Sunteți pe pagina 1din 222

ANCA MIRON

Editura „Gr. T. Popa”, U.M.F. Iaşi


2007
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
MIRON, ANCA
Plantele medicinale în profilaxia şi tratamentul unor afecţiuni
cardiovasculare/ Anca Miron - Iaşi: Editura Gr. T. Popa, 2007.
ISBN 978-973-7682-31-4

617.322:616.1
633.88
633.82

Referenţi ştiinţifici: Prof. dr. Mircea Pavelescu – U.M.F. „Gr. T. Popa” Iaşi
Prof. dr. Ilioara Oniga – U.M.F. „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

Tehnoredactare computerizată: ing. Sorin Popescu


Grafica şi coperta: Marius Atanasiu

Editura „Gr. T. Popa”


Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi
Str. Universităţii nr. 16

Toate drepturile asupra acestei lucrări aparţin autorului şi Editurii „Gr.T. Popa"
Iaşi. Nici o parte din acest volum nu poate fi copiată sau transmisă prin nici un mijloc,
electronic sau mecanic, inclusiv fotocopiere, fără permisiunea scrisă din partea
autorului sau a editurii.

Tiparul executat la Tipografia Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi


str. Universităţii nr. 16, cod. 700115, Tel. 0232 267798 int. 231, Fax 0232 211820
Cuvânt înainte

Afec]iunile cardiovasculare reprezint\ `n prezent principala


cauz\ a deceselor atât `n ]\rile dezvoltate economic, cât [i `n ]\rile `n
curs de dezvoltare.
Dac\ la `nceputul secolului XX mortalitatea prin afec]iuni
cardiovasculare era sub 10%, la sfâr[itul secolului aceasta a crescut
la 50% `n ]\rile dezvoltate [i la 25% `n ]\rile `n curs de dezvoltare.
Conform statisticilor, peste 60% din decesele `nregistrate `n
România sunt cauzate de afec]iuni cardiovasculare, ]ara noastr\
aflându-se pe primul loc `n Europa. Aceste date sunt extrem de
`ngrijor\toare mai ales dac\ se are `n vedere faptul c\ `n Europa
media deceselor provocate de afec]iunile cardiovasculare este de 30%.
Dar afec]iunile cardiovasculare reprezint\ o problem\ major\ de
s\n\tate public\ nu numai prin prisma mortalit\]ii [i morbidit\]ii, ci [i
prin cheltuielile pe care le implic\, atât directe (cheltuieli pentru
profilaxie [i tratament), cât [i indirecte (cheltuieli pentru acoperirea
pierderilor cauzate de incapacitatea de munc\ [i decesele premature).
Aceste aspecte, la care se adaug\ cre[terea inciden]ei anumitor
afec]iuni cardiovasculare (boala coronarian\), justific\ interesul
pentru identificarea unor noi mijloace eficiente `n profilaxia [i
tratamentul acestora.
Plantele medicinale `n profilaxia [i tratamentul unor afec]iuni
cardiovasculare [i-a propus s\ atrag\ aten]ia asupra numeroaselor
posibilit\]i de profilaxie [i tratament (complementar, de `ntre]inere),
precum [i a avantajelor pe care fitoterapia le ofer\ fa]\ de tratamentul
clasic cu medicamente de sintez\. Fitopreparatele sunt, de fapt,
amestecuri complexe de substan]e care ac]ioneaz\ sinergic [i/sau
complementar. Ca urmare, au un profil farmacologic mult mai
complex decât al medicamentului de sintez\. ~n multe afec]iuni
cardiovasculare (hipertensiunea arterial\, boala cardiac\ ischemic\,
afec]iunile venoase), care au o etiopatogenie multifactorial\,
fitopreparatele ofer\ principiile active capabile s\ ac]ioneze la diferite
nivele [i astfel s\ regleze mecanismele responsabile de declan[area
bolii. Fitopreparatele au o ac]iune farmacologic\ blând\ [i sunt grevate
de mai pu]ine efecte adverse comparativ cu medicamentele de sintez\.
De[i nu este lipsit\ de limite, fitoterapia trebuie s\ fie o
component\ indispensabil\ a farmacoterapiei cardiovasculare
moderne [i prima op]iune `n profilaxia afec]iunilor cardiovasculare.

Anca Miron
snirpuC

1 lulotipaC
1 ......................... ECAIDRAC IEŢNEICIFUSNI AIPARETOTIF
niţnoc erac elategev esudorP .ecinotoidrac edizoreteH .1 .1
4 .............................................................. ecinotoidrac edizoreteh
5 .......................... ecinotoidrac roledizoreteh arutcurtS .1 .1 .1
6 ...... ecinotoidrac roledizoreteh la cigolocamraf luliforP .2 .1 .1
8 ................ecinotoidrac roledizoreteh acitenicocamraF .3 .1 .1
01..... ecinotoidrac roledizoreteh ela ecitueparet irăzilitU .4 .1 .1
01...................... ecinotoidrac roledizoreteh aigolocixoT .5 .1 .1
11................................. ediolatigid ,ecilatigid edizocilG .6 .1 .1
21....................................................... abreh sidinodA .7 .1 .1
41.................................................. abreh eairallavnoC .8 .1 .1
61....................................................... muilof irdnaelO .9 .1 .1
71........................................................sublub eallicS .01 .1 .1
91..................................................nemes itnahportS .11 .1 .1
12.............................................................ărutpeceR .21 .1 .1
52 ........................... sutcurf igeatarC .erolf muc muilof igeatarC .2 .1
52................................................. ăcimihc eițizopmoC .1 .2 .1
92 ................................................................ cigolocamraf liforP .2 .2 .1
64............................................ ăcitueparet nî erazilitU .3 .2 .1
05....................................................... esrevda iițcaeR .4 .2 .1
15...................................esaotnemacidem inuițcaretnI .5 .2 .1
25........................................ iițacidniartnoc iș iițuacerP .6 .2 .1

2 lulotipaC
65 ....................... ECIMEHCSI IEITAPOIDRAC AIPARETOTIF
16 ......................................................... erolf muc muilof igeatarC .1 .2
26.................................................. cigolocamraf liforP .1 .1 .2
86............................................ ăcitueparet nî erazilitU .2 .1 .2
96 ................................................................................. solf eacinrA .2 .2
96 ............................................................... ăcimihc eițizopmoC .1 .2 .2
07.................................................. cigolocamraf liforP .2 .2 .2
47............................................ ăcitueparet nî erazilitU .3 .2 .2
47....................................................... esrevda iițcaeR .4 .2 .2

eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


47 ............................................................. sutcurf eagansiv immA .3 .2
57................................................. ăcimihc eițizopmoC .1 .3 .2
57.................................................. cigolocamraf liforP .2 .3 .2
77 ......................................................... ăcitueparet nî erazilitU .3 .3 .2
77....................................................... esrevda iițcaeR .4 .3 .2
vitneverp lor uc elategev evitca iipicnirp/esudorp etlA .4 .2
77 ...........................................................ăcimehcsi aitapoidrac nî

3 lulotipaC
78 ............................ ECAIDRAC ROLIIMTIRA AIPARETOTIF
19 ....................................................... abreh iirapocs inmahtoraS .1 .3
29................................................. ăcimihc eițizopmoC .1 .1 .3
29.................................................. cigolocamraf liforP .2 .1 .3
39............................................ ăcitueparet nî erazilitU .3 .1 .3
39....................................................... esrevda iițcaeR .4 .1 .3
roliimtira lutnematart nî etazilitu elategev esudorp etlA .2 .3
39 ...................................................................................... ecaidrac

4 lulotipaC
79 ................... ELAIRETRA IINUISNETREPIH AIPARETOTIF
001 ...................................................................... xidar eaiflowuaR .1 .4
101 ............................................... ăcimihc eițizopmoC .1 .1 .4
201 ................................................ cigolocamraf liforP .2 .1 .4
301 .......................................... ăcitueparet nî erazilitU .3 .1 .4
301 ..................................................... esrevda iițcaeR .4 .1 .4
301 .................................................................. abreh icsiV .2 .4
401 ............................................... ăcimihc eițizopmoC .1 .2 .4
501 ................................................ cigolocamraf liforP .2 .2 .4
601 .......................................... ăcitueparet nî erazilitU .3 .2 .4
701 ..................................................... esrevda iițcaeR .4 .2 .4
701 ...................................................................... sublub ivitas iillA .3 .4
801 ............................................... ăcimihc eițizopmoC .1 .3 .4
011 ................................................ cigolocamraf liforP .2 .3 .4
511 ........................................ ăcituepareht nî erazilitU .3 .3 .4
511 ..................................................... esrevda iițcaeR .4 .3 .4
511 ....................................................... erolf muc muilof igeatarC .4 .4
611 ................................................ cigolocamraf liforP .1 .4 .4
811 .......................................... ăcitueparet nî erazilitU .2 .4 .4

noriM acnA
811 ............................................................................. muilof eaelO .5 .4
911 ............................................... ăcimihc eițizopmoC .1 .5 .4
911 ................................................ cigolocamraf liforP .2 .5 .4
911 .......................................... ăcitueparet nî erazilitU .3 .5 .4
021 ..................................................... esrevda iițcaeR .4 .5 .4
021 ................................................................. muilof irdnedodohR .6 .4
021 ............................................... ăcimihc eițizopmoC .1 .6 .4
121 ................................................ cigolocamraf liforP .2 .6 .4
121 .......................................... ăcitueparet nî erazilitU .3 .6 .4
121 ..................................................... esrevda iițcaeR .4 .6 .4
enuițca uc elategev evitca iipicnirp/esudorp etlA .7 .4
221 ....................................................................... ăvisnetrepihitna

5 lulotipaC
821 ................... ELAIRETRA IINUISNETOPIH AIPARETOTIF
921 ...................................................................... muilof iniramsoR .1 .5
921 ............................................... ăcimihc eițizopmoC .1 .1 .5
031 ................................................ cigolocamraf liforP .2 .1 .5
131 .......................................... ăcitueparet nî erazilitU .3 .1 .5
131 ..................................................... esrevda iițcaeR .4 .1 .5
231 ......................................................... abreh eacaidrac irunoeL .2 .5
231 ............................................... ăcimihc eițizopmoC .1 .2 .5
331 ................................................ cigolocamraf liforP .2 .2 .5
331 .......................................... ăcitueparet nî erazilitU .3 .2 .5
331 ..................................................... esrevda iițcaeR .4 .2 .5
431 ..................................................................................arohpmaC .3 .5
enuițca uc elategev evitca iipicnirp/esudorp etlA .4 .5
531 ........................................................................ ăvisnetopihitna

6 lulotipaC
831 ....... ECINORC ESAONEV IEȚNEICIFUSNI AIPARETOTIF
041 ................................................................ nemes inatsacoppiH .1 .6
141 ............................................... ăcimihc eițizopmoC .1 .1 .6
141 ................................................ cigolocamraf liforP .2 .1 .6
251 .......................................... ăcitueparet nî erazilitU .3 .1 .6
251 ..................................................... esrevda iițcaeR .4 .1 .6
351 ................................................................. xetroc inatsacoppiH .2 .6
351 ............................................... ăcimihc eițizopmoC .1 .2 .6
451 ........... ăcitueparet nî erazilitu iș cigolocamraf liforP .2 .2 .6
eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
451 ............................................................................ abreh itolileM .3 .6
451 ............................................... ăcimihc eițizopmoC .1 .3 .6
651 .............................................................. cigolocamraf liforP .2 .3 .6
751 .......................................... ăcitueparet nî erazilitU .3 .3 .6
851 ..................................................... esrevda iițcaeR .4 .3 .6

851 ............................................................ amozihr itaeluca icsuR .4 .6


851 ............................................... ăcimihc eițizopmoC .1 .4 .6
951 ................................................ cigolocamraf liforP .2 .4 .6
061 .......................................... ăcitueparet nî erazilitU .3 .4 .6
061 ..................................................... esrevda iițcaeR .4 .4 .6
161 ............................. muilof sidilemamaH;xetroc sidilemamaH .5 .6
161 ............................................... ăcimihc eițizopmoC .1 .5 .6
261 ................................................ cigolocamraf liforP .2 .5 .6
261 .......................................... ăcitueparet nî erazilitU .3 .5 .6
361 ..................................................... esrevda iițcaeR .4 .5 .6
nî etneicife elategev evitca iipicnirp/esudorp etlA .6 .6
lutnematart
361 ............................................................... esaonev rolinuițcefa

7 lulotipaC
ELAIRETRA IILOB IȘ IEZORELCSORETA AIPARETOTIF
271 ........................................................................ EVIZULCO
671 ...................................................................... sublub ivitas iillA .1 .7
671 ................................................ cigolocamraf liforP .1 .1 .7
291 ....................................................... ăcitueparet nî erazilitU .2 .1 .7
491 ..................................................... esrevda iițcaeR .3 .1 .7
491 ......................................................................... muilof earanyC .2 .7
591 ............................................... ăcimihc eițizopmoC .1 .2 .7
791 ................................................ cigolocamraf liforP .2 .2 .7
891 .......................................... ăcitueparet nÎ erazilitU .3 .2 .7
891 ..................................................... esrevda iițcaeR .4 .2 .7
991 ............................................................. muilof eabolib ogkniG .3 .7
991 ............................................................. ăcimihc eițizopmoC .1 .3 .7
102 ................................................ cigolocamraf liforP .2 .3 .7
302 .......................................... ăcitueparet nî erazilitU .3 .3 .7
402 ..................................................... esrevda iițcaeR .4 .3 .7
lutnematart nî etneicife elategev evitca iipicnirp/esudorp etlA .4 .7
402 ................................... evizulco elairetra iilob iș iezorelcsoreta
noriM acnA
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

1 lulotipaC

AIPARETOTIF
ECAIDRAC IEŢNEICIFUSNI

aetaticapacni nirp \zaeziretcarac es \caidrac a]neicifusnI


ro li]\tisece n rot\znupser oc niu gnas tibed nu arugi sa a ed iuludroc
iu nu a , tneicifus ni ludroc ert\c ed , a erazilaer ua s/i[ e ralusit ecilobatem
ral u cirtnev iulumulov a \ l a mrona aeret[erc nirp tav ceda niugnas tibed
.cilotsaid
ed esalc 4 \tsixe )noitaicossA traeH kroY weN( AHYN \puD
I asalc :trofe ed ieenpsid aetatireves ed ei]cnuf n` \caidrac \]neicifusni
irutrofe al eenpsid – II asalc ,elanoi]pecxe irutrofe al eenpsid –
n` eenpsid – VI asalc i[ icim irutrofe al eenpsid – III asalc ,etiun[ibo
. ) 2 ,1( suaper
u as \cilotsis ai]cnu fsid ed \tanimreted etse \ca idrac a]neicifusnI
\gnâts \ralucirtnev \cilotsis ai]cnufsiD .gnâts iululucirtnev a \cilotsaid
ro lerbif a ei]cartnoc ed ii]\ti c apac aered\cs nirp \ zaeziretcarac es
,\vitatalid aitapoimoidrac n` erapa ei]cnufsid ed pit tsecA .ecidracoim
ai] c nufsiD .tuca cidraco im lutcrafni ,\cinorc \cim ehcsi aitapoidrac
ed ii]\ti c apac aered\cs n irp \ zaeziretcarac es \ ralucirtn ev \cilotsaid
.r a lucir tnev i uleterep iir \zidigir i[ i ir\[orgn` a eram ru ac eisnetsid
\vitcirtser aitapoimoidrac n` erapa \cilotsaid \caidrac a]neicifusnI
n` i[ )\zotamorcomeh ,\zodiolima( evitartlifni rolesecorp \radnuces
.\cifortrepih aitapoimoidrac
1 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

n` i[ iroenu rapa ecaidrac ie]neicifusni ela ec inilc ir\tsefinaM


,ii]autis ed leftsa n~ .elamron ecidracoim i]\tilitcartnoc ienu elii]idnoc
: tnus irota[nalced iirotcaf
iilamona ienu \tarot ad \tneicifusni \ralucir tnev aerelpmu ƒ
; )\caidracodne \zorbif ,\lartim \zonets( ecaidrac
,\ranomlup eilo bme( lamron iuludroc a \csurb aera ticilosarpus ƒ
.)2 ,1( )\tuca \lairetra enuisnetrepih
o litcartnoc iulu secorp a \lanoi]cnuf i[ \cim otana aetatinU
n ` \rtni iiremocraS . c aidrac iu luihc[um l uremocr as \tnizerper
etnemalif nid i]iutitsnoc tnus i[ ecidacoim rolerbif a]nenopmoc
tn u s iri]b us ele tnemaliF .dnurt\ pertn` es erac i r i ]bus i [ esao rg ecietorp
iu nu amrof b us esupsid \nitca ed elucelom ed iru]nal 2 nid etamrof
:\ caidrac ai]cartnoc n` nivretni ec enietorp etla e dulcni erac xileh ulbud
,etamrof tnus esaorg eletnemaliF .T i[ I ,C eleninoport i[ anizoimoport
\noz ier\c a ,\rainil ,\xelpmoc \nietorp - \nizoim nid ,lapicnirp n`
.\ ci z a-PTA etativitca \ tni z erp ,so lubolg tce psa nu uc ,\lanimret
ed eli]nup \zaemrof es ,esaolubolg ii]\timertxe lulevin al ,\tadotoT
.\nitca i [ \ nizoim e rtn` \rut\gel
+2
aC iei]artnecnoc aeret[e rc ed \tai]ini e tse \caidrac ai]cartnoC
,su aper n ~ .ielotsis lu pmit n ` roletnemali foim a ereiporpa nid
tâced \cim iam iro 401 .xorpa ed etse \msalpocras n` +2aC ai]artnecnoc
,ei]aticxe nirP .ralulecartxe lui]aps nid i[ cimsalpocras luluciter nid aec
et se ,suaper ed ii]idn oc n` \taziralop ,\ cimelo cras anarbmem
– jatlov +2aC ed etnel elelanac dihcsed es ,eramru aC .\taziraloped
o \zaerebile es i[ ecimelocras ienarbmem lulevin al ed etnedneped
erps \zaezufid +2aC .cimsalpocras luluciter nid +2aC ed eram etatitnac
e r a cifidom o \nimreted at saecA .C aninoport e d \gael es i[ iremocras
etimrep erac \ninoport - \nizoimoport iuluxelpmoc a \lanoi]amrofnoc
aetatimertxE .\nitca ed ecinizoim esaolubolg ii]\timertxe aeragel
ienitca aeracenula \nimreted ec aeec eiaodn` es \cinizoim \saolubolg
i[ \zaetru cs es luremo cras ,er a mru aC .iulu remocr a s lurtnec erps
.\ tca rtnoc es elelirbifoim
noriM acnA 2
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

aeratrucs i[ \nitca ed iir\gel aeredev n` ienizo im aeratneiroeR


aigrene ;eigrene ed musnoc \tisecen erac esecorp tnus iuluremocras
esaolubolg eli]\timertxe ert\c ed PTA aeradnics nirp enivorp \rasecen
.\ciza-PTA etativitca uc etartsezn` tnus erac ecinizoim
.cimsalpocras luluciter ed i]atpac tnus +2aC iir\ziraloper lupmit n~
luxelpmoc ,\msalpocras nid +2aC iei]artnecnoc aered\cs uc \tadO
e d eli] nup ,\lai]ini ai] a m rofnoc al eniver \ni noport - \n izoimoport
\ zaexaler es elelirbifoim rai ,cafsed es \nizoim i[ \nitca ertnid \rut\gel
.)3 ,1(
i i ] i d n o c r o l i o n \ z a e t p ad a e s l u m s i n a g r o \ c a i d r a c a ] n e i c i f u s n i n ~
: etirefid emsinacem nirp
; i i n i c r a s e r p a e r e t [ e r c u c e i ro t a s n e p m o c \ r a l u c i r t n e v e i f o r t r e p i h ƒ
a iutseca aerecuder s icerp iam ,niugnas iuluxulf a eriubirtsider ƒ
uc )icitelehcs ih c[um ,i hcinir ,etnemug et( iirotiret etimuna n`
, \ m i n i ( e l a t i v e l e n a g r o n ` l a m ro n n i u g n a s x u l f i u n u a e r e n i ] n e m
iirecuder a er a mru ac a etatilirbefbu s le ftsa rapA .)reierc
;aesobo i[ \nilasordih ai]neter ,eratnemuget iei]agiri
a C .n oretsodla - \nis netoign a - \nin e r iu lumets is aeravitca ƒ
ec aeec noretsodla i[ II \nisnetoigna ed lulevin et[erc ,eramru
;\ nila sordih e i]neter i[ ei] cirt snocos av \nimreted
n` aerarebile uc cigrener da sovren iu lumets is aeravitca ƒ
\nirf eniperon e d etucserc ii]artnecn oc ronu a ei]alucric
u c e i]cirtsnocos av ecudo rp anirfenip eroN .)\n ilanerdaron(
;eidracihat i[ ecirefirep eralucsav ie]netsizer aeret[erc
aeec )\niserposav( citeruiditna nomroh ed iir\rebile aeret[erc ƒ
.)3 ,2 ,1( \ pa ed ei]n eter i[ ei]ci r tsn ocosav \nimreted ec
: enupuserp ecaidrac ie]neicifusni lutnematarT
:nirp ec idracoim ii] \ti litcartno c aeralumits ƒ
uc ecimelocras ieza – PTA - +K ,+aN aerabihni −
;\msalpocras n` +2aC iei]artnecnoc aeret[erc

3 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

;icigrenerda 1β rolirotpecer aeralumits −


;cPMA aeret[erc uc ecaidrac iezaretseidofsof aerabihni −
;ei]atal ido sav nirp iinicraserp uas/ i[ -tsop aeraunimid ƒ
.)2 ,1( iezeruid aeret[erc nirp enilasordih iei]neter aerecuder ƒ
esudorp etazilitu tnus ecaidrac ie]neicifusni aiparetotif n~
igeatarC lusudorp i[ ecinotoidrac edizoreteh ni]noc erac elategev
.erolf muc muilof

elategev esudorP .ecinotoidrac edizoreteH .1 .1


ecinotoidrac edizoreteh niţnoc erac
\nredom acitueparet n` ecinotoidrac roledizoreteh aerazilitU
gni rehtiW maill iW zelgn e iuluc idem elemun ed \t a gel s nârts etse
nid eraotiud\m\t o ed tazilitu ”iaec“ nu dn ânimaxE .)9 971-1471(
,\caidrac a]neicifusni nid ieizipordih lutnematart n` erihsporhS
et a r otad uare ”iuluiaec“ e la ecifeneb eletcefe \c tatat snoc a gnirehtiW
,.L aeruprup silatigiD( u[or le]eged ed roleznurf ie]nezerp
a gnirehtiW 5871 n~ .etnalp ed lucetsema n` )eaecairaluhporcS
ertnid elenu i[ u[or lule]eged dnivirp tropar nU aifargonom tacilbup
i[ aizipordih dnivirp ecitcarp ii]avresbo uc :\nicidem n` elas elir\zilitu
lacideM stI fo emoS dna evolgxoF eht fo tnuoccA nA / inui]cefa etla
.sesaesiD rehtO dna ysporD no skrameR lacitcarP htiw :sesU
erac ep ,elataf iro etlum ed ,ereves ec ixot roletcefe \tirotaD
lu sudorp ,eirotaela erart s inimda a l cudorp el u [or le]eg ed ed eleznurf
lutupecn` al \nâp \tsaorp ”\citueparet ei]atuper“ o tuva a lategev
u a 5 0 9 1 l u n a n ` e i zn e K c a M e d e t a i ] i n i e l i i d u t S . X X i u l u l o c e s
roledizoreteh la enui]ca ed iulumsinacem aeradicule al tiubirtnoc
roletcefe a \libaredisnoc aerecuder simrep a ec aeec ecinotoidrac
.)5 ,4( \tavceda eigolosop o-rtnirp esrevda
ed tcnup nid citnedi \zaenoi]ca ecinotoidrac eledizoreteH
nidro ed e]nerefid iamun \tsixe arotseca eletcefe ertn~ .vitatilac eredev
noriM acnA 4
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

erac elarutcurts i]\tiralucitrap ronu etarotad tnus aetsecA .vitatitnac


ed adaoirep ,\lanitsetni ei]brosba ed ludarg tirefid dom n` \zae]neulfni
roledizoreteh aeranimile i[ aerazilobatem ,enui]ca ed atarud ,\]netal
elai]nese elarutcurts eli]\tiralucitrap ,vitom tseca niD .ecinotoidrac
e d e t a g e l e t c e p s a e l en u i [ m u c e r p , \ c i n o t o i d r a c a e n u i ] c a u r t n e p
eci notoid rac roledizoreteh aig olocixot i[ acitenic ocamraf , aigolocamraf
.lotipac iutseca ela etcnitsid i]r\p ac etatnezerp tnus

ecinotoidrac roledizoreteh arutcurtS .1 .1 .1


nocilga nu-rtnid etiutitsnoc tnus ecinotoidrac eledizoreteH
\netac o i[ )42C( cidiloneidafub uas )32C( cidilonedrac pit ed cilorets
.ezo 5-1 nid \tamrof \cidiculg
etimuna ed \tanoi]idnoc etse \cinotoidrac aetativitcA
: iulu nocilga ela e laru tcurts i ]\tiralucitrap
-δ uas edilonedrac al )\dilonetub( \tarutasen-β ,α anotcal-γ ƒ
,ediloneidafub al )\diloneidaxeh( \tarutasen-ulbud anotcal
;β ei]izop n` \tatneiro ,71C al \taferg
ela D i[ C ,B ,A rolirulcic a sic-snart-sic \cirets ai]arugifnoc ƒ
; cilorets iuluelcun
,3C al \taferg ,\tadizocilg uas \rebil ,)HO−( lixordih erapurg o ƒ
;β ei]izop n` \tatneiro
litemixordih uas )OHC−( limrof ,)3HC−( litem erapurg o ƒ
;01C al \taferg )HO2HC−(
,51C−41C al ixope erapurg o uas 41C al lixordih erapurg o ƒ
.β ei]izop n` etatneiro elebma
\ tiutitsnoc etse e cinoto idrac roledizoreteh a \ cidiculg anetaC
ecificeps ezo i[ )\zonmar-L ,\zotcurf-D ,\zoculg-D( etiun[ibo ezo nid
rotimuna arutcurts n` iamun etnezerp ,rolezoixosed-2 lupit ed
ecificeps elezo ,iroenU .)\zoramic ,\zoxotigid( ecinotoidrac edizoreteh

5 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

ed eleznurf nid ecinotoidrac roledizoreteh luzac n` ac etaliteca if top


.)7 ,6 ,5( )eaecairaluhporcS ,.hrhE atanal silatigiD( sonâl le]eged

a
c
i
d
i
c
u
l
g
a
n
e
t
a
c
/
H
=
R
1
O

H
O
H
C
/
O
H
C
/
H
C
=
R
/
2

R
O

3
O

7
1

R
D

2
4
1
=
R

5
1
3

0
1
B

A
H
O

O
R
a
d
i
l
o
n
e
d
r
a
c
a
d
i
l
o
n
e
i
d
a
f
u
b

1
ecinotoidrac roledizoreteh la cigolocamraf luliforP .2 .1 .1
: iimini elii]cnuf etaot \zae]neulfni ecinotoidrac eledizoreteH
tneicifusni i[ lamron iuludracoim a ei]cartnoc ed a]rof cserc ƒ
;)v itizop p ortoni tcefe(
; )vitizop por to mtab tce fe( iuludraco im aetatil ibaticxe cserc ƒ
: ) v i t i zo p p o r t o n o t t c e f e ( i u l u d r a c o i m a e t a t i c i n o t c s e r c ƒ
portomord tcefe( \ralucirtnevoirta erecudnoc ed azetiv dacs ƒ
;)vitagen
.)v it agen por tonorc tcefe( \caidrac a ]nevcerf dacs ƒ
roledizoreteh aetaticapac nirp \cilpxe es vitizop portoni lutcefE
erac \mizne ,\cimelocras aza-PTA-+K/+aN abihni a ed ecinotoidrac
ed iulutneidarg avirtopm` +aN luxulfe i[ +K luxulfni \rugisa
e c i d r a c o i m e l e l u l e c n ` , i e m i zn e i i r \ b i h n i a e r a m r u a C . e i ] a r t n e c n o c
aeret[erC .edacs +K ai]artnecnoc ec pmit n` et[erc +aN ai]artnecnoc
+2
aC uc +aN a eraot\bmihcs apmop \zaevitca +aN iei]artnecnoc
ai]artnecnoC .ecidracoim elelulec n` +2aC aerednurt\p dniif a]nicesnoc
+2
aC aerarebile ,etrap o ed ep ,\nimreted +2aC a \tucserc \ralulecartni
+2
aC aerednurt\p ,etrap \tla ed ep rai ,cimsalpocras luluciter nid
noriM acnA 6
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

.\cimelocras anarbmem nid +2aC ed etnel elelanac nirp ralulecartxe


ai]cartnoc urtnep libinopsid ,\msalpocras nid +2aC ai]artnecnoc ,leftsA
.)3( )1 .gif( et[erc ,ecidracoim rolerbif

roledizoreteh a evitizop portoni iinui]ca lumsinaceM .1 .giF


)3( )t acifid om ,49 91 ,uro[up uL \pud( ec inotoidrac

roledizoreteh aenui]ca al libisnes ni]up iam etse lamron ludroC


. tn e i c i f u s n i l u d r o c t â c e d e c i n o t o i d r a c
e ra t neicifusni iuludr a coim ii]\til itcartnoc aeralumitS
caidrac iulutibed aeret[erc dniif \tnatropmi iam ,e]nicesnoc esaoremun
et [e]\t\ nubm` caidrac i ulutib ed aer et[erC .ei ]ceje e d iei] carf a i[
al iei ]alucric aeravitca ni rp azeruid \zaelumits i[ \sa onev aerecraotn`
.rapsid uas cuder es elemede ,eramru aC .laner levin
7 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

\mirped ecinotoidrac eledizoreteh ,\caidrac a]neicifusni n~


,etrap o ed ep ,\nimreted ec aeec citapmis sovren iulumetsis aetativitca
i[ elairetra iinuiserp ae red\cs uc ei]atalidonev i[ ei]at alidoloiretra
.ieidracihat aerecuder ,etrap \tla ed ep rai ,esaonev ,vitcepser
\zaelumits ecinotoidrac eledizoreteh ,ilamron ii]ceibus aL
,ae n emesa eD . c aidrac lut ibed et[erc a \r\f iulud raco im ae tatilitcartnoc
ae ret[erc ed eti]osn` e i] cirtsnoconev i[ ei]ci rtsno c oloiretra cudorp
aeec lagav lusunot cserC .\saonev \zats ,vitcepser i[ elairetra iinuiserp
.ieidracidarb aeralatsni tcefe ac era ec
-orp uas enatnops ecilotsaid iir\ziraloped aerautnecca nirP
-ilibaticxe cserc ecinotoidrac eledizoreteh ,elai]netoptsop ed aerecud
tnus emsinacem elebmA .)vitizop portomtab tcefe( \cidracoim aetat
.ecaidrac iim tiraihat e d eraotareneg
iam erilog o \nimreted iuludracoim a ei]cartnoc ed ie]rof aeret[erC
,ecilotsaidelet aenuiserp i[ lumulov ,eramru aC .gnâts iululucirtnev a \nub
es taifortrepih gnâts iululucirtnev elinuisnemid ,dacs cilotsiselet lumulov
.)vitizop portonot tcefe( et[erc \litcartnoc aeretup i[ cuder
aetateirporp nirp \cilpxe es vitagen portomord lutcefE
-oirta luludoN .lagav lusunot et[erc a ed ecinotoidrac roledizoreteh
,et[egnulerp es \ratcarfer as adaoirep ,tamirped etse ralucirtnev
,eramru ac ,i[ edacs lucirtnev al gnuja erac iruslupmi ed lur\mun
a]neicife \cifitsuj tcefe tsecA .edacs eralucirtnev rolii]cartnoc a]nevcerf
.lairta lu-rettulf i[ \lairta ai]alirbif n` ecinotoidrac roledizoreteh
iulumtir iirir\r a eramru ac erapa vitagen portonorc lutcefE
.)7-1( ieidracidarb aeralatsni uc ecinotoidrac eledizoreteh ert\c ed lasunis

ecinotoidrac roledizoreteh acitenicocamraF .3 .1 .1


ed \ta]neulfni etse ecinotoidrac roledizoreteh acitenicocamraF
ed l udarg ed edniped ,ie ludnâr al ,erac ielucel om aetatiralop
d arg nU .ecidiculg iene tac aemignul ed i[ iul uno cilga la eralixordih

noriM acnA 8
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

ezo ed eram r\mun nu i[ mucerp ,iulunocilga la eralixordih ed tacidir


.ielucelom aetatiralop libaredisnoc cserc ,\cidiculg anetac n`
\rug nis o uc – adi zoxo tigid( eralopen eci no toidrac eledizoreteH
elenarbmem ro[u tab\rts )cilorets luelcun ep \rebil lixordih erapurg
.\laro erartsinimda al telpmoc i[ dipar brosba es ,eramru aC .eralulec
ep \nimile es i[ ecitamsalp elenietorp ed eram ei]roporp n` \gael eS
i[ tnel lutcefe ,etrap o e d ep ,\cilpxe ec aeec \laner i[ \railib elac
.\vitalumuc etaticixot ed elenemonef ,etrap \tla ed ep rai ,libarud
O

H
O

x
d
x
d
x
d
O
a
z
o
x
o
t
i
g
i
d
=
x
d
a
d
i
z
o
x
o
t
i
g
i
d

-o idrac eledizoreteH
O

-otna forts- G( eral op ecinot


O
H

O
H

-auo = adiz oiabauo = adiz


-ih ir \pu rg icn ic uc – aniab
H
O

luelc un ep ereb il lixord


-lucifid uc tab\rts )cilorets
H
O

.eralu lec elen arbmem etat


O
a
R

al brosba es un ,eramru aC
H
O

i[ vitsegid iulutcart lulevin


a
z
o
n
m
a
r
=
a
R

ep iamun \zaertsinimda es
a
d
i
z
o
t
n
a
f
o
r
t
s
G

-aexif eS .\saonevartni elac


ed \ s uder ei]roporp n` \z
9 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

\ cilp xe ec aeec \laner el ac ep dipar \nimi le es i [ ecit amsalp elen ietorp


e cixot rolii]caer aspil i[ tâc ,\tarud \trucs e d ,tpmorp lutcefe tâta
.)8 ,6( evitalumuc

ecinotoidrac roledizoreteh ela ecitueparet irăzilitU .4 .1 .1


: n` \zaertsinimda es ecinotoidrac eledizoreteH
; \cilotsis ei]cnufsid nirp \caidrac a]neicifusni ƒ
; \lairta ei]alirbif uc \caidrac a]neicifusni ƒ
; la sunis m tir uc \cino r c \caidrac a]neicifusni ƒ
.eneiranoroc iilob lurdac nid \caidrac a]neicifusni ƒ
e t s e e c i n o t o i d r a c r o l e d i zo r e t e h a e t a t i c a c i f e , z a c l u m i t l u n ~
un elitcartn oc ecidracoim ele rbif nid etrap o \c i ulutpaf \t irotad \suder
.\zorelcs i[ eimehcsi ed etatcefa dniif elanoi]cnuf tnus
e p \ z a e r t s i n i m d a e s e c in o t o i d r a c e d i z o r e t e h u c e l e t a r a p e r p o t i F
cata ed \zod o uc \paecn` \s lutnematart ac \dnamocer eS .\laro elac
l e vin nu arugisa a ed lulor ua er ac ereni]ert n ` ed ezod ed \tamru
.ecinotoidrac edizoreteh ed tneicife citamsalp
eletad ed ei]cnuf n` \tazilaudividni eiubert tnematart ed amehcS
.)8-1( \margoidracortcele ed i[ cinilc lunemaxe ed etazinruf

ecinotoidrac roledizoreteh aigolocixoT .5 .1 .1


ii]caer tnevcerf rapa ecinotoidrac roledizoreteh aerartsinimda aL
: n ` uatsn oc erac ,elataf uas evarg iro etlum iam e lec ed ,ec ixot esrevda
eidr acihat ,\tau tn ecca eid racidarb : ca idrac mtir e d irarublut ƒ
; lasunis pots ,lairtaonis colb ,\ralucirtnev
; \mov ,\]aerg ,eixerona : elanitsetniortsag ir\rublut ƒ
iinil ,elauziv ii]\tiuca aeraunimid : eredev ed ir\rublut ƒ
n`( \taroloc eredev ,lauziv lupmâc n` gaz-giz n` esaonimul
; eipolpid ,eigelpolcic ,)bla ,u[or ,edrev neblag
,iiglarven ,eelafec ,\laesobo : ecihisp i[ ecigoloruen ir\rublut ƒ
.riled ,ii]aniculah ,einmosni ,eizufnoc ,eviserped ir\ts ,iizetserap

noriM acnA 01
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

erazilobatem ,erazodarpus ed zac n` rapa ecixot esrevda eletcefE


al eram iam etse rol a]nedicnI .eimeilakopih ,eraticifed eranimile i[
.cid racoim tcrafni nu tn ecer tiref us ua erac iec al i[ \tsrâv n` ii]neicap
enupmi es ei]acixotni ed enmes rolemirp ai]irapa aL
er ac eciteruid i[ ecinoto idrac edizoreteh ed iir \rtsin imda aerepurertn`
ae razirot inom \dnamocer es ,aenemesa eD . + K ed aeranimile cserc
luliforp n` ir\cifidom elautneve ronu aerei]nedive urtnep iulutneicap
.)8-1( etartsinimda ecinotoidrac roledizoreteh la citenicocamraf
: n` etacidniartnoc tnus ecinotoidrac eledizoreteH
; \ralucirtn ev eidracihat ƒ
a]neicifusni nid elec caf ei]pecxe( eralucirtnev elotsisartxe ƒ
;)\caidrac
;eidracidarb ƒ
; ralucirtn ev-oirta colb ƒ
;\vitcurtsbo \cifortrepih eitapoimoidrac ƒ
;\cilotsaid ei]cnufsid nirp \caidrac \]neicifusni ƒ
.)7-1( t ucserc tibed u c \caidrac \]neicifusni ƒ

ediolatigid ,ecilatigid edizocilG .6 .1 .1


e d t a t i m i l r \ m u n n u - r t n i d e t a l o z i t so f u a e c i n o t o i d r a c e d i z o r e t e H
.)eaecalucnunaR ,eaecailiL ,eaecanycopA ,eaecairaluhporcS( iilimaf
muilof eaeruprup silatigiD nid ecinotoidrac eledizoreteH
nid i[ )ler\teged ,u[or le]eged ,eaecairaluhporcS ,.L aeruprup silatigiD(
,eaecairaluhporcS ,.hrhE atanal silatigiD( muilof eatanal silatigiD
,ecilatigid edizocilg ed elemun bus i[ etucsonuc ,)sonâl le]eged
.ecaidrac ie]neicifusni lutnematart n` etazilitu ecisalc eliidemer \tnizerper
.eiparetotif n` \sn` etazilitu tnus un elategev esudorp \uod eleC
iiceps etla nid etalozi ecinotoidrac edizocilg tnus elediolatigiD
elediolatigid ,ecilatigid roledizocilg rot\n\mesA .silatigiD ed elec tâced
portomtab ,vitizop portoni dnânoi]ca iimini elii]cnuf etaot \zae]neulfni
.vitagen portomord i[ vitagen portonorc ,vitizop portonot ,vitizop
11 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

nirp csebesoed es ecilatigid eledizocilg i[ elediolatigiD


.\trucs iam \tarud ed tnus rolediolatigid eletcefE .\citenicocamraf
levin al brosba es elediolatigid \c iulutpaf \zaerotad es atsaecA
.\suder iam ei]roporp n` ecitamsalp elenietorp ed \zaexif es i[ lanitsetni
u a ediolatigid uc e tcartxe \zae noi]idnoc erac eleta raperpotiF
n i ] n o c e t a r ap e r p o t i f e t s e c a , \ l u g e r e D . \ x e l p m o c e t r a o f e i ] i z o p m o c o
, \ l a p i c n i r p \ c i n o t o i d r a c ad i z o c i l g ( e c i n o t o i d r a c e d i z o r e t e h e t l u m i a m
etidurn` ecinotoidrac edizoreteh 04 al \nâp i[ vitatitnac \nimoderp erac
ili bitcart xe i[u pmoc i]la i[orem un ed irut\la ,)ats aeca uc larutcurts
,vitom tseca niD .)edionovalf ,edizonopas( elediolatigid uc \tado
n` dnâ vA .\licifid etraof etse etaraperp ed left sa ronu a erazidradnats
iip icnirp tn us elediolatig id \c lutpaf i[ muce r p ,tcepsa tseca eredev
etaraperp ed leftsa ronu aeradnamocer ,cim citueparet ecidni uc evitca
.ei] uacerp \mix a m uc \caf es \s eiubert
n ` etazilitu ediol atigid uc elategev esudo rp elelapicnirP
eairallavnoC ,abreh sidinodA : tnus ecaidrac ie]neicifusni aiparetotif
.)01 ,9( nemes itnahportS ,sublub eallicS ,muilof irdnaelO ,abreh

abreh sidinodA .7 .1 .1
ela etirolfn` eneir ea eli]r\p \tnizerper
ailimaf nid .L silanrev sinodA ieiceps
\]uc[ur ralupop \timuned ,eaecalucnunaR
.ineblag ie]ided uas \rav\mirp ed
e l e n o z n ` \ t i d n âp s \ r g r a l , a i c e p S
o etse ,ieporuE ela ecitse-dus i[ elartnec
. e l i r e t s i [ e r e f i r o l f in ip l u t u c \ n e r e p \ t n a l p
eliniplut nid tiutitsnoc etse lategev lusudorP
e z n u r f u c , e t a c i f i m a r u a s e lp m i s , e r e f i r o l f
eraoluc ed ,iram irolf i [ etatces-tanep
.eirua-neblag .L silan rev sinodA

noriM acnA 21
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

pit ed ecinotoidrac edizoreteh %8,0-2,0 eni]noc abreh sidinodA


.\dizoxotinoda i[ \dizoramic lapicnirp n` ,cidilonedrac

C
H
O
R
3
R

R
3

H
O

O
R
H

H
O

a
z
o
r
a
m
i
c

a
d
i
z
o
r
a
m
i
c

1
R
H
O

a
z
o
n
m
a
r

a
d
i
z
o
x
o
t
i
n
o
d
a

2
e d ei]roporp n` eb raosba es ad izoramic ,\laro erartsi nimda aL
,i[ ecitamsalp elenietorp ed eraxif ed \suder etaticapac o erA .%73-51
8, 2 ( \tarud \trucs ed etse r ad ,dipar \zaelatsni es as aenui ]ca ,eramru ac
a e r a u n i m i d e d a t a r r a i , e r o 3 2 -3 1 e d e t s e e r i ] \ t \ m u j n ` e d l u p m i T . ) e l i z
ep ,lapicnirp n` ,\nimile es adizoramiC .iz/%93-82 ed etse ii]\tivitca
.\laner elac
*
-nirp uinemod ac ,\dnamocer )8891( E ieisimoC aifargonoM
n id et cartxe \zaenoi]idn oc er a c eleta raperp ur tn e p ei] a cidni ed lapic
etse dnâc sela iam ,\rao[u \caidrac a]neicifusni ,abreh sidinodA
.esaov ren ir\rublut ed \ti]osn`
\cigoloib etativitca o era sutamron sivlup abreh sidinodA
.\diz oram ic %2,0 ed tuni]no c iunu erao t\znupseroc
atsaeca nid etuni]bo eletcartxe i[ \tamron aereblup urtneP
al ero 42/\tad o urtnep elezod ,)tacsu uas diulf tcartxe ,\rutcnit(
: tnu s \laro erartsinimda
; g 6,0/g 2,0 : \tamron ereblup ƒ
; g 0,6 /g 0 ,2 : )01 :1( \rutcnit ƒ
; g 0 ,3/g 0,1 : )5 :1( \rutcnit ƒ
*
- \zitrepxe ed tetimoc nu ta]niifn` a ainamreG nid ii]\t\n\S luretsiniM 8791 n`
i[ etnalp ed 003 etsep a a]narugis i[ aetaticacife aulave a urtnep – E aisimoC
.ainamreG n` etazilaicremoc etnalp ed ireicosa
31 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

;g 6,0/g 2,0 : )1 :1( diulf tcartxe ƒ


.g 51,0/g 50 ,0 : )1 :4( tacsu tcartxe ƒ
elategev etcartxe etla ed irut\la ,abreh sidinodA nid etcartxE
:er eicosa ed etaraperp ro nu ai]izopmoc n` \rtni ,ediol atigid dnâni]noc
,®NOTORIM ,SULP N ®NITTUGROC ,®NITTUGROC
- ® T N A C A X O , ETROF N ®NOT ORIM ,E T R O F ® N O T O R I M
.)51-9( N ETROF

abreh eairallavnoC .8 .1 .1
eneir ea eli]r\p \tnizerper
-noC ieiceps ela etirolfn`
-af nid .L silajam airallav
\timuned ,eaecailiL ailim
uas e r a o i m \ r c \ l ralupop
.ler\tir\gr\m
.L silajam airallavnoC
ed aciremA ,aporuE n` et[erc
.tsev ed aisA i[ droN
-oecnal-lavo eznurf \tnizerP
ei]avren uc ,etanimuca ,etal .L silajam airallavnoC
.laretalinu mecar nu-rtn` etapurg tnus emrofilupuc ,ebla ,elirolf ; \lelarap
O

R
H
O
R

O
a
R
H
O
O
H
C

a
d
i
z
o
x
o
t
a
l
a
v
n
o
c

a
z
o
n
m
a
r
=
a
R
H
O
H
C

l
o
x
o
t
a
l
a
v
n
o
c
2

noriM acnA 41
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

e d e c i n o t o i d r a c e d i zo r e t e h % 5 , 0 - 1 , 0 e n i ] n o c a b r e h e i r a l l a v n o C
.lox otalavnoc i [ \ dizoxot a lavnoc lapic nirp n` ,cidi lonedrac pit
etse iedizoxotalavnoc a ei]brosba ed atar ,\laro erartsinimda aL
un ecitamsalp elenietorp ed eraxif ed ludarg rai ,%01 iamun ed
-04 uc ecuder es as aetativitca erartsinimda al ed iz o aL .%61 et[e[\ped
.\railib i[ \laner elac ep msinagro nid \nimile es adizoxotalavnoC .%05
es abreh eairallavnoC nid ecinotoidrac roledizoreteh aenui]cA
nid dipar \ nimile es ecin otoidr a c eledizoreteH .tpmo rp \zaelatsni
etaticixot ed rolenemonef a]nesba \cilpxe ec aeec msinagro
a erecudn oc ed lumets is \za etcefa un ,aene mesa eD .\vitalumuc
.enegomtira etcefe ua un ,eramru ac ,i[ iimini lulevin al roliruslupmi
n` \zaertsinimda es abreh eairallavnoC nid eletaraperP
-gniga lumordnis n` i[ eidracidarb uc \taicosa \caidrac a]neicifusni
levin al vitades \zaenoi]cA .)lecud\p ed etcartxe uc ereicosa n`( traeh
.elanoi]cnuf ecaidrac el inui]cefa n` i[ etacidni dniif caidrac
eletaraperp aerazilitu \dnamocer )7891( E ieisimoC aifargonoM
n` ,trofe ed ,\rao[u \caidrac a]neicifusni n` abreh eairallavnoC nid
. c i n o r c r a n o m l u p l u d ro c n ` i [ r o l i c i n t s r â v e l a e c a i d r a c e l i n u i ] c e f a
ii]caer iroerar \caovorp abreh eairallavnoC nid eletaraperP
.)irut\sr\v , \]aerg( er a o[u esrevda
\cigoloib etativitca o era sutamron sivlup abreh eairallavnoC
.\dizoxot a lavn oc %2,0 ed tuni]no c iunu erao t\znupseroc
atsaeca nid etuni]bo eletcartxe i[ \tamron aereblup urtneP
al ero 42/\tad o urtnep elezod ,)tacsu uas diulf tcartxe ,\rutcnit(
: tnu s \laro erartsinimda
; g 6,0/g 2,0 : \tamron ereblup ƒ
; g 0,6 /g 0 ,2 : )01 :1( \rutcnit ƒ
; g 0 ,3/g 0,1 : )5 :1( \rutcnit ƒ
;g 6,0/g 2,0 : )1 :1( diulf tcartxe ƒ
.g 51,0/g 50 ,0 : )1 :4( tacsu tcartxe ƒ

51 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

ronu ai]izopmoc n` \rtni abreh eairallavnoC nid etcartxE


: e c a i d r a c i e ] n e i c i f u s n i lu t n e m a t a r t n ` e t a c i d n i e r e i c o s a e d e t a r a p e r p
,®NOTORIM ,SULP N ®NITTUGROC ,®NITTUGROC
- ® T N A C A X O , ETROF N ®NOT ORIM ,E T R O F ® N O T O R I M
.)61 ,51 ,31-9( N ETROF

muilof irdnaelO .9 .1 .1
ieiceps ele znurf \tnizerper
-imaf nid .L rednaelo muireN
\tucsonuc ,eaecanycopA ail
urdnaelo ed aerimuned bus
.urdnael uas
n` et[e rc lurdnaelO
n` i[ ene enaretid e m elenoz
nu etsE .\laciportbus aisA
,etnetsisrep eznurf uc tsubra
, e l i r o l F . e t a lo e c n a l , e c a i r o c
tnus ,5 lupit ep ,zor uas ebla
-oc e] necsero lfni n ` etapurg
.L rednaelo muireN
-otaD .e lanimret emrofibmir
.\latnemanro \tnalp ac tlum \vitluc es ,rolirolf la tuc\lp iulusorim \tir
O

O
H
C
O
C
O
3

H
O

a
z
o
r
d
n
a
e
l
o
O
a
d
i
z
o
r
d
n
a
e
l
o

noriM acnA 61
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

adizoreteh ,edilonedrac %2-1 eni]noc muilof irdnaelO


lulatot nid %38 .xorpa( adizordnaelo dniif \lapicnirp \cinotoidrac
. )cidilonedrac
darg tacidir iam lec era adizordnaelo ,elediolatigid etaot ertniD
ed \zaexif es adizordnaelO .)%68-56( lanitsetni levin al ei]brosba ed
% 1 4 u c e d a c s a s a e t a t i v i t c A . %0 5 e d e i ] r o p o r p n ` e c i t a m s a l p e l e n i e t o r p
56,2 \pud rapsid eletcefe ,eramru ac ,i[ erartsinimda al ed iz eraceif n`
.\railib i [ \laner e lac ep \nimi le es adizo rdnaelO .eliz
eletcartxe vitizop taicerpa a un E ieisimoC aifargonom 8891 n~
tsof a un rol aetaticacife ,etrap o ed ep ,eceraoed muilof irdnaelO nid
rolii]caer a]nedicni ,etrap \tla ed ep rai ,ecinilc iiduts nirp \tidevod
,e cinilc iiduts ronu amru n` ,3991 n~ .\tacidir ed lutsed are esrevda
er e icosa ed iulutaraperp a \cituep aret aeraolav t ucs onucer a E aisimoC
muilof irdnaelO nid tacsu tcartxe nu eni]noc atseca ; ®NOTORIM
\dnamocer E aisimoC .ediolatigid uc elategev etcartxe etla ed irut\la
uc \caidrac \]neicifusni ed erao[u emrof n` iulutaraperp aerazilitu
. iirotalu c ric e]neicifed
ai]izopmoc n` i[ \rtni muilof irdnaelO nid tacsu tcartxe nU
.ETROF ®NOTORIM ereicosa ed iulutaraperp
n` etacidniartnoc tnus muilof irdnaelO nid eletaraperP
uc lutnematart ,AHYN \pud VI i[ III eliidats \caidrac a]neicifusni
\]neicifed ,eimeclacrepih ,ecilatigid uc ai]acixotni ,ecilatigid edizocilg
.\ralucirtnev eidracihat ,eidracidarb ,K ed
\cigoloib etativitca o era sutamron sivlup muilof irdnaelO
.) 71 ,51 , 31-9( \dizo r dnae lo %5,0 ed tuni]no c iunu erao t\znupseroc

sublub eallicS .01 .1 .1


a e n i g r U i e i c e p s i u lu b l u b e l a e n a i d e m e l e m a u c s \ t n i z e r p e r
amitiram aimirD .nis .hnietS allics aenigrU .nis rekaB ).L( amitiram
\paec ed aerimuned bus \tucsonuc ,eaecailiL ailimaf nid nraetS ).L(
.eram ed
71 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

tnedneped ,ei[or i[ \bla :eram ed \paec e d i]\teirav \uod \tsixE


n` \tazilitu tsof a bla lublub uc aetateiraV .roliblub aeraoluc ed
a i[ ecaidrac r olinui] cefa lutnematart
.etatihcitnA nid \cn` ieizipordih
aenigrU , u [ o r b l u b u c a e t a t e i r a V
i[ed ,yerG ).rr uoF te .d roJ( acidimun
es ,ecinotoid rac i] \teirporp era
. d i c i t a r a c i a mu n e t [ e s o l o f
\tidnâps \r etse eram ed apaeC
n ~ .eneenaretid em elen oz n` sela iam
nid tamrof b lub nu \tnizerp los
iur \c a etacirb mi emaucs esaoremun
rekaB ).L( amitiram aenigrU
.gk 8 i[ 3 ertn` \za irav etatuerg
iuzrev-bla irolf i[ esaonr\c ,etaloecnal eznurf \tnizerp \refirolf anipluT
.\s aomecar \]n e cse rolfni o -rtn` etapurg
pit ed ecinotoidr a c edizoreteh %2-51,0 eni ]noc sublub eallicS
O

.A neralics i[ A lonegiralicsorp lapicnirp n` ,cidiloneidafub


O
R
a
z
o
n
m
a
r

A
l
o
n
e
g
i
r
a
l
i
c
s
o
r
p

H
O

O
R
a
z
o
n
m
a
r
a
z
o
c
u
l
g

A
n
e
r
a
l
i
c
s

ii]airav \tnizerp A iululonegiralicsorp acit enicocamraF


a ei]bros ba ed atar ,la nitsetni levin al ,le f tsA . iram elaudividni
ed \zaexif e S .%03 i[ %02 ertn` \zairav A iululon egiralicsorp
ed pmit nu erA .)%58( \tacidir ei]roporp n` ecitamsalp elenietorp
noriM acnA 81
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

iz erac eif n` % 05-03 uc e dacs as aeta tivitcA .ero 94 -32 ed eri]\t\mujn`


.eliz 3-2 ed tlum iam \zaerud un ,eramru ac ,i[ erartsinimda al ed
.\laner elac e p ,l apicnirp n` ,\nimile es A lulon egiralicsorP
.citeruid tcefe cinretup nu i[ ua sublub eallicS nid eletcartxE
a]neicifusni n` etneicife tnus sublub eallicS nid eletaraperP
az orelcs i[ mezifme ed ti] osn` ranomlup lud roc ,\tpaerd \caidrac
etse un \]neicife asupuserp ,iruzac \uod elemitlu n` ,i[ed \nairanoroc
.ecifi]niit[ ii]agitsevni ed \tuni]sus
aerartsinimda \dnamocer )5891( E ieisimoC aifargonoM
a]neicifusni ed erao[u elemrof n` sublub eallicS nid roletaraperp
sivlup sublub eallicS .elaner ii]cnufsid uc ii]neicap al raihc i[ \caidrac
ed tuni]noc iunu eraot\znupseroc \cigoloib etativitca o era sutamron
.A lonegiralicsorp %2,0
atsaeca nid etuni]bo eletcartxe i[ \tamron aereblup urtneP
e r a r tsinimda al ero 42/ \ tad o urtnep elezod ,) tacsu t cartxe ,\rutcnit(
: tnus \laro
; g 5,0-1,0/g 1,0 : \tamron ereblup ƒ
; g 0,5-0,1 /g 0 ,1 : )01 :1( \rutcnit ƒ
.g 521,0-5 20,0/g 520 ,0 : )1 :4( tacsu tcartxe ƒ
etaraperp ronu ai]izopmoc n` \rtni sublub eallicS nid etcartxE
ed etaraperp i[ tâc ,etaraperponom tâta( \cinotoidrac enui]ca uc
®N O TOR IM ,®NOTORIM ,®NORIMALLICS :)ereicosa
.)91 ,81 ,51 ,31-9( ETROF N ®NOTORIM ,ETROF

nemes itnahportS .11 .1 .1

te .llaW( sutarg sutnahportS roliiceps ele]nimes \tnizerper


sudipsih sutnahportS i[ revilO ébmok sutnahportS ,tehcnarF ).kooH
.eaecanycopA ailimaf nid .C.D
91 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

cserc sutnahportS ed eliicepS


u c , e n a i l t n u s ; \ l a i ro t a u c E a c i r f A n `
i[ erbalg uas etnecsebup ,esupo eznurf
\tni zerp elatep ro r\c ela irolf uc
-cu r F .\cilgnap ed \mrof n ` irignulerp
u c \tnegrevid \lucil o fid o etse lut
o etâc uc etuz\ verp e]nimes 002-001
irep ed tehcub nu uc tn emalif( \terge
.)t\pac al i[os\t\m
-8 eni]noc nemes itnahportS
pit ed ecinoto idrac edizoreteh %01
etse γ-adizotnaforts-K .cidilonedrac
nid \lapicnirp \cinotoidrac adizoreteh
ébmok sutnahportS ed ele]nimes
ed ele]nimes n` ec pmit n` ,revilO
).kooH te .llaW( sutarg sutnahportS
-G vitatitnac \nimod erp tehcnarF
.)aniabauo ,adizoiabauo( adizotnaforts
revilO ébmok sutnahportS
O

O
O

O
H

O
H

C
H
O
H
O

H
O

O
H
O
H
O

a
z
o
r
a
m
i
c
O
a
R

a
z
o
c
u
l
g
a
t
e
b
H
O
a
z
o
n
m
a
r
=
a
R

a
z
o
c
u
l
g
a
f
l
a
a
d
i
z
o
t
n
a
f
o
r
t
s
G

a
m
m
a
g
a
d
i
z
o
t
n
a
f
o
r
t
s
K

noriM acnA 02
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

iam aec aenui]ca uc \cinotoidrac adizoreteh etse adizotnaforts-G


,i[ \saonevartni aerartsinimda \pud etunim avetâc al ,leftsA .\dipar
. a idr acihat \z aelatsni es , etn el iam i r\tcejni ienu lup mit n` raihc iroenu
etunim 01-3 \pud \zaelatsni es aenui]ca \saonevartni erartsinimda aL
es lanitsetni levin aL .e r atcejni al ed etunim 09 al mixam nu egnita i[
e r a rtsinimda al ed iz o \puD . %5-3 iamun ed ei]rop orp n` ebraosba
iu ludr a coim a r bif ep \zae l umuc uN .% 05-04 uc ecud er es as aetativitca
.\lan er elac ep \n imile es i[
\laro erartsinimda al ,γ-adizotnaforts-K et[evirp ec aeec n~
e ra tcejni al ; )%03-02( \t acidir iam ei]roporp n` ebraos ba es atsaeca
.ero 63 \zaerud i[ etunim 51-5 \pud erapa cinotoidrac lutcefe
etirefid n` itnahportS arutcniT iamun et[esolof es eiparetotif n~
.elartsig am elumrof
un nemes itnahportS nid iirutcnit a \laro elac ep aerartsinimdA
.ro ledizotnafor ts a \saon evartni aerart sinim da iuti tsbus etaop
arutcniT nid ecinotoidrac eledizoreteh ,\laro erartsinimda aL
.erenupmocsed nirp etavitcani ,etrap eram iam aec n` ,tnus itnahportS
arutcnit ,vitom tseca niD .\suder etraof ei]roporp n` brosba es ,sulp n~
eS .erao[u e neiranoroc i[ e cidracoim ii]cnufsid n` iamun \tneicife etse
uc ,inul avetâc ed ,ignul edaoirep ep iirutcnit aerartsinimda \dnamocer
etla uc aietseca aereicosa i[ mucerp ,\zuap ed etaluger elavretni
,eannodalleB arutcniT ,eairallavnoC arutcniT( elategev irutcnit
.)51 ,31-9( )eanairelaV arutcniT

ărutpeceR .21 .1 .1
e l a t e g e v r o l e t c a r tx e \ z a i c o s a s o j i a m e d e l a r t s i g a m e l e l u m r o F
elE .evitanimrac uas/i[ e vitades i]\teirporp uc e tcartxe ediolatigid uc
\nigna ,\caidrac \]neicifusni ed erao[u emrof n` etacidni tnus
i[ e inotog a v n` i[ rad ,\z orelcso reta ,\lairetra e nu isnetrep ih ,\larotcep
.)02( dlehmeoR mordnis

12 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

\dnamocer es e lani tsetniortsag i[ ec aid rac elii]cnufsid n~


n~ .)eanairelaV arutcniT( erao[u evitades uc rolediolatigid aereicosa
ed aerart sinimda \tacidni e tse dlehmeoR mo r d nis uas \zorelcsoreta
ai]irapa ineverp a urtnep \vitanimrac \rutcnit uas noimihc ed ielu
.iulumsiroetem
i[ eircserp es einotogav n` i[ rad ,dlehmeoR lumordnis n~
.)9( citilomsaps tcefe uc muilof eannodalleB nid arutcnit

: \rao[u \caidrac a]neicifusni n~


: allicS muc igeatarC arutcniT
.pR
g 0,5 eallicS arutcniT
g 0,01 igeatarC arutcniT
g 0,03 da eanairelaV arutcniT
oitulos .f .M
iz / .cip 51 x 3 , nretni .s .D

e nigiro ed ii]atiplap ed \ti]osn` \rao[u \ caidrac a]neicifusni n~


: \saovren
.pR
g 0,5 eairallavnoC arutcniT
g 0,01 igeatarC arutcniT
g 0,51 eanairelaV arutcniT
oitulos .f .M
esem \p ud ,iz / .cip 03- 02 x 3 , nretni .s .D

noriM acnA 22
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

lumo rdnis n` i[ es aonign a emotpmis uc azo relcsoreta n~


:dlehmeoR
.pR
g 0,5 ivraC muelO
eairallavnoC arutcniT
igeatarC arutcniT
avitanimrac arutcniT
g 0,01 āā isortin sirehtea sutiripS
oitulos .f .M
iz / .cip 51 x 3 , nretni .s .D

:dlehmeoR lumordnis n~
.pR
g 0,5 ivraC muelO
itnahportS arutcniT
g 0,01 āā eannodalleB arutcniT
g 0,02 aerehtea eanairelaV arutcniT
oitulos .f .M
iz / .cip 03 x 3 , nretni .s .D

:\larotc ep anigna n~
.pR
itnahportS arutcniT
eanairelaV arutcniT
g 0,01 āā isortin sirehtea sutiripS
oitulos .f .M
iz / .cip 02 x 3 , nretni .s .D

32 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

:elanoi]cnuf ecaidrac e linui]cefa n~


.pR
mudiulf sidinodA mutcartxE
eairallavnoC arutcniT
g 0,01 āā eanairelaV arutcniT
oitulos .f .M
iz / .cip 03 x 3 , nretni .s .D

.pR
itnahportS arutcniT
eairallavnoC arutcniT
e acim ov sicuN arutcniT
g 0,01 āā eanairelaV arutcniT
oitulos .f .M
iz / .cip 03 x 3 , nretni .s .D

:\lairetra enuisnetrepih ,elotsisartxe ,einotogav n~


.pR
g 0,01 itnahportS arutcniT
g 0,01 eannodalleB arutcniT
g 0,02 eanairelaV arutcniT
oitulos .f .M
iz / .cip 03 x 3 , nretni .s .D

noriM acnA 42
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

erolf muc muilof igeatarC .2 .1


sutcurf igeatarC
eletcurf vitcepser ,eznurf ed eti]osn` ele]necserolfni \tnizerper
.C i[ .mdniL .dneme .qcaJ anygonom sugeatarC eliiceps al ed etatlocer
ail imaf n id ).lliuhT s e diohtn acayxo .C ( .C .D )terio P( atagiveal
.ranihgrehg uas enic\r\m ,lecud\p ralupop etimuned ,eaecasoR
-nep .C :sugeatarC ed iiceps etla i[ etidnâps\r tnus aporuE n~
..L suloraza .C ,.tiK te .tsdlaW argin .C ,.dlliW xe .tiK te .tsdlaW anygat
ror\c ela icim ir obra uas it [ubra tnus l ecud\p ed eliicepS
ladiobmor tnus eleznurF .inips i[oremun uc etuz\verp tnus ii]acifimar
,5 lupit ep ,zor uas ebla , elirolf rai ,etadif-tanep u as etabol -tanep ,etavo
ei[or eraoluc ed epurd tnus eletcurF .i]acifimar ibmiroc n` etapurg tnus
.)42 ,32 ,22 ,12 ,11 ( \rgaen uas

.mdniL .dneme .qcaJ anygonom sugeatarC

ăcimihc eițizopmoC .1 .2 .1
l ecud\p ed elirolf i[ ele znurf n id i]alozi i]neu titsnoc iilapicnirP
: )52 ,11( tnus
,\nitnei r o , \ nixetivo zi ,\nixetiv : e cinovalf edizocilg-C ƒ
; \dizonm ar-n ixetiv , \nitneiroozi

52 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


62
h r
u
H i
p t
O e o H
r z
i O
o d
; \dizoculg-7-niloetul ,\dizotur ,\dizorepih : ecinovalf edizocilg-O ƒ

i[ iremogilo ,iremid ,\nihetacipe ,\nihetac : icinavalf i[upmoc ƒ


H z a
O i

; icilodinaicotnaorp iremilop
G
l d
O a
=
g H O
l H

( )
G O u v o
l H c i
t r
i +
o e e O O g
R a r
z x
i n a
a n t
i l
a m O c
O O a n c n a
a t
o o t
O z z e
O R a a h
i
n
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

H O a
R HO g
R H l
u H
O c
H o
z
a
O O O
H H H
H G H
O l G G O
l l G
= l
g =
l
u O g
O i i l

( )
H c z z u O
o o o c H -
z v
i o 7 o
a t
e r
i O z l
u
O O x e a t e
i n H e O
n t
i o p
i
a n l
i c
a n a
O O 7 t
g e
R l h
i
R HO u O n
c H a
H o
z
i
O d
O H a
H

noriM acnA
O O
O H H
H
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

H
O

H
O
O

O
H

O
H
H
O

H
O
4

4
H
O

H
O
H
O

H
O
H
O

H
O
O

O
H

O
H
H
O

H
O
8

8
H
O

H
O
H
O

H
O
B
l
u
l
o
d
i
n
a
i
c
o
t
n
a
o
r
p

B
l
u
l
o
d
i
n
a
i
c
o
t
n
a
o
r
p
2

1
]\nihetacipe-)−(-)8→β4(-\nihetacipe-)−([ ]\nihetac-)+(-)8→β4(-\nihetacipe-)−([

H
O
H
O

O
H
O

O
H
H
O

H
O
4

4
H
O

H
O
H
O

H
O
H
O

H
O
O

O
H

O
H
H
O

H
O

8
4
H
O

4
H
O
H
O

H
O
H
O

H
O
O

O
H
H
O

O
H
8

H
O

8
4
H
O

H
O
H
O

H
O
H
O

C
l
u
l
o
d
i
n
a
i
c
o
t
n
a
o
r
p
O

O
H

1
H
O

8
H
O

H
O
c
i
l
o
d
i
n
a
i
c
o
t
n
a
o
r
p
r
e
m
o
g
i
l
o

-)−(-)8→β4(-\nihetacipe-)−([ -)−(-)8→β4(-\nihetacipe-)−([
-\nihetacipe -)−(-)8→β4(-]\nihetacipe -)−(-)8→β4(-]\nihetacipe
]\nihetacipe-)−(-)8→β4( ]\nihetacipe

72 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

H ; c i n eg o r o l c i [ c i e f a c i i z i c a : i c i l i x o b r a c l o n e f i l o p i z i c a ƒ
O
O
C

O
H
H
O

O
H

O
H
O

O
H

H
O
O
C
O
H

O
H
O

c
i
e
f
a
c
d
i
c
a
c
i
n
e
g
o
r
o
l
c
d
i
c
a

; c ilogetarc i[ cil onaelo ,c ilosru iizica : ecilcicatn ep enepretirt ƒ

R
2

R
1
H
O
O
C
H
O
O
C

O
H

O
H
O
H

R
2

1
H
C H

H C

c
i
l
o
n
a
e
l
o
d
i
c
a
3

c
i
l
o
s
r
u
d
i
c
a
c
i
l
o
g
e
t
a
r
c
d
i
c
a

i[ mucerp ,\nimalimaozi ,\nilocliteca ,\niloc :elpmis enima ƒ


;enimailop
;ciru dica ,\ninaug ,\nizoneda ,\nineda :icinitnax i]avired ƒ
,C i[ 1B elenimativ ,elitalov etnenopmoc :i[upmoc i]la ƒ
.K ed irur\s ,icinaicotna i]nemgip ,edionetorac
)sutcurf igeatarC( lecud\p ed roletcurf a \cimihc ai]izopmoC
eletcurf ;lecud\p ed rolirolf i[ roleznurf a aec uc eraot\n\mesa etse
ilodinaicotnaorp i[ edionovalf ed \cim iam etatitnac o \sn` ni]noc
.)52( )I .bat( elirolf i[ eleznurf uc vitarapmoc
noriM acnA 82
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

edionovalf n` )tacsu lategev sudorp g 001 al g( lutuni]noC .I .baT


lecud\p ed eletcurf i[ elirolf ,eleznurf nid ilodinaicotnaorp i[
)52( )4991 ,luaK i[ nom mA \pud(
etcurF irolF eznurF i]neutitsnoC
edionovalF
051,0 – 440,0 84,2 *87,1 latot tuni]noC
– 410,0 20,0 \nixetiV
520,0 – 510,0 12,0 35,0 \dizonmar-nixetiV
861,0 – 601,0 96,0 82,0 \dizorepiH
– 61,0 71,0 \dizotuR
ilodinaicotnaorP
)9,0 – 7,0 ±( 9,2 )8,0 – 5,0 ±( 3,3 )8,0 – 5,0 ±( 8,3 latot tuni]noC
9,1 3,2 7,2 iremogilO
icilodinaicotnaorp
irolf uc *

cigolocamraf liforP .2 .2 .1
n ~ . \ l a n i c i d e m \ t n a l p a c \ t ag n u l e d n ` e i r o t s i o e r a l u l e c u d \ P
lutnematart urtnep etazilitu uare elas eletcurf i[ eleznurf IIIX luloces
uaesolof iizenihC .)irut\sr\v ,eeraid( elanitsetniortsag rolii]cnufsid
.eenpsid i[ eimedipilrepih n` ,ieitsegid aeralumits urtnep lulecud\p
urtnep i[ citeruid ac ta zilitu tsof a IIIVX luloces uc dnâpecn~
lutnematart n` as aerazilitu aporuE n~ .ilaner roliluclac aeranimile
tazilitu tsof a 6981 niD .0081 nid \zaetad eralucsavoidrac rolii]cnufsid
.droN ed aciremA n` \ lacidem a citcarp n` i[
eiparet ac sela iam \zaertsinimda es lecud\p ed eletcartxe iz\tsA
\]neicifusni :eralucsavoidrac ii]cnufsid esaoremun n` \vitanretla
.)62( eimedipilrepih i[ \lairetra enuisnetrepih ,\larotcep \nigna ,\caidrac
ed eletcurf i[ e l irolf ,eleznurf nid e ciloocl a ordih etcartxE
iinu i[ ecilodinaicotnaorp ,ecidionovalf inui]carf i[ mucerp ,lecud\p
-7-niloetul ,\dizotur ,\dizorepih ,\nihetacipe( i]alozi irup i]neutitsnoc
a ei]cartnoc ed a]rof cserc ,)cilogetarc dica ,\nixetiv ,\dizoculg

92 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

a \vitizop portoni aenui]cA .)vitizop portoni tcefe( iuludracoim


rol iremo gilo ,lapicnirp n` ,\tarotad etse le cud \p ed roletcartxe
.)12( roledionovalf i[ icilodinaicotnaorp
lecud\p ed roletcartxe a evitizop portoni iinui]ca lumsinaceM
:n` ,lapicnirp n` ,\tsnoc i[ xelpmoc etse
a e r a c o l b n i r p l i t c a r t n o c i u l u s e c o r p r a s e c e n r a l u l e c a r t n i + 2a C a e r e t [ e r c −
ec aeec +2aC al roletnemalifoim aerazilibisnes − ;ieza-PTA-+K/+aN
ed ie]rof a eret[erc o \nimreted lecud\p ed eletcartxe \c \nmaesn`
. +2aC la ralulecartni lulevin ed \tnednepedni iuludracoim a ei]cartnoc
adaoirep tâta csegnulerp lecud\p ed eletcartxe ,aenemesa eD
rolelanac aeracolb nirp enui]ca ed iululai]netop atarud i[ tâc ,\ratcarfer
.)7 2( )2 .gif( + K e d

lecud\p ed roletcartxe a evitizop portoni iinui]ca lumsinaceM .2 .giF


)72( )5002 ,.loc i[ suixirB \pud(
n` cilosotic +2aC atropsnart a ed lulor era erac \ciza-PTA-+2aC \pmop = a2 ACRES(
\nidonair ed rotpecer = 2 RyR ; ielotsaid lupmit n` cimsalpocras iululuciter lunemul
aerarebile nirp +2aC a \ralulecartni ai]artnecnoc alger a ed lulor era erac 2 pit ed
\nietorp o etse – nabmalofsof = NLP ; cimsalpocras luluciter nid +2aC ed rolevrezer
iululuciter lulevin al ed \ciza-PTA-+2aC apmop libisrever \bihni erac \rematnep
)roleticoimoidrac la cimsalpocras

noriM acnA 03
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

un ,er a mru ac ,i[ a zar e tseidofs of \bihni u n lecud\p ed eletcartxE


ieiparet la rojam jatnava nu eiutitsnoc ec aeec cPMA ed lulevin cserc
\ c l u t p a f t a i ] n e d iv e u a e c in i l c i i d u t s e s a o r e m u N . e t c a r t x e e d l e f t s a u c
i[upmoc( cPMA ed lulevin cserc erac ecinotoidrac ed aerartsinimda
– icilozadimi i[upmoc ,\nonirma i[ \nonirlim – icinidiripib
\ ] n e i c i f u s n i u c i i ] n e i c a p a l i i ] \ t i l a t ro m a e r e t [ e r c \ n i m r e t e d ) \ n o m i x o n e
.) 82 ,72( \ta rud ed iipar e t ienu lu zac n` \caidrac
cserc( vitizop portonorc \zaenoi]ca lecud\p ed eletcartxE
e r ecudnoc ed azetiv cs erc( vi tizop portomo r d ,)\caidrac a]nevcerf
ae ta tilibaticxe dacs( vit a gen portomtab i[ )\ralucirtnev-oirta
cuder i[ cidracoim i[ nairanoroc niugnas luxulf cserc ,)\cidracoim
iululecud\p la cigolocamraf luliforP .\cirefirep \ralucsav a]netsizer
etcefe \tlovzed erac ecinotoidrac roledizoreteh la lec ed \refid
.)92 ,9( evitizop portomtab i[ evitagen portomord
eletcefe taulave ua ecinilc i[ oviv ni ,ortiv ni iiduts esaoremuN
arpusa arotseca ia i]neutitsnoc ronu a i[ mucerp ,lecud\p ed roletcartxe
.ec idr acoim ii ]\tilitcartnoc
,gnâts lucirtnev ,talozi droc ep etautcefe ortiv ni eliidutS
a eret[erc o tai]nedive ua tperd iululucirtn ev la ralip ap ihc[um
a ]nezerp n` eiat\b-iuluti bed a i[ ecid racoim ro lii]car tnoc ii nidutilpma
ts of a ecaidrac ii]\tilitcar tn oc aer et[erC .)II .bat( lecud \p ed roletcartxe
raihc tarts\p a-s i[ uiduts n` taul iulutcartxe ai]artnecnoc ed \tnedneped
.)03( \tnatsnoc enuiserp uc etalozi iimini iir\zufrep elii]idnoc n`
tsof ua ei]artnecnoc ed etnedneped evitizop portoni etcefE
nid ecilodinaicotnaorp i[ ecidionovalf elinui]carf urtnep i[ etai]nedive
− "2 − nixetiv \cramer es i]atset irup ii]neutitsnoc ertniD .lecud\p
uc \ca idrac aetatilitcartnoc tucserc ua erac lu lotecrevc i[ adizonmar
.%05 etsep

13 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

ertnid aronu a i[ lecud\p ed roletcartxe eletcefE .II .baT


)ortiv ni iiduts( ecaidrac ii]\tilitcartnoc arpusa arotseca ii]neutitsnoc
)03( )4991 ,luaK i[ nom mA \pud(
arpusa tcefE ;nagro ;taraperP
\zoD / tcartxE
ii]\tilitcartnoc a]neinevorp
\tazilitu i]neutitsnoC
ecaidrac iulunagro
lecud\p ed etcartxE
%22 uc eret[erc 5,0/gμ 425 ;ffrodnegnaL irolf nid sopa tcartxE
lm iaboc ed \mini
-iulutibed aeret[erc 000.08 :1 uc \talozi \mini nid sopa tcartxE
al \nâp 03 uc eiat\b :1 al \nâp ;enatnops i\t\b i[ irolf uc eznurf
%41 000.02 \csaorb etcurf
-iulutibed aered\cs 000.01 : 1
al \nâp 71 uc eiat\b :1 al \nâp
%55 000.1
eret[erc lm 51,0 ;ffrodnegnaL nid ciloocla tcartxE
iaboc ed \mini etcurf i[ eznurf
eret[erc lm 51,0 ;ffrodnegnaL nid ciloocla tcartxE
iaboc ed \mini i[ irolf uc eznurf
etcurf
%4,85 uc eret[erc lm/gμ 002 uc \talozi \mini atnalp nid tcartxE
%5,401 uc eret[erc lm/gμ 005 ;enatnops i\t\b \t\psaorp
iaboc
erazufrep( eret[erc lm/gμ 001
enuiserp uc
%8,61 uc )\tnatsnoc
%3,83 uc eret[erc lm/gμ 05 uc \talozi \mini nid latot tcartxE
%4,201 uc eret[erc lm/gμ 002 ;enatnops i\t\b lategev lusudorp
iaboc
%4,241 uc eret[erc lm/gμ 005
erazufrep( eret[erc lm/gμ 001
enuiserp uc
%8,62 uc )\tnatsnoc

noriM acnA 23
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

arpusa tcefE ;nagro ;taraperP


\zoD / tcartxE
ii]\tilitcartnoc a]neinevorp
\tazilitu i]neutitsnoC
ecaidrac iulunagro
%1,47 uc eret[erc lm/gμ 05 uc \talozi \mini sopa uudizeR
%5,961 uc eret[erc lm/gμ 002 ;enatnops i\t\b
iaboc
%7,141 uc eret[erc lm/gμ 005
erazufrep( eret[erc lm/gμ 001
enuiserp uc
%1,86 uc )\tnatsnoc
%7,51 uc eret[erc lm/gμ 001 gnâts lucirtnev nid latot tcartxE
)lucirtnev( ihc[um i[ talozi lategev lusudorp
%5,5 uc eret[erc la ralipap
)ralipap ihc[um( ; tperd iulucirtnev
iaboc
%5,24 uc eret[erc lm/gμ 005 gnâts lucirtnev sopa uudizeR
)lucirtnev( ihc[um i[ talozi
%6,92 uc eret[erc la ralipap
)ralipap ihc[um( ; tperd iulucirtnev
iaboc
%06 uc eret[erc gm 02 ;ffrodnegnaL -orecilg tarecaM
ed erupei ed \mini e]id\lm nid ciloocla
\sac erenit
edionovalF
%8,79 uc eret[erc lm/gμ 01 uc \talozi \mini 1 aenui]carF
%5,59 uc eret[erc lm/gμ 05 ; enatnops i\t\b
iaboc
%4,27 uc eret[erc lm/gμ 001
erazufrep( eret[erc lm/gμ 05
enuiserp uc
%6,6 uc )\tnatsnoc
%2,6 uc eret[erc lm/gμ 001 gnâts lucirtnev
)lucirtnev( ihc[um i[ talozi
%3,7 uc eret[erc la ralipap
)ralipap ihc[um( iululucirtnev
iaboc ; tperd

33 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

arpusa tcefE ;nagro ;taraperP


\zoD / tcartxE
ii]\tilitcartnoc a]neinevorp
\tazilitu i]neutitsnoC
ecaidrac iulunagro
%4,37 uc eret[erc lm/gμ 05 uc \talozi \mini 2 aenui]carF
%2,191 uc eret[erc lm/gμ 002 ; enatnops i\t\b
iaboc
%2,952 uc eret[erc lm/gμ 005
erazufrep( eret[erc lm/gμ 001
enuiserp uc
%4,98 uc )\tnatsnoc
%2,33 uc eret[erc lm/gμ 001 gnâts lucirtnev
)lucirtnev( ihc[um i[ talozi
%8,82 uc eret[erc la ralipap
)ralipap ihc[um( ; tperd iulucirtnev
iaboc
%05 uc eret[erc gm 4,0 ; ffrodnegnaL − "2 − nixetiV
ed pmit ed erupei ed \mini adizonmar
.nim 5,4 \sac
%61 uc eret[erc l/lomm 5,0 ; ffrodnegnaL − 7 − niloetuL
,iaboc ed \mini adizoculg
\tazufrep ,\talozi
%23 uc ered\cs l/lomm 5,0 ; ffrodnegnaL adizorepiH
,iaboc ed \mini
\tazufrep ,\talozi
%02 uc eret[erc l/lomm 5,0 ; ffrodnegnaL adizotuR
,iaboc ed \mini
\tazufrep ,\talozi
%07 uc eret[erc Mm 03,0 ; gnâts lucirtnev lotecrevC
iaboc
ilodinaicotnaorP
– 73 uc eret[erc 001 - 02 ; talozi lucirtnev iremiloP
%05 lm/gμ \sac ed erupei
%22 uc eret[erc − ; ffrodnegnaL darg uc iremogilO
iaboc ed \mini eraziremilop ed tacidir

noriM acnA 43
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

arpusa tcefE ;nagro ;taraperP


\zoD / tcartxE
ii]\tilitcartnoc a]neinevorp
\tazilitu i]neutitsnoC
ecaidrac iulunagro
%6,99 uc eret[erc lm/gμ 5 uc \talozi \mini 1 aenui]carF
%3,751 uc eret[erc lm/gμ 01 ; enatnops i\t\b
iaboc
%191 uc eret[erc lm/gμ 05
erazufrep( eret[erc lm/gμ 01
enuiserp uc
%8,73 uc )\tnatsnoc
%8,11 uc eret[erc lm/gμ 001 gnâts lucirtnev
)lucirtnev( ihc[um i[ talozi
%41 uc eret[erc la ralipap
)ralipap ihc[um( ; tperd iulucirtnev
iaboc
%8,53 uc eret[erc lm/gn 005 uc \talozi \mini 2 aenui]carF
%1,17 uc eret[erc lm/gμ 1 ; enatnops i\t\b
%1,261 uc eret[erc lm/gμ 5 iaboc
%7,132 uc eret[erc lm/gμ 05
erazufrep( eret[erc lm/gμ 01
enuiserp uc
%2,57 uc )\tnatsnoc
%2,71 uc eret[erc lm/gμ 001 gnâts lucirtnev
)lucirtnev( ihc[um i[ talozi
%2,21 uc eret[erc la ralipap
)ralipap ihc[um( ; tperd iulucirtnev
iaboc
%84 uc eret[erc gm 4,0 ;ffrodnegnaL eznurf nid iremogilO
ed pmit ed erupei ed \mini etcurf i[
.nim 5,4 \sac

ecilodinaicotnaorp inui]carf i[ lecud\p ed etcartxe elenu urtneP


ir\ tcefa i enu el ii]idnoc n` i[ r aihc t uni]nem a-s cinotoid rac lutcefe
.)03( )III .bat( latnem i repxe es udni ecaidrac

53 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

ertnid aronu a i[ lecud\p ed roletcartxe eletcefE .III .baT


elii]idnoc n` ecidracoim ii]\tilitcartnoc arpusa arotseca ii]neutitsnoc
)ortiv ni iiduts( latnemirepxe esudni ecaidrac ir\tcefa ienu
)03( )tacifidom ,4991 ,luaK i[ nommA \pud(
arpusa tcefE ;nagro ;taraperP
\zoD / tcartxE
ii]\tilitcartnoc a]neinevorp
\tazilitu i]neutitsnoC
ecaidrac iulunagro
lecud\p ed etcartxE
-iulutibed aeret[erc 000.08 :1 ed \talozi \mini nid sopa tcartxE
al \nâp 53 uc eiat\b :1 al \nâp uc \csaorb i[ irolf uc eznurf
%22 000.02 tacolb lucirtnev etcurf
-iulutibed aered\cs 000.01 : 1
al \nâp 06 uc eiat\b :1 al \nâp
%91 000.1
eret[erc lm 31,0 - \mini taraperp cilooclaordih tcartxE
\vitacifinmes 2N %5,69 ;nâm\lp i[ irolf uc eznurf nid
ed pmit 2O %5,3 i[ etcurf
iaboc ;.nim 52
+
eret[erc lm 51,0 K ;ffrodnegnaL nid ciloocla tcartxE
+2
aC i[ )%40,0( i[ irolf uc eznurf
ed \mini ;)%80,0( etcurf
iaboc
ilodinaicotnaorP
%11 uc eret[erc − ; ffrodnegnaL \ciremonom enui]carF
\mini ; lCK %50,0
iaboc ed
%02 uc eret[erc − ; ffrodnegnaL nu uc enui]carF
\mini ; lCK %50,0 ed tacidir tuni]noc
iaboc ed iremogilo
%92 uc eret[erc − ; ffrodnegnaL darg uc iremogilO
\mini ; lCK %50,0 eraziremilop ed tacidir
iaboc ed
= gμ 57
+
eret[erc - K ; ffrodnegnaL nu uc enui]carF
.nim/gμ 71 \mini ; l/Mm 7,2 ed tacidir tuni]noc
iaboc ed iremogilo

noriM acnA 63
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

aenidutilpma iamun un ortiv ni tucserc ua lecud\p ed eletcartxE


i e daoirep atarud i[ ic ,ecidr acoim rolelulec rolii] cartnoc atarud i[
etla ed lecud\p ed eletcartxe et[ebesoed tcefe mitlu tsecA .eratcarfer
,\nonirma ,\nirfenipe ,\nixogid( ecaidrac etnalumits uas ecinotoidrac
lu zac n ~ .\ratcarfer adao irep vit acifinmes \zae ro[cim er ac )\nonirlim
i a m tâta uc etse erat ca r fer iedaoirep aerat ru c s ,\mru nid rolec
portoni lutcefe i[ eram iam etse rol ai]artnec noc tâc uc \ta]nunorp
.)01( )3 .gi f ( snetni iam vitizop

iunu eletcefE .3 .giF


arpu sa lecud\p ed tcartxe
eratcarf e r iedaoirep
ed ie]r of i[ evitcefe
e ral ucirtn e v ei]cartnoc
etla uc v itarapmoc
uas ecinotoidrac
ec aidrac e tnalumits
. loc i[ zl uhcS \pud(
)0 1( )1002 ,tacifidom
ed iulutcartxe ai]izopmoc(
)\tazicerpen – lecud\p

\zaero[cim ivitizop portoni ii]nega \c lutpaf tucsonuc-enib etsE


elecimtiraitna ec pmit n` ,iimtira leftsa dnâreneg \ratcarfer adaoirep
.vit a g en porto ni \zaenoi]ca
e d e l e t c a r t x e ,iv itizop portoni i]nega i]la ed eribesoed erpS
a ei]cartnoc ed a]rof \zaelumits \c lujatnava \tnizerp lecud\p
tarotad etse lutcefE .ecaidrac iimtira areneg a \r\f iuludracoim
73 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

ec aeec suder etse +K ed luxulfe ,eramru ac ;+K ed rolelanac iir\colb


i e daoirep a i[ enui]ca e d iulul ai]netop ietarud aerign ulerp \nimreted
. )01( eratcarfer
a \vitizop portoni aenui]ca tamrifnoc ua oviv ni eliidutS
a \caidrac a]namrofrep tucserc ua aetseca ;lecud\p ed roletcartxe
ela evitagen portoni eletcefe talihina ua i[ \]neirepxe ed rolelamina
.iululimap arev i[ iulu lolonarporp
atsecA .lotecrevc urtnep i[ etai]nedive tsof ua ecinotoidrac etcefE
tcrafni uc iiniâc al gnâts iululucirtnev aetatilitcartnoc tucserc a \mru nid
roleretra a \telpmoc aeredihcn` nirp tacovorp latnemirepxe cidracoim
elinui]carf urtneP .)VI .bat( \niugnas erazufreper ed \tamru eneiranoroc
.)03( oviv ni iiduts \cn` etautcefe tsof ua un ecilodinaicotnaorp

ertnid aronu a i[ lecud\p ed roletcartxe eletcefE .VI .baT


)oviv ni iiduts( ecaidrac ii]\tilitcartnoc arpusa arotseca ii]neutitsnoc
)03( )4991 ,luaK i[ nom mA \pud(
arpusa tcefE
\zoD ed laminA / tcartxE
ii]\tilitcartnoc
\tartsinimda \]neirepxe i]neutitsnoC
ecaidrac
ed etcartxE
lecud\p
eret[erc .v.i lm 4 – 2 )taizetsena( eniâc nid sopa tcartxE
i[ irolf uc eznurf
etcurf
%001 uc eret[erc .v.i gk/lm 5,0 \cisip ciloocla tcartxE
)\taizetsena(
%02 uc eret[erc .v.i gk/gm 01 \cisip eni]noc( tcartxE
)\taizetsena( )edionovalf
eret[erc .v.i lm 5 – 2 )taizetsena( eniâc ciloocla tcartxE
%13 – 71 uc eret[erc 03 ;51 ; 5,7 )taizetsena( eniâc tcartxE
etunim 71 – 11 .v.i gk/gm

noriM acnA 83
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

arpusa tcefE
\zoD ed laminA / tcartxE
ii]\tilitcartnoc
\tartsinimda \]neirepxe i]neutitsnoC
ecaidrac
urtnep ,aerarut\ln` .v.i gk/gm 11 uc tatarterp( iaboc tcartxE
a ,etunim avetâc gk/gm 55,0
portoni iulutcefe ).v.i lolonarporp
la vitagen
iululolonarporp
iulutcefe aerarut\ln` .v.i gk/gm 4,11 tatarterp( nalobo[ tcartxE
la vitagen portoni gk/gm 9,1 uc
iululimaparev ).v.i limaparev
edionovalF
\vitacifinmes eret[erc .v.i gk/gm 01 tcrafni uc( eniâc lotecrevC
sudorp cidracoim
,aeracolb nirp
a ,\ro o ed pmit
roleretra
)eneiranoroc

n` iululecud\p aetaticacife taulave ua ecinilc iiduts esaoremuN


,13 ,92 ,62 ,9( )V .bat( )AHYN( III i[ II eliidats \caidrac a]neicifusni
.)43 ,33 ,23
\uod urtnep etautcefe tsof ua ecinilc iiduts etlum iam eleC
:lecud\p ed elirolf i[ eleznurf nid etuni]bo elaiceps etcartxe
: ei]cartxe ed tnevlos( irolf i[ eznurf nid tacsu tcartxe – 231 IL ƒ
)1 : 5,5 = tacsu tcartxe : lategev sudorp tropar ; %07 lonatem
) \ d i z o r e p i h n ` e t a m i rp x e ( e d i o n o v a l f % 5 2 , 2 e d t u n i ] n o c n u u c
r e w t h c i L ed s udo rp ,lutcartxE .ilod inai cotnaorp %3,11 i[
ainamreG n` tazilaicremoc etse ,)ainamreG ,nilreB( amrahP
.003 ®SORAF iulutaraperp amrof bus

93 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF
nid ecituecamraf etaraperp ronu a i[ )2441 SW ,231 IL( etazidradnats etcartxe ronu eletcefE .V .baT
)43-13 ,92 ,62 ,9( \caidrac \]neicifusni uc roli]neicap a ecaidrac ie]namrofrep arpusa lecud\p
\zoD
\taruD \]neicifusnI
.tiL etcefe etlA tcefE \cinliz uidutS taraperP
)eliz( \caidrac
)gm(
i[ yllonoC'O aeri]\t\nubm` - aered\cs - 24 0531 II – I luidats obecalp TTUGEATARC
7891 ,.loc ii]\tilibats elairetra iinuiserp )AHYN( bro-ulbud OVON
ssieW \pud( ecihisp i[ ecilotsis ta[icurcn`
i[ a]nesba - ecilotsaid
,nnamletniF ed rolir\rublut aered\cs -
)0002 nmos caidrac iulumtir
aeret[erc - aered\cs -
iulutitepa iulusudorp
aeraunimid - mtir-enuiserp
esaonigna iirerud caidrac
i[ tdätshciE − aeret[erc - 82 065 II luidats − TTUGEATARC
9891 ,.loc trofe al ie]netsizer )AHYN( ETROF
ssieW \pud( cizif \tasnepmoc
i[ iei]carf aeret[erc - ed ei]carf uc
,nnamletniF -irtnev a ei]ceje ed a ei]ceje
)0002 gnâts iululuc iulucirtnev
-erp aered\cs - %55 < gnâts
eniugnas iinuis
)trofe ,suaper(
i[ lkieW aered\cs - 65 061 II luidats obecalp TTUGEATARC
3991 ,.loc iulusudorp )AHYN( bro-ulbud ETROF
,weoL \pud( mtir-enuiserp urtnecitlum
)4991 caidrac
noriM acnA 04
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF
\zoD
\taruD \]neicifusnI
.tiL etcefe etlA tcefE \cinliz uidutS taraperP
)eliz( \caidrac
)gm(
,snegthcueL aeraroilema - aered\cs - 65 061 II luidats obecalp TTUGEATARC
\pud( 3991 elareneg iir\ts iulusudorp )AHYN( bro-ulbud ETROF
)4991 ,weoL mtir-enuiserp tazimodnar
caidrac
i[ tdimhcS − aeret[erc - − 006 II luidats obecalp 231 IL
4991 ,.loc trofe al ie]netsizer )AHYN( bro-ulbud
cizif urtnecitlum
aered\cs -
eniugnas iinuiserp
ecilotsis
aered\cs -
caidrac iulumtir
aered\cs -
iulusudorp
mtir-enuiserp
caidrac
i[ retsröF − aeret[erc - − 009 − tazimodnar SORAF
4991 ,.loc trofe al ie]netsizer bro-ulbud
ssieW \pud( cizif
i[
,nnamletniF
)0002
14 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF
\zoD
\taruD \]neicifusnI
.tiL etcefe etlA tcefE \cinliz uidutS taraperP
)eliz( \caidrac
)gm(
i[ trehcuaT ai]irapsid - -netsizer aeret[erc - 861 009 II luidats urtnecitlum TTUGEATARC
9991 ,.loc ieiserped cizif trofe al ie] )AHYN( lanoi]avresbo OVON
\pud( TS iulutnemges iei]carf aeret[erc -
i[ ykslegiR al ieimtira a i[ a ei]ceje ed
)2002 ,teewS trofe gnâts iulucirtnev
-iserp aered\cs -
-sis eniugnas iinu
ecilotsaid i[ ecilot
aered\cs -
suaper n` iuluslup
-udorp aered\cs -
-enuiserp iulus
caidrac mtir
1002 ,efpaZ − aeret[erc - 48 042 II luidats obecalp 2441 ®SW
trofe al ie]netsizer )AHYN( bro-ulbud
cizif tazimodnar
-udorp aered\cs -
-enuiserp iulus
caidrac mtir
i[ trehcuaT aeret[erc - 211 0081 III luidats obecalp 2441 SW
2002 ,.loc trofe al ie]netsizer )AHYN( tazimodnar
cizif urtnecitlum
i[ ykslegiR aeraroilema - -udorp aered\cs - 65 061 II luidats obecalp TTUGEATARC
2002 ,teewS iei]aripser -enuiserp iulus )AHYN( bro-ulbud
aerecuder - caidrac mtir urtnecitlum
ienzelg iulumede
noriM acnA 24
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

ed tnevlos( irolf i[ eznurf nid tacsu tcartxe – 2441 SW ƒ


= tacsu tcartxe : l a tegev sudorp tropar ; %54 lonate : ei]cartxe
i r emogilo %5 7,8 1 n` tazidradna ts )1 : 6,6 – 4
i ]natropmi iam iec if a i]a r edisnoc i[upm oc ,icilod inaicotnaorp
sudorp ,lutcartxE .iululecud\p a \cinotoidrac aenui]ca urtnep
slacituecamrahP ebawhcS ramlliW .rD ed etativisulcxe n`
bus ainamreG n` tazilaicremoc etse ,)ainamreG ,ehurslraK(
.®TTUGEATARC ed aerimuned
ii]\ticacife aereic erpa u rtnep i]azilitu i a m iec iirtemaraP
ate lcicib u c \taulave( c i zif trofe al a]netsize r :tsof u a ecitueparet
ciboreana iulugarp iiregnita rasecen pmit ed lulavretni ,)\cirtemogre
nirp \tarus\m( ei]ceje ed ai]carf ,)eirtemogreorips nirp taulave(
, ) \raelcun \citengam \ ]n anozer i[ izilcunoid a r uc eifa rgolucirtnev
.)13( \lareneg rol a era ts dnivi rp roli]neica p elii]aralce d i[ mucerp
etatilaiceps ed arutaretil n` esircsed ecinilc eliiduts etaoT
ie]namrofrep a \vitacifinmes eri]\t\nubm` o tai]nedive ua \tatlusnoc
.l e c ud\p ed roletcartxe ae r artsinim da al ecaidrac
sela iam ,cizif trofe al a]netsizer tucserc ua lecud\p ed eletcartxE
o \tidevod tsof a lecud\p ed tcartxe nu urtneP .taredom lutrofe al
iemizne la rotibihni – iululirpotpac a uc \citnedi \citueparet etaticacife
i[ )iz/gm 009( lecud\p ed lutcartxE .ienisnetoigna a eisrevnoc ed
trofe al a]netsizer \rus\m \lage n` tucserc ua )iz/gm 5,73( lulirpotpac
.)01( )4 .gif( )AHYN( II asalc \caidrac \]neicifusni uc roli]neicap a cizif
a eisrevnoc ed i e mizne ii rotibihni i]ot l eftlaed ac ,l ulirpotpaC
ere d\cs : eradnuces et c efe ed eires o \ni mreted ,i e nisnetoigna
ed eletcartxE .\nrutcon ,\caes esut ,\laner \]neicifusni ,\lanoisnet
esrevda ii]caer rar etraof cudorp ; etarelot enib iam tlum tnus lecud\p
iulujitrev i[ rolenergim ,elanitsetniortsag rolir\rublut lupit ed eronim
lec ud\p ed eletcartxe \ca i drac \]neicifusni ed e r a o[u elemrof n~ .)23(
.li rpotpac u c lutnemata rt al \libaiv \citueparet \ vitanretl a o \tnizerper

34 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

uc roli]neicap a cizif trofe al ie]netsizer aeret[erC .4 .giF


e d t cartxe gm 009 uc i ] atart )AHYN ( II asalc \cai drac \] neicifusni
iz/lirpotpac gm 5,73 uc uas iz/lecud\p
)01( )10 02 ,. loc i[ zl uhcS \pud(
)100,0 < p = *** ; \tazicerpen – lecud\p ed iulutcartxe ai]izopmoc(

rasecen pmit ed lulavretni tignulerp ua lecud\p ed eletcartxE


caidrac lumtir vitacifinmes ta]neulfni ua un i[ ciboreana iulugarp iiregnita
lumtir ,mixam cizif iulutrofe lupmit n` raihC .\niugnas aenuiserp i[
i]atart ii]neicap al vitacifinmesen tucserc ua \niugnas aenuiserp i[ caidrac
.obecalp uc i]atart ii]neicap uc vitarapmoc lecud\p ed etcartxe uc
ed roletaraperp luzac n` ,\c \zaeregus eirtemogreorips ed etaD
iirecuder lutatluzer iamun etse un trofe ed ii]\ticapac aeret[erc ,lecud\p
iir \ulerp iiret[e rc la i[ i c ,cid racoim levin al negixo ed i ulumusnoc
trofe iunu elii]idnoc n` i[ tâc ,ciboreana lugarp al tâta iulunegixo
trofe al a]netsizer et[erc 2441 SW lecud\p ed lutcartxe ,leftsA .mixam
u c aifargol ucirtneV .ci boreana i ulugarp aera la tsni ed etnian` cizif
-\t\nubm` tamrifnoc ua \raelcun \citengam a]nanozer i[ izilcunoidar
n ` tâta e i]ceje ed iei]car f aeret [erc n irp ecaid rac ie]namro frep aeri]
.)13( cizif iulutrofe lupmit n` i[ tâc ,suaper

noriM acnA 44
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

a erac cinilc uiduts lumirp tai]ini a )13( )2002( trehcuaT


arpusa 2441 SW ela ecifeneb eletcefe \rus\m ec n` tagitsevni
al i[ ni]nem es ii]eiv ii ]\tilac i[ elareneg iir\ ts ,trofe al ie]netsizer
.)AHYN III asalc( \tasnava \caidrac \]neicifusni uc ii]neicap
.\zod ed \tnedneped if a tidevod a-s 2441 SW aetaticacifE
a inâm\tp\s 61 ed pmit iz/gm 009 ed ezod ienu aerartsinimda ,leftsA
)jitrev ,\lae]ema( i]neicap ed etalanmes emotpmis ronu a]nedicni suder
ro li]neicap a trofe ed ae taticapac \csaerc \s ti [u er a un \ sn` )5 .gif(
tucserc a atsaecA .ecirtemogre ietelcicib lurotuja uc \taulave
iz/gm 0081 ed \zod n` 2441 SW iir\rtsinimda luzac n` vitacifinmes
. )13( )6 .gif(
pmit nu gm 009 ed ecinliz iezod aerartsinimda ac libisop etsE
iam ecaidrac ie]amrofrep a eri]\t\nubm` o al \cudnoc \s tagnuledn` iam
tartsinimda ,2441 SW tcartxe i[aleca \c lutpaf eredev n` era es \cad sela
009 ed \zod n` )AHYN( II asalc \caidrac \]neicifusni uc roli]neicap
.tnematart ed inul 6 \pud aiba cizif trofe al a]netsizer tucserc a ,iz/gm

n` )jitrev ,\lae]ema( emotpmis ronu ie]nedicni aerecudeR .5 .giF


obecalp uc vitarapmoc 2441 SW uc iulutnematart lupmit
)13( )2 002 ,tr e hcuaT \pud(
54 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

uc i]atart roli]neicap a cizif trofe al ie]netsizer aeret[erC .6 .giF


)13( )2002 ,trehcuaT \pud( obecalp uc vitarapmoc 2441 SW

trehcuaT ed tazilaer cinilc luiduts n` \c lutpaf i[ etse tnaseretnI


ed azod tâced i]neicap ed \tarelot enib iam tsof a gm 0081 ed azod )13(
ua iz/2441 SW gm 0081 uc i]atart ii]neicap nid %1,62 iamuN .gm 009
009 timirp ua erac ii]neicap nid %6,82 ed \]af esrevda etcefe tatropar
lutpaf tacramer eiuberT .obecalp lupurg nid %4,15 i[ iz/2441 SW gm
ua iz/2441 SW gm 0081 timirp ua erac ii]neicap nid %4,1 iamun \c
SW gm 009 uc tatart i]neicap ed lupurg n~ .jitrev ed edaosipe tatnezerp
ed tsof a srevda tcefe iutseca a]nedicni obecalp lupurg n` i[ iz/2441
0081 ed \cinliz \zod n` 2441 SW \c erap eS .%01 ,vitcepser i[ %3,4
lup mit n` t alanmes tnevc erf s revda tcefe ,jitrev ed eli r\ts eniverp gm
.ecinotoidrac uc iulutnematart

ăcitueparet nî erazilitU .3 .2 .1
taborpa a E aisimoC ,ecinilc roliiduts roletatluzer azab eP
lutnematart n` lecud\p ed irolf i[ eznurf nid roletaraperp aerazilitu
.)AHYN II asalc( \caidrac \]neicifusni ed erao[u rolemrof

noriM acnA 64
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

nid iamun etuni]bo roletaraperp aerazilitu ecizretni E aisimoC


et autcefe tsof u a un aet seca urtnep tâcurtn` e tcurf uas i r olf ,eznurf
.\cituepar et aetatica cife emrifnoc el \s erac ec inilc iiduts
a]neicifusni n` i[ a]neicife tidevod ua-i[ lecud\p ed eletcartxE
.A H Y N I I I a s a l c \ c a i d r a c
gm 009-061 ed etse E aisimoC ed \tadnamocer \cinliz azoD
gm 961-03 uc tnelavihce( irolf i[ eznurf nid cilooclaordih tcartxe
.ezirp iert uas \uod n` etartsinimda )edionovalf gm 02-5,3 uas \nihetacipe
gm 009-006 ed ec inl iz elez od ti devod u a - s etn eicife iam eleC
.tcartxe
ni]up lec \rugisa erac eta raperp roleca ae razilitu \ tacidni etsE
.\tartsinim da \zod/tca r txe gm 002
.inâm\tp\s esa[ ni]up lec ed eif \s eiubert iulutnematart ataruD
r olezod aeramirp xe i[ \zaenoi]nem eta tila iceps ed arutaretiL
tca rtxe gm 009-003 al ro t\znu pseroc gm 51-21( \d izorepih n` ecinliz
-042 al rot\znupseroc gm 09-54( icilodinaicotnaorp iremogilo i[ )tacsu
.)52 ,12 ( )t acsu tca r txe gm 065
ir otibihn i tnus le cud\p nid evitcartxe e linu i]carf i[ eletcartxE
.bat n~ .ecinotoidrac eledizoreteh tâced ieza-PTA-+K/+aN ia ibals iam
evitcartxe elinui]carf i[ eletcartxe urtnep 05IC elirolav e tader tnus IV
i a m un \c \tatsn oc eS .\ dizotnaf orts-G urtnep i [ mu c erp ,le cud\p nid
-G a aec ed etaiporpa 05IC ela irolav ua ecilodinaicotnaorp elinui]carf
.)03( ie dizotnaforts
)AHYN – II asalc( \caidrac \]neicifusni ed erao[u elemrof n~
n` ecinotoidrac roledizoreteh aerartsinimda etive es \s tacidni etse
\z a e ro[cim e cinotoidrac e ledizoret eH .lecud\p ed rolet c artxe aeraovaf
esaoremuN .ecaidrac iimtira al enupsiderp ec aeec \ratcarfer adaoirep
a erecuder o ,\nixogid uc i]atart ii]neicap al ,talanmes ua ecinilc iiduts
\tucserc \]nedicni o rad ,\caidrac \]neicifusni nirp eseced ed iulur\mun
74 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

eletcartxe ,ecinotoidrac roledizoreteh rot\n\mesA .elataf roliimtira a


, a e t s e c a e d e r ib e s o e d e r p s , \ s n ` v i t i z o p p o r t o n i \ z a e n o i ] c a l e c u d \ p e d
.caid rac lumtir l e f tsa dnâzi libats \ratca r f e r adaoirep csegnulerp

urtnep 05IC :ecidracoim ieza-PTA-+K/+aN aerabihnI .IV .baT


\dizotnaforts-G i[ lecud\p nid evitcartxe inui]carf/etcartxe
)03( )4991 ,luaK i[ nom mA \pud(

)lm/gμ( 05IC erup e]natsbus / evitcartxe inui]carf / etcartxE

5,66 \t\ps ao rp atnalp nid tcartxE


0,03 lategev lu sud orp nid latot tcartxE
6,54 so pa uudizeR
- 1 \cidionovalf enui]carF
1,52 2 \cidionovalf enui]carF
8,6 1 \cilod in aicotnao rp enui]carF

1,6 2 \cilod in aicotnao rp enui]carF


3,1 )\niabauo ,\dizoiabauo( \dizotnaforts – G

eledizoreteh al iulumsinagro a]narelot cserc lecud\p ed eletcartxE


,ecilatigid al \reves \]narelotni uc ,\tsrâv n` ii]neicap aL .ecinotoidrac
ed icim ezod uc lecud\p ed roletcartxe a \tnetimocnoc aerartsinimda
.)01( iilob a \vitacifinmes eraroilema o al sudnoc a ecilatigid
-carac inui]cefa etla n` i[ etacidni tnus lecud\p ed eletcartxE
-oidrac ,ranomlup droc :ecaidrac ie]namrofrep aered\cs nirp etaziret
ranomlup ludroc n~ .”et[enârt\bm` erac iimini“ ela ii]cnufsid ,iitapoim
ua-i[ lecud\p ed eletcartxe roliitapoimoidrac ela etasnava eliidats n` i[
.)9( \saonevartni erartsinimda al sela iam a]neicife tidevod
noriM acnA 84
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

i[ etaraperponom ronu ai]izopmoc n` \rtni lecud\p ed eletcartxE


: e c a i d r a c i e ] n e i c i f u s n i l u tn e m a t a r t n ` e t a z i l i t u e r e i c o s a e d e t a r a p e r p
®SORAF ,ETROF ®TTUGEATARC ,OVON ®TTUGEATARC
,OVON ®DEMATARC ,®DRACIREBSE ,®RUPADROC ,003
.ROCALUGER ,NASEATARC ,ONOM ®MUCSIVARC
iulutaraperp ai]izopmoc n` \rtni lecud\p ed etcurf nid tcartxe nU
\nigna ,\caidrac \]neicifusni n` tnavujda ac tazilitu NIDRACIFE
.ecaidr ac iimtira i[ \lairetra ae nu isnetrep ih ,\larotcep
\mrof bus i[ tnevcerf csesolof es lecud\p ed elirolf i[ eleznurF
e ]irugnil 2 nid \raperp e s aizufnI .diulf tcartxe uas \rutcnit ,eizufni ed
.e tunim 02 \p ud \zaertli f es ; e tnibreif \pa uc \ n ac o a l lateg ev sudorp
ed in\c iert a aerartsinimda \dnamocer es eliz avetâc ed pmiT
\tneicifus etse erac \pud )araes i[ znârp al ,a]aenimid( iz/eizufni
al ,tnevcerF .)araes i[ a] ae nimid( i z/eizufni in \ c \uod a a erartsinimda
uc \zaicosa es lecud\p e d eli rolf i [ eleznurf ,ro liizufni aeraraperp
i[ tamora tsug nu ieizufni \m irpmi( muilof eassileM - \ ] i â m \ l e d e z n u r f
icsiV – csâv ed eznurf uc erenit irumar uc uas )tnamlac ro[u tcefe nu
.)visnetrepihitna \zaenoi]ca( sepits
II i[ I elesalc( \ca idrac \] neicifusni ed erao[u elemrof n~
: elateg e v esudorp e d ireicosa eleraot\mru eirc serp top es )AHYN

.pR
igeatarC serolF
igeatarC muiloF
g 0,001 da ā ā eassileM muiloF
s eiceps .f .M
nretni .s .D

94 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

;c etsema ed \]irug n il o etsep erebreif al \ p a ed \nac o \guada eS


\dnamocer eS .\zaertlif es iopa i[ etunim 01 ed pmit suaper n` \sal es
.araes i[ a]aenimi d eizufni ed \nac o etâc

.pR
igeatarC serolF
igeatarC muiloF
g 0,001 da ā ā sepits ibla icsiV
s eiceps .f .M
nretni .s .D

ed e]irugnil 2-1 etsep erebreif al \pa ed \nac o \guada eS


.araes i[ a]aenimid eizufni ed \nac o etâc \dnamocer eS .cetsema
igeatarC ed cetsema nu-rtnid \taraperp aizufni i[ etse \tneicifE
eS .)g 0,001 da āā( sepits icsiV i[ muilof eassileM ,solf te muilof
.araes i[ a]aenim id eizufni ed \nac o et âc \dnamocer
3 ( \ r u t c n i t e d \ m ro f b u s \ z a e r t s i n i m d a i a m e s l a t e g e v l u s u d o r P
.)iz/.cip 01 x 3( diulf tcartxe i[ )iz/.cip 02-01 x
0,01( lecud\p ed diulf tcartxe ed cetsema nu ,silaidrac arutcniT
ed taraperp nu if a tidev od a-s )g 0,02( eraoim \rc\l ed \rutcnit i[ )g
.)9( tarelot en ib i[ tn eicife ereicosa

esrevda iițcaeR .4 .2 .1
enib ,lareneg n` ,tsof ua lecud\p nid eletaraperp ecinilc iiduts n~
.etarelot
,i]neicap ed etalanmes esrevda eletcefe et[evirp ec aeec n~
i[ \nergim ,\]aerg ,elaom nuacs n` tatsnoc ua i[ erar tsof ua aetseca
ua erac roli]neicap lur\mun ,bro-ulbud uiduts nu-rtn~ .ii]atiplap
timirp a erac lupurg n` eram iam tsof a esrevda ii]caer talanmes
. ) 7 . g i f ( l e cu d \ p e d t c a r t x e u c t a t a r t l u p u r g n ` t â c e d o b e c a l p

noriM acnA 05
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

etnian` i]neicap ed etalanmes esrevda roletcefe a]nevcerF .7 .giF


iz/lecud\p ed tcartxe gm 006 uc tnematart ed eliz 65 \pud i[
o beca lp uc v itarapmoc
)01( )10 02 ,. loc i[ zl uhcS \pud(
) \tazicerpen – lecud\p ed iulutcartxe ai]izopmoc(

iicidem i[ tâc ,ii]neicap tâta ,etautcefe ecinilc roliiduts amru n~


d niif ac l ecud\p nid et cartxe u c ai]acidem a l a]nar e lot taicerpa ua
.)23 ,01( ” \tnelecx e “ uas ”\nub“
e srev da rolii]caer a]nedicni ecitueparet e zod al \ c \zaicerpa eS
. %4 ed \c im iam etse
ua etcartxe ed iram elezod \]neirep xe ed elelamina aL
.)62( eca idr a c iimtira i[ enuisnet op ih ,erades tanimreted

esaotnemacidem inuițcaretnI .5 .2 .1
inu i]caretni eleli b isop ,e taraperpotif r otla lu zac n` i[ aC
ed tneicifus tsof ua un lecud\p ed roletaraperp ela esaotnemacidem
e tatilai ceps ed arutareti l iro etlum iam elec ed i[eD .etaiduts enib
15 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

etalanmes tsof ua un lecud\p ed eletaraperp urtnep \c \zaenoi]nem


a e n u i ] c a a ]n e t o p a e t u p r a a e t s e c a , e s a o t n e m a c i d e m i n u i ] c a r e t n i
e c a i d r a c i e ] n e i c i f u s n i lu t n e m a t a r t n ` e t a z i l i t u r o l e t n e m a c i d e m
iinuisnetrepih ,)\nilifoet( elarotcep ienigna ,)ecinotoidrac edizoreteh(
.)62( )\nirevapap( elairetra

iițacidniartnoc iș iițuacerP .6 .2 .1
ep e r onim elirucs ir \zai] nedive IIV .b a t n` et a tnezerp eletaD
u c a i p a r e t e d \ ] a f l e cu d \ p e d e t c a r t x e u c a i p a r e t \ c i l p m i e l e r a c
.)01( ec inotoid rac edizoreteh

i[ lecud\p ed roletcartxe ela ecitueparet elirucsiR .IIV .baT


)01( )1002 ,.loc i[ zluhcS \pud( ecinotoidrac roledizoreteh
ed etcartxE
ecinotoidrac edizoreteH citueparet csiR
lecud\p
tsugn` etraoF gral etraoF citueparet uinemoD
tacidir csiR csir ed etispiL jazod ed irorE
tacidir vitaleR et[espiL negomtira lai]netoP
ei]acixotni ed locireP csir ed \tispiL ienu a]netsixE
elaner ii]cnufsid
enupmi es( +K ed ei]elpeD csir ed \tispiL \tnetimocnoc erartsinimdA
)+K aerazirotinom evitaxal ,eciteruid ed
\sudeR \tucserC ticifed al \]nareloT
negixo ed

i e m e f a l l e c u d \ p e d r o l e t a r ap e r p a e r a r t s i n i m d a , a e t s e c a e t a o t u C
iubert ra ina 21 bus iiipoc al i[ mucerp ,\zaetp\la erac i[ etanicr\sn`
.\tative
uc roli]neicap etacidniartnoc tnus lecud\p ed eletaraperP
ii] neut itsnoc ertnid lunu al icigre la tnus erac u a s etatili bisnesrepih
.)62( iulusudorp

noriM acnA 25
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

\zae]netop lecud\p ed eletcartxe \c lu tpaf eredev n` dnâvA


n` lecud\p ed iaec ed lumusnoc tacidniartnoc etse ,ienixogid eletcefe
uas ecilatigid ni]noc erac etnemacidem uc iulutnematart lupmit
,®LAGIDOVON ,C DIZOTANAL ,NIXOGID( ediolatigid
.)®KCREMIGID ,®POTINAL ,®ROCALID
tnus erac n` inui]cefa etlalelec i[ tâc ,\caidrac a]neicifusni tâtA
enuisnetrepih ,\larotcep \nigna( lecud\p ed eletaraperp etacidni
ro r\c a ereves inui]cefa t nus )eim edipilrepih ,ec aid rac iimtira ,\lairetra
.etatil aiceps ed luc id e m ed \ti libats eiube rt tnemata rt ed \mehcs
uc ei]acidemotua al \grucer \s eiubert un ii]neicaP
lucidem libalaerp n` atlusnoc a \r\f lecud\p ed etaraperp
.goloidrac

: EIFARGOILBIB

.enretni ienicidem eliipicnirP nosirraH :nI .\caidrac a]neicifusnI .E dlawnuarB .1


.1341-9141 ,aroeT 1002 © thgirypoC
eralucsavoidrac rolilob la lanoi]ar lutnematarT .C ucsenesrA ,MIG ucsegroeG .2
.473-343 ,1002 ,moriloP .dE :i[aI .erojam
:i[aI .eigolocamraF :nI .ralucsav-oidrac iulutarapa aigolocamraF .EC uro[upuL .3
.663-262 ,4991 ,avodloM .dE
:nI .eruliaf traeh evitsegnoc dna sedisocylg caidrac ,evolgxoF .M idabE .4
,sserP CRC :nodnoL ,notaR acoB .enicidem labreh fo sisab cimanydocamrahP
.814-504 ,2002
nA :nI .metsys ralucsavoidrac eht no gnitca sgurD .RK niarB ,FSM ssoR .5
.941-431 ,7791 ,lacideM namtiP :tneK .ycamrahpotyhp ot noitcudortni
rieht :seidemer larutaN :nI .metsys ralucsavoidraC .D nagirroC ,F grebdnaS .6
.18-07 ,1002 ,sicnarF & rolyaT :kroY weN ,nodnoL .sesu dna snigiro
:revodnA .stnalp lanicideM ,yrtsimehcotyhP ,ysongocamrahP .J notenurB .7
.5991 ,dtL tpecretnI
etnalP :nI .ecinotoidrac edizoreteH .U ucsen\tS ,E ucserogirG ,I ieluiC .8
-755 ,I .lov ,3991 ,\lacideM .dE :it[erucuB .eiparetotif i[ eimihcotif ,elanicidem
.926

35 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

.enicideM labreH :nI .esaesid ralucsavoidraC .V nnamletniF ,FR ssieW .9


.281-731 ,0002 ,galreV emeihT groeG :kroY weN ,tragttutS
lanoitaR :nI .metsys ralucsavoidraC .EV relyT ,R lesnäH ,V zluhcS .01
.861-701 ,1002 ,galreV-regnirpS :grebledieH ,nilreB .yparehtotyhP
A al ed elanicidem etnalP .C eiaosotorpA ,M unaicn\H ,A noriM ,U ucsen\tS .11
,”apoP .T .rG“ .dE : i[aI .citueparet seretni ed rolesudorp ela iifargonom ;Z al
.4002
icinepret i[upmoc - eizongocamraF :nI .ecinotoidrac edizocilG .I aginO .21
-201 ,7002 ,”unagei]aH uiluI“ \ratisrevinU \lacideM .dE :acopaN-julC .ilarutan
.231
,stsicamrahp ,srotcod rof koobdnah A .stnalp suonosioP .JH rednäfP ,D enhorF .31
,dtL gnihsilbuP nosnaM :nodnoL .snairaniretev dna stsigoloib ,stsigolocixot
.5002
sinodA suA dilonedraC seueN niE :ninegolpireP-ipE-3 .M lthciW ,P roinuJ .41
.7912-3912 :91 ;0891 yrtsimehcotyhP .silanrev
.5991 ,nizideM rüf galreV rotnaC oitidE : .ttrüW/frodneluA .etsiL etoR *** .51
caidrac fo noitubirtsid ralullecartnI .W aklebuK ,B ppoK ,W tdrahlefföL .61
.1921-9821 :81 ;9791 yrtsimehcotyhP .silajam airallavnoC fo sevael ni sedisocylg
owt fo erutcurts dna noitalosI .SB iuqiddiS ,S mugeB ,F zeefaH ,S iuqiddiS .71
;7891 yrtsimehcotyhP .rednaelo muireN fo sevael eht morf sedisocylg caidrac
.142-732 :62
morf amitiram aenigrU morf sediloneidafuB .la te M relxarD ,L nnerK ,B ppoK .81
.225-315 :)2( 24 ;6991 yrtsimehcotyhP .tpygE
amitiram aenigrU morf sediloneidafub weN .B ppoK ,M anivoleJ ,L nnerK .91
.921-621 :17 ;0002 aiparetotiF .utcirts usnes
.1002 ,\lacideM .dE :it[erucuB .lacidem ranoi]ciD .V usuR .02
.3002 ,POCSE .shpargonoM POCSE *** .12
rof ediug a ;senicidem labreH .DJ nospillihP ,AL nosrednA ,J senraB .22
.2002 ,sserP lacituecamrahP :ogacihC ,nodnoL .slanoisseforp erachtlaeh
labreh nredom ;yparehtotyhp fo ecitcarp dna selpicnirP .K enoB ,S slliM .32
.0002 ,enotsgniviL llihcruhC :nodnoL ,hgrubnidE .enicidem
\lacideM .dE :acopaN-julC .)III .lov( \cituecamraf \cinatoB .M [am\T .42
.9991 ,”unagei]aH uiluI“ \ratisrevinU
nov negnukriW-fualsierK-zreH .sugeatarC .R luaK ,TPH nommA .52
dnu sehcsirotsiH :1 lieT .nenidinaycorP dnu nedionovalF ,netkartxesugeatarC
.6342-3342 :)62( 431 ;4991 .gtZ .htopA .hcstD .effotskriW

noriM acnA 45
ecaidrac ieţneicifusni aiparetotiF

J mA .sesu cituepareht dna ygolocamrahp :nrohtwaH .VB teewS ,MJ ykslegiR .62
.124-714 :95 ;2002 mrahP tsyS-htlaeH
eralukelom dnu erälulleZ .GHR regniwhcS ,S smlliW ,K suixirB .72
:)1( 43 ;5002 tieZ reresnU .mrahP .tkartxE-sugeatarC nov nemsinahcemkriW
.05-84
misarehG ai]cader bus( \nretni \nicideM :nI .\caidrac a]neicifusnI .II renkcurB .82
.772-512 ,4002 ,\lacideM .dE :it[erucuB .)II .lov ;.L
stcartxE laicepS sugeatarC htiw stluser lacinilc dna lacigolocamrahP .D weoL .92
.52-02 :6 ;4991 margeletotyhP naeporuE .ycneiciffusni caidrac ni
nov negnukriW-fualsierK-zreH .sugeatarC .R luaK ,TPH nommA .03
sad fua negnukriW :2 lieT .nenidinaycorP dnu nedionovalF ,netkartxesugeatarC
.5352-1252 :)72( 431 ;4991 .gtZ .htopA .hcstD .zreH
nosirapmoc ni 2441 SW tcartxe sugeatarC fo ytefas dna ycaciffE .M trehcuaT .13
-ssalc noitaicossA traeH kroY weN elbats cinorhc htiw stneitap ni obecalp htiw
.519-019 :)5( 341 ;2002 lanruoJ traeH naciremA .eruliaf traeh III
nrohtwaH eht fo ycaciffE .D-W renbüH ,M hcolP ,U nhuK ,U tdimhcS .23
traeh evitsegnoc cinorhc htiw stneitap 87 ni 231 IL noitaraperP )sugeatarC(
.42-71 :1 ;4991 enicidemotyhP .II ssalc lanoitcnuf AHYN sa denifed eruliaf
traeh evitsegnoc ni 2441 ®SW tcartxe sugeatarC fo ycaciffe lacinilC .G efpaZ .33
.662-262 :)4( 8 ;1002 enicidemotyhP .II ssalc AHYN eruliaf
fo sisylana-atem :eruliaf traeh cinorhc gnitaert rof tcartxe nrohtwaH .HM relttiP .43
.376-566 :411 ;3002 enicideM fo lanruoJ naciremA ehT .slairt dezimodnar

55 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


ecimehcsi ieitapoidrac aiparetotiF

2 lulotipaC

AIPARETOTIF
ECIMEHCSI IEITAPOIDRAC

alaob ,\cimehcsi \caidrac alaob( \cimehcsi aitapoidraC


i[ lutropa ertn` urbilihcezed nu-rtnirp \zaeziretcarac es )\ranoroc
etse urbilihcezed tsecA .iuludracoim lulevin al negixo ed lurasecen
ec aeec eranoroc eleretra nirp niugnas iuluxulf iirecuder tarotad
.ieimehcsi ai]irapa uc \cidracoim aeragiri \zaetimil
uas )\larotcep \nigna( eirotiznart if etaop \cidracoim aimehcsI
.)tuca cidracoim tcrafni ed csir uc \cidracoim \zorcen( \tignulerp
a e r a l u m u c a \n i m r e t e d n a i r a n o r o c n i u g n a s i u l u x u l f a e r e c u d e R
.esaonigna iirerud aeralatsni uc caidrac luihc[um n` roli]ilobatem
aerazorcen uc roleticoimoidrac aetraom \nimreted \tarud ed aimehcsI
.evi tcepser ienoz
un \zaetcefa iuludracoim a eraot\znupserocen aeranegixO
.roleticoim ienarbmem elii]cnuf i[ arutcurts i[ ic ,lumsilobatem iamun
, t a f s o f i r t - n i z o n e d a ( i c ig r e o r c a m r o l i ] a f s o f l a r a l u l e c a r t n i l u l e v i N
iin oi ec p mit n` eticoim n ` dnurt \p uido s ed iino I .edacs ) tafsof-nitaerc
ra pa ,eramru aC .ralule cartxe luidem n` i]az lup xe tnus uisatop ed
,)iir\ziraloper ela iilamona( iemargoidracortcele ela ir\cifidom
.)3 ,2 ,1( \ralucirtnev ei]alirbif uas eidracihat
ai]ulove \zae]neulfni uas \zai]ini erac ezuac ed enidutitlum o \tsixE
:tnus etnatropmi iam erac ertnid ecidracoim ecimehcsi inuizel ienu
i [ azorelcsoreta n` - na iranoroc niug nas iulu xulf aerecuder ƒ
;\lairetra azobmort i[ nairanoroc msaps ,\nairanoroc ailobme

noriM acnA 65
ecimehcsi ieitapoidrac aiparetotiF

n` - iu ludracoim la n egixo e d iulurasece n a \lam r ona aeret[erc ƒ


\citroa \zonets ed \tanimreted \reves \ralucirtnev aifortrepih
;enuis netrepih uas
n` - lunegixo a trop snart a ed iulegn â s ii]\tica pac aerecuder ƒ
ed etucserc e levin ronu luzac n ` i[ erev es iimena
.)4 ,1( )8 .g if( \ nibolgo mehixobrac

etuca ecidracoim ieimehcsi ele]nicesnoc i[ elibisop elezuaC .8 .giF


)4( )4991 ,o renaJ \pud(
)eracifidom Δ ;ered\cs uas eravitcani ↓ ;eret[erc uas eravitca ↑(

75 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


ecimehcsi ieitapoidrac aiparetotiF

eratimil ed \dotem arugnis etse ecocerp \nairanoroc aizufrepeR


ie nu amru n` tur\pa )tu ca cid racoim tcrafni( \zorcen ed i uluracof a
\c tat\ra ua etnecer ii duts ,aetseca etaot uC . ecimehcsi inuizel
cudnoc erac esecorp ed eires o \zae[nalced \nairanoroc aizufreper
,ecigolofrom ii]cnufsid etseca etaoT .ecimehcsi iinuizel aeravarga al
caidrac lutuse] n` rapa er ac ecigoloizifortcele i[ ecilob a tem ,ecimihcoib
– eimehcsi ed inuizel ed aerimuned bus etucsonuc tnus eizufreper nirp
.) 4( )9 .gi f( e i z u f r e p e r
ecidracoim ieizufreper ela evarg iam elec ele]nicesnoC
,tazufreper( taredis ludracoim ,ecaidrac eliimtira : tnus ecimehcsitsop
ae traom ,)elitcartnoc i ei]cnuf a \taidemi aerarepucer \r\f rad
inuizel ,)iulutcrafni aeralatsni( elibaiv lai]netop roleticoimoidrac
n` niugnas iuluxulf a \ m rofinu e n aerilibatse r ( evisergo rp eralucsav
ecidracoim iezorcen aerarelecca ,)iigaromeh ,tazufreper caidrac lutuse]
etnemineve etseca etaoT .)iulutcrafni aerednitxe( etazel elenoz n`
ir\ziralucsaver ienu i[upus ii]neicap al etavresbo tsof ua ecimehcsitsop
c a i d r a c t n a lp s n a r t n u t i r e f u s u a e r a c i i ] n e i c a p a l i [ m u c e r p , e n e i r a n o r o c
.s ihcsed d roc ep \lacig ru r ihc ei]ne vretni o uas
tai]nedive ua erac ortiv ni iiduts etautcefe tsof ua 0791 nid \cn~
cin retup \zaezel cime hc si iuludracoim a izufreper \c lutpaf
tim irp a nemonef tseca etati laiceps ed arutare til n~ .elet icoimoidrac
,\cimehcsitsop aizufreper n` − ”iulunegixo luxodarap“ ed aerimuned
a elamron iir\noi]cnuf rasecen tulosba etse erac ,negixo ed lutropa
\c tatatsnoc a-s roiretlU .ecimehcsi elinuizel \zaevarga ,iuludracoim
n ` e r e t [ a n u a i e r a c i u l u n e g ix o e l a ev i t c a e r r o l i i c e p s t a r o t a d e t s e l u t c e f e
,lixordih lulacidar ,dixorepus noina lulacidar :ieizufreper lupmit
ela evitadi xo ir\cifidom cu dorp ait[ecA .n egord ih ed ludixorep
i[ arutcurts dnâtcefa icielcun rolizica ,roledipil ,rolediculg ,rolenietorp
aetatinu \tnizerper eleticoimoidraC .roleticoimoidrac aeranoi]cnuf
era arotseca aerazel ,eramru aC .iuludracoim a \zab ed \litcartnoc
.caidrac iuluihc[um a ei]cartnoc ed ie]rof aered\cs \]nicesnoc tperd
noriM acnA 85
ecimehcsi ieitapoidrac aiparetotiF
)4( )4991 ,orenaJ \pud( ecimehcsitsop ecidracoim ieizufreper ela e]nicesnoc elibisoP .9 .giF
)ered\cs uas eravitcani ↓ ;eret[erc uas eravitca ↑(
95 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
ecimehcsi ieitapoidrac aiparetotiF

roliiceps a ,ecim ehcs itsop ecidracoim eli nuizel n` ,a]nezerP


al vitadixo iuluserts ia ilanif i[udorp ronu a i[ iulunegixo ela evitcaer
i[ muce r p ,inegodne ro li]nadix oitna la tuz\cs lulevin ,ralusit levin
ajetorp a ed icitamizneen i[ icitamizne i]nadixoitna ronu aetaticapac
\c csedevod ,ecimehcsi ts op ieizu freper lupm it n` elet icoimoidrac
ed rolinuizel la tnatropmi rotaidem nu etse vitadixo luserts
.eizufreper-eimehcsi
aec aetatiladom \tnizerper \cimehcsitsop aizufreper ec pmit n~
nirp elinuizel ,cidracoim iulutcrafni a tnemeganam ed \tneicife iam
e s e r a c u c e r o j a m e l e m e lb o r p n i d a n u e i u t i t s n o c e i z u f r e p e r - e i m e h c s i
.)4( \laut c a acituep a ret \tnurfnoc
n e gixo ed lurasec en i[ lut ropa e rtn` iulur bili hcezed aeraroilemA
iir\ giri aeret[erc nirp azilaer etaop es iu ludracoim lulevin al
.iuludracoim la negixo ed iulurasecen aered\cs nirp uas eneiranoroc
n` , eceraoed \tasrevor tnoc etse roleraotat a lido ranoroc a]neicifE
rolesav a eratalid o-rtnirp \zaetpada es ludracoim ,eimehcsi ed ii]idnoc
el esav ac libaborp ni ]up etse ,ii]idnoc et seca n~ .eneiranoroc
elenoz nid elec tnus muc ,ecitorelcs ir\cifidom uc eneiranoroc
aerecudeR .eratalid ed secorp nu ratnemilpus erefus \s ,ecimehcsi
emsinacem etirefid nirp iuludracoim lulevin al negixo ed iulurasecen
, e c i r e f i r e p e r a l u c s a v i e ]n e t s i z e r a e r e d \ c s , e l a i r e t r a i i n u i s n e t a e r e d \ c s (
m u c e r p , ) e c a i d r a c i e ] n ev c e r f a e r e d \ c s , e c a i d r a c i i ] \ t i l i t c a r t n o c a e r e d \ c s
in u i]po \tnizerper ecid racoim elaretaloc iei ]a lucric aeralumits i[
.)5( roler a noroc aer atalid tâced e tn eicife iam ecitueparet
es ecimehcsi ecaidrac iilob lutnematart n` ,tnezerp n~
:\z aertsinimda
;eraotat alidoranoroc ƒ
sela iam ,dacs ait[eca ;icigrenerda-β rolirotpecer ela etnacolb ƒ
nirp i uludracoim la negixo ed lurasece n , trofe ed ii]idnoc n`
ie]nevcerf aered\cs i[ ecidracoim ii]\tilitcartnoc aerabihni
; ecaidrac
noriM acnA 06
ecimehcsi ieitapoidrac aiparetotiF

a ei]cartnoc ed a]rof dacs ait[eca ; +2aC ed rolelanac ia i]nacolb ƒ


ed i ulurasecen a erau nimid o \nimret e d ec aeec i uludracoim
.negixo
\zaertsin imda es ,v it a ruc i[ r a d ,vitneverp p ocs n` , aenemesa eD
-o reta ai]ulove i[ ai]ira pa n` csir ed iirotcaf cuder erac etaraperp
,lutebaid ,aenuisnetrepih ,aimenietorpopilrepih( eneiranoroc iezorelcs
.)3 ,2 , 1( )aetatizebo
,\cimehcsi \caidrac alaob nirp ii]\tilatrom a \tucserc a]nevcerF
ed elir\crecn` \cifitsuj iulutnematart ela etacidir elirutsoc i[ mucerp
\s uas/i[ \niverp \s erac icitueparet i]nega ion ronu a eracifitnedi
elesecorp ezerelecca \s ,ecimehcsi rolinuizel ai]ulove ezetimil
aetatireves \cuder \s i[ cimehcsitsop iuludracoim lulevin al iirotaraper
.ecimehcsitsop rolii]cnufsid
ed \]af eleticoimoidrac ajetorp a ed aetat icapac ua ii] nadixoitnA
ii] nadix oitnA .arotseca e lir \mru i[ eizufreper – eim ehcsi ed elinuizel
iul userts etarotad ecime hcsitsop ecidracoim eli nuizel \zaeroilema
iir\ziralucsaver ela ecifeneb eletcefe \zae]netop i[ vitadixo
ienu a]netsixe tai]nedive ua etnecer ecigoloimedipe iidutS .eneiranoroc
i[ caidrac iulutuse]/iemsalp la tnadixoitna lusutats ertn` esrevni ii]aler
\caidrac alaob nirp aetatilatrom uas esaonigna iirerud a]nedicni
.) 4( \cimehcsi
i[ aixaliforp al \tatimil etse roletaraperpotif aerartsinimdA
tnu s pocs tseca n~ .ecim ehcsi ecaidrac iilob l a tn a vujda lutnematart
eagansiv immA i[ solf eacinrA ,erolf muc muilof igeatarC etazilitu
.sutcurf

erolf muc muilof igeatarC .1 .2


n ` e t a z i l i t u l e c u d \ p e d e l i i c ep s a l e r a o t i r e f e r e l a r e n e g e t a D
tnus arotseca a \cimihc ai]izopmoc dnivirp etad visulcni ,\citueparet
..2 .1 .tcp al etatnezerp

16 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


ecimehcsi ieitapoidrac aiparetotiF

cigolocamraf liforP .1 .1 .2
ed eletcartxe \c lutpaf tai]nedive ua oviv ni i[ ortiv ni iidutS
aizufrep cserc ,eramru ac ,i[ nairanoroc niugnas luxulf cserc lecud\p
.)01-6( \cidracoim
)2IGP( \nilcicatsorp ed azetnis \zaelumits lecud\p ed eletcartxE
eramrof uc azalciclineda \zaelumits 2IGP ; elailetodne elelulec ert\c ed
.)cPMA( cilcic tafsofonom nizoneda ed
,ei]atalidosav ecudorp es ,cPMA ed iir\lumuca a eramru aC
\ r a l u c s a v a ] n e t s i z e r e cu d e r e s i [ n a i r a n o r o c n i u g n a s l u x u l f e t [ e r c
n ` i a m u n u n l e cu d \ p e d r o l e t c a r t x e a ] n e i c i f e \ c i f i t s u j e c a e e c \ c i r e f i r e p
.)41 – 9( elairetra iinuisnetrepih la i[ ic ,elarotcep ienigna lutnematart
tnus etcefe ets eca e d eraot\znups \r evit ca eliipicnirP
,anixetiv ,adizotur ,adizorepih ,adizoculg-O-niloetul( eledionovalf
-inaicotnaorp i[ )adizonmar-nixetiv-litecaonom ,adizonmar-nixetiv
.)01-6( )eznurf nid i]alozi iiremid sela iam ,iiremogilo( iilod
top pmit n` erac ieimehcsi lupmit nid iuludracoim elinuizeL
iuluserts ,lapicnirp n` ,etarotad tnus \caidrac \]neicifusni areneg
a \vitadixo aeradargeD .elifortuen nid iezatsale iir\rebile i[ vitadixo
elii ]aps nid ienitsale a zilordih i[ mucerp ,eralu lec rolirutcurts
al eralusit i regurtsid \ni mreted iezatsale aenu i]ca bu s eralulecartxe
i[ eledionovalF .elitcartnoc iei]cnuf aeratcefa uc iuludracoim lulevin
lecud\p ed elirolf i[ eleznurf nid icilodinaicotnaorp iiremogilo
iiremogilo ,sulp n~ .iulunegixo ela evitcaer eliiceps \zaevitcani
.)61 ,51( iezatsale aetativitca \b ihn i icilod inaicotnaorp
e r a z e l e d i u l u d a r g a e r e i c e rp a u r t n e p i ] a z i l i t u i i r t e m a r a p n i d l u n U
\mizne ,)HDL( iezanegordihed-tatcal la cires lulevin etse \cidracoim
dimanitocin ed \]nezerp n` civurip dica n` citcal ludica \mrofsnart erac
ed ecir e s rol e levin aeraz o D .)H DAN( suder d i toelcunid – nineda –
,cidracoim iulutcrafni lucitsongaid urtnep tâta cinilc \tazilitu etse HDL
. c i d r a c o i m lu t c r a f n i n ` iu lu t n e m a t a r t i i ] \ t i c a c i f e a e r e i c e r p a u r t n e p i [ t â c
-arbmem aetatilibaemrep ,ecidracoim inuizel ienu elii]idnoc n~
lui]aps n` cert HDL ed etucserc elevin i[ et[erc roleticoimoidrac a \ran

noriM acnA 26
ecimehcsi ieitapoidrac aiparetotiF

ie izufreper lupmit n` \c lutpaf tucsonuc e n ib etsE .ralulecartxe


iam tlum ,HDL ed \visam erarebile o ecudorp es ecimehcsitsop
\rus\m ep pmit n` edacs erac ieimehcsi lupmit nid aec tâced \tucserc
.\tazufreper etse amini ec
ahtnacayxo sugeatarC ed irolf i[ eznurf nid tcartxe nU
,nilreB ,amrahP rewthciL ; edionovalf %2,2 n` tazidradnats(
e l e l u l e c e r t \ c e d H D L a e r a r eb i l e v i t a c i f i n m e s t u z \ c s a ) a i n a m r e G
rolenarbmem a erajetorp ed tcefe nu tâta et[edevod ec aeec ecidracoim
e d l u t c a r t x E . e c i m e h c s i r o l in u i z e l a e r e c u d e r e d t c e f e n u i [ t â c , e r a l u l e c
ed rolelamina anarh n` %2 ed ei]roporp n` tartsinimda tsof a lecud\p
etavelerp elimini i[ aimotocarot tacitcarp a-s ,inul 3 \puD .\]neirepxe
a l atnemi repxe lulocotorP .ffrod negnaL luledom \pu d et a zufrep tsof ua
ieretra aizulco nirp( eimehcsi ,etunim 01 – erarbilihce : n` tatsnoc
– e izufreper i[ etunim 0 11 – )etnednecsed er a oiret na ignâts eranoroc
v i tacifinmes tsof a ieizu freper aerei]ini al HDL aetati vitcA .etunim 03
a elelamina al ed etalozi ro limini la nairanoroc l utneulfe n` \tuz\cs iam
.)71 ,61( )01 .gif( lecud\p ed tcartxe uc \tatnemilpus tsof a \narh ror\c

HDL ii]\tivitca arpusa lecud\p ed tcartxe iunu a]neulfnI .01 .giF


)71( )6991 ,.loc i[ issedkaM lA \pud( nairanoroc lutneulfe nid
)10,0 = p ; rotram ed \]af \vitacifinmes \]nerefid*(
36 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
ecimehcsi ieitapoidrac aiparetotiF

ed eletcartxe \c lutpaf tai]nedive ua ortiv ni iiduts esaoremuN


,anihetacipe( \rup erats n` etalozi e]natsbus i[ mucerp ,lecud\p
-inaicotnaorp iiremogilo ,adizorepih ,adizotur ,adizoculg-7-niloetul
i a m el e C .nair anoroc niu gnas luxulf et[erc a ed aetat eirporp ua )icilod
u a e r a c a d i z o r e p i h i [ a d i z o c u lg - 7 - n i l o e t u l i f a t i d e v o d u a - s e v i t c a
ertniD .%201 ,vitcepser i[ %681 uc nairanoroc lutibed tucserc
tac i f isnetni ua erac iroir e fni ii remogil o tacram e r ua-s ilod inaicotnaorp
.)9( )II IV .bat( %131 uc na irano roc niu gnas luxulf

ertnid aronu a i[ lecud\p ed roletcartxe eletcefE .IIIV .baT


iiduts( nairanoroc niugnas iuluxulf arpusa arotseca ii]neutitsnoc
)ffrodnegnaL luledom \pud \tazufrep iaboc ed \talozi \mini ep ortiv ni
)9( )tacifidom ,4991 ,luaK i[ nommA \pud(
iuluxulf aeret[erC
niugnas \tazilitu \zoD i]neutitsnoC / tcartxE
nairanoroc
lecud\p ed etcartxE
\tazicerpen gm 01 i[ eznurf nid tacsu sopa tcartxE
etcurf
%8,08 lm 5,0/gμ 425 irolf nid sopa tcartxE
\tnelavihce eret[erc lm 3,0 - 2,0 eznurf nid sopa tcartxE
ed \sudorp aec uc etcurf i[ irolf uc
\nilifoet gm 1
%4,72 – 1,91 lm 1,0 i[ irolf uc eznurf nid sopa tcartxE
%1,01 – 8,2 lm 50,0 etcurf
%001 – 05 lm 51,0 i[ eznurf nid ciloocla tcartxE
etcurf
%041 lm 51,0 uc eznurf nid ciloocla tcartxE
etcurf i[ irolf
%62 lm 1,0 ciloocla tcartxE
*%3,36 lm/gμ 001 \t\psaorp atnalp nid tcartxE
*%1,23 lm/gμ 001 latot lugord nid tcartxE

noriM acnA 46
ecimehcsi ieitapoidrac aiparetotiF

iuluxulf aeret[erC
niugnas \tazilitu \zoD i]neutitsnoC / tcartxE
nairanoroc
*%1,07 lm/gμ 001 sopa uudizeR
edionovalF
*%8,12 lm/gμ 05 1 aenui]carF
*%5,36 lm/gμ 001 2 aenui]carF
%681 l/lomm 5,0 adizoculg − 7 − niloetuL
%201 l/lomm 5,0 adizorepiH
%84 l/lomm 5,0 adizotuR
ilodinaicotnaorP/inavalF
%05 lm 3,0 \nihetacipE
%34 nid lm 51,0 iremogilo ed tartnecnoC
%5,0 ai]ulos
5,4 urtnep
.nim
%78 nid lm 51,0 ed tacidir darg uc iremogilO
%5,0 ai]ulos eraziremilop
5,4 urtnep
.nim
%131 nid lm 51,0 ed tuz\cs darg uc iremogilO
%5,0 ai]ulos eraziremilop
5,4 urtnep
.nim
*%5,12 lm/gμ 01 1 aenui]carF
*%95 lm/gμ 01 2 aenui]carF
\tnatsnoc enuiserp uc erazufrep *

.x orpa uc nairano roc lut ibed tucserc ua lecud \p ed eletcartxE


n i r p e c i d r a c o i m e i ] c a r t n o c e d i e ] ro f i i r \ u n i m i d e l i i ] i d n o c n ` r a i h c % 9 3
tsof ua eralimis etatluzeR .uidem nid +K iei]artnecnoc aeret[erc
aeret[erc erac urtnep icilodinaicotnaorp iiremogilo uc i[ etuni]bo
.)9( )XI .bat( %303 i[ %15 ertn` tairav a nairanoroc niugnas iuluxulf
56 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
ecimehcsi ieitapoidrac aiparetotiF

ertnid aronu a i[ lecud\p ed roletcartxe eletcefE .XI .baT


n` nairanoroc niugnas iuluxulf arpusa arotseca ii]neutitsnoc
latn emirep xe esudni ec aidrac ir\tcefa elib alaer p ienu elii]idnoc
)9( )tacifidom ,4991 ,luaK i[ nommA \pud(
aeret[erC eratcefA
iuluxulf \tazilitu \zoD \caidrac i]neutitsnoC / tcartxE
nairanoroc \libalaerp
lecud\p ed etcartxE
+
%93 lm 51,0 n` K %40,0 nid ciloocla tcartxE
uidem etcurf i[ irolf uc eznurf
ilodinaicotnaorP
%78 nid lm 51,0 lCK %50,0 \ciremonom enui]carF
%5,0 ai]ulos uidem n`
.nim 5,4 urtnep
%15 nid lm 51,0 lCK %50,0 iremogilo ed tartnecnoC
%5,0 ai]ulos uidem n`
.nim 5,4 urtnep
%07 nid lm 51,0 lCK %50,0 darg uc iremogilO
%5,0 ai]ulos uidem n` eraziremilop ed tacidir
.nim 5,4 urtnep
%971 nid lm 51,0 lCK %50,0 darg uc iremogilO
%5,0 ai]ulos uidem n` eraziremilop ed tuz\cs
.nim 5,4 urtnep
+
%303 .nim/gμ 71 = gμ 57 K l/Mm 7,2 iremogilo ed tartnecnoC
uidem n`

i[ tâc ,elamron tâ ta ,etalozi enamu eneir ano roc eretra ep iidutS


n ` r a l u c s a v i u l e t e r e p i u lu s u n o t a e r e d \ c s o t a i ] n e d i v e u a , e c i t o r e l c s o r e t a
a \ralucsav eraxaler ed ludarg ;lecud\p ed laiceps tcartxe iunu a]nezerp
nid %8 ed i[ elamron eleretra urtnep tnatser lusunot nid %41 ed tsof
aet ati snetnI .ecitorelcsore ta inuizel uc eleretra urtn e p tnats er lusunot

noriM acnA 66
ecimehcsi ieitapoidrac aiparetotiF

n` ai]artnecnoc uc lanoi]roporp tcerid tairav a tnaxalerosav iulutcefe


.)81 ,7( lecud\p ed laiceps lutcartxe nid etatset rolii]ulid a edionovalf
ela eraotatalidoranoroc eletcefe tamrifnoc ua oviv ni eliidutS
-otnaorp roliremogilo ela i[ mucerp ,eciloocla i[ esaopa roletcartxe
aL .ivitca etraof if a tidevod ua-s \mru nid ait[ecA .icilodinaic
o tanimr e ted ua icilod in aicotnao rp iiremogi l o ,\laro erartsinimda
a )ero avetâc( \tarud ed i[ )%07 al \nâp( \vitacifinmes eret[erc
ed leftsa nu \rus\m ec n` \sn` eit[ es uN .)X .ba t( nair a noroc iulutibed
-l aets c i m e h c s i i u l u l a e r a e f o r t i m i l e l e n o z n i d a i ] a l u c r i c \ z a e t c e f a t c e f e
.)9( irotatalidoranoroc roli]nega rotutut a \citsiretcarac o dniif lu-tceffe

ii]neutitsnoc ertnid aronu a i[ lecud\p ed roletcartxe eletcefE .X .baT


)oviv ni iiduts( nairanoroc niugnas iuluxulf arpusa arotseca
)9( )tacifidom ,4991 ,luaK i[ nommA \pud(
aeret[erC
ataruD iuluxulf \zoD ed laminA / tcartxE
iulutcefe niugnas \tartsinimda \]neirepxe i]neutitsnoC
nairanoroc
ed etcartxE
lecud\p
52 – 02 %08-52 gk/lm 4 – 6,1 eniâc nid sopa tcartxE
.nim .v.i )taizetsena( i[ irolf uc eznurf
etcurf
01 – 5 al 53 al ed gk/lm 1 – 3,0 eniâc ciloocla tcartxE
.nim .nim/lm 59 .v.i )taizetsena( irolf uc eznurf nid
etcurf i[
12 – 6 %98-74 03 i[ 51 ; 5,7 eniâc tcartxE
.nim .v.i gk/gm )taizetsena( i[ \]neinevorp(
- ei]izopmoc
)etazicerpen

76 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


ecimehcsi ieitapoidrac aiparetotiF

aeret[erC
ataruD iuluxulf \zoD ed laminA / tcartxE
iulutcefe niugnas \tartsinimda \]neirepxe i]neutitsnoC
nairanoroc
- 1 \pud gk/lm 1 – 5,0 eniâc nid sopa tcartxE
al ed .nim nairanorocartni )taizetsena( i[ irolf uc eznurf
851 al 131 etcurf
.nim/lm
01 – 7 %072-09 50,0 – 5210,0 eniâc ciloocla tcartxE
.nim gk/gm )taizetsena( i[ \]neinevorp(
nairanorocartni - ei]izopmoc
)etazicerpen
1 .xorpa %93-52 iz/g 4,1-5,0 x 1 \r\f( eniâc ciloocla tcartxE
h laro )eizetsena irolf uc eznurf nid
-1 .xorpa %82-52 iz/g 4,2-5,1 x 1 etcurf i[
h2 laro
ilodinaicotnaorP
avetâc %07 07 – 02 x 3 \r\f( eniâc iremogilO
ero cinliz gk/gm )eizetsena icilodinaicotnaorp
laro

tazilana a )tazimodnar ,bro-ulbud ,obecalp( cinilc uiduts nU


al )iz/gm 081( OVON ®TTUGEATARC iulutaraperp eletcefe
\t a ulave tsof a iulutaraperp a etaticacifE .\larotc ep \nigna uc ii]neicap
o tatatsno c a-S .etazidr a dnats \te lcicib ep ii]i c rexe ronu lurotuja uc
a \ v i t a c i f in m e s e r e t [ e r c o i [ i e m a r g o i d r a c o r t c e l e a e r a z i l a m r o n
a i[ eneiranoroc iei]alucric iiri]\t\nubm` a eramru ac serts al ie]narelot
.)6( iuludracoim lulevin al negixo ed iulumusnoc iir\zilanoi]ar

ăcitueparet nî erazilitU .2 .1 .2
n` rol e ticoimoidr a c a ei]ceto r p ed ,eraot at alidorano roc eletcefE
e d i [ m u c e r p , e c i m e h c s i ro l i n u i z e l a e r e c u d e r e d , e i m e h c s i e d i i ] i d n o c

noriM acnA 86
ecimehcsi ieitapoidrac aiparetotiF

a erazi litu \dnamocer e ixopih al i uludracoim ie ]narelot a eret[erc


eitapoidrac ed emrof roletirefid lutnematart n` lecud\p ed roletcartxe
.\cimehcsi
lecud\p ed etca rtxe \z aenoi]idnoc er ac ele taraperp ertniD
la tn avujda l utnematart n ` ,)ereico sa ed etarape rp uas eta r aperponom(
,®DRACIREBSE : \ d n a mo c e r es eci m ehcsi ieitapoidrac
,OVON ®TTUGEATARC ,ONOM ®MUC SIVARC
-®TNACAXO ,ETROF N ®NIGNAHTRO ,N ®NIGNAHTRO
.)91( N ALLEHK
iulusudorp ela erartsinimda ed i]\tiladom etla al eraotirefer etaD
,esaotnemacidem inui]caretni ,esrevda ii]caer elibisop ,lategev
.6 .2 .1 – .3 .2 .1 .tcp al etatnezerp tnus ii]acidniartnoc i[ ii]uacerp

solf eacinrA .2 .2
acinrA ieiceps ele]necserolfni \tnizerper
-uned ,eaecaretsA ailimaf nid .L anatnom
.rolenâz lurac uas \cinra ralupop \tim
-ipil \niplut o \tnizerp aicepS
.em i]l\n` mc 0 3-02 ed \saor\p-soic
-rtn` esupsid tnu s rolezn urf aetatirojaM
nu etse a]necserolfnI .\ralizab \tezor o
ed etalugil irolf nid tiuti tsnoc uiditalac
- r e h i r o l f i [ e i l a co t r o p - n eb l a g e r a o l u c .L anatnom acinrA
.)22 ,12 ,02( iilacotrop ,esaolubut ,etidorfam

ăcimihc eițizopmoC .1 .2 .2
pit ed ecinepretivcses enotcal %8,0-2,0 eni]noc lategev lusudorP
iiretse i[ \nilanelehordihid – 31 ,α11 ,\nilaneleh( cidilonaiaugoduesp
,enepretid ed irut\la )cilircatem ,cilgit ,ciritubozi ,citeca iizica uc arotseca

96 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


ecimehcsi ieitapoidrac aiparetotiF

ia i]avired i[ ciefac dica ,eniramuc ,edionovalf ,)loidinra( enepretirt


,)\nigalisutozi i[ \nigalisut( icinidizilorip iziolacla ,enelitecailop ,aiutseca
.)32 ,02( lomit n` tagob litalov ielu i[ i[arg izica ,edionetorac

4
1
O

H
0
1
9

2
1 5
O

3
4
O
R

6
2
1
1
1
O

O
5R
1
O
a
n
i
l
a
n
e
l
e
h
o
r
d
i
h
i
d
,
a
f
l
a

H
=
R
3
1

1
1

3
1
) (

a
n
i
l
a
n
e
l
e
h
H
=
R
l
i
t
e
c
a
=
R
l
i
r
i
t
u
b
o
z
i
=
R

) (

l
i
t
e
c
a
=
R
l
i
o
l
i
r
c
a
t
e
m
=
R

l
i
r
i
t
u
b
o
z
i
=
R
l
i
r
e
l
a
v
o
z
i
=
R

l
i
o
l
i
r
c
a
t
e
m
=
R
l
i
r
i
t
u
b
l
i
t
e
m
=
R

l
i
r
e
l
a
v
o
z
i
=
R
l
i
o
l
g
i
t
=
R

l
i
r
i
t
u
b
l
i
t
e
m
=
R
l
i
o
c
i
l
e
g
n
a
=
R

l
i
o
l
g
i
t
=
R
l
i
n
o
i
c
e
n
e
s
=
R

cigolocamraf liforP .2 .2 .2
.\lanoi ]idart anicid em n` etazil itu tlum ts of ua \cin r a ed elirolF
n ` \ c i n r a e d r o l i r o l f a e r a z i l i t u \ z a e n o i ] n e m IV X l u l o c e s n i d i r e i r c S
ela enegidni irimuned etluM .emaotameh i[ irutcarf ,ii]axul ,in\r
ir \zilitu etseca \zaereg us ,\daoirep aeca nid \zaetad erac ,ietnalp
,) \rutpur = kaerb( breh kaerb ,) ered\c = llaf( breh llaf :ecitueparet
ua \cinra ed elirolf eraot\mru eleloces n~ .)\nar = dnuow( breh dnuow
,msitamuer ,mtsa ,elaurtsnem irerud ,elirbef ir\ts n` etartsinimda tsof
a at nalp ir\zilitu rolesaor em un \tirotaD .eralucs av i[ ecaidrac inui]cefa
.murospal aecanaP \timuned tsof

noriM acnA 07
ecimehcsi ieitapoidrac aiparetotiF

e r a o t i r e f e r i i ] a m ro f n i e l e m i r p i [ \ z a e t a d e t u c e r t e l e l o c e s n i d t o T
a iram ezod n` \nretni aerartsinimda \pud etur\pa esrevda elii]caer al
nid dnâtad ir\nmesn` \tsixE .\cinra ed irolf nid iirutcnit i[ ieizufni
ed rolirolf i ir\zilitu ii]\tis ecen arpusa ai]neta g a rta erac IIIVX luloces
.roli cidem aeradn am ocer al iamun \cinra
nid eletcartxe \c tidevod ua ecinilc i[ oviv ni ,ortiv ni iidutS
: e cig olocamraf etcefe ed e nidutitlum o \ tlovze d solf eacinrA
-usxeitna ,ecizeglana ,eraotamalfniitna ,ecignufitna ,eneiretcabitna
,iirotaripser citpelana ,eraotavitcaoigna i[ eraotavitcaoidrac ,evitad
ela ecigolocamraf etcefe elesaoremuN .eciteruid ,egogaloc ,ecicotico
,p mit i[alec a n` ,rad ecitu eparet elir\zil itu \cifits uj \cin ra ed roletcartxe
ii]\ tivit celes aspiL .enui]ca ed ii] \tivitceles iesp il a \ralc adavod tnus
rolii]caer aetatireves i[ aenidutitlum \tadotot \cilpxe enui]ca ed
.)tcatnoc ed \titamred ,etaticixotoidrac ,\tiretneortsag( esrevda
-aperp ela esrevda elii]caer i[ tâc ,ecigolocamraf eletcefe tâtA
.ecinepretivcses rolenotcal ,lapicnirp n` ,etarotad tnus \cinra ed roletar
linobrac irutcurts( etarutasen-β,α elarutcurts etnemele ni]noc aetsecA
-β,α o ,\notcal-γ-nelitem-α o-rtnid etrap caf erac etarutasen-β,α
.)\tagujnoc retse pit ed \rutcurts o uas \tiutitsbusen \nonetnepolcic
*
leahciM irotpecca ac \zaenoi]ca etarutasen-β,α elarutcurts eletnemelE
ela lirdihflus elir\purg tnus muc ecigoloib elifoelcun irutcurts ed \]af
ed aenidutitlum leftsa dnânimreted eralulec rolenietorp i[ rolemizne
.)42( )11 .gif( roiretna etanoi]nem ecigolocamraf etcefe
aec if a tidevod a-s anilaneleh ,ecinepretivcses elenotcal ertniD
.\vitca iam
ia i]nalihcla iirtnec \c lutpaf tai]nedive ua ortiv ni iidutS
,ulp mexe eD .ecietorp eliru tcurts lai]nerefe rp \gael ienilaneleh
aerapurg ed anietsic rai ,\nonetnepolcic ed tagel etse lunoitatulg
ed \]af \tirefid etativitcaer \tsaecA .ienotcal-γ a \cinelitemoxe
,ec igolo ib etce fe ed gr a l lurt ceps \ cilpxe \tn i] ecietorp elirutcurts
ae r artsinim da al rapa er a c esrev da etcefe ed a enid utitlum i[ mucerp
.)42 ( \cinra ed roletaraperp

.O = C arut\gel al \lifoelcun ai]ida etse leahciM ai]ida *


17 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
ecimehcsi ieitapoidrac aiparetotiF

H
+
δ

O
-

-O
O
δ δ

O
H
δ

+
R
S
H

H
S
R
H

S
R
H

O
O

O
O

O
H
O
O
H
R
S

R
S
O
H

ela etarutasen-β,α ecilinobrac rolirutcurts a leahciM ai]idA .11 .giF


evitca cigoloib rolelucelom ela lirdihflus elir\purg al ienilaneleh
)42 ( )89 91 ,nh ulliW \pud(

,α11 ,anilaneleh \c lutpaf tai]nedive ua oviv ni i[ ortiv ni iidutS


uc azaretseidofsof \bihni arotseca iiretse i[ anilanelehordihid – 31
\nimreted ec aeec cPMA ed eralulecartni iei]artnecnoc aeret[erc
\za enoi]ca ,aenemesa e D .\cimetsis i[ \na iranoroc e i]atalidosav
iram ezod aL .tceridni citemimotapmis msinacem nirp vitizop portoni

noriM acnA 27
ecimehcsi ieitapoidrac aiparetotiF

luluciter n` iuluiclac iir\tpacer aeraunimid nirp ecixotoidrac tnus \sn`


.c imsalpocras
ereves esrevda ele tce f e i[ mu cerp ,enui] c a ed ii]\tivi tceles aspiL
ezenoi]cirtser \s E aisimoC tanimreted ua \laro erartsinimda al
,emaotameh n` \nretxe erartsinimda al \cinra ed roletaraperp aerazilitu
\ rutan ed eralucitra i[ e ralucsum irerud ,iizu tno c ,ii]axu l ,ii]acolsid
.)62 – 42 ,6( etcesni ed irut\pe]n` ,elucnuruf ,\citamuer
eli i]acidni ertnirp \ tanoi]nem etse u n \na iranoroc alaoB
la negrela lulai]netop ac libisop etsE .lategev iulusudorp ela ecitueparet
e r t \ c e d t a u l a v e a r p u s t so f i f \ s ) r o l e n i l a n e l e h t a r o t a d ( \ c i n r a e d r o l i r o l f
lai]netop tseca )6( )0002( nnamletniF i[ ssieW \puD .E aisimoC
iE .\nretni a erartsinimda urtnep ai ]acidniartno c \cifit suj un negrela
en ib tnus \cinra ed ele ta r aperp ,roliruzac aet ati rojam n` ,\c ni]sus
,ro m ert ,jit rev al ed ,esr e vda el ii]caeR .\nretni erartsin imda al etarelot
,er amru aC .iram ezod al iamun rapa ,spaloc al \ nâp eim tira ,eidracihat
tla nu uc aeriucoln` i[ ieigolosop a \saoiciduj aerilibats \dnamocer ie
ailimaf nid etnalp al icigrela roli]neicap luzac n` lategev sudorp
.eaecaretsA
i[ ,\larotcep anigna \c \redisnoc )6( )0002( nnamletniF i[ ssieW
\lapicnirp \citueparet ai]acidni \tnizerper ,iirotamalfni elinui]cefa un
es \cinra ed roletaraperp la cigolocamraf luliforP .solf eacinrA urtnep
ac ,aenemesa ed ,tazilitu iululecud\p la lec ed lai]natsbus et[ebesoed
et se lutcefe ,\cinra ed ro letaraperp luzac n~ .na iranoroc ro tavitcaoigna
ac t areferp ed etse ,eram ru aC .dipar iam \zae lats ni es i[ snetni iam
ec pmit n ` \tuca \nairan oroc ai mehcsi n` ezer tsinim da es \s aetseca
iilob la \tarud ed lutnematart n` etacidni iam tnus lecud\p ed eletcartxe
)traeh gniga( » et[enârt\bm` erac iimini « lumordnis n` ,eneiranoroc
urtnep i[ mucerp ,\tsefinam \cidracoim \]neicifusni ed tispil
.eneiranoroc iilob aerineverp
37 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
ecimehcsi ieitapoidrac aiparetotiF

ăcitueparet nî erazilitU .3 .2 .2
: ed \mrof bu s azilitu eta op e s lategev lusudorP
e]i rugnil \uod etsep ereb r eif al \pa ed \nac o \g uada e s – e izufni −
\uod cinliz \dnamocer eS .etunim 01 \pud \zaertlif es ; lategev sudorp
ez e r tsinimda es \s eiubert a izufni ; \taraperp t\ p saorp eizufni ed in\c
.erar iru ti]ihgn` uc
u a s \ d l a c \ p a \n i ] u p n ` e t a u l i d \ ] n i r e f e r p e d , i z / . c i p 0 1 – 5 − \ r u t c n i t −
et un im 51 ed pmit n` aeb es \s er ac \]udl\c \pa u c rahap nu -rtn` .cip 05
.icim iruti]ihgn` uc
aenuiger n` lacol a cilpa top es \cinra ed e let c artxe ,aenemesa eD
.)91 ,6( )®ROCOTCEP( iimini

esrevda iițcaeR .4 .2 .2
\cinra ed roletcartxe a iram ezod n` \nretni aerartsinimda aL
,i rut\sr\v ,\]aerg :erev es esrevda ii]caer rapa ) \rutcnit ,eizufni(
e c aidrac ii]cnufsid ,elau rt snem ir\regnâs ,rome rt ,jitrev , \ tiretneortsag
ni rp et r aom enimreted \ s rai hc top iram etraof elezoD . iirotaripser i[
.caidrac pots
nid eletcartxe \tarud ed i[ \tnevcerf \nretxe erartsinimda aL
*
tcatnoc ed \titamred i[ elacol ii]atiri cudorp \cinra ed irolf
. )5 2 , 4 2 , 7 , 6 ( e l u c i z e v i c i m e d a e r a m r o f n i r p \ t a z i r e t c a r a c

sutcurf eagansiv immA .3 .2


sucuaD .nis .maL ).L( agansiv immA ieiceps eletcurf \tnizerper
elir\] n~ .eaecaipA ailimaf nid .ztnarG agansiv muipA .nis .L agansiv
.allehk ed aerimuned bus \tucsonuc etse ebara

eaecaretsA ailimaf nid iiceps al sela iam etnezerp ,elenotcaloritubnelitem-α *

.leahciM pit ed ii]ida nirp tcatnoc ed etitamred cudorp ,)iululeciro[-adaoc ,le]e[um(

noriM acnA 47
ecimehcsi ieitapoidrac aiparetotiF

era ,\naeenaret idem enigiro ed ,atnalP


iinic al uc etatces – ta nepirt u as – ib eznurf
elebmu n` etapurg ebla irolf i[ emrofilif
eraoluc ed enehcaid t nus elet curF .esupmoc
. )1 2 , 0 2 ( e i [ u n e c - n u r b

ăcimihc eițizopmoC .1 .3 .2
- orconaruf eni ]n oc lateg e v lusudorP
eniramuconarip ,)anigansiv ,anilek( enom
i[ edipil ,litalov ielu ,edionovalf ,)anidansiv( ).L( agansiv immA
.) 52 ,12 , 02( enietorp .maL

O
C
H
O

3
O

O
H
C
O
C
O
3

H
C

O
3
O

R
O
C

R O H
H
C

a
n
i
l
e
K
3

a
n
i
g
a
n
s
i
v
a
n
i
d
a
n
s
i
v

cigolocamraf liforP .2 .3 .2
r o t a t a l i d o s a v \ z a e n o i ] c a s utcurf eagansiv i mmA n i d e l e t c a r t x E
dniif \deten arutalucsum \zaexaler i[ cirefirep i[ nairanoroc levin al
es aonigna itna ac ebara ir \] etlum n id \lanoi]ida r t anicidem n` etazilitu
tnus etcefe etseca ed eraot\znups\r evitca eliipicnirP .ecitilomsaps i[
.anidansiv i[ anigansiv ,anilek

57 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


ecimehcsi ieitapoidrac aiparetotiF

lulevin al ed \deten arutalucsum sela iam \zaexaler anileK


e p e r e d \ c e r p u c \ z a e n o i ] c a a n id a n s i v i [ a n i g a n s i v e c p m i t n ` r o l i i h n o r b
.)7 ,6( \ralu c sav \deten arutalucsum
+2
rolerbif iei]cartnoc rasecen aC aetatilibinopsid edacs anileK
.edet e n eralucsum
nirp eralucsav edeten iirutalucsum ai]cartnoc \bihni anigansiV
esuder ii]artnecnoc aL .ei]artnecnoc ed etnedneped etirefid emsinacem
nirp esudorp elii]cartnoc \bihni anigansiv )M 5-01 x 5 – M 6-01(
-β eralumits( +2
aC ed rol elan ac aeracolb ed etn ednepedn i emsinacem
anigansiv rotatalidosav aC .)\rao[u eraziraloped ,\cigrenerda
\bihni erac +2aC ed rolelanac ia icipit ii]nacolb ed tirefid \zaenoi]ca
aL .ecinretup ir\ziraloped ed esudorp elii]cartnoc lai]nereferp
cificepsen \bihni anigansiv )M 5-01 x 5 etsep( iram ii]artnecnoc
.)82 ,72( eralucsav edeten iirutalucsum elii]cartnoc
lumusnoc et[erc a \r\f rotatalidoranoroc \zaenoi]ca anidansiV
et[erc ienidansiv aerartsinimda aL .iuludracoim lulevin al negixo ed
,iulutatcal lulevin edacs i[ irebil i[arg rolizica la niugnas lulevin
iulumsilobatem aeracifisnetni et[edevod ec aeec iezoculg i[ iulutavurip
\caidrac a]nevcerf ec pmit n` caidrac lutibed et[erc \tadotoT .citegrene
.\c ifidom es u n \n iugnas aenuiserp i[
i [ anilek tâced \vi tca iam etse anidansiv rotatal idoranoroc i[ aC
.)12 ,02 ( anigansiv
a \tarud ed aerartsinimda )6( )0002( nnamletniF i[ ssieW \puD
alaob n` vitneverp tcefe nu era sutcurf eagansiv immA nid roletcartxe
.\saonigna
evitca ni]up iam tnus sutcurf eagansiv immA nid eletcartxE
ele ,aetseca etaot uC .\cinra i[ lecud\p nid eletcartxe uc vitarapmoc
erac n` elii]autis n` \citueparet \vitanretla o ac etaredisnoc eiubert
.)7 ,6( etaticacife ed \tispil etse i\cinra uas iululecud\p aerartsinimda
noriM acnA 67
ecimehcsi ieitapoidrac aiparetotiF

ăcitueparet nî erazilitU .3 .3 .2
r onu a i]izopmoc n` \rt ni sut c urf eagan siv i mmA n i d e t c a r t x E
:elarotcep ienigna lutnematart n` etazilitu ereicosa ed etaraperp
®NAGNALLEHK ,S ®LATURSEA ,N ALLEHK-®TNACAXO
.)91( ®NEBUDRAC ,®TARCONETS ,N

esrevda iițcaeR .4 .3 .2
nid eletaraperp ,\tagnuledn` erartsinimda al uas erazodarpus aL
,einmosni ,\]netepani ,ei]apitsnoc ,jitrev cudorp sutcurf eagansiv immA
,libisrever citatseloc retci( \citapeh eratcefa ,)tirurp( ecigrela ii]caer
. ) 3 2 ,7 ( ) e c i t a p e h r o l e z a n i m a s n a r t l a t u c s e r c l e v i n

lor uc elategev evitca iipicnirp/esudorp etlA .4 .2


ăcimehcsi aitapoidrac nî vitneverp
iilob la tnatropmi cinegot apoite rotcaf n u etse vitad ixo lusertS
.ecim ehcsi ecaidrac
a eret [erc ed etati lado m arug nis \c lutp af tucsonu c enib etsE
iidutS .arotseca aizufreper etse ecimehcsi elenoz n` negixo ed iulutropa
ieizufreper lupmit n` cimehcsi cidracoim iulutuse] arpusa ecigolofrom
lupmit n~ .ecimehcsi elec ed etirefid inuizel ronu ai]irapa tai]nedive ua
ed eramrof uc etatpert irecuder \refus ralucelom lunegixo ieizufreper
lulacidar ,dixorepus noina lulacidar :iulunegixo ela evitcaer iiceps
cudorp ORS etseca roleticoimoidrac lulevin aL .\tanegixo apa ,lixordih
inuizel rapa ,eramru aC .rolenietorp i[ roledipil ela evitadixo ir\darged
*
S R ABT cserc ,ecaidrac elii]cnuf etatcefa tnu s ,elib isreveri eralusit
,no it a tulg( inegodne i]n a dix oitna ronu lulevin edacs i[ ecidracoim

;)secnatsbus evitcaer dica cirutibraboiht = SRABT( evitcaer cirutibraboit e]natsbus *


es erac iedihedlaidnolam lupit ed ecidipil iir\dixorep ia ilanif i[udorp tnus
.cirutibraboit ludica uc ai]caer nirp cirtemiroloc \nimreted
77 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
ecimehcsi ieitapoidrac aiparetotiF

vitadixo lusertS .)\zadixorep-noitatulg ,\zalatac ,\zatumsid-dixorepus


\p ud ra pa er a c elarutcu rtsartlu elir\c ifidom e d i[ rot\znu ps\r etse
-oim ela ir\tnemgarf ,etaifortrepih iirdnocotim( eizufreper-eimehcsi
.) roletnemalif
aetativitca ezelumits \s erac e]natsbus ronu aerartsinimdA
a erineverp ed \tneicife etatiladom o etse inegodne roli]nadixoitna
.eizufreper-eimehcsi ed ecidracoim elinuizel nid vitadixo iuluserts
.etatilac \tsaeca era )eaecaillA ,.L muvitas muillA( luiorutsU
ed ludracoim \zaejetorp luiorutsu \c lutpaf tai]nedive ua oviv ni iidutS
ii]\ tivitca aeret[erc nirp e izufrepe r-eimehcsi ed sud orp vit a dixo luserts
iir\dixorep aerecuder i[ )TAC( iezalatac ,)DOS( iezatumsid-dixorepus
\]n at ropmi o era TAC i [ DOS a \ tnetimocno c aer alumitS .ecidipil
TAC a \tnetimocnoc aeravitca \r\f DOS aeravitca eceraoed \tibesoed
e d d i x o r e p e d \ r a l u l e c a r t n i a e r a lu m u c a n i r p v i t a d i x o l u s e r t s \ z a e ] n e t o p
rolir\cifidom a]nedicni i[ ecuder luiorutsu ,aenemesa eD .negordih
.e iz ufreper-ei mehcsi n` e su dorp el a rutcurtsartlu
e n i v e r p i u l u i o r u t s u a \ c in o r c a e r a r t s i n i m d a , \ ] n i c e s n o c n ~
n ` a t s e c a e d e s u d n i e l a ru t c u r t s a r t l u e l i r \ c i f i d o m i [ v i t a d i x o l u s e r t s
. )92( \cidraco im aizufr e per-aimehcsi
tai]nedive a i]neicap 0141 tir\mru a erac urtnecitlum uiduts nU
e c u d e r \ t e i d n i r p n e t o r a c - β ed tucserc tropa nu \c lutpaf
.ir ot\m uf a l sela iam ,cidrac oim tcrafni ed lucs ir vit acifinmmes
ep evitirtun etnemilpus ronu aerartsinimda \c lutpaf etse tnaseretnI
n` \c et[edevod ec aeec tcefe i[aleca tuva a un netorac-β ed \zab
un tarotad tsof a rotceto r poidr a c lutce fe tanoi]n e m urt necitlum luiduts
.)13 ,03( \teid nid i]neirtun rotla i[ ic ,iulunetorac-β iamun
n
e
t
o
r
a
c
a
t
e
b

noriM acnA 87
ecimehcsi ieitapoidrac aiparetotiF

i[ etcurf etlum n` netorac-β ed irut\la et[es\g es erac ,anipociL


eletcefe ed etrap eram n` eraot\znups\r if aetup ra ,emugel
.edionetorac n` etagob eteid ienu ela eraotcetorpoidrac
un ,emsinagroorcim i[ etnalp ed iamun \tazitetnis etse anipociL
eraoluc ed elemugel i[ eletcurf n` et[es\g eS .lamina lumsinagro ed i[
.b at( )etamot n` sela iam rad ,edrev enepep ,esi a c ,u [or tiu r feparg( ei[or
.)13( )IX

i[ emugel ,etcurf elenu nid \nipocil n` lutuni]noC .IX .baT


etamot nid e tasecorp esudorp
)13( )tacifidom ,2002 ,doowkcoL i[ troppaR \pud(
/emu geL/etcurF
)g/gμ( \nipociL
etamot nid etasecorp esudorP
27 – 32 e drev enepeP
45 ei[or avauG
6,33 u[or tiurfeparG
35 – 02 ayapaP
1,0 bus esiaC
24 – 8,8 )etepsa orp( etamoT
26 etamot ed soS
0051 – 45 etam ot ed \tsaP
611 – 05 et a mot ed cuS
4,431 – 99 puhcteK
1,721 a zzip ed soS

\ rubracordih o e tse anipo cil ,larutcurts ered ev ed tcnup niD


31 uc )iulunetorac-β la cilcica remozi( \rainil \rutcurts uc \tarutasen
el bud elirut\gel etaoT .) e tagujnocen 2 i[ etagu jn oc 11( elbud irut\gel
\nimul al aerenupxe i[ \cimret aerarculerP .snart ai]arugifnoc \tnizerp
97 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
ecimehcsi ieitapoidrac aiparetotiF

i[aeecA .\nipocil-sic al ienipocil-snart a \lai]rap aeraziremozi cudorp


n` tâcn` leftsa camots n id dica l uidem n` i[ e cudo rp es eraziremozi
amrof bus \tnizerp es \tibrosba anipocil nid %05 etsep msinagro
.sic iuluremozi

a
n
i
p
o
c
i
l
.edipil n` \vlozid es ,bmihcs n` ;\pa n` \libulosni etse anipociL
t ropa n u \c lutp a f ta i]nedive ua etnecer ecigo loimedi pe iidutS
i [ e n g i l a m ro l i n u i ] c e f a a ] n e d i c n i e c u d e r \ n i p o c i l e d t u c s e r c r a t n e m i l a
,anipocil azitetnis etaop un namu lumsinagro muC .eralucsavoidrac
.d i onetorac tseca nid et neicifus i]\titnac ezez i nruf \s eiubert ateid
ed uerg ed lutsed ,gm 53 ed etse \nipocil ed tadnamocer cinliz lutropA
ed nu ,AU S n` \c \za ic erpa eS .\tiun[ibo \teid o-r tnirp tazilaer
uidem lutropa ,tucserc etse etamot nid etasecorp esudorp ed lumusnoc
.iz/gm 5 iamun ed etse ainamreG n` ec pmit n` iz/gm 52 ed etse
- i b i n o p s i d o i b , t â t a t â c e d t lu m i a m , i [ \ l i b a t s o m r e t e t s e a n i p o c i L
etamot n~ .\cimret erarculerp nirp et[erc ,iulunetorac-β a i[ ac ,as aetatil
es un enietorp-\nipocil luxelpmoC .enietorp ed \tagel etse anipocil
dlac aL .iram eralucelom ii]\tuerg \tirotad lanitsetni levin al ebraosba
etatuerg o dnâva ,erac anipocil \zaerebile i[ \zaicosid xelpmoc tseca
.elanitsetni roli]\tizoliv lulevin al ebraosba es ,\cim \ralucelom
-sic al lai]rap \zaeziremozi anipocil-snart ,erizl\cn` nirp ,\tadotoT
.snart luremozi tâced eram iam etatilibinopsidoib o era erac \nipocil
,ii[or ed \tsap ,ii[or ed cus( ii[or nid etasecorp elesudorP
.edurc elii[or uc vitarapmoc \nipocil ed enub iam esrus tnus )puhctek

noriM acnA 08
ecimehcsi ieitapoidrac aiparetotiF

ed lusoada ,eramru ac ,i[ ienipocil aetatilibinopsidoib cserc eledipiL


.\c ifeneb etse ii[or ed \zab ep elirusos i[ e lep us n` lategev ielu
et[erc ,iulunetorac-β a laiceps n` ,\teid n` edionetorac rotla a]nezerP
.ienipocil aetatilibinopsidoib
lutuse] n` sela i a m \zaetizoped es eled i onetorac msinagro n~
\lautneve o atsiped a urtnep ,vitom tseca niD .tacif n` i[ sopida
ateid \rus\m ec n` aicerpa a urtnep uas edionetorac n` \]neicifed
\nimreted es ,edionetorac ed lurasecen iulumsinagro \zaezinruf
.\msalp n` uas natucbus sopida lutuse] n` arotseca ai]artnecnoc
\rut\gel o tai]nedive ua etirefid ir\] n` etazilaer elpma iidutS
u a s n a t u c b u s s o p i d a l u tu s e ] n ` i e n i p o c i l a \ t u c s e r c a i ] a r t n e c n o c e r t n `
.\ nair a noroc \laob uc ii] neica p al ii]\tilatrom a \tu z \cs atar i[ \msalp
etse i]abr\b al eneiranoroc inui]cefa nirp roleseced lur\mun ainautiL n~
e l e l e v i n e s - u d n â n i m r e t e D . a i d eu S n ` t â c e d e r a m i a m i r o 4 e d
tlum irolav tis\g ua-s lorefocot-α i[ netorac-β ,\nipocil ed ecitamsalp
. i z ed e u s a l t â c e d i n e i n a u t i l a l e t u z \ c s i a m
,\tnizerper ,\nipocil n` sela iam ,i]nadixoitna n` \car\s \teid O
.)13 ,0 3( eneiranor oc elilob u rtnep csir ed ro tcaf nu ,\laiodn` \r\f
tnus )eaecaniL ,.L mumissitatisu muniL( ni ed ele]nimeS
lanitsetni tiznart ed elir\rublut n` ecifeneb rol eletcefe urtnep etucsonuc
ed \ngineb aifortrepih n` i[ )\zolucitrevid ,libatiri noloc ,ei]apitsnoc(
tai]nedive ua ina 01 iimitlu n` etazilaer ecinilc i[ oviv ni iidutS .\tatsorp
lutnematart i[ aerineverp n` ecifeneb tnus ni ed ele]nimes \c
,engilam rolinui]cefa ,elairetra iinuisnetrepih ,ecaidrac rolinui]cefa
-α iuludica etiubirta tnus etcefe etsecA .enumiotua i[ iirotamalfni
ei]roporp n` et[es\g es erac 3-ω lai]nese sarg dica ,*)3ω3 : 81( cinelonil
.ni ed role]nimes luielu n` %05 etsep ed

.3C al \tautis \lbud \rut\gel amirp ,irut\gel elbud 3 ,C imota 81 *


18 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
ecimehcsi ieitapoidrac aiparetotiF

1
2
H
O

c
i
n
e
l
o
n
i
l
a
f
l
a
d
i
c
a
-α dica n` etagob elategev elesrus nid anu \tnizerper nemes iniL
.bat n` etatnezerp tnus cinelonil-α dica ed elategev esrus etlA .cinelonil
.)13( IIX

cinelonil-α dica ed elategev esruS .IIX .baT


)13( )tacifidom ,2002 ,doowkcoL i[ troppaR \pud(
i]amirpxe i[arg izicA %
\lategev \sruS
cinelonil-α dica n`
05 ni ed e]nimeS
02 \penâc ed e]nimeS
51 - 0 caelvod ed e]nimeS
01 - 0 )alo n ac( \]ipar ed e]nimeS
11 - 3 icuN
7-5 aioS

allireP – eaecaimaL ailimaf nid iiceps ronu ele]nimeS


izica %46 – 85 ni]noc – .L acinapsih aivlaS ,nottirB ).L( snecseturf
.cinelonil-α dica n` i]amirpxe i[arg
rolizica la rosrucerp etse cinelonil-α ludica msinagro n~
i [ ) c i t o b m o r t i t n a i [ r a t e h c a l p t n ag e r g a i t n a t c e f e u c ( c i o n e a t n e p a s o c i e
.)tnaim epilopih tce fe uc( cino eaxehasocod
ateid \c lutpaf tai]nedive ua ecigoloimedipe iiduts esaoremuN
eneiranoroc roletnemineve a]nedicni ecuder cinelonil-α dica n` \tagob
aetaticitsale et[erc ,cidracoim tcrafni uc ii]neicap al roleseced a i[

noriM acnA 28
ecimehcsi ieitapoidrac aiparetotiF

woL( LDL i[ loretseloc ed ecitamsalp elelevin ecuder ,lairetra iuleterep


aL .cidracoim iulutcrafni a]nedicni i[ mucerp ,)snietorpopiL ytisneD
n i e d e l e ] n i m e s , l o r e t s e lo c n ` \ t a g o b \ t e i d o u c \ ] n e i r e p x e e d e l e l a m i n a
eiubirtnoc tcefe tseca aL .ecitorelcsoreta rolinuizel a]nedicni tuz\cs ua
,eramru ac ,i[ etnadixoitna i]\teirporp ua ait[eca ;icinangil ii]avired i[
.moreta ed rolic\lp aeramrof i[ L DL aerad ixorep cuder
eletcefe urtnep \tucsonuc E \nimativ i[ eni]noc ni ed luielU
ro lilob ie]nedicni a erecuder ed , eraotcetorpoidrac , etnadixoitna elas
ed lutropa ac \dnamocer es ,vitom tseca niD .ecimehcsi eneiranoroc
i[ ni ed iuluielu lupit ed elategev esrus nid \nivorp \s cinelonil-α dica
.E \nimat iv ed etisp il tnus erac e t[ep ed eliru ielu nid un
ertn` \zairav cinelonil-α dica ed cinliz lurasecen \c \zaicerpa eS
.)e]irugnil 2 – 1( g 9 i[ g 2
erata ac \ni\f( ni ed ele]nimes \zaertsinimda es erac bus amroF
\zae]neulfni un )ni ed ielu ,ei]acifinap ed rolesudorp amrof bus uas
.cinelonil-α iuludica aetatilibinopsidoib
ii]idnoc n` tarts\p eiubert cinelonil-α ludica ,eralozi \puD
.\rudl\c i[ \nimul e d tiref ,ec er al ,elaiceps
tnus elategev eliruielu ,iir\rculerp lupmit n` ,iro etlum eD
i[ a l eca n` ,rad etnetsisno c nived ele uedecorp ts eca nirP .etanegordih
lutuni]noc ,iir\negordih a eramru aC .eratizoped al elibats iam i[ ,pmit
.ecitueparet eli]\tilac edreip i[` ni ed luielu i[ edacs cinelonil-α dica n`
i[ cinelonil-α dica n` tacidir lutuni]noc nirp ,ni ed ele]nimeS
lutcrafni i[ esaonigna elezirc ineverp a ed aetaticapac ua ,E \nimativ
.eimeloretselocrepih nid cidracoim
,r\mun al eni]up , tn ezerp n` \nâp esnirpe rtn` eli iduts ,etac\p niD
\s erac ,elpma iam iidutS .i]neicap ed esnârtser irupurg tagitsevni ua
tulosba tnus ,cidracoim tcrafni ed tucserc csir uc i]neicap i[ \dulcni
.erasecen
38 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
ecimehcsi ieitapoidrac aiparetotiF

t r o p a n u e z e z i n ru f \ s e i u b e r t a t e i d \ c l u t p a f t a n o i ] n e m e i u b e r T
elategev esrus elelapicnirP .6-ω i[ 3-ω ilai]nese i[arg izica ed tarbilihce
eletnalp tnus )cinelonil-γ dica ,cielonil dica( 6-ω i[arg izica ed
.elelaerec i[ esaonigaelo
tseca nid \tarbilihcezed etraof etse \latnedicco ateid tnezerp n~
: 03-02 ed 3-ω : 6-ω tropar nu-rtnirp es-udnâziretcarac eredev ed tcnup
tropar nu tirod ed etse \c \zaicerpa iit[inoi]irtun erac n` elii]idnoc n` 1
n` \car\s i[ 6-ω i[arg izica n` \tagob \teid O .1 : 1 raihc uas 1 : 3 ed
inui]cefa ,eralucsavoidrac ilob al enupsiderp 3-ω i[arg izica
.)13 ,52( iigrela i[ tebaid ,iirotamalfni

: EIFARGOILBIB

eliipicnirP nosirraH :nI .\cimehcsi \caidrac alaoB .E dlawnuarB ,PA nywleS .1


.7151-7051 ,aroeT 1002 © thgirypoC .enretni ienicidem
eralucsavoidrac rolilob la lanoi]ar lutnematarT .C ucsenesrA ,MIG ucsegroeG .2
.054-573 ,1002 ,moriloP .dE :i[aI .erojam
\nretni \nicideM :nI .elareneg emelborP .\cimehcsi aitapoidraC .S ucsen\l\B .3
.667-237 ,4002 ,\lacideM .dE :it[erucuB .)II .lov ;.L misarehG ai]cader bus(
evitcetorpoidrac eht dna yrujni noisufreper – aimehcsi laidracoyM .RD orenaJ .4
ni stnadixoitna larutaN .rotide ierF zlaB :nI .stnadixoitna larutan fo laitnetop
-114 ,4991 ,sserP cimedacA :kroY weN ,ogeiD naS .esaesid dna htlaeh namuh
.824
:II lieT .eigolokamrahP dnu eigolokixoT ,sugeatarC .M lednäH ,TPH nommA .5
.932-902 :)3( 34 ;1891 acideM atnalP .kimanydokamrahP
.enicideM labreH :nI .esaesid ralucsavoidraC .V nnamletniF ,FR ssieW .6
.281-731 ,0002 ,galreV emeihT groeG :kroY weN ,tragttutS
lanoitaR :nI .metsys ralucsavoidraC .EV relyT ,R lesnäH ,V zluhcS .7
.861-701 ,1002 ,galreV-regnirpS :grebledieH ,nilreB .yparehtotyhP
eralukelom dnu erälulleZ .GHR regniwhcS ,S smlliW ,K suixirB .8
:)1( 43 ;5002 tieZ reresnU .mrahP .tkartxE-sugeatarC nov nemsinahcemkriW
.05-84

noriM acnA 48
ecimehcsi ieitapoidrac aiparetotiF

nov negnukriW-fualsierK-zreH .sugeatarC .R luaK ,TPH nommA .9


sad fua negnukriW :2 lieT .nenidinaycorP dnu nedionovalF ,netkartxesugeatarC
.5352-1252 :)72( 431 ;4991 .gtZ .htopA .hcstD .zreH
morf sdionovalf fo stceffe laidracoyM .U ekcirF ,J lzlöH ,M relssühcS .01
.548-248 :)II( 54 ;5991 .seR gurD/.hcsroF – .mienzrA .seiceps sugeatarC
.3002 ,POCSE .shpargonoM POCSE *** .11
misarehG ai]cader bus( \nretni \nicideM :nI .\caidrac a]neicifusnI .II renkcurB .21
.772-512 ,4002 ,\lacideM .dE :it[erucuB .)II .lov ;.L
wen dna ytivitca lacigoloib :)sugeatarC( nrohtwaH .B reieM ,O rehcitS .31
senicidemotyhP .srotide R reuaB ,DL noswaL :nI .lortnoc ytilauq rof seigetarts
naciremA :CD notgnihsaW .ytivitca lacigoloib dna yrtsimehc ;eporuE fo
.062-142 ,8991 ,)seireS muisopmyS SCA( yteicoS lacimehC
labreh nredom ;yparehtotyhp fo ecitcarp dna selpicnirP .K enoB ,S slliM .41
.0002 ,enotsgniviL llihcruhC :nodnoL ,hgrubnidE .enicidem
J mA .sesu cituepareht dna ygolocamrahp :nrohtwaH .VB teewS ,MJ ykslegiR .51
.124-714 :95 ;2002 mrahP tsyS-htlaeH
.1002 ,\lacideM .dE :it[erucuB .lacidem ranoi]ciD .V usuR .61
yb noitcetorp laidracoyM .R bocaJ ,S renllüM ,H nadiewS ,S issedkaM lA .71
esaeler eht fo snaem yb tnemssessa na ;ahtnacayxo sugeatarC htiw tnemtaerterp
.traeh ffrodnegnaL desufreper dna cimehcsi eht yb esanegordyhed etatcal fo
.72-52 :)I( 64 ;6991 .seR gurD/.hcsroF – .mienzrA
stcartxE laicepS sugeatarC htiw stluser lacinilc dna lacigolocamrahP .D weoL .81
.52-02 :6 ;4991 margeletotyhP naeporuE .ycneiciffusni caidrac ni
.5991 ,nizideM rüf galreV rotnaC oitidE : .ttrüW/frodneluA .etsiL etoR *** .91
al A al ed elanicidem etnalP .C eiaosotorpA ,M unaicn\H ,A noriM ,U ucsen\tS .02
.4002 ,apoP .T .rG .dE : i[aI .citueparet seretni ed rolesudorp ela iifargonom ;Z
.eiparetotif i[ eimihcotif ,elanicidem etnalP .U ucsen\tS ,E ucserogirG ,I ieluiC .12
.3991 ,\lacideM .dE :it[erucuB
-julC .ilarutan icinepret i[upmoc - eizongocamraF :nI .elitalov iruielU .I aginO .22
.292-751 ,7002 ,”unagei]aH uiluI“ \ratisrevinU \lacideM .dE :acopaN
mrahpdeM :tragttutS .slacituecamrahpotyhP dna sgurD labreH .M lthciW .32
.4991 ,srehsilbuP cifitneicS
eht fo sisylana dna ygolocixot ,ygolocamrahp :srewolf acinrA .G nhulliW .42
R reuaB ,DL noswaL :nI .secnatsbus evitca niam rieht – senotcal enepretiuqses
.ytivitca lacigoloib dna yrtsimehc ;eporuE fo senicidemotyhP .srotide
,8991 ,)seireS muisopmyS SCA( yteicoS lacimehC naciremA :CD notgnihsaW
.921-811

58 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


ecimehcsi ieitapoidrac aiparetotiF

:revodnA .stnalp lanicideM ,yrtsimehcotyhP ,ysongocamrahP .J notenurB .52


.5991 ,dtL tpecretnI
rof ediug a ;senicidem labreH .DJ nospillihP ,AL nosrednA ,J senraB .62
.2002 ,sserP lacituecamrahP :ogacihC ,nodnoL .slanoisseforp erachtlaeh
ecnamrofrep hgiH .E italledrabS ,S irreF ,P illetraM ,L inilavoB ,GG ihcnarF .72
ni nigansiv dna nillehk senomorhconaruf eht fo sisylana yhpargotamorhc diuqil
.segats latnempoleved tnereffid ta .maL ).L( agansiv immA fo snagro suoirav
.212-302 :41 ;5891 ygolocamrahponhtE fo lanruoJ
.J ogramaT ,J zenémiJ ,A oleuzraZ ,IA serroT ,F oníacziV-zeréP ,J etrauD .82
.elcsum htooms ralucsav tar detalosi ni nigansiv fo stceffe rotalidosaV
.221-511 :682 ;5991 ygolocamrahP fo lanruoJ naeporuE
cilrag cinorhC .KS kiluaM ,CS adnahcnaM ,KA adniD ,KS eejrenaB .92
cimehcsi yb decudni sserts evitadixo tsniaga traeh tar stcetorp noitartsinimda
.9-1 :2 ;2002 ygolocamrahP CMB .yrujni noisufreper
:i[aI .tnemila i[ tnemacidem ertn` ilarutan ii]nadixoitnA .U ucsen\tS ,A noriM .03
.3002 ,apoP .T .rG .dE
.2002 ,sserP lacituecamrahP :nodnoL .slacituecartuN .B doowkcoL ,L troppaR .13

noriM acnA 68
ecaidrac roliimtira aiparetotiF

3 lulotipaC

AIPARETOTIF
ECAIDRAC ROLIIMTIRA

bus iimini la lamron iulumtir ela ir\lgered tnus ecaidrac eliimtirA


.ecaidrac ie]nevcerf ii]\tiraluger la uas/i[ ecaidrac ie]nevcerf lutropar
,tun im/i\t\b 001 i [ 06 ertn` \zairav l amron caidrac lumtiR
b us ,\tuz\cs \caidrac \] nevcerf O . tunim/i\t\b 0 8-07 ed dniif aidem
aerareleccA .eidracidarb ed aerimuned \traop ,tunim/i\t\b 06-55
ed elem un bus \tucsonuc etse tun im/i\t\b 021-09 al e caidrac ie]nevcerf
.)2 ,1( eidracihat
aeramrof n` ir\lgered ronu a eramru ac rapa ecaidrac eliimtirA
al roliruslupmi aerecudnoc n` uas/i[ )caidrac msitamotua( roliruslupmi
.iimini lulevin
etse ,aticxeotua e s a ed iimini aetat e irpo rp ,lum sitamotuA
etse )lairtaonis( lasunis luludoN .rekamecap rolelulec lulevin al tareneg
levin tseca al etareneg e liruslupmI .iimini la c igolo izif lu-rekamecap
es ednu ed ralucirtnevoirta iululudon lulevin al gnuja ,luirta tab\rts
e j n i k r u P a u a e ] e r a l \ n â p , e l a s e l i ru m a r i [ s s i H l u l u c i c s a f n i r p , \ g a p o r p
.ralucirtnev ludracoim uc arut\gel ecaf erac
,+2aC ,+aN ela ir\salped \nimreted ecaidrac rolelulec aeravitcA
eraziraloped o al ecudnoc ec aeec \ralulec anarbmem nirp +K
.enui]ca ed lai] netop ed elemun bu s \tucsonu c eirotiznart
r a lucirtnev-oirta i ululudon ela i[ lasun is iulu ludon eleluleC
ro r\c a tnel snup s\r uc elulec tnus )rotcudnoc oticxe cidraco im tuse](

78 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


ecaidrac roliimtira aiparetotiF

lusnes n` +2aC la tnel xulfni nu ed \tanimreted etse eraziraloped


,r a lucirtn ev i[ lairta iulud racoim eleluleC .ei]art necnoc ed i ulutneidarg
-rt nirp \zaeziretcarac es )li tcartnoc cidracoim t use]( ej nikruP elelulec
iulutneidarg lusnes n` +aN ed dipar iuluxulfni tarotad dipar snups\r nu
. )4 ,3( ei ]artnecnoc ed
rolelulec la enui]ca ed i ululai]netop elezaf etader tnus 21 .gif n~
ed etse elulec rotseca la suaper ed lulai]netoP .)5( ejnikruP auae]er nid
telpmoc tnus +aN ed edipar elelanac ,ii]idnoc etseca n~ .Vm 09 – .xorpa
etnel elelanac nirp lasunis iululudon elelulec n` ednurt\p +aN i[ esihcn`
iululai]netop a eret[erc o \nimreted +aN ed xulfni tsecA .+aN ed
e d l a i ] n e t o p ( V m 0 6 – e d a e r ao l a v e g n i t a a t s e c a d n â C . r a n a r b m e m
dnurt\p +aN ,eramru ac ,i[ +aN ed edipar elelanac dihcsed es ,)eravitca
ed i ululai]netop a \dipar eraziraloped ed 0 azaf( elulec n` visam
eraziraloper \trucs o ed \tamru etse \dipar aeraziralopeD .)enui]ca
aeredihcsed i[ +aN ed edipar rolelanac aeredihcn` ed \tanimreted
pmit n` elulec n` +aN aerartni \tacolb etse ,eramru aC .+K ed rolelanac
frâv nu \zaezilaer aeraziralopeR .)1 azaf( elulec nid sei +K ec
i[ lairta iuludracoim elerbif al tai]nedive bals iam )toohsrevo(
ed elelanac ,enui]ca ed iululai]netop a uotalp ed 2 azaf n~ .ralucirtnev
n` ,i[ +2aC ; dihcsed es +2aC ed etnel elelanac ec pmit n` dihcn` es +K
es e raziraloper ed 3 aza F .elulec n` dnurt\p + aN ,\c im iam \rus\m
ed iuluxulfni aerecuder i[ +K ed visam xulfe nu-rtnirp \zaeziretcarac
vitagen \nived \s \narbmem ed lulai]netop ac ecaf ec aeec +aN i[ +2aC
es Vm 06 – ed aeraolav egnita \narbmem ed lulai]netop dnâC .)4 azaf(
.\dip ar eraziralop e d ed 0 az af \zae[nalced
es ralucirtnev-oirta iululudon ela i[ lasunis iululudon eleluleC
n` ,\c lutpaf ed tanimreted uirporp msitamotua nu-rtnirp \zaeziretcarac
ed lazab xulfni nu ecudorp es ,taunimid etse +K ed luxulfe dnâc ,4 azaf
.\natnops \tnel eraziraloped o \nimreted ec aeec +aN i[ +2aC
ecafer es a ed ecaidrac rolelulec aetateirporp etse aetatiratcarfeR
ednupseroc \tulosba \ratcarfer adaoireP .eraticxe \uon o ed etnian`

noriM acnA 88
ecaidrac roliimtira aiparetotiF

animreted etaop un lumits nu icin erac n` adaoirep etse i[ iir\ziraloped


e r a c n ` a d a o i r e p \ t n i z e r p e r \v i t c e f e \ r a t c a r f e r a d a o i r e P . r a l u l e c s n u p s \ r
\ ratcarfer ad aoireP .taga po rpen ,lac ol snups\r n u \nimret e d aeralumits
e r a t c a r f e r i e d a o i r e p lu t i [ r â f s e r t n i d l u l a v r e t n i \ t n i z e r p e r \ v i t a l e r
. )5 – 3( ) 21 .gif( \tazi r aloper et se alulec erac n` l utnemom i[ evitcefe

ejnikruP arbif nid enui]ca ed iululai]netop elezaF .21 .giF


)5 ( ) t a c i f i d o m , 4 9 9 1 , u r o [ u p u L \ p u d (
)\vitaler \ratcarfer \daoirep = RRP ; avitcefe \ratcarfer \daoirep = ERP(

tnus roliidracidarb ai]irapa al cudnoc erac ezuac elelapicnirP


,roliruslupmi a erareneg ed etaticapacni( lasunis iuludon elii]cnufsid
ed elir\rublut i[ )iuluirta lulevin al roliruslupmi iiretimsnart la jacolb
a eramru ac rapa \mr u nid aetsecA .\ralu cirtne voirta erecudnoc
,citapmisarap iulusunot iiret[erc uas/i[ citapmis iulusunot iired\cs
tnematart ,nairanoroc msaps ,tuca cidracoim tcrafni n` i[ mucerp
\tidracoim ,+2aC ed rolelanac ia i]nacolb i[ etnacolb-β uc tignulerp
.*ergeneL alaob ,*veL alaob ,\lariv

erecudnoc ed lutuse] \zaetcefa erac evitareneged ilob *


98 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
ecaidrac roliimtira aiparetotiF

roliruslupmi aeramrof n` ele]neicifed ,roliidracihat luzac n~


roli]\tivitca uas caidrac iulumsitamotua iiret[erc etarotad tnus
e tse caidrac i u l u m s i t a mo t u a ae ret[erC .)dereggirt( eta[nalced
,e nimalocetac ed iulul e vin aeret[erc ed ,lap i cnirp n` ,\tanimreted
.ecilatigid uc tnematart ,eimehcsi ,eimeilakrepih
ir\ziralopedtsop ed etatnezerper tnus eta[nalced eli]\tivitcA
.evidrat i[ ecocerp )enui]ca ed iululai]netop ela ecigolotap ii]alicso(
rolinicras aeret[erc ed etanimreted tnus ecocerp elir\ziralopedtsoP
tir\m xulfni i[ +K ed suder xulfe iunu a eramru ac elulec nid evitizop
elelevin ed esudorp tnus evidrat elir\ziralopedtsoP .+2aC i[ +aN ed
edizoreteh uc ai]acixotni n` ,ulpmexe ed( +2aC ela etucserc eralulecartni
. )ecinotoidrac
dnâc rapa )erartnier( roliruslupmi aeragaporp n` ele]neicifeD
ec aidrac inuiger n` etiref id ezetiv uc sudnoc etse e nui]ca ed lulai]netop
tn us inuiger \uod rolec ela eratcarf er eledaoir e p ,er a mru a c ; enicev
\ u od ed \noz i[aeeca eti cxe \s caid rac luslupmi ac ecaf ec aeec etirefid
.iro
iulusunot aeret[ercsed uas/i[ citapmis iulusunot aeret[erC
leftsa \zaereneg i[ caidrac iulumtir a]nevcerf cserc citapmisarap
.)5 – 1( iidracihat
cilotsis lutibed iidracihat n~ .edacs caidrac lutibed iimtira n~
aer ir\r iidracidarb n` ec p mit n` i elotsaid iir\ro[ cim a eramru ac edacs
aered\cS .caidrac iulutibed a ered\cs o \nimreted ecaidrac ie]nevcerf
,\ ci mtira \pocniserp uas \pocnis al ecudnoc e t aop caidrac iulutibed
,\gnâts \ralucirtnev \]neicifusni ,co[ i[ \ta]nunorp enuisnetopih
a l i [ m u c e r p , \ n a i r a n o ro c \ ] n e i c i f u s n i , \ l a r e n e g \ c a i d r a c \ ] n e i c i f u s n i
.)3 ,1( ec irefirep ieim e hcsi a u as elaner e]ne ic ifusni i enu aeravarga

noriM acnA 09
ecaidrac roliimtira aiparetotiF

\caidrac aeralumits ep \zaezab es roliidracidarb lutnematarT


.erekamecap nirp \tnenamrep uas \raropmet
:\zaertsinimda es iidracihat n~
ela etnazilibats( +aN ed edipar rolelanac ela etnacolb ƒ
; )aniac odil ,anilam ja ,anidinih c( I asalc – )ienarbmem
; )loloneta ,lolonarporp( II asalc – etnacolb-β ƒ
enui ]ca ed lula i]ne top cse gnulerp er a c i cigoloca mraf i]nega ƒ
III asalc – )+K ed rolelanac aeracolb( etirefid emsinacem nirp
; ) anoradoima(
, l i m a p a r e v ( V I a s a l c - aC ed r olelanac ela etnacolb ƒ
+2

.)5 ,3 ( )mezaitlid
\zaenoi]ca abreh iirapocs inmahtoraS nid eletcartxE
.I asalc nid rolecimtiraitna rot\n\mesa

abreh iirapocs inmahtoraS .1 .3


).L( suirapocs sunmahtoraS ieiceps ela elarolf eli]\timos \tnizerper
-ocs muitrapS .nis .kniL ).L( suirapocs susityC .nis .hcoK xe remmiW
ralupop \timuned ,eaecanoilipaP/easonimugeL ailimaf nid .L muirap
.bord uas ecirut\m
nu etse atnalP
-ep eznurf uc tsubra
al( etailofirt i[ etaloi]
-es uas )iiniplut azab
-râv al( elpmis i[ elis
-irolF .)rolirumar luf
tnus ,iirua-neblag ,el
azab al 2 etâc esupsid
e l e tc u r F . r o le z n u r f
eraoluc ed i\ts\p tnus
.hcoK xe remmiW ).L( suirapocs sunmahtoraS
.)7 ,6( \rgaen

19 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


ecaidrac roliimtira aiparetotiF

ăcimihc eițizopmoC .1 .1 .3
uelcun uc iziol a cla %8,0 etsep eni] noc lat egev lusudorP
,ciefac iuludica ia i]avired ,enovalfozi ,enovalf ,cinidizilonihc
-( ed i]atnezerper tnus icinidizilonihc iiziolaclA .litalov ielu ,eniramuc
.)8 ,7( \nirdnedoma ,\ninapul ,\nietrapsoxo-71 ,\nietraps-)

H
N

N
N

N
H

H
O

a
n
i
e
t
r
a
p
s
a
n
i
n
a
p
u
l

cigolocamraf liforP .2 .1 .3
iirapocs inmahtoraS nid roletcartxe a \cimtiraitna aenui]cA
: n i r p c i m t i r a i t n a \ z a e n o i ] c a a n i e t r a p S . i e n i e t r a p s \ t a r o t a d e t s e abreh
ed azaf n` iezetiv aerecuder uc +aN ed rolelanac aeracolb –
;)0 azaf ( eraziraloped
+
ed iulusecorp atarud et[erc ,eramru ac ; K ed rolelanac aeracolb –
iululai]netop ietarud aeret[erc \nimreted ec aeec 2 azaf nid eraziraloper
.eratcarfer i ed aoirep a i[ enui]ca ed
iiduts nirp etai]nedive tsof ua ienietraps ela ecimtiraitna eletcefE
ed iululai]netop atarud tignulerp a anietraps ortiv nI .oviv ni i[ ortiv ni
iululai]netop a eret[erc ed atar i[ erecudnoc ed azetiv tuz\cs a ,enui]ca
ie i]ali r bif i[ ieidracihat a]nedicni suder a o v i v n i ; enui]ca ed
.)\tacovorp eimehcsi nirp i[ \nitinoca ed esudni( eralucirtnev
.iuludracoim lulevin al \cificeps enui]ca o \tlovzed anietrapS
tâc u rtn` \licifid etse ro lecimtira itna a I asa lc n` ie aerasalcbuS
asalc nid cimtiraitna( ieniacodil rot\n\mesa +aN ed elelanac \zaehcolb

noriM acnA 29
ecaidrac roliimtira aiparetotiF

enui]ca ed iululai]netop atarud et[egnulerp ,pmit i[aleca n` ,rad )B.I


.)A .I asalc nid cim tiraitn a ( ienidinihc \ra limis \re inam o-rtn`
alotsaid et[egnule r p rad ,vitizop portoni \ zaen oi]ca un anietrapS
.)01 – 7 ; 5(

ăcitueparet nî erazilitU .3 .1 .3
inmahtoraS nid roletaraperp aetaticacife \c \redisnoc E aisimoC
iretabzed \pud ,eramru ac ,i[ \tidevod tneicifus etse un abreh iirapocs
.lategev lusudorp vitagen taulave a ,etasrevortnoc i[ ignul
\lapicnirp aenui]ca \c \zaenoi]nem )8( )4991( lthciW ec pmit n~
aeraroilema \tnizerper o abreh iirapocs inmahtoraS nid roletcartxe a
\c \redisnoc )01( )0002( nnamletniF i[ ssieW ,iirotalucric rolii]cnufsid
.ecaidrac rolecimtiraitna airogetac n` esulcni eiubert etcartxe etseca
if top ,ecitueparet ezod n` \tarud ed erartsinimda al etarelot enib dniiF
elanoi]cnuf eliimtira tnus muc erao[u roliimtira lutnematart n` etazilitu
.enuisnetopih erps \]nidnet uc ieidracihat lupit ed eramirp
esao pa etcartxe e d \ mrof bu s azilitu eta op e s lategev lusudorP
e S . \ p a u c \ n a c o a l l a t e g e v s u d o r p \ ru g n i l o / \ ] i r u g n i l o - r t n i d e t a r a p e r p
.)01 ,8 ,7( iz/in\c 4 – 3 a aerartsinimda \dnamocer
a]nenopmoc n` \rtni abreh iirapocs inmahtoraS nid tcartxe nU
.)11( ®LOITRAPS iulutaraperp

esrevda iițcaeR .4 .1 .3
n` etacidniartnoc tnus abreh iirapocs inmahtoraS nid eletcartxE
.)8 ,7( )divarg iuluretu aetaticinot cserc( \nicras i[ \lairetra enuisnetrepih

lutnematart nî etazilitu elategev esudorp etlA .2 .3


ecaidrac roliimtira
aiceps al ed i]atlocer iimozir \tnizerper amozihr iimesleG
,eaecainagoL ailimaf nid .f .tiA ).L( snerivrepmes muimesleG

39 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


ecaidrac roliimtira aiparetotiF

u c iziolacla e ni]no c lategev lusudorP .AUS l utse – dus n id \ranigiro


.)31 ,21 ,01( )\nirivrepmes ,\nimesleg( cilodni uelcun
al vitadesoidrac tcefe nu ua amozihr iimesleG nid eletcartxE
,aenemesa ed ; elanoi]cnuf ecaidrac inui]cefa i[ elotsisartxe uc ii]neicap
.)01( ralucsav lusunot cuder
ed \mrof bus \zaezilitu es lategev lusudorp tnevcerf iam leC
, e v i t a d e s e t c e f e u c i r u t cn i t e t l a u c e r e i c o s a n ` u a s e r a t a a c % 0 1 \ r u t c n i t
: )01( ecaid rac cinot i[ ecimtiraitna

.pR
g 0,03 iimesleG arutcniT
i z / .cip 03 - 02 x 4 - 2 , nretni .s .D

.pR
g 0,01 iimesleG arutcniT
g 0,03 da aerehtea eanairelaV arutcniT
oitulos .f .M
iz / .cip 03 – 02 x 3 ,nretni .s .D

.pR
g 0,5 iimesleG arutcniT
g 0,01 mudiulf sidinodA mutcartxE
g 0,03 da eanairelaV arutcniT
oitulos .f .M
iz / .cip 04 - 02 x 3 , nretni .s .D

.pR
g 0,21 iimesleG arutcniT
g 0,03 da mudiulf igeatarC mutcartxE
oitulos .f .M
iz / .cip 02 x 3 , nretni .s .D

noriM acnA 49
ecaidrac roliimtira aiparetotiF

muc muilof igeatarC( lecud\p ed irolf i[ eznurf nid eletcartxE


iei]alirbif i[ ieidracihat aerecuder nirp cimtiraitna \zaenoi]ca )erolf
e tacramer eiuberT .era zu freper-eim ehcsi nirp etareneg eralucirtnev
a]nedicni suder a erac 231 IL lutcartxe urtnep etuni]bo eletatluzer
.\reves eimehcsi \pud lamron lasunis lumtir tilibatser a i[ roliimtira
aeracolb nirp enui]ca ed iululai]netop atarud tucserc a 231 IL
la lec uc ralimis etse enui]ca ed lumsinacem ; +K ed rolelanac
.)51 ,41( a-III a asalc nid rolecimtiraitna

: EIFARGOILBIB

:nI .eliimtiraihaT .EF iksnilhcraM ,EA notxurB ,P muabtemiZ ,EM noshpesoJ .1


.9041-2931 ,aroeT 1002 © thgirypoC .enretni ienicidem eliipicnirP nosirraH
eralucsavoidrac rolilob la lanoi]ar lutnematarT .C ucsenesrA ,MIG ucsegroeG .2
.862-932 ,1002 ,moriloP .dE :i[aI .erojam
ai]cader bus( eigolocamraf ed tatarT :nI .ralucsavoidrac lutarapA .NA aetsirC .3
.574-173 ,5002 ,\lacideM .dE : it[erucuB .)NA aetsirC
\nretni \nicideM :nI .erecudnoc ed i[ mtir ed elir\rubluT .A vihcsaraP ,lA naoI .4
.961-11 ,4002 ,\lacideM .dE :it[erucuB .)II .lov ;.L misarehG ai]cader bus(
:i[aI .eigolocamraF :nI .ralucsav-oidrac iulutarapa aigolocamraF .EC uro[upuL .5
.663-262 ,4991 ,avodloM .dE
\lacideM .dE :acopaN-julC .)III .lov( \cituecamraf \cinatoB .M [am\T .6
.9991 ,”unagei]aH uiluI“ \ratisrevinU
A al ed elanicidem etnalP .C eiaosotorpA ,M unaicn\H ,A noriM ,U ucsen\tS .7
,”apoP .T .rG“ .dE : i[aI .citueparet seretni ed rolesudorp ela iifargonom ;Z al
.4002
mrahpdeM :tragttutS .slacituecamrahpotyhP dna sgurD labreH .M lthciW .8
.4991 ,srehsilbuP cifitneicS
caidrac ehT .AJM reklaW ,DK nilreB ,E seyaH ,AD tniaS ,KM yelsguP .9
.tar eht ni 82-I-BRB eugolana sti dna enietraps fo stceffe lacigoloisyhportcele
.723-913 :492 ;5991 ygolocamrahP fo lanruoJ naeporuE
.enicideM labreH :nI .esaesid ralucsavoidraC .V nnamletniF ,FR ssieW .01
.281-731 ,0002 ,galreV emeihT groeG :kroY weN ,tragttutS

59 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


ecaidrac roliimtira aiparetotiF

.5991 ,nizideM rüf galreV rotnaC oitidE : .ttrüW/frodneluA .etsiL etoR *** .11
:revodnA .stnalp lanicideM ,yrtsimehcotyhP ,ysongocamrahP .J notenurB .21
.5991 ,dtL tpecretnI
etnalP :nI .\nizil al ed i]avired iziolaclA .U ucsen\tS ,E ucserogirG ,I ieluiC .31
,II .lov ,3991 ,\lacideM .dE :it[erucuB .eiparetotif i[ eimihcotif ,elanicidem
.514-893
sugeatarC fo tceffe evitcetorP .R bocaJ ,K zteiD ,H nadiewS ,S issedkaM lA .41
eht ni aimehcsi wolf-on labolg retfa saimhtyhrra noisufreper tsniaga ahtnacayxo
.77-17 :49 ;9991 loidraC seR cisaB .traeh tar
ni stnerruc muissatop skcolb tcartxe sugeatarC .W sualK ,W ekniL ,A rellüM .51
.933-533 :56 ;9991 acideM atnalP .setycoym caidrac ralucirtnev gip aeniug

noriM acnA 69
elairetra iinuisnetrepih aiparetotiF

4 lulotipaC

AIPARETOTIF
ELAIRETRA IINUISNETREPIH

iinuisnet a \tnetsisrep aeret[erc \tnizerper \lairetra aenuisnetrepiH


.gH mm 09 etsep ecilotsaid ielec a i[ gH mm 041 etsep ecilotsis
ielec ela i[ gH m m 941-041 ed ecilots is iinuisnet ela irolaV
ed enu isnetrep ih atimun-a [ a \zaeziret carac gH m m 49-09 e d ecilotsaid
elirolav ; visnetrepihitna tnematart \tisecen un atsaecA .\]inarg
,\cirolacopih( \tavceda \teid o-rtnirp lamron al inever top elanoisnet
.)3 ,2 ,1( \tar e dom \cizif e tati vitca i[ )\tadosopih
ed uerg tnus etnanimreted elezuac \lairetra aenuisnetrepih n~
eiubirtnoc erac exelpmoc i[ esaoremun rolemsinacem \tirotad tazicerp
.inui]cefa ietseca ai]ulove uas/i[ aera[nalced al
es un )\ramirp ,\citapoidi( elai]nese iinuisnetrepih aigoloitE
arafan` ,\c \redisnoc es ,lareneg n~ .etatitcaxe uc et[aonuc
elai]nese elairetra iinuisnetrepih ainegotap n` ,eciteneg iei]izopsiderp
:irotcaf iirot \ mru i]ac ilpmi tnus
nirp \tsefinam es erac \citapmis etativitcaerrepih ƒ
ie]nevcerf aer e t[erc ,\laner i[ \cir efirep ei] c irtsnocosav
iei]brosbaer a i [ \niner ed iei]erces aer alumits ,ecaidrac
; r olesav ii]\ti dig ir aeret[e rc ,iuluidos
aeret[erc uc ranarbmemsnart cinoi iulutropsnart ela ir\brutrep ƒ
aeec eralucsav edeten eralucsum elelulec n` +2aC iei]artnecnoc
e d e t e n i i r u t a l u c su m i i ] \ t i l i t c a r t n o c a e r e t [ e r c \ n i m r e t e d e c
; )ei]cirtsnocosav( eralucsav

79 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


elairetra iinuisnetrepih aiparetotiF

azetnis uc noretsodla-\nisnetoigna-\niner iulumetsis aeravitca ƒ


era II anisnetoigna ; noretsodla i[ II \nisnetoigna ed secxe n`
ed ai]erces \tadotot \zaelumits i[ eraoserposav enui]ca
iulubut lulevin al iu luidos ai]brosbaer e t [er\m erac noretsodla
; latsid trotnoc
i[ )2A lunaxobmort( eraoserposav elemetsis ertn` urbilihcezed ƒ
,aniercilak ,2I i[ 2E elenidnalgatsorp( eraoserpedosav
; )aninikidarb-lizil ,aninikidarb
ed \tuz\cs erare bi le nirp \taziretcarac \lai letodne ei]cnufsid ƒ
tcefe uc )rotcaf gnixaler devired – muilehtodnE ;FRDE( ON
)1 TE( 1 ieniletodne ii]\tivitca aeret[erc i[ rotatalidosav
;eraotcirtsnocosav cinretup
,uidos ed \laner ei]neter al ecudnoc tâcurtn` aimenilusnirepih ƒ
d eten i uluihc[um aifortr e pih ,ecitapm is ii]\ti vitca aeret[erc
.)6 – 1( ralulecartni +2aC aeret[erc ,ralucsav
es eraota[nalced elezuac \radnuces \lairetra aenuisnetrepih n~
:if top i[ etatitcaxe uc csonuc
a zorelcsoreta ,e saotami hcnerap iitapo r fen - \laner \rutan ed ƒ
; elaner ieretra
msinoretsodlarepih ,moticomorcoef - \nircodne \rutan ed ƒ
; gnihsuC mordnis ,ramirp
\]neicifusni ,*\troa ed ei]atcraoc - \ralucsavoidrac \rutan ed ƒ
; ralucirtnevoirta colb ,\citroa
eneinarcartni iinuiserp aeret[erc : \cigoloruen \rutan \rutan ed ƒ
; \tilemoil op ,)etilaf e cne ,iromut(
-olarenim ,iziocitrococulg ed zuba : \saotnemacidem \rutan ed ƒ
. )4 ,1( elaro e v itpecartno c ,iziocitroc

ietroa iulunemul aeratsugn` nirp \taziretcarac \latinegnoc eilamona *


noriM acnA 89
elairetra iinuisnetrepih aiparetotiF

al ii]acilpmoc ed eires o \nimreted \lairetra aenuisnetrepiH


etnatropmi iam erac ertnid larberec i[ laner ,caidrac ,ralucsav levin
:tnus
e s a u r t n e p - \ ]n e t s i z e r e d r o l e s a v a \ l a r u t c u r t s a e r a l e d o m e r ƒ
n` et[erc ralucsav eleterep ,visnetrepih iuluserts atpada
aeret [erc i[ e i]cirt snocos a v \nimret ed ec aee c emisorg
;ecirefir ep eralucs a v ie]netsizer
;roleretra aerazidigir i[ aeratalid ,*\zenegoreta ƒ
n irp ,lapicnirp n` ,\taziretcarac \v isnetr e pih eitapoidrac ƒ
etaop \caidrac e ratcef a \tsaec a ;\gnâts \ral ucirtnev eifortrepih
eimehcsi uas iimtira ,\caidrac \]neicifusni al pmit n` ecudnoc
;\nairanoroc \zorelcsoreta nirp \cidracoim
;\ci no rc \laner \]neicifusni ƒ
.)4 ,1( elarbe rec eralu c sav etnedicca ƒ
,etrap o ed ep ,e nu puserp elairetra iinu isnetr e pih lutnematarT
ed aerartsinimda ,etrap \tla ed ep rai ,\]aiv e d iulu lits aeracifidom
.evisnetrepihitna etnemacidem
es il ivisnetrepih roli]neicap ,\]aiv ed lulits et[evirp ec aeec n~
: \dnamocer
n` car\s i[ etarut asen i mis\rg i[ e rbif n` t agob ,tadosop ih miger ƒ
; etarutas imis\rg
; elaro p roc ii]\t uerg aered\cs ƒ
; u izengam i[ uiclac ,u isat op uc ae r atnemilpus ƒ
; loocla ed iulumusnoc aerecuder ƒ
; aefac ed taluger lumusnoc a l i [ tamuf al aera]nuner ƒ
.taredom cizif lui]icrexe ƒ

anaoloc ed esudorp elailetodne rolinuizel lulevin al \zaemrof es moreta ed elic\lp *


\tucserc enuiserp bus egnâs ed
99 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
elairetra iinuisnetrepih aiparetotiF

\zaezab es elairetra iinuisnetrepih la sotnemacidem lutnematarT


:ed aerart sinimda ep
cudorp i[ aimelov dacs ,azeruirtan cserc – eciteruid ƒ
;e i]atalidosav
, \cirefirep \ralu csav a]netsizer dacs – icitapm is irotibihni ƒ
; \ s ao n e v a ] n a t i c a p a c c s e r c , \ c a i d r a c a i ] c n u f \ m i r p e d
la raloiretra deten luihc[um \zaexaler – etcerid eraotatalidosav ƒ
; \]netsiz er ed rolesav
\bihni – ienisnetoigna a eisrevnoc ed iemizne ia irotibihni ƒ
;norets odla i[ II \n is netoign a ed aeramrof
elet cefe \zaehco lb - \n isnetoig na ed r olirot pecer i a i]nacolb ƒ
,ei]ci rtsnocosav( 1 TA roli rotpecer lul e vin al II i e nisnetoigna
ed iei]erces ae r a bihni ,\ralucsav i[ \cidraco im eifortrepih
;)noretsodla
cudorp i[ ralucsav lusunot cuder - aC ed rolelanac ia i]nacolb ƒ
+2

. ) 6 ,5 ,4 ,1( e i]atalidosav
eaiflowuaR :etazilitu tnus elairetra iinuisnetrepih aiparetotif n~
,erolf muc muilof igeatarC ,sublub ivitas iillA ,abreh icsiV ,xidar
.muilof irdnedodohR ,muilof eaelO

xidar eaiflowuaR .1 .4
nid htneB anitnepres aiflowuaR ieiceps elinic\d\r \tnizerper
.eaecanycopA ailimaf

htneB anitnepres aiflowuaR


noriM acnA 001
elairetra iinuisnetrepih aiparetotiF

eznurf uc tsubra n u et se ,aizenodnI i[ aid nI nid \ra nigiro ,atnalP


uas ebla irolf i[ elicitrev n` esupsid ,etaloecnal-lavo ,esupo ,ecairoc
ed \purd o etse lutcurF . eralixa uas elanimret e mic n` etapurg zor bals
es \ cituepar e t n~ .\]nâm \s \rugn is o uc ee caloiv-\r gaen eraoluc
ed ,et iodn` uas eticus\r ,ec irdnilic tnus aetse ca ;elinic\d \r csesolof
.)9 – 7( sihcsed- nurb eraoluc

ăcimihc eițizopmoC .1 .1 .4
,enizer ,icilodni iziolacla %1 etsep eni]noc xidar eaiflowuaR
icilodni roliziolacla aetatirojaM .ilorets ,enovalf ,enonihcartnalitemixo
es ait[eca ertnid ; ralucsavoidrac iulutarapa lulevin al \zaenoi]ca
.)01( anilamja i[ )anizabuar( anicilamja ,aniprezer \cramer
N

NH

O
C
H
3
H
C
O
3
H
C
O

C
O
O

C
O
O
C
H
3

3
H
C
O
3
H
C
O
3

a
n
i
p
r
e
z
e
r

NH
H
O

N C

O
H
C

C
O
O
C
H
3

3
a
n
i
l
a
m
j
a

a
n
i
c
i
l
a
m
j
a

101 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


elairetra iinuisnetrepih aiparetotiF

cigolocamraf liforP .2 .1 .4
anicidem n` etatihcitnA nid \cn` \tazilitu etse xidar eaiflowuaR
n` ,etcesni ed uas epra[ ed elirut\c[um n` toditna ac \naidni \lanoi]idart
.elanimodba irerud ,elirbef ir\ts ,etateixna i[ etatilibaticxe ,energim
evisnetrepihitna elemirp tsof ua xidar eaiflowuaR nid eletcartxE
tsof ua arotseca ela evisnetrepihitna eletcefE .\citueparet n` etazilitu
n ` , u i z r â t i a m i n a e t p a { . a rp o h C e r t \ c e d 3 3 9 1 n ` o v i v n i e t a i ] n e d i v e
. )11 ,3( \ cinilc anicid em n` sudo rtni a-el lik a V na idni luc idem ,0491
xidar eaiflowuaR nid roletcartxe a \visnetrepihitna aenui]cA
ep enui]ca uc citilocita pmisoruen nu – ien iprezer \tarotad etse
ed lulibinopsid edacs aniprezeR .ranoilgnagtsop citapmis lunoruen
aerabihni nirp iranoilgnagtsop icitapmis iinoruen nid \nirfeniperon
tiz op ed ed elelucizev n` ci tpanis lui]aps n id aietse ca iir\tpacer
\nimreted ec aeec edacs citapmis lusunot ,eramru aC .elanoruen
aerecuder ,\]nicesnoc n` ,i[ ecirefirep eralucsav ie]netsizer aerecuder
.)6 ,1( eniugnas iinuiserp
etcartxe csesolof es elairetra iinuisnetrepih aiparetotif n~
elac ep \zaertsinimda es aetsecA .xidar eaiflowuaR nid etazidradnats
cidiolacla latot gm 6 ed etse \tadnamocer \cinliz azod ;\laro
iam ezod n` \zaertsinimda es eletcartxe lai]inI .ezirp 3 n` \tazitraper
a e r e d \ c s o \ z a e r t s i g e rn ` e s \ n â p t a t p e r t c s e r c e s i o p a e r a c i c i m
ed pmi t \vit ca azod uc io pa \unitn oc es lutnem a tarT .elairetra iinuisnet
ronu iei]irapa luzac n` iamun ecuder es azod ;na nu al \nâp inul 3-2
3-2 \pud tnel \zaelatsni es visnetrepihitna lutcefE .esrevda etcefe
\pud inâm\tp\s avetâc \tsisrep i[ erartsinimda ed inâm\tp\s
.iul u tnemata r t aerepurertn`
xidar eaiflowuaR nid roletcartxe a \visnetrepihitna aenui]cA
a eramru ac \vitades en ui]ca o ed cifeneb do m n` \tatelpmoc etse
.lartn e c l evin al e nimalocetac ed roletizop ed iei]elped

noriM acnA 201


elairetra iinuisnetrepih aiparetotiF

,elatot eletcartxe ezertsinimda es \ s tareferp ed etsE


tnus elatot eletcartxe ; erup ieniprezer lucol n` iziolacla n` etazidradnats
tâced etarelot enib iam tnus ,sulp n` ,i[ aniprezer i[ ac etneicife ed lef al
r o l e t c e f e \ t i r o t a d \ t a t i m i l t lu m e t s e e r u p i e n i p r e z e r a e r a z i l i t U . a t s a e c a
a e r e t [ e r c , e l a d i m a r i p a r tx e e m a o r d n i s , \ r e v e s e i s e r p e d ( e s r e v d a e l a s
. )ecirtsag rolereclu aera v itca ,ecir tsag iei]erces
eaiflowuaR nid roletcartxe aerartsinimda \dnamocer E aisimoC
nirp etaziretcarac \lairetra enuisnetrepih ed erao[u emrof n` xidar
n` i[ mucerp ,gH mm 061 i[ 041 ertn` esnirpuc elanoisnet irolav
,\ la sunis eidracih at ed \ t i]osn` citapm is ralucs um iu lusuno t aeret[erc
.)11 ,1( eirotomohisp ei]atiga i[ enuisnet ,etateixna

ăcitueparet nî erazilitU .3 .1 .4
n` \rtni xidar eaiflowuaR nid etazidradnats etcartxE
ETRA : evisnetrepihitna etcefe uc etaraperp roleraot\mru a]nenopmoc
N ®NOTCNUFUAR ,®TNALPOWUAR ,S ETROF ®NITUAR
.)21(

esrevda iițcaeR .4 .1 .4
xidar eaiflowuaR nid eletcartxe \tagnuledn` erartsinimda aL
.eiserped ,\]netopmi ,\]nelonmos ,\lazan eitsegnoc cudorp
xidar eaiflowuaR nid roletcartxe aerartsinimda \tacidniartnoc etsE
aereicosa i[ mucerp ,eratp\la i[ \nicras ,reclu ,moticomorcoef ,eiserped n`
eidracidarb \nimreted( ecilatigid ,)iepodovel lutcefe cuder( apodovel uc
.)11( )CNS cinretup \mirped( ecirutibrab i[ ecitpeloruen ,)\reves

abreh icsiV .2 .4
e d etatlocer etcurf i [ eznurf ed eti]osn` e r enit elir umar \tnizerper
ralupop \timuned ,eaecacsiV ailimaf nid .L mubla mucsiV aiceps al
.csâv
301 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
elairetra iinuisnetrepih aiparetotiF

. \tizarapimes \ tnalp o etse lucsâV


\ tacifimar ,\trucs \ niplut o \tnizerP
uc irotsuah i[ore mun uc , cimotohcid
ep eletnalp ed \zaexif es aror\c lurotuja
srevni ,eleznurF .\zaetizarap el erac
.supo esupsid tnus ,esaoleip i[ etavo
n` etapurg tnus ecioid etauxesinu elirolF
la eracifimar ed lucol al iizahid
ebla ,eslaf ecab tnus eletcurF .rolirumar
.)9 – 7( esaoielc i[ .L mubla mucsiV

ăcimihc eițizopmoC .1 .2 .4
erac \ xelpmoc \c imi hc ei]i z opmoc o era lategev lusudorP
.iir\tlocer lutnemom i[ \tatizarap adzag ed tnedneped \zairav
:tnus abreh icsiV iulusudorp ia i]neutitsnoc iilapicnirP
; )nitkelletsiM = LM( III LM ,II LM ,I LM : elenitcel ƒ
; elenixotocsiv ƒ
i[ irumar n`( tacifiretse cinretup nanorutcalag : eledirahazilop ƒ
; )etcu rf n`( dica n a tcalagon ibara ,)eznurf
H
C
O
H
C
O

3
3

H
O
l
G
O

'3
'3

'4
'4

O
C
H
O

O
C
H

3
3

7
7

5
5

l
G
O

H
O
O

H
O

a
z
o
c
u
l
g
=
l
G
a
z
o
c
u
l
g
=
l
G

i
u
l
u
l
o
t
e
c
r
e
v
c
i
x
o
t
e
m
i
d
a
d
i
z
o
c
u
l
g
i
e
n
i
l
o
e
t
u
l
i
x
o
t
e
m
i
d
a
d
i
z
o
c
u
l
g

noriM acnA 401


elairetra iinuisnetrepih aiparetotiF

H
C
O
3

O
R

H
O
O
C
O

O
C
H
3
H
C
O
3

R
2

1
H
O
R
O
H
C
O
3

R OO O

R HH O
2

1
HC C

c
i
e
f
a
c
d
i
c
a
R Hl

H H

c
i
l
u
r
e
f
d
i
c
a
l
o
n
i
z
e
r
a
g
n
i
r
i
s

3 3

H
C

c
i
p
a
n
i
s
d
i
c
a
a
z
o
c
u
g

E
a
d
i
z
o
r
e
t
u
e
l
e

3
-ixotemid ,iululotecrevc ela edizocilg ,lotecrevc : eledionovalf ƒ
; ieniloetulix ot e mid i[ i ululotecrevc
-β ,\nimarit ,\nimatsih ,\nilocliteca ,\niloc : enegoib elenima ƒ
; \n imalitelinef
; cigniris ,ciluref ,cipanis ,ciefac iizica : icinaporplinef ii]avired ƒ
.)31 ,01 ,7( \nigniris ,E adizoretuele ,lonizeragniris : elenangil ƒ

cigolocamraf liforP .2 .2 .4
aenui]ca ed eraot\znups\r evitca eliipicnirp/luipicnirP
dnâvA .etucsonuc \cn` tnus un csâv nid roletcartxe a \visnetrepihitna
tidnâps\r etraof cinangil tavired ,lonizeronip urtnep \c lutpaf eredev n`
rengaW ,evisnetrepihitna etcefe etai]nedive tsof ua ,lategev lunger n`
i[ ,atseca uc larutcurts i]idurn` iilonefilop \c \redisnoc )11 .tic( )5991(
if ra ,icinaporplinef ii[upmoc i[ elenangil ,eledionovalf :emuna
. c s â v n i d r o l e t a r ap e r p a \ v i s n e t r e p i h i t n a a e n u i ] c a e d i r o t \ z n u p s \ r
.\tasrevortnoc etraof etse iulucsâv a \visnetrepihitna aenui]cA
visnetrepihitna ac tazilitu etse lucsâv \lanoi]idart anicidem n` i[eD

501 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


elairetra iinuisnetrepih aiparetotiF

a i]neicap ed eram r\mun nu ep \tarud ed ecinilc iiduts ronu aspil ,ro[u


ert nirp \lairetra aenuisne trep ih \du lcni un \s E ais imoC tanimreted
.csâv nid roletaraperp ela ecitueparet elii]acidni
tâced vitca ni]up iam etse lucsâv ,visnetrepihitna tnega aC
\pud \zaelatsni es \visnetrepihitna aenui]cA .aiflowuaR ed anic\d\r
er a roilema o ed \ti]osn` e tse i[ era r tsinimda ed i nâm\tp \ s 3 ni]up lec
\lairetra aenuisnetrepih cse]osn` erac emotpmis rotlum a \vitacifinmes
.)11 ,7 ,3( aetati libatiri ,luji trev ,anergim tnus muc
caf csâv nid eletaraperp )11( )0002( nnamletniF i[ ssieW \puD
.)etim( \dnâlb enui]ca uc roletaraperpotif airogetac nid etrap

ăcitueparet nî erazilitU .3 .2 .4
uas tarecam ed \mrof bus \zaertsinimda es lategev lusudorP
.eizufni
nid \raperp eS .eiparetonom ac iamun \dnamocer es lutarecaM
ero 21-8 suaper n` \sal es ; \pa lm 052 i[ lategev sudorp e]irugnil 4-2
anu : iz/tarecam in\c 2 \zaertsinimda eS .\zaertlif es erac \pud
.araes \tlalaec i[ etacnâmen ep ,a]aenimid
esudorp etla uc \zaicosa es abreh icsiV erac n` luzac n~
.eizufni ed \mrof bus aerarculerp \dnamocer es ,elategev
enui]ca uc abreh icsiV eni]noc \lumrof aeraot\mrU
enui]ca uc igeatarC serolF te muiloF ,\dnâlb \visnetrepihitna
: e v i t a d e s o i d r a c e t c e f e u c muil of eassileM i [ e r a o t a t a l i d o r a n o r o c

.pR
ibla icsiV abreH
igeatarC serolF te muiloF
0,001 da ā ā eassileM muiloF
s eiceps .f .M
nretni .s .D

noriM acnA 601


elairetra iinuisnetrepih aiparetotiF

e]irugnil 2 i[ erebreif al \pa ed \nac o-rtnid \raperp es aizufnI


es erac \pud etunim 01-5 supaer n` \sal eS .sus iam ed lucetsema nid
aizufnI .araes anu i[ a]aenimid eizufni \nac o \dnamocer eS .\zaertlif
enibla ed ereim uc icludn` etaop es ; erar iruti]ihgn` uc ,etnibreif aeb es
.)11 ,3(
etaraperp ronu ai]izopmoc n` \rtni abreh icsiV nid etcartxE
:\visnetrepihitna enui]ca uc )ereicosa ed etaraperp i[ etaraperponom(
,TFASNEZNALFP – LETSIM ®PPIENK ,®LLYHPOCSIV
.)21( KCUHCS S MUCINOTREPIHITNA

esrevda iițcaeR .4 .2 .4
,cizab retcarac uc elen ietorp ,iulucs â v ii]neu titsnoc ertniD
,\rbef( esrevda etcefE .cixot lai]netop ua elenitcel i[ elenixotocsiv
i[ ecigrela ii]caer ,msitatsotro n` iirotalucric ii]cnufsid ,\nergim ,romert
a \laretn erap aerartsinim da al sela iam etalanm es tsof ua ) iirotamalfni
ne m ret ep uas iram ezod n` ,\la r o erartsinimda a L .cs â v nid roletcartxe
\zorcen raihc i[ ei]atiri( esrevda ii]caer \rapa \s libisop etse ,gnul
.)41 ,7( )iulutacif lulevin al iirotamalfni inuizel ,\lacol

sublub ivitas iillA .3 .4


nid .L muvitas muillA aiceps al ed i]atlocer iiblub \tnizerper
.iorutsu ralupop \timuned ,eaecaillA ailimaf
n` etapurg ebla iro lf i[ erainil eznurf uc \tnalp o e tse luiorutsU
n~ .\luspac o et se lutcu rf ; elebmu
-olof es \citu eparet n ` i[ ei]atnemila
nid i]amrof tnus ait[ecA .iiblub cses
-irpmoc ,i]ignula iliblub 51 – 01
-mem ,ebla e]iof ed i]ilevn` ,i]am
i[ etui tsug ua iilibluB .esaonarb
ta]nunorp et r aof ,c itsiretcarac sorim
.)9 – 7( .L muvitas muillA

701 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


elairetra iinuisnetrepih aiparetotiF

ăcimihc eițizopmoC .1 .3 .4
etse sublub ivitas iillA iulusudorp a \cimihc ai]izopmoC
ed epurg elelapicnirp \c \zaicerpa es ,tnezerp n~ .\xelpmoc ed tibesoed
: tnus iorutsu ed iiblub nid evitca e]natsbus
: nirp etatnezerper )%63,0-1,0( elitalov eletnenopmoc ƒ
; )dixoflus-nietsic-L-lila-S-)+(( \niila −
\nicila : ieniila ia \citamizne eradarged ed i[udorp −
ed \ru f lusid ,li porplila ed \ru f lus id ,)tanifl usoitlilaid(
; lilaid ed \ruflusirt ,lilaid
: ienicila ia \citamizneen e radarg ed ed i[udorp −
; eniitidl iniv ,eneoja
; \nietsicotpacremlila-S −
; \nietsicotpacremlitem-S −
;nerdnalef-β i[ -α ,loolanil ,loinareg ,lartic : enepret −
-dixorepus ,ezalatac ,\zanizorim ,ezadixorep ,\zaniila :emizne ƒ
;ezap il ,ezanig r a ,ezatumsid
, \ninoitem ,cig a rapsa i[ cimatulg iizi c a ,\nin igra :izicaonima ƒ
;\ninoert
;edi tpep -limatu lg :enietorp ƒ
;)C ,2B ,1B ,A( enimativ ƒ
;elarenim ƒ
;edipil ƒ
.)51 ,31 ,01 ,7( )2F ,α1F ,2E ,2D ,2A( enidnalgatsorp ƒ
es ie niila ia \citam i zne e r adarged ed i[u do r p i]l a liec i[ anicilA
n~ .)31 .gif( roliblub aeribordz uas aeratnemgarf nirp iamun \zaemrof
ezednics \s \libapac amizne – azaniila i[ aniila ,tcatni lategev lusudorp
iulutuse] aeregurtsid nirP .etirefid elulec n` etazilacol tnus ,aniila
i[ \nicila n` \mrofsnart o i[ aniila uc tcatnoc n ` eniv azaniila ,lategev
.\ nicila gm 54,0 \zaer e neg \niila gm 1 .iziflus

noriM acnA 801


A H
. B
.)51 ,8 ,7( iorutsu ed citsiretcarac sorim uc soielu

eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


O H .
O O
C O
C p
r
N g i
n
g N a
H a m d
dihcil nu etse anicila ec pmit n` \rodoni \]natsbus o etse aniilA

2 m H a nis
a 2 urt
g
l su
g
l u
t ug
f
u
t a e e
r
O a m r
a e
m O i
l a
HN i
l S mt
S HN ose
C p
r du
i
a
l C o f
i t
O i
l O p c u
O c
i e al
r u
H s
t O n ii
S e H i
l v
i S c
i e
n
elairetra iinuisnetrepih aiparetotiF

a s
t g
e e
t
i
n a a
l
a l S i
c
i
n
H S O a
O
S
a
H H c
i
N
2
O z
i
H H s
O 2 u
C N O l
f
O e s
C H n p a
a m i
c o l
i
l
i O i n l
S O n e
t S t
a m
a i
n a
l n e
S O a i
n C t
a
a H S n
C z e
H a 3 t
i
3 S O o
s
u
l
C f
i
H n
3 a
t
n i
n
u c
l
s u
c
i u s
i +
c
l f
e v
O S NH o r p a
a
l a r
i c
i
n m n i
d
a o p
r p
C d o i
O i
f
i c r
O c e u
a s v
i

901
H r
i a c
, r
e
elairetra iinuisnetrepih aiparetotiF

.
C
i
e
l
u
n
i
e
r
a
r
t
s
a
p

u
c
e
r
a
n
e
r
t
n
a

a
p
a
n
i
e
r
a
r
t
s
a
p
i
c
i
n
a
g
r
o
i
t
n
e
v
l
o
s
u
a
s

a
p
a
e
d
i
r
o
p
a
v

t
a
g
n
u
l
e
d
n
i
p
m
i
t a
z
a
d
i
t
p
e
p
s
n
a
r
t
S

N
H
S

2
S
S
S

C
O
O
H
l
i
l
a
i
d
e
d
a
r
u
f
l
u
s
i
r
t

a
n
i
e
t
s
i
c
l
i
l
a
S
S
S

S
S

N
H
2
S
l
i
l
a
i
d
e
d
a
r
u
f
l
u
s
i
d
e
n
i
t
i
d
l
i
n
i
v

C
O
O
H
S

S
S

a
n
i
e
t
s
i
c
l
i
n
e
p
o
r
p
S
O S

H
C
3
S

l
i
t
e
m
l
i
l
a
e
d
a
r
u
f
l
u
s
i
r
t
S

+
c
i
m
a
t
u
l
g
d
i
c
a
n
e
o
j
a
E

H
C

S
3

S
l
i
t
e
m
l
i
l
a
e
d
a
r
u
f
l
u
s
i
d

-ordz ,)A( i]catni iorutsu ed iiliblub nid i]aviredoit iilapicnirP .31 .giF
)C( ”i]inârt\bm`“ uas \pa ed iropav uc iir\nertna i[upus i[ )B( i]ib
)51 ( )8 991 ,no swaL \pud(

cigolocamraf liforP .2 .3 .4

e nui]ca uc evit ca eliipicnirp al e r aotiref er elii]amrofnI


tnus arotseca la enui]ca ed lumsinacem al i[ mucerp ,\visnetrepihitna
.esud er ed lutsed

noriM acnA 011


elairetra iinuisnetrepih aiparetotiF

e d eraot\znups\r etse un anicila )51( )8991 ( noswaL \puD


n` iorutsu ed eletcartxe eceraoed iuluiorutsu la visnetrepihitna lutcefe
\tado ,anicila erac n` uas *\tabihni tsof a ienicila aeramrof erac
elelamina al \lairetra aenuisnet tuz\cs ua ,**\tatr\pedn` tsof a ,\tamrof
. \]neirepxe ed
u a )61( )2002( .b aloc i[ uK ,noswaL i ul rolii] amrifa rartnoC
anicila i[ iorutsu ed eletcartxe \c ortiv ni iiduts nirp tai]nedive
ON ed elailetodne iezetnis aeralumits nirp rotatalidosav \zaenoi]ca
,tâta tâced tlum iaM .)rotcaF gnixaleR devireD-muilehtodnE = FRDE(
ed \tatcefa lai]rap iamun tsof a ienicila a eraotatalidosav aenui]ca
litem uc libalaerp lutnematart ed i[ ralucsav iuluiletodne aeregurtsid
aeec ON ed iezetnis la cificeps rotibihni - ieninigra-L-ortin-GN luretse
i[ tne dneped ,txim en u i]ca ed msinacem n u urtnep \zaedelp ec
.ON ed \lailetodne aze tnis ed tnednepedni
arutaretil ,ON ed \ tnednep e dni ai]atalido s a v et[evirp ec aeec n~
uas/i[ +K ed elelanac avitca ra anicila \c \zaenoi]nem etatilaiceps ed
+2
nid edeten eralucsum elelulec n` aC ed rolela nac aeredih c sed abihni
. )61( ralu csav eleterep
etla i[ \c lutpaf tai]nedive ua )oviv ni ,ortiv ni( etnecer iidutS
)inatcurf ,editpepid ,enietsiclimatulg-amag( iorutsu nid evitca iipicnirp
.)51( \visnetrepihitna enui]ca ua
ed amizne \bihni eleditpepid i[ elenietsiclimatulg-amaG
o etse II anisnetoignA .II anisnetoigna al I ienisnetoigna a eisrevnoc
ei]neter i[ \cinretup ei]cirtsnocosav \nimreted erac \ditpepatco
,ieninikidarb aeravitcani \zaezilatac II anisnetoigna ,sulp n~ .\nilasordih
tâcurtn~ .eciteruirtan i[ eraotatalidosav i]\teirporp uc \ditpepanon
ii]artnecnoc al I ienisnetoigna a eisrevnoc ed amizne \bihni eleditpepid

\tabihni tsof a ienicila aeramrof ,eramru ac ,i[ erizl\cn` nirp \tavitcani tsof a azaniila *
icinagro i]nevlos uc ei]cartxe nirp i]atr\pedn` tsof ua i]aniflusoit i]la i[ anicila **
111 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
elairetra iinuisnetrepih aiparetotiF

aeratalehc nirp ezenoi]ca \s aetseca ac libisop etse ,etacidir ed lutsed


.)71 ,51( aietseca aetativitca urtnep libasnepsidni latem ,iulucniz
-nizoneda aerabihni nirP .azanimaed-nizoneda \bihni iinatcurF
a l \ z a e x i f e s a n i z o n e d A . \ n i z o n ed a e d c i r e s l u l e v i n e t [ e r c i e z a n i m a e d
arutalucsum \zaexaler ,eramru ac ,i[ icigrenirup rolirotpecer lulevin
.)51( ei]at a lido sav ecud orp i[ iralu c sav roli ]erep a \deten
e d e t a m r i f n o c t so f u a i u l u i o r u t s u e l a e v i s n e t r e p i h i t n a e l e t c e f E
ed eletaraperp \c lutpaf tai]nedive ua erac ecinilc iiduts i[ oviv ni iiduts
aec ep i[ tâc ,\cilotsis \niugnas aenuiserp tâta vitacifinmes dacs iorutsu
. ) 81( )VIX .b at ,IIIX .ba t( \cilotsaid

elairetra iinuisnet arpusa iorutsu ed iireblup eletcefE .IIIX .baT


)81( )oviv ni iiduts(
\zoD
ataruD ed laminA
tcefE \tartsinimda taraperP
iir\rtsinimda \]neirepxe

aered\cs − avetâc .o.p gk/g 1 inalobo[ sudorP


elairetra iinuisnet inâm\tp\s uc ,ilinevuj( lategev
-repih aerecuder − enuisnetrepih tazirevlup
ecidracoim ieifort )\natnops
aered\cs − − − inalobo[ sudorP
elairetra iinuisnet uc ,i]luda( lategev
-repih aerecuder − enuisnetrepih tazirevlup
ecidracoim ieifort )\natnops
-inmes aered\cs − − − uc inalobo[ sudorP
iinuiserp a \vitacif enuisnetrepih lategev
ecilotsis eniugnas tazirevlup
aerignulerp − %3,1 uc(
uc \]aiv ed ietarud ,\niila
eliz 22 n` tagu\da
ei]roporp
n` %5,0 ed
)\teid

noriM acnA 211


elairetra iinuisnetrepih aiparetotiF

aenuisnetrepih n` iorutsu ed roletaraperp eletcefE .VIX .baT


)81( )e cini lc iidu ts( \lairetra
\zoD
citsongaiD
tcefE \taruD \cinliz uidutS taraperP
i]neicap
)gm(
uc aered\cs inul 6 009 eimeloretselocrepih obecalp sudorP
a %71 bro-ulbud lategev
iinuiserp tazimodnar tazidradnats
eniugnas %3,1(
uc i[ ecilotsis )\niila
ielec a %01
ecilotsaid
uc aered\cs inul 4 006 eimeloretselocrepih tazimodnar sudorP
a %91 \rao[u lategev
iinuiserp tazidradnats
eniugnas %3,1(
uc i[ ecilotsis i[ \niila
ielec a %71 %6,0
ecilotsaid )\nicila
tcefe nu icin 89,1 ed ielU
arpusa iorutsu
iinuiserp
eniugnas
aered\cs − 21 006 enuisnetrepih obecalp sudorP
a %21 uc . t p \ s \r ao[u \lairetra bro-ulbud lategev
iinuiserp tazimodnar tazidradnats
eniugnas %3,1(
ecilotsis )\niila
uc aered\cs−
-iserp a %31
eniugnas iinu
n` ecilotsaid
msitatsonilc
aered\cs −
a %11 uc
iinuiserp
eniugnas
n` ecilotsaid
suaper

311 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


elairetra iinuisnetrepih aiparetotiF

\zoD
citsongaiD
tcefE \taruD \cinliz uidutS taraperP
i]neicap
)gm(
uc aered\cs 21 006 enuisnetretih obecalp sudorP
a %9 .tp\s *\taredom \lairetra bro-ulbud lategev
iinuiserp uc tnematart bus tazimodnar tazidradnats
eniugnas eciteruid %3,1(
uc i[ ecilotsis ,neretmairt( )\niila
ielec a %51 )\dizaitorolcordih
ecilotsaid
aered\cs 61 009 eimeloretselocrepih obecalp sudorP
\vitacifinmes .tp\s bro-ulbud lategev
iinuiserp a tazimodnar tazidradnats
eniugnas %3,1(
i[ ecilotsis )\niila
n` ecilotsaid
msitatsonilc
aered\cs 21 008 \lairetra \laob obecalp sudorP
iinuiserp .tp\s ;\cirefirep \vizulco bro-ulbud lategev
eniugnas \lairetra enuisnet tazimodnar tazidradnats
uc ecilotsaid \lamron %3,1(
%5,3 )\niila

uc aered\cs 81 006 enuisnetrepih urtnecitlum ®IAWK


a %7 .tp\s ,**\rao[u \lairetra
iinuiserp eimeloretselocrepih
eniugnas
uc i[ ecilotsis
ielec a %4
ecilotsaid
aerecuder 21 006 enuisnetrepih obecalp uc taraperP
\vitacifinmes .tp\s \rao[u \lairetra ed ereblup
iinuiserp a i]neicap( iorutsu
eniugnas )i]azilatipsen
gHmm 001 = \cilotsaid \niugnas aenuiserp ; gHmm 871 = \cilotsis \niugnas aenuiserp *
gHmm 59 > \cilotsaid \niugnas aenuiserp **

noriM acnA 411


elairetra iinuisnetrepih aiparetotiF

ăcituepareht nî erazilitU .3 .3 .4
iz/gm 0021-006 ed ezod n` tazirev lup lategev lusudorP
i[ esr e vda et cefe \zaeren eg un ,ro[u visnetrepi hitna nu ac \zaenoi]ca
.eletcefe \zae]netop el aror\c evisnetrepihitna etla uc taicosa if etaop
iorutsu ed \zab ep eletaraperp )3( )1002( .loc i[ zluhcS \puD
.\zab ed visnetrepihitna lutnematart n` etnavujda ac etartsinimda if top
tsof ua erac urtnep ,taraperp tucsonuc iam lec aporuE n~
,amrahP rewthciL( N ®IAWK etse ,ecinilc iiduts esaoremun etautcefe
al \tazi dradnats iorutsu e d ereblup gm 001 dnâ ni] noc etelbat -)nilreB
.)21 ,3( \ nici la/\niila %6,0/%3,1

esrevda iițcaeR .4 .3 .4
al ,etaticixot ed tis pil su dorp nu taredisn oc etse l uiorutsu i[eD
eires o etalanmes tsof ua iorutsu ed roletaraperp a \laro aerartsinimda
ii] \tiv ac lulev in al \rus r a e d ei]azn es : emuna i[ ,esrevd a ii]caer ed
e s e r a c a l , i r u t \ s r \ v , e e r a i d , \ ] a e r g , l an i t s e t n i o r t s a g i u l u t c a r t a i [ e l a c u b
e d roliro tamusnoc \cifi ceps anelah ed taren e g lutro fnocsid \guada
.iorutsu
,sulp n~ .cinotoretu tcefe nu ua iorutsu ed eletaraperP
dnirefnoc nretam eletpal n` cert citsiretcarac sorim uc ii]aviredoit
etse ,vitom tseca niD .elibaergazed sorim nu i[ tsug nu aiutseca
roliemef iorutsu ed roletaraperp aerartsinimda \tacidniartnoc
.\zaetp\la er ac rolec u a s etanicr\sn`
ed ro letaraperp a er e icosa \ tacidniartno c etse ,ae nemesa eD
eceraoed enidioretsen eraotamalfniitna i[ etnalugaocitna uc iorutsu
.) 02 ,91( ecig ar omeh ro letnedicca la ei ]irapa ed lucsir et[erc

erolf muc muilof igeatarC .4 .4


erolf muc muilof igeatarC lusudorp al eraotirefer elareneg etaD
..2 .1 .tcp al etatnezerp tnus
511 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
elairetra iinuisnetrepih aiparetotiF

cigolocamraf liforP .1 .4 .4
e d eciloocla i[ es aopa e letcartxe \c tide vod a-s 3591 nid \cn~
rolenima tiubirta tsof a lutcefe lai]inI .\niugnas aenuiserp dacs lecud\p
es i[upmoc it[eca erac n` icim eli]\titnac \sn` )\nilocliteca ,\niloc(
eP . \visnet r epihitna aenu i]ca acifits uj top un lat e g ev lusud orp n` cses\g
etse ; \laro elac ep \zaertsinimda es lecud\p ed eletcartxe ,etrap \tla ed
ert \c ed d ipar etadarg e d tnus elenima \c lu tpaf tuc sonuc enib
.lanitsetniortsag iulutcart lulevin al ezadixoonimaonom
,lecud\p ed roletcartxe a \visnetrepihitna aenui]ca roiretlU
,lapicnirp n` ,\tiubirta tsof a ,oviv ni iiduts nirp \tamrifnoc
a eisrevnoc ed amizne \bihni erac icilodinaicotnaorp roliremogilo
.ienisnetoigna
nid )edion ovalf ,ic il onef izica( evitca iip icnirp ed epurg etla i{
; ienisnetoigna a eisrevnoc ed amizne \bihni erolf muc muilof igeatarC
a aec uc vitarapmoc \tuz\cs iam tlum \sn` etse rol aetativitca
.icilodin a ico tnaorp ro liremogilo
iulunegixo luidemretni nirp ,lecud\p nid iilodinaicotnaorP
\zaetalehc ,aiutseca aetat\nicev nid lixordih rolir\purg a i[ cilcicoreteh
\zaehcolb ,eramru ac ,i[ iemizne la vitca lurtnec nid nZ ed lumota
.)22 ,12 ( \citamiz ne aetativitca
ON ed \lailetodn e azetn is \zaelumits lecud \ p ed eletcartxE
n` \zaezufid ON .)rotcaF gnixaleR devireD-muilehtodnE = FRDE(
\z aevitca ednu ralucs a v elet e rep nid eralu csum e deten elelulec
– nizonaug ed eralulecartni iei]artnecnoc aeret[erc uc azalcic-talinaug
luluciter nid +2aC aerarebile ecuder atsecA .)cPMG( cilcic tafsofonom
i[ \ralu csav \deten aru talucs um \ zaexaler ,er amru ac ;c imsalpocras
.)32 ( e i]atalido sav ecudorp
, eciloocla ,eciloo claordih ,esaopa( le cud\p nid eletcartxE
al ,e cilodinai cotnaorp i[ ecinova lf elinui] c a r f ,)ecil oocla-orecilg
\la ir etra aenuisnet tuz\c s ua ,\saonevartni u as \la ro erartsinimda

noriM acnA 611


elairetra iinuisnetrepih aiparetotiF

uc i[ evisnetomron \]neirepxe ed elelamina al )\cilotsaid i[ \cilotsis(


.)12( )VX .bat( \sudni \lairetra enuisnetrepih

e lairetra iinui snet arpu sa l ecud\p ed roletca r txe eletcefE .VX .baT
)12( )tacifidom ,4991 ,luaK i[ nommA \pud( oviv ni iiduts –
\taruD
ered\cS \zoD ed laminA / tcartxE
ed
\lanoisnet \tartsinimda \]neirepxe i]neutitsnoC
enui]ca
lecud\p ed etcartxE
.nim 8 > al ed .v.i lm 0,1 eniâc nid sopa tcartxE
al 08/001 )taizetsena( i[ irolf uc eznurf
07/09 etcurf
gH mm
.nim 7 al \nâp uc 021-01 nalobo[ nid sopa tcartxE
gH mm 07 .v.i gk/gm )taizetsena( etepsaorp eznurf
.nim 3-2 aenuisnet .v.i gk/gm 13
uc \cilotsis
%73
aenuisnet
\cilotsaid
%94 uc
- - gk/lm 1-52,0 \cisip \rutcniT
.v.i )\taizetsena(
5–4 al 051 al ed .v.i gk/lm 3,0 eniâc nid ciloocla tcartxE
.nim gH mm 041 )taizetsena( i[ irolf uc eznurf
8–7 al 541 al ed .v.i gk/lm 1 etcurf
.nim gH mm 09
- uc gk/gm 003 \r\f( nalobo[ nid ciloocla tcartxE
gH mm 9 03 .rtp .o.p )eizetsena eznurf uc irolf
eliz n` tazidradnats(
edionovalf %24,4
n` etamirpxe elatot
)\dizorepih %24,4

711 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


elairetra iinuisnetrepih aiparetotiF

\taruD
ered\cS \zoD ed laminA / tcartxE
ed
\lanoisnet \tartsinimda \]neirepxe i]neutitsnoC
enui]ca
edionovalF
5–2 \nâp 03 uc .v.i gk/gm 04 \cisip i[ cidionovalf latoT
.nim %07 al )\taizetsena( enui]carf
\cidionovalf
ilodinaicotnaorP
4–3 82 – 8 uc .v.i gk/gm 5-1 \cisip icinavalf iremiloP
ero gH mm )\taizetsena(
021 – 09 uc .v.i gk/gm 3 \cisip iremogilO
.nim gH mm 72 )\taizetsena( icilodinaicotnaorp
9–1 uc gk/gm 02-51 \cisip iremogilO
.nim gH mm 8 .v.i )\taizetsena( icilodinaicotnaorp

ăcitueparet nî erazilitU .2 .4 .4
a]nenopmoc n` \rtni erolf muc muilof igeatarC nid etcartxE
:\ visnet repihitna enui]ca uc ereicosa ed e tarape rp roleraot\mru
.)21( KCUHCS S MUCINOTREPYHITNA i[ ®TNALPOWUAR

muilof eaelO .5 .4
aelO ieiceps eleznurf \tnizerper
ailimaf nid .L aeporue
-uned bus \tucsonuc ,eaecaelO
.nils\m ed aerim
-iro ed erobra ,lunils\M
\tnizerp ,\naeen a retidem enig
i[ etnetsisrep ,etaloecnal eznurf
n` etapu rg , e bla ,ere martet irolf
uc \purd o et se lutcurf ;emecar
.)01 ,9( \]nâm\s \rugnis o .L a e porue aelO

noriM acnA 811


elairetra iinuisnetrepih aiparetotiF

ăcimihc eițizopmoC .1 .5 .4
edionovalf ,ediodirioces ,lapicnirp n` ,eni]noc lategev lusudorP
\cidiodirioces aenui]carF .enepretirt i[

O
H
09-06( \nieporuelo nid \tiutitsnoc etse

OH
-11 ,)lategev sudorp g/gm

H
C
O
O
C

O
H
3
litemid-11 ,7 ,\niepo r uelolitemed
,\dizortsugil ,ied izoelo luretse

O
\rutcurts uc edihedla i[ \dizoruelo
\cidionovalf aenui]carF .\cidiodirioces

a
z
o
c
u
l
g
O
elapicnirp etne nopmoc tperd era

a
n
i
e
p
o
r
u
e
l
o
i[ iululonegipa eledizocilg ,adizotur
.)01 ,8 ,7( ieniloetul

cigolocamraf liforP .2 .5 .4
erac lumirp etse )11 .tic( crelceL zecnarf lutueparetotiF
\tsaecA .nils\m ed roleznurf ela evisnetrepihitna eletcefe talanmes
\tarotad etse ,oviv ni iiduts nirp roiretlu \tamrifnoc ,enui]ca
-onatelinefixordihid-4 ,3( ienieporuelo la \zilordih ed iulusudorp
.iuluiclac la tsinogatna nu etse erac )lul
i[ era anieporuelo ,\tcerid ni \visnetrepih itna aenui]ca \gnâl eP
.eraotatalidoranoroc i[ ecimtiraitna i]\teirporp
tsof a un nils\m ed roleznurf a \visnetrepihitna aenui]cA
\dnamocer ii]ueparetotif ,aetseca etaot uC .ecinilc iiduts nirp \tidevod
eti mil n` elair e tra iinuisn e t a ereni]nem urtnep lat eg e v lusud orp tnevcerf
.)11 ,3( elamron
n u e t s e m u i l o f ea e l O ) 1 1 ( ) 0 0 0 2 ( n n a m l e t n i F i [ s s i e W \ p u D
.abreh icsiV tâced bals iam visnetrepihitna

ăcitueparet nî erazilitU .3 .5 .4
.\rutcnit uas tcoced ed \mrof bus \zaezilitu es lategev lusudorP

911 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


elairetra iinuisnetrepih aiparetotiF

aerazilitu \dnamocer es ,elibats tnus un elediodiri tâcurtn~


.e tazilibats roletaraperp
roletaraperp a]nenopmoc n` \rtni muilof eaelO nid etcartxE
i[ ONOM - / REGRÜB ®TASYVILO evisnetrepihitna
.)21( KCUHCS S MUCINOTREPYHITNA

esrevda iițcaeR .4 .5 .4
asaocum urtnep etnatiri tnus muilof eaelO nid eletaraperP
. )11( \cirtsag

muilof irdnedodohR .6 .4
-ned odohR e d r o l i i c e p s e l e z n u r f \ t n i z e r p e r
i[ etucsonuc ,eaecacirE ailimaf nid nord
.eelaza ed aerimuned bus
iam ,it[ubra t nus eelaza ed eliicepS
,e tnetsisrep ,izrev eznurf uc ,irobra rar
,etar oloc ,erematnep irolf i[ nretla esupsid
l utcurF .emecar n` e tapurg , etalunapmac
ed e]n imes esaorem un uc \luspac o etse
.)4 1( icim i nuisnemid .ps nordnedodohR

ăcimihc eițizopmoC .1 .6 .4
ia i]neutitsnoc iilapicnirP
H
O

elenepretid tnus lategev iulusudorp


O
R

-izocilg i[ lodemordnaliteca pit ed


O
H
H
O

. ecilonef eled
H
O

-naliteca pit ed elenepretiD


O
H

elem un bus i[ et ucsonu c ,lodemord


uc enepretid tnus ,en ixotonayarg ed
H
C
C
O
=
R

l
o
d
e
m
o
r
d
n
a
l
i
t
e
c
a

etaliteca lai]rap ,\ciloilop \rutcurts


3

.)41 ,01(

noriM acnA 021


elairetra iinuisnetrepih aiparetotiF

cigolocamraf liforP .2 .6 .4
\tarotad etse lategev iulusudorp a \visnetrepihitna aenui]cA
bus i[ tucsonuc ,iululodemordnaliteca laiceps n` ,rolenixotonayarg
i[ I anixotonayarg ,\nixotobesa ,\nixotodemordna ed elirimuned
.\nixotodohr
cserc i[ +aN ed rolelanac lulevin al \zaexif es elenixotonayarG
xulfni nu ecudorp es ,eramru aC .+aN urtnep arotseca aetatilibaemrep
a i[ ieidracidarb ai]irapa uc \zaeziraloped es elelulec ,+aN ed visam
.)41 ,11 ,3( iinuisnetopih

ăcitueparet nî erazilitU .3 .6 .4
ezeulave \s erac iiduts esnirpertn` tsof ua un tnezerp n` \nâP
irdnedodohR nid roletcartxe a erartsinimda al a]narugis i[ aetaticacife
iulusudorp aerazilitu \tadnamocer etse un ,vitom tseca niD .muilof
.eiparetot if n` lategev
n` \rtni muilof irdnedodohR nid tcartxe nu ,aetseca etaot uC
-REPYHITNA visnetrepihitna ereicosa ed iulutaraperp a]nenopmoc
.)21( KCUHCS S MUCINOT

esrevda iițcaeR .4 .6 .4
-i]noc \tirotad ecixot tnus muilof irdnedodohR nid eletcartxE
.enixotonayarg n` iulutun
+
aeret[erc \nimreted aN ed eralulecartni iei]artnecnoc aeret[erC
,)c aidr ac colb ,eidracidar b( lagav iulus unot a ,c aidr a c iulum sitamotua
.etat icixotoruen ed enemon ef i[ mucerp
-ortsag ir\rublut c udorp elen ixotonayarg \ laro erartsinimda aL
,jitrev ,)eeraid ,irut\sr\v ,\]aerg ,\tnednuba ei]avilas( elanitsetni
,i[ ei]aticxe ,rolesaocum i[ iileip lulevin al tirurp i[ \rusra ed ei]aznes
.)41 ,11 ,3( rota r ips e r pots i [ \ralucsum e izilarap , iram ezod n`
121 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
elairetra iinuisnetrepih aiparetotiF

enuițca uc elategev evitca iipicnirp/esudorp etlA .7 .4


ăvisnetrepihitna
\c lutpaf tai]nedive ua ortiv ni elatnemirepxe eledom ioN
ia icin retup irotibihni tnu s eleditpep i[ elediono valf ,iilod inaicotnaorp
.)4 2( )A CE( i e nisnetoigna a eisrevno c ed iemizne
lulecud\p tâced etnalp etla nid i]alozi ilodnaicotnaorP
iisulc sutsiC ,.kideM silavo reihcnalemA ,.xhciM atatipac azedepseL(
n` tabihni ua ).L snerivrepmes susserpuC ,.L arefiniv sitiV ,lanuD
a eisrevno c ed iemiz ne aetati vitca %4,6 6 -7,63 ed ei]roporp
-s ienihetac lupit ed irem onom i ilo-3-navalF .)I VX .bat( i e nisnetoigna
.ivitcani if a tidevod ua

ilodinaicotnaorp ronu a ACE a erabihni ed aetativitcA .IVX .baT


)42 ( )tacifidom , 8991 ,r e ngaW \pud(
a erabihnI
ei]artnecnoC
ACE \lategev \sruS
\vitca
*).d.s ± %(
.xhciM atatipac azedepseL
4,1 ± 1,26 lm/gm 33,0 * *)remid( 3B lodinaicorP
1,2 ± 2,85 lm/gm 33,0 * *)remid( 1B lodinaicorP
3,0 ± 7,63 lm/gm 71,0 ** *)remid( 6B lodinaicorP
8,3 ± 8,34 lm/gm 71,0 * *)remirt( 1C lodinaicorP
.kideM s i l a v o r e i h c n a l e m A
6,1 ± 9,56 lm/gm 33,0 * *)remid( 2B lodinaicorP
2,2 ± 8,16 lm/gm 33,0 * *)remid( 4B lodinaicorP
lanuD iisulc sutsiC
IC
05 lm/gm 41,0 cirematnep lodinifledorP
ilodinaicotnaorP
4,1 ± 2,95 lm/gm 33,0 anihetac-)+( lodinitesif-)-(-snart-4,3-]8,4[
1,3 ± 4,66 lm/gm 33,0 anihetac-)+( lodinitesif-)-(-sic-4,3-]8,4[
7,0 ± 8,16 lm/gm 71,0 anihetac-)+( lodinitesif-)-(-sic-4,3-]6,4[
ir\nimreted 2 a aidem ac etamirpxe tnus eletatluzer *
8 → 4 \rut\gel **
6 → 4 \rut\gel ***

noriM acnA 221


elairetra iinuisnetrepih aiparetotiF

nirp ienisnetoigna a eisrevnoc ed amizne \bihni eledionovalf i{


u a-s evit c a iaM .aietsec a a i]utitsn oc nid nZ ed iu lumota aeraxelpmoc
ae tat\nicev n` \cilonef li xo rdih erapurg o uc el e dionova lf if a tidevod
lumsinacem urtnep \zaedelp ec aeec cilcicoreteh negixo ed iulumota
.)IIVX .bat( roiretna tanoi]nem enui]ca ed

n
Z
H
O

O
H

n
Z

H
O

H
O
O

O
H

O
H
H
O

H H
H
O

O
O

H
O

n
Z
l
o
t
i
u
q
s
e
m
t
a
l
e
h
c
n
Z
a
n
i
r
o
m
t
a
l
e
h
c

\nietsiclimatulg-amag ed i]\tinu nid etiutitsnoc eleditpeP


leftsa \bihni i[ nZ \zaetalehc )eninoitolatem ,enitalehcotif ,noitatulg(
i[ \zaenoi ]ca lef aL .ien is netoign a a eisrevnoc ed iemiz ne aetativitca
e d e r a l o p e l e t c a r t x e n i d lu d i x o f l u s n i e t s i c - L - l i l a - S - ) + ( - l i m a t u l g - a m a g
ed ei]artnecnoc n` erac )citabl\s iorutsu ,\druel( .L munisru muillA
a eisrevnoc ed iemizne aetativitca edacs lm/gm 30,0 iamun
.)IIVX .bat( %05 epaorpa uc ienisnetoigna

,edionovalf ronu a ACE a erabihni ed aetativitcA .IIVX .baT


nid iuludixoflus nietsic-L-lila-S-)+(-limatulg-amag a i[ editpep
)42( )tacifidom ,8991 ,rengaW \pud( .L munisru muillA
a erabihnI
ei]artnecnoC
ACE \lategev \sruS/vitca uipicnirP
\vitca
*).d.s ± %(
edionovalF
3,2 ± 7,36 lm/gm 33,0 \niroM
7,2 ± 6,77 lm/gm 33,0 lotiuqseM-)+(
3,1 ± 4,96 lm/gm 33,0 \nidicacareT-)-(
1,1 ± 5,26 lm/gm 33,0 \novalfotnemA
3,2 ± 4,86 lm/gm 33,0 \nitepisoG

321 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


elairetra iinuisnetrepih aiparetotiF

a erabihnI
ei]artnecnoC
ACE \lategev \sruS/vitca uipicnirP
\vitca
*).d.s ± %(
editpeP
05IC lm/gm 2300,0 noitatulG
05IC lm/gm 430,0 \nitalehcotiF
05IC lm/gm 3100,0 tnemgarf - \nienoitolateM
.L munisru muillA
4,1 ± 7,84 lm/gm 30,0 -L-lila-S-)+(-limatulg-L-amag
ludixoflus nietsic
ir\nimreted 2 a aidem ac etamirpxe tnus eletatluzer *

nid tinevorp ralipap luihc[um tazilitu ua erac ,ortiv ni iidutS


aerecudni urtnep *\nidonair i[ \nilanerdaron ,iuluiaboc la tperd lulucirtnev
iipicnirp/evitcartxe inui]carf esaoremun \c lutpaf tai]nedive ua ,rolii]cartnoc
+2
leftsa dnâcudorp aC ed elelanac acolb a ed aetateirporp ua evitca
:evitca etraof dniif ac tacramer ua-s ,aetseca ertniD .ei]atalidosav
i[ mucerp ,erao[iuc i[ \nile] ,lejnurt\p nid elitalov eliruielu ƒ
\cinaporplinef \rutcurts uc arotseca ia irojam ii]neutitsnoc
; )lon egue ,loipa(
,\noraza-β i[ -α ,lotena-snart( icinaporplinef i[upmoc i]la ƒ
.)lorfas ,\nicitsirim
; )\nigabmulp ,\nolguj( enonihcotfan ƒ
; )A dixololobasib( edionepret ƒ
; )neoja ,\nicila( flus uc i[upmoc ƒ
;)\nid an siv( eni ramuconarip ƒ
. )\n iraniugn as( iziolacla ƒ

*
-ocalF( .lhaV asoiceps ainayR \nacirema-dus aiceps nid talozi cixot diolacla
iululuciter lulevin al ed eletizoped nid iuluiclac aerarebile \nimreted ;)eaecaitru
.ecinretup eralucsum ii]cartnoc ecudorp ec aeec cimsalpocras
noriM acnA 421
elairetra iinuisnetrepih aiparetotiF

R
2
R

R
3

1
R
4
R

R
4

1
H
C
O

H
C
O

l
o
i
p
a
O

H
C
O
3

3
2

a
r
t
e
t
l
i
l
a
H
C
O H H H H

H
C
O H O O O

H H
C C H
O O O

H
C
O H H O H

l
o
z
n
e
b
i
x
o
t
e
m
3

3 3

l
o
c
i
v
a
h
c
l
i
t
e
m
H
C

l
o
n
e
g
u
e
3

H H
C C
O O

H
C

a
n
i
c
i
t
s
i
r
i
m
2 2

l
o
r
f
a
s
R

R
2

2
R

R
3

3
R

R
1

1
R O O O

R O O O

R H O O
3 C C C

2C C C

1
H H H

H H H

l
o
t
e
n
a
s
n
a
r
t
3

H H3
C C

s
i
c
,
a
n
o
r
a
z
a
a
f
l
a
3

s
n
a
r
t
,
a
n
o
r
a
z
a
a
t
e
b
3

edniped enui]ca ed aetatisnetni icinaporplinef ii[upmoc urtneP


luelcun ep i]aferg roli]neutitsbus arutan ed i[ eralixotem ed ludarg ed
.)42 ,01 ( )IIIVX . bat( cinezneb

521 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


elairetra iinuisnetrepih aiparetotiF

ronu a +2aC ed rolelanac a eracolb ed aetativitcA .IIIVX .baT


)42( )tacifidom ,8991 ,rengaW \pud( icinaporplinef i[upmoc
)Mμ( *MES )Mμ( 05IC cinaporplinef supmoC
13,2 2,92 loipa
47,3 1,36 loznebixotemartetlila
4,9 2,57 lotena-snart
77,7 0,67 \noraza-α
85,91 1,36 \noraza-β
95,91 6,752 locivahclitem
72,9 6,78 \nicitsirim
5,6 7,75 lorfas
− 0,422 lonegue
ihc[um 6 ≤ urtnep iidem iirolav a dradnats aeraore *

: EIFARGOILBIB

bus( \nretni \nicideM :nI .\lairetra aenuisnetrepiH .M u]naboroD ,L misarehG .1


.5321-8501 ,4002 ,\lacideM .dE :it[erucuB .)II .lov ;.L misarehG ai]cader
ai]cader bus( eigolocamraf ed tatarT :nI .ralucsavoidrac lutarapA .NA aetsirC .2
.574-173 ,5002 ,\lacideM .dE : it[erucuB .)NA aetsirC
lanoitaR :nI .metsys ralucsavoidraC .EV relyT ,R lesnäH ,V zluhcS .3
.861-701 ,1002 ,galreV-regnirpS :grebledieH ,nilreB .yparehtotyhP
ienicidem eliipicnirP nosirraH :nI .\visnetrepih \ralucsav alaoB .HG smailliW .4
.7351-3251 ,aroeT 1002 © thgirypoC .enretni
.1002 ,\lacideM .dE :it[erucuB .lacidem ranoi]ciD .V usuR .5
:i[aI .eigolocamraF :nI .ralucsav-oidrac iulutarapa aigolocamraF .EC uro[upuL .6
.663-262 ,4991 ,avodloM .dE
;Z al A al ed elanicidem etnalP .C eiaosotorpA ,M unaicn\H ,A noriM ,U ucsen\tS .7
.4002 ,apoP .T .rG .dE : i[aI .citueparet seretni ed rolesudorp ela iifargonom
.eiparetotif i[ eimihcotif ,elanicidem etnalP .U ucsen\tS ,E ucserogirG ,I ieluiC .8
.3991 ,\lacideM .dE :it[erucuB
\lacideM .dE :acopaN-julC .)III .lov( \cituecamraf \cinatoB .M [am\T .9
.9991 ,”unagei]aH uiluI“ \ratisrevinU
:revodnA .stnalp lanicideM ,yrtsimehcotyhP ,ysongocamrahP .J notenurB .01
.5991 ,dtL tpecretnI

noriM acnA 621


elairetra iinuisnetrepih aiparetotiF

.enicideM labreH :nI .esaesid ralucsavoidraC .V nnamletniF ,FR ssieW .11


.281-731 ,0002 ,galreV emeihT groeG :kroY weN ,tragttutS
.5991 ,nizideM rüf galreV rotnaC oitidE : .ttrüW/frodneluA .etsiL etoR *** .21
mrahpdeM :tragttutS .slacituecamrahpotyhP dna sgurD labreH .M lthciW .31
.4991 ,srehsilbuP cifitneicS
,stsicamrahp ,srotcod rof koobdnah A .stnalp suonosioP .JH rednäfP ,D enhorF .41
,dtL gnihsilbuP nosnaM :nodnoL .snairaniretev dna stsigoloib ,stsigolocixot
.081-271 ,5002
evitca detacidni dna stceffe lanicidem sti fo weiver a :cilraG .DL noswaL .51
;eporuE fo senicidemotyhP .srotide R reuaB ,DL noswaL :nI .sdnuopmoc
yteicoS lacimehC naciremA :CD notgnihsaW .ytivitca lacigoloib dna yrtsimehc
.902-671 ,8991 ,)seireS muisopmyS SCA(
cilraG .AG smarbA ,BM nollaF ,S kraP-miK ,J iaD ,TT kezaR-ledbA ,DD uK .61
-edixo cirtin dna -muilehtodne ecudorp nicilla etilobatem evitca sti dna
latnemirepxE dna lacinilC .seiretra yranomlup tar ni noitaxaler tnedneped
.19-48 :92 ;2002 ygoloisyhP dna ygolocamrahP
emyzne gnitrevnoc – I nisnetoigna fo noitaziretcarahc dna noitalosI .K anusteuS .71
.mehcoiB .rtuN .J .)cilrag( .L muvitas muillA morf devired seditpepid rotibihni
.914-514 :9 ;8991
.3002 ,POCSE .shpargonoM POCSE *** .81
ecnerwaL ,L inodibroM ,DC rendraG ,G zerimaR ,DC worluM ,TR nnamrekcA .91
hcrA .srotcaf ksir ralucsavoidrac emos gnivorpmi rof esimorp swohs cilraG .AV
.328-318 :161 ;1002 deM nretnI
rof ediug a ;senicidem labreH .DJ nospillihP ,AL nosrednA ,J senraB .02
.2002 ,sserP lacituecamrahP :ogacihC ,nodnoL .slanoisseforp erachtlaeh
nov negnukriW-fualsierK-zreH .sugeatarC .R luaK ,TPH nommA .12
ned fua negnukriW :2 lieT .nenidinaycorP dnu nedionovalF ,netkartxesugeatarC
.5362-1362 :)82( 431 ;4991 .gtZ .htopA .hcstD .fualsierK
wen dna ytivitca lacigoloib :)sugeatarC( nrohtwaH .B reieM ,O rehcitS .22
senicidemotyhP .srotide R reuaB ,DL noswaL :nI .lortnoc ytilauq rof seigetarts
naciremA :CD notgnihsaW .ytivitca lacigoloib dna yrtsimehc ;eporuE fo
.262-142 ,8991 ,)seireS muisopmyS SCA( yteicoS lacimehC
eralukelom dnu erälulleZ .GHR regniwhcS ,S smlliW ,K suixirB .32
:)1( 43 ;5002 tieZ reresnU .mrahP .tkartxE-sugeatarC nov nemsinahcemkriW
.05-84
dna citamhtsaitna htiw stneutitsnoc tnalp wen rof hcraeS .H rengaW .42
fo senicidemotyhP .srotide R reuaB ,DL noswaL :nI .ytivitca cinotrepyhitna
naciremA :CD notgnihsaW .ytivitca lacigoloib dna yrtsimehc ;eporuE
.16-64 ,8991 ,)seireS muisopmyS SCA( yteicoS lacimehC

721 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


elairetra iinuisnetopih aiparetotiF

5 lulotipaC

AIPARETOTIF
ELAIRETRA IINUISNETOPIH

iinuisnet aered\cs nirp \zaeziretcarac es \lairetra aenuisnetopiH


.gH mm 55 bus ecilotsaid iinuisnet a i[ gH mm 011 bus ecilotsis
e l a i r e t r a i i n u i s n e to p i h a i ] i r a p a a l c u d n o c e r a c e z u a c e l e l a p i c n i r P
,eramru ac ,i[ \cirefirep ai]atalidosav i[ \cidracoim ai]cnufsid tnus
-a p mis \zae r tsinimda es , ecimanid omeh rolir\ r ublut ae r atceroc urtnep
.)1( eportolucsum i[ \cimetsis eraotcirtsnocosav enui]ca uc ecitemimot
ed lutsed \sn` etse \zetnis ed rolevisnetopihitna a]neicifE
.e vitca iam ,ii]autis etl u m n` ,es- udnidevod e letaraperp otif \tatimil
-ata rt n` etadnamocer \zetnis ed e tnemacidem eles aoremun ertniD
tar\veda uc tidevod a-i[ animatogreordihid ,iinuisnetopih lutnem
– ienimatogre la tanegordih lutavired ,animatogreordihiD .a]neicife
-erda-α iirotpecer \zaelumits ,mutunroc elaceS nid ciditpep diolacla
ec aeec \saonev aerecraotn` i[ ralucsav lusunot et[e]\t\nubm` ,icigren
.)3 , 2 ,1( eniugn as iinuiserp a eret[erc o \nimreted
i[ abreh eacaidrac irunoeL ,muilof iniramsoR nid etaraperP
-opih n` i[ ecinorc evisnetopih elir\ts n` etneicife tnus arohpmaC
. \citatsot ro aenuisnet
esudorp \damocer es \lairetra aenuisnetopih n` ,aenemesa eD
elesudorP .cinotoidrac eif ,vitadesoidrac eif \zaenoi]ca erac elategev
,abreh eacaidrac irunoeL( \vitadesoidrac enui]ca uc elategev
aenuisnetopih n` sela iam \zaertsinimda es )abreh iirapocs inmahtoraS
aenuisnetopih n~ .eidracihat i[ elanoi]cnuf ecaidrac ir\rublut ed \ti]osn`
esudorp \dnamocer es \ta]nunorp \laesobo uc \taicosa \citatsotro
noriM acnA 821
elairetra iinuisnetopih aiparetotiF

,muilof eairallavnoC ,abreh sidinodA( ecinotoidrac etcefe uc elategev


.)3 ,2( )amozihr iimesleG

muilof iniramsoR .1 .5
aiceps al ed etatlocer e leznurf \tnizerper
ailimaf nid .L silaniciffo suniramsoR
ed elemun bus \tucsonuc eaecaimaL
.niramzor
tsubrabus nu etse luniramzoR
eleznurF .eneenaretidem elenoz nid ranigiro
a]af ep erbalg ,elises ,ecairoc ,esupo tnus
.\raoirefni aec ep esaotnemot i[ \raoirepus
,roleznurf azab al esupsid ,etaibalib ,elirolF
.eecaloiv – sihcsed urtsabla eraoluc ua
.\lucun o etse lutcurF
,tuc\lp sor im nu era atnalP
.L silaniciffo suniramsoR
.)7 – 4( tarofmac

ăcimihc eițizopmoC .1 .1 .5
: tnus muilof iniramsoR nid evitca e]natsbus ed epurg elelapicnirP
-α ,)%05-02( loenic-8,1 nid tiutitsnoc )%5,2-1( litalov ielu ƒ
,)%5-1( linrob ed tateca ,)%52-01( rofmac ,)%62-51( nenip
,)%42-21( loenipret-α ,)%01-5( nefmac ,)%6-1( loenrob
; necrim ,nelifoirac-β ,nenip-β ,nenomil
R
O

O
O
R HC

l
o
e
n
r
o
b
H
C
O

l
i
n
r
o
b
e
d
t
a
t
e
c
a

l
o
e
n
i
c
-
8
,
1
r
o
f
m
a
c
3

921 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


elairetra iinuisnetopih aiparetotiF

i uludica la retse( c iniramzor iizica : ic ilixobr aclonefilop izica ƒ


,cinegorolc ,ciefac ,)ciefacordihidixordih-α ludica uc ciefac
; cinegorolcoen

H
O

H
O

O
H
H
O

O
H
O
O
C

O
H
c
i
n
i
r
a
m
z
o
r
d
i
c
a
losonrac : \cilcicirt \cinepretid \rutcurts uc erama e]natsbus ƒ
i[ eracsu nirp ,losonrac nid ;lonamsor i[ )\ nivlasorcip(
, cilosonrac dica : enepretid etla \za emr of es ,eravresnoc
; lonefidiramsor ,laidamsor
H
O
H
O

O
H
O
HC

O
O
O
H

O
l
o
s
o
n
r
a
c
c
i
l
o
s
o
n
r
a
c
d
i
c
a

-β i[ -α ,cilonaelo i[ cilosru iizica : ecilcicatnep enepretirt ƒ


; loniluteb ,lonerima
, )\ninawkneg( l onegipalitem-O-7 i[ lone gipa :edionovalf ƒ
.)9 ,8 ,6( \nitepen ,\niludipsih ,\nimsoid ,\nitemsoid ,loetul

cigolocamraf liforP .2 .1 .5
iulumetsis lulevin al cinot tcefe nu era muilof iniramsoR
rorutut lutnematart n` tneicife etse i[ sovren iulumetsis a i[ rotalucric
et s ecA .enuisnetopih n ` visulcni ,ecinorc ii rotalucric ro lii]cnufsid
noriM acnA 031
elairetra iinuisnetopih aiparetotiF

erac elitalov roletnenopmoc ,lapicnirp n` ,etarotad tnus etcefe


iulunemegirt ela esaovren elii]animret i[ vitcaflo luvren \zaelumits
.)3 ,2( ai ]alucric i [ ai]aripser \ xelfer el a c ep dnâvitca

ăcitueparet nî erazilitU .3 .1 .5
:ed \mrof bus artsinimda etaop es lategev lusudorP
\nac o i[ lategev s udorp \]irugnil o-rtnid \raperp es – eizufni ƒ
erac \pud tunim 1 ed pmit suaper n` \sal es ;erebreif al \pa uc
etnibreif eizufni ed \nac o etâc \dnamocer eS .\zaertlif es
.znârp ed i[ nu jed lucim ed etnian`
la i[ iuluznârp lupmit n` rahap nu etâc \dnamocer es – niv ƒ
; ienic
\pa \ni]up n` \r ut \cip o etâc \dnamoc er es – )5 : 1( \rutcnit ƒ
; elapicnirp elesem ed etnian` etunim 51 uc \dlac
etamru C°63-43 al etunim 01 ed etrucs i\b \dnamocer es – i\b ƒ
vitom tseca nid i[ cinot tcefe nu era ai aB .suaper ed \ro o ed
. a ] a enimid \tuc\f eiubert
\]nidnet uc evitca rolenaosrep \dnamocer es – elanâm\tp\s i\b ƒ
i[ dnekeew ed elel iz n` a]aenimid caf es eli\B .einotopih al
.tap al suaper ed \d aoir ep o ed etamru tnus
i [ e r e b r e i f a l \p a e d u r t i l n u - r t n i d \ r a p e r p e s – e i a b e d \ ] n e s e ƒ
\ pud etunim 03 e d pmit suaper n` \sal e s ; lat egev sudorp g 05
.eiab \ru gnis o urtnep \zaezi li tu eS .\ zaertlif es erac
\zaertsinimda es erac tneminil iunu ai]izopmoc n` \rtni – trips ƒ
aenuiger n` nretxe \cilpa es( elanoi]cnuf ecaidrac ii]cnufsid n`
.)3 ,2( )iimini

esrevda iițcaeR .4 .1 .5
dnâni]noc nretxe zu ed eletaraperp ,\tagnuledn` erartsinimda aL
etitamred ,emetire animreted top )iniramsoR muelorehteA( litalov ielu
.erazilibisnesotof ed ii]caer uas

131 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


elairetra iinuisnetopih aiparetotiF

i[ rol etirfen ,rol etir etneorts a g lupit e d esrev da ii]caeR


a \nr e tni aerartsinimda al i[ rapa emro fitpelipe ro liisluvnoc
elii]idnoc n` n` sela iam ,iniramsoR muelorehteA uc roletaraperp
.iram ez od ronu a et agn uledn` ii r\rtsinimda
n ` n i r a m z o r e d r o l e t a r ap e r p a e r a r t s i n i m d a \ t a c i d n i a r t n o c e t s E
.)9 ,6( iinicras lupmit

abreh eacaidrac irunoeL .2 .5


ie iceps ela en e irea eli]r \p \tnizerper
-aL ailimaf nid .L acaidrac surunoeL
aplat ralupop \timuned ,eaecaim
.iuluel adaoc uas iet[âg
\tnalp o e tse iet[âg aplaT
,etabol – tamlap eznurf uc ,eecabre
n` esupsid ,zor irolf i[ esupo
.)6 ,4( roleznurf alixa al elicitrev

ăcimihc eițizopmoC .1 .2 .5
abreh eacaidrac irunoeL
,\nirdihats( izio lacla eni]noc
ediodiri ,)\ ni dirunoel ,\nirunoel .L acaidrac surunoeL
pit ed enepr e tid ,)\dizog uja ,loguja(
edizocilg( edionovalf ,)anispoelagerp-ixoteca-91 ,anidracoel( cinadbal
icinaporplinef i[upmoc ,)iululotecrevc ,iululorefmek ,iululonegipa ela
.)11 ,01 ,6 ( c iloneida fub pit ed ec ino toidrac edizoreteh i[
O
C
H
3
H
N C

+N
H
N

H
N

H
C

H
C

H
C

H
C
O
O
C

O
H

H
O
O
C
2

O
C
H
3
a
n
i
r
u
n
o
e
l

a
n
i
r
d
i
h
a
t
s

noriM acnA 231


elairetra iinuisnetopih aiparetotiF

cigolocamraf liforP .2 .2 .5
tnus lategev iulusudorp ela evitades i[ evisnetopih eletcefE
. roliziol acla e t a r o t a d
n` etadnamocer tnus abreh eacaidrac irunoeL nid eletcartxE
.evitategev i[ elanoi]cnuf ecaidrac inui]cefa

ăcitueparet nî erazilitU .3 .2 .5
\mrof bus \zaertsinimda es lategev lusudorp tnevcerf iam leC
al \pa uc \nac o al lateg ev sudorp e]irug nil 2 n id \ta raperp eizufni ed
lu tc efE .araes i[ a]aenim id eizufni \nac o etâc \dn a mocer eS .erebreif
.tnematart ed inul avetâc \pud ,\luger ed ,erapa i[ bals etse citueparet
\tlovzed dipar i a m \zaelatsni es erac \sn e tni iam enui]ca O
ni]noc ,abreh eacaidrac irunoeL \gnâl ep ,erac ereicosa ed elelumrof
.muilof eassileM i[ abreh eairallavnoC

.pR
ab reh eacaidr ac irunoeL
abreh eairallavnoC
g 0,001 da ā ā muil of eassileM
s eiceps .f .M
nretni .s .D

eS .erebreif al \pa ed \nac o uc cetsema e ]irugnil 2 \zaezufni eS


avetâc ed pmit araes i[ a]aenimid eizufni ed \ nac o etâc \dnamocer
.)6 ,2 ( inâm\tp\s

esrevda iițcaeR .4 .2 .5
eacaidr ac irunoeL n i d e l e t c a r t x e , i r a m e z o d n ` e r a r t s i n i m d a a L
.)6( iigarortem i[ eeraid ,\cirtsag ei]atiri cudorp abreh

331 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


elairetra iinuisnetopih aiparetotiF

arohpmaC .3 .5
litalov luielu lunetporaets \tnizerper )lurofmac( arohpmaC
iu lerobra r oli]r\p rorutut a \pa ed iropav uc a erane rtna nirp tuni]bo
.eaecaruaL ailimaf nid .beiS arohpmac mumomanniC
- 2 ( r o f m a c - ) R 1 ( - ) + ( % 6 9 n i ]u p l e c e n i ] n o C

O
-β i[ -α ed esuder i]\titnac ed irut\la )\nonanrob
.neno mil ,nenip
: ecituepar et ir\zilitu es ao remun e ra lurofmaC
,citilote rceso hnorb ,rotaripser i[ lartnec citpelana

r
o
f
m
a
c
+
o \tucsonuc ni]up iam ei]acidni O .citamueritna ( )
.a enu isnetop ih \tnizerper
elac ep \zaertsinim da es r ofmac uc eleta r aperp ,enuisne topih n~
\z aevitca ,eramru ac ,i[ rotom osav lurtnec \zae lumits lurofm aC .\laro
,il e ] e ma( esrevda rolii]ca er a etucserc ie]nedic ni \ti rotaD .ai]alucric
es rofm ac u c eletarape r p ,)\moc raihc i[ iisl uvnoc ,riled ,irut\sr\v
. \laro elac ep r a r etraof \z aertsinimda
NIDOROK etse tarelot enib etraof i[ tneicife taraperp nU
,negnilssE ,HbmG neguboR( ®NEFPORT-FUALSIERK-ZREH
nid diulf tcartxe ,larutan rofmac-D \zaicosa lutaraperP .)ainamreG
sud orp tropar ;%69 lon ate :tnevlo s( lecud\p ed eteps aorp etcurf
.tnazitamora ac lotnem i[ )4,1 :1 = tcartxe :lategev
erac lecud\p ed irolf i[ eznurf nid eletcartxe ed eribesoed erpS
iam ,\niugnas aenuiserp cserc etcurf nid eletcartxe ,evisnetopih tnus
.\cinorc erartsinimda al sela
tai]nedive ua )etazimodnar ,etalortnoc-obecalp( ecinilc iidutS
a en uiserp ,eidem \lairet ra aenuiserp et[erc er e icosa \tsaeca \c lutpaf
\niugnas aenuiserp vitacifinmes \zae]neulfni un ,\cilotsaid \niugnas
iin uiserp a \virtopoed ae ret[erC . c aidrac lumtir r o[u et[e r c i[ \cilotsis
ni ugn as luxu lf et[e]\t\n ub m` caid rac iulumti r a i[ iid em elairetra
n` iulutara perp a]neicife \ci f itsuj ec aeec m sitatsot ro n` cirefirep
noriM acnA 431
elairetra iinuisnetopih aiparetotiF

ed \tnedneped eret[erc o tartsnomed iam a-S .\citatsotro aenuisnetopih


.)21 ,2( roiretna etan o i]nem ro letcefe a \zod
.loc i[ zleB ,snirpertn` ua-el erac ep ecinilc roliiduts amru n~
-SIERK-ZREH NIDOROK aerartsinimda \dnamocer )21( )2002(
ired\cs \nimreted erac iirotalucric elir\rublut n` ®NEFPORT-FUAL
.msi tatsotro n` visulcni ,en iugnas i inuiserp ela

enuițca uc elategev evitca iipicnirp/esudorp etlA .4 .5


ăvisnetopihitna
i vis netopih i]neicap i]lum \c lutpaf tucsonuc enib etsE
\niefac ni]noc erac irutu\b etatiraluger uc emusnoc \s cseiun[ibo
.)aloc-ispep ,aloc-ac oc ,iaec ,aefac(
lulevin al \zaenoi]ca ,animorboet i[ anilifoet i[ rad ,aniefaC
aenuiserp cserc ,eramru ac ,i[ ralucsav lumetsis nid iroserp rolirtnec
.ebals vitaler evitizop portonorc i[ portoni etcefe ua ,sulp n~ .\lairetra
O
R N
3

R
1
N
N

N R

O
2
R

R
3

1
H H
C C H

H H H
C C C

H
C H C

a
n
i
e
f
a
c
3 3

a
n
i
m
o
r
b
o
e
t
3 3

a
n
i
l
i
f
o
e
t
3

\ nim orboet i[ \ni lifoet ,\niefac ed elat e gev e srus elelapicnirP


.)3( XIX .b at n` et a tnezerp tnus

531 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


elairetra iinuisnetopih aiparetotiF

\nilifoet i[ \nimorboet ,\niefac n` )%( lutuni]noC .XIX .baT


)3( )tacifidom ,1002 ,.loc i[ zluhcS \pud( elategev esudorp elenu nid
sudorP
\nilifoeT \nimorboeT \niefaC \]neinevorP
lategev
5000,0 200,0 6,2 – 9,0 ,.ps aeffoC eaeffoC
eaecaibuR nemes
− 50,0 00,2 ,.ps aloC nemes ealoC
eaecailucretS
310,0 – 200,0 71,0 – 70,0 5,5 – 5,2 sisnenis aillemaC eaehT
.nis eztnuK .O ).L( muilof
.nis kniL aeht .C
,.L sisnenis aehT
eaecaehT
− 2,1 2,0 ,.L oacac amorbehT oacaC
eaecailucretS nemes
− − 5,1 – 5,0 sisneiraugarap xelI muilof étaM
,erialiH tS
eaecailofiuqA
60,0 – 20,0 71,0 – 30,0 – 59,2 anapuc ainilluaP anarauG
8,5 silibros .rav .K.B.H
.nis ekcuD ).traM(
,.traM .C silibros .P
eaecadnipaS

g 8 – 5 erasecen tn us ) lm 051 ( aefac ed \ nac o araper p a urtneP


%2 – 1 ed tuni]noc nu era ) \tij\rp( ratnemila zu ed auaefaC .aefac
gm 001 .xorpa eni]noc aefac ed \nac o \c \nmaesn` ec aeec \niefac
.\rup \niefac
tâced \niefac n` etagob iam tnus ia ec ed eleznurf i[eD
iae c ed in \ c ienu la \n ie fac n` lu tuni]noc , a efac ed e lenaodelitoc
l a teg e v sudo rp ed \cim iam aetatit naC .gm 05 i[ 03 ertn` \zairav
ed elenaodelitoc tâced er ao[u iam tlum tnus iae c ed eleznurf( \tazilitu
ed \nac o ec ed \cilpxe e raraperp e d \tirefid ad o tem i[ m ucerp ,)aefac
.aefac e d \nac o tâced \niefac \ni ]up iam eni]noc iaec
etadnam ocer tnus , etaredom i]\titnac n` ,luiaec i[ auaefaC
ae rartsi nimda \tacidniartnoc etse ,bmihcs n~ . ivisne topih roli]neicap
noriM acnA 631
elairetra iinuisnetopih aiparetotiF

u a e r a c n emes ealoC n i d e t c a r t x e i [ a n a r a u G n i ] n o c e r a c r o l e t a r a p e r p
.\nief a c n ` tacidir t uni]noc nu
, etatizo vren ,cirts ag trof nocsid cudorp \ niefac ed ir am elezoD
.)3( einmosni

: EIFARGOILBIB

ai]cader bus( eigolocamraf ed tatarT :nI .ralucsavoidrac lutarapA .NA aetsirC .1


.574-173 ,5002 ,\lacideM .dE : it[erucuB .)NA aetsirC
.enicideM labreH :nI .esaesid ralucsavoidraC .V nnamletniF ,FR ssieW .2
.281-731 ,0002 ,galreV emeihT groeG :kroY weN ,tragttutS
lanoitaR :nI .metsys ralucsavoidraC .EV relyT ,R lesnäH ,V zluhcS .3
.861-701 ,1002 ,galreV-regnirpS :grebledieH ,nilreB .yparehtotyhP
\lacideM .dE :acopaN-julC .)III .lov( \cituecamraf \cinatoB .M [am\T .4
.9991 ,”unagei]aH uiluI“ \ratisrevinU
-julC .ilarutan icinepret i[upmoc - eizongocamraF :nI .elitalov iruielU .I aginO .5
.292-751 ,7002 ,”unagei]aH uiluI“ \ratisrevinU \lacideM .dE :acopaN
A al ed elanicidem etnalP .C eiaosotorpA ,M unaicn\H ,A noriM ,U ucsen\tS .6
,”apoP .T .rG“ .dE : i[aI .citueparet seretni ed rolesudorp ela iifargonom ;Z al
.4002
,elanicidem etnalP :nI .ecinotoidrac edizoreteH .U ucsen\tS ,E ucserogirG ,I ieluiC .7
.926-755 ,I .lov ,3991 ,\lacideM .dE :it[erucuB .eiparetotif i[ eimihcotif
:revodnA .stnalp lanicideM ,yrtsimehcotyhP ,ysongocamrahP .J notenurB .8
.5991 ,dtL tpecretnI
mrahpdeM :tragttutS .slacituecamrahpotyhP dna sgurD labreH .M lthciW .9
4991 ,srehsilbuP cifitneicS
surunoeL morf edisonitur-4 dica cieffaC .CH ahJ ,A hciredeiD ,R ehcsehcsT .01
.3872 :91 ;0891 yrtsimehcotyhP .acaidrac
enadbal cinaruferp A .CM erroT aL eD ,B zeugirdoR ,YP vokalaM ,YG vonapaP .11
.1511-9411 :)6( 74 ;8991 yrtsimehcotyhP .acaidrac surunoeL morf enepretid
tcartxe yrreb sugeatarC-rohpmaC .D weoL ,W suaG ,R reztuB ,GG zleB .21
ni erusserp doolb ni llaf decudni tlit secuder yltnedneped-esod noitanibmoc
.885-185 :9 ;2002 enicidemotyhP .noisnetopyh citatsohtro

731 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


ecinorc esaonev ieţneicifusni aiparetotiF

6 lulotipaC

AIPARETOTIF
ECINORC ESAONEV IEȚNEICIFUSNI

\saonev a]neicifusni ,sonev iulumetsis elinui]cefa ertniD


.\tneicife eiparetotif o e d \zaicif e neb \cinorc
e d t a n i m r e t e d mo r d n i s n u e t s e \ c i n o r c \ s a o n e v a ] n e i c i f u s n I
rolenev a \raluvlav a]netepmocni uas/i[ \dnuforp \saonev azobmort
eS .eraoirefni rolerbmem lulevin al ed etnacinumoc uas etnarofrep
, e r e r u d , m ed e a l e d e mo tp m i s e d \ g r a l \ m a g o - r t n i r p \ z a e z i r e t c a r a c
\zorelcsotamred ,\zonaic ,”etisobo i[ elerg eraoicip“ ed ei]aznes ,tirurp
.)2 ,1( e c inorc ii] areclu al \nâp
-obmort ele]nicesnoc nid anu etse \cinorc \saonev a]neicifusnI
.ednuforp esaonev iez
iunu iir\mrof a er amru ac erapa \dnufo r p \saon e v azobmorT
,\saonev azats tnus i]nazirovaf iirotcaf ;\dnuforp \nev o-rtn` submort
.iulegnâs ae tati libalug a ocrepih i[ s o nev iulet erep aenuizel
e lenu n` erapa ) e saonev iei]a lucric aeri nitecn`( \saon ev azatS
,\ticsa ,elanimodba iromut ,\caidrac \]neicifusni( ecigolotap ir\ts
elenaosrep al i[ rad ,)\niugnas etatizocsâvrepih ,\tacram eimelovopih
ep tats ed ignul edaoirep \pud esaot\n\s elenaosrep al ,etazilibomi
.\nicras ed inul elemitlu n` edivarg al i[ eraoicip n` uas nuacs
aerareda \zaezirovaf sonev iuleterep lulevin al ed elinuizeL
.ratehcalp sub mort iu nu aeramrof uc eniugn a s roletehcalp
e d aeramrof \]ni c esnoc tperd era iulegn â s aetatiliba lugaocrepiH
ii]\tivitca aeret[erC .sonev lunemul anoi]curtsbo top erac i[ubmort

noriM acnA 831


ecinorc esaonev ieţneicifusni aiparetotiF

iululevin aered\cs ,)IIV lurotcaf( iir\lugaoc ia icitamsalp rolirotcaf


elenietorp( iir\lugaoc ia ilarutan rolirotibihni ii]\tivitca a uas citamsalp
citilonirbif iulumetsis ii]\tivitca aered\cs ,)III anibmortitna ,S i[ C
-onimsalp rolirotavitca a uas *iulunegonimsalp ii]\tivitca aered\cs(
erac esecorp tnus **ienimsalp rolirotibihni ii]\tivitca aeret[erc ,iuluneg
.i[ubmort ed aeramrof uc iulegnâs a \lamrona aeralugaoc \zaezirovaf
.\zobmort n` tnatropmi lor nu ae i[ \caoj \ratehcalp aetatilibagergarepiH
\zaemrof es \tinitecn` etse \saonev ai]alucric erac n` elenoz n~
eticortire nid i]iutitsnoc tnus ait[eca ; i]neredaen ii[or i[ubmort
lulevin aL .eniugnas etehcalp eni]up i[ \nirbif ed ae]er o-rtn` etabolgn`
nid i]amrof i]nereda ibla i[ubmort eret[an uai elailetodne rolinuizel
.iitameh ed cim r\mun nu i[ \nirbif ,etagerga etehcalp
\rut\gel ed elenev i[ iram elaicifrepus elenev ,ednuforp eleneV
uc etuz\verp tnus etnacinumoc i[ etnarofrep elenev - aetseca ertnid
erps \]afarpus al ed lanoi]ceridinu sonev xulf nu \rugisa aetsecA .eluvlav
.enuiserp ed eliret[erc ed \]af sonev eleterep \zaejetorp i[ emiznuforp
etnacinumoc i[ etnarofrep elenev nid roleluvlav a]neicifusnI
,eramru aC .\]afarpus erps emiznuforp nid elucric \s elegnâs ac ecaf
aeragiri ,tinitecn` etse niugnas luxulf ,\talid es elaicifrepus elenev
ai]irapa al ecudnoc ec aeec \saoutcefed etse etn ecaida rolirutuse]
.)5 ,4 ,3( esaonev ienergnag i[ iezonaic ,rolemede
\ n i b m o c e c i n o r c e s ao n e v i e ] n e i c i f u s n i l a l a u t c a l u t n e m a t a r T
aiparetocamraf uc )icitsale iparoic( eiserpmoc nirp aiparet
erac n` ii]autis i[ \tsixE .)ecitilobmort ,etnalugaocitna( \citamotpmis
libarud i[ tneicife atart etaop \lacigrurihc ei]nevretni o iamun
.)3 ,2 ( ecino r c esaonev ie] neic ifusni e lii]acilpmoc

-onirbiforp ed elemun bus i[ \tucsonuc \vitcani erats n` \msalp n` \tnezerp \mizne *


if etaop \nairetcab uas \ralusit enigiro ed ezanik ienu a]neulfni bus ; \nizil
.\vitca \nizilonirbif n` \tamrofsnart
i[ negonimsalp nid \zaemrof es ;\nizilonirbif i[ \timuned \citiloetorp \mizne **
.eniugnas rolirugaehc azil dnâcudorp lunegonirbif i[ anirbif \zaedarged
931 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
ecinorc esaonev ieţneicifusni aiparetotiF

tnevcerf uircserp es ecinorc esaonev ie]neicifusni lutnematart n~


,nemes inatsacoppiH nid etcartxe \zaenoi]idnoc erac etaraperp
i[ amozihr itaeluca icsuR ,abreh itolileM ,xetroc inatsacoppiH
.xetroc sidilemamaH
.ecinilc iiduts nirp \tidevod tsof a ele ertnid arotlum a]neicifE
tsof ua ii]\ticacife aeraulave urtnep i]azilitu i am iec iirtemaraP
ro nu aetati snetni i[ a ]n edicni , ralucsav iul eterep aet atilibaemrep
,roleraoicip lulevin al enuisnet ed ei]aznes( evitceibus emotpmis
.)4 ,2( )iebmag ela irerud ,”elerg eraoicip“ ed ei]aznes

nemes inatsacoppiH .1 .6
.A .nis .L munatsacoppih sulucseA ieiceps ele]nimes \tnizerper
arecorp .A .nis .biliG aenatsac
-luv munatsacoppiH .nis .bsilaS
-oppiH ailimaf nid rentreaG erag
ralupop \timuned , eaecanatsac
.csecrop natsac uas citabl\s natsac
nu e tse citabl\s lunatsaC
eznurf uc latneman ro erobra
g n u l , e t a r e s , e s u p mo c – t a m l a p
u c \ b l a e r ao l u c e d i r o l f i [ e t a l o i ] e p
. e l u c i n a p n ` e t ap u r g i i [ o r e t e p
esaonr\c e lus pac tnu s eletcurF
2 – 1 ni]noc e rac ipe] uc etuz\verp
ed ,esaoicul ,erud ,iram e]nimes
\tap o uc et uz\ve rp ,\nu rb eraoluc
eraot\znups eroc \ saoicibla ,eram
.)8 ,7 ,6( iululih .L m unat sacopp ih sulucseA

noriM acnA 041


ecinorc esaonev ieţneicifusni aiparetotiF

ăcimihc eițizopmoC .1 .1 .6
,ecinepretirt eninopas %01 – 3 eni]noc nemes inatsacoppiH
,)iululorefmek i[ iululotecrevc ela edizocilgirt i[ -id( edionovalf %3,0
.nodima %06 – 03 i[ litalov ielu ,ilorets
e tse ,\nic se ed elemun bus tucsonuc ,cidi zonopas lulatoT
\v ired erac etalica eci nepr etirt edizocilg 03 ets e p nid tiutitsnoc
: inocilga 2 al ed larutcurts

H HH O H
O
lonegotgnirab i[ lonegicseotorp

1 2
2 2
\tnizerp eledizon opas etaoT .C
H O2
8C H
2

H
) \ d i r a h a z i r t ( \ c id i c u l g \ n e t a c o
H

HO aera purg ed \gael es erac O


H

H
3
.iulunocilga la 3 – C al ed

O
H
H

R
C a l e d H O e l i r \p u r g t n e v c e r F
etacifiretse tnus 22 – C i[ 12 –
,citeca ii zica( icitafila izica uc
HO
==
RR

C
l
o
n
e
g
o
t
g
n
i
r
a
b
H

l
o
n
e
g
i
c
s
e
o
t
o
r
p
-na ,ciritubozi ,ciritub-litem-α
. )cilgit ,cileg
\nicse-β nid \tutitsnoc etse anicse \c \redisnoc es tnezerp n~
iamun eni]noc( \nicseotpirc ,)edizonopas-liteca-O-22 iamun eni]noc(
i[ \nicse-β ed cetsema nu etse( \nicse-α i[ )edizonopas-liteca-O-82
. )\nicseotpirc
,7( ilodinaicotnaorp i[ edizonopas eni]noc role]nimes lupracireP
.)01 ,9 ,8

cigolocamraf liforP .2 .1 .6
e l a e r a o t c e t o r p o s a v i [ e s ao t a m e d e i t n a , e v i t a d u s x e i t n a e l e t c e f E
.ienicse etarotad tnus nemes inatsacoppiH nid roletcartxe
,\niug nas azats n ` i [ leftla ed ac ,iiro ta malfni elesecorp n~
ae ralirofsof \zaetcefa l a iletodne levin al neg ixo ed suder lutropa

141 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


ecinorc esaonev ieţneicifusni aiparetotiF

et seca n~ .ralulec iulu -PTA aered\cs uc \l airdno cotim \vitadixo


ed eires o \zaerebile erac \mizne ,2A azapilofsof \tavitca etse ,ii]idnoc
era vit c a ed ro tcaf ,enidn alga tsorp( rotamalfnio rp tcefe u c irotaidem
n` rolel ifortuen aerargim \nimreted ait[eca e r tnid iinU .)\ratehcalp
etaoT .arotseca aeravitca i[ uiletodne ed aerareda ,rotamalfni luracof
elelifortueN .\saonev azats i[ aixopih \zae]netop esecorp etseca
tsalborbif = FGF( rolit[alborbif la eret[erc ed lurotcaf \terces etavitca
i[ mucerp ,sonev iuleterep aera[orgn` \nimreted erac )rotcaf htworg
.lailetodne eleterep \zaedarged erac )\zatsale( emizne esaoremun
-P TA aered\cs ed esud orp eletcefe vitac ifinm e s ecuder anicsE
aerareda laiceps n` ,2A iezapilofsof aeravitca i[ ralulec iulu
.arotseca aeravitca i[ ralucsav luiletodne ed rolelifortuen
aerabih ni nirp ralu cs av iulet e rep a]netsize r et [erc anic se ,sulp n~
nid iinacilgoetorp \zaednics erac emizne ,iezadinorulaih i[ iezatsale
left sa ec uder anicse ;\r a lucsa vartxe aecirtam i[ lailetod ne eleterep
.emede ed ai]irapa uc ralucsav eleterep nirp rolenietorp aeradusxe
ed ieninotores i[ i enimatsih eletcefe \zaezin ogatna anicsE
i[ \tad otot \ zaenoi]ca a nicsE .elaile todne ii]\ tilib aemrep a eret[erc
mucerp ,sonev eleterep n` α2FGP ed iezetnis aeralumits nirp cinotonev
+2
n` irasecen( aC al elailetodne rolelulec ii]\tilibisnes aeret[erc nirp i[
et cefe uc irotaidem i inu al ,libisop ,i[ )litca rtnoc lusecorp
.ieninotores lupit ed eraotcirtsnocosav
i[ er aotamalfniit na ,esaotamedeitna etcefe etseca etaoT
lutnematart n` aietseca a]neicife \cifitsuj ienicse ela ecinotonev
. ) 2 1 , 1 1 ( )4 1 . g i f ( e c i n o r c e s a o n e v i e ] n e i c i f u s n i
nid ienicse a \tulosba aetatilibinopsidoib ,\laro erartsinimda aL
\tu z\cs etatilib inopsidoib \t saecA .% 5,1 iamun ed etse \s a opa ei]ulos
\tamru citapeh jasap lumirp al \snetni erazilobatem o-rtnirp \cilpxe es
.\railib elac ep eranimile ed
noriM acnA 241
ecinorc esaonev ieţneicifusni aiparetotiF

ienicse la enui]ca ed lumsinaceM .41 .giF


)11( )1002 ,irotriS \pud( \cinorc \saonev a]neicifusni n`

nid ienicse aetatilibinopsidoib dnivirp eletad ,bmihcs n~


.etasrevortnoc tnus \tnel uas \dipar erarebile uc laro zu ed etaraperp
ed evi tacifinmes e]nerefid \tsixe un \c ni]sus irotua iinU
irotua i]lA .etaraperp ed irupit \uod elec nid ienicse a etalibinopsidoib
nid ienicse a \tucserc iam \laro etatilibinopsidoib o tai]nedive ua
.)31( \dipar erarebile uc eletaraperp
, \ n i c s e \ z a e n o i ] id n o c c i p o t z u e d e t a r a p e r p e s a o r e m u n i [ e D
\zaenoi]ca anicse \c ni]sus )8 .tic( reuaneseiW i[ rengaW
aietseca aerartsinimda \dnamocer i[ \lacol eracilpa al rotamalfniorp
.\saonevartni i[ \laro elac ep iamun
ela ecinotonev i[ eraotamalfniitna ,esaotamedeitna eletcefE
etamrifnoc tsof ua ienicse ela i[ nemes inatsacoppiH nid roletcartxe
.bat ,IXX .bat ,XX .bat( inamu i]ceibus ep i[ oviv ni ,ortiv ni iiduts nirp
.)31( )IIXX
341 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
ecinorc esaonev ieţneicifusni aiparetotiF

i[ \ralipac aetatilibaemrep suder ua nemes inatsacoppiH nid eletcartxE


,\cinorc \saonev \]neicifusni uc ii]neicap al tâta \saonev aetaticapac
\gnul ed rolirurobz aetnian` etartsinimdA .i[ot\n\s ii]ceibus al i[ tâc
iuluroicip i[ ienzelg iulumede a]nedicni vitacifinmes suder ua ,\tarud
.iregasap al
urtnep etazilaer tsof ua inamu i]ceibus ep iiduts etlum iam eleC
NISATSONEV lutaraperp n` tanoi]idnoc tazidradnats lutcartxe
nid tcartxe gm 092 – 042 dnâni]noc eluspac( ®DRATER
.)2( )IIIXX .bat( )\nicse gm 05 al tazidradnats nemes inatsacoppiH

inatsacoppiH nid roletcartxe ela ecigolocamraf eletcefE .XX .baT


)31( ortiv ni iiduts – ienicse/nemes
tcefE ei]artnecnoC cigoloib tropuS \nicsE / tcartxE
aerabihni − − enui]carF
GP ii]\tivitca \vitcartxe
iezatetnis \cidizonopas
aerecudni lm/gm 2,0 \naipracatem anev tcartxE
rolii]cartnoc \cav ed al tazidradnats
esaonev lm/gm 1-2,0 *erupei ed \nev \nicse %61
lm/gm 5-01 x 5 > \nefas \nev
eniâc ed
aerecudni lm/gm 1,0 \nefas anev \nicsE
rolii]cartnoc lm/gm 1 – lm/gn 1 *\namu
esaonev lm/gm 01-5 \namu \nefas anev
lm/gm 01-5 ed \latrop anev
erupei
aerabihni Mμ 9,941 = 05IC − \nicsE
iezadinorulaih
ienimatogreordihid ,ieninotores ,elai]nese roledipilofsof ela uc elibarapmoc etcefe *
ieniserposav i[ ienilocliteca ela tâced etucserc iam vitacifinmes i[

noriM acnA 441


ecinorc esaonev ieţneicifusni aiparetotiF

inatsacoppiH nid roletcartxe ela ecigolocamraf eletcefE .IXX .baT


)31( oviv ni iiduts – ienicse/nemes
\doteM
/ \latnemirepxe / tcartxE
tcefE ei]artnecnoC
ed laminA \nicsE
\]neirepxe
iulumede aerabihni 5,2 i[ 2,0 iulumede lutset \nicsE
.v.i gk/gm nalobo[ ed iebal
uc sudni
uo nid \nimubla
a \telpmoc aerabihni .p.i gk/gm 4 iulumede lutset \nicsE
iulumede nalobo[ ed iebal
nartxed uc sudni
iei]amalfni aerabihni - .v.i gk/gm 57,3 iulumede lutset enui]carF
\cizeglana enui]ca - nalobo[ ed iebal \cidizonopas
\vitacifinmes uc sudni
\cizeglana enui]ca .o.p gk/gm 5,7 naneegarrac
\vitacifinmes
eraotcetorp enui]ca n` gk/gm 5,2 inalobo[ \nicsE
aeret[erc ed \]af **iizoc elenev
ii]\tilibaemrep
eralucsav
iinuiserp aeret[erc anev n` gm 05 )taizetsena( eniâc tcartxE
esaonev \larumef al tazidradnats
iuluxulf aered\cs anev n` gm 001 \nicse %61
tcefe( niugnas \nefas
lec uc libarapmoc n` \tazufrep
gμ 01 ed sudni \supo ei]cerid
*)\nilanerdaron iuluxulf
niugnas
aered\cs .o.p gk/gm 002 inalobo[ tcartxE
ii]\tilbaemreprepih al tazidradnats
ed esudni eralipac \nicse %61
\ninotores i[ \nimatsih
aetaticapac et[edevod lutcefe ; ei]artnecnoc ed edniped iulutcefe aetatisnetni *
.esaonev elevlav edihcn` a ed iulutcartxe
42 ,uo [ubla ei]ulos %05 a aerartsinimda ed \tamru etse ienicse aerartsinimda **
al enâm\r eulB snavE lutnaroloc ; .v.i gk/lm 5 ,eulB snavE %1 i[ .p.i gk/lm
\zaedavni \nicse uc etatarten elelamina al ec pmit n` eciretnezem rolesav lulevin
.\lanimodba etativac agaertn`
541 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
ecinorc esaonev ieţneicifusni aiparetotiF
i]ceibus ep iiduts – ienicse/nemes inatsacoppiH nid roletcartxe ela ecigolocamraf eletcefE .IIXX .baT
)31( inamu
ed aeratS
\zoD /tcartxE
tcefE \taruD a etat\n\s uidutS
\cinliz \nicsE
roli]ceibus
a \vitacifinmes aerecuder - \cinu \zod gm 003 i[ot\n\s i]ceibus obecalp al tazidradnats tcartxE
erartlif ed iulutneicifeoc .o.p tazimodnar \nicse %61
\ralipac
ie]netsizer aeret[erc -
ralipac iuleterep
rolemede aerecuder -
a \vitacifinmes aerecuder - \cinu \zod gm 006 uc i]ceibus obecalp al tazidradnats tcartxE
erartlif ed iulutneicifeoc radnats( \]neicifusni tazimodnar \nicse %61
\ralipac al tazid \cinorc \saonev bro-ulbud
ie]netsizer aeret[erc - gm 001 *ta[icurcn`
ralipac iuleterep )\nicse
rolemede aerecuder - .o.p
sonev iulusunot aeret[erc - \cinu \zod gm 051 i[ot\n\s i]ceibus bro-ulbud al tazidradnats tcartxE
ii]\ticapac aered\cs - .o.p *ta[icurcn` \nicse %61
esaonev \cinu \zod gm 08
.o.p
noriM acnA 641
ecinorc esaonev ieţneicifusni aiparetotiF
ed aeratS
\zoD /tcartxE
tcefE \taruD a etat\n\s uidutS
\cinliz \nicsE
roli]ceibus
sonev iulusunot aeret[erc - \cinu \zod gm 063 i[ot\n\s i]ceibus − al tazidradnats tcartxE
ii]\ticapac aered\cs - radnats( \nicse %61
esaonev al tazid
gm 09
)\nicse
.o.p
lusunot \zae]neulfni un \cinu \zod gm 02 i[ot\n\s i]ceibus − \nicsE
sonev .v.i
ed iezetiv aeret[erc - eliz 21 gm 0081 ecirav uc i]ceibus − al tazidradnats tcartxE
enev n` iulegnâs a eregruc .o.p \nicse %61
ii]\tizocsâv aerecuder -
iulegnâs
al ieizetserepih aerecuder eracilpa eracilpa i[ot\n\s i]ceibus obecalp \nicse %2 uc leG
**rolemaotameh lulevin \cinu \lacol tazimodnar
bro-ulbud
tnematart ed etirefid irulcic n` obecalp i[ nemes inatsacoppiH nid tazidradnats lutcartxe tartsinimda a-s il roli]neicap *
eratcejni nirp latnemirepxe sudni motameh **
741 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
ecinorc esaonev ieţneicifusni aiparetotiF

inatsacoppiH nid tazidradnats iulutcartxe eletcefE .IIIXX .baT


®DRATER NISATSONEV lutaraperp n` tanoi]idnoc *nemes
\cin orc \sa onev \]ne icifus ni uc i i]neicap al
)2( )tacifido m , 1002 ,zl uhcS \pud(
\taruD r\muN
.tiL tcefE uidutS
)eliz( i]neicap
,retlA :aerecuder 02 x 2 69 obecalp
3791 esaonev ie]nenimeorp - bro-ulbud
)2 .tic( iulumede - ta[icurcn`
iezotamred -
iirerud -
iulutirurp -
eraoicip n` etatuerg ed iei]aznes -
,ssieN :aerecuder 02 x 2 212 obecalp
6791 iulumede - bro-ulbud
)2 .tic( iirerud - ta[icurcn`
eraoicip n` etatuerg ed iei]aznes -
,hcirdeirF :aerecuder 02 x 2 59 obecalp
8791 iulumede - bro-ulbud
)2 .tic( iebmag lulevin al ed rolemsaps - ta[icurcn`
iirerud -
eraoicip n` etatuerg ed iei]aznes -
,renietS :aerecuder 41 x 2 02 obecalp
6891 iuluroicip iulumulov - bro-ulbud
)2 .tic( **evitceibus rolemotpmis - ta[icurcn`
,rhoL :aerecuder 65 47 obecalp
6891 iuluroicip iulumulov - bro-ulbud
)2 .tic( **evitceibus rolemotpmis -
,relsiB a \vitacifinmes aerecuder 1x2 22 obecalp
6891 erartlif ed iulutneicifeoc bro-ulbud
)2 .tic( \ralipacsnart ta[icurcn`
,yksfoduR :aerecuder 82 93 obecalp
6891 ralucsavartxe iulumulov - bro-ulbud
)2 .tic( **evitceibus rolemotpmis - ta[icurcn`
,mheiD :aerecuder 48 042 obecalp
6991 iuluroicip iulumulov - bro-ulbud
)2 .tic( **evitceibus rolemotpmis - ta[icurcn`
\nicse gm 001 al \tnelavihce \cinliz \zod n` tartsinimda *
roleraoicip lulevin al enuisnet i[ \laesobo ed ei]aznes ,tirurp ,ererud **

noriM acnA 841


ecinorc esaonev ieţneicifusni aiparetotiF

ed e]nimes nid tazidradnats tcartxe = CSE( tcartxe tsecA


gm 001 uc \tnelavihce( gm 006 ed \cinliz \zod n` tartsinimda ,)natsac
i[ iuluroicip iebal lulevin al elemede vitacifinmes suder a )\nicse
eD .)51 .g if( tnematart ed eliz 82 ,vitceps e r i[ 41 \pud ienzelg
i[ ererud , e nuisnet ed a i]aznes i [ lutirurp t aroilema a ,aenemesa
aetaticapac ta]neulfni a un ,bmihcs n~ .roleraoicip lulevin al \laesobo
.iebm ag lulevin al ed ralucs um lumsaps i[ \saonev

-im da al ienzelg i[ i uluro icip ieb al iulume de aerecud eR .51 .giF


)\nicse gm 001 uc tnelavihce iz/gm 006( CSE iulutcartxe aerartsin
) 2( ) 1002 ,zl uhcS \pud(
)100,0 < p = *** ; 10,0 < p = ** ; 50,0 < p = *(

,CSE lutcartxe ,\cinorc \saonev \]neicifusni uc ii]neicap aL


suder a ,iz/\nicse gm 001 uc \tnelavihce etatitnac n` tartsinimda
er az ilitu( eis erpmoc nirp aiparet u c \rus\m i[ae e c a n` iebm ag lumulov
nirp aiparet i[ tâc ,CSE lutcartxe tâtA .)61 .gif( )icitsale rolipraoic
.i]neicap ert\c ed etarelot enib tsof ua eiserpmoc

941 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


ecinorc esaonev ieţneicifusni aiparetotiF

aerartsinimda al iebmag iulumulov aerecudeR .61 .giF


)2( )1002 ,zluhcS \pud( eiserpmoc nirp i[ CSE iulutcartxe

etcefe \tlovzed CSE lutcartxe \c lutpaf tazicerp eiuberT


ela etneipicni eliidats n` iamun eiserpmoc nirp ieiparet eralimis
\saonev a]neicifusni n~ .)I ludarg( ecinorc esaonev ie]neicifusni
i a m etse eiserpmoc nirp aiparet )aIII i[ II el e d arg( \tasnava \cinorc
.)2( CSE iulutcartxe aerartsinimda tâced \tneicife
l e c u c i e n i c s e l a so t a m e d e i t n a l u t c e f e t a r a p m o c u a e c i n i l c i i d u t S
.\cinorc \saonev a]neicifusni uc ii]neicap al iedizoturliteixordih la
erac iedizotur la \zetnisimes ed tavired nu etse adizoturliteixordiH
lutnematart n` etazilitu etaraperp rotlum a]nenopmoc n` \rtni
-O N E V ,®N ISAVEXO RT , ®NO T URONEV( e saonev i e]neicifusni
.)NITUREXORT ,®TROF ROKNIG ,®NOT

noriM acnA 051


ecinorc esaonev ieţneicifusni aiparetotiF

iulumulov aerarus\m nirp taulave tsof a sotamedeitna lutcefE


-liteixordiH .tnematart ed inâm\tp\s 21 a lusrucrap ep iuluroicip
-itna lutcefe tuva a ,iz/gm 0001 ed \zod n` \tartsinimda ,adizotur
e d e t i r e f i d e c i n l i z e z o d r on u a e r a r t s i n i m d A . c i n r e t u p i a m l e c s o t a m e d e
artap a uc dnâpecn` iz/gm 005 i[ iz/gm 0001( \dizoturliteixordih
\libarapmoc \saotamedeitna enui]ca o tuva a )tnematart ed \nâm\tp\s
. )7 1 . g i f ( i z / \ n i c s e g m 0 0 1 a a e r a r t s i n i m d a u c
-ixordih tâced \n ub iam etatilibarelot o \sn` tuva a anicsE
,elanitsetniortsag ii]cnufsid( esrevda rolii]caer a]nedicnI .adizoturlite
\nicse uc i]atart roli]neicap ludnâr n` \tuz\cs iam tsof a )jitrev ,\nergim
.)41 ,11( \dizoturliteixordih tartsinimda a-s il aror\c ii]neicap al tâced

iedizoturliteixordih i[ ienicse ela evitarapmoc etcefE .71 .giF


)11( )1002 ,irotriS \pud( \cinorc \saonev a]neicifusni n`
)adizoturliteixordih = RH(

nid etazidradnats roletcartxe aerazilitu \cidni E aisimoC


ecinepretirt edizocilg %02 – 61 ed tuni]noc nu uc nemes inatsacoppiH
: n ` )\nicse n ` etamirpxe(
etirefid ed ecinorc esaonev ie]neicifusni ela emotpmis ƒ
e i ] a z n e s , e r e r u d , t i r u r p , r o l eb m a g e l a e p m a r c , e m e d e ( i i g o l o i t e
; )roleraoic ip lulevin a l etatuerg ed
151 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
ecinorc esaonev ieţneicifusni aiparetotiF

; citobmort-tsop mordnis i[ ecirav ƒ


; )\bmag ed r eclu( eci f ort ir\rublut ƒ
.iirot a repotsop i[ ec itamuart -tsop emede ƒ
e t c a r t x e \ z a e n o i ] id n o c e r a c e l e t a r a p e r p e d e r i b e s o e d e r p S
iamun etacidni tnus \rup \nicse ni]noc erac eletaraperp ,etazidradnats
.ecit am uart-tsop elemede n`
n i d e t a r a p e r p u c lu t n e m a t a r t , i u l u c i d e m a e r a d n a m o c e r a L
tnematart ed edotem etla uc taicosa if etaop nemes inatsacoppiH
,31 ,4 ,2( )ecer \pa uc elacol iru[ud ,\citsale eiserpmoc( evizavninon
.)61 ,51

ăcitueparet nî erazilitU .3 .1 .6
etarculerp eiubert e le]nimes ,evitcaoib e tcartxe eni]bo a urtneP
era late nirp etacsu-erp tn u s ele]nim es ,lai]inI .\ l aiceps \c inhet o \pud
es i[ \cipsed es iopA .\t alitnev enib etraof \no z o-rtn` eri]bus tarts n`
3 ed tuni]noc nu uc ,lusudorP .\zaezirevlup es erac \pud C °06 al \cusu
ii ]roporp n` loocla - \pa ed cetsema uc egart xe es ,eninopas %5 –
uc \cetsema es ,ces al erar tnecnoc \pud ,et c artxe et secA .elibairav
edizocilg %02 – 61 ed \lanif ei]artnecnoc o eni]bo a urtnep enirtxed
.)\nicse n` e tamirpx e ( ecinepretirt
etcartxe csesolof es ecinorc esaonev ie]neicifusni lutnematart n~
nretni zu ed etaraperp n` etanoi]idnoc nemes inatsacoppiH nid
,®NINOTOSAV ,ONOM 05 NEVASSE ,02 ®NASUCSEA(
-OCSAP ,N ®NALURTONEV ,S-/N-/DRATER ®NISATSONEV
-IRAV( nretxe i[ )N-/ETROF ®NISRAVIDEM ,OVON ®LONEV
®NASUCSEA ,®NALURTONEV ,LEG NEVUMITS ,PRET
.)71 ,4 ,2( )EBLAS-N ®NISATSONEV ,0,1 EMERC

esrevda iițcaeR .4 .1 .6
ii]cnufsid( esrevda rolii]caer a]nedicni ,\laro erartsinimda aL
uc eletaraperP .\tuz\cs etse )tirurp ,\nergim ,jitrev ,elanitsetniortsag
luzac n~ .\nub iam aec a]narelot \tnizerp \talortnoc erarebile

noriM acnA 251


ecinorc esaonev ieţneicifusni aiparetotiF

,talortnoc ecaf es un evitca roliipicnirp aerarebile erac al roletaraperp


gm 313 – 052 x 2 ed ecinliz ezod al ecirtsag ii]atiri etalanmes tsof ua
.)\n icse gm 00 1 uc tnela vihce( tcartxe
eiracitru rar etalanmes tsof ua \rup \nicse uc eletaraperp urtneP
ed ei]aznes ,eiracitru ,irut\sr\v ,\]aerg i[ \lacol eracilpa al eenpsid i[
- a r t n i e r a r t s i n i m d a a L . \ s a o n e v a r tn i e r a r t s i n i m d a \ p u d \ r u s r a / \ r u d l \ c
-reted ua \rup \nicse uc eletaraperp ,erazodarpus ed zac n` ,\saonev
.\tuca \ lan er \]neicif usni tanim
e zod roleraot\mru ae ri[\ped \dnamocer es un ,eramru aC
gk/gm 2,0 i[ ina 3 al \nâp iipoc al gk/gm 1,0 ,i]luda al – gm 02 : ecinliz
.)81 ,31 ,4 ,2( ina 0 1 i[ 3 e rtn` iipoc al

xetroc inatsacoppiH .2 .6
5 – 3 ed \tsrâv n` elirumar ep ed etatlocer ele]raocs \tnizerper
.nis .biliG aenatsac .A .nis .L munatsacoppih sulucseA ieiceps ela ina
ailimaf nid rentreaG eragluv munatsacoppiH .nis .bsilaS arecorp .A
natsac uas citabl\s natsac ralupop \timuned ,eaecanatsacoppiH
.)91 ,8( c s e c r o p

ăcimihc eițizopmoC .1 .2 .6
,lotexarf ,lotelucse( eniramuc ni]noc citabl\s natsac ed ele]raocS
,\nicse ,ecihetac iruninat ,enovalf ,)arotseca eledizocilg i[ lotelopocs
.) 91 ,01 ,8( \niotnala
O
C
H
3

O
R
O

O
H

O
H
R
O

R
R

Hl

l
o
t
e
l
u
c
s
e
Hu

l
o
t
e
x
a
r
f

a
z
o
c
u
g
a
d
i
z
o
l
u
c
s
e
a
z
o
c
l
g

a
d
i
z
o
x
a
r
f

351 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


ecinorc esaonev ieţneicifusni aiparetotiF

ăcitueparet nî erazilitu iș cigolocamraf liforP .2 .2 .6


- c e t o r p o s a v i ] \ t e i r p o r p u a xetroc inatsa cop piH n i d e l e t c a r t x E
.i enicse i[ iedizolucse ,l apicnirp n` ,etarotad es aotamede itna i[ eraot
anicsE .ralucsav iuleterep a]netsizer cserc anicse i[ adizolucsE
.)91 ,01 ,8( ).2 .1 .6 .tcp( sonev iuleterep lusunot i[ \tadotot et[erc
ronu a]nenopmoc n` \rtni xetroc inatsacoppiH nid etcartxE
e s a o n e v r o l i i ] cn u f s i d l u t n e m a t a r t n ` e t a z i l i t u e r e i c o s a e d e t a r a p e r p
.)®NOTCANEV(
i\b ed \ mrof bu s i[ artsinim da etaop es l ategev lusudorP
.)71 ,01 ,8( elanicidem

abreh itolileM .3 .6
ieiceps ela elarolf eli] \timos \tnizerper
ailimaf nid .rseD silaniciffo sutolileM
.\niflus ralupop \timuned ,eaecabaF
uc eecabre \tna lp o et se anifluS
irolf i[ eta]nid nif , e t a ilofirt ,enretla eznurf
esup sid ,uecanoilip ap pit ed ,eneblag ,icim
eiats\p o etse l utcurF .emecar n`
.)9 ,8 ,6( \tnecsihedni

ăcimihc eițizopmoC .1 .3 .6
-udo rp ia i ]neutit snoc iilapicnirP
n~ .iciniramuc ii]avired tnus lategev iulus
vitatitnac \nimoderp \t\psaorp atnalp .rseD silaniciffo sutolileM
-o d ica( citolilem i[ )ciram uc -o-sic d ica( ciniram u c rolizica eledizocilg
\t\psaorp atnalp ,eramru ac ,i[ erodoni tnus aetseca ;)ciramucordihid
iizica al \zaezilordih es eledizocilg eracsu nirP .sorim ed \tispil etse
,u lp mexe ed ; eniramuc a l \zaez inotcal es roir e tlu e rac iro t\znupseroc

noriM acnA 451


ecinorc esaonev ieţneicifusni aiparetotiF

n` \mrofsnart es ,ciniramuc iuludica adizoculg-β ,adizotolilem


\mirpmi l` erac ep tuc\lp ,tamora sorim nu ua eleniramuC .\niramuc
.t acsu lategev iulusudorp
: iciniramuc i]avired %1 .xorpa eni]noc tacsu lategev lusudorP
-ilebmu ,\nitelopocs ,)\nitolilem( \niramucordihid – 4 ,3 ,\niramuc
.\noref
ela edizocilg( edionovalf eni]noc iam abreh itolileM
icilonef izica ,ecinepretirt eninopas ,)iululotecrevc i[ iululorefmek
. elit alov etn enopmoc ,) c ito lilem i[ ciefac iizica(

O
H
C O
5
1 O
1 C
6
O

H
O
O

H
O
H
O
O
C

a
d
i
z
o
t
o
l
i
l
e
m
a
n
i
r
a
m
u
c

t
a
p
s
a
o
r
p
l
a
t
e
g
e
v
l
u
s
u
d
o
r
p
n
i
t
a
c
s
u
l
a
t
e
g
e
v
l
u
s
u
d
o
r
p
n
i

R
2
R
1
O

R
R

1
2
HOO

HHO

a
n
i
r
a
m
u
c
3
4

HH

a
n
o
r
e
f
i
l
e
b
m
u
H
C

a
n
i
t
e
l
o
p
o
c
s
a
n
i
t
o
l
i
l
e
m

es lategev iulusudorp a eraot\znupserocen aeracsu nirP


uc supmoc ,loramucid i[ ienipracidem lupit ed inapracoretp \zaemrof
csespil luloramucid i[ tâc ,anipracidem tâtA .etnalugaocitna i]\teirporp
.)91 ,01 ,9 ,8( rot\z nupseroc tac su l a tegev lu sudorp nid

551 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


ecinorc esaonev ieţneicifusni aiparetotiF

cigolocamraf liforP .2 .3 .6
e m o t p m i s e d e i r e s o \ z a e r o i l e m a abreh itoli leM n i d e l e t c a r t x E
ai]aznes ,aererud tnus muc ecinorc esaonev ie]neicifusni ecitsiretcarac
eS .lumede i[ lutirurp ,enrutcon elepmarc ,”elerg eraoicip“ ed
ac i[ ecinorc esaonev ie]neic ifusni lutnema tart n` \z aertsinimda
.citafmil mede ,citobmort-tsop mordnis ,\tibelfobmort n` tnavujda
ela uc elibarapmoc esaotamedeitna i]\teirporp era aniramuC
cserc abreh itolileM nid eletcartxe i[ aniramuC .cimanefulf iuludica
\saonev aerecraotn` cse]\t\nubm` ,ecitafmil i[ eniugnas rolesav lusunot
.\citafm il acitenic i[
etse \sn` dipar e b r aosba es aniramuc \laro e r artsinimda aL
– 2 iamuN .citapeh jasap lumirp al \tacidir ei]roporp n` \tazilobatem
.\cimetsis ai]alucric n` et[es\ger es \tartsinimda azod nid %6
aniramuc-ixordih-7 tnus ieniramuc ia i]ilobatem iilapicnirP
\tartsinimda azod nid %09 .xorpA .u\s ludinoruculg i[ )anorefilebmu(
.ieniramuc-ixordih-7 la dinoruculg ed \mrof bus \niru nirp \nimile es
,\vitca a]natsbus etse aniramuc-ixordih-7 \c enupuserp es ,leftla eD
.)31 ,4( gurdorp nu raod dniif aniramuc
itolileM nid roletcartxe a]neicife tai]nedive ua ecinilc iidutS
.)31( ) VIXX .bat( cita fmil me de i[ \saon e v \] neicifus ni n` abreh

ii]cnufsid n` abreh itolileM nid roletcartxe eletcefE .VIXX .baT


)31( ecinilc iiduts – ecitafmil i[ esaonev
\zoD
citsongaiD
etcefE \taruD \cinliz tcartxE
i]neicap
)gm(
: aerecuder eliz 51 002 \]neicifusni nid tacsu tcartxE
iulumede - \saonev abreh itolileM
rolepmarc - \cinorc
enrutcon
ed iei]aznes -
”elerg eraoicip“

noriM acnA 651


ecinorc esaonev ieţneicifusni aiparetotiF

\zoD
citsongaiD
etcefE \taruD \cinliz tcartxE
i]neicap
)gm(
evitizop etcefe − − \]neicifusni tcartxe : taraperP
\saonev abreh itolileM nid
\tibelf al tazidradnats(
)\niramuc %50,0
\dizotur i[
aered\cs 21 02 mede nid tcartxE
a \vitacifinmes inâm\tp\s citafmil uc abreh itolileM
iulumede \niramuc %02
aered\cs inul 6 etatitnac mede nid tacsu tcartxE
iulumede \tnelavihce citafmil abreh itolileM
gm 8 uc
\niramuc

ăcitueparet nî erazilitU .3 .3 .6
,erata ac lategev lus udorp ,ecitafmil i[ esaon ev elii]cnufsid n~
n` nr etni tâta \zaertsinim da es atsec a nid etuni ]bo etcartxe i[ mucerp
.)31( nr etxe i[ tâc ,i z/\n iramuc g m 03 – 3 a l eraot\znu pseroc \zod
\taraperp eizufni ed \mrof bus azilitu etaop es abreh itolileM
a l \ pa ed \ nac o i[ t a zirev lup lat egev sudo r p e]i rugnil 2 – 1 nid
2 ed eizufni \nac o \dnamocer eS .\zaertlif es etunim 01 \pud ;erebreif
.\saon ev \]neicif usni ed erao [u elemrof n ` iz/iro 3 –
.emsalpatac ed \mrof bus lacol acilpa etaop es lategev lusudorP
ed \lage etatitnac o uc \ zaet c emu es lategev lu sudorp , atsaeca urtneP
.\ tatcefa an oz ep \cilpa e s iopa i[ \csaec\r es \s \sal es , erebreif al \pa
e t a r a p e r p r o n u a ] n e n o p m o c n ` \ r t n i a b r e h itolileM nid etcartxE
®LIZNEMELC :ecinorc esaonev ie]neicifusni lutnematart n` etazilitu
®LONEVOCSAP ,N-/ETROF ®NISRAVIDEM ,®TOLANEV ,TS
. )71 ,31 ,4( OVON

751 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


ecinorc esaonev ieţneicifusni aiparetotiF

esrevda iițcaeR .4 .3 .6

tsof ua un abreh itolileM nid roletaraperp aerartsinimda aL


.ereves esrevda etcefe etalanmes
eletcefe eze]netop \s top abreh itolileM nid eletcartxE
aerartsinimda \dnamocer es un ,vitom tseca nid ,i[ roletnalugaocitna
e tse ,aenemesa eD .\n irafraw i[ \niripsa uc tnetim ocnoc arotseca
roli]neicap abreh itolileM nid roletcartxe aerartsinimda \tacidniartnoc
.)31 ( e citapeh i i]cnufsid uc

amozihr itaeluca icsuR .4 .6


i a i n i c \ d \ r e d i ] i ]o sn ` i i m o z i r \ t n i z e r p e r
ailimaf nid .L sutaeluca sucsuR ieiceps
ed elirimuned bus \tucsonuc eaecailiL
.\saonips \redei uas epmihg
uc tsubrabus nu etse elepmihG
ed \mrof n` etac ifimar eneir e a iniplut
etnec serivrepmes i idalcol if \tnizerP .\fut
tnu s erac ep trucs nips nu -rtn` etauneta
iet c arb n` etamro f snart elez nurf esupsid
tnus eletcurF .elirolf i[ esaonarbmem
.)8 ,7 ,6 ( ei[or e r aoluc ed ecab .L sutaeluca sucsuR

ăcimihc eițizopmoC .1 .4 .6

ed etavired ecilorets eninopas eni]noc amozihr itaeluca icsuR


,\nicsuroculged ,\dizocsur ,\nicsur( lonegocsuroen i[ lonegocsur
,elitalov enepretonom ,enonihcartna ,edionovalf ,)\dizocsuroculged
. )0 1 , 9 , 8 ( \ c i n a r u f o z n e b \ r u t c u r t s u c i [ u p m o c
noriM acnA 851
ecinorc esaonev ieţneicifusni aiparetotiF

O
R
O

O
H
a
c
i
d
i
c
u
l
g
a
n
e
t
a
c
=
R
a
n
i
c
s
u
r
H
O

O
R
a
z
o
c
u
l
g
O

O
H
a
c
i
d
i
c
u
l
g
a
n
e
t
a
c
=
R
a
d
i
z
o
c
s
u
r

cigolocamraf liforP .2 .4 .6
ed eires o \zaeroilema amozihr itaeluca icsuR nid eletcartxE
ed ei]aznes ,ererud( \cinorc \saonev a]neicifusni nid emotpmis
,tirurp( eladioromeh elinui]cefa i[ )tirurp ,mede ,”elerg eraoicip“
xelpmoc cigolocamraf liforp nu ua ecilorets eleninopaS .)emirutsu
: oviv ni i[ ortiv ni iiduts esaoremun ed tidevod
-α rolirotpecer aeravitca nirp \saonev ei]cirtsnoc cudorp ƒ
,icigrenerda
nirp rolemede aeramrof i[ \ralucsav aetatilibaemrep cuder ƒ
nid i inacilgoetor p \zaednics erac \miz ne ,iez atsale aerabihni
;ralucsav luiletodne
951 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
ecinorc esaonev ieţneicifusni aiparetotiF

rolelulec ie]narelot aeret[erc nirp rotcetorposav \zaenoi]ca ƒ


ela evicon ele]nicesnoc cuder ,tpaf ed ; eixopih al elailetodne
iululevin aered\cs( ralusit i[ ralulec levin al ieixopih
e d a erarebile uc 2A iezapilo fsof aeravit ca ,P T A ed ralulecartni
elelulec ed rolelifortuen aerareda ,irotamalfniorp irotaidem
; )elailetodne
ai] alucric \zae vitca i[ eci tafmil rol esav aetati cinot cserc ƒ
.\citafmil
a]neicifusni n` amozihr itaeluca icsuR nid eletcartxe a]neicifE
n i r p i [ \ t a m r i f n o c t s o f a e l a d io r o m e h e l i n u i ] c e f a i [ \ c i n o r c \ s a o n e v
.)31( ec inilc iiduts

ăcitueparet nî erazilitU .3 .4 .6
ronu a]nenopmoc n` \rtni amozihr itaeluca icsuR nid etcartxE
,ONOM ®ESAIBONEV ,NEVOCSUR( nretni zu ed etaraperp
,LEG NEVOCSUR( nretxe i[ )®LIRDOBELHP ,ESAIBONEV
lutnematart n` etazilitu )N ®LIRDOBELHP ,®LATCEROCSUR
.ecitafmilonev rolii]cnufsid
icsuR nid roletcartxe a \nretni aerartsinimda \dnamocer eS
iz/ilonegocsur gm 11 – 7 al eraot\znupseroc ezod n` amozihr itaeluca
.)71 ,31(

esrevda iițcaeR .4 .4 .6
.ecitilomeh tnus amozihr itaeluca icsuR nid ecilorets eleninopaS
roledizonopas azilordih nirp eret[an uai erac ,)ilonegocsur( iinocilgA
n~ .ecitilomeh i]\teirporp ua un ,lanitsetniortsag iulutcart lulevin al
etadizocilg rolemrof \raoirepus etalibinopsidoib o ua iilonegocsur ,sulp
e raoirepu s elet nemges n ` b rosba es ,il ibulosopil dniiF .erao t\znupseroc
.lumred i[ lumredipe \]niru[u uc \zaertenep i[ eri]bus iulunitsetni ela
icsuR nid eletcartxe ,\cituecamraf airtsudni n` ,evitom etseca niD
nirp \libalaerp erarculerp o \pud iamun etazilitu tnus amozihr itaeluca
.)8 ,7( ilonegocsur al etatilatot n` etazilordih tsof ua eledizonopas erac
noriM acnA 061
ecinorc esaonev ieţneicifusni aiparetotiF

xetroc sidilemamaH .5 .6
muilof sidilemamaH
elez n urf ,vitcepser i[ ele]r a ocs \tnizerper
-igriv silemamaH aiceps al ed etatlocer
.eaecadilemamaH ailimaf nid .L anain
lutse nid \ranigi r o ,atnalP
uc tsubra nu etse ,droN ed iiciremA
i[ \zab al ecirtemisa ,elavo ,etal eznurf
. )9 ,8( \nebl a g eraoluc ed ,icim irolf

ăcimihc eițizopmoC .1 .5 .6
-raocs la tneu titsnoc lulapicnirP
cetse ma nu ,lunin atilem a mah etse role]
.\zolemamah-liolag-O-id-5,’2-β i[ -α ed .L anainigriv silemamaH
H
O
H
O
H
O

O
C
O

H
C
2

H
C
O
O
C

O
H
2
O
H
O

O
H
H
O
H
O
H
O
n
i
n
a
t
i
l
e
m
a
m
a
h

,)iremogilo ,iremid( ilodinaicotnaorp ni]noc iam ele]raocS


ed t alag ,\nihetacipe ed talag ,\nihetacolag ,\nihe tac( ilo-3-navalf
161 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
ecinorc esaonev ieţneicifusni aiparetotiF

,\zoculg-liolagatnep ,\zolemamah-liolag-O-irt i[ -id ,)\nihetacolagipe


. lital ov ielu i[ cilag dica
i]\titnac n` \sn` ,ninatilemamah ,aenemesa ed ,ni]noc eleznurF
.)91 ,01 ,9 ,8( ecinovalf edizocilg i[ litalov ielu ,ilodinaicotnaorp ,esuder

cigolocamraf liforP .2 .5 .6

n ` n r e t x e \ z a e r t s i n i m d a e s xetroc sidil e m amaH n i d e l e t c a r t x E


n` ,\zaeroilemA .socirav iulumordnis la citamotpmis lutnematart
\t a r otad etse a]neicifE .”e lerg eraoicip“ ed ai]az n es i[ aererud ,laiceps
erac rolilodinaicotnaorp ,sela iam ,i[ icilonefilop roli[upmoc
: nirp ro ta malfniit na \zaenoi]ca
tce f e cinretup uc irota idem ron u iezetnis aerabihni ƒ
eravitca ed lurotcaf ,)4BTL( 4B aneirtocuel : rotamalfniorp
; )FA P( \ratehcalp
evitcaer iiceps elenu ed esudorp eralulec rolinuizel aerecuder ƒ
,lixo rdih lulacid ar ,d ixorepu s noina lu lac idar( iul unegixo ela
.)telgnis lunegixo
,laro tâta ,\zaertsinimda es muilof sidilemamaH nid eletcartxE
la i[ ecinorc esaonev ie]neicifusni lutnematart n` lacol i[ tâc
nid ecinovalf eledizocilg i[ iilodinaicotnaorP .eladioromeh rolinui]cefa
ac ,i[ ralucsav iuleter e p a]netsizer cserc ro letca r txe a]nenopmoc
ed ai]irapa uc ralucsav e l e terep ni r p iemsalp ae r adusxe c uder ,eramru
.)91 ,31 ,01 ,8( emede

ăcitueparet nî erazilitU .3 .5 .6

t c o c e d e d \ m r o f b u s \ z a e r t s i n i m d a e s xetroc sid ilemamaH


e d \mrof bus i[ \pa lm 052 al lateg ev sudorp g 01 – 5 n id taraperp
N ®NIROCSEA( ereicosa ed etaraperp n` etanoi]idnoc etcartxe
.)®NALURTONEV ,EBLAS
noriM acnA 261
ecinorc esaonev ieţneicifusni aiparetotiF

; eizufni ed \mrof bus \zaertsinimda es muilof sidilemamaH


051 \guada es erac etsep lategev sudorp g 3 – 2 nid \raperp es atsaeca
2 cinliz \dnamocer eS .etunim 01 \pud \zaertlif es ; erebreif al \pa lm
.esem ertn` \taraperp t\psaorp eizufni ed in\c 3 –
rotlum a]nenopmoc n` \rtni muilof sidilemamaH nid eletcartxE
,7 P NEVEWEH ,OVON ®LONEVOCSAP( nretni zu ed etaraperp
)®PRETIRAV ,NEDATUC( nretxe i[ )0,1 EMERC ®NASUCSEA
.)71 ,31 ,8( esaonev rolii]cnufsid lutnematart n` etneicife

esrevda iițcaeR .4 .5 .6
a \nretxe aerartsinimda al esrevda ii]caer etalanmes tsof ua uN
.xetroc sidilemamaH nid roletaraperp
-emamaH nid role ta raperp a \tagnuledn` \nretni ae r artsinimdA
eratcefa i[ \cirtsag eratiri ed enemonef animreted etaop muilof sidil
. )91 ,31 ,01 ,8( \citapeh

nî etneicife elategev evitca iipicnirp/esudorp etlA .6 .6


esaonev rolinuițcefa lutnematart
nid i]iutitsnoc iremilop i[ iremogilo tnus iilodinaicotnaorP
\nihetacolag ,\nihetacipe i[ \nihetac( loid –4 ,3 – navalf pit ed i]\tinu
cselibats es erac ertn` )\nihcelezfaipe i[ \nihcelezfa ,\nihetacolagipe i[
aeragel nirP .7-C → O → 2-C uas 6-C → 4-C ,8-C → 4-C irut\gel
irutcurts eret[an uai loid – 4 ,3 – navalf pit ed roli]\tinu a \viseccus
al \nâp( eremilop i[ )eciloid – 4 ,3 – navalf i]\tinu 01 – 2( eremogilo
.)22,12 ,02 ,01( )eciloid – 4 ,3 – navalf i]\tinu 05
,erem( etcurf n` iram i]\titnac n` cses\g es iilodinaicotnaorP
.iaec i[ niv ,\talocoic ,)irugurts ,erep
i]\teirporp ua ,eremogilo elirutcurts laiceps n` ,iilodinaicotnaorP
.elarivitna i[ eraotamalfniitna ,elaromutitna ,enegatumitna ,etnadixoitna
361 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
ecinorc esaonev ieţneicifusni aiparetotiF

H
O

O
H
H
O

4
H
O

H
O
H
O

O
H
H
O

8
H
O

H
O
2B lulodinaicotnaorp
]anihetacipe-)-(-)8→β4(-nihetacipe-)-([
H
O
H
O

O
H
2
H
O
O

H
O
7

8
H
O

O
H
O

O
H
H
O
1
A
l
u
l
o
d
i
n
a
i
c
o
t
n
a
o
r
p

noriM acnA 461


ecinorc esaonev ieţneicifusni aiparetotiF

uc roletaraperp a]neicife tai]nedive ua etnecer ecinilc iidutS


\saonev \]neicifusni uc ii]neicap al icilodinaicotnaorp iremogilo
.)32 ,02( )VXX .bat( \cinorc

n` icilodinaicotnaorp iremogilo uc roletcartxe eletcefE .VXX .baT


)32 ,02( ecinilc iiduts - ecitafmil i[ esaonev ii]cnufsid
uc tcartxE
\z oD
citsongaiD iremogilo
etcefE \taruD \cinliz uidutS
i]neicap -otnaorp
)gm(
icilodinaic
iam \]neicife \nul 1 051 \]neicifusni -ulbud -otnaorP
aec tâced \tucserc \cinorc \saonev bro *ilodinaic
al \tuni]bo )esaocirav enev(
a aerartsinimda
gm 054
iz/**\nimsoid
: aerecuder eliz 82 003 \]neicifusni obecalp ire m o gilO
iirerud - \cinorc \saonev -ulbud -otnaorp
ieizetserap - bro *icil o di naic
rolepmarc -
enrutcon
rolemede -
iirerud aerecuder - inul 6 006 citafmil mede obecalp ire m o gilO
iinuisnet i[ amru n`( -ulbud -otnaorp
aeret[erc - iei] ne vret ni bro *icil o di naic
ii]\tilibom n` elacigrurihc - o d n a r
i[ iulur\mu )nâs ed recnac tazim
iulu]arb
uas aeraroilema − − i[ sonev mede -itlum ire m o gilO
ai]irapsid uc( citaf mil urtne -otnaorp
rolemotpmis emotpmis nid icilodinaic
:elaurtsnemerp ed e]nimes
n` etatilibisnes *irugurts
,rolinâs aenuiger
,lanimodba mede
aenuiger n` irerud
)\ ni vl e p

561 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


ecinorc esaonev ieţneicifusni aiparetotiF

uc tcartxE
\z oD
citsongaiD iremogilo
etcefE \taruD \cinliz uidutS
i]neicap -otnaorp
)gm(
icilodinaic
\lai]rap aiserger inul 2 x3 \]neicifusni obecalp ®LONEGONCYP
: a \lat ot uas 001 \cinorc \saonev -ulbud
iirerud - ecirav bro
iulumede - lelar a p
e d iei]az nes -
”elerg eraoicip“
iam \]neicife -\tp\s 4 x3 \]neicifusni -apmoc ®LONEGONCYP
urtnep \tucserc inâm 021 \cinorc \saonev vitar
®LONE G ONCYP x2 ® NISATSONEV
: ni r p \t a ula ve 003
aemir\m -
rolemede
ronu a]nedicni -
emotpmis
evitceibus
ed ecires irolav -
,LDL ,loretseloc
LDH
uas gm 05 uc etnetsizerortsag etamlif etamirpmoc - )porhtniW ifonaS( ®NOLETODNE *
iremogilo n` tazidradnats irugurts ed e]nimes nid tacifirup tcartxe gm 051
icilodinaicotnaorp
etse i[ \zetnisimes nirp eni]bo es iz\tsa erac rolecirtic lupracirep nid \dizonovalf **
\nimreted ; gm 005 ®NOLFAD ,®XELARTED ,NIMSOID eletaraperp n` \tanoi]idnoc
,mede( \cinorc \saonev a]neicifusni nid emotpmis ronu a \latot uas \lai]rap eiserger o
.)”elerg eraoicip“ ed ai]aznes ,enrutcon epmarc ,ererud

iam lec ,icilodinaicotnaorp iremogilo uc eletaraperp ertniD


suniP ed a]raocs nid talozi tcartxe - ®LONEGONCYP tsof a taiduts
izica i[ edionovalf ,ilodinaicotnaorp eni]noc erac ).lliM( amitiram
.icilonef
ed \zod n` tartsinimda ,®LONEGONCYP ,ecinilc eliiduts n~
ed ai]aznes i[ aererud ,lumede suder a ,inul \uod ed pmit iz/3 x gm 001
a L . \ c i n o r c \ s a o n e v \ ]n e i c i f u s n i u c i i ] n e i c a p i ] o t a l ” e l e r g e r a o i c i p “

noriM acnA 661


ecinorc esaonev ieţneicifusni aiparetotiF

i[ rolemede a \latot eiserger o tartsigern` a-s i]neicap ertnid %06 .xorpa


e r a o i c i p “ e d a i ] a z n e s ; e r a o i r e fn i r o l e r b m e m l u l e v i n a l e d r o l i r e r u d
.)2 2( i]atart ii] ne icap ertn id %33 al t e lpm oc tur\ psid a ”elerg

n` \cinorc \saonev a]neicifusni nid emotpmis ronu aisergeR .81 .giF


)inul 2 ed pmit iz/iro 3 ed gm 001( ®LONEGONCYP uc lutnematart
)22( )00 02 ,ileg nacrA \pud(

®LONEGONCYP \cinorc \saonev \]neicifusni uc ii]neicap aL


.®NIS AT SON E V tâced tnei c ife iam if a tidevod a-s
a]nedicni i[ elemede vitacifinmes suder a ®LONEGONCYP
elerg eraoicip“ ed ei]aznes ,eralucsum epmarc ,ererud( emotpmis ronu
ecires elirolav tuz\cs a ,sulp n` ;)eri[orn` ,enrutcon emede ,”etisobo i[
.lu-LDH atcefa a \r\f iulu-LDL i[ iululoretseloc ela
tsof a ®NISATSONEV iulutaraperp a \saotamedeitna aenui]cA
elirolav ta]neulfni a un ®NISATSONEV ,sulp n~ .\taredom iam
.)32( )91 .gif( ecires roledipil
761 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
ecinorc esaonev ieţneicifusni aiparetotiF

®LONEGONCYP uc lutnematart n` rolemede aisergeR .91 .giF


)32( )2002 ,hcoK \pud( )iz/gm 006( ®NISATSONEV i[ )iz/gm 063(

ed ti refid telpmoc cigolo c amraf liforp nu era ® LONE GONCYP


\bihni anicse ec pmit n` ,leftsA .®NISATSONEV nid ienicse la lec
,sonev eleterep n` α2FGP ed azetnis \zaelumits ,azadinorulaih ,azatsale
®LONEGONCYP ,+2aC al elailetodne rolelulec aetatilibisnes et[erc
,ecietorp irutcurts etimuna ed aeragel nirp ,lapicnirp n` ,\zaenoi]ca
lulevin al ON ed iezetnis aeralumits i[ vitadixo iuluserts aerecuder
.sonev iuluiletodne
ralucsav iuleterep a]netsizer et[erc ®LONEGONCYP
ela etarugif eletnemele i[ \msalp urtnep aetatilibaemrep i-udnâcuder
ed \]af etatinifa ua ®LONEGONCYP ela etnenopmoc elenU .iulegnâs
i[ anihetac ,leftsA .sonev luiletodne nid ecietorp irutcurts etimuna
anitsale ,vitcepser i[ lunegaloc ed \gael es icilodinaicotnaorp iiremogilo
ii[celpmoc ,\nitsale i[ negaloc ed eribesoed erpS .ralucsav eleterep nid

noriM acnA 861


ecinorc esaonev ieţneicifusni aiparetotiF

i]netsizer tnus icilodinaicotnaorp iremogilo-\nitsale i[ \nihetac-negaloc


®LONEGONCYP .iezatsale ,vitcepser i[ iezanegaloc aenui]ca al
adizoturliteixordih tâced tneicife iam ralucsav eleterep leftsa ”et[er\tn`“
i]azilitu tnevcerf \zetnisimes ed i[upmoc ,iedizodirepseh anoclaclitem i[
.ecinorc esaonev ie]neicifusni lutnematart n`
etativi tca o-rtnir p \zaezire tcarac es iiro tamalfni elesecorP
e d iirotcaf e gurtsid a u rtnep ,er ac eraticogaf r oleticocu el a \tucserc
.iulunegixo ela evitcaer iiceps cudorp ,enuiserga
levin al ereves ir \ cifidom cudn i iulunegi xo e la evit c aer eliicepS
lu -N DA ,ele diculg ,iizic a onima , elenietorp \za edixo ec eraoed ralulec
nid tseca ,ecigoloib elen a rbmem nid etarutasen e ledipil \zaedixorep i[
.eranarbmem ii]\tilibaemrep aeraretla nirp es-udnâcudart tcefe \mru
,eranarbmem eledipil nid i]arutasen i[arg rolizica aeradixorep nirP
i[ \lailetodne aetatilibaemrep cserc iulunegixo ela evitcaer eliiceps
.roleme de ai]ira pa \zaezirovaf
top iulunegixo ela evitcaer eliiceps ,etcefe etseca ed \rafa n~
iulurotcaf aeravitca nirp rotamalfni lusecorp acifilpma uas/i[ a[nalced
tpe rd era Bk-FN aerav itcA .)Bk-FN( Bk e i]pir csnart ed raelcun
:e r a otamalfn iorp enikot ic ed iei]cudorp aeret[e rc \]nicesnoc
. )afla-FN T( \laromut \zorcen e d afla lurotca f , )2-LI( 2- anikuelretni
ed elelucelom urtnep roleneg ai]pircsnart i[ \zaelger Bk-FN
1 - \ r a l u l e c r e t n i e n u i z e d a e d a l u c e lo m , a n i t c e l e s - E : \ r a t i c o c u e l e n u i z e d a
; ) 1 - M A CV ( 1 - \ r a l u c s a v \ r a l u l e c e n u i z e d a e d a l u c e l o m , ) 1 - M A C I (
ed i [ uile todne al roleti c ocuel aerareda ed erao t\znup s\r tn us aetseca
i[ e leticolun arG .tamalf ni lutus e ] n` elifortu en ion ed aeraturcer
lunemul latot uas lai]rap \zaerutbo uiletodne ed \reda erac eleticonom
en ikot ic ,)FA P( \ratehca lp eravitca ed lurotca f \zaerebi le ,ralucsav
.ecitiloetorp emizne i[ eraotamalfniorp
n` tnatropmi lor nu \caoj iulunegixo ela evitcaer eliicepS
®LONEGONCYP .ecinorc esaonev ie]neicifusni azenegotap

961 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


ecinorc esaonev ieţneicifusni aiparetotiF

evitcaer iiceps esaoremun ed \]af )regnevacs( rotatpac nu ac \zaenoi]ca


ac ,i[ )telgnis lunegixo ,dixorepus noina lulacidar( iulunegixo ela
.vitadixo luserts uc etaicosa iirotamalfni elesecorp ecuder ,eramru
elelulec n` dixonom ed azetnis \zaelumits ®LONEGONCYP
eD .iralucs av roli]erep aeraxal e r \nimreted ec aeec elailetodne
ii r\gerga a erabihni ni rp \saon ev azobmo r t eniverp ,aenemesa
.)32 ,22 ( cires iu luloretseloc aerecuder i[ eratehcalp
i[ \rugis \vitanretla o \tnizerper ®LONEGONCYP
.ecinorc esaonev ie]neicifusni la cisalc lutnematart al \tneicife

: EIFARGOILBIB

nosirraH :nI .roli]\timertxe ela eralucsav iloB .JV uazD ,AM regaerC .1
.2551-2451 ,aroeT 1002 © thgirypoC .enretni ienicidem eliipicnirP
lanoitaR :nI .metsys ralucsavoidraC .EV relyT ,R lesnäH ,V zluhcS .2
.861-701 ,1002 ,galreV-regnirpS :grebledieH ,nilreB .yparehtotyhP
bus( \nretni \nicideM :nI .rolenev eliloB .A ui[eilI ,V uvrâP ,L misarehG .3
.2231-1721 ,4002 ,\lacideM .dE :it[erucuB .)II .lov ;.L misarehG ai]cader
.enicideM labreH :nI .esaesid ralucsavoidraC .V nnamletniF ,FR ssieW .4
.281-731 ,0002 ,galreV emeihT groeG :kroY weN ,tragttutS
.1002 ,\lacideM .dE :it[erucuB .lacidem ranoi]ciD .V usuR .5
\lacideM .dE :acopaN-julC .)III .lov( \cituecamraf \cinatoB .M [am\T .6
.9991 ,”unagei]aH uiluI“ \ratisrevinU
.ilarutan icinepret i[upmoc - eizongocamraF :nI .ediorets ,edionepretirT .I aginO .7
.101-54 ,7002 ,”unagei]aH uiluI“ \ratisrevinU \lacideM .dE :acopaN-julC
al A al ed elanicidem etnalP .C eiaosotorpA ,M unaicn\H ,A noriM ,U ucsen\tS .8
.4002 ,”apoP .T .rG“ .dE : i[aI .citueparet seretni ed rolesudorp ela iifargonom ;Z
,elanicidem etnalP :nI .edizonopaS .U ucsen\tS ,E ucserogirG ,I ieluiC .9
.586-036 ,I .lov ,3991 ,\lacideM .dE :it[erucuB .eiparetotif i[ eimihcotif
:revodnA .stnalp lanicideM ,yrtsimehcotyhP ,ysongocamrahP .J notenurB .01
.5991 ,dtL tpecretnI
.eliforp cituepareht dna scitenikocamrahp ,ygolocamrahp :nicseA .RC irotriS .11
.391-381 :)3( 44 ;1002 hcraeseR lacigolocamrahP
noriM acnA 071
ecinorc esaonev ieţneicifusni aiparetotiF

-itna dna esatsale-itnA .L enebiaS ,G inidlA ,R inafetS ,M iniraC ,MR onicaF .21
,xileh aredeH morf sninegopas dna sninopas fo seitivitca esadinorulayh
rieht ot gnitubirtnoc srotcaf :sutaeluca sucsuR dna munatsacoppih sulucseA
)miehnieW( .mrahP .hcrA .ycneiciffusni suonev fo tnemtaert eht ni ycaciffe
.427-127 :823 ;5991
.3002 ,POCSE .shpargonoM POCSE *** .31
ycaciffe lacinilc evitarapmoC .WP rekcüL ,V tsoJ ,P nielK ,M fuaknU ,D nheR .41
cinorhc htiw stneitap ni tcartxe tuntsehc-esroh dna sniturexo fo ytilibarelot dna
.784-384 :)I( 64 ;6991 .seR gurD/.hcsroF-.mienzrA .ycneiciffusni suonev
suonev cinorhc rof tcartxe dees tuntsehc-esroH .E tsnrE ,HM relttiP .51
:431 ;8991 lotamreD hcrA .weiver citametsys desab-airetirc a :ycneiciffusni
.0631-6531
– ycneiciffusni suonev cinorhc fo ypareht lanoitaR .K ekseerG ,B regnillittO .61
CMB .tcartxe sdees tuntsehc-esroh fo esu cituepareht eht fo stimil dna secnahc
.5-1 :1 ;1002 sredrosiD ralucsavoidraC
.5991 ,nizideM rüf galreV rotnaC oitidE : .ttrüW/frodneluA .etsiL etoR *** .71
aidrauG ,P onarreS ,J odagleD ,E zeuqzáleV ,JF odilleB-zoñuM ,MM onabircsE .81
.332 :73 ;7991 sititamreD tcatnoC .nicsea ot eud airacitru tcatnoC .J édnoC ,J
mrahpdeM :tragttutS .slacituecamrahpotyhP dna sgurD labreH .M lthciW .91
.4991 ,srehsilbuP cifitneicS
; 3002 weiveR enicideM evitanretlA .)sCPO( snidinaycohtnaorp ciremogilO *** .02
.054-244 : )4( 8
fo seitreporp cigoloib dna ytivitca tnadixoitnA .F iligriV ,G hcabmiR ,L rekcaP .12
eerF .lonegoncyP ,krab )amitiram suniP( enip morf tcartxe hcir – nidinaycorp a
.427-407 :)6/5( 72 ;9991 enicideM & ygoloiB lacidaR
;0002 aiparetotiF .ycneiciffusni suonev cinorhc ni ®lonegoncyP .P ilegnacrA .22
.442-632 :17
cinorhc ni ®lonegoncyP dna ®nisatsoneV fo yduts evitarapmoC .R hcoK .32
.5-1 :61 ;2002 .seR .rehtotyhP .ycneiciffusni suonev

171 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


evizulco elairetra iilob iş iezorelcsoreta aiparetotiF

7 lulotipaC

IȘ IEZORELCSORETA AIPARETOTIF
EVIZULCO ELAIRETRA IILOB

erac \tairav etraof eigoloite o uc enui]cefa o etse azorelcsoretA


.)2 ,1( uidem i[ eram urbilac ed eleretra \zaeziv
\caoj l` iezorelcsoreta ai]ulove i[ ai]irapa n` tnatropmi lor nU
i e i ]atalido sav aerecuder n` \tsn oc atsaecA .\l ailetodn e ai]cnufsid
iirecuder uas/i[ iir\vitcani a eramru ac xulf ed etaidem elailetodne
gnixaleR devireD-muilehtodnE = FRDE( ON ed iir\rebile i[ iezetnis
rolirotcaf ii]\tivitca i[ iezetnis aeret[erc uc tnetimocnoc )rotcaF
.)1( i eniletodne l upit ed irot c irtsnocosav
\tanoi]idnoc etse e ci torelcsoreta rolic\lp aere nuped i[ aeramroF
ecitorelcsoreta elic\lp ,\luger eD .lacol cimanidomeh lusutats ed i[
e niugn as eleteh calp i[ el eticon om ,L DL elelucit rap erac n` en oz n` rapa
er ac n` uas \t uz\cs etse e rac efrof ed aenuisnet e rac n` eno z ( \zaenoi]ats
ae rareda eta tilicaf tnus en oz ed le f tsa n~ .)srevni snes n` \ lucric elegnâs
ae r a lumuca uc rolenieto rpopil a \lailetodne a zoticsna rt i[ \ralulec
.ie mitni lulev in al \mru nid arotseca
etse iemitni lulevin al vitadixo luserts erac n` elii]idnoc n~
er t\c ed iulun egixo ela evitcaer iiceps ed e i]cud orprepus( tucserc
i [ elailetod ne edeten eralucsum elelulec ,etavitca elegaforcam
etse tadixo-LDL .evitadixo ir\cifidom \refus LDL ,)elamitni
e l a i l e t o d n e b u s r o l e g a f o r c a m i a i ro t p e c e r i ] i m u n a e r t \ c e d t u c s o n u c e r
n u u c , e l e g a f o r c a M . a e t s e c a e r t \ c e d t a t i c o g a f i [ )srotp ecer regnevacs (

noriM acnA 271


evizulco elairetra iilob iş iezorelcsoreta aiparetotiF

,)loretseloc ed iretse ,loretseloc( ecidipil inuizulcni n` tagob tuni]noc


.)sllec maof( esaomups elulec ed citsiretcarac tcepsa nu \t\pac
tsecA .iemitni lulevin al tnenamrep etaturcer tnus eleticonoM
a \ralulec enuizeda ed e lucelom ed iilimaf iert ed taidem etse secorp
enirgetni ,enitceles : tadixo-LDL ed \sudni etse \c erap es \zetnis ror\c
etrap caf erac nid rolenilubolgonumi a enuizeda ed elucelom i[
ed elucelom i[ )2- i[ 1-MACI( eralulecretni enuizeda ed elucelom
luiletodne nirp roleticonom aerargiM .)1-MACV( eralucsav enuizeda
-omehc anietorp( enikomehc ronu aenui]ca bus \zaezilaer es lairetra
nid etavired editpep ,tadixo-LDL ,)1-PCM \raticonom \tnatcarta
.cires iulutnem e lpm oc a a5C atnenopm o c ,\nitsa le i[ negaloc
lulevin al enietorpopil ed aeralumuca – esecorp etseca etaoT
e d a e r a m r o f i [ r o l e t i co n o m a e r a t u r c e r , a r o t s e c a a e r a d i x o i [ i e m i t n i
.)skaerts yttaf( ecidipil iruirts ed ai]irapa al cudnoc – esaomups elulec
lulevin al edeten eralucsum rolelulec ii r\refilorp a eramru aC
,)eroc dipil( eralulecartxe ecidipil enoz ienu iir\tlovzed a i[ iemitni
n~ .)emaoretaorbif( esaorbif rolic\lp eret[an uad ecidipil eliruirts
– lairetra iuleter e p ela ir ut arts i ert elec etaot e rutam esao r bif elic\lp
ir\mrofsnart \refus – aititnevda acinut i[ aidem acinut ,amitni acinut
muc esecorp ronu a eramru ac \[aorgn` es amitni acinuT .ecigolotap
aeralumuca i[ edeten eralucsum rolelulec aerarefilorp ,azorbif tnus
ed iiredreip \tirotad \zai]bus es aidem acinuT .edipil ed \ralulecartxe
, \ z o r b i f e d \ t a t c e f a e t s e ai titnevda a c i n u t r a i , \ d e t e n \ r a l u c s u m \ s a m
.)2( eraz iralucsavoen i[ \raticofm il erartlifni
nu uc moreta ed ic\lp i enu ai]areclu u as arutpu r ,arusif nirP
.\tacilpmoc moreta ed acalp \zaemrof es edipil ed tucserc tuni]noc
\zobmort ed secorp nu \zai]ini moreta ed iic\lp arutpur ,arusiF
lunegaloc ed eniugnas roletehcalp aerareda ed tanimreted
-obmort etnemgarf amrof top es iic\lp arutpur nirP .lailetodnebus
iilobmeorcim ,larberec levin aL .ilobmeorcim etimuned esaotamoreta

371 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


evizulco elairetra iilob iş iezorelcsoreta aiparetotiF

\nairanoroc ai]alucric n` i[nujA .iirotiznart ecimehcsi irucata \nimreted


ecudnoc ,iro etlum ed ,erac \cidracoim eimehcsi cudorp iilobmeorcim
.)2 ,1( cai dr a c pots n irp eseced al
azenegotap n` tnatropmi lor nu \caoj ecitorelcsoreta elinuizeL
larberec cimehcsi iulucata ,cidracoim iulutcrafni ,elarotcep ienigna
.ecirefirep elairetra iilob ,uirotiznart
i[ i]acilpmi tnus ecitorelcsoreta rolinuizel ai]ulove i[ ai]irapa n~
: tnus i]natropmi iam erac ertnid csir ed iirotcaf i[oremun
,lutamuf ,)eimedirecilgirtrepih ,eimeloretselocrepih( eliimedipilsid
ai]atnemila ,aetatizebo ,tarahaz lutebaid ,\lairetra aenuisnetrepih
.)3 ,1( lumsiratnedes ,\lamina enigiro ed imis\rg n` \tagob
sela iam etazilitu tnus iezorelcsoreta lutnematart i[ aixaliforp n~
earanyC i[ sublub ivitas iillA nid etcartxe \zaenoi]idnoc erac etaraperp
.muilof
,\tnaretilbo aitapoiretra( \cirefirep \lairetra alaoB
iulunemul aeratsugn` nirp \zaeziretcarac es )\cirefirep aitapoiretra
iam elec ;ecirefirep eleretra n` niugnas iuluxulf aerecuder i[ ralucsav
.eraoir e fni rolerbm e m eleretra tnus etatcefa
aerenuped etse ecirefirep elairetra iilob a \zuac alapicnirP
lulevin al sela iam ,iidem i[ iram eleretra n` ecitorelcsoreta rolic\lp
lulevin al ed roletizoped aeret[erC .\lairetra eracifimar ed rolenoz
,er amru aC .lairetra lun e mul visergorp ecuder ecito r elcsoreta rolic\lp
enemonef rapa i[ edacs eraoirefni elerbmem \giri erac niugnas luxulf
elairetra iilob ainegotap n` i]acilpmi irotcaf i]lA .\lacol eimehcsi ed
elesecorp ,vitadixo luserts ,\lailetodne ai]cnufsid tnus ecirefirep
. iirotamalfni
nirp raticifed ciref irep lairetra iuluxulf \z aetpada es l umsinagrO
a \ vise rgorp aeratalid( \la iretra er aledomer :emu na i[ ,em sinacem \uod
esav ed ele]er ienu ai]irapa( azenegoigna i[ )sot\n\s lairetra iuleterep
.)elaretaloc
noriM acnA 471
evizulco elairetra iilob iş iezorelcsoreta aiparetotiF

ai]acidualc etse ecirefirep elairetra iilob cificeps lumotpmiS


er a c \ra lucsum \pmarc o ,tpaf ed ,etse atsaeca ;\tneti mretni )aererud(
ac erapa aereruD .suaper n` erapsid i[ cizif iulutrofe lupmit n` erapa
la ralucsum iulutuse] lulevin al ed negixo ed iuluticifed a eramru
i[ suaper n` \t sisrep ae r erud er eves e lemrof n~ .erao irefni rolerbmem
.etatcefa ienoz lulevin al \laec\r ed ei]aznes i[ iizetserap ed \ti]osn` etse
al \nâp lutneicap egrucrap o erac ep a]natsid – ei]acidualc ed elecidnI
aeraulave urtnep tazilitu tnevcerf uiretirc nu etse – iirerud ai]irapa
etla ed i[ \ti]osn` etse \tnetimretni ai]acidualC .iilob ii]\tireves
aerarusif i[ aera[orgn`( etanatuc ecifort ir\rublut tnus muc emotpmis
lulevin al ii[or i[ icim etep ed ai]irapa ,ii]\tizolip aerecuder ,roliihgnu
.)7-4( ecimehcsi ereclu ,rolebmag ela emede ,eralucsum iiforta ,)iileip
elairetra iilob ela ii dats 4 \tsixe enia tno F – ehcireL \puD
: r ol e motpm is aetatireves e d ei]cnu f n` ecirefirep
;eimehcsi ed rolemotpmis a]nesba – I luidats ƒ
\ tnetimretni ei] a cidualc uc trofe ed eimehcsi – II luidats ƒ
– bII ; srem ed m 00 2 ets e p al ei] a cidualc – a I I luidats(
; )srem ed m 002 ed ni] up iam al ei]acidualc
; tibuc ed n` irerud uc suaper e d ei mehcsi – III luidats ƒ
i[ tibuced n` irerud uc suaper ed e imehcsi – VI luidats ƒ
. e tan atuc eci f ort ir\rublut
: e n upuserp ecirefirep ela iret ra iilob lutnematarT
; srem ed ii]icrexe sela i am ,cizif tnemanertna ƒ
,\lairetra enuisnetrepih ,tamuf( csir ed rolirotcaf aerecuder ƒ
; )eimeloretse lo crepih ,ei mecilgrepih
-ehcalp etnagerg aitna ,eraotatalidosav( cigol ocamraf tnematart ƒ
.)erat
eraziralucsaver ed eleedecorp iamun e rac n` ii]autis \tsixE
al aob n` aigol otamotpmi s aroilema top )elacig r urihc i[ el acigrurihcen(
. ) 7 ,6( \cir efirep \lairetra
eletaraperp etneicife tnus ecirefirep elairetra iilob lutnematart n~
.muilof eabolib ogkniG nid etcartxe \zaenoi]idnoc erac
571 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
evizulco elairetra iilob iş iezorelcsoreta aiparetotiF

sublub ivitas iillA .1 .7


visulcni ,sublub ivitas iillA lusudorp al eraotirefer elareneg etaD
..1 .3 .4 .tcp al etatnezerp tnus aiutseca a \cimihc ai]izopmoc dnivirp etad

cigolocamraf liforP .1 .1 .7
a ] n e i c i f e t a i ] n e d i v e u a e c in i l c i [ r o t a r o b a l e d i i d u t s e s a o r e m u N
.iezorelcsoreta lutnematart i[ aerineverp n` iuluiorutsu
ed irotcaf iinu \zae]neulfni iorutsu nid eletaraperp i[ luiorutsU
-omeh ,tebaid ,enuisnetrepih ,eimedipilrepih( \zorelcsoreta n` csir
ecitorelcsoreta rolinuizel ai]irapa niverp ,pmit i[aleca n` ,i[ )\zats
tcefe( etnetsixe rolinuizel aiserger \nimreted i[ )negoretaitna tcefe(
.)8( )citorelcsoretaitna
n` csir ed irotcaf ronu arpusa iuluiorutsu a]neulfnI
\zorelcsoreta
.\zorelcsoreta n` rojam csir ed rotcaf nu etse aimedipilrepiH
, n e o j a ( a r o t s e c a i a i ] a r u f lu s i ] n e u t i t s n o c i i n u i [ i o r u t s u e d e l e t c a r t x E
cuder )aniitid-3,1-H4-liniv-2 ,lilaid ed aruflusid ,\nicila ,neojalitem
t a rotad etse l utcefE .% 07 -02 e d ei]r oporp n` lorets eloc ed azetnis
-A oC-GM H( iezatcuder- AoC -liratulg litemixord ih ii]\ti vitca iir\bihni
levin al iululoretseloc azetnisoib n` \tacilpmi \mizne ,)azatcuder
.\vitca iam aec etse anicila ,i]aruflus ii]avired ertniD .citapeh
aenuisnetrepih etse \zorelcsoreta n` rojam csir ed rotcaf tla nU
cudorp luneoja i[ anicila ,iorutsu ed sopa lutcartxE .\lairetra
ae n ui]ca bu S .\lairetra aenuisn e t dacs ,eram ru ac ,i[ e i]atalidosav
es ,ralucsav eleterep nid e deten e r alucsum rolelu lec lulevin al ,arotseca
ec aeec \zaeziraloprepih es \ralulec anarbmem ,+K ed elelanac dihcsed
,ralulecartni +2aC aerecudeR .+2aC ed iuluxulfni a ered\cs o \nimreted
a eraxaler o al ecudnoc ,litcartnoc iulusecorp libasnepsidni
.eralu c sav edeten ii rutalucsum
noriM acnA 671
evizulco elairetra iilob iş iezorelcsoreta aiparetotiF

i[ \reves iam etse azorelcsoreta tarahaz tebaid uc ii]neicap aL


etalizocilg tnus ecietorpopil elinui]carf icitebaid aL .\tazilareneg iam
.aetatin egoreta libare d isnoc e t[erc el ec aeec
tnus iuluiorutsu a \tnaimecilgopih aenui]ca dnivirp eletaD
\c lutpaf tai]nedive a tnecer cinilc uiduts nU .etasrevortnoc ed mertxe
;\telbat/iorutsu ed ereblup gm 003 ,etelbat( ®IAWK lutaraperp
, a i mecilg vitacifinmes edacs )ainamreG ,Hb mG a mrahP rewthciL
8 \pud aimecilg \zae]neulfni un rad cietorpopil luliforp \zaeroilema
.tnednep e d-on ilusnin on tebaid uc ii] neicap al tsop ed ero
\ratehcalp aetatilibagergarepih \c lutpaf tucsonuc enib etsE
azenegotap n` tnatropmi lor nu \caoj \raticifed azilonirbif i[
\zaemrof es esaoutcefed ezilonirbif ienu elii]idnoc n~ .iezorelcsoreta
ivizulco i[ubmort ed ai]irapa al cudnoc erac \nirbif ed etizoped
.)\zobmortoreta(
aeragerga \bihni luneoja i[ anicila ,iorutsu ed eletcartxE
XT( 2A naxobmort ed iir\mrof aerecuder nirp ,lapicnirp n` ,\ratehcalp
aeracifidom i[ \negoxe \]neinevorp ed cinodihara ludica nid )2A
.eratehcalp ecitamsalp ienarbmem ela ecimihc-ocizif roli]\teirporp
epaorpa \bihni ,gk/gm 051-001 ed \zod n` tartsinimda ,t\psaorp luiorutsU
.erartsinimda al ed ero 2-1 ed sruced n` \ratehcalp aeragerga telpmoc
\nirbif ed elirenuped cuder iorutsu ed eletcartxe ,aenemesa eD
a e ret[erc i[ eD .ecitamsa lp ecitilon irbif ii]\tivi tca aeraci f isnetni nirp
.l oc i[ gnoS ,flus uc ro li[u pmoc \tiubirta etse ecitilon irbif ii]\tivitca
e c inretup uc )cinitif ludi ca libisop( \]natsbus o talozi ua )4 .tic( )3691(
a l e r a o t i r e f e r e t a d \ t s i x e u N . e t n a lu g a o c i t n a i [ e c i t i l o n i r b i f e t c e f e
.e]natsbus ietseca a \tcaxe aetatitnedi
\zorelcsoreta n` csir ed rolirotcaf arpusa iuluiorutsu a]neulfnI
gral lurtcepS .\zetnis ed roletnemacidem a aec a tâced \suder iam etse
e r a r t s i n i m d a a l a ] n a ru g i s i [ m u c e r p , i u l u i o r u t s u l a e n u i ] c a e d
ta jilgen ed coled ejatnava tnus tnemila ac as a e razilitu ed \tamrifnoc
.)8( \zetnis ed ai]acidem ed \]af
771 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
evizulco elairetra iilob iş iezorelcsoreta aiparetotiF

iuluiorutsu la negoretaitna lutcefE


iei ]irapa a erineve rp ed ,iul uiorutsu la n eg oretaitna lulai]netoP
exelpmoc i[ elpitlum emsinacem \zab al era ,ecitorelcsoreta rolinuizel
: tnus etn at r opmi i a m erac ertnid
; lo retseloc ed c ir e s iulul e vin aerecuder ƒ
; ecitamsalp ecitilonirbif ii]\tivitca aeret[erc ƒ
,sela iam( negaloc ed iir\lumuca i[ iezetnis aeraunimid ƒ
aerecuder uc ietroa lulevin al )VI i[ I pit ed lunegaloc
tamrifnoc tsof a tcefe tsecA .iemitni iimisorg a \vitacifinmes
tsof ua ecitorelcsoreta elir\tsefinam erac n` oviv ni iiduts ed
n` \tagob \teid o-rtni rp i[ ecinacem inuize l nirp esudni
.)8( )02 .gif( loretseloc

elamitni ieizalprepih arpusa iorutsu ed iireblup lutcefE .02 .giF


loretseloc n` \tagob \teid i[ ecinacem inuizel nirp esudni
)8( )7991 ,dlawnürG i[ vohkerO \pud( )oviv ni uiduts(

-etra eleterep nid elelulec n` edipil ed iir\lumuca aerineverp ƒ


etiutitsnoc tnus e r alulecartni ecidipil ir\l umuca etsecA .lair
LD L , t a d i x o L D L ( c i m i h c e t a c i f i d o m L D L i n u i ] c a r f n i d
noriM acnA 871
evizulco elairetra iilob iş iezorelcsoreta aiparetotiF

aeralumucA .)icitebaid al – talizocilg LDL ,talilaised


\]ni c esnoc tpe rd era tac ifidom L DL ed \ralulecartni
iecirt a m roletn enop moc azetnis( i ezo rbif a eracifisnetni
\cideipm` luiorutsU .eralulec iir\refilorp a i[ )eralulecartxe
i[ cimihc etacifidom LDL elinui]carf ertnid aenui]caretni
.lair e t ra eleterep nid elelulec
a l i i ] \ t i l i b i t p e c su s a e r e d \ c s n i r p L D L i i ] \ t i n e g o r e t a a e r e c u d e r ƒ
ed eletcartxE .cilais dica n` iulutuni]noc aeret[erc i[ eradixo
i ] \ t e i r p o r p u a a ro t s e c a i a i ] n e u t i t s n o c i i n u i [ m u c e r p , i o r u t s u
ela evitcaer iiceps ed eires o \zaezilartuen :etnadixoitna
. LD L aeradi xo niverp , e ram ru ac ,i[ iulunegixo
-ON aeralumits nirp ON ed ecigoloizif rolelevin aeret[erc ƒ
azatetnis-ON ed sudorp ON .e vitut itsnoc iezatetnis
lusunot \zaeludom ,\lanoruen i[ \lailetodne ,\vitutitsnoc
aerareda i[ \rate hcalp aeragerga \bihn i ,rotomosav
a eramrof \cidei pm` ,eramru ac ,i[ uil etod ne ed roleticocuel
.)01 ,9 ,5( moreta ed rolic\lp
;tcartxe cilrag dega = EGA( tinârt\bm` iorutsu ed lutcartxE
vitacifinmes et[erc )ainopaJ ,akasO ,.dtL .oC lacituecamrahP aganukaW
es atsecA .evitutitsnoc iezatetnis-ON aeralumits nirp ON ed ai]cudorp
cetsema n` rol aerarts\p i[ iorutsu ed roliliblub aeratnemgarf nirp \raperp
; )erinârt\bm`( ieremac arutarepmet al inul 01 ni]up lec ed pmit lonate-\pa
.\nietsiclila-S %1,0 i[ \ninigra %36,0 eni]noc
\bihni ,cires luloretseloc ecuder tinârt\bm` iorutsu ed lutcartxE
. )9( \rati c ocuel aerareda i[ \rateh calp aeragerga

iuluiorutsu la citorelcsoretaitna lutcefE


nirp \cilpxe es iul uiorutsu a \citor e lcsor e taitna aenui]cA
.lairet ra iuleterep l ul e vin al ed ecigolotap e secorp ro nu aerecuder
\ tnizerper o iezo relcso reta a eratsefin a m eiru pmit iam aeC
cidipil iulutuni]noc aeret[erC .lairetra eleterep n` edipil ed aeralumuca

971 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


evizulco elairetra iilob iş iezorelcsoreta aiparetotiF

ae r alumits \nimreted )\ zodipil( el ailetodnebu s iemitni elelulec n`


\ralulecartxe \vitcenoc ecirtam ed ai]cudorp i[ eralulec iir\refilorp
ese co r p tnus azorbif i[ \ralu lec aerarefilorp ,azod ipiL .)\zorbif(
.mo reta ed rolic\ lp aeramrof n` elai]nese
i ulet e rep elelulec nid edipil n` lutun i]noc edacs luiorutsU
: nirp lairetra
iezatcuder-AoC-liratulglitemixordih ii] \tivitca aerabihni ƒ
azetnisoib n` \tacilpmi \mizne ,)azatcuder-AoC-GMH(
.citap e h l e vin al iu luloretseloc
, a z a r e f s n a r t l i c a l o r e t s e lo c : A o C - l i c a i i ] \ t i v i t c a a e r a b i h n i ƒ
n~ .iu luloretseloc roliretse aeramrof n` \ta cilpmi \mizne
emizne ietseca aetativitca esaotamoreta elic\lp nid elelulec
.elamron elelulec n` tâced eram iam iro 3 ed etse
erac \mizne ,iezalordih retse liretseloc ii]\tivitca aeralumits ƒ
.iululore ts eloc iir e tse \zaednics
nirp i[ \zaeziretcarac es iezorelcsoreta ela elai]ini eliidatS
\zaerebile 2A azapilofsof eniugnas eletehcalp n~ .iirotamalfni esecorp
-5 i[ azanegixoolciC .eranarbmem eledipilofsof nid cinodihara ludica
ro nu ae r amrof uc cinodi hara i uludica arpusa \ zaen oi]ca a zanegixopil
.)4B a neirtocuel( ir ot a malfnio r p irotaidem
elevin etirefid al cinodihara iuludica adacsac epurertn` luiorutsU
i e z a negixop il-5 uas/i[ i e zanegixo olcic ,2A ieza p ilofsof a erabihni nirp
.)8( irotamalfniorp rolirotaidem aeramrof leftsa dnâcideipm`
lulai]netop taulave ua ecinilc i[ oviv ni ,ortiv ni iidutS
.\z orelcsoreta n ` i orutsu ed roletarape r p la vitaruc i[ vitneverp
, arotseca ia i]neut itsnoc iinu i[ mucerp , iorut su nid eletaraperP
:iezorelcsoreta azenegotap n` etacilpmi esecorp elenu ortiv ni suder ua
al ed \ralulec aerarefilorp ,\ratehcalp aeragerga ,loretseloc ed azetnis
ela evitcaer iiceps ed ai]cudorp ,ecitorelcsoreta rolic\lp lulevin
tnus etcefe etsecA .aetseca ed \sudni \cidipil aeradixorep i[ iulunegixo
,\ nicila( ieniil a ia \cit a mizne eradarg ed ed ii [udo r p ed etanimreted
\c izaniila etativitca ed e tis pil elet c artxe i[ aniil a ; \nizon eda i[ )neoja
.)11( )IVX X . bat( evit ca bals tnus

noriM acnA 081


evizulco elairetra iilob iş iezorelcsoreta aiparetotiF

ertnid aronu a i[ iorutsu ed roletcartxe eletcefE .IVXX .baT


n` etacilpmi emsinacem ronu arpusa arotseca ii]neutitsnoc
)11( ortiv ni iiduts – iezorelcsoreta azenegotap
IC
05
enui]carF / tcartxE
tcefE \zod/ cigoloib tropuS
i]neutitsnoC/\vitcartxe
\tazilitu
etnaimepilopih i[ enegoretaitna etcefE
aerabihni = 05IC ecitapeh elulec \nicilA
ed iezetnisoib Mμ 7 2GpeH enamu
loretseloc = 05IC ed eticotapeh neojA
Mμ 51 nalobo[
= 05IC ecitapeh elulec
Mμ 9 2GpeH enamu
aerabihni = 05IC ed eticotapeh iorutsu ed erebluP
ed iezetnisoib lm/gμ 09 nalobo[ )\niila %3,1( \tazidradnats
loretseloc = 05IC ecitapeh elulec
lm/gμ 53 2GpeH enamu
aerecuder − lm/gm 1 rolic\lp ela elulec iorutsu ed erebluP
ed iululevin nid ecitorelcsoreta
ia iretse \namu \troa
uc iululoretseloc
%62
aerecuder −
iululoretseloc
%23 uc rebil
aerabihni −
iir\refilorp
%55 uc eralulec
aerabihni − − lortep ed rete n` tcartxE
ed iezetnisoib cilonatem tcartxE
al \nâp loretseloc sopa tcartxE
%78 \nietsiclila-S uc taraperP

181 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


evizulco elairetra iilob iş iezorelcsoreta aiparetotiF

IC
05
enui]carF / tcartxE
tcefE \zod/ cigoloib tropuS
i]neutitsnoC/\vitcartxe
\tazilitu
eratehcalp iir\gerga i[ iezilonirbif arpusa etcefE
aerabihni 002 - 04 − diflusidlilaiD
iir\gerga lm/gμ
a i[ eratehcalp
001 - 5 diflusirtlilaiD
ed iei]erces
lm/gμ
2AXT
aerabihni = 05IC n` \tagob \msalp sopa tcartxE
iir\gerga 064 eniugnas etehcalp
esudni eratehcalp lm/gμ
negaloc ed = 05IC \vitcartxe enui]carF
091 lulatot dnâni]noc
lm/gμ iralop roli]nenopmoc
= 05IC \niilA
502
lm/gμ
41 = 05IC \nicilA
lm/gμ
= 05IC \vitcartxe enui]carF
2,31 lulatot dnâni]noc
lm/gμ roli]aniflusoit
= 05IC \nizonedA
11,0
lm/gμ
02 > 05IC \nizonauG
lm/gμ
41 = 05IC latot egnâs \nicilA
lm/gμ
= 05IC \nizonedA
11,0
lm/gμ

noriM acnA 281


evizulco elairetra iilob iş iezorelcsoreta aiparetotiF

IC
05
enui]carF / tcartxE
tcefE \zod/ cigoloib tropuS
i]neutitsnoC/\vitcartxe
\tazilitu
iulunegixo ela evitcaer iiceps ed iei]cudorp arpusa etcefE
aerabihni Mm 81,0 − \nicilA
iir\dixorep
ed esudni ecidipil
dica
+2
eF/cibrocsa
aerabihni = 05IC eticolunarg iorutsu ed erebluP
ed iei]cudorp 093 retse uc etavitca
noina lacidar lm/gμ lobrof ed
dixorepus
ei]cudorp 1 al \nâp \niila n` ti]\gobm` tcartxE
ed \tucserc lm/gm etativitca ed tispil
noina lacidar \cizaniila
dixorepus
aerecuder − − )\niila %3,1( sopa tcartxE
rolilacidar
i]arebile lixordih
ai]caer nirp
notneF

\teid o-rtnirp \sudni \zorelcsoreta uc \]neirepxe ed elamina aL


suder a iorutsu ed roletaraperp aerartsinimda ,loretseloc n` \tagob
elemetsis tajetorp a i[ esaotamoreta rolinuizel a]nedicni vitacifinmes
eimeloretselocrepih n` \tatcefa etse etativitca ror\c a ecitamizne
\saotamoretaitna aenui]cA .)azatcuder-noitatulg ,azadixorep-noitatulg(
s i c erp iam ,lifopil ret c arac uc e vitcartxe rol i nui]carf \tarotad etse
lutpaf i[ tacramer eiuberT .arotseca a]nenopmoc nid flus uc roli[upmoc
raihc ratehcalp tnagergaitna lai]netop uc ON ed azetnis et[erc EGA \c
.)11( )IIVXX .bat( erartsinimda \rugnis o \pud
381 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
evizulco elairetra iilob iş iezorelcsoreta aiparetotiF

ela enegoretaitna i[ etnaimepilopih eletcefE .IIVXX .baT


)11( oviv ni iiduts – iorutsu ed roletcartxe/iuluiorutsu
ed laminA / tcartxE
tcefE \taruD \cinliz \zoD
\]neirepxe i]neutitsnoC
ronu aereni]nem − eliz 5 \zod inalobo[ rete n` tcartxE
ecires elevin eraot\znupseroc \teid uc( lortep ed
ed etuz\cs ereblup g 1 al )\negoreta
i[ loretseloc ed \tacsu
edirecilgirt gk/iorutsu
aerecuder −
i[ ie]nedicni
rolinuizel iimir\m
ecitorelcsoreta
iimir\m aerecuder *inul 3 \pud( irupei
gk/g 1 iorutsU
rolic\lp \teid o t\psaorp
ecitorelcsoreta n` \tagob
: loretseloc
iz/gk/g 5,0
2 ed pmit
)inul
iir\mrof aerecuder − 4 \narh n` %5 inalobo[ ed erebluP
iemitnioen inâm\tp\s aretra uc( %3,1( iorutsu
iiret[erc aerabihni − -ed \ditorac )\niila
ed ecires rolelevin \taziletodne
loretseloc \teid o uc i[
ronu aerajetorp − %2 uc
ror\c a emizne )loretseloc
n` edacs etativitca
ed ii]idnoc
eimeloretselocrepih
-noitatulg(
,azadixorep
)azatcuder-noitatulg
iezetnis aeret[erc \zod .o.p gk/g 68,2 icerao[ tcartxE
%04-03 uc ON ed \cinu ed tinârt\bm`
ed .nim 06-51 \pud ,EGA( iorutsu
erartsinimda al aganukaW
lacituecamrahP
,.dtL .oC
)ainopaJ ,akasO
\lamron \teid o tuva ua elelamina *

noriM acnA 481


evizulco elairetra iilob iş iezorelcsoreta aiparetotiF

ua ecinilc iiduts esaoremun i[ i[ot\n\s inamu i]ceibus ep iidutS


iuluiorutsu ela ecitorelcsoretaitna i[ enegoretaitna eletcefe tamrifnoc
.)X IXX .bat , I IIVXX .bat(

etnaimepilopih i[ ecitorelcsoretaitna ,ecigoloer eletcefE .IIIVXX .baT


)11( i[ot\n\s inamu i]ceibus ep iiduts – iuluiorutsu ela
\zoD / tcartxE
tcefE \taruD uidutS
\cinliz i]neutitsnoC
ecitorelcsoretaitna i[ ecigoloer etcefE
ai]atalidosav − \zod gm 009 obecalp ed erebluP
eralipacerp roleloiretra \cinu bro-ulbud %3,1( iorutsu
ed iezetiv aeret[erc − tazimodnar )\niila
roleticortire a erasalped ta[icurcn`
iileip eleralipac n`
rolenietorpopil aerajetorp 2 gm 006 obecalp ed erebluP
eradixo ed inâm\tp\s bro-ulbud iorutsu
tazimodnar \tazidradnats
ta[icurcn` )\niila %3,1(
iir\zidigir aerecuder − ina 2 -003 sihcsed ed erebluP
ilairetra roli]erep gm 009 iorutsu
aerarus\m nirp \taulave( \tazidradnats
a ,iuluslup iednu iezetiv )\niila %3,1(
al eralucsav ie]netsizer
)ii]\ticitsale a i[ enuiserp
etnaimepilopih etcefE
a %03 al \nâp aerecuder 6 gm 009 obecalp ed erebluP
ed cires iululevin inâm\tp\s bro-ulbud iorutsu
edirecilgirt tazimodnar
)laidnarptsop(
cires iululevin aered\cs 51 gm 006 obecalp ed erebluP
i[ loretseloc ed inâm\tp\s bro-ulbud %3,1( iorutsu
edirecilgirt tazimodnar )\niila
cires iululevin aered\cs 61 liblub 1 sihcsed ed ilibluB
loretseloc ed inâm\tp\s .xorpa( iorutsu
)g 3
cires iululevin aered\cs inul 2 g 01 sihcsed iorutsU
loretseloc ed t\psaorp

581 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


evizulco elairetra iilob iş iezorelcsoreta aiparetotiF
a i[ iorutsu ed roletcartxe ela etnaimepilopih i[ ecitorelcsoretaitna ,ecigoloer eletcefE .XIXX .baT
)11( ecinilc iiduts – arotseca ii]neutitsnoc ertnid aronu
\zoD
tcefE \taruD \cinliz i]neicap citsongaiD uidutS taraperP
)gm(
ecitorelcsoretaitna i[ ecigoloer etcefE
eratehcalp roletagerga aerecuder - 4 gm 008 etatilibagergarepih obecalp iorutsu ed erebluP
etnalucric inâm\tp\s \natnops \ratehcalp bro-ulbud \tazidradnats
eratehcalp ii]\tilibagerga aered\cs - cata ed tucserc csir i[ tazimodnar )\niila %3,1(
enatnops cimehcsi
ecitamsalp ii]\tizocsâv aerecuder - 4 gm 008 \lairetra \laob obecalp iorutsu ed erebluP
eratehcalp ii]\tilibagerga aerecuder - inâm\tp\s \cirefirep \vizulco bro-ulbud \tazidradnats
enatnops )\niila %3,1(
loretseloc ed iululevin aered\cs 3 gm 009 \lairetra \laob obecalp iorutsu ed erebluP
eradixo ed LDL aerajetorp inâm\tp\s \nairanoroc bro-ulbud \tazidradnats
tazimodnar )\niila %3,1(
ed ecires rolelevin aerecuder - inul 3 2x2 \lairetra \laob obecalp – iorutsu ed ielU
edirecilgirt i[ latot loretseloc eluspac \nairanoroc \luspac 1( eluspac
-LDH ed ecires rolelevin aeret[erc - \zaenoi]idnoc
loretseloc nid soielu lutcartxe
ecitilonirbif ii]\tivitca aeret[erc - *)iorutsu g 1
a i[ iulunegonirbif aered\cs - 4 gm 006 eimeloretselocrepih sihcsed iorutsu ed erebluP
A ieditpeponirbif inâm\tp\s tacsu
iulunegonimsalp aeret[erc -
noriM acnA 681
evizulco elairetra iilob iş iezorelcsoreta aiparetotiF
\zoD
tcefE \taruD \cinliz i]neicap citsongaiD uidutS taraperP
)gm(
etnaimepilopih etcefE
: dnivirp elibarapmoc etcefe 21 gm 009 eimenietorpopilrepih vitarapmoc iorutsu ed erebluP
a i[ latot iululoretseloc aerecuder - inâm\tp\s \tazidradnats
iululoretseloc-LDL )\niila %3,1(
iululoretseloc-LDH aeret[erc - gm 006 tarbifazeB
a \ta]nunorp iam aerecuder inul 4 gm 006 eimeloretselocrepih vitarapmoc iorutsu ed erebluP
-LDL i[ latot iululoretseloc tazimodnar \tazidradnats
ed aereblup ert\c ed iululoretseloc )\niila %3,1(
\tazidradnats iorutsu gm 89,1 iorutsu ed ielU
loretseloc ed ecires rolelevin aered\cs 61 gm 008 eimedipilrepih obecalp ereblup uc etelbaT
%71 uc edirecilgirt i[ %21 uc latot inâm\tp\s bro-ulbud iorutsu ed
tazimodnar \tazidradnats
)\niila %3,1(
loretseloc ed ecires rolelevin aered\cs 21 gm 009 eimeloretselocrepih obecalp iorutsu ed erebluP
%11 uc loretseloc-LDL i[ %6 uc latot inâm\tp\s \rao[u bro-ulbud \tazidradnats
tazimodnar )\niila %3,1(
781 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
evizulco elairetra iilob iş iezorelcsoreta aiparetotiF
\zoD
tcefE \taruD \cinliz i]neicap citsongaiD uidutS taraperP
)gm(
loretseloc ed ecires rolelevin aered\cs 3 gm 009 eimeloretselocrepih obecalp iorutsu ed erebluP
uc loretseloc-LDL i[ %5,11 uc latot inâm\tp\s \rao[u bro-ulbud \tazidradnats
%2,41 tazimodnar )\niila %3,1(
ecires rolelevin arpusa tcefe ed aspil - g 21 et[ep ed ielU
;latot loretseloc ed
-LDL ed cires iululevin aeret[erc -
%8,8 uc loretseloc
loretseloc ed ecires rolelevin aered\cs + g 21 + et[ep ed ielU
uc loretseloc-LDL i[ %2,21 uc latot gm 009 iorutsu ed ereblup
%5,9 \tazidradnats
loretseloc ed ecires rolelevin aered\cs inul 6 gm 009 eimeloretselocrepih obecalp iorutsu ed erebluP
%01 uc loretseloc-LDL i[ %9 uc latot bro-ulbud \tazidradnats
tazimodnar )\niila %3,1(
loretseloc ed cires iululevin aered\cs 21 gm 006 eimeloretselocrepih obecalp iorutsu ed erebluP
%8 uc edirecilgirt ed i[ %01 uc latot inâm\tp\s enuisnetrepih bro-ulbud \tazidradnats
\taredom tazimodnar )\niila %3,1(
loretseloc ed cires iululevin aered\cs 61 gm 009 eimeloretselocrepih obecalp iorutsu ed erebluP
%42 uc edirecilgirt ed i[ %12 uc latot inâm\tp\s bro-ulbud \tazidradnats
tazimodnar )\niila %3,1(
noriM acnA 881
evizulco elairetra iilob iş iezorelcsoreta aiparetotiF
\zoD
tcefE \taruD \cinliz i]neicap citsongaiD uidutS taraperP
)gm(
-LDH ed cires iululevin aeret[erc - 3 gm 009 \lairetra \laob obecalp iorutsu ed erebluP
%61 uc loretseloc inâm\tp\s \nairanoroc bro-ulbud \tazidradnats
ecires rolelevin arpusa tcefe ed aspil - tazimodnar )\niila %3,1(
edirecilgirt i[ latot loretseloc ed
loretseloc ed cires iululevin aered\cs 21 gm 008 \lairetra \laob obecalp iorutsu ed erebluP
%21 uc inâm\tp\s \cirefirep \vizulco bro-ulbud \tazidradnats
tazimodnar )\niila %3,1(
loretseloc ed cires iululevin aered\cs 21 gm 006 \rao[u enuisnetrepih obecalp iorutsu ed erebluP
%81 uc edirecilgirt ed i[ %41 uc latot inâm\tp\s bro-ulbud \tazidradnats
tazimodnar )\niila %3,1(
ed ecires rolelevin arpusa tcefe ed aspil 21 gm 009 \teid( eimedipilrepih obecalp iorutsu ed erebluP
loretseloc-LDL i[ latot loretseloc inâm\tp\s )**I apate PECN bro-ulbud \tazidradnats
tazimodnar )\niila %3,1(
ed ecires rolelevin arpusa tcefe ed aspil inul 6 gm 009 eimeloretselocrepih obecalp iorutsu ed erebluP
edipil apate PECN \teid( bro-ulbud \tazidradnats
)***I tazimodnar )\niila %3,1(
ed ecires rolelevin arpusa tcefe ed aspil 8 gm 009 -repih uc iipoc obecalp iorutsu ed erebluP
%01 ed iret[erc ienu ai]pecxe uc edipil inâm\tp\s -irp eimeloretseloc bro-ulbud \tazidradnats
I-A ienietorpopilopa a \teid( \lailimaf \ram tazimodnar )\niila %3,1(
)****II apate PECN
981 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
evizulco elairetra iilob iş iezorelcsoreta aiparetotiF
\zoD
tcefE \taruD \cinliz i]neicap citsongaiD uidutS taraperP
)gm(
loretseloc ed cires iululevin aered\cs 8-6 gm 006 eimeloretselocrepih sihcsed iorutsu ed erebluP
%3,2 uc latot inâm\tp\s n` \car\s \teid uc( \tazidradnats
)edipil i[ loretseloc )\niila %3,1(
loretseloc ed cires iululevin aered\cs 4 gm 006 eimenietorpopilrepih sihcsed iorutsu ed erebluP
%2,7 uc latot inâm\tp\s VI pit tacsu
eimeloretselocrepih
loretseloc ed ecires rolelevin aered\cs - 61 gm 009 eimedipilrepih sihcsed iorutsu ed erebluP
uc loretseloc-LDL ed ,%4,61 uc latot inâm\tp\s \tazidradnats
%12 uc edirecilgirt ed i[ %1,51 )\niila %3,1(
%4,9 uc iululoretseloc-LDH aeret[erc -
loretseloc ed ecires rolelevin aered\cs - 61 009-006 eimedipilrepih sihcsed erebluP
uc loretseloc-LDL ed ,%8,51 uc latot inâm\tp\s gm ed \tazidradnats
%7,31 uc edirecilgirt ed i[ %3,31 al .pseroc( iorutsu
uc iululoretseloc-LDH aeret[erc - gm 6-3
%3,41 )\nicila
loretseloc ed ecires rolelevin aered\cs - 81 g 2,1 eimedipilrepih sihcsed iorutsu ed erebluP
uc loretseloc-LDL ed ,%3,11 uc latot inâm\tp\s \tazidradnats
%31 uc edirecilgirt ed i[ %7,51 )\niila %3,1(
%9,91 uc iululoretseloc-LDH aeret[erc -
noriM acnA 091
evizulco elairetra iilob iş iezorelcsoreta aiparetotiF
\zoD
tcefE \taruD \cinliz i]neicap citsongaiD uidutS taraperP
)gm(
rolic\lp iulumulov aerecuder ina 4 gm 009 rolic\lp a]nezerp - obecalp iorutsu ed erebluP
iam tcefe( %6,2 uc ecitorelcsoreta ecitorelcsoreta bro-ulbud \tazidradnats
etsrâv uc ii]necap al ta]nunorp lec al erenupxe - tazimodnar )\niila %3,1(
)etatnian` ed rotcaf nu ni]up
enuiserp( csir
,\tucserc \cilotsis
,eimeloretselocrepih
muf ,tarahaz tebaid
)\ragi] ed
iulutcrafni a \vidicer ed ietar aerecuder ina 3 − tcrafni ed tnedecetna obecalp nid soielu tcartxE
uc ii]\tilatrom a i[ %44 uc cidracoim cidracoim tazimodnar *****iorutsu
%13
i[ aios ed ielu n` tavlozid tsof a tuni]bo luudizer ,tatr\pedn` tsof a lutnevos ;lite ed tateca uc i[artxe i[ i]i]nur\m tsof ua iorutsu ed iiliblub *
.tal us pac n` i o pa
inâm\tp\s 8 ed pmit \tamru tsof a ateid ;iz/loretseloc gm 003 bus i[ elatot imis\rg nid iirolac %03 bus ,etarutas imis\rg nid iirolac %01-8 **
.iulutnematart lupmit n` i[ iulutnematart aetnian`
.iulutnematart lupmit n` i[ iulutnematart aetnian` inâm\tp\s 6 ed pmit \tamru tsof a ateid ***
inul 6 ed pmit \tamru tsof a ateid ; iz/loretseloc gm 002 bus i[ ,elatot imis\rg nid iirolac %03 bus ,etarutas imis\rg nid iirolac %7 bus ****
.iulutnematart lupmit n` i[ iulutnematart aetnian`
ii]acidem etla ienu \ratnemelpmoc erartsinimda *****
191 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
evizulco elairetra iilob iş iezorelcsoreta aiparetotiF

%3,1( \tazidradnats iorutsu ed aereblup ,i[ot\n\s ii]ceibus aL


lo retseloc ed ecires elel e vin tuz\cs ua t\psaorp l uiorutsu i[ rad ,)\niila
le ftsa i-ud n`unimid erad ixo ed LDL tajetorp ua ,e direcilgirt i[ latot
ti] \t \nubm` ua i[ ilairetra roli]erep aerazidigir s uder ua ,a etatinegoreta
.iulegn â s aetatidiulf
luiorutsu ,ecitorelcsoreta ir\tsefinam etirefid uc ii]neicap aL
tuni]noc nu uc \tazidradnats aereblup( iorutsu ed eletaraperp i[ t\psaorp
etcefe tatlovzed ua )lai]nese luielu ,soielu lutcartxe ,\niila %3,1 ed
aeraolav tucserc ua ,LDL la cires lulevin tuz\cs ua ,sulp n~ .eralimis
.)11( etnetsixe ecitorelcsoreta rolic\lp lumulov suder ua i[ LDH
aerartsinimda al tun i]bo ua-s elibarov af iam elec eletcefE
009-006 ed ezod n` )\niila %3,1( etazidradnats iorutsu ed iireblup
.inâm\tp\s 4 ni]up lec ed pmit iz/gm
uc eletelbat urtnep \rojam ai]acidni ainamreG n` ,tnezerp n~
,iiduts etlum iam elec etautcefe tsof ua erac urtnep ,iorutsu ed ereblup
iuleterep aerir\tn` i[ aera[orgn`( iezorelcsoreta aerineverp \tnizerper o
009-006 ed tsof a \tartsinimda azod ,roliiduts aetatirojam n~ .)ralucsav
.)5( t\psao r p ior utsu gm 0073-004 2 uc \tnela vihce iz/gm
iuleterep lulevin al \zaenoi]ca luiorutsu \zorelcsoreta n~
rolinuizel aiserger dnânimreted i[ ai]irapa dnineverp lairetra
iinu \zae]neulfni ,aenemesa eD .)\tcerid enui]ca( ecitorelcsoreta
enui]ca \tsaecA .)\tceridni enui]ca( \zorelcsoreta n` csir ed irotcaf
nu iorutsu ed roletaraperp \refnoc ,\tceridni i[ \tcerid ,\tanibmoc
.\zetnis ed elecitorelcsoretaitna ed \]af libaredisnoc jatnava

ăcitueparet nî erazilitU .2 .1 .7
\mrof bus \zaertsinimda es sublub ivitas iillA tnevcerf iam leC
: )5 ,4( ed
aetatidimu ,iir\vresnoc la i[ iir\csu lupmit n~ .ereblup ƒ
etrap o ,eramru ac ,i[ iezaniila aetativitca \zaetilicaf \laudizer

noriM acnA 291


evizulco elairetra iilob iş iezorelcsoreta aiparetotiF

ed ii[udorP .citamizne i[upmocsed tnus i]aruflus ii[upmoc nid


nid etlum iam elec \zaerotad es il aror\c ,ere nupmocsed
n i r P . i l i t a l o v t n u s , i u l u io r u t s u e l a e c i t u e p a r e t e l i r \ z i l i t u
rai ,edacs i[upmoc it[eca n` iireblup lutuni]noc ,erarts\p
i[ \zaeunimid es iorutsu ed iireblup ela ecigolocamraf eletcefe
.rapsid raihc
tnus iorutsu ed iiliblub ,eri]nur\m \puD .esaoielu etarecam ƒ
ed tarapes etse soielu lutcartxE .lategev ielu n` i]arecam
.erase rp nirp lat e gev luudizer
a \pa ed iropav uc aeranertna nirp eni]bo eS .lai]nese ielu ƒ
lu ielU .i]i]nur\m ,\t\psaorp erats n` i orutsu ed roliliblub
a \citamizne i[ \cimret eradarged ed ii[udorp eni]noc lai]nese
.iniuneg flus uc roli[upmoc
etse luiorutsU . )tin â rt\bm` iorutsu( er at nemref ed etaraperp ƒ
i]oT .inul avetâc ed pmit eratnemref ed secorp iunu supus
iam uas tlum iam i]avired n` i]adnics tnus iţaruflus ii[upmoc
ed etispil ,etaraperp etseca ,rolir\tpet[a rartnoC .ivitca ni]up
etativitca ed etispil telpmoc tnus un ,citsiretcarac lusorim
.\citueparet
iz/i ro 3 ed .cip 02 :\rutcnit ƒ
poris ƒ
: elartsig am elumrof ƒ

.pR
0,061/0,2 pelaS murebuT sinigalicuM
0,02 ivitas iillA arutcniT
0,002 da eatirepip eahtneM sutiripS
oitulos .f .M
\ ru g n i l 1 , n r e t n i . s . D

391 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


evizulco elairetra iilob iş iezorelcsoreta aiparetotiF

.pR
0,08 ivitas iillA supuriS
0,001 da sutisopmoc eassileM sutiripS
oitulos .f .M
iz / ]gl 1 x 3-2 ,nretni .s .D

n` \rtni atsaeca nid etuni]bo etcartxe i[ iorutsu ed aerebluP


,N ®IAWK :ecitorelcsoretaitna etcefe uc etaraperp ronu a]nenopmoc
.)21( SA .pmoc ®NALURTONEV ,®ARGET ,®ONASIRAC

esrevda iițcaeR .3 .1 .7
etalanmes tsof ua iorutsu ed roletaraperp aerartsinimda aL
ed ir\ts ,ecimred ecigre la ii]caer ,\]aerg ,lani tsetnior tsag trofnocsid
,\tinir ,\cigrela \tivitcnujnoc ,rar iam tlum ,i[ enuisnetopih
al e r apa erac jatnavazed lul apicnirp \sn` etse a nelaH .ems apsohnorb
i]neicap i]lum \nimreted erac i[ iorutsu ed roletaraperp aerartsinimda
iam pmit ed \daoirep o ep erasecen elezod ezert sinimda i[` un \s
. \tagnuledn`
uc tnetimocnoc \ zaertsinimda es un i o rutsu ed eletaraperP
aeragerga \bihni i[ azilonirbif et[erc luiorutsU .etnalugaocitna
.roletnalugaocitna aenui]ca \zae]netop ,eramru ac ; \ratehcalp
ed leftsa ed iruzac esaor em un \zaenoi]nem eta til aiceps ed arutaretiL
ed zac nu i[ raihc ,enr e tni iigaromeh al sudn oc ua erac inui]caretni
\tacidniartnoc etse ,aenemesa eD .\latel \nretni eigaromeh
.)5 ,4( ivisnetrepihitna i]nega uc \tnetimocnoc aerartsinimda

muilof earanyC .2 .7
ailimaf nid .L sumylocs aranyC ieiceps eleznurf \tnizerper
.eranihgna \timuned ,eaecaretsA
noriM acnA 491
evizulco elairetra iilob iş iezorelcsoreta aiparetotiF

, e t a t c e s - t a n e p e zn u r f \ t n i z e r p , \ n a e e n a r e t i d e m e n i g i r o e d , a t n a l P
;\raoirefni a]af ep esaotnemot – solsâp i[ \raoirepus a]af ep erbalg
ed ,esaolubut ,elirolF .nips nu etâc n` \nimret es roleznurf eletnemges
uc esaolu bolg iidotna n` eta purg tnus ,eec a loiv – ei[ or eraoluc
tn us el e tcurF .eloilof e d irudn â r etlum iam nid t amrof lurculovni
.)51 ,41 ,31( eiubl\g eraoluc ed supap uc enehca

.L sumylocs aranyC

ăcimihc eițizopmoC .1 .2 .7

,cinegorolc dica( icinihclioefac izica eni]noc muilof earanyC


:elas eledizocilg i[ \niloetul( edionovalf ,)cinihclioefacid-5,1 dica
ua s adizonitur-7-niloetul i[ ad izoranic ua s adizoculg-7-niletul
izicaixordih ,)\nirciporanic( ecinepretivcses enotcal ,)adizomilocs
.c i efac dica ,)cilircalitem ixo rdih ,cil ocilg ,cilam ,citcal i izica( icitafila
,\niranic ed elemun bus i[ tucsonuc ,cinihclioefacid-3,1 ludicA
i[ tâc ,t\ps aorp tâta lateg e v lulairet am n` emru e d \mrof bu s et[es\g es
lupmit n` cinihclioefacid-5,1 ludica nid \zaemrof es aniraniC .tacsu
ele tcartxe n` iam un \tneze rp etse ,eramru ac ; etn ibreif \pa u c iei]cartxe
.)51 ,41 ,11( esaopa

591 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


691
H
O
H
O
H
O
O
C
evizulco elairetra iilob iş iezorelcsoreta aiparetotiF

H H
O O l c s
1 O H u
t i c
C C R e n o
O o a
r l
i
a l
i o m
c O C C n z o
i
d
1 O H 7 a i
d z
5 u a i
d
O l c O a
H 4 3 c i
n H
l
o a
O C r
o 5 r
i
O O g O n O O
H e H 4 3 a g g
n RHu
l l
u
C i
c c c
H O C o o
O O z z
C H O a a
-
H C H r
a
H m
n
C O o
H H z
a
O
H
O
H
O
H

noriM acnA
O
H
evizulco elairetra iilob iş iezorelcsoreta aiparetotiF

cigolocamraf liforP .2 .2 .7
-eloretselocopih i]\teirporp ua muilof earanyC nid eletcartxE
.enegoretaitna i[ etnaimepilopih ,etnaim
,lapicnirp n` ,\tarotad etse \tnaimeloretselocopih aenui]cA
.i e niranic i [ ieniloetul
,muilof earanyC ed roletcartxe a \laro aerartsinimda aL
,iulunocilga aerarebile uc \citamizne \zilordih o \refus adizoranic
-β aenui]ca bus citapeh i[ lanitsetni levin al col era azilordiH .aniloetul
-litemixordih aetativitca \bihni \tarebile aniloetuL .iezadizoculg
eiehc lor uc \mizne ,)iezatcuder AoC-GMH( iezatcuder AoC-liratulg
.)41( )12 .gif( citapeh lutuse] n` iululoretseloc a ovon ed azetnis n`

iululoretseloc a ovon ed iezetnis iir\bihni lumsinaceM .12 .giF


)41( muilof earanyC nid elenovalf ert\c ed

791 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


evizulco elairetra iilob iş iezorelcsoreta aiparetotiF

i [ el atot e dipil ,lo retseloc ed ecires el e levin ecuder aniraniC


.edirecilgirt
elet c artxe urtnep i[ etai] nedive tsof ua eral imis etcefE
.\latnemirepxe aimedipilrepih n` \t\psaorp atnalp nid ecilonateordih
a \laro elac ep aerartsinimda ,\negoreta \teid uc elamina aL
i[ ecires elelevin tuz\cs a ,etazirevlup i[ etacsu ,eneirea roli]r\p
.esaotamoreta rolic\lp aeramrof tineverp a i[ loretseloc ed ecitapeh
,eranihgna ed eznurf nid eletcartxe ,i[ot\n\s inamu ii]ceibus aL
ed elelevin tuz\cs ua ,ilo n efilop ed tucserc tuni] noc nu u c elec sela iam
.L D L i[ ireb il i[arg izica ,e direcilgi rt ,loretseloc
eranihgna nid eletaraperp ,eimenietorpopilrepih uc ii]neicap aL
lu tr opar i[ m ucerp ,LDL i[ latot l oretseloc ed e cires elel e vin suder ua
eledirecilgirt i[ eledipil tuz\cs ua eranihgna ed eletaraperP .LDH/LDL
snups\r a un erac eimedirecilgirtrepih uc ii]neicap al raihc ecires
.)51 ,41 ,11( tarbifolc uc iulutnematart

ăcitueparet nÎ erazilitU .3 .2 .7
n ` e c a r \ s e t e i d i en u l a t n a v u j d a a c \ z a e z i l i t u e s l a t e g e v l u s u d o r P
eS .eimedipilrepih ed etaredom i[ erao[u rolemrof lutnematart n` edipil
n` tacsu sopa tcartxe uas eizufni ed \mrof bus a rtsinimda etaop
.)11( i z/tacsu lateg ev s udorp g 01 – 5 al er ao t\znups eroc etatitnac
a]nenopmoc n` \rtni abreh earanyC nid tacsu sopa tcartxe nU
etcefe uc )\luspac/tcartxe gm 023( ETROF ®LS RAPEH iulutaraperp
.)21( etnaimepilopih i[ etnaimeloretselocopih

esrevda iițcaeR .4 .2 .7
ii]cnufsid animreted top eranihgna ed eznurf nid eletcartxE
a l etati libisnes uc ii]neic ap al ecigrela ii]caer i[ erao[u elani tsetniortsag
,le]e[um( eaecaretsA ailimaf nid iiceps al etnezerp elenepretivcses
.)elenebl\g ,eid\p\p ,iululeciro[ – adaoc
n` eranihgna nid r oletara perp aerartsinim da \tac idniartnoc etsE
.)11( \tirtsag i[ erailib roli\c a ei]curtsbo ed zac
noriM acnA 891
evizulco elairetra iilob iş iezorelcsoreta aiparetotiF

muilof eabolib ogkniG .3 .7


ailimaf nid .L abolib ogkniG iulerobra eleznurf \tnizerper
.zenopaj reilpmet elerobra ed aerimuned bus tucsonuc ,eaecaogkniG
,eladiotled ,etaloi]ep ,iram eznurf uc cioid erobra nu etsE
el etcurF . cimotohid etaci fimar tnus iruvren ror\c ela , etabolib tnevcerf
.\]nâm\s \rugnis o uc \neblag eraoluc ed eslaf epurd tnus
,aisA n` \tavitluc iz\tsa etse ,anihC nid \ r anigiro ,aicepS
nid \tarepmet \milc uc inuiger n` i[ mucerp ,droN ed aciremA ,aporuE
. )51 ,41 ,31 ( )\dnaleeZ auoN ,anit ne grA( \cid us arefsime

.L abolib ogkniG

ăcimihc eițizopmoC .1 .3 .7
ela ecitueparet ir\ zilitu i[ e cigolocamr a f inui]ca e lesaoremuN
etr ap caf er a c nid xelpm ocotif iu nu etarotad t nus lategev iulusudorp
:ed etatnezerper tnus eledionovalF .elenepret i[ eledionovalf
i[ iululotecrevc ,iululorefmek ela edizocilgirt i[ -id ,-onom ƒ
-p ludica uc etacifiretse edizocilgid sela iam( iululotenmarozi
;)ciramuc
;)eralit e m ed i\s ii ]avired i[ \n ov alfotnem a( enovalfib ƒ
;)\nihetacolag ,\nihetacolagipe ,\nihetacipe ,\nihetac( ilo-3-navalf ƒ
.icilodinaicotnaorp iremilop i[ iremogilo ƒ

991 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


evizulco elairetra iilob iş iezorelcsoreta aiparetotiF

\notcalirt( ludilabolib-α etacifitnedi tsof ua enepret ertniD


.)ecinepretid enotcalirt( J i[ C ,B ,A eledilogknig i[ )\cinepretivcses
]nal uc iciloneflihcla izica eni]noc iam muilof eabolib ogkniG
,ilonadrac( iloneflihcla ,)icidracana izica ,icilogknig izica( gnul
ed ionetor a c ,ilotilcic ,edi r ahazilop , iloretsotif ,ic i nagro izi c a ,)iloihsuru
.)51 ,41 ,11(
R
O

R
2

1
H
O

O
R
2
O

H
O
O

O
H
O

O
H
O

O
H
H
O

O
H
a
z
o
c
u
l
g
u
a
s
H
=
R

H
O
u
a
s
H
=
R
2

1
e
d
i
o
n
o
v
a
l
f

O
O O
O O HO
O
O OC
HO O
HO
3) 3HC(C O O
3)3H C( C O
HO O

dilabolib A adilogknig

noriM acnA 002


evizulco elairetra iilob iş iezorelcsoreta aiparetotiF

cigolocamraf liforP .2 .3 .7
ogkniG nid roletcartxe ela ecitueparet elii]acidni nid anU
\cirefirep \vizulco \lairetra alaob \tnizerper o muilof eabolib
.)\tnetimretni ai]acidualc(
e r a c e p a ] n a t s i d c s e r c muilof eabolib ogkn iG n i d e l e t c a r t x E
\grucrap o \s top )eniatnoF II luidats( enui]cefa \tsaeca uc ii]neicap
nu ed \tanimreted etse aereruD .rolebmag lulevin al ererud i]mis a \r\f
es i[ eraoir efni rolerbm e m la ralu c sum lutuse] nid n e gixo ed ticifed
ed ,\zairav erac \]natsid o srucrap ua ii]neicap ec \pud \zaelatsni
.m 003 i[ 03 ertn` ,iecibo
nid tiutitsnoc ,muilof eabolib ogkniG nid vitca luxelpmocotiF
iulegnâs ela ecigoloer eli]\teirporp et[e]\t\nubm` ,enepret i[ edionovalf
. \niugnas ai] alu cric leftsa dnâlumits
a]nalab ed \ta]neulfni cinretup etse iulegnâs aigoloeR
aeragerga \bihni 2IGP .)2AXT/2IGP( 2A naxobmort/2I \nidnalgatsorp
eragerga ecudni 2AXT ec pmit n` ei]atalidosav ecudorp i[ \ratehcalp
sela iam ,iulunegixo ela evitcaer eliicepS .ei]cirtsnocosav i[ \ratehcalp
ed rolelevin iiret[erc lusnes n` urbilihce tseca \zaetcefa ,icidipil iizixorep
n` lutuni]noc nirp ,muilof eabolib ogkniG nid eletcartxE .2AXT
rotatpac nu ac \zaenoi]ca )ilo – 3 – navalf ,edizonovalf( ilonefilop
noina lulacidar( iulunegixo ela evitcaer iiceps elenu ed \]af )regnevacs(
,i[ \cidipil eradixorep ed elesecorp \bihni ,)lixordih lulacidar ,dixorepus
\s elibapac iulunegixo ela evitcaer iiceps ed elelevin cuder ,eramru ac
.)ratehcalp tnagerga i[ rotcirtsnocosav( 2AXT ela iret[erc enimreted
,B adilogknig laiceps n` ,eledilogknig ,etrap \tla ed eP
era vitca ed lurotcaf ed \sudn i \ratehcalp ae ragerga \zaezinogatna
.)FA P( \ratehcalp
roletcartxe a]neicife taulave ua ecinilc iiduts esaoremuN
\lairetra alaob uc ii]neicap al muilof eabolib ogkniG nid etazidradnats
u a etaiduts eletcartxe eli r uzac etaot n~ .)XXX . b at( \ciref irep \vizulco
.g if( i irerud aeralatsni a l \n â p \sru crap a]nats id v itacifinm es tucserc
.)61 ,11 ,5( )22
102 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
evizulco elairetra iilob iş iezorelcsoreta aiparetotiF

muilof eabolib ogkniG nid elaiceps roletcartxe eletcefE .XXX .baT


)11( ecinilc iidu ts - \c irefirep \viz ulco \ lairetra alaob n`
\zoD citsongaiD
etcefE ataruD uidutS tcartxE
\cinliz i]neicap
aeret[erc − 42 gm 021 eitapoiretra obecalp tacsu tcartxE
ie]natsid -\tp\s .o.p \cirefirep -ulbud nid tazidradnats
\nâp esrucrap inâm eniatnoF bro abolib ogkniG
aeralatsni al bII luidats
iirerud
aeret[erc −
ie]natsid
emixam
esrucrap
aerecuder −
iirerud
aeret[erc − 42 gm 021 eitapoiretra obecalp tacsu tcartxE
ie]natsid -\tp\s .o.p \cirefirep -ulbud nid tazidradnats
\nâp esrucrap inâm eniatnoF bro abolib ogkniG
aeralatsni al bII luidats
iirerud ui]icrexe(
aeret[erc − )snetni cizif
ie]natsid
emixam
esrucrap
aeret[erc − 42 gm 061 eitapoiretra obecalp tacsu tcartxE
ie]natsid -\tp\s o.p \cirefirep -ulbud nid tazidradnats
\nâp esrucrap inâm eniatnoF bro abolib ogkniG
aeralatsni al bII luidats
iirerud
aeret[erc −
ie]natsid
emixam
esrucrap
aerecuder eliz 8 gm 002 eitapoiretra obecalp tacsu tcartxE
\vitacifinmes .v.i \cirefirep -ulbud nid tazidradnats
iirerud a eniatnoF bro abolib ogkniG
III luidats

noriM acnA 202


evizulco elairetra iilob iş iezorelcsoreta aiparetotiF

ii]neicap ed esrucrap *ie]natsid arpusa 167 bGE lutcefE .22 .giF


)5( )1002 ,zluhcS \pud( \cirefirep \vizulco \lairetra alaob uc
)eraoirefni elerbmem n` iirerud aeralatsni al \nâp \srucrap a]natsid *(

ăcitueparet nî erazilitU .3 .3 .7
n u uc etazidradna ts etacsu roletcartxe a erazil itu \dnamocer eS
-5 i[ )ecinovalf edizocilg n` etamirpxe( edionovalf %72-22 ed tuni]noc
%2,3-6,2 i[ C ,B ,A edilogknig %4,3-8,2( ecinepret enotcal %7
i[ inegrela ,*icilogknig iizica tâta i]atr\pedn` tsof ua erac nid )dilabolib
ai]brosba vitacifinmes \zaetimil erac eledionovalfib i[ tâc ,icixotoruen
.evitca roliipicnirp
nid etu ni]bo elaice ps et cartxe \u od iamun \dn a mocer E aisimoC
:lategev sudorp tropar ;\pa-\noteca : tnevlos( muilof eabolib ogkniG
:\citueparet n` erazilitu urtnep )1 :05 ed tcartxe
amrof bus )HbmG ebawhcS ramlliW .rD( 167 bGE ƒ
;®NAKÖR ,®NINOBET roletaraperp

bus( mpp 5 \csae[\ped \s eiubert un icilogknig izica n` lutuni]noc 167 bGE urtnep *
)167 bGE g 001/icilogknig izica gm 5,0
302 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
evizulco elairetra iilob iş iezorelcsoreta aiparetotiF

iulutaraperp amrof bus )HbmG amrahP rewthciL( 0731 IL ƒ


.)41 ,5 ,4( ®IREVAK
a]nenopmoc n` \rtni )nespI( 167 bGE laiceps lutcartxE
.®TROF ROKNIG i[ ®NAKANAT roletaraperp
,bGE etacifidoc ,muilof eabolib ogkniG nid elatot eletcartxE
.edionovalf n` iamun etazidradnats ,iro etlum iam elec ed ,tnus
,®LIBOLIB( etcartxe ed leftsa \zaenoi]idnoc erac eletaraperP
lutnematart n` etadnamocer ,aenemesa ed ,tnus )®NATOVALF
.)41( etn aretilbo ieitapoiretra

esrevda iițcaeR .4 .3 .7

tsof ua muilof eabolib ogkniG nid roletaraperp aerartsinimda aL


, e nergim ,)eeraid ,\]aer g( elanitset niortsag ii] c nufsid rar etalanmes
dica uc etnetimocnoc iir\rtsinimda luzac n` eraregnâs i[ ecimred iigrela
.)11( \n ir afraw i[ cilicilasliteca

nî etneicife elategev evitca iipicnirp/esudorp etlA .4 .7


evizulco elairetra iilob iș iezorelcsoreta lutnematart
nid .L apec muillA ieiceps iiblub \tnizerper sublub eapec iillA
.\paec ralupop \timuned ,eaecailiL ailimaf
:flus uc i[upmoc eni]noc \t\psaorp erats n` lategev lusudorP
,enietsic-linehcla i[ -lihcla ,dixoflus nietsic-L-)lineporp-1(-S-)+(-snart
,lategev iulutuse] aeribordz nirP .irot\znupseroc iizixoflus ed irut\la
d i c a a l \ z a ed a r g e d i ` e r a c e p i i z i x o f l u s u c t c a t n o c n ` e n i v a z a n i i l a
n` nupmocsed es ,rol ludnâr al ,erac i]ani f lusoi tlihcla i[ civurip
-liniflus-α( enepec \zaemrof iam es iezaniila aenui]ca buS .iruflusid
i]a r uflus i] avired( inal e b eiwz i[ enegomirca l etcefe u c )iruflusid
.)icilcicib
noriM acnA 402
evizulco elairetra iilob iş iezorelcsoreta aiparetotiF

O S
H
H
N
2
S

H
O
O
C
NH
H
O
O
C

d
i
x
o
f
l
u
s
n
i
e
t
s
i
c
-
L
-
l
i
n
e
p
o
r
p
-
S
-
s
n
a
r
t
a
n
i
i
l
a
o
l
c
i
c

O S
R

S
S

R
S

H H
C C
2
3
H
C
H
C
H
C
=
R
2

3
S

H
C
H
C
H
C
=
R
O

3
n
a
l
e
b
e
i
w
z

e
n
e
p
e
c

e d s u d e r d a r g u c i n a z o t cu r f i l o p n i ] n o c i a m \ p a e c e d i i b l u B
,)iululorefmek i[ iululotecrevc ela edizocilg( edionovalf ,eraziremilop
edirecilg ,edizonopas ,)ciluref ,ciefac iizica( icilixobraclonefilop izica
,31( enidnalgatsorp i[ \nizoneda ,emizne ,enietorp ,i[arg izica ronu ela
.)51 ,41
etse \paec nid ro letaraperp a \citor elcsoret aitna aenui]cA
.ien iil a olcic lai c eps n` ,flus uc roli[up moc \tarotad
eraot\znupseroc \zod n` tartsinimda ,eraserp ed t\psaorp lucuS
.tnaimepilopih ro[u nu etse ,iz/i]epsaorp iblub g 05 al
urtnep \paec nid r oletaraperp aerazili tu \cidni E aisimoC
n` aeratnian` uc \tado rapa erac eralucsav rolir\cifidom aerineverp
.azorelcsoreta i[ \r\mun es erac ertnirp ,\tsrâv

502 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


evizulco elairetra iilob iş iezorelcsoreta aiparetotiF

urtn ep ii]acidniar tnoc uas esrevda ii ]caer csonuc es uN


. )81 ,71 ,41 ( \paec n id eletaraperp
erata ac \paec ed roliblub aerartsinimda \dnamocer E aisimoC
e raserp ed iulucus a ,)iz /g 02 - \tacsu uas iz/g 05 - \ t\psaorp erats n`(
2 – 1( ieizufni a ,)iz/iro 4 – 3 ed \]irugnil o( i]epsaorp iiblub nid tuni]bo
4 – 3 ed \]irugnil o( iirutcnit i[ )\pa lm 021 al lategev sudorp e]irugnil
.)4( )iz/iro
ed etatlocer etirolfn` eneirea eli]r\p \tnizerper abreh inisru iillA
ralupop \timuned ,eaecailiL ailimaf nid .L munisru muillA aiceps al
.\druel
n` tnevcerf csesolof es ,\t\psaorp erats n` ,\druel ed eleznurF
.ei]atnemila
aec uc eraot\n\mesa \cimihc ei]izopmoc o era abreh inisru iillA
,\n ii la ed elii]roporp ni r p \mru nid atseca ed \refid ; iuluiorutsu a
.eni]noc el e rac ep neo ja i[ \nicila
,etnaimepilopih etcefe \tlovzed abreh inisru iillA nid eletcartxE
ela tâced ebals iam eratehcalp tnagergaitna i[ etnaimeloretselocopih
-lit e m-S i[ i uluneoja ,lap icnirp n ` ,etarotad tnu s eletcefE . iuluiorutsu
i[ iezanegixopil aetativitca \bihni luneojA .iuludixoflus nietsic
elelevin edacs ludixoflus nietsic-litem-S ; roleticobmort aeragerga
.lorets eloc ed ecires
.)91 ,41 ,4( iaec ed \mrof bus \zaertsinimda eS
ieiceps luihcnurt nid \dusxe erac anizeroelo \tnizerper lugguG
.eaecaresruB ailimaf nid .lgnE )skcotS xe .kooH( lukum arohpimmoC
.\slaf \nrims ed elemun bus i[ \tucsonuc etsE
,\tiutitsnoc \litalov enui]carf o ,edirahazilop eni]noc anizeroelO
enui]carf o i[ iulunecrim lupit ed enepretonom nid ,lapicnirp n`
uc ilo rets : \x elpmoc ei]i zop moc o era \saonize r a enui]carF .\saonizer
,)enoretsluggug ,iloretsluggug( natseloc i[ nangerp pit ed \rutcurts
iuludica ia iretse ,)ilortetluggug( etalixordihilop etarutas irubracordih
, )\nima ses( \cidionaru fonaruf liraid \rutcurts uc enangil ,ciluref
.)inarbmec( ecilcicorc am enepretid
noriM acnA 602
evizulco elairetra iilob iş iezorelcsoreta aiparetotiF

,lite ed tateca uc ienizeroelo ai]cartxe nirp \tuni]bo ,adipilugguG


tnus aetsecA .etnaimepilopih i[ etnaimeloretselocopih i]\teirporp era
i[ loretseloc ed ecires elelevin dacs erac rolenoretsluggug etarotad
dacs i[ latot loretseloc/loretseloc-LDH lutropar cserc ,edirecilgirt
. lo r e t s e l o c - L D L V i [ - L D L e d e l e l e v i n

H
O
H
O

O
I
a
n
o
r
e
t
s
l
u
g
u
g

,etxim ieimedipilrepih lutnematart n` \tacidni etse adipilugguG


\ t a r u d e d e r a r t s i n i m d a a L . i e i m e lo r e t s e l o c r e p i h i [ i e i m e d i r e c i l g i r t r e p i h
ed eribesoed erpS .iulutarbifolc ela uc elibarapmoc tnus elas eletcefe
.esrevda ii]caer ed \tispil etse adipiluggug ,tarbifolc
i[ ecitapeh inui]cefa n` \tacidniartnoc etse as aerartsinimdA
.)eeraid( elanitsetni
i[ eeraid \cudorp \s etaop ,erata ac \tartsinimda ,anizeroelO
.)41 ,5( tirurp
.bxoR aluhgapsi .P .nis .kssro atavo ogatnalP ieiceps ele]nimeS
ed elemun bus i[ \rutaretil n` etinlâtn` ,eaecanigatnalP ailimaf nid
ac \zaenoi]ca erac )%03-02( galicum nu ni]noc ,nemes ealuhgapsI
.lanitsetni levin al ei]brosba ed rotatimil
2,01 a \cinliz aerartsinimda ,eimeloretselocrepih uc ii]neicap aL
-L DL i[ % 4 uc latot lulo r etseloc s uder a inâm\tp \s 8 ed p mit e]nimes g
.%7 uc luloretseloc

702 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


evizulco elairetra iilob iş iezorelcsoreta aiparetotiF

lutnematart n` tnavujda ac tazilitu if etaop lategev lusudorP


.)41 ,5( etaredom i[ erao[u ieimeloretselocrepih
n` etartsinimda ,)eaecaoP ,.L avitas anevA( z\vo ed ele]âr\T
.% 31 uc latot luloretseloc cuder ,inâm\ tp\s 3 ed pmit i z/g 00 1 ed \zod
luloretseloc ecuder ,inâm\tp\s 41 ed pmit \tartsinimda ,\zod i[aeecA
.% 12 uc LDL lul e vin i[ % 61 uc latot
t a rotad etse tn a i mepilop ih i[ tnaime l oretseloc opih lutcefE
iepa a]nezerp n` leg nu \z aemrof erac role]âr\t a ]ne nopmoc nid rolerbif
iululoretseloc ai]brosbaer ecuder tamrof luleG .lanitsetni lunemul nid
roledipil i[ iululoretseloc la ei]brosba ed ludarg i[ mucerp ,railib
.)5( eratnemila
ieiceps role]nimes la tazirevlup lumrepsodne - raug ed amuG
51 ed etatitnac n` \tartsinimda - )eaecabaF( subolonogartet sispomayC
uc edirecilgirt ed i[ %8-6 uc loretseloc ed ecires elelevin ecuder ,iz/g
.%71-31
a ]nezerp n` \cifileg erac na namotcalag nu eni ]noc raug ed amuG
.)5( lanitset ni l evin al e i]brosba ed ele secorp d nâtimil iepa
,hcneoM adipsih ajoS( aios nid edipilofsof ed aerimuned buS
n` ti]\gobm` tcartxe nu ,tpaf ed ,\zaezilaicremoc es )eaecabaF
tca rtxe ts eca \dnamocer )4 991( E a isimoC .)% 97 -37( \nil ocliditafsof
tutup ua un erac eimeloretselocrepih ed erao[u rolemrof lutnematart n`
. c i z i f u i ] i c r e x e u c \ t a n i b mo c \ t a v c e d a \ t e i d o - r t n i r p e t a r o i l e m a i f
latot luloretseloc cuder aios nid eledipilofsof iz/g 3-1 ed ezod n~
.)5( LDH i[ edirecilgirt ed ecires elelevin \zae]neulfni un ; LDL i[

: EIFARGOILBIB

ai]cader bus( \nretni \nicideM :nI .azorelcsoretA .L misarehG ,D ucsefisoI .1


.137-907 ,4002 ,\lacideM .dE :it[erucuB .)II .lov ;.L misarehG
ierF zlaB :nI .sisorelcsorehtA fo sisenegohtaP ehT .JA etnelaV ,JC ztrawhcS .2
weN ,ogeiD naS .esaesid dna htlaeh namuh ni stnadixoitna larutaN .rotide
.003-782 ,4991 ,sserP cimedacA :kroY

noriM acnA 802


evizulco elairetra iilob iş iezorelcsoreta aiparetotiF

\nretni \nicideM :nI .iezorelcsoreta ia csir ed iirotcaF .D ucsefisoI ,L misarehG .3


.807-276 ,4002 ,\lacideM .dE :it[erucuB .)II .lov ;.L misarehG ai]cader bus(
.enicideM labreH :nI .esaesid ralucsavoidraC .V nnamletniF ,FR ssieW .4
.281-731 ,0002 ,galreV emeihT groeG :kroY weN ,tragttutS
lanoitaR :nI .metsys ralucsavoidraC .EV relyT ,R lesnäH ,V zluhcS .5
.861-701 ,1002 ,galreV-regnirpS :grebledieH ,nilreB .yparehtotyhP
nosirraH :nI .roli]\timertxe ela eralucsav iloB .JV uazD ,AM regaerC .6
.2551-2451 ,aroeT 1002 © thgirypoC .enretni ienicidem eliipicnirP
bus( \nretni \nicideM :nI .ecirefirep roleretra eliloB .D ucselumiD ,L misarehG .7
.9841-3441 ,4002 ,\lacideM .dE :it[erucuB .)II .lov ;.L misarehG ai]cader
;7991 noitirtuN .sisorelcsorehta no cilrag fo stceffe .J dlawnürG ,NA vohkerO .8
.166-656 :)8/7( 31
tcartxe cilrag degA .E oyK ,N adU ,T ihcugiroM ,I akoimuS ,N arahiroM .9
.715-905 :17 ;2002 secneicS efiL .edixo cirtin fo noitcudorp secnahne
ecuder stelbat redwop cilraG .VV votreT ,ME avoravoviP ,NA vohkerO .01
dnilb-elbuod dellortnoc-obecalp A .nietorpopil ytisned wol fo ytinegorehta
.13-12 :6 ;6991 siD csavoidraC bateM rtuN .yduts
.3002 ,POCSE .shpargonoM POCSE *** .11
.5991 ,nizideM rüf galreV rotnaC oitidE : .ttrüW/frodneluA .etsiL etoR *** .21
\lacideM .dE :acopaN-julC .)III .lov( \cituecamraf \cinatoB .M [am\T .31
.9991 ,”unagei]aH uiluI“ \ratisrevinU
A al ed elanicidem etnalP .C eiaosotorpA ,M unaicn\H ,A noriM ,U ucsen\tS .41
,”apoP .T .rG“ .dE : i[aI .citueparet seretni ed rolesudorp ela iifargonom ;Z al
.4002
,elanicidem etnalP :nI .edizonopaS .U ucsen\tS ,E ucserogirG ,I ieluiC .51
.586-036 ,I .lov ,3991 ,\lacideM .dE :it[erucuB .eiparetotif i[ eimihcotif
abolib ogkniG fo lairt lacinilc desimodnar dnilb-elbuod htnoM-6 .U reuaB .61
morf gnireffus stneitap ni spuorg lellarap owt ni obecalp susrev tcartxe
:6 ,)I( 43 ;4891 .seR gurD/.hcsroF-.mienzrA .ycneiciffusni lairetra larehpirep
.027-617
.shpargonoM E noissimmoC dednapxE .enicideM labreH *** .71
CRC :notaR acoB .enicideM labreH fo sisaB cimanydocamrahP .M idabE .81
.555-735 ,2002 ,sserP
mrahpdeM :tragttutS .slacituecamrahpotyhP dna sgurD labreH .M lthciW .91
.4991 ,srehsilbuP cifitneicS

902 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP


xednI

XEDNI

701 ,87 ,muvitas muillA 921 ,loenic-8,1


602 ,321 ,munisru muillA 27,96 ,anilanelehordihid – 31 ,α11
47 ,agansiv immA 351 ,041 ,aenatsac .A
47 ,16 ,sutcurf eagansiv immA 351 ,041 ,arecorp .A
491 ,eranihgna 121 ,021 ,lodemordnaliteca
S MUCINOTREPIHITNA 591 ,cinihclioefacid-5,1 dica
701 ,KCUHCS 591 ,cinegorolc dica
S MUCINOTREPYHITNA 591 ,cinihclioefacid-3,1 dica
121 ,021 ,811 ,KCUHCS 18 ,cinelonil-α dica
47 ,eaecaipA 002 ,icilogknig izica
47 ,agansiv muipA 501 ,82 ,ciefac dica
001 ,91 ,61 ,11 ,eaecanycopA 031 ,ciniramzor dica
991 ,zenopaj reilpmet elerobra 82 ,cilosru dica
47 ,37 ,96 ,\cinra 281 ,081 ,\nizoneda
96 ,anatnom acinrA 921 ,21 ,abreh sidinodA
96 ,16 ,solf eacinrA 31 ,sutamron sivlup abreh sidinodA
301 ,S ETROF ®NITUAR ETRA 21 ,silanrev sinodA
891 ,491 ,37 ,96 ,eaecaretsA 31 ,\dizoxotinoda
802 ,avitas anevA 261 ,EBLAS N ®NIROCSEA
021 ,eelaza 351 ,041 ,munatsacoppih sulucseA
702 ,eaecaresruB 251 ,02 ®NASUCSEA
52 ,atagiveal .C ,251 ,0,1 EMERC ®NASUCSEA
531 ,\niefac 361
431 ,rofmac 77 ,S ®LATURSEA
431 ,821 ,arohpmaC 131 ,iniramsoR muelorehteA
34 ,lirpotpac 381 ,971 ,tcartxe cilrag dega = EGA
61 ,S ®NIPMO-DRAC 602 ,081 ,neoja
77 ,®NEBUDRAC 602 ,081 ,311 ,801 ,\nicila
491 ,®ONASIRAC 602 ,291 ,481 ,181 ,211 ,801 ,\niila
031 ,losonrac 502 ,azaniila
96 ,rolenâz lurac 701 ,87 ,eaecaillA
351 ,041 ,csecrop natsac 402 ,sublub eapec iillA
351 ,041 ,citabl\s natsac ,471 ,701 ,001 ,sublub ivitas iillA
002 ,62 ,\nihetac 291 ,671
71 ,eram ed \paec 602 ,abreh inisru iillA
402 ,\paec 402 ,apec muillA

noriM acnA 012


xednI

501 ,\niloetulixotemid 402 ,enepec


111 ,editpepid 31 ,\dizoramic
71 ,amitiram aimirD 891 ,591 ,\niranic
19 ,bord 591 ,\nirciporanic
302 ,167 bGE 431 ,arohpmac mumomanniC
501 ,E adizoretuele 751 ,TS ®LIZNEMELC
,ienisnetoigna a eisrevnoc ed amizne 231 ,iuluel adaoc
221 ,611 ,111 602 ,lukum arohpimmoC
991 ,74 ,92 ,62 ,\nihetacipe 51 ,loxotalavnoc
021 ,eaecacirE 51 ,\dizoxotalavnoc
96 ,94 ,®DRACIREBSE 41 ,silajam airallavnoC
351 ,441 ,141 ,\nicse 921 ,muilof eairallavnoC
351 ,lotelucse 331 ,41 ,21 ,abreh eairallavnoC
451 ,\dizolucse sivlup abreh eairallavnoC
251 ,ONOM 05 NEVASSE 51 ,sutamron
481 ,iorutsu ed tinârt\bm` tcartxe 94 ,®RUPADROC
49 ,mudiulf sidinodA mutcartxE 61 ,41 ,®NITTUGROC
42 ,mudiulf sidinodA mutcartxE 61 ,41 ,SULP N ®NITTUGROC
49 ,mudiulf igeatarC mutcartxE ,16 ,52 ,erolf muc muilof igeatarC
902 ,451 ,eaecabaF 811 ,511 ,001 ,59
94 ,93 ,003 ®SORAF 82 ,52 ,sutcurf igeatarC
94 ,igeatarC serolF 52 ,anygonom sugeatarC
94 ,igeatarC muiloF 36 ,ahtnacayxo sugeatarC
601 ,igeatarC serolF te muiloF 34 ,®TTUGEATARC
802 ,\nilocliditafsof 94 ,ETROF ®TTUGEATARC
27 ,13 ,\zaretseidofsof ,86 ,94 ,OVON ®TTUGEATARC
802 ,edipilofsof 96
211 ,inatcurf 94 ,NASEATARC
84 ,02 ,9 ,\dizotnaforts – G 94 ,OVON ®DEMATARC
nietsic-L-lila-S-)+(-limatulg-amag 96 ,94 ,ONOM ®MUCSIVARC
321 ,ludixoflus 551 ,\niramuc
111 ,enietsiclimatulg-amag 361 ,NEDATUC
-L-lila-S-)+(-limatulg-L-amag 991 ,501 ,13 ,lotecrevc
421 ,dixoflus nietsic 802 ,subolonogartet sispomayC
921 ,39 ,amozihr iimesleG 491 ,sumylocs aranyC
49 ,\nimesleg 791 ,491 ,471 ,muilof earanyC
39 ,snerivrepmes muimesleG 891 ,abreh earanyC
52 ,ranihgrehg 19 ,suirapocs susityC
851 ,epmihg 47 ,agansiv sucuaD
202 ,991 ,abolib ogkniG 21 ,ineblag ie]ided
991 ,571 ,muilof eabolib ogkniG 281 ,diflusidlilaid
991 ,eaecaogkniG 281 ,diflusirtlilaid
002 ,edilogknig 501 ,lotecrevcixotemid
112 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
26 ,azanegordihed-tatcal 402 ,®TROF ROKNIG
231 ,921 ,eaecaimaL 021 ,enixotonayarg
431 ,eaecaruaL 281 ,\nizonaug
05 ,41 ,eraoim\rc\l 602 ,lugguG
61 ,urdnael 602 ,adipiluggug
19 ,easonimugeL 602 ,iloretsluggug
231 ,821 ,abreh eacaidrac irunoeL 602 ,enoretsluggug
231 ,\nirunoel 802 ,raug ed amug
231 ,acaidrac surunoeL 161 ,eaecadilemamaH
602 ,321 ,\druel 161 ,041 ,xetroc sidilemamaH
59 ,93 ,231 IL 161 ,muilof sidilemamaH
402 ,0731 IL 161 ,anainigriv silemamaH
97 ,anipocil 161 ,ninatilemamah
502 ,851 ,71 ,41 ,11 ,eaecailiL 27 ,96 ,\nilaneleh
18 ,eaecaniL 891 ,ETROF ®LS RAPEH
18 ,mumissitatisu muniL 361 ,7 P NEVEWEH
39 ,eaecainagoL 051 ,\dizoturliteixordih
29 ,\ninapul AoC-liratulg-litemixordih
591 ,\niloetul 791 ,081 ,671 ,azatcuder
46 ,92 ,62 ,adizoculg-7-niloetul 711 ,46 ,26 ,74 ,92 ,62 ,\dizorepih
,N-/ETROF ®NISRAVIDEM 351 ,041 ,eaecanatsacoppiH
751 ,251 351 ,041 ,xetroc inatsacoppiH
651 ,451 ,041 ,abreh itolileM 841 ,041 ,nemes inatsacoppiH
451 ,silaniciffo sutolileM 351 ,041 ,eragluv munatsacoppiH
91 ,71 ,61 ,41 ,®NOTORIM 851 ,\saonips \redei
,61 ,41 ,ETROF ®NOTORIM 18 ,ni
91 ,71 802 ,nemes ealuhgapsI
91 ,61 ,41 ,ETROF N ®NOTORIM 52 ,\nitneiroozi
52 ,enic\r\m 991 ,lotenmarozi
41 ,ler\tir\gr\m 52 ,\nixetivozi
811 ,nils\m 402 ,®IREVAK
19 ,ecirut\m 57 ,\nilek
6 ,aza-PTA-+K/+aN 991 ,lorefmek
84 ,74 ,03 ,ieza-PTA-+K/+aN 47 ,allehk
851 ,lonegocsuroen 77 ,N ®NAGNALLEHK
61 ,rednaelo muireN – LETSIM ®PPIENK
811 ,aeporue aelO 701 ,TFASNEZNALFP
811 ,eaecaelO -FUALSIERK-ZREH NIDOROK
811 ,001 ,muilof eaelO 531 ,431 ,®NEFPORT
61 ,21 ,muilof irdnaelO 02 ,α-adizotnaforts-K
sivlup muilof irdnaelO 771 ,411 ,®IAWK
71 ,sutamron 491 ,511 ,N ®IAWK
71 ,\dizordnaelo
noriM acnA 212
xednI

921 ,821 ,muilof iniramsoR 61 ,urdnaelo


921 ,silaniciffo suniramsoR 911 ,\nieporuelo
921 ,niramzor ,92 ,icilodinaicotnaorp iremogilo
21 ,\rav\mirp ed \]uc[ur 611 ,26 ,74
851 ,041 ,amozihr itaeluca icsuR - / REGRÜB ®TASYVILO
851 ,lonegocsur 021 ,ONOM
061 ,®LATCEROCSUR 52 ,\nitneiro
061 ,NEVOCSUR 96 ,N ®NIGNAHTRO
061 ,LEG NEVOCSUR 96 ,ETROF N ®NIGNAHTRO
851 ,sutaeluca sucsuR 84 ,02 ,9 ,\niabauo
46 ,26 ,92 ,62 ,\dizotur 84 ,02 ,9 ,\dizoiabauo
181 ,\nietsiclila-S 802 ,z\vo
821 ,19 ,abreh iirapocs inmahtoraS 77 ,96 ,N ALLEHK-®TNACAXO
19 ,suirapocs sunmahtoraS 702 ,aluhgapsi .P
81 ,A neralics 19 ,eaecanoilipaP
71 ,21 ,sublub eallicS ,251 ,OVON ®LONEVOCSAP
91 ,sutamron sivlup sublub eallicS 361 ,751
91 ,®NORIMALLICS ,05 ,34 ,53 ,03 ,92 ,52 ,51 ,lecud\p
49 ,\nirivrepmes 711 ,37 ,46 ,16
501 ,lonizeragniris 061 ,®LIRDOBELHP
501 ,\nigniris 061 ,N ®LIRDOBELHP
491 ,ivitas iillA supuriS 661 ,amitiram suniP
602 ,dixoflus nietsic-litem-S 702 ,eaecanigatnalP
602 ,\slaf \nrims 702 ,atavo ogatnalP
802 ,aios 802 ,eaecaoP
802 ,adipsih ajoS 62 ,icilodinaicotnaorp iremilop
29 ,\nietraps 561 ,26 ,ilodinaicotnaorp
39 ,®LOITRAPS 91 ,81 ,A lonegiralicsorp
19 ,muirapocs muitrapS 26 ,\nilcicatsorp
231 ,\nirdihats 661 ,®LONEGONCYP
77 ,®TARCONETS 11 ,eaecalucnunaR
251 ,LEG NEVUMITS 301 ,N ®NOTCNUFUAR
91 ,21 ,nemes itnahportS 601 ,aiflowuaR
91 ,sutarg sutnahportS 001 ,anitnepres aiflowuaR
91 ,sudipsih sutnahportS 001 ,xidar eaiflowuaR
02 ,91 ,ébmok sutnahportS 811 ,301 ,®TNALPOWUAR
451 ,\niflus 94 ,ROCALUGER
231 ,iet[âg aplat 101 ,\niprezer
402 ,®NAKANAT 021 ,001 ,muilof irdnedodohR
302 ,®NINOBET 021 ,nordnedodohR
491 ,®ARGET 302 ,®NAKÖR
531 ,\nimorboet 52 ,eaecasoR
531 ,\nilifoet 031 ,lonamsor
312 eralucsavoidrac inuiţcefa ronu lutnematart iş aixaliforp nî elanicidem eletnalP
841 ,®DRATER NISATSONEV 42 ,itnahportS arutcniT
761 ,661 ,®NISATSONEV 391 ,ivitas iillA arutcniT
251 ,EBLAS-N ®NISATSONEV 05 ,silaidrac arutcniT
®NISATSONEV ,22 ,12 ,eairallavnoC arutcniT
251 ,S-/N-/DRATER 42 ,32
261 ,251 ,®NALURTONEV 32 ,22 ,igeatarC arutcniT
491 ,SA .pmoc ®NALURTONEV 22 ,allicS muc igeatarC arutcniT
251 ,N ®NALURTONEV 49 ,iimesleG arutcniT
301 ,eaecacsiV 22 ,eallicS arutcniT
05 ,sepits ibla icsiV 42 ,32 ,12 ,itnahportS arutcniT
911 ,601 ,301 ,001 ,abreh icsiV nietsic-L-)lineporp-1(-S-)+(-snart
05 ,04 ,sepits icsiV 502 ,dixoflus
701 ,®LLYHPOCSIV 81 ,71 ,amitiram aenigrU
401 ,301 ,mubla mucsiV 71 ,allics aenigrU
57 ,\nidansiv ,581,511 ,311 ,701 ,87 ,iorutsu
57 ,\nigansiv 491 ,681
38 ,E animativ 391 ,tinârt\bm` iorutsu
13 ,adizonmar − "2 − nixetiv 321 ,citabl\s iorutsu
26 ,92 ,52 ,\nixetiv 251 ,PRETIRAV
26 ,92 ,52 ,\dizonmar-nixetiv 361 ,®PRETIRAV
44 ,34 ,2441 SW 301 ,94 ,csâv
502 ,inalebeiwz 251 ,®NINOTOSAV
002 ,dilabolib-α 451 ,®NOTCANEV
751 ,®TOLANEV
87 ,netorac-β
061 ,ESAIBONEV
061 ,ONOM ®ESAIBONEV

noriM acnA 412