia: conştient, subconştient, inconştient.
3. Denumiţi şi argumentaţi felurile de conştiinţă.
4. Definiţi inconştientul şi explicaţi teoria inconştientului.
5. Argumentaţi funcţiile inconştientului şi subconştientului.

Bibliografia
1. CHEMAMA, R. Dicţionar de psihanaliză. Bucureşti: LAROUSSE UNIVERS ENCICLOPEDIC,
1997. 384 р.
2. COSMOVICI, A. Psihologie generală. Iaşi: Polirom, 1997. 235 p.
3. DORON, R.; PAROT, F. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: Humanitas, 2006. 886 p.
4. MOREL, C. ABC-ul interpretării viselor. Iaşi: Polirom, 2008. 398 p.
5. SILLAMY, N. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: LAROUSSE Univers Enciclopedic, 1998. 348
р.
6. ГАМЕЗО, М.В.; ДОМАШЕНКО, И.А. Атлас по психологии: Информ.-метод. пособие по
курсу «Психология человека». М.: Педагогическое общество России, 2004. 276 с.
7. ДРУЖИНИНА, В.Н. Психология. Учебник для экономических вузов. СПб.: Питер, 2002.
672 с.
8. КАРВАСАРСКИЙ, Б.Д. Клиническая психология: учебник. СПБ.: Питер, 2004. 960 с.

15
9. НЕМОВ, Р.С. Психология. Учеб. для студ .высш. пед. учебн. заведений М.: Гуманит.
изд.центр ВЛАДОС, 2002. Кн.1 688 с.
10. ПЛАТОНОВ, К. Занимательная психология. СПБ.: Питер Пресс, 1997. 288 с.

II. PROCESELE PSIHICE

I. Tema: SENZAŢIILE
Obiective:
 să definească conceptul de senzaţie
 să recunoască principalele caracteristici ale senzaţiilor
 să definească pragul senzorial şi să recunoască tipurile sub care se regăseşte acesta
 să cunoască principalele legităţi ale senzaţiilor

1. CONCEPTUL DE SENZAŢIE
Senzaţiile sunt procese psihice elementare, care reflecta diferitele însuşiri ale obiectelor şi
fenomenelor lumii externe, precum şi stările interne ale organismului, în momentul acţiunii nemijlocite a
stimulilor respectivi asupra receptorilor.
2. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ŞI LEGITĂŢI ALE SENZAŢIILOR
Din punct de vedere biologic, în funcţie de modul de excitare a organelor de simţ, se deosebesc :
a) tangoreceptorii, în cazul senzaţiilor ce presupun un contact direct al obiectului cu organul
senzorial (senzaţiile de tact, temperatură, durere, gust) şi
b) telereceptorii, când obiectele acţionează de la distanţă asupra simţurilor noastre (mirosul, auzul,
văzul). Această diviziune nu se referă însă la toate simţurile.
O clasificare cuprinzătoare împarte senzaţiile în 3 grupe:
a) exteroceptive, cele ce furnizează informaţii cu privire la obiectele exterioare nouă;
b) interoceptive, privind modificări în starea internă a corpului;
c) proprioceptive, referitoare la poziţia şi mişcarea corpului nostru. înainte de a trece la studiul
senzaţiilor exteroceptive, care ne ghidează comportamentul în orice moment, să aducem câteva precizări
cu privire la celelalte două categorii mai puţin cunoscute, deşi sunt şi ele prezente tot timpul.
Adaptarea senzorială constă în modificarea sensibilităţii absolute minime şi diferenţiale a
analizatorilor în raport cu intensitatea şi durata acţiunii stimulilor asupra receptorilor.

Întrebări şi exerciţii de verificare:


1. Definiţi senzaţiile.
2. Enumeraţi caracteristicile senzaţiilor.
3. Ce este pragul senzorial diferenţial?
4. Ce este adaptarea senzorială şi ce forme poate lua?
5. Să formuleze legile sensibilităţii să dea un exemplu de aplicare a lor în viaţa cotidiană.

Bibliografia
1. COSMOVICI, A. Psihologie generală. Iaşi: Polirom, 1997. 235 p.
2. DORON, R.; PAROT, F. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: Humanitas, 2006. 886 p.
3. SAVCA, L. Psihologie: Manual pentru licee. Chişinău:Lumina, 2005. 192 p.
4. SILLAMY, N. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: LAROUSSE Univers Enciclopedic, 1998. 348
р.
5. ГАМЕЗО, М.В.; ДОМАШЕНКО, И.А. Атлас по психологии: Информ.-метод. пособие по
курсу «Психология человека». М.: Педагогическое общество России, 2004. 276 с.
6. ДРУЖИНИНА, В.Н. Психология. Учебник для экономических вузов. СПб.: Питер, 2002.
672 с.
7. КАРВАСАРСКИЙ, Б.Д. Клиническая психология: учебник. СПБ.: Питер, 2004. 960 с.
8. НЕМОВ, Р.С. Психология. Учеб. для студ .высш. пед. учебн. заведений М.: Гуманит.
изд.центр ВЛАДОС, 2002. Кн.1 688 с.
16
II. Tema: PERCEPŢIA
Obiective:
 să definească conceptul de percepţie
 să cunoască principalele particularităţi ale percepţiei
 să numească şi să descrie cele patru niveluri ale percepţiei
 să cunoască formele percepţiilor
 să definească şi descrie iluziile perceptive

1. CONCEPTUL DE PERCEPŢIE ŞI PARTICULARITĂŢILE SALE


Prin percepţie înţelegem reflectarea în conştiinţa omului a obiectelor şi fenomenelor care
acţionează direct asupra receptorilor. În percepţie are loc ordonarea şi unificarea diferitelor senzaţii în
imagini integrale ale obiectelor şi fenomenelor respective. Împreună cu senzaţiile, percepţiile asigură
orientarea senzorială nemijlocită a omului în lumea înconjurătoare. Fiind o etapă necesară a cunoaşterii,
percepţiile sunt întotdeauna legate într-o măsură mai mare sau mai mică de memorie, gândire, imaginaţie;
ele sunt condiţionate de atenţie, au o anumită coloratură emoţională şi sunt stimulate şi orientate selectiv
de motivaţie.
2. PERCEPŢIA CA PROCES
Percepţia este nu numai o imagine mai mult sau mai puţin constituită a unui obiect sau fenomen
din lumea externă, ci poate fi examinată şi ca proces, în cursul căruia se formează, se “construieşte”
treptat imaginea perceptivă. Din această perspectivă, percepţia poate fi concepută ca un sistem de acţiuni
perceptive. Chiar dacă în mod obişnuit în mintea noastră informaţia despre obiecte şi fenomene există sub
formă de imagini cu care operăm fără să sesizăm în mod conştient diferitele unităţi structurale ale
procesului perceptiv, în mod conştient diferitele unităţi structurale ale procesului perceptiv, în realitate
acestea sunt mereu implicate. “Teoria activităţii” (P. Janet, J. Piaget, A. N. Leontiev, A. R. Luria, ş.a.)
scoate în relief caracterul dinamic, procesual al percepţiei. Acţiunile şi operaţiile perceptive se constituie
în cursul vieţii pe baza asimilării experienţei social-istorice în variatele forme de activitate umană.
Această idee este limpede exprimată de psihologul englez R. L. Gregory (1970). Pentru psiholog – scrie
el – problema care se pune este: “putem percepe înainte de a învăţa să percepem?” Răspunsul este: “Într-
adevăr, membrele şi organele de simţ sunt inutile până când nu învăţăm să le folosim în mod efectiv; ele
sunt la fel de inutile ca şi uneltele până când nu avem deprinderea de a le folosi” .
Percepţia poate fi considerată nu numai ca unul dintre procesele cognitive, ci şi ca formă de
activitate relativ independentă. În mod obişnuit percepţia ca proces este inclusă în diverse forme de
activitate practică sau intelectuală, în calitate de componentă de care adesea nici nu ne dăm seama. Sunt
situaţii, însă, în care percepţia devine o activitate perceptivă mai mult sau mai puţin autonomă, având un
scop, un sistem de motive, anumite modalităţi de realizare şi un rezultat determinat. Activitatea perceptivă
poartă numele de observaţie (în acest context nu se confundă cu observaţia ca metodă de cercetare
ştiinţifică). Reiese, deci, că observaţia este un proces de percepere intenţionată, planificată şi controlată a
obiectelor sau fenomenelor lumii reale (inclusiv a propriilor acte de conduită). Ea este necesară în orice
domeniu în care omul îsi desfăşoară activitatea – munca profesională, activitatea şcolară, activitatea de
creaţie etc. În procesul de învăţământ, şcoala trebuie să cultive la elevi spiritul de observaţie, ca o
trăsătură tipică a structurii psihice a personalităţii, care constă în priceperea de a percepe destul de
complet şi multilateral obiectele şi fenomenele, de a sesiza unele aspecte de detaliu, dar adesea
semnificative, de a remarca deosebirile dintre obiectele asemănătoare şi de a interpreta cât mai obiectiv
rezultatele observaţiilor proprii.
3. FORMELE PERCEPŢIILOR
Percepţiile pot fi clasificate după variate criterii. Astfel, în funcţie de componenta senzorială
dominantă putem vorbi de percepţii vizuale, percepţii auditive, percepţii haptice (tactil-kinestezice)
ş.a.m.d., deşi în structura fiecărui tip de percepţii intră variate alte senzaţii.
Obiectele şi fenomenele percepute de om există în spaţiu, în timp şi în mişcare. Luând ca criteriu
aceste dimensiuni fundamentale ale realităţii, vom examina în continuare formele corespunzătoare ale
percepţiilor.
 Percepţia spaţiului.
 La percepţia mărimii obiectelor participă analizatorii: vizual şi tactil-kinestezic.
17
 Iluziile.
 Percepţia timpului constă în reflectarea duratei obiective, a vitezei şi a succesiunii
evenimentelor realităţii.
 Percepţia ritmului este strâns legată de mişcare, de aceea sunt implicate impresiile
kinestezice şi reacţiile motrice, la care se adaugă informaţiile furnizate de sensibilitatea
vestibulară.
 Percepţia mişcării constă în reflectarea modificărilor survenite în poziţia pe care o ocupă
obiectele într-un anumit interval de timp.
Mişcarea obiectelor poate fi reală sau aparentă. Cineva poate avea impresia că obiectele din jur se
mişcă dacă este obosit sau daca este sub influenţa alcoolului. Un exemplu de mişcare aparentă este şi
mişcarea stroboscopică, pe principiul căreia se bazează cinematografia.

Întrebări şi exerciţii de verificare:


1. Enumeraţi principalele particularităţi ale percepţiei.
2. Reprezentaţi asemănările şi deosebirile dintre senzaţii şi percepţii.
3. Prezentaţi teoria motrică a percepţiei.
4. Care sunt operaţiile precepţiei?
5. Descrieţi pe scurt principalele forme ale percepţiei.

Bibliografia
1. COSMOVICI, A. Psihologie generală. Iaşi: Polirom, 1997. 235 p.
2. DORON, R.; PAROT, F. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: Humanitas, 2006. 886 p.
3. SAVCA, L. Psihologie: Manual pentru licee. Chişinău:Lumina, 2005. 192 p.
4. SILLAMY, N. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: LAROUSSE Univers Enciclopedic, 1998. 348
р.
5. ГАМЕЗО, М.В.; ДОМАШЕНКО, И.А. Атлас по психологии: Информ.-метод. пособие по
курсу «Психология человека». М.: Педагогическое общество России, 2004. 276 с.
6. ДРУЖИНИНА, В.Н. Психология. Учебник для экономических вузов. СПб.: Питер, 2002.
672 с.
7. КАРВАСАРСКИЙ, Б.Д. Клиническая психология: учебник. СПБ.: Питер, 2004. 960 с.
8. НЕМОВ, Р.С. Психология. Учеб. для студ .высш. пед. учебн. заведений М.: Гуманит.
изд.центр ВЛАДОС, 2002. Кн.1 688 с.
9. ПЛАТОНОВ, К. Занимательная психология. СПБ.: Питер Пресс, 1997. 288 с.
10. ХОК, Р. 40 исследований, которые потрясли психологию. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006.
509с.
11. ЯРОВИЦКИЙ, В. 100 великих психологов. М.: Вече, 2004. 432 с.

III. Tema: REPREZENTĂRILE


Obiective:
 Să definească conceptul de reprezentare
 Să distingă asemănările şi deosebirile esenţiale dintre reprezentări şi percepţie
 Să argumenteze importanţa altor procese cognitive pentru formarea reprezentărilor
 Să caracterizeze felurile reprezentărilor
 Să exerseze în autoevaluarea reprezentărilor

1. REPREZENTĂRILE CA PROCES COGNITIV SECUNDAR


Reprezentarea este primul nivel de organizare a activităţii mintale autonome, independent de
prezenţa şi acţiunea directă a obiectelor externe. Sursa ei o constituie, fireşte, informaţiile furnizate de
senzaţii şi percepţii, iar baza ei obiectivă este capacitatea mnezică a creierului. Imaginea obiectului
perceput nu dispare imediat după încetarea acţiunii lui asupra analizatorului dat. Ea continuă încă să
persiste un anumit interval de timp, pe baza fenomenului de postefect. Apoi, părăseşte scena conştiinţei,
trecând în stare latentă şi întipărindu-se în mecanismele memorative. Acolo, informaţia extrasă şi reţinută
va fi supusă unor operaţii specifice de analiză, comparare, selecţie şi combinare, obţinându-se în final o
18
imagine mintală nouă, de rang cognitiv superior, pe care o numim reprezentare. Aşadar, reprezentarea
trebuie înţeleasă sub dublu aspect: ca proces mintal intern de prelucrare a informaţiilor furnizate de
imaginile primare (senzaţiile şi percepţiile) şi ca imagine mintală secundară a obiectelor şi fenomenelor
percepute anterior.
2. FUNCŢIILE REPREZENTĂRILOR
Reprezentarea are:
 funcţie de cunoaştere
 face posibilă continuarea activităţii de cunoaştere
 se află în relaţie logică unele cu altele
 constituie principala sursă de informaţie pentru gândire
 rol reglator.
3. FELURILE REPREZENTĂRILOR
Clasificarea reprezentărilor se face în baza a mai multe criterii.
 După analizatorul dominant:
 După gradul de generalitate:
 După tipul de activitate în care sunt implicate:
 După obiectul reflectat:
 După prezenţa sau absenţa intenţiei şi a efortului voluntar:

Întrebări şi exerciţii de verificare:


1. Descrieţi pe scurt caracteristicile distinctive ale reprezentărilor.
2. Arătaţi deosebirile şi asemănările dintre reprezentări şi percepţie.
3. Elaboraţi un eseu despre corelaţia dintre reprezentări şi alte procese de cunoaştere.
4. Argumentaţi rolul reprezentărilor în dezvoltarea proceselor cognitive.
5. Numiţi obiecte din natură care au forma unui ungi, pătrat, dreptunghi. Explicaţi ce reprezentări v-
au ajutat la reproducerea acestor obiecte.
6. Desenaţi planul locuinţei în cate trăiţi, învăţaţi. Ce fel de reprezentări v-au ajutat să efectuaţi
această lucrare?

Bibliografia
1. COSMOVICI, A. Psihologie generală. Iaşi: Polirom, 1997. 235 p.
2. DORON, R.; PAROT, F. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: Humanitas, 2006. 886 p.
3. SAVCA, L. Psihologie: Manual pentru licee. Chişinău:Lumina, 2005. 192 p.
4. КАРВАСАРСКИЙ, Б.Д. Клиническая психология: учебник. СПБ.: Питер, 2004. 960 с.
5. НЕМОВ, Р.С. Психология. Учеб. для студ .высш. пед. учебн. заведений М.: Гуманит.
изд.центр ВЛАДОС, 2002. Кн.1 688 с.

IV. Tema: MEMORIA


Obiective:
 sǎ defineascǎ memoria
 sǎ analizeze procesele memoriei: întipǎrirea, stocarea şi reactualizarea informaţiilor
 sǎ explice caracteristicile memoriei
 sǎ ilustreze formele memoriei prin exemple din experienţa personalǎ
 sǎ explice modul în care îşi organizeazǎ propria activitate de memorare eficientǎ
 să cunoască şi să înţeleagă modul in care functioneaza si interrelationeaza procesele psihice in
definirea omului ca personalitate
 să surprindă importanţa şi necesitatea dezvoltării tuturor proceselor psihice
 să dezvolte abilităţi sociale (lucru în grup, toleranţă, respect reciproc)
 sa utilizeze conceptele specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi
explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală
1. DEFINIRE ŞI CARACTERIZARE GENERALĂ

19
Memoria reprezintǎ acea capacitate psihicǎ absolut necesarǎ, fǎrǎ de care viaţa ar fi practic
imposibilǎ: am trǎi într-un prezent continuu, fǎrǎ trecut şi fǎrǎ viitor, incapabili sǎ înregistrǎm
schimbǎrile.
Memoria este procesul psihic care asigurǎ întipǎrirea, stocarea şi reactualizarea experienţei
anterioare:
2. FORMELE MEMORIEI
Din punctul de vedere al duratei păstrării imaginii sau ideii percepute, se descriu 3 forme de bază:
memoria de foarte scurtă durată, memoria de scurtă durată şi memoria de lungă durată.
Memoria de foarte scurtă durată este, de fapt, stocajul senzorial, întrucît excitaţia provocată în
organele senzoriale, până a ajunge în centrii din cortex, parcurge o serie de „staţii" intermediare,
întâmpinând rezistenţe, ceea ce face ca stimularea să aibă o inerţie, deci să dureze până la 0,25-0,50 dintr-
o secundă. Această persistenţă e foarte importantă; datorită ei, când mergem, nu vedem toate obiectele
din jur clătinându-se; ea face posibilă distingerea unor excitanţi care apar un timp foarte scurt în câmpul
perceptiv; tot ea explică posibilitatea cinematografului, unde imagini statice expuse sub 0,10 dintr-o
secundă se contopesc dându-ne iluzia mişcării.
Memoria de scurtă durată asigură o mai îndelungată păstrare a imaginii, dar, în afara unor condiţii
speciale, impresia dispare după 18 secunde.
Memoria de lungă durată (MLD) cuprinde totalitatea informaţiilor receptate, care pot fi păstrate
ore, zile, ani şi chiar întreaga viaţă. MLD, se presupune, are o capacitate nelimitată şi fixează tot sau
aproape tot ce ni se întâmplă: evenimentele zilnice, cunoştinţele din cărţi şi reviste, din spectacole; de
asemenea reţine emoţiile, sentimentele, visele, gândurile ... tot ceea ce trăim; conservă atât evenimentele
personale, cât şi pe cele sociale, mentalitatea poporului, dar şi a păturii sociale din care facem parte ;
fixează toate schemele formate : deprinderile, priceperile.
În funcţie de prezenţa sau absenţa scopului, a intenţiei de a memora se pot diferenţia:
 Memoria involuntară (incidentală)
 Memoria voluntară (intenţionată)
În funcţie de prezenţa sau absenţa gândirii, înţelegerii sensului celor memorate, a unor asociaţii logice,
deosebim:
 Memoria mecanică
 Memoria logică
În funcţie de conţinutul memorării şi specializarea proceselor psihice implicate în procesarea
informaţiei există:
 Memorie motorie
 Memorie afectivă
3. CALITĂŢILE MEMORIEI
În procesul funcţionării sale concrete, memoria capătă o serie de calităţi.
 Rapiditatea
 Volumul
 Elasticitatea, mobilitatea, supleţea
 Trăinicia
 Promptitudinea
 Exactitatea
Toate aceste calităţi pot fi perfecţionate prin exersări sistematice.
4. FACTORI DE OPTIMIZARE A MEMORIEI
a) motivaţia subiectului, scopul memoriei
b) necesitatea cunoaşterii efectelor, a rezultatelor învăţării,
c) înţelegerea materialului de învăţat, prelucrarea sa logică, recurgându-se la memoria semantică,
realizarea unor legături cu cunoştinţele anterior asimilate.
d) voinţa, intenţia de a ţine minte.
f) Fixarea şi conservarea cunoştinţelor poate fi facilitată ori, dimpotrivă, îngreuiată în funcţie de
existenţa unei interacţiuni între cunoştinţe şi priceperi. Interacţiunea poate avea o influenţă pozitivă, şi
atunci vorbim de transfer, dar poate avea un efect negativ numit interferenţă (sau inhibiţie).
Modul de organizare optim al învăţării:
 familiarizarea cu textul, presupunând o lectură rapidă a întregului material, pentru orientare.
20
 aprofundarea ideilor: se fragmentează cursul după principalele teme şi se urmăreşte deplina
înţelegere şi sistematizare a primei teme.
 reluarea fiecărei teme în vederea unei memorări analitice, când memorăm ceea ce încă n-am
reţinut şi revedem fişele, subliniind ceea ce ne interesează.
 în ansamblu, când recapitularea întregului material este însoţită de întocmirea unor scheme: câteva
idei principale pe o foaie de hârtie, sintetizând esenţa fiecărei lecţii.
 în ajun de examen se impune recapitularea acestor scheme care ne ajuta să putem aborda subiecte
de sinteză presupunând cunoştinţe din diferite lecţii.
5. MEMORIE ŞI UITARE
Uitarea reprezintǎ imposibilitatea de a actualiza amintirile: amneziile, deficienţe ale memoriei.
 anterograde
 retrograde
Există şi amnezii de recunoaştere, când bolnavii nu recunosc obiectele şi utilizarea lor, e vorba de
„agnozii". Amneziile extinse constituie tulburări foarte grave, întreaga viaţă psihică este afectată,
memoria fiind o funcţie fundamentală; fără ea construcţiile psihice complexe sunt imposibile.
Un fenomen rar îl constituie hipermnezia, când, în urma unui accident ori a unei boli, o persoană
îşi reaminteşte fapte, cunoştinţe de mult uitate.

Întrebări şi exerciţii de verificare:


1. Definiţi conceptul de memorie.
2. Descrieţi detaliat procesul memorării.
3. Enunţaţi calităţile memoriei.
4. Explicaţi felurile memoriei, după anumite criterii.
5. Enumeraţi condiţiile de memorare eficientă.
6. Caracterizaţi fenomenul uitării şi tipurile sale.
7. Estimaţi rolul memoriei în viaţa omului.

Bibliografia
1. BUTLER, G.; MCMANUS, F. Psihologia. Foarte scurtă introducere. Bucureşti: Editura ALLFA,
2002. 208 p.
2. COSMOVICI, A. Psihologie generală. Iaşi: Polirom, 1997. 235 p.
3. DORON, R.; PAROT, F. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: Humanitas, 2006. 886 p.
4. DRAPEAU, Ch. Învaţă să înveţi repede. Bucureşti: Teora SRL, 2006. 175 p.
5. MICLEA, M. Psihologie cognitivă.Cluj-Napoca: Casa de Editură GLORIA S.R.L., 1994. 488 p.
6. SAVCA, L. Psihologie: Manual pentru licee. Chişinău:Lumina, 2005. 192 p.
7. SILLAMY, N. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: LAROUSSE Univers Enciclopedic, 1998. 348
р.
8. BRAISBY, N.; GELLATLY, A. Cognitive Psychology. Oxford : Oxford University Press, 2005.
684 p.
9. ГАМЕЗО, М.В.; ДОМАШЕНКО, И.А. Атлас по психологии: Информ.-метод. пособие по
курсу «Психология человека». М.: Педагогическое общество России, 2004. 276 с.
10. ДРУЖИНИНА, В.Н. Психология. Учебник для экономических вузов. СПб.: Питер, 2002.
672 с.
11. КАРВАСАРСКИЙ, Б.Д. Клиническая психология: учебник. СПБ.: Питер, 2004. 960 с.
12. ЛУРИЯ, А. Потерянный возвращенный мир. М: Изд-во МГУ, 1971. 125 с.
13. МАТЮГИН, И.Ю.; ЖЕМАЕВА, Е.Л. Магия памяти. Д.: Сталкер, 1998. 416 с.
14. НЕМОВ, Р.С. Психология. Учеб. для студ .высш. пед. учебн. заведений М.: Гуманит.
изд.центр ВЛАДОС, 2002. Кн.1 688 с.
15. ПЛАТОНОВ, К. Занимательная психология. СПБ.: Питер Пресс, 1997. 288 с.
16. ХЕРМАНИ, Д.; ГРЮНБЕРГ, М. Язык памяти. М: ЭКСМО, 2007. 256 с.
17. ХОК, Р. 40 исследований, которые потрясли психологию. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006.
509с.
18. ШУЛЬЦ, Л. Язык интуиции. М: ЭКСМО, 2003. 448 с.
19. ЯРОВИЦКИЙ, В. 100 великих психологов. М.: Вече, 2004. 432 с.
21
V. Tema: GÂNDIREA
Obiective:
 Să caracterizeze gândirea din punct de vedere funcţional, psihogenetic şi structural
 Să se familiarizeze cu principalele modalităţile de investigare a gândirii
 Să definească principalele două componente operative ale gândirii: raţionamentul şi rezolvarea de
probleme
 Să definescă şi să caracterizeze formele raţionamentului
 Să cunoască modelele explicative ale diferitelor tipuri de raţionament
 Să înţeleagă semnificaţia conceptului de „strategie rezolutivă” şi caracteristicile acestuia
 Să cunoască principalele metode utilizate în investigarea procesului rezolutiv
 Să caracterizeze şi să analizeze comparativ strategiile algoritmică şi euristică în rezolvarea de
probleme
 Să exemplifice diferenţa experţi - novici

1. CARACTERIZAREA GENERALĂ A GÂNDIRII


În vederea circumscrierii unui fenomen atât de complex cum este gândirea, găsim potrivită
abordarea lui din cel puţin trei perspective: (1) funcţională, (2) psihogenetică şi (3) structural-operatorie.
Din punct de vedere funcţional, adică al rolului sau funcţiei pe care îl joacă în dinamica
personalităţii, gândirea este o modalitate specifică a vieţii de relaţie, un schimb specific între organism şi
mediu. Specificitatea acestui schimb rezidă în procesul complementar de asimilare a mediului la
structurile cognitive ale subiectului şi de acomodare a acestor structuri la constrângerile realităţii.
Rezultatul principal al acestui proces este cunoaşterea realităţii şi, ca urmare, sporirea adaptabilităţii
fiinţei umane. Prin gândire, omul îşi dirijează comportamentele, îşi planifica acţiunile, proiectează
scopuri, alege mijloacele pentru realizarea lor optimă etc.
Din punct de vedere istoric şi psihogenetic, gândirea este – prin origine – acţiune. Principala
condiţie a apariţiei gândirii este deci interiorizarea acţiunii. Procesul de constituire a gândirii prin
“interiorizarea acţiunii” antrenează două mecanisme: mecanismul operatoriu (transformarea acţiunii în
operaţie) şi mecanismul semiotic (trecerea de la acţiunea asupra obiectelor la operaţii asupra
reprezentărilor , semnelor, simbolurilor acestor obiecte).
O operaţie nu este o acţiune pur şi simplu mintală. În definiţia lui Piaget, o operaţie de gândire
este o acţiune interiorizată, devenită reversibilă şi gata de a “se compune” cu altele în cadrul unui
sistem, constituind astfel demersul logic, inferenţa propriu-zisa, care, virtual, face inutil apelul la
experienţă. Prin urmare, nu putem vorbi de operaţii propriu-zise până ce acţiunea mintală nu este
reversibilă şi în acelaşi timp solidară cu altele într-un sistem. O asemenea achiziţie este consemnata la
copil în medie în jurul vârstei de 6-7 ani. La vârsta preşcolara se întâlnesc copii care fac singuri drumul de
acasă la grădiniţa şi înapoi, dar daca li se cere să reconstituie traseul folosind mici obiecte tridimensionale
din carton (căsuţe, străzi, părculeţe, cheiul unui râu), ei nu reuşesc acest lucru. Ceea ce a fost dobândit
deja pe planul acţiunii nu poate fi reconstituit imediat pe planul reprezentării. Interiorizarea unei acţiuni,
transpunerea ei pe plan mintal presupune, ca o premisa, capacitatea de reprezentare, atestată la copii încă
din cel de-al doilea an de viaţă. Dar o reprezentare izolată nu înseamnă încă suportul unei operaţii; se cere
o articulare a reprezentărilor drept condiţie a interiorizării acţiunii. în jurul vârstei de 6-7 ani – aşa cum s-
a arătat – apare şi reversibilitatea, adică posibilitatea compunerii pe plan mintal a acţiunii directe (T) cu
inversa ei (T-1), ceea ce indică formarea sistemelor de operaţii.
Structura cognitivă tipică pentru gândire este noţiunea. Noţiunea structurează informaţiile
generale, necesare şi esenţiale despre un obiect sau stare de lucru. Ea depăşeşte datele percepţiei, deşi se
bazează sau se sprijină pe informaţia perceptiva.
Operaţiile sau prelucrările (procesările) la care e supusa informaţia psihică sunt extrem de variate
şi au o organizare ierarhică. Operaţiile de nivel inferior, intră ca subcomponente intr-o operaţie de nivel
superior. La nivel mediu de analiză a gândirii, operaţia cea mai însemnată este raţionamentul (inferenţa).
Pentru a rezolva probleme mai complexe, subiectul e nevoit să folosească o serie bine ordonata de
operaţii numită strategie rezolutiva.

22
Gândirea este un proces cognitiv superior prin intermediul căruia are loc reflectarea complexă a
realităţii şi rezolvarea de probleme.
2. OPERAŢIILE GÂNDIRII
În procesul gândirii se evidenţiază următoarele operaţii de gândire:
 Comparaţia – desemnează stabilirea mentală a similitudinilor şi diferenţelor esenţiale între obiecte
şi fenomene în baza unui criteriu.
 Analiza – este dezmembrarea mentală a unui întreg în părţile lui componente.
 Sinteza – este unificarea mentală a părţilor, laturilor, semnelor, însuşirilor date izolat,
reconstituirea lor întrun tot întreg.
 Abstractizarea – reprezintă operaţia de evidenţiere a însuşirilor şi relaţiilor esenţiale comune
pentru mai multe obiecte şi fenomene.
 Generalizarea – este o operaţie de îmbinare a obiectelor şi fenomenelor după relaţiile lor comune
stabilite întro clasă sau categorie.
 Concretizarea – apare ca un proces invers al abstractizării şi generalizării.
3. FELURILE GÂNDIRII
Conform cercetărilor ştiinţifice asupra gândirii, se cunosc o varietate de feluri şi diverse
clasificări.
 După legătura gândirii cu teoria sau practica:
 Teoretică
 Practică
 După noutatea produsului de gândire:
 Reproductivă Creativă (productivă)
 Critică
 După modelul intelectualului, conform lui J.P.Guilford deosebim gândire:
 Convergentă (algoritmică)
 Divergentă
 După gradul de predominare a operaţiilor de analiză şi sinteză în procesul de gândire:
 Analitică
 Sintetică
4. ACTIVITĂŢILE GÂNDIRII
 Înţelegerea reprezintă una dintre cele mai importante activităţi ale gândirii.
 Contextuală
 Socială
 Elementară
 Superioară
 Empatică.
 Noţiunile sau conceptele reprezintă unităţile cognitive de bază ale gândirii ce
reflectă însuşirile esenţiale generale ale obiectelor, fenomenelor exprimate prin cuvânt.
Se deosebesc noţiuni:
 Concrete – copac, bicicletă;
 Abstracte – dreptate, libertate, dragoste;
 Empirice – se elaborează în timpul efectuării experimentelor şi activităţilor, prin formarea
de relaţii semantice şi sunt limitate în aspect de conţinut.
 Ştiinţifice – se formează în procesul cercetărilor, descoperirilor ştiinţifice.
 Judecata reflectă raporturile dintre obiectele şi fenomenele lumii înconjurătoare prin afirmare sau
negare.
 Rezolvarea de probleme constă în găsirea soluţiilor pentru situaţiile noi.
 Raţionamentul este o activitate de gândire în procesul căreia, analizând şi comparând diverse
judecăţi, se obţine o altă judecată.
Mai frecvent se folosesc două feluri de raţionamente:
 Inductiv
 Deductiv

23
Întrebări şi exerciţii de verificare:
1. Caracterizaţi gândirea din perspectiva celor trei abordări ale acesteia.
2. Descrieţi asimilarea şi adaptarea. Care este utilitatea lor?
3. Ce este noţiunea? Ce sunt operaţiile?
4. Definiţi şi prezentaţi comparativ raţionamentul inductiv şi deductive.
5. Care sunt metodele de investigare a rezolvării de probleme? Descrieţi-le.
6. Ce sunt algoritmii şi ce sunt euristicile? Comparaţi-le şi daţi exemple.

Bibliografia
1. BUTLER, G.; MCMANUS, F. Psihologia. Foarte scurtă introducere. Bucureşti: Editura ALLFA,
2002. 208 p.
2. COSMOVICI, A. Psihologie generală. Iaşi: Polirom, 1997. 235 p.
3. DORON, R.; PAROT, F. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: Humanitas, 2006. 886 p.
4. DRAPEAU, Ch. Învaţă să înveţi repede. Bucureşti: Teora SRL, 2006. 175 p.
5. MICLEA, M. Psihologie cognitivă. Cluj-Napoca: Casa de Editură GLORIA S.R.L., 1994. 488 p.
6. SAVCA, L. Psihologie: Manual pentru licee. Chişinău:Lumina, 2005. 192 p.
7. SILLAMY, N. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: LAROUSSE Univers Enciclopedic, 1998. 348
р.
8. BRAISBY, N.; GELLATLY, A. Cognitive Psychology. Oxford : Oxford University Press, 2005.
684 p.
9. БОЙКО, Е.И. Мозг и психика. (Физиология, психология, кибернетика). М.: Просвещение,
1969. 191 с.
10. ГАМЕЗО, М.В.; ДОМАШЕНКО, И.А. Атлас по психологии: Информ.-метод. пособие по
курсу «Психология человека». М.: Педагогическое общество России, 2004. 276 с.
11. ДРУЖИНИНА, В.Н. Психология. Учебник для экономических вузов. СПб.: Питер, 2002.
672 с.
12. КАРВАСАРСКИЙ, Б.Д. Клиническая психология: учебник. СПБ.: Питер, 2004. 960 с.
13. НЕМОВ, Р.С. Психология. Учеб. для студ .высш. пед. учебн. заведений М.: Гуманит.
изд.центр ВЛАДОС, 2002. Кн.1 688 с.
14. ПЛАТОНОВ, К. Занимательная психология. СПБ.: Питер Пресс, 1997. 288 с.
15. ЯРОВИЦКИЙ, В. 100 великих психологов. М.: Вече, 2004. 432 с.

VI. Tema: LIMBAJUL


Obiective:
 Să definească conceptul de limbaj şi conceptele relaţionate cu acesta
 Să prezinte baza neurofiziologică a limbajului
 Să prezinte reperele psihogenetice în dobândirea limbajului şi teoriile actuale asupra achiziţiei
acestuia
 Să analizeze relaţia dintre limbaj şi gândire
 Să prezinte şi să caracterizeze formele şi funcţiile limbajului
 Să înţeleagă principalele modele ale comunicării

1. CONCEPTUL DE LIMBAJ
În ansamblul preocupărilor ştiinţifice problematica limbajului a dobândit o pondere substanţial
sporită, odată cu apariţia la începutul secolului a semioticii – ştiinţa despre semne – dar mai ales graţie
dezvoltării structuralismului pentru care a constituit atât o bază de pornire cât şi un domeniu preferat de
aplicaţie. Printre ştiinţele care au ca obiect limbajul (lingvistica, semiotica, fonetica etc.), psihologia
limbajului vizează în special integrarea “comportamentelor verbale” în ansamblul structurii
personalităţii.
Semiotica oferă definiţia cea mai generală a limbajului. Din punctul ei de vedere, limbajul este un
“sistem de semne mânuite după anumite reguli în vederea fixării, prelucrării şi transmiterii de
informaţii”.

24
Unii autori fac distincţie între limbă – fenomen social de comunicare prin mijloace lingvistice
(fonetice, lexicale şi gramaticale) şi limbaj – mecanismul psihic individual, constituit ontogenetic, de
utilizare a limbii.
Limbajul verbal este deci una din formele de manifestare a funcţiei semiotice. Mimica, gesturile,
imagistica, deşi sunt forme ale funcţiei semiotice, nu sunt identice cu limbajul verbal. Acesta a apărut ca
urmare a supunerii funcţiei semiotice la rigorile comunicării sociale. Această comunicare socială a impus
arbitrarietatea semnelor lingvistice, neasemănarea lor fizică cu obiectul desemnat. Comunicarea socială a
operat o selecţie între diversele manifestări ale funcţiei semiotice, reţinând expresia lingvistică drept cea
mai adecvată. Ca urmare, cu toate că în comunicarea socială se utilizează şi limbajul nonverbal (mimica,
gesturile etc.), ponderea lor este relativ redusă faţă de codul lingvistic care corespunde cel mai bine
cerinţelor fixării şi comunicării de informaţii.
2. NEUROFIZIOLOGIA LIMBAJULUI
Procesul limbajului are la bază mecanisme nervoase reflexe; el începe întotdeauna cu stimularea
neuronilor eferenţi (motori) sub influenţa impulsurilor aferente (auditive, vizuale, kinestezice, tactile etc.)
la nivelul scoarţei cerebrale. Neuronii verbo-motori stimulaţi trimit impulsuri spre musculatura organelor
verbale, care realizează respiraţia, fonaţia şi articulaţia sunetelor verbale.
Cercetările de neurofiziologie a limbajului au pus în evidenţă un localizaţionism dinamic şi
diferenţial, după cum urmează:
a) pentru percepţia limbajului oral sunt solicitate zonele auditive din lobul temporal (“centrul
Wernicke”); afazia senzorială, rezultată din lezarea acestor zone, duce la tulburarea decodificării în
recepţia vorbirii celor din jur;
b) actul vorbirii reclamă zonele motorii din lobul frontal (“centrul Broca” şi zonele adiacente); ca
urmare a lezării acestor zone, se ajunge la o afazie expresivă ce constă în subminarea capacităţii
subiectului de a produce independent limbajul oral;
c) actul citirii antrenează zonele primare şi asociative din lobul occipital şi a celor motorii şi
vizuale din lobul frontal; tulburările de lectură rezidă din leziuni la nivelul acestor zone;
d) scrierea (reproducerea semnelor grafice) e legată de zonele motrice din lobul frontal.
3. REPERE PSIHOGENETICE ÎN DOBÂNDIREA LIMBAJULUI
Sub aspectul lexicului, învăţarea limbajului urmează o creştere exponenţială începând cu vârsta de
2 ani. Dacă în jurul acestei vârste copilul abia posedă aproximativ 100 de cuvinte, la 6 ani lexical său va
subîntinde un număr de circa 2.500 de cuvinte, ceea ce îl face apt pentru împlinirea activă în comunicarea
socială. Sub aspect morfo-sintactic, dezvoltarea competenţei lingvistice e marcată prin trecerea de la
exprimarea unei propoziţii printr-un singur cuvânt la asertarea unor propoziţii cu două apoi cu mai multe
cuvinte într-o gramatică tot mai corectă. La 4 ani copilul utilizează propoziţii mult mai lungi şi mai
complexe atunci când comunică cu un adult decât în comunicarea cu un alt copil de vârstă mai mică. Cu
o aproximaţie neglijabilă, se pot stabili următoarele repere psihogenetice;
1. La 2 luni copilul scoate sunete specifice ca răspuns la stimularea cu obiecte plăcute sau la
apariţia unor figuri familiare;
2. La 6 luni copilul începe să repete aceleaşi foneme (procesul de lalaţie). în următoarele luni,
sunetele pe care le emite copilul aproximează tot mai bine cuvintele pe care le aude.
3. La 1 an copilul rosteşte primele cuvinte (“mama”, “tata” etc.).
4. La 15 luni el începe să utilizeze cuvinte simple ca substitute pentru propoziţii. De pildă spune
“sus” pentru a semnala dorinţa lui de a fi ridicat.
5. La 2 ani deja este în măsură să formeze propoziţii din două cuvinte (ex. “mama lapte”).
6. După 2 ani, performanţele lingvistice se îmbunătăţesc rapid: în jurul vârstei de 3 ani copilul
emite propoziţii complete şi, оn general, corecte din punct de vedere gramatical.
4. FORMELE ŞI FUNCŢIILE LIMBAJULUI
Un fenomen psihic atât de complex ca limbajul îndeplineşte variate funcţii în cadrul personalităţii.
Cele mai importante sunt:
1. Funcţia comunicativă - Orice limbaj apare ca răspuns al necesităţilor de comunicare între
oameni (ex. limbajele naturale) sau între om şi maşină (ex. limbajele de programare).
2. Funcţia cognitivă. Este un truism să spunem că limbajul (verbal) participa activ nu numai la
transmiterea, ci şi la dobândirea de noi cunoştinţe. Majoritatea operaţiilor logice (studiate de logica
clasică şi de psihologie) se sprijină pe codarea lingvistică a informaţiei asupra căreia operează.
25
Performanţele intelectuale (memorarea, înţelegerea, raţionamentul, rezolvarea de probleme etc.) sporesc
semnificativ prin dobândirea limbajului.
3. Funcţia reglatoare. Nemijlocit sau prin concomitenţele sale neurofiziologice, limbajul exercită
o puternică funcţie reglatoare (autoreglatoare) a comportamentelor şi proceselor psihice. Instrucţiunile
verbale sporesc performanţele obţinute la sarcinile de discriminare perceptiva, memorare, rezolvare de
probleme etc. Rezultatele experimentale oferite îndeosebi de “şcoala sovietica” au dovedit că la început
funcţia de reglare a comportamentului copilului este exercitată doar de limbajul adultului. Abia după 3,6
ani limbajul copilului începe să exercite funcţia de reglare (autoreglare). Chiar şi în cazul limbajului
adultului funcţia reglatoare a limbajului se exercita iniţial prin aspectele sale sonore urmând ca dupa 5 ani
aceasta să se realizeze prin componentele sale semantice. Intr-un experiment efectuat de Ivanov-
Smolenski aceştia au oferit copiilor o para de cauciuc (dotata cu un sistem de înregistrare a mişcărilor de
presare executate de copii. Se observa că copiii apasă ori de câte ori adultul formulează un ordin (se
declanşează un comportament indiferent de ordinul “strânge” sau “nu strânge”. Abia la 2,6 ani se observă
diferenţierea comportamentelor.
Pe baza datelor actuale principalele repere în dezvoltarea funcţiei reglatorii a limbajului sunt
următoarele:
1) la 18 luni limbajul (prin caracteristicile sale ritmice) poate declanşa un comportament motor
simplu;
2) la 2,6 ani el poate stopa (inhiba) un comportament motor;
3) la 3,6 ani prin limbaj se poate coordona un răspuns la un stimul vizual.

Întrebări şi exerciţii de verificare:


1. Definiţi limbajul din punctul de vedere al semioticii.
2. Care este legătura între funcţia semiotică şi limbaj?
3. Care sunt zonele anatomice centrale necesare realizării limbajului?
4. Prezentaţi caracteristicile limbajului unui copil de 4 ani.
5. Descrieţi şi analizaţi legătura între limbaj şi gândire.
6. Ce este limbajul nonverbal şi cum se manifestă? Explicaţi cu ajutorul exemplelor.
7. Care sunt funcţiile limbajului?
8. Precizaţi etapele evoluţiei funcţiei reglatoare a limbajului.

Bibliografia
1. ABRIC, Jean-Claude. Psihologia comunicării: teorii si metode. Iaşi: Editura Polirom, 2002. 206 p.
2. BUTLER, G.; MCMANUS, F. Psihologia. Foarte scurtă introducere. Bucureşti: Editura ALLFA,
2002. 208 p.
3. COSMOVICI, A. Psihologie generală. Iaşi: Polirom, 1997. 235 p.
4. DORON, R.; PAROT, F. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: Humanitas, 2006. 886 p.
5. ROSENBERG, M. Comunicarea non-violentă. Limbajul vieţii. Chişinău: Epigraf, 2005. 224 p.
6. SAVCA, L. Psihologie: Manual pentru licee. Chişinău:Lumina, 2005. 192 p.
7. SILLAMY, N. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: LAROUSSE Univers Enciclopedic, 1998. 348
р.
8. ГАМЕЗО, М.В.; ДОМАШЕНКО, И.А. Атлас по психологии: Информ.-метод. пособие по
курсу «Психология человека». М.: Педагогическое общество России, 2004. 276 с.
9. ДРУЖИНИНА, В.Н. Психология. Учебник для экономических вузов. СПб.: Питер, 2002.
672 с.
10. КАРВАСАРСКИЙ, Б.Д. Клиническая психология: учебник. СПБ.: Питер, 2004. 960 с.
11. КОЭН, Д. Язык жестов. М: ЭКСМО, 2004. 176 с.
12. НЕМОВ, Р.С. Психология. Учеб. для студ .высш. пед. учебн. заведений М.: Гуманит.
изд.центр ВЛАДОС, 2002. Кн.1 688 с.
13. НЭПП, М. Невербальное общение. Полное руководство. СПБ.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2007.
512 с.
14. РЕЙД, М.; ХЭММЕРСЛИ, Р. Как развить навыки успешного общения: Практическое
руководство. М: ЭКСМО, 2003. 352 с.
15. СТЕПАНОВ, С. Язык внешности. М: ЭКСМО, 2003. 416 с.
26
VII. Tema : IMAGINAŢIA ŞI CREATIVITATEA
Obiective :
 Să definească procesele de imaginaţie şi creativitate
 Să distingă felurile imaginaţiei
 Să enunţe procedeele de creare a obiectelor imaginative
 Să argumenteze funcţiile imaginaţiei
 Să descrie rolul creativităţii şi factorii ce o declanşează
 Să cunoască modul de interacţiune a imaginaţiei cu procesele cognitive
 Să elaboreze un program de autoevaluare a imaginaţiei şi creativităţii

1. CARACTERIZAREA IMAGINAŢIEI ŞI CREATIVITĂŢII


Termenul de creativitate a fost larg asimilat în limbile de circulaţie internaţională abia în a doua
jumătate a secolului al XX-lea, deşi el mai fusese utilizat sporadic şi în trecut.
Creativitatea pedagogică defineşte modelul calităţilor necesare educatorului /cadrului didactic
pentru proiectarea şi realizarea unor activităţi eficiente prin valorificarea capacităţilor sale de înnoire
permanentă a acţiunilor specifice angajate la nivelul sistemului şi al procesului de învăţământ.
Creativitatea face posibilă crearea de produse reale sau pur mintale, constituind un progres în
planul social. Componenta principală a creativităţii o constituie imaginaţia, dar creaţia de valoare reală
mai presupune şi o motivaţie, dorinţa de a realiza ceva nou, ceva deosebit. Şi cum noutatea nu se obţine
cu usurinţă, o altă componentă este voinţa, perseverenţa în a face numeroase încercări şi verificări.
2. ROLUL ŞI FACTORII CREATIVITĂŢII
Despre importanţa creativităţii nu e nevoie să spunem multe: toate progresele ştiinţei, tehnicii şi
artei sunt rezultate ale spiritelor creatoare. Desigur, există mai multe trepte de creativitate. C. W. Taylor
descrie cinci „planuri” ale creativităţii.
Creativitatea expresivă se manifestă liber şi spontan în desenele sau construcţiile copiilor mici. Nu
se pune problema, la acest nivel, de originalitate. Este însă un mijloc excelent de a cultiva aptitudinile
creatoare ce se vor manifesta ulterior.
Planul productiv este planul creării de obiecte, specific muncilor obişnuite. Un olar sau o ţesătoare
de covoare produc obiecte a căror forma se realizează conform unei tradiţii, unei tehnici consacrate,
aportul personal fiind redus. Este planul la nivelul căruia accede orice om muncitor.
Planul inventiv este accesibil unei minorităţi foarte importante. E vorba de inventatori, acele
persoane ce reuşesc să aducă ameliorări parţiale unei unelte, unui aparat, unei teorii contraversate.
Creativitatea inovatoare o găsim la oamenii caracterizaţi ca fiind „talente”. Ei realizează opere a
căror originalitate este remarcată cel puţin pe plan naţional.
Creativitatea emergentă este caracteristică geniului, omului care aduce schimbări radicale,
revoluţionare într-un domeniu şi a cărui personalitate se impune de-a lungul mai multor generaţii.
In afară de aceste aspecte, dacă nu creativitatea, cel puţin imaginaţia este necesară fiecăruia dintre
noi în condiţiile vieţii obişnuite.
In ce priveşte factorii creativităţii, se poate vorbi, mai întâi, de aptitudini pentru creaţie. Există
anumite structuri cerebrale, pe care nu le cunoaştem, care favorizează imaginaţia, ele creând predispoziţii
de diferite grade pentru sinteza unor noi imagini, unor noi idei. Totuşi, e nevoie de intervenţia mediului, a
experienţei pentru ca ele să dea naştere la ceea ce numim talent.
A doilea factor care trebuie amintit este experinţa, cunoşţintele acumulate. Importantă nu este doar
cantitatea, bogăţia experienţei, ci şi varietatea ei. Multe descoperiri într-un domeniu au fost sugerate de
soluţiile găsite în altă diciplină.
Alţi factori interni ai dezvoltării creativiăţii sunt motivaţia şi voinţa. Creştera dorinţei, a
interesului pentu creaţie, ca şi a forţei de a birui obstacole are, evident, un rol notabil în susţinerea
activităţii creatoare.
Societatea are o influenţă deosebit de importantă pentru ănflorirea spiritiului creativ ăntr-un
domeniu sau altul. În primul rând, intervin cerinţele sociale.
Un alt factor determinat în stimulare creativiăţii îl constituie gradul de dezvoltare a ştiinţei,
tehnicii, artei.
3. PROCESELE FUNDAMENTALE ALE IMAGINAŢIEI

27
Imaginaţia este un proces cognitiv-logic complex a unor imaginisi proiecte noi pe baza combinarii
si transformarii experientei. Ea presupune trei insusiri:
Fluiditate: posibilatea de peridare intr-un timp scurt a unor numar marede imagini, idei noi;
Plasticitate: usurinta scimbarii opiniei, modului de abordare a problemei in favoarea unei variante
mai atractive.
Originalitate, care este o expresie a inovatiei, a neobisnuitului, materializata in decizii, actiuni,
comportamente.
În procesul de creaţie se pot distinge patru faze: pregătirea, incubaţia, iluminarea şi elaborarea
(împreună cu verificarea). Cu diferenţele de rigoare, aceste etape se întâlnesc atât în creaţia artistică, cât şi
în cea ştiinţifică sau tehnică. Nu întotdeauna etapele se succed în această ordine şi nu întotdeauna sunt la
fel de importante.
Prima şi ultima fază (pregătirea şi verificarea) sunt organizate în mod raţional şi se desfăşoară
conţtient, fiind proprii creaţiei ştiinţifice şi tehnice. Celelalte două (incubaţia şi iluminarea) sunt nelipsite
în orice proces creator, indiferent de domeniu.
Pregătirea (prepararea) este o fază complexă, buna ei desfăşurare depinde de creator, de
conştiinciozitatea cu care el se ocupă de problema în speţă, dar mai ales de întreaga lui pregătire generală
şi în specialitatea respectivă.
Incubaţia, privită din afară, pare o perioadă pasivă de odihnă, o pauză sau o întrerupere voită a
efortului. Socotită aşa, ea n-ar putea figura drept etapă a procesului de creaţie, deşi este.
Iluminarea (inspiraţia) este momentul străfulgerării ideii. Răspunsul pe care-l căutăm na apare ca
o iluminare bruscă a conştiinţei, ca o intuiţie instantanee şi aproape miraculoasă. În unele cazuri
iluminarea este rezultatul unei înţelegeri de ansamblu a structurii dinamicea unui lucru sau fenomen.
Elaborarea, completată cu verificarea, solicită multă perseverenţă, meticulozitate şi ingeniozitate
pentru a duce creaţia la bun sfârşit în cele mai mici detalii ale sale şi apoi multă încredere în sine şi în
opera creată, pentru a o impune opiniei publice.
4. FORMELE IMAGINAŢIEI

organiz
atorică

tehnică
Repro ştiinţific
ductiv ăăă
ă artistic
IMAGINAŢI ă
A Crea Voluntară
toare hipnago
gice
hipnopo
Involuntară
mpice

visarea

imagin
i vise
haluci
naţii

Figura 2. Formele imaginaţiei.

5. DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII
28
Problema educării deliberate a puterii de producţie creatoare a fost pusă încă de la începutul
secolului trecut.
Prin însăşi trăsătura ei definitorie – originalitatea – ca ceva nou şi imprevizibil, creativitatea pare a
fi incompatibilă cu ideea de educare deliberată.
Trebuie să fim conştienţi şi să combatem anumite piedici în calea manifestării imaginaţiei,
creativităţii. Asemenea obstacole exterioare sau inerente individului sunt denumite, de obicei, blocaje.
Factori care blochează manifestările creative ale elevilor
a) Blocaje culturale.
Conformistul este unul din ele: dorinţa oamenilor ca toţi cetăţenii să gândească şi să se
poarte la fel. Cei cu idei sau comportări neobişnuite sunt priviţi cu suspiciune şi chiar cu dezaprobare,
ceea ce constituie o descurajare pentru asemenea persoane.
Apoi, există, în general, o neîncredere în fantezie şi o preţuire exagerată a raţiunii logice, a
raţionamentelor.
b) Blocaje metodologice sunt acelea ce rezultă din procedeele de gândire. Aşa e cazul rigidităţii
algoritmilor anteriori. Se numeşte algoritm o succesiune determinată de operaţii permiţând rezolvarea
unei anumite categorii de probleme. Noi suntem obişnuiţi să aplicăm într-o situaţie un anume algoritm şi,
deşi nu pare a se potrivi, stăruim în a-l aplica, în loc să încercăm altceva.
c) Blocaje emotive
Factorii afectivi au o influenţă importantă: teama de a nu greşi, de a nu se face de râs, poate
împiedica pe cineva să exprime şi să dezvolte un punct de vedere nebănuit. De asemenea, graba de a
accepta prima idee este greşită, fiindcă rareori soluţia apare de la început. Unii se descurajează rapid, dat
fiind că munca de creaţie, de inovaţie este dificilă şi solicită eforturi de lungă durată. Şi tendinţa
exagerată de a-i întrece pe alţii implică evitarea ideilor prea deosebite şi dăunează procesului de creaţie.
6. INTERACŢIUNEA IMAGINAŢIEI CU PROCESELE COGNITIVE ŞI MOTIVAŢIA
Procesele psihice se împart în procese cognitive şi procese reglatorii. Procesele cognitive sunt
procesele prin care omul descoperă lumea înconjurătoare şi cu ajutorul căror poate să o înţeleagă. Acestea
se pot clasifica în procese senzoriale (senzaţiile, percepţiile şi reprezentările) şi procese logice (gândirea,
memoria şi imaginaţia).Procesele reglatorii sunt procesele prin care omul se pune în relaţie cu tot ceea ce
îl înconjoară. Acestea sunt voinţa, atenţia, motivaţia şi imaginaţia.
Imaginaţia este un proces cognitiv complex de elaborare a unor imagini şi proiecte noi, pe baza
combinării şi transformării experienţei.
Omul este capabil de o performanţă unică, aceea a realizării unităţii dintre trecut, prezent şi viitor,
imaginaţia fiind legată mai ales de ceea ce va fi. Detaşându-se de prezentul imediat, de aici şi acum, omul
îşi organizează şi proiectează acţiunile, anticipând atât drumul care va fi parcurs,cât şi rezultatele care vor
fi obţinute. Dacă omul nu ar avea imaginaţie, ar reacţiona, orientându-se numai pas cu pas după
indicatorii perceptivi din contextul real în care îşi desfăşoară activitatea şi deci nu ar avea o direcţie
precisă, ar învăţa fragmentar, sacadat, cu stagnări şi erori până la un rezultat oarecare. Dispunând de
imaginaţie, poate să-şi elaboreze mintal scopul şi planul desfăşurării activităţii, pe baza căruia să se
conducă, să-şi regleze permanent acţiunile, să evite erorile şi să aibă mai mare eficienţă. Mai mult chiar,
omul poate interveni activ, transformativ, creativ în ambianţă, poate obţine mereu ceva nou, ceea ce l-a şi
făcut să fie creator de cultură.
Acest proces cognitiv complex este specific numai omului, apare pe o anumită treaptă a dezvoltării
sale psihice, adică după ce au apărut şi alte procese şi funcţii psihice care-i pregătesc desfăşurarea:
dezvoltarea reprezentărilor, achiziţia limbajului, evoluţia inteligenţei, îmbogăţirea experienţei de viaţă etc.
De fapt, imaginaţia odată apărută interacţionează permanent cu toate procesele psihice şi mai ales
cu memoria, gândirea şi limbajul. Procesul imaginativ include aceste interacţiuni în mod obligatoriu, însă
în acelaşi timp el se deosebeşte de respectivele procese psihice şi dispune şi de mecanisme specifice de
procesare a datelor experienţei anterioare.
Ca proces cognitiv, imaginaţia realizează o procesare specială a datelor iniţiale provenite din
experienţă, datorită nu numai interacţiunilor complexe cu celelalte procese, ci şi unor procedee proprii şi
unei combinatorici care-i sunt caracteristice.
Spre deosebire de gândire, care dispune de operaţii, imaginaţia pune în lucru procedee numeroase
şi variate.

29
În ceea ce priveşte legăturile imaginaţiei cu celelalte procese psihice, se poate observa că acestea
sunt, după cum am spus şi mai sus, numeroase şi apar încă de la nivelul senzaţiilor. Deşi imaginaţia se
dezvoltă ca proces după apariţia unor procese mult mai complexe decât senzaţiile.Totuşi, se poate observa
prezenţa imaginaţiei în sinestezie, ce apar în urma legii interacţiunii analizatorilor, una din legile
senzaţiilor. Sinestezia constă în faptul că stimularea unui analizator produce efete senzorilae specifice
într-un alt analizator, deşi acesta nu a fost stimulat. De exemplu, o stimulare sonoră muzicală poate
produce şi efecte de vedere cromatice şi invers. În limbaj curent se spune că unele sunete sunt catifelate,
unele culori sunt dulci etc. Sinestezia pare a fi o premisă a dotaţiei artistice în pictură, muzică,
coreografie.
Reprezentările pot fi componente importante ale procesului de imaginaţie, atât în forma ei
reproductivă, cât şi creatoare. Actele imaginative constau în combinarea şi recombinarea imaginilor din
experienţa anterioară.
Între gândire şi imaginaţie există o legătură foarte puternică. Cele două procese se şi aseamănă, se
şi deosebesc şi totodată, se află în interacţiuni reciproce. Prin gândire, omul cunoaşte ceea ce este esenţial,
necesar, general din realitatea existentă sau ceea ce este ipotetic, posibil, dar fundamental logic.
Imaginaţia explorează cu precădere necunoscutul, posibilul, viitorul. Prezenţa imaginaţiei în gândire se
observa atât în înţelegere, cât şi în procesul complex al rezolvării de probleme.
Memoria este cea care oferă material de combinare pentru imaginaţie, cum ar fi: reprezentări, idei,
trăiri afective etc. şi, totodată, conservă produsele sale finale. Dar imaginaţia se deosebeşte clar de
memorie. Aceasta are caracter reproductiv, adică este cu atât mai eficientă cu cât este mai fidelă faţă de
cele învăţate, iar imaginaţia este cu atât mai valoroasă cu cât rezultatele sale se deosebesc de ceea ce
există în experienţe subiectului şi, mai ales, faţă de ceea ce a dobândit societatea. Prin urmare, imaginaţia
trece dincolo de experienţa pe care o are fiecare, transformând-o, recombinând-o şi ajungând la noi
rezultate.
Motivele întreţin o receptivitate crescută pentru anumite elemente ale realului, permit aducerea
acestora în prim-plan, reliefarea lor după alte criterii decât cele ale gândirii, generarea unor noi legături şi
restructurări. Dorinţa puternică de a dispune de un telefon mobil de ultimă generaţie ne face repede să ne
proiectăm imaginativ în grupul prietenilor şi să stârnim admiraţia lor. Aspiraţia de a urma medicina după
terminarea liceului face ca cel în cauză să se viseze adesea în spaţiul specific instituţiilor medicale.
Motivaţia îşi face totodată simţită prezenţa în procesul complex al imaginaţiei în câteva din formele
acesteia, şi anume reveria, imaginaţia reproductivă şi visul de perspectivă.
Reveria se desfăşoară în timpul stărilor de veghe şi de relaxare, când parcă cel în cauză îşi lasă
gândurile să vagabondeze. Pornind de la ceea ce vede sau de la o idee care i-a rămas în minte, încep să
apară şiruri de imagini şi idei propulsate de dorinţe şi de aşteptări. Acestea evoluează într-o direcţie
fantezistă, iar persoana le urmăreşte pasiv şi din când în când poate interveni cu o uşoară dirijare în
direcţia dorinţelor. Reveria este un fel de experiment mintal privind îndeplinirea fictivă a dorinţelor şi
reducând astfel tensiunea psihică internă generată de ele. Totodată, reveria poate ocaziona combinaţii noi
şi originale care pot fi valorificate în formele superioare ale imaginaţiei. De aceea, unii autori recomandă
reveria de scurtă durată ca pe o cale a stimulării creativităţii. Dar reveria prelungită poate fi defavorabilă
dezvoltării personalităţii, pentru că satisfacerea fictivă a dorinţelor poate anula activităţile reale, practice,
eficiente.
Imaginaţia reproductivă este o formă activă, conştientă şi voluntară constând în construirea
mintală a imaginii unor realităţi existente în prezent sau în trecut, dar care nu pot fi percepute direct
.Această formă a imaginaţiei se deosebeşte de memoria imaginilor, pentru că produsele ei nu au
corespondent în experienţa anterioară proprie şi sunt, în acelaşi timp, rezultatul unui proces activ, în plină
desfăşurare. Ea este cu atât mai valoroasă cu cât produsele ei se apropie mai mult de real. Combinarea de
idei şi imagini se realizează sub influenţa unor indicaţii concrete, a unor schiţe sau, cel mai frecvent, a
indicaţiilor şi descrierilor verbale. Imaginaţia reproductivă lărgeşte foarte mult câmpul mintal. Ea
uşurează, totodată, înţelegerea unor realităţi mai abstracte sau a evenimentelor istorice, fenomenelor
geografice, a vieţii şi a sorţii personajelor din literatură etc. Imaginaţia reproductivă întreţine interesul şi
starea optimă de atenţie în lectura unei cărţi.
Visul de perspectivă constă în proiectarea conştientă şi voluntară a drumului propriu de dezvoltare
în acord cu posibilităţile personale şi cu condiţiile şi cerinţele sociale. Acesta contribuie la formarea

30
idealului de viaţă şi prin el la motivarea activităţilor curente, a opţiunilor profesionale, a acţiunilor de
autoformare şi autoeducare.
Şi imaginaţia intervine în procesul motivaţional, mai precis în conceptul de optimum motivaţional,
atunci când dificultatea sarcinii este percepută incorect de către subiect. În acest caz, ne confruntăm cu
două situaţii tipice:fie cu subaprecierea semnificaţiei sau dificultăţii sarcinii, fie cu supraaprecierea ei.Ca
urmare, subiectul nu va fi capabil să-şi mobilizeze energiile şi eforturile corespunzătoare îndeplinirii
sarcinii. Întrun caz, el va fi submotivat, va activa în condiţiile unui deficit energetic, ceea ce va duce în
final, la nerealizarea sarcinii. În cel de al doilea caz, subiectul este supramotivat, activează în condiţiile
unui surplus energetic care l-ar putea dezorganiza, stresa, i-ar putea cheltui resursele energetice chiar
înainte de a se confrunta cu sarcina. Când un elev tratează cu uşurinţă sau supraestimează importanţa unei
teze sau a unui examen va ajunge la acelaşi efect:eşecul. În aceste condiţii, pentru a obţine un optimum
motivaţional este necesară o uşoară dezechilibrare între intensitatea motivaţiei şi dificultatea sarcinii. De
exemplu, dacă dificultatea sarcinii este medie, dar este apreciată ca fiind mare, atunci o intensitate medie
a motivaţiei este suficientă pentru realizarea ei (deci o uşoară submotivare). Optimumul motivaţional se
obţine prin acţiunea asupra celor două variabile care intră în joc:prin obişnuirea indivizilor de a percepe
cât mai corect dificultatea sarcinii (prin atragerea atenţiei asupra importanţei ei, prin sublinierea
momentelor ei mai grele etc.) sau prin manipularea intensităţii motivaţiei în sensul creşterii sau scăderii
ei(introducerea unor emoţii puternice de anxietatea sau de frică ar putea creşte intensitatea motivaţiei).

Întrebări şi exerciţii de verificare:


1. Definiţi conceptul de imaginaţie.
2. Estimaţi rolul imaginaţiei pentru alte fenomene şi procese psihice.
3. Enunţaţi prin ce se exprimă imaginaţia productivă.
4. Descrieţi funcţiile imaginaţiei.
5. Argumentaţi importanţa factorilor ce amplifică creativitatea.
6. Constataţi ce niveluri ale creativităţii sunt specifice pentru fiecare om şi care dintre niveluri este
atins de omul geniu.
7. Enunţaţi care este nivelul creativităţii personale.

Bibliografia
1. COSMOVICI, A. Psihologie generală. Iaşi: Polirom, 1997. 235 p.
2. DORON, R.; PAROT, F. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: Humanitas, 2006. 886 p.
3. SAVCA, L. Psihologie: Manual pentru licee. Chişinău:Lumina, 2005. 192 p.
4. SILLAMY, N. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: LAROUSSE Univers Enciclopedic, 1998. 348
р.
5. ГАМЕЗО, М.В.; ДОМАШЕНКО, И.А. Атлас по психологии: Информ.-метод. пособие по
курсу «Психология человека». М.: Педагогическое общество России, 2004. 276 с.
6. ДРУЖИНИНА, В.Н. Психология. Учебник для экономических вузов. СПб.: Питер, 2002.
672 с.
7. НЕМОВ, Р.С. Психология. Учеб. для студ .высш. пед. учебн. заведений М.: Гуманит.
изд.центр ВЛАДОС, 2002. Кн.1 688 с.

VIII. Tema: ATENŢIA


Obiective:
 să definească atenţia ca proces psihofiziologic
 să prezinte modelele fiziologice ale atenţiei
 să înţeleagă conceptul de selectivitate
 să prezinte dihotomia introvert - extravert propusă de H.Eysenck
 să înţeleagă relaţia atenţie-vigilenţă
 să enumere şi să caracterizeze principalele însuşiri ale atenţiei

1. CARACTERIZAREA GENERALĂ A ATENŢIEI


31
Omul trăieşte şi îşi desfăşoară activitatea într-un mediu natural şi social hipercomplex, deosebit de
bogat în stimuli şi în informaţii care, prin intermediul analizatorilor, se transmit creierului uman şi se
cifrează la circa 100000 biţi/ sec. Din această avalanşă de informaţii se prelucrează la nivelul codurilor
psihice, în mod conştient, doar 25-100 biţi/ sec. Este important ca în mediul înconjurător sa receptăm cu
claritate şi să prelucrăm informaţiile care sunt indispensabile pentru adaptarea la cerinţele concrete ale
unei anumite situaţii. Aceasta presupune o stare de conştienţă, valorificată sub unghi conativ şi cognitiv
prin intermediul procesului psihofiziologic numit atenţie.
Atenţia este procesul psihofiziologic care constă în orientarea şi concentrarea selectivă a activităţii
psihice asupra unor stimuli sau sarcini, în vederea obţinerii unei percepţii optime, rezolvării adecvate a
sarcinilor, a situaţiilor-problemă şi adaptării comportamentului senzorio-motor, cognitiv şi afectiv la
mobilitatea condiţiilor externe şi la dinamica motivelor şi scopurilor persoanei. Atenţia apare ca o condiţie
primară, de fond, pentru desfăşurarea proceselor de cunoaştere, a celor de autoanaliză şi autoevaluare,
precum şi a comportamentelor motorii.
Atenţia trebuie analizată şi în relaţie cu stilurile cognitive (mai ales perceptive) şi cu controlul
cognitiv. Stilul perceptiv are o funcţie imediat adaptativă, de organizare a câmpului perceptiv, în raport cu
trebuinţele persoanei şi capacitatea atenţiei acesteia, în două direcţii: controlul cognitiv al atenţiei prin
concentrare/baleiaj şi controlul flexibil/rigid (ca trăsături ale stilului cognitiv). Dintre principiile
controlului cognitiv, în contextul de fată, ne interesează două: articularea câmpului şi baleiajul, care
exprimă printre altele şi eficienţa filtrării informaţiilor, ca funcţie esenţială a atenţiei. Extensivitatea
baleierii (“scanning”) şi selectivitatea atenţiei reprezintă două tipuri de control cognitiv. Articularea
câmpului care subsumează şi independenţa/dependenţa de câmp se leagă de selectivitatea atenţiei,
implicată în gradul de relaţionare - integrare a diferitelor părţi ale unei structuri perceptive.
2. NEUROFIZIOLOGIA ATENŢIEI
Premisa neurofiziologică generală a atenţiei este starea de veghe care este asigurată printr-o
influenţă activatoare primară difuză exercitată de sistemul reticulat asupra scoarţei cerebrale. Sistemul
reticulat acţionează de la nivelul trunchiului cerebral şi diencefalului, având funcţii de activare, filtrare şi
facilitare a proceselor psihofiziologice corticale care stau la baza unor mecanisme ale proceselor psihice.
Sub aspect psihologic, formaţiunea reticulată mezencefalică are rol principal în declanşarea şi
menţinerea atenţiei.
Formaţiunea reticulată diencefalică are rol principal în comutarea şi mobilitatea atenţiei.
Declanşarea şi menţinerea atenţiei difuze şi a celei selective implică în mod necesar
funcţionalitatea sistemului reticulat activator şi selector. Aceasta se poate realiza în mod natural prin
stimularea oricărei modalităţi senzoriale (acustice, tactile, vizuale, kinestezice).
3. NEUROCHIMIA ATENŢIEI ŞI TRĂSĂTURILE DE PERSONALITATE
Din punctul de vedere al psihologiei diferenţiale, s-a emis ipoteza că la unii indivizi excitaţia
cortexului prin formaţiunea reticulată este în mod particular scăzută, în timp ce la alţii mecanismul
inhibitor al cortexului asupra formaţiunii reticulate va fi mai eficace. Subiecţii introvertiţi se încadrează în
prima categorie. Tendinţa lor este aceea de a evita agitaţia, contactele sociale, trăsături care provin din
dificultatea pe care o au în a controla nivelurile excitaţiei corticale pe care stimulii foarte intenşi o suscită
la aceştia prin intermediul formaţiunii reticulate. Subiecţii extravertiţi, dimpotrivă, caută contactele
sociale şi stimulările, aparţinând celei de-a doua categorii.
Din cele mai de sus rezultă că H. J. Eysenck pune problema rolului bazelor neurofiziologice,
respectiv al nivelului înnăscut de stimulare pentru buna funcţionalitate a sistemului reticulat, în
determinarea extraversiunii şi introversiunii.
Conform tezei lui H.Eysenck, există un nivel optim de stimulare. Introvertiţii şi extravertiţii
dispun de un nivel înnăscut de stimulare diferit de cel optim, pentru buna funcţionalitate a sistemului
reticulat. Astfel, extravertiţii se nasc cu un nivel de stimulare mai mic decât optimum, iar introvertiţii cu
un nivel de stimulare care depăşeşte acest optimum. Din această cauză, cele doua tipuri utilizează strategii
diferite pentru obţine un nivel optim de stimulare a neocortexului, prin diferitele modalităţi senzoriale.
Extravertiţii îşi îndreaptă organele de simţ către sursele de stimulare, căutând senzaţii,ceea ce are ca efect
creşterea stimulării pentru a atinge un nivel optim. Dimpotrivă, introvertiţii evită acest tip de stimulare,
caracterizându-se prin evitarea de senzaţii. Prin strategiile utilizate în evitarea senzaţiilor, introvertiţii
urmăresc, de fapt, evitarea suprastimulării şi menţinerea optimumului de stimulare.

32
În ultimii ani s-au adus argumente noi privind înfluenţa unor substanţe chimice asupra formaţiunii
reticulate şi, deci, asupra vigilităţii şi atenţiei voluntare şi a celei involuntare. Astfel, de exemplu,
funcţionarea substanţei reticulate este influenţată de variaţiile chimice ale glicemiei, oxigenului şi gazului
carbonic. La fel, cea mai mare parte a anestezicelor şi diferite droguri acţionează asupra substanţei
reticulate şi îi modifică funcţionalitatea, ceea ce are repercursiuni negative asupra atenţiei şi a diferitelor
aspecte comportamentale ale persoanei. Dar, desigur, reglarea neurochimică nu epuizează determinările
funcţionalităţii atenţiei.
4. VIGILENŢA ŞI ACTIVITĂŢILE INFORMAŢIONALE
Vigilenţa este o stare psihofiziologica ce are ca efect pregătirea pentru o activitate perceptiva,
motorie şi / sau intelectuală, precum şi desfăşurarea unor asemenea activităţi în raport cu o sarcina care
solicita buna funcţionalitate a calităţilor atenţiei. în opinia lui F.J. Mackworth, vigilenta este o stare
activizantă a atenţiei pentru a detecta anumite schimbări specifice, uneori greu perceptibile, ce au loc în
mediul ambiant la intervale de timp întâmplătoare şi de a răspunde la ele în chip adecvat. Diferenţele
individuale în domeniul vigilentei s-ar datora forţei sistemului nervos. Sarcinile de vigilenta şi cele de
atenţie sunt foarte apropiate şi cu greu pot fi disociate. Adesea sarcinile de vigilenta sunt reductibile la
detecţie, dar acestea din urmă se continuă cu identificarea, clasificarea, estimarea, calculul şi, în general,
cu procese decizionale şi acţiuni precise.
Stările de vigilenţă, în funcţie de activităţile specializate, se structurează în cadrul detecţiei
informaţionale şi a deciziei: verificare, supraveghere, inspecţie şi pândă. Ceea ce trebuie sa domine în
toate tipurile de activitate informaţională este aşteptarea selectiva, bazata pe starea de vigilenta exprimata
în efortul de a nu omite sau de a nu interpreta greşit vreunul din semnalele importante. În condiţiile
vigilenţei, atenţia, bazată pe aşteptarea selectivă, este preparatorie, dar şi concentrata asupra stimulului cel
mai probabil. În mecanismele atenţiei şi ale vigilenţei se includ seturile pregătitoare, precum şi seturile
anticipatoare şi operatorii, care se constituie în structura funcţională a proceselor perceptive, mnezice, de
gândire şi al actelor motorii (al praxiilor) pe baza interacţiunii dintre conţinuturile experienţei anterioare,
stările de motivaţie şi expectanţele subiectului, pe de o parte, şi particularităţile situaţiei sau sarcinii de
rezolvat, pe de alte parte.
Activităţile profesionale moderne presupun cu necesitate, în marea lor majoritate, atenţia
concentrată şi o stare de vigilenţă. Astfel, în activitatea de supraveghere a tablourilor de comandă şi
control (din industria automatizată, din domeniul traficului aerian etc.), care implică vigilenţa, intervine
atenţia “de suprafaţă,” ce constă în operaţii de baleiaj, de control succesiv şi în reacţii observative, şi ,
respectiv, o forma de atenţie susţinută focalizat, ce intervine odată cu semnalizarea evenimentelor critice
în legătură cu care trebuie luată o decizie. Prin exerciţiu, operatorul de la tabloul de comandă învaţă sa-l
supravegheze, “învaţă să fie atent,” să-şi antreneze vigilenţa pentru a detecta şi interpreta stimulii
relevanţi, concentrându-şi atenţia asupra lor.
Supravegherea implicată în activitatea de la tablourile de comandă şi control, precum şi cea
implicata în alte activităţi, presupune alternante şi discontinuităţi ale vigilenţei. Explorarea şi urmărirea
atentă este şi trebuie să fie continuă, în timp ce “vârfurile” de vigilenţă apar şi dispar. Dispariţia temporară
sau reducerea stării de vigilenţă, respectiv a intensităţii şi eficienţei acesteia, se datorează apariţiei unor
stări refractare, ce reprezintă sincope ale atenţiei sau blocaje ale acesteia. În sarcinile de supraveghere
poate interveni oboseala, scăzând vigilenţa, în condiţiile unei stări de aşteptare nedeterminată, de căutare
perpetuă a informaţiei, în condiţiile riscului de a omite unele semnale importante care au însa o apariţie
discretă.
5. FORMELE ATENŢIEI
Atenţia se manifestă diferit la diferite perioade de vârstă şi asigură mai multă claritate şi o sesizare
mai bună a fenomenului cercetat. În procesul vieţii atenţia se dezvoltă de la forma ei inferioară –
involuntară, la cea superioară – voluntară.
 Involuntară
 Voluntară
 Postvoluntară

6. ÎNSUŞIRILE ATENŢIEI

33
Atenţia unei persoane se diferenţiază pe baza unor însuşiri speciale în funcţie de structura şi
activităţile desfăşurate predominant, de experienţă, motivaţie etc., valorificându-se potenţialul înnăscut
specific acestui proces psihofiziologic.
Volumul atenţiei se exprimă prin numărul de elemente sau unităţi informaţionale (litere, silabe,
cuvinte, cifre, figuri geometrice etc.) înregistrate de subiect relativ simultan, “dintr-o privire”.
Concentrarea atenţiei este o trăsătură a atenţiei selective, focalizate. Ca urmare a direcţionării
selective a activităţii exploratorii a persoanei, susţinută de factorii motivaţionali şi afectivi, în explicarea
concentrării atenţiei, sub unghi fiziologic, intră în funcţie principiul dominantei şi al inducţiei pozitive.
Stabilitatea atenţiei relevă durata menţinerii neîntrerupte şi intensive a focalizării acesteia, ceea ce
permite orientarea şi concentrarea optimă a activităţii psihice în raport cu exigenţele unor sarcini.
Mobilitatea atenţiei se evaluează în raport cu capacitatea subiectului de a realiza deplasări ale
focalizării acestui proces psihofiziologice, realizate intenţionat, în intervale scurte de timp, în raport cu
solicitările unor sarcini. Durata necesară pentru deplasarea atenţiei este de minimum 1/6 secunde.
Distributivitatea atenţiei vizează vechea întrebare privind posibilitatea sau imposibilitatea
efectuării simultane a două acţiuni sau activităţi diferite.
În ansamblu, însuşirile atenţiei au note particulare şi uneori tendinţe contrarii, dar în general
complementare, ele trebuind sa fie luate în considerare în definirea profilului psihologic al unei persoane.

Întrebări şi exerciţii de verificare:


1. Ce este atenţia?
2. Care este relaţia dintre activitatea reticulară şi activitatea corticală?
3. Prezentaţi variabilele care influenţează performanţa într-o sarcină de vigilenţă.
4. Explicaţi corelaţiile dintre activitatea formaţiunii reticulate, funcţiile vegetative şi atenţie.
5. Analizaţi relaţia dintre procesul neurochimiei atenţiei şi trăsăturile de personalitate.
6. Descrieţi şi exemplificaţi însuşirile atenţiei.

Bibliografia
1. COSMOVICI, A. Psihologie generală. Iaşi: Polirom, 1997. 235 p.
2. DORON, R.; PAROT, F. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: Humanitas, 2006. 886 p.
3. SAVCA, L. Psihologie: Manual pentru licee. Chişinău:Lumina, 2005. 192 p.
4. SILLAMY, N. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: LAROUSSE Univers Enciclopedic, 1998. 348
р.
5. ГАМЕЗО, М.В.; ДОМАШЕНКО, И.А. Атлас по психологии: Информ.-метод. пособие по
курсу «Психология человека». М.: Педагогическое общество России, 2004. 276 с.
6. ДРУЖИНИНА, В.Н. Психология. Учебник для экономических вузов. СПб.: Питер, 2002.
672 с.
7. КАРВАСАРСКИЙ, Б.Д. Клиническая психология: учебник. СПБ.: Питер, 2004. 960 с.
8. НЕМОВ, Р.С. Психология. Учеб. для студ .высш. пед. учебн. заведений М.: Гуманит.
изд.центр ВЛАДОС, 2002. Кн.1 688 с.
9. ПЛАТОНОВ, К. Занимательная психология. СПБ.: Питер Пресс, 1997. 288 с.

IX. Tema: ACTIVITATEA UMANĂ


Obiective :
 Să definească esenţa psihologică a activităţii
 Să cunoască elementele component ale activităţii
 Să valorifice tipurile activităţii
 Să formuleze scopul imediat şi de perspectivă al unei activităţi proprii
 Să explicaţi interacţiunea dintre activitate şi dezvoltarea intelectuală

1. PSIHICUL ŞI ACTIVITATEA UMANĂ

34
Pentru a concepe mai bine legităţile de funcţionare a activităţii psihice a omului, particularităţile
desfăşurării şi construcţiei ce urmează a lua cunoştinţă cu faptul, cum este organizat organul său de
activitate psihică - creierul – şi cum corelează cu el diverse manifestări ale vieţii psihice a omului.
Pa parcursul de lungă durată a evoluţiei lumii organice - de la cele mai simple animale
monocelulare pînă la om – mecanismele fiziologice ale comportării se complicau continuu. Astfel, la
organismele monocelulare unica celulă îndeplinea toate funcţiile activităţii vitale. Acesta este un organ de
simţ, motor, digestiv. Desigur, că posibilităţile lui sînt foarte limitate. La animalele dezvoltate are lor
specializarea organelor, exprimată prin apariţia celulelor, unica funcţie a cărora devine recepţia
semnalelor (receptorii). Alte celule îşi asumă exercitatea activităţii musculare sau secreţiei diferitor
glande (efectorii). Dar specializarea divizează organele şi funcţiile, iar vitalitatea integră a organismului
necesită o legătură continuă între ele, ce se obţine datorită sistemului nervos central, ce funcţionează ca
un tot întreg.
La toate vertebratele planul general de construcţie a sistemului nervos este similar. Elementul de
bază al sistemului nervos constituie celulele nervose sau neuronii. Neuromul este format din corpul
celulei şi ramificaţii – dendrite (ce percep excitarea) şi axioni (ce transmit exitarea). Contactul axonului
cu dendritul sau corpul altei celule nervoase se numeşte sinaps. Sinapsului i se atribuie un rol hotărâtor în
explicarea mecanismului de stabilire a legăturilor noi în sistemul nervos.
Sistemul nervos central (SNC) constă din creier şi măduva coloanei vertebrale. Diferite părţi ale
ei execută diverse tipuri de activităţi nervoase complicate. Cu cît mai sus este amplasată oricare parte a
creierului, cu atît mai complicate sînt funcţiile ei. Mai jos de toate se află măduva coloanei vertebrale –
ea reglementează activitatea unor grupuri musculare şi organe interne. Însă cînd se vorbeşte despre
procese psihice complicate funcţia creierului reprezintă o activitate complicată în comun cu un întreg
sistem de organe.
Pentru a concepe organizarea proceselor psihice complicate оn creier, este necesar a fi cunoscut cu
organizarea funcţională a creierului omului. Principiile unei asemenea organizaţii au fost elaborate de
psihologul de vază A. Luria.
Creierul omului ce asigură recepţia şi prelucrarea informaţiei, crearea programelor acţiunilor
proprii şi controlul asupra îndeplinirii reuşite a acestora, totdeauna funcţionează ca un tot întreg. Însă
acesta este un aparat complicat şi diferenţiat, ce este constituit dintr-un şir de părţi, şi dereglarea
funcţionării normale a fiecărei din ele se va reflecta inevitabil asupra funcţionării lui. În creierul omului
de obicei sînt evidenţiate trei blocuri principale, fiecare din ele având un rol aparte în asigurarea activităţii
psihice. Primul menţine tonusul scoarţei cerebrale, necesar pentru desfăşurarea reuşită a proceselor atît de
recepţie şi prelucrare a informaţiei, cît şi proceselor de formare a programelor şi controlului executării lor.
Al doilea bloc asigură însă şi procesul recepţiei, prelucrării şi păstrării informaţiei ce ajunge la om din
lumea exterioară. La treilea bloc elaborează programele de comportare, asigură şi reglementează
realizarea lor şi participă la controlul executării lor reuşite. Toate trei blocuri sînt amplasate în diferite
aparate ale creierului şi doar funcţionarea lor în concordanţă aduce la organizarea reuşită a activităţii
conştiente a omului.
Să caracterizăm succint fiecare din blocurile enumerate. Primul – blocul tonusului scoarţei
cerebrale sau blocul energetic al creierului. Pentru realizarea normală a activităţii vitale şi
autoreglementării comportării este necesară menţinerea optimă a tonusului scoarţei cerebrale. Numai
asemenea tonus poate asigura selecţia reuşită a semnalelor existente, păstrarea urmelor lor, elaborarea
programelor de comportare necesare şi controlul permanent asupra executării lor. Tot aparatul complex,
ce intră în componenţa blocului are un rol important pentru funcţionarea scoarţei cerebrale ce constă în
următoarele. Tonusul permanent al scoarţei cerebrale se menţine în general datorită a două surse. Pe de o
parte, pentru menţinerea stării de viociune (trează) a scoarţei cerebral, este necesar un flux permanent de
informaţie din lumea exterioară: animalul, lipsit de asemenea flux de excitări exterioare, adoarme; este
cunoscut de asemenea ce efect generează „lipsa informaţională” după aflarea de lungă durată a omului
într-o cameră întunecoasă şi izolată acustic (în aceste cazuri apar halucinaţii, care parţial compensează
neajunsul în fluxul permanent de excitări exterioare).
Al doilea bloc, care va fi menţionat, este legat nemijlocit cu analiza şi sinteza semnalelor, aduse de
organele de simţ din exterior, prin alte cuvinte, cu recepţia, prelucrarea şi păstrarea informaţiei primite de
către om. El constă din aparate, amplasate în părţile posterioare ale scoarţei cerebrale (regiunile parietală,
temporală (al tâmplelor), occipitală). La figurat, acest bloc este un sistem de aparate centrale, care
35
recepţionează informaţia vizuală, sonoră şi tactilă. Prelucrează sau „codifică” această informaţie şi
păstrează în memorie urmele experimentale primite. Aparatele acestui bloc pot fi concepute şi la secţii
centrale (corticale) ale sistemelor de recepţie (analizatori). Totodată secţiile corticale ale analizatorului
vizual sînt amplasate în regiunea occipitală, acustic – în temporală iar tactil – înparietală.
Al treilea bloc al creierului realizează programarea, reglarea şi controlul activităţii omului. Din
acest bloc fac parte aparate, amplasate în secţiile anterioare ale emisferelor mari. Un rol hotărâtor îl au
secţiile frontale ale creierului.
Activitatea conştientă a omului începe cu recepţia şi prelucrarea informaţiei şi se termină cu
formarea intenţiilor, elaborarea programelor de acţiune corespunzătoare şi executarea acestor programe
prin acte exterioare (motorie) şi interioare (intelectuale). Pentru aceasta este necesar un aparat special,
care ar putea crea şi menţine invenţiile necesare, elabora programele de acţiune corespunzătoare,
executarea lor prin actele necesare şi, ce este foarte important, permanent a urmări acţiunile ce au loc,
comparând efectul acţiunii exercitate cu intenţiile iniţiale.
În activitate se formează, dezvoltă, manifestă într-un mod sau altul tot sistemul de procese, stări şi
particularităţi psihice ale individului.
Sursa activităţii omului, ca şi a oricărei fiinţe vii, sînt necesităţile lui, adică starea individului, ce
exprimă dependenţa lui de condiţiile concrete ale existenţei şi dezvoltării.
Necesităţile pot fi divizate conform provenienţei şi conform obiectului. Conform provenienţei sale
necesităţile pot fi naturale (organice) şi culturale. Necesităţile naturale ţin de necesitatea păstrării şi
menţinerii vieţii omului şi a urmaşilor lui (hrană, somn, protecţie contra frigului şi căldurii etc.).
Nesatisfacerea necesităţilor naturale generează moartea omului sau generarea lui. Obiectele necesităţilor
culturale includ atît obiectele ce servesc pentru satisfacerea unei necesităţi naturale (furculiţa, farfuria),
cît şi obiectele necesare pentru comunicarea cu alţi oameni, pentru participarea în viaţa socială.
Nesatisfacerea necesităţilor culturale nu generează moartea fizică a omului, dar generează moartea
socială.
Scopul activităţii este imaginarea ideală a rezultatului ei ulterior, care, ca legitate, determină
caracterul şi aptitudinea omului. Anume scopul şi motivul stabilesc selectivitatea percepţiei,
particularităţile atenţiei, extragerea informaţiei din memorie etc. Sarcina analizei psihologice a activităţii
constă în studierea influenţei activităţii asupra dezvoltării proceselor psihice, stărilor şi proprietăţilor
omului, structura psihică a omului în întregime.
Deci, activitatea este sistemul dinamic al interacţiunii omului şi lumii, în procesul căreia se
realizează apariţia imaginii psihice şi întruchiparea lui în obiect. Imaginea dată se manifestă ca scopul
conştientizat al activităţii. Care n-ar fi nivelul conştientizării activităţii, conştientizarea scopului totdeauna
va rămâne particularitatea ei necesară.
2. TIPURILE ACTIVITĂŢII UMANE
După evoluţia sa ontogenetică, sunt cunoscute câteva tipuri de activitate umană, şi anume :
comunicarea, jocul, învăţarea, munca. Fiecare dintre aceste activităţi devine dominantă într-o anumită
perioadă de dezvoltare a fiinţei umane.
a) Comunicarea
b) Jocul:
a) cu obiecte ;
b) de rol (pentru copii) ;
c) jocul de rol instructiv şi formativ (elevi şi adulţi) ;
d) jocul proiectiv (folosit оn psihoterapie).
c) Învăţarea
d) Munca
3. ROLUL ACTIVITĂŢII ÎN DEZVOLTAREA INTELECTUALĂ
De dimensiunea cognitivă a fost preocupat savantul elveţian Jean Piaget. El a elaborat teoria
dezvoltării cognitive. Majoritatea psihologilor sunt de acord că Piaget a fost cel mai influent psiholog în
domeniul psihologiei dezvoltării din secolul XX.
Piaget a considerat inteligenţa ca pe o formă de dezvoltare prin interacţiunea cu mediul. Copilul
fiind activ, acţionează continuu asupra mediului său, observând efectul pe care îl are acţiunea sa. Când se
gândeşte, copilul efectuează operaţii mintale. O operaţie reprezintă orice set de acţiuni care produc un
efect asupra mediului. Pe măsură ce copilul începe să stăpanească noi abilităţi, acestea apar în procesele
36
sale de gândire sub forma structurilor cognitive denumite - scheme. O schemă conţine toate ideile,
amintirile, capacităţile şi asocierile legate de un anumit set de operaţii asupra mediului. Piaget considera
că dezvoltarea cognitivă are loc prin procesul construirii şi dezvoltării de scheme noi şi al extinderii celor
existente, astfel încât să se aplice la un domeniu mai vast. Pe măsură ce creşte şi interacţionează cu
mediul, copilul îşi dezvoltă şi îşi modifică schemele în mod continuu. O schemă este o structură pe care o
utilizăm ca fir director în comportamentul nostru. Nu percepem fiecare lucru nou din viaţa noastră ca
fiind la fel de nou în fiecare zi, ci facem apel la experienţele şi capacităţile dobândite anterior pentru a şti
ce trebuie să facem. Piaget considera că procesul gândirii a luat naştere ca rezultat al evenimentelor
neaşteptate. Prin asta, el înţelegea că, atunci când suntem capabili să apelăm la schemele preexistente fără
nici o problemă, nu ne mai gândim prea mult la evenimentul în curs. Noua uzanţă ar fi în afara a ceea ce
Piaget a numit domeniu de oportunitate al schemelor noastre preexistente, deci trebuie să se modifice atât
comportamentul obişnuit cât şi schemele. Piaget a considerat că toţi copiii trec printr-o serie de perioade
distincte în dezvoltarea intelectuală. Astfel, stadiile dezvoltării copilului propuse de Piaget sunt:
1. Stadiul senzorio-motor (0-2 ani).
2. Stadiul preoperaţional (2-7 ani).
3. Stadiul operaţiilor concrete (7-11 ani).
4. Stadiul operaţiilor formale (de la 11 ani până la maturitate).
4. DEPRINDERI, PRICEPERI, OBIŞNUINŢE
a) Definirea şi caracterizarea deprinderilor
Mergem, mâncam, ne spălăm, citim, scriem, dansăm, înotăm, mergem pe bicicletă, conducem
automobilul, aprindem şi stingem lumina; toate aceste acte nu le-am ştiut la naştere, ci le-am învăţat, iar
acum le facem în mod automat, fără să gândim cum să le facem şi fără să greşim, cu toate că la început
eram atenţi când le făceam, ba la unele am greşit deseori. Deprinderile sunt componente operaţionale
automatizate ale acţiunii dobândite în cursul experienţei şi perfecţionate prin repetare.
Subliniem două caracteristici ale oricărei deprinderi:
1) Este un act automatizat, se desfăşoară fără control conştient detaliat în momentul respectiv, dar
înainte de a se fi automatizat s-a desfăşurat sub controlul conştient.
2) Este o componenta învăţată a comportamentului, iar nu înnăscută, deşi se desfăşoară fără efort
conştient minuţios.
b) Mecanismul formării deprinderilor
 Întipărirea.
 Întărirea.
 Condiţionarea.
Deprinderile sunt acte postvoluntare. La început, mai ales actele complexe, care urmează a deveni
deprinderi, necesită control conştient şi efort voluntar (gândiţi-vă cum v-aţi format deprinderea de scris).
Controlul conştient şi efortul scad pe măsură ce deprinderea s-a format (gândiţi-vă la scriere aşa cum o
stăpâniţi acum). De orice natură ar fi ele, rolul deprinderilor în activitate este foarte mare, deoarece ele
prezintă următoarele caracteristici:
• facilitate (se desfăşoară uşor, fără efort);
• rapiditate şi precizie;
• automatizare - mişcările fiind automatizate, omul îşi îndreaptă controlul conştient spre aspectele
dificile şi care necesită deliberări creative.
c) Felurile deprinderilor
Clasificarea se face după diverse criterii. După complexitate, deprinderile pot fi considerate simple
sau complexe. Dar nici o deprindere nu este atât de simplă încât să implice un singur act, o singură
mişcare, ci presupune un număr de mişcări făcute în situaţii diferite. O deprindere complexă, formată din
multe mişcări, necesită învăţarea lor separată şi exersarea în situaţii diverse. Cu cât mişcările sunt mai
variate, cu atât se cere mai multă practică. De exemplu, dactilografia, operarea pe calculator, conducerea
unui vehicul.
Conţinutul deprinderilor senzoriomotorii rezidă într-o componentă perceptivă şi una motorie (de
execuţie prin mişcare). De exemplu, la desen, la sport, la activităţi practice manuale.
Conţinutul deprinderilor intelectuale este în principal mental. De exemplu, deprinderi de rezolvare
de probleme la matematică, analiza gramaticală etc. Şi în cele intelectuale sunt prezente mişcări (în

37
scriere), dar componenta senzoriomotorie este auxiliară. Cititul, scrisul, socotitul sunt la origine
predominant senzoriomotorii şi devin apoi intelectuale (instrumente pentru orice activitate intelectuală).
O deprindere trebuie formată de la început corect. Să nu se ajungă la automatizarea erorilor. Este
mult mai dificil să corectezi o deprindere greşită decât să o formezi de la început corect. Dacă scrisul s-a
automatizat cu greşeli (fie de grafie, fie de punctuaţie etc.), oricare activitate în care el este componenta
ca deprindere este facută la nivel inferior (o compunere, o scrisoare, luarea notiţelor etc.).
Deprinderile servesc dezvoltării personalităţii. Ele intră în alcătuirea personalităţii umane ca
invarianţi operaţionali care deservesc conduita. Unul dintre principule conduitei este cel al economiei
(dispoziţia de a acţiona în acelaşi fel în situaţii similare - P Janet). În orice împrejurare, deprinderile se
integrează în conduita inteligentă, pentru a fi conduita "pe măsură, combinându-se în mod adecvat în
situaţia nouă. Orice acţiune presupune utilizarea selectivă a deprinderilor şi, cu cât cineva are mai multe
deprinderi, cu atât are mai multe posibilităţi de alegere şi de asociere bună pentru o situaţie sau alta, are
mai mare grad de libertate combinatorică. Acest fapt este foarte important pentru creaţie.
d) Priceperi şi obişnuinţe
Când deprinderea se asociază cu o trebuinţă, ea a devenit obisnuinţă, ceea ce apare ca o
necesitate. Kant spunea: "Deprinderile fac acţiunile usoare, obişnuinţa le face necesare." (Constuetudo
altera natura = obişnuinţa este a doua natură, spune un dicton latin. De exemplu, obişnuinţa de a ne spala
înainte de masă, obişnuinţa de a fuma etc.).
Priceperea este definită ca îmbinarea optimă a deprinderilor şi cunoştinţelor în fiecare situaţie.
Optim înseamnă aici "cu cele mai bune rezultate". La priceperi ajung cei cu aptitudini în domeniul
respectiv, ei acumulând foarte multe deprinderi şi cunoştinţe. Toţi oamenii au deprinderi, dar numai unii
au şi priceperi. De exemplu, există multe croitorese, dar numai cele pricepute sunt căutate.
Când formarea unei deprinderi noi este uşurată de o deprindere deja consolidată, avem de-a face
cu fenomenul de transfer. De exemplu, cine ştie să meargă cu bicicleta va învăţa mai uşor să meargă cu
motocicleta.
Când o deprindere insuficient consolidată sau formată cu erori împiedică formarea altei deprinderi,
vorbim despre fenomenul negativ al interferenţei deprinderilor. De exemplu, nestapânind corect o limbă
străina pe care o înveţi la şcoală, foloseşti greşit structuri ale ei într-o altă limbă pe care o înveţi în aceeaşi
perioadă la şcoală.
Transferul trebuie încurajat, iar interferenţa poate fi evitată astfel:
- nu începi învăţarea unei deprinderi noi până când alta, pe care se bazează, nu este bine
consolidată;
- între învăţarea unor deprinderi asemănătoare să se lase un interval de timp suficient.
De reţinut: Cu cât ai deprinderi mai multe bine formate, cu atât creşte probabilitatea transferului ca
fenomen pozitiv în formarea deprinderilor.

Întrebări şi exerciţii de verificare:


1. Definiţi şi explicaţi esenţa activităţii umane.
2. Explicaţi prin ce se deosebeşte activitatea umană de cea animală.
3. Descrieţi elementele structurale ale activităţii.
4. Caracterizaţi detaliat unul din tipurile de activitate.
5. Expuneţi cum activitatea influenţează dezvoltarea intelectuală.
6. Explicaţi esenţa formării deprinderilor, priceperilor, obişnuinţelor.
7. Examinaţi procesul de formare a deprinderilor motorii prin metoda desenului în oglindă.

Bibliografia
1. COSMOVICI, A. Psihologie generală. Iaşi: Polirom, 1997. 235 p.
2. DORON, R.; PAROT, F. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: Humanitas, 2006. 886 p.
3. SAVCA, L. Psihologie: Manual pentru licee. Chişinău:Lumina, 2005. 192 p.
4. SILLAMY, N. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: LAROUSSE Univers Enciclopedic, 1998. 348
р.
5. ГАМЕЗО, М.В.; ДОМАШЕНКО, И.А. Атлас по психологии: Информ.-метод. пособие по
курсу «Психология человека». М.: Педагогическое общество России, 2004. 276 с.

38
6. НЕМОВ, Р.С. Психология. Учеб. для студ .высш. пед. учебн. заведений М.: Гуманит.
изд.центр ВЛАДОС, 2002. Кн.1 688 с.
7. ПЛАТОНОВ, К. Занимательная психология. СПБ.: Питер Пресс, 1997. 288 с.

X. Tema: VOINŢA
Obiective :
 Să definească conceptul de voinţă şi să-l utilizeze corect
 Să caracterizeze calităţile voinţei
 Să conştientizeze importanţa autoreglării volitive
 Să elaboreze un plan privind autoreglarea volitivă
 Să aplice probe de autocunoaştere a voinţei

1. DEFINIŢII ALE VOINŢEI


Voinţa este forma superioară de reglaj psihic. De la conduita spontană, nedirecţionată de prezenţa
scopului şi neimplicând nici un fel de efort, drumul parcurs de formele de reglare psihică este lung şi
anevoios. Faptul că voinţa reprezintă unul dintre nivelurile cele mai înalte ale vieţii psihice, cel mai
recent, cel mai complex, dar şi cel mai fragil, şi cel mai puţin organizat, a fost intuit de nenumăraţi autori.
J.H. Jackson, un profesor englez de neurologie, descrie cum arhitectura personală a individului
reproduce filogeneza, ajungând până la cele mai înalte forme de organizare. Influenţa acestor autori care
consideră voinţa ca un nivel înalt de organizare a vieţii psihice este atât de mare încât se regăseşte şi în
definiţiile actuale ale voinţei: actul voluntar este actul care se constituie în prezentul istoriei şi care face
sinteza dinamică a arheologiei organismului şi a capacităţilor sale reflexive (el este deci complex şi de
aceea singular şi personal) pentru a acţiona într-o realitate actual raţională şi pentru a pune iniţiativele
dincolo de raţiunea însăşi”.
Voinţa este o însuşire psihică complexă reglatoare a conduitei şi a acţiunilor legate de înlăturarea
obstacolelor în vederea realizării scopului.
2. SPECIFICUL PSIHOLOGIC AL VOINŢEI
Psihologii au ajuns la concluzia că specificul psihologic al voinţei îl reprezintă efortul voluntar. O
asemenea idee apare conturată încă la James în ale sale Principii de psihologie (1890).
S-a considerat că se accentuează prea mult rolul aşa numitului moment fiat ('faca-se'), termen
preluat din biblie, în geneza voinţei.
Este adevărat că James credea că momentul fiat constituie "esenţa însăşi a caracterului voluntar al
actului", dar el nu uita să adauge ca acest moment nu apare întotdeauna în actul voluntar, ci numai uneori.
Ceea ce "descoperim în conştiinţă, înaintea actului voluntar, se reduce la imaginile anticipatoare
ale senzaţiilor care vor provoca mişcarea, acompaniate (în unele cazuri) de un fiat sau de consimţirea
actualizării senzaţiilor; în altă parte, el arăta că în plus faţă de reprezentarea mişcării, într-un mare numar
de cazuri, deci nu în toate, voinţa presupune un fiat expres care este cel care decide existenţa mişcării.
Fiatul este un antecedent mental adiţional care comandă voinţa. El apare numai atunci când în
conştiinţă sunt prezente, simultan, idei antagoniste sau când este nevoie de a neutraliza inhibiţia unei
reprezentări antagoniste. James merge însă şi mai departe, explicând ce anume determină apariţia
momentului fiat: el introduce noţiunea de "efort interior" sau de "efort voliţional”.
Există efort, arată el, atunci când individul face apel la un motiv rar şi ideal pentru a neutraliza
impulsurile habituale şi instinctive. Efortul este o “forţă adiţională supraadaugată motivelor”. Când
analizăm efortul voluntar, ne aflăm în “inima” problemei voinţei, spunea James.
Efortul voluntar constă, în capacitatea atenţiei de a menţine energic reprezentările sub privirea
conştiinţei. El se diferenţiază de efortul muscular, ca sinteză a tuturor senzaţiilor periferice ocazionate de
o contracţie musculara, cu care adeseori este confundat.
Momentul fiat, deşi esenţial pentru voinţă, se produce în legatură cu efortul voluntar şi nu numai
viaţa morală ci şi viaţa religioasă sunt dependente de suma eforturilor de care suntem capabili.
Golu situează voinţa în sistemul formelor şi mecanismelor de reglare / autoreglare, al căror rol
principal constă în optimizarea comportamentelor orientate spre atingerea unui anumit obiectiv cu valoare

39
adaptativă. La om, aceste mecanisme interne de autoreglare se structurează şi se integreaza la două
niveluri funcţionale calitativ diferite: nivelul involuntar şi nivelul voluntar.
Nivelul involuntar se caracterizează prin absenţa intenţionalităţii, a analizei prealabile a
condiţiilor, a comparării - alegerii şi a deliberării. El asigură declanşarea automată a acţiunii de răspuns şi
centrarea ei directă pe obiectiv (efectul adaptativ final). Exemplul tipic al reglării involuntare îl constituie
actele reflexe. În dinamica procesualităţii psihice există verigi sau momente de natură involuntară: în
percepţie, imaginea stimulului se formează independent de voinţa noastră, în reprezentare se actualizează
spontan anumite imagini, în memorie se fixează evenimente fără să ne fi propus să le reţinem, în gândire
sunt cunoscute fenomenele de deplasare spontană de la un conţinut la altul (fuga de idei), de apariţie a
unor idei evocate automat (involuntar), în atenţie, reglajul involuntar este frecvent în forma orientării şi
fixării asupra stimulilor noi.
Nivelul voluntar se subordonează din punct de vedere structural funcţiei reglatoare a conştiinţei,
iar din punct de vedere instrumental, se conectează la subsistemul motivaţional, favorizând şi optimizând
finalizarea motivului în scop.
Elementele sale definitorii vor fi:
 intenţionalitatea ;
 acţiunea este intenţionată;
 analiza prealabilă a condiţiilor, a raportului dintre mijloc si scop;
 deliberarea şi decizia;
 efortul ;
 acţiunea implică mobilizare energetică.
Având un caracter serial-discursiv, desfăşurarea actului voluntar, presupune mai multe faze:
actualizarea unei trebuinţe şi proiectarea acesteia într-un scop, analiza şi lupta motivelor, adoptarea
deciziei şi hotărârii de acţiune, execuţia / finalizarea şi evaluarea şi corecţia.
Ca formă superioară de autoreglare, voinţa exprimă un mod de organizare funcţională a sistemului
personalităţii şi ca urmare ea pune în evidenţă o serie de calităţi cum ar fi: forţa voinţei, perseverenţa,
consecvenţa, fermitatea şi independenţa.
În funcţie de natura sarcinilor, efortul voluntar se poate concentra mai mult în plan intelectual sau
în plan motor, dar actul voluntar integral, include ambele verigi, atât intelectuală cât şi motorie, chiar dacă
în proporţii diferite. Voinţa se manifestă nu numai prin pregatirea, declanşarea şi coordonarea acţiunilor,
dar şi prin amânarea sau reţinerea (blocarea) lor, în pofida unor incitaţii puternice din afară sau din
interior.
3. STRUCTURA ŞI FAZELE ACTULUI VOLUNTAR
Ca formă şi expresie a nivelului conştient al psihicului, activitatea voluntară se caracterizează prin
doua atribute esenţiale:
1. Diferenţierea şi determinarea pregnantă a verigilor componente: motivul, mijlocul si scopul; cu
posibilitatea transformării, la nevoie, a fiecaruia dintre ele în „obiect” de analiză specială şi de evaluare;
2. Prezenţa condiţionării, atât în declanşarea acţiunii, cât şi în modul de desfăsurare a ei,
conditionare care constă în corelarea raportului dintre dorinţe, scopuri, pe de o parte, şi posibilităţile pe de
alta parte, între efortul întreprins şi rezultatele înregistrate.
De aici decurge şi caracterul serial-discursiv şi multifazic al desfăşurării actului voluntar. Se pot
evidenţia astfel, că având un specific propriu, urmatoarele cinci faze:
1. Actualizarea unor motive şi proiectarea pe baza lor a unui scop.
2. Analiza şi lupta motivelor.
3. Deliberarea sau luarea hotărârii.
4. Executarea hotărârii.
5. Evaluarea rezultatelor.
4. DEFECTELE VOINŢEI
Voinţa este capacitatea individului de a iniţia, determina şi de a acţiona, dar şi capacitatea de a
amâna, frâna, inhiba tendinţa spre acţiune. Ea comportă, aşadar o putere de impulsiune, dar şi o putere de
inhibiţie.
 Atunci cand fortele excitative sunt prea puternice, avem de-a face cu vointa precipitata.
 Atunci cand raporturile sunt false, ne aflam in fata unei vointe pervertite.
O voinţă perfectă provine din echilibrul perfect al forţei de impulsiune şi puterii de inhibiţie.
40
 Defecte derivate din excesul de inhibiţie
 Defecte derivate din excesul de impulsiuni
 Defecte derivate din deficitul de impulsiuni
 Defecte derivate din deficitul de inhibiţie
Educarea voinţei constă în stabilirea echilibrului între cele două categorii de forţe ce provin dintr-o
slăbiciune a voinţei, a puterii ei de decizie.

Întrebări şi exerciţii de verificare:


1. Definiţi conceptul de voinţă.
2. Argumentaţi prin ce se caracterizează actul volitiv.
3. Explicaţi detaliat condiţiile de manifestare ale actului volitiv.
4. Enunţaţi calităţile voinţei.
5. Estimaţi esenţa voinţei pentru alte procese psihice.
6. Relevaţi acţiunile, faptele unui personaj dintr-o operă literară îndrăgită care confirmă puterea de
voinţă a lui.
7. Alcătuiţi un program de dezvoltare a propriei voinţe în corespundere cu cunoaşterea de sine.

Bibliografia
1. COSMOVICI, A. Psihologie generală. Iaşi: Polirom, 1997. 235 p.
2. DORON, R.; PAROT, F. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: Humanitas, 2006. 886 p.
3. SAVCA, L. Psihologie: Manual pentru licee. Chişinău:Lumina, 2005. 192 p.
4. SILLAMY, N. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: LAROUSSE Univers Enciclopedic, 1998. 348
р.
5. ГАМЕЗО, М.В.; ДОМАШЕНКО, И.А. Атлас по психологии: Информ.-метод. пособие по
курсу «Психология человека». М.: Педагогическое общество России, 2004. 276 с.
6. ДРУЖИНИНА, В.Н. Психология. Учебник для экономических вузов. СПб.: Питер, 2002.
672 с.
7. КАРВАСАРСКИЙ, Б.Д. Клиническая психология: учебник. СПБ.: Питер, 2004. 960 с.
8. НЕМОВ, Р.С. Психология. Учеб. для студ .высш. пед. учебн. заведений М.: Гуманит.
изд.центр ВЛАДОС, 2002. Кн.1 688 с.
9. ПЛАТОНОВ, К. Занимательная психология. СПБ.: Питер Пресс, 1997. 288 с.

XI. Tema: AFECTIVITATEA


Obiective :
 Să definească procesele afective
 Să estimeze valoarea proceselor afective
 Să caracterizeze formele proceselor afective
 Să utilizeze unele teste de autocunoaştere a emotivităţii
 Să exerseze în autoreglarea emoţională

1. CARACTERISTICILE STĂRILOR AFECTIVE


Afectivitatea, poate fi considerată ca o mişcare sau o vibraţie în acelaşi timp organică, psihică şi
comportamentală. Ea este o energie ce susţine adaptarea, fiind implicată în demersurile adaptative şi
dobândind configuraţiile procesului adaptativ. Este tensiunea cu efecte de atracţie sau respingere, trăirea
subiectivă a unor autentice relaţii cu lumea şi a dezvoltării acestor relaţii în raport cu cerinţele pe care
subiectul le exprimă în raport cu lumea şi în acelaşi timp cu cerinţele pe care ambianţa socială le
adresează subiectului.
Procesele afective sânt diverse ca şi relaţiile cu lumea şi evenimentele la care subiectul participă
printr-o atitudine personală asupra realităţii, atitudine activă şi subiectivă, corespunzător trebuinţelor,
nevoilor lui care îi satisfac sau nu interesele, aspiraţiile, dorinţele, impulsurile, idealurile — într-un cuvânt
şi nu numai — sistemul motivaţional.

41
Intre stimulii interni (motivaţionali) şi cei externi (realitatea), pot avea loc confruntări şi ciocniri,
conflicte şi disonanţe. Subiectul prin întreaga fiinţă este un instrument reactiv, generator de consonanţe
(armonizări) şi disonanţe (conflicte), a căror efect sânt tocmai procesele afective.
Psihologia consonantistă încearcă prin termeni şi modele fizice, să prezinte acordurile dintre
subiect şi ambianţă şi de asemenea armonizările sau conflictele interne.
O altă caracteristică esenţială a proceselor afective constituie faptul că pe primul plan se află nu
obiectul, ci valoarea şi semnificaţia pe care o are pentru subiect. Nu atât obiectul în sine este important,
cît relaţia dintre el şi subiect, pentru că numai într-o asemenea relaţie capătă semnificaţii în funcţie de
gradul şi durata satisfacerii trebuinţelor. Unul şi acelaşi obiect produce stări afective variate unor persoane
diferite (ex. trandafir) şi chiar la una şi aceeaşi persoană (în momente diferite).
Se poate vorbi de asemeni de asimilare emoţională (afectivă), pentru că emoţia nu este numai
trăire ci şi comunicare evolutivă, conduită afectivă. De asemenea există un tempou şi un ritm afectiv, al
fiinţei, care este adaptat la ritmurile cosmice şi planetare, asigurat prin ceasurile biologice. Pe aceste
ritmuri se acumulează punctele desfăşurării tensionale. La baza „melodiei” emoţionale este cadenţa (ca în
muzică).
O altă caracteristică este natura socială a proceselor afective, care evidenţiază existenţa unor tipare
(patterns) de afectare, de declanşare interioară şi de expresie afectivă, cultural determinată. Ne
impresionăm şi ne exteriorizăm afectiv după modele structurale preluate din comunitate. Stările şi trăirile
afective ale oamenilor sînt configurate, promovate sau reprobate de societate.
Procesele afective sînt în interacţiune cu procesele cognitive; cînd conflictele afective şi cognitive
sînt solidare - randamentul intelectual creşte. Dacă tensiunea afectivă scade (indiferenţă), se reduce şi
capacitatea individului.
Ca definire sintetică, procesele psihice care reflectă relaţiile dintre subiect şi obiect sub formă de
trăiri, uneori atitudinale, poartă denumirea de procese afective.
2. PROPRIETĂŢILE PROCESELOR AFECTIVE
Reacţiile şi stările afective sânt evenimente care antrenează toate compartimentele vieţii
psihosomatice, organice, psihice şi comportamentale, specificând însăşi proprietăţile lor.
Polaritatea proceselor afective se referă la tendinţa lor direcţională în individ de a gravita în jurul
polului pozitiv sau negativ şi apare ca urmare a satisfacerii sau nesatisfacerii trebuinţelor sau aspiraţiilor
(momentan sau de durată). De regulă, procesele afective sânt bipolare, cuplate 2 câte 2, în perechi, cu
elemente contrare: bucurie/tristeţe; simpatie/antipatie; entuziasm/deprimare; iubire/ură; plăcere
/neplăcere.
De fapt toată bogăţia vieţii afective este explicată prin trei cupluri afective:
1. Plăcut — neplăcut (stenic — astenic);
2. Excitare — deprimare (mobilizare — demobilizare);
3. Încordare — relaxare (tensionare — destindere).
Intensitatea proceselor afective exprimă forţa, tăria şi, profunzimea cu care se instalează Ia individ
procesul afectiv. Trăirea afectivă poate fi intensă, foarte sau mai puţin intensă, în funcţie de valoarea
afectivă a obiectului, de semnificaţia lui precum şi de capacitatea afectivă (psihoenergizantă) a
subiectului. Intensitatea afectivă nu se obţine prin repetare (ca la memorie) ci prin creşterea semnificaţiei
obiectului afectogen pentru subiect sau prin intermediul unor factori psilio-sociali. Este necesar nu numai
un optimum motivaţional ci şi un optimum afectiv, deoarece depăşind limitele se produc dezechilibre —
conflicte — îmbolnăviri.
Durata proceselor afective este legată de întinderea, persistenţa în timp a semnificaţiei pentru
subiect a afectoru-lui afectogen. Procesele afective, au calitatea să dăinuie în prezenţa şi în absenţa
obiectului afecţiunii ca trăiri autentice, fără a se confunda cu fapte de memorie afectivă.
Un sentiment poate dura un an sau toată viaţa. O emoţie poate dura cîteva clipe, cîteva ore, zile
(frică sau groază în faţa unui accident). Această proprietate este foarte importantă deoarece alimentează
permanent semnificaţia afectogenă a unui stimul (persoană), ţinînd trează starea afectivă faţă de ea.
Mobilitatea proceselor afective exprimă trecerea rapidă de la o trăire emotivă la alta, de la stadiul
primar ca trăire nespecifică de incertitudine, la stadiul secundar, ca trăire specifică. Ea se referă la trecerea
de la emoţie la sentiment sau de la sentiment la sentiment (de la dragoste la ură şi invers). Mobilitatea
presupune trecerea numai în condiţii de necesitate. Mobilitatea se deosebeşte de fluctuaţie care presupune

42
treceri afective fără motiv, fără solicitare obiectivă sau necesitate subiectivă. Fluctuaţia este un indiciu al
slăbiciunii, imaturităţii sau patologiei proceselor afective.
Expresivitatea proceselor afective este de diferite nivele şi constă în capacitatea de exteriorizare
(de a fi văzut — citit — simţit). Exteriorizarea poartă denumirea de expresie emoţională, deoarece ele sînt
comunicative. Comportamentul emotiv, aflat în raport biunivoc cu centrii şi stările interne poate activa
sau depresa (descărca) tensiunea internă. Plînsul poate accentua sau indica suferinţa. Cele mai cunoscute
expresii emoţionale sînt:
 Mimică, care se referă la elementele mobile ale feţei — ochi, privire, sprâncene, buze etc., la
expresivitate facială, care poate exterioriza şi comunica (bucurie, suferinţă, descurajare, indignare,
surpriză, sfidare).
 Pantomimica adică reacţii la care participă tot corpul (ţinută, mers, gesturi): mersul sprinţar
semnifică bucurie; mersul încet poate semnifica supărare sau relaxare.
Polaritatea proceselor afective – adică pot fi pozitive şi negative: bucurie/tristeţe; curaj/frică;
vioiciune/depresie.
Stabilitatea proceselor afective – unele procese afective sunt instabile, au o durată de timp foarte
scurtă, altele pot dura ore (spaima) şi ani (pasiunea).
Intensitatea proceselor afective – forţa, tăria, profunzimea prin care se manifestă trăirea afectivă:
foarte vesel, mai puţin vesel. Intensitatea emoţiei este determinată de valoarea afectivă a obiectului, de
semnificaţia lui în raport cu trebuinţele subiectului, de capacitatea afectivă a subiectului.
3. CLASIFICAREA TRĂIRILOR EMOTIVE
Se cunosc clasificări a trăirilor emotive după mai multe criterii în funcţie de:
 proprietăţile de care dispun (intensitate, durată, mobilitate, expresivitate);
 gradul lor de conştientizare;
 nivelul calitativ al formelor motivaţionale din care izvorăsc.
Prin corelare se pot delimita 4 categorii de procese afective (cu nenumărate subspecii):
 procese afective primare - au un caracter elementar, spontan, sînt slab organizate, apropiate
instinctiv (biologic) mai puţin elaborate cognitiv şi care tind să scape conştientului;
 complexe - au un grad mai mare de conştientizare şi intelectualizare (emoţiile curente, dispoziţiile
afective: negative sau pozitive
 superioare - se referă la restructurarea şi raportarea valorică şi sînt situate la nivel de personalitate.
Sentimentele sânt: trăiri afective intense; de lungă durată, relativ stabile, specific umane, con-
diţionale social - istoric; au grad mare de stabilitate şi generalitate transformându-se în atitudini afective,
care se păstrează uneori toată viaţa; datorită stabilităţii se poate anticipa conduita afectivă a subiectului.
Sentimentele (dragoste; ură; invidie; gelozie; admiraţie; recunoştinţă; năpastă) pot fi:
 intelectuale (curiozitate, mirare, îndoială, dragoste e adevăr);
 estetice (admiraţie, extaz, reflectă frumosul);
 morale (patriotism, datorie - reflectă binele);
 religioase (credinţa - reflectă spiritualitatea).
Pasiunile antrenează întreaga personalitate («Fără pasiuni omul nu e decît o forţă latentă»). Ele pot
fi şi negative (patimi, vicii, deviaţii comportamentale, jocuri de noroc, sexy, beţii, zgîrcenie). Pasiunile
sufletului se refera la feluri de pasiuni ca: dorinţe, emoţii, sentimente şi trăsături de caracter şi îmbogăţesc
sufletul, sânt unilaterale, stimulează intelectul şi voinţa într-o anumită direcţie.
4. FUNCŢIILE AFECTIVITĂŢII
1. Funcţia reflexivă.
Trăirile afective reflectă nu obiectul, nu relaţia în sine, ci relaţia integrată şi subordonată situaţiilor
şi «împrejurărilor de viaţă» extrem de concrete şi de diferenţiate între ele. Fiecare individ îşi trăieşte
propriile lui împrejurări de viaţă (trecut, prezent şi viitor).
2. Funcţia adaptativ - reglatorie. Componenta afectivă a personalităţii permite constituirea unor
profiluri emoţionala echilibrat, hiperemotiv, hipoemotiv, care au ridicat şi ridică probleme. Emoţiile
dezorganizează conduita, iar uneori dimpotrivă emoţia mobilizează energic organismul şi organizează
conduita.
În realitate emoţia îndeplineşte ambele roluri, dar în condiţii diferite.
5. FACTORII NECESARI PENTRU DEZVOLTAREA AFECTIVITĂŢII
a) Formarea motivaţiei;
43
b) Existenţa unor obstacole în realizarea tendinţelor apărute spontan în primii ani de viaţă;
c) Imitarea atitudinilor sau a emoţiilor celor din jur;
d) Legea transferului afectiv;
e) Combinarea afectivă;
f) Intelectualizarea sentimentelor, în sensul prizei de conştiinţă asupra existenţei unui sentiment şi
a eventualei sale valori;
g) Toţi factorii menţionaţi sunt în funcţie de experienţa socială, relaţiile sociale, de trăirea
încărcată afectiv a unor situaţii;
h) Maturizarea afectivă nu se realizează pe deplin, în mod automat, o dată cu înaintarea în vârstă.
Sunt persoane care toată viaţa nu ajung la maturitate afectivă;
i) Dispariţia sentimentelor este posibilă, mai ales în perioada anterioară unei temeinice cristalizări;
Stările afective, sentimentele dau sens existenţei. Fără ele ea este seacă, searbădă. Dar un sistem
complex, cum e un sentiment bine cristalizat, nu e încremenit. Menţinerea lui presupune o satisfacere
periodică a aspiraţiilor sale şi o păstrare a echilibrului între diversele tendinţe care îi alcătuiesc structura.

Întrebări şi exerciţii de verificare:


1. Caracterizaţi esenţa proceselor afective.
2. Enunţaţi indicii de bază ai proceselor afective.
3. Definiţi conceptele de emoţii şi sentimente.
4. Descrieţi o stare de afect pe care aţi trăit-o cândva sau aţi fost martor la ea.
5. Aflaţi-vă nivelul de emotivitate propriu şi faceţi comparaţie cu alt coleg.

Bibliografia
1. BUTLER, G.; MCMANUS, F. Psihologia. Foarte scurtă introducere. Bucureşti: Editura ALLFA,
2002. 208 p.
2. COSMOVICI, A. Psihologie generală. Iaşi: Polirom, 1997. 235 p.
3. DORON, R.; PAROT, F. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: Humanitas, 2006. 886 p.
4. GOLEMAN, D. Inteligenţa emoţională. Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2001, 424 p.
5. SAVCA, L. Psihologie: Manual pentru licee. Chişinău:Lumina, 2005. 192 p.
6. SILLAMY, N. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: LAROUSSE Univers Enciclopedic, 1998. 348
р.
7. ГАМЕЗО, М.В.; ДОМАШЕНКО, И.А. Атлас по психологии: Информ.-метод. пособие по
курсу «Психология человека». М.: Педагогическое общество России, 2004. 276 с.
8. ДРУЖИНИНА, В.Н. Психология. Учебник для экономических вузов. СПб.: Питер, 2002.
672 с.
9. ИЛЬИН, Е.П. Эмоции и чувства. СПб.: Питер, 2001. 752 с.
10. ИЗАРД, К. Психология эмоций. СПб.: Питер, 1999. 464 с.
11. КАРВАСАРСКИЙ, Б.Д. Клиническая психология: учебник. СПБ.: Питер, 2004. 960 с.
12. НЕМОВ, Р.С. Психология. Учеб. для студ .высш. пед. учебн. заведений М.: Гуманит.
изд.центр ВЛАДОС, 2002. Кн.1 688 с.
13. ПЛАТОНОВ, К. Занимательная психология. СПБ.: Питер Пресс, 1997. 288 с.
14. ХОК, Р. 40 исследований, которые потрясли психологию. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006.
509с.
15. ЭКМАН, П. Психология эмоций. Я знаю что ты чувствуешь. СПБ.: Питер, 2010. 334 с.

III. STĂRILE PSIHICE ŞI REGLAREA LOR.

I. Tema : STĂRILE FUNCŢIONALE ALE ORGANISMULUI ŞI ADAPTAREA OMULUI


Obiective :
 Să caracterizeze procesul de adaptare la om
44
 Să recunoască tipurile de adaptare
 Să enunţeze ipostazele adaptării
 Să cunoască stările funcţionale ale organismului uman
 Să explice nivelurile sistemelor funcţionale la om

1. NOŢIUNI GENERALE DESPRE PROCESUL DE ADAPTARE LA OM


Adaptarea este proprietatea fundamentală a unui organism de a-şi modifica funcţiile şi
structurile în raport cu schimbările cantitative şi calitative ale mediului înconjurător; prin procesul
de adaptare, organismul îşi îndeplineşte în condiţii optime funcţiile; încetarea proceselor de adaptare
ale organismului defineşte moartea sa. În condiţiile vârstei şcolare, şcoala trebuie să asiste pe elev în
eforturile de adaptare la viaţa şcolară, la munca de învăţare, la schimbările de ambianţă social-culturală
(a familiei, a comunei, etc.). Adaptarea mai poate fi definită ca fiind un ansamblu de procese şi
activităţi prin care se trece de la un echilibru mai puţin stabil, între organism şi mediu, la un echilibru
mai stabil; organismul funcţionează prin înglobarea schimburilor dintre el şi mediu; dacă aceste
schimburi favorizează funcţionarea normală a organismului, acesta este considerat ca adaptat.
În biologie adaptarea este privită atât ca proces filogenetic (realizat prin dobândirea şi
selectarea unor însuşiri ereditare – morfologice, fiziologice, de comportament – care sporesc şansele de
supravieţuire şi eficienţa speciei întru mediu dat) cât şi ca proces ontogenetic (realizată la nivel de
organ, în cursul vieţii individuale; din acest din urmă punct de vedere, adaptarea mai este numita uneori şi
reacţie adecvată). Dintr-un alt punct de vedere, adaptarea poate fi autoplastică (realizată prin
modificarea organismului) şi aloplastică (realizată prin modificarea activă a mediului). Pentru om,
caracteristică este adaptarea aloplastică, realizată prin unelte, tehnică, cultură, civilizaţie.
Dintre formele de adaptare specifice fiinţei umane amintim în cele ce urmează adaptarea
mentală, adaptarea senzorială si adaptarea socială. În ansamblu, adaptarea psihică este concepută de
J.Piaget ca fiind o echilibrare între asimilare şi acomodare, echilibru a cărui cucerire durează în tot
cursul copilăriei şi al adolescenţei şi defineşte structurarea proprie a acestor perioade ale existenţei. Se
spune, de pildă, că un organism este adaptat când poate în acelaşi timp să-şi păstreze structura –
asimilând acesteia alimentele provenite din mediul exterior, şi să acomodeze această structură
diverselor particularităţi ale mediului. La fel se poate spune că gândirea este adaptată la o realitate
particulară când ea a reuşit să asimileze cadrelor sale proprii această realitate şi, în acelaşi timp,
să acomodeze aceste cadre noilor împrejurări oferite de realitate. Adaptarea intelectuală constituie
deci o stabilire a echilibrului între asimilarea experienţei la structurile deductive şi acomodarea
acestor structuri la datele experienţei. Asimilarea se referă la procesul prin care o idee sau un obiect nou
este înţeles în termenii conceptelor sau acţiunilor (scheme) pe care persoana deja le are.
Acomodarea reprezintă procesul complementar prin intermediul căruia toţi indivizii îşi modifică
conceptele şi acţiunile pentru a corespunde noilor situaţii, obiecte sau informaţii.
Procese identice de asimilare şi acomodare continuă pe tot parcursul vieţii, pe măsură ce
comportamentul şi gândurile noastre se adaptează circumstanţelor în schimbare. Asimilarea este
procesul prin intermediul căruia individul face faţă noilor situaţii şi probleme pr in utilizarea
schemelor existente. Acomodarea, pe de altă parte, este procesul care implică modificarea
schemelor existente sau elaborate altora noi. Acestea se datorează naturii neschimbătoare a acestor
procese pe care Piaget le-a denumit funcţii invariante.
În acest fel, are loc modificarea structurilor mentale şi abilitatea cognitivă evoluează gradat.
• Adaptarea senzorială (lege a sensibilităţii) constă în modificarea sensibilităţii absolute
(minime) şi diferenţiale a analizatorilor în raport cu intensitatea şi durata acţiunii stimulilor asupra
receptorilor.
• Adaptarea socială constă în potrivirea unei persoane cu mediul, în acordul între
conduita personală şi modelele de conduită caracteristice ambianţei, în echilibrul între asimilare şi
acomodare socială.
2. IPOSTAZELE ADAPTĂRII
În psihologia muncii, care studiază pe larg problema adaptării, aceasta este analizată în trei
ipostaze:
 Adaptarea omului la munca sa (obiectul de studiu al psihologiei personalului);
 Adaptarea muncii la om (obiectul de studiu al ergonomiei sau psihologiei inginereşti);
45
 Adaptarea omului la om (obiectul de studiu al psihologiei sociale).
Din perspectiva psihologiei pedagogice (educaţionale sau şcolare), adaptarea poate fi tratată în trei
ipostaze diferite, dar strâns legate între ele:
 Adaptarea elevului (şi a profesorului) la activitatea sa de învăţare (de predare);
 Adaptarea activităţii şcolare la capacităţile psihice şi psihofiziologice ale elevului;
 Adaptarea elevului la profesor şi a elevului la elev (integrarea lui în colectivul şcolar din care
face parte).
Omul este o fiinţă culturală, adică posedă o trăsătură deosebită- educabilitatea. O “fiinţă naturală-
animalul” nu poate fi educată, ci doar dresată. Procesul educaţional face perpendiculare cu câteva
domenii ale ştiinţei: psihologie, pedagogie şi medicină. Educaţia pentru om este acelaşi dresaj
pentru animalele superioare. Scopul ambelor este adaptarea, fiind ca manieră comună de
supravieţuire. Adaptarea omului la noile condiţii ale mediului ţine de umanizare, prin manifestare
de activităţi pasive sau active (modificînd mediul sau situaţia). La om totul e mediat de conştiinţă, de
in- şi sub-conştient, de reflexele condiţionate de diferit grad.
3. NOŢIUNI GENERALE DESPRE STĂRILE FUNCŢIONALE ALE ORGANISMULUI
Conform teoriei Acad. P. Anohin, activitatea fiecărui organism este reglată prin intermediul
sistemelor funcţionale (SF), organizate in 3 nivele: metabolic, homeostatic (vegetativ) şi comportamental.
La nivel de concept, autoreglarea poartă un caracter interdisciplinar şi este destul de larg descrisă
in literatura. Aplicarea in practică a elaborărilor teoretice in acest domeniu are o istorie destul de lungă,
inceputul căreia este greu de a-l fixa. Cel puţin, pe parcursul secolului XX, fenomenul autoreglării
captează atenţia unor aşa savanţi ca S. Freud (1924), К. Lewin (1926), P. Janet (1929), G. Allport (1960),
Л. С. Выготский (1983), С. Л. Рубинштейн (1973), А. Н. Леонтьев (1966, 1975), А. Г. Асмолов, Б. С.
Братусь, Б. В. Зейгарник (1979).
Elaborările practice, de asemenea, prezintă o intreagă listă, cele mai cunoscute şi aplicate fiind:
sistemul de autotraining al lui Schultz, sistemele bazate pe biofeedback, biofeedback multimodal. In
prezent, sunt descrise şi sisteme complexe de autoreglare, numite şi sisteme de generaţia a 4-a.
Stările funcţionale diferenţiate (SFD) reprezintă un sistem de autoreglare psihică de generaţia a
patra, propus de Acad. Igor Kalinauskas (doctor in psihologie şi filosofie) la inceputul anilor “70 ai sec.
XX pentru mărirea eficienţei unei game vaste de activităţi concrete, inclusiv de ordin fizic, emoţional şi
intelectual.

Figura 3. Nivelele sistemelor funcţionale (după Acad. P. Anohin).


46
Una din particularităţile esenţiale ale sistemului Acad. Kalinauscas este posibilitatea de formare a
SFD dorite fără a intrerupe activitatea “de moment” a persoanei. Capacitatea de formare a SFD necesită
un training special, unde persoana mai intai şi le “crează”, avand posibilitatea de a le activa la dorinţă
(necesitate) prin reproducerea in memorie a “codului” SFD respective.
Au fost propuse trei “nivele” esenţiale de activitate: preponderent fizic (nivelul 1), preponderent
emoţional-senzorial (nivelul 2), preponderent cognitiv-intelectual (nivelul 3) şi, nivelul 4, – starea cand
primele trei sunt reprezentate subiectiv in măsură egală. Au fost propuse patru variante de percepere a
mediului/spaţiului, denimite “ritmuri”. Ritmul “A” – ca ceva infinit, ritmul “B” – ca o undă, ritmul “C” –
ca ceva delimitat (un impuls), şi ritmul “D” – ca ceva distructiv, haotic. Astfel, imbinarea celor doi
paramentri generează 16 Stari Functionale Diferenţiate, care pot fi utilizate in circumstanţe concrete
pentru creşterea eficienţei activităţii de moment sau pentru mărirea şanselor atingerii unui obiectiv
concret, dorit (Tabelul 1), .
Fără îndoială, capacitatea sporită de adaptare la medii, situaţii sau condiţii, oferită de practicarea
SFD, nu poate să nu atragă atenţia ştiinţei medicale, cel puţin in sensul evaluării potenţialului lor
sanogenetic.
In această ordine de idei, scopul cercetării noastre a fost identificarea şi obiectivizarea răspunsului
sistemelor de organe in funcţie de starea funcţională diferenţiată autoindusă.
Sarcinile formulate pentru indeplinirea scopului propus au fost următoarele:
1. Obiectivizarea modificărilor parametrilor ce reflectă funcţia sistemelor vegetativ şi
cardiovascular, in dependenţă de starea funcţională diferenţiată autoindusă;
2. Compararea modificărilor cardiovasculare şi vegetative in cadrul formării stării funcţionale
diferenţiate autoinduse cu şi fără vibraţie;
3. Aprecierea pragului durerii pentru unele stări funcţionale diferenţiate autoinduse.

Tabelul 1. Scurtă caracterizare a stărilor funcţionale diferenţiate.

Nivele Ritmuri
A B C D
(infinitul, (unda, viaţa) (impulsul, (distrucţia, haosul)
cosmosul) obiectele)
1 (fizicul) Stare de Maximum de Activitate Discomfort fizic, suferintă a
identificare, de forţă fizică. fizică rapidă, corpului.
dizolvare in Viaţa Starea unui precisă
de pe Terra. corp sănătos, (sărituri,
Corespunde mai activ. alergat).
mult viselor.
2 (emoţional- Stare a persoanelor Stare de Umor acuţit, Suferinţă, durere sufletească.
sensorial) îndrăgostite, confort su- dispoziţie
adâncime fletesc. variabilă,
şi libertate Capacitate de atenţie uşor
emoţională a rezolva reconectabilă
maximă. confli-cte, de .
a calma
spiritele.
3 (cognitiv- Gândire globală, Stare de Gand clar, Irascitabilitate inte-lectuală,
intelectual) îndepărtare de la gandire bine definit – incăpaţa-nare. Logica
probleme cotidiene creatoare, ex. calcule gandirii este neobişnuită.
minore. analitică – in matematice,
47
cercetarea creare de
ştiinţifică, de concepte.
ex.
4 (prezenţa egală 1- Imnul Vieţii in Armonie cu Concentrare, Filosofia schimbării. Moartea
3) diapazon maxim - tot ce e viu, sobrita-te, ca renaştere. Tristeţe
de la tristeţe inţelepciune mobilizare solemnă.
extremă pană la şi linişte, maxi-mă:
bucurie extremă. integritate. Veni! Vidi!
Dragoste Cosmică. Vici!
Întrebări şi exerciţii de verificare:
1. Caracterizaţi procesul de adaptare umană.
2. Denumiţi şi argumentaţi tipurile de adaptare.
3. Enunţaţi ipostazele adaptării.
4. Reprezentaţi schematic stările funcţionale ale organismului uman.
5. Explicaţi nivelurile sistemelor funcţionale la om.

Bibliografia
1. DORON, R.; PAROT, F. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: Humanitas, 2006. 886 p.
2. ENĂCHESCU, C. Tratat de igienă mintală. Iaşi: Polirom, 2004. 408 p.
3. SILLAMY, N. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: LAROUSSE Univers Enciclopedic, 1998. 348
р.
4. ДРУЖИНИНА, В.Н. Психология. Учебник для экономических вузов. СПб.: Питер, 2002.
672 с.

II. Tema : STRESUL EMOŢIONAL ŞI REGLAREA STĂRILOR EMOŢIONALE


Obiective :
 Semnificaţia conceptului de stres
 Teoriile şi modelele explicative ale stresului
 Componentele procesului de stres
 Consecinţele stresului
 Suportul social

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE DESPRE STRES


S-a împlinit o jumătate de secol de la primele formulări experimentale şi teoretice ale teoriei
stresului de către Hans Selye. De la munca de pionierat a lui W. Cannon şi H. Selye şi până în prezent s-a
acumulat un număr impresionant de date, cercetări, monografii. În ciuda criticilor şi impreciziilor, teoria
stresului suscită în continuare interes din partea specialiştilor din diversele domenii ale ştiinţelor biologice
şi sociale. În încercarea de a câştiga o mai mare rigurozitate, teoria stresului îşi asimilează noile achiziţii
ale neuroştiinţelor, ale celor cognitive şi comportamentale, propunând abordări multi şi interdisciplinare.
Utilitatea conceptului este dovedită şi de faptul că discipline noi conturate, cum sunt Psihologia Sănătăţii,
Medicina Comportamentală sau Psihoneuroimunologia includ stresul ca un concept-cheie în modelele
explicative ale sănătăţii şi bolii.
Costurile societăţii legate de efectele stresului sunt extrem de mari. Organizaţia Mondială a
Sănătăţii estimează că 50% din totalul cauzelor de mortalitate şi morbiditate se datorează stilului de viaţă,
în care stresul are un rol preponderent în adoptarea unor comportamente inadecvate (WHO, 1989). Bolile
cardiovasculare, tulburările mentale, dependenţa de substanţe au devenit boli ale civilizaţiei.
2. PRECURSORI AI TEORIEI STRESULUI
Primele observaţii privind adaptarea organismului la mediu datează din antichitate. Hippocrate
considera că boala nu e numai suferinţă şi leziune ci şi efortul organismului de a-şi restabili echilibrul.
Mult mai recent, când progresele ştiinţei au permis cercetări mai riguroase, biologii şi fiziologii
secolului al XIX-lea au semnalat înaltul grad de organizare a lumii vii care facilitează o adaptare activă.
C. Bernard (1878) indică capacitatea organismului de a-şi menţine constant mediul intern în raport cu
48
stimulii externi. Procesul de adaptare activă al organismului la mediu extern în continuă schimbare este
posibil datorită unor mecanisme dinamice, compensatorii, de neutralizare şi corectare a disfuncţiilor
survenite.
Termenul de stres, a cărui semnificaţie originară era de adversitate, dificultate, suferinţă, poate fi
găsit încă din secolul al XIV-lea. Trei secole mai târziu, termenul este folosit mai ales în inginerie,
desemnând acea forţă sau presiune care deformează corpurile. Modificarea structurii sub influenţa acelei
forţe este desemnată prin noţiunea de strain (Levi, 1985). Persistenţa acestei interpretări o regăsim la
autorii contemporani care asimilează stresul cu cerinţele externe care exercită presiuni asupra
organismului. De abia în secolul al XIX-lea conceptul de stres este preluat de ştiinţele biologice. El este
utilizat iniţial cu sensul de boală mintală. Sir William Osler echivala stresul cu “muncă multă şi cu
probleme”.
La începutul secolului al XX-lea, fiziologul american Walter Cannon (1929), utilizează termenul
de stres pentru a demonstra existenţa unor mecanisme homeostatice specifice de protejare a organismului
împotriva agenţilor perturbatori (1929). Aceste mecanisme de natură fiziochimică, enzimatică, endocrină
şi nervoasă, menţin temperatura corpului, pH, nivelul sanguin de glucide, lipide, proteine, minerale
constante în condiţiile modificării factorilor externi. Cannon (1932) are meritul de a fi dovedit
experimental implicarea multiplă şi complexă a sistemului simpato-adrenal şi ai mediatorilor
medulosuprarenali în adaptarea organismului la stimulii fizici şi psihici din mediu. Cannon foloseşte
termenul de stres în legătură cu reacţia autonomă a organismului, denumită "reacţie de urgenţă",
binecunoscută astăzi în literatură sub numele de reacţie "luptă sau fugă" (fight or flight). Datele
experimentale obţinute de Cannon sunt printre primele dovezi ce indică participarea sistemului endocrin
la adaptarea organismului la schimbările bruşte ale ambianţei. Deşi fiziologul american a studiat doar
adaptarea de scurtă durată la situaţii acute şi nu a detaliat alte posibile reacţii, prin cercetările sale, W.
Cannon este considerat cel mai important precursor al teoriei stresului.
Contribuţii la problematica adaptării şi indirect a stresului aduce şi I. Pavlov prin teoria învăţării
bazate pe reflexe condiţionate cu funcţii anticipative. Teoria lui S. Freud despre nevroză şi mecanismele
inconştiente de apărare abordează dintr-un punct de vedere complet nou problematica adaptării
individului la situaţii conflictuale. Aproape concomitent cu Selye, fiziologul francez A. Reylly îşi publica
teoria "sindromul de iritare", care descrie importanţa răspunsului sistemului nervos autonom atunci când
organismul este expus la diverse noxe.
 Modelul fiziologic
Numit şi model biologic îşi are originea în cercetările lui H. Selye şi pune accentul pe răspunsul
organismului la stimulii nocivi din mediu. Stresul este definit de Selye ca o stare a organismului
manifestată prin reacţii nespecifice ca răspuns la agenţii perturbanţi.
 Modelul cauzal
Un al doilea punct de vedere, identifică stresul cu factorii de stres, numiţi şi stresori, stimuli sau
agenţi stresanţi. Potrivit teoriei stimulilor, stresul este o condiţie a mediului (Holmes şi David, 1989,
Dohrenwer, 1986). Spielberger sugerează că termenul de stres trebuie să se refere la caracteristicile
obiective ale situaţiei (cit. în Patterson şi Neufeld, 1989, p.10). Pearlin (1981, 1989) propune modelul
sociologic al stresului, subliniind faptul că structurilor şi relaţiile sociale sunt principalele surse de
stresori. În cadrul modelului sociologic, Rapaport (1978) şi Toffler (1973, 1978) acordă o importanţă
deosebită factorului cultural în atribuirea de semnificaţii stresorilor sociali.
 Modelul interacţional
O dată cu publicarea teoriei lui Lazarus cercetările asupra stresului încep să fie comutate din
cadrul biologic în cel psihologic, conturând în final teoria tranzacţională a stresului (Lazarus şi Folkman,
1984). Analiza noii paradigme de cercetare permite identificarea a patru concepte fundamentale care
definesc teoria tranzacţională a stresului:
(1) interacţiunea sau tranzacţia;
(2) sistemul cognitiv;
(3) evaluarea;
(4) copingul.
 Modelul patogen
Studierea consecinţelor stresului asupra stării de sănătate a dus la formularea unei variante a
modelului fiziologic şi anume modelul patogen sau fiziopatologic al stresului. Observaţiile privind
49
asocierea stresului cu patologia nu au apărut doar odată cu formularea modelului susmenţionat. Prima
descriere a relaţiei dintre stres şi boală datează din 1910 şi aparţine lui Sir W. Osler, care consemna că
angina pectorală este o boală caracteristică oamenilor de afaceri, intens absorbiţi de munca lor (cit. în
Hinckle, 1973). Relevarea relaţiei dintre psihic şi somatic a determinat apariţia Psihosomaticii, marcată în
special de studiile lui Dunbar (1938), Wolf (cit. în Henry şi Stephens, 1977) şi Alexander (1950). Iniţial,
modelul oferea o imagine simplistă, unilaterală, dominată strict de ideile psihanalitice, în care relaţia
dintre un anumit conflict intrapsihic şi o boală specifică era considerată ca fiind directă şi liniară.
În concluzie, modelul fiziologic, cel patogen, respectiv teoria răspunsului acoperă o mare parte din
cerectările asupra stresului. Studii de laborator şi în cadrul natural, pe subiecţi umani şi pe animale,
încearcă să elucideze o verigă esenţială în procesualitatea stresului, şi anume răspunsul la stres. În măsura
în care aceste cercetări se limitează numai la aspectele de reacţie şi conceptualizează stresul ca o sumă a
răspunsurilor organismului la stimulii nocivi, abordările ne apar unilaterale şi restrictive. Ignorarea rolului
personalităţii şi situaţiei în răspunsul individual face ca demersul de cunoaştere să devină incomplet şi
inadecvat. Se impune necesitatea integrării reacţiei la stres în studiul procesului dinamic rezultat din
interacţiunea variabilelor personale cu cele situaţionale. În acelaşi timp, focalizarea cercetărilor doar pe
tipul de evaluare şi confruntare cu situaţia stresantă, fără a identifica costurile şi beneficiile răspunsului,
este un demers la fel de unilateral ca şi cel anterior menţionat. Când costul controlării stresorului este mai
ridicat decât beneficiile înregistrate, copingul nu numai că nu reduce distresul, dar îl intensifică, stare
obiectivabilă în reacţiile de scurtă durată şi consecinţele pe termen lung.
3. COMPONENTELE STRESULUI
1. Factorii de stress
2. Evaluarea stresorilor
3. Procesul de coping (ajustare)
4. Consecinţele stresului
Stresorii sau factorii de stres sunt evenimente sau condiţii ale mediului, suficient de intenşi sau
frecvenţi care solicită reacţii fiziologice şi psihosociale din partea individului (Elliot şi Eisdorfer, 1982).
Stresorii sunt divizaţi convenţional în trei mari categorii:
 fizici
 psihici
 sociali
Clasificarea ne apare a nu fi operaţională deoarece, de cele mai multe ori, în mediul ambiental în
care oamenii îşi desfăşoară activitatea aspectele fizice interacţionează cu cele sociale şi psihice.
Dacă evenimentele critice de viaţă sunt asimilate cu stresul acut, tracasările zilnice (daily hassles),
numite şi nonevenimente, sunt identificate cu stresul cronic (Kessler, Price şi Wortman, 1985). Autorii
definesc "hărţuiala zilnică" drept "experienţe şi condiţii ale vieţii zilnice care sunt percepute de individ ca
frustrante, iritante sau ameninţătoare pentru starea sa de confort fizic şi psihic" (Lazarus şi colab., 1984,
p. 376). Deşi, ca intensitate, tracasările zilnice sunt considerate stresori minori, prin frecvenţa şi caracterul
lor cronic corelează mai semnificativ cu simptomatologia somatică şi psihică decât evenimentele de viaţă
(Weinberger, Hiner şi Tierney, 1987). Tracasările sunt generate de diversele domenii ale vieţii cotidiene:
profesional (supraîncărcare, termene fixe); financiar (insuficienţa banilor); familial (certuri); viaţă
personală (probleme sexuale, de intimitate); sănătate (probleme proprii sau ale membrilor familiei);
responsabilităţi casnice (gătit); relaţii sociale (conflicte, competiţie); mediu ambiental (poluare);
întâmplări ghinioniste (pierderi, ratări).
Experienţa războaielor, cutremurelor, accidentelor de avion, maşină sau tren a impus în atenţia
cercetătorilor o nouă categorie de stresori denumiţi traumatici. Cercetări sistematice asupra stresorilor
traumatici au fost întreprinse abia după terminarea războiului americano-vietnamez. Experienţa
traumatică a multor combatanţi din acel război a condus la conturarea aşa-numitului "sindrom post-
Vietnam". Observaţii privind rolul factorilor psihotraumatizanţi asupra stării fizice şi psihice fuseseră
descrise mai demult fie sub titlul de nevroză traumatică sau de "sindromul cordului iritabil" (cit. Taylor,
1989).
Caracteristicile vieţii contemporane determină confruntarea cotidiană a omului cu factorii
psihosociali de stres, ceea ce explică de ce în mod preponderent cercetările sunt focalizate asupra acestei
categorii de stresori. Levi (1971), în acord cu noţiunea de nespecificitate a lui Selye, consideră că stimulii
din mediu devin stresori doar în funcţie de intensitate, în timp ce calitatea emoţiei provocate de stimul nu
50
are importanţă. În opinia noastră calitatea stresorului (anticipabil, controlabil, indezirabil etc.) este cel
puţin la fel de importantă ca şi intensitatea lui.
La nivel individual factorii de stres rezidă uneori în structura de personalitate, în tipul de
reactivitate emoţională, în capacităţile intelectuale şi stilul cognitiv, în caracteristicile atitudinale şi
comportamentale.
Sursele de stres de la nivel familial sunt multiple: apariţia unor noi membrii în familie,
personalităţi şi sisteme de valori diferite între membrii familiei, conflicte maritale şi filiale, divorţ,
comunicare redusă, alcoolism, violenţă intrafamilială, boala, invaliditatea, decesul unui membru al
familiei (Shaffer, 1982). Datorită faptului că familia reprezintă de cele mai multe ori universul
individului, fisurile sau eşecurile funcţionării ei se transformă în factori de stres acuţi sau cronici.
Evaluarea stresorilor şi procesul de coping. Evaluarea continuă a ceea ce se petrece în mediul
înconjurător este o caracteristică esenţială atât a fiinţei umane cât şi a animalelor. Evaluarea
presupune un proces continuu de căutare şi monitorizare de informaţii asupra a ceea ce se
întâmplă şi atribuirea de semnificaţii personale informaţiilor obţinute. Lazarus distinge două tipuri
de evaluări, cu funcţii şi surse de informaţii diferite:
 primară
 secundară
Prin evaluarea primară situaţia este definită ca având sau nu semnificaţie pentru confortul
persoanei. Evaluarea situaţiei ca benignă sau pozitivă rezultă într-o stare emoţională neutră sau plăcută.
Evaluarea primară implică trei tipuri diferite de informaţii însoţite de emoţii diferite:
 daună deja produsă (informaţie asociată cu sentimentul de furie sau depresie);
 anticiparea unei ameninţări viitoare (trăită afectiv ca frică sau nelinişte);
 provocare, care rezultă din cerinţe dificile cu care suntem confruntaţi dar dublate de convingerea
în şansa de control, câştig şi efecte pozitive (la nivel emoţional este trăită ca nerăbdare, încredere,
bucurie).
Copingul parcurge trei etape:
1. Anticiparea (avertizarea), când situaţia poate fi amânată sau prevenită, când persoana se poate
pregăti pentru confruntare, când poate evalua "costul" confruntării;
2. Confruntarea (impactul) când are loc răspunsul, redefinirea situaţiei şi reevaluarea; şi
3. Postconfruntarea când se analizează semnificaţia personală a ceea ce s-a întâmplat.
Consecinţele stresului. Astăzi, apare ca o certitudine faptul că răspunsul la stres este un proces
complex ce include atât reacţii fiziologice cât şi cele cognitive, emoţionale şi comportamentale.
Tabelul 2. Reacţii la stres

FIZIOLOGICE EMOŢIONALE
Sistem scheleto-muscular:
tensiune musculară, ticuri, bruxism, frustrare, ostilitate,
fasciculaţii, dispnee, hiperventilaţie. anxietate, tensiune,
Sistem cardiovascular: nervozitate, nelinişte,
tahicardie, aritmii, presiune arterială depresie, demoralizare,
crescută insatisfacţie, sentiment
Sistem gastrointestinal: de neputinţă, autoevalu-
sialoree, uscăciune, intensificarea are negativă, labilitate,
tranzitului gastrointestinal. culpabilitate, alienare.
Sistem neuroendocrin:
nivel scăzut de CA şi CO în sânge şi urină,
betaendorfine, testosteron, prolactină, hormonul
creşterii, colesterol, acizi graşi liberi.
Sistem imun:
modificări la nivelul imunoglobulinei
IgA, IgE, IgG, IgM;
celule naturale ucigătoare
proliferarea limfocitelor induse de substanţe mitogene
titru de anticorpi la virusul latent Epstein-Barr.
51
Nivel dermal:
modicări în conductanţa electrică a pielii,
a potenţionalului electric, hipertranspiraţie.

COGNITIVE COMPORTAMENTALE
deteriorări ale memoriei de scăderea performanţei
scurtă şi lungă durată instabilitate şi fluctuaţie
scăderea gradului de concentrare profesională, absenteism;
creşterea ratei de erori şi confuzii evitare/evadare, pasivitate
scăderea capacităţii de decizie, agresivitate/intoleranţă/ dezacord;
de planificare şi organizare deteriorarea relaţiilor interpersonale,
căutare redusă de informaţii
evitare sau negare accidente; răspuns "totul sau
inhibiţii şi blocaje nimic",excesul sau pierderea
creativitate redusă apetitului, insomnii;
ideaţie obsesivă şi iraţională utilizare crescută de alcool,
toleranţă redusă la criticism tutun, cafea, tranchilizante,
suicid

Evaluarea primară:
"Este evenimentul stresant pentru mine?"

POTENŢIALII STRESORI REACŢII LA STRES

COPING,
Evaluarea secundară: MECANISME DE
"Pot să fac faţă acestui eveniment?" ADAPTARE

Figura 4. Componentele stresului

Teoria stresului nu trebuie interpretată ca un sistem de idei revolut, ci doar o concepţie deschisă spre
asimilări noi, apte să determine noi orizonturi de cercetare. Numai prin sumarea şi confruntarea unor
multiplicităţi de date, prin demersuri interdisciplinare şi integrative, teoria stresului va putea atinge
criteriile ştiinţifice necesare oricărei teorii: coerenţă, exhaustivitate, simplitate, relevanţă.

Întrebări şi exerciţii de verificare:


1. Definiţi noţiunea de stres.
2. Caracterizaţi teoriile stresului.
3. Descrieţi componentele stresului.
4. Exemplificaţi consecinţele stresului.
5. Estimaţi rolul suportului social.

Bibliografia
1. BABAN, A. Stres şi Personalitate. Iaşi: Еditura Presa Universitară Clujeană, 2000. 231 p.
2. DORON, R.; PAROT, F. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: Humanitas, 2006. 886 p.
3. HAWKINS, J.P. Hipnoza şi stresul: ghid pentru clinicieni. Iaşi: Polirom, 2009. 419 p.
4. LÉGERON, P. Cum să te aperi de stres.Bucureşti: Editura Trei, 2003. 342 p.
5. LUBAN-PLOZZA, B. Dimensiunea psihosocială a practicii medicale. Bucureşti: Infomedica,
2003. 409 p.

52
6. SILLAMY, N. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: LAROUSSE Univers Enciclopedic, 1998. 348
р.
7. КАРВАСАРСКИЙ, Б.Д. Клиническая психология: учебник. СПБ.: Питер, 2004. 960 с.
8. САНДОМИРСКИЙ, М.Е. Защита от стресса. Физиологически-ориентированный подход к
решению психологических проблем (Метод РЕТРИ). М.: Изд-во Института Психотерапии,
2001. 336 с.
9. ЩЕРБАТЫХ, Ю. Психология стресса. М: ЭКСМО, 2005. 304 с.

IV. ÎNSUŞIRILE PSIHICE ALE PERSONALITĂŢII

I. Tema : MOTIVAŢIA PERSONALITĂŢII


Obiective :
 Să definească conceptele de motiv şi motivaţie
 Să cunoască esenţa felurilor de motivaţie şi motive
 Să estimeze rolul trebuinţelor în realizarea activităţii
 Să analizeze scopurile necesare pentru realizarea unei activităţi
 Să înţeleagă influienţa motivelor în formarea însuşirilor de personalitate

1. DEFINIREA MOTIVAŢIEI
Degeaba un om are scopuri clar formulate, dispune de un potenţial intelectual, de cunoştinţe, de
cerinţe, de deprinderi, de aptitudini deosebite, pentru că atâta timp cât el nu este împins, determinat,
stimulat şi susţinut energetic (din interior) nu are şansa de a duce la bun sfârşit o activitate sau de a obţine
performanţe prea grozave.
Motivul determină cauza conduitei noastre chuiar dacă uneori nu ne dăm seama de ce facem acest
lucru. Motivaţia are un sens mai larg ca termenul motiv. Ea reprezintă un ansamblu de motive care
explică de ce acţionăm întrun fel sau altul.
Motivaţia – reprezintă o totalitate de factori dinamici ce determină conduita omului. Motivaţia este
determintă de :
1. Trebuinţe
2. Scopuri
3. Interese
4. Intenţii
5. Aspiraţii
2. FORMELE MOTIVAŢIEI
În existenţa concretă a omului, sunt puse în funcţiune diferite forme ale motivaţiei, clasificate în
perechi opuse.
 Motivaţia pozitivă – negativă:
1. Motivaţia pozitivă
2. Motivaţia negativă
 Motivaţia intinsecă – extrinsecă: raportarea motivaţiei la sursa ce o produce.
1. Motivaţia intinsecă
2. Motivaţia extrinsecă
 Motivaţia cognitivă – afectivă:
1. Motivaţia cognitivă
2. Motivaţia afectivă
În anii 30 ai sec XX a fost elaborată teoria trebuinţelor. Unul din adepţii acestei teorii psihologul
american A.Maslow, a sitematizat aceste trebuinţe în două mari categorii:
 Trebuinţe primare – care apar în urma unei lipseşi includ primele patru clase de trebuinţe:
 fiziologice;
 de securitate;
 de iubire şi afiliere;
 stima de sine.
53
 Trebuinţe secundare – care includ ultimele trei clase de trebuinţe:
 cognitive;
 estetice;
 de autorealizare.
Această sistematizare poartă denumirea de piramida lui A.Maslow.

trebuinţe de
autorealizare
trebuinţe estetice
trebuinţe cognitive
trebuinţe de stimă de sine
trebuinţe de iubire şi afiliere
trebuinţe de securitate
trebuinţe fiziologice

Figura 5. Piramida lui A.Maslow

3. FUNCŢII ALE MOTIVAŢIEI


Din studiile efectuate s-au determinat mai multe tipuri de motivaţii. În conformitate cu acestea
există diferite funcţii ale lor.
 Funcţia de activare internă difuză şi de semnalizare a unui dezechilibru fiziologic sau
psihologic: stare de necesitate care nu încă declanşează acţiunea; este specifică
trebuinţelor, care debutează cu o alertă internă, continuă cu o agitaţie crescută, cu o stare
de mare încordare internă şi se finalizează prin satisfacerea lor.
 Funcţia de mobil sau factor declanşator al acţiunilor efective: este specifică motivului,
identificând trebuinţa şi declanşând acţiunea de satisfacere.
 Funcţia de autoreglare a conduitei: imprimă conduitei un caracter activ şi selectiv;
eficienţa reglatorie a motivaţiei este dependentă de energizare şi direcţionare.
4. MOTIVAŢIA VS PERSONALITATEA
Motivaţia este o pârghie importantă în procesul autoreglajului psihic, un factor ce stimulează
activitatea şi comportamentul omului. Sistemul de motive influenţează personalitatea.
 Motivele obţinerii succesului – motivele evitării eşecului
 Motivele afilierii – motivele de prestigiu
 Motivele ignorării
 Motivele de dominare
 Motivele prosociale
 Motivele agresivităţii

Întrebări şi exerciţii de verificare:


1. Definiţi conceptul de motivaţie.
2. Descrieţi formele motivaţiei.
3. Explicaţi formele trebuinţelor conform piramidei lui A.Maslow.
4. Estimaţi rolul motivaţiei pentru personalitate.
5. Determinaţi nivelul motivaţiei personale şi argumentaţi.

54
Bibliografia
1. BUTLER, G.; MCMANUS, F. Psihologia. Foarte scurtă introducere. Bucureşti: Editura ALLFA,
2002. 208 p.
2. COSMOVICI, A. Psihologie generală. Iaşi: Polirom, 1997. 235 p.
3. DORON, R.; PAROT, F. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: Humanitas, 2006. 886 p.
4. SAVCA, L. Psihologie: Manual pentru licee. Chişinău:Lumina, 2005. 192 p.
5. SILLAMY, N. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: LAROUSSE Univers Enciclopedic, 1998. 348
р.
6. ДРУЖИНИНА, В.Н. Психология. Учебник для экономических вузов. СПб.: Питер, 2002.
672 с.
7. КАРВАСАРСКИЙ, Б.Д. Клиническая психология: учебник. СПБ.: Питер, 2004. 960 с.
8. НЕМОВ, Р.С. Психология. Учеб. для студ .высш. пед. учебн. заведений М.: Гуманит.
изд.центр ВЛАДОС, 2002. Кн.1 688 с.
9. ПЛАТОНОВ, К. Занимательная психология. СПБ.: Питер Пресс, 1997. 288 с.
10. ХОК, Р. 40 исследований, которые потрясли психологию. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006.
509с.
11. ЯРОВИЦКИЙ, В. 100 великих психологов. М.: Вече, 2004. 432 с.

II. Tema : APTITUDINILE


Obiective:
 Să definească conceptual de aptitudine
 Să cunoască felurile de aptitudini
 Să explice esenţa structurii şi nivelurilor aptitudinilor
 Să estimeze rolul altor însuşiri de personalitate оn formarea aptitudinilor
 Să înţeleagă necesitatea exersării sistematice a aptitudinilor

1. CARACTERIZAREA APTITUDINILOR
Aptitudinile – sînt asemenea particularităţi ale omului, de care depinde reuşita însuşirii
cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor, însă care nu se reduce la prezenţa acestor cunoştinţe, deprinderi
şi priceperi.
Aptitudinile şi cunoştinţele, aptitudinile şi priceperile, aptitudinile şi deprinderile nu sînt identice
unele altor. Referitor la deprinderi, priceperi şi cunoştinţe aptitudinile se manifestă ca o oarecare
posibilitate.
Aptitudinile – sînt posibilităţi, iar nivelul necesar de măiestrie într-un oarecare domeniu – este
actualitatea. Aptitudinile muzicale ce s-au descoperit la un copil, nici într-un caz nu este garanţia, că acest
copil va deveni muzician. Aptitudinile se arată numai în activitatea care nu poate fi realizată în lipsa
acestor aptitudini. Nu se poate vorbi despre aptitudinile omului pentru desen, dacă nu s-a încercat a-l
învăţa să deseneze, dacă nu a însuşit nici o deprindere, necesară pentru desen.
Aptitudinile reprezintă o totalitate a calităţilor psihice, cu o structură compusă. Aptitudinile
generale sau calităţile generale ale personalităţii – sânt manifestări psihologice destul de concrete, care
deja au început să fie cercetate de psihologi. La asemenea calităţi generale ale personalităţii, care în
condiţii de activitate concrete se pot manifesta ca aptitudini, se referă calităţile individual-psihologice ale
omului, ce caracterizează apartenenţa lui unuia din cele trei tipuri de oameni.
Pentru tipul artistic este specifică claritatea imaginilor, apărute în rezultatul influenţei directe,
impresiilor vii, emoţiilor. Pentru tipul gânditor – predominarea abstracţiilor, construcţiilor logice,
teoretizării. Apartenenţa omului tipului artistic nici într-un caz nu indică faptul, că el este total destinat
activităţii artistice. Este evident altceva – reprezentantului acestui tip îi este mai uşor decît altui să
însuşească o activitate, ce necesită impresionabilitate, atitudine emoţională, asupra evenimentelor,
expresivitate şi viabilitate a fanteziei.

55
Aşadar, structura fiecărei aptitudini concrete ca pregătire a personalităţii pentru activitatea dată, se
distinge printr-o complexitate înaltă, include în sine un complex de calităţi, printre care sînt principale şi
secundare, comune şi speciale.
2. FORME ALE APTITUDINILOR
Pentru fiecare activitate sunt necesare un anumit grup de aptitudini, în funcţie de criteriul propus.

APTITUDINI

Senzorial Speciale
e

Intelectua Psiho-
le motorii

Ştiinţifice
Practice

Aptitudinile teoretice şi practice rar se întâlnesc împreună, doar în cazul persoanelor talentate.
3. STRUCTURA APTITUDINILOR
La îndeplinirea unei activităţi participă un set de aptitudini.Pentru fiecare activitate sunt specifice
anumite aptitudini cu o structură a lor:
 Dominante – apar în prim plan, sunt necesare gândirea şi imaginaţia creativă, care asigură
sesizarea laturilor esenţiale şi caracteristice ale fenomenelor vieţii, generalizarea sau tipizarea, crearea
unui obiect original.
 Auxiliare – au caracter de sprijin.
Structura aptitudinilor este în funcţie de nivelul de dezvoltare al lor. Deosebim două niveluri:
 Reproductiv – pricepere în asimilarea cunoştinţelor, însuşirea activităţii şi realizarea ei conform
analogiei.
 Creator – elaborează ceva nou, original sau deschid o epocă nouă în domeniul său de activitate.
4. TALENTUL
Treaptă supremă de dezvoltare a aptitudinilor se numeşte talent. Talentul este îmbinarea
aptitudinilor, ce permit omului posibilitatea de a efectua o oarecare activitate de muncă complicată în mod
reuşit de sinestătător şi original. Ca şi aptitudinile talentul reprezintă doar posibilitatea însuşirii măiestriei
înalte şi reuşitelor semnificative în creaţie. În ultima instanţă realizările creative depind de condiţiile
social-istorice de existenţă a omului.
Talentul este îmbinarea aptitudinilor, o totalitate a lor. O aptitudine aparte, izolată nu poate fi un
analog al talentului, chiar dacă ea a atins un nivel foarte înalt de dezvoltare şi este clar pronunţată.
Structura talentului se determină în ultima instanţă, de caracterul cerinţelor ce sînt înaintate
personalităţii de către activitatea dată. De aceea aptitudinile componente ale talentului vor fi total diferite,
dacă comparăm, de exemplu, un compozitor talentat şi un constructor de avioane talentat.
În rezultatul studierii unui şir de copii talentaţi , s-a reuşit depistarea unor aptitudini importante,
care în totalitatea formează o structură a dotaţiei intelectuale.
Prima particularitate a personalităţii, care poate fi depistată în acest mod este atenţia, concentrarea,
disponibilitatea permanentă pentru o muncă intensivă. A doua particularitate a personalităţii unui copil
dotat este în legătură indisolubilă cu prima şi constă în faptul, că disponibilitatea pentru muncă se
transformă la el în înclinaţie pentru muncă, în dragoste de muncă, în necesitate de a munci. Al treilea grup
de particularităţi ţine direct de activitatea intelectuală: acestea fiind particularităţile gândirii, rapiditatea
proceselor de gândire, sistematizării intelectului, posibilităţi mari de a analiza şi generaliza,
productivitatea înaltă a activităţii mintale.
56
Aptitudinile indicate, care în totalitate formează o structură a vocaţiei intelectuale, conform multor
observări psihologice asupra copiilor dotaţi, se manifestă la majoritatea covârşitoare a asemenea copii şi
se deosebeşte doar prin nivelul de exprimare a fiecărei din aceste aptitudini în parte.
5. PREDISPOZIŢII ŞI INTERESE
Ca şi toate particularităţile individual-psihice ale personalităţii, aptitudinile nu se obţin de către
om în mod definit, ca ceva dat lui de la natură, înnăscut, ei se formează pe parcursul vieţii şi în activitate.
Pe lume omul se naşte fără proprietăţi psihice, ci doar cu posibilitatea obţinerii lor. În aşa sens şi urmează
a concepe principiul folosit în psihologie, că aptitudinile nu sînt înnăscute.
Negarea aptitudinilor ca fiind înnăscute nu are caracter absolut. Nerecunoscând aptitudinile ca
înnăscute, psihologia nu neagă aptitudinile diferenţiale înnăscute, incluse în structura creierului şi care
pot deveni condiţia executării reuşite a unei acţiuni oarecare. Aceste particularităţi morfologice şi
funcţionale ale construcţiei creierului, organelor de simţ şi motrice, care se manifestă în calitate de
premise naturale de dezvoltare a aptitudinilor, se numesc predispoziţii.
Să cercetăm raportul între aptitudini şi predispoziţii în baza unui exemplu concret. Astfel la
predispoziţiile înnăscute se atribuie şi mirosul foarte fin sensibilitatea foarte înaltă a analizatorului
olfactiv. Constituie acest fapt o oarecare aptitudine? Nu, pentru că orice aptitudine este o aptitudine faţă
de cave, faţă de o oarecare activitate umană. În caz contrar, însăşi cuvântul „Aptitudine” îşi pierde sensul.
Din această cauză o asemenea particularitate a organizării neuropsihice a omului rămâne o predispoziţie
impresoinală.
De construcţia creierului nu este preconizat, ce specialităţi şi profesiuni, ce ţin de simţul olfactiv
perfect, se vor institui istoric în societatea umană.
Un factor de o importanţă esenţială al dezvoltării aptitudinilor omului sînt interesele speciale
stabile. Interese speciale sînt interesele faţă de conţinutul unui anumit domeniu al activităţii umane, care
se dezvoltă într-o înclinare de a se preocupa profesional de acest fel de activitate. Se menţionează, că
apariţia interesului faţă de o oarecare activitate de muncă sau de studiu este strâns legată de ea şi serveşte
drept punct iniţial pentru dezvoltarea ei. „Dorinţele noastre, - conform lui Goethe, - sînt presimţirile
aptitudinilor noastre latente, prevestitorii celor, ce von fi în stare să le săvârşim”.
6. INTELIGENŢA
Inteligenţa este aptitudine generală. Termenul de inteligenţă are sens dublu:
a) este înţeles ca proces de asimilare şi prelucrare a informaţiilor variabile, în scopul unei
adptări optime;
b) este înţeles ca aptitudine rezidând în structuri operaţionale dotate cu anumite calităţi
(complexitate, flexibilitate, fluiditate, productivitate).
Inteligenţa se manifestă în diferite actiovităţi şi se exprimă în diferite forme:
 de a avea succese în activitatea şcolară şi socială;
 de a se adapta eficient la ambianţă;
 de a învăţa din experienţă;
 de a depăşi majoritatea obstacolelor cu succes;
 de a elabora soluţii eficiente în rezolvarea problemelor;
 de a înţelege rapid problemele complexe.
Psihologul elveţian J.Piaget considera inteligenţa din perspectiva echilibrului dinamic în car se
întâlnesc procesele de asimilare (acumularea noilor idei) şi acomodare (restructurarea proceselor mentale
în funcţie de noile achiziţii). Cercetând dezvoltarea gândirii copilului, el a elaborat teoria genetică prin
care a încercat să explice provenienţa inteligenţei de la naştere pînă la maturizare:
 stadiul sensorio-motor: de la naştere pînă la 2 ani;
 stadiul preoperaţional: 2-7 ani;
 stadiul operaţiilor concrete: 7-11 ani;
 stadiul operaţiilor formale: 11 ani - maturitate.
J.P.Guilford a dezvoltat teoria factorială a inteligenţei ajungând la concluzia că inteligenţa constă
din 120 de aptitudini potenţiale ale inteligenţei.
Teoria biologică a inteligenţei expune ideea că inteligenţa are un caracter ereditar.
Teoria sociologică este de părerea că inteligenţa este dobândită şi corespunde nivelului de
organizare al societăţii.

57
Cercetătorii francezi au propus conceptul de IQ – coeficientul de inteligenţă, care poate fi măsurat
cu ajutorul testelor de inteligenţă.

Întrebări şi exerciţii de verificare:


1. Denumiţi indicii de bază a prezenţei aptitudililor.
2. Caracterizaţi felurile aptitudinilor.
3. Explicaţi noţiunule predispoziţii, interes, talent, geniu. Exemplifiaţi.
4. Descrieţi nivelurile aptitudinilor.
5. Estimaţi rolul inteligenţei în formarea aptitudinilor.
6. Alcătuiţi lista aptitudinilor dominante şi de sprijin pentru asistenţii sociali şi sociologi.
7. Aflaţi IQ propriu şi trageţi concluzii.

Bibliografia
1. DORON, R.; PAROT, F. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: Humanitas, 2006. 886 p.
2. SAVCA, L. Psihologie: Manual pentru licee. Chişinău:Lumina, 2005. 192 p.
3. SILLAMY, N. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: LAROUSSE Univers Enciclopedic, 1998. 348
р.
4. ГАМЕЗО, М.В.; ДОМАШЕНКО, И.А. Атлас по психологии: Информ.-метод. пособие по
курсу «Психология человека». М.: Педагогическое общество России, 2004. 276 с.
5. КАРВАСАРСКИЙ, Б.Д. Клиническая психология: учебник. СПБ.: Питер, 2004. 960 с.
6. НЕМОВ, Р.С. Психология. Учеб. для студ. высш. пед. учебн. заведений М.: Гуманит. изд.
центр ВЛАДОС, 2002. Кн.1 688 с.

III. Tema : TEMPERAMENTUL


Obiective :
 Să definească conceptul de temperament
 Să expună însuşirile fundamentale ale sistemului nervos
 Să caracterizeze tipurile de temperament
 Să aplice probe de autocunoaştere a temperamentului

1. DEFINIREA TEMPERAMENTULUI
Problema, despre care va merge vorba, preocupă omenirea mai mult de 25 veacuri. Interesul
pentru ea ţine de caracterul evident a deosebirilor individuale dintre oameni. Psihicul fiecărui om este
unical, excepţionalitatea lui ţine atât de particularităţile construcţiei biologice şi fiziologice şi dezvoltarea
organismului, cît şi compoziţia relaţiilor şi contactelor sociale, unică în felul său. La substructurile
biologic condiţionate ale personalităţii se atribuie în primul rând temperamentul. Când se vorbeşte despre
temperament, se au în vedere deosebirile psihice dintre oameni – deosebiri conform profunzimii,
intensităţii, stabilităţii emoţiilor, impresiei emotive, ritmului, energiei acţiunilor şi alte particularităţi
dinamice, individual-statornice ale vieţii psihice, comportării şi activităţii. Cu toate acestea,
temperamentul şi în prezent rămâne în multe privinţe o problemă discutabilă şi nesoluţionată. Însă,
necatând la variaţiile abordării problemei savanţii şi practica recunosc, că temperamentul este o temelie
biologică pe care se formează personalitatea cu fiinţa socială.
Fondatorul ştiinţei despre temperament se consideră medicul din Grecia Antică Hipocrat (sec. V
î.e.n.). El afirmă, că oamenii se deosebesc prin corelaţia celor patru „sucuri ale organismului” de bază:
sângelui, flegmei, fierei galbene şi fierei negre, ce intră în componenţa lui. Reieşind din această doctrină,
cel mai renumit medic antic după Hipocrat Claudiu Galenus (sec. II î.e.n.) a elaborat prima tipologie a
temperamentelor. Conform doctrinei lui, tipul temperamentului depinde de predominarea unuia din
sucuri în organism. El a evidenţiat temperamentele, care şi în prezent se bucură de o mare popularitate:
sanguinic (din latină sanguis - sânge), flegmatic (din greacă phlegma-flegmă), holeric (din greacă chole –
bilă, fiere) şi melancolic (din greacă melas chole – bilă, fiere neagră). Această concepţie fantastică a avut
o influenţă puternică asupra savanţilor pe parcursul a multor secole.
Aşadar, temperamentul este totalitatea individual-specifică, natural condiţionată a manifestărilor
dinamice ale psihicului, care se manifestă identic în activitatea diversă, indiferent de conţinutul, scopurile
58
şi motivele ei, rămânând permanente la vîrsta matură şi în legătura lor reciprocă caracterizează tipul
temperamentului.
2. PARTICULARITĂŢI TEMPERAMENTALE
În prezent ştiinţa dispune de un număr enorm de date, ca să dea o caracteristică deplină tuturor
tipurilor de temperament conform unui program armonios. Însă pentru alcătuirea caracteristicilor psihice
a celor patru tipuri tradiţionale, de obicei se evidenţiază următoarele particularităţi de bază ale
temperamentului.
Senzitivitatea se determină prin faptul, care este cea mai mică putere a acţiunilor externe pentru
apariţia unei reacţii psihice a omului şi care este viteza apariţiei acestei reacţii.
Reactivitatea se caracterizează prin gradul de spontaneitate a reacţiilor la acţiunile exterioare şi
interioare de aceeaşi putere (observaţie critică, cuvânt jignitor, ton ridicat, chiar şi un sunet).
Activitatea demonstrează faptul, cît de intensiv (energic) omul influenţează asupra lumii externe şi
depăşeşte obstacolele în realizarea scopurilor (insistenţa, orientarea spre un anumit scop, concentrarea
atenţiei).
Raportul între reactivitate şi activitate determină, de ce depinde în mai mare măsură activitatea
omului: de circumstanţele neprevăzute externe sau interne (dispoziţie, evenimente neprevăzute) sau de
scopuri, intenţii, convingeri.
Plasticitate şi rigiditate – dovedesc, cît de uşor şi maleabil se adaptează omul la influenţele
externe (plasticitate) sau cît de inactivă (inertă) şi refractară la nou este comportarea lui.
Ritmul reacţiilor caracterizează viteza de dezvăluire a diferitor reacţii şi procese psihice, ritmul
vorbirii, dinamic gesturilor, agerimea minţii.
Extraversia, introversia determină de ce depind preponderent reacţiile şi activitatea omului-de
impresiile exterioare, ce apar în momentul dat (extravert), sau de la imaginile, reprezentările şi gîndurile
ce ţin de trecut şi viitor (introvert).
Excitarea emoţională se caracterizează prin faptul, cît de neînsemnată influenţa este necesară
pentru apariţia reacţiei emotive şi cu ce viteză ea apare.
3. TIPOLOGIA TEMPERAMENTULUI
Ţinând cont de proprietăţile enumerate, se fac următoarele caracteristici psihologice ale tipurilor
principale ale temperamentului:
Sangvinic – este omul cu o vădită activitate psihică, ce reacţionează iute la evenimentele din jur,
ce tinde spre schimbarea deasă a impresiilor, comparativ uşor retrăieşte insuccesele şi neplăcerile, este
mai vioi, mobil, cu o mimică şi mişcări expresive, extravert.
Flegmatic este omul stăpânit, calm cu tendinţe şi dispoziţie ferme, cu perseverenţă şi profunzime a
simţurilor, cu regularitate în acţiuni şi vorbire, cu exprimare externă neînsemnată a stărilor sufleteşte. De
regulă, el se împrietineşte greu cu oamenii noi, reacţionează slab la impresiile externe, este introvert.
Coleric – om foarte energic, capabil a se considera lucrului cu o deosebită pasiune, este rapid şi
impulsiv, nestăpânit, predispus spre izbucniri emoţionale impetuoase şi schimbări bruşte a dispoziţiei, cu
mişcări iuţi. Sânt posibile dificultăţi în comutarea atenţiei, el este mai degrabă, extravert.
Melancolic – om sensibil, cu retrăiri profunde, impresionabil, dar în aparenţă ce reacţionează slab
la lumea înconjurătoare, cu mişcări reţinute şi vorbire înăbuşită. Majoritatea melancolicilor sînt introverţi.
Se poate considera stabilit faptul, că tipul temperamentului la om este înnăscut, iar de care anume
particularităţi ale organizării lui înnăscute el depinde nu este stabilit definitiv.

Întrebări şi exerciţii de verificare:


1. Descrieţi însuşirile de bază ale sistemului nervos.
2. Caracterizaţi tipurile de temperament clasice.
3. Argumentaţi importanţa cunoaşterii temperamentului.
4. Efectuaţi un joc de rol, modificându-vă comportamentul în conformitate cu trăsăturile distinctive
ale temperamentului respectiv.
5. Utilizând metode psihometrice aflaţi tipul de temperament propriu.

Bibliografia
1. DORON, R.; PAROT, F. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: Humanitas, 2006. 886 p.

59
2. KEIRSEY, D. Personalitate şi temperamente: descriere şi compatibilităţi. Iaşi: Polirom, 2009. 285
p.
3. SAVCA, L. Psihologie: Manual pentru licee. Chişinău:Lumina, 2005. 192 p.
4. SILLAMY, N. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: LAROUSSE Univers Enciclopedic, 1998. 348
р.
5. ГАМЕЗО, М.В.; ДОМАШЕНКО, И.А. Атлас по психологии: Информ.-метод. пособие по
курсу «Психология человека». М.: Педагогическое общество России, 2004. 276 с.
6. КАРВАСАРСКИЙ, Б.Д. Клиническая психология: учебник. СПБ.: Питер, 2004. 960 с.
7. НЕМОВ, Р.С. Психология. Учеб. для студ. высш. пед. учебн. заведений М.: Гуманит. изд.
центр ВЛАДОС, 2002. Кн.1 688 с.

IV. Tema : CARACTERUL


Obiective :
 Să definească conceptul de caracter
 Să explice esenţa mecanismului psihofiziologic de formare a caracterului
 Să descrie structura caracterului
 Să aplice metode şi tehnici de cunoaştere a caracterului
 Să utilizeze procedee de autoeducare a trăsăturilor de caracter

1. DEFINIŢIA CARACTERULUI
În traducere din greacă „caracterul” înseamnă „imprimare”, „indiciu”. Într-adevăr, caracterul
reprezintă nişte indicii speciali, care îi capătă omul, trăind în societate. La fel cum individualitatea
personalităţii se manifestă în particularităţile desfăşurării proceselor psihice (memorie bună, imaginaţie
bogată, agerime etc.) şi în trăsăturile temperamentului, ea se observă şi în trăsăturile de caracter.
Caracterul reprezintă totalitatea particularităţilor individuale stabile ale personalităţii ce se
formează şi manifestă în activitate şi comunicare, condiţionând metodele de comportare tipice pentru
individ.
Personalitatea omului se caracterizează nu doar prin ceea ce el face, dar şi prin ceea cum el face
aceasta. Acţionând în baza intereselor şi concepţiilor comune, tinzând spre aceleaşi scopuri în viaţă,
oamenii pot depista în comportarea lor în societate, în faptele şi acţiunile lor, particularităţi individuale
inegale, uneori contrare.
Particularităţile individuale, ce formează caracterul omului se atribuie mai întâi de toate la voinţă
(de exemplu, fermitatea sau incertitudinea, timiditatea) şi la sentimente (de exemplu, optimism sau
deprimare) şi într-o oarecare măsură şi la intelect (de exemplu superficialitate sau chibzuinţă). De astfel,
manifestările caracterului sînt formaţiuni complexe şi într-un şir de cazuri, practic, nu pot fi repartizate
conform categoriilor volitive, emoţionale şi proceselor intelectuale (de exemplu, suspiciunea, mărinimia,
dărnicia, vrăjmăşia, etc.).
2. CLASIFICAREA TRĂSĂTURILOR DE CARACTER
Un moment important în formarea caracterului este faptul cum omul se atârnă faţă de mediul
ambiant şi faţă de sine însuşi – aşa şi faţă de altul. Aceste relaţii constituie baza pentru clasificarea celor
mai importante trăsături de caracter.
Caracterul omului se manifestă, în primul rând, prin faptul cum el se atârnă faţă de alţi oameni:
rude şi apropiaţi, colegi de serviciu şi de studii, cunoscuţi etc. Ataşarea stabilă sau instabilă,
principialitatea şi lipsa de principialitate, sinceritatea şi falsitatea, tactul şi brutalitatea) demonstrează
atârnarea omului faţă de alţii.
În al doilea rând, specific pentru caracter este atârnarea omului faţă de sine: amorul propriu,
sentimentul propriei demnităţi, umilinţa, sau neîncrederea în propriile puteri. La unii oameni pe primul

60
plan se plasează amorul propriu şi egocentrismul (plasarea pe sine însuşi în centrul evenimentelor), la alţii
– spiritul de sacrificiu оn lupta pentru scopul comun.
În al treilea rând, caracterul se observă în relaţiile omului faţă de acţiune. Astfel, la cele mai
preţioase trăsături ale caracterului se referă conştiinciozitatea şi punctualitatea, seriozitatea, entuziasmul,
responsabilitatea pentru lucrul însărcinat şi preocuparea pentru rezultatul lucrului.
În al patrulea rând, caracterul se manifestă în atârnarea omului faţă de obiecte: nu numai atârnarea
în general faţă de proprietate, ci şi acurateţea sau neglijenţa în adresarea cu obiectele sale, cu
îmbrăcămintea, încălţămintea, cărţile, materialele didactice etc.
3. PARTICULARITĂŢILE CARACTERULUI
Activitatea omului şi comportarea lui, mai întâi de toate, se determină de acele scopuri, care şi le
pune în faţă şi determinanta principală a comportării lui şi activităţii totdeauna rămâne orientată
personalităţii lui – totalitatea intereselor, idealurilor şi concepţiilor lui. Însă doi oameni, la care în
orientarea personalităţii se observă multe nuanţe comune şi scopurile cărora coincid, pot esenţial să se
deosebească prin metodele de realizare a acestor scopuri, folosite de ei. În baza acestor diferenţe stau
particularităţile caracterului personalităţii. În caracterul omului ca şi cum ar fi instalat un program al
comportamentului lui tipic în circumstanţe tipice. Trăsăturile de caracter astfel posedă un anumit stimul, o
forţă de motivare, care în cea mai mare măsură se descoperă în situaţii de criză la necesitatea de a face o
alegere a acţiunilor, depăşirea dificultăţilor considerabile.
Caracterul, ca şi temperamentul, demonstrează dependenţa de particularităţile fiziologice ale
omului şi, înainte de toate, de tipul sistemului nervos. Particularităţile temperamentului lasă o amprentă
asupra manifestărilor caracterului, determinând particularităţile dinamice ale apariţiei şi decurgerii lor. În
ultima instanţă trăsăturile temperamentului şi caracterului formează, practic, un aliaj indisolubil, ce
determină oblic chipul general al omului, caracteristica lui individuală.
Particularităţile temperamentului se pot opune sau pot contribui la dezvoltarea anumitor laturi ale
caracterului. Unui flegmatic îi este mai greu decît unui holeric sau sanguinic să-şi formeze iniţiativa şi
fermitatea. Pentru un melancolic o problemă serioasă este depăşirea timidităţii şi neliniştirii. Formarea
caracterului, ce se înfăptuieşte într-un grup de un nivel înalt de dezvoltare, creează condiţii favorabile
pentru dezvoltarea la holerici a stăpânirii de sine mai mari şi autocriticii, la sanguinici - sârguinţa, la
flegmatici-activitatea.
Individul atinge maturitatea socială, posedând un sistem de trăsături de caracter formate.
Omul se naşte cu diferite particularităţi ale funcţionării creierului, sistemului endocrin. Aceste
particularităţi determină condiţiile în care se vor dezvolta psihicul personalităţii. Aceste deosebiri în
condiţiile fiziologice este doar prima cauză a diferenţelor caracterelor oamenilor.
Se va ţine cont şi de faptul, că „condiţiile de viaţă similare” (chiar şi într-o familie) este o noţiune
foarte şi foarte relativă. Doar acest fapt, că fratele mai mare s-a obişnuit să se considere mai matur şi în
ceva superior celui mic, creează circumstanţe absolut nesimilare, ce contribuie şi împiedică formarea a
asemenea trăsături de caracter, cum sânt: trufia şi grija, responsabilitatea şi indiferenţa, spiritul de
sacrificiu sau invidia.
Însă odată cu acestea există şi multe alte condiţii, care nu sînt identice. Caracterul în mult este
rezultatul autoeducaţiei. În caracter se acumulează deprinderile omului. Caracterul se manifestă în
activitatea oamenilor, însă în ea el şi se formează. Caracterul nu este dat omului de la natură. Nu există
caracter, care nu ar fi posibil de corectat. Referirile la aceea că „eu am aşa caracter şi num pot face nimic
cu mie” din punct de vedere psihologic sînt neîntemeiate. Fiecare om este responsabil de manifestările
caracterului său şi este în stare să se ocupe de autoeducare.

61
Aşadar, caracterul este o însuşire a personalităţii, obţinută în timpul vieţii, ce se include în
sistemul relaţiilor sociale, în activitatea în comun şi comunicarea cu alţi oameni şi, astfel, obţinând
individualitatea sa.
Imprimându-se asupra exteriorului omului, caracterul capătă o exprimare mai clară prin faptele
lui, comportament, activitate. Despre caracter se judecă, în primul rând, în baza faptelor oamenilor, prin
care mai deplin se reflectă esenţa lor.
Este cunoscută zicala orientală: „Seamănă fapte, vei culege deprinderi, seamănă deprinderi – vei
culege caracter, seamănă caracter – vei culege soarta”. Sistemul acţiunilor şi faptelor obişnuite reprezintă
fundamentul caracterului omului. De la analiza faptelor spre sinteza lor în caracter în chipul psihologic
al personalităţii şi de la caracterul înţeles – la faptele aşteptate şi preconizate – iată calea de pătrundere
în esenţa caracterului individual.
Omul în esenţa sa este activ. Mişcările şi acţiunile, îndeplinirea cărora în anumite condiţii devin o
necesitate pentru om, precum e cunoscut, se numesc obişnuinţe. Cel mai reuşit portret nu va da atâtea date
despre caracterul omului, cît vor da mişcările şi acţiunile obişnuite de el.
Şi totuşi, datele obiective şi incontestabile despre caracterul omului le redau nu aceste acţiuni şi
mişcări spontane ale omului şi nu trăsăturile exterioare ale chipului său, ci acţiunile şi faptele lui
conştiente şi intenţionate. Anume după fapte judecăm despre ceea ce reprezintă omul.
Aşadar, caracterul are o esenţă socială, adică depinde de concepţia despre lume a omului,
conţinutul şi caracterul activităţii lui, de grupul social în care el trăieşte şi activează, de interacţiunea
activă cu alţi oameni.

Întrebări şi exerciţii de verificare:


1. Explicaţi mecanismul de formare a caracterului.
2. Descrieţi structura caracterului.
3. Explicaţi importanţa trăsăturilor de caracter derivate din voinţă.
4. Determinaţi factorii ce contribuie la perfecţionarea caracterului.
5. Estimaţi trăsăturile de caracter intelectuale, volitive şi emotive personale. Autoanalizaţi-le.

Bibliografia
1. DORON, R.; PAROT, F. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: Humanitas, 2006. 886 p.
2. SAVCA, L. Psihologie: Manual pentru licee. Chişinău:Lumina, 2005. 192 p.
3. SILLAMY, N. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: LAROUSSE Univers Enciclopedic, 1998. 348
р.
4. ГАМЕЗО, М.В.; ДОМАШЕНКО, И.А. Атлас по психологии: Информ.-метод. пособие по
курсу «Психология человека». М.: Педагогическое общество России, 2004. 276 с.
5. КАРВАСАРСКИЙ, Б.Д. Клиническая психология: учебник. СПБ.: Питер, 2004. 960 с.
6. НЕМОВ, Р.С. Психология. Учеб. для студ. высш. пед. учебн. заведений М.: Гуманит. изд.
центр ВЛАДОС, 2002. Кн.1 688 с.
7. РАЙГОРОДСКИЙ, Д.Я. Психология и психоанализ характера. Хрестоматия по психологии
и типологии характеров. Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2002. 640 с.

62
SARCINI PENTRU LUCRUL INDIVIDUAL

1. Compuneţi schema logică a bazei cunoştinţelor pe tema cursului.


2. Din alternativele enumerate selectaţi acelea, care constituie sfera de cunoaştere a personalităţii.
1. atenţia 8. percepţia
2. senzaţia 9. caracterul
3. voinţa 10. aptitudinile
4. sentimentele 11. imaginaţia
5. memoria 12. creierul
6. temperamentul 13. conştiinţa
7. gândirea 14. psihicul
3. Eliminaţi cuvintele de prisos
1. senzaţie, percepere, voinţă;
2. sangvinic, coleric, flegmatic, atletic;
3. extraversie, introversie, labilitate, reactivitate;
4. idealism, materialism, dualism, behaviorism;
5. sublimaţie, libido, freudism, gestalt;
6. audiere, interviu, anchetare, autotrening;
7. gesturi, mimică, pantomimă, limbă;
8. miros, auz, văz, pipăit;
9. memorizare, recunoaştere, reproducere, păstrare, activitate;
10. bucurie, mirare, suferinţă, afect.
4. Daţi definiţia cât mai exactă posibila temperamentului, caracterului, memoriei.
5. Enumeraţi cât mai multe feluri de senzaţie.
6. Din lista propusă alegeţi fazele actului volitiv:
1. apariţia impulsului şi formularea scopului;
2. etapa de discutare şi lupta motivelor;
3. decizia;
4. executarea;
5. terminarea (acţiunii).
7. Numiţi operaţiunile de bază ale gândirii
1. analiza; 5. imaginaţia;
2. sinteza; 6. concretizarea;
3. comparaţia; 7. generalizarea;
4. abstractizarea; 8. concluzia.

63
GLOSAR AL TERMENILOR UTILIZAŢI

Nr. Noţiunea definiţia


1. Psihologie Ştiinţa despre suflet (în traducere din greacă
antică)
2. Sarcina de bază a psihologiei Studierea legităţilor activităţii psihice în
dezvoltarea ei
3. Metoda comparativă Cercetarea unor mecanisme de comportare şi
actelor psihologice în procesul dezvoltării în
comparaţie cu fenomenele similare ale altor
organisme
4. Metodele empirice Observaţia asupra anumitor evenimente,
clasificarea lor, stabilirea legăturilor legitative
între ele, includ observarea, autoobservarea
metodele experimentale (de laborator, naturală,
de formare); psihodiagnostice (teste, anchete,
interviuri, discuţii); analiza produselor activităţii;
metoda biografică.
5. Metoda de prelucrare a datelor Analiza materialului; include în sine metodele
cantitative (utilizarea statisticii matematice,
prelucrării datelor la calculator) şi metodele
calitative (diferenţierea materialelor pe grupuri)
6. Animism (din lat. „anima” – spirit, suflet) – concepţii
antice; conceperea sufletului ca o esenţă
independentă de corp, ce dirijează toate obiectele
vii şi nevii
7. Platon Savant şi filozof din Grecia Antică (a. 428-348 î
e. n.); reprezenta sufletul ca o unitate armonioasă
a bazei raţionale, tendinţelor mobile şi dorinţelor,
vorbea despre unitatea vieţii spirituale a omului
8. Aristotel Savant şi filozof din Grecia Antică (a. 384-322 î
e. n.); considera că sufletul nu are corp, el este
forma corpului viu, pricina şi scopul tuturor
funcţiilor vitale ale ei
9. I. Secenov Întemeietorul psihologiei ştiinţifice ruse, a
interpretat procesele psihologice prin cele
fiziologice
10. Behaviorism (din eng. „behavor” – comportament); o direcţie
în psihologia sec XX., ce neagă conştiinţa ca
obiect al studiului ştiinţific şi reducând psihicul
la diverse forme al comportamentului ca o
reacţie a organismului la mediul exterior;
fondator – J. Watson)
11. Gestalpsihologia Una din direcţiile psihologiei sec. XX, ce
studiază psihicul din punctul de vedere al unităţii
structurilor (formelor), gestalelor, fondator - V.
Keller

64
12. Freudism Un cuvînt în psihologia sec. XX, în care se
desfăşoară complexitatea exclusivă a vieţii
psihice a omului, se pune întrebarea vieţii lui
sexuale; fondator - I. Freud
13. Psihologia cognitivă Concepţia despre organismul uman ca un sistem,
preocupată de căutări active a informaţiei şi
prelucrarea ei; reprezentanţii – A. Noisser, A.
Pavliio
14. Psihologia umanitară Obiectul cercetării – personalitatea creativă
sănătoasă, scopul căreia este autorealizarea şi
autoactualizarea; reprezentant A. Maslou
15. Concepţia L. Vâgodski Introducerea concepţiei despre funcţiile psihice
supreme: gândirii, vorbirii, atenţiei, formarea
concepţiei cultural-istorice a dezvoltării psihice a
omului
16. Aportul lui A. Leontiev în Efectuarea unui ciclu de cercetări, ce desfăşoară
psihologie mecanismul de formare a funcţiilor supreme ale
psihicului
17. P. Galperin Autorul concepţiei formării în etape a acţiunilor
mentale (imagini, concepţii)
18. Psihicul omului Conştiinţa omului, fenomenele psihice interne,
imaginarea aspectului subiectiv al omului
19. Conştiinţa Forma supremă de integrare a psihicului,
rezultatul condiţiilor social-istorice a formării
omului în activitatea de muncă în permanenţă
comunicare cu oamenii
20. Individ Apartenenţa de origine a omului
21. Personalitate O calitate de sistem a omului, obţinută de individ
în activitatea de muncă şi comunicare, şi care
caracterizează măsura reprezentării relaţiilor
sociale în individ
22. Aspectul (imaginea „Eu-lui”) Un sistem de închipuiri al individului despre sine
însuşi, stabil, nu totdeauna conştientizat, retrăit
ca irepetabile, în baza căruia el îşi construieşte
interacţiunea sa cu alţi oameni
23. Atenţia Îndreptarea şi concentrarea conştiinţei asupra
oricărui obiect real, ce presupune majorarea
activităţii senzoriale, intelectuale şi motorie ale
individului
24. Senzaţia Un proces psihic simplu, ce constă în reflectarea
unor particularităţi ale obiectelor şi fenomenelor
lumii materiale, deasemenea şi stărilor interne
ale organismului la acţiunea directă a excitanţilor
asupra receptorilor corespunzători
25. Percepţia Reflectarea în conştiinţa omului a obiectelor sau
fenomenelor la acţiunea lor directă asupra
organelor si simţ

65
26. Memoria Memorarea, păstrarea şi reproducerea ulterioară
a urmelor experienţei anterioare
27. Gândirea Un proces psihic de căutare şi descoperire a
noului esenţial, social condiţionat, indivizibil
legat cu vorbirea, un proces de reflectare
generalizată a realităţii în procesul de analiză şi
sinteză al ei
28. Imaginaţia Un proces psihic de creare a imaginilor, ce
include preconizarea rezultatului activităţii
intuitive şi care asigură crearea programei de
conduită în acele cazuri, cînd situaţia
problematică se caracterizează prin
nedeterminare
29. Voinţa Reglementarea conştientă de către om a
comportamentului şi activităţii proprii, exprimată
prin însuşirea de a depăşi dificultăţile interne şi
externe la săvârşirea acţiunilor şi faptelor cu un
anumit scop
30. Sentimente Reacţionările interne ale omului la obiecte şi
fenomene ale realităţii, retrăite оn diferite forme
31. Emoţii Retrăirea temporară a unui sentiment oarecare
32. Temperament Totalitatea manifestărilor dinamice ale
psihicului, individual – specifică, natural –
condiţionată
33. Sangvinic Un om cu activitatea psihică, ce tinde la o
schimbare rapidă a impresiilor, ce retrăieşte uşor
nereuşitele, mobil, cu o mimică şi gesturi
expresive
34. Flegmatic Un om imperturabil, cu tendinţe şi dispoziţie
stabile, cu sentimente permanente, cu exprimarea
externă slabă a stărilor sufleteşti
35. Coleric Un om energic, capabil a se consacra acţiunii cu
o pasiune aparte, un om iute şi impulsiv,
predispus spre izbucniri emoţionale impetuoase
şi schimbări bruşte ale dispoziţiei
36. Melancolic Un om impresionabil, sensibil, însă, care extern
reacţionează slab la împrejurimi, cu mişcări
reţinute, voce înăbuşită
37. Caracter O totalitate a particularităţilor stabile, individuale
ale personalităţii, totalitate ce se formează şi se
exprimă în activitate şi comunicare
38. Aptitudini Particularităţi psihologice ale omului de care
depinde reuşita însuşirii cunoştinţelor,
perceperilor, deprinderilor, însă care singure nu
se reduc la prezenţa acestor conştiinţe, priceperi,
deprinderi
39. Talent Treapta superioară a dezvoltării aptitudinilor;
îmbinarea aptitudinilor, ce dau posibilitate
66
omului să execute reuşit, de sine stătător şi în
mod original o oarecare activitate de muncă
complicată
40. Comunicare Un proces multiplan al dezvoltării contactelor
între oameni, iniţial de necesitatea activităţii în
comun
41. Comunicarea verbală Procesul comunicării prin intermediul limbii
42. Comunicarea nonverbală Atitudinea emoţională, ce însoţeşte exprimarea
prin vorbire

TESTE PENTRU AUTOEVALUARE

Testul I.
1. Moduri de delimitare şi definire a obiectivului de studiu al psihologiei.
2. Relaţia psihologică cu celelalte ştiinţe.
3. Principalele etape ale evoluţiei cunoaşterii psihologice.
4. Psihologia generală şi psihologiile de ramură.
5. Specificul cunoaşterii psihologice.
6. Strategiile principale în cercetarea psihologică.
Testul II.
1. Noţiunea de psihic; evoluţia ei istorică.
2. Tipurile de raportări necesare pentru definirea noţiunii de psihic.
3. Specificul psihicului umane.
4. Structura sistemului psihic uman.
5. Analiză comparativă a subsistemelor componente ale sistemului psihic uman: inconştientul,
subconştientul, conştientul.
Testul III.
1. Sensibilitatea: definiţie, legi.
2. Noţiunea de analizator.
3. Definiţia şi caracteristicile senzaţiei.
4. Senzaţiile care furnizează informaţii despre însuşirile stimulilor externi.
5. Senzaţiile propriaceptive şi kinestezice.
6. Senzaţiile organice.
Testul IV.
1. Definiţia percepţiei.
2. Legile percepţiei.
3. Percepţia complexă: a spaţiului, a timpului, a mişcării.
4. Rolul percepţiei în reglarea acţiunilor motorii.
5. Analiza comparativă dintre senzaţie şi percepţie.
Testul V.
1. Definiţia şi caracterizarea generală a memoriei.
2. Procesele memoriei şi factorii care condiţionează calitatea şi eficienţa lor.
3. Formele memoriei; aspecte diferenţiale.
4. Modele explicative ale funcţiilor mnezice.
Testul VI.
1. Definiţia şi caracterizarea psihologică generală a gândirii.
2. Modele teoretice explicative ale gândirii.
3. Structura de conţinut a gândirii.
4. Structura operatorie a gândirii.
67
5. Principalele forme ale gândirii.
6. Gândirea ca proces de rezolvare a problemelor.
7. Stadiile genetice ale dezvoltării operaţiilor gândirii.
Testul VII.
1. Definirea şi caracterizarea psihologică a comunicării.
2. Limbajul nonverbal şi limbajul verbal.
3. Formele limbajului verbal.
4. Funcţiile limbajului.
Testul VIII.
1. Definiţia şi caracterizarea psihologică generală a imaginaţiei.
2. Formele imaginaţiei.
3. Rolul imaginaţiei în activitatea de creaţie.
Testul IX.
1. Definiţia atenţiei.
2. Mecanismele psihofiziologice ale atenţiei.
3. Neurochimia atenţiei.
4. Calităţile atenţiei.
5. Formele atenţiei.
Testul X.
1. Definiţia şi caracterizarea psihologică generală a voinţei.
2. Structura psihologică a actului voluntar.
3. Calităţile voluţionale ale personalităţii.
Testul XI.
1. Definiţia şi caracterizarea generală a afectivităţii.
2. Caracteristicile emoţiilor.
3. Structura sferei afective: emoţii primare – emoţii secundare; sentimente, pasiuni.
4. Locul emoţiei în structura şi dinamica afectivităţii.
Testul XII.
1. Definiţia şi caracterizarea generală a motivaţiei.
2. Funcţiile motivaţiei.
3. Structura internă a sferei motivaţionale.
4. Relaţia dintre motivaţie şi performanţa în activitate.
Testul XIV.
1. Activitatea umană: definire, structură, tipuri.
2. Stresul: factori, coping, consecinţe.
3. Temperamentul: definiţie, tipologie.
4. Caracterul: definiţie, structură.
5. Comparaţie: temperament – caracter.
6. Aptitudinile: definiţie, clasificare.
7. Inteligenţa – aptitudine superioară.

ÎNTREBĂRI ORIENTATIVE PENTRU EXAMEN


1. Apariţia psihologiei ca ştiinţă.
2. Obiectul de studiu al psihologiei.
3. Indicatorii comportamentali ai conştiinţei.
4. Relaţia conştient-inconştient.
5. Strategii în cercetarea psihologică.
6. Analiză comparativă între metoda observaţiei şi metoda experimentului de laborator.
7. Raportul ereditate-mediu în determinarea organizării psihocomportamentale a omului.
8. Sensibilitatea şi legile ei.
9. Definiţia şi caracterizarea psihologică generală a senzaţiei.
10. Caracterizarea principalelor modalităţi de senzaţii.
68
11. Legile generale ale percepţiei.
12. Percepţia spaţiului, timpului şi mişcării.
13. Determinanţii obiectivi şi subiectivi ai percepţiei.
14. Definiţia şi caracterizarea psihologică a reprezentărilor.
15. Calităţile reprezentărilor.
16. Principalele tipuri de reprezentări.
17. Structura de conţinut a gândirii.
18. Structura operatorie a gândirii.
19. Modele explicative ale gândirii.
20. Tipologia gândirii.
21. Analiza psihologică a procesului de rezolvare a problemelor.
22. Formele imaginaţiei.
23. Formele memoriei.
24. Calităţile memoriei.
25. Dinamica uitării.
26. Verigile funcţionale ale limbajului.
27. Particularităţile psihologice ale limbajului oral şi ale celui scris.
28. Funcţiile limbajului şi relaţia dintre ele.
29. Definirea şi particularităţile atenţiei.
30. Calităţile atenţiei.
31. Particularităţile psihologice ale afectivităţii.
32. Structura psihologică a procesului emoţional.
33. Forme de organizare ale afectivităţii.
34. Rolul emoţiei în activitate.
35. Mecanismul procedurii emoţiei.
36. Definirea şi caracterizarea generală a motivaţiei.
37. Forme şi niveluri de integrare a motivaţiei.
38. Motivaţie şi frustrare.
39. Structura şi fazele actului voluntar.
40. Calităţile voinţei.
41. Temperamentul: caracterizare şi criterii de clasificare.
42. Caracterul: definiţie, structură.

BIBLIOGRAFIA

1. ABRIC, Jean-Claude. Psihologia comunicării: teorii si metode. Iaşi: Editura Polirom, 2002. 206 p.
2. BABAN, A. Stres şi Personalitate. Iaşi: Еditura Presa Universitară Clujeană, 2000. 231 p.
3. BUTLER, G.; MCMANUS, F. Psihologia. Foarte scurtă introducere. Bucureşti: Editura ALLFA,
2002. 208 p.
4. CHEMAMA, R. Dicţionar de psihanaliză. Bucureşti: LAROUSSE UNIVERS ENCICLOPEDIC,
1997. 384 р.
5. COSMOVICI, A. Psihologie generală. Iaşi: Polirom, 1997. 235 p.
6. COSMOVICI, A.; IACOB, L. Psihologie şcolară. Iaşi: Polirom, 1999. 304 p.
7. DAFINOIU, I. Personalitatea. Metode calitative de abordare. Observaţia şi interviul. Iaşi:
Polirom, 2002. 248 p.
8. DORON, R.; PAROT, F. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: Humanitas, 2006. 886 p.
9. DRAPEAU, Ch. Învaţă să înveţi repede. Bucureşti: Teora SRL, 2006. 175 p.
10. ENĂCHESCU, C. Tratat de igienă mintală. Iaşi: Polirom, 2004. 408 p.
11. GOLEMAN, D. Inteligenţa emoţională. Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2001, 424 p.
12. HAWKINS, J.P. Hipnoza şi stresul: ghid pentru clinicieni. Iaşi: Polirom, 2009. 419 p.
13. KEIRSEY, D. Personalitate şi temperamente: descriere şi compatibilităţi. Iaşi: Polirom, 2009. 285
p.
69
14. LÉGERON, P. Cum să te aperi de stres.Bucureşti: Editura Trei, 2003. 342 p.
15. LUBAN-PLOZZA, B. Dimensiunea psihosocială a practicii medicale. Bucureşti: Infomedica,
2003. 409 p.
16. MICLEA, M. Psihologie cognitivă.Cluj-Napoca: Casa de Editură GLORIA S.R.L., 1994. 488 p.
17. MOREL, C. ABC-ul interpretării viselor. Iaşi: Polirom, 2008. 398 p.
18. ROSENBERG, M. Comunicarea non-violentă. Limbajul vieţii. Chişinău: Epigraf, 2005. 224 p.
19. SAVCA, L. Psihologie: Manual pentru licee. Chişinău:Lumina, 2005. 192 p.
20. SILLAMY, N. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: LAROUSSE Univers Enciclopedic, 1998. 348
р.
21. BRAISBY, N.; GELLATLY, A. Cognitive Psychology. Oxford : Oxford University Press, 2005.
684 p.
22. АБРАМОВ, Ю.А.; ДЕМИН, В.Н. 100 великих книг. М.: Вече, 2003. 480 с.
23. БОЙКО, Е.И. Мозг и психика. (Физиология, психология, кибернетика). М.: Просвещение,
1969. 191 с.
24. ВЕКИЛОВА, С.А. История психологии: конспект лекций. М.: АСТ; СПб.: Сова. 2005. 156 с.
25. ГАМЕЗО, М.В.; ДОМАШЕНКО, И.А. Атлас по психологии: Информ.-метод. пособие по
курсу «Психология человека». М.: Педагогическое общество России, 2004. 276 с.
26. ДРУЖИНИНА, В.Н. Психология. Учебник для экономических вузов. СПб.: Питер, 2002.
672 с.
27. ИЗАРД, К. Психология эмоций. СПб.: Питер, 1999. 464 с.
28. ИЛЬИН, Е.П. Эмоции и чувства. СПб.: Питер, 2001. 752 с.
29. КАРВАСАРСКИЙ, Б.Д. Клиническая психология: учебник. СПБ.: Питер, 2004. 960 с.
30. КОЭН, Д. Язык жестов. М: ЭКСМО, 2004. 176 с.
31. ЛУРИЯ, А. Потерянный возвращенный мир. М: Изд-во МГУ, 1971. 125 с.
32. МАТЮГИН, И.Ю.; ЖЕМАЕВА, Е.Л. Магия памяти. Д.: Сталкер, 1998. 416 с.
33. НЕМОВ, Р.С. Психология. Учеб. для студ. высш. пед. учебн. заведений М.: Гуманит. изд.
центр ВЛАДОС, 2002. Кн.1 688 с.
34. НЭПП, М. Невербальное общение. Полное руководство. СПБ.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2007.
512 с.
35. ПЕТРОВСКИЙ, А.В.; ЯРОШЕВСКИЙ, М.Г. История и теория психологии. Том 1. Ростов-
на-Дону: Изд. Феникс, 1996. 416 с.
36. ПЛАТОНОВ, К. Занимательная психология. СПБ.: Питер Пресс, 1997. 288 с.
37. РАЙГОРОДСКИЙ, Д.Я. Психология и психоанализ характера. Хрестоматия по психологии
и типологии характеров. Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2002. 640 с.
38. РЕЙД, М.; ХЭММЕРСЛИ, Р. Как развить навыки успешного общения: Практическое
руководство. М: ЭКСМО, 2003. 352 с.
39. САНДОМИРСКИЙ, М.Е. Защита от стресса. Физиологически-ориентированный подход к
решению психологических проблем (Метод РЕТРИ). М.: Изд-во Института Психотерапии,
2001. 336 с.
40. СТЕПАНОВ, С. Язык внешности. М: ЭКСМО, 2003. 416 с.
41. ХЕРМАНИ, Д.; ГРЮНБЕРГ, М. Язык памяти. М: ЭКСМО, 2007. 256 с.
42. ХОК, Р. 40 исследований, которые потрясли психологию. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006.
509с.
43. ШУЛЬЦ, Л. Язык интуиции. М: ЭКСМО, 2003. 448 с.
44. ЩЕРБАТЫХ, Ю. Психология стресса. М: ЭКСМО, 2005. 304 с.
45. ЭКМАН, П. Психология эмоций. Я знаю что ты чувствуешь. СПБ.: Питер, 2010. 334 с.
46. ЯРОВИЦКИЙ, В. 100 великих психологов. М.: Вече, 2004. 432 с.

70