Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA DE PETROL ŞI GAZE DIN PLOIEŞTI

DEPARTAMENTUL DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI


DIDACTIC

PROGRAM DE FORMARE CONTUNUĂ- MANAGEMENT


EDUCAŢIONAL EUROPEAN

PROIECT DE DEZVOLTARE
INSTITUŢIONALA

PROF. UNIV. ROXANA TUDORICĂ

PROF.:SIMONA POPESCU (TUDOR)

PLOIEŞTI 2008

1
PROIECT DE DEZVOLTARE
INSTITUŢIONALĂ

ŞCOALA CU CLASELE I – VIII

"GEORGE ENESCU"

SINAIA

Durata proiectului: 1 an

REALIZAT DE:
Prof. Tudor Simona – Şcoala George Enescu Sinaia

2
1. ANALIZA DE NEVOI
1.1. ANALIZA SWOT

Puncte tari

 În colectivul didactic alcătuit din 24 de profesori şi 8 învăţători, 100% sunt


calificaţi, 80% din cadrele didactice fiind titulari;
 Din 8 învăţători, 5 au gradul didactic I, iar din 24 profesori, 13 au gradul didactic
I;
 Un număr de 8 cadre didactice au urmat cursuri AEL ;
 În rândul cadrelor didactice cazurile de absenteism sunt foarte rare ;
 Toate cadrele didactice au ultimul calificativ anual "Foarte bine " ;
 Rezultate la Olimpiadele scolare :
- Limba franceză 2 elevi
- Matematică 6 elevi
- Limba si literatura romană 5 elevi
- Limba engleză 4 elevi
- Chimie 2 elevi
 Şcoala dispune de Cabinet de Asistenţă Psihopedagogică, de Cabinet de
logopedie, dotate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu mobilier
nou, două calculatoare şi imprimante;
 Dotarea şcolii cu un cabinet medical dotat corespunzător;
 Susţineriea finanaciară a Băncii Comerciale Române în vederea acordării unor
burse de merit pentru elevii şcolii ;
 Info-Euro-club, singurul din judeţul Prahova, în care se defăşoară numeroase
activităţi de informare, atât cu elevii, cât şi cu părinţii pe probleme de integrare
europeană;
 Clădirea şcolii este în proces de reabilitare, ceea ce conferă instituţiei un plus de
siguranţă şi confort ;
 Cabinetul de informatică din şcoală este dotat cu 10 calculatoare în sitemul AEL
care oferă posibilitatea copiilor de a învăţa mai eficient ;
 Dotarea celor 8 săli de clasă la ciclul primar cu televizoare şi DVD-uri;
 Parteneriat între şcoală şi Poliţie în vederea scăderii abandonului şcolar şi a
combaterii violenţei în şcoli;
 Amplasamnetul şcolii în centrul oraşului;
 Ralaţii bune între Primărie şi şcoală;

Puncte slabe
3
 Dezinteresul unui număr de familii ( sărace/de rromi) pentru participare la sedinţe,
precum şi frecvenţa redusă la şcoală a elevilor ce provin din aceste familii;
 Lipsa unui post de informatică, care ar fi necesar pentru laboratorul existent în
şcoală;
 Curtea şcolii nu este amenajată şi nici împrejmuită, elevii fiind nevoiţi să stea în
pauze în sălile de clase sau pe hol.

Oportunităţi

 Posibilitatea dezvoltării unor proiecte internaţionale datorită importanţei oraşului;


 Posibilitatea implicării cadrelor didactice din ariile curriculare “Arte”, “Educatie
fizică şi sport” în activităţile extraşcolare şi extracurriculare ;
 Posibitatea dezvoltării de parteneriate cu familia (prin consultaţii cu părinţii şi
lectorate), în vederea reducerii cazurilor de absenteism la elevi şi de abandon
şcolar ;
 Posibilitatea de intervenţie imediată a consilierului şcolar în rezolvarea
conflictelor dintre elevi ;
 Posibilitatea de a implica Primăria în amenajarea spaţiului exterior al şcolii şi în
asigurarea pazei în timpul pauzelor de către Poliţia Comunitară ;
 Posibilitatea realizarii de parteneriate cu societatile comerciale din zonă, în
vederea sponsorizării unor activităţi extraşcolare ( Carnavalul măştilor care râd,
Serbarea de Crăciun, Zilele şcolii „George Enescu”, Ziua Copilului )
 Posibilitatea dotării unei săli de clasă cu echipament necesar desfăşurării orelor de
educaţie fizică pentru elevii din ciclul primar;
 Posibilitatea amenajării unei săli de mese pentru desfăşurarea în condiţii optime a
programului „Şcoala după şcoală”.
 Posibilitatea de obţinere a unor fonduri (Programul „Sprijin pentru tineret”, lansat
de Primăria oraşului Sinaia) pentru înfiinţarea unui sediu în care echipa de
redacţie a revistei şcolii să işi desfăşoare activitatea.

Ameninţări:
4
 Riscul apariţiei restrângerii de activitate a unor cadre didactice, datorat scăderii
demografice ;
 Riscul adaptării dificile a personalului didactic existent la cerinţele învăţământului
modern;
 Scăderea interesului pentru autoperfecţionare, după dobândirea unui statut
didactic;
 Riscul creşterii violenţei şcolare;

5
1.2. ANALIZA DE TIP CANTITATIV

RESURSE EXISTENTE ÎN ŞCOALĂ NECESARE ÎN ŞCOALĂ


RESURSE UMANE - 8 învăţători din care: - un administrator pe centru
- 7 titulari , 1 suplinitor ; financiar.
- 5 cu grad did.I
- 24 profesori din care:
- 21 titulari, 3 suplinitori ;
- 13 cu grad did I;
- 3 cu grad did.II;
- 6 cu grad did definitiv ;
- 2 debutanţi
- 456 elevi din care:
- la ciclul primar 186 ;
- la ciclul gimnazial 270
- consilier şcolar calificat ( grad
did. DEF );
- logoped calificat (grad did. I)
- personal de îngrijire (6 pers.), 2
fochişti, 2 paznici, 1 mecanic;
- personal auxiliar calificat (1
bibliotecar, 1 secretar şef, 1
operator, control date, 1 contabil
şef şi 1 contabil cu atribuţii de
administrator)
RESURSE - 24 săli de clasă mobilate ; - instrumente şi materiale
MATERIALE - 4 laboratoare mobilate: didactice pentru laboratoarele
- 1 laborator de informatică dotat cu 10 de fizică şi biologie ;
calculatoare în reţea cu AEL ; - curtea scolii: amenajare şi
- 1laborator de chimie dotat cu
împejmuire;
materiale didactice specifice ;
- 1 laborator de fizică; - dotarea laboratorului de
- 1 laborator biologie; informatică cu sistem de
- 4 cabinete şcolare: alarmă şi grilaj metalic;
- 1 Info-euro-club - înlocuirea unor table;
- 1 tehnologie - mobilier pentru cancelarie,
- 1 cabinet de Asistenţă bibliotecă, cabinet medical şi
psihopedagogică ;
cabinet director;
- 1 cabinet logopedie
- 1 cabinet medical ; - achiziţionarea unui fax şi a
- 3 calculatoare disponibile; unui copiator ;
- soft AEL;
6
RESURSE - Internet; - soft-uri educaţionale .
INFORMAŢIONALE - bibliotecă cu 20.000 volume;
- abonamente la revista Tribuna
Învăţământului şi Monitorul
Oficial

2. VIZIUNE
Şcoala doreşte construirea premizelor pentru formarea unor tineri bine pregătiţi
profesional şi cu o educaţie care să răspundă valorilor morale şi etice fundamentale, prin
desfăşurarea procesului instructiv-educativ în condiţii optime în spaţii modern
amenajate.

3. MISIUNE
În luna decembrie 2007, şcoala a intrat în procesul de reabilitare : au fost
schimbate instalaţiile sanitare, grupurile sanitare, instalaţia electrică, caloriferele din
fontă ; au fost reamenajate sălile de clasă, laboratoarele, cabinetele şi holurile. În
prezent, şcoala funcţionează, dar lucrările nu sunt finalizate (termenul limită: aprilie
2008).
Laboratoarele sunt mobilate corespunzător, dar cele de fizică şi biologie nu dispun
de material didactic suficient/ modern.
În prezent, şcoala funcţionează cu un număr de 21 clase, 8 la ciclul primar si 13 la
ciclul gimnazial, fiind şcolarizaţi un număr de 456 elevi.
Misiunea scolii este :
 Implicarea cadrelor didactice în activităţi educative şi extraşcolare pentru
obţinerea unor rezultate mai bune;
 Îmbunătăţirea comunicării dintre părinţi şi şcoală;
 Continuarea unei relaţii instituţionale flexibile cu Inspectoratul Şcolar
Judeţean Prahova;
 Colaborarea cu Primăria oraşului Sinaia în vederea întocmirii unor proiecte
de dezvoltare instituţională;
 Consolidarea relaţiilor cu poliţia oraşului şi derularea unui program comun
vizând combaterea violenţei.

7
4. ŢINTE ( SCOPURI ) STRATEGICE

1. Derularea unui soft educaţional atractiv;


2. Organizarea unui curs de formare continuă pentru cadrele didactice în
domeniul informaticii, în vederea folosirii calculatorului la orele de predare
3. Înfiinţarea unui club Info-Smart de informare şi activităţi şcolare
alternative ;
4. Finalizarea într-un termen cât mai scurt lucrărilor de reabilitare a şcolii,
dotarea corespunzătoare a sălilor de clasă, laboratoarelor şi cabinetelor
amenajarea şi împrejmuirea curţii exterioare;

8
5. OPŢIUNI STRATEGICE
Ţinta 1. Derularea unui soft educaţional atractiv;

Optiunea Optiunea Optiunea dezvoltării Optiunea


curriculara dezvoltarii resurselor financiare relaţiilor
resurselor umane şi materiale comunitare
Alcătuirea - Implicarea -Achizitionarea unei - Lectorate cu
ofertei profesorilor de toate imprimante color părinţii
educaţionale specialităţile în
elaborarea ofertei
educaţionale
Realizarea de - Consilierul şcolar, -Acordarea de burse - Iniţierea unor
programe diriginţii şi de merit parteneriate cu
opţionale învăţătorii firmele comerciale
atractive din Sinaia;
- Continuarea
parteneriatului cu
B.C.R. ;
-Program
« Inventează-ţi
viitorul »
Programul - Învăţătorii şi - Achiziţionarea - Încheierea unui
“şcoală după profesorii de limbi echipamentelor contract cu o firmă
şcoală” moderne ai claselor necesare în vederea de catering;
dotării sălii de mese - Parteneriate cu:
- Achizitionarea unui Consiliul local,
microbuz scolar Primăria Sinaia şi
comitetele de
părinţi.
Achiziţionarea - Achiziţionarea de - Parteneriate cu
de softuri CD-uri ISJ Ph, SIVECO ,
educaţionale Primăria Sinaia
Angrenarea
cadrelor Informarea
didactice pe arii parintilor in
curriculare în vederea reducerii
desfăşurarea abandonului scolar
programelor - Lectorate cu
opţionale părinţii

9
propuse

Ţinta 2. Organizarea unui curs de formare continuă pentru cadrele didactice în


domeniul informaticii, în vederea folosirii calculatorului la orele de predare

Optiunea Optiunea Optiunea dezvoltarii Optiunea


curriculara dezvoltarii resurselor financiare relatiilor
resurselor umane si materiale comunitare

Folosirea Dirijarea cadrelor Achizitionarea de CD- Parteneriate cu


laboratorului de didactice spre uri si suporturi de curs institutii abilitate
informatică în urmarea unor in formarea
predarea lecţiilor cursuri de TIC cadrelor didactice
si achizitionarea
de soft-uri

Ţinta 3. Înfiinţarea unui club Info-Smart de informare şi activităţi şcolare alternative ;

Optiunea Optiunea Optiunea dezvoltarii Optiunea


curriculara dezvoltarii resurselor financiare relatiilor
resurselor umane si materiale comunitare

Alcătuirea - Echipa de proiect Parteneriat cu


proiectului Primăria Sinaia
pentru înfiinţarea prin programul
clubului « Sprijin pentru
tineret » şi cu
firmele comerciale
din oraş.

10
Ţinta 4. Finalizarea într-un termen cât mai scurt lucrărilor de reabilitare a şcolii,
dotarea corespunzătoare a sălilor de clasă, laboratoarelor şi cabinetelor, amenajarea şi
împrejmuirea curţii exterioare.

Optiunea Optiunea Optiunea dezvoltarii Optiunea


curriculara dezvoltarii resurselor financiare relatiilor
resurselor umane si materiale comunitare

Ore de dirigenţie Implicarea Utilizarea judicioasă a Continuarea


având ca tema profesorilor în fondurilor primite de parteneriatului cu
“Responsabilităţi achiziţionarea la Primărie Primaria in
pe care le am!” echipamentelor vederea finalizarii
(menţinerea şi necesare în lucrarilor
întreţinerea laboratoare şi
bunurilor din cabinete.
dotare, a
curăţeniei)
Finalizarea lucrarilor
de reabilitare
Refacerea gardului
Asfaltarea curţii şcolii
Amenajarea spaţiilor
verzi.
Dotarea cu Sprijin din partea
echipamente necesare Ministerului
în laboratoare şi Educaţie pentru
cabinete. alocarea de
fonduri necesare
achiziţionării
echipamentelor.

11
6. PLAN OPERAŢIONAL

OPŢIUNEA ACŢIUNI RESURSE RESURSE RESURSE TIMP STANDARDE DE


CONCRETE UMANE MATERIALE INFORMAŢIONALE PERFORMANŢĂ

Finalizarea 1.Reevaluarea Primaria Proiectul Proiectul initial Decembrie


constructiei scolii lucrarilor existente C. Administrativ corpurilor de Legislatia in vigoare 2007
al scolii, firma de cladire existente
constructii

2. Realizarea unui Semnarea fiselor de


instructaj de P.S.I pe Directiunea , Fisele de protectie ROI protectie a muncii
timpul derularii diriginti, elevi, a muncii Normele PSI realizate in urma
lucrarilor parinti Pe perioada instructiunilor
ingrijitori lucrarilor
Estetizarea spatiilor 1. Realizarea unor Cadrele didactice Suporturi Internetul, oferte de Aprilie Existenta panourilor
de invatamant panouri pe arii Elevii cartografice, din material didactic,
curriculare Parintii PVC, rame, manuale, auxiliare
geamuri, coli, scolare, documente
tempera, pensule M.Ed.C
Aprilie
2. Contactarea unor Cadrele didactice Coli, telefon, Internetul, oferte de Existenta panourilor
firme ce realizeaza internet material didactic
materiale didactice

12
Angrenarea cadrelor 1.Elaborarea si Diriginti, elevi, Coli de scris Curriculum la decizia Luna Centralizarea cererilor
didactice pe arii aplicarea ofertei parinti, consiliul dosare scolii martie pentru optionale
curriculare in curriculare, inclusiv pt curriculum, (an
desfasurarea disciplinele optionale cadre didactice anterior)
programelor
optionale propuse 2.Inregistrarea _ ,, _ _ ,, _ Februarie Existenta cererilor de
optiunilor pt anumite Propunerile concrete ale (an optional
pachete optionale elevilor, profesori CDS anterior)

3.Realizarea _ ,, _ _ ,, _ Aprilie Aprobarea


programelor de Ghiduri metodologice (an programelor de
optional anterior) optional de ISJ

Achizitionarea de Contactarea firmelor Consiliul de Sponsorizare Internet Permanent Soft-urile


softuri educationale ofertante Administratie al Oferte firme
scolii
Profesorul de
informatica
Informarea Lectorate cu parintii Parinti Videoproiector Ghidul „Asociaţiei 20 august- Centralizarea cererilor
parintilor privind Sedinte cu parintii Diriginti Pliante Manageri fără frontiere” 10 sept. pentru înscriere
desfăşurarea Consilier educativ Viena-Austria
programului “Şcoală
după şcoală”.

13
7. MODALITĂŢI DE DISEMINARE

- Dezbateri cu părinţii, cadrele didactice, elevii şi reprezentanţi ai organismelor locale


( Primăria, Poliţia, agenţi economici )
- Articole informative în ziare locale/ judeţene, în televiziunea locală şi pe site-ul
şcolii.
- Afişe de informare în şcoală şi în localitate.
- Realizarea unor pliante cu oferta şcolii ;

8. DIFICULTATI INTAMPINATE
- am formulat viziunea prea general;
- am realizat confuzii intre amenintari si puncte slabe in momentul formularii
amenintarilor;
- nu am realizat, initial, corelatia intre tinte strategice - optiuni strategice;
- am evitat greu confuzia intre optiuni strategice si actiuni concrete ;
- datorita programului profesional foarte incarcat, echipa realizatoare a proiectului a
amanat deseori intalnirile de lucru.

14
9. AUTOEVALUARE

NR. CRITERII INDICATORI PUNCTAJ PUNCTAJUL PUNCTAJ


CRT DE MAXIM MEU OBTINUT
EVALUARE
1. Caracterizare Necesitate 3 3
generala Realizabilitate 3 3
Accesibilitate 3 3
2. Adresabilitate Grupuri de interes 3 3
implicate
Impact 3 3
3. Conceperea Proceduri si sisteme de 3 3
manageriala a proiectare
proiectului Proceduri si sisteme de 5 4
negociere
Proceduri si sisteme de 5 5
promovare
Proceduri si sisteme de 3 2
revizuire si optimizare
4. Structura Existenta si formularea 3 3
tehnica misiunii
Existenta si formularea 3 3
tintelor si a optiunilor
strategice
Sistematizarea 1 1
activitatilor
Existenta si formularea 3 3
obiectivelor
Existenta si formularea 3 3
standardelor de
performanta
Existenta si claritatea 3 3
termenelor si
responsabilitatilor
Alocarea resurselor 2 2
Claritatea bugetelor 1 -
Punctaj minim 30 47
Punctaj maxim 50

15
CUPRINS

1. ANALIZA DE NEVOI..........................................................................................................................3
..........................................................................................................................................................3
1.1. ANALIZA SWOT..........................................................................................................................3
Puncte tari..........................................................................................................................................3

Puncte slabe.......................................................................................................................................3

Oportunităţi........................................................................................................................................4

Ameninţări:........................................................................................................................................4

1.2. ANALIZA DE TIP CANTITATIV................................................................................................6


2. VIZIUNE...............................................................................................................................................7
3. MISIUNE...............................................................................................................................................7
4. ŢINTE ( SCOPURI ) STRATEGICE....................................................................................................8
5. OPŢIUNI STRATEGICE......................................................................................................................9
7. MODALITĂŢI DE DISEMINARE....................................................................................................14
8. DIFICULTATI INTAMPINATE........................................................................................................14
9. AUTOEVALUARE.............................................................................................................................15
CUPRINS.................................................................................................................................................16
.................................................................................................................................................................16

16