Sunteți pe pagina 1din 11

APLICAŢII PRACTICE TOPOGRAFIE SPECIALĂ

APLICAŢIE PRACTICĂ 2

METODE DE TRASARE A PUNCTELOR PRINCIPALE ALE


CONSTRUCŢIILOR

1. Metoda coordonatelor polare :

Metoda este indicată la trasarea pe teren a punctelor din


proiect, când baza de trasare este o drumuire poligonometrică.
Punctele se trasează pe teren prin aplicarea din punctele drumuirii
poligonometrice a unghiurilor orizontale şi a distanţelor din proiect.

Temă:

Să se traseze pe teren punctele A şi B ale unei construcţii


proiectate acceptând abaterea limită  = 41 mm, având în vedere că
se cunosc coordonatele punctelor drumuirii poligonometrice şi
coordonatele punctelor proiectate ale construcţiei.

Pct. X(m) Y(m)


2 3039.175 1738.652
3 3030.034 1833.420
A 3125.570 1724.520
B 3125.570 1814.520

Pregătirea topografică a trasării :

Din coordonatele punctelor se obţin orientările între puncte cu


relaţiile cunoscute.
Unghiurile de trasare  şi  rezultă din diferenţa orientărilor;
de asemenea se calculează unghiurile  şi  necesare în faza de
control a trasării.

6
APLICAŢII PRACTICE TOPOGRAFIE SPECIALĂ

   23   2 A  106.1217  389.6780  400  116 .4437 goni.


   3 B   32  387.5662  306.1217  81.4445 goni.
   A2   A B  189.6780  100.0000  89.6780 goni.
   B  A   B 3  300.0000  187.5662  112 .4338 goni.

D23  95.208m
D2 A  87.543m
D A B  90.000m
DB 3  97.388m.

Calculul preciziei de trasare:


 41 D2
p    20.5mm; p  2    a2   D2   2f
2 2  2

 41 D2
p    20.5mm;  p   2  2   a2   D2   2f
2 2 
p 20.5
1)     8.233 mm;
6.2 6.2

7
APLICAŢII PRACTICE TOPOGRAFIE SPECIALĂ

 p   cc
20.5  636620
2)  cc
    76 cc .111;
D  3.1 97.388  3.1
p 20.5
3)  D    11 .643 mm;
3.1 3.1
4)  f  0.2   p  0.2  20.5  4.1 mm,
unde:
 = abaterea standard de poziţie a punctului;
 = abaterea standard de trasare a unghiului;
D = abaterea standard de trasare a distanţelor;
f = abaterea standard de fixare a punctelor A şi B;
p = abaterea standard de trasare a punctului prin metoda
coordonatelor polare.

Trasarea :
Deoarece    8cc unghiurile  şi  se trasează cu teodolitul
cc

Theo 010 şi datorită faptului că D = 11.64mm, trasarea de distanţe


se poate face prin măsurarea directă la sol.

Operaţii de teren:
Se staţionează cu teodolitul ales în punctul 3 şi se vizează
punctul 2, stabilind direcţia de referinţă faţă de care se trasează
unghiul . Pe noua direcţie obţinută se aplică distanţa calculată D 4 la
capătul căruia se fixează punctul B. Se procedează analog cu
trasarea din punctul 2.

Verificarea trasării :
Se poate face prin trasarea punctelor A şi B din alte puncte de
sprijin sau prin alte metode de trasare, sau prin compararea
distanţelor şi unghiurilor dintre punctele trasate obţinute din măsurare
şi cele cunoscute din proiect.

2. Metoda coordonatelor rectangulare :


8
APLICAŢII PRACTICE TOPOGRAFIE SPECIALĂ

Această metodă se aplică atunci când pe teren există o reţea


topografică de construcţie şi se cunosc din planul general de trasare
coordonatele punctelor principale ale proiectului în sistemul de
coordonate al reţelei.

Temă:

Să se traseze punctele construcţiei B11 cu abaterea limită  =


3.6 cm .

Pregătirea topografică a trasării :

Calculul elementelor de trasare.

Nr. Pct. faţă de Elemente de trasare Elemente de


pct. care se trasează ai m bi m control
1 I 20 40 18  76  54  14
2 II  25 40
3 III  25  40
4 IV 20  40 54  76  18  41
5 IV 20  70 54  76  18  41
6 IV 50  70 54  76  18  41
7 I 50 70 18  76  54  14
8 I 20 70 18  76  54  14

9
APLICAŢII PRACTICE TOPOGRAFIE SPECIALĂ

Calculul preciziei de trasare:

Cauzele principale ale erorilor care influenţează precizia


trasării unui punct P prin metoda coordonatelor rectangulare derivă
din:
- la aplicarea coordonatelor punctelor a şi b;
- la trasarea unghiului drept ;
- la centrarea teodolitului c;
- la fixarea pe teren a punctelor trasate f;
- influenţa erorilor bazei de trasare s.
10
APLICAŢII PRACTICE TOPOGRAFIE SPECIALĂ

Valoarea medie pătratică a erorii medii a punctului trasat se


poate calcula cu următoarea relaţie, dacă mai întâi s-a aplicat
abscisa a, iar faţă de axa x s-a construit unghiul drept.

2
   3.6
 P   s2   a2   2b      a 2   c2   2r   f2 ; P    1.8
   2 2
2
   3.6
 P         
2
s
2
a
2
b   a 2   c2   2r   f2 ; P    1.8
   2 2
mm.

Dacă se aplică principiul influenţei egale a erorilor vom avea:

0.23   P 0.23  1.8


1. c  r  f    0.207 mm
2.6  k 2.6  1.4
P  k 1.8  1.4 2.130
2. b     0.753 mm
5.2  2  k 2.5  2.8 2.828
P 1.8 1.8
3. a     0.636 mm
5.2  2  k 5.2  2.8 2.828
P   1.8  636620
4.      81cc.02
amax  5.2  2  k 50  2.828
P 1.8 1 .8
5.  s     0.45 mm
2  5.2  2  k 1.41  2.828 4
b max 70
k   1 .4
a max 50

Trasarea:

În urma rezultatelor obţinute pentru abaterile standard se pot


trage următoarele concluzii:
- pentru trasarea unghiului drept se va folosi teodolitul;
- centrarea se va face cu baston de centrare;
- distanţele se vor trasa cu ruleta.

11
APLICAŢII PRACTICE TOPOGRAFIE SPECIALĂ

Operaţii de trasare:

Pornind din punctul reţelei de construcţie faţă de care se


execută trasarea se aplică pe teren direcţia din reţeaua de
construcţie în sensul corespunzător distanţei orizontale, stabilindu-se
poziţia piciorului perpendicularei. Se instalează teodolitul în piciorul
perpendicularei, se vizează punctele faţă de care se execută
trasarea, apoi se trasează unghiul orizontal  = 100g în sensul
corespunzător, stabilindu-se o nouă direcţie pe care se va aplica
distanţa orizontală a, începând din piciorul perpendicularei; la celălalt
capăt se marchează punctul trasat.

Verificarea trasării:

Se compară elementele liniare de control calculate cu


omoloagele lor măsurate pe teren după trasare.

3. Metoda intersecţiei unghiulare înainte :

Temă:

Să se determine eroarea totală de trasare a punctului C prin


metoda intersecţiei unghiulare înainte, procedeul geometric, dacă se
cunosc coordonatele punctelor A,B şi C.

Punct X(m) Y(m)


A 5230.09 8433.77
B 5201.26 8772.59
C 5468.26 8500.63

Trasarea se va face cu teodolitul THEO 010 avănd


eroarea medie de măsurare a unei direcţii  = 10cc, eroarea relativă
ma 1
de trasare a bazei de trasare  , iar eroarea de fixare m =
c 20000
3 mm.
Această metodă se utilizează la trasarea infrastructurilor
podurilor, la trasarea punctelor fundamentale ale barajelor şi, în
12
APLICAŢII PRACTICE TOPOGRAFIE SPECIALĂ

general, acolo unde nu se pot efectua trasări prin metoda


coordonatelor polare sau rectangulare.

Pregătirea topografică a trasării:

De obicei se cunosc coordonatele punctelor A şi B din reţeaua de


sprijin şi coordonatele punctului de trasat C din proiect. Cu ajutorul
lor se determină orientările, iar din diferenţa orientărilor se determină
unghiurile ,  şi  necesare trasării:

Punct X Y AB/DAB
B 5201.26 8772.59 105.4039
A 5230.09 8433.77 340.044
  28.83 + 338.82

Punct X Y AC/DAC
C 5468.26 8500.63 17.4230
A 5230.09 8433.77 247.377
 +238.17 +66.86

Punct X Y BC/DBC
C 5468.26 8500.63 349.4141
B 5201.26 8772.59 381.118
 + 267.00 271.96

 =AB  AC = 87.9809goni;


 =BC  BA = 44.0102goni;
 =CA  CB = 68.0089goni;
++ = 200.0000goni.

13
APLICAŢII PRACTICE TOPOGRAFIE SPECIALĂ

 c 10 340.044
1.      sin   636620  0.876374021  0.00609 m  6.1 mm
 c
2.    2  sin 2   2 sin 2   sin 2   0.009772m  9.8 mm
  sin 2 
3. M   2  mc 2 u 2  mf 2 = 3.00mm
c ;
mc   0.017002 m  17.0 mm
20000
cos   sin 
u  0.1365312
sin 
4. M    2  mc 2 v 2  mf 2
 3.00 mm;
sin   sin 
v  0.71456
sin 

14
APLICAŢII PRACTICE TOPOGRAFIE SPECIALĂ

unde:

mf  eroarea medie pătratică de fixare a punctului trasat C;


  eroarea longitudinală a punctului C faţă de baza de trasare
AB provocată de eroarea  la trasarea unghiurilor  şi ;
  eroarea transversală a punctului C;
u şi v  coeficienţii unghiurilor;
mc  eroarea medie pătratică a lungimii bazei de trasare AB;
c  lungimea bazei de trasare AB;
M  componenta longitudinală a erorii totale de poziţie a
punctului C;
M  componenta transversală a erorii totale de poziţie a
punctului C.

Determinarea direcţiilor erorilor  şi  se face construind la


scară triunghiul ABC şi unghiul  sub baza AB. Dreapta CM şi
perpendiculara pe ea în C dă direcţiile celor două erori. Direcţia de
orientare CM se notează cu .

1 sin 2  sin 2
tg   = -0.223762019   = 385g98c57cc.
2 sin 2   sin 2 

15
APLICAŢII PRACTICE TOPOGRAFIE SPECIALĂ

Trasarea punctului C prin reperare cu ţăruşi:

Din punctele A şi B se trasează unghiurile  şi  proiectate cu


unul sau două teodolite. Se marchează pe teren fiecare direcţie
trasată cu doi sau trei ţăruşi, iar apoi la intersecţia cu fire a direcţiilor
respective se poziţionează punctul definitiv C.

Verificarea trasării:

Trasarea punctului C din două puncte.

16