Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERUL EDUCAŢIEI, TINERETULUI ŞI SPORTULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA


DEPARTAMENTUL PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
CATEDRA PSIHOLOGIE

Programa analitică la disciplina

PSIHOLOGIA GENERALĂ
Pentru asistenti sociali si sociologi

Autori: Calancea Veronica, Magistru în psihologie


Anul de studii: I (AS şi S)
Semestrul: I
Numărul total de ore: 180
Numărul de ore de contact: 90
Din ele prelegeri: 60 seminare: 30
Credite ECTS: 6

Programa a fost discutată şi aprobată la şedinţa Catedrei Psihosociologie şi


Asistenţă Socială, proces verbal nr.____ din _____________________ 2009

Şef catedră
Conf. univ., dr. Rusnac Svetlana __________________

Director departament
Conf. univ., dr. Nicolae Sali _____________________

Preşedintele comisiei metodice departamentale


Conf. univ., dr. Victoria Gonţa_____________________
STANDARD CURRICULAR AL DISCIPLINEI
Numărul total de ore: 180
Numărul orelor de contact: 90 ore, dintre care prelegeri – 60 ore, ore practice – 30 ore.
Credite ECTS: 6
Semestrul: I
Evaluare: examen scris
Publicul vizat: anul I

Competenţe gnosiologice şi praxiologice preliminare:


din domeniul:
 biologiei – structură, funcţii a celulelor nervoase, a sistemului nervos;
 anatomiei – structura şi funcţiile creerului şi a sistemului nervos uman, reflexe necondiţionate /
condiţionate.

Interdisciplinaritatea: anatomia şi fiziologia sistemului nervos, neuropsihologie, antropologie.

Poziţionarea disciplinei în planul de studii: fundamental, obligatoriu

OBIECTIVE FORMATIV – DEZVOLTATIVE:


La finele cursului studenţii trebuie să achiziţioneze următoarele:

COMPETENŢE GNOSIOLOGICE:
- să opereze cu aparatul epistemologic al disciplinei
- să explice legităţile de funcţionare a proceselor psihice – percepţia, memoria, atenţia etc.
- să identifice rolul fiecărui fenomen psihic studiat în activitatea omului
- să interpreteze definiţiile proceselor, stărilor şi însuşirilor psihice

COMPETENŢE PRAXIOLOGICE:
- să utilizeze recomandările ergonomice în exploatarea propriilor procese psihice
- să analizeze materialul teoretic, să discrimineze ideile principale
- să compare asemănările şi deosebirile dintre senzaţii şi percepţii, percepţii şi reprezentare,
reprezentare şi memorie, memorie şi imaginaţie

COMPETENŢE DE CERCETARE
- să optimizeze procesul de acumulare a cunoştinţelor noi prin metode personale de analiză,
sinteză, memorare a informaţiei
- să selecteze concepţii a diferiţi autori care abordează problema cunoaşterii, a reflectării lumii
înconjurătoare;
- să propună abordări (formulări) personale a unor probleme sociale ce pot fi explicate prin
intermediul teoriilor studiate în cadrul cursului
CONŢINUTUL PROGRAMEI CONFORM GRILEI:
A) PRELEGERI

№ TEMA FORMA №
d.r. PRZENTĂRII DE ORE
I. Introducere în psihologia generală
1. Psihologia ca ştiinţă. Evoluţia obiectului de studiu al psihologiei. Interactivă 2
Metode de cercetare în psihologie.
2. Locul psihologiei în sistemul ştiinţelor contemporane. Clasică 2
Interacţiunea psihologiei cu alte ştiinţe. Principalele încrengături ale
psihologiei.
3. Psihicul – evoluţie, caracteristici generale şi funcţii. Criterii de Clasică, interactivă 4
determinare a apariţiei psihicului. Iritabilitatea. Sensibilitatea.
Stadiile de dezvoltare a psihicului.
4. Sistemul psihic uman. Nivelurile sistemice ale sistemului psihic Clasică, interactivă 4
uman. Conştientul. Subconştientul. Inconştientul.
II. Procese psihice
1. Senzaţiile. Conceptul de senzaţie. Principalele caracteristici şi Clasică 2
legităţile generale ale senzaţiilor.
2. Percepţia. Conceptul de percepţie şi caracterizarea principalelor Clasică 4
sale particularităţi. Percepţia ca proces. Formele percepţiilor.
3. Reprezentările. Reprezentările ca proces cognitiv secundar. Clasică 2
Funcţiile reprezentărilor. Structuri operatorii şi produse.
4. Memoria. Definire şi caracterizare generală. Baza fiziologică a Clasică, interactivă 4
memoriei. Asociaţiile. Formele memoriei. Rolul memoriei în viaţa
psihică. Condiţiile optime ale memoriei. Recunoaşterea şi
reproducerea. Patologia memoriei.
5. Gîndirea. Caracterizarea generală a gîndirii. Raţionamentul. Clasică, interactivă 4
Rezolvarea de probleme.
6. Limbajul. Conceptul de limbaj. Neurofoziologia limbajului. Clasică 2
Repere psihogenetice în dobîndirea limbajului. Formele şi funcţiile
limbajului.
7. Imaginaţia şi creativitatea. Caracterizarea imaginaţiei şi Clasică 2
creativităţii. Rolul şi factorii creativităţii. Procesele fundamentale
ale imaginaţiei. Formele imaginaţiei. Dezvoltarea creativităţii.
8. Atenţia. Caracterizarea generală a atenţiei. Modele fiziologice ale Clasică, interactivă 2
atenţiei.teoria filtrului şi atenţia selectivă. Relatiile dintre activitatea
reticulară şi activitatea corticală.Neurochimia atenţiei şi unele
trăsături de personalitate. Atenţia, vigilenţa şi activităţile
informaţionale. Însuşirile atenţiei.
9. Activitatea umană. Psihicul şi activitatea umană. Tipurile Clasică, interactivă 2
activităţii umane. Rolul activităţii în dezvoltarea intelectuală.
Deprinderi, priceperi,obişnuinţe.
10. Voinţa. Probleme controversate ale voinţei. Determinarea voinţei. Clasică, interactivă 2
Specificul psihologic al voinţei. Structura şi fazele actului voluntar.
Defectele voinţei.
11. Afectivitatea. Caracterizarea stărilor afective. Formele stărilor Clasică, interactivă 4
afective. Dispoziţiile. Emoţiile. Teorii asupra naturii emoţiilor.
Sentimentele. Pasiunile. Dezvoltarea afectivităţii.
III. Stările psihice şi reglarea lor
1. Stările funcţionale ale organismului şi adaptarea omului. Clasică, interactivă 2
Noţiuni generale despre procesul de adaptare la om. Ipostaze ale
adptării. Noţiuni generale despre stările funcţionale ale
organismului.
2. Stresul emoţional şi reglarea stărilor emoţionale. Noţiuni Clasică, interactivă 2
introductive despre stres. Precursori ai teoriei stresului. Factorii de
stres. Evaluarea stresorilor şi procesul de coping. Consecinţele
stresului.
IV. Însuşirile psihice ale personalităţii
1. Orientarea şi motivaţia personalităţii. Definirea şi funcţiile Clasică 2
motivaţiei. Modalităţi şi structuri ale motivaţiei. Formele
motivaţiei. Motivaţie şi performanţă.
2. Aptitudinile – latura instrumental – operaţională a Clasică, interactivă 4
personalităţii. Caracterizarea aptitudinilor. Talentul. Predispoziţii
şi interese.
3. Temperamentul – latura dinamico – energetică a individului. Clasică, interactivă 4
Definirea temperamentului. Particularităţile temperamentului.
Tipologia temperamentului.
4. Caracterul – latura relaţional – valorică a personalităţii. Clasică 4
Definiţia caracterului. Clasificarea trăsăturilor de caracter.
Particularităţile caracterului.
Total 60

B) SEMINARE

№ TEMA FORMA №
d.r. PREZENTĂRII DE ORE
1. Stadiile de dezvoltare a psihicului. Psihicul senzorial. Psihicul Interactivă 2
perceptiv. Studii comparative.
2. Nivelurile sistemice ale sistemului psihic uman. Conştiinţa. Interactivă 2
Subconştientul. Inconştientul.
3. Bazele fiziologice ale senzaţiilor şi percepţiilor. Senzaţii vizuale Rapoarte 2
(efectele fiziologice şi psihologice ale culorilor), auditive, olfactive,
gustative, chinestezice.
4. Procese psihice senzoriale (senzaţiile, percepţiile, reprezentările). Lucrare scrisă №1 2
5. Factorii, legile şi optimizarea memoriei. Memorie şi uitare. Interactivă 2
6. Procese psihice cognitive superioare (memoria, gîndirea). Lucrare scrisă №2 2
7. Imaginaţia ca proces predilect al creativităţii. Tehnici şi procedee de Interactivă 2
stimulare a creativităţii.
8. Atenţia – fenomen de activare selectivă a energiei psihonervoase. Reproductivă 2
Caracterizarea actelor voluntare
9. Procese psihice reglatorii Lucrare scrisă №3 2
10. Strategii de coping la stres Rapoarte 2
11. Aptitudinile – între ereditar şi dobîndit. Determinarea aptitudinilor Interactivă 2
generale
12. Tablouri temperamentale. Determinarea tipului temperamental Interactivă 2
13. Caracterul. Atitudinea faţă de sine. Determinarea autoaprecierii şi a Interactivă 2
nivelului de aspiraţii.
14. Aptitudinile – Temperamentul - Caracterul Lucrare scrisă №4 2
15. Pregătire către testul final Simulare de test final 2
16. Total 30
C) TEMATICA RAPOARTELOR PROPUSE STUDENŢILOR PENTRU EVALUAREA
LUCRULUI INDIVIDUAL

1.1 Concepţia idealistă şi materialistă referitor la apariţia şi dezvoltarea psihicului


1.2 Stadiile dezvoltării psihice
1.3 Funcţii psihice elementare şi superioare la om
1.4 Operaţii intelectuale la animale şi om

2.1 Mecanisme psihofiziologice de formare a senzaţiilor


2.2 Legităţi şi taine ale percepţiei vizuale la om
2.3 Iluziile vizuale
2.4 Percepţia, înnăscută sau dobîndită?

3.1 Ebbinghaus şi teoria asociaţionistă


3.2 Abordări recente în studierea memoriei
3.3 Cum să-ţi ajuţi memoria
3.4 Perspectiva piagetiană asupra gîndirii
3.5 Modelul gestaltist al gîndirii
3.6 Modelul behaviorist al gîndirii
3.7 Perspectiva cognitivistă asupra gîndirii
3.8 Factori care pot influenţa rezolvarea de probleme

4.1 Adaptarea psihică şi psihofiziologică a omului.


4.2 Mecanisme de reglare a stărilor emoţionale
4.3 Specificul individual de confruntare cu stresul
SURSE BIBLIOGRAFICE
a) Surse bibliografice obligatorii
1. Buzdugan, Tiberiu “Psihologia pe înţelesul tuturor”, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică,
1999
2. Cosmovici, Andrei “Psihologie generală”, Iaşi, Polirom, 1996
3. Popescu – Neveanu, Paul; Zlate, Mielu; Creţu, Tinca “Psihologie”, Bucureşti, Editura Didactică
şi Pedagogică, 1996
4. Немов Р., «Психология», Книга 1, Москва, Владос, 2000
5. Маклаков А., «Общая психология», Питер, 2005
6. Столяренко Л., «Основы психологии», Ростов-на-Дону, Феникс, 2003

b) Bibliografie extinsă
1. Malim, Tony, “Procese cognitive”, Bucureşti, 1999
2. Radu, Ion, “Introducere în psihologia contemporană” Cluj – Napoca, Sincron, 1991
3. Zlate, Mielu, “Introducere în psihologie”, Bucureşti, Casa de Editură şi Presă, “Şansa”, 1996
4. Братусь Б., «Аномалии личности», Москва, Мысль, 1999
5. Гиппенрейтер Ю., «Введение в общую психологию», Курс лекций: Учебное пособие для
вузов, Москва, 1997
6. Грегори Р. «Глаз и мозг. Психология зрительного восприятия», Москва, Прогресс, 1998
7. Дружинин В., «Психология общих способностей», Питер, 1999
8. Ильин Е., «Мотивация и мотивы», Питер, 2000
9. Ильин Е., «Психология воли», Питер, 2000
10. Изард К. «Психология эмоций», Питер, 1999
11. Рубинштейн С. «Основы общей психологии», Питер, 2001
12. Селье Г. «Стресс без дистресса», Рига, 2000
13. Фрейд З., «Психология бессознательного», Москва, Просвящение, 2003

c) Surse internet
www.google.com, www.rambler.ru, www.findarticles.com, www.abalusoft.info, www.msn.ru, www.msr.ru
STRATEGII DE EVALUARE:

Evaluare:
a) Iniţială:
 prezentarea rapoartelor şi elaborarea criteriilor de apreciere a prezentărilor ascultate;
 autoevaluarea în baza familiarizării studenţilor cu cerinţele faţă de competenţelor academice pe
parcursul şi la finalul cursului.

b)Curentă:
 pregătirea pentru seminare;
 4 lucrări tematice (scrise) obligatorii;
 prezentarea rapoartelor;
 elaborare de informaţii suplimentare în cadrul fiecărei teme (scheme, tabele, materiale
ilustrative, descriere de experimente);
 evaluarea lucrului cu literatura recomandată.

c) Finală: pre – test, test de examenare finală

Cerinţe pentru testul final – scris:


Numărul de întrebări – 90

Modalitatea de acordare a punctelor:


răspuns corect – 2;
răspuns incomplet – 1;
lipsa răspunsului - 0

Algoritmul de calculare a notelor pentru testul final:


“10” – 170 -180
“9” – 150 - 169
“8” – 130 -149
“7” – 101 -129
“6” – 91 -100
“5” – 80 - 90
“4” – pînă la 79

Aprecierea finală se compune din: media de la seminare, media de la lucrările scrise, nota de la
prezentarea rapoartelor şi nota de la testul final. Vor fi stimulaţi studenţii care vor participa la
elaborare de materiale informative suplimentare şi prezentare de rapoarte în formă interactivă.
TESTE PENTRU AUTOEVALUARE
Testul I
1. Moduri de delimitare şi definire a obiectivului de studiu al psihologiei;
2. Relaţia psihologică cu celelalte ştiinţe;
3. Principalele etape ale evoluţiei cunoaşterii psihologice;
4. Psihologia generală şi psihologiile de ramură.
Testul II
1. Specificul cunoaşterii psihologice;
2. Strategiile principale în cercetarea psihologică;
3. Modelele psihologiei; imaginarea unor proiecte de cercetare cu principalele
metode.
Testul III
1. De ce este necesară desprinderea şi formularea unor principii metodologice
generale în psihologie ?
2. Principiul determinismului extern; conţinut şi valoare metodologică;
3. Principiul relaţionării psihic-creier; conţinut şi importanţă metodologic;
4. Principiul reflectării şi modelării informaţionale; importanţa lui pentru
realizarea unei înţelegeri ştiinţifice a naturii psihicului;
5. Principiul acţiunii şi al unităţii conştiinţă-activitate;
6. Principiul genetic şi al istorismului; argumentarea acţiunii lui în sfera
psihologiei.
Testul IV
1. Noţiunea de lege şi legitate în psihologie;
2. Tipuri de legi în domeniul psihologiei (după sfera de cuprindere, după conţinutul
pe care-l guvernează).
Testul V
1. Noţiunea de psihic; evoluţia ei istorică;
2. Tipurile de raportări necesare pentru definirea noţiunii de psihic;
3. Specificul psihicului umane;
4. Structura sistemului psihic uman;
5. Analiză comparativă a subsistemelor componente ale sistemului psihic uman:
inconştientul, subconştientul, conştientul.
Testul VI
1. Sensibilitatea: definiţie, legi;
2. Noţiunea de analizator;
3. Definiţia şi caracteristicile senzaţiei;
4. Senzaţiile care furnizează informaţii despre însuşirile stimulilor externi;
5. Senzaţiile propriaceptive şi kinestezice;
6. Senzaţiile organice;
7. Definiţia percepţiei; disputa dintre asociationism şi gesaltism ;
8. Legile percepţiei: asociaţioniste, gestaltiste, generale;
9. Percepţia complexă: a spaţiului, a timpului, a mişcării;
10. Rolul percepţiei în reglarea acţiunilor motorii;
11. Analiza comparativă dintre senzaţie şi percepţie;
12. Definiţia şi trăsăturile reprezentatorii;
13. Tipologia reprezentărilor;
14. Valoarea instrumentală a reprezentării;
15. Definiţia şi caracterizarea psihologică generală a gândirii;
16. Modele teoretice explicative ale gândirii;
17. Structura de conţinut a gândirii;
18. Structura operatorie a gândirii;
19. Principalele forme ale gândirii;
20. Gândirea ca proces de rezolvare a problemelor;
21. Stadiile genetice ale dezvoltării operaţiilor gândirii;
22. Definiţia şi caracterizarea psihologică generală a imaginaţiei
23. Formele imaginaţiei
24. Rolul imaginaţiei în activitatea de creaţie
25. Definiţia şi caracterizarea generală a memoriei
26. Procesele memoriei şi factorii care condiţionează calitatea şi eficienţa lor
27. Formele memoriei; aspecte diferenţiale
28. Modele explicative ale funcţiilor mnezice
Testul VII
1. Definiţia şi caracterizarea generală a motivaţiei
2. Funcţiile motivului
3. Structura internă a sferei motivaţionale
4. Relaţia dintre motivaţie şi performanţa în activitate
5. Definiţia şi caracterizarea generală a afectivităţii
6. Caracteristicile emoţiilor
7. Structura sferei afective: emoţii primare – emoţii secundare; sentimente, pasiuni
8. Locul emoţiei în structura şi dinamica afectivităţii
Testul VIII
1. Definirea şi caracterizarea psihologică a comunicării
2. Limbajul nonverbal şi limbajul verbal
3. Formele limbajului verbal
4. Funcţiile limbajului
Testul IX
1. Definiţia atenţiei
2. Mecanismele psihofiziologice ale atenţiei
3. Calităţile atenţiei
4. Formele atenţiei
5. Definiţia şi caracterizarea psihologică generală a voinţei
6. Structura psihologică a actului voluntar
7. Calităţile voluţionale ale personalităţii
Testul X
1. Temperamentul: definiţie, tipologie
2. Caracterul: definiţie, structură
3. Aptitudinile: definiţie, clasificare.
ÎNTREBĂRI ORIENTATIVE PENTRU EXAMEN
1. Apariţia psihologiei ca ştiinţă;
2. Obiectul de studiu al psihologiei ;
3. Indicatorii comportamentali ai conştiinţei;
4. Relaţia conştient-inconştient;
5. Strategii în cercetarea psihologică;
6. Analiză comparativă între metoda observaţiei şi metoda experimentului de
laborator;
7. Raportul ereditate-mediu în determinarea organizării psihocomportamentale a
omului;
8. Sensibilitatea şi legile ei;
9. Definiţia şi caracterizarea psihologică generală a senzaţiei;
10.Caracterizarea principalelor modalităţi de senzaţii;
11.Legile generale ale percepţiei;
12.Percepţia spaţiului, timpului şi mişcării;
13.Determinanţii obiectivi şi subiectivi ai percepţiei;
14.Definiţia şi caracterizarea psihologică a reprezentărilor;
15.Calităţile reprezentărilor;
16.Principalele tipuri de reprezentări;
17.Structura de conţinut a gândirii;
18.Structura operatorie a gândirii;
19.Modele explicative ale gândirii;
20.Tipologia gândirii;
21.Analiza psihologică a procesului de rezolvare a problemelor;
22.Formele imaginaţiei;
23.Formele memoriei;
24.Calităţile memoriei;
25.Dinamica uitării;
26.Verigile funcţionale ale limbajului;
27.Particularităţile psihologice ale limbajului oral şi ale celui scris;
28.Funcţiile limbajului; relaţia dintre ele;
29.Calităţile atenţiei;
30.Modele psihologice ale atenţiei;
31.Particularităţile psihologice ale afectivităţii;
32.Structura psihologică a procesului emoţional;
33.Forme de organizare ale afectivităţii;
34.Rolul emoţiei în activitate;
35.Mecanismul procedurii emoţiei;
36.Definirea şi caracterizarea generală a motivaţiei;
37.Forme şi niveluri de integrare a motivaţiei;
38.Motivaţie şi frustrare;
39.Structura şi fazele actului voluntar;
40.Calităţile voinţei;
41.Temperamentul: caracterizare şi criterii de clasificare;
42.Caracterul: definiţie, structură.