Sunteți pe pagina 1din 3

Tematica

pentru examenul la disciplina Comerţ internaţional


Anul universitar 2016-2017

1. Printre elementele definitorii ale actualului tablou comercial internațional regăsim: a; b; c; d; e. (se
va comenta fiecare într-o frază)......
2. Analizați câştigurile obţinute ca urmare a participării la comerţul internaţional.......
3. Explicați de ce naţiunile fac comerţ între ele......
4. Explicați pe scurt (maximum 10 rânduri) prin ce se caracterizează schimburile comercaile actuale..................
5. Comentaţi pe scurt impactul pe care redefinirea constantă a raportului de forţe în plan comercial îl are
asupra comerţului internaţional............;
6. Comentaţi pe scurt impactul pe care apariţia şi maturizarea grupărilor economice regionale îl are
asupra comerţului internaţional..................
7. Comentaţi pe scurt impactul pe care diversificarea şi sporirea eficacităţii măsurilor de politică
comercială îl are asupra comerţului internaţional.............
8. Explicaţi pe scurt modul în care globalizarea sistemelor de producţie influenţează evoluţia comerţului
internaţional.....
9. Comentaţi pe scurt impactul pe care adâncirea procesului de instituţionalizare la nivel internaţional
îl are asupra comerţului internaţional..................
10. Comentaţi pe scurt impactul pe care factorii demografici îl pot avea asupra comerţului
internaţional.................
11. Comentaţi pe scurt impactul pe care factorii investiționali îl pot avea asupra comerţului
internaţional..................
12. Comentaţi pe scurt relația bidirecțională dintre progresul tehnologic și schimburile comerciale
transfrontaliere..................
13. Comentaţi pe scurt impactul pe care factorii logistici îl pot avea asupra comerţului
internaţional..................
14. Printre caracteristicile pieței internaționale a serviciilor regăsim: a; b; c; d; e. (se va comenta fiecare într-o
frază)......
15. Analizați principalele forţe (determinanți) care influenţează piaţa internaţională a serviciilor.......
16. Comentați clasificarea serviciilor în funcție de criteriul corelare cu piața bunurilor........
17. Comentați clasificarea serviciilor în conformitate cu prevederile GATS ........
18. Analizați instrumentele de politică comercială folosite în comerţul cu servicii.......
19. Comentați pe scurt avantajul absolut ca teorie care explică fundamentele comerţului
internaţional......................
20. Explicaţi pe scurt avantajul relativ ca teorie care susține fundamentele comerţului internaţional........
21. Explicaţi pe scurt) diferenţa în ce priveşte dotarea naţiunilor cu factori de producţie ca teorie care
explică fundamentele comerţului internaţional...........
22. Explicaţi pe scurt impactul parcurgerii fazelor ciclului de viaţă al produselor asupra fundamentelor
comerţului internaţional..............
23. Explicaţi pe scurt rivalitatea strategică globală şi impactul acesteia asupra fundamentelor comerţului
internaţional.........
24. Explicați pe scurt dimensiunea geopolitică a teoriei avantajelor competitive ale națiunilor........
25. Analiza competitivității la nivel de țară necesită obligatoriu următoarele tipuri de analogii: a; b; c; d,
(se va comenta fiecare în maximum o frază)..............
26. Analiza competitivității ca proces a permis identificarea următoarelor fațete ale acestuia: a: b; c; d, (se
va comenta fiecare în maximum o frază)..............
27. În legătură cu determinanții factoriali ai avantajelor competitive se pot face următoarele comentarii
sintetice: a; b; c; d; ...........

28. Analizați determinanții factoriali care pot influența avantajele competitive ale unei națiuni......
29. Analizați determinanții cererii și modul în care aceștia pot influența avantajele competitive ale unei
națiuni......
30. Analizați modul în care corelarea dintre sectarele unei economii poate influența avantajele competitive
ale unei națiuni......
31. Analizați modul în care strategiile, structurile și rivalitățile dintre companii pote influența avantajele
competitive ale unei națiuni....
32. Printre principiile înscrise în textul inițial al GATT pentru a guverna comerțul internațional regăsim: a;
b\, c; d; e; (se va comenta fiecare într-o frază).......
33. Menționați și comentați în maximum o frază derogările (excepțiile) de la principiile fundamentale ale
GATT.......
34. Analizați funcțiile sistemului comercial mutilateral.......
35. Analizați pe scurt (maximum 10 rânduri) OMC în logica guvernanței economice globale.................
36. Explicaţi pe raţiunile pentru care nediscriminarea este un pivot esenţial al sistemului comercial multilateral
actual............
37. Explicaţi pe scurt reciprocitatea ca principiu al sistemului comercial internațional......
38. Explicaţi pe scurt transparența ca principiu al sistemului comercial internațional......
39. Explicaţi pe scurt salvgardarea ca principiu al sistemului comercial internațional......
40. Formulați o metaforă pentru sistemul comercial internațional și susțineți-o argumentativ pe scurt......
41. Enumerați principiile care au stat a baza negocierior comerciale multilaterale.......
42. Explicaţi pe scurt de ce negocierile comerciale multilaterale sunt schimburi multivalente de
concesii......................
43. Explicaţi pe scurt de ce în cadrul negocierilor comerciale multilaterale echitatea este, de cele mai multe ori,
mai importantă decât eficacitatea..............
44. Explicaţi pe scurt de ce negocierile comerciale multilaterale sunt jocuri concurenţiale desfăşurate în
mai multe etape..................
45. Comentați obiectivele care urmau să fie îndeplinite pe parcursul Rundei Uruguay ............
46. Comentați principiile care trebuiau respectate pe parcursul negocierilor Rundei Uruguay ..........
47. Analizați principalele deosebiri care se pot identifica între GATT şi OMC ..........
48. Analizați funcţiile pe care le îndeplineşte Organizaţia Mondială a Comerţului ..........
49. Menționați principalele 5 aspectele sensibile înscrise, în ultimii ani, pe agenda negocierilor comerciale
multilaterale......
50. În conformitate cu prevederile GATS, printre principiile care definesc comerţul internaţional cu servicii
se pot menţiona........................
51. În Dclarația Ministerială de la Singapore, părțile contractante și-au reiterat angajamentele în legătură cu
următoarele aspecte: a; b; c; d; e;
52. Declarația Minsiterială a părților contractante adoptată la Geneva în 1988 punea accentul pe probleme
cum ar fi: a; b; c; d; e;
53. Conferința Ministerială de la Doha din 2001, s-a deosebit de cea de la Seatle din 1999, prin următoarele
aspecte: a; b; c; d; e;
54. În documentul denumit “Pachetul din iulie”, adoptat la Geneva în anul 2004, printre principalele măsuri
privind agricultura se pot menționa: a; b; c; d; e;
55. În documentul denumit “Pachetul din iulie”, adoptat la Geneva în anul 2004, printre principalele măsuri
privind creșterea accesului la piețe a produselor non-agricole (NAMA) se pot menționa: a; b; c; d; e;

S-ar putea să vă placă și