Sunteți pe pagina 1din 4

EVALUAREA UNUI MANUAL

Făguraș, Manualul de Limba şi literatura română pentru clasa a IV-a din școlile cu instruire în limba rusă,
Autori: Tamara Cazacu, Liliana Nicolaescu-Onofrei, Zinaida Tărîță, Editura Cartier, Ediția a IV-a, actualizată, mai 2017

Nr. Criteriul Da Nu Argumente


1. Există elemente de identitate: nu -nu există o introducere
a.prefață/ introducere -nu are prefaţă
b.mod de utilizare da -manualul are semnificațiile rubricilor;
-mic dicţionar român-rus/rus-român la sfârşit și o Bancă de informații
(tabele de gramatică /unități de măsură/Formule de comunicare)
c.copertă atractivă da -pe prima copertă este prezentat un fag, sunt numiţi autorii, titlul,
clasa, editura
-imaginea din partea de jos arată o carte.
d.sumar bine structurat da -sumarul se află la finele manualului
-structurat pe unităţi de învăţare, conform conținuturilor din curriculum
e.îndrumări pentru elevi da -fiecare unitate începe cu familiarizarea elevilor cu temele ce vor urma
să le studieze la această unitate.
-sunt exerciţii care-i îndrumă pe elevi să lucreze în corespundere cu
imoticoanele desenate, semnificația cărora se afla la începutul
manualului: „Amintește-ți!”; „Citește!”; „Compară!”; „Completează!”;
„Concurs”; „Folosește-ți cunoștințele!”; „Imaginează-ți!”,
„Dialoghează!”, „Observă!”, „Pronunță!”, ”Răspunde la întrebări!”,
”Intră în rol!”, „Întreabă!”
f.bibliografie nu -nu există o bibliografie
2. Raportul dintre curriculum şi manual Sunt prezente toate conținuturile din curriculum:
a. sunt vizate toate conţinuturile prevăzute în da -Formarea capacităţii de lectură/ citire- text adaptat narativ, text
curriculum nonliterar;
-Formarea capacităţii de comunicare
-Elemente de construcţie a comunicării- lexicul, noţiuni de fonetică
b. conţinuturile sunt organizate sistematic da -conținututrile sunt organizate conform curriculei, la finele fiecărei
unități/fiecărui subiect se regăsește o recapitulare și o evaluare

1
c. există activităţi de învăţare şi sarcini de lucru Da -activitate în curriculum:
derivate din curriculum -citirea corectă, fluentă şi conştientă a propoziţiilor / textelor cu respectarea
semnelor de punctuaţie, a intonaţiei;
-reproducerea conţinutului mesajului în limba-ţintă;  de redare în limba
maternă a informaţiei audiate folosind diferite repere;
- reproducerea unui text scurt în baza elementelor de reper (plan, imagini); 
de expunere a textului pe fragmente;  de selectare şi ordonare a imaginilor
conform conţinutului textului;
- iar activitatea din manual:
-citește textul„să înţelegem textul” „imaginaţi-vă dialoguri pe care le
puteţi realiza atunci când...”;alcătuirea de texte pe teme date.
-p.28, ex.18 Poveste bulgară

d.succesiunea secvenţelor lecţiilor este gradată da -toate lecțiile prezintă totuși aceeași structură, iar din acest punct de
vedere se poate spune că intervine o standardizare: se pornește de la o
imagine nu întotdeauna reprezentativă și sugestivă, urmează textele
care pun în evidență subiectul lecției, iar sarcini apar la fiecare lecție :
„Amintește-ți!”; „Citește!”; „Compară!”; „Completează!”; „Concurs”;
„Folosește-ți cunoștințele!”;„Imaginează-ți!”, „Dialoghează!”,
„Observă!”, „Pronunță!”, etc
3. Conţinutul manualului -conţinuturile pornesc fie de la o imagine , fie de la texte de analiză
a.modalităţile de concretizare explicită a da gramaticală adecvate vârstei elevilor
conţinuturilor - există dicționar la fiecare text şi unul (român-rus/rus-român) la
sfârșit de manual
b.cantitatea de informaţii dintr-o lecţie este
raţională în raport cu vârsta elevilor da -informaţiile sunt acceptabile în raport cu particularităţile de vârstă ale
elevilor, dar unele sarcini de lucru sau exempele sunt sub vârsta
elevului
c. Informaţiile furnizate sunt reprezentative da -informaţiilor furnizate în manual pornesc de la curriculumul şcolar,
sunt sintetizate, reprezentând un volum corespunzător de informaţii.
d. Sunt prezente activităţi de tip investigativ nu - nu sunt prezente activități de tip investigativ
decât la rubricile „Folosește-ți cunoștințele!”;„Imaginează-ți!”,”
„Completează!”

2
e. Conţinuturile au deschideri interdisciplinare Da -prin referinţa directă la conexiunile posibile oferite de conţinutul altor
discipline (limbile materne ale elevilor, limbile străine studiate, istoria,
geografia, muzica, ştiinţele exacte (progresul ştiinţifico-tehnologic,
descoperirile ştiinţifice etc.), ştiinţele politice şi sociale, economia etc.)
- conținuturile fac trimitere către limba și literatura română: citește,
explică, răspunde, enumeră,descrie, transcrie, realizați un scurt text,
imaginati-va, sunt trimiteri către lit-ra universală și cea rusă, fiind
prezente și traduceri din română-rusă /rusă-română a
cuvintelor,enunțurilor (p.70, 93), propuse pentru comparații îmbinări,
proverbe, etc (p.52, )

4. Organizarea şi conducerea învăţării propuse da -pe parcursul manualului apar indicate metode centrate pe elev care să
de manual stimuleze învățarea activă. Pentru noile informații se poate folosi
a.sunt stimulate metode de învăţare activă ”Ciorchinele” , Cadranul, la diferite sarcini se pot folosi Diagrama
Venn, jurnalul dublu, cvintet, explozia stelară, la lecțiile de
recapitulare- ”Floarea de lotus”, ”Cubul”, turul galeriei
b. Există sarcini de lucru diferenţiate Da/parțial sarcini de lucru diferențiate se atestă mai mult la lucrul cu textul

c.propune activităţi de învăţare care facilitează da -fiecare lecție are fragmente de texte, sarcinile de lucru pretextual
lectura -textual-și posttextual.

d. Stimulează motivaţia pentru învăţare nu - textele stimulează mai mult motivația pentru lectură, în schimb nicio
imagine și activitate de învățare nu stimulează motivația pentru
învățare, prin sarcinile de lucru de fapt se poate considera că se
realizează încă o oră de română
5. Accesibilitatea manualului da -per ansamblu, manualul este adecvat vârstei şi nivelului de dezvoltare
al elevului, existând totuși activități de învățare, sarcini de lucru,
informații care sunt sub vârsta și nivelul de dezvoltare al elevului
-limbajul este clar
-construcţia frazelor este adecvată
- sunt formulate clar cerinţele
6 Componenta de evaluare nu -pe parcursul lecțiilor nu sunt activități de evaluare prezente în mod
a.Există activităţi de evaluare prezente în mod explicit, doar la finele fiecărei unităţi de învăţare unde sunt şi lecții
explicit în manual recapitulative și de evaluare

b. Există în manual teste construite într-o formă da -în manual sunt prezente evaluări la final de temă/unitate de învăţare,
corespunzătoare ce conțin câte 4-7 itemi

3
c.există menţionate explicit modalităţi da -ca modalitate complementară de evaluare se întâlnește doar portofoliul
complementare de evaluare
7 Elemente de tehnoredactare da -literele au mărimea corespunzătoare
a. Mărimea literelor facilitează lectura - sunt incluse ultimele modificări ale gramaticii limbii române,
principalele modificări introduse în DOOM2
b. Manualul include moduri diverse de structurare da -toate lecțiile conţin texte adaptate în funcţie de elementele gramaticale
a lecţiilor ce trebuie studiate; imaginile sunt uneori sugestive şi au legătură cu
textul ce urmează a fi studiat; aplicaţii diferite la fiecare text

Listă de propuneri, rezultată din analiză


-realizarea unei introduceri
-schimbarea copertei, pentru a motiva curiozitatea elevului de a deschide manualul
- la final , realizarea unei bibliografii
-mai multe activități pe grupe
-sarcini care să implice folosirea metodelor centrate pe elev
-introducerea unei pagini la început unde să apară criteriile pentru realizarea unui portofoliu
-apariția unor curiozități, trimiteri către diferite surse de informare
-sarcini de lucru cu trimitere și către alte discipline
-activități care să se realizeze pe baza utilizării calculatorului, soft-uri educaționale, filmulețe educative
-introducerea unor conținuturi care sa valorifice aspecte ale educaţiei nonformale (surse diverse, TIC, mass-media)

Prezentat de către masteranda Russu Alisa,


Profesoară de limba și literatura română, mun.Chișinău, LT N.Gogol