Sunteți pe pagina 1din 2

(Booklet, 2017, Test 56, p.

148)

Subiectul I (40 de puncte)


Citeşte următorul fragment:
ART. 69 (1) în unităţile de învăţământ de stat sau particulare se utilizează manuale şcolare şi alte
auxiliare didactice aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(2) Manualele şcolare se elaborează şi se evaluează pe baza programelor şcolare aprobate de
Ministerul Educaţiei. Cercetării, Tineretului şi Sportului. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului reglementează elaborarea de manuale şcolare alternative.
(3) Cadrele didactice selectează şi le recomandă elevilor, în baza libertăţii iniţiativei
profesionale, acele manuale şcolare din lista celor aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului care vor fi utilizate în procesul didactic.
(4) Elevii şi profesorii din învăţământul de stat şi din învăţământul obligatoriu particular
acreditat/ autorizat beneficiază de manuale şcolare gratuite, atât pentru învăţământul în limba română, cât
şi pentru cel în limbile minorităţilor naţionale, în condiţiile legii.
(5) Auxiliarele curriculare sunt constituite din ghiduri metodologice care, prin conţinut, sunt în
conformitate cu prevederile legale în vigoare şi pe care cadrele didactice le pot selecta şi utiliza la clasă, în
baza libertăţii iniţiativei profesionale, în scopul îmbunătăţirii calităţii procesului educaţional.
ART. 70 (1) Bibliotecile şcolare şi centrele de documentare şi informare se organizează şi
funcţionează pe baza unui regulament elaborat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(2) Se înfiinţează Biblioteca Şcolară Virtuală şi Platforma şcolară de e-learning, care includ
programe şcolare, exemple de lecţii pentru toate temele din programele şcolare, ghiduri metodologice,
exemple de probe de evaluare. Aceste resurse digitale vor fi protejate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul
de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului obţinând dreptul de publicare din partea autorilor, astfel încât aceste resurse să fie
accesibile permanent şi gratuit oricărui elev sau profesor.
(3) Unităţile de învăţământ utilizează platforma şcolară de învăţare pentru a acorda asistenţă
elevilor în timpul sau în afara programului şcolar ori pentru cei care, din motive de sănătate, temporar nu
pot frecventa şcoala.
(4) înfiinţarea, gestiunea şi îmbogăţirea permanentă a Bibliotecii Şcolare Virtuale şi a
Platformei şcolare de e-learning intră în responsabilitatea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului.
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
A. Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:
1. Explică sensul structurii în baza libertăţii iniţiativei profesionale. 4 puncte
2. Indică patru tipuri de materiale înfiinţate de Biblioteca Şcolară Virtuală şi platforma şcolară e-
learning. 4 puncte
3. Menţionează ce document stă la baza manualelor şcolare. 4 puncte
4. Precizează, pe baza textului, care este rolul auxiliarelor didactice. 4 puncte
5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, importanţa unui articol dintre cele prezentate. 4 puncte
Notă! Răspunsurile vor fi formulate în enunţuri.

B. Redactează un text, de 150-300 de cuvinte, în care să argumentezi dacă manualele alternative


reprezintă un avantaj sau un dezavantaj pentru generaţiile actuale de elevi, valorificând fragmentul citat. 20
de puncte
În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:
− formularea tezei/ problematicii puse în discuţie; 2 puncte
− menţionarea poziţiei pe care o ai faţă de teză/ problematică; 2 puncte
− enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate poziţiei adoptate; 12 puncte
− formularea unei concluzii pertinente; 2 puncte
− utilizarea corectă a conectorilor în argumentare;1 punct
− respectarea precizării privind numărul de cuvinte. 1 punct
Notă!
În elaborarea răspunsului, te vei raporta la informaţiile din fragmentul dat. Folosirea altor informaţii
este facultativă.
Subiectul al II-lea (10 puncte)
Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, un personaj din text, evidenţiind două mijloace de
caracterizare.
ACTULUI TABLOUL V
DANNY (cu tristeţă sinceră. E schimbat, slăbit, parcă maturizat): Azi e o săptămână de când n-am
primit nimic. Ce-o fi cu ea? Ce i s-o fi întâmplat?
MADONA (aer fericit, care o înfrumuseţează şi o întinereşte. E coafată frumos şi fardată bine şi
discret): Ştiu şi eu?
DANNY: De patru luni, de la prima noastră întâlnire, scrisoarea ei nu mi-a lipsit în nicio
săptămână. Şi acum, aşa deodată, tace!
MADONA: Poate reflectează la ce ţi-a spus în ultima scrisoare. [...] Cred că e şi un pic de
literatură la mijloc, în afară de suferinţă ... Idila voastră e un fel de roman ...
DANNY: Atunci şi viaţa e un roman ...
MADONA: Fără îndoială. [...] (Se aşază.) Mai cuminte ar fi să renunţi. [...]
DANNY: Tu nu ştii ce înseamnă să iubeşti.
MADONA: De unde ştii tu?
DANNY: Fiindcă n-ai iubit niciodată.
MADONA: Şi dacă totuşi aş fi iubit?
DANNY: Tu eşti prea tare şi dragostea, în fond, e o slăbiciune.
MADONA: Poate că am iubit stăpână pe mine?
DANNY: Hm! Şi crezi tu că n-aş fi băgat eu de seamă?
MADONA (cu un surâs personal): Adevărat! Faţă de tine, nu pot avea niciun secret.
DANNY: Eu cred, Dona, că dacă tu ai fi iubit pe cineva, l-ai fi'putut face într-adevăr fericit.
MADONA: Ce te face să crezi asta?
DANNY: Tot.
MADONA (cu teamă, ca un criminal care revine la locul crimei): Şi crezi că pe mine m-arputea iubi
cineva? [...]
DANNY: Sunt absolut convins. Şi - dacă îmi dai voie să-ţi dau şi un sfat în viaţa mea - iată-l:
iubeşte, Dona. Chiar zacă ai suferi cum sufăr eu acuma, totuşi să ştii că dragostea e cel mai bun lucru din
viaţă ... E aroma ei.
Tudor Muşatescu, Madona
Subiectul al III-lea (30 puncte)
Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi construcţia unui personaj
într-un roman postbelic.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
- prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales din romanul postbelic
studiat;
- evidenţierea unei trăsături a personajului ales, ilustrată prin două scene/ secvenţe comentate;
- ilustrarea a patru elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale romanului postbelic
studiat, semnificative centru construcţia personajului ales (de exemplu: acţiune, conflict, incipit, final,
tehnici narative, modalităţi de caracterizare, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.).

Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). Pentru
organizarea discursului, vei primi 12 puncte (existenţa părţilor componente - introducere, cuprins,
încheiere - 3 puncte; logica înlănţuirii ideilor - 3 puncte; abilităţi de’analiză şi de argumentare - 3 puncte;
claritatea exprimării - 2 puncte; respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte - 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru organizarea discursului, eseul trebuie să aibă
minimum 400 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.
Pentru redactarea întregii lucrări, vei primi 10 puncte (utilizarea limbii literare - 3 puncte;
ortografia - 3 puncte; punctuaţia - 3 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea - 1 punct).