Sunteți pe pagina 1din 639

A

a interj, ah!, aoleu!, oh!, ooo!, vai!, ablaţie f. extirpare, tăiere, elimi­
ce bine! nare, scoatere
aba f. dimie, postav, pănură abnegaţie f. dăruire, devotament,
abac n. numărătoare consacrare
abandon n. părăsire, renunţare, aboli vb. a înlătura, a suprima, a
delăsare desfiinţa
abate vb. 1. a se depărta, a devia, abominabil, -ă adj. groaznic, în­
a se îndepărta. 2. a divaga, a grozitor, josnic, teribil, dezgustător
pălăvrăgi aborda vb. 1. a acosta, a opri (la
abatere f. 1. deviere, deplasare. 2. ţărm). 2. a începe, a se apuca, a
anomalie, excepţie. 3. infracţiune, ataca
culpă, abuz, neregulă, vină abordabil, -ă adj. accesibil, la
abătut, -ă adj. necăjit, supărat, de­ îndemână, practicabil
primat, mâhnit, amărât, demoralizat aborigen, -ă adj. băştinaş, localnic,
abces n. buboi, coptură, furuncul autohton
abdomen n. burtă, pântece, foaie abraş, -ă adj. nărăvaş, nervos, ne­
abdica vb. a renunţa, a abandona supus
aberant, -ă adj. absurd, nebunesc, abrevia vb. a scurta, a condensa,
eronat, aiurea a sintetiza, a reduce
aberaţie f. stupiditate, absurditate, abroga vb. a anula, a suprima, a
scrânteală invalida, a desfiinţa
abia adv. 1. doar, numai. 2. tocmai. abrupt, -ă adj. pieziş, prăpăstios,
3. cu greu, anevoie, cu dificultate priporos, pieptiş
abil, -ă adj. 1. iscusit, dibaci, abrutizat, -ă adj. dezumanizat, ani-
îndem ânatic, priceput, destoinic, malizat, îndobitocit
isteţ. 2. şiret, viclean, şm echer, absent,-ă adj. 1. neprezent, lipsă.
descurcăreţ 2. neatent, distrat, zăpăcit, aiurit
abis n. hău, prăpastie, genune, ne­ absolut, -ă adj. 1. complet, deplin,
ant total. 2. cert, sigur, neapărat,
abject, -ă adj. ticălos, josnic, imperios
mizerabil, dezgustător absolutism n. autocraţie, dictatură
abjura vb. a renega, a se lepăda, a absolvenţă f. încheiere, absolvire,
refuza terminare

13
accident n. nenorocire, rănire,
absolvi vb. 1. a sfârşi, a termina, a
neajuns
încheia (un ciclu). 2. a scuti, a accidental, -ă adj. întâmplător,
"absorbi * 1. a înghiţi, a sorbi, a ocazional, incidental, secundar
încorpora. 2. a captiva, a P f * W ® accidentat, -ă adj. 1. rănit, lovit. 2.
abstinenţă f.abţinere, învălurat,
reţinere, neregulat, discontinuu
continenţă acela pron. (pop.) ăla
abstract, -ă adj. teoretic, ireal
acerb ,-ă adj. aspru, nemilos,
absurd,-ă adj. iraţional, stupid,
fără sens, ilogic, aberant teribil, înverşunat
absurditate f. aberaţie, non sens, acesta pron. ăsta
enormitate, stupiditate achita vb. 1. a plăti, a onora, a li­
abţine vb. a se reţine, a se stăpâni, chida (o datorie). 2. a ierta, a absolvi,
a se înfrâna, a renunţa, a se opri a şterge (o sancţiune). 3. a ucide, a
abundenţă f. belşug, bogăţie, omorî, a suprima
prisos, opulenţă, îmbelşugare achiziţiona vb. a procura, a face
abur, n. vapori rost, a cumpăra, a dobândi
abuz n. 1. exces, necumpătare, aciua vb. a adăposti
surplus. 2. abatere, infracţiune, aclama vb. a ovaţiona, a aplauda
ilegalitate aclamaţii f. pl. urale, ovaţii, vivat
abuziv, -ă adj. arbitrar, samavolnic,
aclimatiza vb. a adapta, a acomo­
ilegal, silnic, despotic
da, a familiariza
academic, -ă adj. elevat, solemn,
distins acolit m. v. însoţitor
acalmie f. linişte, tihnă, pace acomoda vb. v. adapta
acapara vb. a strânge, a aduna, a acompania însoţi, a secunda
monopoliza acont n. avans, arvună
acar m. macaqiu acoperi vb. 1. a înveli, a înfăşură.
acătării adj. frumos, bun, potrivit, 2. a ascunde, a tăinui, a masca, a
pe plac, deosebit învălui
accelera vb. a iuţi, a grăbi, a zori, a acoperiş, n. înveliş, acoperământ
urgenta acord n. 1. înţelegere, învoire, con­
accent n. ton sens, asentiment, învoială. 2. pact,
accentua vb. 1. a sublinia, a rele­ tranzacţie, convenţie
va, a reliefa, a evidenţia. 2. a întări, a acorda vb. 1. a da, a oferi, a preda,
intensifica, a fortifica,’ a înteti, a po­ a transmite. 2. a potrivi, a regla a
tenţa armoniza ’
accepta vb. a primi, a agrea, a fi
de acord, a consimţi de (de mal)
acceptabil, -ă adj. convenabil,
potrivit, bun, favorabil acroşa vb. a agăţa, a anina, a prir
de, a se crampona
accepţie f. înţeles, semnificaţie,
sens, valoare, conţinut acru,-ă adj. 1. acrit, mura
fermentat. 2. posac, ursuz, morc
acces n. 1. intrare, liberă-trecere. canos, respingător
2. criză, atac, puseu
acrituri f. p i murături
accesibil,-ă adj. la îndemână,
convenabil, abordabil, practicabil * ? ? \ /7' 1- d°cument, atestat, dc
accesoriu,-ie adj. auxiliar, se­ faptă ’ ZapiS' uric- 2- a=‘ iune
cundar, adăugat
accesorii n. p i garnituri, com­
pletări vrednici ""neotosit ^ z e lo s T " 0'*0'
dinamic ’ s’ ener9'c
14

activa vb. 1. a lucra, a munci, a ademenitor, -oare adj. atrăgător,


realiza. 2. a intensifica, a dinamiza, a tentant, ispititor, seducător, îmbietor
înviora, a stimula adept m. partizan, susţinător,
activitate f. muncă, lucru, treabă, părtaş, aderent
îndeletnicire, preocupare, ocupaţie adera vb. a se alătura, a se ralia, a
activiza vb. a impulsiona, a da zor, se reuni
a dinamiza, a activa adesea adv. des, de multe ori,
actor m. artist, interpret adeseori, frecvent, repetat
actual, -ă adj. de azi, curent, con­ adevăr n. 1. realitate, veridicitate,
temporan, prezent veracitate, real. 2. autenticitate, exac­
actualmente adv. acum, azi, în titate, juStete
prezent adevărat, -ă adj. 1. real, aievea,
acţiona, vb. a lucra, a opera, a ac­ cert, veridic, de netăgăduit. 2. sigur,
tiva, a mişca, a întreprinde ceva corect, just, exact, drept, autentic
acţiune f. 1. faptă, lucrare, reali­ adeveri vb. a dovedi, a confirma, a
zare.’ 2. proces, pâră. 3. subiect, justifica
intrigă, fabulaţie adeverinţă f. dovadă, act, înscris,
acuitate f. pătrundere, agerime, document, mărturie
subtilitate, ascuţime adeziune f. alăturare, însoţire, soli­
acum adv. în acest moment, darizare, fraternizare, consens
neîntârziat, imediat, numaidecât, în­ adiacent, -ă adj. alăturat, anexat,
dată, acuşi contiguu
acumula vb. a aduna, a strânge, a adică adv. anume, recte, cum se
înmagazina zice, id est
acut, -ă adj. 1. ascuţit, pătrunzător, adiere f. boare, pală, vântuleţ,
subţire. 2. intens, violent, puternic, zefir, suflare
viu ’ ad-interim adj. locţiitor, interimar
acuza vb. a învinui, a incrimina, a adio interj, salut!, s-a terminat!,
învinovăţi, a inculpa gata!
acvilă f. vultur, pajură adipos, -oasă adj. gras
adagio adv. lent, încet, rar adiţionai, -ă adj. adăugat, supli­
adagiu n. maximă, aforism, zicere, mentar, în plus
cugetare, sentinţă, dicton adânc,-ă adj. 1. afund, profund,
adaos, n. completare, supliment, străfund. 2. temeinic, esenţial, puter­
anexă, addenda, apendice nic
adapta vb. a potrivi, a armoniza, a adânci vb. a mări, a spori, a
acomoda, a adecva, a aclimatiza creşte, a se amplifica, a agrava
adăpost n. 1. cămin, scăpare, bâr­ adâncim e f. profunzime, străfund,
log, sălaş, cuib, azil, liman, refugiu. 2. afund, adânc
ocrotire, protecţie, pavăză adâncitură f. groapă, scobitură,
adăposti vb. a ocroti, a găzdui, a găvan, bortă
primi, a oblădui, a proteja adjuca vb. a atribui, a acorda, a da
adăsta vb. v. aştepta adjunct, -ă adj. auxiliar, ajutător,
adăuga vb. a completa, a alătura, secundar
a împlini ad m in istra vb. 1. a conduce, a
adecvat, -ă adj. potrivit, acomodat, gospodări, a cârmui. 2. a aplica, a
adaptat face (un tratament)
addenda f. adaos, plus a d m in is tra to r m. intendent
ademeni vb. a amăgi, a atrage, a admirabil, -ă adj. excelent, minunat,
tenta, a ispiti, a momi, a seduce, a încântător, splendid, deosebit, ferme­
păcăli cător, strălucit

15
admite vb. a încuviinţa, a primi, a fi aerisi vb. a ventila, a împrospăta
de acord, a accepta, a consimţi (aerul)
admiraţie f. stimă mare, preţuire, aerodrom n. aeroport
consideraţie deosebită aeroplan n. avion-, aeronavă
admonesta vb. a mustra, a certa, aerostat n. balon
a reproşa, a consemna afabil, -ă adj. v. binevoitor
adnota vb. a glosa, a consemna, a afacere f. 1. treabă, acţiune, ches­
comenta tiune. 2. combinaţie, aranjament, în­
adolescent, -ă adj. s. tânăr(ă), vârteli, alişveriş
june, jună, flăcău, fată afacerist m. speculant, profitor, în­
adopta vb. 1. a înfia. 2. a primi, a vârtit, bişniţar
, accepta, a-şi însuşi (o idee) afanisi vb. v. ofili
adora vb. € venera, a diviniza, a afară! interj, ieşi!, pleacă!, marş!,
idolatriza valea!
adorabil, -ă adj. minunat, fer­ afect n. sentiment, emoţie, simţire,
mecător, încântător sensibilitate
adormi vb. a aţipi afecta vb. 1. destina, a acorda, a
adresa vb. a trimite, a expedia repartiza. 2. a întrista, a îndurera, a
(ceva) indispune, a leza, a prejudicia, a
adresant, -ă adj. destinatar atinge, a păgubi. 3. a se sclifosi, a se
aduce vb. 1. a purta, a transporta, fandosi, a se ismeni
a căra. 2. a rodi, a produce, a crea, afectare f. 1. emfază, retorică,
3. a semăna, a fi similar bombasticism. 2. sclifoseală, fan­
adulmeca a mirosi, a simţi, a doseală
presimţi afectat, -ă adj. 1. întristat, mâhnit,
adula vb. a linguşi, a se ploconi, a abătut, trist. 2. emfatic, retoric,
fi servil umflat, fals, forţat
adult, -ă matur, maturizat, copt afectiv, -ă adj. sentimental, emotiv,
adulter n. infidelitate, necredinţă, emoţional, emoţionant
trădare (de soţ) afectivitate f. sentiment, emoţie,
aduna vb. a strânge, a acumula, a vibraţie sufletească
colecta, a agonisi, a îngrămădi, a afectuos, -oasă adj. amical,
însuma, a adiţiona, a reuni cordial, prietenos, tandru
adunare £ 1. acumulare, însumare, afecţiune f. 1. iubire, simpatie,
îngrămădire, strângere. 2. întrunire, ataşament, dragoste. 2. boală, sufe­
reunire, întâlnire, consfătuire, consul­ rinţă, maladie
tare afinitate f. înrudire, asemănare,
adunătură f. ceată, şleahtă, strân- analogie, potrivire, congruenţă
sură, mulţime, gloată afirma vb. 1. a spune, a zice, a
adus, -ă adj. aplecat, încovoiat, susţine, a declara, a exprima. 2. a se
cocârjat, curbat remarca, a se impune, a se evidenţia
advers, -ă adj. contrar, opus, afiş n. anunţ, înştiinţare, informare
potrivnic, antinomic (scrisă)
adversar m. rival, concurent, opo­ afânat, -ă adj. înfoiat, pufos, moale
nent afla, vb. 1. a găsi, a descoperi, a
aer n. 1. atmosferă, văzduh, cer. născoci, a inventa. 2. a fi, a exista, a
2. expresie, faţă, mină, figură, fizio­ se găsi
nomie afluenţă f. 1. mulţime, aflux,
aerian, -ă adj. diafan, vaporaş, gloată, îmbulzeală. 2. belşug,
străveziu, transparent surplus, abundentă

16
aforism n. maximă, sentinţă, dic­ agrement n. 1. distracţie, des­
ton, zicere, adagiu, cugetare fătare. 2. aprobare, consimţământ,
aflux n. v. afluenţă acceptare
afront n. v. jignire, înfruntare, agresiune f. v. atac
insultă, vexare, ofensă, ultraj agresiv,-ă ad. provocator, belicos,
afuma vb. v. îmbăta, a se cher- violent, nestăpânit
cheli, a se ameţi agresor m. v. atacator
afund n. v. adânc agricol, -ă adj7agrar
afurisit,-ă adj. v. blestemat, rău, ahtiat, -ă adj. v. dornic
ticălos, mizerabil, antipatic ai m. (reg) usturoi, praz
agale adv. domol, încet, alene, lin, aidoma adv. întocmai, aievea,
binişor, liniştit deopotrivă, la fel
agasa vb. a deranja, a enerva, a aievea adv. adevărat, sigur, real,
indispune, a supăra, a înfuria autentic, concret
agasant, -ă adj. v. supărător aiura, vb. v. delira
agăţa vb. a atârna, a spânzura, a aiurea adv. 1. altunde, în alt loc,
suspenda, a anina, a acroşa departe. 2. deloc, nicidecum, nicicum,
ageamiu,-ie a # nepriceput, ne­ nici gând
format, începător, novice, cârpaci aiureală f. 1. delir. 2. zăpăceală,
agentură, f. v. agenţie sminteală. 3. absurditate, tâmpenie
agenţie f. filială, sucursală, repre­ a iu rit,-ă adj. 1. zăpăcit, zănatic,
zentanţă, agentură zurliu, bezmetic. 2. ţicnit, nebun
ager, -ă adj. iute, sprinten, vioi, ajun n. preziuă
isteţ, dibaci, subtil, perspicace ajunge vb. 1. a sosi, a veni. 2. a
agil,-ă adj. vioi, sprinten, iute, ager reuşi, a izbuti, a răzbate. 3. a se
agita vb. 1. a (se) frământa, a (se) îmbogăţi, a se realiza
zbuciuma, a (se) tulbura. 2. a
ajuns, -ă adj. căpătuit, îmbogăţit,
răzvrăti, a incita, a revolta, a mişca
pricopsit, cu cheag, parvenit
agitat, -ă adj. v. neliniştit, zbuciu­
mat, tulburat, nervos ajusta vb. v. potrivi
agitaţie f. 1. tumult, frământare, ajuta vb. a sprijini, a susţine, a
neastâmpăr, nelinişte. 2. răscoală, proteja, a asista, a susţine, a servi
răzvrătire, rebeliune ajutător, -oare adj. auxiliar, sus­
aglomera vb. a îngrămădi, a ticsi, ţinător, de sprijin
a aduna, a înghesui ajutor n. sprijin, protecţie, asis­
aglomeraţie, f. înghesuială, în­ tenţă, reazem, concurs, ’ ocrotire,
grămădire, îmbulzeală, afluenţă, tutelă
învălmăşeală alai n. convoi, cortegiu, suită,
aglutina vb. v. uni pompă
agonisi vb. a aduna, a economisi, alambica vb. a distila, a rafina
a câştiga, a dobândi alambicat, -ă adj. rafinat, căutat,
agonie f. comă, leşin (final) subtil, decantat
agrafă f. clamă, copcă alarma vb. a speria, a tulbura, a
agramat,-ă adj. incult, prost, alerta, a nelinişti
stupid, neinstruit, prostănac alaun n. piatră acră
agrava vb. v. înrăutăţi alătura vb. a anexa, a ataşa, a
agrea vb. a plăcea, a conveni, a juxtapune, a reuni
accepta alături adv. 1, colea, acolea, vecin
agreabil, -ă adj. plăcut, atrăgător, cu, de aici. 2. laolaltă, împreună
drăguţ, simpatic alb, -ă adj. dalb, coliliu, ca zăpada
agrega vb. v. contopi albastru, -ă adj. azuriu, bleu, vânăt

17
albăstreală f. ultramarin, vineţeală, alifie f. cremă, pomadă, unguent
alimenta vb. a hrăni, a nutri an
sineală (de) mâncare, a întreţine ’a
albeaţă f. glaucom
albi vb. a încărunţi alimentaţie f. mâncare, hrana
albie f. 1. copaie, covată, postava, nutriment, alimentare, consum a’
troacă, căpistere. 2. matcă, vad, curs alina vb. a potoli, a calma, a do.
albinărie f. 1. prisacă, stupină, moli, a îmblânzi, a linişti, a uşura â
stupărie. 2, apicultură tempera
albinărit n. apicultură, stupărit, alineat n. paragraf
prisăcărie alinia vb. a înşirui, a înşira, a
albişor m. obleţ (peşte) ordona, a rândui
albituri f. pl. rufărie, schimburi, len­ alinta vb. 1. a dezmierdata mân­
jerie, primeneli gâia, a răsfăţa, a giugiuli. 2. a
alburiu, -ie adj. albicios, bălai, râzgâia, a cocoli
coliliu alintare f. 1. răsfăţ, dezmierdare,
alcătui vb. a întocmi, a concepe, a mângâiere, giugiuleală. 2. sclifoseală!
crea, a realiza, a forma, a compune, fandoseală, izmeneală, afectare
a plăsmui, a construi alipi vb. a lipi, a ataşa, a reuni, a
alcool n. spirt, etanol anexa, a aglutina, a agrega
alcoolic, -ă adj. beţiv, băutor, alişveriş n. v. negoţ
pilangiu ailegretto adv. (muz) vioi, repede,
alean n. dor, nostalgie, melancolie, vesel, allegro
păs, aspiraţie allegro adv. (m uz.) v. ailegretto
aleatoriu, -ie adj. întâmplător, oca­
aloca vb. a atribui, a da, a repar­
zional, circumstanţial
tiza, a acorda
alege vb. 1. a selecta, a reţine, a
alocaţie f. fond, resurse, cotă-parte
prefera, a sorta, a tria. 2. a distinge, a
alocuţiune f. cuvântare, vorbire,
deosebi, a discerne. 3. a vota, a
desemna, a investi discurs, logos
alegoric, -ă adj. simbolic alogen m. v. străin
alegru, -ă adj. v. vioi alpestru, -ă adj. montan, alpin
alene adv. domol, încet, lin, uşurel, altar n. sanctuar, pristol
binişor altădată adv. 1. odinioară, odată,
alerga vb. a fugi, a goni, a o lua la în trecut. 2. în viitor, curând, de aici,
picior, a fugări înainte
alergătură f. goană, fugă, alergare, altcum adv. altfel, altminteri, în alt
cursă mod
alert, -ă adj. v. vioi altera vb. 1. a (se) strica, a (se)
alertă f. alarmă descompune, a se acri, a fermenta.
ales, -easă adj. deosebit, distins, 2. a deforma, a denatura, a falsifica,
superior, eminent, remarcabil, fin, a mistifica
delicat, ilustru, excepţional altercaţie f. v. ceartă
alia, vb. 1. a reuni, a întovărăşi, a alternare f. schimbare, perindare,
solidariza. 2. a împreuna, a amesteca variaţie, succesiune
alibi n. justificare, motivare, scuză alternativ, -ă adj. cu schimbul, Pe'
aliena vb. 1. a înstrăina, a riodic, când unul când altul
transfera. 2. a (se) sminti, a (se) altfel adv. altcum, altminteri,
ţâcni, a înnebuni deosebit
alienat, -ă adj. v. nebun altitudine f. înălţime, nivel, cotă
alienaţie f. nebunie, sminteală, altminteri adv. altfel, altcum
ţâcneală, folie altoi s.n. mlădită
altruism n. generozitate, dăruire, ambianţă f. mediu, anturaj
mărinimie, largheţe ambigen n. neutru (gen)
altul pron. celălalt ambiguu, -ă adj. neclar, echivoc
altundeva adv. aiurea, în alt loc ambiguitate f. echivoc, neclaritate,
aluat n. dospeală, cocă, plămă­ confuzie
deală, maia ambii pron. amândoi, pereche
aluneca vb. a aluneca, a se de­ ambitus, n. diapazon, întindere,
plasa, a se mişca, a lisa registru
alunga vb. a izgoni, a goni, a ambiţie f. 1. orgoliu, înfumurare,
fugări, a îndepărta, a înlătura, a mândrie. 2. aspiraţie, pretenţie,
elimina râvnă, dorinţă, veleitate
alungi vb. a lungi, a întinde, a ambiţios, -oasă adj. orgolios, ve­
prelungi leitar, ’ pretenţios, stăruitor, în­
alură f. înfăţişare, aspect, aer căpăţânat
aluviune f. nămol, glod, noroi ambră f. chihlimbar
amabil, -ă adj. binevoitor, gentil, ambulanţă f. sanitară, salvare
serviabil, simpatic, politicos, cordial ameliora' vb. a îmbunătăţi, a în­
amabilitate f. v. bunăvoinţă drepta, a opi\mrza
amalgam n. amestec, combinaţie, amenaja vb. a aranja, a pregăti, a
conglomerat
pune la punct
amanet n. gaj, garanţie, chezăşie,
amenda vb. 1. a penaliza, a
zălog
sancţiona. 2. a îndrepta, a corecta, a
amant, -ă m.f. ibovnic, iubit,
ameliora
drăguţ, concubin
amenda f. penalizare, pedepsire
amar n. jale, suferinţă, chin durere,
ameninţare f. t. apostrofare, ad-
necaz, belea
monestrare, reproş. 2. pericol, primej­
amarnic, -ă adj. teribil, straşnic,
duire, primejdie
crunt, grozav
amator, -oare adj. 1. dornic, iubitor, amestec n. 1. imixtiune, ingerinţă,
râvnitor. 2. diletant, neprofesionist intervenţie, participare. 2. combinare,
amăgeală f. amăgire, momeală, împreunare, unire, aliaj, melanj,
conglomerat, mixtură
minciună, mistificare, înşelare
amăgi vb. v, înşela amestecat, -ă adj. eterogen, felurit,
amăgitor, -oare adj. înşelător, variat, pestriţ, diferit
seducător, iluzoriu, mincinos, himeric amesteca vb. 1. a combina, a
amănunt n. detaliu îmbina, a reuni, a alia, a asocia, a
amănunţit, -ă adj. detaliat, în pune împreună. 2. a interveni, a se
amănunt, minuţios, migălos, băga, a participa, a se vârî, a se
scrupulos încurca
amărăciune f. necaz, supărare, ameţeală f. vertij, vârtej, buimă­
amăreală, tristeţe, mâhnire ceală, năucire
amăreală f. v. amărăciune ameţi vb. 1. a zăpăci, a buimăci, a
amărî vb. a supăra, a întrista, a dezechilibra, a năuci 2. a se îmbăta,
indispune, a necăji, a mâhni a se afuma, a se turmenta, a se
amărât, -ă adj. 1. trist, supărat, chercheli
necăjit, mâhnit, indispus. 2, degradat, amfitrion m. gazdă
uzat, jerpelit, ponosit, vechi amiabil, -â adj. v. binevoitor
ambala vb. 1. a împacheta, a amiază f. miezul zilei, prânz
înfăşură, a lega. 2. a se enerva, a se amic, -ă m. prieten, ortac
înfuria, a se antrena, a se aprinde, a amical, -ă adj. prietenesc, priete­
se mânia nos, cordial, amabil, afabil

19
aminti vb. 1. a(-şi) reaminti, a anacronic, -ă adj. depăşit, în­
evoca, a redeştepta. 2. a pomeni, a vechit, ieşit din uz, inactual
menţiona, a indica, a consemna, a anahoret m. sihastru, schimnic,
monah, ascet, pustnic, eremit
semnala
amintire f. 1. aducere aminte, anale f. p i cronici, letopiseţi, con­
suvenir. 2. memorie, reţinere. 3. semn, semnări, cronografe
indice. 4. (la pl.) memorii’ analfabet, -ă adj. incult, neinstruit,
amâna vb. a păsui, a temporiza, a fără carte, prost
prelungi analiza vb. a cerceta, a studia, a
amândoi pron. ambii, pereche examina, a investiga, a explora
amnezie f. uitare analiză f. cercetare, investigaţie,
amnistie f. iertare, scutire, ştergere examinare, studiere, urmărire
(de pedeapsă) analog, -oagă adj. asemănător,
amor n. iubire, dragoste, afecţiune, similar
pasiune, liubov ananghie f. neajuns, constrângere,
amorezat, -ă adj. îndrăgostit, lipsă, suferinţă, necaz, dificultate
înamorat anatemă f. afurisenie, excomuni­
amorf, -ă adj. inform, neorganizat care, blestem
amorţeală f. 1. toropeală, mole- ancestral, -ă adj. strămoşesc,
şeală, slăbire. 2. (fig.), inerţie, in­ arhaic, străvechi, din moşi-strămoşi
diferenţă, stagnare anchetă f. investigaţie, cercetare,
amorţi vb. a înţepeni, a paraliza, a instruire, analiză
insensibiliza anchiloza vb. a înţepeni, a se
amorţire f. v. amorţeală prinde
amplasa vb. a aşeza, a situa, a ancora vb. a acosta, a opri (la
stabili ţărm), a fixa, a prinde, a ţintui
amplifica vb. a. mări, a dezvolta, a anecdotă f. glumă, spirit, povestire
spori, a dilata, a extinde hazlie, banc
amploare f. întindere, mărire, anemic, -ă adj. slab, firav, slăbit,
dezvoltare, volum epuizat, nerezistent
amploiat rn. v. funcţionar anemiat,-ă a d j vlăguit, epuizat,
amplu, -ă adj. mare, vast, întins, slăbit
larg, dezvoltat, cuprinzător > anemonă f dediţel
amprentă f. urmă, pecete anevoie adv. dificil, greoi, abia
amputa vb. a tăia, a detaşa anevoios, -oasă adj. dificil, spinos,
amuletă f. talisman aspru, silnic
amurg n. înserare, asfinţit, apus,
anevoinţă f. v. greutate
crepuscul, seară
anexa vb. a alătura, a ataşa, a lega
amurgi vb. a însera, a înnopta, a
angaja vb. 1. a (în) tocmi, a
asfinţi
încadra, a numi, a primi (în serviciu).
amuţi, vb. a tăcea (subit), a
2. a se lega, a promite, a se îndatora
încremeni, a înlemni, a muţi
angajament n. v. legăm ânt
amuza vb. a desfăta, a distra, a se
veseli, a petrece angajat, -ă m. f. salariat, slujbaş,
funcţionar, simbriaş
amuzament n. distracţie, petre­
angarale f. pf. biruri, dări,
cere, agrement, desfătare
sarcini, corvoade, obligaţii, impozite.
amuzant, -ă a d j distractiv, vesel 2. necazuri, belele
hazliu, nostim, comic, ilar
angelic, -ă adj. v. îngeresc
ani m. p i epocă, perioadă timp
vreme angoasă f. v. nelinişte
anabolism n. asimilaţie anihila vb. a anula, a înlătura, a
neutraliza, a zădărnici
20
anima vb. v. însufleţi antinomie f. v. antiteză
animal n. 1. făptură, creatură, antologie f. florilegiu, culegere (de
fiinţă, vietate, vieţuitoare. 2. fiară, texte)
bestie, jivină, dihanie, lighioană, do­ antract n. pauză
bitoc antrax n. dalac, pustulă, cărbune
animat, -ă adj. v. însufleţit antrena vb. a stimula, a dinamiza,
animaţie f. 1. însufleţire, antren, a pune în mişcare, a duce, a târî, a
vioiciune! 2. agitaţie, forfotă, mobiliza, a înflăcăra
vânzoleală antreu n. vestibul, hol
animozitate f. neînţelegere, con­ antricot n. cotlet
fruntare, nervozitate, ostilitate antropofag m. canibal
anina vb. a atârna, a agăţa, a lega, anturaj n. mediu, ambianţă, cadru,
a spânzura cerc, sferă, societate, companie
aniversa vb. v. sărbători anula vb. a desfiinţa, a suprima, a
aniversare f. sărbătorire, prăz- anihila, a invalida, a abroga, a
nuire, ziua naşterii, aniversară elimina, a aboli, a revoca, a infirma
anodin, -ă banal, obişnuit, ne­ anume adv. înadins, expres, in­
interesant, de rând tenţionat, chiar aşa, adică
anomalie f. 1. abatere, deviere, anumit, -ă adj. 1. hotărât, determi­
deturnare. 2. defect, cusur, meteahnă nat, stabilit, precizat. 2. oarecare,
anonim, -ă adj. nenumit, fără careva
nume, neştiut
anunţ n. înştiinţare, comunicare,
anorganic, -ă adj. mineral, ne­
afiş
organic
anunţa vb. a înştiinţa, a vesti, a
anormal,-ă adj. 1. neobişnuit,
comunica, a aviza, a informa, a da de
nefiresc, ieşit din comun. 2. ţicnit,
ştire, a încunoştinţa, a anticipa
aiurit, nebun, smintit
anvergură f. întindere, lărgime,
anost, -ă adj. plictisitor, monoton,
spaţiu
banal
anxietate f. v. nelinişte
anotimp n. sezon
ansamblu n. 1. grup, formaţie, apanaj n. v. bază
colectiv, trupă. 2. tot, întreg, totalitate aparat n. mecanism, maşinărie,
antagonic, -ă adji opus, potrivnic, instrument, sculă
antonimie aparent, -ă adj. 1. nereal, iluzoriu,
antecesor, -oare adj. v. înaintaş imaginar, înşelător, părelnic, fals.
anterior, -oară adj. precedent, 2. evident, vădit, vizibil, real, transpa­
dinainte, premergător rent, concret
anteriu n. sutană, reverendă apariţie f. 1. ivire, ieşire, arătare,
antic, -ă adj. (strâ)vechi naştere. 2. difuzare, publicare
anticipa vb. a prevesti, a presimţi apartam ent n. locuinţă, casă,
anticipat, -ă adj. preliminar, domiciliu, adăpost
prealabil, prevestit aparte adj. separat, deosebit,
antidot n. remediu, leac, contra- distinct, special, singular, insolit
otravă, contramăsură apartenenţă f. origine, pro­
antimoniu n. stibiu venienţă, legătură
antipatic,-ă adj. nesuferit, ne­ aparţine vb. a ţine de, a depinde, a
plăcut, respingător, dezagreabil fi dependent de...’
antipatie f. resentiment, repulsie, apaş m. v. tâlhar
aversiune, pornire, detestare apatic, -ă adj. indiferent, ne­
antiteză f. opoziţie, antinomie, păsător, insensibil, rece
contrarietate apatie f. v. nepăsare

21
apă f. râu, fluviu, mare, lac, ocean, aplicaţie f. 1. aplicare, practică
baltă utilizare. 2. aptitudine, chemare'
apăra vb. 1. a ocroti, a proteja, a predilecţie, atracţie, înclinare’
oblădui, a feri, a păzi. 2. a (se) 3. râvnă, zel, efort
justifica, a (se) dezvinovăţi, a (se) aplomD n. dârzenie, îndrăzneală
scuza, a (se) dezvinui sfidare
apăraie f. baltă, băltoacă, lăcărie apocaliptic, -ă adj. îngrozitor, în­
apărător,-oare adj. 1. ocrotitor, fiorător, sinistru, cumplit
protector, reazem, oblăduitor. 2. avocat apodictic, -ă adj. v. categoric
defensor. 3. (sport) fundaş, bec apogeu n. culme, zenit, vârf
apărea vb. 1. a (se) ivi, a (se) apoi, adv. 1. după aceea, pe urmă,
arăta, a (se) vedea, a (se) înfăţişa, a în continuare. 2. deci, aşadar, prin
(se) prezenta 2. a ieşi, a (se) publica, urmare
a (se) tipări, a difuza apologie f. laudă, elogiu, slăvire,
apăsa vb. 1. a presa, a strânge, a omagiere
împinge. 2. a accentua, a insista. 3. a apoplexie f. gută, atac, dambla
asupri, a oprima, a oropsi, a împila, a aporie f. îndoială, dificultate,
exploata, a urgisi incertitudine
apăsător, -oare adj. chinuitor, aport n. contribuţie, parte, adaos
copleşitor, covârşitor, greu, chinuitor apostat m. rebel, renegat, con-
apel n. v. chemare testatar
apela vb. a cere, a solicita, a ruga, apostol m. propovăduitor, vestitor,
a recurge la... militant
apelativ n. nume, calificativ, atribut apostrofa vb. a mustra, a critica, a
apendice n. anexă, adaos, supli­ învinui, a reproşa
ment apoteoză f. glorificare, preamărire,
aperitiv n. gustare, mezelic slăvire, divinizare
apertură f. v. deschidere aprecia vb. 1. a evalua, a aprecia,
a estima, a cântări, a preţui. 2. a
apetisant, -ă adj. 1. gustos. 2.
stima, a onora, a respecta
atrăgător, plăcut, fascinant, fer­
apreciabil, -ă adj. mare, conside­
mecător, seducător
rabil, important, deosebit
apetit n. poftă, dorinţă, pornire,
apreciat, -ă adj. stimat, respectat,
propensiune
preţuit, onorat
a p icu ltor m. prisăcar, stupar, apreciere f. 1. evaluare, estimare,
albinar socoteală, calcul. 2. stimă, cinstire,
aplana vb. a potoli, a pacifica, a respect, consideraţie, preţuire, credit
linişti apret n. scrobeală, crohmală
aplauda vb. a ovaţiona, a aclama aprig, -ă adj. 1. iute, focos, im­
apleca vb. 1. a (se) pleca, a îndoi, petuos, pornit, nestăpânit. 2. aspru,
a încovoia, a înclina. 2. a curba, a se dârz, nemilos, înverşunat, violent. 3.
cocârja, a povârni. 3. a se ploconi, a lacom, rapace, hrăpăreţ, nesătul,
se supune, a fi obedient cupid
aplica vb. 1. a practica, a folosi, a aprinde vb. 1. a pune foc, a aţâţa,
întrebuinţa, a utiliza. 2. a se a incendia. 2. a izbucni, a dezlănţui, a
consacra’, a (se) dărui, a (se) dedica, provoca, a întărâta. 3. a (se)
a (se) devota înflăcăra, a (se) entuziasma, a (se)
aplicare f. 1. folosire, punere, în exalta, a (se) însufleţi
practică, utilizare, întrebuinţare. 2. aprins, -ă adj. 1. arzător, incendiat,
aptitudine, talent, înzestrare, însuşire, în flăcări. 2. înflăcărat, învăpăiat,
pasiune / pasionat, însufleţit, extaziat. . 3.

22
TT"

dezlănţuit, furios, pornit, enervat, a comunica, a expune. 3. a se ivi, a


excitat apărea, a se prezenta, a (se) dovedi
aproape adv. 1. în preajmă. 2. cam, arătare f. 1. precizare, indicaţie,
aproximativ, circa prezentare. 2. aspect, înfăţişare,
aproapele m. om, ins, individ, imagine. 3. nălucă, fantomă, spectru,
semen duh, halucinaţie, fantasmă
aproba vb. admite, a accepta, a arătos, -oasă adj. v. frumos
primi, a se învoi, a permite, a arătură f. ogor, ţarină, răzor
încuviinţa, a consimţi arbitrar, -ă adj. subiectiv, samavol­
aprofunda vb. a adânci nic, abuziv, despotic
apropiat, -ă adj. 1. similar, înrudit, arbitru m. v. judecător
asemenea. 2. prieten, amic, intim arbora vb. a arăta, a înălţa, a
apropria vb. a însuşi, a lua, a ridica, a afişa
reţine arbore m. 1. copac, pom. 2. catarg
aproviziona vb. a procura, a arborescent, -ă adj. v. ramificat
asigura cu... arbust m. copăcel, lemnişor
aproxim ativ, -ă st# cam, circa, arc n. 1. coardă, resort. 2. boltă,
vreo arcadă, boltitură
apt, -ă adj. potrivit, bun, convenabil arcadă f. v. arc
aptitudine f. însuşire, aplicaţie, arcan n. 1. laţ, prinzătoare. 2.
chemare, dar, înclinare, predilecţie, taină, mister, secret
talent, vocaţie arcaş m. săgetător, ţintaş
apuca vb. 1. a lua, a prinde, a arcă f. v. corabie
înhăţa, a înşfăca. 2. a se îndrepta, a arctic, -ă adj. nordic, polar, septen­
porni’, a se duce, a merge, a se trional, boreal
orienta arcui vb. v. bolti
apucat, -ă ar# v. smintit arde vb. 1. a frige, a pârli, a pârjoli,
apucătură f. obicei, deprindere, uz, a perpeli, a dogorî. 2. a mistui, a
meteahnă nimici, a prăpădi, a distruge, a cau­
apune vb. a asfinţi, a scăpăta, a teriza. 3. a păcăli, a înşela, a trage pe
declina, a coborî, a se culca (soarele) sfoară, a duce cu vorba, a şmecheri
apus n. 1. asfinţit, amurg, crepus­ ardelean, -ă(-că) adj. transilvănean
cul, înserare. 2. declin, decădere. ardent, -ă adj. v. înfocat
3. vest, occident ardoare f. înflăcărare, entuziasm,
apusean, -ă adj. vestic, occidental avânt, însufleţire
ara vb. a desţeleni, a brăzda, a arenă f. stadion
plugări arendă f. năimeală, orândă
aramă f. cupru arest n. v. închisoare
aranja vb. a potrivi, a orândui, a arestat m. deţinut, închis, întem­
întocmi, a rândui, a dispune, a aşeza, niţat, reţinut
a sistematiza, a grupa, a ordona, a argat m. slugă
găti argăsi vb. v. tăbăci
aranjam ent n. 1. înţelegere, acord, argilă f. lut, clisă, pământ, humă
învoială, potrivire, tranzacţie, pact. a rgintiu, -ie adj. argintat, lucios,
2. plan, proiect, prospect, aşezare, luminos, strălucitor
dispunere, întocm ire argou n. jargon
arar adv. rareori, uneori, rar, din argument n. motivare, motiv,
când în când, la distanţă dovadă, explicaţie, raţionament, probă,
arăta vb. 1. a indică, a preciza, a rezon
semnala, a dezvălui, a sesiza, a da la arhaic, -ă adj. învechit, străvechi,
lumină. 2. a exprima, a zice, a spune, primitiv

23
artă f. v. măiestrie
arhicunoscut, -ă * - articulare f. v, pronunţare
banavechT
depăşit- de rând, articulaţie f. legătură, conexiune
mun,
încheietură
^arhiepiscop * mitropolit, arhiereu, articol n. 1. paragraf, punct
alineat. 2. comentariu, notă, analiză!
' ^ ^ ^ T f S c ' u s c a t , sterp, colaborare (la ziar). 3. marfă, lucru la
arid, -a adj. 1- ’ cZrac fad, vânzare
steril, deşert, pustiu. 2. sara , artificial, -ă adj. 1. nenatural, con­
,nS F f l . bătătură, arman, silişte. 2. fecţionat, prefabricat, prefăcut. 2.
afectat, teatral, forţat, căutat, retoric
domeniu, sferă, sector
arie2f melodie, cântec, şlagar artilerist m. tunar
arierat, -ă adj. înapoiat, ne­ artist, -ă m.f. actor, interpret
dezvoltat, întârziat, handicapat artizan m. meşteşugar
aripă f. (fig.) margine, latură, coasta, arţăgos, -oasă adj. v. certăreţ
flanc arunca vb. 1. a azvârli, a
aristocrat, -ă adj. nobil, gentilom, îndepărta, a înlătura, a lepăda. 2. a
ilustru, distins se repezi, a se năpusti, a se
aristocraţie f nobilime, boierime precipita, a năvăli. 3. a împrăştia, a
arman n. ’v. arie1 risipi
armată f. 1. oaste, oştire, armie, arvună f. acont
trupe. 2. militărie, ostăşie, cătănie. arzător,-oare adj 1. torid, fierbinte,
3. ceată, grup, mulţime, adunătură
dogoritor. 2. focos, viu, vioi. 3. urgent
armă f. 1. puşcă, flintă 2. unealtă,
presant
instrument, mijloc, sculă
armindeni m. 1 mai as m. maestru, fruntaş
armistiţiu n. v. pace asalta vb. a ataca, a se năpusti
armonie f. 1. potrivire, concordie, asambla vb. a reuni, a împreuna, a
consens, bunâ-înţelegere. 2. concor­ îmbina, a uni
danţă, echilibru, simetrie, proporţie. asana vb. a deseca, a seca, a
3. muzicalitate, sonoritate, melodie’ curaţi
armonios, -oasă adj. 1. concordant, asasin m. ucigaş, criminal
simetric, potrivit, echilibrat, regulat 2. ascendent, -a n . 1. înaintaş, stră­
melodios, sonor, plăcut, dulce, încân­ moş. 2. prestigiu, faimă, reputaţie,
tător, muzical, simfonic credit, vază
arogant, -ă adj. insolent, îngâmfat, ascendenţă f. origine, strămoşie
înfumurat, mândru, distant, trufaş ascensiune f. 1. suiş, înălţare,
obraznic
suire, ridicare, urcare. 2. promovare,
aroganţă f. v. înfumurare creştere, progres
aromă f. miros, parfum
ascensor n. lift
aromân, -că adj. macedonean
macedoromân ascet m. monah, pustnic, sihastru,
anahoret
, a„r?’ '■ fr'Pt. Pârlit, pârjolit asculta vb. 1. a auzi, a percepe, a
sfoară m§e'at' derutat' ,ras Pe urmări, a audia, a da ascultare. 2. a
se supune a se conforma, a executa.
zerreţdearme)6*102'*' - 3. a examina, a chestiona, a interoga
ascultător, -oare adj. supus, docil,
parii,ură- 2- obedient, cuminte
ascunde vb. 1. a dosi, a tăinui, a
Ş e a lt,'p o ja r,? â d u U a n S lre' Zăf>U' Pitula, a piti. 2. a camufla, a masca, a
acoperi, a disimula, a feri
24
ascuns, -ă adj. 1. tăinuit, dosit, asimila vb. 1. a absorbi, a înghiţi, a
Ditit camuflat, tainic, pitulat. 2. închis incorpora, a include. 2., a învăţa, a
enigmatic, misterios, reţinut, secret, deprinde
asin m. măgar
ocult, tainic, nepătruns
ascunziş n. 1. ascunzătoare,asista
refu­ vb. 1. a fi de faţă, a par­
giu, adăpost, cotlon. 2. taina, secret, ticipa, a lua parte. 2. a ajuta! a sprijini
asistenţă f. 1. prezenţă, partici­
enigmă, mister -
panţi, public, auditoriu. 2. ajutor,
ascuţi vb. înteţi, a intensifica, a
sprijin, reazem
creşte, a mări „ asmuţi vb. a aţâţa, a întărâta, a
ascuţiş n. tăiş, lamă, custura,
zădărî, a instiga
asocia vb. a se însoţi, a se grupa,
ascutst, -ă adj. 1. tăios, înţepător.
a se uni, a se lega
2. ţuguiat. 3. subtil, ager, fin,
asociat, -ă adj. părtaş, ortac,
pătrunzător, perspicace. 4. strident,
prieten
subţire, ţipător. 5. violent, puternic,
asociaţie f v. societate, grupare,
tare
asedia vb. împresura, a încercui, a însoţire, întovărăşire
asorta vb. a potrivi, a armoniza, a
închide, a înconjura
echilibra, a combina
asediu n. v. încercuire
aspect n. înfăţişare, configuraţie,
asemăna i/£. a semăna, a fi
ipostază, faţă, imagine, ţinută
similar, a se potrivi, a se compara, a
aspectuos, -oasă adj. arătos,
se asemui
plăcut, atrăgător, frumos, falnic
asemănare f. similitudine, ana­
aspic m. levănţică
logie, comparare, congruenţă, con­
cordanţă asperitate f. duritate, asprime,
aspreală
asemănător, -oare adj. similar,
aspira vb. 1. a inhala, a inspira, a
analog, înrudit, asemenea, apropiat,
potrivit trage aer, a absorbi, a înghiţi. 2. a
dori, a tinde, a pofti, a râvni, a’ ţinti, a
asemenea adv. deopotrivă, la fel,
viza, a năzui, a urmări
aidoma, aşijderea, întocmai
aspiraţie f. râvnă, dor, ideal,
asentiment rt. acord, aprobare, dorinţă, năzuinţă, tendinţă, vis
consimţire, adeziune, încuviinţare
aspreală f. i . asprim’e, asperitate,
aseptic, -ă adj. steril, dezinfectat, duritate. 2. scrobeală, crohmală,
sterilizat
apret
aserţiune f afirmaţie, susţinere, aspri vb. v. înăspri
. opinie (exprimată)
asprime f. severitate, duritate,
aservi vb. a supune, a subjuqa, a rigiditate, străşnicie, neînduplecare,
oprima
intransigenţă
asfinţi vb. v. apune ' aspru, -ă adj. (fig.) acerb, nemilos,
asfinţit n. amurg, apus, în crunt, crâncen, rău, dur, violent,
‘nserare, întunecare sever, brutal, tăios, drastic
în<fSfîXia vb- a sufoca, a înăbi astăzi adv. azi, acum, în ziua
meca, a sugruma aceasta
sev^dU5 ate v- stăruinţă, astenic, -ă adj. slab, fără vlagă,
stanţa, statornicie istovit, slăbănog
asiduu, -ă adj. v. stăruitor astfel adv. aşa, aşadar, deci, prin
urmare
afncrlSfnţa1'* 3 9aranta’ 3 Che: astâm păr n. tihnă, pace, linişte,
repaos, odihnă, destindere, calm
^fanfare re '9aranţie' înoredil
astâmpăra vb. v. potoli
aborda, a trata, a se ocupa de •>
astâmpărat, -ă adj. aşezat, liniştit, roade, a mânca, a distruge, a vâtâm
cuminte, potolit, temperat atacabil,-ă adj. vulnerabil
astral, -ă adj. v. ceresc slab, nerezistent ’
astronaut m. cosmonaut atacator, -oare adj. invadator aQrp
astronomic, -ă adj. imens, uriaş, sor, năvălitor, cotropitor
colosal, enorm, gigant ataşa vb. a anexa, a lega, a alătura
astru m. stea, corp ceresc ataşament n. alăturare, legătUră
astupa vb. a înfunda, a închide, a simpatie, afecţiune
bloca, a obtura ateism n. necredinţă, cugetare
asuda vb. a transpira, a năduşi, a
liberă
se chinui atenanse f. p i dependinţe
asuma vb. a se obliga, a lua
atent, -ă adj. 1. vigilent, treaz,
asupra-şi, a se angaja
asupra prep., adv. 1. peste, circumspect, cu ochii-n patru, z
deasupra, pe. 2. contra, împotriva amabil, politicos, civilizat, binevoitor!
3. spre, către curtenitor
asupri vb. a oprima, a împila, a atenta vb. a ataca, a lovi, a agresa
pvninata a năoăstui. a apăsa, a atenţie f. 1. luare-aminte, băgare
tiraniza de seamă, precauţie, grijă, vigilenţă.
asupritor, -oare adj opresor, 2. solicitudine, politeţe, amabilitate. 3.
prigonitor, împilator stimă, preţuire, consideraţie. 4. cadou,
aşa adv. 1. astfel, asemenea, mită, plocon, bacşiş, peşcheş
întocmai. 2. aşadar, deci, prin urmare atenua vb. a micşora, a reduce, a
aşchie f. ţandără, zburătură, sur­ slăbi, a estompa, a diminua
cea atesta vb. a dovedi, a demonstra, a
aşeza vb. 1. a pune, a posta, a
arăta, a certifica, a întări
instala, a depune, a fixa, a situa. 2. a
atestat n. certificat, diplomă,
aranja, a clasa, a dispune, a rândui, a
sistematiza, a întocmi, a grupa document, adeverire
aşezare /: 1. aranjament, rânduială, atinge vb. 1. a contacta, a lovi. 2. a
dispunere, plasare, stabilire, ordonare. leza, a jigni, a ofensa, a vătăma. 3. a
2. localitate, sat, comună, oraş, cătun mişca, a impresiona, a afecta, a
aşezat, -ă adj. cuminte, măsurat, surprinde
chibzuit, calm, cumpătat, socotit atitudine f. 1. ţinută, poziţie. 2. com­
aşezământ n. fundaţie, instituţie, portare, gest, purtare
organizaţie (socială, culturală) atârna vb. 1. a agăţa, a anina, a
aşijderea adv. la fel, asemenea, prinde, a suspenda, a spânzura. 2. a
întocmai cântări, a trage, a apăsa. 3. a
aştepta vb. 1. a adăsta. 2. a spera, depinde, a fi subordonat, a fi legat de
awcrede, a nădăjdui. 3. a sta, a atât adv. 1. aşa! 2. ajunge! termi­
zăbovi, a păsui, a ezita nat! nimic!
aşteptat,-a adj. scontat, prevă
previzibil, posibil atlet m. sportiv, voinic, luptător
aşterne vb. a acoperi, a împrăţ atmosferă f. 1. aer, văzduh, cer,
a întinde, a aşeza, a depune slavă. 2. ambiantă, mediu, cadru,
răsfira circumstanţe
__ . . . ouiuuş, pat, salte; atomic,-ă adj. nuclear
atac n. 1. agresiune, asalt, n atomiza vb. a pulveriza, a destrăma
ofensivă. 2. criză, şoc, acces aton,-ă adj. neintonat, ne'
ataca vb. 1. a năvăli, a as; accentuat, surd
agresa, a atenta, a da peste atotbiruitor, -oare adj. triumfător,
neînvins, imbatabil
26
atotputernic, -ă adj. invincibil, aureola vb. a nimba, a lumina, a
omnipotent, formidabil, imbatabil strălumina, a înnobila
atracţie f. 1. tentaţie, ispită. 2. ap­ aureolă f. 1. aură, nimb, lumină. 2.
titudine,’dispoziţie. 3. farmec, miraj faimă, strălucire
atrage vb. 1. a ispiti, a tenta. 2. a auroră f. zori, răsărit, faptul zilei,
încânta, a fermeca crăpat de ziuă
atrăgător, -oare adj. plăcut, ten­ auspicii n. p i auguri, prevestire,
tant încântător, agreabil, fermecător destin, prezicere, anticipare
atribui vb. 1. a acorda, a aloca, a auster, -ă adj. sobru, rezervat,
repartiza, a da, a împărţi, a oferi. 2. a sever, grav
conferi, a destina, a adjudeca, a austral, -ă adj. sudic, meridional
autentic, -ă adj. veritabil, adevărat,
rezerva
atribut n. 1. însuşire, calitate, original
marcă, notă. 2. apelativ, calificativ, autentifica vb. a valida, a legaliza
autocefal, -ă adj. autonom, inde­
denumire „
atribuţie f. sarcină, obligaţie, în­ pendent, neatârnat
autocrat, -ă adj. potentat, absolu­
sărcinare, rol, datorie
atroce adj. cumplit, teribil, groaznic,
tist, suveran, despotic
crunt, fioros, înspăimântător autohton, -ă adj. băştinaş, local,
originar
atrofia vb. a degenera, a se de­
grada, a se reduce, a se micşora, a automat, -ă adj. 1. mecanic, elec­
tronic, mecanizat. 2. maşinal,
se stinge instinctiv
aţă, f. fir, filet, sfoară
autonom, -ă adj. independent,
aţinti vb. a ţinti, a fixa, a ţintui, a
neatârnat, stăpân pe sine
pironi
autor m. 1. scriitor. 2. făptaş,
aţine vb. a opri, a bara, a stopa, a
realizator, făptuitor
îngrădi, a zăgăzui
autoritar, -ă adj. energic, sever,
aţipeală f. moţăială, piroteală,
dominator
picoteală, somnolenţă, toropeală
autoritate f. 1. instituţie, organ,
aţipi vb. a adormi, a picoti, a
oficiu. 2. putere, dominare, comandă,
dormita stăpânire. 3. reputaţie, prestigiu,
aţâţa vb. 1. a aprinde, a pune focul. faimă, trecere. 4. somitate, erudit
2. a stârni, a înviora, a incita, a autoriza vb. a delega, a împuter­
instiga, a asmuţi, a monta, a excita, a nici, a aproba
provoca, a împinge autorizat, -ă adj. competent, pri­
aţos, -oasă adj. fibros ceput, acreditat, delegat
audia vb. a asculta autorizaţie f. permis, aprobare,
audient, -ă adj. cursant, student, licenţă, împuternicire
auditor autumnal, -ă adj. tomnatic, trecut,
audienţă f. 1. convorbire, dialog, în declin
discuţie. 2. bună primire, succes auxiliar, -ă adj. ajutător, accesoriu,
auditoriu n. asistentă, prezentă, secundar, subsidiar
Participare auz n. ureche
augmenta vb. a mări, a spori, a auzi vb. 1. a asculta, a percepe, a
creşte, a amplifica înregistra, a afla. 2. a se zvoni, a se
augur m. auspiciu, zodie, destin spune, a se afla, a se vorbi
august, -ă adj. împărătesc, imperial, avan, -ă adj. grozav, straşnic,
maiestuos, măreţ, slăvit teribil
aură ^ 1. adiere, boare, vântuleţ. 2. avansa vb. a înainta, a progresa, a
ureolă, nimb. 3. faimă, reputaţie merge înainte

27
aviza vb. a anunţa, a înştiinţa a a
avans .arvună
n de ştire
profit,
avizat, -ă adj. expert, pricenut
cunoscător, competent
Ş S Ş S E Î S - avânt n. 1. însufleţire, elan, ardoare
pornire, impuls, patos. 2. progres'
dezvoltare, înaintare, înflorire
avânta vb. a se lansa, a se arunca,
avar, -ă a
.d a se porni, a se angaja, a se zvârli
jzgârcit, calic, zgaraie-
brânză, harpagon, cărpănos avântat, -ă adj. 1. pornit, lansat,
avaria vb. a strica, a deteriora, a însufleţit, entuziast. 2. măreţ, semeţ ’
deregla, a defecta avort n. chiuretaj, lepădare, pier­
avariţie f. zgârcenie, calicie, căr- dere (de sarcină)
pănoşie avorton m. stârpitură, lepădătură,
avea 1. a deţine, a poseda, a jigodie
stăpâni, a ţine. 2. a cuprinde, a avut, -ă adj. bogat, înstărit, bogătan,
dispune, a conţine cu cheag; (n.) bogăţie, avere, stare
aventura vb. a se hazarda, a avuţie f. avere, stare, bogăţie,
se-ncerca, a risca bani, patrimoniu, posesiune
aventură £ ispravă, escapadă, ax, n. osie, fus
întâmplare,
uampiare, caz axa vb. a centra, a fixa
avere f. avuţie, bogăţie, patrimoniu, axilă f. subbraţ, subsuoară
osesiune, bani, proprietate, stare axiomă f. postuiat, principiu, teză
avers n. faţă, cap (la monezi) azi adv. astăzi, în această zi
aversiune f antipatie, dezgust azil, n. adăpost, protecţie, aşeză­
spulsie, resentiment, repugnanţă mânt (social)
avid, -ăadj.lacom, nesătul, ahtiat azot n. nitrogen
ntor, jinduitor, însetat azotat m. nitrat
azur n. albastru (deschis), albăstrui
îv iz . n 1- anunţ, comunicare
saj, înştiinţare. 2. acord, aprobare azvârli vb. a arunca, a proiecta, 3
isimţamant, consimţire. 3 reco’ înlătura
"dare, îndrumare, indicaţie azvârlitură f. aruncătură, proiec­
tare, distanţă (mică)
B
ba adv. 1. nu, deloc, nicidecum. 2. bairam n. petrecere, chef, ospăţ,
(conj.) fie... fie; sau... sau veselie (mare)
babac m. tată, părinte balama f. 1. ţâţână, şarnieră. 2. (la
babalâc m. moşneag, hodorog, pl.) încheieturi, articulaţii
căzătură, baccea, ramolit balamuc n. 1. ospiciu, casă de
baban adj. mare, voluminos nebuni. 2. tărăboi, zgomot, gălăgie,
larmă
babă f. 1. bătrână, mătuşă, ni-
balans n. pendulare, oscilare,
neacă. 2. soţie, nevastă
clătinare, legănare
babilonie f. haos, dezordine, aiu­
balanţă f cântar
reală, zăpăceală, încurcătură
balaoacheş, -ă adj. oacheş, brunet
bac n. pod plutitor, brod, brudină
balast n. 1. lest, povară, încăr­
baclava f. sarailie
cătură. 2. greutate, dificultate, sarcină
bacşiş n. atenţie, cadou, şperţ,
balaur m. monstru, dragon, zmeu,
mită
şarpe
bacterie f. microb balcâz, -ă adj. slut, diform, pocit,
bade m. bădie, bădiţă, bade urât
badijona vb. a pensula, a unge balenă f. chit
baftă f. noroc, succes, izbândă balercă f. butoiaş
bagaj n. balot, catrafuse, cala­ balerin m. dansator
balâc, încărcătură, pachet balivernă f. minciună, scornire,
bagatelă f. fleac, nimic, mărunţiş palavre, aiureli, fleacuri, poveşti
bagateliza vb. a minimaliza, a baliză f. semn, semnal, reper
subaprecia, a desconsidera balon n. 1. aerostat. 2. minge. 3.
bagdadie f. tavan impermeabil
baghetă f. beţişor* vargă balot n. bagaj, pachet
bahnă f. baltă, băltoacă balsam n. 1. elixir, esenţă,
bai n. necaz, neajuns, mizerie, în­ doctorie, medicament, mireasă. 2.
curcătură alinare, consolare, uşurare, mân­
baie f. 1. îmbăiere, scaldă, spălare. gâiere
2. cadă, vană. 3. mină, subteran baltag n. topor, toporaş

29
baricadă vb. a închide, a bara, a
baltă f. heleşteu, tău, băltoacă,
fortifica, a întări
mlaştină, smârc, ghiol
balustradă f. parapet, mână-curentă, barieră f. 1. rampă, oprelişte,
pălimar zăgaz. 2. periferie, suburbie, mahala ’
ban m. 1. gologan, para, franc, barosan, -ă adj. 1. mare, grozav,
monedă. 2. (la pl.) avere, capital, re­ imens, enorm. 2. bogat, înstărit, cu
surse cheag
banal, -ă adj. comun, obişnuit, barză f. cocostârc, stârc
anodin, de rând, standard, neintere­ basamac m. holercă
sant bască f. beretă
banalitate f. platitudine, loc comun, bascula vb. a oscila, a se legăna,
truism, fleac a şovăi, a fi indecis
banc1 n. glumă, anecdotă bascula f. cântar, decimal
banc2 n. 1. grămadă, nisipiş, basm n. 1. poveste, fabulă, nara­
pietriş, nămol. 2. cârd (de peşti). 3.
ţiune. 2. născocire, invenţie,
postament
minciună, scornire
banchet n. ospăţ, praznic, festin,
basma f. năframă, tulpan, testemel
chef
basta interj, destul, ajunge, stop,
bancnotă f. bani, bilet, monedă
bancrută f. faliment, crah gata, punct
bandaja vb. pansa, lega, a obloji, a bastard m. 1. copil din flori, ne­
înfăşa legitim. 2. corcitură, hibrid, metiş
bandă f. 1. gaşcă, clică, cârdăşie, bastiment n. v. vapor
ceată, şleahtă, coterie. 2. fâşie, ştraif bastion n. v. fortăreaţă
banderolă f. brasardă başca adv. aparte, deosebit, sepa­
bandit m. tâlhar, criminal, ticălos rat
banditism n. nelegiuire, crimă, baştină f. origine, obârşie, sursă,
ticăloşie izvor
baniţă f. dublă, mierţă, dimerlie, batal m. berbec
ferdelă’ bate vb. 1. a lovi, a pălmui, a bru­
bar n. bodegă, local, bistrou taliza, a maltrata, a altoi, a croi, a
bara vb. a bloca, a zăgăzui, a scărmăna, a îmblăti. 2. a izbi, a
închide, a opri, a stopa pocni, a păcăni, a bocăni, a ciocăni.
baraj n. obstacol, zăgaz, stăvilar 3, a bătători, a presa, a bătuci. 4. a
bară f. 1. drug. 2. lingou pulsa, a zvâcni, a suna, a palpita. 5. a
barbar,-ă adj. 1. primitiv, necivili­ străbate,a cutreiera, a trece, a par­
zat, sălbatic. 2. crud, rău, feroce, dur curge. 6. a se lupta, a se război, a se
barbarie f. sălbăticie, primitivism, oşti. 7. a birui, a frânge, a învinge, a
incultură întrece, a depăşi
barbişon n. cioc, ţăcălie batic n. băsmăluţă, fişiu
barcagiu m. luntraş, lopătar, batişte f. curte, ogradă
vâslaş batjocori vb. 1. a ocărî, a insulta, a
barcă f. luntre, lotcă, şaică, cin înjosi, a-şi bate joc, a lua în râs, a
bard m. poet, versificator, stihuitor zeflemisi, a ridiculiza. 2. a necinsti, a
bardă f. topor, secure viola, a dezonora, a profana
barem adv. măcar, cel puţin, încai, batjocoritor, -oare adj. zeflemist,
încaltea sarcastic, caustic, incisiv, usturător
baricadă f. 1. întăritură, fortăreaţă, batjocură f. 1. bătaie de joc, ze­
fortificaţie, zid. 2. obstacol, baraj, flemea, derâdere, băşcălie. 2. ruşine,
piedică, oprelişte, stop, zăgaz ocară, necinste, înjosire

30
baza vb. 1. a se sprijini, a se bănuială f. presupunere, suspiciune,
rezema, a se încrede, a se bizui, a se închipuire
întemeia, a conta, a crede bănuitor, -oare adj. suspicios,
b azaconie f. v. ciudăţenie gelos, temător, neîncrezător
bazar tf. v. piaţă bărăgan n. câmpie, câmp, şes
bază f. 1. temelie, fundament, bărbat m. om, ins, individ, soţ
suport, temei. 2. valoare, esenţă. 3. bărbătesc,-ească adj. 1. viguros,
sursă, izvor, origine destoinic, tare, viril, masculin, puter­
bazilică f. biserică, templu, lăcaş nic. 2. curajos, îndrăzneţ, cutezător,
de închinare temerar, viteaz, neînfricat’
bazin n. 1. rezervor. 2. piscină, bărbăţie f. 1. virilitate, tărie, ener­
havuz gie, putere, vigoare. 2. curaj, vitejie
băcănie £ prăvălie, magazin bărbie f. 1. guşă. 2. barbă
bădăran, -că adj. mitocan, ne­ bărbier m. frizer
cioplit, primitiv, mahalagiu, jigodie bărbos adj. neras, nebărbierit,
bădiţă m. 1. bădică, bădişor. 2. hirsut
iubit, ibovnic, drăguţ bărdacă f. ulcică, cană
băga vb: 1. a vârî, a introduce, a bărzăun m. bondar, gândac, in­
împlânta, a înfige, a îndesa. 2. a sectă
angaja, a cheltui, a învesti. 3. a se băşcălie f. batjocură, glumă
amesteca, a interveni (proastă), ironie
băhnit, -ă adj. v. stătut băşică f. 1. vezică. 2. bubă,
băiat m. 1. prunc, fiu, copil. 2. umflătură. 3. clăbuc, bulă
tânăr, adolescent, flăcău, puştan, băştinaş, -ă adj. autohton, indigen,
june. 3. valet, fecior, chelner, ospătar aborigen, pământean, neaoş
băieţandru m. flăcău, adolescent bătaie f. 1. lovire, ciocnire, izbitură,
băieţaş m. copil, băieţel lovitură. 2. încăierare, răfuială
băjenar m. pribeag, fugar, refugiat păruială, corecţie. 3. bătălie, luptă,
băjenie f. pribegie, fugă, refugiu, confruntare. 4! eşec, înfrângere,
înstrăinare, emigrare nereuşită. 5. pulsaţie, palpitare,
bălai, -ie adj. blond, bălan, plăvan, zvâcnire. 6. suflare, adiere, vântuleţ
plăviţ, blondin bătăios, -oasă adj. impulsiv, di­
bălăbăneală f. legănare, clătinare, namic, răzbătător, agresiv
oscilare, pendulare bătălie f. luptă, război, confruntare,
bălăcărie f. v. murdărie, ciocnire, campanie
bălăci vb. v. scălda bătători vb. a presa, a bate, a
bălărie f. buruieni, beldie, dudău îndesa, a bătuci
băligar n. gunoi bătăuş m. ciomăgar, mardeiaş,
bălmăji vb. v. încurca dălcauc
băltoacă f. v. baltă bătrânesc, -ească adj. (stră)vechi,
bălţat, -ă adj. pestriţ, tărcat patriarhal, tradiţional, învechit
bănat n. v. supărare bătuci vb. v. bătători
bănesc, -ească adj. financiar, bătut,-ă adj. 1. lovit, atins,
monetar, economic agresat. 2. îndesat, bătătorit, bătucit.
bănet n. v. avere 3. circulat, umblat, frecventat. 4.
bănos, -oasă adj. profitabil, învins, înfrânt, biruit. 5. închegat,
avantajos, rentabil prins
bănui vb. 1. a suspecta, a presu­ băţ n. bâtă
pune, a crede, a intui, a presimţi, a-şi băţos,-oasă adj. 1. ţeapăn, rigid,
închipui, a întrezări. 2. (reg.) ’a re­ neflexibil. 2. fudul, trufaş,’ înfumurat
greta, a-i părea rău băut adj. beat, ameţit, cherchelit

31
beli vb. a jupui, a juli, a hniK
băutor, -oare a d j-^ e M belicos, -oasă adj agres5®.
bâigui vb-v- ingă ma ăi a siv, violent, bătăios IV’ '^Pm
pi^ ^ u ^ n i o a , a r o i , a belşug n. bogăţie, opulentă u
denţă, îndestulare, rod, prisos h Urv
belvedere f. foişor, balcon ’ hU2Ur
hâibâi vb v. bolborosi belzebut m. diavolul, dracul
5 1 târg, piaţă, iarmaroc. 2.
tana, ucigă-l-crucea, scaraoţchi ’ Sa*
benchetui vb. a chefui, a netr.
ZăS n ^ Uî - ^ " i c i , a a se ospăta petre<*,
distruge. 2. a asupri, a oprima, a
năpăs9tui, a oropsi, a prigoni, benedicţiune f. binecuvânta
blagoslovire dre’
tiraniza
bârfă f. v. bârfeala benefic, -ă adj. binefăcător, prie,
bârfeală f. cleveteală, barfa, nic, binevenit, avantajos, pozitiv
defăimare, calomnie, hulă, ocara, beneficia vb. a profita, a câştiga
denigrare, ponegrire, mahalagism se bucura, a se folosi de
bârfi vb. a defăima, a ponegri, a beneficiu n. câştig, dobândă
calomnia, a cârti avantaj, folos, adaos
benevol, -ă adj. de la sine, nesilit,
bârlog n. v. adăpost facultativ, voluntar
bârnă f. bară, grindă, pociumb, benign, -ă adj. curabil, vindecabil,
drug, babă, stâlp, bagdadie uşor, trecător
bâtă f. băţ, ciomag, baston berbant a d j m. afemeiat, corupt,
bâtlan m.’stârc muieratic
bâţâi vb. v. clătina berechet n. belşug, prisos, opu­
bâzdâc n. v. toană lenţă, abundenţă, huzur
bâzdâganie f. v. dihanie beregată f. laringe, gâtlej, gât
bâzâi vb. v. zumzăi
beretă f. basc
bea vb. a consuma, a înghiţi
(lichide), a suge, a pili berneveci m. pl. iţari
beat, -ă adj. 1. ameţit, băut, cher- bestial, -ă adj. sălbatic, feroce,
chelit, afumat, turmentat. 2. tulburat, cumplit, fioros, animalic
copleşit bestie f. animal, fiară
beatitudine f fericire, încântare, beşteleală f. mustrare, dojana,
extaz dojenire, critică, ceartă, observaţii
becaţă f. sitar, sităruş beteag, -ă adj. infirm, suferind,
becher m. burlac, neînsurat, holtei schilod
. bueci n- 1- pivniţă, subsol. 2 beteşug n. 1. infirmitate, schilodeală,
închisoare, temniţă, răcoare dubă betejeală, vătămare. 2. cusur, defect,
becisnic, -ă adj. 1. slab, debi neajuns, meteahnă. 3. boală, suferinţă,
S I , 2- ticaos' in,am' iosni< morb
betonieră f. malaxor
h!i=Hdea-'? PrinCiPe' Print beţie f. 1. ebrietate, chercheleala,
beladona f. mătrăgună
belciug n. verigă ameţeală, alcoolizare. 2. (fig-) >ncjan
tare, însufleţire, entuziasm, ela
n e Ş S neal unp. neşansa extaz, pornire’
beţiv, -ă adj. alcoolic, baU 0
expresiv St'C’ "3 ali,erar.beţivan
estetic
bezea f. sărut, sărutare, pupat „ *
feS ^ a s c ă , înVăţăt0r- prc bezmetic, -ă adj. aiurit, zapa
dereglat, pierdut, smintit, ţicnit
32
beznă f întuneric, obscuritate, prielnic, folositor, binevenit, bun, util,
tenebre, întunecime necesar
biber m. castor, breb binefăcut, -ă adj. voinic, zdravăn,
biciui vb. 1. a şfichiui, a flagela, a solid, vânjos
snopi 2. a satiriza, a ironiza, a critica bineînţeles adv. desigur, neîn­
doielnic, cert, categoric, fireşte
^ S u ito r , -oare adj. usturător, ne­ bineţe f. salut, bună-ziua, noroc
cruţător, nemilos binevenit, -ă adj. oportun, prielnic,
biciuşcă f. cravaşă, nuia bun, folositor, util
bidon n. canistră, ploscă binevoi vb. a consimţi, a catadixi,
biet, biată adj. 1. sărman, nevoiaş, a se învrednici, a se angaja
sărac,’ mizer, pauper, nenorocit, binevoitor, -oare adj. serviabil,
mizerabil, de plâns. 2. umil, obscur, amabil, săritor, cumsecade, generos
neînsemnat, insignifiant binişor adv. încet, lin, uşor, uşurel,
alene
bifurca vb. a se despărţi, a se
biografie f. cronologie (personală),
desface, a se scinda
povestea vieţii (cuiva)
bigot, -ă adj. habotnic, fanatic,
bir n. impozit, dare, contribuţie,
bisericos taxe, impunere
bijuterie f. giuvaer, odor, podoabă birjar m. vizitiu, droşcar, surugiu
bilanţ n. rezultat, evaluare, birocraţie f. birocratism, for­
încheiere, socoteală, situaţie (finală) malism, scriptologie
bilă f. 1. fiere. 2. sferă, glob birou n. cancelarie, oficiu, ad­
bilet n. 1. notă, însemnare, act. 2. ministraţie
scrisoare, epistolă, răvaş. 3. banc­ birt n. bodegă, restaurant, bistrou,
notă ospătărie
bilunar, -ă adj. chenzinal, birui vb. a învinge, a izbândi, a în­
bimensual frânge, a răzbi, a depăşi
bină f. schelă, construcţie, edificiu, biruinţă f. învingere, victorie,
eşafodaj izbândă, succes
bine adv. 1. aşa, just, perfect, de biserică f. templu, bazilică, cate­
acord, desigur. 2. tare, vârtos, drală, capelă, lăcaş de închinare
zdravăn. 3. plăcut, agreabil, frumos, bisericesc, -ă adj. clerical, religios,
simpatic. 4. precis, exact, de tot, de­ ecleziastic
plin bisericuţă f (fig.)cârdâşie, gaşcă,
bine n. binefacere, avantaj, folos, şleahtă, coterie
satisfacţie, bunăstare bitum n. smoală
binecrescut, -ă adj. manierat, ci­ bivuac n. tabără
vilizat, politicos, cumsecade bizar, ~ă adj. ciudat, neobişnuit,
binecuvânta vb. a blagoslovi, a in­ curios, extravagant
voca (harul cetesc), a ura (binele) bizon m. bour
binecuvântare f. benedicţie, bla­ bizui vb. a'conta, a se sprijini, a
goslovire, har (ceresc), destin’(bun) spera, a se încrede
binecuvântat, -ă adj. 1. sfinţit, bla­ blagoslovenie f. v. binecuvântare
goslovit, fericit, preamărit. 2. just., blajin, -ă adj. v. blând
legitim, întemeiat, justificat, raţional blam n. înfierare, dezaprobare, re­
binefacere f. 1. generozitate, faptă probare, vestejire, condamnare
bună, ajutor, caritate. 2. folos, avan­ blana f. 1. cojoc, şubă, bundă. 2.
taj, câştig, profit scândură
binefăcător, -oare adj. 1. spriji- blasfemie f. calomnie, hulă, injurie,
n|t°r, binevoitor, generos, săritor. 2. înjurătură

33
blazat, -ă adj. dezgustat, plictisit, bodogăneală f. 1. mormăială h
indiferent, insensibil, sastisit boroseală, bâiguială, bombănea’lă 5
blazon n. stemă, emblemă, ar- cicăleală, dăscăleală, sâcâială m
moarii lestare ’
blănar m. cojocar bogat,-ă adj. 1. înstărit, avut
bleg, bleaga adj. v. nătărău bogătaş, cu cheag, cu stare, prosper'
blestem n. 1. imprecaţie, male­ cuprins, pricopsit. 2. roditor, produc­
dicţie, afurisenie. 2. dezastru, potop, tiv, fertil, mănos, fecund. 3. abundent'
flagel, catastrofă, nenorocire mult, mare, amplu, cuprinzător, întins’
blestemat, -ă adj. 1. afurisit, 4. fastuos, strălucitor, grandios
anatemizat, excomunicat, urgisit. 2. măreţ, impresionant
rău, mizerabil, ticălos, mişel, infam, bogăţie f. \ . avere, avuţie, belşug,
hain prosperitate, prisos, cheag. 2. am­
blestemăţie f. v. nelegiuire ploare, abundenţă, vastitate, întin­
bleu adj. albastru, azuriu, havai dere, cuprindere, mărime
blid n. strachină, castron boi n. v. statură
blând, -ă adj. liniştit, bun, calm, boi vb. v. vopsi
blajin, potolit, domol, paşnic, cuminte, boiangiu m. vopsitor
aşezat boicota vb. v. submina
blândeţă f. v. bunătate boier m. v. moşier
bloc n. 1. stei, bolovan. 2. imobil, boieresc n. clacă, ruşfet, beilic
construcţie (cu etaje). 3. (fig.) alianţă, boierim e f. aristocraţie, moşierime,
grup, coaliţie, grupare nobilime, protipendadă ’
bloca vb. a închide, a opri, a as­ boieros, -oasă adj. v. trufaş
tupa, a bara bojdeucă f. v. cocioabă
blocadă f. v. încercuire b o lb o ro si vb. a mormăi, a bâigui, a
blond, -ă adj. bălai, bălan, codalb, bâlbâi
băl bold n. ac (cu gămălie)
bluf n. cacialma, nereuşită, insuc­ boli vb. v. zăcea
ces, eşec bolid n. meteorit, aerolit
boală f. 1. suferinţă, maladie, bolnav, -ă adj. suferind, infirm, be­
afecţiune, beteşug, morb, pătimire. 2. teag, neputincios, incapabil
pică,’ ciudă, necaz, ranchiună, bolnăvicios, -oasă adj. debil, firav,
pornire, invidie şubred, maladiv
boare f. v. adiere bolovan m. pietroi, stâncă
boarfe f. p i catrafuse, bulendre, boltă f. 1. cer, firmament. 2. cu­
calabalâc polă, boltitură, arcadă, arc. 3.
bob m. grăunte, sămânţă, boabă prăvălie, dugheană
bobina vb. a înfăşură, a depăna bolti vb. a arcui
bobină f. mosor bom bastic, -ă adj. retoric, emfatic,
bobâmac n. v. mustrare afectat, declamator, pompos, gran­
boboc m. 1. mugur. 2. pui, puişor. dilocvent
3. ucenic, novice, începător, recrut bom bat, -ă adj. convex, umflat,
boboti vb. a arde, a dudui proeminent
bocăni vb. v. ciocăni bom băni vb. v. mormăi
boccea f. v. legătură bomboane f. pl. dulciuri, zahari­
bocet n. plângere, tânguire, jelanie cale
boci vb. a plânge, a se tângui, a bondar m. bărzăun
lăcrima bonetă f. scufie, tichie
bodegă f. birt, ospătărie, bufet, bar bonificaţie f. rabat, reducere,
bodârlău m. cufundar, corcodel scăzământ,’ facilităţi (de piaţă)

34
bont, boantă adj. turtit, ciuntit,
bravo! interj, foarte bine, excelent,
retezat, fără vârf
minunat, foarte frumos, felicitări!
bonton n. v. politeţe
bravură f. vitejie, eroism, bărbăţie,
bonz m. v. căpetenie
temeritate, cutezanţă, îndrăzneală
borangic n. mătase
brazdă f. 1. răzor, polog. 2. (fig.)
borcănat adj. umflat, gros
făgaş, dâră, urmă, pârtie
borceag m. măzăriche
breaslă f. tagmă, corporaţie, rang,
bord n. ţărm, margine, mal categorie, cin
bordei n. v. colibă breaz, -ă v. grozav
bordură f. chenar, margine, tivitură brebenel m. dediţel, brebenea,
boreal adj. nordic, septentrional breabăn, ioţă, păştiţă, f’loarea-paştilor
borfaş m. pungaş, hoţ, găinar breşă f. spărtură, gaură,
borhot n. tescovină, boştină deschizătură
boroboaţă f. ispravă, poznă brevet n. licenţă, permis, patentă
borşi vb. v. fermenta breviar n. compendiu, sinteză
bortă f. v. gaură brezaie f. 1. capră. 2. paparudă
borţos, -oasă adj. 1. burtos, obez, briceag n. cuţitaş, custură, brişcă
gras. 2. (f.) gravidă, însărcinată, grea brigadă f. echipă, unitate, grup
borviz n. apă minerală brigand m. tâlhar, bandit, hoţ
boschet n. tufiş b riliant n. diamant
boscoană f. v. vrajă brişcă f. trăsurică, cabrioletă
boscorodi vb. v. murmura britanic, -ă adj. englez
bostan m. dovleac, harbuz briză f. v. adiere
bosumflat, -ă adj. supărat, îmbuf­ brâu n. 1. cingătoare, centură, cor­
nat, ţâfnos, capricios, sucit don, curea, şerpar. 2. mijloc, talie. 3.
bot n. v. gură bordură, chenar, dungă, brână,
boteza vb. v. numi ciubuc, vrâstă
boţ n. cocoloş, bulz broboadă f. basma, năframă
boţi vb. mototoli, cocoloşi, şifona broda vb. 1. a coase, a înflora. 2.
box n. pugilism (fig.) a scorni, a născoci, a inventa
boxă f. compartiment, despărţitură brodeală f. potrivire, nimereală,
brac n. sfărmătură congruenţă
brambura adv. alandala, aiurea, brodi vb. a se nimeri, a se potrivi,
haotic, dezordonat, fără rost, ana­ a concorda
poda broşa vb. a lega, a compacta
brambureală f. debandadă, haos, broşură f. cărţulie, fasciculă, opus­
dezordine cul
brancardă f. targă bruftuială f. muştruluială, dăscă­
branişte f. v. pădure leală, critică, mustrare, reproş
branşa vb. a conecta, a lega, a bruion n. ciornă, schiţă, concept
ataşa
bruiaj n. perturbare, tulburare,
branşă f. 1. ramură, domeniu,
larmă, zgomot
sector. 2. meserie, profesie, ocupaţie,
brum ar m. noiembrie
slujbă, funcţie
brumă f. 1. pruină. 2. puţinătate,
braşoave f. p i fleacuri, poveşti,
micime, fleac
palavre, gogoşi, vorbe goale,
brumărei m. octombrie
minciuni
brumăriu, -ie adj. fumuriu, vineţiu
braţ n. 1. mână, brâncă. 2. ramură,
brun, -ă adj. negricios, brunet,
ramificaţie, crac
brav, -ă adj. v. curajos oacheş, smolit, tuciuriu
brava vb. a înfrunta, a sfida brunet, -ă adj. v. brun

35
brusc, -ă adj. neaşteptat, deodată, bufon m. măscărici, paiaţă, cabaz,
subit, inopinat, spontan, fulgerător ghiduş, caraghios
brusca vb. a repezi, a bruftului, a buhă f. bufniţă
înghesui, a maltrata buhăit, -ă adj. umflat, buget, puhav
brusture m. lipan buimac, -ă adj. v. zăpăcit
brut, -ă adj. neprelucrat, nefinisat, buimăceală f. năucire, zăpăceală,
necioplit, grosolan, primitiv, necizelat ameţeală, buimăcire
brutal, -ă adj. necivilizat, aspru, bulb m. tubercul
dur, silnic, agresiv, rău, neomenos bulboană f. v. \/âltoare
brutalitate f. duritate, asprime, bulbucătură f. v. umflătură
răutate, agresivitate, neomenie buleandră f. v. zdreanţă
brutaliza vb. a agresa, a maltrata, buletin n. 1. revistă, anuar, pe­
a vătăma, a lovi, a bate, a ataca riodic. 2. înştiinţare, anunţ, comunicat
bubă f. 1. abces, furuncul. 2. bulin n. comprimat, caşetă, pilulă
neajuns, încurcătură, complicaţie, buluc n. v. grămadă
greutate buluci vb. v. înghesui
bubui vb. a (de)tuna, a dudui, a bulz n. cocoloş, bulgăre
vui, a răsuna bumb m. nasture
bucată f. 1. fragment, parte, frân­ bumbac n. 1. coton. 2. (înv.) vată
tură, porţie, crâmpei. 2. compoziţie, bun, -ă adj. 1. cumsecade, de
lucrare treabă, amabil, inimos, generos,
bucate f. pl. 1. hrană, alimente, binevoitor. 2. blând, blajin, paşnic,
mâncare. 2. cereale, grâne prietenos, calm, cuminte, cuviincios.
bucălat, -ă adj. v. dolofan 3. plăcut, convenabil, binevenit, util,
bucăţică f. fărâmă, părticică, potrivit. 4. destoinic, iscusit, capabil,
fărâmătură, pic dibaci, abil, apt, vrednic. 5. valabil,
buchet n. 1. mănunchi, smoc, neuzat, nestricat, nealterat
chită. 2. miros, aromă, parfum bun n. v. avere
buchiseală f. învăţare, studiu, bună f. bunică
toceală bună-credinţă f. v. sinceritate
bucium n. corn, tulnic bună-cuviinţă f. v. politeţe
buclă f. zuluf, cârlionţ, creţ bunăoară adv. precum, de exem­
bucluc n. necaz, neajuns, plu, de pildă
încurcătură, mizerie bunăstare f. v. belşug
buclucaş, -ă adj. v. cârcotaş bunătate f omenie, cum-
bucolic, -ă adj. idilic, pastoral, secădenie, generozitate, nobleţe,
campestru
bunăvoinţă, amabilitate, blândeţe
bucolică f. eglogă, idilă bunăvoinţă f. 1, amabilitate,
bucura vb. 1. a se desfăta, a se nobleţe, generoziate. 2. silinţă, râvnă,
veseli, a se amuza, a jubila. 2. a zel
beneficia, a profita, a se folosi do...
bundă f. cojoc, pieptar
bucurie f. mulţumire, satisfacţie, bun-gust n. rafinament, distincţie,
plăcere, desfătare, euforie eleganţă
bucuros, -oasă adj. satisfăcut,
bunic m. tată-mare, bun, taică,
vesel, bine-dispus, voios, mulţumit bune!
buf, -ă adj. burlesc, caraghios, gro­
bunică f. mamă mare, bună,
tesc, caricatural
mamaie
bufant, -ă adj. înfoiat, umflat
bun-simţ n. sensibilitate, politeţe,
bufet n. v. bodegă
bună-creştere, amabilitate
bufniţă f. cucuvea, buhă, bogza
bură f. burniţă, ţârâială
36
burduf n. 1. foaie, stomac. 2. coş,
coviltir
burduşi vb. 1. a umple, a în­
grămădi, a îndesa, a ticsi. 2. (fam.) a
bate, a snopi, a stâlci, a buşi. 3. a se
coji, a se scoroji, a se coşcovi
burete m. ciupercă, hrib,
mănătarcă
burghiu n. sfredel
buric rt. omilie; (fig.) centru, mijloc
burlac m. celibatar, neînsurat,
flăcău, becher, cavaler
burlesc, -ească adj. grotesc, cari­
catural, caraghios, buf, parodic
burniţă f. ţârâială, bură, ploaie
măruntă
burtă f. pântece, abdomen, foaie
buruiană f. bălărie, dudău, beldie
burzului vb. a se supăra, a se
enerva, a reacţiona, a se înfuria
busolă f. 1. compas. 2. ghid,
călăuză, cicerone
buşi vb. a împinge, a lovi, a izbi
buşon n. dop, astupuş
buştean m. trunchi, butuc, ciomp
butcă f. trăsură (de lux), rădvan
butelcă f. sticlă, garafă, butelie
bute f. butoi, poloboc, saca, buriu
butelie f. sticlă, butelcă
butnar m. dogar
butoi n. bute, poloboc, saca, buriu
butonieră f cheutoare, gaică
butuc m. buştean, trunchi, ciolhan,
ciump
butucănos, -oasă adj. grosolan,
nefinisat, necioplit, necizelat
buturugă f. butuc; cioată, ciump,
buştean
buză f. 1. margine, limită. 2. tăiş,
ascuţiş
buzdugan n. ghioagă, măciucă
buzunări vb. a fura, a şterpeli, a
pungăşi
ca conj. adv. prep. 1. cum, precum, c a d u c , -ă adj. trecător
după cum. 2. cam, aproximativ. 3. de, c a fe n iu , -ie adj. maro, maroniu,
pentru, spre, drept castaniu, şaten
cabală f. v. uneltire c a fta n n. manta, dulamă, cabaniţă
cabalistic, -ă adj. obscur, încâlcit, c a im a c n. sm ântână
misterios, neclar, ascuns, confuz, c a la b a lâ c n. bagaj
cabinet n. 1. birou. 2. guvern, con­ c a la m ita te f. nenorocire
siliu de miniştri ca la p o d n. şablon, model, tipar,
cabotaj n. navigaţie formă, calup
cabotin m. 1. măscărici, actor fals.
cală f. magazie, hambar
2. şarlatan
c a lc in a vb. a arde, a carboniza
cabrioletă f. şaretă, brişcă, trăsurică
cacealma f. păcăleală c a lc u l n. socoteală
cacom n. hermină c a lc u la vb. 1. a socoti, a număra.
cadaveric, -ă adj. palid 2. a combina, a aranja, a plănui. 3. a
cadavru n. leş, corp, trup, stârv, aprecia, a evalua, a estima, a deter­
hoit, rămăşiţe pământeşti, mortăciune mina
cadă f. vană, baie c a lc u la t, -ă adj. socotit, măsurat,
cadenţaţ, -ă adj. ritmat, sacadat, chibzuit, moderat, ponderat
accentuat, apăsat c a ld ,-ă adj. 1. fierbinte, arzător,
cadenţă f. ritm încins. 2. afectuos, afabil, prietenos,
cadou n. dar, plocon, atenţie, peş­ cordial, tandru
cheş, (fam.) mită caldarâm n. pavaj, asfalt
cadra vb. a corespunde, a potrivi cale f. 1. drum, curs, itinerar. 2.
cadre n. pl. personal, angajaţi, sluj­ direcţie, linie, sens. 3. (fig) metodă,
başi, colectiv mijloc, chip, sistem. 4 . filieră,
cadru n. I. 1. ramă, pervaz, toc, mijlocire, intermediu
canat. 2. întindere, spaţiu, teren, caleaşcă f. trăsură
domeniu, peisaj, tablou. 3. mediu, calendar n. almanah
ambianţă, anturaj, climat, împre­ calfă f. ucenic
jurare. II. angajat, slujbaş, funcţionar calibra vb. a sorta, a selecţiona

38
calibru n. 1. mărime, volum, di­ campestru, -ă adj. câmpenesc,
mensiune. 2. fel, soi, speţă, gen, sort pastoral, ţărănesc, rustic
calic,-ă adj. 1. sărac, nevoiaş, camping n. v. cantonament
oropsit, sărman. 2. zgârcit, avar, campion m. as, fruntaş, lider,
egoist, meschin protagonist
califica vb. 1. a specifica, a numi, camufla vb. v ascunde
a taxa, a eticheta. 2. a instrui, a canaf n. ciucure, ţurţure
pregăti, a forma, a specializa canava f. urzeală
calitate f. 1. însuşire, valoare, canal n. 1. şanţ, tranşee. 2. tub,
trăsură, atribut, notă, specific. 2. titlu, conductă, ţeavă. 3. lungime de undă
rang, grad, competenţă canalie f. v. ticălos
calificativ n. apreciere, etichetă, canaliza vb. 1. salubriza, a asana.
notă, preţuire, epitet 2. (fig) a îndrepta, a orienta, a dirija
caligraf m. copist, grămătic, canapea f. sofa, divan, dormeză
conţopist, calemgiu, diac, pisar canat n. pervaz
calm, -ă adj. liniştit cană f. ulcea, ulcică
calma vb. v domoli cancan n. v. bârfă
calmant, -ă adj. liniştitor, odihnitor, cancelar m. prim-ministru, premier
alinător cancelarie f. birou, oficiu
calomnia vb. a defăima, a blama, cancer n. neoplasm, tumoare
a denigra, a ponegri, a bârfi, a huli, a malignă, rac
discredita candelabru n. policandru
calomnie f. defăimare, ponegrire, candid, -ă adj. v. curat
bârfeală, bârfă, ocară, clevetire, hulă, candida vb. v. concura
denigrare, insultă candidat, -ă m. f. concurent,
calp, -ă adj. fals competitor
calup n. calapod candoare f. 1. inocenţă, castitate,
calvar n. chin, suferinţă, durere, nevinovăţie, puritate, curăţenie. 2.
mizerie, apăsare naivitate, credulitate
calvin, -ă adj. reformat candriu, -ie adj. v. zăpăcit
calviţie f. chelie, pleşuvie canevas n. v. schiţă
cam adv. 1. aproximativ, circa, cange f. v. rangă
vreo, aproape. 2. puţin, niţel. 3. prea, canibal, -ă adj. sălbatic, antropofag
excesiv, exagerat caniculă f. arşiţă, dogoare,
camarad, -ă m. coleg, prieten, năduşeală, zăduf, cuptor
tovarăş, ortac canistră f. bidon
camarilă f. clică canon n. 1. dogmă, regulă, crez,
camătă f. dobândă, procent, lege, normă, tipic. 2. chin, calvar,
interes caznă, supliciu, tortură
cameră f. 1. odaie, încăpere, sală. canonadă f. bombardament, tir,
2. anvelopă tragere
cameristă f. fem eie de serviciu, canoni vb. a chinui, a tortura
subretă canonic, -ă adj. normativ, legic,
camerton n. diapazon dogmatic
campament n. tabără, lagăr, canotaj n. vâslit, lopătare (sport)
bivuac cant n. muchie, dungă
campanie f. 1. război, luptă, cantabil, -ă adj. melodios,
ostilităţi. 2. acţiune (de masă), armonios, muzical
mobilizare, propagandă cantalup m. pepene (galben),
campanilă f. clopotniţă turkestan

39
cantitate f. mărime, volum, mul­ capriciu n. moft, toane r*
ţime, sumă, număr, câtime ciudăţenie, fiţă, izmeneală ’ asf§ţ.
cantona vb. 1. a (se) instala, a capsoman, -ă adj. v. stupid
caza, a tăbărî. 2. a se limita, a se capta vb. a prinde, a recenta
restrânge colecta, a aduna, a strânge ’ a
cantonament n. campament, bivuac, captiv, -ă adj. v. prizonier
tabără captiva vb. a înlănţui, a subjuga
cantor m. psalt, ţârcovnic, dascăl, seduce, a fermeca, a delecta, a vrăif
cântăreţ a capta ’ J’
cap n.m. 1. ţeastă, craniu, captivant, -ă adj. v. fermecător
căpăţână (jargon), dovleac, glavă, captivat, -ă adj. sedus, cucerit
tărtăcuţă. 2. minte, cuget, gândire, fermecat, fascinat, vrăjit
cugetere, judecată, raţionament, captivitate f. v. robie
memorie. 3. persoană, om, individ, captura vb. 1. a prinde, a aresta, a
ins. 4. şef, căpetenie, ştab, înhăţa, a apuca. 2. a ocupa, ’ a
comandant. 5. început, frunte. 6. cuprinde, a robi, a cuceri
capăt, sfârşit, final, terminaţie, car n. căruţă
extremitate carabină f. puşcă, flintă
capabil, -ă adj. v. priceput caracter n. 1. particularitate, notă,
capac n. acoperitoare, înveliş marcă, însuşire, atribut, calitate. 2!
capacitate f. 1. forţă, tărie, putere. fel, natură, temperament. 3. literă,
2. aptitudine, pricepere, capacitate, semn grafic
talent, valoare, calitate. 3. cuprindere, caracteristic, -ă adj. definitoriu,
volum, mărime propriu, specific, tipic, distinctiv
capăt n. 1. limită, sfârşit, caracteristică f. particularitate
terminaţie, cap, fine, extremitate, caracteriza vb. a defini, a
final. 2. bucată, fragment, frântură specifica, a individualiza, a contura
capcană f. 1. cursă, prinzătoare, caracudă f. albitură, plevuşcă,
laţ. 2. ademenitoare, ispită, momeală baboian, mărunţiş
capelă1 f. v. şapcă caraghios, -oasă adj. 1. comic,
capelă2 f. bisericuţă, paraclis hazliu, glumeţ, burlesc, nostim, buf.
capilar adj. subţire, fin, îngust 2. ridicol, neserios, de râs, rizibil
caraghioslâc n. v. bufonerie
capişon n. căciuliţă, bonetă
carambol n. v. încurcătură
capital, -ă adj. 2. esenţial,
carantină f. v. izolare
fundamental, decisiv, substanţial,
carapace f. v. înveliş
vital. 2. (f.) majusculă, verzală, mare
caraulă f. v. pază
capitală f. metropolă
caravană f. v. convoi
capitaliza vb. a strânge, a aduna,
carbon n. indigo, plombagină
a concentra, a acumula
carboniza vb. a arde, a calcina, a
capitol n. parte, fragment se tăciuna
capitona vb. a îmbrăca, a tapisa carcasă f. 1. înveliş, carapace,
capitula vb. a se preda, a se crustă. 2. cadru, schelet, osatură
supune, a ceda, a se da învins, a se carceră adj. celulă, arest,
închina închisoare
capiu, -ie adj. v. nebun carda vb. a dărăci, a scărmăna
capodoperă f. creaţie, operă, cardinal, -ă adj. v. fundamental
realizare genială cardinal m. prelat (catolic), ierarh,
capot n. halat eminenţă, monsenior
capota vb. v. prăbuşi carenţă f. v. lipsă
capricios, -oasă adj. v. nestatornic caretă f v. trăsură

40
careu n. v. patrat
careva pron. cineva, oarecine
oarecare, vreunul _ gospodăresc * * d° mes,ic' familial'
caria vb. a se găuri, a se strica casnică f gospodină
caricatural, -ă adj. v. grotesc cast, -ă adj. v. nevinovat
caricaturiza vb. v. ironiza
carieră f. v. profesiune c a S niU' 'ie * * Şa,e" ’ maroniu’
carierist,-ă m. f. v. parvenit castă f. v. tagmă
caritabil,-ă adj. generos, nobil, castitate f puritate, curăţenie,
darnic, milos, filantropic nevinovăţie, virginitate
caritate f. generozitate, bunătate, castra vb. a jugăni, a scopi, a
dărnicie emascua
carâmb n. tureatcă, saftian, tureac castron n. v. vas
carnaj n. masacru castru n. lagăr, tabără, campament
carnal, -ă adj. trupesc, fizic, casetă f. pastilă, bulin, comprimat,
senzual pilulă, tabletă
carnaval n. petrecere cat n. etaj, nivel, plan
caro n. tobă catabolism n. dezasimilaţie,
carou n. pătrat, careu dezasimilare, dezintegrare
cataclism n. v. catastrofă
carpetă f. covoraş
catacombă f. v. subterană
carta vb. a grupa, a repartiza, a
catadicsi vb. v. binevoi
clasifica
catagrafia vb. a inventaria, a
cartă f. pact, convenţie, document, recenza, a înscrie, a înregistra
acord (scris)
cataligă f. piciorong, papainog
carte f. 1. operă, volum, tom, catalizator n. accelerator, activant
scriere, lucrare. 2. ştiinţă cultură, catalog n. registru, fişier, catastif,
instruire, studii. 3. scrisoare, act, condică
document, înscris catapeteasmă f. iconostas, tâmplă,
cartel n. 1. monopol. 2. grupare, fruntar
asociere, înţelegere, coaliţie cataplasmă f. compresă, prişniţ,
cartier n. sector, raion, cvartal, oblojeală, plasture
mahala catar n. guturai, coriză, rinită
cartilaj n. tendon, zgârci cataractă1 f. cascadă, cădere de
cartona vb. a compacta, a lega (o apă, niagară
carte) cataractă2 f. albeaţă, apă-albă,
cartirui vb. a caza, a adăposti perdea
carton n. mucava catarg n. arbore, mastă
cartotecă f. fişier, evidenţă catastif n. v catalog
cartuş n. glonte, plumb catastrofal, -ă adj. îngrozitor,
casa vb. a anula groaznic, dezastruos, fatal, teribil
casant adj. v. fragil catastrofă f. dezastru, calamitate,
casap m. măcelar flagel, grozăvie, năpastă, urgie,
casă 1. locuinţă, domiciliu, cămin, nenorocire, sinistru, pacoste
adăpost. 2. clădire, imobil, catedrală f. biserică, bazilică,
construcţie. 3. familia, menaj, templu, lăcaş divin
catedră f. 1. pupitru^ Wrou.^ 2.
căsnicie,’dinastie
profesorat, dăscălie, învăţământ,
casă2 f. casierie
belferie
cascadă f. cataractă, cădere de
categoric, -ă adj. 1. ferm, hotărât,
apă. niagară decis, tranşant, răspicat. 2. evident.
caseta f. cutioară, cutiuţă
41
cavernă f. grotă, peşteră, hruba,
izbitor, clar, indiscutabil, cert, vădit,
cavitate
sigur, net
caviar n. icre negre
categorie f. 1. clasă, grupare, fel,
cavitate f. adâncitură, gaură,
gen, speţă, soi. 2. chip, fel, gen, tip.
scobitură, spărtură
3. pătură,’ strat, treaptă
categorisi vb. v. clasifica cavou n. criptă, necropolă,
catehism n. (fig.) manual, pravilă, mormânt
îndreptar caz n. întâmplare, împrejurare,
catenă f. v. lanţ circumstanţă, eveniment, ipostază,
caterincă f. flaşnetă, minavet situaţie, fapt, context
caterisi vb. a răspopi, a caza vb. v. găzdui
excomunica, a exclude cazan n. căldare, rezervor,
catifea f. velur, pluş, barşon zănoagă
catifelat, -ă adj. mătăsos, moale, cazanie f. predică, omilie, didahie,
delicat propovedanie
catâr m. 1. măgar, asin, mul. 2. cazemată f. buncăr, fortificaţie
(fig.) om încăpăţânat, inflexibil, cazma f. hârleţ, sapă
îndărătnic caznă f. 1. chin, suferinţă, canon,
catolic, -ă adj. româno-catolic, durere, tortură, supliciu. 2. efort,
apostolic, roman, papistaş, papist trudă, stăruinţă, silinţă, osteneală
catrafuse pl. boarfe, bulendre, cazon, -ă ’ adj. militar, milităresc,
calabalâc, ţoale, troace ostăşesc, soldăţesc; (fig.) aspru, rigid
catran n. gudron, smoală, păcură: cazual, -ă adj. 1. accidental,
(fig.) supărare, furie, venin incidental, ocazional, sporadic. 2.
catrinţă f. peştiman, zavelcă, fotă flexionar
caţaveică f. scurteică, zoavă cazuistică f. sofistică, arguţie,
cauc n. căuş, scafă vorbărie
caustic,-ă adj muşcător, usturător, că conj. 1. căci, fiindcă, deoarece,
tăios, zeflemitor, ironic, satiric pentru că. 2. încât, de, să. 3. deşi, cu
cauteriza vb. a arde toate că. 4. doar, când
cauţiune f. garanţie, chezăşie, căci conj. deoarece, că, pentru că,
asigurare, gaj fiindcă
cauza vb. a pricinui, a determina, a căciular m. dorobanţ, ostaş,
produce, a provoca, a genera, a isca curcan
cauzalitate f. condiţionare, căciulă f. 1. cuşmă. 2. (fig.) om,
determinare, motivare ins, individ, persoană
cauză f. 1. motiv, pricină, căciuli vb. 1. a se ploconi, a se
considerent, mobil, raţiune, temei. 2.
înjosi, a se linguşi, a peria, a tămâia.
origine, obârşie, izvor, sursă. 3. 2. a se milogi,a cerşi
proces, acţiune, judecată, pâră
căciuliţă f. bonetă, scufie,
cavaf m. v. cizmar
căpăţână, tichie
caval n. v. fluier
căciulie f. capsulă, gămălie,
cavaler m. 1. nobil, aristocrat. 2.
căpăţână, măciulie
călăreţ, călăraş, cavalerist. 3. ostaş,
cădea vb. 1. a pica, a se prăvăli, a
luptător, călăreţ. 4. holtei, burlac!
flăcău, celibatar, becher, june se prăbuşi, a se surpa, a se dărâma,
cavalcadă f. călărie, alergare de a se răsturna, a se lăsa. 2. a se
cai depune, a se aşeza, a se aştern©. 3.
cavalerie f. călărime a atârna, a se apleca, a coborî, a se
cavalereşte adv. v. leal înclina, a spânzura 4 . a se pierde, a
cavalerism /;. v. politeţe eşua, a nu reuşi, a nu rezista, a pieri,
a muri. 5. a se nimeri, a se brodi, a se
42
potrivi, a se cuveni. 6. a-i sta bine, a
căldare f. găleată, cazan; (fig.)
cadra, a se cere zănoagă, circ
cădelniţa vb. v. tămâia
căldură f. 1. temperatură, febră,
cădere f. I- 1. căzătură, picare,
fierbinţeală. 2. arşiţă, caniculă
prăbuşire, năruire, surpare. 2. lăsare,
zăpuşeală, dogoare, năduf, pojar,
coborâre, aştemare. 3. eşec, nereuşită, zăduf, vipie, torpoare 3. afecţiune,
fiasco, dispariţie. II. capacitate, com­ ataşament, simpatie, pasiune, ar­
petenţă, calitate, drept doare
K căftăni vb. 1. a boieri, a înnobila.
călduros, -oasă adj. 1. cald. 2.
2. (fam.) a bate, a snopi, a părui
afectuos, cordial, pasionat, amabif
căi vb. 1. a se pocăi, a regreta, a-i
căli vb. 1. a se întări, a se oţeli, a
părea rău, a jeli. 2. a compătimi, a
se fortifica. 2. a prăji, a părpăli
căina, a deplânge
călit, -ă adj. oţelit, întărit, rezistent,
căina vb. 1. a se tângui, a se jelui,
încercat, experimentat, matur
a se lamenta, a boci, a se văicări. 2.
călugăr m. monah, pusnic, ana­
a compătimi, a se căi, a deplânge
horet, părinte
căinţă f. regret, pocăinţă, re-
călugăresc, -ească adj. mănăs­
muşcare, părere de rău
tiresc, monahicesc, monahal,
căişor m. 1. căluţ, căluşel. 2. (pl.)
monastic
căluşei, tiribombă
căiţă f. bonetă, scufie, căciuliţă, călugări vb. 1. a se pusnici, a fi
monah. 2. a se retrage, a fi abstinent,
scufă
călare adv. încălecat, pe cal a se izola
călăraş m. călăreţ, cavalerist călugăriţă f. maică, monahie,
călăreţ m. călăraş, cavalerist, mireasa Domnului
cavaler căluş n. scaun, scăunaş, scăunel
călărie f. echitaţie, călărit, hipism căluşei m. pl. căişori, carusel
călător, -oare adj. m. f. \. drumeţ, cămară f. 1. debara, ghelar,
voiajor, trecător, pasager. 2. nomad, depozit. 2. odaie, încăpere
migrator, nestabil cămaşă f. combinezon, furou
călători vb. a umbla, a merge, a cămăraş m. intendent, fecior,
voiaja, a se deplasa. camerist
călătorie f. drum, voiaj, deplasare, cămătar m. zaraf; (fig.) zgârcit,
umblet afacerist,
călătorit, -ă adj. v. umblat cămin n. 1. şemineu, vatră, cuptor,
călău m. 1. gâde, casap, torţionar. sobă. 2. coş, horn, fumar. 3. casă,
2. tiran, ucigaş, criminal adăpost, locuinţă, familie, menaj
călăuză f. s. f. ghid, îndrumător, căni vb. a înnegri (părul)
povăţuitor, cicerone, mentor căpăta vb. 1. a primi, a obţine, a
călăuzi vb. 1. a conduce, a ghida, dobândi, a câştiga. 2. a încasa, a lua,
a îndruma, a orienta, a povăţui.<2. a a contracta
se lua după, a urma, a asculta de
căpătâi n. 1. capăt, extremitate. 2.
călca vb. 1. a păşi, a merge, a cap, creştet. 3. situaţie, rost, ocupaţie
străbate, a bătători. 2. a strivi, a
căpătui vb. a reuşi, a se aranja, a
zdrobi, a nimici, a distruge. 3. a
asupri, a năpăstui, a tiraniza, a se chivernisi, a se îmbogăţi, a se
pricopsi
oprima, a oropsi. 4. a încălca, a
nesocoti, a viola (o lege) căpătuială f. v, parvenire
călcătoare f. jgheab, lin căpăţână f. craniu, tigvă, ţeastă,
călcătură f. mers, umblet, pas, scăfârlie, hârcă
păşit căpcăun m. v. canibal
căsăpi vb. a ciopârţi, a tăia, a
căpetenie f şef, comandant, măcelări, a masacra, a nimici, a
conducător, cap, bonz distruge
căpia vb. v. înnebuni căsători vb. a se însura, a se
căpitan m. şet comandant, ştab, mărita, a se uni, a se nunti
mai-mare, conducător căsătorie f. mariaj, căsnicie,
căpistere f. v. albie matrimoniu, însoţire, însurare, măritiş
căpiţă f claie, stog, porcoi^ ^ căsătorit,-ă a d j familist, însurat,
căpos, -oasă adj. v. încăpăţânat măritat, cununat
căprioară f. ciută, cerboaică căsca vb. M. deschide
căprior m. 1. cerb. 2. bârnă, căscat,-ă adj. 1. deschis, holbat,
martac. 3. falcă, maxilar zgâit, holbat. 2. (fig.) zăpăcit, gură-
căprui, -ie adj. castaniu, căpriu cască, uituc, neatent, nătăfleţ,
căpşună f. fragă prostănac, absent, distrat
căptuşeală f. dublură căsnicie f. v.căsătorie
căptuşi vb. 1. a dubla, a îngroşa, a căsuţă f. 1. căscioară, bojdeucă. 2.
pune peste. 2. a îndesa, a tixi, a compartiment, despărţitură
burduşi, a înghesui. 3. a înhăţa, a căşuna vb. 1. a-l apuca, a i se
înşfăca, a lua, a prinde. 4. a bate, a năzări, a-i veni în gând, a urmări, a-i
snopi abate 2. a cauza, a pricinui, a
căpuşă f. 1. ricin. 2. mugur provoca
căra vb. 1. a duce, a transporta, a cătană f. v. soldat
purta, a cărăbăni. 2. a se duce, a cătăni vb. 1. a înrola, a încorpora,
pleca, a o şterge, a fi soldat. 2. (fig.) a muştrului, a ţine
cărare f. potecă, pârtie, drum, cale de scurt, a pune la respect
cărat n. transport, dus, purtare cătănie f. v. militărie
cărăbăni vb. v. căra cătinel adv. v. încet
cărăbuş m. gândac-de-mai, cătrăneală , f. 1. cătrănire, gu-
bondar dronare. 2. supărare, necaz, tristeţe,
cărămiziu, -ie adj. roşietic, roşcat mâhnire, otravă
cărăruie f. potecuţă, cărăruşă cătrăni vb. 1. a gudrona, a smoli.
cărăuş m. căruţaş, chirigiu 2. (fig.) a amărî, a întrista, a învenina
către prep. spre, înspre, la
cărbune m. 1, ’aur negru; mangal,
tăciune. 2. antrax, dalac, pustulă cătuşă f. 1. fiare, obezi, lanţuri. 2.
cărnos, -oasă adj 1. musculos, ghingă, prinsoare, japiţă
grăsuţ. 2. miezos, pulpos căţăra vb. a se urca, a se sui, a se
cărpănos, -oasă adj. zgârcit, avar, cocoţa, a se ridica, a escalada
egoist, harpagon, calic căţărător, -oare adj. agăţător
cărticică f. volumaş, cărţulie, suitor, urcător
cărticea j * ■ 1,1 C U I Ifc îc i

cărturar m. învăţat, erudit, savant, căţuie f. afurnătoare, casoletă


intelectual, om de carte . C* uş ? '4Î- cauc. scafă, lingură. 2.
cărturăresc, -ească adj. livresc, ispol scafiţa. 3. bild, ciutură, cupă 4
cult, savant canclic, canceu H
cărţulie r. v. cărticică căuta vb. 1. umbla după, a cerceta,
cărucior n. landou, căruţ, trăsurică a scotoci, a cotrobăi, a urmări 2 a se
cărunt, -ă adj. albit, încărunţit sur
nins S?naar i r f Val0are' aS eVinde- 3- ă
căruţaş m. v. cărăuş 4 a le sili f - ° CUpa' a se mteresa.
se
se trudi
trudi. 5. a 'nCeroa'
se vedeaa se oste"'. a
a tatona a
căruţă f. butcă, trăsură, cocie
observa, a cerceta, a e x a i C I : a
44
trata a se doftori, a urma o cură.
f a privi, a se uita, a urmări ceafă^hanH- *?rmă’ stol’ ciopor,. 2.
ceata>banda, clan, tagmă
căutat, -ă adj. v. afectat cârâi vb. v. cicăli
căutătură f. 1. privire, uitătură,
cârlan m. mior, noaten
ăutare. 2. faţă, mină, expresie, aer
cârlig n. andrea, igliţă, navetă
C căuzaş m. revoluţionar, conspirator
cârlionţ m. buclă, zuluf, creţ, inel
căzătură f. 1. cădere, prăbuşire. 2.
cârmaci m. 1. pilot. 2. cârmuitor,
hodorog, ramolit, babalâc, ghiuj. 3. conducător
derbedeu, lichea, secătură, imoral, cârmă f. 1. oişte, proţap. 2.
cârmuire, conducere, comandă,
căzni vb. 1. a se chinui, a se forţa, guvernare, domnie
a se munci, a se trudi. 2. a chinui,’ a cârmeală f. v. abatere
tortura, a maltrata cârmi vb. 1. a coti, a vira, a se
câinos, -oasă adj. rău, brutal, abate, a cotigi, 2. a şovăi, a ezita, a
aspru, crud, hain, neomenos, nemilos se codi, a se eschiva
căiţi m. pl. pacişe, calafat cârmiziu, -ie adj. roşu-închis,
câmp n. 1. câmpie, şes, bărăgan. purpuriu, carmin
2. ogor, ţarină, cultură. 3. tărâm, loc, cârmui vb. a conduce, a
spaţiu, întindere, arie, domeniu, cerc, administra, a guverna, a domni, a
sferă, cadru dirigui
câmpenesc, -ească adj. pastoral, cârpăci m. peticar, pantofar
rural, campestru, sătesc (prost), târâie-brâu, ageamiu
câmpie f. şes, bărăgan, pustă, cârpă f. otreapă, petică, buleandră,
câmp treanţă, zdreanţă
când conj. cum, întrucât, de­ cârpăci vb. a cârpi, a petici, a
oarece, dacă, deşi potlogi
cândva adv. odată, odinioară, cârpător n. fund, tocător
demult, altădată, altcândva cârpeală f. 1. cârpire, reparaţie. 2.
cânt n. v. cântec (fig.) refacere (superficială), lucru de
cânta vb. 1. a întonşi, a glăsui, a mântuială, peticire,
doini. 2. a boci, a jeli, a se tângui. 3. a cârpi vb. 1. a coase, a petici, a
glorifica, a elogia, a cinsti, a repara, a drege. 2. (fig.) a lovi, a bate,
preamări, a proslăvi a atinge, a da pălmi, a snopi
cântar n. balanţă, basculă, cum­ cârti k£. v. protesta
pănă cârtiţă f. sobol, orbeţ, muşuroi
cântare f. cântec, melodie, viers, câştig n. 1. avantaj, beneficiu,
melodie folos profit. 2. salariu, retribuţie,
cântăreţ m. dascăl, ţârcovnic, diac, indemnizaţie
paraclisier! psalt, cantor câştiga vb. 1. a profita, a dobândi,
cântări vb. 1. a măsura, a evalua, a beneficia, a obţine. 2. a cuceri, a
a trage, a preţui. 2. a cumpăni, a repurta, a învinge, a birui, a bate, a
chibzui, a judeca izbândi
cântec n. 1. melodie, cântare, cât conj. ca, precum, cum, oricât
muzică, melopee. 2. arie, compoziţie, câteodată adv. uneori, din când în
lied când
cârcă f. spate, dos, spinare câtime f. 1. mărime, cantitate,
cârciogar m. v. cârcotaş număr, volum. 2. parte, fragment,
cârciumă f. v. bufet fracţiune
cârcotaş, -ă adj. certăreţ, ne­ câtva adv. puţin, oleacă, ceva, niţel
mulţumit, dificil, cârciogar, incomod. ce 1. (pron.) care, oricine. 2. (adv.)
2- intrigant, bârfitor, colportor cât, cum

45
cenaclu n. grup literar-artistic,
ce interj, cum?, poftim?, _hiu reuniune, asociere
neacâr. -ă adj. saşiu, zbanghiu, centenar, -ă adj. secular
strabic centiron n. centură
ceafă £ grumaz, cerbice centra vb. a axa; (fig.) a grupa, a
ceahlău m. vultur bărbos, zăgan
strânge
ceair n. păşune, imaş central, -ă adj. principal, medial,
ceapă f. 1. arpagic, borceag. 2.
esenţial, dominant, nodal
bulb
centraliza vb. a concentra, a
ceapraz n. firet, pasmant
ceartă f. 1. gâlceavă, dezbinare, grupa, a strânge, a aduna, a
sfadă, altercaţie, animozitate, dis­ subsuma
cordie, dispută, disensiune, în­ centru n. mijloc, miez, focar, inimă,
vrăjbire, vrajbă, zâzanie, dihonie, nucleu
zavistie. 2. dojană, mustrare, morală, centură f. curea, centiron; colac de
bruftuială, beşteleală salvare, cordon, cingătoare
ceas n. 1. oră, vreme, moment, centurion m. ostaş, sutaş
răstimp. 2. ceasornic, orologiu, ornic. cenuşar n. 1. urnă funerară. 2.
3. contor, măsurător scrumieră
ceaslov n. v. carte (sacră) cenuşă f. scrum
ceasornic n. v. ceas cenuşiu, -ie adj. fumuriu, gri, plum­
ceată f. 1. grup, grămadă, cârd, buriu, sur, pământiu
droaie, gloată, mulţime, buluc, pâlc, cenzură f. control, verificare,
stol, liotă. 2. clică, şleahtă, camarilă, supraveghere
bandă, tabără cenzura vb. 1. a controla, a verifica.
ceaţă ^ v. negură 2. a opri, a sista, a interzice (apariţia)'
ceaun n. căldare, tuci cep n. canea, tiplu, pipă; nod, dop
cecitate f. orbire cepeleag, -ă adj. peltic, sâsâit
ceda vb. 1. a lăsa, a preda, a da, a cer n. 1. boltă, firmament, crug,
renunţa, a cesiona. 2. a se muia, a se tărie. 2. aer, atmosferă, văzduh, eter.
supune, a capitula, a nu se împotrivi,
3. rai, paradis, eden. 4. pronie,
a se pleca. 3. a se atenua, a slăbi, a
divinitate, providenţă
scădea, a se ameliora. 4. a se frânge,
a se rupe, a crăpa, a se deforma cerat, -ă adj. impermeabil, izolant
ceferist m. feroviar cerber m. paznic, gardian
celar n. cămară, magazie cerbice f. ceafă, grumaz
celălalt, -ă pron. altul, ălalalt cerbicie f. încăpăţânare, împo­
celebra vb. 1. a oficia, a sluji, a trivire, tenacitate, dârzenie
săvârşi. 2. a aniversa, a sărbători, a cerboaică f. ciută
prăznui, a serba ___ i w c a c a ,

celebritate £ faimă, glorie, rotocol, colac. 2. ambianţă, antur;


reputaţie, renume, prestigiu mediu, sferă, atmosferă. 3. gru
celebru, -ă adj. renumit, ilustru grupare, asociaţie, club
faimos, reputat, vestit, arhicunoscut cerceta vb. 1. a examina,
celeritate f. v. iuţeală analiza, a investiga, a studia,
celest, -ă adj. v. divin urmări, a explora, a scruta, a căut
celibat n. burlăcie 2. a se documenta, a se informa,
celibatar, -ă adj. necăsători iscodi. 3. a chestiona, a întreba,
holtei, burlac, cavaler, june, becher controla, a sonda, a verifica,
celulă f. 1. alveolă, căsuic; ancheta. 4. a vizita, a vedea
chilioară. 2. carceră, arest, închisoar cercevea f. pervaz, ramă, cadr
toc
46
cerdac n. pridvor, verandă, foişor,
certificat n. dovadă, atestare
tindă, belvedere atestat, adeverinţă, act, document
cere vb. 1. a pretinde, a solicita, a certitudine f. siguranţă, con­
reclama,' a revendica. 2. a dori, a vingere, încredinţare, credinţă
0fti, a vrea, a cânta. 3. a necesita, a cerumen n. ceară, clei
impune, a pretinde, a implica. 4. a se cerut, -ă adj. necesar, trebuincios,
cădea, a trebui, a se cuveni cuvenit
cereale f. p i grâne, bucate, pâine cesiona vb. v. ceda
cerebel n. creierul mic, creieraş cetate f. fortăreaţă, fortificaţie, fort,
cerebral, -ă adj. mintal, raţional, întăritură
spiritual, intelectual cetăţean, -ă adj. locuitor, băştinaş
ceremonial n. ceremonie, etichetă, cetăţenesc, -ească adj. civic, civil,
protocol, ritual, rânduială, tipic, obştesc, comunitar
solemnitate cetăţenie f. supuşenie, naţiona­
ceremonie f. 1. ceremonial, litate
etichetă, protocol, tipic, solemnitate. cetăţuie f. citadelă, fortăreaţă
2. fast, pompă, paradă, cinstire, gală. ceteraş m. lăutar, s’cripcar,
3. serviciu, slujbă, oficiu violonist
ceremonios,-oasă adj. 1. pro­ ceteră f. v. vioară
tocolar, solemn, festiv, sărbătoresc. ceti ui vb. v. lega
2. onctuos, afectuos, mieros ceţos, -oasă adj. înceţoşat,
cerere f. 1. solicitare, pretenţie, înnegurat, nebulos, neguros, pâclos,
exigenţă, revendicare. 2. rugăminte, mohorât, tulbure
apel, doleanţă. 3. petiţie, jalbă, ceucă f. stăncuţă, cioacă, ciochiţă
suplică. 4. dorinţă, deziderat, postulat ceva pron. oarece, puţin, oarecât,
ceresc, -ească adj. celest, divin, câtva, întrucâtva
sideral, zeiesc, minunat, preînalt cezar m. împărat, rege
cergă f. pătură, ţol, cuvertură, cezură f. pauză (ritmică), oprire
velinţă, scoarţă, lăicer (scurtă)
cerinţă f. ’l . exigenţă, imperativ, cheag n. 1. coagul. 2. chimozină,
necesitate, pretenţie. 2. dorinţă, labferment, lactoferment, maia,
deziderat, voinţă. 3. trebuinţă, nevoie, presură. 3. (fig.) avere, bani, stare,
necesitate resurse
cerne vb. 1. a alege, a selecta, a chef n. 1. petrecere, ospăţ, zaiafet,
reţine. 2. a bura, a burniţa, a ţârâi. 3. benchetuială. 2. dorinţă,’ poftă,
a deosebi, a desluşi, a discerne, a dispoziţie, gust, plac, plăcere. 3.
distinge capriciu, naz, toană, fiţă
cerni vb. v. îndolia chefliu, -ie ad. v. petrecăreţ
cerşetor m. milog, pomanagiu, chefui vb. a petrece, a benchetui,
calic, sărman a se ospăta
cerşi vb. a cere, a se milogi, a chei n. mal, ţărm, splai
cerşetori chei f. p i defileu, strâmtoare,
cert, -ă adj. 1. sigur, neîndoielnic, strungă
adevărat, pozitiv, veridic. 2. concret, cheie f. (fig.) 1. explicaţie, dezlegare,
Palpabil, real. 3. ferm, fixat, hotărât lămurire, desluşire, soluţie. 2. secret,
certa vb. 1. a mustra, a dojeni, a simbol, alegorie, canotaţie
muştrului, a admonesta, a dăscăli, a chel adj. pleşuv, chelbos, chilug
dojeni 2. a se învrăjbi, a se gâlcevi, a chelar n. cămară, magazie
se sfădi, a se supăra cheiălăi vb. a scheuna
certăreţ, -eaţă adj. v. agresiv chelbos, -oasă adj. 1. chel, pleşuv,
certifica vb. v. dovedi chilug. 2. murdar, jegos, nespălat

47
chibrit n. aprinjoară, lemnuţ, focăriţă
chelfăneală f. v. corecţie
chibzui vb. 1. a judeca, a cumpăni,
cheli vb. a pleşuvi, a chelboşi
a reflecta, a raţiona, a gândi, a socoti.
chelie f. pleşuvie, calviţie,
2. a aprecia, a crede, a găsi, a plănui,
pleşuveală
chelner m. ospătar a măsura
chibzuit,-ă a d j 1. cumpănit
cheltui vb. a irosi, a risipi, a
cumpătat, moderat, echilibrat,
prăpădi, a toca, a consuma
cheltuială f 1. plăţi, speze. 2. măsurat, aşezat, sobru, stăpânit,
serios. 2. cuminte, înţelept, judicios,
consum, risipă, irosire
cheltuitor, -oare adj. risipitor, temeinic, matur
nesocotit, mână-spartă, prodig chică f. v. plete
chema vb. 1. a invita, a pofti, a chichineaţă f. chilie, cămăruţă
convoca, a solicita. 2. a cita, a chichiţă f. v. şiretlic
acţiona. 3. a numi, a porecli, a chiciură f. promoroacă
boteza, a (se) spune, a (se) zice chicot n. v. râs
chemare f. 1. invitare, poftire, chiflă f. franzeluţă, pâinişoară
convocare. 2. ordin, apel, dispoziţie, chiftea f. pârjoală
poruncă. 3. înclinaţie, vocaţie, chihlimbar n. ambră, succin, electon
presiune, aptitudine, har, talent. 4. chil n. kilogram, kilo
menire, rol, misiune, scop chilie f. cămăruţă, chichineaţă,
cheamat, -ă adj. îndreptăţit, com­ celulă
petent, priceput chilim n. scoarţă, covoraş
chemător m. vornicel, colăcar, chilipir n. câştig, profit, avantaj,
vătaf, vătăşel afacere, pleaşcă
chenar n. 1. bordură, margine. 2. chist n. v. tumoare
ramă, pervaz, cercevea, cadru chit m. 1. balenă. 2. egalitate,
chenzinal, -ă adj. bilunar achitare
cheotoare f. butonieră, gaică chită f. mănunchi, buchet, jurubiţă
chepeng n. oblon chitanţă f. recepisă, atestare,
chercheli vb. a se îmbăta, a se adeverinţă (de plată)
afuma, a se ameţi a se turmenta, a chiti vb. v, ţinti
se griza chiţcan m. şoarece, guzgan
cherestea f. lemnărie chiţibuş n. 1. fleac, mărunţiş,
chermesă f. petrecere, bal, serată bagatelă, nimic. 2. tertip, stratagemă,
chersin n. v. copaie şmecherie, şiretlic, truc, viclenie
chervan n. v. caravană chiui vb. a chioti, a hăuli, a striqa,
chestiona vb. a întreba, a interoga, a ţipa
a descoase, a examina
, w « , v_ h IIU H , U I l|
chestiune f. 1. problemă, subiect, strigat, ţipăt
temă, treabă. 2. poveste, eveniment
chiul n. 1. lenevire, sustrage
întâmplare, socoteală, lucru fuga, vde muncă), farniente
chestionar n. test, întrebări
chiuretaj n. raclaj, chiuretare
chetă f. colectă, colecţionare
chezaş m. garant, ostatic chiulangiu m. pierde-vară, lent
farniente
chezăşie f. garanţie, gaj, asigurare,
cauţiune, amanet chiuvetă f. lavoar, lavabou
chiabur m. înstărit, bogat, bogătan im“ Sea,ă '■ 1' căPătuia
avut Parvenire, pricopseală.
chiar adv. 1. întocmai, exact S n d u c i r administrare’
precis, absolut. 2. încă, tocmai în
plus ’ chivernisi vb. v. gospodări
chivot n. tabernacol; sicriul legii
48
chix n. v. e§e^ . ■ .
cl conj. dar, insa, ba, dimpotrivă,

nUdcâtrice f. semn, urmă, stigmat stima, a r e s p e c t a T 1’ 3 ?nora' a


cicatriza vb. a se vindeca, a se
lauda, a omagia, a slăvi, a pm^chst?
închide (o rană) 3. a închina, a ospăta, a trataT a da
cică adv. (fam.) chipurile, vorba bacşiş, a dărui, a mitui
vine „ cinstit,-ă a d j 1. corect, onest
cicăleală f. v. sacaiala mtegru, prob, incoruptibil, loial, de
cicăli vb. a pisălogi, a bate la cap, buna credinţă, nepătat, virtuos, cast
a sâcâi, a plictisi, a bârâi pur nevinovat, curat. 2. sincer, franc!
cicerone m. v. ghid leal, devotat, fidel, statornic. 3.'
ciclic, -ă adj. periodic onorat, preţuit, stimat, respectat
ciclist m. biciclist, rutier cinteză f. scatiu
ciclon n. taifun, urgan cinzeacă f. ţoi, ciocan, păhărel
ciclu n. 1. perioadă, răstimp. 2. cioareci m. pl. iţari, pantaloni,
menstruaţie, period, regulă. 3. lanţ, bernevici
grup ciob n. hârb, ţandără, spărtură,
cidru n. must ciobi vb. v. ştirbi
cifoză f. cocoaşă, gheb, pup cioban m. păstor, baci, oier,
cifra vb. 1. a însuma, a aduna, a păcurar
număra. 2. a (se) ridica, a atinge. 3. a cioc n. 1. clonţ, plisc, rost. 2.
coda barbişon, bărbuţă, ’ ţăcălie. 3. cap,
cifră f. număr, cantitate vârf, bot
cifric, -ă adj. numeric, cantitativ ciocăneală f. bocăneală, bătaie,
bocănit, ciocănit
cifru n. cod
ciocni vb. 1. a lovi, a bate, a
cilibiu, -ie adj. v. graţios
bocăni, a pocăni. 2. a pisălogi, a
cilindru n. 1. sul, burlui. 2. joben
bârâi, a cicăli, a plictisi
cimenta vb. a consolida, a întări, a cioclu m. dricar
lega, a fortifica ciocni vb. f. a (se) lovi, a (se) izbi,
cimilitură f. ghicitoare, joc de a (se) tampona. 2. a ciobi, a ştirbi, a
cuvinte, zicătoare crăpa. 3. a contrazice, a se opune. 4.
cimitir n. ţintirim, necropolă, a închina, a toasta
morminte chilipirgiu m. pleşcar, pomanagiu
cimotie f. v. rudă chimen m. chimion, secară,
cin n. tagmă secărică, tarhon
cine pron. 1. care, cel ce. 2. chimir n. şerpar, brâu, chingă
fiecare, oricare, fitecine chin n. 1. suferinţă, durere,
cjnegetic, -ă adj. vânătoresc pătimire, calvar, mizerie. 2. caznă,
cinema n. cinematograf supliciu, tortură, schingiuire. 3.
cineva pron. 1. careva, oarecare, frământare, necaz, grijă, zbucium
unul> vreunul 2.om de seamă, ndie f. v. amurg
Personalitate ngă f 1- chimir, brâu,
cingătoare f. brâu, chingă, toare. 2. încheietură, cătuşa,
centură, cordon, curea, betelie lie, cocârlă, punte, curmeziş
cinste, f 1. onestitate, corectitudine, noroz n. v. fard
Probitate, integritate. 2. virtute, ntesentă/T esenţă, sumum, miez
©vinovăţie, puritate, castitate, can- nui vb. 1- a căzni, a tortura, a
cere, sinceritate. 3. stimă, respect,
p eţnire, onoare, vază, credit. 4. elogiu,
49
chinuit,-ă adj. 1. torturat, schingiuit, ciomăgar m. bătăuş, haidamac,
căznit. 2. frământat, obsedat, urmărit, mardeiaş, ciomăgaş
trudit, necăjit. 3. apăsător, greu, ciomăgeală f. bătaie, păruială,
insuportabil, rău chelfăneală
chinuitor,-oare adj. 1. dureros, ciomăgi vb. v. bate
supărător, violent, intens, ascuţit, ciondăneală f. v. ceartă
sfredelitor. 2. obsedant, torturant, ciopârţi vb. v. îmbucătăţi
tiranic ciopli vb. 1. a tăia, a bărdui, a
chiolhan n. v. chef struji. 2. a sculpta, a cizela, a scobi.
chior, chioară adj. 1. saşiu, 3. (fig.) a se civiliza, a se cultiva, a se
strabic, ponivos. 2. orb, nevăzător. 3. stila
(fig.) anemic, slab, inconsistent, cioplitor n. cuţitoaie, teslă
sărac, vlăguit «• ciopor n. cârd
chior? vb. 1. a se holba, a se zgâi, ciorbă f. zeamă, supă
a se hlizi. 2. a orbi ciorchine m. grapă, racem, stru­
chiorâş adv. 1. cruciş, saşiu,
gure, ciucure
strâmb, încrucişat. 2. duşmănos, pe
ciordi vb. v. şterpeli
furiş, pieziş
ciornă f. bruion, concept, schiţă,
chioşc n. 1. gheretă, tonetă. 2.
foişor, cerdac, pavilion ciorovăi vb. v. certa
chiot n. ţipăt, strigăt, chiuit, hăulire ciot n. 1. butuc, buştean, buturugă.
chip n. I 1. faţă, obraz, figură, 2. mont. 3. nod
înfăţişare, fizionomie, mină, expresie cioturos, -oasă adj. noduros
(fam.) mutră. 2. portret, desen, ciovică f. v. cucuvaie
imagine, efigie. 3. om, ins, individ, ciozvârtă f. halcă, hartan, bucată
persoană. II. fel, gen, manieră, (de carne)
model, mod, fason, cale, formă, cirac m. discipol, elev, ucenic,
mijloc învăţăcel
chipeş, -ă adj. v. arătos circ n. 1. căldare, cazan, zănoagă.
chipiu n. v. şapcă 2. spectacol (cu animale)
chir m. (înv) jupân, domn, stăpân circa adv. cam, aproape, aproxi­
chirci vb. 1. a se ghemui, a se mativ, vreo
închirci, a se strânge. 2. a degenera, circă f. circumscripţie, secţie,
a se ofili, a se usca, a se sfriji, a despărţământ
scădea circula vb. 1. a umbla, a se mişca,
chiriaş m. v. locatar a se deplasa, a merge. 2. a curge, a
chirigiu m. v. cărăuş se răspândi, a se întinde, a se
chirilic, -ă adj. slavon, slavonesc transmite, a se lăţi
chirurg m. (medic) operator circular, -ă adj. rotund, rotocol,
chisău n. piuliţă giratoriu, rotat
chiseliţă f. terci, amestec, tal- circulat,-ă adj. umblat, bătut,
meş-balmeş bătătorit, frecventat
chiştoc n. muc
circulară f. dispoziţie, directivă,
ciocoi m. arendaş, parvenit, cioclo­ ordin
vină, moşier
cioflingar m. secătură
ciolan n. os, ciont deplasare. 2. răspândire, uz dil
ciolănos, -ă adj. osos circumferinţă f. 1. cerc’ o
contur, perimetru, înconjur
ciomag n. bâtă, băt, măciucă
toroipan, botă circumlocuţiune f. perifrază
ţiune
50
circumscrie vb.a mărgini,
ciufuli a vb. a zbârli, a burzuli, a
p ir it a , a demarca, a limita, a deranja
c iu fu t,-ă adj. 1. zgârcit, avar,
^circumscripţie f circă, secţie, scump. 2. indispus, morocănos, cu
toane
^circumspect. -ă precaut, ciu g u li vb. a ciupi, a piguli, a
atent prevăzător, prudent, vigilent ciumpăvi, a legumi
Circumstanţă f. împrejurare, ipo- ciu lin m. scai, scaiete, ghimpe
stază, situaţie, conjunctură, ocazie cium at, -ă adj. pestiferat, stig­
cireadă f. turmă, cârd, ciurdă matizat, înveninat
cireşar m. (luna) iunie ciumă f. pestă
cişmea f. fântână, şipot cium ăfaie f. laur, măselar
cita vb. 1. a menţiona, a semnala, ciumpav, -ă adj. şchiop, olog
a pomeni, a aminti! 2. a chema, a ciung, -ă adj. ciunt, schilod
invita ciunti vb. a reteza, a tăia, a
citadelă, -ă f. ceţătuie, fortăreaţă, trunchia; a mutila, a schilodi
întăritură ciupeală f. 1. pişcătură, ciupitură.
citadin, -ă adj. urban, orăşenesc, 2. (fig.) sustragere, furt, găinărie,
târgoveţ furtişag
citanie f. citit, lectură, citire ciupercă f. burete, hrib, fungi
citaţie f. chemare, invitare, invitaţie ciupi vb. 1. a pişcă 2. a şterpeli, a
citeţ, -eaţă adj. lizibil, clar, desluşit fura, a sustrage. 3. a ciuguli, a piguli
citi 'vb. 1.’ a lectura, a parcurge (un ciupitură f. pişcătură, înţepătură
text) 2. a studia, a învăţa, a se c iu r n. sită, dârmon, reţea
cultiva, a se instrui ciurdă f. v. turmă
citit, -ă adj. cult, cultivat, instruit, ciuruc n. v. rămăşiţă
învăţat, erudit ciurui vb. 1. a cerne, a alege. 2. a
cititor, -oare m. f. lector găuri, a perfora, a împuşca
citronadă f. limonadă ciută f. cerboaică, căprioară;
ciubăr n. hârdău, vas sălbăticiune, jivină
ciubotar m. cizmar, pantofar ciuteică f. v. buturugă
ciubotă f. cizmă, pantof, gheată ciutură f. 1. găleată. 2. blid, căuş,
ciubuc n. 1. pipă, narghilea. 2. cupă
ornament, decoraţie, lambar. 3. şperţ, civic, -ă adj. cetăţenesc, civil
mită, bacşiş civil, -ă adj. civic, cetăţenesc
ciubucar m. şperţar, potlogar civilita te f. v. politeţe
ciuciulete m. 1. boţ, cocoloş. 2. civiliza vb. a cultivă, a umaniza, a
zbârciog. 3. (adv.) leoarcă, ud, liştav cizela, a şlefui
ciuciuli vb. a se ghemui, a se c iv iliz a t,-ă adj. 1. manierat,
chirci, a se închirci, a se strânge politicoSj amabil, rafinat, cizelat, sub­
ciucure m. canaf, pompon, ţire. 2. avansat, înaintat, progresat,
ceapraz evoluat
ciudat,-ă adj. curios, bizar, civilizaţie f. cultură, progres, dez­
straniu, extravagant, fantezist, voltare, propăşire
astruşnic, sucit, original, insolit civism n. v. patriotism
ciudă f. 1. necaz, supărare, pică, cizela vb. 1. a şlefui, a ciopli, a
P mire. 2. invidie, pizmă, ură peria. 2. a civiliza, a cultiva, a stiliza
van U^“ *enie f' bazac°nie, extra- cizm ar m. pantofar, ciubotar,
yanţa, fantezie, curiozitate, comedie păpucar, papugiu
ciudos, -oasă adj. v. invidios claca vb. 1. a luxa. 2. a suferi (un
c,uf moţ, şuviţă eşec)

51
clănţăni vb. 1. a tremura, a dârdâi.
clacă f. robotă, corvoadă, boieresc, 2. a flecări, a clămpăni, a pălăvrăgi
ruşfet. 2. şezătoare, furcărie clănţău m. v. flecar
claie f. 1. căpiţă, porcoi, stog. 2. clăpaug, -ă a d j bleg, pleoştit,
grămadă, buluc blegit, atârnat
clamă f. agrafă clăti vb. 1■ 3 clătina, a legăna, a
clan n. 1. gintă, neam, spiţa,
comunitate. 2. gaşcă, bandă, clică, balansa, a clinti, a zdruncina, a
deplasa. 2. a limpezi (rufe)
şleahtă
clandestin, -ă adj ilegal, ne- clătina vb. 1. a balansa, a clăti, a
permis, interzis, ilicit oscila, a legăna, a bascula, a
clanţă f. ivăr, încuietoare, clampă bălăbăni, a bâţâi, a pendula. 2. a se
clapă f. tuşă, tastă împletici. 3. a se mişca, a zgudui, a
clar,-ă adj. 1. limpede, desluşit, zdruncina, a agita, a zgâlţâi
evident, lămurit. 2. transparent, pur, clătire f. limpezire, clătit
diafan, cristalin, străveziu. 3. evident, clefăi vb. v. molfăi
învederat, flagrant, netăgăduit, vădit, clei n. 1. lipici. 2. cerumen, ceară
manifest. 4. explicit, inteligibil, răs­ cleios,-oasă adj. 1. lipicios,
picat, distinct vâscos, năclăios. 2. argilos, clisos,
clarifica vb. 1. a lămuri, a desluşi, lutos. 3. (fam) nepregătit, prost, tufă
a limpezi, a descurca, a elucida, a clement, -ă adj. iertător, indulgent,
explica, a răspica. 2. a descifra, a îngăduitor, generos, milos, bun, blând
rezolva, a soluţiona clemenţă f. îngăduinţă, indulgenţă,
claritate f. limpezime, trans­ bunătate, iertare, blândeţe, milă
parenţă, pregnanţă, evidenţă clenci n. 1. cârlig, clanţă. 2. cauză,
clarvăzător, -oare adj pătrunzător, sens, substrat
ager, perspicace, penetrant, ascuţit cleptoman, -ă adj. hoţ, pungaş, fur
clasa vb. 1. a aranja, a ordona, a cler n. preoţime, ’ sacerdoţiu,
aşeza, a clasifica, a dispune, a popime
rândui, a sistematiza. 2. a plasa, a cleric m. teolog, duhovnic
situata fixa, a închide (un dosar) clerical, -ă adj. bisericesc, preoţesc,
clasă f. 1. categorie, fel, gen, soi, ecleziastic, popesc
specie, tip, varietate. 2. grup, ierarhie, cleştar n. cristal
rang, grad, treaptă. 3. sală (de curs); cleşte n 1. forceps. 2. crivală,
lecţie, curs, oră
şurub, teasc. 3. matcă, plăsele. 4.
clasic,-ă adj. 1. exemplar, re­ foarfece
prezentativ, perfect, specific. 2.
cleveteală f bârfeală, bârfă,
curent, uzual, tradiţional
denigrare, ponegrire, calomnie, defăi­
clasifica vb. 1. a clasa, a grupa, a mare
ordona, a rândui, a plasa. 2. a
cleveti vb. v. bârfi
ierarhiza, a discerne
claustra vb. v. închide clică f. bandă, şleahtă, camarilă,
clan, gaşcă, coterie
clauză f. prevedere, dispoziţii
stipulare, menţiune, punct terîuent’ "** m ^ cumpărător, muş-
clavir n. pian
clăbuc m. spumă, săpuneală
clăcaş m. iobag, şerb 2. ambianţă, mediu, societate, ca<
clădi vb. a construi, a zidi situaţie, circumstanţe
edifica, a înălţa, a dura
clim a t^ f 8er’ a^mos^er^> vrei
clădire f construcţie, edificii
casa, imobil, local '• * ■ na
clămpăni vb. v. flecări mntînti Vb- a deP|asa, a mişca
muta, a urni, a clăti
52
Clipă f- moment, minut, secundă, coafa vb. a pieptăna, a ondula, a
aranja (părul)
^ p i^ a lf c ă r i, a pâlpâi coafură f. pieptănătură, tunsoare,
clipită f. clipă, moment, secundă freză, frizură
clipoceală f 1. murmur, susur, coagula vb. a se închega, a se
şopoteală. 2. piroteaiă, aţipire, întări
coajă f. crustă, scoarţă, tegument,
moţăiala. . . . .. . ,
clisos,-oasa adj. argilos, lutos, înveliş, pieliţă
cleios, vâscos coală f. foaie, foiţă, filă
clismă f. spălătură (interioară), coaliţie f. alianţă, unire, asociere,
înţelegere, convenţie
clistir
clistir n. irigator coaliza vb. a se alinia, a se uni, a
se solidariza
clişeu n. şablon, tipar, calapod,
coamă f. creastă, culme, creştet,
calup
muchie
cloacă f. hazna
coapsă f. pulpă, coxă, copan
cloci vb. 1. a lenevi, a trândăvi. 2.
coardă f. 1. strună. 2. tendon,
a plănui, a urzi, a coace. 3. a se ligament, vână. 3. curmei, viţă, lăstar
strica, a se altera, a se degrada, a se coasă f. cosire, cosit, tăiere
împuţi coase f. a cârpi, a repara, a prinde
clocit, -ă adj. stătut, alterat, stricat, (cu acul)
împuţit coastă /. 1. dungă, latură, parte. 2.
clocot n. 1. fierbere, clocotire, flanc, margine, aripă. 3. pantă,
fiertură. 2. agitaţie, tumult, zbucium, povârniş, clină, pripor, versant. 4.
freamăt, tălăzuire, vuiet, frământare ţărm, mal, chei
clocotitor, -oare adj. 1. fierbând, cobe f. piază-rea
în fierbere, clocotind. 2. năvalnic, cobi vb. a prezice, a prevesti, a
aprins, ardent, agitat, nervos. 3. anunţa (ceva rău)
zgomotos, vuind, răsunător, tunător c o b o rî vb. 1. a descinde, a se da
ciont n, cioc, plisc jos, a scoborî. 2. a cădea, a se lăsa,
clopot n. talangă a învălui. 3. a apune, a asfinţi, a
clorotic, -ă adj. anemic, firav, declina, a scăpăta. 4. a se reduce, a
plăpând, fără, vlagă, palid se micşora, a scădea. 5. a proveni, a
closet n. toaletă, vespasiană, WC, se trage, a se obârşi. 6. a se înjosi, a
latrină, privată se umili, a se degrada
cloţan m. şobolan, guzgan c o b o râ ş n. pantă, coastă, po­
clovn m. măscărici, paiaţă, bufon, vârniş, pripor
saltimbanc coborâtor, -oare adj 1. înclinat,
club n. asociaţie, confrerie, povârnit, în pantă. 2. descendent,
societate, grup, reuniune urmaş, vlăstar, odraslă, epigon
cnocaut n. învins, biruit, scos (din cobuz n. fluier, caval
luptă), depăşit cobzar m. lăutar, scripcar
cnut n. bici, tortură, nagaică cobză f. lăută, scripcă, vioară
coabita vb. a convieţui, a conlocui, cocardă f. insignă, emblemă
coace vb. 1. a frige, a prăji, a arde. cocă f. 1. aluat. 2. lipici, pap, cir
2. a colecta, a face puroi. 3. a unelti,, coccis n. noadă
a urzi, a pune la cale, a cloci cocean m. 1. ştiulete, ciocan,
coadă f. 1. cosiţă, plete. 2. codită, ciocălău. 2. cotor, strujan, hlujan
peduncul. 3. mâner, toartă. 4. cochet, -ă adj. dichisit, elegant,
Pulpană, trenă. 5. şir, rând, aliniere. fercheş, aranjat, îngrijit, spilcuit, gătit
• capat, sfârşit, încheiere, terminal cocheta vb. a flirta
convergent, -ă adj. v. concordant co p ilărie f. pruncie, naivitate,
conversa vb. v. discuta prostie
conversaţie f. convorbire, discuţie, copiii vb. a plivi, a curăţa
dialog
întreţinere, copios, -o asă adj. abundent, îm­
convex, -ă adj. bombat belşugat, bogat, îndestulat
convieţui vb. a coabita, a trăi, a co p ist m. scrib, conţopist, caligraf,
vieţui cu... pisar, calemgiu
convingător,-oare adj. hotărâtor, copleşi vb. 1. a covârşi, a cuprin­
concludent, grăitor, decisiv, de, a învălui, a năpădi, a apăsa. 2. a
edificator, valabil împovăra, a emoţiona, a tulbura, a
convinge vb. 1. a asigura, a răscoli
decide, a determina, a hotărî. 2. a re­ copleşitor, -oare adj. 1. covârşitor,
cunoaşte, a-şi da seama, a se încre­ apăsător. 2. impresionant, strivitor,
dinţa extraordinar, uriaş, tulburător
convingere f. 1. credinţă, încre­ coptură f. puroi, abces
dinţare, certitudine, siguranţă. 2. co r n. corală, ansamblu coral
concepţie, judecată, opinie, ’ idee, corabie f. navă, bastiment, arcă,
sentiment, părere velier
conviv m. comesean corb m. cloncan, cioroi, stârc
convoca vb. a chema, a invita, a (negru)
pofti, a solicita corcit, -ă adj. amestecat, în­
convocare f. 1. chemare, invitaţie.
crucişat
corcitură f. hibrid, bastard, metis
2. întrunire, adunare, reunire
corcoduş m. zarzăr
convoi n. 1, coloană, caravană,
cord n. inimă
şir, lanţ, rând. 2. alai, cortegiu,
cordar n. strună, aripă, lemnuş,
procesiune
limbă, pană
convorbire f. discuţie, conversaţie,
cordea f. panglică, fundă, betelie
dialog, sfat, întreţinere
cordial, -ă adj. afectuos, amabil,
convulsie f. spasm
prietenos, cald, afabil
convulsiv, -ă adj. spasmodic, cordialitate f. afecţiune, amabili­
spastic
tate, simpatie, căldură
coopera vb. a conlucra, a colabora cordon n. centură, curea, cingă­
coopta vb. v. primi toare, brâu, betelie
copac m. arbore, pom, lemn cordovan m. marochin, saftian
copaie f. albie, covată, postavă, c o re c t,-ă adj. 1. drept, adevărat,
cnersin
just, exact, precis. 2. cinstit, cumse­
copcă f. 1. agrafă. 2. vârtej, ochi, cade, onest, integru, prob, curat, leal
Ştioalnă, produf corecta vb. a îndrepta, rectifica, a
copertă f. învelitoare, scoarţă amenda, a corija, a retuşa
vb- 1- a reproduce, a tr corectitudine f. cinste, onestitate,
e- 2. a pastişa, a plagia probitate, integritate, lealitate
scîteST? h V reProducere- tr corectiv n. îndreptare, rectificare,
Q
: 2- duphcat.3. imitaţie, paşti corijare
corecţie f. pedeapsă, bătaie,
° < ^ ţaŞ’ p r u n c ' f ă t ’ coc chelfăneală
fecio^-f,ndru m■ flăcău, băietanc coregrafie f. dans, balet
c o o irT escent’ i une- băietan corelaţie f. legătură, relaţie, co­
cod r feti'ă ' fetică- fată, prunc nexiune, raport
coresponda vb. a (şi) scrie, a
Pueril,’ in fa n ti’naiv,
nTantil, "6aScă a d J ' prunce
candid comunica (în scris)
coechipier, -ă m. f. partener
cochilie « 1. s~ică. 2. tipar coercitiv, -ă ad j constrâng
obligator y l0r.
""««le^ birjă, trăsură, căruţă coerent,-ă ad j legat, închenaf
sistematic, logic, ordonat, armonios
s a i w s v . — « coerenţă f. logică, sens, noimă
coexistent,-ă adj simultan
b° S f a * a se cocoşa, a se concomitent
îndoi, a se gheboşa, a se gârbovi
coeziune f. unitate, solidaritate
coclauri pl. râpe, pustietăţi legătură
cocleală f. patină, verzitura,
cofă f. doniţă, botă
oxidare cofeturi n. 'pl. dulciuri, zaharicale
cocli vb. a se oxida, a se înverzi cofraj n. tipar
cocoaşă f. gheb, cifoză, pup
cogeamite adj. mare, solid,
cocoli vb. v. alinta coşcogea, puternic
cocoloş n. boţ, bol, bulgare,
cognomen n. poreclă, supranume
ghemotoc, bulz
cocoloşi vb. 1. a boţi, a ghemui, a cohortă f. trupă, ceată, grup,
mototoli, a strânge. 2. a muşamaliza, formaţie
a ascunde, a acoperi. 3. a răsfăţa, a coincide vb. a se potrivi, a se
alinta, a răzgâia suprapune, a fi echivalent, a
cocon m. v. copil concorda
cocostârc m. barză coincident, -ă adj. corespunzător,
cocoş m. 1. cucurigu, pintenat. 2. echivalent, congruent, consonant
ciocănel coincidenţă f. potrivire, congruenţă,
cocoşa vb. a se gheboşa, a se concordanţă, suprapunere
gârbovi, a se cocârja, a se îndoi, a se coji vb. ’v. descoji
încovoia, a se curba cojoc n. blană, suman, şubă,
cocoţa vb. a se căţăra, a se urca, bundă
a se sui; (fig.) a parveni cojocar m. blănar
cocteil n. 1. recepţie. 2. băutură colabora vb. a conlucra, a
(alcool). 3. amestec, m’ixtum contribui, a coopera
cod n. 1. culegere (de legi), codex, colaborator m. conlucrător,
pravilă. 2. cifru, limbaj cifrat, simbol asociat, participant
codalb, -ă adj. blond, bălai colac m. 1. ghizd, margine. 2.
codană f. fetişcană, fetiţă, rotocol, cerc, talpă. 3. cozonac
adolescentă colan n. 1. salbă, colier, şirag. 2.
codaş, -ă adj. leneş, ultimul cingătoare, brâu, cordon
codat, -ă adj. (despre ochi) alungit, colateral, -ă adj. lăturalnic,
migdalat, prelung
marginal, secundar, adiţional
codex n. v. cod
colaţiona vb. a confrunta, a
codi vb. a şovăi, a ezita, a se feri, compara
a pregeta, a oscila, a se îndoi
colăcărie f. oraţie
codice n. v. cod
colb n. praf, pulbere, ţărână
codifica vb. a legifera, a leqiui a
face legi ’ colcăi vb. a foi, a mişuna, a se
agita, a viermui, a furnica, a forfăi
codiţă f. 1. adaos, înfloritură ;
peduncul, peţiol colea adv. aproape, aici, alături
codârlă f. ’şireglă, chelnă colecist n. fierea, vezica biliară
codobatură colecta vb. 1. a aduna, a strânge,
f.prundar, codalbe
păstorel, sfredeluş a capta. 2. a coace, a face puroi
codru m. pădure, sihlă, silvă colectă f. chetă, strângere, adu­
nare, (de fonduri)
54
, „hv n. formaţie, grupă, grup, colos n. gigant, titan uriaş, namilă,
< ansamblu imensitate
c°le9|ectiv> -ă adJ- comun- °bştesc, w w .vM i,-a aaj. enorm, imens,
uluitor, fantastic, fabulos, fenomenal,
9enoleitMtate f. 1- comunitate, formidabil, teribil, cumplit, groaznic
obşte' societate- 2. mulţime, masă, nemaipomenit
colporta vb. a răspândi, a difuza, a
^cotector m.achizitor împrăştia
colecţie, t culegere, adunare,
colţ n. unghi, ungher, corn, cot
colţos, -oasă adj. arţăgos, agresiv,
^colecţiona vb.a aduna, a certăreţ,
strânge, recalcitrant, scandalagiu
a culege, a achiziţiona
columnă f. coloană-monument
coleg m. camarad, prieten comanda vb. 1. a ordona, a
colegiu m. 1. colectiv, comitet, porunci, a dispune, a rândui. 2. a
birou. 2. liceu, şcoală superioară conduce, a povăţui, a îndruma, a
coleric,-ă adj. agresiv, mânios, controla, a regla
irascibil, aprig, nestăpânit, iute, comandament n. 1. imperativ,
violent cerinţă, exigenţă, pretenţie, nevoie,
colet n. pachet poruncă, regulă, normă’, lege. 2.
colibă f. bordei, magherniţă, conducere, autoritate, şefie (militară)
bojdeucă comandant m. căpetenie, şef, cap,
colică f. spasm, crampă conducător, ştab, mai-marele
colier n. salbă, colan, şirag comandă f. 1. ordin, poruncă,
colilie adj. albă dispoziţie. 2. conducere, coman­
colină f. colnic, deluşor, dâlmă, dament, şefie
grui comasa vb. a concentra, a grupa,
colinda vb. (fig.) a cutreiera, a a reuni, a îngrămădi
străbate, a vântura, a hoinări comă f. agonie
coliziune f. izbire, ciocănire, lovire,
comănac n. potcap
tamponare
combatant, -ă m.f. luptător, mili­
colnic n. v. colină
tant, soldat, militar
colo adv. acolo, departe, dincolo
combate vb. 1. a lupta, a se bate.
coloană f. 1. columnă, stâlp,
2. a înfrunta, a critica, a susţine
cariatidă. 2. rubrică, despărţitură. 3.
combativ, -ă adj. polemic, critic,
Şir, convoi, lanţ, rând, trâmbă, sul,
vârtej intransigent
combina vb. 1. a îmbina,
colocviu n. dialog, conversaţie,
împreuna, a reuni, a îngămăna, a
discuţie, convorbire; examen oral
comasa. 2. a pune ia cale, a plănui, a
colofoniu n. sacâz
colonie f. 1. dominaţie, posesiune urzi
l eritorială). 2. grup, grupare, ceată combinaţie f. 1. îmbinare, îm­
preunare, reunire, îngemănare. 2.
c°lonie f. parfum, apă de Colonia
aranjament, plan, proiect, urzire,
transfer*'23 ^ 3 ^°Pu*a’ a a?eza’ a calcul, acord, pact
combinezon n. 1. cămaşă, furou.
niipn!°ra v b ' 1' a V0 Psi- a boi- 2- a 2. salopetă
nua" a, a varia, a reliefa
combustie f. ardere
e ° r at’ -â adj- 1- v°psit, boit. 2.
combustibil m. carburant
colo'-' nuanţat- Pitoresc, evocator
comediant m. comic, artist
Pa|ptâ°n t, n‘ ooioratură, cromatică,
coloraţie comedie f. piesă, teatru (vesel)

55
companie f. însoţire, anturaj,
comedie f.1. păţanie, ,bazac°™®'
societate, grup
năzdrăvănie. 2. pozna, drăcie, compara vb. a asemăna, a alătura,
comicărie . a apropia, a confunda
comemora vb. a celebra, a serba,
comparaţie f. alăturare, parale­
a omagia (o amintire) lism, asemănare, confruntare
comemorare f. evocare, amintire,
compartiment n. (fig.) domeniu,
omagiere . sferă, sector, arie
comemorativ, -ă adj. memorial,
compartimenta vb. a despărţi, a
omagial separa, a împărţi, a distribui
comenta vb. a explica, a analiza, a compasiune f. compătimire, milă
interpreta, a adnota compatibil, -ă adj. potrivit, cores­
comentariu n. interpretare, expli­
punzător, adecvat
caţie, glosare, adnotare, tâicuire
compatriot, -ă m. f. conaţional,
comercial, -ă adj. negustoresc,
concetăţean, confrate
mercantil
compărea vb. a se prezenta, a
comercializa vb. a vinde, a plasa,
apărea, a se înfăţişa
a desface
compătimi vb. a deplânge, a se
comerciant m. negustor, vânzător
solidariza, a suferi (împreună)
comerţ n. negoţ, negustorie,
compendiu n. conspect, sinteză,
vânzări
rezumat, breviar
. comesean, -ă m. f. conviv
compensa vb. 1. a contrabalansa,
comestibil, -ă adj. hrănitor, mân-
a echilibra, a cumpăni. 2. a înlocui, a
cabil
despăgubi, a completa. 3. a îndrepta,
cometă f. stea cu coadă
a satisface (altfel)
comic, -ă adj. 1, hazliu, vesel,
compensaţie f. reparaţie,
nostim, ilarian. 2. caraghios, rizibil,
despăgubire, dezdăunare, compen­
ridicol, burlesc. 3. comendiant, actor
sare, înlocuire
comicărie f. bufonerie, caraghiozlâc,
competent,-ă adj. 1. autorizat,
giumbuşluc
îndreptăţit, avizat, legal. 2. priceput,
comision n. remiză, provizion
capabil, pregătit, expert, valoros,
comitat n. district, ţinut, regiune
vrednic, recunoscut, preţuit
comite vb. a face, a săvârşi, a
competenţă f. 1. autoritate, cali­
realiza, a înfăptui
tate, drept, cădere. 2. destoinicie,
• comitet n. consiliu, colegiu,
capacitate, vrednicie, pricepere
colectiv, birou
competitor, -oare m. f. concurent,
comiţial, -ă adj. epileptic, stropşit
candidat, participant
comizeraţie f. v. compătimire
comoară f. tezaur, avere competiţie f. concurs, întrecere,
confruntare, examen
comod, -ă adj. 1. plăcut, con­
venabil, confortabil, lesnicios. 2. complăcea vb. a-i conveni a fi
inactiv, leneş, lăsător mulţumit, a fi satisfăcut
comodă f. scrin, şifonier complement n. adaos, întregire,
completare
comoditate f. confort, linişte, tihnă,
satisfacţie „ complementar, ~ă adj. suplimentar,
întregitor, adaos
comoţie f. şoc, zdruncinare,
zguduire co m p let,-a adj. 1. întreg, deplin,
compact, -ă adj. dens, plin, masiv total, de iot. 2. exhaustiv, integral,
vârtos, des, îndesat penar 3. (adv.) completamente,
absolut, cert, totalmente
compacta vb. 1. a cartona, a leqa
a broşa (cărţi). 2. a îndesa, ataşa ' vb‘ a între9i. a împlini, a
complini, a rotunji, a satisface
56
mpletamente adv. totalmente,
compoziţie f. 1. compunere al
. CtQt total, deplin, complet
catuire, organizare, structură.' 2
romP|etare f între9ire’ împlinire, muzica, melodie, muzică, partitură
dăugire- supliment, adaos, anexă comprehensibil, -ă adj. v. desluşit
3 com pl«ent’ ' ă a d j- amabil- ser~ comprehensiune f înţelegere,
abil, îndatoritor, binevoitor, atent pătrundere, pricepere
V' complex, -ă adj. cuprinzător, compresă f. cataplasmă, prişniţ
asamblat, compozit, multilateral, compresiune f. comprimare, con­
polimorf, pluriformat, polivalent, centrare
combinat comprima vb. 1. a presa, a
complex n. întreprindere, uzină, strânge, a apăsa. 2. a concentra, a
fabrică, ansamblu industrial-comercial restrânge, a reduce, a scurta, a
complexat,-ă adj. copleşit, presat, prescurta
dezorientat, uluit comprimat n. tabletă, pilulă, pas­
complica vb. 1. a încurca, a tilă, hap, bulin
agrava, a încâlci, a amesteca. 2. a compromite vb. 1. a discredita, a
înrăutăţi dezonora, a face de râs, a terfeli. 2. a
complicat,-ă adj. încurcat, încâlcit, primejdui, a ameninţa, a periclita
neclar, dificil compromis n. v. concesie
complicaţie f. dificultate, complexi­ compromiţător, -oare adj. înjosi­
tor, degradant, infamant, nedemn,
tate, gravitate
ruşinos
complice m. părtaş, asociat,
compune vb. 1. a alcătui, a face, a
copărtaş, colaborator
crea, a realiza, a întocmi. 2. a
compliment n. 1. omagiu, elogiu, redacta, a scrie, a izvodi, a redija, a
măgulire, flatare. 2. reverenţă, elabora
temenea, plecăciunea. 3. salutări, compunere, f. scriere, redactare,
urări, amiciţii creare
complini vb. a completa, a întregi, computer n. ordinator, calculator
a rotunji comun, -ă adj. 1. obştesc, general,
complot n. uneltire, urzeală, con­ obişnuit, colectiv. 2. neînsemnat,
spiraţie, intrigă, maşinaţie banal, ordinar, mediocru, de rând,
complotist m. conjurat, conspira­ stereotip, standard
tor, uneltitor, revoltat, răsculat, comunica vb. 1. a anunţa, a in­
insurgent forma, a face cunoscut, a vesti, a
component, -ă adj. alcătuitor, semnala. 2. a fi în relaţie, a
constituent, formativ, structura! coresponda, a se adresa
componenţă f. compoziţie, struc­ comunicare f. 1. ştire, vestire,
tură, alcătuire’ anunţ, mesaj, înştiinţare.2. conferinţă,
comporta vb. 1. a se purta, a se referat, relatare. 3. legătură, relaţie
manifesta, a se afişa. 2. a pretinde, a comunicativ,-ă m. 1. sociabil,
cere, a impune, a comanda, a afabil, serviabil. 2. vesel, deschis,
necesita exuberant
comportament n. conduită, atitu­ comunicaţie f. legătură, relaţie,
dine, manifestare contact
composta vb. a perfora, a marca comunitate f. colectiv, obşte,
(un bilet) societate
compozit, -ă adj. eterogen, comuta vb. a schimba, a modifica,
amestecat, complex, eteroclit, a înlocui
neunitar comutator n. întrerupător

57

I
conac s.n. 1. casă (mare), vilă, concizie f. concentrare, scurtime
laconism, densitate (în limbaj)
curte (de boier). 2. bivuac, tabără,
concludent, -ă adj. hotărâtor
beilic
conaţional, -ă m. f. compatriot, grăitor, edificator, decisiv, probant
concluzie f. încheiere, final, bilanţ
concetăţean
concede vb. a consimţi, a admite, concomitent, -ă adj. simultan,
a primi, a (se) învoi, a aproba paralel, deodată, congruent, sincronic
concedia vb. a îndepărta, a concorda vb. a se potrivi, a
elimina, a elibera, a scoate coincide, a corespunde, a se
concediu n. v. vacanţă armoniza
concentra vb. 1. a strânge, a concordant, -ă adj. corespunzător,
aduna, a acumula, a masa, a potrivit, congruent, armonios, simetric
polariza. 2. a rezuma, a scurta, a concordanţă f. potrivire, con­
comprima. 3. a gândi (intens), a fi gruenţă, acord, consonanţă, armonie,
atent, a fi absorbit, a se încorda concordie
concentrat, -ă adj. 1. redus, scur­ concordie f. bună-înţelegere, ar­
tat, comprimat, rezumat, condensat. monie, acord, congruenţă
2. lapidar, concis, laconic, scurt. 3. concret,-ă adj. 1. palpabil, mate­
încordat, atent, absorbit rial, pipăibil, real, perceptibil. 2.
concepe vb. 1. a gândi, a imagina, precis, determinat, definit
a descoperi, a inventa, a crea, a concretiza vb. 1. a întruchipa, a
proiecta, a născoci, a închipui, a urzi, incarna, a materializa, a întrupa. 2. a
a preconiza. 2. a admite, a permite, a exemplifica, a preciza
tolera. 3. a zămisli, a procrea, a naşte concubin, -ă m .f iubit, amant,
concept n. 1. idee, noţiune. 2. ibovnic
ciornă, bruion, schiţă concura vb. a se întrece, a candi­
conceptual, -ă adj. abstract, da, a rivaliza, a se confrunta
noţional, teoretic concurent, -ă m .f. candidat, com­
concepţie f. 1. idee, gând, viziune, petitor, rival, emul, oponent
convingere. 2. teorie, teză, viziune. 3. concurenţă f. întrecere, luptă,
procreere, zămislire concurs, competiţie
concesie f. 1. favoare, îngăduinţă, concurs n. 1. competiţie, întrecere,
hatâr. 2. compromis concurenţă, confruntare. 2. examen.
concesiv, -ă at# îngăduitor, 3. ajutor, sprijin, colaborare
tolerant, indulgent, răbdător condamna vb. 1. a pedepsi, a
concetăţean, -că m.f. compatriot, osândi, a sancţiona. 2. a dezaproba,
confrate, concitadin a blama, a înfiera, a mustra, a vesteji
conchide vb. a încheia, a sfârşi, a condamnabil, -ă adj. criticabil,
concluziona, a termina blamabil, vinovat, reprobabil
concilia vb. v. împăca condam nat,-ă adj. 1. osândit,
conciliant, -ă adj. împăciuitor, pedepsit, sancţionat. 2. nevindecabil,
placid, blând, binevoitor incurabil
conciliabul n. consfătuire, urzire, condei n. 1. creion, toc, pix. 2. stil,
uneltire talent, limbaj, expresivitate
conciliere f. unire, acord, armonie, condensa vb. a concentra, a
împăcare strânge, a sintetiza, a rezuma
conciliu n. sinod, sobor condescendent, -ă adj. v. respec­
concis, -ă adj. scurt, concentrat, tuos
laconic, lapidar, succint, telegrafic, condică f. 1. registru, catastif,
strâns carte. 2. cod, culegere, codex

58
condiment .n
ni gredient, miro-
confesiune f. confidentă, măr­
turisire, destăinuire, spovedanie
decnondTmentat, -â picant, iute, confesor m. duhovnic, spiritual
confia vb. v. destăinui
f 1. clauză, prevedere, confident, -ă m. f. intim, părtaş
Condiţie
stipulare, termen. 2. prieten
prescripţie*
împrejurare, circumstanţă, caz, si-
confidenţă f. v. confesiune
3. rang, titlu, treaptă
tuaţie, fap^ ■ confidenţial, -ă adj. secret, tainic,
ia vb. a depinde, a de­ intim
termina, a atârna configura vb. v. a contura
condoleanţe £ pL compătimire,
configuraţie f. aspect, formă,
solidarizare, regrete înfăţişare, contur, profil, structură
condotier m. căpetenie, şef, con­
confirma vb. a adeveri, a atesta, a
ducător (mercenar) dovedi, a întări, a certifica, a ratifica,
conducător m. şef, cârmuitor, a valida
căpetenie, cap, diriguitor
confiscă vb. v. sechestra
conduce vb. 1. a cârmui, a dirija, a
conflagraţie f. război, conflict,
domni, a guverna. 2. a acompania, a
confruntare (armată)
însoţi. 3. a ghida, a călăuzi, a
conflict n. 1. ceartă, neînţelegere,
îndruma, a orienta
dezacord, ciocnire, dispută, gâlceava.
conducere /: 1. direcţie,
2. război, conflagraţie
îndrumare, administrare. 2. cârmuire,
confluenţă f. reunire, întâlnire,
guvernare, ghidare, comandă,
răscruce
stăpânire
conform,-ă adj. 1. potrivit,
conductă f. canal, tub, ţeavă,
corespunzător, convenabil, indicat,
jgheab
pertinent. 2. identic, la fel. 3. (adv.)
conducător m. manipulant,
concordant, potrivit (cu, după)
vatman
conduită f. purtare, comportare, conforma vb. 1. a se supune, a
asculta, a urma. 2. a se potrivi, a se
manieră, comportament, atitudine,
adapta
deprindere
conecta, vb. a lega, a racorda, a conformaţie f. formă, aspect,
broşa, a conexa alcătuire, structură, profil, factură
conexa vb. a reuni, a grupa, a conformism n. supunere,
conecta, a alătura obedienţă, slugărinicie, ascultare,
conexiune f. legătură, înlănţuire, urmare (întocmai)
corelaţie, raport, relaţie conformitate f. potrivire, concor­
confecţie f. facere, fabricaţie, danţă, consonanţă, congruenţă
producere, produs confort n. bunăstare, comoditate,
confecţiona vb. v. fabrica tihnă, satisfacţie
conferenţia vb. a expune, a vorbi, confortabil, -ă adj. plăcut, con­
a cuvânta, venabil, comod
conferenţiar m. 1. vorbitor, orator, confrate m. coleg, camarad
profesor confrunta vb. 1. a compara, a
a»r?i?nferi vb- a acorda, a da, a pune alături. 2. a se înfrunta, a se,
U|. a decerna, a distinge ciocni, a se opune
DUn°nferinţă f- 1. cuvântare, ex- confruntare f. 1. competiţie, con­
într! ■’ comunicare. 2. consfătuire, curs, întrecere. 2. conflict, înfruntare,
,ntrun're, reuniune opunere
destăi*eSa vb- a mărturisi, a se confunda vb. a amesteca, a
tă,nui- a se spovedi încurca, a greşi, a contopi

59
iz -ă neclar, încâlcit, consemna vb. a înregistra
înscrie, a nota, a menţiona, a fixa ' a
imprecis, obscur, întunecat, echivoc,
consens n. acord, întelenor
potrivire, armonie ’ 9ere-
^ c o n fu z ie ^ încurcătură, amestec,
neclaritate, obscuritate, greşala conserva vb. a păstra, a menţin
a păzi, a menaja 1
congela vb. a îngheţa
congenital, -ă ereditar, nativ, conservatorism n. v. tradiţia
naiism
înnăscut .
congestie f. înroşire, aprindere, consfătuire f. convorbire, întrunire
iritare „ discuţie, consultare
conglomerat n. 1. roca. consfinţi vb. a consacra, a fixa, a
amestec, adunătură stabili, a hotărî, a decide
congratula vb. v. felicita considera vb. a aprecia, a socoti;
congregaţie f. ordin (monahal), cin a chibzui, a judeca, a crede
congres n. v. adunare considerabil, -ă adj. important,
congruent, -ă adj. concordant, deosebit, mare, mult, remarcabil’
corespunzător, asemenea, similar esenţial
conifere pl. răşinoase consideraţie f. 1. stimă, respect,
conjectură f. v. ipoteză preţuire, cinstire, apreciere, prestigiu!
conjuga vb. a îmbina, a uni, a reputaţie. 2. părere, opinie, reflecţie,
împleti remarcă, argument
conjugal, -ă adj. casnic, domestic, considerent n. 1. idee, opinie,
marital părere, argument. 2. motiv, cauză,
conjunctură f. împrejurare,
temei, raţiune, mobil, pricină
situaţie, circumstanţă, postură,
consilia vb. v. îndruma
ipostază
conjura vb. 1. a ruga, a implora, a consilier m. îndrumător, sfătuitor,
insista. 2. a complota, a conspira, a conducător, ghid, sfetnic
urzi, a unelti consiliu n. 1. sfat, povaţă, îndemn,
conjuraţie f. complot, conspiraţie, îndrumare. 2. sfat, conducere, organ
uneltire (administrativ)
conlucra vb. a colabora, a se consimţământ n. încuviinţare,
întrajutora, a coopera acord, apobare, învoială
consacra vb. 1. a consfinţi, a consimţi vb. a aproba, a accepta,
închina, a destina, a fixa, a valida. 2. a fi de acord, a încuviinţa, a admite, a
a se dărui, a se devota, a se aplica, a binevoi, a catadixi, a vrea
se dedica consista vb. v. consta
consacrat, -ă adj. 1. consfinţit, consistent, -ă adj. 1. dens, solid,
închinat, destinat, validat, ratificat. 2. compact, vârtos. 2. hrănitor, săţios,
cunoscut, faimos, reputat, vestit, nutritiv, suculent
celebru consistenţă f. v. tărie
consecinţă /î urmare, efect, reper­ consoartă f. soţie, nevastă, femeie
cusiune, rezultat consola vb. a mângâia, a alina, a
consecutiv, -ă adj. succesiv, îmbărbăta, a încuraja
următor consolida vb. a întări, a fortifica, a
consecvent,-ă adj. constant, sta­ cimenta
tornic, neschimbător, stabil
consonant, -ă adj. armonios,
consecvenţă f. constantă, stabili­ potrivit
tate, statornicie
consonanţă f. potrivire, armo­
consemn n. ordin, dispoziţie nizare, acord, concordanţă, con­
parolă
formitate

60
conspect n. compendiu, sinteză,
rPZUm3^
conspira vb. complota nimicit, M âncat ? ir fcfQsf' u,ili2at’
conspirativ,-ă adj. secret, tainic,
ileqal, uneltitor, clandestin
conspiraţie f. v. complot b iU e Iz ent,‘ă " # lucid' resP»"sa-
consta vb. a exista, a fi, a rezida, a
scm™aî!,nCÎ0S’ ' 0asă ad>- meticulos,
se afla, a consista, a se compune scrupulos, minuţios, serios, sârguin-
constant,-ă adj. statornic, invari­
abil, neschimbător, stabil, imuabil conştiinţă f cuget, gândire, suflet,
constanţă f. v. statornicie spirit
constata vb. v. stabili cont n. 1. partidă. 2. seamă so­
constelaţie f. zodie, semn, stele coteală, bilanţ
consterna vb. a contraria, a întris­ conta vb. 1. a valora, a însemna, a
ta, a nedumeri interesa, a preţui. 2. a se bizui, a se
constipat, -ă adj. (fig.) încuiat, stu­ baza, a se sprijini, a se întemeia pe,
pid, prostănac a se rezema
constituent, -ă a d j alcătuitor, contact n. atingere, legătură,
component, formativ, element relaţie, raport
constitui vb. 1. a compune, a al­ contagia vb. v. contamina
cătui, a forma, a reprezenta, a fi. 2. a contamina vb. 1. a molipsi, a in­
înfiinţa, a întemeia, a funda, a stabili, fecta, a contagia. 2. (fig.) a influenţa
a organiza contempla vb. a admira, a medita,
constitutiv, -ă adj. v. constituent a gândi, a pătrunde
constituţie f. 1. conformaţie, contemplativ, -ă adj. meditativ,
structură, factură, formaţie. 2, legea visător, gânditor
legilor contemplaţie f. meditaţie, contem­
constrictiv, -ă adj. fricativ, spirant, plare, visare, reverie
continuu contemporan, -ă adj. actual,
constrânge vb. a obliga, a sili, a curent, prezent, recent
forţa, a presa conteni vb. a înceta, a se curma,
constructiv, -ă adj. eficace, activ, a întrerupe, a opri, a termina
creator, pozitiv contesta vb. a tăgădui, a nega, a
construcţie f. 1. clădire, edificiu, dezminţi, a contrazice
casă, imobil, zidire. 2. alcătuire, contestabil, -ă adj nesigur, discu­
structură, formaţie tabil, de refuzat
construi vb. v. clădi contestaţie f. întâmpinare, con­
consuetudine f. v. obicei trazicere, negare, refuz
consult n. v. consultaţie context n. 1. text, fragment. 2.
consulta vb. 1. a întreba, a se (fig.) ambianţă, situaţie, mediu,
sfătui, a chibzui. 2. a cerceta, a ipostază
studia, a citi. 3. a examina, a vedea continenţă f. abstinenţă, reţinere,
înfrânare, moderaţie, cumpătare p
consultaţie f. examinare, vizită
contingenţă f. contact, atingere,
(medicală), consult
tangenţă,relaţie, legătura, raport
consum n. întrebuinţare, folosire,
continua vb. a prelungi, a ţine, a
absorbire, utilizare, cheltuială
persista, a stărui,'^ se urma
consuma vb. 1. a folosi, a între­
continuare f. urmare, prelungire,
buinţa, a utiliza. 2. a mânca, a bea, a
îngurgita.3. a nimici, a distruge. 4, a succesiune
obosi, a se epuiza, a (se) zbuciuma, continuator,-oare m. f. urmaş,
succesor, descendent
a istovi, a (se) slei
61
continuu, -ă adj. necurmat,
contravenţie f. abatere, ilegalitate
încălcare, abuz
neîntrerupt, neîncetat, necontenit,
contrazice vb. a se opune, a dez­
mereu, susţinut, perpetuu
minţi, â infirma, a anula
contopi ’vb. a se uni, a se ameste­
contrazicere f. contradicţie, ne­
ca, a fuziona, a se confunda
contor n. ceas, înregistrator potrivire, incongruenţă, dezacord,
contorsionat, -ă adj. v. răsucit opoziţie
contra prep. 1. împotriva, asupra. contribuabil, -ă adj. platnic,
2. pentru, în schimbul plătitor, datornic
contrabalansa vb. a compensa, a contribui vb. a participa, a oferi, a
echilibra, a cumpăni da, a depune, a se solidariza
contracara vb. a anula, a anihila, a contribuţie f. 1. impozit, ofrandă,
para, a neutraliza, a zădărnici dare, bir, obol. 2. parte, cotă, aport,
contract n. învoială, acord, în­ ofertă
ţelegere, pact, tranzacţie, tocmeală control n. 1. verificare, revizie, cer­
contracta vb. 1. a încheia, a fixa, a cetare. 2. inspecţie, supraveghere. 3.
conveni 2. a căpăta, a lua, a prinde, a dominaţie, supremaţie, conducere
face. 3. a se strânge, a se chirci, a se controla vb. 1. ’a verifica, a in­
zgârci, a se ghemui specta, a supraveghea. 2. a (se)
contradictoriu, -ie adj. antagonic, stăpâni, a (se) supraveghea. 3. a
opus, antitetic comanda, a regla
contradicţie f. dezacord, opoziţie, controversat, -ă adj. discutabil,
contrazicere,’ nepotrivire, antagonism litigios, contestat, criticat
contraface vb. a falsifica, a altera, controversă f. 1. litigiu, contra­
a deforma, a măslui, a mistifica dicţie. 2. dispută, gâlceavă
contragere f. strângere, reducere, contur n: profil, forma
contracţie, sinteză contura vb. 1. a profila, a confi­
contraindicat, -ă adj. vătămător, gura, a desena, a delimita, a proiecta,
nepotrivit, periculos, dăunător a reliefa. 2. a creiona, a schiţa, a
contramanda vb. a anula, a zugrăvi, a descrie
revoca, a dezice conturba vb. v. deranja
contrapagină f. verso conţine i/&. a cuprinde, a include, a
contrapunct n. polifonie, con- îngloba, a avea
tratemă conţinut /?. 1. cuprins, fond, -ma­
contrar, -ă adj. 1. advers, opus, terie. 2, sumar, tablă de materii. 3.
potrivnic, antitetic, divergent. 2. semnificaţie, accepţie, sens, tâlc
(prep.) contra, împotriva conţopist m. copist, secretar, scrib
contraria vb. a şoca, a nedumeri, convalescenţă f. refacere, între­
a uimi, a vexa, a izbi mare, însănătoşire
contras, -ă adj. restrâns, concen­ convenabil, -ă adj. bun, corespun­
trat, sintetizat, redus zător, potrivit, acceptabil, mulţumitor,
contrast n. opoziţie, antinomie, an­ avantajos, adecvat
titeză. conveni vb. 1. a corespunde, a-i
contrastant,-ă adj. opus, contra­ plăcea, a prefera. 2. a se învoi, a se
dictoriu, şocant înţelege, a se uni, a accepta
contrasta vb. a se opune, a diferi, convenienţă f. uzanţă, obicei
a contraria, a fi în dezacord convenţie f. înţelegere, acord,
contrastiv.-ă adj. opus, nepotrivit, legământ, pact, contract, tratat
în dezacord
co n venţion al,-ă adj. 1. formal,
contraveni vb. a încălca, a se arbitrar. 2. manierat, afectat, căutat,
abate, a nesocoti, a viola făcut

62
convergent, -ă a d j v. concordant copilărie f. pruncie, naivitate,
conversa vb. v. discuta prostie
conversaţie f. convorbire, discuţie, copiii vb. a plivi, a curăţa
întreţinere, dialog copios, -oasă adj. abundent, îm­
convex, -ă adj. bombat belşugat, bogat, îndestulat
convieţui vb. a coabita, a trăi, a copist m. scrib, conţopist, caligraf,
vieţui cu... pisar, calemgiu
convingător, -oare adj. hotărâtor, copleşi vb. 1. a covârşi, a cuprin­
concludent, grăitor, decisiv, de, a învălui, a năpădi, a apăsa. 2. a
edificator, valabil împovăra, a emoţiona, a tulbura, a
convinge vb. 1. a asigura, a răscoli
decide, a determina, a hotărî. 2. a re­ copleşitor, -oare adj. 1. covârşitor,
cunoaşte, a-şi da seama, a se încre­ apăsător. 2. impresionant, strivitor,
dinţa extraordinar, uriaş, tulburător
convingere f. 1. credinţă, încre­ coptură f. puroi, abces
dinţare, certitudine, siguranţă. 2. cor n. corală, ansamblu coral
concepţie, judecată, opinie, ’ idee, corabie f. navă, bastiment, arcă,
sentiment, părere velier
conviv m. comesean corb m. cloncan, cioroi, stârc
convoca vb. a chema, a invita, a (negru)
pofti, a solicita
corcit, -ă adj. amestecat, în­
crucişat
convocare f. 1. chemare, invitaţie.
corcitură f. hibrid, bastard, metis
2. întrunire, adunare, reunire
corcoduş m. zarzăr
convoi n. 1. coloană, caravană,
cord n. inimă
şir, lanţ, rând. 2. alai, cortegiu,
cordar n. strună, aripă, lemnuş,
procesiune
limbă, pană
convorbire f. discuţie, conversaţie,
cordea f. panglică, fundă, betelie
dialog, sfat, întreţinere
cordial, -ă adj. afectuos, amabil,
convulsie f. spasm prietenos, cald, afabil
convulsiv, -ă adj. spasmodic, cordialitate f. afecţiune, amabili­
spastic tate, simpatie, căldură
coopera vb. a conlucra, a colabora cordon n. centură, curea, cingă­
coopta vb. v. primi toare, brâu, betelie
copac m. arbore, pom, lemn cordovan m. marochin, saftian
copaie f. albie, covată, postavă, corect,-ă adj. 1. drept, adevărat,
chersin just, exact, precis. 2. cinstit, cumse­
copcă f. 1. agrafă. 2. vârtej, ochi, cade, onest, integru, prob, curat, leal
ştioalnă, produf corecta vb. a îndrepta, rectifica, a
copertă f. învelitoare, scoarţă amenda, a corija, a retuşa
copia vb. 1. a reproduce, a tran­ corectitudine f. cinste, onestitate,
scrie. 2. a pastişa, a plagia probitate, integritate, fealitate
copie f. 1. reproducere, tran­ corectiv n. îndreptare, rectificare,
scriere. 2. duplicat.3. imitaţie, pastişă corijare
copil m. băieţaş, prunc, făt, cocon, corecţie f. pedeapsă, bătaie,
odraslă, vlăstar' chelfăne’ală
copilandru m. flăcău, băieţandru, coregrafie f. dans, balet
fecior, adolescent, june, băietan corelaţie f. legătură, relaţie, co­
copilă f. fetiţă, fetică, fată, pruncă nexiune, raport
copijăreasc, -ească a d j pruncesc, coresponda vb. a (şi) scrie, a
pueril, infantil, naiv, candid comunica (în scris)

63
corespondent,-ă adj. 1. ase­ corvoadă f. v. sarcină
mănător, similar, potrivit, înrudit. 2. cosi vb. a tăia, a tunde (iarba)
(m .) jurnalist, colaborator
cositor m. staniu
corespondenţă f. scrisoare, epistolă, cositori vb. a spoi
poştă. 2. potrivire, armonie, analogie, cosiţă f. coadă, codiţă (de păr)
concordanţă, simetrie cosmic, -ă adj. ceresc, sideral
corespunde vb. a se potrivi, a spaţial, interplanetar
cadra, a concorda, a se armoniza
cosmonaut m. astronaut
corespunzător, -oare adj. adec­ cosmopolit, -ă adj. internaţional,
vat, nimerit, convenabil, potrivit, universal, amestecat, pestriţ
congruent cosmos n. univers, macrocosm
corfă f. coş, paner cosor n. cuţit, briceag, săbiţă
coridor n. culoar, gang, pasaj cost n. preţ, valoare
corifeu m. fruntaş, şef, protagonist costa vb. a valora, a preţui, a face,
corigent, -ă m. restanţier, nepro­ a reveni
movat costeliv, -ă adj. v. slab
corija vb. v. corecta costisitor, -oare a d j scump, ane­
voios, greu de suportat
coriză f. guturai, catar, rinită
costişă f. coastă, clină, pantă,
corn n. colţ, flanc, aripă, margine
proipor, versant
cornet n. fişic
costum n. haină, îmbrăcăminte,
coroană f. 1. diademă, cunună 2.
port
domnie, monarhie
costuma vb. a se travesti, a se
corobora vb. v. confirma
preschimba
coroiat, -ă a d j încovoiat, acvilin,
coş n. 1. paner, cofă, coşarcă, 2.
curbat, cocârjat
horn, fumar, hogeac
corosiv, -ă adj. dur, tăios, sarcas­ coşar m. n, 1. hornar. 2. (n.) patul,
tic, usturător porumbar
coroziune f. erodare, roadere, coşciug n. sicriu, sarcofag
rosătură coşcogea adj. ditamai
corp n. 1, trup, organism. 2. coşcovit, -ă adj. burduşit, scorojit,
conţinut, cuprins, materie, substanţă cojit
corpolent, -ă adj. voinic, gras, cot n. 1. cotitură, curbă, în­
trupeş, rotofei, voluminos torsătură, ocol, meandru, şerpuire. 2.
corporal, -ă adj. trupesc, fizic, car­ colţ, unghi, cotlon, ungher
nal cota vb. a aprecia, a evalua, a
corporaţie f. breaslă, tagmă, cin, preţui, a considera
categorie cotă f înălţime, altitudine, nivel
corpuscul n. particulă, microobiect coterie f. gaşcă, cârdăşie, clică,
corsar m. pirat, tâlhar de mare bandă
cortegiu n. alai, suită, convoi, pro­ coti vb. a cârmi, a vira, a se abate
cesiune cotidian, ~ă adj. 1. zilnic, curent,
cortină f. perdea obişnuit. 2. ziar, jurnal, gazetă
corupe vb. a vicia, a strica, a de cotigă f. teleagă, căruţă
prava, a perverti, a degrada cotit, -ă ad j sinuos, şerpuitor,
corupt, -ă adj. decăzut, stricat, sucit, întortocheat
depravat, imoral, destrăbălat, dez­ cotitură f. curbă, ocol, şerpuire,
măţat, libertin, vicios cârmeală
corupţie f. 1. desfrâu, imoralitate, cotizaţie f. contribuţie, procent
ciesfrânare, dezmăţ, peidiţie. 2. deca­ (datorat)
denţă, stricăciune, venalitate cotlet n. antricot

64
cotlon n. 1- colţ, ungher, cot. 2.
firidă, ocniţă, ascunziş rr ă — ** f; biciuşcă’ b'ci, cnut
craiasa f. 1. zână. 2. reaină su
cotoi m. motan, pisic
verană, împărăteasă 9
cotonog, -oagă adj. şchiop, infirm
crăie f. v. împărăţie
cotonogeală f. bătaie, păruială,
crăpa vb. 1. a plesni, a pocni, a se
corecţie, încăierare
sparge, a se fisura, a se despica. 2. a
rotor n. 'fuleu, tulpină, beldie, muri, a se stinge
crăpătură f. spărtură, plesnitură,
cotoroanţă f. v. baborniţă
deschizătură, fisură
cotrobăi vb. a căuta, a scormoni, a
crâcneală f. murmur, protest, câr­
scotoci, a răscoli tire, împotrivire
cotropi vb. a invada, a încălca, a
crâmpei n. parte, fragment, fracţi­
năpădi, a ocupa, a călca une, porţiune, frântură
cotropitor m. agresor, năvălitor, crâncen, -ă adj. cumplit, crud,
atacator, invadator groaznic, crunt, teribil, inuman, nemi­
coţcar m. şarlatan, escroc, los, sălbatic, sângeros, violent
pungaş, hoţoman crâng n. tufiş, desiş, huceag, hăţiş
covată f. albie, copaie, postavă crea vb. 1. a produce, a construi, a
covăseală f. dospeală, aluat, plă­ plăsmui, a urzi, a făuri, a izvodi. 2. a
mădeală înfiinţa, a funda, a întemeia, a zidi
covertă f. punte creangă f. ramură, cracă, ram
coviltir n. coş, covergă, pocr.ş, creastă f. culme, coamă, vârf, pisc
burduf creator, -oare adj., s. 1. inventiv,
covârşi vb. 1. a copleşi, a întrece, ingenios, inovator, făuritor, făurar. 2.
a năpădi, a depăşi. 2. a învinge, a autor, realizator, ziditor, întemeietor
birui, a înfrânge, a doborî, a răzbi creatură f. fiinţă, făptură, vietate,
covârşitor, -oare adj. copleşitor, animal
impresionant, formidabil predominant creaţie f. plăsmuire, realizare, in­
covor n. scoarţă, velinţă, tapet, venţie, operă, producţie
lăicer crede 1. a considera, a gândi, a
covru n. v. bârlog aprecia, a chibzui, a socoti, a presu­
cozonac m. colac pune, a-şi închipui. 2. a se încrede, a
cozoroc n. vizieră fi convins, a spera
cracă f. creangă, ramură, ram credibil, -ă adj. verosimil, plauzibil,
crah n. v. faliment probabil, admisibil, acceptabil, posibil
crai m. 1. domnitor, conducător, credincios, -oasă adj. 1. cinstit,
domn, rege, rigă. 2. afemeiat, devotat, fidel, statornic, leal, sincer.
muieratic, berbant, donjuan 2. evlavios, cucernic, pios, religios,
crailîc n. libertinaj smerit, devot
crainic m. sol, mesager, trimis, credinţă f. 1. convingere, în-
vestitor crdinţare,’ certitudine. 2. fidelitate,
crampă f. colică, spasm, strân- cinste, devotament, statornicie. 3.
soare speranţă nădejde. 4. idee, opinie,
crampona vb. a se lega, a se judecată. 5. pietate, evlavie, cucer­
agăţa, a' se ataşa nicie. 6. confesiune, cult, religie, rit
craniu n. căpăţână, hârcă, ţeastă, credit n. 1. împrumut, veresie,
tigvă, scăfârlie datorie. 2. preţuire, apreciere, pres­
cras, -ă adj. enorm, excesiv, tigiu, autoritate,’ reputaţie, stimă
neplăcut, grosolan credo n. crez, principiu
credul, -ă adj. naiv, crezător, fraier,
cratimă f. liniuţă de unire, linioară
cratiţă f. tigaie, tavă candid, neştiutor

65
crez n. principiu, credo, normă
creier m. 1. encefal, cerebel. 2.
(morală)
minte, inteligenţă, judecată, spirit
crezământ n. v. încredere
creion n. condei, plaivaz, pix
crimă f. omor, asasinat, ucidere
creiona vb. a schiţa, a contura, a
moarte
desena
criminal, -ă s. ucigaş, asasin
creiţar m. ban, gologan
bandit,nelegiuit
crem adj. gălbui, maroniu
cremă f. 1. alifie, unguent, crin m. iris, stânjen, stânjenel
crinolină f. malacof
pomadă' 2. (fig.) elită, lamură
cremene f. silex, cuarţ criptă f. cavou, necropolă
creponat, -ă adj. încreţit criptic, -ă adj. ascuns, enigmatic,
crepuscul n. amurg, apus, secret, misterios, ocult, tainic, sibilin
înserare, chindie, asfinţit crisalidă f. nimfă, pupă, gogoaşă
crescendo adv. crescând, pro­ crispat, -ă adj. contractat, rigid,
gresiv, tot mai tare încleştat
cresta vb. a zimţi, a inciza, a scri­ cristal n. cleştar
jeli, a dinţa cristalin, -ă adj. clar, curat,
crestătură f. 1. tăietură, incizie, limpede, pur, transparent
scobitură. 2. dinte, zimţ cristaliza vb. (fig.) a se închega, a
crestomaţie f. antologie, analecte, se preciza, a se fixa, a se contura
culegere (de texte) criteriu n. normă, principiu, reper
creşte vb. 1. a se dezvolta, a se critic, -ă adj. 1. dificil, greu, zbuciu­
mări, a se înălţa, a se ridica, a spori, mat, tulbure. 2. grav, periculos, rău.
a evolua. 2. a se înmulţi, a se 3. combativ, polemic
extinde, a se lărgi, a dospi. 3. a se critica vb. a biciui, a reproşa, a
scumpi, a se majora, a se urca. 4. a blama, a condamna
se accentua, a se amplifica, a se criticabil, -ă adj. condamnabil,
intensifica, a se întări, a se înteţi. 5. a nepermis, blamabil, regretabil, re­
avansa, a progresa, a înainta, a probabil
propăşi. 6. a educa, a instrui critică f. obiecţie, observaţie, mus­
creştere f. 1. dezvoltare, sporire, trare, judecare, vestejire
mărire, înălţare, înmulţire, extindere, crivac n. chingă, cocârlă
augmentare’. 2. educare, cultivare, crizantemă f. dumitriţă, tufănică,
cultură, formare. 3. evoluţie, mărgărită -
dezvoltare, progres, înaintare, criză f. 1. recesiune, declin, regres,
mers-înainte greutăţi. 2. atac, acces, puseu
creştet n. vârf, culme, creastă, crochiu n. schiţă, contur, desen
pisc crohmală f. scr’o beală
creştin, -ă m. f. om, individ, ins, croi vb. 1. a tăia, a fasona. 2. a
persoană, semen plănui, a concepe. 3.-a bate, a snopi
creştina vb. a boteza croială f. fason, linie
creştinesc, -ească adj. omenesc, cromatică f. colorit, paletă
umanist, uman
cronic, -ă adj. durabil, persistent
cretin, -ă adj. imbecil, idiot, tâmpit,
cronicar m. 1. recenzent, critic 2.
prostănac cronograf
creţ, creaţă adj. 1. buclat,
cronică f 1. consemnare,
cârlionţat, încreţit, inelat. 2. cutat’
recenzie, critică. 2. letopiseţ,
ridicat, zbârcit, smochinit, brăzdat cronograf
creţ n. 1. buclă, cârlionţ, inel. 2.
cută, rid, zbârcitură cronologic, -ă adj. diacronic,
istoric, evolutiv, succesiv
creuzet n. recipient
croşeta vb. a împleti
66
croşetă f. 1. igliţă. 2. paranteză
cucută f. dudău
(dreaptă)
cufăr n. geamantan, valiză
crotal m. şarpe cu clopoţei
cufunda vb. a adânci, a afunda, a
cruce f. 1. troiţă. 2. răscruce, răs­
scufunda, a îngropa
pântie, intersecţie
cufundar m. bodârlău
cruci vb. a se minuna, a se uimi, a
cuget n. conştiinţă, minte, gândire,
secului, a fi stupefiat
spirit, suflet, idee
crucial, -a adj. esenţial, capital,
cugeta vb. a gândi, a cugeta, a
decisiv, fundamental, hotărâtor, sub­
chibzui, a medita, a raţiona, a
stanţial, nodal
reflecta, a judeca, a aprecia, a crede,
crucifica vb. a răstigni, a martiriza,
a gândi, a socoti, a opina
a chinui
cugetare f. 1. gândire, reflecţie,
cruciş, -ă adj. 1. încrucişat, în­
meditare. 2. aforism, maximă, sen­
tretăiat, oblic. 2. saşiu, strabic, ciacâr
tinţă, dicton, adagiu, zicere
crud, -ă adj. 1. nefiert, necopt, ne­
cugetător m. filosof, gânditor
fript, neprăjit. 2. necrescut, tânăr,
cui n. piron
nedezvoltat, fraged. 3. aspru, brutal,
crâncen, feroce, cumplit, nemilos, cuib n. 1. culcuş, sălaş, cuibar,
sălbatic, violent, nepotolit, implacabil bârlog. 2. adăpost, casă, cămin, locu­
inţă. 3. marfă, matcă
crug n. v. boltă
cuibări vb. a se aciua, a se oploşi,
crunt, -ă adj. aspru, crud, crâncen,
a se pripăşi
sălbatic, groaznic, nemilos, sângeros
cuirasă f. platoşă, lorică, pieptar
crustă f. carapace, coajă, scoarţă,
pojghiţă cujbă f. v. chingă
cruţa vb. a menaja, a păstra, a culant, -ă adj. generos, galant,
scuti mărinimos, amabil, curtenitor
cruzime f. neomenie, sălbăticie, culbec m. melc
ferocitate, banditism, barbarie, mon­ culca vb. 1. a se întinde, a se
struozitate aşterne, a se lungi. 2. a dărâma, a
ctitor m. întemeietor, fondator doborî, a prăbuşi, a prăvăli, a răs­
cu prep. prin, din, de turna, a secera, a trânti. 3. a apune, a
asfinţi, a dispare
cuarţ n. cremene, beică, bicaş
culcuş n. 1. aşternut, pat, sălaş. 2.
cubaj n. cuprindere, volum, capaci­
bârlog, vizuină, adăpost, cuib
tate
culegător m. zeţar, compozitor,
cuceri vb. 1. a cuprinde, a ocupa,
a captura, a lua, a subjuga. 2. a probar, vingălac
dobândi, a câştiga, a repurta. 3. a culege v b A .a aduna, a strânge, a
captiva, a fermeca, a încânta recolta. 2. a zeţui, a compune
cuceritor, -oare adj. 1. victorios, culegere f. 1. adunare, recoltare,
învingător, biruitor, ocupant. 2. ^fer­ strângere. 2. colecţionare, colecţie,
mecător, încântător, seducător, florilegiu, antologie. 3. zeţuire, com­
captivant punere, cules
cucernic, -ă adj. credincios, culisa vb. a glisa
cuvios, evlavios, pios, smerit, religios, culme f. 1. vârf, pisc, creastă,
bisericos creştet 2. coamă, spinare, sprân­
cucoană f. doamnă, jupâneasă, ceană. 3. apogeu
madam culminant, -ă adj. maxim, super­
cucui n. umflătura lativ, de vârf
cucuruz m. porumb, ştiulet culoar n. coridor, gang. pasaj

67
culoare f. vopsea, feşteală, farbă 3. a şovăi, a oscila, a ezita. 4. a
culpabil adj. vinovat, păcătos, judeca, a chibzui, a analiza, a socoti,
greşelnic a gândi, a plănui
culpabilitate f. greşeală, abatere, cumpănire f. cumpănă, echilibru,
culpă, eroare, păcat, vină, vinovăţie cumpăneală, contrabalansare
culpă f. v. culpabilitate cumpănit, -ă adj. chibzuit,
cult, -ă adj. 1. instruit, citit, cultivat, măsurat, echilibrat, rezonabil,
învăţat, şcolit. 2. livresc, cărturăresc, cuminte, serios, aşezat, potolit, calm,
savant sobru
cult n. 1. confesiune, religie, rit, cumpăra vb. 1. a achiziţiona, a
credinţă. 2. veneraţie, admiraţie, procurară obţine, a târgui. 2. a mitui
preţuire cumpărător, -oare m. f. client
cultiva vb. 1. a lucra (pământul), a solicitator, muşteriu
creşte (plante, animale). 2. a practica,
cumpărătură f. târguială, achiziţie
a prefera (muzica). 3. a se instrui, a
citi, a se cizela, a se rafina, a se stila, cumpăt n. stăpânire de sine, calm,
a se ciopli echilibru, chibzuială, cumpătare,
cultivat, -ă adj. 1. lucrat, crescut. măsură, moderaţie, socoteală, tact,
2. cult, instruit, citit, stilat, luminat ponderaţie
cultivabil, -ă adj. arabil, arător cumpătare f. v. cumpăt
culturaliza vb. a instrui, a cultiva, a cumpătat, -ă adj. chibzuit, aşezat,
informa echilibrat, măsurat, moderat, pon­
cultură f. 1. instrucţie, învăţătură, derat, socotit, cuminte, serios, sobru,
studii, cunoştinţe, carte, pricopseală. potolit, rezervat, temperat
2. lucrare, creştere, producere cumplit, -ă adj. 1. groaznic, teribil,•
cum conj. 1. precum, după cum. 2. infernal, îngrozitor, crâncen, crud,
deoarece, fiindcă, întrucât. 3. cu toate inuman, nemilos, sălbatic, violent,
că, deşi, măcar că. 4. când, pe când, înverşunat, fioros, oribil, atroce. 2.
îndată ce. 5. (adv.) ce, cât. 6. (interj.) colosal, fenomenal, straşnic, formida­
se poate?, aşa?, poftim? bil, uriaş
cumetrie f. botez cumsecade adj. bun, onest,
cuminecătură f. împărtăşanie, eu­ omenos, loial, cinstit, tolerant, politi­
haristie, grijanie cos, blajin
cuminte adj. 1. bun, cumsecade, cumula vb. a însuma, a reuni, a
ascultător, supus, potolit, blajin, aşe­ strânge, a aduna
zat, de treabă. 2. cumpănit, echilibrat,
cumva adv. 1. oarecum, într-un fel.
raţional, rezonabil, sobru, serios,
2. doar, eventual, poate
reţinut, temperat. 3. deştept, in­
teligent, înţelept cunoaşte vb. 1. a şti, a pricepe, a
înţelege, a afla. 2. a recunoaşte, a
cuminţi vb. 1. a se astâmpăra, a
identifica, a distinge, a deosebi
se potoli, a se linişti. 2. a trage
concluzii, a se înţelepţi cunoscător, -oare adj. specialist,
cumpănă f. 1. cântar, balanţă, expert, ştiutor
boloboc. 2. măsură, echilibru, cunoscut, -ă adj. reputat, vestit,
armonie. 3. primejdie, pericol, recunoscut, faimos, notoriu. 2.
încercare, necazuri frecvent, obişnuit, familiar, uzual. 3.
cumpăni vb. 1. a cântări, a anumit, fixat, hotărât, stabilit
echilibra, a compensa, a pondera. 2. cunoştinţă f. 1. ştiinţă, pregătire,
a se legăna, a balansa, a se clătina. informare, cultură, carte, studii. 2.

68
tirei veste, informaţie. 3. relaţie,
curativ, -ă adj. lecuitor, tămăduitor,
legături, semeni vindecător
cununa vb. a (se) casatori, a face
cură f. tratament, dietă, îngrijire
nuntă curătură f. posadă, laz, secătură,
cunună f. coroană, jerbă runc
cupă f. 1. pahar, tas. 2. potir. 3. curăţa vb. 1. a deretica, a pune or­
trofeu dine, a scutura, a debarasa, a
cupeu n. caretă, berlină, trăsură, strânge. 2. a elimina, a şterge, a
compartiment purifica, a înlătura. 3. a ucide, a
cupid, -ă adj. v. lacom lichida, a asasina, a omorî
cupla vb. a lega, a uni, a ataşa curăţel, -ică adj. v. îngrijit
cuplu n. pereche, soţi, parteneri curăţenie f. 1. dereticare, or­
cupolă f. boltă, arcadă donare, debarasare, salubrizare,
cupon n. 1. bon, tichet. 2. rest, bu­ purificare. 2. laxativ, purgativ,
cată, parte (de ţesătură) purgaţie. 3. limpezime, claritate,
cuprinde vb. 1. a îmbrăţişa, a în- transparenţă. 4. nevinovăţie, casti­
lănţui, a prinde, a apuca. 2. a include, tate, candoare, inocenţă
a conţine, a îngloba, a avea, a curăţie f. v. castitate
încăpea. 3. a înţelege, a cunoaşte, a curb, -ă adj. curbat, arcuit, în­
vedea, a sesiza. 4. a copleşi, a covoiat, îndoit, cambrat, recurbat
năpădi, a covârşi, a răzbi, a apăsa. 5. curba vb. a arcui, a încovoia, a în­
a birui, a învinge, a cuceri, a captura, doi, a apleca, a înclina, a (se)
a ocupa, a lua, a înhăţa cocoşa, a (se) frânge, a (se) strâmba
cuprins n. 1. întindere, spaţiu, curbă f. cotitură, cot, ocol, în­
teritoriu, suprafaţă, loc, ţinut, regiune. torsătură, serpentină, cârmeală
2. conţinut, corp, materie, cuprindere. curbătură f. deşelare
3. sumar, tablă de materii, scară curbură f. arcuire, cotitură, cot,
cuprinzător, -oare adj. întins, vast, ocol, îndoitură
mare, încăpător, voluminos, larg, curcubeu n. cearcăn, brâul-cerului
amplu
curea f. centură, brâu, cingătoare,
cupru n. aramă
cordon, nojiţă
cuptor n. 1. vatră, furnal, varniţă.
curechi m. varză
2. (fig.) arşiţă, caniculă, zăduf
curabil, -ă adj. vindecabil, tratabil, curent n. 1. curs, curgere, flux. 2.
mişcare (socială), revendicare, ac­
nepericulos
curaj n. îndrăzneală, temeritate, ţiune
bărbăţie, cutezanţă, bravură, eroism curent, -ă adj. 1. actual, contempo­
curajos, -oasă adj brav, ran, prezent. 2. obişnuit, frecvent,
îndrăzneţ, neînfricat, viteaz, dârz, uzual
temerar ’ curge vb. a se scurge, a picura, a
curat, -ă adj. 1. nepătat, îngrijit, se prelinge, a se deplasa
spălat. 2. clar, cristalin, limpede, pur, curier m. mesager, ştafetă, olac. 2.
străveziu, senin. 3. natural, ne­ factor, poştaş
amestecat, nativ, nefalsificat, auten­ curios,-oasă adj. 1. ciudat, bizar,
tic, sadea, neaoş, veritabil. 4. singular, straniu, excentric, insolit. 2.
nevinovat, candid, inocent, cast, indiscret, insinuant
feciorelnic, pudic curiozitate f. 1. interes, dorinţă, in­
curat adj. întocmai, exact, chiar discreţie, insinuare. 2. ciudăţenie,
aşa, precis, lămurit, răspicat, explicit năzdrăvănie, bizarerie, bazaconie,
drăcie, poznă. 3. raritate, minunăţie, cute f. gresie
singularitate cuteza vb. a îndrăzni, a se
curând adv. devreme, degrabă, în­ încumeta, a manifesta curaj, a risca,
dată, numaidecât a-şi permite
curma vb. a înceta, a opri, a ter­ cutezanţă f. 1. curaj, bărbăţie, în­
mina, a întrerupe, a stăvili, a suprima drăzneală, bravură, temeritate, ne­
curmeziş adv. pieziş, oblic, trans­ înfricare. 2. tupeu, cinism, înfruntare,
versal, în diagonală aroganţă
curs1 n. I. 1. curent, flux, curgere. cutezător, -oare adj. îndrăzneţ,
2. albie, matcă, vad, vale. 3. răstimp, brav, curajos, dârz, neînfricat, viteaz,
interval, timp, vreme, durată . 4. temerar
desfăşurare, evoluţie, dezvoltare,
cutie f. casetă, sertar
mers, direcţie, ii. valoare, rată,
cutră f. derbedeu, lichea, ne­
echivalenţă
trebnic, puşlama, lepădătură
curs2 n. 1. prelegere, lecţie, ex­
punere. 2. manual, tratat, studii cutreiera vb. a colinda, a umbla, a
cursant m. student, auditor străbate, a parcurge, a merge, a
peregrina, a hoinări, a vagabonda /
cursă1 f. alergare, drum, itinerar
cutremur n. 1. seism, zguduire. 2.
cursă2 f. 1. capcană, prinzătoare,
(fig.) fior, spaimă
laţ. 2. atragere, ademenire, ispită,
momire. 3. pericol, primejdie cutremura vb. 1. a clătina, a
cursiv,-ă adj. 1. fluent, curgător, zgudui, a zdruncina, a scutura, a
uşor. 2. (tip.) italic zgâlţâi. 2. a înfiora, a înfricoşa, a
tresări
curta vb. a curteni, a face curte
curte f. 1. ogradă, bătătură, arman, cutremurător, -oare a d j cumplit,
batişte, ocol. 2. conac, palat, rezidenţă. groaznic, fioros, grozav, înspăimân­
3. (fig.) atenţie, interes, afecţiune tător, teribil, zguduitor, monstruos,
terifiant, oribil
curtenitor, -oare adj. politicos
atent, amabil cutumă f. datină, obicei, tradiţie,
uz, uzanţă
curtenie f. atenţie, amabilitate,
gentileţe, politeţe, curtoazie cuţit rt. briceag, lamă, custură, bis­
curtoazie f. v. curtenie turiu
custode m. îngrijitor, paznic, admi­ cuveni vb. 1. a se cădea, a-i
nistrator reveni, a trebui. 2. a cadra, a se cere,
custodie f. pază, păstrare, admi­ a se impune. 3. a merita, a avea
dreptul
nistrare, îngrijire
custură f. briceag, cuţit cuvenit, -ă adj. 1. indicat, adecvat,
cusur n. 1. defect, deficienţă, nimerit, oportun, datorit, meritat. 2.
imperfecţiune, insuficienţă, lipsă, cerut, necesar, trebuincios, recerut
lacună, meteahnă, neajuns, scădere, cuvertură f. învelitoare, cergă, pă­
slăbiciune, viciu, anomalie, racilă. 2. tură, plocat, lăicer, velinţă, ţol
culpă, eroare, vinovăţie cuviincios, -oasă adj. respectuos,
cuşmă, f. căciulă binecrescut, politicos, atent, decent,
cutat, -ă adj. 1. plisat, drapat. 2. educat, la locul său
creţ, încreţit, ridat, zbârcit, smochinit cuviinţă f. decenţă, politeţă,
cută f. 1. creţ, fald, pliseu, pliu. 2. respect, urbanitate
încreţitură, îndoitură, răsfrântură, cuvios, -oasă adj. cucernic, evla­
dungă. 3. zbârcitură, rid, brazdă vios, credincios, pios, devot

70
cuvânt n. 1. vorbă, termen, zicere,
spusă. 2. conferinţă, discurs, logos.
3. promisiune, angajament, făgă-
duială. 4. motiv, cauză
cuvânta vb.a vorbi, a
expune, a co n fere n ţia , a co­
munica

cuvântare adj. vorbire, expunere,


conferinţă, discurs, logos

cvadrat, -ă adj. pătrat


cvadruped m. patruped, animal,
lighioană
cvadruplu, -ă adj împătrit
cvartal n. sector, raion, cartier, mi-
croraion
cvasi adv. cam, aproximativ,
aproape
cvartet n. cvatuor, grup, formaţie
muzicală (de 4)
cvoţient n. cât, cuprindere,
conţinut
da adv. de acord, desigur, aşa dandana f. v. necaz
fireşte, ba da danie f. v. dar
da! interj, prezent!, de faţă!, aici! dansa vb. v. juca
da vb. 1. a oferi, a dărui, a înmâna, dantelă f. volan, (reg), horbotă,
a remite, a acorda, a preda, 2. a face cipcă
o danie, a ceda. 3. a decerna, a dar conj. însă, ci, totuşi, iar,
conferi, a atribui, a dedica. 4. a dărămite, darmite
repartiza, a împărţi, a distribui, a dar n. 1. cadou, prinos, ofrandă,
rândui atenţie, plocon, mită. 2. danie,
da capo adv. de la început, încă o donaţie (reg) dăruşag. 3. milă,
dată îndurare, har. 4. talent, vocaţie,
dac m. get, trac însuşire, înzestrare, chemare, apli­
dacă conj. de, când, în caz că caţie, aptitudine
dadă f. v. lele dara f. tara
dafin m. laur daraban m. v. dorobanţ
dajdie f. v. impozit darabană f. v. tobă
dalac n. antrax, cărbune, pustulă, darac n. dărăcitor, pieptene, ragilă
bubă neagră, daraveră f. 1. păţanie, belea,
dală f. placă, lespede încurcătură, bucluc,' necaz (fig),
dalb,-ă adj. alb, curat, imaculat proces. 2. afacere, treabă, ne­
dalie f. gherghină gustorie, aranjament
damă f. 1. regină (în şah). 2. fe­ darăm ite conj. v. dar
meie. 3. prostituată dare f. v. impozit
dambla f. 1. paralizie, gută, darnic adj. 1. generos, larg, culant,
apoplexie, 2. chef, toană, poftă. 3. mărinimos. 2. (fig) bogat, darnic,
furie, năbădăi mănos, fertil
damblagi vb. v. paraliza
dascăl m. 1. învăţător, institutor,
damblagiu m. v. paralitic
belfer, profesor. 2. (fig). om învătat,
damf n. v. miros
savant, îndrumător. 3. diac, psalt,
dană f. 1. magazie, depozit. 2. cantor, ţârcovnic, cântăreţ
şlep, plută
dat n. v. soartă
data vb. 1. a fixa (ziua) a nota. 2. a dăunător, -oare adj. stricător,
exista, a dura, a fi păgubitor, vătămător, distrugător,
dată £ zi, termen, soroc pernicios
datină f. v. obicei dâlmă f. v. deal
dator, -oare ar# obligat, îndatorat, dâmb n. deal, colină
datornic, debitor dânsa pron. 1. ea. 2. soţia
datora vb. 1. a fi obligat, a se dâra f. urmă, făgaş, dungă
îndatora. 2. a fi cauza, a izvorî, a dârdâi vb. a tremura, a clănţăni
proveni dârjaiă f. 1. bâtă, ciomag, băţ,
datorie 1. îndatorire, sarcină, prăjină. 2. mâner, coadă
obligaţie. 2. credit, împrumut (pop.), dârloagă f. mârţoagă, gloabă
veresie. dârmon n. ciur
datorit, -ă 1. cuvenit. 2. dârvală f. corvoadă, roboteală,
provenit, cauzat, pricinuit d â rz,-ă adj. 1. curajos, hotărât,
datorită prep. mulţumită, graţie cutezător, aprig, înverşunat, brav,
datornic, -ă adj. v. dator inimos, 2. neclintit, neînduplecat,
daună f. 1. pagubă, prejudiciu, perseverent, îndărătnic, încăpăţânat,
vătămare, pierdere, detriment, obstinent
stricăciune. 2. despăgubire, com­ de conj. 1. dacă, în cazul că. 2.
pensare, reparaţie. pentru ca să. 3. încât, să
dădacă f. guvernantă, bonă, tetă, de interj, apoi (reg.) dă! dec!
doică, îngrijitoare, nursă de prep. pentru, din, cu
dădăci vb. v. îngriji deal n. movilă, colină, colnic,
dăinui vb. 1. a dura, a ţine, a dâmb, dâlmă, mamelon, coastă,
rămâne, a persista, a se menţine. 2. gâlmă, holm, gorgan, grui, coamă,
a exista, a trăi, a fi, a se păstra, a se răzor
perpetua. deasupra adv 1. peste, pe. 2. în
dăinuire f. persistenţă, menţinere, plus, pe lângă altele
perpetuare, vieţuire debandadă f. v. dezordine
dăltui vb. v. sculpta debarasa vb. a se descotorosi, a
dăltuit, -ă adj. lucrat, cioplit, se degaja, a scăpa, a lepăda, a
sculptat înlătura, a se elibera de
dănănaie f. belea debarca vb. 1. a trage la mal, a
dăndănaie f. v.tărăboi acosta. 2. (fam.) a da afară, a
darab n. v. bucată înlătura, a elimina, a scoate
dărăci vb. a scărmăna, a pieptăna, debarcader n. v. chei
a carda debil, -ă adj. plăpând, delicat, firav,
dărăpăna vb. v. ruina fragil, şubred, slab, fără putere
dărăpănătură f. v. şandrama debit n. 1. tutungerie, regie, tabac.
dărâma vb. v. distruge 2. flux, cantitate. 3. datorie
dărâmătură f. surpătură, ruină, debita vb. 1. a vorbi, a pălăvrăgi, a
demolare, moloz spune. 2. a declama, a recita
dărnicie f. 1. mărinimie, gene­ debitor, -o are adj. v. dator
rozitate, largheţe. 2. belşug, debloca vb. a elibera, a degaja, a
abundenţă, rodnicie, opulentă da drumul
dărui vb. v. da deborda vb. a da pe dinafară, a se
dăruire s.f. v. devotament revărsa
dăscăleală vb. v. cicăleală debordant, -ă adj. copleşitor,
dăscăli vb. v. instrui năvalnic, nestăvilit, tumultuos, dez­
dăscăliţă f. v. învăţătoare lănţuit
dăuna vb. v. strica debuşeu m. v. piaţă
declama vb. a recita, a spune
debut n. v. început
rosti (emfatic)
debuta vb. a începe, a se afirma, a
se remarca, a-şi face intrarea
declamator, -oare adj. pompos
debutant, -ă m. începător afectat, retoric, emfatic, umflat’
bombastic
decadă f. v. deceniu
decadent, -ă adj. v. corupt declanşa vb. v. dezlănţui
decadenţă f. 1. declin, regres, declara vb. a spune, ’a afirma, a
degradare. ’ 2. depravare, corupţie, susţine, a comunica, a enunţa, a fixa
imoralitate declaraţie f. 1. comunicare, măr­
decalaj n. v. distanţă turisire, depoziţie, relatare, afirmaţie,
decanta vb. v. limpezi enunţ, expunere, expozeu, pre­
decapita vb. v. ucide zentare, memoriu. 2. manifest,
decava vb. v. ruina proclamaţie, program, comunicat,
decădea vb. 1. a regresa, a notificare,’ dare de seamă
scădea, a scăpăta. 2. a se deprava, a declasa vb. v. degrada
se strica declin n. regres, decădere, degra­
decăzut, -ă adj. 1. corupt, stricat, dare, decadenţă, apus, asfinţit,
imoral, degradat. 2. declasat, ruinat scăpătare
deceda vb. a muri, a sucomba, a declina vb. 1. a refuza, a respinge,
dispărea, a da ortul popii, a-şi da a renunţa, a abandona, a nu lua
duhul, a răposa asupra-şi. 2. a apune, a scăpăta, a
decedat, -ă adj. mort, răposat, coborî, a asfinţi
defunct, dispărut decoct n. v.’infuzie
deceniu n. decadă decola vb. a se ridica, a porni, a se
decent, -ă adj. v. cuviincios, înălţa, a pleca (un avion)
respectuos, sfios, politicos, pudic decolorat, -ă adj. v. spălăcit
decenţă f. politeţe, bună-cuviinţă, decoltat, -ă adj. 1. răscroit. 2. (fig)
respect, consideraţie indecent, necuviincios, fără perdea
decepţie f. dezamăgire, deziluzie, decomanda vb. v. anula
înşelare deconcerta vb. v. deruta
decepţionat, -ă adj. dezamăgit, deconecta vb. 1. a întrerupe, a
deziluzionat, înşelat, dezumflat decupla, a suprima, a suspenda, a
decerna vb. distinge, a conferi, a rupe legătura. 2. a se destinde, a se
acorda, a da (o distincţie) odihni, a se reface, a se recrea
deces n. moarte, dispariţie, re- decongela vb. v. dezgheţa
posare decont n. v. justificare
deci conj. aşadar, prin urmare, în decor n. 1. podoabă, decoraţie,
cosecinţă, aşa fiind, drept care, ornament, ornamentaţie. 2. cadru!
carevasăzică ambianţă, tablou, fundal
decide vb. a hotărî, a determina, a decora vb. 1. a ornamenta, a
stabili, a fixa împodobi. 2. a conferi, a da (o
decima vb. a masacra, a secera, a decoraţie), a medalia, a distinge, a
nimici, a ucide, a stârpi premia
decis, -ă adj. hotărât, categoric, decoraţie f. 1. destincţie, medalie,
indiscutabil insignă. 2. podoabă, ornamentaţie,
decesiv, -ă adj. hotărâtor, esenţial, ornament, decor
fundamental decortica vb. v. coji
decizie f. hotărâre, rezoluţie, decrepit, -ă adj. v. ramolit
sentinţă
decret n. v. hotărâre
decât prep. ca
decât adv. numai decreta vb. a hotărî, a dispune, a
decide, a impune; a proclama
74
decroşa vb. v. desprinde deforma vb. 1. a desfigura, a
decupla vb. v. deconecta denatura, a modifica, a strica, a
decurge vb. 1. a rezulta, a urma, a altera, a sluţi, a urâţi, a poci. 2. a
deriva a apărea, a reieşi, a proveni; minţi, a induce în eroare, a măslui, a
2 a se petrece, a se desfăşura, a se falsifica, a contraface, a mistifica, a
întâmpla, a evolua escamota
decurs n. v. răstimp defrauda vb. v. fura
deda vb. v. deprinde defrişa vb. v. curăţi
dedat, -ă obişnuit, familiarizat, defunct, -ă v. mort
deprins, adaptat, aclimatizat degaja vb. 1. a emana, a emite, a
dedesubt adv. jos, sub, din jos exala, a difuza, a răspândi, a
dedesubt n. v. taină împrăştia, a elimina. 2. a elibera, a
dedica vb. v. consacra debloca, a slobozi. 3. a debarasa, a
dedicaţie f. v. închinare scăpa, a descotorosi, a scutura.
dediţel’m brebenel
degajat-ă at# 1. răspândit, exalat,
dedubla vb. v. preface împrăştiat, eliberat. 2. liber, firesc,
deduce vb. a concluziona, a natural, nestânjenit, lejer, spontan,
conchide, a deriva, a desprinde, a simplu, dezinvolt, neîngrădit
trage o concluzie
degeaba adv. v. zadarnic
defalca vb. v. împărţi
degenera vb. v. degrada
defavorabil, -ă adj. v. neprielnic
degera vb. v. îngheţa
defăima vb. a ponegri, a calomnia,
deghiza vb. v. travesti
a huli, a desconsidera, a bârfi, a
blama, a denigra, a discredita, a deglutiţie f. v. înghiţire
ocărî, a compromite degrabă adv. v. repede
defect n. 1. lipsă, scădere, de­ degrada vb. 1. a strica, a distruge,
ficienţă, imperfecţiune, cusur, me­ a deteriora, a ruina, a altera, a
teahnă, hibă, neajuns, beteşug, viciu, declanşa, a degenera, a decădea, a
racilă, lacună, păcat. 2. deranjament, dărăpăna, a se deprecia, a pierde
stricăciune, dereglare, nefuncţionare, calitatea, a se devaloriza. 2. a înjosi,
defecţiune a dezonora, a compromite, a necinsti,
defecta vb. v. strica a discredita, a corupe
defecţiune f. v. defect degradare f. 1. înjosire, ruinare,
defel adv. deloc, nicidecum, decădere, regres, depreciere, uzare,
nicicum declasare. 2. corupţie, destrăbălare,
defensivă f. v. apărare înjosire
deferent, -ă adj. v. respectuos degreva vb. a reduce, a scuti, a
scădea, a micşora
deferenţă /: v. respect
deferi i/£. v. denunţa degusta vb. v. gusta
defetism n. v. demobilizare deja adv. chiar, încă, de pe acum
(atunci), în acest (acel) moment.
deficienţă f. v. neajuns
deficit n. v. pierdere dejecţie f. evacuare (reziduuri),
eliminare (fecale); scaun
deficitar, -ă'ar# v. absent
dejuca vb. v. zădărnici
defileu n. trecătoare, pas
definit vb. a califica dejun n. masă
definitiv,-ă adj. 1. hotărât, în­ dejurnă adj. de serviciu
cheiat, terminat, finisat. 2. irevocabil, delapida vb. v. fura
categoric, nestrămutat delator, -oare v. denunţător
definitiva vb. v. termina delaţiune f. v. denunţ
definitoriu, -ie adj. v. caracteristic delăsa vb. v. neglija
delăsător, -oare adj. indolent, demers n. intervenţie, acţiune
nepăsător, indiferent, apatic, pasiv, petiţie, cerere ’ ’ 1
tembel, imposibil demisie f. renunţare, plecare
delecta vb. v. desfăta abzicere, abdicare
delega vb. v. împuternici demite vb. a concedia, a destitui, a
delegaţie f. 1. procură, sarcină, da afară, a trimite la plimbare
mandat. 2. reprezentanţie, solie, demiurg m. zeitate, creator
misiune demâncare f. v. mâncare
delibera vb. v. chibzui dem n ,-ă adj. v. onest, cinstit,
deliberat adv. intenţionat, chibzuit, corect, ireproşabil, vrednic, cumse­
pregetat, liber-consimţit, voit. cade
delicat, -ă adj. 1. ales, fin, diafan, demnitar m. mărime, ştab, şef,
gingaş, graţios, firav, suav, elegant.2. dregător
distins, rafinat, deosebit, valoros, demnitate f. 1. onoare, autoritate,
remarcabil, preţios, excepţional. 3. ţinută, vrednicie. 2. rang, ierarhie,
politicos, manierat, prevenitor. 4. treaptă, dregătorie
sensibil, simţitor, emotiv, impre­ demobiliza vb. a descuraja, a
sionabil. 5. şubred, slăbuţ, maladiv, demoraliza, a dezorienta, a slăbi, a
prizărit, fragil, plăpând. 6 .’ anevoios, submina
dificil, penibil, greu demoda vb. v. învechi
delicatese f. alimente fine, alese, demon m. v. drac
rare demonetiza vb. v. devaloriza
delicateţe f. fineţe, gingăşie, demonic, -ă adj. diabolic, drăcesc,
suavitate, frăgezime, graţie, nobleţe, infernal, oribil, sinistru, execrabil
delicios, -oasă adj. v. savuros demonstra vb. 1. a dovedi, a
deliciu n. plăcere, desfătare, sa­ argumenta, a proba. 2. a manifesta, a
tisfacţie, încântare se solidariza
delict n. v. infracţiune demonstrant m. manifestant
delimita vb. 1. a circumscrie, a demonstrativ,-ă adj. 1. ilustrativ,
demarca, a ţărmuri, a hotărnici, a edificator, evident, clar, probat. 2.
mărgini a preciza, a fixa. 2.*a scurta, ostentativ, provocator
a restrânge, a separa demonstraţie f. 1. probă, dovadă,
delincvent m. v. infractor raţionament, argument, exhibiţie. 2.
delir n. 1. aiurare, rătăcire, haluci­ manifestaţie, miting, protest
naţie, tulburare mintală. 2. exaltare, demoraliza vb. a deprima, a de­
extaz, frenezie mobiliza, a descuraja, a dezola
delira vb. a aiura, a vorbi fără demult adv. cândva, odată,
control, a spune prăpăstii odinioară, de multă vreme, demult,
deloc adv. defel, nicicum, nicide­ altădată
cum denatura vb. v. deforma
deluros, -oasă adj. accident, ne­ denigra vb. v. ponegri
regulat denota vb. v. dovedi
demara vb. v. porni dens, -ă adj. 1. compact, îndesat,
demarca vb. v. delimita vârtos, consistent, tare, solid. 2.
demarcaţie f. delimitare, precizare, adânc, greu, de nepătruns
circumscriere dentist m. stomatolog
demasca vb. a dezvălui, a da pe denumi vb. v. numi
faţă, a arăta, a indica, a deconspira denunţ p. v. pâră
dement, -ă adj. nebun, smintit, denunţa vb. a pârâ, a reclama, a
alienat demasca, a informa, a deferi
demenţă f. v. nebunie denunţător m. v. delator
76
deoarece conj. fiindcă, pentru că, (fig.) nepotrivit, nelalocul său, ca
de vreme ce, din cauză că, dat fiind nuca în perete, necorespunzător,
faptul că inoportun
deocamdată adv. 1. acum, pentru deplin adv. 1. de tot, în întregime,
moment, momentan, până una-alta. pe de-a-ntregul, cu totul, complet. 2.
2. provizoriu în mod desăvârşit, perfect, neştirbit,
deocheat,-ă adj. 1. indecent, desăvârşit
necuviincios, decoltat, fără perdea. 2. deplinătate f. desăvârşire, per­
compromis, pătat, condamnat fecţiune, plenitudine, plinătate, in­
deodată adv. 1. pe neaşteptate, tegritate
brusc, instantaneu, subit. 2. simultan, deplânge vb. v. regreta
acum, concomitent, în acelaşi timp deplorabil,-ă adj. v. jalnic
deoparte adv. v. izolat deporta vb. v. surghiunui
deopotrivă adv. v. aidoma deposeda vb. a lua cu forţa, a
deosebi vb. 1. a diferenţia, a diferi, expropia, a acapara, a jefui, a fura
a se delimita, a se distinge, a se depozit n. 1. magazie, rezervor. 2.
demarca, a se desluşi, a se disocia. adunare, stocare, rezervă, acumu­
2. a se remarca, a se evidenţia, a lare, fond. 3. strat, sediment,
excela, a se ilustra depunere
deosebit,-ă adj. 1. diferit, aparte, depozita vb. 1. a înmagazina, a
felurit, divers, eterogen, variat, osebit, stoca, a acumula. 2. a se sedimenta,
pestriţ, divers. 2. extraordinar, a se depune, a se stratifica
nemaipomenit, ieţit din comun, ex­ depoziţie f. v. mărturie
celent, remarcabil, marcant, superior, depravat, -ă adv. v. corupt
ales, important, însemnat, extra, deprecia vb. v. degrada
select, rafinat, distinct, memorabil, depreciativ, -ă adj. defavorabil,
admirabil, eminent, excepţional, peiorativ, dispreţuitor
minunat, distins, depreciere f. degradare, devalori­
depana vb. v. repara zare, subminare, scădere, pierdere
departament n. minister, ad­ depresiune f. I. 1. vale, adâncitură,
ministraţie, sector pripor. 2. vârtej de aer. II (fig.)
departe adv. la distanţă tristeţe, mâhnire, melancolie, de­
depăna vb. 1. a înfăşură, a face primare, descurajare, ciclothemnie. III
ghem, a răsuci. 2. a înşira, a povesti, criză, declin (economic), devalorizare
a exprima depresiv, -ă adj. v. deprimant
depărtare f. v. distanţă deprimant, -ă adj. 1. demoralizant,
depăşi vb. v. întrece demobilizator, descurajator. 2. de­
depăşit, -ă adj. învechit, demodat, zolant, trist, sumbru, depresiv
vetust, perimat, banal, răsuflat, deprinde vb. 1. a obişnui, a
anacronic, ieşit din uz. încadra, a aclimatiza, a adapta, a
dependenţă f. v. subordonare familiariza, 2. a se deda, a se nărăvi.
dependinţe f. pl. atenanse, acaret, 3. a dresa, a învăţa.
accesorii deprindere, 'f. 1. adaptare,
depeşă f. telegramă, scrisoare, acomodare, aclimatizare. 2. însuşire,
mesaj, (înv.) zapiscă obişnuinţă, învăţ. 3. apucătură,
depinde vb. a aparţine, a fi legat comportare, conduită, maniere,
de, a fi subordonat, a atârna de moravuri, obiceiuri, purtare, năravuri,
depista vb. v. descoperi tabieturi
deplasa vb. v. mişca deprins, -ă adj. v. obişnuit
deplasat,-ă adj. 1. luxat, dislocat, depune vb. 1. a sedimenta. 2. a se
scrântit, dezarticulat, mutat, urnit; 2. pune, a se aşterne, a se aşeza. 3. a

77
spune, a mărturisi. 4. a prezenta, a descalifica vb. 1, a compromite
remite, a preda, a înmâna, a înfăţişa. dezaproba, a dezonora, a reproba ’o
5. a îndeplini, a face, a efectua, a a exclude, a elimina, a înlătura '
presta descărca /£. 1. a deşerta, a g0|j a
deraia /£. v. devia vida. 2. a trage, a slobozi, a declanşa
deranj n. 1. dezordine, ne­ (armă). 3. (fig.) a se deslăntui, a
orânduială, răvăşeală, harababură. 2. izbucni, a se uşura, a se revărsa, a
tulburare, stânjenire, incomodare da curs liber, a se confia, a se
deranja vb. 1. a răvăşi, a zăpăci, a destăinui
răscoli, a învălmăşi, a deregla. 2. a descătuşa vb. v. elibera
tulbura, a stânjeni, a încurca, a jena, descendent, -ă adj. v. coborâtor
a incomoda, a stingheri. 3. a se descendent m. urmaş, succesor
osteni, a se obosi, a face eforturi descendenţă f. succesiune, pos­
deranjam ent n. 1. dereglare, de­ teritate, urmaşi, moştenire
fect. 2. indigestie, diaree, tulburare deschide vb. 1. a desface, a
derapa vb. v. aluneca destupa, a descuia, a dezlega, a
derbedeu m. v. haimana desfoia, a dezlipi, a despica, a
derdeluş /?. săniuş sparge, a crăpa. 2, a tăia, a face o
deregla vb. v. strica incizie. 3. (fig.) a începe, a debuta, a
deretica vb. v. curăţa (se) naşte, a înfiinţa
deriva /£. v. decurge deschidere f. 1. spaţiu, perspec­
derivaţie f. v. anexă tivă. 2. despicătură, crăpătură, des­
facere, incizie. 3. început, inaugurare
deriziune f. v. derâdere
desch is,-ă adj. 1. (fig.) sincer,
derizoriu, -ie adj. v. neînsemnat
leal, onest. 2. neîngrădit, liber,
derâdere f. batjocură, bătaie de
accesibil. 3. luminos, clar, blond. 4.
joc, zeflemea, băşcălie, deriziune
direct, făţiş, vădit, manifest
dermă f. piele
descifra vb. v. citi
derogare f. abatere, excepţie, descifrabil, -ă adj. v.citeţ
eliberare de descinde vb. 1. proveni, a-şi avea
derula vb. v. desfăşura originea, a se trage din. 2. a coborî, a
deruta vb. a se descumpăni, a se da jos 3. a poposi, a trage la, a
induce în eroare, a dezorienta, a rămâne
înşela, a minţi, a amăgi, a trage pe descindere f. 1. coborâre, sosire.
sfoară, a păcăli, a zăpăci 2. vizitare, inspectare
derută f. v. încurcătură descâlci vb. v. descurca
des, deasă adj. 1. compact, dens, descânta vb. a fermeca, a meni, a
îngrămădit, înghesuit, bătut. 2. vrăji
repetat, frecvent; (adv.) adesea, de descoase vb. 1. a desface. 2. (fig.)
mai multe ori, în repetate rânduri. 3. a analiza, a iscodi, a ispiti, a cerceta,
repede, iute, grăbit a ancheta, a chestiona
desagă f. v. sac descolăci vb. v. desface
desărcina vb. v. elibera descompune 1. a desface, a
desăvârşi vb. 1. a perfecţiona, a destrăma, a dezmembra, a fracţiona,
săvârşi. 2. a împlini, a înfăptui, a a separa. 2. a se altera, a se strica, a
duce la bun sfârşit, a realiza, a se dezagrega, a râncezi, a fermenta,
termina a putrezi
desăvârşit, -ă 1. perfect, descongestiona v. elibera
excelent, ireproşabil, măiestrit, desconsidera vb. v. dispreţui
magistral. 2. complet, deplin, absolut, descoperi vb. 1. a dezvălui, a
total dezveli, a arăta, a revela, a scoate la

78
• ă- 2 a găsi, a afla, a detecta, a a destupa, a deşira, a dezlâna, a
,ufT1S a identifica, a prinde, a destramă, a despica, a dizolva, a
dePl a a născoci desfunda, a desţeleni, a decupla. 2. a
'^descoperire f. 1. dezvăluire, reve- descâlci, a descurca, a descoase, a
|are, reliefare. 2. invenţie, aflare, degaja. 3. a vinde, a oferi, a face
negoţ. 4. a anula, a rezilia, a
^descoperit, -ă 1. dezvelit, contramanda, a desfiinţa
,iber neacoperit. 2. (fig.) neapărat, desfacere f. 1.’ despărţire,
nesprijinit, vulnerabil, expus separare descompunere, dizolvare,
descotorosi vb. v. elibera dezor-ganizare. 2. desfiinţare,
descotoşmănî vb. v. dezbrăca anulare, reziliere. 3. vânzare,
descreierat, -ă adj. v. nebun lichidare
descreşte vb. v. scădea desfăşura vb. 1. a întinde, a derula
I//). " a aşterne, a desface. 2. (fig.) a se
pune, a înfăţişa, a relata, a carac­ petrece, a se perinda, a succeda, a
teriza, a contura, a zugrăvi, a schiţa, se înlănţui, a evolua. 3. a înfăptui, a
a trasa, a fixa efectua, a executa, a îndeplini, a
descriere /: evocare, prezentare, realiza
zugrăvire, oglindire, înfăţişare desfăta 1. a delecta, a răsfăţa,
descuama vb. a coji, a năpârli, a a încânta, a fermeca, a captiva, a
sejupui bucura. 2. a petrece, a se distra, a se
descuia vb. -v. deschide amuza, a se veseli
desculţ,-ă 5 ^ ’ în picioarele goale, defătare f. 1. plăcere, delectare,
descălţat, în durligi încântare, veselie, bucurie, deliciu,
descumpăni vb. v. zăpăci voluptate. 2. dezmăţ, corupţie,
descurajat, -ă adj. v. deznădăjduit decădere, destrăbălare, perdiţie
descurca vb. 1. a lămuri, a limpezi, desfide vb. v. sfida
a elucida, a descâlci, a netezi. 2. desfigura vb. v. sluţi
(fig.) a face faţă, a izbuti, a soluţiona, desfiinţa vb. a anula
a reuşi desfoia vb. v. deschide
descurcăreţ,-eaţă ar# 1. abil, desfrânare f. v. dezmăţ
iscusit, isteţ.’ 2. ’ activ, energic, desfrâu n. v. dezmăţ
întreprinzător, afacerist desfunda vb. a desface, a
deschide, a destupa
desemna vb. v. numi
d esfu n dat,-ă at# 1. destupat,
deseca vb. a asana, a seca, a
curăţi deschis. 2. desţelenit, arat. 3. im-
practicabiljnnămolit, de nestrăbătut
desena vb. 1. a creiona, a zugrăvi,
deshidratat, -ă adj. v. uscat
a schiţa, a contura, a trasa. 2. a
apărea, a ieşi în evidentă, a se deshuma vb. v. dezgropa
reliefa, a se profila designa vb. v. indica
deseori adv. v. adesea desigur adv. da, bineînţeles, de
deservi vb. 1. a servi, a executa, a acord, fără îndoială, fireşte, precis,
jace serviciu; a îngriji, a sluji. 2. a negreşit, neîndoielnic
ace un rău, a vătăma, a dăuna, a desim e f. 1. densitate. 2. desiş
dezavantaja desinenţă f. terminaţie (gram.)
desfaGc ^ ^ a descompune, a desiş h. arboret, ’ crâng, tufiş,
spnnde, a dezmembra, a despărţi, hălăciugă, bunget
desluşi vb. v. limpezi
det eZb'na’ a sePara> a iz0,a- a
de7^9’ 8 ^eschide, a descinge, a d e s lu ş it,-ă adj. 1. clar, limpede,
d6s af a’ a descheia, a despături, a lămurit, deschis, explicit. 2. răspicat,
Pacheta, a demonta, a deşuruba, precizat, apriat

79
despacheta vb. v. desface d esto in ic, -ă a r# vrednic
despăduri vb. a defrişa, a lăzui merituos, capabil, competent
îndemânatic, abil, priceput, de
despăgubi vb. a compensa, a
ispravă, experimentat, isteţ
răsplăti, a îndemniza, a recompensa,
destrăbălat, -ă adj. v. corupt
a gratifica
despărţi 1. a separa, a izola, a d estrăm at,-ă adj.* 1. deşirat,
disocia, a îndepărta, a delimita, a desfirat, desfăcut, rupt, distrus!
hotărnici, a răzleţi, a despica, a dezmembrat. 2. risipit, împrăştiat!
detaşa. 2. a renunţă, a (se) înstrăina, spulberat
a (se) desolidariza. 3. a divorţa destul adv. 1. deajuns, suficient. 2.
despărţitură f. v. ramificaţie berechet, prea mult. 3. (interj.) gata!
desperat, -ă v. deznădăjduit ajunge!, termină!, stop!, sfârşeşte!
desperecheat, -ă adj. descomple­ destupa vb. v. desfunda
tat, disparat, stingher desţeleni vb. a ara
despica vb. a crăpa, a sparge, a desuet, -ă at# v. învechit
spinteca, a deschide, a despărţi deşănţat,-ă adj. 1. imoral, corupt,
despletit, -ă adj. nepieptănat, destrăbălat, dezmăţat, trivial. 2. bizar,
necoafat, zbârlit ciudat, straniu, deşucheat
despot m. v. tiran deşelat, -ă adj. istovit, vlăguit,
despotic, -ă adj. tiranic, dictatorial, spetit, obosit
absolutist, arbitrar, samavolnic, deşert n. pustiu, pustietate
autocratic. deşert, -artă adj. 1. gol, vid, pustiu,
despre prep. de, cu privire la, în necultivat, nelocuit, nepopulat. 2.
legătură cu, referitor la, în ceea ce ireal, van, amăgitor, iluzoriu, za­
priveşte darnic, inutil
despresura vb. v. elibera deşertă vb. v. goli
desprinde vb. 1. a desface, a deşertăciune f. inutilitate, zădăr­
separa, a detaşa, a dezlipi, a rupe. 2. nicie, nimicnicie, nimic
a elibera, a scoate, a scăpa, a deşi conj. că, cu toate că, măcar
extrage. 3. a rezulta, a se contura, a că, chiar dacă
reieşi deşira vb. v. desface
despuia vb. 1. a dezbrăca, a deşirat,-ă adj. 1. destrămat,
dezgoli. 2. a extrage, a exercita. 3. a desfăcut, rupt, desfirat, stricat,
împila, a exploata, a prăda, a oprima dezlânat, 2. (fig.) lung, slab, osos
destăinui v. dezvălui deştept, -eaptă adj. 1. treaz,
neadormit, lucid. 2. inteligent, ager,
destin n. v. soartă
isteţ, spiritual, iscusit, priceput,
destina vb. 1. a hărăzi, a meni, a
dezgheţat, sprinten, capabil, în­
rândui, a sorti, a hotărî, a soroci. 2. a
demânatic, competent, abil
se consacra, a se devota, a se
dedica, a se dărui, a se închina deştepta vb. 1. a trezi, a scula. 2.
(fig.) a-şi da seama, a realiza, a
destinatar, -ă a # adresant
deveni conştient. 3. (fig.) a produce, a
destinaţie f. 1. scop, ţel, ţintă,
provoca, a stârni, a suscita
finalitate, funcţie. 2. loc (anumit),
sosire, terminus
deşteptăciune f. v. inteligenţă
deşucheat,-ă adj. 1. nebun, ţicnit,
destinde vb. v. odihni
smintit, într-o ureche. 2. dezmăţat,
destins, -ă adj. relaxat, odihnit,
destrăbălat, deşănţat, vulgar, trivial,
liniştit, tihnit obscen
destitui vb. a îndepărta, a da detaliu n. v. amănunt
afară, a concedia, a demite, a elibera, detaşa vb. 1. a desprinde, a
a desărcina, a restructura
despărţi, a izola, a separa, a dezlipi.
80
2 a muta, a deplasa, a schimba. 3. a
devize ^-Jozincă,slo9an- formulă
se dezice, a se distanţa
detaşabil adj. volant, mobil, sepa- h ârT n { m0nede străine’ cecuri
harţii de valoare, cambii
rabil, deplasabil devora vb. v mânca
detecta v. descoperi devota vb. v. consacra
detenţie f. 1. posesie, păstrare, devotament n. 1. fidelitate, ataşa­
-♦ănânire. 2. reţinere, arestare, ment, lealitate. 2. abnegaţie, dăruire
închidere dezinteres, tragere de inimă
deteriora vb. v. strica devoţiune f. evlavie, cucernicie
determina v b A . a cauza, a provo­ pietate
ca, a pricinui, a isca, a naşte, a devreme adv. timpuriu, degrabă,
produce. 2. a fixa, a preciza, a hotărî, din timp, curând
a decide, a stabili, a lămuri. 3. a dexteritate f. v. îndemânare
calcula, a măsura, a aprecia, a fixa dezacord n. v. neînţelegere
determinant, -ă adj. decisiv, dezagreabil, -ă adj. v. neplăcut
hotărâtor, categoric, esenţial, im­ dezagregare f. descompunere
portant dezamăgi vb. a decepţiona, a
detesta vb. v. dispreţui deziluziona, a înşela
destabil, -ă adj. v. dezgustător dezaproba vb. 1, a condamna, a
detonant m. explozibil, fulminant înfiera, a osândi, a reproba, a
detonaţie f. explozie, detunătură, repudia, a blama, a dezavua. 2. a nu
bubuitură fi de acord, a contrazice
detracat, -ă adj. v. dezechilibrat dezarmat,-ă adj. 1. neînarmat. 2.
detractor, -oare adj. defăimător, lipsit de voinţă, fără curaj, slab,
bârfitor, calomniator, ponegritor neputincios, fără ripostă
detriment n. v. pagubă dezarticulat,-ă adj. 1. dislocat,
detuna vb. a bubui, a exploda, a luxat. 2. (fig.) dezechilibrat, ţeapăn. 3.
trăsni neclar, bâlbâit, confuz
deturna vb. v. fura dezastru n. catastrofă, calamitate,
deţine vb. 1. a avea, a stăpâni, a nenorocire, năpastă, prăpăd, urgie
ocupa, a poseda. 2. a aresta, a dezastruos, -oasă adj. nimicitor,
închide, a reţine, a întemniţa ucigător, înfricoşător, catastrofal,
deţinut m. arestat, reţinut, pri­ groaznic, pustiitor
zonier, puşcăriaş, ocnaş dezavantaj n. defavor, de-
deunăzi adv. zilele trecute, acum favoare, inconvenient, neşansă,
câteva zile, nu de mult neajuns, handicap
devaliza vb. v. fura dezavua vb. v. dezaproba
devaloriza vb. a deprecia, a dezaxat, -ă adj. v. dezechilibrat
scădea, a pierde (valoarea) dezbate vb. v. discuta
devansa vb. a depăşi, a întrece, a dezbatere s.f. 1. discuţie, dialog,
trece înainte conversaţie. 2. analiză, cercetare,
devasta vb. 1. a distruge, a nimici, frământare, deliberare, raţionament
a ruina, a pustii. 2. a jefui, a prăda dezbăra vb. v. elibera
deveni vb. a ajunge, a se face, a dezbina vb. v. învrăjbi
Se preface, a se transforma, a se dezbinare f. dezacord, separare,
schimba, a se arăta, a ieşi despărţire, discordie, dispută, di­
dever n. v. vânzare vergenţă, ceartă, învrăjbire, conflict,
devia vb. 1. a abate, a muta, a contradicţie
schimba, a îndepărta, a merge dezbrăcat, -ă adj gol, despuiat,
«aturi. 2. (fig.) a 0 lua razna, a bate dezechipat, neîmbrăcat, nud
Câmpii, a divaga dezdoi vb. v. întinde

81
dezmierda vb. v. alinta
dezechilibrat,-ă adj. 1- descJ"JJ dezmierdare f. 1. alintare, mân­
pănit, dezorientat, tulburat, demorali­
gâiere. 2. răsfăţ, desfătare
zat, zăpăcit. 2. nebun, dezaxat,
dezminţi vb. v. nega
dement, alienat, deliu, ţicnit, de
screierat, detracat. 3. deficitar, in dezmorţit, -ă adj. dezgheţat, trezit,
reînviat
pagubă
rfezerta vb. V. fuqi deznădăjduit, -ă adj. desperat,
dezgheţat, -ă adj. v. isteţ descurajat, dezolat, exasperat
dezgoli V/?. a dezbrăca, a despuia, deznoda vb. v. desface
a dezveli deznodământ n. sfârşit, încheiere,
dezgropa vb. a deshuma, a final
exhuma, a scoate, a aduce la lumină dezobişnuit vb. v. dezvăţa
dezgust n. silă, greaţă, aversiune, dezola vb. v. întrista
scârbă, repulsie dezolant, -ă adj. v. deprimat
dezgusta vb. v. scârbi dezolare f. 1. mâhnire, tristeţe,
dezgustător, -oare adj. respin­ jale, întristare, descurajare. 2.
gător, neplăcut, repugnant, detestabil, singurătate, pustietate, pustiu
dfeplăcut, execrabil, dezagreabil, dezonoare f. v. necinste
oribil, scârbos, greţos, disgraţios dezonora vb. v. degrada
dezice vb. v. nega dezordine f. 1. neorânduială, haos,
deziderat vb. dorinţă babilonie, debandadă, zăpăceală,
deziluzie f. dezamăgire, decepţie, harababură, indisciplină. 2. revoltă,
insucces, amărăciune
răscoală, tuburare, răzmeriţă, răz­
dezinfecta vb. a purifica, a curăţa, vrătire
a steriliza, a flamba
dezorienta vb. v. deruta •
dezinteres n. 1. indiferenţă, apatie,
delăsare. 2. abnegaţie, dăruire dezorientare f. nesiguranţă, de­
devotament, generozitate rută, şovăială, descumpănire, de-
dezinvolt, -ă adj. v. degajat concertare, perplexitate
dezlănţui vb. a (se) declanşa, a dezrădăcina vb. v. stârpi
isca, a stârni, a porni, a pune în dezrobi vb. v. elibera
mişcare, a provoca, a determina, a dezumfla vb. a deziluziona, a de­
genera cepţiona, a dezamăgi
dezlănţuit, -ă furtunos, impetuos, dezvălui vb. 1. a descoperi, a dez­
năvalnic, nestăpânit, nestăvilit veli, a da la iveală, a arăta, a revela,
dezlega vb. v. desface a pune în lumină, a elucida, a
dezlegare f. 1. rezolvare, destăinui, a divulga, a mărturisi. 2. a
soluţionare, limpezire. 2. îngăduinţă, demasca, a divulga, a deconspira, a
aprobare, încuviinţare, permisiune, trăda
voie. 3. iertare, absolvire dezvăţa vb. v. debarasa
dezlipi vb. v. detaşa dezveli vb. v. descoperi
dezlânat, -ă adj. 1. scămoşat, dezvinovăţi vb. a (se) apăra, a
destrămat. 2. (fig.) prolix, confuz, (se) disculpa, a (se) justifica, a (se)
nebulos scuza
dezmăţ n. 1. destrăbălare, des- dezvolta vb. 1. a amplifica, a mări,
frânare, desfrâu, decadenţă, perdiţie, a extinde, a da amploare. 2. a creşte,
corupţie, depravare, imoralitate, per­ a evolua, a progresa, a avansa, a
versitate. 2. anarhie, dezordine, înainta, a propăşi. 3. a degaja, a
debandadă, haos, neorânduială emana, a produce, a emite, a radia
dezmembra vb. v. desface
dezvoltare /: 1. creştere, amplifi­
dezmetici vb. v. trezi
care, mărire, extindere, lărgire. 2.
82
„volutie, Progres, desfăşurare, 3. didahie f. predică, cazanie, omilie
fanare, producere radiere ovaţie
dezvoltat,-ă adj. 1. crescut, dieceză f. v. episcopie
mărişor răsărit. 2. avansat, evoluat, dietă f. I. regim (alimentar),
Civilizat,’ înaintat. 3. amănunţit, de­ cumpăt, post. II. adunare (legislativă),
taliat, temeinic parlament
diabolic,-a adj. 1. drăcesc, difamant, -ă adj. v. defăimător
diavolesc, satanic, infernal. 2. funest, diferend n. v. neînţelegere
oribil, primejdios, rău, crud, sadic, diferenţă f. 1. deosebire, ne­
viclean potrivire, discriminare. 2. rămăşiţă,
diac m. 1. dascăl, psalt, cântăreţ, rest
cantor. 2. grămătic, uricar, logofăţel, diferit, -ă adj. v. deosebit
copist dificil,-ă adj. 1. greu, anevoios,
diacronic,-ă adj. cronologic, evo­ complicat. 2. mofturos, capricios,
lutiv, istoric susceptibil, nemulţumit. 3. exigent,
diafan, -ă adj. străveziu, pretenţios, dur
transparent, subţire, fin, delicat, dificultate f. 1. greutate, ane-
aerian, eterat voinţă, inconvenient, neajuns. 2.
diagnostic n. v. diagnoză piedică, obstacol, rezistenţă, im­
diagnoză f. rezultat (medical), pediment
diagnostic, indicaţie, precizare diform, -ă adj. v. urât
diagonal, -ă adj. oblic, înclinat, difuz, -ă adj. v. împrăştiat
curmeziş, cruciş difuza vb. v. răspândi
diagramă f grafic dig n. baraj, stăvilar, zăgaz
dialect n. vorbire, grai digera vb. a mistui, a măcina, a
dialog n. v. conversaţie asimila
dialoga vb. v. discuta digresiune f. divagare, parafraze,
diaree f. v. indigestie adaos, paranteză
diastază f. amilază, enzimă, fer­ dihanie f. 1. fiară, jivină, bestie,
ment lighioană, sălbăticiune. 2. namilă,
diatribă f. v. pamflet monstru
diavol m. v. drac dihonie f. v. neînţelegere
dibaci, -ce adj. v. iscusit dijmă f. v. impozit
dibăcie f. iscusinţă, îndemânare, dijmui vb. 1. a taxa, a pune bir, a
pricepere, măiestrie, abilitate impozita. 2. a sustrage, a şterpeli, a
dibui vb. 1. a bâjbâi, a pipăi, a or­ fura
becăi, a tatona. 2. a afla, a găsi, a dilata vb. v. mări
sesiza, a intui dilemă f. alternativă, încurcătură
dichis n. v. găteală diletant, -ă adj. amator, improvizat,
dichisi vb. v. găti superficial
dicta vb. (fig.) a impune, a ordona, diligent, -ă adj. v. silitor
a obliga, a prescrie, a porunci, a diligenţă f. 1. poştalion. 2. sâr-
determina guinţă, osterteală, hărnicie, zel
dictatorial, -ă adj. despotic, sama- diluat,-ă adj. 1. subţiat, lungit,
volnic, tiranic, satrapie micşorat, slăbit. 2. (fig.) dezlânat,
. dicton n. maximă, zicătoare, afo- prolix, confuz, încurcat
rism, adagiu, cugetare, apoftegmă dimensiune f. mărime, întindere,
dicţiune f. rostire, pronunţare, ar- calibru, gabarit, volum
tlcu[are, intonaţie dimie f. postav, pănură, stofă,
didactic, -ă adj. şcolar, şcolăresc ţesătură

83
diplomă f. 1. certificat, atestat
diminua vb. a micşora, a reduce, a
patalama. 2. document, zapis, uric
împuţina, a slăbi hristov. 3. distincţie, premiu
dimpotrivă adv. contrar, opus
direct,-ă 1.{a d j) drept, neocolit,
diferit, antitetic fără ocol. 2. {adv.) de-a dreptul,
dimpreună adv. laolaltă, împreuna,
drept, franc, fără înconjur, făţiş,
solidar nemijlocit
din prep. 1. de la, dinspre, dintru,
directivă f. v. indicaţie
dintre. 2. de, cu
direcţie f. 1. sens, orientare, curs,
dinadins adv. anume, intenţionat,
perspectivă 2. conducere, şefie
înadins, voluntar
dirigui vb. v. dirija
dinafară adv. exterior
dirija vb. a conduce, a călăuzi, a
dinainte adv. 1. înainte, în faţă. 2.
îndruma, a îndrepta, a orienta, a
preliminar, introductiv
ghida, a povăţui
dinaintea prep. în faţă, înaintea,
disc n. 1. placă. 2. talger, taler
înainte de
discerne vb. v. deosebi
dinamic, -ă adj. energic, activ,
disciplinat,-ă adj. v. ordonat
forte, impulsiv, dezlănţuit, impetuos
disciplină f. 1. ordine, rânduială,
dimanică f. mişcare, forţă, dezvol­
regulă. 2. supunere, ascultare, con­
tare, energie, creştere, evoluţie
formare. 3. domeniu, ramură, sector.
dinamism n. putere, forţă, energie,
4. materie, ştiinţă, obiect
vigoare, vitalitate
discipol m. 1. elev, ucenic, în­
dinamiza vb. v. stimula
văţăcel, novice. 2. continuator, adept,
dinapoi adv. v. înapoi
urmaş
dinapoia prep. îndărătul, înapoia,
discontinuitate f. intermitenţă, ine­
în spatele, în partea din urmă, după
galitate, întrerupere
dinăuntru adv. (în) interior, intern
discordant, -ă adj. nepotrivit, dis­
dincoace adv. aici, în partea
tonant, nearmonios
aceasta
discordie f. v. neînţelegere
dincolo adv. în cealaltă parte, în discredita vb. v. compromite
partea opusă, dimpotrivă
discrepanţă f. v. nepotrivire
dincotro adv. din care direcţie? din discret,-ă adj. 1. rezervat, reţinut.
ce parte? de unde? 2. şters, estompat, nereliefat
dindărăt adv. dinapoi, din urmă, discriminare f. deosebire,
din spate, posterior diferenţă, distincţie
dindărătul prep. v. dinapoia disculpa vb. v. dezvinovăţi
dineu n. cină discurs n. cuvântare, alocuţiune,
dinspre prep. de la, din expunere, conferinţă, logos
dintâi num. - v. întâi discursiv, -ă v. împrăştiat
dinte m. 1. colţ, vârf. 2. zimţ. 3.
discuta vb. 1. a convorbi, a con­
măsea
versa, a sta de vorbă, a dialoga. 2. a
dintotdeauna adv. totdeauna,
dezbate, a analiza, a delibera
mereu, neîntrerupt
discutabil, -ă adj. 1. controversat,
dintre prep. printre, între, din
îndoielnic, nesigur, aproximativ. 2.
dintru prep. din
contestabil, incert, litigios
dinţat,-ă adj. crestat, zimtat, cu
dinţi discuţie f. 1, convorbire, conver­
saţie, dezbatere, dialog. 2. contro­
dionisiac, -ă adj. bahic, desfătător
versă, dispută, altercaţie, litigiu,
dioramă f. v. panoramă
sfadă, ceartă
diplomat,-ă adj. dibaci, abil
iscusit, calculat diseca vb. 1. a tăia, a spinteca. 2.
a analiza, a cerceta, a pătrunde
84
binare f împrăştiere, difu- dispută f. 1. controversă, ceartă,
■ffdtepersare. răspândire disensiune, dezacord, diferend. 2!
Z'U(Psensiune f.v. neînţelegerecompetiţie, întrecere, partidă
distant, -ă adj. 1. rezervat, neso­
dteinw trie^ asimetrie, dezechili- ciabil, necomunicativ, rece. 2. depăr­
brare, inegalitate tat, distanţat
disimula vb. v. a ascunde distanţa vb. a se depărta, a se
r disimulat, -ă a # camuflat, tăinuit, detaşa, a întrece
mascat, deghizat, travestit, ascuns, distanţă f. 1. depărtare, interval,
fals, ipocrit spaţiu, întindere. 2. diferenţă, deose­
disipare f. v. împrăştiere bire, nepotrivire
disjunctiv, -ă a # v. alternativ distinct, -ă adj. deosebit
disloca vb. v. deplasa distinctiv, -ă adj. v. caracteristic
disocia vb. v. despărţi distincţie f. 1. deosebire, discrimi­
disonanţă £ v. nepotrivire nare, diferenţă. 2. fineţe, eleganţă,
disparat! -ă v. răzleţ rafinament. 3. premiu, recompensa,
dispariţie £ pieire, stingere, decoraţie, semn onorific
moarte distinge vb. v. deosebi
dispărea vb. v. pieri distins, -ă adj. deosebit, ales, re­
dispensa vb. 1. a renunţa, a se marcabil, ilustru, eminent, fin, nobil,
lipsi de. 2. a scuti, a uşura valoros
dispensar n. policlinică distonant, -ă adj. v. nepotrivit
dispensă m. scutire, permisie distra vb. v. înveseli
dispersa vb. v. împrăştia distractiv, -ă adj. v. vesel
displăcea vb. a-i repugna, a-i fi distracţie f. 1. amuzament, diver­
neplăcut, a nu fi pe plac tisment, petrecere, veselie. 2. ne­
dispnee f. sufocare, înecăciune atenţie, absorbire, absenţă
disponibil, -ă adj. v. liber distrat, -ă adj. neatent, absent,
disponibilitate f. adaptabilitate, absorbit, pierdut, împrăştiat, căscat
concordanţă, consimţământ, aplicaţie distribui vb. 1. a împărţi, a repar­
dispozitiv n. mecanism tiza, a destina, a da, a eşalona. 2. a
dispoziţie 1 1. hotărâre, ordin, aranja, a aşeza, a clasa, a dispune, a
poruncă, normă, indicaţie. 2. al­ orândui, a ordona
cătuire, construcţie, constituţie. 3. distribuţie f. 1. împărţire, re­
toane, chef, gust, aplicaţie, pofta partizare, distribuire. 2. alcătuire,
dispreţ n. desconsiderare, nesoco­ aşezare, aranjament, dispunere,
t i , subapreciere structură, ansamblu, grupare
dispune v b A . a hotărî, a decide, a district n. ţinut, comitat, sector,
J * n d a , a ordona, a prescrie. 2. a cartier
Poseda a avea. 3. a birui, a bate, a distructiv, -ă adj. v. nimicitor
diii'H?6’ 4' 8 aranJa > a clasa, a orân- distrugător,-oare adj. nimicitor,
V a§eza, a potrivi devastator, dezastruos, pustiitor,
Jjjspunere f. v. aranjament ruinător
distruge vb. v. nimici
1> VeSel’ SatisfăGUt-
' 2- (fi9 ) ameţit, beat, afumat distrus,-ă adj. 1. nimicit, ruinat,
disput dărâmat, desfiinţat, spulberat, năruit.
c°ntra7i 3 Vt>' 1" a se cor>frunta, a se
2. (fig.) epuizat, doborât, zdrobit,
a avea i ? ’ a se certa’ a contesta. 2.
terminat
d'sputaia f e desfă§ura- a se juca
ditai adj. mare, coşcogea, ditamai
^ înverşunai aPfi9' ^ ditamai adj. v. ditai

85
doamnă f. 1. cucoană, soţie. 2
ditirambic, -ă adj. 1- e 9 ’ stăpână
entuziast, superlativ. 2. retoric,
doar adv. 1. abia, numai. 2. exclu­
umflat, emfatic siv, singur. 3. poate, probabil
diurn, -ă adj. v. zilnic „ dobitoc m. 1. vită, lighioană, ani­
divaga vb. a se abate, a se depăr­
mal. 2. om prost, tâmpit
ta, a devia, a vorbi aiurea, a bate
dobitocie f. prostie
câmpii dobândă f. 1. procent, camătă. 2.
divagaţie f. digresiune, excurs,
câştig, folos, profit, beneficiu
ocol, deviere, divagare
dobândi vb. a primi, a câştiga, a
divan n. 1. canapea, sofa,
obţine, a procura, a găsi, a face rost
dormeză. 2. (înv.) sfat, adunare,
doborî vb. "\. a prăvăli, a răsturna,
consiliu. 3. judecată, proces
a trânti, a prăbuşi, a dărâma. 2. a
divă f. vedetă, star, stea
răpune, a distruge, a înfrânge, a
divergent, -ă adj. diferit, deosebit,
nimici, a desfiinţa, a stârpi. 3. a birui,
contrar, contradictoriu
a copleşi, a lichida, a învinge
divergenţă f. v. neînţelegere
doc n. 1. ţesătură (groasă). 2.
divers, -ă adj. v. deosebit
magazie, antrepozit, siloz. 3. bazin
diversificare f. variaţie, ramificare
(port). 4. feribot, pod plutitor
diversitate f. felurime, pluralitate,
docar n. trăsură (mică), căruţă
variaţie
docil, -ă adj. supus, ascultător,
diversiune f. v. abatere
obsedient
divertisment n. v. distracţie
doct, -ă adj. erudit, învăţat, infor­
divide vb. v. diviza mat, ştiutor, savant
divin,-ă adj. 1. dumnezeiesc, doctor m. medic
sfânt, ceresc, celest. 2. bisericesc, doctoral, -ă adj. academic, erudit,
religios. 3. (fig.) minunat, încântător, savant, grav, pedant, solemn
admirabil
doctorie f. medicament, leac,
divinitate f. 1. Dumnezeu, zeu. 2. remediu, elixir
pronie, providenţă, dumnezeire
doctrină f. teorie, învăţătură,
diviniza vb. v. adora sistem (conceptual), teze
diviza vb. 1. a împărţi, a divide, a
document n. act, înscris, text,
fracţiona, a distribui, a eşalona, a mărturie (scrisă)
repartiza, a fisiona. 2. a scinda, a
documentare f. 1. informare, cer­
fragmenta, a despărţi, a dezbina, a
cetare. 2. probă, dovadă, argumen­
separa, a tăia, a segmenta
tare
divizie f. 1. mare unitate militară. 2.
documentat, -ă adj. 1. cunoscător,
comandament. 3. categorie sportivă
informat, pregătit. 2. motivat, înte­
diviziune f. v. împărţire
meiat, argumentat, temeinic
divorţ n. despărţire, desfacere,
dogar m. butnar
separare
dogit,-ă adj. răguşit, neclar
divulga vb. a da în vileag, a da pe
faţă, a destăinui, a dezvălui, a dogmă f. principiu, învăţătură, teză
mărturisi (indiscutabilă), habotnicie
disgraţiat, -ă adj. desconsiderat, dogmatic,-ă adj. rigid, habotnic,
dispreţuit, subestimat, subapreciat conformist, ilogic
disgraţie f. desconsiderare, repu­ dogoare f. arşiţă, dogoreală, căl­
diere, neglijare dură excesivă
dohot n. gudron
disgraţios, -oasă adj. v. neplăcut
dizolva vb. 1. a topi, a dezagreg dogorâtor,-oare adj. fierbinte,
2. a desfiinţa, a anula arzător, ardent
doică f. dădacă
86
Hoini t * a cânta, a hori doniţă f. cofă, şiştar, găleată
mustrare donjon n. turn
doeni vb.a mustra, a certa, donjuan
a m. v. crai
«instrului, a dăscăli dop n. stupuş
mdoldora a
d
j.tixit, îndesat, plin, d o r n. 1. dorinţă, aspiraţie,
încărcat, burduşit năzuinţă, tendinţă, pornire, jind, jin­
doleanţă tîv. dorinţa duire. 2. alean, jale, nostalgie, melan­
doliu n. jale, jelanie, deplângere colie, apăsare
dolofan, -ă adj. durduliu, rotofei, dori vb. 1. a râvni, a aspira, a
qrăsut, grăsan, plin nă'zui, a viza, a pofti, a jindui, a tinde.
dom n. catedrală, basilică 2. a cere, a voi, a plăcea. 3. a ura
domeniu n. 1. latifundiu, moşie, dorinţă f. 1. poftă, râvnă, doleanţă,
proprietate. 2. sferă, ramură, sector, năzuinţă, deziderat, aspiraţie. 2.
tărâm, câmp, cerc iubire, imbold, pasiune. 3. vrere, exi­
domestic, -ă adj. casnic, familial, genţă, postulat, cerere
gospodăresc dormeză f. v. divan
domestici vb. v. îmblânzi dormi vb. a-şi face somnul, a aţipi
domicilia vb. v. locui dormita vb. a moţăi, a picoti, a
domiciliu n. locuinţă, casă, cămin aţipi
domina vb. 1. a stăpâni, a dornic, -ă adj. doritor, amator,
controla, a fi stăpân. 2. a dispune, a iubitor, râvnitor, avid, setos, lacom,
prevala, a predomina, a se impune ahtiat
dominant, -ă adj. 1. preponderent, dorobanţ m. ostaş, soldat, in­
precumpănitor, relevant. 2. specific, fanterist, curcan, taraban
caracteristic, definitoriu, particular dos n. spate, şezut, fund
domn m. 1. stăpân, posesor, dosi vb. v. ascunde
jupân. 2. domnitor, voievod, prinţ, dosire f. ascundere, tăinuire,
rege, monarh. 3. om bogat, aristocrat, şterpelire, sustragere, pitire
boier, nobil. 4. Dumnezeu, Isus dosnic, -ă adj. retras, dosit,
Hristos, Autoputernicul, Providenţa, lăturalnic, ferit, izolat
Ziditorul. 5. (înv.) orăşan, târgoveţ. 6. dospeală f. aluat, plămadă, covă-
bărbat, soţ seală, plămădeală, fermentare
domni vb. v. stăpâni dospi v b . \ . a creşte, a fermenta, a
domnie f. 1. stăpânire, cârmuire, se umfla. 2. (fig.) a mocni, a coace
guvernare, dominaţie, putere. 2. dota vb. v. înzestra
scaun, coroană, sceptru dotat, -ă adj. capabil, destoinic, în­
domnitor m. v. domn zestrat, vrednic, competent, valoros,
domniţă f. v. prinţesă priceput
domol,-oală adj. 1. potolit, calm, dovadă f. v. mărturisire
S?’ stăpânit, încet, alene, liniştit, dovedi vb. 1. a demonstra, a
and> blajin. 2. paşnic, aşezat, tem- adeveri, a proba, a atesta, a
P^at, moale, dulce, moderat, slab mărturisi, a arăta, a vădi, a denota, a
domoli vb. 1. a linişti, a potoli, a ilustra. 2. a învinge, a birui, a răpune,
odera, a tempera, a calma, a îm- a întrece. 3. a termina, a isprăvi, a
mântui, a prididi, a răzbi
stn?21, a astâmPăra. 2. a înfrâna, a
di n1, a stăvili. 3. a se atenua, a dovedit,-ă adj. adeverit, demon­
strat, confirmat, probat, atestat
rări nU^’ a se reduce- a micşora, a
■a descreşte, a slăbi, a se muia dovleac m. bostan
d°na vb. v. da doza vb. v. potrivi
d0M i e ^ v . dar dozaj n. v. potrivire
a°ndăni vb. v. bombăni doxă f. v. minte

87
drege vb. 1 . a repara, a îndrepta a
drac m. diavol, demon, satana, depana, a îmbunătăţi, a reface. 2.' a
ucigă-l toaca, aghiuţă, " " sever, întrema, a înviora, a restabili, a întări,
draconic, -a adj. asP a înzdrăveni
nemilos, dur, tiranic, drastic drena vb. v. seca
drag, -ă adj. v. iubit drept adv. v. direct
dragoman m. v. interpret drept n. 1. indemnizaţie, retribuţie.
dragon m. v. balaur 2. competenţă, cădere, calitate,
dragoste f iubire, afecţiune,
autoritate
ataşament, simpatie, pasiune drept, dreaptă adj. 1. direct,
drajeu n. 1. zaharicală, cofeturi,
rectiliniu, orizontal. 2. vertical, în
pralină. 2. pilulă picioare, neînclinat. 3. corect, just,
dram n. fărâmă, crâmpei, pic, strop
integru, cumsecade, moral, cinstit,
dramatic, -ă (fig.) zguduitor,
franc, curat, deschis. 4. exact,
impresionant, mişcător, emoţionant
dramatism n. tensiune, încordare, adevărat, nesmintit. 5. autentic, veri­
zbucium, confruntare tabil
dramă f. v. nenorocire dreptate f. echitate, corectitudine,
draniţă f. şindrilă, şiţă cinste, omenie, adevăr, justeţe,
drapa vb. v. acoperi obiectivitate, nepărtinire, integritate’
drapel n. steag, flamuri, stindard dres n. 1. suliman, fard, cosmetică.
draperie f. v. perdea 2. mirodenii, condimente
drastic, -ă adj. v. aspru dres, dreasă adj. 1. reparat,
drăcesc, -ească adj. diavolesc, refăcut, depanat. 2. condimentat,
diabolic, infernal, oribil aromat
drăcie f. 1. minunăţie, ciudăţenie, dresa vb. a deprinde, a învăţa, a
bazaconie, drăcărie. 2. ştrengărie, forma
poznă, blestemăţie, năzbâtie, drăco­ dresor m. îmblânzitor
venie. 3. (fig.) farmec, vrăjitorie dric n. 1. car mortuar. 2. miez,
drăcos, -oasă adj. v. neastâmpărat centru, mijloc, toi
drăcovenie f. v. drăcie dricar m. cioclu
drăcui vb. v. înjura dril n. doc, pânză
drăgălaş, -ă adj. v. drăguţ drişcă f. făţuitoare, netezitor
drăgaică f. 1. sânziene. 2. iarma­ drişcui vb. a netezi, a făţui
roc, bâlci droaie f. mulţime, ceată, grup,
drăgăstos, -oasă adj v. afectuos grămadă, gloată, duium, liotă
drăgosti vb. v. alinta drob m. 1. grunz, bolovan, bulgăre.
drăguţ,-ă adj. 1. drăgălaş, fru­ 2. măruntaie (de miel)
muşel, graţios, atrăgător, gingaş drog n. stupefiant
plăcut, agreabil, estetic, amuzant. 2.
dr?jdie f. 1. maia, plămadă, levură.
gentil, amabil, curtenitor, prevenitor 2 . rămăşiţă, rest, reminiscenţă. 3.
serviabil
drăguţ m. v. iubit rachiu, ţuică, alcool. 4. (depr.) ol’eavă,
drămui vb. v. măsura lepădătură, gunoi
drămuire f 1. cântărire, cum­ dropică f. hidropizie
pănire, chibzuire. 2. zgârcente droşcă f. birjă, trăsură
egoism M e"'e, drug bară, rangă
ş e f e9ător ™ demnitar, conducător, d fugă f. 1. fUs. 2. ştiulete, codan
n‘ cale- drumeag, cărare,
Poteca. 2. stradă, şosea, alee. 3.
funcţie, treaptă ran9> friprtr^arcurS| itinerar, traseu. 4-
P ■) deplasare, călătorie, voiaj
88 rumeţ ni. călător, voiajor
f turism, călătorie, , vivajuc;. V. m ut
drurr»eţ'e "'uuicicu, jainic, trist,
melancolic, dureros
exciţi® camionetă, microbuz. 2. duium n. v. droaie
du- arest, temniţă, închisoare dulamă f. suman, cojoc, şubă
PuŞCh f ^ 1- a tăbăci' a argăsi' 2 ‘ a dulap m. 1. scândură, blană 2
d“ ,ia a se topi scrano,°b, leagăn. 3. garderob!
se^fos -oasă adj. suspect, m-
dotlnic, 'nesigur, incert, echivoc, dulău m. câine
dulce adj; 1. (fig.) plăcut, agreabil,
"S w u fl-v. îndoială gingaş, drăgălaş, frumos, drăguţ,
dubla vb. 1. a îndoi, a duplica, a sirî 1paî ic- 2 - odihnitor, calm, liniştitor!
dedubla. 2. a căptuşi mângâietor, blând, duios. 3. moderat!
dublă/: baniţa temperat, stins, suav
dublură/: căptuşeala dulceag, -ă adj. 1. îndulcit, fad,
ducă f plecare, pornire searbăd. 2. mieros, fals, prefăcut
duce vb. t a purta, a căra, a dulceaţă f. 1. bucurie, încântare,
transporta. 2. a conduce, a călăuzi, a fericire. 2. blândeţe, bunătate,
îndrepta, a ghida. 3. a merge, a se duioşie, bunăvoinţă. ’ 3. plăcere,
mişca, a se deplasa, a trece, a pleca, voluptate, desfătare’
a colinda, a cutreiera. 4. a trăi, a dulgher m. tâmplar
petrece, a vieţui. 5. a îndura, a dulie f. fasung
suporta, a suferi, a răbda 6. a amăgi, dumbravă f. crâng
a ademeni, a înşela, a minţi, a păcăli, dumeri vb. v. lămuri
a prosti, a momi dumica vb. v.fărâmiţa
dudău n. 1. cucută. 2. buruiene, dumitriţă f. tufănică
bălării dumnealui pron. dânsul, el
dudui vb. 1. a bubui, a se cutre­ dumneata pron. dumneavostră,
mura, a se zgudui, a clătina. 2. a mata
arde, a vui dumnezeiesc, -iască adj. minunat,
duduie /î domnişoară, domniţă, superb, splendid, divin, ceresc,
duducă zeiesc
duel n. 1. luptă, confruntare. 2. dumnezeire f. divinitate, pronie,
(fig.) altercaţie, ceartă, controversă Dumnezeu, providenţă, Domnul, cerul
duet n. duo dună f. coamă, ’ dâmb, movilă,
dugheană f. băcănie, prăvălie colnic
duh n. 1. arătare, fantomă, nălucă, dunărean, -ă adj. danubian
stngoi, stafie. 2. suflet, spirit. 3. inteli- dungat, -ă adj. vărgat, bălţat, ze-
genţă, minte, capacitate, intelect, brat, reiat
înţelepciune. 4. haz, umor, ironie, dungă f. 1. 'linie, cută, încreţitură,
sare şi pjper muchie. 2. margine, latură. 3. coastă,
duhoare f miasmă, miros (greu), fâşie, dâră
l ? Cat'.aer-Tnchis, putoare duo n. v. duet
după prep. 1. îndărătul, în dosul,
tuai ° Vnic n- confesor, preot, spiri-
înapoia. 2. dincolo de, mai departe
de 3. în urma, pe urma. 4. potrivit cu,
fleteUsc°Vnicesc’ -ească adj- 1. su-
în conformitate cu, la fel cu, ţinând
bisehcig lntual- 2- preoţesc’ religios, seama de, având în vedere, în raport
cu, pe măsura, în proporţie cu
i* p r i° n adJ- 1. emoţionant,
Patetic i , î înduioşător, mişcător, duplica vb. v. dubla
duplicat n. copie
'Ubitor' tann Ur^to.r‘ sentimental,
aru. mângâietor, afectuos, duplicitate f. v. făţărnicie
89
dur, -ă adj. v. aspru
dura vb. 1. a persista, a rezista, a
dăinui, a continua, a se menţine. 2. a
făuri, a construi, a face, a clădi, a
zidi, a edifica
durabil, -ă trainic, viabil,
rezistent, solid
durată f. perioadă, răstimp, timp
durduliu, -e adj. v. dolofan
durea vb. a resimţi, a suferi, a fi
mâhnit, a se întrista, a se chinui
durere f. suferinţă, întristare, mâh­
nire, chin, amărăciune, jale, amar,
obidă
dureros, -ă adj. 1. întristător,
nenorocit, jalnic, chinuitor, amarnic.
2. trist, melancolic, duios
durifica vb. a se întări
duritate f. 1. rezistenţă, tărie,
soliditate. 2. asprime, răutate, brutali­
tate, neomenie
duruitoare f. cascadă
dus, -ă adj. 1. (fig.) absent, îngân­
durat, preocupat, absorbit, pierdut. 2.
păcălit, ademenit, amăgit, prostit,
trişat
duşcă f. înghiţitură, sorbitură
duşman m. vrăjmaş, inamic, ad­
versar, potrivnic
duşmăni vb. v. urî
duşmănie f. ură, vrăjm ăşie, ostili­
tate, adversitate
duşmănos, -oasă adj. potrivnic,
inamic, ostil, vrăjm aş
duşumea f. pardoseală, podea
duză f. 1. ajutaj. 2. filieră
eben m. abanos echivala vb. egala, a egaliza, a
ebenin, -ă adj. negru, întunecat face la fel
ebrietate f. v. beţie echivalent, -ă adj. egal, deo­
ebuliţie f. v. fierbere potrivă, identic, de o seamă, la fel,
echer n. colţar, dreptar asemenea
echilibra vb. 1. a cumpăni. 2. a echivoc, -ă adj. neclar, ambiguu,
(se) compensa, a contrabalansa, a discutabil, confuz, dubios
(se) egala, a se pondera eclam psie f. convulsie
echilibrat, -ă 1. cumpănit, eclatant, -ă adj. 1. impresionant,
ponderat, chibzuit, socotit, moderat, frapant, răsunător, zgomotos, izbitor,
potolit, măsurat, temperat, calm, bătător la ochi. 2. strălucitor, fastuos,
liniştit, calculat. 2. proporţionat, falnic, lucitor, splendid
armonios, simetric, concordant eclectic, -ă adj. v. selectiv
echilibru n. 1. cumpănă, stabili­ ecleror m. cercetaş
tate, statornicie. 2. (fig.) linişte, îm­ ecleziastic, -ă adj. bisericesc,
păcare, tihnă, armonie, pace, clerical, preoţesc, popesc
seninătate eclipsa vb. A. a întuneca, a umbri,
echimoză f. vânătaie a pune (a lăsa) în umbră, a obnubila
echipa vb. 1. a înzestra, a dota, a 2. (fig.) a întrece, a depăşi, a
utila, 2. a (se) îmbrăca surclasa
eclipsă f. întunecare, întunecime,
echipaj n. 1. suită, alai, escortă. 2.
caleaşcă, trăsură umbră, obscuritate
ecologie f. sănătatea mediului
echipament n. efecte, îm­
brăcăminte econom , -oamă adj. strângător,
păstrător, cumpătat, cumpănit,
echipă f. grup, formaţie
chivernisit, socotit
^ i t a b i i , -ă adj. just, drept, cins econom ic, -ă adj. convenabil,
orect; imparţial, obiectiv avantajos, mai ieftin
omenie346 f drepiate’ Justiţ econom ie f. 1. agoniseală, ago­
nisire, rezervare, fonduri, bani. 2.
echitaţie f călărie cumpătare, chibzuială, măsură,

91
efectuare f. înfăptuire, săvâr*'
moderaţie, înfrânare. 3. realizare, îndeplinire, executare Şlre’
orânduire, alcătuire compoz e efemer, -ă adj. v. trecător
structură, compunere, c0^ u - efemeră f. v. rusalcă
organizare. 4. gospodărire, adminis
efeminat, -ă adj. moleşit, |ene
tratie, conducere molatic, lasciv, corupt ’
economisi vb. a aduna, a acu­
efervescent, -ă adj. (fig) clocotitor
mula, a agonisi, a chivernisi,
agitat, înflăcărat, tumultos, înf0cat’
strânge , pasionat, aprins, fierbinte, ardent '
ecou n. 1. răsunet, vibraţie. 2. (fig.)
efervescenţă f. v. fierbere
vâlvă, zvon, vorbe
ectenie f. rugăciune, slujba eficace adj. eficient, activ, folositor
util, operativ, practic, productiv
(religioasă)
ecuaţie f. problemă, chestiune eficacitate s. f. eficienţă, randa­
ecumenic, -ă ddj. universal, ment, operativitate, productivitate,
folos
general
ecvestru, -ă ddj. călare, de călăreţ eficient, -ă adj. v. eficace
edec n. 1. odgon, funie. 2. obiect, eficienţă f. v. eficacitate
valoare efigie f. imagine, chip, arătare
eden n. 1. rai, paradis, Câmpiile eflorescenţă f. înflorire (fig.) pros­
Elizee. 2. loc plăcut, încântător peritate, progres, dezvoltare
edict n. v. decret efiuviu n. emanaţie, suflu, curent,
edifica vb. 1. a zidi, a construi, a fluid
clădi. 2. a se lămuri, a se clarifica, a efor m. epitrop
se dumiri eforie f. epitropie
edificator, -oare adj. v. lămuritor efort n. 1. strădanie, sforţare,
edificiu n. v. clădire străduinţă, silinţă, osteneală, râvnă,
edil m. notabilitate caznă, trudă, opintire, opinteală, sâr-
edilitar, -ă adj. urbanistic guinţă. 2. greutate, încordare, forţă,
edita vb. a tipări, a publica, a im­ tensiune
prima efracţie f v. spargere
editorial f. articol de fond efuziune f. v. răspândire, efiuviu,
ediţie f. tipăritură revărsare, năvală
educa vb. a creşte, a forma, a in­ eg a l,-ă adj. 1. deopotrivă, de o
strui, a învăţa seamă, identic, la fel, asemenea,
educat, -ă adj. instruit, cultivat, echivalent. 2. neschimbat, statornic,
civilizat, binecrescut uniform, invariabil, constant. 3. (fig-)
educator m. 1. pedagog, institutor, monoton, anost, plictisitor
învăţător, profesor. 2. îndrumător egala vb. 1. egaliza, a echivala, 2.
conducător a nivela, a netezi, a uniformiza
educaţie f. creştere, bună creştere egalitate f. 1. potrivire, identitate,
formare, instrucţie, învăţământ paritate. 2. echitate, dreptate, justeţe,
nepărtinire. 3. netezime, regularitate
"■1 re?ultat- n°d' consecinţe,
urmare,^ concluzie. 2. impresie egaliza vb. v. egala
influenţă. 3. echipament, îmbrăcăminte ' egidă f. v. patronaj
efectiv n. v. număr
eglodă f. v. bucolică
contestabil'* cerf ' i T egoist, -ă adj. meschin, in'
dividualist, calic
3 2 e S e adS : egretă f. stârc-alb, erodiu
efectua vb. a realiza egumen m. v. stareţ
el pron. dânsul, dumnealui
92
elabora vb. a alcătui, a lucra, a re­ elimina vb. 1. a îndepărta, a în­
lătura, a exclude, a da afară, a elida,
aliza. a ^ cej_ însufleţire, avânt, ar- a scoate, a da la o parte, a expulza, a
elan fervoare, entuziasm, în- exmatricula, a suprima, a şterge. 2.’ a
d?aS ,re voiciune, pornire, impuls, goli, a deşerta, a evacua, a elibera
fln S e ' 2- exaltare’ căldură’ elită f. 1. fruntaşi, corifei. 2. (fig.)
frunte, spumă, cremă, floare
paelasbc n■gumă, cauciuc elixir n. v. doctorie
elastic, -ă 5 # 1. mlădios, flexibil, elizeu n. v. eden
maleabil, suplu, extensibil. 2. (fig.) eliziune f. suprimare, eliminare,
acomodabil, adaptabil înlăturare, omitere, îndepărtare
elasticitate f. v. flexibilitate elocinţă f. v. elocvenţă
elector /tf. alegător elocuţiune f. v. exprimare
electriza vb. (fig.) a entuziasma, a elocvent, -ă adj. convingător, edifi­
înflăcăra, a impresiona, însufleţi, a cator, expresiv, semnificativ, grăitor,
sugestiv, plastic
elegant, -ă a # cochet, dichisit, fer­ elocvenţă f. 1. oratorie, retorică. 2.
cheş, gătit, spilcuit, frumos, luxos, expresivitate, pregnanţă, plasticitate
arătos elogia vb. v.lăuda
elegiac, -ă adj. melancolic, trist, elogios, -oasă adj. lăudativ, cinsti­
abătut, deprimat tor, venerator
elegie f. (fig.), plângere, melan­ elogiu n. laudă, preamărire,
colie, jeluire, tânguire, jelire, tristeţe
slăvire, proslăvire, cinstire, panegiric,
element n. 1. constituent, formant, ditiramb, encomion
component. 2. (la pl.) cunoştinţe, elongaţie f. întindere, luxaţie, en­
noţiuni. 3. pila electrică
torsă
elementar,-ă adj. 1. simplu,
elucida vb. v. clarifica
primar, rudimentar. 2. accesibil, uşor,
natural. 3. de bază, fundamental, elucidare f. clarificare, desluşire,
limpezire, lămurire, explicare, re­
esenţial, principal, de prim ordin
zolvare
elen, -ă adj. grec, elin
elucurbaţie f. v. âbSraţie
elev m. 1. şcolar, învăţăcel, ucenic,
eluda vb. v. evita
cirac, discipol. 2. novice,'începător
email n. smalţ, jumalţ
elevat, -ă adj. 1. înalt, superior,
academic, solemn emailat, -ă adj. smălţuit, glazurat
elibera vb. 1. a dezrobi, a izbăvi, a emana vb. 1. răspândi, a emite, a
descătuşa, a desfereca, a libera, a degaja, a scoate, a împrăştia. 2. a
emancipa. 2. a slobozi, a lăsa liber, a proveni, a izvorî, a se naşte
da drumul, a uşura. 3. a lăsa la vatră, emanaţie f. 1. emitere, emanare,
a se volnici. 4. a desărcina, a degajare.’ 2. efluviu, răspândire, ra­
destăinui, a exclude, a îndepărta, a diere, împrăştiere
scoate, a da afară. 5. a dezbrăca, a emancipa vb. v. elibera
descongestiona, a depresura, a de- emasculat,-ă adj. castrat, scopit,
în ^ 3, 9 de9aJa’ a goli. 6. a preda, a jugănit
mana, a emite, a livra, a distribui emblemă f. insignă, simbol, stema,
eliberat, -ă adj. 1. emancipat, blazon, herb, marcă
zr°bit, descătuşat, liber, neatârnat, embrion m. 1. făt, germen,
•scăpat, salvat, izbăvit. 3. dezvătat, mugure. 2. (fig.) început, sâmbure
aegrevat, uşurat embrionar,-ă adj. iniţial, primar,
elida vb. y. elimina^ primitiv

93
energie f. dinamism, forţă, pute
■. S arii 1 distins, ales,
em erit,-a adj. i- w54inros 2. tărie, vigoare, capacitate, ’ vitalitate
prestigios, excepţional, vlagă
experimentat, versat, priceput enerva vb. a indispune, a agasa a
emfatic, -ă ar// v. retoric irita, a înfuria, a supăra, a atâta a
emfază s.* bombasticism a ®c- întărâta, a tracasa, a călca pe nervi, a
___ „ronHiinrufintă. Doza, retorica,
sâcâi
preţiozitate enervant, -ă adj. v. iritant
emigra vb. a se expatria, a se enervare f. tensiune, agitaţie,
exila, a pleca, a pribegi iritare, surescitare, indispoziţiei
emigrant m. expatriat, exilat, agasare
pribeag, băjenar englez, -ă adj. britanic, an-
eminamente adj. totalmente, total, glo-saxon
întru totul, în întregime enigmatic, -ă adj. ascuns, miste­
eminent, -ă adj. deosebit, ales, ex­ rios, tainic, neînţeles, inexplicabil
celent, distins, remarcabil, ilustru enigmă f. 1. taină, mister, secret,
emisar m. trimis, agent, delegat ciudăţenie. 2. ghicitoare, şaradă, re­
emisiune f. 1. transmisie, program. bus,
2. propagare, degajare, răspândire. 3. enorie f. parohie
serie (filatelie) enorm, -ă adj. imens, uriaş, co­
emite vb. 1. a enunţa, a exprima, a losal, gigantic, extraordinar, uimitor
expune, a formula, a relata, a
enorm itate f. 1. exagerare, ab­
prezenta. 2. a scoate, a publica, a da.
surditate, aberaţie. 2. minciună, fals,
3. a răspândi, a împrăştia, a emana,
a exala, a degaja, a radia invenţie, fabulaţie, bazaconie
emiţător n. transmiţător entorsă f. scrântitură, scrânteală,
luxaţie
emotiv, -ă adj. sensibil, im­
presionabil, simţitor, afectiv, emo­ entuziasm n. avânt, ardoare, în­
ţional flăcărare, elan, însufleţire, aprindere,
emoţie f 1. afect, sensibilitate. 2. înfocare, exaltare, animaţie, frenezie,
tulbure, zguduire, cutremurare pasiune, patimă, pornire
emoţiona vb. v. impresiona entuziasma vb. a însufleţi, a în­
emoţionant,-ă adj. mişcător, tul­ flăcăra, a aprinde, a pasiona, a
burător, răscolitor, impresionant încălzi
empiric -ă adj. intuitiv, experimen­ entuziast, -ă adj. înflăcărat,
tal, practic, direct avântat, însufleţit, exaltat, înfocat,
emplastru n. plasture, cataplasmă ardent, aprins, pătimaş
emul s.m. v. concurent enumera vb. v. număra
emulaţie f. v. întrecere enumeraţie f. enumerare, nu­
encefal n. creier mărare, înşiruire, înşirare, trecere în
revistă
enciclopedic, -ă adj. vast, cuprin­
zător complex, amplu, întins, mulţi- enunţ n. v. formulă, enunţare, text,
I0t6f3l expresie, sintagmă, context, segment
enclitic -ă adj. 1. definit, hotărât enunţa vb. a formula, a comunic0
postpus, ataşat a spune, a rosti, a transmite, a emite
ecomion n. v. elogiu enunţiativ, -ă adj. expozitiv, de­
endemie f. v. epidemie clarativ
— v. pericarp enzimă f. diastază, ferment
energic,-ă adj. dinamic eparhial, -ă adj. episcopal, vla'
puternic, vajnic, impetuos, nec dicesc, diacezan
eparhie f. v. episcopie
94
epata vb. a şoca, a impresiona, a epura ^diagramă
eradica vb. v. stârpi
%P p a ta M ^ adj.şocant, im-
' ionant, surprinzător, uimitor erată f. corrigenda, de corectat, în­
dreptări
P epavă f ruină, resturi, dărâmături,
eră f. v. epocă
distrugere
erbacee adj. ierboasă
epic, -ă adj. narativ, expozitiv,
erect, -ă adj. vertical, drept
fabulos
epicarp n. pericarp, exocarp ereditar, -ă adj. moştenit, congeni­
tal
epicentru n. mijloc, centru
epicureic,-ă adj. desfătător, plă­ ereditate f descendenţă, succesi­
cut, senzual une, moştenire
epidemic, -ă adj. contagios, mo­ eres n. 1. prejudecată, erezie, su­
lipsitor perstiţie. 2. eroare, rătăcire, greşeală,
epidemie n. endemie, molimă, epi­ păcat
zootie erete m. şoim, uliu
epigastru n. (pop.) lingurea, lin- eretic,-ă adj. păgân, necredincios,
gurică, furca pieptului schismatic
epigon m. v. urmaş erezie f. v. eres
epigramatic, -ă adj. v. satiric erija vb. v. ridica
epilepsie f. boală rea, stropşire, erizipel n. brâncă
pedepsie erm etic,-ă adj. 1. etanş, bine
epilog n. final, încheiere, fine, închis. 2. obscur, întunecat, ascuns
deznodământ ermit m. pustnic, sihastru, schim­
episcop m. ierarh, vlădică nic, călugăr, monah, anahoret
episcopat n, v.episcopie eroare f. 1. greşeală, inexactitate,
episcopie f. eparhie, episcopat, neadevăr, erezie. 2. culpă, vină;
dieceză abatere
episod n. 1. întâmplare, peripeţie, eroda vb. v. roade »
fapt, incident. 2. fragment, parte, erodiu m. v. egretă
scenă eroic,-ă adj. 1. brav, curajos,
episodic, -ă adj. secundar, temerar, vitejesc, îndrăzneţ. 2. măreţ,
neesenţial, incidental, întâmplător, impunător, grandios, impozant
accidental, trecător eroism n. bravură, curaj, vitejie,
epistil n. arhitravă voinicie
epistolă f. v. scrisoare eronat, -ă adj. v. greşit
epitalam n. cântec de nuntă erotic, -ă adj. senzual, carnal,
epiteliom n. carcinom
sexual
epitet n. calificativ erotism n. senzualitate, sexuali­
epitrahil n. patrafir
tate, amor
epitrop m. 1. tutore. 2. efor
erou m. 1. viteaz, voinic. 2. per­
ePizootie f. v. epidemie
sonaj, protagonist
epocal, -ă adj. colosal,
eroziune f. coroziune, mâncătură,
excepţional, covârşitor, memorabil
roadere, săpare
. epocă f 1. eră, ev. 2. timp, vreme,
erudit, -ă adj. învăţat, savant,
•nterval, răstimp, perioadă
documentat
epopee f. poem epic, epos
erudiţie f informare, ştiinţă,
ePos n. v.epopee
cunoştinţe
epuiza vb. v. termina
epuizant, -ă adj. obositor, istovitor, erupe vb. v. ţâşni
xtenuant, ostenitor, trudnic eruptiv, -ă adj. v. năvalnic

95
erupţie f. 1. izbucnire, ţâşnire, îm ­ etaj n. 1. cat, nivel. 2. strat, rând
proşcare. 2. (med.) exantem, enari- suprapunere
tem, urticarie etajeră f. raft, poliţă, policioară
erzaţ n. surogat etala vb. 1. a expune, a arăta, a
escalada vb. 1. a urca, a sui, a se prezenta. 2. (fig .) a face paradă, a se
căţăra. 2. a trece, a sări, a depăşi făli, a se lăuda
escală f. oprire etalon n. model, tip, prototip, stan­
escamota vb. v. falsifica dard
ecapadă f. aventură, peripeţie etanş, -ă adj. ermetic
eschiva vb. v. sustrage etapă f. interval, perioadă, răstimp,
escorta vb. v. însoţi stadiu, fază
escortă f. gardă, suită, alai, în­ etate f. vârstă, ani
soţire etatiza vb. a naţionaliza
escroc m. v. şarlatan eter n. aer, atmosferă,cer, văzduh
escroca vb. a înşela eteric, -ă adj. fin, inconsistent,
escrocherie f. înşelăciune, în­ eterat, subtil, aerian, diafan, subţire
şelătorie, fraudă, pungăşie, hoţie, etern, -ă adj. 1. veşnic, nepieritor, .
şarlatanie, coţcărie, potlogărie, păcă­ nemuritor, fără moarte. 2. continuu,
leală, falsificare perpetuu, permanent, necontenit,
esenţă f. 1. natură, substanţă, neîncetat, necurmat, neîntrerupt,
miez, fond. 2. parfum, colonie mereu, întruna
esenţial, -ă adj. v. fundamental eternitate f. veşnicie, vecie,
ese u ’ n. 1. studiu, sinteză, ex­ nemurire, perpetuare
punere. 2. încercare, probă (în sport) eterogen, -ă adj. diferit
esoteric, -ă adj. v.ascuns etic,-ă adj. moral
e st n. răsărit, orient soare-răsare etică f. 1. morală. 2. conduită,
estacadă f. dig ţinută, caracter
estetic, -ă adj. v. frumos eticheta f. v. califica
estim a vb. v. aprecia etichetă f. 1. indicaţie, notă, con­
e stim ativ, -ă f. evaluare, preţuire, semnare 2. ceremonie, protocol,
apreciere, estimare, calculare, ritual, tipic, conduită
măsurare etimologie f. origine, sursă (a cu­
estival, -ă adj. văratec, canicular vintelor)
estom pa vb. v. atenua etirare f. tragere, trefilare
estom pare f. atenuare, reducere, etnogeneză f. naştere, apariţie,
micşorare, umbrire, evanescenţă origine
estorca vb. a şantaja, a stoarce, a etos n. moralitate, morală
teroriza eu n. personalitate, individualitate,
estradă f. v. scenă caracter
estropiat, -ă adj. v. mutilat euforie f. v. fericire
eşafod n. v. schelă euharistie f. v. împărtăşanie
eşalona vb. v. împărţi eunuc m. v. famen
eşantion n. v. probă ev n. epocă
eşarfă f. v. şal evacua vb. 1. a goli, a elimina, a
eşec n. nereuşită, insucces, libera. 2. a părăsi, a pleca, a lăsa
cădere, înfrângere, bluf, fiasco, fali­ evada vb. a fugi, a scăpa, a o
ment şterge, a se subtiliza
eşua vb. a nu izbuti, a fi înfrânt, a evadare f. fugă, evaziune, scăpare,
nu reuşi, a fi învins, a suferi o de­ dispariţie
cepţie, a cădea, a da greş, a se evalua vb. a aprecia, a cântări, a
înămoli, a se împotmoli stabili (un preţ), a judeca

96
_nescent, -ă adj. disparent, ex pref. fost
f^ p a t, şters, slăbit, stins exacerba vb. a întări, a creşte, a
evap<>ra vb. a dispărea, a se pier- intensifica, a accentua, a spori
exact,-ă adj. 1. întocmai, corect
deevaziune f sustragere, dispariţie, adevarat, aidoma, chiar (aşa) 2
precis, riguros, identic, concordant
^evaziv,-ă adj. şovăitor, neprecis, punctual
waa ezitant, neclar exactitate f. precizie, rigoare,
eveniment n. întâmplare, incident, concordanţă, punctualitate, confor­
aventură, caz, fapt, episod, peripeţie mitate
eventual,-ă adj. posibil, probabil, exagera vb. a amplifica, a îngroşa,
cu putinţă a da proporţii, a mări, a augmenta, a
eventualitate f. 1. posibilitate, intensifica, a denatura, a deforma
probabilitate. 2. împrejurare, caz, exagerat, -ă adj. excesiv, umflat,
întâmplare hiperbolic, aberant, îngroşat
evident, -ă adj. v. clar exala vb. a degaja, a emana, a
evidenţă f. 1. certitudine, adevăr, emite
claritate, siguranţă. 2. situaţie, con­ exalaţie f. 1. emanaţie, degajare,
semnare, conspect exaltare. 2. aburi, damf,vapori, miros
evidenţia vb. 1. adistinge, a exalta vb. 1. a se înflăcăra, a se
deosebi, ’ a remarca, a reliefa, a entuziasma, a se încânta, a se
releva, a afirma, a accentua. 2. a re­ aprinde, a se însufleţi. 2. a proslăvi, a
compensa, a aprecia, a lăuda glorifica, a preamări, a ridica în slăvi
evita vb. 1. a ocoli, a se eschiva, a exaltat,-ă adj. 1. entuziasmat,
se sustrage, a se fofila, a eluda, a se înflăcărat, aprins, însufleţit, avântat,
feri, a ignora. 2. a înlătura, a zelos. 2. nebun, ieşit din minţi, ţicnit,
îndepărta, a împiedica, a opri smintit, zăpăcit
evlavie f. v. pietate examen n. 1. probă, verificare,
evlavios, -oasă adj. cucernic, examinare, concurs, control, test. 2.
credincios, pios, cuvios, religios, cercetare, investigaţie, analiză, studiu
bisericos, smerit examina vb. cerceta, a studia, a
evoca vb. a redeştepta, a reaminti, observa, a privi (atent)
a aminti, a trezi, a reînvia, a se exantem n. v. erupţie (pe corp)
chema exaspera vb. v. despera
evocator, -oare adj. sugestiv, exasperant, -ă adj. chinuitor,
expresiv, evocativ, elocvent, preg- înnebunitor, iritant
narţtcvju ) excava vb. a săpa, a scobi
evolua vb. 1. a progresa, a înainta, excavaţie f. groapă, cavitate,
a propăşi, a (se) dezvolta, a creşte. săpătură
2- a se desfăşura, a se petrece, a excedent n. plus, surplus, prisos,
decurge prisoseală, exces
. evo!uat, ”ă adj. avansat, dezvoltat, excela vb. a se evidenţia, a se
•naintat impune, a se distinge, a se remarca
evolutiv, -ă adj. progresiv, excelent, -ă adj. admirabil,
Tronic, istoric, cronologic minunat, încântător, excepţional,
fă ®Vo,uţ'e f- 1. dezvoltare, des-
eminent, superb, deosebit, remarca­
bil, extraordinar, desăvârşit, măiestrit,
det!irare’ pro9res, înaintare. 2.
magistral, impunător
NareSare’ mers' rn'?care’ transfor- excentric, -ă adj. v. neobişnuit
excepta vb. a exclude, a nu
darvin!sm°niSm n' transformism, cuprinde, a lăsa deoparte

97
excepţie f. eschivare, abatere, ex­ exerciţiu n. 1. temă, lucrare, apli­
cludere, exceptare care. 2. practică, deprindere
excepţional, -ă adj. excelent, exersa vb. a aplica, a exercita, a
minunat, optim, admirabil deprinde
excerpte n. v. extrase exfoliere f. dezfrunzire
exces n. 1. exagerare, abuz, ne- exhaustiv, -ă adj. integral, total
cumpătare. 2. excedent, surplus, complet, de tot
adaos exhibiţie f. 1. prezentare, etalare,
excesiv, -ă adj. exagerat, peste ostentaţie. 2. (la p l.jo n g le rii
măsură, din cale-afară, copleşitor exhuma vb. a dezgropa
excita vb. a provoca, a stimula, a exigent,-ă adj. pretenţios, riguros,
aţâţa, a stârni, a activa, a întărâta conştiincios, sever, meticulos
excitant, -ă adj. aţâţător, stimula­ exigenţă f. 1. pretenţie, cerere,
tor, provocator cerinţă, "deziderat, imperativ. 2.
excitaţie f. v. stimulent acribie, scrupul, minuţiozitate, migală,
excizie f. extirpare, scoatere, severitate
eliminare, tăiere, incizie exil n. surghiun, exilare, expatriere,
exclama vb. a striga, a ţipa emigrare
exclamaţie f. strigăt, ţipăt, excla­ exila vb. 1. a expulza, a surghiuni,
mare, apel a relega, a alunga. 2. a emigra, a
exclude vb. 1. a înlătura, a elimina, pleca, a se înstrăina. 3. a se izola, a
a îndepărta, a da afară, a scoate, a se retrage, a se însingura
excepta, a da la o parte, a nu admite. exista vb. a trăi, a fi, a fiinţa, a
2. a descalifica. 3. a excomunica dăinui, a persista
exclus, -ă 1. înlăturat, eliminat, existent, -ă ar# trăitor, prezent,
îndepărtat, scos, suspendat. 2. faoV.) real
imposibil, nicidecum, deloc existenţă f. trai, viaţă, prezenţă,
exclusiv adv. doar, numai, singur dăinuire
excomunica vb. v. exclude exmatricula vb. a elimina, a
excremente n. pl. fecale înlătura, a exclude
excrescenţă f. umflătură, tumoare exocarp n. epicarp, pieliţă
excurs n. v. divagaţie exonera vb. a scuti, a elibera, a
excursie f. drumeţie, turism, absolvi
călătorie, voiaj exorbitant, -ă adj. exagerat,
excursioanist m. v. turist imens, fantastic, supradimensionat,
execrabil, -ă adj. dezgustător, neobişnuit
respingător, neplăcut, detestabil exordiu n. introducere, început,
executa vb. 1. a realiza, a face, a precuvântare, cuvânt-înainte
înfăptui, a săvârşi, a întocmi, a exdteric, -a adj. public, comun,
efectua, a îndeplini. 2. a suprima a general, pentru toţi
ucide, a omorî expansiune f. extindere, ex­
executor m. executant, portărel tensiune, creştere, dezvoltare, am­
exeget m. cercetător, critic, editor plificare, augumentare, mărire, lăr­
exegeză f. studiu (filologic), ana­ gire, sporire, desfăşurare, dilatare
liză, interpretare, critică (de text) expansiv, -ă adj. comunicativ,
exemplar, -ă adj. impecabil, pil­ sociabil, prietenos, exuberant, afabil,
duitor, ireproşabil, desăvârşit volubil, deschis
exemplu n. pildă, model, mostră expatria vb. v. exila
exercita vb. a practica, a profesa, expectativă f. aşteptare
a îndeplini, a exersa expectora vb. v. scuipa

98
cXpectoraţie f expectorare, răbufni, a-şi pierde cumpătul, a-şi ieşi
fipamă, scuipat din pepeni, a-i sări muştarul
expedia vb. 1. a trimite, a adresa, explora vb. v. cerceta
a transmite- 2. (fig.) a îndepărta a se explozibil n. exploziv, detonat,
descotorosi, _ a se degaja, a se fulminant
elibera, a scăpa de
explozie f. 1. detonaţie, detunare.
expedient n. (fig.) mijloc, soluţie
2. răbufnire, izbucnire, declanşare
(rapidă) . . exploziv n. explozibil, detonant
expeditiv, -a adj. iute, prompt,
exponent m. reprezentant, man­
repede, operativ, grabnic
datar, împuternicit, delegat
expeditor, -oare adj. trimiţător
expozeu n. expunere, comunicare,
expediţie f. 1. trimitere, expediere.
cuvântare, alocuţiune
2, călătorie, deplasare, 3. campanie
expoziţie f. prezentare, expunere,
militară, război
etalare, înfăţişare. 2. vitrină, magazin
experienţă f. 1. experiment, ex­
perimentai», verificare, probă, în­ expres, -ă adj. 1. explicit, limpede,
clar, răspicat, categoric. 2. (adv.)
cercare. 2. rutină, probă
special, anume, înadins, într-adins
experiment n. v. experienţă
expresie f. 1. exprimare, expunere,
experimenta vb. v. încerca
formulare, vorbire, cuvânt, vorbă. 2.
experimentat,-ă adj. 1. priceput,
înfăţişare, aspect, obraz, figură, chip,
destoinic, capabil, competent, expert,
fizionomie, mină
vrednic, valoros, înzestrat, abil, isteţ.
2. specializat, rutinat, încercat, versat expresiv, -ă f. evocator, plastic,
pregnant, sugestiv, viu, pitoresc
expert, -ă adj. v. competent
expresivitate f. plasticitate, eloc­
expia vb. v. ispăşi
venţă, sugestie, stil
expira v b . \ . & ajunge la scadenţă,
a se isprăvi, a se sfârşi, a fi depăşit, a exprima vb. 1. a spune, a formula,
a zice, a declara, a vorbi, a
se încheia, a se termina. 2. a muri, a
comunica, a expune, a relata. 2. a
deceda, a pieri, a răposa
înfăţişa, a reprezenta, a reproduce, a
explica vb. 1. a lămuri, a elucida, a
arăta, a manifesta
desluşi, a preciza, a demonstra, a
clarifica, a limpezi. 2. a justifica, a expropria vb. a naţionaliza, a
motiva, a dezvinovăţi, a disculpa, a deposeda, a confisca
da explicaţii expulza vb. a izgoni, a relega
explicabil, -ă motivabil, expune vb. 1. a povesti, a istorisi,
justificabil, de înţeles, simplu a descrie, a înfăţişa, a exprima, a
explicaţie f. 1. lămurire, clarificare, spune, a etala, a prezenta, a explica,
desluşire,’ limpezire, precizare. 2. a relata. 2. a arăta, a prezenta, a
justificare, motivare, motiv, pricină, înfăţişa, a oferi. 3. a risca, a se
cauză hazarda, a se primejdui, a fi în pericol
explicit, -ă adj. limpede, desluşit, expunere f. 1. prezentare, în­
clar, evident, vădit, răspicat, apriat făţişare, expoziţie, etalare. 2. comu­
nicare, prelegere, expozeu, discurs,
exploata vb. 1. a trage foloase, a
Profita, a se alege cu, a câştiga, a alocuţiune, cuvântare. 3. povestire,
valorifica. 2. a asupri, a oprima, a naraţiune, istorisire, descriere, re­
lrnpila, a prigoni, a nedreptăţi, a latare, fabulaţie
năpusti, a obidi, a tiraniza extatic, -ă adj. v. fermecător
e*ploatator m. v. asupritor extaz n. adoraţie, încântare,
exploda 1. a detona, a face farmec
exPlozie, a se sparge. 2. a izbucni, a extaziat, -ă adj. v. fermecat

99
extemporal n. probă, test, verifi­
care (scrisă)
estensibil, -ă adj. v. transformabil
extensiune f. v. expansiune
extenua vb. v. obosi
extenuant, -ă adj. obositor, istovi­
tor, epuizant, trudnic, chinuitor
extenuat, -ă adj. obosit, sleit,
vlăguit, epuizat, terminat, sfârşit,
istovit, stors
exterior n. 1. faţadă. 2. ţinută,
înfăţişare, faţă, aspect
exterior, -oară a d j v. extern
exterioriza vb. a manifesta, a
arăta, a reprezenta, a comunica, a
exprima
extermina vb. v. nimici
extern, -ă adj. exterior, în afară,
străin, din afară
extinctor n. stingător
extincţie f. v. moarte
extinde vb. 1. a întinde, a lărgi, a
mări, a amplifica, a argumenta, a
creşte. 2. a răspândi, a difuza, a
împrăştia, a lăţi, a dezvolta
extirpa v b A .a distruge, a nimici, a
stârpi, a omorî, a ucide. 2. a înlătura,
a scoate, a exciza, a elimina
extorca vb. v. stoarce
extract /7. v. extras
extracţie f. 1. extragere, scoatere,
extirpare. 2. origine, sursă, pn>
venienţă
extrage vb. v scoate
extraordinar, -ă adj. excepţional,
imens, colosal, enorm, fantastic,
grozav, formidabil
extras n. 1. copie, extract. 2. frag­
ment, bucată, parte, pasaj (din cărţi)
extravagant, -ă adj. v. neobişnuit
extravaganţă f. ciudăţenie, excen-
tritate, bizarerie, fantezie, originalitate
extrem adv. foarte, cu totul,
grozav, teribil
extrem , -ă adj. 1. terminal, final. 2.
drastic, sever, dur *
extremă f. v. extremitate
extrem itate f. cap, capăt, margine,
limită, final, extremă
exuberant, -ă adj. v. expansiv
exuberanţă f. 1. vioiciune, euforie.
2. bogăţie, varietate, îmbelşugare,
abundenţă
exulta vb. a fi foarte fericit, a se
bucura, a zburda, a se veseli
ezita vb. v. şovăi
ezitant, -ă adj. şovăitor, nehotărât,
nesigur, îndoit, oscilant, nedecis
ezoteric, -ă adj. ascuns, secret,
tainic
F
fabrica vb. 1. a confecţiona, a fachir m. vrăjitor
manufactura, a face, a produce, a facil, -ă adj. uşor, lesnicios, comod
executa, a făuri, a elabora. 2. a facilita vb. a înlesni, a uşura, a
născoci, a plăsmui, a crea, a inventa favoriza
fabricant m. producător, industriaş
faclă f. v. făclie
fabricat n. marfă, produs
facsimil n. v. reproducere
fabrică f. uzină, întreprindere
factice adj. artificial, prefăcut
fabulaţie f. v. plăsmuire
factor m. 1. cauză, mobil, condiţie,
fabulos, -oasă adj. 1. fantastic,
determinant 2. poştaş
colosal, uriaş, grozav, neobişnuit,
gigantic, enorm, nemaipomenit, minu­ factură f. 1. alcătuire, constituţie,
nat. 2. legendar, mitic, miraculos structură, fel, conformaţie, natură,
gen. 2. chitanţă, document, înscris
face vb. 1. a realiza, a produce, a
executa, a efectua, a făuri, a alcătui, facţiune f. v. grup
a făptui, a săvârşi, a îndeplini, a facultate f. 1. capacitate, calitate,
genera. 2. a construi, a zidi, a ridica, însuşire, aptitudine. 2. institut, secţie
a înălţa, a edifica, a dura. 3. universitară
compune, a elabora, a întocmi, a facultativ, -ă adj. v. benevol
formula, a institui, a aranja, 4. a găti, fad ,-ă adj. 1. nesărat, fără gust,
a pregăti, a prepara. 5. a aprinde, a searbăd, însipid. 2. (fig.)anost, banal,
aţîţa, a stârni, a provoca. 6. a câştiga, inexpresiv, plicticos
a agonisi, a strânge, a acumula, a faeton n. v. trăsură
economisi. 7. a convinge, a faimă f. 1. renume, glorie, celebri­
determina, a hotărî, a îndemna. 8. a tate, prestigiu, reputaţie, fală. 2.
exercita, a practica, a ucenici, a veste, zvon, vorbe, vâlvă
urma. 9. a parcurge, a străbate, a faimos, -oasă adj. v. vestit
umbla, a merge. 10. a costa, a fain, -ă adj. v. frumos
valora, a preţui, a merita. 11. a se fală f. 1. trufie, îngîmfare, orgoliu,
forma, a deveni, a ajunge. 12. a vanitate, aroganţă, fudulie, semeţie,
transforma, a preface, a simula, a mândrie. 2. strălucire, măreţie,
mistifica pompă, grandoare, mărire, solem'ni-

101
tate, paradă. 3. glorie, faimă, renume, fanatic, -ă adj. habotnic, bigot,
cinste intolerant
falcă f. maxilar, mandibulă, maxilă fandoseală f. sclifoseală, toane,
nazuri, alintare, fiţe, izmeneală,
fald n. v. cută
marafeturi
falie f. ruptură, spărtură, des-
fandosi vb. v. sclifosi
picătură
fanfară f. muzică, capelă
faliment n. crah, bancrută, mo- fanfaron, -oană adj. v. lăudăros
fluzie; ruină, eşec (total) fanion n. steguleţ
falimentar, -ă adj. 1. insolvabil, fantasmagoric, -ă adj. v. extrava­
ruinat, distrus. 2. compromis, gant
ineficace, ruinător, degradant fantasmagorie f. extravaganţă,
falit, -ă adj. insolvabil, mofluz, aberaţie, absurditate, nălucire, ve­
scăpătat, ruinat denie,’închipuire
fa ln ic ,-ă adj. 1. măreţ, im­ fantasmă f. stafie, arătare, nălucă,
presionant, grandios, impozant, ară­ strigoi, fantomă, vedenie, halucinaţie,
tos, splendid. 2. semeţ, trufaş, himeră
mândru fantast, -ă adj. 1. închipuit, utopic,
fals n. v. falsitate extravagant, fantezist. 2. idealist,
fals,-ă adj. 1. neadevărat, con­ visător, irealist, himeric, aiurit
trafăcut, plăsmuit, artificial, denaturat, fantastic, -ă adj. 1. închipuit, ireal,
fictiv. 2. prefăcut, simulat, făţarnic, imaginar. 2. bizar, ciudat, straniu,
ipocrit, mincinos, înşelător, perfid, fabulos, neobişnuit. 3. fenomenal,
viclean, şiret, nesincer, iudă. 3. uimitor, minunat
afectat, căutat, teatral, retoric, fantă f. crăpătură; deschidere
emfatic, preţios, studiat, silit fante m. filfizon, june, crai; valet (la
falsifica vb. a denatura, a mistifica, joc de cărţi)
a contraface, a schimba, a deforma fantezie f. 1. imaginaţie, închipuire,
falsitate f. 1. neadevăr, reverie. 2. plăsmuire, scornire, năs­
inexactitate, înşelătorie, denaturare, cocire, ficţiune, himeră, iluzie
plăsmuire, escamotare, minciună, fantezist,-ă adj. 1. imaginar, în­
deformare. 2. ipocrizie, prefăcătorie, chipuit, născocit, fantastic, iluzoriu,
făţărnicie, perfidie, viclenie, dupli­ ireal. 2. bizar, ciudat, excentric, ex­
citate, simulare travagant, paradoxal, straniu
familial, -ă adj. casnic, gospo­ fantomatic, -ă adj. ireal, aparent,
vag, închipuit, imaginar
dăresc, domestic
fantomă f. v. nălucă
fam iliar,-ă adj. 1. apropiat, simplu,
fantoşă f. marionetă
accesibil. 2. afectuos, cordial,
sociabil, prietenos. 3. obişnuit, uzual, fapt n. 1. întâmplare, eveniment,
comun, de rând caz, acţiune, act, faptă. 2. vrajă,
farmec, magie, vrăjitorie, descântec
familiariza vb. v. obişnui
faptă f. acţiune, realizare, lucrare,
familiarizat, -ă adj. deprins, ispravă, înfăptuire
obişnuit, acomodat, aclimatizat
far n. 1. reflector, proiector. 2. (fig.)
familie f. 1. cămin, casă, menaj. 2. ghid, călăuză, îndrumător
neam, rudă, descendenţă, spiţă, viţă,
farafastâc n. 1. zorzoane, ga-
stirpe, origine, seminţie ’
blonţuri, nimicuri, fleacuri. 2. mofturi,
familist, -ă adj. căsătorit, însurat, fiţe, fandoseală, fasoane
cu familie fard n. v. dres
fana vb. a se ofili, a se veşteji, a se farda vb. a sulemeni, a machia, a
usca, a se trece boi, a grima, a drege, a picta

102
farfurie f taler, talger, tipsie
taringe n. gâtlej, beregata creştin Ik r . na’ 'Civici, suflet,
creştin. 4 culoare, nuanţă. 5. pagină.
fariseu m. ipocrit, făţarnic, pre-
Parte,'alură 7. exterior, faţadă. 8.
«rut fals, nesincer, iudă, perfid, suprafaţa, întindere
farmacie f. spiţerie, apotecă faună f. animale, regn
farmec n. 1. vrajă, magie, fer- faur m. 1. făurar, februarie. 2. fierar
cătorie, vrăjitorie, descântec. favoare f. 1. avantaj, concesie,
desfătare, plăcere, voluptate, încân­ hatar, înlesnire, beneficiu. 2. pro­
tare atracţie, fascinaţie. 3. graţie, tecţie, privilegiu. 3. cinste, onoare
şarm, miraj,’ drăgălăşenie, stimă, gratie
farniete n. v. lenevie favorabil, -ă adj. 1. prielnic, avan­
farsă f 1. piesă (veselă), comedie.. tajos, propice, priincios. 2. binevoitor,
2. glumă, păcăleală, festă, ghiduşie generos, săritor, amabil. 3. adecvat,
«orcnr m. 1. D ăcălici. Dosnas. indicat, nimerit, oportun, binevenit
glumeţ. 2. mincinos, escroc, coţcar, favorit, -ă adj. preferat, apreciat,
impostor, şarlatan, şnapan predilect, ales, iubit
fascicul n. mănunchi, sul, snop favoriţi m. perciuni, cotleţi, berbeţi
fasciculă f. broşură, coliţă, coală favoriza vb. 1. a avantaja, a privi­
fascina vb. v. fermeca legia, a face concesii, a fi prielnic, a
fascinant, -ă adj. v. fermecător părtini, a face hatârul. 2. a înlesni, a
fascinaţie f. fermecare, seducţie, facilita, a sprijini, a susţine, a proteja,
vrajă, farmec, subjugare, încântare, a ajuta, a ocroti
captivare fază f. etapă, stadiu, moment,
fason n. 1. formă, aspect, model, punct, treaptă
şablon, croială, calapod, tipar. 2. (pl.) făcăleţ n. retevei
izmeneală, alintare, fiţe, marafeturi, făcătură f. v. farmec
afectare, nazuri, sclifoseală, mofturi, făclie f. torţă, lumânare, faclă
fandoseală făcut,-ă adj. 1. căutat, afectat,
fasona vb. a modela, a forma, a declamator, emfatic, fals, gran­
croi, a răscroi dilocvent, bombastic. 2. beat, ameţit,
fast n. lux, strălucire, splendoare, afumat, pilit, turmentat
măreţie, pompă, paradă, alai făcut n. 1. facere, realizare,
fastidios, -oasă adj. v. plictisitor săvârşire, pregătire, preparare,
fastuos, -oasă adj. v. grandios gătire, confecţionare. 2. fermecare,
faşă f. v. bandaj farmec, făcătură, fapt. 3. destin,
fatal, -ă adj. funest, mortal, ucigaş, ursită, fatalitate, soartă
catastrofal, distrugător. 2. inevitabil, făgaş n. 1. şănţuleţ, jgheab, şleau.
sortit, ursit, predestinat 2. drum, cale, linie
fatalism n. predestinaţie, destin făgădău n. han, ospătărie, câr­
fatalitate f. 1. soartă, destin, ursită, ciumă, bodegă, birt
predestinare, menire. 2. nenorocire, făgădui vb. v. promite
nefericire, ghinion, prăpăd făgăduială f. promisiune, făgăduinţă,
legământ, angajament, asigurare
fatalmente adv. inevitabil, nece­
sarmente făgăduinţă f. v. făgăduială
,fata f. 1. fiică, copilă. 2. fecioară, făli vb. v.mîndri
Vlr9ină, tânără, jună fălos, -oasă adj. v. falnic
fatidic, -ă adj. inevitabil, predesti- fălţui vb. 1. a netezi, a nivela. 2. a
at, prescris, funest împături, a îndoi
atuitate f îngâmfare făltuitor n. rândea
2 .a f- 1. chip, figură, obraz, mutră. făptaş m. 1. făptuitor, autor. 2. vi­
aspect, fizionomie, înfăţişare. 3. novat, acuzat, încriminat

103
emoţii, nelinişte, încordare, agitaţie,
făptui vb. v. face
făptură f. 1. fiinţă, creatură, vietate, tensiune
fe b ril, -ă adj. v. intens
vieţuitoare. 2. trup’, statură, înfăţişare,
aspect, conformaţie, structură. 3. soi, fe b rilita te f. agitaţie, intensitate,
specie, neam. 4. natură, fire, exis­ grabă, încordare, înfrigurare, ten­
tenţă siune
fe bruarie n. (pop.) făurar, faur
fără prep. minus, mai puţin
fecioară f. v. fată
fărădelege f. v. nelegiuire
fecior m. 1. fiu, copil, băiat, ado­
fărâmă f. bucăţică, frântură,,
lescent, odraslă, odor. 2. flăcău,
fărâmătură, ruptură, bucăţică, firimi­
holtei, june, burlac, celibatar, cavaler.
tură
3. valet, servitor, slugă, lacheu
fărâmicios, -oasă adj. sfărâmicios,
feciorelnic, -ă f. nevinovat, ne­
granulos, inconsistent, fragil
pătat, pur, curat, cast, neprihănit,
fărâmiţa vb. 1. a mărunţi, a sfăr-
nevinovat, candid, virginal, cinstit
ma, a zdrobi, a îmbucătăţi. 2. a
feciorie f. 1. castitate, virginitate,
distruge, a nimici, a descompune
fetie. 2. curăţenie, puritate, nevi­
făt m. 1. fiu, fecior, băiat, copil. 2.
novăţie, neprihănire, inocenţă, cinste
fetus, embrion, germene
fecund, -ă adj. 1. rodnic, prolific,
făta vb. v. naşte
roditor. 2. fertil, mănos, productiv
fătălău m. hermafrodit
fecundare f. fecundaţie, procreaţie,
făţarnic, -ă adj. v. ipocrit
procreare
făţărnicie f. falsitate, ipocrizie, fecunditate f. 1. rodnicie, prolifici­
prefăcătorie, duplicitate tate. 2. fertilitate, productivitate
făţiş adv. 1. deschis, franc, pe faţă, fedeleş n. butoiaş
direct, netăinuit, sincer, loial. 2. os­ feder n. pană, lambă
tentativ, dinadins federaţie f. grupare, reuniune,
făţui vb. a netezi, a uniformiza, a alianţă, coaliţie
lustrui, a gelui feeric, -ă adj. v.strălucitor
făţuitor n. rindea; cuţit fel n. 1. procedeu, manieră, mod,
făurar m. 1. fierar, faur. 2. creator, chip, sistem, cale. 2. varietate, soi,
realizator. 3. februarie gen, sort, sortiment, categorie. 3. fire,
făuri vb. v. face natură, caracter, temperament. 4.
fâlfâi vb. a flutura, a agita origine, neam, spiţă, familie. 5. obicei,
fântână f. 1. puţ, cişmea. 2. izvor, datină, uz, uzanţă
sursă, obârşie felcer m. asistent, agent (medical)
fârtat m. v. prieten felicita vb. a gratula, a ura, a
fâş n. fulgarin, balonzaid, imper­ omagia
meabil, trend felicitare f. omagiere, laudă, urare,
fâşâi vb. v. şuiera gratulare
fâstâci vb. v. zăpăci felie f. bucată, parte, frântură,
fâşie f. 1, şuviţă, panglică, filon. 2. fragment
dâră, dungă, fascicul, rază felin, -ă adj. suplu, graţios, elastic,
fâşâi vb. v. foşni mlădios
fâşneaţă f. (fată) sprintenă, vioaie, felinar n. lampă, fanar, far
ştrengară’ felonie f. v. viclenie
fâţă f. 1. babuşcă, baboi, peşte felurit, -ă adj. v. deosebit
mic 2. muieruşcă, muiere, damă felurime f. varietate, diversitate,
fâţâi vb. v. mişca
multiplicitate, pluralitate, varietate
febră f. 1. temperatură, fier­
femeie f 1. soţie, nevastă 2.
binţeală, călduri, dogoare. 2. (fig.) muiere, prietenă, (depr.) fustă
104
femeiesc, -ească adj. v. feminin
fermecător, -oare adj. încântător,
feminin-ă adj. femeiesc, muieresc fascinant, seducător, cuceritor, ade­
feminitate f. delicateţe, gingăşie, menitor, captivant, delicios, frumos
flratie, moliciune, supleţe fermecătură f. v. farmec
9 fenomen n. proces, manifestare, ferment n. diastază, enzimă
stare, aspect, formă, aparenţă fermenta vb. 1. a dospi, a fierbe. 2.
fenomenal-ă adj. uimitor, formi­
a se altera, a se strica, a se acri, a se
dabil, enorm, colosal, fabulos, uluitor, descompune, a râncezi
nemaipomenit, extraordinar, fantastic, fermier m. agricultor, cultivator (de
neînchipuit pământ)
ferestrău n. gater fermitate f. tărie, constanţă, sta­
fercheş, -ă adj. v. elegant tornicie, hotărâre, neclintire, intransi­
ferchezui vb. v. dichisi genţă, perseverenţă
ferchezuit, -ă adj. v. spilcuit feroce adj. crud, sălbatic, nemilos,
fereală f. 1. ocolire, evitare, încon­ atroce, sadic, fioros, crâncen
jur. 2. pază, precauţie, prudenţă, fertil, -ă adj. rodnic, roditor, bogat,
circumspecţie. 3. grijă, teamă, re­ productiv, fecund, gras
zervă, atenţie. 4. adăpost, refugiu, fertiliza vb. v. îngrăşa
ascunziş, loc ferit fervent, -ă adj. v. înflăcărat
fereastră f. geam, vitraliu, lu­ fervoare f. v. entuziasm
minător fesă f. coapsă, bucă
fereca vb. 1. a închide, a încuia, a festă f. v. farsă
zăvorî. 2. a încătuşa, a lega, a în- festin n. ospăţ, banchet, praznic
lănţui. 3. a zimţui, a îmbrăca (în festiv, -ă adj. sărbătoresc, somp­
metal) tuos, maiestuos, măreţ, impozant
feredeu n. baie, cadă festival n. v. sărbătoare
feregea f. 1. mantilă. 2. văl, hobot festivitate f. sărbătorire, săr­
ferfeniţă f. v. zdreanţă bătoresc, festival, celebrare
feri vb. 1. a apăra,’ a proteja, a festonat, -ă adj. tivit, brodat, ornat
păzi, a ocroti, a adăposti, a protegui. feşteli vb. 1. a murdări, a mânji, a
2. a evita, a ocoli, a se eschiva,a în­ mâzgăli. 2. a greşi, a o încurca, a
conjura, a înlătura gafa
feribot n. pod plutitor, doc, bac feştilă f. 1. fitil. 2. lumânare, făclie,
fericire f. mulţumire, satisfacţie, opaiţ, gazorniţă
bucurie, încântare, euforie, beatitu­ fetică f. v. fetiţă
dine fetid, -ă adj. v. infect
fericit, -ă adj. 1. satisfăcut, bucu­ fetişcană f. adolescentă, tânără,
ros, mulţumit, radios. 2. favorabil, puştancă, fată
avantajos, nimerit, bun, satisfăcător, fetiţă f. copilă, fetică, fiică, fătucă
mulţumitor fetru n. filţ, pâslă
ferit, -ă adj. v. tăinuit fetus m. v. făt
ferm, -ă adj. 1. hotărât, decis, in­ feudal m. medieval,'apresiv, arhaic
transigent, neclintit, neabătut. 2. feudalism n. (fig.) înapoiere, con­
categoric, indiscutabil, cert, neîn­ servatorism, medievalism
doios, sigur feudă f. moşie, latifundii, domeniu,
fermă f. proprietate (agricolă), proprietate, fief
Gospodărie fi vb. 1. a exista, a fiinţa, a vieţui, a
fermeca vb. 1. a încânta, a exista, a dura, a dăinui, a trăi. 2. a se
captiva, a ademeni, a fascina, a afla, a se găsi, a se întâmpla, a se
extazia, a cuceri. 2. a vrăji, a petrece, a se săvârşi, a se realiza. 3.
epscânta, a meni, a ursi, a solomoni a se naşte, a se face, a ajunge, a

105
temperatură, călduri. 3. (fig.) în­
deveni, a se arăta, a ieşi, a părea. 4.
a locui, a domicilia, a sta, a şedea. 5. flăcărare, însufleţire, avânt, en­
tuziasm, înfocare
a costa, a preţui, a face
fiere f. 1. colecist, vezică biliară. 2.
fiacru n. v. trăsură
fiară /: sălbăticiune, lighioană, ji- bilă, venin. 3. (fig.) necaz, amă­
ganie, animal, bestie, dihanie. 2. (fig.) răciune, amar, supărare
om rău, crud, criminal fiert, fiartă adj. 1. clocotit, fierbinte.
fiasco n. v. eşec 2. fermentat, dospit. 3. (fig.) supărat,
fiastru m. copil vitreg amărât, necăjit, trist, otrăvit
fibră f. fir, filament fiertură f. v. mâncare
fibrom n. chist, tumoare figura vb. a se afla, a fi prezent, a
fibulă f. copcă apare, a se găsi, a exista
fictiv, -ă adj. 1. imaginar, ireal, figură f. 1. chip, faţă, fizionomie,
plăsmuit, născocit. 2. fals, artificial, obraz, mutră. 2. om, 'ins, tip, per­
simulat, aparent, iluzoriu, mincinos soană, individ. 3. imagine, desen,
ficţiune f. 1. născocire, plăsmuire, simbol, schiţă. 4. formă, poziţie, piesă
scorneală, basm, poveste. 2. falsi­ figurină f. statuetă, bibelou, por­
tate, irealitate, aparenţă, minciună ţelan
fid e l,-ă adj. 1. devotat, fiică f. fată, copilă
credincios, statornic, constant, fiinţa vb. v. exista
ataşat. 2. sigur, precis, exact, fiinţă f. 1. vietate, animal, vieţui­
întocmai, corespunzător toare,’ creatură, făptură. 2. om, per­
fidelitate f. 1. devotament, con­ soană, individ, ins, tip, semen
stanţă, ataşament, credinţă, stator­ fila vb. 1. a răsuci, a toarce. 2. a
nicie’. 2. conformitate, precizie, rări. 3. a urmări, a supraveghea, a
exactitate observa, a pândi
fie conj. 1. ori, sau. 2. chiar şi, filament n. v. fir
măcar filantrop, -ă adj. mărinimos,
fiecare pron. oricare, oricine, unul darnic, generos, caritabil, larg, filotim
şi altul, fiecine, fiece filantropie f. 1. dărnicie, mărinimie,
fiece pron. v. fiecare generozitate, nobleţe. 2. binefacere,
fiecine pron. v. fiecare dar, donaţie
fiecum adv. v. oricum filatură’ f. torcătorie
fief n. v. feudă filă f. foaie, coală
fierar m. 1. faur, făurar, cbvaci. 2. fildeş n. ivoriu
betonist filet n. ghivent, şanţ, spirală
fierbe vb. 1. a clocoti, a spumega, fileu n. reţea, placă’ împletitură
a se înfierbânta. 2. a găti, a prepara, filfizon m. fante, crai, berbant
a face mâncare. 3. a necăji, a filial, -ă adj. fiesc, de fiu
frământa, a chinui, a (se) agita, a (se) filială f. sucursală, agenţie
munci. 4. (fig.) a vui, a răsuna, a face filiaţie f. v. descendenţă’
zgomot. 5. a fermenta filieră f. cale, mijloc, intermediu,
fierbere f. 1. clocotire, clocot, mijlocire
ebuliţie, efervescenţă. 2. (fig.) agi­ filigran n. 1. lucrătură (artistică). 2.
taţie, frământare, nelinişte, tulburare marcă
fierbinte adj. 1. cald, încins, în­ filipică f. discurs (critic), invectivă,
călzit, arzător. 2. (fig.) aprins, focos, pamflet
avântat, înfocat, pătimaş, pasionat. 3.
filistin, -ă adj. meschin, egoist,
viu, profund, puternic, adânc
rău, mărginit, machiavelic
fierbinţeală f. 1. dogoreală, arşiţă
căldură, dogoare, caniculă. 2. febră film n. 1. peliculă. 2. cinema,
cinematograf
106
filmotecă f cinemateca fior n. tremur, frison, emoţie, înfio­
filolog m. lingvist rare
filomelă f. privighetoare fiord n. golf
filon n. vână, fir fioros, -oasă adj. groaznic, în­
filotim, -ă adj. v. darnic grozitor, înfiorător, cumplit, feroce,
filotimie f. 1. dărnicie, generozi- crunt, teribil, înspăimântător
tate, mărinimie, culanţă. 2. râvnă, fir n. 1. filament, filet. 2. şuviţă,
ambiţie fibră. 3. fărâmă, pic, picătură,ţâră
filozof m. gânditor, cugetător, în firav, -ă a d j v. delicat
telept fire f. 1. natură, univers, lume,
’ filozofa vb. v. medita viaţă. 2. caracter, strgctură, tem­
filozofie f. înţelepciune, sistem de perament 3. nărav, apucătură, obicei.
idei, teorie 4. stăpânire, cumpăt, sânge-rece
filtra vb. 1. a purifica, a curăţi, a firesc,-ească adj. 1. natural,
cerne. 2. a se furişa, a se strecura normal, simplu, obişnuit. 2. degajat,
filtru n. 1. sită, strecurătoare, spontan, dezinvolt, necăutat
hârtie poroasă. 2. cafea, şva rţ 3. fireşte adv. desigur, bineînţeles,
băutură (magică) precis, absolut, certamente
filţ n. v. fetru firidă f. boltitură, ocniţă, cotlon,
firi,-ă adj. 1. delicat, gingaş, adâncitură
diafan, străveziu, vaporos. 2. subtil, firimitură f. v. fărâmă
ager, pătrunzător. 3. manierat, poli­ firmament n. boltă, cer, văzduh,
ticos, prevenitor, atent, sensibil crug
final n. sfârşit, capăt, încheiere, firmă f. 1. inscripţie, denumire,
terminare, deznodământ, săvârşire, titlu, nume. 2. întreprindere, uzină,
epilog, fine fabrică
final,-ă adj. 1. ultim, încheietor. 2. firoscos, -oasă adj. iscusit, deş­
de scop tept, priceput, descurcăreţ
finalitate f. scop, ţintă, ţel fisă f. jeton, monedă
finaliza vb. 1. a fructifica,a concre­ fisc n. percepţie, administraţie fi­
tiza, a realiza. 2. a încheia, a termina, nanciară
a sfârşi fisiona vb. v. diviza
finalizare f. 1. realizare, con­ fistichiu, -ie adj. (fig.) bizar, curios,
cretizare, fructificare. 2. încheiere, ciudat, extravagant, trăznit, fantezist
sfârşit, terminare fistulă f. ulceraţie
financiar, -ă a d j bănesc fisura vb. v. sparge
finanţa vb. a subvenţiona, a sti- fisură f. crăpătură, spărtură, ples­
pendia, ’ a învesti, a ’ susţine, a nitură
întreţine fişă f. 1. însemnare, notaţie, notă,
finanţe f. p i bani, resurse, sprijin adnotare. 2. ştecher
fine rt. v. sfârşit fişic n. 1. sul (de monede). 2.
fineţe f. 1. delicateţe, graţie, gin­ coşuleţ, toc, con, cornet. 3. cartuş,
găşie, sensibilitate, rafinament. 2. glonţ
subtilitate, agerime, ingeniozitate fişier n. colecţie, repertoriu, ca­
fini vb. v. sfârşi talog
finisa vb. v. definitiva fişiu n. basma, batic, broboadă
finisaj n. definitivare, finisare, fit n. chiul, lene, farniete
încheiere fitece adj. v. fiecare
finit,-ă adj. 1. limitat mărginit, fitecine pron. v. fiecare
circumscris, delimitat. 2. terminat, fitil n. 1. feştilă. 2. (fig.) intrigă, in­
încheiat, isprăvit sinuare, bârfă, calomnii

107
flămânzi vb. a-i fi foame, a
fiţă f. V. capriciu nemâncat, a înfometa, a răbda J'
foame
' ? V T \ nemişcat, neclintit,
fleac n. 1. bagatelă, moft, nimic ?
s t i V î n Ş t n V imobil. 2. precs,
(la pl.) palavre baliverne, vorbe'
nimicuri
eXflxa vb 1. a Stabili, a prinde, a
flecar m. limbut, palavragiu, gu_
p i" ” a imobiliza, ■ « g f ; ^ raliv, farfara, gură-spartă
înţepeni, a ţinti, ţintui, a agaţa 2- a s
aşeza a se instala, a se plasa, a se flecări vb. a trăncăni, a îndruga, a
stabiliza 3. a se hotărî, a se decide, pălăvrăgi
f a rândui, a ordona, a dispune, a flegmatic, -ă adj. indiferent, apatic
norma, a preciza insensibil, imperturbabil, nepăsător ’
fixitate f. v. imobilitate flegmă f. 1. expectoraţie, scuipat,
fizic n. constituţie, conformaţie, salivă. 2. indiferenţă, răceală, pasivi­
structură, factură, natură ' tate, nepăsare, indolenţă
fizic, -ă adj. 1. corporal, trupesc. 2. flegmon n. buboi, furuncul, bubă
carnal, senzual, erotic, fiziologic. 3.
material, concret, palpabil, tangibil fler n. intuiţie, instinct, perspicaci­
fizionomie 1. chip, faţă, figură, în­ tate, miros
făţişare, obraz, expresie, profil 2. fleşcăi vb. v. muia
aspect, formă, structură fleţ, -eaţă adj. v. bleg
flacără f. 1. flamă, pară, foc, flexibil,-ă adj. 1. mlădios, elastic,
vâlvătaie, văpaie, pălălaie. 2. suplu, maleabil. 2. flexionar. 3, (fig.)
ardoare, pasiune, pornire, zel, adaptabil, obedient, ascultător, supus
înflăcărare, căldură flexibilitate f. v. elasticitate
flacon n. fiolă, sticluţă, şip
flexiune f. 1. îndoire, arcuire, în­
flagel n. 1. nenorocire, dezastru,
pacoste, calamitate. 2. boală, epi­ covoiere, mlădiere. 2. modificare,
demie, ciumă schimbare (gramaticală)
flagela vb. v. biciui fligorn n. goarnă, trompetă
flagrant, -ă adj. izbitor, evident, flintă f. v. puşcă
clar, vădit flirta vb. v. cocheta
flamă f. flacără flit n. bot, rât
flamba vb. v. arde
floare f. 1. corolă, inflorescenţă. 2.
flamură f. v. steag
desen, broderie, ornament. 3. elită
flanc n. latură, parte, coastă, mar­
gine, aripă flocăi vb. v. jumuli
flanca vb. v. mărgini flocos, -oasă adj. miţos, păros
flanelă f. pulover, sfeter florar m. 1. horticultor, grădinar. 2.
flasc, -ă adj. moale, fleşcăit (luna) mai
puhav, şubred 9 floră f. vegetaţie, plante
flaşnetă f caterincă, minavet florărie f. 1. grădinărie, seră (de
flata vb. a măguli, a adula a flori). 2. magazin de flori
mfiă r: -a PT 3' 3 comP|ernenta flotant, -ă adj. 1. plutitor. 2. ne-
f acaiandru m. v. flăcău
stabil,.trecător, pasager
bâiat^băietan' tânăr’ flotă f. 1. nave, corăbii, vase,
vapoare. 2. aeronave, aeroplane,
^ ce|ibatar,U' cavâîer,^holtei"
avioane
flotor n. plutitor
lâncat’hămesît 'nfometat’ . Iihr>it, fluctua vb. a oscila, a varia, a se
schimba, a şovăi
108
fluctuaţie f. oscilaţie, instabilitate focos^-oasă adj. temperamental,
variaţie, nestatornicie, mobilitate, in­ înfocat, înflăcărat, pătimaş, pasional,
consecvenţă aprins, pasionat
fluent, -ă a d j v. curgător fofează f. aripă, braţ
fluenţă f. curgere, cursivitate, fofila vb. a se stercura, a se furişa,
fluiditate a se introduce, a se prelinge, a
fluid n. 1. lichid, gaz. 2. emanaţie, pătrunde
efluviu fofârlică f. şmecherie, minciună,
fluid, -ă a d j v. curgător înşelăciune
fluiditate f. v. fluenţă foi vb. a mişuna, a se mişca, a se
fluier n. signal, sirenă, şuierătoare agita, a colcăi, a furnica, a forfoti
fluiera vb. v. şuiera foială f. furnicar, forfotă, agitaţie,
fluierătură f. şuierătură, fluierat, fâţâială, fojgăială
foileta vb. a răsfoi, a frunzări
şuierat
foileton n. v. articol
fluşturatic, -ă adj. neserios, ne­
foişor n. 1. cerdac, prispă, terasă,
bunatic, uşuratic, frivol, nestatornic
pridvor, balcon. 2. chioşc, pavilion. 3.
flutura vb. a fâlfâi, a clătina, a
turn
legăna, a agita, a mişca
fojgăi vb. v. mişuna
fluture m. (la pl.) paietă, fluturaş, folclor n. literatură populară
şic folcloric, -ă adj. popular
fluviu n. (fig.) şuvoi, revărsare, folos n. avantaj, profit, beneficiu,
curgere (violentă) câştig, randament, dobândă
flux n. 1. val, năvală, revărsare, folosi vb. 1. a întrebuinţa, a utiliza,
curent. 2. circulaţie, deplasare, a face uz, a uza, a recurge la. 2. a fi
mişcare (intensă) 3. maree de folos, a servi, a ajuta, a sluji, a fi
foaie f. 1. filă, coală. 2. ziar, re­ util. 3. a trage folos, a profita, a
vistă, gazetă, cotidian, jurnal. 3. beneficia, a se bucura de, a câştiga
fustă, jupă folosinţă f. 1. folos, beneficiu,
foaier n. hol (teatru) avantaj, câştig. 2. folosire, între-
foaie f. 1. burduf. 2. pântece, burtă, buiţare, utilizare, uz
abdomen, stomac folositor, -oare adj. util, avantajos,
foame f. 1. nemâncare, înfometare, bun, profitabil, binevenit, salutar
inaniţie. 2. (fig.) dorinţă, poftă, aspi­ fond n. 1. conţinut, bază, miez,
raţie ’ esenţă, nucleu, sâmbure. 2. fundal. 3.
foamete f. flămânzire, înfometare, sumă, depozit, rezervă, provizie,
nemâncare acumulare
foarte adv. tare, deosebit, mult, fondator m. întemeietor, ctitor,
grozav, teribil creator
fobie f. frică, spaimă, groază, fonetism n. 1. rostire, pronunţare,
teamă, oroare pronunţie. 2. sunet, sonoritate
foc n. 1. flacără, văpaie, vâlvătaie, (limbaj)’
pălălaie. 2. căldură arşiţă, dogoare. 3. fonf, -ă adj. gângav, fornăit, bol-
încendiu, pârjol, pojar. 4. entuziasm, borisit
elan, avânt, înflăcărare, înfocare, pa­ fonic, -ă adj. sonor, acustic
timă, pasiune, aprindere. 5. luptă, fontanela f. moalele capului
război, urgie, conflict, nenorocire. 6. fontă f. tuci
împuşcătură, salvă, detonare. 7. for n. 1. piaţă, agora. 2. autoritate,
durere, chin, jale, necaz, suferinţă instanţă, conducere, organ
focar n. iradiatie, sursă, izvor, fora vb. a săpa, a sonda, a escava
centru foraibăr n. zăvor, cârlig

109
fortifiant, -ă adj. tonic, întăritor, re­
foraj n. sondare, forare, săpare confortant
fortifica vb. v. întări
fortificaţie f. v. fortăreaţă
fortissimo adv. foarte tare, intens
energic
fortuit, -ă adj. neprevăzut, ne­
furnicare, mişuială, viermuire aşteptat, inopinat, întâmplător
forfoti vb. a furnica, a mişuna, a se forţa vb. 1. a constrânge, a sili, a
foi, a se învârti, a roi, a viermui obliga, a presa. 2. a se strădui, a se
forja vb. v. prelucra zbate, a se opinti, a se sforţa, a-şi da
forma vb. 1. a alcătui, a face, a
silinţa. 3. a sparge, a viola (uşa)
crea, a modela, a fasona, a fabrica, a
fo rţa t,-ă adj. 1. impus, silit, obli­
confecţiona. 2. a apărea, a (se) înfi­
inţa, a se naşte, a se produce. 3. a gat. 2. nefiresc, artificial, căutat,
afectat, fals. 3. spart, rupt, stricat]
dezvolta, a creşte, a educa
formal,-ă adj. 1. convenţional, violat
birocratic, convenit. 2. categoric, in­ forţă f. 1. putere, tărie, dinamism,
discutabil, decis vigoare, energie, capacitate. 2. vio­
formalină f. formol lenţă, presiune, constrângere, sil­
formalism n. schematism, birocra­ nicie, silă
tism fosforescent, -ă adj. luminos,
formalitate f. formă, procedură strălucitor, luminiscent, sclipitor, fos-
formaliza vb. a se supăra, a se foric
necăji, a se mâhni, a fi jignit fosilă f. rest, urme, rămăşiţe
format, -ă ar# 1. alcătuit, construit, foşnet n. fâşâit, freamăt,’ foşnire,
confecţionat. 2. crescut, adult, copt 3. susur
instruit, educat, pregătit foşni vb. 1. a fâşâi, a susura, a
formaţie f. 1. structură, întocmire, foşnăi, a zumzăi. 2. a mişuna, a se
alcătuire! 2. orânduire, nivel, dezvol­ mişca, a se frământa
tare 3. aranjament, dispunere, fotă f. catrinţă, zavelcă, peştiman
aşezare, aranjare, combinaţie. 4. fotocopie f. facsimil, reproducere
echipă, ansamblu, brigadă, grup fotografia vb. a(se) poza, a lua
formă f. 1. aspect, înfăţişare, con­ imagini
figuraţie, siluetă, profil. 2. fel, chip, fotografie f. poză, imagine, repro­
mod, cale, modalitate. 3. tipar, model, ducere
calapod, calup, şablon fotoliu n. jilţ, fotei, jeţ
formidabil, -ă adj. extraordinar, fractura vb. a frânge, a rupe, a
uimitor, grozav, teribil, colosal, fan­ zdrobi
tastic, gigantic, excepţional
H an

fracţiona vb. v. îmbucătăţi


formula vb. 1. a exprima, a ex­ fracţiune f. fragment, parte, frân­
pune, a enunţa, a prezenta, a relata,
tură, bucată, diviziune
2. a redacta, a compune, a elabora â
configura, a întocmi fraged, -ă adj. 1. crud, proaspăt. 2.
formular n. imprimat delicat, fin, gingaş, tânăr, plăpând
fragil, -adj. plăpând, firav, slab,
cirî°r7 uJă f er|unţ. 2. parabolă, sensibil, delicat, casabil, friabil
simbol. 3. parolă, consemn
f°rt n. v.fortăreaţă fragilitate f. 1. gingăşie, delicateţe,
fortăreaţă f. fort, bastion fortifi­ fineţe. 2. friabilitate
caţie, intaritură, castru fragment n. 1. parte, frântură, ’
fracţiune, diviziune, porţie, bucată. 2.
o ţ e M o ^ are' Puternic' rez'stent, pasaj, text, extras, context
fragmenta vb. v. împărţi
110
fraier m. v. naiv frântură f. 1. bucată, fragment,
fraieri vb. v. înşela crâmpei, porţiune, parte, fărâmă. 2.
franc m. 1. ban, gologan, leu, para. fractură, spărtură
2 (pl.) sumă, economii, avere frâu n. 1. hăţ, dârlog, frână. 2.
franc, -ă sincer, corect, cinstit, piedică, obstacol, stavilă, baraj
loial, onest freamăt n. 1. agitaţie, mişcare,
franca vb. a timbra, a marca tumult, vuiet. 2. murmur, susur,
fracheţe f. sinceritate, onestitate, foşnet. 3. zgomot, gălăgie, larmă. 4.
cinste, carectitudine, loialitate (fig.) fior, tremur, vibraţie
franj n. ciucure, ţarţam freca vb. 1. a masa, a frecţiona. 2.
franzelă f. pâine albă, jimblă a lustrui, a şterge, a curăţa. 3. a
frapa vb. a şoca, a izbi, a im­ făcălui, a amesteca, a bate. 4. a
presiona, a bate la ochi, a lovi şicana, a bate la cap, a pretinde
frapant, -ă adj. izbitor, şocant, frecţie /: masaj
uimitor, surprinzător frecuş n. neînţelegere ceartă,
fratern, -ă adj. frăţesc, solidar critică, controversă
fraternitate f. frăţie, împărţire,
frecvent, -ă adj. des, repetat,
solidaritate
obişnuit, uzual, curent, răspândit
fraternizare f. înfrăţire, unire, soli­
frecventa vb. a vizita, a umbla, a
darizare, asociere
merge (mereu), a urma (regulat)
frauda vb. v. înşela
frecvenţă f. repetare, reluare, pre­
fraudă f. înşelătorie, furt, hoţie,
zenţă (regulată), periodicitate
pungăşie, şarlatanie, delapidare, es­
fredona vb. a cânta (încet), a
crocherie, coţcărie
îngâna, a intona
frazeologie f. vorbărie, pălă­
vrăgeală, flecăreală fremăta vb. 1. a foşni, a murmura,
frăgar m. dud a susura. 2. a tremura, a tresălta, a
frăgezime f. prospeţime, deli­ se înfiora, a vibra, a pulsa, a tresări,
cateţe, fineţe, gingăşie a se agita
frământa vb. 1. a plămădi, a fremătător, -oare adj. tremurător,
malaxa, a amesteca 2. a se agita, a vibrant, agitat, frământat
fremăta, a se foi. 3. a răsuci, a în­ frenetic adj. însufleţit, exaltat,
vârti, a freca. 4. a se alarma, a se avântat, pasionat, agitat
speria, a se îngrijora, a se preocupa. frenezie f. 1. pasiune, patimă, zei.
5. a se chinui, a se zbate 2. extaz, delir. 3. avânt, elan, însu­
frământat, -ă adj. agitat, tulburat, fleţire
zbuciumat, uimit, torturat frescă f. 1. pictură, imagine,
frăţesc, -ească adj. fratern, afec­ tablou. 2. (fig.) descriere, evocare
tuos, devotat, cordial frez adj. roşcat, roşiatic, trandafiriu
frăţeşte adv. fratern, ca fraţii freza vb. a aşchia
frăţie f. fraternitate, înfrăţire, afec­ friabil, -ă adj. fragil, casant, sfăr-
ţiune, solidaritate micios, inconsistent
frâna vb. a opri, a stăvili, a stăpâni, fricativ, -ă adj. constrictiv
aţine, aînhiba frică f. teamă, spaimă, groază,
frână f. v. obstacol temere, fobie, înfricoşare
frânge vb. 1. a rupe, a fractura. 2. fricos, -oasă adj. temător, spe-
a se întrerupe, a ceda, a se sparge. rios, laş, timorat
3. a istovi, a epuiza, a zdrobi, a da fricţiona vb. v. masa
gata. 4. (fig.) a înfrânge, a birui, a fricţiune f. 1. frecare, masaj. 2.
învinge certuri’, divergenţe, neînţelegeri, ad­
frânghie f. funie, ştreang versităţi

111
4 r răcoare, 9er- frust, -ă a d j rudimentar, nenat,
nelucrat, simplu enat^ai
frison, W e , «or. 3- frustra vb. a lipsi, a lua, a smuin
malarie, paludism perpeli, a a spolia mul9e,
ftiriază f. pediculoză
ftizie,-ă a d j tuberculos, 0fticn
tebecist °s>
fudul, -ă adj. v. îngâmfat
fu d u li vb. a se făli, a se mândri
ft ^ o s , . o a s ă a ^ 1 . sensibil (la
se împăuna, a se îngâmfa, a ’se
lăuda, a fi trufaş
fuga adv. repede, grabnic, îndată
(fig.) înşelat, păcălit, păgubit neîntârziat
friptură f. fleică fu g a r,-ă adj. 1. fugitiv, trecător,
frisoane pl. friguri, tremur, tre- fugaci, efemer, pasager. 2. fugj{
murături evadat, dezertor
frivol, -ă adj uşuratic, neserios, fugă f. 1. goană, alergare, repe­
libertin, fluşturatic zeală. 2. evadare, scăpare, de­
friza vb. a ondula, a coafa zertare. 3. refugiu, exil, pribegie
frizer m. bărbier fugări vb. a goni, a urmări, a aler­
frondă f. opoziţie, răzvrătire, în­ ga, a hăitui
fruntare fugi vb. 1. a alerga, a goni, a
front n. câmp, linie de bătaie galopa. 2. a evada, a dezerta, a se
frontal,-ă adj. din faţă, pieptiş, sustrage. 3. a pribegi, a se refugia, a
direct băjenări
frontieră f. graniţă, hotar, demar­ fugitiv, -ă 1. trecător, efemer,
caţie, limită fugar. 2. sumar, rapid, superficial
frontispiciu n. faţadă, faţă fugos, -oasă adj. aprig, impetuos,
fruct n. 1. rod, poamă. 2. produs, dinamic
rezultat, bilanţ, succes fu io r n. caier, mănunchi
fructifer, -ă adj. roditor, productiv fular n. şal, batic, fişiu
fructifica vb. a valorifica, a finaliza, fulgarin n. impermeabil, fâş, ba-
a concretiza lonzaid
fructuos, -oasă adj. rodnic, folo­ fulgera vb. 1. a sclipi, a străluci, a
sitor, util, profitabil, avantajos scânteia, a luci. 2. a izbi, a lovi, a
frugal, -ă adj. sobru, cumpătat, săgeta
reţinut, măsurat, socotit fulgere f. 1. sclipire, scânteiere,
frumos adv. bine, plăcut, cum se fulger. 2. (fig.) clipă, moment
cuvine, convenabil fulgui vb. a ninge
frumos,-°asă adj 1. arătos, fulgurant, -ă adj. sclipitor, fos­
plăcut, minunat, admirabil, încântător forescent, lucitor - .
3S mnnr?' V " ' " ' IUmin° S' C,ar- Calm- fulm inant, -ă adj. 1. ®xp 0^ '
fmnf - remarCabil- considerabi! detonant, eruptiv. 2. (fig.) izbitor, v
dintâi ?’ "a 3dj' primul’ lider- cel lent uimitor . 2
fum n. 1. fumăraie, fumega'- •
"unte t. 1. cap, fată 2
negură, ceaţă, întunecare. 3. U *
Vr'. e l^ , calitate (primă)' îngîmfare, aroganţă, pretenţii,
frunzar n. umb'
frunzet. 2. aşternut, pătul ’ murare, aere, făloşenie j.

frunzări vb. a răsfoi • fumat, -ă adj. (fig.) învechit, Pt


(sumar), a foiieta f ' 9 mat, trecut furn
fumega vb. a afuma, a scoate
112
fumigaţie f afumare fur m. hoţ, tâlhar
fumuriu, -ie 1. cenuşiu, gri, plum­ fura vb. 1. a sustrage, a delapida,
buriu. 2. (fig.) posomorât, mohorât, a spolia, a excroca, a jefui, a jecmăni,
sumbru a şterpeli, a devaliza, a răpi, a
funciar,-ă adj. 1. funduar, agricol. deturna. 2. a fermeca, a vrăji, a
2 . fundamental, principal, esenţial, încânta, a emoţiona, a copleşi
capital furaj n. nutreţ, hrană (animale)
funcţie f. 1. post, serviciu, slujbă, furibund, -ă adj. furios, rabios,
profesie. 2. grad, rang, poziţie. 3. rol, turbat, m ânios.
sarcină, atribuţie furie f. pornire, mânie, înver­
funcţiona vb. a activa, a acţiona, a şunare, dezlănţuire, turbare, patimă
lucra, a merge, a fiinţa furios, -oasă adj. înfuriat,
funcţionar m. angajat, slujbaş, furibund, turbat, violent, nestăpânit,
amploiat deliu
fund n. 1. dos, spate, şezut. 2. furiş adv. tiptil, pe ascuns, ne­
bază, temelie, temei. 3. tocător, câr- observat, furtiv, hoţeşte
pător taler. 4. adâncime, hău, abis, furişa vb. a se strecura, a se fofila,
profunzime a pătrunde, a se prelinge
funda vb. v. întemeia furnal n. cuptor înalt
fundac n. v. fundătură furnicar n. 1. muşuroi. 2.
fundal n. 1. fond. 2. paravan, mişunare, agitaţie, aglomerare, în­
decor, perete ghesuială
fundament n. fundaţie, temelie, furnitură f. accesorii, rechizite,
temei, bază marfă
fundamenta vb. 1. a se baza, a se furniza vb. a aproviziona, a pro­
sprijini, a conta, a se întemeia. 2. a cura, a livra
stabili, a consolida. 3. a demonstra, a furori f. pl. senzaţie, entuziasm,
argumenta, a elucida încântare, uimire
fundamental, -ă adj. esenţial, furou n. combinezon, cămaşă
principal, definitoriu, capital, decisiv furt n. hoţie, delapidare, pungăşie,
fundamentat, -ă adj. întemeiat, sustragere, jaf, excrocherie, furtişag
just, justificat, legitim, motivat furtişag n. furt
fundaş m. apărător, bec (la fotbal), furtiv, -ă adj. v. furiş
stoper furtunatic, -ă adj. v. furtunos
fundă f. panglică, bandă furtunos,-oasă adj. 1. viforos, vi­
fundătură f. impas, fundac, în­ jelios, vifornic. 2. agitat, tulburat,
fundătură zbuciumat. 3. năvalnic, impetuos,
funebru,-ă adj. 1. mortuar, fu­ violent, debordant
nerar. 2. (fig.) lugrubu, jalnic, sumbru furtună f. 1. vijelie, vifor. 2, (fig.)
frământare, zbucium, revoltă, tul­
funerar, -ă adj. v. funebru
burare
funest,-ă adj. 1. nefast, de­
furuncul m. v. buboi
zastruos, catastrofal, nenorocit. 2.
trist, jalnic, mizerabil fuziona vb. a se contopi, a se uni,
funie f frânghie, odgon, coardă, a se amesteca
nârzob fus n. arbore, ax, grindei
funingine f. scrum, zgură, ne­ fuziune f. contopire, amestec, sin­
greală teză, topire

113
G
gabarit n. volum, capacitate, di­ perdele). 5. asistenţă, suporteri,
mensiune spectatori
gafă f. greşeală, prostie, scrân- galeş, -ă adj. drăgăstos, languros,
teală, nesocotinţă, impoliteţe, jignire duios, melancolic, nostalgic
gag n. glumă, spirit, banc, anec­ galic, -ă adj. francez, galic,
dotă franţuzesc
gaiţă f. femeie guralivă, pisăloagă, galicism n. franţuzism
bârfitoare, flecară galimatie f. 1. amestec, încâlceală,
gaj n. v. amanet încurcătură. 2. vorbărie (confuză),
gal m. francez, franţuz, celt brambureală, flecăreală
galant, -ă adj. 1. curtenitor, amabil, galon n. firet, tresă
drăguţ, gentil, politicos, atent. 2. galop rt. fugă, goană, alergătură
darnic, generos, culant, galanton. 3. galopa vb. a fugi, a goni, a alerga,
amoros, sentimental a o lua la picior
galantar n. vitrină, expoziţie galopant, -ă adj. rapid, fulgerător
galanterie f. 1. curtenie, galvaniza vb. 1. a zinca, a zincui.
curtuoazie, amabilitate, gentileţe. 2. 2. (fig.) a însufleţi, a stimula, a
obiecte, mărunţişuri, îmbrăcăminte mobiliza, a antrena, a activa, a
(în magazine) dinamiza
galanton adj, v. darnic gamă f. 1. serie, evantai, şir, suc­
cesiune. 2. varietate, diversitate,
gală f. 1.solemnitate, festivitate,
felurime
sărbătoare, paradă. 2. competiţie,
întrecere gang n. culoar, coridor, tindă
gamen n. monedă, ban, para gangrenă f. rană (rea), putrefacţie,
descompunere
galben,-ă adj. 1. blond, bâ
ganglion m. umflătură, tumefiere
şarg. 2. gălbejit, palid, pal, searb
cadaveric gangster m. bandit, tâlhar, crimi­
nal, escroc, hoţ
galerie f. 1. tunel, canal, pas
gang, coridor. 2. muzeu, pinacote gara vb. a parca
colecţie. 3. balcon. 4. bară garafă f. sticlă, butelie, şip
garaj n. remiză
114
g arant, -ă m. f. chezaş, fideiusor, gazetăresc, -ească adj. jurnalistic,
publicistic, informativ, superficial
^garan ta vb. a asigura, a chezăşui, gazetărie f. ziaristică, jurnalism
a qira, a da garanţii gazon n. iarbă, peluză
g aran tat, -ă adj. asigurat, sigur, gazos, -oasă adj. volatil, eva-
neîndoielnic, precis, categoric, porabil
absolut gazorniţă f. opaiţ, lampă
garanţie f 1. gaj, gir, amanet, gagăuţă m. prostănac, bleg, fleţ,
zălog, cauţiune. 2. chezăşie, asigu­ neghiob, gogoman
rare, garantare găinar m. potlogar, hoţ, pungaş,
gară f. staţie coţcar, borfaş, şarlatan, escroc
gard n. împrejmuire, îngrăditură, găinărie f. 1. coteţ. 2. potlogărie,
zaplaz, îngrădire, ocol hoţie, învârteală
gardă f. 1. pază, veghe. 2. caraulă, găitan n. ceapraz, şiret, firet, şnur,
strajă, paznic, planton, veghetor. 3. brandeburg
apărătoare, scut (la sabie) gălăgie f. tărăboi, balamuc, larmă,
garderob n. dulap, şifonier zgomot, zarvă, hărmălaie, vacarm
garderobă f. 1. îmbrăcăminte. 2. gălăgios, -oasă adj. zgomotos,
vestiar scandalagiu, certăreţ, limbut
gardian m. 1. paznic, păzitor, gălbejeală f. paloare, paliditate,
supraveghetor. 2. poliţist, sergent, lividitate
temnicer gălbeni vb. a păli, a se ofili, a se
gargară f. 1. dezinfectare 2. (fig.) usca, a se veşteji
pălăvrăgeală, sporovăială, vorbărie gălbinare f. icter, hepatită
garnisi vb. v. împodobi gălbui, -ie adj. şofrăniu, chihlim-
garnitură f. 1. accesorii, adaos, bariu
completare. 2. asortiment, ansamblu, găleată f. căldare, cazan, vas
set, grupaj. 3. ornament, podoabă. 4. găligan m. vlăjgan, zdrahon, na­
tren milă, matahală
garou n. legătură, coardă găman m. v. lacom
gastric, -ă adj. stomacal gămălie f. măciulie
gastronomie f. bucătărie, arta găoace f. coajă, cochilie
bucatelor gărgăun m. 1. bărzăun. 2. (pl.)
gaşcă f. v. grup toane, capricii, fumuri, extravaganţă
gata adj. 1. isprăvit, terminat, găselniţă f. v. soluţie
finisat. 2. pregătit, aranjat, gătit. 3. găsi vb. 1. a afla, a descoperi, a
(adv.) aproape să, pe punctul de a, dibui. 2. a născoci, a izvodi, a
mai să... inventa, a imagina, a gândi, a
gater n. fierăstrău, joagăr elabora, a concepe, a plăsmui, a
gaură f. orificiu, bortă, cavitate, proiecta, a zămisli. 3. a exista, a se
cavernă, scobitură afla, a fi, a sta, a se vedea. 4. a
gavanos n. borcan, chisea aprecia, a considera, a crede, a opina
9az n. 1. emanaţie, efluviu. 2. găsire f. v. descoperire
Petrol găteală f. podoabă, dichis, di­
gaza vb. a otrăvi, a intoxica, a chiseală, zorzoane
sufoca gătej n. vreasc, surcea, surcică,
gazdă f. amfitrion uscătură
^gazetar m. ziarist, publicist, jurna- găti vb. 1. a (se) aranja, a (se)
dichisi, a (se) împodobi, a (se)
gazetă f. ziar, jurnal, cotidian, foaie ferchezui. 2. a decora, a orna, a

115
gânditor, -oare adj. 1. w
preocupat, absorbit, absent m 91-
tiv, reflexiv, visător. 2. (s.) cu^ %
filozof yiator,

•SffllSîSw
rseTrau p e a (s e )u z a ;a (s e )Zdrenţui.
o o co caria, a se strica „
gânganie f. gâză, goangă, inserr
gândac
gângav, -ă adj. bâlbâit, gângâvit
gângăveală f. bâlbâială, bolboro
seală, bâlbâire
Ia.

‘ găvan n. 1. scobitură, a?ar!?i,*ur3 gârbaci n. bici, cravaşă


cavitate, gaură. 2. strachina, blid 3.
borcan, chisea. 4. deluşor, movila, gârbov, -ă adj. încovoiat, cocoşat
dâmb, dolmă, coastă ghebos, gârbovit, cocârjat, curbat ’
găzdui vb. a adăposti, a primi, a gârbovi vb. v. încovoia
caza, a încartirui, a da sălaş gârlă f. 1. pârâu, ponor. 2. (adv.
gâde m. călău, casap, ucigaş, fig.) mult, din belşug, berechet
gealat gât n. 1. grumaz, gâtlan. 2. (fig.)
gâdila vb. (fig.) a măguli, a linguşi duşcă, înghiţitură, sorbitură
gâfâi vb. a pufăi, a sufla (greu), a gâtiţă f. v. gâtlej
răsufla gâtlej n. laringe, beregată, esofag,
gâlcă £ umflătură, nod, inflamaţie, gâtiţă
gâlmă gâtui vb. 1. a sugruma, a
gâlceavă f. ceartă, conflict, deza­ strangula, a jugula, a suguşa. 2. a
cord, diferend, discordie, disensiune, înăbuşi, a sufoca, a reprima, a
animozitate, neînţelegere, dispută, împiedica, a curma. 3. a se îngusta, a
scandal, vrajbă, pricină, dihonie, se strâmta, a se subţia, a se reduce
învrăjbire gâză f. gânganie, insectă, goangă,
gâlcevi vb. v. certa muscă
gâlci m. amigdalită gealat m. călău, gâde
gând n. 1. idee, cugetare, cuget, geaiău n. rindea
judecată, reflecţie, concepţie, geam n. 1. fereastră. 2. sticlă,
convingere, vedere,’ opinie. 2. minte,
lentilă, monoclu
raţiune, socoteală, calcul, intenţie,
proiect, imaginaţie, fantezie, în­ geamantan n. valiză, cufăr
chipuire. 3. voie, voinţă, plac, dorinţă, geamăn, -ă adj. 1. născut deodată.
aspiraţie. 4. îndemn, povată, sfat 2. (fig.) identic, acelaşi, similar
îndrumare, orientare geamăt n. scâncet, vaiet, suspin,
gândac m. libarcă, şvab, cărăbuş icnet, oftat, tânguire
gândi vb. 1. a cugeta, a chibzui, a geambaş m. 1. negustor, samsar
judeca, a reflecta, a medita, a raţiona. (de cai). 2. şarlatan, hoţ, escroc
2. a aprecia, a cântări, a considera a geamgiu m. sticlar
r S f 6' ?' t concePe- a imagina,’ a geamie f. moschee, mecet
a oro'l^ ? ,PUi’ ? elab0ra’ geamlâc n. ferestruică, gemule,,
a proiecta, a plănui. 4. aa bănui
născoci,a
vitraliu
ghici, a întrezări, a presupune’ a
geană f. pleoapă
geantă f. servietă, mapă, poşe3,
taşcă
m editai ^ 6Cţie'
gel n. piftie
gelatină f. piftie, gel
mmte, spirit, suflet, for interior gelatinos, -oasă adj vâscos,
cleios
116
ioS -oasă adj. 1. bănuitor, geniu n. dar excepţional, talent
* S t o r ’ suspicios, zuliar. 2. invidios, imens
v m a s ’ ranchiunos genocid n. masacru, carnaj, exter­
pl lozie £ 1. temere, bănu ială, minare
suspiciune. 2. ciudă, invidie, pică, gentil, -ă adj. amabil, curtenitor,
npcaz, ranchiună politicos, drăguţ, galant
gelui vb. a rindela, a netezi, a făţui, gentileţe f. amabilitate, politeţe,
a lustrui atenţie, curtoazie, drăgălăşenie
qem n. marmeladă, magiun gentilom m. nobil, aristocrat,
geme vb. 1. a se tângui, a se magnat
lamenta, a suspina, a se văita. 2. a fi genţiana f. ghinţură
supraîncărcat, a fi plin genuflexiune f. 1. îngenunchere.
geminat, -ă împerecheat, 2. (fig.) ploconeală, obedienţă, su­
pereche, îngemănat punere
gemă f. cristal genuin, -ă adj. natural, curat, pur,
gen n. 1. fel, mod, soi, tip, varie­ veritabil
tate, categorie, clasă. 2. manieră, stil, genune f. prăpastie, abis, hău
chip, caracter, sens. 3. specie, grup, geometric, -ă adj. regulat, perfect
diviziune, sistem geometru m. topograf
genealogie f. spiţă, ascendenţă,
geotropism n. adaptate, acomo­
înrudire dare
genera vb. a produce, a cauza, a
ger n. îngheţ, frig mare
declanşa, a naşte, a crea, a isca, a
gera vb. a administra, a conduce, a
face, a pricinui
îngriji
general, -ă adj. 1. comun, obştesc,
gerar m. ianuarie
colectiv, public. 2. unanim, total,
german, -ă m. f. neamţ, nemţoaică
universal
generalitate f. totalitate, ansamblu, germanofil, -ă adj. filogerman,
universalitate neamţofil
generaliza vb. 1. a totaliza, a germen n. 1. embrion, sămânţă. 2.
sintetiza. 2. a universaliza, a extinde (fig.) izvor, sursă, origine
generalmente aoV. totalmente, în germina vb. a încolţi, a ieşi, a
general, în ansamblu, în genere apărea, a răsări
generalisim m. arhistrateg, co­ germinaţie f. încolţire, ieşire, ră­
mandant suprem sărire, apariţie
generator, -oare adj. producător, geros, -oasă adj. (foarte) rece,
dătător, creator îngheţat, friguros, glacial
generaţie f. descendenţă, rând, gest n. atitudine, purtare, compor­
serie(de oameni), spiţă, neam tare
generos, -oasă adj. darnic, gestaţie f. sarcină
mărinimos, inimos, culant, galant, gestionar m. responsabil, şef,
nobil administrator
generozitate f. mărinimie, dărnicie, gestiune f. administrare, îngrijire,
targheţe, caritate, omenie conducere
geneză f. 1. origine, gnosă. 2. get m. dac, traco-dac
naŞtere, facere, apariţie, ivire, creaţie get-beget adv. adevărat,, neaoş,
genotip n. germen, plasmă germi­ veritabil, autentic, sadea
nativă gheară f. 1. unghie. 2. cârlig
genial, -ă adj. supradotat, ex- gheată f. pantof, papuc, botină
gheaţă f. grindină, piatră
corn°na*’ suPrainte''9ent- din
gheb n. cocoaşă

117
ghebos,-oasă adv. 1. cocoşat, g h io n t n. brânci, îmbrânceală
gheboşat. 2. gârbov, gârbovit, buşeală
încovoiat ghionti vb. v îmbrânci
gheenă f. infern, iad ghiotura f. grămadă, mulţime
ghemotoc n. cocoloş, mototol, ghips n. ipsos
ghem, boţ ghirlandă f. cunună, coroană, îm­
ghemui vb. a se chirci, a se pletitură
strânge, a se contracta, a se aduna, ghiveci n. 1. oală, glastră, vas. 2.
a se încovriga amestec, amestecătură, mixtură
gherghină f. dalie ghivent n. filet
gherlă f. închisoare, arest, temniţă, ghizd n. colac, margine
ocnă, puşcărie ghizdav, -ă adj. v. frumos
gheţuş n. polei, lunecuş gigant m. uriaş, enorm, colos,
ghes n. 1. ghiont, cot. 2. imbold, namilă
îndemn, stimul
gigantic, -ă adj. colosal, enorm,
gheşeft n. afacere, ciubuc, aran­ imens, măreţ, formidabil, fabulos,
jament, învârteală fenomenal, uimitor, uluitor, teribil
gheţar m. 1. aisberg. 2. sloi gimnastică f. antrenament, exer­
ghici vb. 1. a intui, a întrevedea, a ciţiu (fizic), mişcare
prevedea, a sesiza, a întrezări, a gineceu n. 1. pistil. 2. harem
bănui. 2. a afla, a descoperi, a
ginecolog m. mamoş, obstretician
înţelege. 3. a prezice, a prevesti, a
gingaş,-ă adj. 1. delicat, fin,
devină, a proroci
graţios, fragil, suav, firav, plăpând,
ghicitoare f. cimilitură, şaradă
sensibil. 2. dificil, pretenţios, mof­
ghicitor m. prezicător, oracol,
turos, anevoios
astrolog, proroc
gingăşie f. v. delicateţe
ghid m. călăuză, îndreptar, cice­
gintă f. neam, popor, norod
rone, busolă
gir n. garanţie, cauţiune, asigurare
ghida vb. a călăuzi, a conduce, a
orienta, a îndruma gira vb. a garanta, a asigura, a
chezăşui
ghiduş m. v. bufon
girant, -ă m. f. remitent, garant
ghiduşie f. 1. glumă, năzbâtie,
giratoriu, -ie adj. circular, rotitor
poznă, ştrengărie. 2. farsă, festă,
giraţie f. rotaţie, rotire
păcăleală, renghi, şotie
gireadă f. grămadă, maldăr, şiră,
ghiers n. melodie, viers, ton
morman
ghiftui vb. a se îmbuiba, a se
giruetă f. anemoscop
îndopa, a se sătura
giugiuleală/: v. alintare
ghimirlie f. cocioabă, căsuţă,
giulgiu n. linţoliu, sovon, pânză
bordei
giuvaer n. bijuterie, podoabă, odor
ghimpe f. 1. ciulin, scai, scaiete,
spin, ţeapă, mărăcine. 2. (fig.) necaz, giuvaergiu m. bijutier, argintar
neajuns, supărare. 3. ironie, sarcasm, glacial, -ă adj. 1. îngheţat, polar. 2.
critică, venin rece, distant, neprietenos,’ rezervat
ghinion n. nenoroc, neşansă, ceas glaciar n. pleistocen
rău glaf n. pervaz, prichici
ghinionist, -ă adj. nenorocos, glandă f. v. organ
păgubos glanţ n. poleială
ghioagă f. măciucă, ciomag, bâtă glas n. 1. voce, ton, timbru, viers.
ghiol n. 1. nămol. 2. baltă, iezer, 2. grai, vorbă, cuvânt, limbă
heleşteu glastră f. ghiveci, oală, vas, vază

118
glazură f- luciu, lac’ email- 9lanţ>
teoria cunoaşterii epislem'°logie,
IUnlâsui vb. v- vorbi
glie f- 1- Pamânt’ ° 9 ° r- ţarina- 2. v i t e j 2.
viteza. i Lhaituiala,
1; fu,?â'stârnire
alergare’haită
curs3.
3
împreunare, montă, gonire ’ ’ '
^aligan'^7- 1- mistreţ, porc sălbatic.
a J g a n , huidumă, matahală h e x a p o f ^ 86^ ' gân9ante'3âză,
alisant, -ă ar# alunecos, lunecos
gloabă' f. 1- mârţoagă, dârloagă, goarnă f. trompetă, trâmbiţă
godac m. purcel
dabilă. 2. bir, impozit, amendă
gloată /: mulţime, ceată, buluc, godeu n. cută, creţ, pliseu, pliu
grămadă, pâlc, adunătură, plebe, vulg goeland m. pescăruş
9 glob n. 1. sferă, rotogol, crug. 2. gofra vb. a plisa, a face cute
pământul, lumea, mapamondul gogi vb. v. boli
global,-ă adj. total, complet, de­ gogoaşă f. 1. pancovă, craflă. 2.
plin, pe de-a-ntregul, totalmente cocon, crisaldă. 3. (fig.) minciună,
globular, -ă adj. sferic, rotund născoceală, poveste, neadevăr
glod n. mâl, noroi, nămol, mocirlă, gogoman m. v. nătăfleţ
tină gogomănie f. v. neghiobie
gloduros, -oasă adj. 1. mâlos, gogonat, -ă adj. v. umflat
noroios, nămolos, mocirlos. 2. bolo­ gol, goală adj. 1. dezbrăcat,
vănos, pietros, bolovănit despuiat, nud, dezgolit, golaş. 2.
glonţ/7. proiectil, plumb, cartuş deşert, sec, pustiu, necultivat,
glorie f. 1. mărire, onoare, slavă, nelocuit, nepopulat. 3. golit, secat,
grandoare, strălucire. 2. laudă, vid, fără conţinut, neocupat, liber,
elogiu, cinstire, omagiu, preamărire. slobod. 4. ^ la c u n ă , lipsă
3. faimă, celebritate, reputaţie, golan m. derbedeu, haimana,
prestigiu, renume huligan, vagabond, teleleu, coate-
glorifica vb. v. preamări goale
glorios, -oasă adj. 1. victorios, golaş, -ă adj. gol, pleşuv, desfrun­
eroic, biruitor, învingător. 2. zit, despădurit
preamărit, slăvit, proslăvit, strălucit, golănie f. mojicie, necuviinţă,
faimos obrăznicie, măgărie
glosa vb. 1. a explica, a lămuri. 2. goli vb. 1. a deşerta, a descărca, a
a adnota, a comenta, a parafraza vida. 2. a elibera, a evacua, a seca.
glosar n. vocabular, lexic, lexicon 3. a dezbrăca, a despuia, a jefui, a
glosă f. explicaţie, adnotare, co­ prăda
mentariu, notă goliciune f. nuditate, golătate;(fig.)
glucid n. zahăr sărăcie, lipsuri
glugă f. capişon gologan m. ban, franc, para, pitac,
glumă f. 1. spirit, calambur, sfanţ, arginţi, capital
băşcălie. 2. umor, ironie, haz, gonaci m. hăitaş, gonaş, bătăiaş,
Qhiduşie. 3. farsă, poznă, festă, fugău
Păcăleală, năzbâtie, ştrengărie goni vb. 1. a alerga, a fugi, a o lua
glumeţ, -eaţă adj. hazliu, poznaş, la picior. 2. a fugări, a hăitui, a mâna,
a alunga, a izgoni, a ostraciza. 3. a
comic- hâtru, mucalit,
(se) împerechea, a (se) împreuna
* gubăţ, ghiduş, mehenghi, şăgalnic
glumi vb. a face haz, a spune glume, gonoree f. blenoragie
^ 9ui, a şodi, a vorbi în dodii qorgan n. deal, movilă, dâmb
gornist m. trompetist, trompet,
tio!I0mic’ adJ■ sentenţios, aforis-
"c* moralist trâmbiţaş
119
gorun m. stejar graniţă f. 1. frontieră, hotar, mar­
gospodar m. proprietar, adminis­ gine, limită. 2. limită, demarcaţie,
trator, stăpân, cârmuitor, chivernisitor zăgaz, barieră
gospodăreşte adv. cu chibzuială, granular, -ă adj. v. granulos
judicios, bine gândit, convenabil granulom n. nodul, chist, flegmon
gospodări vb. a administra, a granulos, -oasă adj. grăunţos,
chivernisi, a conduce, a ocârmui granular, grunjos, grunzuros
gospodărie f. familie, cămin, grapă f. boroană, colţar
menaj, posesiune, acareturi g ra s ,-ă adj. 1. corpolent, dolofan,
gospodină f. casnică, menajeră rotofei, obez, gros, voluminos, plin,
grabă f. 1. zor, viteză, repezeală, trupeş. 2. unsuros, uleios, onctuos,
iuţeală, rapiditate. 2. urgenţă, uns, untos, 3. fecund, fertil, mănos,
nerăbdare, precipitare, pripă, pripire roditor, îmbelşugat
grabnic, -ă adj. 1. iute, repede, gratie f. zăbrea, ostreţ, roştei
rapid, neîntârziat. 2. imediat, curând, gratifica vb. a răsplăti, a recom­
îndată, prompt. 3. urgent, presant pensa, a premia
grad n. 1. nivel, stadiu, treaptă. 2. gratificaţie f. recompensă, primă,
rang, funcţie, poziţie premiu
grada vb. 1. a marca, a diviza, a gratis adv. gratuit, degeaba, fără
indica. 2. a doza, a nuanţa, a plată, pe nimic
echilibra gratitudine f. recunoştinţă, mulţu­
gradat, -ă adj. 1. treptat, progresiv, mire
succesiv. 2. dozat, nuanţat, măsurat g ra tu it,-ă adj. 1. gratis, degeaba,
gradaţie f. diviziune fără plată. 2. inutil, nejust, ne­
grafic n. diagramă, schemă întemeiat
grafie f. scriere, scris, scriitură gratula vb. a felicita, a lăuda
grafit n. piombagină graţia vb. a ierta, a absolvi, a
grai n. 1. limbaj, vorbire, ex­ amnistia
primare, limbă. 2. idiom, dialect, graţie f. 1. farmec, gingăşie,
subdialect. 3. glas, voce, cuvânt, drăgălăşenie, şarm, fineţe. 2. mlădiere,
verb, rost svelteţe, supleţe. 3. eleganţă, nuri,
grajd n. staul, săiaj, poiată, pătul, atracţie. 4. favoare, avantaj, ajutor. 5.
serai (prep.) datorită, mulţumită
gramafon n. patefon graţios,-oasă adj. gingaş, fin,
grandilocvent, -ă adj. afectat, em­ delicat, suav, elegant, mlădios, suplu,
fatic, retoric, pompos, patetic, bom­ zvelt
bastic, preţios grav, -ă adj. 1. primejdios, pericu­
grandilocvenţă f. emfază, reto­ los, acut, serios, sever. 2. solemn,
rism, patos, manierism, preţiozitate important, marţial. 3. adânc, gros,
grandios, -oasă adj. măreţ, im­ profund, cavernos
pozant, maiestuos, impunător, mag­ grava vb. a întipări, a înscrie, a
nific, imens, semeţ, monumental, scrijeli
splendid, strălucit, falnic gravidă f. însărcinată, bortoasă,
grandoare f. măreţie, monu­ grea
mentalitate, splendoare,’ strălucire, graviditate f sarcină, maternitate
fast gravita vb. a tinde, a se roti, a se
grandoman, -ă adj. înfumurat, concentra, a se aduna
megaloman, îngâmfat, infatuat, în­ gravitate f. 1. importanţă, seriozi­
crezut, semeţ tate, primejdie, pericol. 2. solem­
grandomanie f v. înfumurare nitate, morgă, importantă. 3.
granit n. (fig.) tărie, forţă, duritate profunzime, adâncime

120
gravitaţie f. atracţie universală
greşit, -ă adj. 1. incorect, eronat
arăbi vb. 1. a iuţi, a accelera, a
inexact, smintit, fals, nefondat. 2. rău’
0jj a presa, a urgenta. 2. a nepotrivit, prost, stricat
precipita- a pripi, a devansa greţos, -oasă adj. v. dezgustător
grăbit, -ă adj. grabnic, iute, zorit, greu, grea adj. ,adv. 1. masiv
precipitat, rapid, repede, accelerat mare, voluminos, dens, încărcat. 2.
V grădinar m. horticultor, florar apăsător, copleşitor, înăbuşitor. 3.
grăi vb. a vorbi, a zice, a spune, a difjcil, anevoios, complicat 4. ne­
glăsui, a cuvânta, a comunica plăcut, dezgustător, neşuferit, res­
grăitor, -oare adj. convingător, pingător, urât. 5. aspru, câinesc,
concludent, edificator, decisiv, eloc­ tulbure. 6. grav, periculos, rău, brutal,
vent dur. 7. serios, important, însemnat,
grămadă f. 1. vraf, maldăr, mor­ preţios
man, movilă, aglomerare, teanc, greutate f. 1. povară, sarcină,
purcoi, strânsură. 2. mulţime, duium, încărcătură, pondere. 2. dificultate,
puhoi, sumedenie, ceată,» buluc, piedică, oprelişte, impas, neajuns,
droaie, grup, şir, gloată nevoie, obstacol. 3. apăsare,
grămădeaiă f. îmbulzeală, aglo­ nelinişte, necaz, suferinţă, efort,
meraţie, afluenţă, înghesuială, aflux osteneală. 4, (fig.) prestanţă,
influenţă, trecere, prestigiu, putere,
grămătic m. diac, pisar, scrib,
faimă, înrâurire
scriitor, uricar
gri adj. cenuşiu, sur, fumuriu,
grăpa vb. a mărunţi, a boroni
plumburiu
grăpiş adv. v. târâş grijanie f. cuminecătură, îm­
grăsan, -ă adj. rotofei, dolofan, părtăşanie
bucălat, grăsuţ, durduliu, plin, rotund grijă f. 1. teamă, frământare,
grăsime f. untură, unsoare preocupare, nelinişte, îngrijorare,
grăsuţ, «ă adj. v. grăsan temere, aprehensiune 2, atenţie,
grătar n. grilă precauţie, prevedere, circumspecţie,
grăunte m. bob, boabă, granulă, prudenţă, luare-aminte, băgare-de-
mişină seamă,’ vigilenţă. 3. interes,
greaţă f. (fig.) dezgust, silă, sinchiseală, scrupul, migală, meticu­
aversiune, scârbă, repulsie, lehamite lozitate, minuţie. 4. ocrotire, protecţie,
pază, scut, oblăduire, supraveghere
grefa vb. a transplanta
grijuliu, -ie adj. atent,, prudent,
grefă f. transplant
circumspect, prevăzător, precaut,
greoi,-oaie adj. 1. lent, încet,
preocupat, vigilent
moale, molâu, zăbavnic. 2. dificil,
grilă f grătar, sită.
anevoios, încâlcit, confuz. 3.
grimasă f schimonoseală, strâm­
stângaci, neîndemânatic, încurcat
bătură, scălâmbătură, rictus
gresa vb. a unge, a lubrefia
grimă f. machiaj, machiere
gresie f. cute
grind n. v. deal
greşeală f. 1. abatere, eroare, -grindă f bârnă, bară, stâlp, po-
culpă, vină, păcat, vinovăţie, smin-
ciumb
ţeală, rătăcire. 2, inexactitate,
grindei n. talpă, fus, osie
lncorectitudine. 3. gafă, prostie. 4.
grindină f. piatră, gheaţă
defect, cusur, neajuns, meteahnă,
gripat, -â adj. 1. răcit. 2, blocat,
niba- scădere, viciu
oprit (motorul)
greşi vb. 1. a se înşela, a da greş.
griv, «ă adj. v, pestriţ
rătl con^uncia- a încurca, a sminti, a grizat a d j ametit, beat, turmentai
aci- 3. a păcătui, a călca legea
121
grânar n. hambar, pătul, jitniţă, urgie. 2. cruzime, monstruozitate,
magazie barbarie, ferocitate, neomenie,
grâne pl. 1. holde, lanuri. 2. violenţă, sălbăticie. 3. mulţime,
cereale, bucate, pâine potop,’ buluc, duium, puhoi,
groapă f. 1. scobitură, adâncitură, grămadă, puzderie
bortă. 2. mormânt. 3. râpă, surpătură, grui n. colină, deluşor, movilă,
scufundătură pisc, măgură
groază f. 1. spaimă, frică, teroare, gruie f. macara, muflă
înfiorare, oroare. 2. mulţime, duium, grumaz n. 1. gât, gâtlan,
potop, puhoi, puzderie, sumedenie junghetură. 2. ceafă, cerbice, gârbiţă
groaznic,-ă adj. 1. îngrozitor, grunzuros, -oasă adj. 1. granulos,
înfiorător, înspăimântător, înfri­ zgrunţuros, rugos. 2, aspru, scorţos
coşător, teribil, oribil. 2. colosal, grup n. 1. ceată, bandă, buluc,
extraordinar, fenomenal, formidabil, cârd, droaie, gloată, trupă, grămadă,
năpraznic, straşnic. 3. tare, mult, pâlc, stol. 2. clasă, categorie,
foarte, extrem. 4. urât, abominabil, grupare, tagmă, tabără, castă,
dezgustător, terifiant facţiune
grobian, -ă adj. v. necioplit grupa vb. 1. a aduna, a reuni, a
grohăi vb. a guiţa, a grohoti comasa, a strânge, a asambla, a
grohot n. 1. grohăit, guiţat. 2. asocia. 2. a aranja, a clasifica, a
pietriş, grohotiş, bolovăniş distribui, a ordona, a orândui, a
grohotiş.n. pietriş, prund, grohot, sistematiza, a repartiza
bolovăniş grupare f v. grup
gros, -oasă adj. 1. mare, volumi­ grupă f. unitate, grup, ceată, trupă,
nos, imens, masiv. 2. compact, dens, pâlc, stol
izolant; protector. 3. grav, profund, gudron n. catran, zeft
adânc, cavernos
gudura vb. v. linguşi
grosolan, -ă adj. 1. brut, necizelat,
guiţa vb. a grohăi, a coviţa
nelucrat, neşlefuit, nefinisat, bu-
tucănos. 2. bădăran, primitiv, incult, gumă f. 1. radieră. 2. cauciuc,
mitocan, mojic, impertinent, nedelicat, elastic
mârlan, vulgar, grobian, ordinar, gunoi n. 1. murdărie, impuritate,
ţopârlan, mocofan goz. 2. bălegar, îngrăşământ. 3. (fig.)
grosolănie f. v. mojicie lichea, otreapă, lepădătură
grotă f. peşteră, cavernă, cata­ guraliv, -ă adj. vorbăreţ, limbut,
combă flecar, palavragiu, gureş
grotesc, -ească adj. burlesc, gură f. 1. rost, buze, bot; (peior.)
caraghios, parodic, ridicol rât, flit, meliţă, papagal, clanţă,
grozav, -ă adj. 1. groaznic, fioros, moară. 2. sărut, sărutare, pupătură.
cumplit, înfiorător, oribil, teribil, 3. înghiţitură, sorbitură, duşcă, gât,
atroce, crunt, infernal, înspăi­ îmbucătură, muşcătură. 4. articulaţie,
mântător, straşnic. 2. colosal, extra­ glas, voce. 5. ceartă, scandal, vrajbă,
ordinar, fenomenal, formidabil, sfadă. 6. deschidere, gaură, orificiu
excepţional, fabulos, nemaipomenit, gureş, -ă adj. v. guraliv
negrăit, nespus, uimitor, straşnic, gurgui n. mamelon, sfârc
tare, extrem guriţă f. sărut, sărutare
grozăvenie f. grozăvie gurmand, -ă adj. lacom, mâncău,
grozăvi vb. v. făli pofticios, mâncăcios
grozăvie f. 1. nenorocire, calami­ gust n. 1. sensibilitate, simt
tate, oroare, flagel, dezastru,
(estetic),^ stil, ţinută. 2. înclinaţie,
năpastă, prăpăd, pustiire, sinistru!
preferinţă, predispoziţie, pornire. 3.
122
poftă, plăcere, dorinţă, capriciu,
toane, extravaganţă
gusta vb. 1. a încerca, a degusta,
a cerceta. 2. a aprecia, a preţui, a-i
plăcea. 3. a dejuna, a prânzi, a
mânca (frugal)
gustare f 1. aperitiv. 2. dejun,
prânz
gustat, -ă a # apreciat, preţuit,
plăcut
gustos, -oasă adj. delicios, plăcut,
atrăgător, apetisant, savuros, sucu­
lent, picant
guşă f. 1. bărbie. 2. basedov. 3.
gât, beregată, gâtlej
guşter m. şopârlă
gută f. 1. podagră. 2. apoplexie,
paralizie, dambla
guturai n. catar, coriză, rinită,
troahnă
gutural, -ă adj. velar
guvern n. consiliu de miniştri,
cabinet, executivul
guverna vb. 1. a conduce, a cârmui,
a dirigui, a administra, a chivernisi, a
ocârmui. 2. a orienta, a îndruma
guvernamental, -ă oficial,
administrativ
guvernant m. conducător, şef,
ocârmuitor
guvernantă f. bonă, educatoare,
şvester, îngrijitoare
guvernare f. 1. conducere, ad­
ministrare, diriguire, cârmuire, chiver-
nisire. 2. regim, sistem politic
guvernator m. cârmuitor, şef,
administrator, ocârmuitor
guvernământ n. regim, sistem
politic, guvernare
guvidie f. glăvoacă
guzgan m. şobolan, chiţcan, hâr-
ciog, popândău
habar n. grijă, preocupare hală f. 1. sală. 2. piaţă
habitat n. biotop halbă f. pahar de bere
habotnic, -ă adj. bigot halcă f. bucată, ciosvârtă, hartan
hac n. 1. (reg.)piedică, obstacol. 2. haleală f. (fam.) v. mâncare
(reg.) cui
halima f. v. păţanie
hachiţă f. v. capriciu
hadâmb m. v. eunuc halo n. aureolă, cerc, luminos
hagialâc n. (rar.)pelerinaj halt! interj, v. stop
hagiu m. (înv.)pelerin haltă f. staţie, oprire, popas
hahaleră f. v. secătură halteră f. greutate
haham m. rabin
halucinaţie f. vedenie, nălucire,
hai! interj, v. haide!
năzărire, fantasmă, iluzie
haidamac m. v. haimana
ham n. harnaşament, echipament
haidău m. v. haimana
haide! interj. I.vino, hai. 2. dă-i hamal m. cărător, salahor, tregher
drumul, să pornim hamalâc n. muncă (grea), treabă
haiduc m. (înv.) v. pandur (istovitoare)
haihui adv. v. razna hambar n. grânar, magazie, siloz
haimana f. derbedeu, vagabond, han1 m. şef, căpetenie, comandant
puşlama, lichea, golan, haidău, (tătar)
pierde-vară, fluieră-vânt
han2 n. ospătărie, birt, făgădău
hain, -ă adj. v. rău
handicap n. 1. dezavantaj, ne­
haină f. îmbrăcăminte, veşmânt,
ajuns, impas. 2. greutate, piedică,
strai, veston, surtuc, sacou
balast
haită f. 1. grup, ceată, turmă,
gloată. 2. câine, potaie, căţea hang n. v. ison
hal n. stare, aspect, înfăţişare, hangar n. garaj, hală
situaţie, împrejurare hanger n. pumnal, cuţit, şiş
halal! interj, bravo! hangiu m. ospătar, birtaş
halat n. 1. capot, haină lungă. 2. hanţă f. 1. haină, strai, zdreanţă. 2.
unealtă, sculă gură-spartă, flecar

124
Z7 i , dezordine, debandadă, hazliu, -ie adj. vesel, spiritual,
hfau°ziei 'babilonie, harababură. 2. glumeţ, şugubăţ, amuzant, hazos,
chk h§u, genune mucalit, comic
bhao tic,-ă .jconfuz, încâlcit,hazna f. cloacă
a
d
dezordonat, încurcat hazos, -oasă adj. v. hazliu
hap n. bulin, pilula hăbăuc, -ă adj. v. năuc
hapcă f. (în expr.) cu hapca = 1. cu hăcui vb. v. ciopârţi
forţa cu de-a sila, pe nedrept, hăitaş m. gonaş, bătăiaş, mănător
hoteşte. 2. cu nemiluita, fără număr, hăitui vb. v. goni
cu'rostopală hăituială f. fugărire, goană, stârni­
haplea m. v. nătărău re, goni re
hapsân,-ă adj. 1. hain, câinos,
hălăciugă f. v. desiş
hălădui vb. t . a trăi, a sălăşlui, a
crud, odios, răutăcios. 2. lacom,
hrăpăreţ, avar, zgârcit, harpagon locui. 2. a izbuti. 3. a înainta, a
merge, a propăşi
har n. 1. dar, talent, măiestrie. 2.
hămăi vb. a lătra
inspiraţie, facultate, disponibilitate
hămesit, -ă adj. 1. lihnit, înfometat,
harababură f. dezordine, în­
flămând. 2. lacom, nesăţios
vălmăşeală, haos, babilonie, aiureală
hărăzi vb. 1. a destina, a sorti, a
harachiri n. sinucidere, autosacrifi-
meni, a hotărî. 2. a acorda, a da, a
care dona, a dărui
haraci n. v. tribut hărmălaie f. larmă, gălăgie, zgo­
harap m. negru, maur, african mot, zarvă, tărăboi, tămbălău, vuiet,
harapnic n. bici balamuc, tam-tam, tapaj
harbuz m. pepene-verde, lubeniţă hărnicie f. sârguinţă, râvnă, zel,
harcea-parcea adj. sfâşiat, distrus, vrednicie, silinţă, asiduitate, diligenţă,
nimicit, făcut praf, desfiinţat destoinicie
harem n. serai hărtăni vb. v. rupe
harnaşament n. v. ham hărţui vb. 1. a necăji, a cicăli, a
harnic, -ă adj. muncitor, activ, întărâta, a sâcâi, a tachina, a zădărî,
sârguincios, vrednic, destoinic, a suci şi răsuci. 2. a lupta, a se
asiduu, zelos, silitor, neobosit, dili­ încăiera, a se înfrunta
gent, laborios hărţuială f. harţă, încăierare,
harpagon m. v. zgârcit confruntare
harpie f. v. dihanie hărţuit, -ă adj. v. sâcâit
hartan m. v. halcă hăt adv. tare, foarte, mult şi bine
harţă f. v. ceartă hăţuri n. p i frâu, dârlogi
hat n. răzor, hotar hăţiş n. desiş, mărăciniş, sihlă,
hălăciugă
hatâr n. 1. v. plăcere. 2. v. favoare
hău n. prăpastie, genune, abis
hatman m. spătar
hăuli vb. a chiui, a striga, a chioti,
havaiană f. chitară a cânta, a aui
havai, -e adj. albastru, azuriu, bleu hâd, -ă adj. v. urât
havană f. ţigară de foi hâră f. v. ceartă
Javuz n. arteziană hârb n. 1. ciob, spărtură, ţandără.
1- veselie, glumă. 2. umor 2. blid, cratiţă, strachină, farfurie
. duh. 3. farmec, graţie, atracţie hârbui vb. v. strica
hârcă f. 1. craniu, scăfârlie,
destina|odterie întâmplare' soartă căpăţână, ţeastă, tigvă. 2. baborniţă,
a a?rda vb- a r'sca, a se încumeta zgripţuroaică, hoaşcă, cotoroanţă
80 aventura, a se expune hârciog m. şobolan, guzgan
hindus, -ă adj. indian
S f^ ti.2 .a în .â r â ,a hiperbolă f. exagerare, superlativ
hipermetropie f prezbitism V

^ :£ f3 ţ-W
hârtoape n. pl. v. groapa
hipism s.n. călărie
hipnotic,-ă adj. hipnotizant, nar
cotic, somnifer, soporific
hârţoagă f. terfelog
hipnotiza vb. a captiva, a subjuga
hârzob n. v. funie
a fascina, a încânta, a seduce, a vrăji’
hâtru, -ă a # v. glumeţ
hipnotizant, -ă adj. v. hipnotic
hâtâi vb. a clătina, a zgâlţâi
hebdomadar, -ă săptămânal hipocentru n. v. epicentru
hecatombă £ masacru, măcel, hipodrom n. turf
hiritisi vb. v. felicita
genocid, ucidere
hegemon m. supremaţie, domi­ hirotonisi vb. a preoţi
nare, autoritate(supremă) h irsu t,-ă adj. 1. zbârlit, vâlvoi,
heleşteu n. v. iaz ciufulit. 2. urâcios, posac, ursuz!
helge f. nevăstuică morocănos
hematie f. eritrocit, globulă roşie hlamidă f. mantie
hemoroizi m. (pop.) trânji hlizi vb. 1. a chicoti, a râde. 2. a se
hepatită f icter, gălbinare zgâi, a se holba, a căsca ochii, a se
herb n. v. blazon boldi
hermafrodit, -ă adj. bisexuat, ho! interj, stop! stai
fătălău, bisexual hoardă f. 1. ceată, şleahtă, ordie,
hermină f. hermelină, cacom grup, bandă. 2. trib
hernie f. boşorogeală, vătămătură, hobot n. văl, feregea, broboadă,
hâitură, surpătură basma
herpes n. spuzeală hodorog m. babalâc
hetairă f. curtezană, damă, prosti­ hodorogi vb. 1. flecări. 2. a se
tuată strica, a se dărăpăna, a se hârbui, a
heteroclit, -ă adj. compozit, etero­ se uza, a se şubrezi, a se hrentui
gen hogaş n. v. făgaş
hexapod m. v. insectă hogeag n. horn, coş
hibă f. neajuns, defect, lipsă hohot n. v. plâns (sau râs)
hibernal, -ă adj. iernatic hohoti vb. v. râde
hibrid, -ă adj. corcit, amestecat hoinar, -ă adj. vagabond, haimana,
hidos, -oasă adj. dezgustător, urât, plimbăreţ, rătăcitor, pribeag, pierde-
monstruos, groaznic, oribil, hâd, slut! vară
pocit, desfigurat hoinări vb. v. vagabonda
hidrant n. gură de apă hoit n. v. cadavru
hodrargir n. mercur hol n. antreu, sală, vestibul
hidromel n. mied holba vb. v. zgâi
hidropizie f. dropică, idropizie, holbat, -ă adj. zgâit, căscat, boldit,
boala de apă umflat
hidroxil m. oxidril holdă f. lan, ogor, ţarină, tarla
hieratic, -ă adj. 1. sfânt, sacru holendru n. 1. filtru. 2. racord
rigid, static, înţepenit
holercă f. v. rachiu
hieroglific, -ă adj. necitet, ilizit holm n. deal, colină
indescifrabil
holocaust n. v. masacru
himeră f. iluzie, fantezie, i holtei m. burlac, celibatar, neînsu­
chipuire, utopie, nălucire, fantasmă rat
himeric, -ă adj. iluzoriu, închipi
homicid n. c rim ă , ucidere,
irealizabil, fantastic, imaginar, utopi<
asasinat
126
homosexual m. pederast, invertit
^ 0ţ 'e f- fu|1> fraudă, defraudare,
hop n. 1- piedică> obstacol. 2. pungăşie, jaf, tâlhărie, găinărie,
areutate, dificultate. 3. săritură. 4. delapidare, excrocherie
qroapă, hârtoapă hram n. 1. patron. 2. rost, rol,
y horă f. 1- dans, joc. 2. cântec, misiune
doină, baladă, melodie hrană f. aliment, mâncare, bucate,
horbotă f dantelă merinde, nutriţie, de-ale gurii
horcăi vb. v. sforăi hrăni vb. a mânca, a(se) alimenta,
horn n. coş, hogeag, buduroi a(se) nutri, a(se) întreţine
hornar m. coşar hrănitor, -oare adj. nutritiv, consis­
horoscop n. zodiac tent, săţios, suculent /
horticultura f. grădinărit hrăpăreţ, -eaţă adj. lacom, rapace,
hotar n. 1. graniţă, frontieră. 2. hat, nesăţios, avid, nesătul
răzor, mejdină, margină, limită, capăt. hrib m. burete, mânătarcă
3. regiune, ţinut hrisov n. act, document, înscris
hotărî vb. 1. a stabili, a fixa, a hristoitie f. v. evlavie
decide, a dispune, a decreta, a hronic n. cronică, letopiseţ, anale
porunci, a stipula. 2. a hărăzi, a hrubă f. 1. grotă, peşteră, beci.
soroci, a destina, a ursi, a predestina, 2.bordei, subterană
a meni. 3. a delimita, a hotărnici, a huceag n. tufiş, crâng, desiş,
mărgini pădurice, hăţiş, huci
hotărâre f. 1. decret, sentinţă, hudiţă f. v. ulicioară
poruncă, dispoziţie, ordin, edict, huhurez m. v. bufniţă
ordonanţă, decizie, rezoluţie. 2. huidui vb. a ocărâ, a apostrofa, a
determinare, tărie, fermitate, dârzenie vitupera, a insulta, a dezaproba
hotărât,-ă adj. 1. decis, ferm, huidumă f. namilă, matahală,
intransigent, neabătut, inflexibil, zdrahon, vlăjgan, găligan
neşovăitor. 2. fixat, stipulat. 3. hulă f. ocară, condamnare, defăi­
destinat, sorocit, menit, ursit. 4. mare, critică
indiscutabil, sigur, neîndoios, cate­
huli vb. v. ocărî
goric
huligan m. v. derbedeu
hotărâtor, -oare adj. decisiv,
hulpav, -ă adj. v. lacom
determinant, important, esenţial, con­
cludent hulub m. porumbel, porumb
humă f. v. argilă
hotărnici vb. v. delimita
hoţ m. 1. pungaş, fur, borfaş, hurduca vb. v. zgâlţâi
lotru, tâlhar, mână-lungă. 2. huruit n. durduit
ştrengar, şiret, isteţ, şmecher, husă f. învelitoare
nostim. 3. şarlatan, viclean, sforar, huzmet n. v. slujbă
Pişicher, haramin, excroc, impos­ huzur n. lăfăire, trândăvire, îm ­
tor, pezevenghi buibare, belşug
hoţeşte adv. tâlhăreşte, pe furiş, huzuri vb. a se lăfăi, a se îmbuiba,
tiptil, pe nevăzute a trăi după plac

127
ia! interj, poftim!, ţine! icnet n. geamăt, icneală, icnire,
iaca! interj, iată!, priveşte! icnitură, suspin
ia c in t m. zambilă icoană f. imagine, tablou, chip
iad n. 1. infern, gheenă, tartar. 2. iconoclast m. rebel, răzvrătit
chin, suferinţă, nenorociri, supliciu iconostas n. catapeteasmă, tâm­
iam a f. în expr. a da iam a = a plă
năvăli, a se năpusti, a da buzna, a se icter n. gălbinare, hepatită
repezi ictus n. şoc, atac, apoplexie
ianuarie m. gerar n. 1. ţel înalt, scop, ţintă, as­
ia r1 conj. 1. şi. 2. dar, însă piraţie. 2. (adj.) perfect, desăvârşit,
ia r 2 adv. din nou, încă o dată, excelent, nobil, spiritual
iarăşi idealiza vb. v. înfrumuseţa
iarăşi adv. v. ia r2 idealizat,-ă adj. aureolat, poetizat,
iarbă f. 1. buruiană. 2. ierbacee. 3, supraevaluat
pajişte. 4. peluză idee f. 1. gând, judecată, opinie,
iarm aroc n. bâici, târg părere, concept, intuiţie. 2. viziune,
iatac n. dormitor principiu
iatagan n. sabie, paloş idem adv. la fel, tot aşa, acelaşi
iată interj. 1. uite!, priveşte!, iacă! id e n tic , -ă adj. aidoma, întocm ai,
2. deodată, fără veste, pe ne­ la fel, congruent, concordant,
aşteptate echivalent
savaş adv. încet, domo!, binişor id e n tifica vb. a recunoaşte, a pre­
iaz n. heleşteu, baltă, lac, iezer, ciza, a fixa, a constata-,
smârc, mlaştină id e n tific a b il, -ă adj. recognoscibil
saztnă f. arătare, nălucă, stafie, ve­ id entitate f. conformitate, con-
denie, strigoi similitudine, specific, proprietate,
ibovnic,~ă m. f. amant, iubit, drăguţ valoare în sine
îb riş in n. 1. aţă răsucită. 2, papiotă id ilă f. 1. bucolică, poemă pas­
ic n. pană torală, 2. dragoste, amor (naiv),
iceberg n. v. aisberg afecţiune

128
idilic -ă adj.• bucolic, pastoral,
'“ esc; (fig.) idealizat, înfrumuseţat fa c e * ; a a ai unge, a deveni, a se
^idiom n. dialect, grai, limbă, vorbire iP .^ L Sede,C0l0ra' ase bălăci
ieşi! interj, afară!, pleacă'
idiomatic, -ă adj. dialectal, re-
2 ' ? ' [ ' * / V poartă' US5. deschidere.
2. soluţie, dezlegare. 3. eliberare,
9'°diosincrasie f. intoleranţă, sen-
scăpare. 4. reacţie, violentă, ostili­
sibilitate tate, agresiune
idiot, -ă adj. cretin, tâmpit, redus, ieşit, -ă adj. 1. proeminent, reliefat.
imbecil, ţâcnit, neghiob, nerod 2. decolorat, spălăcit
idiotiza vb. v. tâmpi iezătură f. stavilă, baraj, dig, stă-
idioţie f neghiobie, tâmpenie, vilar, zăgaz
prostie, nerozie, cretinism iezer n. baltă, lac, tău
idol n. zeu, divinitate;(fig.) iubit, iezuit m. v. ipocrit
adorat, idealizat ifos n. îngâmfare, aroganţă, înfu­
idolatrie f. divinizare, adoraţie, pro­ murare, trufie, orgoliu
slăvire, preamărire ifose n. p i pretenţii, fumuri
idolatriza vb. v. adora igienic, -ă adj. curat, sănătos;
ieftin,-ă adj. 1. convenabil, avan­ dezinfectat, sterilizat
tajos, (preţ) bun. 2. banal, comun, igliţă f. 1. croşetă. 2. andrea
ordinar ignar, -ă adj. incult, prostănac,
ieftini vb. a reduce, a micşora, a neştiutor, ignorant
scădea (preţul) ignifug, -ă adj. neinflamabil, re­
iele f. p i şoimane, rusalii, iasme, zistent (la foc)
drăgaice, sânziene, vântoase ignobil, -ă adj> ticălos, mizerabil,
ienupăr m. jneapăn javră, josnic
iepure m. urechiat ignominie f. josnicie, ticăloşie, in­
iepureşte adv. t . repede, în famie, mârşăvie
goană. 2. vigilent, nedormit, veghetor ignora vb. 1. a nu şti, a nu
ierarh m. arhiereu, episcop, mitro­ cunoaşte, a bâjbâi. 2. a neglija, a nu
polit lua în seamă, a lăsa deoparte, a
ierarhie f. rang, treaptă, stare, or­ omite
dine, succesiune, scară ignorant, -ă adj. v. incult
ierarhiza vb. a ordona, a clasifica, ignoranţă f. incultură, prostie,
a rândui neştiinţă, stupiditate
ierbărie f. bălării, ierburi ignorare f. neglijare, omitere, ne­
Ieremiadă f. tânguire, plânset, socotire, uitare
văicăreală, jeluire igrasie f. umezeală
iernatic, -ă adj. hibernal ilar, -ă adj. v. ilariant
ierta vb. a absolvi, a scuti, a trece ilariant,-ă adj. amuzant, de râs,
cu vederea caraghios, ilar, distractiv
iertare f. 1. absolbire, scutire, ilău n. nicovală
scuză. 2. îngăduinţă, milostivire, în- ilegal, -ă adj. 1. nelegal, ilicit, ne-
durare, indulgentă,’ clementă, gene- permis, prohibit, interzis, incorect. 2.
rozitate clandestin, subversiv, conspirativ,
jertător, -pare adj. v. indulgent subteran
ilic n. pieptar, bundiţă
jeruncă f. găinuşă
>eşi vb a pieca, a se duce, a ilicit, -ă adj. v. ilegal
ilizibil, -a adj. neciteţ, indescifrabil
er9e> a părăsi, a se depărta. 2. a
ilogic, -ă adj. iraţional, absurd, in­
2u|ta, a reieşi, a decurge, a izvorî, a
coerent, nelogic, anormal, fără temei
rrT1a- 3. a se ivi, a apărea, a răsări, a
129
ilu m in at, -ă adj. 1. luminat, strălu­ imbold n. îndemn, stimulent, im­
citor. 2. inspirat puls, pornire, stimul, stârnire
iluminaţie f. luminăţie, lumină imediat adv. numaidecât, repede,
mare, strălucire iute, grabnic, îndată, rapid, degrabă
iluminist, -ă adj. umanist, pro­ imemorabil, -ă adj. străvechi,
gresist, renascentist antic, de demult
ilustra vb. 1. a exemplifica, a în­ imens, -ă adj. 1. enorm, nesfârşit,
făţişa, a demonstra, a reprezenta. 2. vast, nemărginit, nemăsurat, colosal,
a se distinge, a se remarca, a se im­ neţărmurit, gigantic. 2. foarte mult,
pune nenumărat, infinit
ilustrată f. vedere im ensitate f. nemărginire, vasti­
ilustrativ, -ă adj. demonstrativ, edi­ tate, nesfârşire, gigantism
ficator, exemplificator im ersiune f. scufundare
ilustrator m. desenator im igrare vb. a intra, a trece, a sosi
ilustraţie f. imagine, poză, desen, (în altă ţară)
figură iminent, -ă adj. inevitabil, ineluc­
ilustru, -ă adj. renumit, vestit, fai­ tabil, de înlăturat
mos, strălucit, celebru, eminent im ita vb. 1. a mima, a copia, a re­
iluzie f. închipuire, nălucire, amă­ produce, a reda, a reprezenta. 2. a
gire, fantezie, nălucă, miraj îngâna, a se schimonosi, a maimuţări
iluziona vb. a se amăgi, a se im itaţie f. copie, pastişă
înşela, a-şi închipui, a i se năzări im ixtiune f. amestec, ingerinţă,
iluzionism n. scamatorie intervenţie
iluzionist m. scamator, vrăjitor, imn n. odă, glorificare, proslăvire,
magician preamărire
iluzoriu, -ie adj. înşelător, amă­ im o b il1,-ă adj. nemişcat, neclintit,
gitor, ireal, irealizabil fix, încremenit, rigid
imaculat, -ă adj. nepătat, pur, cu­ im o b il2 n. clădire, casă, con­
rat, nevinovat, inocent strucţie, edificiu
imagina vb. a închipui, a re­ im obiliar, -ă adj. nemişcător,
prezenta, a concepe, a vedea, a imobil
inventa, a născoci, a combina, a im obilism n. rigiditate, neclintire,
scorni, a izvodi, a descoperi fixitate, imobilitate
imaginar, -ă adj. fictiv, închipuit, im obilitate f. neclintire, nemişcare,
ireal, plăsmuit, născocit, fantezist rigiditate, imobilism, fixitate
imaginativ, -ă adj. inventiv, crea­ im obiliza vb. a fixa, a opri, a
tor, inventator reţine, a ţintui, a prinde
imagine f. reprezentare, înfăţişare, im oral, -ă adj. corupt, necinstit, de­
tablou, chip, reproducere, icoană pravat, desfrânat, obscen
im oralitate f. v. corupţie
imanent, -ă adj. lăuntric, intrinsec
im ortaliza vb. a nemuri, a eterniza,
imaş n. păşune, izlaz
a perpetua
imaterial, -ă adj. impalpabil, spiri­
impacient, -ă adj. nerăbdător,
tual, sufletesc, ideal
îngrijorat, neliniştit, netihnit
imatur, -ă adj. prematur, necopt
impacienta vb. a se nelinişti, a se
imbatabil, -ă adj. invincibil, neîn­
agita, a nu mai aştepta, a se îngrijora
vins, neînfrânt, de neînvins
impact n. ciocnire, incidenţă, lovire
imbecil, -ă adj. neghiob, prost,
impalpabil, -ă adj. imperceptibil,
nerod, netot, cretin, tâmpit, idiot
minuscul, imaterial, insesizabil
imbecilitate f. v. prostie
impar adj. nepereche, fără sot
imberb adj. june, adolescent
imparitate f. inegalitate
130
imparţial, -ă adj. nepărtinitor, implicaţie f. amestec, angajament,
corect, obiectiv, drept participare, conexare, consecinţă
imparţialitate f. obiectivitate, co­ implicit, -ă adj. cuprins, subînţeles,
rectitudine, nepărtinire strâns legat, inclus
impas n. neajuns, dificultate, implora vb. a ruga, a cere, a
încurcătură, strâmtoare pretinde, a solicita, a insista, a con­
impasibil, -ă adj. indiferent, ne­ jura
păsător, insensibil, imperturbabil implorator, -oare adj. rugător, in­
impecabil,-ă adj. ireproşabil, fără sistent, solicitator
cusur, perfect, absolut impoliteţe f. necuviinţă, mitocănie,
impediment n. piedică, obstacol, obrăznicie
barieră, dificultate imponderabil,-ă adj. 1. diafan,
impenetrabil, -ă adj. de nepătruns, fără greutate, aerian. 2. imperceptibil,
inaccesibil; (fig.) tainic, misterios insesizabil, subtil
imperativ n. comandament, obli­ importa vb. 1. a aduce, a
gaţie, datorie, cerinţă, poruncă cumpăra. 2. a conta
imperativ, -ă adj. obligatoriu, con­ important, -ă adj. 1. însemnat, ne­
strângător, poruncitor, categoric cesar, indispensabil. 2. remarcabil,
imperceptibil, -ă adj. nesesisabil, deosebit, marcant, ilustru, distins. 3.
nesimţit, nevăzut, neauzit arogant, încrezut
imperfect, -ă adj. deficient, nede­ importanţă f. v. însemnătate
plin, nedesăvârşit, defectuos importuna vb. a deranja, a indis­
imperfecţiune f. cusur, defect,
pune, a plictisi, a incomoda
neajuns, lipsă, scădere
imposibil,-ă adj. 1. irealizabil, cu
imperial, -ă adj. împărătesc, dom­
neputinţă. 2. insuportabil, groaznic,
nesc, grandios, magnific, măreţ
nesuferit, chinuitor
imperiu n. împărăţie, stăpânire,
dominaţie imposibilitate f. neputinţă, para­
imperios, -oasă adj. imperativ, lizie, blocaj
stringent, presant, obligator impostor m. şarlatan, escroc,
impermeabil, -ă adj. fulgarin, pungaş, farsor, şnapan
trenci, fâş, manta, balon impostură f. escrocherie, şarla-
impertinent, -ă adj. insolent, tanie, înşelătorie, fraudă, pungăşie
obraznic, necuviincios, nerespectuos impotent adj. m. neputincios, in­
impertinenţă f. insolenţă, necuvi­ capabil, emasculat
inţă, obrăznicie, neruşinare impotenţă f. neputinţă, incapaci­
imperturbabil, -ă adj. calm, măsu­ tate, emasculaţie
rat, netulburat, liniştit, nepăsător impozant, -ă adj. impunător, gran­
impetuos, -oasă adj. năvalnic, dios, măreţ, falnic, impresionant
nestăpânit, coleric, nestăvilit, tumul­ minunat
tuos impozit n. bir, contribuţie, datorie
impieta vb. a leza, a atinge, a dare, dajdie
afecta impracticabil,-ă adj. defect, stri­
impietate f. nelegiuire, sacrilegiu, cat, degradat, desfundat, rău
ofensă, cinism
imprecaţie f. blestem, injurie, în­
implacabil, -ă adj. neîmblânzit, jurătură, invectivă, proferare
crud, neiertător, nepotolit, neîndurat
imprecis, -ă adj. neclar, vaa
implanta vb. a insera, a introduce * neprecis, confuz, nelămurit, nesigur
a fixa, a aşeza aproximativ
implica vb. a (se) angaja, a se
amesteca, a participa, a se include plin’d e ^9031’ "ă ^ îmbibat’ saturat,

131
impresie f. 1. părere, opinie, sen­ impur, -ă adj. v. murdar
timent, senzaţie. 2. efect, urmare impuritate f. 1. murdărie, gunoi,
impresiona vb. a emoţiona, a deşeu. 2. corp străin, amestec, toxici­
sensibiliza, a mişca, a răscoli, a tul­ tate
bura impus, -ă adj. comandat, ordonat,
impresionabil,-ă adj. sensibil, obligatoriu, silnic
simţitor, emotiv imputa vb. 1. a reproşa, a învinui,
impresionant, -ă adj. impozant, a mustra, a pune pe seama... 2. a
uimitor, dramatic, spectaculos, falnic, amenda, a taxa, a sancţiona
mişcător, grav imputare f. 1. reproş, învinuire,
imprevizibil, -ă adj. neaşteptat, dojană, mustrare, acuzaţie. 2.
subit, neprevăzător, surprinzător amendă, taxare, sancţiune
imprima vb. 1. a întipări, a fixa, a imuabil, -ă adj. v. constant
înregistra, a pecetlui. 2. a tipări, a imund, -ă adj. murdar, jegos,
edita, a publica. 3. a impulsiona, a dezgustător, degradat, ruinat, oribil
determina imunitate f. inviolabilitate, apărare,
imprimat, -ă adj. n. 1. tipărit, edi­ intangibilitate
tat, publicat. 2. ^ tip ă ritu r ă , formular imun, -ă adj. apărat, inviolabil, in­
imprimerie f. tipografie, tipar tangibil
improb, -ă adj. v. necinstit inabil, -ă adj. v. stângaci
improbabil, -ă adj. nesigur, incert, inabordabil, -ă adj. v. inaccesibil
îndoielnic
inacceptabil, -ă adj. inadmisibil,
impropriu, -ie adj. inadecvat,
neacceptabil; respingător, revoltător
nepotrivit, incorect, nerecomandabil
inaccesibil, -ă adj. de neajuns,
improviza vb. a însăila, a schiţa, a
oprit, izolat, inabordabil
alcătui sumar
improvizaţie f. încropire, însăilare, inactivitate f. trândăvie, lenevie,
schiţă, alcătuire (sumară) indolenţă, pasivitate, inerţie
imprudent, -ă adj. nechibzuit, ne­ inactual, -ă adj. depăşit, învechit,
socotit, neprevăzător, necugetat, perimat
hazardat inadaptabil, -ă adj. rezistent, con­
imprudenţă f. v. nechibzuinţă servator, refractar, retrograd
impudic, -ă adj. neruşinat, imoral, inadecvat, -ă adj. nepotrivit, impro­
obscen, lasciv, degradat priu, necorespunzător
impuls n. stimulent, îndemn, im­ inadmisibil, -ă adj. nepermis, oprit,
bold, avânt, elan interzis, intolerabil
impulsiona vb. a stimula, a da inadvertenţă f. greşeală, eroare,
avânt, a imprima (elan) nepotrivire, neconcordanţă
impulsiv, -ă adj. nestăpânit, ner­ inalterabil,-ă adj. (fig.) statornic,
vos, iute, necumpănit, holeric, bătăios neschimbat, persistent
impulsivitate f. violenţă, ne- inamic,-ă m. f. duşman, vrăjmaş,
stăpânire, dezlănţuire, agresivitate oponent
impunător, -oare adj. măreţ, fal­ inanimat, -ă adj. neînsufleţit, amorf
nic, impozant, majestuos, grandios, inaniţie f. înfometare, sfârşeală
imperial, impresionant, splendid istovire
impune vb. 1. a obliga, a con­ inaplicabil, -ă adj. nepractic, ne­
strânge, a sili, a pretinde, a cere. 2. a izbutit, inutil, eşuat, ratat
trebui, a necesita. 3. a impresiona, a inapt, -ă adj. nepotrivit, incapabil,
mişca, a însufleţi neputincios
impunere f. 1. constrângere, obli­
inaptitudine f. incapacitate, ne­
gaţie, silă. 2. impozit, bir, taxă, dare putinţă

132
inatacabil, -ă adj. invulnerabil, in co g nito adv. într-ascuns, în
apărat, imbatabil taină, discret, nedeclarat, neprevăzut
inaugura vb. a deschide, a începe, incolor, -ă adj. 1. spălăcit, deco­
a face public lorat, şters. 2. (fig.) searbăd, inex­
inavuabil, -ă adj. de nespus, ruşi­ presiv
nos, nedemn, groaznic, de tăcut incom ensurabil, -ă adj. nesfârşit,
incalcilabii, -ă - adj. imens, uriaş, infinit, nemărginit
incomensurabil, infinit, enorm incom od, -ă adj. supărător, jenant,
incandescent, -ă adj. înfocat, în­ neplăcut, inconvenabil, stânjenitor
roşit, roşu, arzând incom oda vb. a supăra, a indis­
incantaţie f. încântare, desfătare, pune, a stingheri, a încurca, a de­
euforie ranja
incapabil, -ă adj. neputincios, ne­ incom parabil, -ă adj. extraordinar,
priceput, nevrednic, incompetent, unic, nepereche, excepţional, fără
prost asemănare
incapacitate f. neputinţă, nepri­ incom patibil, -ă adj. v. nepotrivit
cepere, nepregătire, incompetenţă incom petent, -ă adj. incapabil, ne­
incarna vb. a personifica, a în­ pregătit, nepriceput, ageamiu
trupa, a materializa, a concretiza incom petenţă f. nepricepere, in­
incendia vb. a aprinde, a arde, a capacitate, nepregătire
incom plet, -ă adj. lacunar, frag­
da foc, a pârjoli
mentar, parţial, insuficient, cu lipsuri
incendiu n. foc, pojar, pârjol, com­
incom prehensibil, -ă adj. încurcat,
bustie
de neînţeles, haotic, încâlcit
incert, -ă adj. nesigur, îndoielnic,
incongruent, -ă adj. neconcordant,
tulbure, nebulos, învăluit, cu semn de
nepotrivit, în dezacord
întrebare
incongruenţă f. nepotrivire, con­
incertitudine f. v. îndoială
tradicţie, dezacord, antinomie
inchizitorial, -ă adj. nemilos, crud, inconsecvent, -ă adj. nestatornic,
aspru, temut, neiertător schimbător, capricios, inconstant,
incident n. 1. întâmplare, eveni­ oscilant, instabil, nehotărât, neserios,
ment, episod, peripeţie, aventură. 2. labil
conflict, ciocnire, disensiune, obiec­ inconsolabil, -ă adj. v. nemângâiat
ţie, reproş inconstanţă f. v. instabilitate
incidental, -ă adj. v. întâmplător inconştient, -ă adj. 1. leşinat, pier­
incinera vb. a arde dut, ameţit. 2. instinctiv, automat,
incipient, -ă adj. începător, iniţial mecanic. 3. iraţional, nesocotit, ire­
incisiv, -ă adj. tăios, muşcător, sponsabil
caustic, sarcastic, satiric, batjocoritor incontestabil, -ă adj. sigur, cert,
incita vb. a aţâţa, a provoca, a evident, categoric, indiscutabil
întărâta, a instiga inconvenient n. neajuns, dificul­
incitant, -ă adj. provocator, sen- tate, piedică, dezavantaj
sual, aţâţător incorect, -ă adj. 1. inexact, greşit,
incizie f. tăietură, crestătură, eronat. 2. necinstit, neonest, corup­
deschidere tibil. 3. ilegal, imoral
include vb. a cuprinde, a conţine, a incorectitudine f. v. necinste
îngloba in co rig ib il, -ă adj. înrăit, înveterat,
inclusiv, -ă adj. împreună cu, şi de neîndreptat
cu, la un loc cu... in c o ru p tib il, -ă adj. onest,
incoerent, -ă adj. dezlânat, ilogic, dintr-o bucată, inflexibil, c in s tit’
neclar, discontinuu, haotic moral, integru

133
incredibil, -ă adj. de necrezut, indice n. index, registru, listă
fantastic, uimitor, ireal indicibil, -ă adj. inexprimabil, ine­
incrimina vb. a acuza, a învinui, a fabil, de nespus
inculpa, a culpabiliza, a învinovăţi indiciu n. semn, indicaţie, semnal;
inculpa vb. v. incrimina dovadă, atestat
inculpat, -ă adj. acuzat, învinuit, indiferent, -ă adj. nepăsător, in­
pârât, împricinat, reclamat sensibil, pasiv, impasibil, indolent,
incult, -ă adj. ignorant, neinstruit, rece, apatic
necultivat, agramat, prost, neînvăţat indiferenţă f. nepăsare, apatie,
incultură f. v. ignoranţă tembelism, pasivitate, insensibilitate
incumba vb. a se impune, a re­ indigen, -ă adj. autohton, aborigen,
veni, a fi dator, obligat băştinaş, pământean
incurabil, -ă adj. nevindecabil, indigenţă f. sărăcie, lipsă, mizerie
condamnat, grav bolnav, pierdut indigest, -ă adj. 1. nedigerabil,
incurie f. delăsare, neglijenţă, greu. 2. confuz, greoi, haotic
neîngrijire indigna vb. a (se) revolta, a fi
incursiune f. raid, vizită, cercetare nemulţumit, a (se) înfuria, a (se)
(rapidă) scandaliza
indecent, -ă adj. neruşinat, im­ indigo, n. carbon, plombagină, hâr-
pudic, necuviincios, imoral, obscen tie-carbon
indecenţă f. v. necuviinţă indirect, -ă adj. mijlocit, pe ocolite,
indecis,’-ă adj. nehotărât, nesigur, mediat
ezitant, şovăielnic indiscipiînat, -ă adj. nesupus, ne­
indefinit, -ă adj. v. nelămurit ascultător, recalcitrant, insubordonat
indelebil, -ă adj. de neşters, neui­
indisciplină f. nesupunere, insub­
tat, indestructibil
ordonare,abatere, dezordine, anarhie
independent, -ă adj. autonom,
indiscret, -ă adj. curios, nerezer­
neatârnat, liber, emancipat, suveran,
vat, nereţinut
de sine stătător
indiscutabil, -ă adj. cert, neîn­
indescifrabil, -ă adj. neciteţ, ilizibil,
doielnic, hotărât, precis, sigur, incon­
de neînţeles
testabil, categoric
indescriptibil, -ă adj. inexprimabil,
indicibil, inefabil, copleşitor indisolubil, -ă adj. indestructibil,
infrangibil, inseparabil
indeterminat, -ă adj. v. neprecizat
index n. indice, registru indispensabil, -ă adj. fundamental,
indezirabil, -ă adj. nedorit, repul­ principal, neapărat, obligatoriu, vital
siv, antipatic, respingător indispensabili m. p i izmene
indica vb. 1. a arăta, a semnala, a indisponibil, -ă adj. ocupat, prins,
face cunoscut, a preciza, a specifica. angajat, inapt
2. a recomanda, a prescrie, a sfătui, indispoziţie f. supărare, suferinţă,
a specifica, a sugera deprimare
indicat, -ă adj. nimerit, convenabil, indispune vb. a supăra, a mâhni, a
corespunzător, potrivit, binevenit, re­ enerva, a irita, a plictisi, a înfuria
comandabil individ m. om, persoană, ins, băr­
indicativ, -ă adj. îndrumător, indi­ bat
cator, arătător individual, -ă adj. personal, singur,
indicator n. semn, reper, jalon, câte unul, particular, aparte
semnal individualism n. egoism, egocen­
indicaţie f. îndrumare, lămurire, trism
recomandare, sfat, îndemn, directivă, individualitate f. personalitate,
orientare, prescripţie persoană, caracter, specific
134
individualiza vb. a personaliza, a inestetic, -ă adj. neplăcut, urât,
tipiza, a particulariza dizgraţios, respingător
individualizat, -ă adj. delimitat, inestimabil, -ă adj. nepreţuit, ex­
singularizat, conturat, precizat trem de scump, colosal, fără preţ
indivizibil,-ă adj. neîmpărţit, de inevitabil, -ă adj. de neînlăturat,
nedivizat, nedivizibil fatal, neapărat, necesarmente; sigur
indolent, -ă adj. 1. indiferent, ne­ inexact, -ă adj. eronat, incorect,
păsător, apatic, nesimţitor. 2. leneş, greşit, fals, neadevărat
delăsător, trândav, neglijent inexactitate f. eroare, neadevăr,
indolenţă f. nepăsare, lene, trân­ falsitate, minciună, greşeală
dăvie, apatie inexistent,-ă adj. 1. absent, lipsă,
indubitabil, -ă adj. neîndoios, absent. 2. neînsemnat, şters, invizibil
sigur, cert, hotărât inexistenţă f. v. absenţă
indulgent, -ă adj. iertător, conce­ inexorabil, -ă adj. neînduplecat,
siv, îngăduitor, generos, nobil aspru, crud, teribil, implacabil, nemi­
induraţie f. întărire, durificare, los
consistenţă, bătătură inexplicabil, -ă adj. straniu, bizar,
indus, -ă adj. produs, cauzat, deri­ neînţeles, încâlcit, haotic, confuz
vat, influenţat inexpresiv, -ă adj. uniform, mono­
industriaş m. fabricant ton, banal, fad, şters
inechitabil, -ă adj. nedrept, injust, inexprimabil, -ă adj. inefabil, de
subiectiv, partizan, strâmb nespus, indicibil, indescriptibil
inechitate f. nedreptate, injustiţie, inexpugnabil, -ă adj. invincibil, de
strâmbătate necucerit, imbatabil
inedit, ă adj. nou, necunoscut, ne­ infailibil, -ă adj. fără greş, perfect,
văzut, nepublicat (încă) sigur, ireproşabil
inefabil, ă adj. indicibil, inexpri­ infam, -ă adj. ticălos, josnic, ne­
mabil, de nespus demn, mârşav, perfid, javră
ineficace adj. ineficient, nepractic, infamant, -ă adj. dezonorant, de­
neputincios, fără rost, zadarnic gradant, josnic, compromiţător
inegal,-ă adj. 1. diferit, neegal, infamie f. ticăloşie, mârşăvie, ne­
disproporţionat 2. schimbător, capri­ mernicie, mişelie, abjecţie, josnicie
cios, inconsecvent, nestatornic infantil, -ă adj. copilăros, naiv,
inegalabil, -ă adj. v. unic simplist, pueril
inegalitate f. disproporţie, dife­ infatigabil, -ă adj. neobosit, harnic,
renţă, imparitate zelos, neogoit, activ
inel n. 1. verighetă. 2. za, belciug infatuat, -ă adj. îngâmfat, înfumu­
inelat, -ă adj. ondulat, buclat rat, trufaş, orgolios, arogant, vanitos
ineluctabil, -ă adj. iminent, inevi­ infect,-ă adj. 1. oribil, rău, mize­
tabil, fatal, de neocolit rabil, viciat, stricat, alterat, murdar. 2.
inept, -ă adj. stupid, prost, redus, josnic, ticălos, mârşav, netrebnic,
tâmpit odios
inerţie f. stupiditate, absurditate, infecta vb. v. molipsi
prostie, nerozie, aiureală infecţie f. 1. molipsire, contami­
inepuizabil, -ă adj. nesecat, neis­ nare. 2/mizerie, stricăciune, duhoare
tovit, interminabil, nesfârşit infecţios, -oasă adj. molipsitor,
inert, ă adj. nemişcat, neînsufleţit, contagios, pestifer, pestilenţios
roort, ţeapăn inferior,-oară adj. 1. ordinar, me­
inerţie f. imobilitate, inactivitate, diocru, slab, mic, neglijabil. 2. subal­
apatie, lene, indolenţă tern, subordonat

135
informat, -ă adj. 1. avizat, prevenit
inferioritate f. 1. dependenţă, sub­
încunoştinţat. 2. documentat, cunos-
ordonare. 2. dezavantaj, neajuns
cătorerudit, citit, cult
infern n. iad inrofmativ, -ă adj. orientativ, in­
infern al, -ă adj. 1. demonic, dră­
formaţional
cesc, diabolic, cumplit. 2. crud, rau,
informaţie f. 1. înştiinţare, ştire,
chinuitor
infesta vh. a contamina, a molipsi, veste, comunicare, lămurire. 2 .
referinţă, documentare, sursă, relaţie,
a îmbolnăvi
infidel,-ă adj. 1. necredincios, indicaţie, notă
nestatornic, labil, adulter. 2. inexact, infractor, -oare m. f. răufăcător,
incorect, alterat, denaturat făptaş, atentator, pungaş
infidelitate f. 1. necredinţă, tră­ infracţional, -ă adj. corecţional
dare, adulter. 2. inexactitate, alterare, infracţiune f. vină, abatere, eroare,
schimbare, denaturare delict
infiltra vb. a se strecura, a se in­ infructuos, -oasă adj. zadarnic,
troduce, a se furişa, a se insinua inutil, nerodnic, steril
infim, -ă adj. minuscul, neînsem­ ingenios, oasă adj. inventiv, pri­
nat, neglijabil, microscopic, infinitezi­ ceput, ager, iscusit, dibaci, isteţ,
mal subtil, inspirat
infinit, -ă adj. nesfârşit, nelimitat, ingenuitate f. inocenţă, candoare,
imens, nemăsurat, neţărmurit naturaleţe, puritate
infirm, -ă adj. schilod, beteag, ingenuu, -ă adj. candid, inocent,
suferind, invalid, bolnav pur, natural, simplu, neştiutor
infirma vb. a anula, a abroga, a ingera vb. a înghiţi, a îngurgita
desminţi, a contrazice, a desfiinţa ingerinţă vb. amestec, imixtiune,
infirmieră f. soră intervenţie
infirmitate f. invaliditate, neputinţă, ingrat, -ă adj. 1. nerecunoscător,
suferinţă, boală, schilodeală uituc, neglijent. 2. costisitor, dez­
inflama vb. a se congestiona, a se avantajos, dificil, greu, vitreg
umfla, a se obrinti, a se irita ingratitudine f. nerecunoştinţă, im­
inflamaţie f. congestionare, um­ politeţe
flătură, iritâţie, tumefiere ingredient n. condiment
inflexibil, -ă adj. 1. rigid, neflexibil, ingurgita vb. a ingera, a înghiţi
tare, ţeapăn. 2. neînduplecat, dur, inhala vb. a aspira, a înghiţi, a
intransigent, ferm, aspru trage
inflexiune f. intonare, modulare, inhiba vb. a reţine, a frâna, a
tonalitate înăbuşi
influent, -ă adj. important, pres­ inhibitiv, -ă adj. opritor, reductor,
tigios, marcant, puternic, ascultat inhibitor, strangulant
influenţa vb. a înrâuri inimaginabil,-ă adj. fantastic,
influenţabii, -ă adj. maleabil, ilimitat, neînchipuit, infinit
moaie, slab, ascultător, conformist inimă f. 1. cord. 2. suflet,
influenţă f. înrâurire, autoritate, conştiinţă, simţire. 3. mijloc, centru,
trecere, putere, greutate, prestigiu miez
inform, -ă adj. amorf, inestetic, inimiciţie f. duşmănie, ură,
primitiv, urât, grosolan vrăjmăşie, ostilitate
informa vb. 1. a înştiinţa, a în- inimitabil, -ă adj. unic, incompa­
cunoştinţa, a comunica, a anunţa, a rabil, neasemuit
aviza, a preveni, a vesti. 2. a ,’se
inimos, -oasă adj. 1. curajos, în­
documenta, a investiga, a se interesa
drăzneţ, viteaz. 2. mărinimos, ge-
136
nerot>. bun.
^ 3. pasionat, însufleţit, insatisfacţie f. nemulţumire, supă­
înflăcărat rare, jenă, indispoziţie
iniţia vb. 1. a instrui, a îndruma, a insaţiabil, -ă adj. nesătul, lacom,
învăţa, a introduce, a călăuzi. 2. a mâncăcios, nepotolit
începe, a porni insectă f. gâză, goangă, gânganie
iniţial, -ă adj. incipient, începător, insensibil,-ă adj. 1. nesimţitor,
primar, originar indiferent, rece, apatic. 2. nepăsător,
jnitiat, -ă pregătit, format, cu­ indolent, lăsător, inactiv
noscător, informat, documentat insensibilitate f. v. indiferenţă
iniţiator, -oare adj. protagonist, insensibiliza vb. a amorţi, a neu­
promotor, întemeietor, fondator, pre­ traliza, a anihila, a împietri
gătitor inseparabil, -ă adj. nedespărţit,
iniţiere f. 1. începere, început. 2. neseparabil, organic, indisolubil
promovare, preconizare, începătură. insera vb. 1. a include, a introduce,
3. îndrumare, călăuzire, ghid a intercala. 2. a implanta, a pune, a
injecta vb. v. inocula fixa, a aşeza
injectat, -ă adj. congestionat, în­ inserţie f. inserare, implantare, in­
roşit, roşu, tumefiat cludere,’ introducere
injurie f. jignire, insultă, ocară, insesizabil, -ă adj. imperceptibil,
hulă, batjocură, defăimare, ponegrire invizibil, minuscul, nevăzut
injurios, -oasă adj. v. jignitor insidios, -oasă adj. perfid, insinu­
injust, -ă adj. nedrept, fals, ant, viclean, şiret
inexact, incorect, blamabil insignifiant, -ă adj. neînsemnat,
injusteţe f. falsitate, inexactitate, mărunt, neimportant, neglijabil
denaturare, alterare insinua vb. a sugera, a strecura, a
injustiţie f. 1. nedreptate, incorecti­ infiltra, a furişa, a face aluzii
tudine. 2. apăsare, oprimare, per­ insinuare f. aluzie, sugestie, stre­
secuţie curare, furişare
inocent, -ă adj. nevinovat, onest, insipid,-ă adj. 1. searbăd, fad,
curat, moral, cinstit, pur fără gust. 2. piat, plictisitor, uniform
inocula vb. a vaccina, a injecta insista vb. 1. a stărui, a persista, a
inodor, -ă adj. nemirositor, insipid persevera, a pistona. 2. a reliefa, a
inofensiv, -ă adj. nevătămător, evidenţia, a accentua, a sublinia
paşnic, admisibil, neprimejdios insistent, -ă adj. v. stăruitor
inoperant, -ă adj. zadarnic, inefi­ insolent, -ă adj. obraznic, imperti­
cace, fără rost nent, tupeu, neruşinat
inopinant, -ă adj. neprevăzut, insolenţă f. tupeu, obrăznicie, ne­
neaşteptat, imprevizibil, subit, ne­ ruşinare, -ireverenţă
anunţat insolit, -a adj. neobişnuit, neuzitat,
inoportun ~ă adj. nepotrivit, ne­ nepotrivit, ciudat, bizar
dorit, intempestiv, nepoftit, deplasat insolubil,-ă adj. 1. nedizolvabil,
inorog m. licorn, unicorn nesolubil, compact. 2. nerezolvabil,
inova vb. a înnoi, a preface, a complicat
moderniza, a inventa, a descoperi insolvabil, -ă adj. falimentar, ne­
inovaţie f. invenţie, înnoire, pre­ platnic, epuizat
facere, modernizare, noutate insomnie f. nesomn, veghe
ins m. individ, persoană, om, se­ inspecta vb. a controla, a verifica,
men, faţă, obraz a examina, a revizui
insalubru, -ă adj. nesănătos, inspector, -oare m. f. controlor,
neigienic, vătămător revizor, verificator, cercetător

137
instrument n. v. unealtă
inspecţie f. control, verificare, re­
instrumenta vb. a orchestra, a
vizie, examinare, confruntare
pregăti, a aranja
inspira vb. 1. a inhala, a respira, a
insubordonare f. nesupunere, in­
aspira. 2. a insufla, a provoca, a de­
disciplină, răzvrătire
termina, a sugera
inspirat,-ă adj. iluminat, avantat insucces n. eşec, nereuşită, ne-
izbândă, cădere, înfrângere
stimulat
inspiraţie f. iluminare, avânt, insuficient, -ă adj. 1. nesatis­
pornire, insuflare, tensiune (crea­ făcător, neîndestulător, prea puţin,
nemulţumitor. 2. redus, sărac, prosti
toare)
instabil,-ă adj. nestatornic, labil, sub limită
schimbător, mobil, fluctuant, variabil, insuficienţă f. v. lipsă
inconsecvent insufla vb. a inspira, a sugera, a
instabilitate f. v. nestatornicie însufleţi
instala vb. 1. a monta, a aranja, a insulta vb. a ofensa, a jigni, a răni,
fixa. 2. a se plasa, a se stabili, a se a ultragia, a ocărî
cantona insultă f. jignire, ofensă, ultragiu,
instalaţie f. 1. montare, aşezare. 2. injurie, ocară
aparatură’, mecanism, maşini insuportabil, -ă adj. nesuferit,
instantaneu, -ee adj. subit, brusc, chinuitor, grozav, groaznic, apăsător
neaşteptat, deodată insurecţie f. revoltă, răzvrătire,
instanţă f. justiţie, juriu, complet rebeliune, răscoală
(de judecată) insurgent m. rebel, răsculat, răz­
instaura vb. a întrona, a instala, a vrătit, nesupus
statornici, a stabili, a fixa insurmontabil, -ă adj. de netrecut,
instiga vb. a aţâţa, a incita, a invincibil, imposibil, uriaş
întărâta, a provoca,’ a monta, a răz­ intact, -ă adj. neatins, neştirbit, în­
vrăti treg, nevătămat, teafăr
instigator, -oare m. f. provocator, intangibil, -ă adj. inviolabil, de
agitator, incitator, sediţios neatins, neschimbabil, inalterabil
instinct n. simţ, intuiţie, pornire integra vb. a îngloba, a include, a
instinctiv, -ă adj. inconştient, încadra, a cuprinde
automat, natural, firesc integral, -ă adj. total, complet,
institui vb. a construi, a înfiinţa, a deplin, exhaustiv, totalmente
orândui, a forma, a întemeia, a stabili, integritate f. 1. totalitate, de­
a statornici, a stabili plinătate, plenitudine. 2. probitate,
institutor, -oare m. f. învăţător, onestitate, cinste, moralitate
dascăl integru, -ă adj. v. cinstit
instituţie f. aşezământ, unitate, for intelect n. minte, inteligenţă, gân­
instructiv, -ă adj. educativ, forma­ dire, judecată, raţiune
tiv, informativ, folositor intelectual, -ă adj. 1. spiritual,
instrucţie f. învăţământ, educaţie, raţional, mintal, cerebral. 2. (m. f.)
formaţie, învăţătură, studiu cult, învăţat, pregătit, şcolit
instrucţiune f. directivă, îndru­ inteligent, -ă adj. deştept, ager,
mare, dispoziţie, indicaţie, lămurire isteţ, priceput, mintos, subtil, dibaci
instrui vb. a învăţa, a forma, a
inteligenţă f. spirit, deşteptăciune,
educa, a informa, a şcoli, a prepara,
pricepere, pătrundere, subtilitate,
a pregăti, a se cultiva
judecată, raţiune, duh, doxă, cap,
instruit, -ă adj. învăţat, pregătit, isteţime
cult, cultivat, citit, educat, erudiţi
şcolit, format, informat inteligibil, -ă adj. accesibil, clar,
limpede
138
intempestiv, -ă adj. neaşteptat, intermedia vb. a mijloci, a înlesni,
nedorit, inoportun a interveni, a ajuta, a se interpune
intendent m. administrator, vătaf, intermediar,-ă adj. 1. interpus,
transitoriu,' mediator. 2. (m .) misit,
?6[ntens,-ă adj. tare, puternic, viu, mijlocitor
forte, dinamic intermediu n. mijlocire, mediere,
intensifica vb. a întări, a mări, a cale
spori, a creşte, a se accentua, a se interminabil, -ă adj. nesfârşit, ne­
înteti! a amplifica, a se încinge mărginit, infinit, colosal, kilometric
intensitate f. putere, forţă, tărie, intermitent, -ă adj. discontinuu,
dinamism întrerupt, neregulat
intensiv, -ă adj. intens, viu, sporit, intermitenţă f. discontinuitate, ne-
fortificat, crescând regularitate
intenţie f. idee, gând, preocupare, intern, -ă adj. lăuntric, interior
dorinţă,’ voinţă, plan, proiect, so­ interna vb. a spitaliza, a plasa, a
coteală, combinaţie închide
intenţiona vb. a plănui, a gândi, a internaţional, -ă adj. mondial, uni­
proiecta, a-şi propune versal
intenţionat, -ă adj. voit, deliberat, interoga vb. a întreba, a chestiona,
anume a ancheta, a cerceta
intercala vb. a insera, a introduce, interogativ, -ă adj. întrebător,
a vârî, a adăuga dubitativ, îndoielnic
intercepta vb. a prinde, a reţine, a
interogatoriu n. chestionar, an­
opri, a capta, a recepţiona
chetă, cercetare
interdicţie f. oprire, interzicere,
interpela vb. a întreba, a chestiona
prohibiţie, stop
interpenetraţie f. întrepătrundere
interes n. 1. atracţie, solicitare,
atenţie, luare-aminte. 2. avantaj, interplanetar, -ă adj. cosmic, uni­
folos’, profit, câştig, afacere, dobândă versal
interesa vb. 1. a preocupa, a interpret, - a m . f i . translator, tra­
atrage, a solicita. 2. a se informa, a ducător, tălmaci. 2. exponent, re­
se întreba, a căuta prezentant. 3. actor, artist
interesant,-ă adj. 1. atrăgător, interpreta vb. 1. a explica, a
captivant, atracţios, plăcut. 2. ciudat, comenta, a tălmăci, a tâlcui. 2. a juca,
neobişnuit, bizar, aparte a prezenta, a cânta, a reda, a expune
interesat, -ă adj. egoist, afacerist, interpretare f. 1. comentariu, ex­
materialist plicare, analiză, tălmăcire. 2. execu­
interfera vb. a se întretăia, a se tare, joc, prezentare, intonare
încăleca, a.se amesteca interpune vb. a mijloci, a interveni,
interferenţă f. întretăiere, supra­ a intermedia, a se amesteca
punere, întrepătrundere, amestec interpus,-ă m. f. mijlocitor, inter­
interimar, -ă adj. provizoriu, ad- mediar
interim, locţiitor, temporar intersecta vb. a întretăia, a se în­
interior, -oară adj. lăuntric, crucişa
dinăuntru, intern intersecţie f. răscruce, răspântie,
interlocutor, -oare m. f. partener, întretăiere
Participant (la discuţie) interval n. răstimp, perioadă, ter­
interlop, -ă adj. suspect, dubios, men, distanţă
deocheat interveni vb. 1. a se amesteca, a
interludiu n. divertisment, moment participa, a întreprinde, a acţiona. 2.
muzical a surveni, a se întâmpla, a se ivi

139
in trin sec,-ă adj. imanent, consti­
in te rv e n ţie f. 1. im ixtiune,
amestec, participare, demers. 2. tutiv
intrând n. nişă
operaţie, acţiune
introducere vb. 1. a vârî, a băga, a
interverti vb. a inversa, a întoarce,
insera, a include,a adăuga. 2. a insti­
a suci
interzice vb. a opri, a interzice, a tui, a fixa, a stabili, a iniţia
stopa, a prohibi, a suprima, a bara introducere f. prefaţă, preambul,
interzis, -ă v. oprit preliminarii, prolog, predoslovie
intestin tf. maţ introductiv, -ă adj. preliminar, în­
intestinal, -ă adj. enteric, lăuntric cepător
intim, -ă adj. 1. lăuntric, intern, su­ in tu i vb. a întrevedea, a presimţi, a
fletesc, adânc. 2. privat, personal, ghici, a sesiza, a mirosi, a prevedea,
particular, domestic. 3. apropiat, fa­ a întrezări, a pricepe
miliar, cordial, afectuos in tu iţie f. sesizare, pătrundere,
intimida vb. a speria, a înfricoşa, a presentiment, inspiraţie
timora, a încurca, a copleşi inum an, -ă adj. neomenos, feroce,
intimidat, -ă adj. speriat, timorat, crud, barbar
fâstâcit, încurcat, zăpăcit inunda vb. 1. a se revărsa, a
intimitate f. 1. adâncime, profun­ îneca, a potopi. 2. a năpădi, a invada,
zime. 2. familiaritate, prietenie, apro­ a copleşi
piere, cerc, ambianţă in u ndaţie f. potop, înec, revărsare
intitula vb. a numi, a denumi, a in u til, -ă adj. zadarnic, nefolositor,
supranumi superfluu, de prisos, fără rost
intolerabil, -ă inadmisibil, in­ in u tilita te f. zădărnicie, deşer­
suportabil, neîngăduit, nesuferit tăciune
intolerant, -ă adj. neiertător, in­ invada vb. 1. a năvăli, a cotropi, a
transigent, neîngăduitor, dur, sever se revărsa, a copleşi. 2. a cuprinde, a
intona vb. a cânta, a modula acoperi
intonaţie f. inflexiune, modulare in va d ato r m. agresor, atacant,
intoxica vb. a otrăvi, a periclita; năvălitor, cotropitor
(fig.) a agasa, a plictisi, a indispune invalid, -ă adj. infirm, beteag, muti­
intoxicaţie f. otrăvire, îmbolnăvire lat, vătămat
intra vb. 1. a pătrunde, a (se) in­ invalida vb. a abroga, a anula, a
troduce, a (se) băga, a (se) vârî, a desfiinţa, a infirma
intra. 2. a se strânge. 3. a se stre­ in va lid ita te f. infirmitate, suferinţă,
cura, a-şi face loc, a încăpea boală
intransigent, -ă necruţător, invariabil, -ă adj. neschimbător,
neiertător, intolerant, neînduplecat, constant, statornic, stabil, neclintit
dur, aspru, sever invazie f. cotropire, agresiune,
intrare f. acces, pătrundere; uşă, năvală, invadare, năvălire
poartă
invectivă f. critică, condamnare,
intrepid, -ă adj. cutezător, neîn­ injurie, ofensă, insultă, reproş, ocară
fricat, temerar, curajos
inventa vb. 1. a descoperi, a afla, a
intriga vb. a contraria, a surprinde, crea, a elabora, a construi, a imagina, a
a uimi, a stârni
concepe, a găsi, a urzi, a zămisli. 2. a
intrigant,-ă adj. uneltitor, sforar, scorni, a plăsmui, a născoci
clevetitor, mahalagiu, insinuant
in ve n ta r n. 1. consemnare, regis­
intrigă f. vrajbă, cabală, uneltire, tru, enumerare. 2. mijloace
zâzanie, manevră, mâncătorie, ma­
şinaţie inve n ta ria vb. a catagrafia, a în­
registra, a consemna
inventat,-ă adj. mistificat, min­ involuţie f. regres, degradare,
t o s fals, scornit, înşelător decădere, coborâre
inventiv, -ă adj. ingenios, imagina­ invulnerabil, -ă adj. inatacabil,
tiv creator, iscoditor, născocitor apărat, asigurat
invenţie f. 1. descoperire, iobag m. clăcaş, şerb, vecin rumân
lăsmuire, născocire, creaţie. 2. iobăgie f. şerbie, rumânie, servi­
minciună, falsitate, truc tute, vecinătate, vecinie
invers, -ă adj. opus, contrar, iobăgime f. rumânime, şerbime
viceversa, dimpotrivă, pe dos ionosferă f. termosferă
inversa vb. a răsturna, a schimba, ipocrit, -ă adj. prefăcut, făţarnic,
a interverti perfid, nesincer, şiret, viclean, fals
inversiune f. răsturnare, interver- ipocrizie f. v. prefăcătorie
tire, schimbare, inversare ipohondrie f. idee-fixă, neuras­
investi vb. a plasa, a acredita, a tenie, depresiune, deprimare
pune, a băga, a vârî, a aloca, a dota ipostază f. 1. stare, împrejurare,
investiga vb. a cerceta, a sonda, a circumstanţă, situaţie. 2. aspect, în­
urmări, a studia făţişare, faţă
investigaţie f. cercetare, analiză, ipotetic, -ă adj. prezumtiv, presu­
urmărire, sondaj, studiu pus, nesigur, îndoielnic
investire f. plasament, alocare, ipoteză f. presupunere, supoziţie,
dotare, investiţie conjectură, posibilitate, prezumţie
investit, -ă adj. 1. plasat, alocat,
ipsos n. ghips
dotat. 2. acreditat, împuternicit
iradia vb. a răspândi, a împrăştia,
investiţie f. v. investire
a difuza, a emite
inveterat, -ă adj. incorijibil, nere­
irascibil, -ă adj. nervos, iritabil,
cuperabil, pierdut, degradat, căzut
arţăgos, supărăcios
invidia vb. a pizmui, a detesta, a
iraţional, -ă adj. ilogic, absurd,
urî, a gelozi, a fi pornit
negândit, deplasat
invidie f. pizmă, ciudă, gelozie,
ireal, -ă adj. imaginar, fantastic,
pornire
închipuit
invidios, -oasă adj. pizmuitor,
irealitate f. utopie, fantezie
pizmaş, gelos, ranchiunos
invincibil, -ă adj. nebiruit, imba­ irealizabil, -ă adj. imposibil, hi­
tabil, de neînvins, vajnic meric, utopic, iluzoriu
inviolabil, -ă adj. intangibil, sacru, ireconciliabil, -ă adj. antitetic, de
sacrosanct neîmpăcat
inviolabilitate f. imunitate irecuperabil, -ă adj. pierdut, dis­
invita vb. 1. a chema, a pofti, a trus, desfiinţat, prăpădit
dori. 2. a soma, a convoca, a cita ireductibil, -ă adj. 1. neschimbabil,
invitat, -ă m. f. musafir, oaspete nemodificabil. 2. neîmblânzit, în­
invitaţie f. 1. chemare, poftire, so­ verşunat, neîmpăcat
licitare, 'invitare. 2. citare, somare, iremediabil, -ă adj. nerecuperabil,
somaţie ireparabil, pierdut, ireversibil
invizibil, -ă adj. nevăzut, nezărit, ireparabil, -ă adj. v. pierdut
nevizibil, tăinuit, ascuns ireproşabil, -ă adj. impecabil,
invoca vb. 1. a apela, a solicita, a perfect, desăvârşit, admirabil, exem­
chema. 2. a motiva, a pretexta plar, pilduitor
invocaţie f. chemare, apel, adre- irespirabil, -ă adj. sufocant, viciat,
Sare>rugă, rugăminte înăbuşitor, greu
involuntar, -ă a i# neintenţionat, iresponsabil, -ă adj. inconştient,
jară voie, spontan, mecanic nebun, smintit, ţâcnit

141
ison n. acompaniament
ireverenţios, -oasă adj. v-
ispăşi vb. a-şi lua pedeapsa, a
obraznic răscumpăra, a plăti, a suferi, a expia
ireversibil,-ă adj. nereparabil, de
ispită f. tentaţie, ademenire, se­
neschimbat, iremediabil
ducţie, păcat, greşeală
irevocabil, -ă adj. definitiv, stabilit,
ispiti vb. 1. a tenta, a atrage, a se­
hotărât, fix, necondiţionat
irezistibil, -ă adj. cuceritor, co­ duce, a ademeni, a momi. 2. a
descoase, a cerceta, a întreba
pleşitor, învăluitor
iriga vb. a uda, a stropi, a alimenta ispititor, -oare adj. v. atrăgător
(cu apă) ispravă f. 1. faptă, treabă, lucrare.
irigator n. clistir 2. realizare, reuşită, izbândă, succes.
irita vb. a indispune, a enerva, a 3. aventură, bravură, poznă
înfuria, a supăra isprăvi vb. 1. a sfârşi, a termina, a
iritabil, -ă adj. irascibil, nervos, încheia, a mântui. 2. a realiza, a
supărăcios, sensibil, excitabil îndeplini, a executa. 3. a absolvi, a
iritant, -ă adj. enervant, neplăcut, obţine
supărător istericale f. p i nevricale
iritaţie f. 1. inflamare. 2. v. ener­ isteţ,-eaţă adj. 1. ager, dibaci, is­
vare cusit, ’ deştept, inteligent, priceput,
irizare f. lucire, scânteiere, ilumi­ subtil, ingenios. 2. şmecher, şiret,
nare viclean, descurcăreţ
ironic, -ă adj. înţepător, sarcastic, isteţim e f. v. iscusinţă
zeflemist, caustic istoric, -ă adj. 1. vechi, legendar.
ironie f. persiflare, zeflemea, sar­ 2. cronologic, evolutiv. 3. valoros,
casm, înţepătură, ironie, pişcătură însemnat, remarcabil, preţios, ade­
ironiza vb. v. persifla vărat, real, veritabil
iroseală f. risipă, prăpăd, părădu- is to rie f. 1. povestire, naraţiune,
ială, cheltuire, nimicire evocare. 2. păţanie, poznă,
irosi vb. a risipi, a prăpădi, a chel­ încurcătură
tui, a face praf, a părădui, a stinge, a isto risi vb. a povesti, a relata, a
nimici, a împrăştia evoca, a expune, a nara
irozi m. pl. vicleim istovi vb. 1. a epuiza, a slei, a
irupe vb. a năvăli, a ţâşni, a se vlăgui, a stoarce, a extenua, a obosi.
revărsa, a erupe, a izbucni’ 2. a termina, a sfârşi, a încheia
isca vb. a stârni, a provoca, a de­ istovire f. v. epuizare
clanşa, a determina, a produce, a se istovitor, -oare adj. extenuant,
ivi, a apărea, a naşte obositor, epuizant, insuportabil
iscăli i/&. a semna, a subscrie, a iterativ, -ă adj. repetat
subsemna itinerar n. rută, traseu, drum, cale,
iscoadă f. spion, detectiv, agent, mers, parcurs
cercetaş, copoi iubi vb. a îndrăgi, a fi ataşat, a
iscodi vb. 1. a spiona, a urmări, a simpatiza, a-i plăcea
supraveghea. 2. a descoase, a ispiti, iubire f. dragoste, amor, pasiune,
a chestiona, a întreba. 3. a scorni, a afecţiune, ataşament
imagina, a născoci, a inventa iubit, -ă m. f. amant, ibovnic,
iscoditor, -oare adj. v. cercetător drăguţ
iscusinţă f. dibăcie, isteţime, iu b ito r,-o a re adj. 1. afectuos,
îndemânare, abilitate, pricepere, afabil, omenos. 2. amator, căutător
talent, meşteşug, artă, ingeniozitate de...
iscusit, -ă adj. v. dibaci
iudă f. 1. trădător, vânzător. 2.
islamic, -ă adj. mahomedan
fariseu, făţarnic
142
iureş n. 1. asalt, năvală, atac. 2.
goană, fugă, alergare
iute adj. adv. 1. sprinten, vioi, alert,
repede, grăbit. 2. aprig, impulsiv,
nestăpânit, precipitat, zorit. 3. (adv)
rapid, accelerat, în grabă, nu­
maidecât, imediat, îndată, neîntârziat,
grabnic. 4. picant, pişcător
iuţeală f. grabă, viteză, rapiditate,
repeziciune, sprinteneală
iuţi vb. a grăbi, a accelera, a înteţi,
a zori
jvăr n. zăvor, clanţă, încuietoare
ivi vb. a se arăta, a apărea, a se
prezenta, a se înfăţişa, a răsări
ivoriu n. fildeş
iz n. miros, aromă, parfum
izbăvi vb. a scăpa, a salva, a
mântui, a elibera
izbăvitor m. mântuitor, salvator,
eliberator
izbelişte f. întâmplare, hazard,
destin
izbi vb. 1. a lovi, a bate, a da, a
păli, a trânti, a ciocni. 2. a frapa, a
impresiona
izbitor, -oare adj. v. frapant
izbitură f. lovitură, lovire, ciocnire,
trântire, plesnitură
izbândă f. biruinţă, victorie, suc­
ces, reuşită, realizare
izbucni vb. 1. a erupe, a ţâşni, a
bufni, a răbufni. 2. a explodă, a se
declanşa, a se deslănţui
izbuti vb. a reuşi, a izbândi, a în­
vinge
izbutit, -ă adj. reuşit, realizat, valo­
ros, preţios
izgoni vb. a alunga, a goni, a
îndepărta, a respinge, a expulza
izlaz n. păşune, imaş
izmene f. pl. indispensabili
izmeneală f. fandoseală, ifose,
sclifoseală, capriciu
izmeni vb. v. fandosi
izola vb. 1. a despărţi, a separa, a
răzleţi. 2. a se retrage, a se claustra,
a se sihăstri
izolant, -ă separator, izolator
izolat, -ă adj. 1. separat, detaşat,
despărţit, răzleţit. 2. retras, singuratic,
solitar, sihăstrit. 3. dosnic, ferit
izraelit, -ă m. f. evreu
izvod n. 1. însemnare, catastif,
registru, tabel, listă, condică. 2.
manuscris, document, izvor
izvodi vb. v. crea
izvor n. sursă, obârşie, sorginte,
origine
izvorî vb. 1. a apărea, a se ivi, a
ieşi, a răsări, a ţâşni. 2. a proveni, a
deriva, a rezulta,’ a decurge
îmbăia vb. v. scălda îm blânzi vb. 1. a domestici, a su­
îmbăiat, -ă adj. v. neruşinat pune. 2. a domoli, a calma, a linişti, a
îmbălsămat, -ă adj. 1. parfumat, potoli
înmiresmat. 2. împregnat, conservat, îm bogăţi vb. 1. a (se) înavuţi, a se
formolizat ajunge, a (se) căpătui, a (se) înstări,
a (se) pricopsi. 2. a (se) mări, a (se)
îmbărbăta vb. v. încuraja
dezvolta, a (se) amplifica
îmbăta vb. 1. a (se) ameţi, a (se)
îm b o ld i vb. v. îndemna
afuma, a (se) chercheli, a (se) tur­
îm bolnăvi vb. v. suferi
menta, a (se) turti, a (se) aghezmui.
2. a încânta, a fermeca, a seduce, îm brăca vb. 1. a echipa, a în­
veşmânta, a-şi pune haina. 2 / a
îm bătător, -oare adj. v. încântător
înveli, a acoperi. 3. a capitona, a
îm bătrâni vb. v. învechi
tapisa
îm beişugare f. belşug, abundenţă, îm brăcăm inte f. 1. haină, strai,
îndestulare, opulenţă, prisos veşmânt, garderobă. 2. port, costum,
îm belşugat, -ă adj. v. bogat vestimentaţie, ţinută. 3. înveliş,
îm bia vb. 1. a pofti, a invita, a oferi. învelitoare ’
2. a îndemna, a stimula. 3. a ade­ îm b ră ţişa vb. 1. a cuprinde, a
meni, a amăgi, a ispiti, a momi înlănţui, a prinde, a lua în braţe. 2. a
îm biba i/Z?. a impregna, a pătrunde, adopta, a primi, a-şi însuşi, a recepta
a umple îm brânceală vb. v. brânci
îmbietor, -oare adj. ademenitor, îm brânci vb. v. împinge
atrăgător, seducător, ispititor, tentant îm b ro b o d i vb. 1. a acoperi, a
îm bina vb. 1. a împreuna, a asam­ înfofoli. 2. (fig.) a păcăli, a înşela, a
bla, a monta, a fixa, a prinde, a minţi
încheia. 2. a asocia, a reuni, a îm­ îm buca vb. 1. a mânca, a gusta, a
pleti, a conjuga. 3. a combina, a se hrăni. 2. a se îmbina, a se ajusta
amesteca, a lega, a îngemăna, a
întreţese îm bucătăţi vb. v. rupe
îm bucătură /I dumicat, muşcătură,
îm bâcsit, -ă adj. v. ticsit
înghiţitură, o gură de...
îm blăti vb. v. bate
îm b u fn a vb. v. supăra
144
îmbuiba vb. a ghiftui tăia. 2. a distribui, a repartiza, a da, a
îmbuibat, -ă adj ghiftuit, îndopat, atribui, a răspândi. 3. a clasa, a
cătul saturat, copleşit clasifica, a dispune, a grupa, a
îmbujora vb. v. înroşi ordona, a organiza, a potrivi
îmbulzeală f. înghesuială, aglo­ împărţitor n. divizor
meraţie, aflux, îngrămădeală, bulu­ împătimit, -ă adj. pasionat, păti­
ceală „ „ „ .. maş, dornic, ataşat
îmbulzi vb. v. îngrămădi împături vb. a îndoi, a plia, a
îmbuna vb. a îmblânzi, a - îndu­ strânge
ri era a linişti, a împăca, a potoli, a împăuna vb. v, fuduli
calma împeliţat,-ă afurisit, poznaş,
îmbunătăţi vb. a ameliora îndrăcit, rău, blestemat
împacheta vb. a ambala împerechea vb. v. împreuna
împăca vb. 1. a domoli, a linişti, a îm pestriţat, -ă adj. v. amestecat
calma, a îmbuna, a împăciui. 2. a împiedica vb. 1. a opri, a bara, a
mulţumi, a satisface. 3. a (se) înfrâna, a reţine, a stânjeni, a
reconcilia, a cădea, de acord, a (se) împletici, a stingheri, a zădărnici. 2. a
învoi. 4. a se obişnui, a se deprinde, dejuca, a jena, a poticni, a ocoli, a
a se familiariza evita. 3. a anihila, a anula, a contra­
împăciuire f. v. înţelegere cara, a neutraliza
împăciuitor, -oare adj. conciliant, împiedicat, -ă 1. poticnit,
îngăduitor, paşnic împleticit, clătinat, nesigur. 2. greoi,
împăinjeni vb. v. înceţoşa şovăind, ezitând, şovăielnic
împământeni vb. 1. a’ naturaliza, a îm pietrit, -ă adj. v. încremenit
indigena, a încetăţeni. 2. a adapta, a
îm pila vb. a asupri, a oprima, a
aclimatiza, a transplanta
exploata, a apăsa, a năpăstui, a
împăna vb. 1. a înţesa, a umple, a
oropsi, a tiraniza, a urgisi, a obijdui, a
împânzi. 2. a înţepeni’ a fixa, a întări
prigoni
împărat m. imperator, cezar, crai,
împinge vb. 1. a deplasa, a urni, a
ţar, basileu, rege
mişca, a muta. 2. a înghesui, a
împărăteasă f. 1. crăiasă, regină,
îmbrânci, a înghionti, a buşi, a
ţarină. 2. matcă, regină, muscă-mare.
îmbulzi. 3. a antrena, a stimula, a
3. beladonă, mătrăgună
îmboldi
împărătesc,-ească adj. 1. impe­
îm pinsătură f. v. brânci
rial, august, crăiesc. 2. măreţ,
maiestuos, solemn împânzi v/?. v. înţesa
împărăteşte adv. extraordinar, îm pleti vb. 1. a tricota. 2.a îmbina,
minunat, excelent a uni, a asorta, a conjuga
împărăţie f imperiu, domnie, îm pletici vb. v. împiedica
stapânire, regat îm pletire /: 1. tricotaj. 2. cablaj. 3.
împărtăşanie f. cuminecare, eu- îmbinare, unire, amestec
anstie, (pop.) grijanie îm plini vb. 1. a completa, a
întregi, a rotunji. 2. a (se) dezvolta, a
divuiPărtăşi vb' 1“ a dezvălui, a
înrr h3 , a comunica, a mărturisi, a creşte, a se îngrăşa. 3. a realiza, a
confi m'a’ a destăinui, a revela, a executa, a înfăptui, a săvârşi, a
accent 3 transm'te- 2. a admite, a îndeplini, a satisface. 4. a se adeveri,
a se confirma, a se vădi
(P?P-) a (sae) qhi!‘ 3‘ 3 (SG) CUmineC3’ împlânta vb. a înfige, a băga, a
Moment' vb' 1- a diviza, a vârî
a scinri?1 a fracţiona, a îmbucătăti, împodobi 1. a înfrumuseţa, a
a- a despărţi, a desface, a orna, a găti, a ornamenta, a decora.
împrospăta vb. a primeni, a înn0i
2. a se aranja, a se dichisi, a se a reînnoi, a înviora, a regenera
ferchezui, a se spilcui - împroşca vb. a stropi, a împrâştja
împopoţona vb. v. înzorzona a dispersa, a arunca
împotmoli vb. v. îngloda împrumut n. datorie, debit
îmnntriva aoV. contra, contrar, in
împrumuta vb. 1. a da, a credita a
opoziţie „ oferi. 2. a lua, a se îndatora, a datora
împotrivi vb. a se opune, a se
3. a copia, a imita, a prelua
contra, a rezista, a brava împuia /£. v. umple
împovăra vb. 1. a îngreuna, a
împunge vb. 1. a înţepa, a înghim-
îngreuia, a apăsa, a copleşi, a
pa, a îmboldi, a atinge. 2. (fig.) a
năpădi. 2. a asupri, a oprima, a
exploata, a împila, a prigoni ironiza, a persifla, a ofensa,a ze-
împrăştia vb. 1. a răsfira, a dis­ flemisi
persa,a răspândi, a pulveriza, a risipi, împurpura vb. v. înroşi
a răzleţi, a vântura, a spulbera, a împuşca vb. a trage, a lovi, a
difuza, a aşterne, a presăra 2. a doborî, a ucide
arunca, a irosi, a cheltui, a părădui. 3. împuşcătură /: detunătură, foc,
a revărsa, a emana, a degaja, a explozie
difuza, a propaga, a întinde împuternici vb. a autoriza, a
împrăştiat,-ă adj. 1. răsfirat, delega, a învesti
dispersat, risipit, vânturat 2. (fig.) împuternicire f. autorizaţie, dele­
distrat, zăpăcit, aiurit, buimac, gaţie, mandat, procură, învestire
dezordonat, neatent împuternicit, -ă adj. 1. trimis,
împrejmui vb. a îngrădi, a închide, delegat, reprezentant, emisar, sol. 2.
a înconjura, a ţărcui mandatar, procurator, procurist
împrejmuire f. gard, îngrăditură, împuţi vb. v. altera
ocol, ţarc împuţina vb. a descreşte, a se
împrejur adv.s. 1. (adv.) prim­ micşora, a se reduce, a diminua, a
prejur, aici. 2. (n.) apropiere, jur, scădea
preajmă, vecinătate îm puţit,-ă adj. 1.alterat, stricat,
împrejurare f. 1. caz, cir­ descompus, infect, puturos, scârbos,
cumstanţă, situaţie, stare, condiţie, oribil. 2. murdar, nespălat, jegos,
postură. 2. ocazie, prilej, moment, îngălat, răpănos, slinos. 3. leneş,
stare, ipostază, conjunctură trândav, farniente
împrejurime f. apropiere, jur, în prep. 1. la, spre, către. 2. pe
vecinătate, proximitate, preajmă înadins adv. intenţionat, anume,
împresura vb. 1. a înconjura, a expres, dinadins, special
încercui, a cuprinde, a încinge, a înainta vb. 1. avansa, a progresa,
învălui. 2. a asedia, a închide, a a propăşi, a evolua, a se dezvolta. 2.
năpădi, a prinde, a copleşi a înmâna, a preda, a prezenta, a
împreuna vb. 1. a îmbina, a remite, a transmite. 3. a adresa, a
asambla, a fixa, a reuni, a împere- trimite, a expedia. 4. a promova, a
chea. 2. a (se) asocia, a (se) întruni, înălţa, a ridica
a (se) lega, a (se) uni înaintare f. 1. avansare, progres,
împreună adv. 1. laolaltă, solidar. evoluţie, propăşire, mers-înainte,
2. deodată, concomitent, simultan ridicare. 2. promovare, înălţare,
împricinat, -ă adj. acuzat, inculpat, ascensiune. 3. prezentare, predare,
învinuit, pârât, incriminat remitere, expediere
împrieteni vb. a se lega, a se înaintaş m. precursor, predecesor,
simpatiza, a se iubi, a se ataşa premergător

146
înaintat,-ă adj. 1. avansat, pro- încă adv. 1. chiar, tocmai, deja. 2.
nresist. 2. târziu tot, totuşi. 3. mai, în plus, în
9 înainte adv. 1. în faţă, în frunte, continuare
dinainte 2. demult, odinioară. 3. mai încăiera vb. a se încleşta, a se
departe, în continuare hărţui, a se lupta, a se înfrunta
înalt,-ă adj. 1.înălţat, ridicat, mare, încăierare f. luptă, bătaie, în­
■ung. 2. ascuţit, acut, subţire. 3. ales, cleştare, înfruntare, ciocnire
distins, nobil, ilustru, mare, important, încălca vb. 1. a invada, a cotropi, a
măreţ, superior năpădi, a uzurpa. 2. a nesocoti, a
înamora vb. v. îndrăgosti călca, a viola, a se abate, a
înapoi adv. îndărăt, în spate, în contraveni
urmă încăleca vb. 1. a se Incălăra, a
înapoia vb. 1. a restitui, a plăti, a călări. 2. a coincide, a se suprapune.
returna, a rambursa, a reda, a 3. a domina, a supune
reîntoarce, a remite. 2. a reveni, a se încălţa vb. 1. a-şi trage, a-şi pune
întoarce, a se înturna ghetele! 2. a păcăli, a înşela, a
înapoia prep. îndărătul, dinapoia, îmbrobodi, a amăgi, a minţi
după, dindărătul încălţăm inte f. pantofi, ghete,
înapoiat,-ă adj. 1. necivilizat, bocanci’
neevoluat, primitiv, rudimentar. 2. încălţări f. p i v. încălţăminte
retrograd, reacţionar. 3. arierat, încălzi vb. 1. a înfierbânta," a
întârziat, redus încinge. 2. (fig.) a se aprinde, a se
înaripat, -ă adj. avântat, însufleţit, înflăcăra, a se entuziasma
entuziast, fervent, înflăcărat, pasionat încăpător, -oare adj. spaţios,
înavuţi vb. v. îmbogăţi cuprinzător, larg, mare
înăbuşi vb. v. sufoca încăpăţâna vb. a se îndărătnici, a
înăbuşit,-ă adj. 1. reprimat, înfrânt. se obstina, a se ambiţiona, a se
2, stins, slab, scăzut, reţinut îndârji, a stărui, a persista, a
înăcrit, -ă adj. v. ursuz persevera
înălţa vb. 1. a ridica, a sui, a urca, încăpăţânat, -ă adj. îndărătnic,
a sălta. 2. a creşte, a spori, a (se) obstinat, îndârjit, refractar, ambiţios
mări. 3. a clădi, a construi, a zidi, a încăpea vb. a cuprinde, a conţine,
edifica. 4. a avansa, a promova, a a intra în
înainta încăpere f. odaie, cameră, sală
înălţime f. 1. ridicătură, dâmb, încărca vb. a împovăra, a umple, a
culme. 2. altitudine, cotă. 3. mărime, pune în (pe)
statură, talie. 4. ton, tonalitate, accent încărcat, -ă adj. 1. împovărat, plin,
înăspri vb. a se aspri, a se în­ umplut, greu, înţesat, doldora, tixit. 2.
răutăţi, a se deteriora (fig.) sufocant, viciat, impur. 3. (fig.)
încadra vb. 1. a înrăma. 2. a umflat, exagerat, excesiv, retoric,
chenărui, a mărgini, a înconjura. 3. a ridicat, mărit
angaja, a primi, a intra, a lua. 4. a se încărcătură f. sarcină, povară,
oppta, a se potrivi, a se acomoda greutate, tonaj
yicai adv. v. încaltea încărunţi vb. a albi, a cărunţi
încaltea adv. măcar, barem, cel încătuşa vb. a fereca, a lega, a
înlănţui
jncarcera vb. v. întemniţa în ce p ă to r,-o a re adj. 1. incipient.
2. (s.) debutant, novice, elev,
obtinCeaSa VbA 1‘ a lua> a Primi- a discipol, învăţăcel, neofit. 3. iniţiator,
strânge ndlCa' 2“ a percepe’ a promotor

147
începătură f. v. început lega, a se obliga, a consimţi. 3, a
începe vb. 1. a inaugura, a porni, a completa, a întregi, a împlini, a rotunji
declanşa, a iniţia, a debuta, a încheiere f. sfârşit, final, terminare
purcede. 2. a apărea, a se ivi, a se capăt, fine, concluzie
arăta, a se produce încheietură f. articulaţie, (fam.)
început n. 1. debut, pornire, start. balamale
2. obârşie, origine, sorginte, sursă, închide vb. 1. a încuia, a fereca, a
izvor. 3. frunte, cap, creştet zăvorî, a claustra, a astupa. 2. a opri,
încerca vb. 1. a proba, a verifica, a a obtura, a bloca, a înfunda, a bara.
experimenta. 2. a căuta, a explora, a 3. a împrejmui, a înconjura, a îngrădi,
tatona, a vedea, a sonda,a cerceta. a ţărcui. 4. a deţine, a aresta, a
3. a se sili, a se munci, a se strădui, a reţine, a întemniţa, a izola. 5. a
se osteni, a se forţa, năzui. 4. a se termina, a sfârşi, a isprăvi, a încheia.
înfrunta, a se măsura, a se întrece, a 6. a conţine, a cuprinde. 7. a se
se pune. 5. a suferi, a îndura, a cicatriza, a se vindeca. 8. a se
răbda, a suporta, a simţi întuneca, a se posomorî
încercare f. 1. verificare, probă, închina vb. 1. a se ruga, a se
experimentare. 2. tentativă, efort, implora, a se prosterna, a se temeni.
strădanie, silinţă, sforţare. 3. 2. a se pleca, a se preda, a capitula,
greutate, neajuns, necaz, dificultate, a se supune, a se înclina. 3. a se
vicisitudine, cumpănă. 4. suferinţă, consacra, a se dedica, a se dărui, a
durere, chin, păs, pătimire se aplica. 4. a toasta, a cinsti, a
încercui vb. a înconjura, a împre­ omagia
sura, a învălui, a asedia, a cuprinde închinăciune f. 1. rugăciune, rugă,
încet, înceată adj. 1. lin, domol, închinare. 2. plecăciune, compliment,
agale, liniştit, măsurat, temperat, reverenţă, temenea
uşurel. 2. moale, greoi, molâu, închipui vb. 1„ a imagina, a
zăbavnic. 3. molcom, scăzut, slab, reprezenta, a figura, a concepe, a
lent, stins gândi, a plăsmui, a elabora, a
încet vb. 1. a conteni, a se opri, a inventa. 2. a crede, a bănui, a gândi,
sista, a suspenda, a întrerupe, a a ghici, a presupune, a considera. 3.
curma, a termina, a sfârşi. 2. a a simboliza, a semnifica
dispărea, a pieri, a se stinge, a se închipui f. 1. imaginaţie, fantezie,
pierde invenţie, iluzie, fantezie, plăsmuire. 2.
încetăţeni vb. v. naturaliza nălucire, vedenie, himeră, fantomă,
încetează! interj, termină!, ajunge!, fantasmă
stop!, gata! închipuit, -ă adj. 1. imaginar, fictiv,
încetinel adv. v. încetişor ireal, născocit, plăsmuit, scornit. 2.
încetini vb. a domoli, a potoli, a iluzoriu, fantastic, irealizabil, utopic,.
reduce, a linişti 3. fudul, infatuat, înfumurat, încrezut,
încetişor aoV. domol, încet, megaloman, semeţ
încetinel, agale, alene, binişor, uşurel închirci vb. v. strânge
înceţoşa vb. v. întuneca închiriere s. f. locaţie, năimeală
închega vb. 1. a se coagula, a se închis, -ă adj. 1. încuiat, ferecat,
prinde, a se întări. 2. a se uni, a se zăvorât, înfundat, astupat, oprit. 2.
lega, a se solidariza, a se consolida. îngrădit, împrejmuit, izolat. 3. deţinut,
3. a se forma, a se contura, a se întemniţat, arestat. 4. înnegurat,
înjgheba, a se întrupa
înnorat, posomorât, întunecos, noros,
încheia vb. 1. a îmbina, a uni, a mohorât, plumburiu, întunecat. 5.
alcătui. 2. a sfârşi, a isprăvi, a (fig.) posac, ursuz, încuiat, antipatic.
termina, a epuiza. 3. a contracta, a se 6. cicatrizat, vindecat

148
hisoare f- temniţă, arest, încontrare f. v. contrazicere
în<v L nenitenciar, celulă, gherlă mcopcia vb. v. încheia
PU-Ş,1nae vb. 1. a înfierbânta, a încorda vb. 1. a înstruna, a întinde,
' £ ' a încălzi, a coace. 2. a a struni. 2. a se sforţa, a se opinti, a
wmpnta a se altera, a se strica. 3. a se concentra
a se înfăşură, a se agăţa încordare f. 1. înstrunare, întin­
încâlcit, -ă a<# încurcat, ameste- dere, strunire. 2. concentrare,
at confuz, neclar, complicat, ne- tensiune, febrilitate, agitaţie, ne­
astâmpăr
încânta vb. 1. a captiva, a încordat, -ă adj. tensionat, febril,
fermeca, a vrăji, a delecta, a fascina, intens, însufleţit, viu, dinamic
a seduce, a entuzisma. 2. a ademeni, încorona vb. 1. a încununa. 2. a
a amăgi, a înşela, a momi termina, a încheia, a fini
încântător, -oare adj. minunat, încorpora vb. 1. a îngloba, a
fermecător, admirabil, superb, absorbi, a cuprinde, a include, a
magnific, strălucit, extraordinar, anexa, a alipi, a ataşa. 2, a înrola, a
măreţ, fascinant, excelent recruta, a cătăni
încât conj. că, de încorsetat, -ă ar# (fig.) rigid,
încleia vb. v. lipi formalist, ţeapăn, limitat, obligat
încleşta vb. 1. a strânge, a con­ încotoşmăna vb. v. înfofoli
tracta, a chirci. 2. a se încăiera, a se încotro adv. unde, în ce direcţie?
înfrunta încovoia vb. 1. a arcui, a curba, a
înclina vb. 1. a se apleca, a se îndoi, a apleca, a înclina. 2. a se
îndoi, a se încovoia, a se lăsa. 2. a se gârbovi, a se strâmba, a se cocoşa
închina, a se prosterna, a se umili încovriga vb. a se încoloci, a se
înclinare f. 1. aplecare, îndoire, ghemui, a se strânge, a se încârliga
încovoiere, curbare. 2. înclinaţie, încrede vb. 1. a se baza, a se
predispoziţie, vocaţie, atracţie, apti­ bizui, a conta, a se întemeia, a se
tudine, talent, pornire sprijini. 2. a se fuduli, a se făli, a fi
înclinaţie f. v. vocaţie îngâmfat
încoace adv. aici, spre noi încredere f. 1. crezare, crezământ,
încolăci vb. v. înfăşură credit, confienţă, credinţă. 2.
încolţi vb. 1. a răsări, a germina, a speranţă, nădejde, optimism
miji, a apărea. 2. a se forma, a se încredinţa vb. A. a preda, a da, a
naşte, a se ivi înmâna, a remite, a transmite, a oferi,
încolţit, -ă ar# germinat, apărut, a confia, a depune. 2. a asigura, a
răsărit, născut, ivit. 2. ameninţat, garanta, a convinge, a adeveri, a
presat, constrâns confirma. 3. a destăinui, a divulga, a
încondeia vb. 1. a împodobi. 2. a împărtăşi, a revela, a mărturisi, a
calomnia, a defăima, a bârfi, a dezvălui
ponegri încredinţat, -ă at# convins, sigur,
înconjur n. ocol, ocolire, tur cert
înconjura vb. 1. a ocoli, a îm- încremeni vb. a înlemni, a înmăr­
prejmui, a împresura, a ţărcui, a muri, a paraliza, a îngheţa, a înţepeni
puprinde. 2. a asedia, a învălui, a încre m e n it,-ă adj. 1. împietrit,
izola înlemnit, înmărmurit, neclintit, ne­
mişcat, ţeapăn, înţepenit. 2. fix, rigid,
încontinuu 30V. 1. întruna, con-
“npu, mereu, necontenit, necurmat, imobil, pironit
încetat, permanent, pururi, veşnic, încreţi vb. 1. a cuta, a zbârci, a
•neobosit, neostenit, fără răgaz rida. 2.’ a încârlionţa, a bucla, a
'ncontra vb. v. opune ondula

149
încreţitură f. creţ, cută, zbârcitură, derută, perplexitate, dezorientare
rid complicaţie. 3. bucluc, belea, necaz
încrezător, -oare adj. confient, năpastă, neajuns, dificultate, ne­
optimist plăcere, năpastă, dandana, pocinog
încrezut, -ă adj. îngâmfat, fudul, impas
înfumurat, infatuat, megaloman, încuviinţa vb. v. aproba
trufaş, semeţ, vanitos, mândru, ţanţoş încuviinţare f. 1. admitere, ac­
încrâncena vb. v. înfiora ceptare, aprobare, consimţire. 2.
încrâncenat, -ă adj. 1. cutremurat, acord, aviz, consimţire, învoire
înfiorat, îngrozit, zguduit. 2. aprig, voinţă, vrere
înverşunat, crâncen, crud, îndârjit îndată adv. 1. imediat, numaidecât,
încropi vb. v. înfiripa acuşi, acum. 2. grabnic, iute, rapid,
încropit, -ă adj. 1. înfiripat, înjghe­ momentan, repede, urgent. 3. curând,
bat. 2. călduţ, căldicel, calâu, căldişor devreme
încrucişare f. 1. întretăiere, inter­ îndatora vb. v. obliga
sectare, interferenţă, răscruce, răs­ îndatorire f. 1. obligaţie, sarcină,
pântie, intersecţie. 2. amestecare, însărcinare. 2. atribuţie, rol, oficiu,
corcire, împerechere, împreunare răspundere
încrunta vb. v. întuneca îndatoritor, -oare adj. binevoitor,
încruntat, -ă adj. 1. întunecat, atent, serviabil,politicos, prevenitor
mohorât, posomorât, posac. 2. pornit, îndărăt adv. înapoi, în urmă, în
îmbufnat, mânios spate
încuia vb. 1. a închide, a zăvorî, a îndărătnic, -ă adj. 1. încăpăţânat,
fereca. 2. (fig.) a bara, a înfunda obstinat, inflexibil, refractar. 2. tenace,
încuiat, -ă adj. 1. închis, zăvorât, stăruitor, îndârjit, perseverent, ambiţios
ferecat. 2. (fig.) mărginit, limitat, îndărătnicie f. v. tenacitate
obtuz, opac, redus, rigid îndărătul prep. dinapoia, din-
încuiba vb. v. înrădăcina dărătul, după, în urma, în spatele, în
încuietoare f. v. zăvor dosul
încumeta vb. v. îndrăzni îndătinat, -ă adj. obişnuit
încunoştinţa vb. v. informa îndeajuns, -ă adv. destul, suficient,
încununa vb. 1. a încorona. 2. a îndestul
distinge, a răsplăti îndeaproape adv. atent, minuţios,
încuraja vb. a îmbărbăta, a amănunţit, meticulos, exigent
susţine; a însufleţi, a favoriza, a îndeletnici vb. a se ocupa, a
sprijini practica, a profesa
încurca vb. 1. a amesteca, a îndeletnicire f. ocupaţie, meserie,
încâlci, a zăpăci. 2. a pierde, a rătăci, profesie, profesiune, activitate
a confunda, a greşi. 3. a dezorienta, îndelung, -ă adj. v. îndelungat
a descumpăni, a deruta. 4. a se îndelungat, -ă adj. lung, prelung,
intimida, a se fâstâci, a se pierde. 5. prelungit, mult, de durată
a deranja, a incomoda, a jena, a îndemânare iscusinţă
stingheri, a supăra îndemânatic, -ă adj. dibaci, pri­
încurcat, -ă 1. amestecat, ceput, iscusit, isteţ, deştept, meşter,
încâlcit, zăpăcit. 2. întortocheat, abil, expert, ingenios, ager
complicat, confuz, neclar, echivoc, îndemâna adv. uşor, comod, lesne
tulbure. 3. jenat, stingherit, tulburat, îndemn n. impuls, imbold, stimu­
derutat, dezorientat, perplex, pierdut lent, stimul, îndrumare, povaţă, sfat
încurcătură f. 1. încâlceală, îndemna vb. a îmboldi, a stimula, a
amestec, zminteală, babilonie, impulsiona, a încuraja, a susţine, a
dezordine, haos, zăpăceală. 2. însufleţi, a îmbia

150
îndeobşte adv.s.genere îndrăgit, -ă adj. iubit, drag, scump
■ndeosebi adv.mai ales,simpatizat,
în preţuit (mult)
______ : ■o d o m o + n r * m o i r\< .
'cial mai cu seamă- tocmai. osebit îndrăgosti vb. a iubi, a se
SPfndepărta vb. 1. a alunga, a izgoni, amoreza, a se înamora
depărta, a elimina, a izola, a îndrăzneală f. 1. curaj, cutezanţă,
a )ude a înlătura. 2. a se abate, a temeritate, încumetare, bărbăţie',
«e depărta, a devia neînfricare. 2. obrăznicie, insolentă'
îndeplini vb. a efectua, a săvârşi, înfruntare, tupeu
face, a realiza, a înfăptui, a îndrăzneţ,-eaţă adj. 1. curajos,
Lecuta, a împlini, a presta, a aplica brav, neînfricat, temerar, cutezător,
îndesa vb. 1. a înghesui, a burduşi, dârz, viteaz. 2. obraznic, insolent,
presa, a îngrămădi, a ticsi. 2. a se sfidător, arogant, impertinent, ne­
aqlomera, a se îmbulzi, a se buluci. obrăzat
3 a bătători, a bătuci, a pisa, a tăpşi. îndrăzni vb. a cuteza, a avea
4' a se îngroşa, a se vârtoşa curaj, a se încumeta, a înfrunta, a-şi
îndesat,-ă 1. înghesuit, în- permite
qrămădit, ticsit, încărcat, înţesat. 2. îndrepta vb. 1. a corecta, a recti­
dens, des, masiv, compact, solid fica, a corija, a amenda, a îmbunătăţi,
îndesi vb. v. spori a ameliora. 2. a se întrema, a se
îndestul adv. v. destul însănătoşi, a prinde puteri, a se
îndestulare f. belşug, abundenţă, reface, a se vindeca, a se restabili, a
prisos, bogăţie, satisfacere, confort, se întări. 3. a o apuca, a merge, a
opulenţă porni, a o lua, a se orienta. 4. a
îndestulător, -oare adj. suficient, îndruma, a călăuzi, a ghida, a dirija, a
destul, satisfăcător, mulţumitor conduce
îndigui vb. v. stăvili îndreptar n. v. călăuză
îndârji vb. a se înverşuna, a se îndreptăţi vb. a justifica, a legitima,
încăpăţâna, a rezista, a se opune, a fi a autoriza, â permite
dârz, a’înfrunta îndreptăţit,-ă adj. 1. întemeiat,
îndoi vb. 1. a curba, a încovoia, a motivat, îndrituit, just, legitim. 2.
plia. 2. a apleca, a (se) înclina, a se chemat, competent, voinic
gârbovi. 2. a dubla, a înmulţi, a spori, îndritui vb. v. îndreptăţi
a adăuga, a lungi, a dilua. 3. a şovăi, îndruga vb. v. flecări
a ezita, a se codi, a pregeta, a sta în îndruma vb. a călăuzi, a conduce,
cumpănă a ghida, a orienta, a povăţui, a dirija,
îndoială s.f. neîncredere, dubiu, a sfătui, a învăţa, a îndrepta
nesiguranţă, incertitudine, ezitare, îndrumare f. 1. conducere,
şovăială, pregetare, indecizie, preget, călăuză, dirijare, ghidare. 2. directivă,
aporie indicaţie, instrucţiune, normă, re­
îndoielnic, -ă adj. nesigur, comandare, lămurire. 3. îndemn,
echivoc, dubios, incert, problematic, învăţătură, povaţă, sfat
discutabil înduioşa vb. v. impresiona
îndoliat, -ă adj. cernit, (fig.) trist, înduioşător, -oare adj. v. duios
■ndurerat, mâhnit îndulci vb. 1. a se înfrupta, a se
desfăta, a se bucura. 2. a atenua, a
alî?°Pa vb' a ghiftui, a îmbuiba,
?a*ura- 2. a umple, a înfunda reduce, a micşora, a domoli, a calma,
În! îdrăcit - ă adj. 1. înfuriat, furios, a slăbi
îndupleca vb. 1. a convinge a
b le ? ’ întărâtat- 2. rău, ticălos,
determina, a decide, a hotărî. 2. (refl.)
înrTî8!’ hain, afurisit, pornit, teribil
a consimţi, a ceda, a accepta, a
simn^4„9*'' vb. a iubi.
vu- a iubi. a-i
a-* nlăcea.
plăcea, a c
mpat'za, a avea la inimă admite, a aproba, a primi

â 151
îndura vb. 1. a suferi, a răbda, a înfipt, -ă adj. 1. împlântat, vârât
suporta, a pătimi, a trage. 2. a se fixat. 2. (fam.) îndrăzneţ, temerar’
milostivi, a binevoi, a consimţi, a cutezător
accepta înfiripa vb. 1. a înjgheba, a crea, a
îndurare f. v. milă încropi, a face. 2. a apărea, a se ivi', a
îndurera vb. v. întrista se naşte
înec n. 1. inundaţie, potop, revăr­ înflăcăra vb. v. însufleţi
sare, sufocare, înăbuşire în flo ri vb. 1. a se desfoia, a face
îneca vb. 1. a (se) scufunda. 2. a flori. 2. (fig.) a prospera, a progresa,
inunda, a potopi. 3. a (se) asfixia, a a propăşi. 3. a împodobi, a exagera,
sufoca, a înăbuşi. 4. a podidi, a a umfla, a amplifica
sugruma înflorire f. 1. progres, belşug,
înecăcios, -oasă adj. v. sufocant prosperare, avânt, propăşire,
înfăptui vb. a realiza, a îndeplini, a bunăstare. 2. podoabă, dichiseală,
efectua, a face, a săvârşi, a executa, ornament, exagerare, retorică
a produce, a crea înflorit, -ă adj. împodobit, orna­
înfăptuire /: v. lucrare mentat (cu flori)
înfăşură vb. 1. a încinge, a învălui, înfloritor, -oare adj. prosper,
a încolăci, a răsuci. 2. a (se) înveli, a dezvoltat, în progres
(se) acoperi, a pune pe înfloritură f. ornament, podoabă,
înfăţişa vb. 1. a prezenta, a arăta, zorzoane
a oferi. 2. a apărea, a compărea, a se înfoca vb. v. încălzi
înfiinţa. 3. a descrie, a evoca, a înfocat, -ă adj. 1. aprins, înfierbân­
zugrăvi, a expune, a reda, a exprima, tat, încins, arzător, inflamat. 2.
a simboliza roşu-aprins, viu, luminos. 3. avântat,
înfăţişare / 1. arătare, prezentare, entuziast, fervent, focos, înflăcărat,
apariţie, înfiinţare. 2. descriere, însufleţit, ardent, aprig, furtunos,
relatare, evocare. 3. aspect, formă, impetuos, năvalnic, nestăvilit, vehe­
alură, chip, contur ment
înfeuda vb. v. subjuga înfofoli vb. a încotoşmăna, a se
înfia vb. v. adopta îmbrăca (gros), a se înveşmânta
înfiera vb. a condamna, a osândi, (exagerat)
a stigmatiza, a vestejii a dezaproba, înfoia vb. v. umfla
a blama, a reproba înfometat, -ă adj. flămând, nemân­
înfierbânta vb. v. încinge cat, hămesit
înfierbântat, -â at#. (fig.) aprins, înfrăţi vb. a fraterniza, a se asocia,
antrenat, încins, agitat, însufleţit, a se lega (strâns)
nervos, iritat, aţâţat înfrăţit, -ă adj. unit, solidar, strâns-
înfiere s. f. adoptare, adopţie legat
înfigăreţ, -eaţă adj. v. îndrăzneţ înfricat, -ă adj. v. înfricoşat
înfige vb. a vârî, a împlânta, a în frico şa t, -ă adj. îngrozit,
băga, a introduce înspăimântat, cutremurat, înfiorat,
înfiinţa vb. 1. a crea, a întemeia, a înfricat
institui, a funda, a aşeza. 2. a apărea, înfricoşător, -oare adj. teribil,
a se prezenta, a se ivi groaznic, grozav, înspăimântător,
înfiora vb. 1. a îngrozi, a cutre­ cumplit, oribil, atroce, crunt, mon­
mura, a înfricoşa, a zgudui, a struos
încrâncena. 2. a emoţiona, a mişca, a înfrigurare f. nelinişte, încordare,
răscoli tensiune, emoţie, neastâmpăr, fe­
înfiorător, -oare adj. v. groaznic brilitate, nerăbdare, agitaţie
‘nfrâna vb. 1. a îngrădi, a stăpâni, îngenunchea vb. a supune, a
stăvili, a struni, a reţine. 2. a se aservi, a domina, a umili, a subjuga
abţine, â se tempera, a se opri, a îngeresc, -ească adj. ceresc, an-
gejic, sublim, pur, serafic
^ frâ n a re f reţinere, abţinere, înghesui vb. a îngrămădi, a înde­
abstinentă, temperanţă, continenţă, sa, a strâmtora, a buluci, a burduşi, a
cumpătare, moderaţie, renunţare ticsi
înfrânge vb. a depăşi, a învinge, a îngheţ n. ger, încremenire, con­
birui, a copleşi, a dovedi gelare
înfrumuseţa vb. a împodobi, a îngheţa vb. 1. a degera, a congela.
decora, a orna, a dichisi, a înnobila 2. a înlemni, a încremeni, a
înfrunta vb. a se opune, a ţine înmărmuri
piept, a brava, a sfida, a desfide înghionti vb. v. îmbrânci
P înfruntare f. 1. sfidare, br£ bravare, înghiţi vb. 1. a bea, a mânca, a
opunere. 2. încăierare, ciocnire, îngurgita, a absorbi. 2. a accepta, a
bătaie suporta, a tolera, a îngădui
înfrupta a mânca, a se hrăni, a înghiţitură f. duşcă, gât, gură,
se îndulci, a se bucura de îmbucătură
înfuleca vb. v. îndopa îngâmfa vb. a se făli, a se fuduli, a
înfumurat, -ă adj. fudul, înfatuat, se grozăvi, a se împăuna, a se
vanitos, orgolios, arogant, închipuit, infatua, a se înfumura, a se lăuda, a
încrezut, megaloman, trufaş, grando­ se mândri
man, prezumţios îngâmfat, -ă adj. încrezut, fudul,
înfunda vb. 1. a închide, a încuia, orgolios, vanitos, trufaş, mândru,
a astupa, a bloca, a îngrădi. 2. (fig.) a închipuit, înfumurat, megaloman,
nu reuşi, a o păţi, a suferi, a trage trufaş, semeţ, arogant, prezumţios
consecinţe îngâna vb. 1. a murmura, ’ a fre­
înfundat, -ă adj. 1. închis, blocat, dona, a lălăi. 2. a bombăni, a
astupat, zăgăzuit. 2. înăbuşit, mocnit, bolborosi, a gângăvi, a îngăima, a
estompat îndruga
înfuria vb. a se mânia, a se îngândurat, -ă adj. gânditor, pre­
întărâta, a se monta, a se oţărî, a se ocupat
îndârji, a-i sări muştarul, a ieşi din îngloba vb. a cuprinde, a conţine,
ţâţâni a încadra, a încorpora, a integra
înfuriat, -ă adj. furios, pornit, îngloda vb. a se împotmoli, a se
montat, întărâtat, îndârjit, oţărât înnămoli, a se înfunda, a se noroi, a
îngădui vb. a permite, a consimţi, se întina
a fi de acord, a da voie îngrădi vb. 1. a împrejmui, a
îngăduinţă f. 1. permisiune, asen- închide, a mărgini, a înconjura, a
timent, acord, încuviinţare, aviz, tărcui. 2. a înfrâna, a reţine, a limita,
consimţământ, aprobare. 2. toleranţă, â stăvili
clemenţă, indulgentă, înţelegere, îngrădire f. v. gard
generozitate îngrămădeală £ aglomeraţie, în­
. 'n9ăduitor, -oare adj. generos, ghesuială, strânsură, afluenţă
lnţplegător, tolerant, clement îngrămădi vb. v. înghesui
jngăima vb. v. bâigui îngrăşa vb. 1. a se împlini, a se
!"gaimat, -ă adj. v. încurcat rotunji, a lua proporţii. 2= a fertiliza, a
IJHlâlat, ~ă adj. v. murdar alimenta
îngreţoşa vb. v. scârbi
vb. a se ofili, a se
îngreuia vb. v. împovăra
înJ1, a se usca, a se trece
îngreuna v. împovăra
Semăna vb. v. împreuna
153
înlănţui vb. 1. a încătuşa, a fereca,
îngriji vb. 1. a purta de grijă, a se
a lega. 2. a cuprinde, a îmbrăţişa, a
interesa, a se preocupa, a vedea. 2.
prinde. 3. a fermeca, a subjuga, a
a se căuta, a se trata, a se doftori
captiva
îngrijire f. v. grijă
îngrijit,-ă adj. 1. curat, spălat, înlănţuire f. 1. încătuşare, fere-
scuturat. 2. cochet, dichisit, elegant, care, legare. 2. legătură, conexiune,
corelaţie, relaţie, raport
fercheş
îngrijora vb. a se teme, a se înlătura vb. a elimina, a îndepărta,
nelinişti, a se alarma, a se speria, a a evita, a scoate, a da deoparte, a
se frământa ocoli, a exclude
îngrijorător, -oare adj. v. alarmant înlăuntru adv. înăuntru, în interior
îngropa vb. 1. a înmormânta, a înlemni vb. a încremeni, a înmăr­
înhuma, a astruca. 2. a se cufunda, a muri, a împietri, a înţepeni, a îngheţa
se izola, a se exila înlesni vb. a uşura, a facilita, a
îngroşa vb. 1. a se închega, a se favoriza, a sprijini
învârtoşa, a se lega. 2. a se îndesi, a înlesnire f. 1. facilitare, uşurare,
creşte, a se mări favorizare, uşurinţă. 2. avantaj,
îngrozi vb. a înfricoşa, a în­ favoare, privilegiu, hatâr, sprijin
spăimânta, a speria, a cutremura, a înlocui vb. a substitui, a schimba,
teroriza, a înfiora, a încrâncena a suplini, a ramplasa
îngrozitor, -oare adj. v. groaznic
înlocuitor, -oare substitut,
îngust, -ă adj. 1. strâmt, limitat, suplinitor, supleant, locţiitor
mic, redus, subţire. 2. (fig.) mărginit,
înmagazina vb. a depozita, a
obtuz, prostănac, opac, meschin
stoca, a strânge, a acumula, a aduna
îngusta vb. a se strâmta, a se
micşora, a se gâtui, a se reduce înmatricula vb. a înregistra a
înscrie
îngustime /; strâmtoare, reducere;
mărginire, limitare înmănunchea vb. a strânge, a
înhăita vb. v. uni aduna, a reuni, a pune la un loc
înhăma vb. 1. a prinde, a pune în înmărmuri vb. a înlemni, a încre­
ham. 2. a se angaja, a se înjuga meni, a rămâne tablou
înhăţa i^ . v . apuca înmiresmat, -ă adj. v. parfumat,
înhuma vft. v. îngropa bine mirositor, plăcut
înjgheba vb. v. înfiripa înmâna vb. a preda, a da, a
înjosi vb. 1. a umili, a degrada, a prezenta, a încredinţa
dezonora. 2. a batjocori, a perverti, a înmormânta 1. a înhuma, a
ruşina îngropa, a astruca 2. (fig.) a da uitării,
înjosit,-ă adj. 1. umilit, degradat, a uita, a neglija
dezonorat. 2. trivial, decăzut, depra­ înmuguri vb. a încolţi, a îmboboci,
vat aîmpupi
înjositor, -oare adj. v. ruşinos înmuia vb. 1. a uda, a umezi, a
înjuga vb. v. înhăma îmbiba. 2. (fig.) a potoli, a domoli, a
înjumătăţi vb. a face pe din două, calma, a linişti, a atenua, a slăbi
a împărţi, a reduce, a diminua înmulţi vb. a spori, a creşte, a
înjunghia i/£. a împunge, a spinte­ multiplica, a mări, a se ridica, a îndesi
ca, a tăia, a sacrifica, a ucide, a jertfi înnădi vb. v. lega, a ataşa, a
înjura vb. a drăcui, a sudui, a împleti
ofensa, a insulta, a blestema înnămoli vb. v. îngloda
înjurătură f. injurie, imprecaţie, înnăscut, -ă adj. nativ, congenital,
ocară, sudalmă, ofensă, insultă ereditar, moştenit

154
înnebuni vb. a se sminti, a se ţicni,
a-şi pierde minţile, a căpia, a se a im nfn3 V t> ' 1' 3 coase- a Prinde- 2
a improviza, a schiţa, a înjgheba
scrânti
înnebunit, -a adj. nebun, alienat,
s u b b ™ d â ţa Vb'a semăna' 3 Pune
ticnit, căpiat, scrântit, smintit, aiurit,
sonat, apucat însănătoşi vb. 1, a se vindeca, a
înnegri vb. 1. a cerni, a smoli, a se întrema, a se lecui, a se reface. 2.
a asana, a purifica
întuneca. 2. (fig.) a ponegri, a
defăima, a huli, a denigra, a însărcina vb. a obliga, a impune, a
angaja, a împovăra
calomnia. 3. a se bronza
înnegura vb. v. întuneca însărcinare f. sarcină, misiune,
înnobila vb. a perfecţiona, a rafina, răspundere, îndatorire, obligaţie
a înnoi, a înălţa, a îmbunătăţi însărcinată adj. f. gravidă, grea,
borţoasă
înnoda vb. a înnădi, a împreuna, a
lega, a uni înscăuna vb. a învesti, a credita, a
proclama, a unge
înnoi vb. a primeni, a inova, a
renova, a regenera, a moderniza, a înscena vb. a monta, a regiza, a
aranja
reforma
înnopta vb. 1. a se întuneca, a înscrie vb. 1. a înregistra, a con­
cădea noapte. 2. a mânea, a petrece semna, a nota, a înmatricula. 2. a
(noaptea) adera, a se asocia. 3. a marca, a
înnora vb. a se mohorî, a se puncta, a reuşi
posomorî, a se întuneca înscris r?. v. document
înrădăcina vb. a se înţeleni, a se însemn n. marcă, semn, insignă,
încuiba, a se statornici simbol
înrăit, -ă rău, îndârjit, însemna vb. 1. a marca, a nota, a
incorijibil, veninos, otrăvit înscrie, a grava, a schiţa, a delimita.
înrăma vb. a încadra 2. a arăta, a indica, a semnifica, a
înrăutăţi vb. 1. a se degrada, a se exprima, a ilustra, a reieşi
strica. 2. a se agrava, a se înrăi, a se însemnat, -ă adj. 1.marcat, notat,
înăspri înscris, delimitat. 2. important, va­
înregimenta vb. a se alinia, a se loros, prestigios, deosebit, esenţial,
înrola, a se încadra, a adera substanţial, capital
înregistra 1. a înscrie, a con­ însemnătate f. 1. semnificaţie,
semna, a nota, a inventaria, a sens, conţinut. 2. importanţă, valoare,
catagrafia. 2. a obţine, a repurta, a pondere, preţ, temeinicie
marca însenina vb. 1. a se lumina, a se
deschide, a se limpezi. 2. (fig.) a se
înrâuri vb. v. influenţa
împăca, a se înveseli, a se linişti
înrobi a supune, a subjuga, a
însera vb. a se întuneca, a amurgi,
aservi, a robi, a îngenunchea, a
înfeuda a scăpăta
înserare f. amurg, apus, asfinţit,
înrola 1. a încorpora, a recruta,
seară, crepuscul, chindie
a cătăni. 2. a înregimenta, a adera, a
însetat, -ă adj. 1. setos, nebăut. 2.
angaja
avid dornic, pasionat, râvnitor
, 'nr°Şi vb. a se îmbojora, a se însingurat,-ă adj. singur, izolat,
'^purpura, a se aprinde (la fată), a se
rumeni ’ solitar
ngera vb. a sângera, a se ram,
înrudire f. 1. rudenie, neam. 2.
3e sângele, a se roşi
coif3*6- anal°9 'e. asemănare, con- rit, -ă a d j senin, limpede,
ruanţă, congruenţă, potrivire
conj. dar, ci, or; totuşi, numai
155
escrocherie, hoţie, impostură,
însoţi vb. 1. a întovărăşi, a acom­
şelătorie, pungăşeală, şarlatanie
pania, ’a conduce. 2. a se asocia, a
înşelătorie f. v. înşelăciune
se uni, a se alătura înşfăca vb. v. apuca
însoţitor, -oare adj. companion,
înşira vb. 1. a rândui, a alinia, a
acompaniator
înseria, a ordona. 2. a enumera, a
înspăimânta vb. a îngrozi, a în­
număra, a înşirui. 3. a expune, a
fiora, a înfricoşa, a cutremura, a
nara, a reda
teroriza
înşirui k£. v . înşira
înspăimântător, -oare adj. v.
înştiinţa /£. a anunţa, a informa, a
îngrozitor
încunoşti’nţa, a vesti, a comunica
înspre către, spre, la
înstărit, -ă adj. bogat, avut, pri­ înştiinţare f. anunţ, informaţie,
vestire, informare, comunicare, afiş!
copsit, ajuns, situat, căpătuit
publicaţie, mesaj, avertizare, aviz
înstrăina vb. 1. a (se) dezrădăcina,
a (se) exila, a (se) depărta, a (se) întări vb. 1. a fortifica, a consolida,
expatria. 2. a sustrage, a fura, a a fixa, a învârtoşa, a înţepeni. 2. a se
şterpeli, a-şi însuşi întrema, a se înzdrăveni, a se
înstruna vb. v. acorda îndrepta, a se reface. 3. a se accen­
însufleţi vb. a înviora, a anima, a tua, a se amplifica, a creşte, a spori,
stimula, â înflăcăra, a încuraja, a a se înteţi. 4. a confirma, a adeveri, a
aprinde certifica, a legaliza, a dovedi
însufleţire f. 1. înviorare, vioiciune, în tă rito r, -oare adj. fortifiant, re­
animaţie, ’ antren. 2. avânt, elan, confortant, tonic, stenic
fervoare, entuziasm, ardoare, în­ în tă ritu ră f. fortificaţie, baricadă,
flăcărare, pornire retranşament, apărătură
însufleţit,-ă adj. 1. înviorat, viu, întărâta vb. a aţâţa, a incita, a
vioi, animat. 2. avântat, intens, febril, monta, a instiga, a îmboldi, a asmuţi
înflăcărat, fervent, entuziast, focos, întâi num. dintâi, prim, iniţial
pasionat întâietate f. prioritate, precădere,
însuma vb. a aduna, a totaliza, a preponderenţă, primat, primordialitate
cuprinde, a cumula, a întruni, a în tâ ln i vb. a vedea, a întâmpina, a
împreuna găsi
însura i/6. a se căsători, a se în tâ ln ire f. 1. întrevedere, contact.
cununa 2. adunare, reunire, convorbire. 3.
însuşi vb. 1. a lua, a sustrage, a întrecere, partidă, joc
şterpeli. 2. a asimila, a învăţa, a întâm pina vb. a primi, a întâlni, a
deprinde. 3. a accepta, a primi,, a contacta
adopta, a îmbrăţişa întâm pinare f. 1. primire, contact.
însuşire f. 1. deprindere, 2. contestaţie, reclamaţie, obiecţie
apropiere, învăţare. 2. trăsătură, spe­
întâm pla vb. 1. a se petrece, a se
cific, caracteristică, atribut, calitate,
desfăşura, a se produce, a fi, a avea
caracter, notă, particularitate, marcă!
[oc- a surveni. 2. a se realiza, a se
pecete. 3. talent, dotare, înzestrare!
înfăptui, a se face. 3. a se nimeri, a
facultate, virtute, valoare, dar, har’
capacitate se«^°îr'v '’ a se brodi, a se prileji
însuti vb. v. mări întâm plare f. 1. fapt, caz, eveni-
înşela vb. 1. a ademeni, a amăgi, a ment. 2. episod, peripeţie, istorie,
momi, a păcăli, a trişa. 2. a trăda’ a păţanie. 3. ocazie, prilej, loterie,
minţi, a vicleni, a escroca «zai? ’ destin, şansă, soartă
înşelăciune f. 1. amăgire, ade­ întâ m p lă to r, -oare adj. nepre-
menire, păcăleală, trişare, momire, vazut, accidental, incidental, oca­
zional
156
întârzia vb. 1. a zăbovi, a pregeta,
întrebuinţa vb. 1. a folosi, a utiliza
L â n a , a se încurca. 2. a tărăgăna,
a practica, a se servi. 2. a consuma’,
a tergiversa, a lungi a pierde
întârziere £ v. zăbovire
întrece vb. 1. a depăşi, a devansa,
întemeia vb. 1. a înfiinţa, a funda, a exceda, a o lua înainte. 2. a se
ctitori, a constitui, a făuri, a crea. 2. înfrunta, a se măsura, a se confrunta.
se baza, a se sprijini, a conta, a se 3. a birui, a bate, a învinge
încrede, a se rezema întrecere f. concurs, competiţie,
întemeietor m. fondator, creator, concurenţă, luptă
făuritor întredeschis, -ă adj. deschis
întemniţa vb. v. aresta (puţin), crăpat, căscat
înteţi vb. v. intensifica întreg,-eagă adj. 1. complet, in­
întina vb. v. murdări tegral, deplin, neatins, total. 2. intact,
întinde vb. 1. a lungi, a alungi, a neştirbit, nestricat. 3. sănătos, valid,
prelungi, a desfăşura, a extinde, a teafăr
înălţa, a lărgi, a desface. 2. a încorda, întregi v b A .a completa, a împlini,
a înstruna, a tensiona. 3. a aşeza, a a rotunji. 2. a reface, a recompune, a
expune, a arăta, a aşterne, a pune. 4. reconstitui
a difuza, a propaga, a răspândi întrema vb. v. reface
întindere f. extindere, extensiune, întreprinde vb. a se apuca de, a
desfăşurare, amploare, lungime, dis­ executa, a face, a presta, a îndeplini
tanţă, mărime, cuprindere, vastitate întreprindere s. f. uzină, fabrică,
întipări vb. 1. a imprima, a grava. unitate
2. a fixa, a prinde, a reţine întreprinzător, -oare adj. activ,
dinamic, cu iniţiativă
întoarce vb. 1. a învârti, a răsuci, a
întrerupe vb. a opri, a curma, a
roti, a suci. 2. a reveni, a se înapoia,
suspenda, a conteni, a sista, a tăia
a se înturna, a reapărea
întrerupt, -ă adj. intermitent, între­
întocmai aoV. 1. exact, la fel,
tăiat, rupt, tăiat, oprit, sistat
aidoma, asemenea, deopotrivă. 2. da,
întretăia vb. a încrucişa, a inter­
desigur, tocmai, absolut
secta, a interfera, a încruci
întocmi vb. 1. a alcătui, a realiza, a întretăiere f. interferenţă, inter­
elabora, a crea, a face, a plăsmui. 2. secţie, încrucişare, răscruce, răspântie
a ordona, a clasa, a grupa, a repar­ îritreţese vb. v. îmbina
tiza, a sistematiza întreţine vb. 1. a hrăni, a alimenta,
întorsătură f. curbă, ocol, serpen­ a susţine, a ţine, a menţine. 2. a
tină, cot, cotitură, turnură, întorsură discuta, a conversa, a dialoga
întortocheat, -ă adj. 1. cotit, întreţinere f. 1. alimentare, hrană,
sinuos, şerpuit, răsucit. 2. sucit, casă-masă, subzistenţă. 2. discuţie,
încurcat, încâlcit, confuz, labirintic dialog, conversaţie
întotdeauna adv. mereu, continuu, întrevăzut,-ă adj. întrezărit, pre­
necontenit, întruna, neîncetat, văzut, bănuit, prezis, presupus
Permanent, totdeauna, pururi, veşnic întrevedea vb. v. întrezări
întovărăşi vb. v. însoţi întrevedere f. întâlnire, convenire,
întraripat, -ă adj. avântat, în­ contact
vineţit, entuziast, exaltat întrezări vb. 1. a întrevedea, a
prevedea, a intui, a bănui, a ghici, a
lntre Prep. dintre, printre, din
presupune. 2. a gândi, a crede, a
•ntreba v b A . a chestiona, a intero-
imaqina, a socoti, a chibzui
■a pune întrebări, a descoase. 2. a
fn tr is ta ^ .1 . a amărî, a indispune,
exa 'nforma- a se interesa. 3. a a îndurera, a mâhni, a supără, a
m'na, a consulta
157
înţelegere f. 1. pricepere, Cu.
necăji. 2. (fig.) a întuneca, a
noaştere, percepere, sesizare. 2'
posomorî, a înnegura
gândire, minte, intelect, judecată. 3
întristare f. v. mâhnire
bunăvoinţă, îngăduinţă, generozitate
întroieni vb. v. înzăpezi
4. acord, învoială, aranjament, pacţ'
întrona vb. a înscăuna, a învesti, a
legământ, consens
unge, a proclama
întrucât conj. deoarece, fiindcă, înţeleni vb. v. părăgini
pentru că, dat fiindcă, cum, unde înţelepciune f. cuminţenie, cu­
întrucâtva adv. oarecum, puţin, noaştere, judecată, chibzuială, pru­
niţel, ceva, cam dentă, socoteală, cumpăt, măsură
întruchipa vb. a încarna, a întrupa, în ţe le p t,-e a p tă adj. 1. cuminte,
a realiza, a înfăţişa, a reprezenta, a socotit, chibzuit, măsurat, echilibrat,
personifica, a simboliza, a închipui judicios. 2. filozof, gânditor, cugetător
întruna adv. mereu, continuu, înţeles n. 1. conţinut, accepţie,
necontenit, necurmat, neîncetat, per­ semnificaţie, sens, valoare, seman­
manent, pururi, permanent, veşnic, tică. 2. rost, raţiune, noimă, mesaj,
totdeauna, totuna tâlc
întruni vb. a reuni, a aduna, a înţepa vb. v. împunge
însuma, a strânge, a împreuna, a în ţe p a t,-ă adj. 1. împuns, pişcat.
convoca 2. fudul, ţanţoş, încrezut, înfumurat,
întrunire f. adunare, reuniune, închipuit, orgolios
întâlnire, convocare, strângere în ţe p ă to r,-o a re adj. 1. pişcător,
întrupa vb. v. întruchipa picant, usturător. 2. ironic, persiflant,
întuneca vb. 1. a amurgi, a se sarcastic, zeflemist, satiric
însera, a se înnopta, a cădea înţepeni vb. 1. a fixa, a prinde, a
noaptea. 2. a se înnegura, a se proţăpi. 2. a împietri, a încremeni, a
înnora, a se mohorî. 3. a se poso­ înlemni, a îngheţa
morî, a se întrista, a se încrunta, a se în ţe p e n it,-ă adj. 1. fixat, prins,
mâhni. 4. a eclipsa, a umbri imobilizat. 2. anchilozat, inert, ţeapăn,
întunecat, -ă a # 1. întunecos, rigid, imobil, înţelenit. 3. împietrit,
sumbru, plumburiu, neguros, noros, înlemnit, neclintit, nemişcat, încre­
închis. 2. cenuşiu, pământiu, sur, menit, ţintuit
ceţos. 3. indispus, posac, încruntat. înţesa vb. v. îngrămădi
4. confuz, încâlcit, imprecis, neclar, în ţo li vb. v. îmbrăca
haotic învălătuci vb. v. înfăşură
întunecime f. întuneric, obscuri­ învălmăşeală f. forfoteală, în­
tate, beznă, întunecare, negură, grămădire, înghesuială, îmbulzeală,
noapte aflux, aglomeraţie
întunecos, -oasă adj. v. întunecat învălm ăşi vb. v. amesteca
întuneric n. 1. întunecime, noapte, învălui vb. 1. a acoperi, a înveli, a
beznă, obscuritate, tenebre. 2. (fig.) înfăşură, a învălătuci. 2. a încercui, a
incultură, primitivism, ignoranţă împresura, a înconjura, a cuprinde
înturna vb. v. înapoia învăluitor, -oare adj. v. plăcut
înţărca vb. a dezobişnui, a dez- învăpăia vb. v. înflăcăra
văţa, a reţine, a opri, a înlătura învăscut, -ă adj. y. îmbrăcat
înţelegător, -oare adj. binevoitor, învăţ n. v. obicei
cumsecade, îngăduitor, bun, generos învăţa vb. 1. a studia, a se instrui,
înţelege vb. 1. a pricepe, a şti, a a se pregăti, a se pricopsi. 2. a da
sesiza, a intui, a pătrunde. 2. a se lecţii, a iniţia, a medita, a şcoli, a
învoi, a conveni, a se împăca, a se îndruma, â povăţui, a sfătui, a
uni
consilia, a călăuzi. i3. a se obişnui, a
158
■„hp a se deda, a se familiariza, înveterat, -ă adj. tradiţional, în­
f S o d a , a se obişnui rădăcinat, obişnuit, învechit ‘
tnvătat, - ăar f / v . cărturar învia vb. a renaşte, a resuscita, a
învăţăcel m. discipol, elev, şcolar, se deştepta, a însufleţi
ucenic, cirac, calfă învineţit, -ă adj. vânăt, livid, verde
învăţământ n. 1. educaţie, in­ învingător, -oare adj. biruitor, vic­
strucţie, cultură. 2. concluzie, în­ torios, triumfător, câştigător
văţătură învinge vb. 1. a birui, a răpune, a
învăţător, -oare s. dascal, maestru, supune, a triumfa, a cuceri, a câştiga.
perceptor, îndrumător, povăţuitor 2. a domina, a stăpâni, a covârşi, a
învăţătură f. 1. instrucţie, şcoală, copleşi. 3. a răzbi, a isprăvi, a prididi,
carte, cultură, cunoştinţe, pregătire. a reuşi
2. doctrină, sistem, teorie, principii. 3. învinovăţi i/£. v. acuza
îndrumare, povaţă, sfat, lecţie, învinui vb. v. acuza
morală, normă, regulă, pildă înviora vb. a însufleţi, a înveseli, a
învechi vb. v. uza anima, a înteţi, a activa’, a dinamiza
învechit, -ă adj. 1. uzat, degradat, învârstat, -ă adj. dungat, vărgat,
hârbuit, (fam.) paradit. 2. depăşit, bălţat
demodat, perimat, vechi, vetust, învârteală f. 1. întoarcere, în­
desuet, arhaic, trecut vârtire, răsucire, rotire. 2. afacere,
învecina vb. v. mărgini combinaţie, manevră
învecinat, -ă adj. alăturat, vecin, învârteji vb. v. învolbura
mărginaş, limitrof, adiacent, apropiat învârti vb. 1. a răsuci, a roti, a
învedera vb. v. evidenţia întoarce, a suci. 2. a se aranja, a
parveni, a izbândi
înveli vb. a acoperi, a înfăşură, a
învârtoşa vb. v. întări
învălui, a îmbrăca
învoi vb. v. consimţi
înveliş n. acoperământ, acoperi,
învoială £ înţelegere, convenţie,
învelitoare
aranjament, acord, permisie, în-
învelitoare f. 1. acoperiş, înveliş. găduire, consimţământ, asentiment
2. cuvertură, cergă, pătură, velinţă, învolbura vb. a se agita, a se
plocat, lăicer, ogheal, scoarţă învârteji, a se zbate, a se zbuciuma
învenina vb. v. otrăvi învoit, -oaltă adj. v. înfoiat
înverşuna vb. a se îndârji, a se învrăjbi vb. v. dezbina
întărâta, a se înfuria, a se înteţi învrăjbire f. ceartă, dezbinare,
înverşunat, -ă adj. 1. îndârjit, conflict, duşmănie, vrajbă, litigiu,
furios, mânios, întărâtat, pornit, divergenţă, discordie, dispută
obstinat, îndrăcit, oţărât, turbat. 2. învrednici vb. v. binevoi
aspru, crunt, cumplit, vajnic înzăpezi vb. a troieni, a nămeţi, a
înverzi vb. a înfrunzi întroieni
înveseli vb. v. desfăta înzdrăveni vb. v. însănătoşi
învesti vb. 1. a întrona, a înzestra vb. a dota, a echipa, a
înscăuna, a proclama, a unge. 2. a utila, a provedea, a da
de,aga, a împuternici, a angaja, a înzestrat,-ă adj. dotat, talentat,
confirma, a orândui capabil, destoinic, pregătit, valoros,
înveşmânta vb. v. îmbrăca bun
inveşnici vb. v. eterniza înzorzona vb.v. împopoţona

159
J
jachetă f. taior, haină jeg n. v. murdărie
jaf n. 1. prădare, jefuire, furt, hoţie, jegos, -oasă adj. murdar, răpănos,
spoliere, pradă. 2. tâlhărie, banditism, nespălat, soios, slinos, neîngrijit
exploatare. 3. risipă, prăpăd, irosire jelanie f. v. bocet
jalbă f. v. cerere je li vb. a plânge, a boci, a se văita,
jale f. tristeţe, amărăciune, de­ a se lamenta, a căina, a jelui
zolare, mâhnire,’durere, doliu je lu i vb. v. jeli
jalnic,-ă adj 1. trist, dureros, jena vb. 1. a deranja, a incomoda,
sfâşietor, de plâns. 2. lugubru, fu­ a indispune, a supăra, a stânjeni, a
nerar, sinistru. 3. deplorabil, lamen­ împiedica, a tulbura. 2. a se ruşina, a
tabil, nenorocit, prăpădit se sfii, a nu îndrăzni
jalon n. reper, indicator, arătător, jenant, -ă adj. neplăcut, incomod,
semn, semnal supărător, penibil, stingheritor
jalona vb. a trasa, a marca, a indi­ jenă f. sfiaiă, ruşine, reticenţă,
ca, a repera stânjeneală, încurcătură, stinghereală
jaluzea f. stor, rulou, transperant, jep m. jneapăn, ienupăr
roletă je ra tic n. v. jar
jambon n. şuncă je rpeli vb. a (se) zdrenţui, a (se)
japonez, -ă adj. nipon rupe, a (se) degrada
jandarm m. poliţist, miliţian, agenl je rp e litu ră f. zdreanţă, ruptură
japcă f. v. forţă jerseu n. pulovăr, tricot, flanel,
jar n. 1. jeratic, jarişte, şperlă. sveter
arşiţa, dogoare, fierbinţeală, febră je rtfă f. sacrificiu, ofrandă, sânge,
javră f. 1. potaie, jigodie, cotari jertfire, victimă
jigame. 2. om de nimic, ticălo je rtfi vb. v. sacrifica
puşlama, nemernic
je t n. ţâşnire, ţâşnitură
jaz n. v. orchestră
je to n n. fisă
jecmăneală f. v. jaf
jeţ n
.fo toliu, jilţ |
jefui vb. a prăda, a deposeda -
jgheab n. 1. adăpătoare, j ur
devaliza, a jecmăni, a fura a răpi '
troacă, uluc, scoc. 2. conducta,
devasta, a spolia, a tâlhări 3P ’ C
nai, rigolă, jilip
160
ijqanie f. v. dihanie judeca vb. 1. a cugeta, a chibzui, a
jigări b
.vv. slăbi gân? ’ 5 .socoti’ 3 aprecia, a reflecta,
jigni a ofensa, a insulta, a ul- a cântări, a considera, a crede. 2. a
a vexa, a dezonora mustra, a dojeni, a critica, a
tragia
jigodie f. v. javră muştrului, a condamna. 3. a se pârî,
jilav, -ă umed, reavăn ud, pu- a se împricina
hav judecată /: 1. minte, intelect,
jiletcă f. vestă, laibăr inteligenţă, spirit, raţiune, raţio­
jimblă f. franzelă, chiflă nament, chibzuire, idee, gând, con­
jind n. dor, poftă, dorinţă, râvnire cepţie, părere. 2. proces, acţiune
jindui vb. v. râvni judecător m. magistrat
jirebie f. scul, jurubiţă judiciar, -ă adj. judecătoresc
jitie f. v. păţanie ju d icio s, -oasă adj. chibzuit, gân­
jivină f. v. dihanie dit, cumpănit, raţional, serios, matur,
jneapăn m. v. ienupăr înţelept, rezonabil, cuminte, temeinic
joacă f. joc, amuzament, hârjoană, ju g n. v. asuprire
distracţie, zbenguială jugăni vb. v. castra
joagăr n. gater, fierăstrău, beschie jugula vb. v. sugruma
ju lî vb. a se jupui, a se zdreli, a
joardă f. nuia, vargă
(se) zgâria, a (se) răni
joben n. cilindru, pălărie
jum ări pl. omletă, scrob
joc. n. 1. joacă, zbenguială, dis­ jum ătate f. 1. doime, a doua parte,
tracţie, amuzament. 2. dans, horă. 3. pe din două. 2. mijloc, centru. 3. (fig.)
întrecere, partidă, dispută, întâlnire, soţie, nevastă
meci. 4. interpretare, rol (artistic) ju m u li vb. 1. a smulge, a curăţa. 2.
joncţiune f. unire, legătură, împre­ a jefui, a spolia, a jecmăni
unare, racord june m. mânzat
jos, joasă adj. 1. coborât, scund, june. m. 1. tânăr, fecior, flăcău,
redus, scăzut, mic. 2. adânc, grav, holtei, celibatar. 2. mire, ginere
gros, profund juneţe f. tinereţe, junime, tinerime
josnic, -ă adj. netrebnic, mişel, ju n g he r n. pumnal, stilet, cuţit
abject, infam, nedemn, mizerabil, junghi n. înţepătură, junghietură,
mârşav, ticălos, detestabil, ignobil, ace, săgeată
becisnic junim e f. tineret, tinerime
josnicie f. v. ticăloşie ju n io r m. v. tânăr
jovial, -ă adj. v. vesel jupan m. (înv.) boier, dregător
jubila vb. a se bucura, a triumfa, a jupă f. fustă
exulta, a fi fericit jupan m. (înv.) stăpân, patron,
jubileu n. v. aniversare domn
juca vb. 1. a dansa, a dănţui, a se jupâneasă f. (înv.) 1. boieroaică,
distra, a ţopăi. 2. a disputa, a întrece. cucoană. 2. soţie, nevastă. 3, mena­
3- a interpreta, a prezenta, a jeră.
reprezenta, a rula ju p u i vb. 1. a (se) juii, a (se) zdreli,
jucărie f. v. bagatelă a (se) zgâria. 2. a (se) coji, a (se)
jucător m. 1. dansator. 2. sportiv. descuama, a (se) scoroji. 3. a jefui, a
3- cartofor spolia, a exploata
jucăuş, -ă adj. vioi, zglobiu, ju r n. 1. apropiere, împrejmuire,
preajmă, vecinătate, proximitate. 2.
neastâmpărat, dinamic
reuniune, petrecere, întâlnire
jude m. (înv.) 1. căpetenie, con­
ducător. 2. judecător, jurat. 3. primar, jura vb. a se lega, a se obliga
jurat m. judecător, asesor, jude

161
jurământ n. legământ, obligaţie,
juruinţă
juridic, -ă adj. legal, normativ, legic
jurisdicţie f. autoritate, judecată
jurisprudenţă f. legi, norme,
decizii
jurist m. legist, avocat, legalist
juriu n. comisie, colectiv, instanţă
jurnal n. 1. cotidian, ziar, gazetă,
foaie. 2. registru, catalog
jurnalism m. v. gazetărie
jurnalist m. gazetar, publicist,
ziarist
jurnalistică f. gazetărie, presă,
jurnalism, ziaristică, publicistică
jurubiţă f. scul, jirebie, sucitură
jurui vb. v. jura
just, -ă adj. 1. drept, corect, exact,
adevărat, echitabil, întemeiat. 2.
justificat, legitim, motivat, îndrituit. 3.
obiectiv, cinstit, onest
justeţe f. v. echitate
justifica vb. 1. a îndreptăţi, a moti­
va, a legitima. 2. a autoriza, a per­
mite, a îngădui. 3. a se apăra, a se
disculpa, a se dezvinovăţi, a explica,
a se scuza, a se dezvinui
justificabil, -ă motivabil, expli­
cabil, scuzabil
justificare f. 1. motivare, în­
dreptăţire, raţiune, temei, legitimare.
2. logică, raţiune, noimă, rost, sens.
3. explicare, disculpare, dezvi­
novăţire, scuză, dezvinuire
justificativ, -ă adj. doveditor, pro­
bator, explicativ, justificat
justiţiabil, -ă m. f. parte, partener,
învinuit, acuzat
justiţie f. 1. dreptate, echitate,
adevăr. 2. instanţă, for, autoritate
juvăţ n. v. ştreang
juvenil, -ă adj. v. tineresc
juxtapune vb. v. alătura
juxtapunere f. parataxă, alăturare
juxtapus,-ă adj. 1. alăturat. 2.
paratactic
kafiu n. potasiu

karling n. custură

kilogram n. 1. chil, kilo. 2. litru


K
kilometric, -ă adj. Interminabil,
imens, nesfârşit
kiselgur n. diatomit, pămânţel,
tripoli
L
la1 prep. spre, către, înspre, în ladă f. cufăr, sipet, postavă
la2 adv. cam, aproape, aproximativ, lagăr n. 1. tabără, campament,
circa castru. 2.,uniune, grupare
la3 vb. v. spăla lai, -e adj. v. brunet
labă f. 1. picior. 2. (fam.) mână, laibăr n. pieptar
brâncă laic, -ă adj. mirean, lumesc, profan
labil, -ă adj. nestatornic, schim­ laie f. v. ceată
bător, instabil, inconstant, mobil, in­ laitmotiv n. v. motiv
consecvent, lunecos, nehotărât, lalea f. tulipă
schimbăcios, capricios lamă f. tăiş, pânză
labilitate f. v. nestatornicie lamenta vb. v. văita
labirint n. (fig.) încurcătură, con­ lamentabil, -ă adj. deplorabil, jal­
fuzie, complicaţie, dedal nic, mizerabil, trist, penibil
laborios,-oasă adj. 1. harnic, lampă f. bec, felinar, veioză,
muncitor, zelos, neobosit. 2. dificil, lămpaş
greu, trudnic lamură f. (fig.) esenţă, miez, chin­
lac n. 1. iezer, ghiol, heleşteu, tău, tesenţă, cremă, floare, spumă
baltă. 2. ojă, vernis lan n. holdă, semănături, cereale,
lacheu m. v. valet grâne
lacom,-ă adj. 1. mâncăcios, lance f. spadă, şpangă, suliţă
pofticios, mâncău, nesătul, gurmand. landou n. cărucior, căruţ
2. avid, ahtiat, apucător, hrăpăreţ, languros, -oasă adj. galeş, senti­
profitor mental, melancolic, tandru, drăgostos
laconic, -ă adj. scurt, concis, lapi­ lansa vb. a arunca, a trimite, a
dar, succint, sintetic plasa, a emite, a proiecta, a avânta
lacrimă f. (pl.) plâns, bocet, lanţ n. 1. cătuşe, fiare,' catenă,
plânset zale. 2. (fig.) şir, serie, succesiune,
lacunar, -ă adj. v. incomplet convoi, rând. 3. (fig.) sclavie, robie,
servitute
lacună f. 1. lipsă, gol, vid. 2. între­
rupere, discontinuitate, lapsus. 3. laolaltă adv. v. împreună
defect, cusur, neajuns, scădere lapida vb. a ucide, a omorî (cu
pietre)
164
lapidar, -ă adj. scurt, concis, lavră n. mănăstire
succint, sumar, laconic, concentrat, laxativ n. purgativ
sintetic laz n. curătură, runc
lapovită f. zloata, fleaşca, lăbărţa vb. v. lărgi
fleşcâiala _ lăcări’e f. băltoacă, apăraie,
lapsus n. scapare, omitere, lacuna, lăcăraie
lipsă, uitare lăcomi vb. a pofti, a râvni, a jindui,
larg n. întindere, cuprins, lărgime a dori
larg, -ă adj. 1. întins, extins, mare, lăcomie f. 1. aviditate, voracitate,
vast, amplu, cuprinzător, spaţios. 2. cupiditate, nesaţ. 2. râvnă poftă, jind,
generos, galanton, bun, filantrop jinduire
largheţe f. v. dărnicie lacrimă vb. v. plânge
largo adv. lento, lent, încet, domol lăcrămioară s. f. mărgăritar, măr-
lari pl. penaţi găritărel
laringe m. gâtlej, beregată lăcustă f. cosaş
larmă f. v. gălăgie lăfăi vb. a huzuri, a se răsfăţa, a se
lasciv, -ă adj. v. senzual alinta, a se desfăta
laş, -ă a d j fricos, temător, poltron, lăicer n. v. ţol
mişel lălăi vb. v. cânta
lat, -ă adj. 1. întins, vast, larg, am­ lălâu, -ie adj. v. bleg
plu. 2. (fam.) nemişcat, mort, inert lămpaş n. v. felinar
latent, -ă adj. v. ascuns lămuri vb. 1. a explica, a clarifica,
lateral,-ă a d j 1. marginal, lătural­ a limpezi, a lumina, a preciza, a elu­
nic, periferic. 2. secundar, minor, cida, a edifica, a desluşi. 2. a rezolva,
neimportant a soluţiona, a dezlega
latifundiar m. moşier, boier, mare lăm urit, -ă adj. desluşit, limpezit,
proprietar precizat, clarificat, explicat
latifundiu n. v. domeniu lăncier m. suliţaş
latin,.-ă adj. roman, romantic lăptoc n. v. scoc
latinitate f. romanitate lărgi vb. 1. a mări, a extinde, a în­
latitudine f. apreciere tinde, a dilata, a lăţi. 2. a răspândi, a
latrină f. v. closet împrăştia, a difuza
latură f. 1. parte, muchie, margine. lăsa vb. 1. a părăsi, a abandona, a
2. aspect, direcţie, sens renunţa, a lepăda, a ceda. 2. a
laţ n. 1. ştreang, funie. 2. cursă îngădui, a permite, a admite, a învoi,
capcană a accepta. 3. a coborî, a se aşeza, a
laudativ, -ă adj. elogios, encomias­ se depune, a se aşterne. 4. a se
tic, omagial apleca, a se îndoi, a se denivela
laudă f. 1. elogiu, preţuire, omagiu, lă sa t,-ă adj. 1. aplecat, înclinat,
apologie, glorificare. 2. mărire, îndoit, curbat. 2. pleoştit, bleg,
onoare, slavă, cinstire. 3. trecere, clăpăug
credit, vază, renume lăsător, -oare adj. v. nepăsător
laur m. 1. dafin, ciumăfaie. 2. (fig.) lăscaie f. v. ban
glorie, cinste, faimă, distincţie lăstar m. 1. mlădiţă, ramură, cren­
laureat, -ă adj. v. premiat guţă, coardă. 2. fig. urmaş, descen­
lavabou n. 1. spălător, lavoar. 2. dent, odraslă
chiuvetă lătăreţ, -eaţă adj. turtit, plat, întins
lavalieră f. v. cravată lătra vb. a hămăi, a urla, a bate
•avină f. avalanşă
lăturalnic, -ă adj. marginal
laviţă f. bancă, laită
mărginaş, lăturaş, izolat, ferit, retras’
lavoar n. chiuvetă’ dosnic

165
cluzie. 5. dojană, mustrare, corecţie,
lături pl. zoi, spălături, resturi
bătaie
lăţi vb. 1. a întinde, a mări, a ex­
lecui vb. a vindeca, a tămădui, a
tinde, a lărgi. 2. a răspândi, a îm­
însănătoşi, a se întrema, a se reface,
prăştia, a difuza, a propaga
a se înzdrăveni
lăţos,-oasă adj. 1. miţos, păros,
lefegiu m. v. angajat
sbilţos. 2. nepieptănat, neţesălat
lăuda vb. 1. a omagia, a cinsti, a left n. v. giuvaer
elogia, a glorifica, a slăvi. 2. a se făli, lefter, -ă adj. v. sărac
a se mândri, a se fuduli, a se grozăvi, lefterie f. v. credit
a se semeţi, a se împăuna lega vb. 1. a înnoda, a uni, a reuni,
lăudabil, -ă meritoriu, vrednic, a împreuna, a îmbina, a asocia. 2. a
merituos, apreciabil pansa, a bandaja, a obloji. 3. a broşa,
lăudăros, -oasă adj. fanfaron, a cartona, a compacta. 4. a fereca, a
îngâmfat, înfumurat încătuşa, a înlănţui, a ţintui, a pironi,
lăudăroşenie f. fală, orgoliu, mân­ a priponi. 5. a se închega, a se în­
drie, înfumurare, fălire, aroganţă graşă, a se învârtoşa. 6. a se obliga,
lăuntric, -ă adj. intern, interior, su­ a se îndatora, a se angaja. 7. a se
fletesc, afectiv, spiritual apropia, a se ataşa, a se împrieteni
lăutar m. cobzar, scripcar, violo­ legal, -ă adj. legiuit, legitim, oficial,
nist, muzicant licit, drept
lăută f. v. vioară legaliza vb. 1. a autentifica, a ade­
lăzui vb. v. defrişa veri, a întări, a confirma. 2. a ofici­
lânced,-ă adj. 1. sleit, istovit, aliza, a consfinţi
inactiv, bleg. 2. fad, searbăd, insipid legat,-ă adj. 1. obligat, îndatorat,
lâncezeală f. moleşeală, piroteală, angajat. 2. vânjos, voinic, zdravăn,
toropeală, inacţiune, apatie, inerţie solid. 3. consistent, închegat, în­
lâncezi vb. 1. a zăcea, a vegeta, a groşat, întărit. 4. coerent, logic, or­
tânji, a boli. 2. a stagna, a trena, a se ganizat
moleşi legat n. v. testament
lângă prep. alături, aproape, în legato adv. continuu
preajmă legaţie f. reprezentanţă, oficiu
leac n. doctorie, medicament, an­ (diplomatic)
tidot, remediu legământ n. 1. obligaţie, îndatorire,
leafă f. v. salariu angajament, parolă. 2. jurământ,
leagăn n. 1."'scrânciob, balansoar. juruinţă. 3. acord, convenţie, pact,
2. lăcaş, cuib, origine contract, învoială, tranzacţie’
leah m. polonez, polon legăna vb. 1. a oscila, a balansa, a
leal, -ă adj. v. cinstit clătina. 2. (fig.) a se amăgi, a se
înşela
lealitate s.f. devotament, loialitate,
ataşament, consecvenţă, bună-cre- legănat, -ă adj. 1. oscilant, clătinat,
dinţă, sinceritate, francheţe balansat. 2. tărăgănat, lent
leasă f. v. cosîmpletit legătorie f. compactorie, cartonaj
leat Artr-ancz. contingent legătură f. 1. sarcină, boccea. 2.
leaţ n. şipcă, zăvor basma, tulpan, testemel. 3. sfoară,
lectică f. litieră funie, frânghie. 4. faşă, bandaj, pan­
lector m. cititor sament. 5. mănunchi, snop, smoc. 6.
lectură f v. citire conexiune, corelaţie, relaţie, raport,
reiennţă. 7. acord, convenţie, în­
lecţie f. 1. prelegere, expunere,
ţelegere, învoială
predare. 2. curs, clasă, oră. 3. ma-
terie, temă. 4. pildă, învăţătură, con­ lege f. 1. normă, legiuire, pravilă. 2.
dispoziţie, regulă, tipic. 3. datină,
166
tradiţie, obicei, uz. 4 religie, cult, lento adv. încet, lin, largo, rar,
confesiune, credinţa, rit adagio
legendar, -ă adj. faimos, prover- lepăda vb. 1. a arunca, a azvârli, a
hial fantastic, extraordinar, fabulos, înlătura, a îndepărta, a abandona, a
renunţa, a părăsi. 2. a se dezice, a se
legendă f. poveste, naraţiune, schimba, a nega. 3. a avorta. 4. a
tradiţie, fabulaţie năpârli
legifera vb. a norma, a legiui, a lepădătură f. 1. avorton. 2.
secătură, netrebnic, derbedeu,
reglementa
legislator m. legiuitor puşlama. 2. stârpitură, căzătură,
legislaţie f. legi, legiuiri, dispoziţii, otreapă, loază
lepedeu n. v. cearşaf
cod (de legi)
legitim,-ă adj. legal, just, drept, lepidopter m. fluture
lesne adv. uşor, comod, facil, con­
justificat, motivat, îndreptăţit
legitima vb. v. justifica venabil, lesnicios
lesnicios, -oasă v. uşor
legitimaţie f. document, adeverinţă
lespede f. v. dală
legiui vb. legifera
lest n. balast
legiuire f. 1. lege, normă, dis­
leş1 m. polonez, polon, leah
poziţie. 2. legislaţie, reglementare,
leş2 n. cadavru, stârv, hoit, mor­
pravilă
tăciune
legiune f. 1. regiment, unitate, ar­ leşesc, -ască adj. polon, polonez,
mată. 2. mulţime, ceată, grup, gloată
leah
legumă f. zarzavat, verdeţuri leşietic, -ă adj. sălciu, leşior, (fig)
lehamite f. v. dezgust cenuşiu, mohorât
lehămeţi vb. v. scârbi leşin n. sfârşeală, ameţeală, sin­
lejer, -ă’ adj. comod, plăcut, conve­ copă, inconştienţă
nabil, destins leşinat, ă 1. extenuat, sfârşit,
lele f. 1. ţaţă, nană, leică, mătuşă, slăbit, vlăguit. 2. nemâncat, hămesit
dodă. 2. iubită, ibovnică, amantă leşios, -oasă adj. v. leşietic
leliţă f. lele, ţaţă, leică, dodă letal, -ă adj. mortal, ucigător
lemnar n. v. tâmplar letcă f. v. vârtelniţă
lemn n. 1. copac, pom, arbore, ar­ letopiseţ n. hronic, cronică, anale
bust. 2. (pl.) butuci, tălpi, plazuri leucemie f. leucoză, mieloză
lemnărie f. 1. cherestea. 2. tâm- leucocită f. globulă albă
plărie, dulgherie, teslărie leucom n. albeaţă
lemnuş n. chibrit leucoree f. poală albă
lene f. trândăvie, inactivitate, leucoză f. v. leucemie
lâncezeală, inerţie, indolenţă, far- leurdă f. v. aior
niente levent, -ă adj. (înv.) v. darnic
leneş, -ă adj. trândav, inactiv, indo­ levuloză f. fructoză
lent, trântor, lenevos, puturos levură f. drojdie
lenevi vb. v. trândăvi lexic n. vocabular, glosar, cuvinte
lenevos, -oasă adj. v. leneş lexicon n. dicţionar, vocabular
lenitiv, -ă adj. calmant, sedativ, leza vb. a vătăma, a jigni, a ofensa,
liniştitor a afecta, a insulta, a răni
lenjerie f. rufărie, rufe, albituri leziune f rană, plagă, bubă
•ent, -ă adj. 1. încet, domol, lin, liant n. aglomerant
calm, liniştit, potolit, temperat. 2. libadea f. sutană, anteriu
moale, greoi, zăbavnic, târâie-brâu libarcă f. gândac, şvab
lentă f. v. cordon
libel n. v. pamflet

167
liber, -ă adj. 1. independent, ligament n. tendon, vână, nerv
autonom, neatârnat, slobod, nesupus, ligă f. uniune, asociaţie, con­
suveran. 2. goi, vacant, neocupat. 3. federaţie, grupare
natural, nestânjenit, degajat, firesc lighean n. 1. vas, spălător. 2.
libera vb. v. elibera bazin, pelvis
liberal, -ă adj. darnic, generos, lighioană f. 1. dihanie, bestie,
mărinimos, culant fiară, sălbătăciune, jivină. 2. animal,
liberaiitate f. v. dărnicie dobitoc, creatură, făptură, vietate,
liberator, -oare adj. v. eliberator vieţuitoare
liber-cugetător m. ateu, necre­ lihnit, ă adj. hămesit, înfometat,
dincios, raţionalist sfârşit, leşinat
libertate f. independenţă, neatîr- lila adj. violet, mov, vioriu, liliachiu
nare, slobozenie, suveranitate, liliac m. 1. mălin, iorgovan. 2.
autonomie şoarece zburător
libertin,-ă adj. depravat, desfrânat, liliachiu, -ie adj. v. lila
destrăbălat, imoral, afemeiat, stricat, liliputan, -ă a d j mic, minuscul,
vicios pitic
libertinaj n. destrăbălare liman n. 1. ţărm, mal, margine,
libidinos, -oasă adj. v. depravat litoral. 2. (fig.) adăpost, refugiu, azil,
liubov n. v. dragoste port,
licăr n. v. sclipire limbă f. 1. limbaj, vorbire, grai,
licări vb. 1. a sclipi, a scânteia, a exprimare, vorbă, 2. (înv.) ştire,
luci, a scăpăra. 2. a pâlpâi, a miji. 3. a veste, informaţie, relaţie; iscoadă,
tremura, a vibra spion, informator 3. popor, neam,
licenţă f. 1. brevet, patentă, autori­ naţiune. 4. bucată, fâşie, petic. 5.
zaţie, permis. 2. necuviinţă, vulgari­ ascuţiş, lamă, tăiş. 6. încălţător
tate, indecenţă limbut, -ă adj. flecar, guraliv,
licenţia vb. v. concedia vorbăreţ, palavragiu
licenţiat,-ă adj. titrat, diplomat limita vb. a mărgini, a îngrădi, a
licenţios, -oasă adj. imoral, inde­ delimita, a circumscrie, a restrânge, a
cent, necuviincios, trivial, libertin, (se) rezuma
obscen, pornografic, vulgar, deşănţat limitat, -ă a d j mărginit, îngust,
liceu n. v. colegiu obtuz, redus, prost
lichea f. v. derbedeu limită f. 1. margine, capăt, cap,
lichid n. 1. fluid, licoare. 2. extremitate. 2. graniţă, frontieră,
numerar, peşin, gheaţă hotar. 3. restricţie, oprelişte
lichida vb. 1. a termina, a încheia, limitrof, -ă adj. mărginaş, vecin,
a sfârşi, a finaliza. 2. a suprima, a învecinat
ucide, a desfiinţa, a asasina. 3. a limonadă f. citronadă, sirop
achita, a onora, a plăti limpede adj. 1. clar, transparent,
licină f. cătină curat, pur. 2. luminos, senin, stră­
licit, -ă adj. v. legal veziu, albastru. 3. lămurit, desluşit,
licitaţie f. mezat, vânzare, evident, sigur, vădit, neîndoios. 4.
(publica) precis, răspicat, net, apriat
licoare f. v. băutură limpezi vb. 1. a clăti, a spăla, a
licorn m. inorog, unicorn ourăţi. 2. a se însenina, a se lumina.
licurici m. luciolă, steluţă, fănăraş, 3. a decanta, a rafina, a distila. 4. a
făcliş clarifica, a desluşi, a lămuri, a
lider m. fruntaş, conducător elucida, a preciza, a rezolva
lied n. v. cântec limpid, -ă adj. v. limpede
lift n. ascensor
limuzină f. maşină, automobil
168
lin *ă adj. 1. domol, liniştit, potolit, lipici n. 1. gumarabic, pap. 2. (fig.)
im’ molcom, odihnitor, blând. 2. farmec, nuri
J o r încet, temperat, lent, măsurat. lipicios,-oasă adj. 1. cleios,
3*neted, plat, întins vâscos. 2. molipsitor, contagios
lineal n. riglă, linie lipitură f. 1. sudură, legătură,
lingav, -ă. a d j v. firav unire, prindere. 2. muruială
lingău m. linguşitor, periuţă, adula­ lipotimie f. leşin, nesimţire, in­
tor conştienţă
linge vb. v. linguşi lipsă f. 1. absenţă, inexistenţă, gol.
lingoare f. tifos 2. cusur, carenţă, defect, deficit,
minus, ponos. 3. omisiune, scăpare,
lingou n. drug, bară
scădere, uitare, lapsus, elipsă. 4.
lingură f. cauc, cancioc, polonic, nevoie, sărăcie, neajuns, privaţiune,
scafă mizerie, penurie
lingurea f. furca-pieptului lipsi 1. a absenta, a dezerta, a
linguşi vb. a flata, a adula, a fugi. 2. a păgubi, a frusta, a priva. 3.
măguli, a se gudura, a linge, a peria, a se dispensa, a renunţa
a tămâia lipsit,-ă adj. 1. sărac, mizer,
linguşitor, -oare adj. v. lingău pauper. 2. neînzestrat, neajutorat,
liniar, -ă adj. drept, neted deficient
linie f. 1. riglă, liniai. 2. dungă, liră f. harfă, harpă
vargă, ştraif. 3. liniuţă, linioară, liric, -ă adj. sentimental, afectiv,
cratimă. 4. traseu, drum, direcţie, emotiv, sensibil
itinerar, cale. 5. talie, ţinută, siluetă. listă f. tabel, catagrafie, filă, sumar
6. limită, margine, hotar, graniţă. 7. litanie f. rugă, invocaţie
descendenţă, filiaţie, succesiune literal, -ă adj. textual, ad-litteram,
linişte f. tăcere, calm, tihnă, pace, precis
acalmie, răgaz, repaos, odihnă literar, -ă adj. artistic, beletristic
linişti vb. 1. a potoli, a domoli, a literat, -ă m. f. scriitor, autor
calma, a astâmpăra, a tempera, a literatură f. 1. beletristică, litere. 2.
cuminţi. 2. a se însenina, a se lumina. bibliografie, documentare
3. a dispărea, a atenua, a înceta
literă f. slovă, buche, bucvă
liniştit, -ă adj. 1. domol, tihnit,
litere p i literatură
calm, stăpânit, echilibrat, senin. 2.
tăcut, retras, rezervat, discret litiază f. calculi, calculoză, piatră,
granule
linou n. batist, olandă
lins, -ă a d j v. neted literă f. lectică
linşa vb. ucide litigiu n. conflict, dezacord, contro­
lintou n. buiandrug versă, neînţelegere, disensiune, dis­
linţoliu n. giulgiu pută, divergenţă, diferent, vrajbă
îinx m. (zool.) râs litoral n. ţărm, liman, mal
liotă f. v. ceată litră f. sfert, fârtai
lipan m. 1„ brusture, luminărică. 2. liturghie f. mesă, misă, slujbă
cinsteţ religioasă, serviciu divin
lipăi vb. v. plescăi livadă f. grădină, pomăret, (pop.)
••Pi vb. 1. a încleia, a prinde, a sad
a*ipi, a uni, a suda, a ataşa. 2. a se livid, -ă adj. palid, vânăt, pal,
reun', a se alătura, a se ralia verzui

169
logogrif n. enigmă, şaradă
livra vb. a preda, a furniza, a da, a
logică f. judecată, raţiune, noimă,
vărsa
sens, raţionament, fundamentare’,
livră f. funt
livresc, -ească adj. cărturăresc, temei
cult, erudit logoree f. v. vorbărie
livret n. document, act logos n. 1. raţiune, cugetare, spirit,
lizibil, -ă adj. citeţ, clar, limpede duh. 2. cuvântare, vorbire, discurs
loază f. v. netrebnic loial, -ă adj. v. sincer
loc n. 1. spaţiu, întindere, teren, loialitate f. v. lealitate
zonă, regiune, meleag, tărâm,
lopată f. vâslă
teritoriu, parte, ţinut. 2. aşezare,
poziţie, situare lopătar m. vâslaş, barcagiu
local n. 1. clădire, imobil, sediu. 2. lorică f. v. platoşă
restaurant, birt, bodegă, bar, lostopan m. v. buştean
ospătărie, han lot n. 1. parcelă, porţiune. 2. grup,
localitate f. aşezare, sat, comună, ceată, unitate
oraş
lotcă f. v. barcă
localiza vb. 1. a determina, a fixa,
a încadra, a limita, a delimita. 2. a loterie f. (fig.) hazard, noroc,
adapta, a prelucra, a traduce, a întâmplare
aclimatiza lotru m. v. hoţ
localizare f. adaptare, prelucrare lovi vb. 1. a izbi, a pocni, a ciocăni,
localnic, ă m. f. băştinaş, indigen, a păli. 2. (fig.) a ataca, a năvăli, a se
etnic năpusti. 3. a se asemăna, a se
locantă f. v. birt potrivi, a se bate
locaş n. v. adăpost lovitură f. 1. izbitură, coliziune,
locatar, ă m. f. chiriaş tamponare, ciocnire. 2. nenorocire,
locaţie f. chirie, închiriere necaz, neşansă, ghinion. 3. (fig.)
loco adv. local, în loc noroc, succes, câştig
locomoţie f. mişcare, deplasare loz n. loterie
locotenenţă f. regenţă
lozincă f. slogan, deviză, formulă
locţiitor m. supleant, substitut,
suplinitor lua vb. 1. a apuca, a prinde, a
înhăţa, a înşfăca. 2. a deposeda, a
locui vb. a domicilia, a şedea, a
rezida, a sta priva, â confisca, a expropria. 3. a
ocupa, a cuceri, a cuprinde, a
locuinţă f. casă, apartament, în­ acapara
căpere, cămin, domiciliu, aşezare
locuit, ă adj. 1. ocupat, neliber. 2. lubeniţă f. pepene (verde)
populat lubric, ă adj. v. senzual
locuţiune f. sintagmă, expresie, luci vb. a sclipi, a scânteia, a
formulă străluci, a lumina, a scăpăra, a licări
locvace adj. v. vorbăreţ lucid, -ă adj. 1. conştient, treaz. 2.
logic,-ă adj. 1. raţional, firesc, limpede, raţional, perspicace, pă­
natural, normal. 2. just, întemeiat! trunzător
legitim, coerent, legat, motivat
lucios, -oasă adj. lucitor, sclipitor,
logofăt m. (înv.) ispravnic, vătaf scânteietor, luminos, fulgurant
epistat. 2. secretar, grămătic, diac’
lucitor, -oare adj. v. lucios
scrib, copist, scriitor. 3. econom’
intendent, administrator, vechil luciu n. 1. strălucire, luminozitate.
2. lustru, netezime
170
era vb. a munci, a activa, a cultură, erudiţie. 4. limpezire, eluci­
profesa, a meşteri, a acţiona, a dare, clarificare, edificare
efectua luminiş n. poiană, rarişte, pripor,
lucrare f 1- muncă, activitate, zarişte
treabă lucru. 2. realizare, faptă, luminos,-oasă a d j 1. strălucitor,
producţie, înfăptuire. 3. scriere, radios, scânteietor. 2. senin, clar,
studiu, operă, tipăritură limpede
lucrativ, -ă adj. rentabil, bănos, luna f. selena
profitabil, avantajos lunatic, -ă adj. somnambul,
lucrător, -oare s. muncitor, anga­ noctambul
jat, salariat luncă f. zăvoi, vale
lucrătură f. 1. realizare, execuţie. luneca vb. v. aluneca
2. uneltire, urzeală, complot, ma­ lunecos, -oasă adj. alunecos,
şinaţie instabil, labil, mobil
lucru n. 1. muncă, faptă, treabă, lunecuş n. gheţuş
acţiune, travaliu. 2. fapt, problemă, lunetă f. ochean
fenomen, chestiune, obiect, materie lung, -ă adj. 1. întins, prelung,
lues n. sifilis mare. 2. alungit, lunguieţ. 3. îndelun­
luetă f. omuşor, uvulă gat, mult
lugubru, -ă adj. jalnic, sumbru, lungan adj. v. vlăjgan
macabru, groaznic, tragic, funebru lungi vb. 1. a întinde, a mări, a
creşte, a prelungi. 2. a se tolăni, a se
lujer m. tulpină
culca, a se odihni. 3. a dilua, a subţia,
lulea f. pipă a îndoi
lume f. 1. univers, cosmos, lungime f. 1. extindere, mărime,
pământ, glob. 2. omenire, umanitate, extensiune. 2. durată, întindere. 3.
mulţime, suflare. 3. neam, popor, distanţă, măsură
seminţie. 4. mediu, cerc, anturaj,
lunguieţ, -eaţă adj. v. întins
societate
luntraş m. v. vâslaş
lumesc, -ească adj. laic, mirean,
luntre f. barcă, lotcă, vas, ambar­
profan, pământesc
caţiune
lumina vb. 1. a străluci, a radia, a
lupta vb. 1. a se bate, a se război,
luci, a iradia, a scânteia, a sclipi. 2. a
a se înfrunta, a se combate. 2. a se
se însenina, a se limpezi, a se
întrece, a se măsura. 3. a se sili, a se
răzbuna. 3. a clarifica, a elucida, a
strădui, a se sforţa
limpezi, a lămuri, a descurca, a
preciza. 4. a instrui, a educa, a luptă f. 1. război, bătălie, conflict,
informa, a cultiva. 5. a înveseli, a înfruntare, ciocnire, conflagraţie. 2.
bucura, a desfăta încăierare, harţă, bătaie. 3. trântă. 4.
efort, sforţare
luminat,-ă adj. 1. strălucitor,
luminos, lucios. 2. (fig.) instruit, luptător m. combatant
cultivat, învăţat, educat, erudit. 3. lustragiu m. văcsuitor
lămurit, clarificat, elucidat, limpezit, lustru n. 1. luciu, spoială. 2.
descurcat superficialitate, pospăială, aparenţă
lumină f 1. strălucire, sclipire, lustrui vb. a văcsui, a făţui
ucoare. 2. lumânare, sfeşnic, opaiţ. lustruit, -ă adj. lucios, fătuit,
‘ 'nvăţâtură, educaţie, instrucţie, şlefuit, neted, sclivisit

171
lut n. argilă, humă, clisă, pământ
luteină f. progesteron
lutru m. vidră
lux n. 1. eleganţă, fast, strălucire,
somptuozitate. 2. opulenţă, bogăţie,
măreţie, pompă
luxa vb. a scrânti, a dizloca, a
dezarticula, a deplasa
luxaţie f. scrântitură, scrântire,
dezarticulare, deplasare, dislocare
luxos,-oasă adj. 1. fastuos,
pompos, strălucit, splendid, grandios,
magnific. 2. bogat, scump, costisitor,
preţios
luxură f. Concupiscenţă
luxuriant, ă adj. copleşitor,
(prea) bogat, som ptuos, opulent,
fastuos
macabru, ă adj. v. sinistru magazie f. depozit, antrepozit,
macadam n. pavaj hambar
macagiu m. acar magazin n. 1. prăvălie, dugheană,
macara f. 1. cran, vârtej. 2. gruie, boltă. 2. revistă, gazetă, jurnal
muflă. 3. bobină, mosor magazinaj n. depozitare, stocare
macaz n. ac, schimbător magherniţă f. şandrama, cocioabă,
macedonean, -ă adj. macedo­ bordei, colibă, baracă
român, aromân maghiar, ă adj. ungur, unguresc
macera, vb. a plămădi, a dospi, a magic, ă adj. 1. vrăjit, fermecat,
fermenta vrăjitoresc, misterios, ocult. 2. mira­
machetă f. model, tipar, repro­ culos, fermecător, fascinant, în­
ducere (mică) cântător, feeric
machia vb. a se farda, a se magician m. v. vrăjitor
grima, a se vopsi, a se boi, a se magie f. 1. vrajă, vrăjitorie, farmec,
masca fermecătură, solomonie. 2. încântare,
machiaj n. 1. fardare, sulemenire, euforie, fascinaţie
boire, mascare 2. fard, grimă, magistral, ă adj. perfect, de­
suliman, dres, mască săvârşit, măiestrit, extraordinar,
machiavelic, ă adj. v. mârşav splendid
macrocosm n. univers, lume, magistrală f. bulevard, şosea,
cosmos cale, (principală)
macru, ă adj. slab, sărac, steril magistrat m. judecător, jude, jurat
maculă f. v. pată magistru m. v. maestru
maculatură f. 1. deşeu, hârtie magiun n. marmeladă, chisăliţă,
veche. 2. (fig.) literatură proastă dulceaţă
, madam f. cucoană, doamnă, magnanim, ă adj. v. generos
jupâneasă, nevastă, menajeră magnat m. nemeş, boier, aristo­
Maestru m. meşter, maistru, crat, nobil
exPert, magistru magnetiza vb. (fig.) a atrage, a
ma9 m. astrolog, vrăjitor, magician captiva, a cuceri, a fascina, a seduce

173
magnific, -ă adj. măreţ, grandios, maladie f. v. boală
splendid, minunat, impozant, im­ maladiv, -ă adj. suferind, bolnăvi­
presionant, somptuos, strălucit, cios, debil
semeţ malarie f. friguri, paludism
mahala f. v. periferie maldăr n. morman, grămadă
mahalagism n. bârfeală, clevetire, mănunchi, legătură, vraf, snop, braţ
defăimare, calomnie, mitocănie, maleabil, -ă adj. 1. ductil, extensi­
mojicie, necuviinţă, vulgaritate, bil, flexbil. 2. adaptabil, elastic, docil,
grosolănie, bădărănie ascultător
mahalagiu m. v. mitocan maledicţie f. blestem, imprecaţie,
mahmur, -ă adj. v. indispus ocară
mahomedan, -ă adj. musulman, malign, -ă adj. 1. grav, intratabil,
islamic periculos, sever. 2. rău, răutăcios,
mahon n. acaju nesuferit
mahorcă f. tutun, tabac maliţios, -oasă adj. v. răutăcios
mai1 adv. 1. încă, iar, iarăşi. 2. malonest, -ă v. necinstit
aproape, cam, gata maltrata vb. 1. a chinui, a
mai2 m. florar, frunzar brutaliza, a martiriza. 2. a bate, a lovi,
mai3 n. bătător, măciucă, pranic a vătăma
maia f. 1. plămadă, dospeală, mamar, -ă adj. mamelar, de sân
covăseală. 2. cuib, cheag, matcă. 3. mamă f. maică, mămică, muică,
fervent, chimozină mămuţă, mămică
maică f. 1. mamă, bunică. 2. mamelă f. sân, ţâţă, piept
călugăriţă, monahă mamelon n. gurgui, sfârc
maidan n. câmp, teren viran, loc mamon m. dival, demon, aghiuţă,
gol drac, necuratul
maiestate f. 1. măreţie, grandoare, mamoş m. ginecolog, obstetrician
semeţie, strălucire, prestanţă, splen­ mană f. 1. rugină. 2. (fig.) belşug,
doare. 2. sire, stăpâne abundenţă, îmbelşugare, bogăţie,
maiestos, -oasă adj. v. măreţ prisos
maimuţăreală f. 1. schimo­ mancă f. dădacă, doică
noseală, grimasă, strâmbătură, scli­ m andat n. 1. împuternicire, dele­
foseală. 2. imitare, fiţă, moft, fason, gaţie, procură, solie. 2. dispoziţie,
capriciu ordin, instrucţiune
maistru v. meşter m andatar 'm. v. reprezentant
majoiică £ faianţă m andibulă f. falcă, maxilar
major, -ă adj. \ . vârstnic, matur, manechin n. model; păpuşă
mare. 2. important, principal, deose­ manevra vb. 1. a manipula, a
bit, esenţial, fundamental, hotărâtor, mânui, a pilota, a dirija. 2. a unelti, a
cardinal complota, a acţiona
majora vb."v. mări m anevrabil,’-ă adj. dirijabil
majorare f. sporire, mărire, creş­ manevră f. v. manipulare
tere, dezvoltare, ridicare, urcare mangal n. cărbune
majoritate f. mulţime, peste 50% mangosit, -ă adj. v. nătăfleţ
majusculă f. capitală, verzală, maniac, -ă adj. obsedat, psihopat
literă mare manie f. idee fixă, obsesie, ţic-
mal n. 1. ţărm, litoral, coastă, neală, aiureală, psihoză
liman. 2. râpă, ponor, povârniş, m anierat,-ă adj. 1. politicos,
prispă civilizat, subţire, rafinat, distins, bine­
malac m. viţel, bivolaş crescut, stilat. 2. afectat, căutat,
malacof n. crinolină emfatic, pompos, retoric
anieră f 1- conduită, atitudine, mare adj. 1. întins, vast, cuprin­
Jnportament, purtare. 2. mod, cale, zător, amplu, încăpător. 2. spaţios,
hio fel- formă’ Procedeu- stil- 3. voluminos, gros, larg. 3. mult,
oolitete, amabilitate, civilitate . considerabil, abundent, numeros,
^ manierism n. v. afectare apreciabil, înbelşugat. 4. intens,
manifest n. proclamaţie, decla­ profund, tare, mărit. 5. puternic,
raţie, program violent, straşnic, ridicat. 6. adult,
manifest, -a adj. v. limpede matur, major. 7. vestit, renumit,
manifesta vb. a arăta, a demon­ ilustru, important, marcant, valoros,
stra, a dovedi, a afirma, a vădi, a maree f. flux-reflux
exprima, a dezvălui, a aproba marfă f. produs, articol, bunuri,
manifestare f. 1. afirmare, arătare, negustorie
exprimare, manifestaţie, demon­ marginal, ă adj. 1. lateral, periferic,
straţie. 2. semn, probă, dovadă, lăturalnic. 2. (fig.) minor, secundar,
mărturie, simptom neînsemnat, neglijabil
manifestaţie f. demonstraţie, margine f. 1. extremitate, capăt,
miting, manifestare limită, marjă. 2. hotar, frontieră,
manipula vb. v. manevra graniţă. 3. periferie, mahala, barieră.
manipulant m. conducător, vatman 4. tiv,’ bordură, chenar, cadru
manivelă f. vârtej, cocârlă, crivală, mariaj n. v. căsătorie
sucitor marinar m. matelot, matroz, navi­
manoperă f. 1. lucrare, realizare, gator
executare. 2. intrigă, maşinaţie, marionetă f. v. păpuşă
uneltire, cabală marital, -ă adj. v. conjugal
manta f. pardesiu, fulgarin, balon, marjă f. margine, rezervă
impermeabil maro n. cafeniu, brun, castaniu,
mantie f. 1. manta, fulgarin, maroniu
pardesiu. 2. hlamidă, purpură marochin n. saftian, cordovan
manufactură f. 1. întreprindere, marochinărie f. pielărie
fabrică, industrie. 2. ţesături, stofe marş n. 1. mers, deplasare. 2.
manuscris n. manuscript, izvod, drum, parcurs, intinerar. 3. (interj.)
document, text afară! ieşi! pleacă! du-te!
mapamond n. glob, pământ, lume, marşrut n. v. rută
univers martir m. mucenic, erou
mapă f. geantă, servietă martiraj n. mucenicie, supliciu,
marafet n. v. dibăcie tortură, chin, caznă, martiriu,
maramă f năframă, broboadă suferinţă
marasm n. v. istovire martiriza vb. v. tortura
marca vb. 1. a însemna, a nota, a martor m. participant, cunoscător,
înregistra, a înscrie, a circumscrie. 2. spectator
a contura, a delimita, a mărgini, â marţafoi m. v. lichea
hotărnici, a jalona. 3. a indica, a marţial,-ă adj. 1. cazon, milităresc.
arăta, a puncta, a sublinia. 4. a 2. grav, important, serios
accentua, a releva, a reliefa, a întări, masa1 vb. a freca, a trage, a
a potenţa, a semnifica frecţiona, a face masaj
marcant, -ă adj. v. important masa2 vb. a concentra, a aduna, a
marcă f. 1. semn, notă, emblemă, strânge, a acumula, a îngrămădi, a
insignă, pecete, indiciu. 2. blazon, aglomera
stemă, armoarii. 3. însuşire, proprie- masacra vb. a distruge, a exter­
tate, specific, calitate mina, a nimici, a ucide, a măcelări, a
marchiză f. v. antreu căsăpi
materializa vb. a concretiza, a
masacru n. v. măcel
întruchipa, a întrupa, a realiza, a crea
masaj n. v. frecţie
materialmente adv. băneşte,
masă1 f. 1. mâncare, hrană, ali­
concret, materialiceşte
mente,. bucate 2. banchet, praznic
festin, dejun, ospăţ. 3. tarabă, materie f. 1. substanţă, conţinut,
cuprins, corp, fond. 2. miez, nucleu,
tejghea, comptoar
masă2 f 1. mulţime, gloată, esenţă, inimă. 3. domeniu, disciplină,
grămadă. 2. morman, bloc, bucată obiect, sferă. 4, subiect, sferă, temă,
masca vb. a ascunde, a tăinui, a fapt
camufla, a acoperi, a disimula, a maternitate f. sarcină, graviditate
deghiza matinal, -ă adj. devreme, dimi­
mascara f. v. necuviinţă neaţă
mascaradă f. 1. prefăcătorie, farsă, matită f. matcă, sân
duplicitate, ipocrizie, viclenie. 2. glumă, matlâsat, -ă adj. v. căptuşit
festă, păcăleală, caraghioslâc matostat n. jasp
mascat, -ă adj. v. ascuns matrapazlâc n. v. şarlatanie
mască f. 1. machiaj, fard, grimă, matrice f. v. origine
obrăzar. 2. expresie, faţă, aparenţă, matrimonial, -ă adj. conjugal,
mină casnic, marital, domestic
mascul adj. m. 1. masculin, 2. matrimoniu n. v. căsătorie
bărbat matroz m. marinar, navigator,
masculin, -ă a d j bărbătesc, viril, matelot
mascul m a tu r,-ă adj. 1. adult, copt, matu­
masiv, -ă a d j 1. compact, îndesat, rizat, mare, crescut. 2. chibzuit,
plin. 2. voluminos, mare, zdravăn, gândit, cugetat, cumpănit, socotit,
solid, puternic. 3. (s.) munte, culme măsurat, judicios
masticaţie f. v. mestecare maturaţie f. coacere
maşinal, -ă adj. v. automat maturitate f. 1. majorat, bărbăţie.
maşina vb. v. unelti 2. temeinicie, seriozitate, profunzime
maşinaţie f. intrigă, uneltire, com­ maturiza vb. a se coace, a se fi
plot, conjuraţie format
maşină f. 1. automobil, auto. 2. maţ n. intestin
locomotivă, tren. 3. aparat, in­ maxilar n. falcă, mandibulă
strument maxim, -ă adj. superior, exterm,
maşinărie f. mecanism, macanică culminant, maximal
meşter,'-ă adj. v.vitreg maximă f. cugetare, dicton, afo­
mat, -ă adj. lăptos rism, sentinţă, adagiu, paremie,
matahală f. namilă, colos, uriaş, apoftegmă
huidumă, zdrahon mazili vb. a izgoni, a alunga, a
matcă f. 1. albie, curs, vad. 2. goni, a exila, a detrona
regină, crăiasă, mamă (albină). 3.
măcar adv. cel puţin, barem, încai,
cuib, maia. 4. obârşie, leagăn batăr, chiar dacă
matelot m. marinar, matroz
m ăcel n. masacru, ucidere, carnaj
m atem atic,-ă adj. exact, precis,
m ăcelar m. casap
fix, viguros
m ăcelări vb. a masacra, a căsăpi,
material n. 1. ţesătură, stofă,
a ciopârţi, a distruge, a ucide
pânză. 2. date, informaţii, documente
m ăcina vb. 1. a râşni, a fărâmiţa, a
material, -ă adj. concret, palpabil,
sfarma, a pulveriza, a strivi. 2. a
real, perceptibil, tangibil, substanţial
ruina, a distruge, a degrada, a nimici,
materialist, -ă adj. mercantil,
a năruţ, a roade, a scăpa. 3. a chinui,
meschin, interesat
a frământa, a mistui
176
măciucă f. v. ciomag mări vb. 1. a creşte, a spori, a
măciulie f capsulă, gămălie, augmenta, a dezvolta, a majora, a
măciucă dilata, a extinde. 2. a multiplica, a
mădular n. organ, membru, parte intensifica, a înmulţi, a potenţa
măduvă f (fig.) miez, esenţă, mărime f. 1. întindere, dimensiune,
măsură, calibru, volum, cantitate. 2.
măgar m. 1. asin. 2. (fig.) nătărău, înălţime, statură, talie. 3. valoare,
prost, nerod, îndărătnic, recalcitrant, importanţă, însemnătate
obraznic, insolent, impertinent m ărinim ie f. bunăvoinţă, generozi­
măgăoaie f v. namilă tate, dărnicie, nobleţe’, bunătate,
măgărie f neghiobie, prostie, filantropic
necuviinţă, obrăznicie, impertinenţă m ărinim os, -oasă adj. generos,
măguli vb. a linguşi, a flatai, a binevoitor, darnic, bun, nobil, filantrop
complimenta m ărita vb. v. căsători
măicuţă f. 1. mamă, maică, m ărşălui vb. v. deplasa
mămică, ’mămucă. 2. călugăriţă, soră m ărturie f. 1. declaraţie, depoziţie,
măiestrie f. artă, meşteşug, atestare. 2. dovadă, probă, indicaţie,
iscusinţă, pricepere, dibăcie, talent, adeverire
îndemânare m ărturisi vb. 1. a spune, a
mălai 1. făină de porumb. 2. declara, a afirma, a zice, a susţine, a
porumb, mei admite, a confirma, a atesta, a
mălăieţ,-eaţă adj. 1. făinos, adeveri, a proba. 2. a se confesa, a
mălăios. 2. moale, bleg, nătâng (se) destăinui, a confia, a releva, a se
mălin n. liliac spovedi
mălură f. tăciune; neghină m ărţişor m. martie
mămică f. v. mamă m ă ru n t,-ă adj. 1. mic, scund,
mănăstiresc, -ească adj. monahal, scurt, redus. 2. inferior, neînsemnat,
călugăresc, monahie mediocru, banal, meschin, derizoriu
mănos, -oasă adj. roditor, fertil, măruntaie p i 1. adâncime. 2.
bogat, îmbelşugat, abundent, pro­ viscere
fitabil, rentabil, bănos, lucrativ m ărunţi vb. v. fărâmiţa
mănunchi n. legătură, snop, m ărunţiş n. 1. albitură, caracudă,
buchet, maldăr baboiaş, plevuşcă. 2. monete (mici).
mărăcine m. spin, rug, spinărie, 3. amănunt, detaliu; fleac, bagateală
ghimpe măscară f. v. necuviinţă
măreţ, -eaţă adj. 1. impunător, m ăscărici m. v. bufon
grandios, monumental, impozant, m ăslui vb. v. falsifica
splendid, falnic, magnific 2. fudul, măsura vb. 1. a cântări, a calcula,
încrezut, înfumurat, trufaş, semeţ a evalua, a chibzui, a determina, a
măreţie f. v. splendoare fixa, a stabili, a aprecia, a analiza. 2.
mărgăritar n. 1. perlă, mărgărit. 2. a se compara, a se întrece, a se bate
lăcrămioară m ăsurat, -ă adj. 1. cântărit, delimi­
m ărginaş,-ă adj. 1. vecin, înve­ tat, chibzuit, calculat. 2. moderat,
cinat, limitrof, megieş. 2. periferic, reţinut, ponderat, domol, temperat,
lăturalnic lent, liniştit, echilibrat
mărgini vb. 1. a delimita, a demar- măsură f. 1. mărime, cantitate,
pa- a limita, a ţărmuri. 2. a se dimensiune, întindere, proporţie. 2.
Jpvecina, a se răzori, a se hotărnici. valoare, putere, tărie, forţă, grad. 3.
3- a se reduce, a se rezuma, a se dispoziţie, ordin, hotărâre. 4.
^strânge cumpătare, chibzuinţă, moderaţie,
mărginit, -ă adj. v. limitat reţinere, echilibru. 5. cadenţă, ritm ’
lios, semeţ, vanitos. 2. chi
mătanie f v. închinăciune frumos, falnic, măreţ, arătos !'

S B Ş V îff-
felat, neted, lucios ^
valoros, versat, vrednic, capabn
destoinic. 4. iubit, drag, drăguţ
mânea vb. a sălăşlui, a dormi, a
conăci, a înnopta
mătura' /M ^a^face curat, a curaţi mâner n. coadă, toartă, mână
a primeni. 2. a alunga, a înlătura, a plăsea
izgoni, a goni, a da afara, a scoate mângâia vb. 1. a dezmierda, a
mătuşă f.tanti, tuşa; lele, ţaţa alinta, a desfăta. 2. a consola
_i/A o d in a ri ^ indispune, 3
mângâiere f. 1. desmierdare,
amărî, a întrista, a îndurera alintare, îmbărbătare, desfătare. 2.
mâhnire f. v.întristare ^ bucurie, satisfacţie, mulţumire
mâhnit, -ă adj. v. amărât mângâietor, -oare adj. 1. alinător,
mâine adv. a doua zi, mânezi
desmierdător, alinător, încântător,
mâl n. nămol, noroi, mocirlă
mângâios. 2. afectuos, duios, tandru,
mâlos, -oasă adj. nămolos, mocir­
plăcut, cald, consolator
los, noroios
mângâios, -oasă adj. v. mân­
mâna adv. 1. a conduce. 2. a
îndemna, a goni, a împinge gâietor
mână f. braţ, brâncă, labă mânia vb. a înfuria, a irita, a
mănător m. v. gonaci supăra, a indispune, a stârni
mânca vb. 1. a se hrăni, a se mânie f. 1. furie, necaz, ciudă,
alimenta, a consuma, îmbuca, a se supărare, năduf, înverşunare, obidă.
hrăni. 2. a roade, a măcina, a 2. năpastă, dezastru, calamitate,
distruge, a ataca, a scăpa a eroda flagel, grozăvie, pacoste
mâncare f. hrană, bucate, merinde, mânios, -oasă adj. furios, pornit,
masă, alimente supărat, iritat, înverşunat, îndârjit
mâncăcios, -oasă adj. mâncău, mânji vb. a murdări, a păta, a
lacom, hulpav, vorace îngăla, a unge, a mâzgăli
mâncărime f. prurit, mâncărjci, mânjit,-ă adj. 1. murdar, jegos,
mâncătură nespălat, pătat, slinos, răpănos. 2.—
mâncătorie f. 1. intrigă, uneltire, profanat, spurcat, pângărit, terfelit
maşinaţie, bârfeală, calomnie. 2. mântui vb. 1. a salva, a izbăvi, a
delapidare, fraudă, escrocherie, hoţie răscumpăra, a scăpa. 2. a termina, a
mâncătură f. rosătură, vătămare’ sfârşi, a isprăvi
mâncău m. mâncăcios, lacom, mântuitor, -oare adj. eliberator,
hulpav salvator, dezrobitor
mândrenie f. v. frumuseţe mânui vb. a manevra, a manipula,
mândreţe f. 1. frumuseţe, splen­ a mania
doare, minune, strălucire. 2. mânuitor, -oare adj. manipulator
aroganţă, înfumurare, infatuare mânzat m. june, juncan
orgoliu, t’rufie, vanitate
mârâî vb. a bodogăni, a boscorodi,
mândri vb. v. a se făli, a se lăuda, a îndruga, a mormăi
a se fuduli, a se împăuna, a se
îngâmfa mârlan m. bădăran, mitocan, gro­
solan, mojic, ordinar
„ mândrie f 1. trufie, orgolii
îngâmfare. 2. fală, arogantă, semeţii mârşav, -ă adj. josnic, infam,
ifos. 3. frumuseţe, strălucire mâr abject, ticălos, mişel, mizerabil, ne­
dreţe trebnic, nemernic, nedemn
mândru, -ă adj. 1. îngâmfat, fudi mârşăvie f. v. josnicie
trufaş, grandoman, înfumurat, orgi . ™ f/ţ°a9ă f. gloabă, dârloagă,
dabila
178
mâţă f. pisică, pisoi, pisic mefistofelic, -ă adj. răutăcios,
mâzgă f 1. sevă, suc. 2. noroi, mâl neomenos, crud, diabolic, perfid,
mâzgăleală f. murdărie, mânjire, viclean
mâzgălitură, pată megalomanie f. grandomanie,
mâzgăli vb. v. murdări fudulie, infatuare, înfumurare, orgoliu,
meandre pl. curbă, cotituri, si­ trufie, vanitate, semeţie, mândrie,
nuozităţi, şerpuiri prezumţie
mecanic,-ă adj. 1. automat, megieş,-ă adj. vecin
maşinal, automatic. 2. instinctiv, meglenit, -ă adj. meglenoromân
inconştient, papagaliceşte mehenghi adj. v. isteţ
mecanism n. maşinărie, sistem, melancolic, -ă adj. trist, dezolat,
aparat elegiac, întristat, posomorât, abătut
meci n. partidă, întâlnire, dispută, melancolie f. v. tristeţe
întrecere melanj n. v. amestec
medalie f. decoraţie, distincţie melc s. m. gasteropod, culbec,
media vb. a mijloci, a intermedia, a bourel
se interpune meleag n. v. regiune
medial, -ă adj. mediu, mijlociu, meliţă vb. v. pisa
intermediar, median melodic, -ă adj. armonios, melo­
mediat, -ă adj. indirect, mijlocit dios, muzical, sonor
mediator m. intermediar, mijlocitor, melodie f. cântec, compoziţie,
interpus muzică, melopee, arie, recitativ
mediaţie f. v. mijlocire melodios, -oasă adj. v. armonios
medic m. doctor melopee f. v. melodie
medical, -ă adj. medicinal, doc- membrană f. pieliţă, piele, dia­
toricesc fragmă
medicament n. doctorie, leac, membru m. n. v. parte
remediu, antidot, medicaţie memora vb. a memoriza, a învăţa,
medicaţie f. tratament, medica­ a ţine minte
mente, remediu memorabil, -ă adj. v. deosebit
mediere f. v. mijlocire memorandum n. memorial, do­
mediocru,-ă adj. 1. mijlociu, cument, motivare, argumentare, me­
comun, potrivit. 2. modest, banal, moriu
mărunt, neînsemnat, neglijabil memorie f. ţinere de minte,
medita vb. 1. a gândi, a cugeta, a aducere aminte, amintire
chibzui, a reflecta, a judeca, a memoriza vb. a învăţa, a memora,
raţiona. 2. a pregăti, a plănui, a pune a reţine
la cale, a prepara. 3. a da lecţii, a memoriu n. cerere, petiţie, memo­
instrui, a preda randum
meditativ,-ă adj. v. gânditor menaj n. 1. gospodărie, casă. 2.
meditator, -oare m. f. pedagog, căsătorie, căsnicie, familie
preparator, repetitor menaja vb. v. cruţa
meditaţie f. 1. cugetare, gândire, menajament n. precauţie, grijă,
reflecţie. 2. contemplaţie, vis, reverie. atenţie, cruţare
3- lecţie, preparatie, ’ predare, pre­ menajeră f. gospodină, casnică,
gătire jupâneasă
mediu, -ie adj. mijlociu, median; meni vb. 1. a destina, a sorti, a
modest hărăzi, a predestina, a ursi. 2. a
roediu n. ambianţă, anturaj, cadru,, descânta, a invoca, a prevesti, a
Cerc, sferă, societate vesti, a vrăji, a fermeca

179
menire f. 1. chemare, rol, misiune, dezvoltare, evoluţie, progres, curs,
rost, scop, sens, ţel 2. destin, noroc, propăşire. 3. funcţionare, circulaţie
predestinare, ursită, soartă mersi interj, mulţumesc, mulţam
meniu n. listă de bucate mesager m. 1. trimis, sol, delegat,
mestruaţie f. ciclu, period, regulă, împuternicit. 2. curier, ştafetă, poştă
menstră, soroc mesaj n. 1. comunicare, înştiinţare,
mensual, -ă adj. lunar veste, ştire, informaţie. 2. apel,
mentalitate f. spiritualitate, gân­ chemare, proclamaţie! 3. înţeles,
dire, viziune, optică sens, tâlc, semnificaţie
mentă f. izmă mesă f. liturghie
mentor m. îndrumător, călăuză, meschin, -ă adj. 1. egoist, zgârcit,
povăţuitor, sfătuitor, sfetnic avid, obtuz, mărginit, mic, strâmt. 2.
menţine vb. 1. a conserva, a mărunt, banal, neînsemnat, umil
păstra,’ a rezista. 2. a dura, a se meschinărie f. v. micime
menţine, a exista, a subzista, a meseriaş m. meşter, meşteşugar,
rămâne, a dăinui, a persista tehnician, artizan
menţiona vb. 1. a arăta, a indica, a meserie f. îndeletnicire, meşteşug,
semnala, a pomeni, a preciza, a ocupaţie, profesiune, carieră
stipula. 2. a consemna, a înregistra, a mesianic, -ă adj. profetic, prevesti­
specifica, a stabili tor
menţiune /: v. indicaţie mesteca vb. a dumica, a strivi, a
mercantil, -ă comercial, măcina
negustoresc, afacerist, arghirofil mestecău n. mestecător, făcăleţ,
mercenar m. lefegiu, simbriaş, vergea, sucitor
stipendiat meşter, m. 1. maistru, meseriaş,
mercur n. hidrargir, argint-viu tehnician. 2. priceput, iscusit, abil,
meremetisi vb. v. repara ingenios, dibaci, abil
mereu adv. continuu, necontenit, meşteri vb. v. lucra
într-una, necurmat, permanent, meşterie f. v. meserie
pururi, veşnic, neobosit, încontinuu, meşteşug n. 1. meserie, ocupaţie,
neîncetat, totdeauna îndeletnicire, profesiune. 2. dibăcie,
merge vb. 1. a se duce, a se de­ abilitate, iscusinţă, măiestrie, pri­
plasa, a se mişca, a umbla, a pleca, a cepere, isteţie, artă
se îndrepta. 2. a se desfăşura, a meşteşugar m. v. meseriaş
evolua, a înainta. 3. a funcţiona, a fi meşteşugi vb. v. aranja
în circulaţie, a-şi urma cursul. 4. a se metaforic, -ă adj. figurant, poetic,
potrivi, a se armoniza, a se asorta, a conotativ
cadra, a corespunde. 5. a se putea, a metamorfoza vb. v. transforma
fi corect, a consimţi metamorfoză f. schimbare, trans­
meridional, -ă adj. sudic, austral formare, prefacere, modificare
merinde pl. mâncare, hrană, bu­ meteahnă f. 1. cusur, neajuns,
cate, alimente defect, lipsă, slăbiciune, lacună,
merişor m. smirdar, coacăză scădere, viciu. 2. patimă, nărav,
merit n. valoare, vrednicie, pasiune, învăţ
prestanţă, calitate, însuşiri metempsihoză f. reîncarnare
merita vb. a se învrednici, a i se meteorit n. meteor, stea-căză-
cuveni, a fi demn de toare, bolid
meritos, -oasă adj. lăudabil, meri­ meticulos, -oasă adj. scrupulos,
toriu, de ispravă, valoros exigent, conştiincios, migălos, atent,
mers s. n. 1. mişcare, deplasare, pedant, minuţios, serios
umblet, înaintare. 2. desfăşurare, metis m. corcitură, bastard
180
metodă f procedeu, mod, mijloc, migra vb. a se deplasa, a călători,
le manieră, modalitate, sistem, stil a se muta, a se strămuta
metodic, -ă a d j sistematic, organi­ migrator, -oare adj. călător, pri­
zat, chibzuit beag, nomad
metresă f v. amanta migraţie f. deplasare, migrare,
m etropolă f. capitală, oraş mare călătorie
metru m. ritm, măsură, cadenţă, miji vb. 1. a apărea, a se ivi, a se
tempo arăta, a licări. 2. a încolţi, a înmuguri,
mezat n. (înv.) licitaţie a germina, a răsări
mezelic n. (fam.) aperitiv, gustare, mijloc n. 1. centru, miez, inimă. 2.
delicatese talie, brâu, şale. 3. jumătate. 4. cale,
miasm ă f duhoare, infecţie, mijloc, mod, procedeu, chip, formă. 5.
putoare avere, bani, fonduri, resurse
miazănoapte f. 1. nord, septen­ mijloci vb. a interveni, a media, a
trion. 2. miezul nopţii se interpune, a intermedia
miazăzi f. 1. sud, austral. 2. mijlocitor, -oare adj. intermediar,
amiază, prânz mediator, interpus
mic m. mititel, cârnăcior mijlociu, -ie adj. 1. potrivit, mediu.
mic,-ă adj. 1. redus, mărunt, 2. moderat, mediocru, comun
restrâns, scurt, limitat, scund, îngust, milă f. 1. compătimire îndurare,
subţire, mititel. 2. neînsemnat, misericodie, compasiune. 2. bine­
inferior, secundar. 3. slab, anemic, facere, ajutor, pomană, milostenie. 3.
stins, uşor. 4. nevârstnic, tinerel, bunătate, bunăvoinţă, graţie, caritate
copil. 5. meschin, egoist miliard n. bilion
michiduţă m. v. drac milimetric, -ă adj. minuscul, micro­
mici vb. v. micşora scopic, extrem de mic
micime f. 1. puţinătate, scurtime. milita vb. a lupta, a activa, a
2. meschinărie, josnicie susţine
microscopic, -ă adj. minuscul, militant, -ă s. combatant, activist,
infim, infinitezimal, neglijabil propagator
micşora vb. 1. a reduce, a militar m. 1. ostaş, soldat, leat,
diminua, a scădea, a restrânge, a cătană, luptător. 2. (adj.) cazon,
strâmta. 2. a atenua, a calma, a ostăşesc
domoli, a modera, a tempera. militarist, -ă adj. agresiv, răz­
micşunea f. 1. viorea, toporaş. 2. boinic, belicos
micsandră. 3. nopticoasă milităresc, -ească adj. cazon,
mied n. (pop.) hidromel militar, ostăşesc, marţial
mieros, -oasă adj. 1. dulce, plăcut. militărie f. armată, stagiu, serviciu,
2- (fig.) prefăcut, fals, viclean, ipocrit militar, cătănie
mieuna vb. a miorlăi milităros, -oasă aspru, rigid, dur,
miez n. 1. nucleu, centru, sâmbure, cazon, grosolan
mijloc, interior. 2. esenţă, măduvă, milog, -oagă adj. cerşetor, sărac,
terie, putere, toi calic, mizer
migală f. 1. grijă, meticulozitate, milogi vb. a se ruga, a cere, a
r S ' 6’ scruPulozitate, piguleală. 2. solicita, a cerşi
.are, stăruinţă, perseverentă m ilos,-oasă adj. 1. îndurător,
migăleală f. v. migală milostiv, bun, înţelegător. 2. generos,
migălos, -oasă adj. minuţios, binefăcător, darnic, caritabil
e/ipulos, exigent, atent, riguros ' milostenie f. binefacere, danie,
altruism, mărinimie, milostivire
p S alat’ ‘ ă adJ• alun9it’ codat,
milostiv, -ă a d j v. milos

181
milui vb. v. dărui minuna vb. 1. a (se) uimi, a (se)
mima vb. a imita, a reproduce, a mira, a (se) cruci. 2. a surprinde, a
simula stupefia, a extazia, a ului
mimoză f sensitivă minunat, -ă adj. încântător, splen­
mimică f. fizionomie, expresie, did, magnific, admirabil, fermecător,
chip, înfăţişare, mină feeric, excepţional, uimitor, superb,
mină1 f. faţă, chip, obraz, figură, divin
aspect, aer, expresie, mimică minunăţie f. ciudăţenie, bazaconie,
mină2 £ subteran, ocnă, baie năzdrăvănie, poznă, comedie, drăcie
mincinos,-oasă adj. 1. nesincer, minune f. 1. miracol, taină, semn.
prefăcut, ipocrit, făţarnic, perfid, 2. mândreţe, frumuseţe, minunăţie,
fariseu, duplicitar. 2. fals, născocit, splendoare’
amăgitor, înşelător, plăsmuit, nereal, minus n. 1. deficit, lipsă. 2.
scornit negativ. 3, (prep.) fără
minciună f. 1. neadevărat, de­ minuscul, -ă adj. infim, micro­
naturare, falsificare, scorneală, scopic, neînsemnat, milimetric, ne­
mistificare, plăsmuire. 2. duplicitate, glijabil
ipocrizie, viclenie, perfidie. 3. fleacuri, minusculă f. literă mică
invenţii, palavre, gogoşi minut n. clipă, clipită, moment, se­
mineral, -ă adj. anorganic, neor­ cundă
ganic
minutar n. ac, indicator
miniatural, -ă adj. mic, redus,
minuţie f. v. migală
minuscul, micuţ
m inuţios,-oasă adj. 1. scrupulos,
minim, -ă adj. minimal, foarte mic,
meticulos, migălos, exigent. 2. atent,
neglijabil
amănunţit, riguros, serios, grijuliu,
miriimal, -ă adj. v. minim
scrutător
minimaliza vb. a bagateliza, a
subaprecia, a subestima, a sub­ mioară f. m ieluşea, mieluţă,
evalua mioriţă
minimum n. v. minim miopie f. 1. vedere scurtă, mio­
minister n. departament, portofoliu pism. 2. (fig.) mărginire, stupiditate,
miniu n. litargă prostie, nerozie
m in o r,-ă adj. 1. nevîrstnic, copil. miorlăi vb. 1. a miuna. 2. a plânge,
2, neînsemnat, secundar, mic a se smiorcăi
minoritate f. minorat, copilărie. 2. miorlăit, -ă adj. plângăreţ, smior-
parte mai mică, puţinătate, sub 50% căit, văicăreţ
mintal, -ă adj. cerebral, raţional, miozotis m. nu-mă-uita
spiritual, intelectual mira vb. a uimi, a surprinde, a
minte f 1. judecată, raţiune, gând, minuna, a nedumeri
cugetare. 2. inteligenţă, deştep- mirabil, -ă adj. v. minunat
tăciune, intelect, spirit, isteţime. 3. miracol n. minune, taină, semn
chibzuinţă, socoteală, înţelepciune, miraculos, -oasă adj. minunat,
cuminţenie, cumpăt, măsură. 4. fantastic, uimitor, supranatural,
imaginaţie, fantezie, închipuire. 5. magic, mitic
(fig.) învăţătură, cultură, condiţie, miraj n. 1. farmec, atracţie. 2.
carte, studii’ nălucire, vedenie
mintean n. v. haină miră f. 1. cătare. 2. riglă
mintos, -oasă adj. v. deştept mire m. ginere, însurăţel
minţi vb. 1. a mistifica, a denatura, mirean, -ă adj. laic, lumean, profan
a înşela. 2. a păcăli, a prosti, a trişa, m ireasmă f. 1. aromă, miros. 2.
a duce de nas balsam, parfum

182
miroase pl. condiment, ingredient,
mirodenii miTemhil ^ - l ticălos- netrebnic,
mirodenie f. 1. aroma, condiment, E b î Pr ,°S' mârŞav' infam’
ingredient. O
2. mirPflQmă
mireasmă, mirr*o
miros, par- DrănăHit2'
prăpădit, milog, calic
sărman. nevoiaş,
|U' *» w mişelesc, -ească adj. v. nelegiuit
miros n. aroma, iz, emanaţie, abur
mirosi vb. 1. a adulmeca, a simţi, a mişelie f 1. ticăloşie, mârşăvie,
infamie, nelegiuire. 2. sărăcie
Ulma. 2. a duhni, a puţi. 3. (fig.) a mizerie
presimţi, a bănui, a imagina, a preve­
mişmaş n. 1. amestecătură, hara­
dea, a visa
babură, încâlceală. 2. tertip,
mirositor, -oare adj. parfumat,
şmecherie, învârteală
odorifer, odorant
mişuna vb. a forfoti, a se agita, a
misit m. intermediar, mijlocitor,
foi, a se frământa, a viermui
samsar, interpus
mit n. credinţe, basme, născociri,
misiune f. 1. însărcinare, sarcină,
fantezii
rol, menire. 2. delegaţie, solie, legaţie
mită f. ciubuc, şperţ, mituială
misivă f. mesaj, scrisoare, epistolă
mister n. taină, secret, enigmă mitic, -ă adj. fabulos, legendar,
misterios, -oasă adj. v. ascuns fantastic, miraculos, supranatural
mistic, -ă adj. v. tainic miting n. întrunire, adunare, mani­
festaţie
mistifica vb. a denatura, a înşela,
a falsifica, a deforma, a măslui mititei,-ea,-ică adj. 1. micuţ,
mistreţ m. porc sălbatic micşor, mărunt. 2. drăguţ, gingaş.
mistreţ,-eaţă adj. 1. amestecat, 3. fs.ylmic
corcit, hibrid, încrucişat, eterogen. 2. mitocan, -că adj. bădăran, mojic,
pădureţ, acrişor. 3. grosolan, primitiv, grosolan, mârlan, ţopârlan, mahalagiu
sălbatic, barbar mitocănie f. v. bădărănie
mistui vb. 1. a digera, a măcina. 2. mitologic, -ă adj. v. mitic
a distruge, a nimici, a prăpădi. 3. a mitropolit m. arhiepiscop
chinui, a suferi, a se zbate. 4. a se mitui vb. a corupe, a şperţui, a
ascunde, a dispărea, a pieri unge
mistuitor, -oare adj. distrugător, mituială f. v. mită
nimicitor, pustiitor, chinuitor, devorant miţă f. codină, smoc, floc
mişca vb. 1. a se deplasa, a se miţos, -oasă adj. flocos, lăţos
duce, a merge, a umbla. 2. a mâna, mixt, -ă adj. compus, amestecat,
a acţiona, a urni, a muta, a clinti, a eterogen, hibrid
clătina, a impulsiona. 3. a se agita, a mixtură f. v. amestec
se răscula. 4. a impresiona, a miza vb. a conta, a se baza, a se
emoţiona, a zgudui, a tulbura bizui, a se încrede
mişcare f. 1. deplasare, plecare, mizer, -ă adj. v. prăpădit
mers, umblet. 2. agitaţie, circulaţie, mizerabil, -ă adj. 1. ticălos, ne­
mernic, abject, josnic, mârşav,
animaţie, forfotă, ’ vânzoleală,
nedemn, netrebnic, infam, păcătos. 2.
furnicare, frământare. 3. acţiune,
jalnic, deplorabil, nenorocit, mizer
curent, dinamică. 4. emoţie, în­
mizericordie f. v. milă
duioşare, afecţiune
mizerie f. 1. sărăcie, lipsuri, nevoi,
mişcător,-oare adj. 1. instabil,
penurie, nevoinţe. 2. dezordine,
mobil, variabil, schimbător. 2.
murdărie. 3. şicane, hărţuieli, necaz,
emoţionant, impresionat, duios, răs-
neplăceri, neajunsuri
colitor, vibrant, tulburător
mladă f. lăstar, mlădiţă, vlastar
. mişcat, -ă a d j emoţionat, tulburat,
mlajă f răchită, salcie
•mpresionat, înduioşat, răscolit
183
mlaştină f băltoacă, mocirlă, m ocoşi vb. a migăli, a (se) ticăi
smârc, rovină (se) moşmoni, a zăbovi
mlădia vb. 1. a se încovoia, a se m od n. fel, chip, manieră, modali­
îndoi, a se înclina. 2. a se adapta, a tate, procedeu, sistem, metodă, stil
se modela, a se modula gen
m lădiat, -ă adj. ondulat modalitate f cale, mijloc, mod
m lădios, -oasă adj. 1. suplu, posibilitate, modru
flexibil, elastic. 2. melodios, plăcut, modă f 1. vogă. 2. comportament,
armonios conduită, purtare. 3. fason, găteală!
m iădiţă f lăstar, mladă, vlăstar, podoabă, ţinută
altoi, odraslă, (fig.) urmaş, copil m odei h. 1. şablon, tipar, calapod,
m lădiu, -ie adj. v. suplu formă, prototip. 2. mostră, probă’,
m lăştinos, -oasă adj. mocirlos, eşantion, specimen. 3. exemplu,
băltos, smârcos, rovinos pildă, paradigmă. 4. manechin
modela vb. a fasona, a forma, a
m oacă f. 1. bâtă, ciomag, măciucă.
2. cap, zglăvoacă, tărtăcuţă. 3. prost, ajusta, a prelucra
redus, cretin modera vb. a micşora, a reduce, a
împuţina, a atenua, a diminua, a
m oale adj. 1. fraged, puhav, in­
slăbi,’a potoli, a înfrâna, a tempera
consistent, flasc. 2. catifelat,
m o d e ra t,-ă adj. 1. micşorat, re­
mătăsos, neted. 3. bleg, indolent,
molatic, mototol, mămăligă, iălâu dus, scăzut. 2. potrivit, accesibil,
convenabil, rezonabil. 3. calm, liniştit,
m oarte f. 1. deces, dispariţie,
potolit, temperat, chibzuit, măsurat,
stingere, pieire, răposare, extincţie,
ponderat, socotit
sucombare, exitus. 2. omor, ucidere,
m odern, -ă adj. nou, recent,
asasinat, crimă, omicid
actual, înnoit
m oaşte f. oseminte, relicve, mu­
m oderniza vb. a înnoi, a renova, a
mie, vestigii
perfecţiona, a aduce ia zi
m o b il,-ă adj. 1. mişcător, volant,
m odest, -ă adj. simplu, umil,
schimbător. 2. (n.) cauză, motiv,
mediocru, neînsemnat, mărunt
pricină, considerent, raţiune, temei
m odestie f. simplicitate, sobrietate,
m ob ilă f. mobilier
mediocritate
m o b ilia r, ~ă adj. mişcător, mobil (1) m odic, -â adj. v. moderat
m o b ilita te f instabilitate, nestator­ m o d ifica vb. a schimba, a preface,
nicie, labilitate a transforma, a reface, a reforma, a
m obiliza vb. a antrena, a aduna, a altera
strânge, a pune în mişcare, a stimula m o dru n. v. chip
m ocan m. v. grosolan m odula vb. 1. a mlădia, a îndoi. 2.
m ocan că f. munteancă, mocăniţă, a întona, a cânta (lent)
ţărancă m o d u la ţie f. intonare, intonaţie,
m ocăit, -ă adj. greoi, încet, adormit modulare, tonalitate
m o cirlă f. 1, noroi, mâl, mlaştină, m ofluz, -ă adj. v. falit
smârc, băltoacă. 2. (fig.) dezmăţ, m o ft n. 1, capriciu, răsfăţ, fason,
viciu, degradare, obscurantism fandoseală, fiţă, nazuri. 2. fieac,
m o c irlo s , -oasă adj. noroios, bagatelă, aiureală
mâlos, mlăştinos, băltos m o fta n g iu m. v. fiecar
m ocârţan, -ă adj. v, bădăran m o ftu ro s , -oasă adj. capricios,
m ocni vb v. ascunde fandosit, ţâfnos, pretenţios, ne­
m o cn it, *ă adj. înăbuşit, înfundat, mulţumit
stătut m ogâldeaţă f. momâie, sperietoare
m ocofan, -ă adj. y. bădăran rrsogorogi vb. v. bâigui

184
mohor n. mei-păsăresc, costrei,
"T * a amăgi- a ademeni, a
bUmohorî vb. a se întuneca, a se prosti 8 mŞela’ 8 PăGăli’ a m,n¥. a
comorî a se înnora, a se închide
momâie f. mogâldeată, uriciune,
P m ohorât,-ă adj. 1. închis,
matahala, sperietoare
nequros, înnorat, plumburiu,
monah m. călugăr, anahoret,
posomorât. 2. trist, supărat, îmbufnat, părinte, ermit
dezolant, posac
monahal, -ă adj. călugăresc, mă­
moină f. 1- dezgheţ. 2. ogor, ţarină
năstiresc, monahicesc
m o jic , -ă adj. bădăran, grosolan,
monarhicesc, -ească adj. v.
obraznic, mârlan, mitocan, ţopârlan, monahal
vulgar monahie f. 1. călugărie,
molar m. măsea
monahism. 2. călugăriţă, maică,
molatic, -ă adj. indolent, bleg, monahă
greoi, molâu, lent, leneş
monarh m. rege, suveran, împărat,
molccm, -ă adj. liniştit, calm, lin,
domn, domnitor
domol, potolit, moderat, uşor
monarhie f. 1. regat, regalitate. 2.
molcomi vb. a astâmpăra, a linişti,
coroană, stăpânire, domnie
a calma, a domoli, a potoli
monarhist, -ă a d j regalist
moldav, -ă adj. moldovean, moldo­
monedă f. ban, piesă, franc, para
venesc
molesta vb. 1. a necăji, a supăra, monoclu n. lornion, (pop.) geam
a indispune. 2. a brutaliza, a insulta monocord, -ă adj. monoton, uni­
moleşeală /: toropeală, sfârşeală, form, inexpresiv
moliciune, lâncezeală, moleşire monolitic, -ă adj. (fig.) unitar,
moleşi vb. v. vlăgui închegat, monolit, solid
molfăi vb. v. morfoli monomanie f. obsesie, manie, psi­
moliciune f. 1. slăbiciune, toro­ hoză
peală, sfârşeală. 2. trândăvie, inerţie, monoton, -ă adj. uniform, banal,
lene anost, plictisitor, searbăd
molimă £ epidemie, epizotie, monstru m. dihanie, pocitanie,
boleşniţâ sluţenie, fiară
molipsi vb. a (se) contamina, a monstruos, -oasâ adj. 1. groaznic,
(se) contagia, a (se) infecta, a con­ urât, hidos, diform, anormal, res­
tracta pingător. 2. crud, rău, bestial, cumplit,
molipsitor, -oare adj. contagios, fioros, oribil, teribil
infecţios, mefitic, epidemic mont n. 1. ciot. 2. rest, rămăşiţă
molitvă f. rugă, rugăciune, închi­ monta vb. 1. a asambla, a îmbina,
nare a împreuna, a reuni. 2, a instala, a
molâu, -ie a d j greoi, bleg, lent, fixa. 3. a înscena, a regiza, a stârni
mototol, zăbavnic, molatic montaj n. asamblare, instalare,
moloz n. gunoi, resturi fixare
momeală f. 1. amorsă, nadă, montan, -ă adj. muntos, alpin,
mârşâ. 2. ademenire, înşelare, min­ alpestru
ciună montă f. împreunare, goană,
moment n. 1. clipă, secundă, gonire
[ninut. 2. dată, termen, punct, stadiu, monumental, -ă adj. grandios,
fazâ. 3, ocazie, prilej, situaţie măreţ, impunător, statuar, maiestos
momentan, -ă adj. 1. temporar, mops m. buldog
trecător, vremelnic, efemer. 2. acum, moral, -ă adj. spiritual, etic, su­
deocamdată fletesc

185
moşmondeală f. v. mocăială
morală f. 1. etică. 2. pildă, în­
moşmoni vb. v. migăli
văţătură, concluzie. 3. dojană, reproş,
moşneag m. v. moş
admonestrare, observaţie
moşnean m. v. băştinaş
moralitate f. cinste, omenie,
corectitudine, etos moşteni vb. a dobândi, a succeda
moraliza vb. a certa, a dojeni, a a primi, a apuca
admonesta, a mustra, a dăscăli, a moştenire f. succesiune, patrimo­
muştrului, a probozi niu, clironomie
moravuri pl. obiceiuri, năravuri, moştenit, -ă adj. ereditar, congeni­
comportament, conduită, deprinderi tal, înnăscut
morbid, -ă adj. anormal, suferind, moştenitor m. urmaş, succesor
patologic erede, clironom
morfoli vb. v. mormăi motan m. pisoi, cotoi, mâţ, mâţoc
morgă f. v. aroganţă motiv n. 1. cauză, pricină, raţiune,
morişcă f. vânturătoare, pârâi- temei, dovadă. 2. pretext, argument',
toare, mulinetă scuză. 3. prilej, ocazie, circumstanţă ’
morman n. grămadă, îngrămădire, motiva vb. a justifica, a îndreptăţi,
masă, movilă, maldăr, strânsură, a scuza, a legitima
troian motivat, -ă adj. justificat, legitim,
mormăi vb. a bolborosi, a fundamentat, îndreptăţit, just, logic,
bombăni, a îngăima, a mârâi, a temeinic
murmura, a îndruga motocel m. ciucure, canaf, ghizdei
mormânt n. 1. cavou, criptă, mototol, -ă adj. v. bleg
sepultură. 2. moarte, deces, dispariţie mototoli vb. v. boţi
mormoloc m. (fig.) v. bleg moţ n. 1, şuviţă, smoc. 2. canaf,
morocăneală f. v. cicăleală ciucure
morocănos,-oasă adj. 1. ursuz, moţat, -ă adj. ţuguiat, ascuţit
acru, posomorât, posac, închis moţăi vb. v. picoti
moroi m. v. nălucă mov, -ă adj. liliachiu, violet, lila
mort, moartă adj. 1. decedat, movilă f. 1. măgură, deluşor. 2.
dispărut, răposat, defect. 2. încre­ grămadă, maldăr, morman
menit, inert, paralizat, nemişcat, mozoli vb. a morfoli, a molfăi, a
ţeapăn. 3. veşted, uscat, trecut mesteca
mortal, -ă adj. ucigător mreajă f. laţ, capcană, cursă, prin-
mortăciune f. stârv, hoit, leş, ca­ zătoare
davru muc n. chiştoc
mortuar, -ă adj. funerar mucalit, -ă adj. hazliu, glumeţ,
morţiş adv. neapărat, negreşit, poznaş, ghiduş, hazos
musai,'obligatoriu mucava f. carton
morvă f. răpciugă, rapăn muced, -ă adj. alterat, mucegăit,
moschee f. geamie, mecet degradat
mosor n. bobină mucegai n. 1. mucezeală, muşiţă,
mostră f. probă, eşantion, model, gunoi. 2. lâncezeală, lene, degradare
specimen mucenic, -ă adj. martir, sfânt
moş m. moşneag, bătrân, unchiaş, mucenicie f. martiriu, suferinţă,
bunic, strămoş chin, crucificare
moşi vb. v. migăli
mucezi vb. a mucegăi, a se altera,
moşie f. 1. latifundiu, domeniu, a se strica. 2. (fig.) a lâncezi, a lenevi
posesiune, moştenire. 2. ţară, patrie
muchie f. 1. dungă, margine, cant.
moşier m. latifundiar, (mare) pro­
2. creastă, coamă, clinţ, pantă,
prietar, bogătaş
povârniş, culme, spinare, pripor
186
m u c o s , -oasă adj. cleios, vâscos,
(se) frământa, a se zbuciuma, a (se)
gelatinos căzni, a obosi
mufă f manşon
muncit, -ă adj. 1. lucrat, cultivat. 2.
muget n. răget, urlet
agonisit, adunat, strâns, realizat,
muia vb. 1- a uda> a umezi, a câştigat. 3. chinuit, frământat, trudit,
înmuia. 2. a se moleşi, a slăbi, a obosit
vlăgui, a se blegi. 3. a atenua, a
muncitor, -oare adj. activ, harnic,
calma, a linişti vrednic, silitor, zelos, (s.) lucrător
muieratic, -ă adj. afemeiat
municipiu n. oraş (mare)
muiere f. 1. femeie. 2. nevastă,
munificenţă s. f (rar) v. dărnicie
soţie
muniţie f. armament
mula vb. a contura, a reliefa, a evi­
denţia munte m. masiv
mulge vb. (fig.) a exploata, a pro­ mura v b A .a acri. 2. (fig.) a se uda
fita, a extorca murături pl. acrituri
mult,-ă adj. 1. numeros, în canti­ murdar,-ă adj. 1. nespălat, jegos,
tate, bogat. 2. intens, tare, puternic. soios, slinos, îngălat. 2. josnic, mize­
3. lung, îndelungat, întins, vast rabil, necinstit, necurat, infam,
multilateral, -ă adj. complex, poli­ mârşav, trivial, necioplit
valent murdări vb. 1. a păta, a mânji, a
multiplica vb. a înmulţi, a mări, a îngăla, întina. 2. a înjosi, a compro­
spori, a augmenta, a creşte mite, a profana, a pângări, a necinsti
multiplu, -ă adj. felurit, divers, nu­ murdărie f. 1. jeg, mizerie,
meros, variat bălăcărie, impuritate. 2. josnicie,
multitudine f. mulţime, pluralitate, abjecţie, degradare, mişelie, infamie
câtime murg, -ă adj. brun, castaniu-închis
mulţime f. 1. gloată, ceată, muri vb. 1. a deceda, a se stinge,
grămadă, lume, colectivitate, masă, a răposa, a se prăpădi, a sfârşi, a su­
obşte, norod, popor, puhoi. 2. număr, comba, a da ortul popii, a-şi da sufle­
sumedenie, cantitate, potop tul. 2. a se usca, a se veşteji
mulţumesc! interj, mersi, mulţam muribund, -ă adj. agonizant, muri­
mulţumi vb. 1. a fi recunoscător. 2. tor
a satisface, a împăca, a îndestula, a muritor, -oare m. f. om, fiinţă, făp­
răsplăti. 3. a accepta, a admite, a tură, pământean
consimţi murmur n. freamăt, susur, ru­
mulţumire f. 1. gratitudine, moare, zumzet
mulţumită, mulţam. 2. satisfacţie, murmura vb. 1. a şopti, a bâigui, a
bucurie, plăcere, desfătare boscorodi, a bolborosi, a bombăni. 2.
mulţumit, -ă adj. v. satisfăcut a crâcni, a cârti, a mormăi. 3. a
mulţumită prep. datorită, graţie susura, a fremăta
mulţumitor, -oare adj. satis­ murui vb. v. lipi
făcător, corespunzător, acceptabil, musafir m. oaspete, invitat, vizita­
suficient tor
mumie f. moaşte musai adv. v. neapărat
muncă f. 1. lucru, activitate, muscat adj. tămâios, busuioc
treabă, îndeletnicire, ocupaţie, muscoi m. bondar, bărzăun
travaliu. 2. caznă, chin, efort, trudă,
musti vb. a zemui
strădanie, calvar
mustos, -oasă adj. suculent,
munci vb. 1. a lucra, a activa, a
Produce, a crea. 2. a (se) chinui, a zemos

187
mustra vb. a dojeni, a certa, a a schimba, a transfera. 3. a amâna, a
dăscăli, a moraliza, a muştrului, a modifica
beşteli mutalău m. v. prostănac
mustrare s. f. 1. ceartă, dojană, re­ muteşte adv. tainic, discret, pe
proş, morală, observaţie. 2. căinţă, tăcute, fără vorbă
regret, remuşcare, penitenţă
mutila vb. a schilodi, a sluţi, a
musulman, -ă adj. islamic, ma­ estropia, a ciungi, a desfigura
homedan
m utilat,-ă adj. 1. schilodit, es­
muşamaliza vb. a cocoloşi, a aco­
tropiat, sluţit. 2. invalid, beteag
peri, a ascunde (adevărul)
mutism n. tăcere, muţenie, per­
muşcător, -oare adj. (fig.) caustic,
plexitate, încremenire
ironic, sarcastic
muşcătură f. îmbucătură, dumicat mutră f. chip, figură, faţă, obraz,
înfăţişare, aer, fizionomie
muşchi m. lichen
muşeţel m. romaniţă mutual, -ă adj. reciproc
muşina vb. (reg.) v. mirosi muţenie f. tăcere, muţeală,mutism
muşteriu m. client, cumpărător muzical, -ă adj. melodios, melodic,
muştrului vb. v. certa cantabil, simfonic
muşuroi n. moviliţă, furnicar muzicalitate f. armonie, melodie,
m u t,-ă adj. 1. tăcut, încremenit, simfonie
perplex. 2. tainic, ascuns, tăinuit. 3. muzică f. 1. cântec, melodie, com­
posac, morocănos, taciturn, ursuz. 4. poziţie, melopee. 2. fanfară, capelă.
prost, nătâng, bleg, cretin 3. (fig.) scandal, tapaj, tărăboi
muta vb. 1. a mişca, a deplasa, a muzicuţă f. 1. armonică. 2.
clinti, a strămuta. 2. a abate, a devia, camerton. 3. (depr.) gură, vorbărie
na! interj, poftim!, ţine!, ia! nartex n. pronaos, tindă
nabab m. prinţ, bogătaş nasture m. bumb
nacru n. sidef naş m. nănaş, nun
nadă f. 1. momeală, amorsă. 2. naşte vb. 1. a da viaţă, a da
(fam.) ispită, tentaţie, amăgire, cursă. naştere, a veni pe lume, a face pui, a
3. înăditură, legătură rodi, a prăsi, a fiinţa. 2. a cauza, a
naft n. petrol, ţiţei declanşa, a dezlănţui, a genera, a
nagâţ m. ciovică, bibic isca, a provoca, a pricinui, a stârni. 3.
naiadă f. nimfă, zână, rusalcă, a apărea, a se ivi, a se forma
sânziană naştere f. 1. facere, apariţie, par-
naiba f. dracul, satana, aghiuţă, turiţie, fiinţare, procreaţie. 2. geneză,
necuratul, diavolul, scaraoţchi origine, obârştie, provenienţă, sursă
naiv,-ă adj. 1. credul, pueril, in­ natantol, -oală adj. v. nerod
genuu, inocent, candid. 2. neştiutor, nataţîe f. înot
ageamiu, prost nativ,-ă adj. 1. înnăscut, natural,
naivitate f. 1. candoare, inocenţă, congenital, firesc. 2. curat, pur, ne­
ingenuitate, credulitate, nevinovăţie, falsificat
simplitate. 2. neştiinţă, ignoranţă, natriu n. sodiu
stupiditate, prostie natural, -ă adj. 1. elementar, firesc,
namilă f v. matahală curat, pur, nativ. 2. frust, genuin, ne­
nană f. v. femeie amestecat, necorupt, neprefăcut. 3.
nandralău m. v. haimana simplu, spontan, normal, obişnuit,
nap m. sfeclă comun. 4. cert, sigur, precis, ne­
nara vb. v. povesti îndoielnic, absolut
narator m. povestitor naturaleţe f. simplitate, sponta­
naraţiime f povestire, istorisire, neitate, firesc, dezinvoltură, degajare
datare, expunere natură f. 1. realitate, univers, me­
narcisă f ghiocel, cocoară, diu, viaţă, lume. 2. fire, temperament,
Zarnacadea caracter. 3. calitate, esenţă, însuşire.
preoţie n. stupefiant, drog 4. fel, gen, soi, sort, specie, categorie
ar9hilea f (înv.) lulea naţional, -ă adj. etnic, popular

189
etnie, popor năluci vb. v. părea
naţionalitate f. neam, nămete m. troian,
neam, naţie, roorman
naţiune m. popor, grămadă
nămol n. 1. mâl, noroi, mocirlă o
n°naufragia vb. a eşua, a se cufunda
morman, maldăr, grămadă ' Z'
nămoli vb. v. împotmoli
(° naufragiu n. eşuare, scufundare
nămolos, -oasă adj. mocirlos
(fig.) eşec, faliment noroios, mâlos, bâhnos
nautic, -ă adj. acvatic, marin
navă f 1. vapor, vas, corabie, bas­ năpastă f. nenorocire, belea
timent. 2. rachetă . pacoste, necaz, calamitate, bucluc’
n o n lo n o r o î n n i r r ă t i iră
navetă f. 1. suveică. 2. cârlig, igliţa
naviga vb. 1. a pluti. 2. a zbura năpădi vb. a împresura, a cuprin­
navigator m. corăbier, marinar, de, a înconjura, a cotropi, a invada, a
pilot călca, a se năpusti
navigaţie f. cabotaj năpăstui vb. a prigoni, a oropsi, a
nazuri n. p i capricii, năbădăi, persecuta, a asupri, a împila, a
mofturi, toane, fandoseli, fasoane, fiţe oprima, a exploata
năbădăi f. p i 1. nazuri, capricii, năpăstuit, -ă adj. v. asuprit
mofturi, toane, fasoane, fiţe. 2. furie, năpârcă f. 1. viperă, aspidă. 2.
pornire, mânie (fig.) răutate, venin, otravă
năbădăios,-oasă adj. 1. su­ năprasnic, -ă adj. 1. neaşteptat,
părăcios, iritabil, irascibil, ţâfnos, imprevizibil, fulgerător, neprevăzut,
arţăgos, capricios, certăreţ. 2. subit, brusc, izbitor. 2. năvalnic, im­
repezit, iute, violent, nărăvaş, furios, petuos, aprig, nestăpânit, violent,
mânios, pornit, aprins furtunos, tumultuos, clocotitor, .furios,
năboi vb. v. năvăli învolburat. 3. îngrozitor, cumplit,
năbuşeală f. v. zăduf groaznic, teribil, crud, feroce
năbuc n. piele (întoarsă), antilopă năpusti vb. a năvăli, a tăbărî, a da
năbuşi vb. v. sufoca buzna, a se repezi ,a se arunca, a
năclăi vb. 1. a murdări, a unge, a cotropi
păta, a mânji. 2. a coagula, a se nărav n. 1. obicei, deprindere,
închega, a se întări apucătură, învăţ, obişnuinţă, compor­
nădăjdui vb. v. spera tare. 2. cusur,’ meteahnă, patimă,
nădejde f. speranţă, încredere, viciu, neajuns
credinţă nărăvaş, -ă adj. nedomolit, năbădios,
năduf n. 1. zăuşeală, zăduf, arşiţă, focos, rău, nestăpârlit
caniculă. 2. sufocare, înecăciune, nărui vb. v. dărâma
asfixiere. 3. ciudă, necaz, mânie, năsălie f. targă, pat
pornire
născare f. naştere
năduşeală f. 1. zăduf, dogoare, Născătoarea f. Preacurata,
arşiţă, zăpuşeală. 2. sudoare, transpi­
raţie Fecioara Maria, Maica Domnului
născoceală f. v. minciună
năduşi vb. 1. a transpira, a asuda
născoci vb. 1. a descoperi, a in­
2. a se sufoca, a se asfixia, a se
îneca venta, a plăsmui, a concepe, a iscodi.
2. a scorni, a urzi, a minţi, a înşela, a
năduşitor, -oare adj. v. sufocant
năframă f. v. basma denatura, a mistifica
năstav n. v. îmbold
nălucă f. 1. arătare, fantomă, ve­
denie, stafie, nălucire, năzărire fan­ năstruşnic,-ă adj. 1. grozav, ex­
tasmă, năzăreală, halucinaţie 2 traordinar, straşnic, formidabil. 2.
iluzie, himeră, ficţiune bizar, ciudat, straniu, excentric,
original, singular
190
nătăfleţ, -eaţă adj. bleg neadevăr n. v. minciună
nătărău adj. v. prost neadormit,-ă adj. 1. treaz,
nătâng, -ă a d j v. bleg deştept, (fig.) atent. 2. activ, harnic,
n ă u c , -ă 1* zăpăcit, buimac, energic, vrednic, neobosit
aiurit, bezmetic, hăbăuc, capiu, per­ neajuns n. 1. neplăcere, necaz,
plex.' 2. netot, prost, bleg, nătâng, supărare, belea, bucluc, pacoste,
prostănac, nerod, stupid incovenient, dificultate, obstacol. 2.
năuci vb. a ului, a uimi, a dez­ defect, cusur, deficienţă, scădere,
orienta, a buimăci, a zăpăci lipsă, imperfecţiune, meteahnă,
năucit, -ă a d j v. năuc carenţă, deficit
năvală f. cotropire, atac, asalt, neajutorat,-ă adj. 1. nepriceput,
năpustiră, tăbărâre, invazie, năpădire neîndemânatic, stângaci, nevolnic,
năvalnic,-ă adj. 1. furtunos, im­ ageamiu. 2. sărac, nevoiaş, sărman,
petuos, aprig, violent, furios^ debor­ pauper, lipsit, mizer
dant, tumultuos, nestăvilit, intens. 2. nealterat, -ă adj. v. curat
impulsiv, agresiv, coleric, eruptiv neam n. 1. popor, naţiune, norod,
năvăli vb. 1. a tăbărî, a ataca, a etnie. 2. seminţie, clan, familie, viţă,
asalta, a invada, a cotropi, a călca, a stirpe. 3. rudă, rubedenie. 4. specie,
năpădi, a da năvală. 2. a copleşi, a soi, gen, varietate, fel, categorie,
învălui, a îneca, a inunda, a acoperi. clasă, tip
3. a ţâşni, a izbucni, a răbufni, a neamestecat, -ă adj. v. pur
erupe,’ a azvârli. 4. a se îmbulzi, a se neamţ m. v. german
înghesui, a se îngrămădi, a se neant’ n. 1. nefiinţă, inexistenţă,
aglomera nimic. 2. abis, hău, prăpastie, gol, vid
năvălire /: v. invazie neaoş, -ă a d j 1. băştinaş, autoh­
năvălitor m. v. cotropitor ton, indigen, localnic, get-beget. 2.
năvod n. plasă autentic, adevărat, veritabil, curat,
năvodar m. pescar original
năzăreală f. v. nălucă neapărat adv. desigur, negreşit,
năzări vb. a i se părea, a i se nă­ categoric, cert, neîndoielnic, indiscu­
luci, a-l apuca, a-i căşuna, a-i veni tabil, indubitabil
năzărire f. v. nălucă nearticulat, -ă adj. v. neclar
năzbâtie f. poznă, ştrengărie, neascultare f. v. nesupunere
şotie, năzdrăvănie, ghiduşie, boro­ neasemuit, -ă adj. minunat, ne­
boaţă, farsă, drăcie întrecut, extraordinar, incomparabil,
năzdrăvan,-ă adj. 1. neobişnuit, unic
ciudat, extraordinar, magic, minunat, neastâmpăr n. 1. zburdălnicie,
fermecat, vrăjitoresc. 2. hazliu, voioşie, vioiciune. 2. nelinişte, impa­
ghiduş, mucalit, poznaş, glumeţ, cienţă, agitaţie, nerăbdare, febrilitate
vesel. 2. poznă, ispravă, şotie, farsă, neastâmpărat -ă adj. 1. neliniştit,
ghiduşie, comedie, glumă agitat, impacientat, nervos, nepotolit.
năzui vb. a aspira, a ţinti, a tinde, a 2. zglobiu, zburdalnic, zvăpăiat,
râvni, a dori, a jindui, a spera nebunatic, jucăuş
năzuinţă f. v. aspiraţie neaşteptat, -ă adj. neprevăzut, im­
năzuros, -oasă adj. v. mofturos previzibil, subit, brusc, deodată
nea1 f. zăpadă, omăt, ninsoare neaşteptat adv. grozav, foarte, ex­
nea2 m. v. nene trem
neabătut, -ă adj. neclintit, con­ neatent, -ă adj. distrat, absent,
secvent, ferm, hotărât, dârz, decis, căscat, aiurit, visător, aerian
neşovăitor, intransigent, inflexibil neatins, -ă adj. întreg, intact,
neaccentuat adj. aton, surd teafăr, nevătămat, nelovit

191
n eatârn are f. independenţă, necăutat, -ă adj. natural, firesc,
autonomie, suveranitate, libertate degajat, spontan, simplu
neavenit, -ă adj. v. nul necercetat, -ă adj. necunoscut,
nebiruit, -ă adj. imbatabil, invincibil, neexplorat, virgin, neatins
neînvins, neînfrânt, nesupus necesar, -ă adj. trebuincios, indis­
nebulos,-oasă adj. 1. ceţos, pensabil, folositor, util, neapărat
pâclos, neguros. 2. neclar, vag", con­ necesita vb. a pretinde, a cere, a
fuz, nelămurit, neînţeles reclama, a solicita, a impune, a im­
n ebu n ,-ă adj. 1. smintit, alienat, plica
dement, ţicnit, bezmetic, capiu, des­ necesitate f. trebuinţă, cerinţă, ne­
creierat, zălud. 2. nesocotit, nesăbuit, voie, imperativ, obligaţie
necugetat, neprevăzător, imprudent. nechemat, -ă adj. v. nepriceput
3. nebunatic, zglobiu, zvăpăiat, nechibzuinţă f. nesocotinţă, ne-
neastâmpărat, exaltat. 4. aprig, cugetare, imprudenţă, necumpătare,
furios, aprins, turbat, violent, apucat, uşurinţă
vehement
nechibzuit, -ă adj. nesocotit
nebunatic, -ă adj. v. neastâmpărat
necinste f. 1. dezonoare, ocară,
nebunesc, -ească adj. necugetat,
ruşine, înjosire, ofensă, jignire. 2,
nesocotit, nechibzuit, necumpătat,
incorectitudine, reacredinţă, perfidie,
imprudent, nesăbuit, neprevăzător,
înşelare
prostesc, inconştient
necinsti vb. 1. a dezonora, a
nebuneşte- adv. 1. orbeşte,
defăima, a înjosi, a insulta, a ofensa,
prosteşte, demenţial. 2. excesiv,
a jigni, a murdări. 2. a batjocori, a
peste măsură, nesocotit
viola, a silui. 3. a profana, a pângări,
nebunie f. 1. sminteală, demenţă,
a terfeli, a spurca
alienaţie, căpială, ţicneală. 2.
n e c in s tit,-ă adj. 1. dezonorat,
nesocotinţă, rătăcire, ’nechibzuinţă,
violat, siluit, pângărit, profanat. 2.
imprudenţă, aberaţie, absurditate,
incorect, neonest, ilegal
nesăbuinţă. 3. năzbâtie, poznă,
boroboaţă, prostie necioplit, -ă adj. necizelat, gro­
necaz’ /'?. 1. neajuns, belea, bucluc, solan, brutal, nepoliticos, necrescut,
supărare, pacoste, impas, pocinog, neşlefuit
dificultate, păs, anaghie, suferinţă, neciviîizat, -ă adj. v. primitiv
nevoie. 2. furie, ciudă, pornire, mânie, necizelat, -ă adj. v. necioplit
pică, năduf, obidă neciteţ, -eaţă adj. v. indescifrabil
necăji vb. 1. a supăra, a indispune, neclar, -ă adj. v. nelămurit
a amărî, a mâhni, a întrista, a face n e c lin tit,-ă adj. 1. nemişcat, imo­
sânge rău. 2. a şicana, a sâcâi, a bil, rigid, stabil, încremenit. 2.
tachina, a cicăli, a agasa, a bate la neschimbat, statornic, ferm, constant,
cap. 3. a mânia, a înfuria, a enerva, a nestrămutat
scoate din sărite. 4. a se sili, a osteni, n e c o n d iţio n a t,-ă adj. 1. neprecu­
a se căzni, a se sforţa, a se frământa, peţit, absolut, total, neîngrădit. 2.
a se canoni, a se strădui categoric, ferm, hotărât, net, cert
n e c ă jit,-ă adj. 1. supărat, amărât, neconsolat, -ă adj. v. nemângâiat
mâhnit, abătut, indispus, trist. 2. neco n te n it adv. continuu, neînce­
sărac, nevoiaş, lipsit, mizer, pauper, tat, n e în tre ru p t, n ecurm at,
calic permanent, veşnic, întruna, neostoit,
necălcat, -ă adj. 1. neumblat, nepregetat, mereu, susţinut
nestrăbătut. 2, mototolit, şifonat, boţit necontestat, -ă adj. recunoscut,
necăsătorit, -ă adj. burlac, celi­ evident, sigur, cert, hotărât, ne­
batar, cavaler, holtei, flăcău, becher îndoielnic

192
necopt,-coaptă adj. 1. crud, nedomolit, -ă adj. aprig, nepotolit,
matur. 2. tânăr, minor, nevârstnic năvalnic, înverşunat, nestăpânit,
1 necorespunzător,-oare adj. ne­ nestăvilit
convenabil, nefavorabil, inacceptabil nedorit, -ă adj. nepoftit, inoportun,
necredincios, -oasă adj. 1. infidel, indezirabil
nesincer, viclean, perfid. 2. păgân, nedrept, -eaptă adj. nejust, eronat,
ateu, raţionalist, indiferent greşit, inexact, injust, incorect, ilegal
necredinţă f. infidelitate, trădare, nedreptate f. 1. strâmbătate, in­
perfidie justiţie, năpăstuire, inechitate. 2. asu­
necrescut, -ă adj. v. necioplit prire, împilare, exploatare
necrezut, -ă adj. v. incredibil nedreptăţi vb. a persecuta, a ur­
necrofor m. gropar gisi, a năpăstui, a prigoni, a oprima, a
necropolă f. cavou, criptă, mauso­ împila, a exploata
leu nedumeri vb. a uimi, a ului, a sur­
necropsie f. autopsie prinde, a încurca, a deruta, a
necroză f. cangrenă, putrezire, in­ dezorienta, a zăpăci
fecţie nedumerit, -ă adj. v. nelămurit
necruţător, -oare adj. neiertător, nefast, -ă adj. dăunător, nefericit,
neîndurător, nemilos, intolerant, in­ nenorocos, rău, funest, nefavorabil
transigent, aspru, crud, aprig, acerb, nefavorabil, -ă adj. v. defavorabil
feroce, dur nefericire f. 1. năpastă,nenorocire
necugetare f. v. imprudenţă necaz, pacoste, belea, nenoroc. 2.
necugetat, -ă adj. nechibzuit, im­ sărăcie, mizerie, decădere, ticăloşie
prudent, ilogic, iraţional, nebunesc nefericit, -ă adj. v. nenorocit
necum adv. 1. deloc, nicidecum, nefertil, -ă adj. v. neroditor
nicicum. 2. darămite, dar nefiinţă f. neant, abis, inexistenţă
necumpănit, -ă adj. nechibzuit nefiresc, -ească adj. nenatural,
necumpătat, -ă adj. v. nesocotit anormal, contrafăcut, mistificat,
necunoscut,-ă adj. 1. neştiut, as­ alterat
cuns, tainic, anonim. 2. necercetat, nefolositor, -oare adj. v. inutil
nepătruns, neexplorat, neînvestigat nega vb. tăgădui, a dezminţi, a
necuprins, -ă adj. imens, infinit, contesta, a renega, a contrazice, a nu
nesfârşit, nelimitat, nemăsurat admite, a nu recunoaşte, a anula
necurat, -ă adj. v. murdar negare f. v. tăgadă
necuratul m. dracul, satana, negaţie f. 1. refuz, respingere, in­
diavolul, naiba, scaraoţchi, aghiuţă firmare. 2. dezminţire, contestare,
necurăţenie f. v. murdărie tăgadă, renegare, dezicere
necurmat, -ă adj. v. necontenit negativ, -ă adj. nefavorabil,
necuviincios, -oasă adj. obraznic, dăunător, distructiv, obstrucţionist,
insolent, impertinent, neruşinat, neo­ ostil
brăzat, necrescut, indecent neghiob, -oabă adj. v. nerod
necuviinţă f. v. obrăznicie neghiobie f. 1. nerozie, tâmpenie,
necuvântător n. animal, vită, dobi­ stupiditate. 2. stângăcie, nepricepere,
toc neîndurare, prostie
nedefinit, -ă a d j v. nelămurit negândit, -ă adj. v. neaşteptat
nedemn, -ă adj. v. josnic neglija vb. a omite, a uita, a
nedesluşit, -ă adj. v. nelămurit ignora, a nesocoti, a delăsa, a trece
nedespărţit, -ă adj. unit, legat, cu vederea
strans, inseparabil, solidar neglijabil, -ă adj. neînsemnat,
nedesminţit, -ă a d j v. consecvent mărunt, mic, neimportant, banal

193
neîm plinit,-ă adj. 1. ned
neglijent,-ă adj. 1. nepăsător,
necopt, nedesăvârşit, crud ° tat
delăsător, apatic, indolent. 2. dezor­ nesatisfăcut, neterminat 2.
donat, neîngrijit, îngălat, şleampăt neînceput, -ă adj. întreq nPar
neglijenţă f 1. nepăsare, indo­ intact, virgin y’ neaH
lenţă, delăsare, apatie, indiferenţă. 2. neîncetat adv. v. continuu
neîhgrijire, dezordine, incurie
neînchipuit adv. necrezut, gr02a,
negocia vb. a trata, a discuta, a
incredibil, nespus, extrem ’ aV'
trafica, a parlamenta neîncrezător, -oare adj. v. bănuitor
negocieri f. pl. tratative, con-
neîndemânatic, -ă adj. v . ne
ciabule, convorbiri priceput
negoţ n. 1. negustorie, comerţ. 2.
neîndoielnic, -ă adj. v. sigur
marfă, produse
negrăit, -ă adj. 1. nespus, nerostit, neîndoios, -oasă adj. v. sigur
inexprimabil, indicibil. 2. grozav, neînduplecat, -ă adj. v. dârz
extraordinar, formidabil, excepţional, neîndurat, -ă adj. v. nemilos
deosebit neînfricat, -ă adj. v. curajos
negreşit adv. fireşte, bineînţeles, neînfrânt, -ă adj. v. invincibil
desigur, sigur, neîndoielnic, cert, neînsemnat, -ă adj mic, mărunt,
neapărat, cu siguranţă neglijabil, minor, modest, insignifiant’
negricios, -oasă adj. brunet, derizoriu, prizărit, meschin
oacheş, brun, negruţ neînsufleţit, -ă adj. v. mort
negru,-neagră adj. 1. oacheş, neîntârziat adv. v. imediat
brunet, negricios. 2. întunecat, în­ neîntrecut, -ă adj v. unic
tunecos, obscur, sumbru neîntrerupt, -ă adj. v. continuu
negură f. 1. ceaţă, pâclă. 2. neînţelegere f. ceartă, discordie,
obscuritate, beznă, întuneric, în­ disensiune, controversă, divergenţă,
tunecime dezacord, conflict, vrajbă, zâzanie,
neguros,-oasă adj 1. ceţos, dispută, dezbinare, sfadă, litigiu, gâl-
pâclos, înnegurat. 2. întunecat, ceavă, harţă
întunecos, obscur. 3. confuz, haotic, neînţeles, -easă adj. 1. inex­
neclar, încurcat. 4. trist, posomorât, plicabil,’ enigmatic, tainic, misterios.
întunecat, încruntat 2. confuz, neclar, nelămurit,
negustor m. comerciant, vânzător nedesluşit, nedefinit
negustorie f. 1. negoţ, comerţ. 2. nelămurit -ă adj neclar, confuz,
afacere, tranzacţie încurcat, neînţeles, imprecis, incert,
nehotărâre f. ezitare, şovăială, in­ nebulos, vag, haotic, nedesluşit,
decizie, pregetare, nesiguranţă
nedefinit
nehotărât, -ă adj. v nesigur
neică m. v. nene nelegiuire f. v. fărădelege
nelegiuit, -ă adj. v. mârşav
neiertat, -ă adj. oprit, interzis,
permis, neîngăduit, neadmis nelimitat, -ă adj. imens, nemăsu­
rat, infinit, colosal, nemărginit, necu­
neiertător, -oare adj. v. necruţă
prins, nesfârşit, neţărmurit, enorm,
neisprăvit, -ă adj. v. netrebnic
neistovit, -ă adj. 1. neobosit, ini fantastic, uriaş ,
gabii, inepuizabil. 2. interminc nelinişte f. îngrijorare, agitaţie, u
nesfârşit, continuu, infinit burare, frământare, neastâmpăr,
neîmpăcat,-ă adj. 1. nemulţu mere, impacienţă, frică, zbucium
nesatisfăcut, descumpănit. 2. îndâ neliniştit, -ă adj. v. frământat
aprig, înverşunat, neînduplecat, nelipsit, -ă adj. v. prezent
lent, nepotolit nemaiauzit, -ă adj v. ne
pomenit
194
nemaiîntâlnit, -ă adj. v. nemai­ nenorocos, -oasă a d j 1. nefericit,
pomenit rău, nefast. 2. ghinionist, păgubos
nemaipomenit,-ă adj. 1. extraor­ nenufar m. nufăr
dinar, unic, nemaivăzut, fenomenal, nenumărat, -ă adj. incalculabil, in­
nemaiauzit, nemaiîntâlnit, neobişnuit. finit, colosal, imens, nesfârşit
2. grozav, enorm, imens, uimitor neobişnuit, -ă adj. deosebit, ex­
nemărginire f. v. infinit cepţional, anormal, nefiresc, insolit,
nemărginit, -ă adj. infinit, nelimitat, bizar, năstruşnic, singular, excentric,
imens, nesfârşit, incom ensurabil, fantastic
neţărmurit neobosit,-ă adj. 1. activ, harnic,
nemăsurat, -ă adj. v. nelimitat laborios, silitor, neostenit. 2. perse­
nemernic, -ă adj. v. ticălos verent, stăruitor, neîntrerupt, necon­
nemernicie f. mârşăvie, josnicie, tenit, continuu
ticăloşie, infamie, netrebnicie, neobrăzare f. v. obrăznicie
nelegiuire neobrăzat, -ă adj. v. obraznic
nemeş m. v. nobil neodihnit, -ă adj. activ, neobosit,
nemijlocit, -ă adj. v. direct infatigabil, neistovit, neostoit
neofit, -ă adj. v. începător
nemilos, -oasă adj. v. crud
neolatin, -ă adj. romantic, roman,
nemişcare f. neclintire, imobilitate,
fixitate, încremenire, înlemnire latin
neologism n. termen nou, cuvânt
nemişcător, -oare adj. v. imobil
recent
nemâncat, -ă adj. v. flămând
neomenesc, -ească adj. v. inuman
nemângâiat, -ă adj. întristat, de­
neomenos, -ească adj. cumplit,
zolat, mâhnit, deprimat, neconsolat,
inuman, ticălos, primitiv, necivilizat,
nealinat, trist
dur, barbar, aspru
nemulţumi vb. v. supăra
neoplasm n. cancer, tumoare
nemulţumire f. supărare, mâhnire, (malignă), rac
indispoziţie, neplăcere, neajuns, in­ neorganic, -ă adj. anorganic
convenient, necaz
neostenit, -ă adj. v. neobosit
nemulţumit, -ă adj. v. indispus neostoit, -ă adj. v. neostenit
nemurire f. 1. veşnicie, vecie, nepământean, -ă adj. v. supra­
eternitate, perpetuitate, supravieţuire. natural
2. glorie, faimă, mărire, onoare nepărtinitor, -oare adj. v. imparţial
nemuritor,-oare adj. 1. nepieritor, nepăsare f. indiferenţă, delăsare,
veşnic, etern, sempitern, durabil. 2. pasivitate, dezinteres, lenevie, inerţie,
celebru, faimos, reputat, vestit, re­
nesimţire, tembelism, indolentă,
numit - pasivitate
nene m. v. bade * nepăsător, -oare adj. apatic, tem­
nenoroc n. nefericire, neşansă, bel, delăsător, indiferent, nesimţitor,
necaz, ghinion, belea nesimţit, flegmatic, insensibil
nenoroci vb. v. neferici nepătat, -ă adj. v. curat
nenorocire f. 1. nefericire, nepătruns,-ă adj. 1. nestrăbătut,
nenoroc, năpastă, pacoste, belea, impenetrabil, dens, compact. 2. (fig.j
necaz, n e p l ăc e r e , bucl uc, tainic, misterios, neînţeles, obscur,
încurcătură, neajuns. 2. calamitate, necunoscut
potop, dezastru, catastrofă nepereche adj. 1. impar, fără sot.
nenorocit, -ă adj. 1. nefericit, 2. unic, excepţional, fără egal
nenorocos, năpăstuit, sărman, mizer, nepieritor, -oare adj. v. nemuritor
nevoiaş, mişel. 2. dezolat, trist, de­ neplăcere f 1. dezgust, silă,
primat, jalnic, tragic
scârbă, repulsie, aversiune. 2. necaz,’

195
neajuns, nemulţumire, belea, bucluc, neregularitate f. 1. abatere
pacoste, impas ’ deviere, eroare, greşeală. 2. ondu-
neplăcut, -ă adj. rău, dezagreabil, laţie, sinuozitate, accident, iregulari­
respingător, supărător, displăcut, tate
antipatic, dezgustător, infect, scârbos neregulat adv. rar, uneori, spo­
nepoftit, -ă adj. v. nechemat radic, întâmplător, din când în când
nepotism n. favoritism, protecţie, neregulă f. 1. dezordine, neorân­
concesie, favoare duială, răvăşeală, harababură, de­
nepotolit, -ă adj. 1. neastâmpărat, bandadă. 2. abatere, eroare, inexacti­
neliniştit, nebunatic, zvăpăiat, tate, deviere
zburdalnic. 2. nestins, neîmpăcat, nerod, -oadă adj. v. prost
aprig, vajnic, înverşunat, îndârjit, nerozie f. prostie, neghiobie,
furtunos, pornit inepţie, nătângie, imbecilitate, (fig.)
nepotrivire f. neconcordanţă, anti- boroboaţă, poznă, năzbâtie, nebunie
monie, contradicţie, disonanţă, neruşinare f. necuviinţă, imperti­
dezacord, neasemănâre, incongruenţă nenţă, obrăznicie, nesimţire, inso­
nepotrivit,-ă adj. 1. deplasat, lenţă, neobrăzare, indecenţă, vulgari­
inoportun, vătămător, neprielnic, ne­ tate
favorabil, impropriu, inadecvat
neruşinat, -ă adj. v. necuviincios
neprecupeţit, -ă adj. v. necon­
diţionat nervi m. pl. 1. enervare, su­
rescitare, iritare, agitaţie, nervozitate.
nepregetat, -ă adj. v. neobosit
2. dinamism, energie, vigoare
nepretenţios, -oasă adj. v. modest
nepreţuit, -ă adj. 1. valoros, nervos, -oasă adj. 1. nestăpânit,
preţios. 2. scump, drag, iubit irascibil, iritabil, repezit, nevricos. 2.
neprevăzut, -ă adj. v. neaşteptat mânios, pornit, iritat, surescitat, ener­
nepricepere f. v. ignoranţă vat, scos din fire. 3. dinamic, energic,
nepriceput,-ă adj. 1. neştiutor, vioi, vivace, viguros
ignorant, incapabl, incompetent, nervozitate f. 1. enervare, iritare,
neîndemânatic, neghiob, ageamiu, surescitare, irascibilitate. 2. ne­
neisprăvit. 2. nelămurit, obscur, răbdare, neastâmpăr, impacienţă,
inexplicabil, neînţeles încordare, înfrigurare, tensiune,
nepricopsit, -ă adj. v. sărac febrilitate, nelinişte
nervură f. 1. vână, striaţie. 2.
neprihărit, -ă adj. v. pur
dungă, ieşitură, mulură
neputincios,-oasă adj. 1. inca­
nesaţ n. v. lăcomie
pabil, nepriceput, ageamiu. 2. slab,
nevolnic, neajutorat, bicisnic, nesăbuinţă f. v. nechibzuinţă
nevoiaş. 3. suferind, bolnav, infirm, nesăbuit, -ă adj. v. imprudent
schilod, vlăguit npsărat, -ă adj. v. searbăd
neputinţă f. 1. incapacitate, para­ ijiesătul, -ă adj. v. lacom
lizie, imposibilitate. 2. slăbiciune, neschimbat, -ă adj. v. statornic
suferinţă, boală, nevolnicie nesecat, -ă adj. neistovit, inepui­
nerăbdare f. neastâmpăr, zabil, interminabil
nervozitate, impacienţă, încordare, nesemnat, -ă adj. v. anonim
tensiune, febrilitate, ’ surescitare, neserios, -oasă adj. v. uşuratic
înfrigurare, agitaţie nesfârşit, -ă adj. v. infinit
nerăbdător, -oare adj. nestăpânit, nesigur,-ă adj. 1. nehotărât,
agitat, impacientat, neastâmpărat, în­ dezorientat, îndoielnic, incert, pro­
cordat, febril, surescitat, nervos blematic, ezitant, şovăitor, clătinat. 2.
nerecunoscător, -oare adj. v. in­ riscant, primejdios, periculos, dubios,
grat suspect, ameninţător

196
nesiguranţă f. 1. şovăială, dubiu, nestricat, -ă adj. nevătămat,
ezitare, incertitudine, îndoială. 2. peri­ neştirbit, neatins, nealterat, întreg,
col, primejdie, ameninţare teafăr, neviciat
nesimţire f. 1. leşin, colaps. 2. nesuferit, -ă adj. insuportabil, rău,
neruşinare, insolenţă, obrăznicie, im­ dezgustător, imposibil, mizerabil, dis­
pertinenţă, necuviinţă. 3. nepăsare, plăcut, antipatic, repugnant, res­
indiferenţă, insensibilitate pingător
nesimţitor,-oare adj. 1. ne­ nesupunere f. v. împotrivire
păsător, indolent, indiferent, insen­ nesupus, -ă adj. neascultător, in­
sibil. 2. nesimţit, insolent, neruşinat, subordonat, recalcitrant, împotrivit,
nec-rescut îndărătnic
neşansă f. ghinion, nenoroc
nesmintit adv. v. desigur
neşovăielnic, -ă adj. ferm, ne­
nesocoti vb. a desconsidera, a ig­ abătut, sigur, hotărât, dârz, con­
nora, a uita, a neglija, a nu ţine cont, secvent
a trece cu vederea neşăvăitor, -oare adj. v. neşo­
nesocotinţă J f. v. nechibzuintă » văielnic
nesocotit, -ă adj. 1. nechibzuit, ne­ neşters, -earsă adj. v. persistent
cugetat, imprudent, nesăbuit, neştiinţă f. v. ignoranţă
iraţional, neprevăzător. 2. dispreţuit, n eştirbit, -ă adj. v. intact
desconsiderat, nerespectat, bagateli­ neştiut, -ă adj. necunoscut, tăinuit,
zat, ignorat ascuns, nedescoperit, tainic, ignorat
nesomn n. 1. veghe, trezie. 2. in­ neştiutor, -oare adj. v. ignorant
somnie net, -ă adj. 1. clar, explicit, desluşit,
nespălat,-ă adj. 1. murdar, jegos, precis, răspicat. 2. categoric, ferm,
răpănos, slinos, îngălat, întinat, pătat. decis, hotărât, tranşant, expres
2. derbedeu, haimana, golan, netăgăduit -ă adj. v. evident
puşlama, mitocan, nemernic neted, -ă adj. plat, întins, nivelat,
nespus, -ă adj. 1. negrăit, oblu, drept
inexplicabil, indescriptibil. 2. minunat, netem einicie f. 1. n e a d e v ă r ,
colosal, imens, extraordinar, inexactitate, falsitate. 2. şubrezenie,
neobişnuit, miraculos slăbiciune, fragilitate
nestabil -ă adj. v. instabil netezi vb. 1. a nivela, a făţui, a în­
nestatornic-ă adj. 1. mişcător, drepta, a şlefui. 2. a mângâia, a dez-
mierda, a alinta
instabil, schimbător, variabil. 2.
capricios, inconstant, inconsecvent, netot, netoată adj. nerod, neis­
inegal, neserios prăvit, neghiob, nătărău, stupid, bleg,
nătăfleţ, tont, tontălău, haplea,
nestăpânit,-ă adj. 1. aprig, focos,
prostănac
nestăvilit, vijelios, impetuos, năvalnic,
impulsiv, agresiv, bătăios, violent. 2. n e tre b n ic,-ă a d j. ticălos,
nervos, repezit, iritabil, irascibil nemernic, mizerabil, păcătos, josnic,
mişel, infam, mârşav, nedemn,
nestăvilit, -ă adj. v. nestăpânit
becisnic
nestingherit, -ă adj. v. liber
netrebnicie f. v. josnicie
nestânjenit, -ă adj. v. liber
neţărmurit, -ă adj. imens, infinit,
nestrăbătut, -ă adj. necălcat, nelimitat, nesfârşit, nemăsurat, uriaş
nepătruns, neumblat, necunoscut neţesălat, -ă adj. nepieptănat,
nestrămutat, -ă adj. 1. neclintit, ciufulit, zbârlit, vâlvoi
neschimbat, nemişcat, imobil, fix. 2. neuitat, -ă a d j. memorabil,
ferm, decis, dârz, hotărât, inflexibil, nemuritor, etern, nepieritor, veşnic,
neabătut, constant perpetuu

197
neumblat, -ă adj. v. nestrăbătut nicăieri adv. niciunde
neutral, -ă adj. v. neutru nicicând adv. niciodată
neutraliza vb. a anihila, a anula, a nicicum adv. deloc, defel, nicide­
contracara, a zădărnici, a paraliza, a cum
distruge, a nimici, a desfiinţa nicidecum adv. v. nicicum
neutru, -ă adj. neutral, inde­ niciodată adv. nicicând
pendent, neaservit, neîncadrat, in­ nimb n. aureolă, aură, strălucire
diferent nimeni pron. niciunul, niciuna
neuzat, -ă adj. v. nou nimereală f. 1. potrivire, potriveală,
nevastă f. soţie, femeie, doamnă, brodire, coincidenţă, concordanţă. 2.
consoartă, pereche, jumătate întâmplare, prilej, ’ oportunitate, ’ inci­
nevăstuică f. helge, măriuţă, her­ denţă
mină nimeri vb. 1. a ajunge, a stinge, a
nevătămat, -ă adj. neatins, teafăr, lovi, a izbi, a păli. 2. a potrivi, a brodi,
întreg, intact, neştirbit a concorda, a cadra, a corespunde.
nevătămător, -oare adj. bun, 3. a afla, a găsi, a întâlni, a
sănătos, salubru, inofensiv, prielnic descoperi, a ghici
nimerit, -ă adj. 1. potrivit, adecvat,
nevăzător, -oare m. f. orb
convenabil, corespunzător, oportun,
neverosimil, -ă adj. incredibil, de
recomandabil, util. 2. reuşit, izbutit,
necrezut, fantastic, imposibil
bun, binevenit
neviciat, -ă adj. v. nestricat
nimfă f. crisalidă, pupă, gogoaşă,
nevindecabil, -ă adj. condamnat,
păpuşă
incurabil
nimic m. 1. neant, nefiinţă, inexis­
nevindecat,-ă adj. 1. suferind, tenţă, deşărtăciune, zădărnicie. 2.
bolnav. 2. (despre răni) deschis, fleac, bagatelă, moft
necicatrizat
nimici vb. a distruge, a nărui, a
nevinovat, -ă adj. 1. neştiutor, ino­ desfiinţa, a prăpădi, a pustii, a de­
cent, candid, naiv. 2. cinstit, cast, vasta, ’a stârpi, a spulbera, a lichida,
curat, neprihănit, ingenuu, virtuos, a potopi
virgin nimicitor, -oare adj. v. distrugător
nevinovăţie f. vb. v. inocenţă nimicnicie f. zădărnicie, deşăr­
nevârstnic, -ă adj. minor, copil, tăciune, inutilitate
tânăr, necopt nins, -ă adj. cărunt, sur, albit
nevoi v b A . a constrânge, a obliga, ninsoare f. zăpadă, omăt, nea
a sili, a forţa. 2. a căzni, a chinui, a nipon, -ă m. /^japonez
canoni, a munci, a trudi niscai, niscaiva adj. nişte
nevoit, -ă adj. v. obligat nisipariţă f. zvârlugă
nevoiaş m. v. sărac nişă f. firidă, intrând, adâncitură
nevoie f. 1. trebuinţă, cerinţă, ne­ nişte adj. câţiva, niscai, niscaiva
cesitate, imperativ, obligaţie, pre­ nitrat n. azotat
tenţie. 2. lipsă, sărăcie, mizerie, nitrogen n. azot
greutăţi, necazuri, supărări, amără­ nitui vb. a fixa, a bate, a fereca
ciune, ’ neajuns, belea, grijă, priva­ niţel, -ică adj. puţin, câtva, oleacă,
ţiune, impas, dificultate, năpastă, ne­ cam, strop, fărâmă
plăceri, pacoste, anevoinţă nivel n. 1. treaptă, grad, stadiu, in­
nevolnic, -ă adj. v. neputincios dice, măsură. 2. etaj, cat, plan
nevrednic, -ă adj. netrebnic, nivela vb. a netezi, a uniformiza, a
nedemn, parşiv, lichea, pierde-vară egala, a îndrepta, a făţui
nevricos, -oasă adj. v. nervos nivelă f. n. velnrietru, boloboc,
nezdruncinat, -ă adj. v. neclintit cumpănă

198
noadă f. coccis normă f. 1. dispoziţie, directivă,
noapte f. întuneric, beznă, în­ instrucţiune, regulă, lege. 2. precept,
tunecime, obscuritate învăţătură, principiu, canon, criteriu,
noaten m. cârlan, mior normativ
nobil m. cavaler, castelan, aristo­ noroc n. 1. şansă, izbândă, suc­
crat ces. 2. destin, soartă, ursită, scrisă.
nobil,-ă adj. 1. generos, mărini­ 3. (interj.) succes! fericire!
mos, ales, bun. 2. distins, elegant, norod n. v. popor
graţios noroi n. glod, nămol, tină, mâl,
nobilime f. aristrocraţie, boierime mocirlă
nobleţe f. 1. nobilime, nobilitate, noros, -oasă adj. înnorat, neguros,
evghenie. 2. generozitate, cava­ întunecat, pâclos, plumburiu
lerism, mărinimie, bunătate. 3. nostalgie f. dor, alean, melancolie
dinstincţie, graţie, eleganţă nostim, -ă adj. 1. hazliu, amuzat,
nociv, -ă adj. v. vătămător comic, vesel, mucalit, spiritual. 2.
noctambul, -ă adj. somnambul, plăcut, drăgălaş, atrăgător, simpatic,
lunatic agreabil, drăguţ
nocturn, -ă adj. noptatic nota vb. 1. a’însemna, a înregistra,
nod n. 1. înăditură, legătură. 2. a consemna, a (în)scrie, a marca. 2.
ciot. 3. articulaţie, încheietură a califica, a aprecia, a preţui. 3. a ob­
nodal, -ă adj. v. esenţial serva, a remarca, a reţine, a releva
nodul n. umflătură, excrescenţă, notabil, -ă adj. v. deosebit
proeminenţă, nodozitate notă f. 1. însemnare, consemnare,
noduros, -oasă adj. cioturos, notaţie, menţiune, specificare. 2.
nodos înştiinţare, comunicare, ştire, veste,
noian n. 1. mulţime, înghesuială, informaţie. 3. calificativ, apreciere. 4.
lume, buluc. 2. nămete, troian. 3. aspect, ’ însuşire, trăsătură, nuanţă,
şuvoi, torent, puhoi atribut, calitate, caracter, specific
noiembrie m. brumar, brumărel notificare f. v. consemnare
noimă f. 1. înţeles, sens, logică, notiţă f. v. însemnare
coerenţă, tâlc, semnificaţie. 2. motiv, notorietate f. renume, prestigiu,
cauză, mobil, justificare. 3. menire, faimă, reputaţie, vază
ţel, scop, ţintă notoriu, -ie adj. v. renumit
nomad, -ă adj. călător, nestatornic noţional, -ă adj. conceptual, ab­
nonsens n. stupiditate, prostie, stract
absurditate noţiune f. idee, concept; (la pl.)
nonşalant, -ă adj. v. natural cunoştinţe, informaţii, elemente
noptatic, -ă adj. nocturn, întunecos nou, nouă adj. 1. recent, actual,
nord n. miazănoapte, septentrion modern, proaspăt. 2. neuzat, ne­
nordic, -ă adj. boreal, artic, folosit, netocit, nepurtat, neîncercat.
sententrional 3. novice, nepriceput, ucenic,
norma vb. a legifera, a reglementa, începător
a stabili, a regla, a orândui noutate f. veste, ştire, informaţie.
normal, -ă adj. 1. obişnuit, firesc, 2. originalitate, inedit, inovaţie
natural; (adv.) fireşte, bineînţeles, novice m. v. începător
desigur, neîndoielnic, precis, novator, -oare adj. înnoitor
garantat. 2. sănătos, teafăr, neatins nu adv. ba, nicidecum
normaliza vb. v. îndrepta nuanţa vb. v. doza
normanzi pl. varegi, vikingi nuanţat, -ă adj. pitoresc, plastic,
normativ n. îndreptar, directive, expresiv, variat, dozat
instrucţiuni, norme nuanţă f. ton, tonalitate, colorit

199
nucleu n. sâmbure, miez, centru, numeric, -ă adj. cantitativ, cifric
esenţă numeros, -oasă adj. mult, mare,
nud, -ă adj. gol, despuiat, considerabil
dezbrăcat, dezgolit numerota vb. a pagina
nuditate f. goliciune, nud numerotaţie f. numărare, pagi­
nufăr m. nenufar naţie, numerotare
nuia f. vergea, vargă, joardă, băţ
numi vb. 1. a se chema, a denumi,
nul, -ă adj. nimic, inexistent, fără
a boteza, a-i zice, a-i striga, a porecli,
efect, ineficient
a supranumi. 2. a menţiona, a rosti, a
nulă f. zero califica, a taxa, a categorisi. 3. a al­
nulitate f. nonvaloare, nimic, zero cătui, a desemna, a institui, a înfiinţa.
numai adv. 1. abia, doar. 2. 4. a investi, a proclama, a angaja,’ a
tocmai, exclusiv. 3. (conj.) dar, însă însărcina
numaidecât adv. acum, imediat,
n um it,-ă a d j. c ita t, a m in tit,
îndată, grabnic, iute, neîntârziat,
menţionat, pomenit
rapid, degrabă, momentan
numulitic, -ă adj. paleogen
număr n. 1. cantitate, mulţime,
sumă, total, cifră. 2. bucată, exem­ nun m. naş
plar, unitate. 3. talie, dimensiune, nuntă f. cununie, căsătorie
mărime nurliu, -ie adj. v. drăguţ
număra vb. 1. a socoti, a calcula, a nut rt. uluc, canelură, şanţ, scobi­
înşira. 2. a cuprinde, a conţine, a tură
include, a îngloba. 3. a fi, a se afla, a
nutreţ n. furaj, strânsură, zahercă
se găsi
nutri vb. 1. a alimenta, a hrăni, a
numărătoare f. 1. socoteală, cal­
întreţine. 2. a purta, a avea
cul, recensământ. 2. abac
nu-mă-uîta f. miozotis nutriment n. aliment, furaj, hrană,
nume n. 1. numire, denumire, mâncare, nutreţ
apelativ, titlu, denominaţie, titulatură, nutritiv, -ă adj. hrănitor, consistent,
poreclă, supranume. 2. reputaţie, săţios, suculent
renume, faimă. 3. substantiv nutriţie f. alimentaţie, hrănire,
numerar adj. peşin, gheaţă, lichid mâncare, nutrire

200
o! interj, of!, oh!, ah!, vai! obidă f. v. amărăciune
oacheş, -ă adj. brunet, smead, o b ie c t n. 1. lucru, materie. 2. dis­
tuciuriu, negricios ciplină, domeniu, specialitate. 3.
oală f. ghiveci, glastră scop, ţintă, obiectiv, ţel 4. com­
oare? adv. într-adevăr? chiar aşa? plement
cumva? obiecta vb. v. reproşa
oarecare pron. neh. careva, o b ie c tiv 1 n. scop, ţel, ţintă
cineva, oareşcare, vreun, anumit, o b ie c tiv 2, -ă adj. real, just, im­
obişnuit parţial, drept, nepărtinitor
oarece pron. neh. ceva, câtva, ob ie ctivat, -ă adj. concretizat, ma­
puţin, oareşce terializat
oarecine pron. neh. cineva, o b ie ctivita te f. corectitudine,
careva, oarecare, vreun realism, imparţialitate
oarecând adv. cândva, odată, o biecţie f. observaţie, contraargu-
oareşcând ment, contestaţie, reproş, critică
oarecum adv. întrucâtva, în parte,
o b ijd u i vb. v. împila
parţial, cam
oaspete m. musafir, invitat, oaspe o b işn ui vb. a deprinde, a învăţa, a
aclimatiza, a adapta, a fam iliariza’
obadă f. butuc, piedică; cătuşă
oaste f. 1. armată, oştire. 2. ser­ o b işn u in ţă f. obicei, nărav, de­
prindere, învăţ, tabiet
viciu militar, cătănie. 3. ceată,
mulţime, gloată o b iş n u it, -ă adj. firesc, normal,
obcină f. culme, vârf, creastă comun, curent, ordinar, uzual,
obedient, -ă adj. supus, ascultător, tradiţional
docil obârşie f. origine, sursă, izvor,
oberlicht n. supralumină, geam, sorginte, matcă, început, cauză
fereastră (de sus) oblădui vb. 1. a ocroti, a proteja, a
obez, -ă adj. gras, buhăit, grăsan apăra. 2. a cârmui, a conduce
obicei n. 1. deprindere, nărav, în­ oblic, -ă adj. înclinat, pieziş, aple­
văţ, obişnuinţă, apucătură, tabiet. 2. cat
datină, cutumă, uz, rânduială oblici vb. v. dibui
obliga vb. 1. a constrânge, a sili, a obscen, -ă adj. indecent, imoral,
impune, a determina. 2„ a se angaja, corupt, trivial, neruşinat, josnic, im­
a consimţi, a se lega pudic, deşănţat, vulgar, licenţios,
obligat,-ă adj. 1. constrâns? silit, murdar, deocheat
ţinut. 2. îndatorat, recunoscător obscenitate f. v. imoralitate
obligatoriu, -ie adj. necesar, obscur,-ă a d j. 1. în tu n e c a t,
neapărat, imperios învăluit, neclar, nedesluşit, abscons
obligaţie f. datorie, sarcină, în­ 2. n e c u n o s c u t, a n o n im , biet,
datorire, răspundere mediocru
oblitera vb. 1. a se şterge, a se obscurantism n. ignoranţă, ne­
estompa. 2. a anula, a desfiinţa. 3. a ştiinţă, incultură
astupa, a închide obscuritate f. 1. întuneric, beznă,
obliteraţie f. 1. ştergere, anulare. confuzie. 2. anonimat, mediocritate
2. astupare, ocluzie obsecvios, -oasă adj. supus, ser­
oblojeală f. compresă, pansament, vil, slugarnic
cataplasmă obseda vb. a urmări, a preocupa, a
obloji vb. 1. a pansa, a îngriji. 2. a copleşi, a tiraniza, a persecuta, a
înfofoli, a înveli, a încotoşmăna frământa, a chinui, a roade
oblong, -ă alungit, lunguieţ obsedant, -ă adj. v. chinuitor
obloni vb. a închide, a fereca, a obsedat, -ă adj. urmărit, chinuit,
astupa torturat, frământat, ros, persecutat
oblu, oablă adj. 1. drept, neted, observa vb. 1. a remarca, a con­
plan. 2. abrupt,povârnit stata, a vedea, a sesiza, a reţine, a
obnubilaţie f. întunecare, umbrire, examina, a scruta. 2. a supraveghea,
estompare ’ a spiona, a iscodi
obol n. contribuţie, bani observabil, -ă adj. sesizabil
obor n. 1. târg, piaţă. 2. ocol, ţarc observaţie f. 1. remarcă, consta­
oboseală f. osteneală, trudă, chin, tare, sesizare. 2. obiecţie, mustrare,
istovire, slăbire dojană, critică, admonestare. 3. con­
obosi vb. a osteni, a slăbi, a se trol, supraveghere, pază
istovi, a se moleşi obsesie f. idee fixă, preocupare,
obosit, -ă adj. ostenit, frânt, istovit, fixaţie
slăvit, desfiinţat obstacol n. piedică, stavilă, baraj;
obositor,-oare adj. 1. istovitor, dificultate, opoziţie
epuizant, copleşitor. 2. plictisitor, obstinaţie f. încăpăţânare, îndâr­
enervant, sâcâitor, agasant jire, opoziţie, înverşunare, ambiţie
obraz n. 1. faţă, figură, fizionomie. obşte f. mulţime, public, popor,
2. persoană, ins, individ, personaj. 3. gloată, comunitate
cinste, reputaţie, demnitate obştesc, -ească adj. comun, pu­
obraznic, -ă a d j. im p e rtin e n t, blic, general, colectiv
arogant, neobrăzat, insolent, ireve­ obtura vb. a astupa, a închide, a
renţios, necuviincios, cu tupeu, înfunda, a bara
neruşinat, sfidător obtuz, -ă adj. mărginit, redus,
obrăzar n. mască stupid, incult, prost, meschin
obrăznici vb. a fi necuviincios, a obţine vb. a primi, a dobândi, a
se întinde, a sfida, a înfrunta căpăta, a câştiga, a procura, a realiza
obrăznicie f. impertinenţă, ne­ ocară f. 1. defăimare, jignire,
cuviinţă, sfidare, aroganţă, insolenţă, ofensă, insultă, înjosire. 2. mustrare,
neobrăzare, prezumţie, neruşinare, dojană, ceartă
îndrăzneală, trufie ocărî vb. 1. a mustra, a certa, a
obrinteală f. inflamare dojeni. 2. a insulta, a defăima, a jigni

202
ocazie f. prilej, îm prejurare, odată adv. 1. cândva, odinioară. 2.
moment, circumstanţă simultan, concomitent, deodată,
ocazional, -ă adj. întâmplător, imediat
circumstanţial odă f. imn, preamărire
occident n. vest, apus odgon n. funie, părâmă, frânghie
ocean n. 1. imensitatea apei. 2. odihnă f. repaus, răgaz, pauză,
nemărginire, noian, infinit popas, tihnă, astâmpăr
ocheană f. babuşcă (peşte) odihni v b A .a face pauză, a se re-
ochi m. 1. văz, privire, vedere, pauza, a dormi. 2. a fi mort, a zăcea
uitătură. 2. vârtej, copcă, bulboană. 3. odihnitor, -oare adj. reconfortant,
laţ, buclă, verigă. 4. mugur. 5. poiană întăritor, liniştitor, recreativ
ochi vb. 1. a ţinti, a fixa. 2. a odinioară adv. odată, pe vremuri,
scruta, a remarca, a distinge altădată, cândva
ochios, -oasă adj. frumos, arătos, odios, -oasă adj. respingător,
chipeş dezgustător, oribil, detestabil, hidos
ochire f. căutătură, ocheadă, odolean m. valeriană
privire, uitătură odor n. giuvaer, comoară, bijuterie
ochitor m. ţintaş odorant, -ă adj. mirositor, parfumat
ocârmui vb. a conduce, a cârmui, odraslă f. vlăstar, copil, descen­
a guverna, a administra dent, progenitură, lăstar, urmaş
ocluzie f. închidere, astupare, odrăsli vb. a zămisli, a naşte, a
obliteraţie, strangulare produce, a lăstări, a înmuguri
ocnaş m. puşcăriaş, condamnat, of! interj, ah, deh, aoleu, oh, vai
deţinut ofensa vb. a jigni, a insulta, a
ocnă f. 1. salină, mină. 2. puşcărie, ocărî, a supăra
penitenciar, închisoare, temniţă ofensă f. injurie, ocară, insultă, jig ­
ocniţă f. firidă, nişă , cotlon nire, defăimare
ocol /7. 1. înconjur, ocolire, circum­ ofensiv, -ă a d j: atacant, agresiv,
ferinţă. 2. ţarc, îngrăditură, gard. 3. bătăios, incisiv
bătătură, ogradă, curte ofensivă f. asalt, atac, năvală,
ocoli vb. 1. a înconjura, a îm- dezlănţuire
prejmui. 2. a evita, a feri, a eluda, a oferi vb, a da, a prezenta, a dărui,
se abate a propune, a etala
ocroti vb. v. a apăra ofertă f. propunere, prezentare,
ocrotitor, -oare adj. protector, înfăţişare
apărător, oblăduitor oficia vb. a celebra, a sluji, a servi
oculist m. oftalmolog oficial, -ă adj. legal, legiuit, oficios
ocult, -ă adj. ascuns, tainic, miste­ oficialitate f. autoritate, adminis­
rios, criptic, mistic traţie
ocupa vb. 1. a cuceri, a pune oficializa vb. a legaliza
stăpânire, a lu^, a stăpâni. 2. a pre­ oficiere f. celebrare, săvârşire, slu­
ocupa, a absorbi. 3. a se îndeletnici, jire
a se interesa, a se îngriji oficină f. laborator
ocupant m. cuceritor, stăpânitor oficiu n. 1. slujbă, atribuţie, sar­
ocupat, -ă adj. prins, reţinut, cină, ocupaţie. 2. lo ca l,’ birou,
absorbit încăpere
ocupaţie f. 1. stăpânire, cucerire. ofili vb. a se veşteji, a păli, a se
2. meserie, profesiune, îndeletnicire, îngălbeni, a se fana, a se trece, a se
slujbă, activitate, post usca
odaie f. cameră, încăpere ofrandă f. 1. jertfă, prinos, dar. 2.
odaliscă f. cadână contribuţie, danie

203
ofta vb. a suspina, a se tângui omite vb. a eluda, a scăpa, a
oftamolog m. oculist neglija, a sări, a ignora, a trece cu
oftică f. tuberculoză, ftizie vederea
ofuscă vb. a se ofensa, a se omletă f. jumări
supăra omnipotent, -ă adj. atotputernic,
ogeac n. coş, horn autocrat
ogheal n. plapumă, cuvertură omogen, -ă adj. egal, unitar, uni­
oglindi vb. a (se) reflecta, a (se) form, nediferenţiat
restrânge, a (se) proiecta; (fig.) a omogeniza vb. a uniformiza
reprezenta omolog, -oagă adj. similar, egal,
ogoi vb. a se linişti, a se potoli, a asemănător, identic
se domoli, a se calma, a se alina omoplat n. spată, scapulă
ogor n. arătură, ţarină, semă­ omor n. crimă, ucidere, asasinat,
nătură, hat, pârloagă, lan omucidere
ogradă f. bătătură, ocol omorî vb. a ucide, a asasina, a lua
oier m. cioban, pastor, păcurar viaţa, a suprima, a lichida, a chinui
oişte f. proţap, cârmă omucidere f. v. asasinat
olat n. v. regiune omuşor n. uvulă, luetă
oleacă adv. puţin, puţintel, o ţâră, onanie f. masturbare
strop oncolog m. cancerolog
olimpian, -ă adj. maiestuos, im­ onctuos,-oasă adj. 1, unsuros,
punător, academic, aristocratic gras, cleios. 2. mieros, insinuant, fals
olog, oloagă adj. şchiop, şontorog, ondula vb. 1. a undui, a se legăna,
beteag, neputincios, schilod a şerpui. 2. a se bucla, a încreţi, a
olograf n. manuscris, autograf inela, a încârlionţa
oligofren, -ă adj. handicapat, ondulaţie f. buclă, încreţitură, creţ
redus (mintal), nedezvoltat, imbecil ondulator n. invertor
om m. bărbat, ins, individ, soţ oneros, -oasă adj. apăsător, greu,
omagia vb. a elogia, a stima, a împovărător, dezavantajos, nedrept,
lăuda, a admira, a preţui ilegal, costisitor
omagiu n. prinos, stimă, preţuire onest, -ă adj. cinstit, corect, cum­
(aparte), elogiu, admiraţie, slăvire secade, moral, drept
omăt n. zăpadă, nea, ninsoare onestitate f. v. cinste
ombilic n. buric oniric, -ă adj. fantastic, de vis,
omenesc, -ească a d j. um an, halucinant, delirant
natural onoare f. 1. cinste, probitate,
omeneşte adv. normal, cumse­ onestitate, integritate, corectitudine.
cade, corect 2, reputaţie, prestigiu, vază, respect,
omeni vb. a ospăta, a cinsti, a trata stimă, consideraţie, preţuire. 3.
omenie f. cumsecădenie, corec­ demnitate, mândrie, orgoliu
titudine, bunăvoinţă, umanism, onomatopeic, -ă adj. imitativ
bunătate onor /?. rang, treaptă, ierarhie,
omenire f. umanitate, lume, funcţie, demnitate
mulţime, populaţie onora vb. 1. a cinsti, a respecta, a
omenos, -oasă adj. cumsecade, stima, a aprecia. 2. a achita, a plăti, a
bun, amabil, săritor, generos, uman, restitui, a reda
blând onorabil, -ă adj. respectabil, sti­
omilie f. predică, cuvântare mabil, preţuit
omisiune f. scăpare, lacună, onorar, -ă adj. onorific, din stimă,
uitare, lipsă, neglijare venerabil, din respect

204
onorariu n. retribuţie, plată, remu­ opresiune f. apăsare, oprimare,
neraţie, indemnizaţie asuprire, împilare, persecuţie
onorific, -ă adj. onorar, venerabil, opresiv, -ă adj. v. opresor
respectuos
opresor, -oare adj. opresiv, asupri­
ontogeneză f. ciclu vital tor, împilator, jecmănitor, persecutor
op n. operă, lucrare, carte, volum
opri vb. 1. a stopa, a bloca, a
opac, -ă adj. 1. mat, netransparent, stăvili, a ţine în loc. 2. a curma, a
întunecat. 2. obtuz, mărginit, redus, înceta, a împiedica, a întrerupe. 3. a
incult sta, a staţiona, a zăbovi, a rămâne. 4.
opacitate f. v. stupiditate a păstra, a reţine, a rezerva, a ţine. 5.
opărit, -ă adj. (fig.) indispus, a interzice, a prohibi, a nu permite. 6.
abătut, mahmur, plouat a se stăpâni, a se abţine, a se înfrâna
opera vb. a realiza, a efectua, a oprima vb. v. a asupri
face, a înfăptui, a lucra oprimat, -ă adj. asuprit, oropsit,
operant, -ă adj. eficace, practic, năpăstuit, prigonit, împilat, urgisit,
dinamic apăsat
operativ, -ă adj. expeditiv, eficace, oprire f. 1. încetare, curmare,
rapid, direct, prompt pauză, stopare, blocare. 2.
operativitate f. promptitudine, efi­ staţionare, staţie, haltă, popas,
cacitate escală. 3. interdicţie, prohibiţie,
operatoriu, -ie adj. chirurgical oprelişte
operaţie f. 1. intervenţie, acţiune, opritoare f. piedică, zăgaz, stăvilar
lucrare. 2. afacere, tranzacţie. 3. oprobiu n. reprobare, dez­
calcul, socoteală aprobare, condamnare, dispreţ,
operă f. 1. creaţie, lucrare, scriere, ruşine
producţie, op, realizare. 2. acţiune,
opta vb. 1. a alege, a prefera, a se
faptă, manifestare opri la... . 2. a se decide, a se fixa
opina vb. a socoti, a crede, a con­
optică f. viziune, opinie, con­
sidera, a judeca
vingere, mentalitate
opincar m. ţăran, plugar
optim, -ă adj. excelent, minunat,
opinie /; părere, judecată, cuget,
foarte bun, perfect, admirabil
idee, gând
optimism n. în c re d e re , e la n ,
opinteală f. efort, sforţare, opintire,
avânt, creativitate
încordare
opinti vb. a se încorda, a se sforţa, opţiune f. alegere, preferinţă
a se forţa, a face efort opulent,-ă adj. 1. bogat, abun­
opis n. registru, catalog, indice, in­ dent, îmbelşugat. 2. voluminos, plin,
ventar, listă încărcat
oploşi vb. v. pripăşi opulenţă f. belşug, abundenţă,
oponent, -ă adj. adversar, opozant avere, tezaur
oportun, -ă adj. nimerit, binevenit, opune vb. a se împotrivi, a se
adecvat, potrivit, recomandabil încontra, a înfrunta, a fi contra, a ţine
opozant, -ă adj. oponent, adversar piept
opoziţie f. 1. împotrivire, adversi­ opus, -ă adj. contrar, potrivnic, ad­
tate, opunere, rezistenţă. 2. contrast, vers, antitetic, antagonist
antiteză, antinomie or conj. 1. însă, dar. 2. prin urmare,
oprelişte f. piedică, stavilă, deci, aşadar
barieră, interdicţie oracol n. prezicere, prevedere

205
oral, -ă adj. verbal, rostit, grăit, organ n. 1. instrument, unealtă,
spus mijloc. 2. organism, autoritate. 3. ziar!
oranj, -ă adj. portocaliu publicaţie, revistă
orar n. program organic, -ă adj. structural, esenţial,
oraş n. cetate, urbe, citadelă, fundamental
localitate (importantă) organigramă f. schemă, schiţă,
orator m. conferenţiar, retor, vor­ plan
bitor organism n. 1. structură, corp. 2.
oratorie f. elocvenţă, retorică, dis­ organ, autoritate, organizare
curs organiza vb. a aranja, a sistema­
oratoriu n. cantată, compoziţie tiza, a structura, a orândui, a ordona
oraţie f. conăcărie, olăcărie organizaţie f. structură, aran­
oră f. 1. ceas, moment, clipă. 2. jament, rânduială
lecţie, prelegere, curs, clasă orgie f. 1. desfrâu, imoralitate,
orăşean, -că adj. citadin, târgoveţ, destrăbălare. 2. petrecere, dezmăţ
pantalonar, domn, funcţionar orgolios, -oasă adj. vanitos, mân­
orătănii f. pl. păsări, galiţe dru, îngâmfat, încrezut, arogant,
orb, oarbă adj. 1. nevăzător, chior. trufaş
2. instinctiv, iraţional, necontrolat. 3. orgoliu n. îngâmfare, vanitate, aro­
întunecos, neclar, învăluit, nebulos ganţă, trufie
orbecăi vb. v. bâjbâi ori conj. sau, fie
orbeşte adv. nesocotit, nebuneşte, oribil, -ă adj. respingător, dez­
la întâmplare, inconştient, orbiş gustător, îngrozitor, infect, hidos,
orbi vb. 1. a nu vedea, a nu dis­ groaznic, scârbos
tinge. 2. a se înşela, a se amăgi oricare pron. oricine, fiecine, in­
diferent care, care vrei
orbire f. cecitate; (fig.) rătăcire,
orice pron. oricare, ce vrei,
derută, abatere
indiferent ce
orchestraţie f. instrumentaţie,
oricine pron. v. oricare
orchestrare
oricând adv. orişicând, totdeauna
ordie f. hoardă, ceată, oaste
oricât adv. orişicât, cât vrei
ordin n. 1. dispoziţie, comandă,
oricum adv. orişicum, fiecum, în
poruncă, consemn. 2. categorie,
orice fel, cum vrei
speţă, clasă. 3. decoraţie, medalie
orient n. răsărit, est
ordinar, -ă adj. 1. obişnuit, comun,
orienta vb. a îndrepta, a dirija, a
de rând, inferior. 2. vulgar, grosolan,
îndruma, a călăuzi
mitocan, josnic
oriental, -ă adj. estic, răsăritean
ordinator n. computer
orientare f. direcţie, sens, per­
ordine f. 1. rânduială, disciplină,
spectivă
regulă. 2. succesiune, dispoziţie,
orientativ, -ă adj. informativ, di­
înşiruire, orânduială
recţional
ordona vb. 1. a comanda, a dis­
orificiu n. deschidere, gaură,
pune, a porunci, a comanda, a hotărî. bortă, deschizătură
2. a fixa, a stabili, a rândui, a aranja, original,-ă adj. 1. autentic,
a alinia adevărat, nou, inedit. 2. ciudat, bizar,
ordonanţă f. dispoziţie, decizie aparte, extravagant, excentric,
ordonat, -ă adj. îngrijit, corect, trăznit, neconformist
spălat. 2. disciplinat, meticulos, originalitate f. noutate, inedit,
serios extravaganţă

206
originar, -ă adj. primar, primordial,
osândă f 1. condamnare, pe­
iniţial, prim, primitiv
deapsă,^ osândire. 2. chin, caznă,
origine f. 1- obârşie, sursă,
suferinţă, supliciu, pacoste, năpastă,
sorginte, matrice, provenienţă, izvod. blestem, urgie, nenorocire
2, început, sâmbure, rădăcină, cauză,
osândi vb. v. condamna
ascendenţă, motivaţie
osânză f. grăsime, seu
oriîncotro adv. oriunde
osârdie f. v. sârguinţă
orizont n. zare, perspectivă osmanliu m. turc, arab
orândui vb. 1. a aşeza, a ordona, a ospăta vb. a servi, a mânca, a (se)
rândui. 2. a dispune, a hotărî, a în­ cinsti, a omeni, a trata
tocmi, a fixa, a desemna ospătar m. chelner; birtaş
orânduire /: 1. întocmire, aşezare, ospătărie f. birt, han, bistro,
dispoziţie. 2. sistem, formaţie, regim, restaurant, cârciumă
organizare (social-economică) ospăţ n. chef, banchet, petrecere
orna vb. v. împodobi ospeţie f. vizită, şedere
ornament n. podoabă, înfru­ ospiciu n. sanatoriu, casă de
museţare, dichis, înfloritură sănătate; balamuc, casă de nebuni
ospitalier, -ă adj. primitor, prie­
ornamenta vb. a împodobi, a di­
tenos, generos, amabil
chisi, a înfrumuseţa, a garnisi, a
ostaş m. soldat, oştean, militar,
decora
cătană
ornic n. ceasornic, orologiu
ostăşeşte adv. milităreşte, cazon,
oroare f. groază, înfiorare, gro­ disciplinat
zăvie, repulsie, dezgust, aversiune osteneală f. 1. oboseală, istovire,
oropsi vb. 1. a asupri, prigoni, a epuizare, sfârşeală. 2. efort, stră­
chinui, a urgisi. 2. a apăsa, a perse­ duinţă, caznă, trudă, muncă, chin
cuta, a nedreptăţi osteni vb. v. strădui
oropsit,-ă adj. 1. asuprit, urgisit, ostentativ, -ă adj. demonstrativ,
prigonit, oprimat. 2. sărman, prăpădit, provocator, de paradă
chinuit, nenorocit, părăsit, uitat ostentaţie f. v. provocare
ortac m. v. prieten ostil, -ă adj. duşmănos, potrivnic,
ortoman m. v. bogătaş vrăjmaş, răutăcios
ortoscopic, -ă ar# rectiliniar, drept ostilitate f. adversitate, duşmănie,
os n. (fig.) urmaş, neam, descen­ ură, pornire, înfruntare, antipatie
dent, viţă ostoi vb. v. potoli
osanale f. pl. laude, preamărire, ostraciza vb. a surghiuni, a pro­
slavă, aclamaţii, ovaţii scrie, a exila, a alunga
osatură f. sistem, structură, al­ ostreţ n. grilaj, zăbrea, gard, şipcă
cătuire, compoziţie; schelet oştean m. soldat, militar, ostaş,
oscila vb. 1. a balansa, a legăna, a cătană
fi indispansabil. 2. a şovăi, a ezita, a oştire f. armată, oaste, armie,
fluctua cătănie
oscilant, -ă v. şovăitor otova adv. uniform, de-a valma,
oscilaţie /: 1. legănare, fluctuare, fără relief, liniar
vibraţie. ’ 2. şovăire, ezitare, ne­ otravă f. venin, toxin; (fig.) răutate,
hotărâre duşmănie, ură

207
otrăvi vb. 1. a intoxica, a învenina,
a ucide, a omorî. 2. a necăji, a amărî
otrăvitor, -oare adj. veninos, toxic,
ucigător
otreapă f. 1. zdreanţă, cârpă. 2.
secătură, jigodie, om de nimic
oţărî vb. a se înfuria, a se mânia,
a se burzului, a se răsti, a se
indigna
oţăreaiă f. v. furie
oţeli vb. a (se) căli, a (se) fortifica,
a (se) întări
oţelit, -ă călit, fortificat, încer­
cat, experimentat
oţeti vb. a se acri, a se întări, a se
acidula
oţios,-oasă adj. inutil, zadarnic,
de prisos, superfluu
ovaţii f. p i aclamaţii, urale,
proslăvire, osanale
oxida vb. a rugini, a ocoli
oxidril m. hidroxil
oxigena vb. a decolora
oxigenare f. hematoză
oxigenat, -ă adj. decolorat; curat
ozonat, -ă adj. purificat, curat
p
pa interj, v. salutare pahar n. 1. pocal, cupă, stacană.
pace f 1. linişte, armonie, calm, 2. ventuză
înţelegere, concordie, acalmie, tihnă. paiaţă f. 1. măscărici, saltimbanc,
2. astâmpăr, odihnă, tăcere, repaus, clovn, ’bufon, comediant, caraghios.
răgaz 2. manechin, marionetă, fantoşă
pachet n. colet paietă f. fluturaş
pacient, -ă m. f. suferind, bolnav, paing m. păianjen
beteag pajişte f. 1. iarbă, peluză, gazon.
pacient, -ă adj. răbdător, tenace, 2. păşune, imaş, izlaz, suhat
perseverent pajură f. vultur, acvilă, aceră, vul-
pacienţă f. v. răbdare tan
pacific, -ă adj. v. paşnic pal,-ă adj. 1. şters, estompat,
pacifica vb. v. linişti stins, pierdut. 2. palid, galben,
pacoste f. 1. neajuns, bucluc, spălăcit
belea, necaz, neplăcere, mizerie. 2.
paladin m. cavaler, viteaz, voinic
catastrofă, dezastru, flagel, potop,
urgie, sinistru palanchin n. lectică, litieră
pact n. 1. învoială, înţelegere, palaşcă f. v. geantă
acord, aranjament, tocmeală. 2. palat n. 1. castel, curte. 2. cerul
tratat, convenţie, cartă, stipulaţie gurii
pactiza vb. v. asocia palataliza vb. a înmuia (sunetele)
padelă f. vâslă, ramă palavragiu m. flecar, limbut, vor­
padină f. găvan, crov băreţ, clănţău, guraliv, clevetitor
padişah m. sultan palavre pl. 1. vorbe, fleacuri,
pafta f. cataramă, încheietoare baliverne, braşoave, gogoşi. 2. bârfă,
pagina vb. a numerota clevetiri, defăimări, minciuni, glume,
Paginaţie s. f. numerotare, pagi­ snoave, poveşti
nare, paginat pală f. 1. boare, adiere, vântulet,
Pagubă f. 1. pierdere, stricăciune, suflare. 2. capriciu, fandoseală, fite,
aună, lipsă. 2. distrugere, vătămare, moft. 3. paletă
Prejudiciu ? paleogen n. numulitic

209
pană3f. ic, lamă, pănuşă, penel
paletă f. 1. lopăţică. 2. racheta. 3. pancartă f. v. afiş
colorit, cromatică pancovă f. gogoaşă, minciună
oaliativ, -ă adj calmant, sedativ,
pandalie f. capriciu, chef, toană
ameliorant năbădaie, nervi, moft, fiţă, naz
palid,-ă adj. 1. livid, cadaveric,
pal, pământiu. 2. şters, estompat, pandalii pl. furie, mânie, pornire,
spălăcit, searbăd, slab. 3. difuz, in­ înverşunare
consistent, inexpresiv pandantiv n. medalion
paliditate f. v. paloare pandur m. 1. ostaş, soldat, militar.
palier n. nivel, odihnă 2. haiduc
palincă f. rachiu, ţuică, vinars panegiric n. apologie, preamărire,
palingeneză f. v. renaştere laudă, elogiu
palinodie f. v. retractare paner n. coş, coşarcă, dşsagă
palisadă f. palancă panglicar m. şarlatan, escroc,
palmares n. v. succes pungaş, impostor, şnapan
palmă f. 1. mână, brâncă. 2. lovi­ panglică f. 1. fundă. 2. cordea,
tură, pocnitură, plesnet, leapşă. 3. primă. 3. bandă. 4. tenie
porţiune, parte, bucată panică f. spaimă, frică, agitaţie, tul­
paloare f. paliditate, veştejeală,
burare, groază, teroare
spălăceală
paloş n. sabie, pală panoptic n. panoramă, expoziţie
palpa vb. v. pipăi panoramă f. 1. privelişte, vedere,
palpabil,-ă adj. 1. concret, real, peisaj, panoptic. 3. bâlci, spectacol,
material, fizic, sesizabil, pipăibil. 2. reprezentaţie. 3. tablou, frescă, ex­
clar, evident, învederat, vădit, sigur, poziţie
neîndoielnic panoramic, -ă adj. v. întins
palpita vb. 1. a pulsa, a zvâcni, a panou n. afişier, avizier, planşă,
se zbate, a tremura, a vibra, a tăblie, pancartă
fremăta. 2. a se înfiora, a se pansa vb. a bandaja, a lega, a
emoţiona, a tresări, a se tulbura, a se obloji, a înfăşa
agita pansament n. bandaj, tifon, faşă,
palpitant, -ă adj. pasionant, capti­ oblojeală, legătură
vant, fascinant, copleşitor, emo­
panseluţă f. catifeluţă, pansea
ţionant
panseu n. v. dicton
palpitaţie f. 1. pulsaţie, zbatere,
palpit, zvâcnire, palpitare. 2. emoţie, pantaloni pl. nădragi, cioareci, iţari
tresărire, tulburare, freamăt, agitaţie, pantalonar m. orăşean, târgoveţ,
înfiorare intelectual, funcţionar
paludism n. malarie, friguri pantă f. coastă, clină, coborâş,
pamflet n. diatribă, satiră, ironie, povârniş, costişă, pripor, versant
critică panteon n. 1. templu. 2. mausoleu.
pamfletar m. ironist, pamfletist 3. memorial
panahidă f. parastas, pomană panteră f. leopard, pardos
panaceu n. v. remediu pantofi pl. încălţăminte, ghete,
panariţiu n. sugel, păducel ciubote
panaş n. pompon, surguci, cristă pantofar m. cizmar, ciubotar,
pană1 f. 1. peniţă, toc, condei. 2. papucar, papagiu
stil, artă, meşteşug
pantomim m. mim
pană2 f. 1. defecţiune, nefunctio-
nare, stricăciune. 2. lipsă, sărăcie Pap n. lipici, cocă, ciriş
jenă Papa m. (fam.) tată, părinte
Papagal m. (fam.) v. gură
210
papagaliceşte adv. mecanic,
paralel, -ă adj. 1. concomitent,
automat, maşinal
simultan, sincron, sincronic. 2. (adv.)
papainog n. piciorong, cataligă deodată, împreună, totodată
papal, -ă apostolic, pontifical paralelă f. comparare, comparaţie,
papară f. 1. jumări, omletă, scrob. paralelism, sincronism, simultaneitate
2. (fam.) bătaie, păruială, corecţie
paralelism m. v. paralelă
paparudă f. momâie, sperietoare,
paraleu m. v. viteaz
arătare
paparugă f. buburuză, gărgăriţă paralitic, -ă adj. damblagiu, infirm,
slăbănog
papă m. pontifice, suveranul pontif
papă-lapte m. bleg, molâu, moto­ paraliza vb. 1. a damblagi, a
tol, naiv, prost, nătărău slăbănogi. 2. a înlemni, a încremeni,
papistaş m. catolic, papal a înţepeni, a înmărmuri. 3. a imobi­
paporniţă f. coş, paner, sacoşă liza, a împiedica, a opri, a anula, a
stânjeni
papuc m. sandală, pantof, gheată,
încălţări paralizie f. dambla, gută, paraple-
papugiu m. 1. cismar, pantofar, gie, slăbănogire
papucar. 2. escroc, şarlatan, pungaş, parametru n. caracteristică
şnapan paranoia f. sminteală, nebunie,
papură f. pipirig, rogoz, şovar demenţă, alienaţie, ţicneală
par m. parmac, pociumb, stâlp, paranteză f. (fig.) divagare, di­
pălimar, prepeleac gresiune, adaos, precizare
para f. 1. ban, monedă, franc, parapet n. 1. balustradă, par-
gologan, pitac, şfanţ. 2. (la pl.) avere, maclâc, pălimar, rezemătoare. 2.
bani, bogăţie, capital, resurse întăritură, împrejmuire, obstacol
para vb. v. feri parapon n. v. ciudă
parabolă f. 1. pildă, morală, isto­ parascovenie f. v. poznă
rioară. 2. alegorie, simbol, metaforă parastas n. recviem, panahidă,
parabolic, -ă adj. curbat pomană
paraclis n. capelă, bisericuţă paraşuta vb. a lansa, a arunca (din
paraclisier m. ţârcovnic, sfăt, avion)
psalt, cântăreţ, cantor parataxă ^juxtapunere
paradă f. 1.’ defilare, convoi, alai. 2. paratrăsnet n. parafulger
ceremonie, festivitate, pompă, fast. 3. paravan n. 1. perete, adăpost,
fală, ostentaţie, exhibiţie, manifestaţie camuflaj. 2. pretext, acoperire, alibi.
paradigmă f. v. pildă parazit, -ă adj. leneş, profitor,
paradis n. rai, eden, cer trântor, inutil, superfluu
paradisiac, -ă adj. minunat, încân­ pară f. 1. flacără, văpaie, flamă. 2.
tător, splendid, miraculos, strălucitor dogoare, arşiţă, vâlvătaie, bobotaie
paradox n. contradicţie, absurdi­ parc n. 1. grădină, scuar. 2. inven­
tate, ciudăţenie, nepotrivire tar, garaj, ansamblu
paradoxal, -ă adj. ciudat, bizar, parca vb. a gara, a staţiona
neobişnuit, contradictoriu, insolit, parcaj n. parcare, garare
straniu, absurd parce pl. ursitoare
parafă f. sigiliu, ştampilă, pecete parcelă f. bucată, porţiune, parte,
parafrază f. comentar, explicare lot, diviziune
parchet n. 1. duşumea, podea,
parafulger n. paratrăznet
pardoseală. 2. procuratură, instanţă
Paragină f. 1. ţelină, pârloagă, hat.
parcimonie f. 1. zgârcenie,
2- ruină, dărăpănătură, surpătură
avariţie, calicie. 2. reţinere, măsură,
Paragraf n. 1. articol, punct, capi-
tot- 2. alineat, pasaj rezervă

211
parcimonios, -oasă adj. 1. zgârcit, partaj f. v. împărţeală
avar, calic. 2. sobru, reţinut, măsurat parte f. 1. bucată, porţiune, frag­
parcurge vb. 1. â străbate, a ment, frântură, fracţiune, felie, divizi­
merge, a cutreiera, a colinda. 2. a citi, une. 2. cotă, raţie, porţie, participaţie.
a răsfoi, a lectura, a examina 3. coastă, dungă, latură, loc, regiune,
parcurs n. drum, itinerar, traiect, ţinut. 4. direcţie, sens, drum,
rută, traseu, marş perspectivă
pardesiu n. mantou, demiu partener m. coechipier
pardon! n. scuze!, iertaţi! participa vb. a asista, a fi prezent,
pardos m. leopard, panteră, a împărtăşi, a concura, a contribui
ghepard participant,-ă m. f. 1. asistent,
pardoseală f. duşumea, podea, părtaş. 2. concurent, candidat
podină particular,-ă adj. 1. specific, ca­
pardosi vb. a podi, a duşumi, a racteristic, definitoriu, distinct, tipic. 2.
căptuşi individual, personal, propriu, intim,
parfum n. 1. mireasmă, aromă, aparte. 3. privat, neoficial, domestic
miros, balsam. 2. colonie, esenţă particularitate f. însuşire, notă,
parfumat, -ă adj. înmiresmat, aro­ trăsătură, originalitate, atribut, carac­
mat, îmbătător, odorant ter, specific, marcă, pecete
paria vb. a se prinde, a se lega, a particulă f. corpuscul, părticică
se obliga
partid n. v. grupare
parimie f. v. proverb
partidă f. 1. joc, întrecere, dispută,
paritate f. egalitate, echivalenţă
competiţie. 2. grupare, grup, partid,
pariu n. prinsoare, rămăşag,
legământ tabără. 3. căsătorie. 4. con#, evidenţă
parâmă f. odgon, funie, frânghie, partitură f. 1. compoziţie. 2. rol,
cablu text
parlament n. sfat, adunare, partizan m. adept, asociat,
cameră, congres susţinător, aliat, afiliat
parlamenta vb. a trata, a discuta, a parţial, -ă adj. 1. fragmentar, în
negocia parte, incomplet. 2. părtinitor, subiec­
parlam entar,-ă m. 1. deputat, tiv
senator. 2. emisar, sol, trimis, acredi­ parţialitate f. părtinire, subiectivi­
tat tate, inexactitate, denaturare
parloar n. vorbitor parveni vb. 1. a reuşi, a izbuti, a
parm aclâc n. 1. balustradă, para­ ajunge, a avea succes. 2. a se
pet, pălimar, mână curentă. 2. grilă, căpătui, a se pricopsi, a se îmbogăţi,
îngrăditură, împrejmuire a se înavuţi, a avea noroc, succes,
parmezan n. caşcaval şanse
parodia vb. v. ironiza parvenit, -ă adj. căpătuit, pricopsit,
parodie f. pastişă, imitaţie, carica­ învârtit, îmbogăţit (rapid), ajuns
tură, ironie, ridiculizare pas n. 1. călcătură, mers, păşit,
parohial, -ă adj. bisericesc, umblet. 2. înaintare, avans, progres.
preoţesc 3. trecătoare
parohie f. enorie, biserică pasa vb. 1. a trece, a ceda, a
parolă f. formulă (secretă), zicere, transmite. 2. a zdrobi, a mărunţi
cuvânt, vorbă pasabil, -ă adj. satisfăcător, ad­
parolist, -ă adj. v. punctual misibil, acceptabil
paroxism m. încordare, tensiune pasager m. călător, drumeţ, voiajor
maximă, acces, surescitare pasager2, -ă adj. trecător, efemer,
parşiv, -ă adj. v. ticălos fragil, nedurabil

212
aj n 1- trecere, coridor, gang.
Pf^te VP- 1* a Păşuna. 2. a păstori,
o miqratie, deplasare, scurgere. 3. a pacurări. 3. a pândi, a ameninţa
lineat fragment, parte, extras, citat Paşti f. p i învierea Domnului
3 pasă f. tur, retur, rând p a t1 n. 1. aşternut, culcuş. 2. strat,
pasăre f. zburătoare răsadniţă. 3. albie, matcă, vale, vad
pasarelă f. punte, podeţ, trecere pat2 n. remiză (la şah)
pasămite adv. pesemne, probabil, patalama f. v. diplomă
pată f. 1. stropitură, murdărie,
P°pasibil, -ă adj. susceptibil, posibil maculă, urmă. 2. (fig.) stigmat, dezo­
pasiona vb. a preocupa, a captiva, noare, ruşine
a interesa, a cuceri, a entuzisma, a patent n. cleşte
obseda, a înflăcăra patent,-ă adj. 1. evident, sigur,
pasional, -ă adj. pătimaş, prins, neîndoielnic, vădit. 2. veritabil, curat,
împătimit, sentimental bun, autentic
pasionant, -ă adj. captivant, atră­ patenta vb. a breveta
gător, cuceritor, palpitant patentă f. brevet, licenţă, certificat,
pasionat,-ă adj. 1. înflăcărat, atestare
avântat, focos, înfocat, aprins, fier­ patern, -ă adj. părintesc
binte, entuziasmat, pasional, frec­ paternitate s. f. v. apartenenţă
vent. 2. îndrăgostit, iubitor patetic, -ă adj. mişcător, emo­
pasiune f. 1. patimă, dragoste, ţionant, dramatic, impresionant, răs­
amor, afecţiune, sentiment, patos. 2. colitor
elan, avânt, înflăcărare, ardoare, patetism n. ardoare, patos, în­
pornire flăcărare, pasiune, patimă
pasiv n. debit, datorie, cheltuială, patimă f. 1. înflăcărare, ardoare,
obligaţii avânt, înfocare, însufleţire, fervoare,
pasiv,-ă adj. 1. nepăsător, indo­ pasiune, patos. 2. iubire, amor, dra­
lent, lăsător, indiferent, molâu. 2. goste, afecţiune. 3. subiectivism, păr­
flegmatic, insensibil, nesimţitor tinire, parţialitate. 4. cusur, defect,
pasivism n. v. nepăsare meteahnă, învăţ, nărav, viciu. 5. chin,
pasivitate f. v. nepăsare durere, calvar, canon, tortură
pastel n. 1. culoare, acuarelă. 2. patina vb. aluneca
descriere, tablou patinat, -ă adj. v. învechit
pasteuriza vb. a steriliza patină f. 1. cocleală, verzitură,
pastilă f. pilulă, bulin, caşetă, ta­ prăfuire. 2. talpă, tălpig, schi
bletă patiserie f. plăcintărie
pastişă f. imitaţie, copie patologic, -ă adj. anormal, morbid,
pastor m. preot, popă, reverend bolnăvicios, nesănătos
pastoral,-ă adj. 1. ciobănesc, patos n. 1. însufleţire, avânt, în­
păstoresc, bucolic, idilic. 2. câmpe- flăcărare, vervă, ardoare, patimă. 2.
nesc. ţărănesc, rustic, campestru. 3. afectare, emfază, retorism, gran­
eparhial, diecezan, episcopal dilocvenţă
Pastramă f. (pop.) v. bujeniţă patriarhal, -ă adj. v. tradiţional
paşă m. (fam.) şef, comandant, patrie f. ţară, vatră, glie, moşie
Ştab patrimoniu n. moştenire, succesi­
paşnic,-ă adj. 1. liniştit, calm, une, bunuri, avere
î anw
d-. blajin, senin. 2. înţelegător, patriotism n. sentiment naţional,
Paciuitor, potolit, aşezat, tihnit fidelitate ţării, civism
patron, -oană m. f. stăpân, jupân,
sista?° ptist m- revoluţionar, progre-
proprietar

213
patron n. 1. buşon. 2. cartuş, glonţ. pădureţ, -eaţă adj. sălbatic
3. puşcătură nealtoit
patrona vb. a tutela, a susţine, a păgân,-ă adj. 1. necredincios,
sprijini, a proteja eretic, ateu, proclet. 2. nemilos, rău’,
patronaj n. v. egidă crud, neomenos. 3. pătimaş, sălbatici
patrula vb. v. supraveghea cumplit, nestăpânit
patrulă f. pază, strajă, gardă
păgubaş, -ă adj. v. păgubit
paţachină f. 1. garanţă, otrăţel,
roibă. 2. (depr.) târfă, cocotă, damă păgubi vb. a pierde, a dăuna
pauper, -ă adj. v. sărac păgubit, -ă adj. păgubaş, dăunat,
pauperiza vb. a sărăci, a proleta­ înşelat
riza păgubitor, -oare adj. dăunător,
pauză f. 1. repaus, odihnă, răgaz, vătămător, stricător, pernicios, nociv
recreaţie. 2. întrerupere, suspensie. păgubos, -oasă adj. nenorocos,
3. antract ghinionist, păgubitor, nefavorabil
pava vb. a pietrui păienjeni vb. v. înceţoşa
pavaj n. caldarâm, asfalt, paviment
păienjeniş n. v. reţea
pavăză f. 1. scut, platoşă,
apărătoare. 2. ocrotire, protecţie, pălălaie f. vâlvătaie, văpaie, pară,
sprijin bobotaie, pârjol
pavilion n. 1. chioşc, cerdac, pălămidă f. v. ciulin
foişor. 2. stindard, drapel, steag, fla­ pălărie f. 1. (reg.) clop. 2. abajur
mură. 3. cornet, pâlnie pălăvrăgeală f. v. flecăreală
pavoaza vb. a împodobi, a decora,
pălăvrăgi vb. v. flecări
a orna, a găti
pază f. 1. supraveghere, strajă, în­ păli vb. 1. a se ofili, a se îngălbeni,
grijire, veghe, grijă. 2. gardă, paznic, a se trece, a se usca, a se veşteji. 2.
protecţie, securitate, apărare. 3. es­ a arde, a dogorî, a pârli. 3. a lovi, a
izbuti, a doborî
cortă, suită, alai
paznic m. v. strajă pălimar n. 1. balustradă, parapet,
păcală m. pepelea rezemătoare. 2. pripon, ţăruş, par. 3.
păcat n. 1. vină, vinovăţie, eroare, parapet, îngrăditură
culpă, abatere, greşeală’, rătăcire, pălmui vb. a lovi, a plesni, a cârpi
culpabilitate, eres. 2. cusur, neajuns, pămătuf n. pensulă, poanson
viciu, lipsă, defect, scădere pământ n. 1. sol, glie, teren, lut,
păcăleală f. 1. glumă, farsă, festă, câmp. 2. ţinut, regiune, ţară, patrie. 3.
ghiduşie, şotie. 2. înşelare, amăgire, lume, glob, mapamond
momire, păcălire, prostire, înşelătorie, pământean, -ă adj. 1. băştinaş, in­
trişare digen, aborigen, neaoş. 2. muritor,
păcăli vb. v. amăgi ins. 3. lumesc, mirean, profan, laic
păcătos,-oasă adj. 1. ticălos,
pământesc, -ească adj. 1. te­
mizerabil, vinovat, rău, nevrednic,
restru, teluric, pământean. 2. profan,
infam, netrebnic, necinstit. 2. sărac,
laic, mirean
nevoiaş, sărman, mizer, necăjit
pământiu, -ie adj. v. cenuşiu
păcătui vb. v. greşi
păcurar s. m. 1. cioban, păstor, pămânţei n. 1. kiselgur, diatomit,
oier. 2. găzar, dohotar tripoli. 2. lutişor
păduchios,-oasă adj. 1. jegos, pănură f. dimie, aba, postav, stofă;
murdar, slinos, nespălat. 2. mizer, (fig.) fel, gen, categorie
sărac, nevoiaş, sărman păpa vb. (fam.) a mânca, a con­
pădure f. codru, branişte, sihlă suma, a irosi, a toca, a risipi

214
oâDUşâ f (fig-) 1- manechin, mari­ păstaie f. teacă
onetă fantoşă. 2. crisalidă, nimfă,
păstor m. oier, cioban, păcurar
^păpuşoi m. porumb, cucuruz păstori vb. 1. a ciobăni, a păcurări
oăr m. şuviţă, plete, coadă 2. a paşte, a păşuna. 3. (fig.) a în­
druma, a conduce, a cârmui
pârâdui vb.M. ruina
paragini vb. a se dărăpăna, a se păstos, -oasă adj. vâscos, cleios
moale
ruina, a se părădui, a se degrada, a
se ruina păstra vb. 1. a conserva, a retine,
pârăginit, -a adj. v. darapanat a cruţa, a menaja. 2. a dura, a dăinui,
părăsi vb. 1. a lăsa, a abandona, a a se menţine, a persista, a exista, a
evacua, a pleca. 2. a înceta, a între­ subzista, a stărui. 3. a opri, a rezerva
rupe, a renunţa, a neglija, a conteni păstrător, -oare a # cruţător,
părăsit, -ă 1. abandonat, lăsat, econom, chibzuit, strângător, depozi­
ruinat, dărăpănat. 2. pustiu, nepopu­ tar
lat, nelocuit, sălbatic păsui vb. a amâna, a da răgaz, a
părea vb. 1. a se arăta, a se ve­ prelungi
dea, a semăna. 2. a-şi imagina, a păşi vb. a călca, a umbla, a merge
crede, a i se năzări păşune /: imaş, izlaz, suhat, silişte,
părelnic, -ă v. aparent ierbărit, prelucă
părere f. 1. credinţă, opinie, con­ păta vb. 1. a murdări, a mânji, a
vingere, idee, concepţie. 2. iluzie, îngăla, a terfeli. 2. a profana, a
închipuire, nălucire, impresie, sen­ pângări, a compromite, a denigra, a
zaţie dezonora, a batjocori
părinte m. 1. tată, taică, strămoş. pătat,-ă adj. 1. mânjit, murdărit,
2. preot, popă, abate, călugăr, stropit, bălţat. 2. profanat, com­
monah. 3. întemeietor, creator, făuri­ promis, dezonorat, stigmatizat
tor, ctitor. pătimaş,-ă adj. 1. pasionat, în­
părintesc, -ească adj. patern, flăcărat, ardent, aprins. 2. părtinitor,
strămoşesc subiectiv, parţial
păros, -oasă adj. flocos, lăţos, pătimi vb. a suferi, a îndura, a
miţos răbda, a suporta, a se chinui, a munci
părtaş,-ă adj. 1. participant, aso­
pătimire f. v. suferinţă
ciat, afiliat, ortac. 2. complice, ajutor,
partizan pătrar n. pătrime, sfert
părtini vb. a favoriza, a avantaja, a pătrat n. careu, cvadrat
proteja, a privilegia, a sprijini pătrime f. sfert, pătrar
părtinitor, -oare adj. subiectiv, pătrunde vb. 1. a intra, a străbate,
Parţial, tendenţios a penetra, a răzbi, a răzbate, a trece,
Părui vb. 1. a depila, a flocăi, a a se înfiltra, a se insinua. 2. a se
depăra. 2. a bate, a snopi,, a răspândi, a se lăţi, a se extinde, a se
scarmana^ — <0C \ propaga. 3. a intui, a pricepe, a
păruială f. bătaie, încăierare, sesiza.
C|omâgeală pătrundere f. 1. intrare, răzbire,
penetraţie, străpungere, infiltrare. 2.
sn?as n: 1* suPărare, necaz, neajuns,
agerime, acuitate, subtilitate, perspi­
fră5in’ă’ durere. povară. 2. nelinişte,
^ântare, grijă, teamă cacitate
pătruns, -ă adj. v. impresionat
nelinişti l b' -a se interesa’ a se pătrunzător, -oare adj. 1. ascuţit,
su, a se îngrijora, a se sinchisi
intens, strident, tare, penetrant, vio­
Dă^at n‘ 1' terci- mămăligă. 2. mei
cut n. păşunat, suhat, păşune lent. 2. ager, scrutător, subtil,

215
perspicace, sagace. 3. mişcător, pârleală f. 1. arsură, prăjeală. 2.
emoţionant, impresionant păcăleală, pierdere, pagubă
pătul n. coşar pârli vb. 1. a arde, a pârjoli. 2. a
pătură f. 1. învelitoare, cuvertură, ofili, a vesteji. 3. a păcăli, a înşela
velinţă, ţol, plocat, cergă. 2. strat, pârlit,-ă adj. 1. ars, prăjit, perpelit.
fâşiei pală. 3. categorie, treaptă, 2. ofilit, veştejit, uscat. 3. (fig.) sărac,
clasă amărât, prăpădit, necăjit
păţanie f. v. peripeţie pârnaie f. (pop.) închisoare, tem­
păţi vb. 1. a suferi, a răbda, a în­ niţă, puşcărie
dura,’ a suporta. 2. a o sfecli, a o pârtie f. cărare, drum, potecă,
scrânti, a înghiţi cărăruie
păţit, -ă adj. încercat, experimen­ pe prep. peste, de asupra, asupra,
tat, chinuit în
păzi vb. 1. a apăra, a ocroti, a pecete f. sigiliu, parafă, ştampilă;
proteja, a feri, a supraveghea, a (fig.) semn, emblemă, atribut, notă
străjui. 2. a evita, a ocoli, a se pecetlui vb. 1. a sigila, a ştampila,
eschiva. 3. a respecta, a păstra, a a parafa. 2. a fixa, a stabili, a imprima
observa, a ţine pecetluit, -ă adj. v. sigilat
păzit, -ă adj. v. ocrotit pecuniar, -ă adj. bănesc, financiar
păzitor m. paznic, strajă, pază,
pedagog m. educator, învăţător,
gardian
profesor
pâclă f. negură, ceaţă
pedagogic, -ă adj. instructiv, edu­
pâine f. 1. pită, hrană. 2. bucate,
alimente, cereale, grâne. 3. slujbă, cativ
funcţie, servici, post pedala vb. (fig.) a insista, a stărui,
pâlc n. grup, ceată, cârd, grămadă a apăsa
pâlnie f. receptor; arenă pedală f. tălpig, talpă, călcător,
pâlpâi vb. a tremura, a licări, a vi­ (fig.) frână, opritor
bra pedant,-ă adj. 1. meticulos,
pândar m. paznic, păzitor, (înv.) minuţios, scrupulos. 2. tipicar, forma­
jitar list, preţios
pândi vb. a observa, a urmări, a pedeapsă f. 1. sancţiune, corecţie,
spiona, a iscodi osândă, condamnare. ’ 2. caznă. 2.
pângări vb. v. profana supliciu, chin, suferinţă. 3. pacoste,
pântece n. abdomen, burtă, urgie, năpastă, calamitate
stomac, (fam.) foaie pedepsi vb. v. condamna
pântecos, -oasă adj. burtos, um­ pedestraş m. infanterist
flat, burduhănos peduncul n. coadă,codiţă
pânză f. 1. ţesătură. 2- velă. 3. pehlivan m. v. şarlatan
lamă, tăiş peiorativ, -ă adj. depreciativ, defa­
pânzeturi n. pl. albituri, rufărie, vorabil, negativ
lenjerie peisaj n. 1. privelişte, panaramă,
pâră. f. reclamaţie, denunţ, acu­ cadru, tablou, vedere. 2. pictură,
zare, plângere, delaţiune frescă, imagine, icoană
pârdalnic, -ă adj. v. afurisit peladă f. chelie
pârgui vb. a se coace, a da în copt pelagic, -ă adj. marin
pârî vb. v. denunţa pelagră f. roşeaţă, vătămâtură
pârâi vb. a trosni, a pocni pelerin m. călător, pelegrin, pere­
pârâu n. râuleţ, râuşor grin, voiajor
pârjol n. incendiu, foc (mare), pojar pelerinaj n. călătorie, hagialâc,
pârjoli vb. v. arde peregrinaj

216
pelican m. babiţă
peliculă f. 1. film, secvenţă. 2. o ? r d a f" 1- luciu- lustru, strălucire,
niefitâ, membrană critică dojană, mustrare,
V peltea £ (fig) v. pălăvrăgeală
peltic, -ă sâsâit, gângav, cepe- perdea £ 1. draperie. 2. cortină
perdiţie f. v. dezmăţ
leag
pelvis n. bazin, prag pereche f. cuplu, partener, soţ
pembe adj. roz, trandafiriu peregrina vb. a cutreiera, a
penaj n. pene, penet, peniş colinda, a călători, a umbla, a hoinări
penalitate f. v. amendă peremptoriu, -ie adj. v. indiscutabil
penaliza vb. a amenda, a peren, -ă adj. trainic, durabil, vi­
sancţiona, a globi vace, persistent, etern
pendula vb. a (se) legăna, a os­ perenitate f. v. persistenţă
cila, a (se) balansa, a (se) clătina perete m. zid
pendulă /: ceasornic, ornic
perfect,-ă adj. 1. desăvârşit, im­
penetra vb. v. pătrunde pecabil, ireproşabil, ideal, ex­
penetrant,-ă adj. 1. pătrunzător, cepţional, minunat, splendid, superb,
străbătător. 2. perspicace, scrutător magistral. 2. absolut, deplin, total,
penibil, -ă adj. supărător, jenant, complet. 3, (adv.) bine, bravo,
neplăcut, apăsător, ruşinos preabine, de acord
penitenciar n. închisoare, temniţă, perfecta vb. v. încheia
puşcărie, ocnă, pârnaie
perfecţiona vb. v. desăvârşi
penitenţă f. 1. pocăinţă, ispăşire,
perfecţiune f. desăvârşire, absolut,
căinţă. 2. pedeapsă, canon, osândă
impecabilitate
pensă f. cută, pliu
pensiona vb. a se retrage, a aban­ perfid, -ă adj. v. viclean
dona, a părăsi (o funcţie) perfidie f. v. făţărnicie
pensiune f. întreţinere, găzduire perfora vb. a găuri, a străpunge, a
penumbră f. semiîntuneric, semi­ sfredeli, a composta
obscuritate performanţă f. succes, reuşită,
penurie f. sărăcie, lipsuri, mizerie, izbândă, record
pauperitate peria vb. 1. a curăţa, a netezi, a
pepene m. 1. harbuz, cantalup, cizela. 2. a linguşi, a flata, a adula, a
lubeniţă, zăm os. 2. bostan, măguli
curcubete periclita u'b. v. primejdui
pepinieră f crescătorie, şcoală pericol n. primejdie, ameninţare,
percepe vb. 1. a simţi, a sesiza, a risc, gravitate
înţelege, a observa, a distinge, a re­ periculos, -oasă adj. 1. primejdios,
marca. 2. a încasa, a strânge, a riscant, ameninţător, hazardat, nociv.
aduna (impozite) 2. rău, vătămător, contraindicat
perceptibil, -ă adj. v. palpabil periferic, -ă adj. v. marginal
percepţie £ 1. cunoaştere, înţe- periferie f. 1. mahala, suburbie,
•egere, pricepere. 2. fisc, finanţe margine, cartier. 2. circumferinţă, cerc
percheziţie /: cercetare, investi­
perifrază / circumlocuţie, ex­
gaţie, descindere
presie, secvenţă, locuţiune
percheziţiona vb. v. căuta
perima vb. a se demoda, a se în­
perciuni p/. favoriţi
vechi, a se uza
percuta vb. v. lovi
Percuţie f. 1. lovire, ciocnire, perimat,-ă adj. desuet, demodat,
l2bire. 2.’instrument muzical depăşit, învechit

217
perimetru s. n. 1. circumferinţă, perpetuu, -ă adj. v. continuu
înconjur, ocol, contur. 2. cuprins, perplex, -ă adj. v. uluit
întindere, suprafaţă, porţiune perplexitate f. 1. uimire, stupe­
perinda vb. v. trece facţie, stupoare, uluire, năucire,
perioadă f. răstimp, timp, interval, zăpăceală. 2. derută, încurcătură,
spaţiu, vreme, epocă, eră dezorientare
period n. ciclu, menstruaţie, soroc persecuta vb. a prigoni, a
periodic n. gazetă, publicaţie, năpăstui, a oropsi, a asupri, a urgisi,
săptămânal, mensual, foaie a oprima, a împila, a apăsa
periodic, -ă adj. ciclic, regulat, persecuţie /: v. asuprire
repetat persevera vb. v. stărui
peripeţie f. întâmplare, păţanie, perseverent, -ă ar# dârz, stăruitor,
aventură,’ istorie, incident tenace, insistent, ambiţios, încă­
periplu n. 1. navigare, plutire. 2. păţânat, neclintit
călătorie, itinerar perseverenţă f. v. stăruinţă
perisabil,-ă adj. 1. alterabil, fragil. persifla vb. v. ironiza
2. trecător, vremelnic, efemer, pieritor persista vb. 1. a stărui, a insista, a
peritoneu n. (pop.) prapur se încăpăţâna, a se ambiţiona. 2. a
perlă f. mărgăritar dura, a continua, a se menţine, a
permanent, -ă adj. constant, ne­ rămâne, a ţine, a dăinui, a se per­
contenit, necurmat, statornic, ne­ petua
schimbat, neîncetat, perpetuu, persistent, -ă adj. v. stăruitor
mereu, întruna, etern persoană f. om, individ, ins, fiinţă,
permanentiza vb. v. statornici tip, creştin, suflet
permanenţă s. f. constanţă, sta­ personaj n. tip, figură, erou (literar)
tornicie, continuitate personal n. cadre, salariaţi, colec­
permeabil, -ă adj. (fig.) receptiv, tiv
primitor, deschis personal, -ă adj. individual, par­
permis n. autorizaţie, licenţă, le­ ticular, propriu, privat, specific
gitimaţie personalitate f. individualitate, per­
permisie f. învoire, concediu soană, personaj, autor
(militar) personificare f. încarnare, în­
permisiune f. aprobare, încuvi­ truchipare, întrupare, simbolizare
inţare, îngăduinţă, consimţire, asen­
perspectivă f. 1. privelişte, vedere,
timent
panoramă, tablou. 2. plan, viziune,
permite vb. 1. a încuviinţa, a învoi,
proiect, schiţă (fig.) evoluţie, viitor
a aproba, a autoriza, a admite, a
perspicace adj. v. ager
consimţi, a accepta. 2. (refl.) a în­
drăzni, a cuteza perspicacitate f. pătrundere,
permuta vb. v. muta acuitate, agerime, subtilitate, sagaci­
pernicios, -oasa adj. v. periculos tate
perora vb. v. pleda persuasiune f. v. convingere
peroraţie f. cuvântare, discurs, ar­ p e rsu a siv,-ă adj. insistent, stă­
gumentare, pledoarie ruitor, perseverent, convingător,
perpeli vb. 1. a prăji, a frige, a asiduu
coace. 2. a se zbate, a se chinui, a se pertinent, -ă adj. v. potrivit
agita, a se zbuciuma pertracta vb. v. dezbate
perpendicular, -ă adj. drept, verti­ perturba vb. v. deranja
cal peruzea f. turcoază
perpetua vb. 1. a dura, a dăinui, a pervaz n. 1. cadru, ramă, cer-
persista, a se menţine, a se păstra, a cevea, bordură. 2. braţ, crac, mână,
trăi. 2. a nemuri, a eterniza, a veşnici mâner

218
pervers,-ă adj. 1. dezaxat, perfid,
incorect, cinic. 2. corupt, stricat,
viciat, imoral, dezmăţat, depravat, J S fiZ g PU"9a?' — •
decăzut, anormal dePtotn'SSim° adv■foarte încet' '«">
perversitate f. v. imoralitate
H'cura ^T. 1.
■■ DOI°van, stâncă. 2.
perversiune f. viciu, corupţie,
imoralitate grindina. 3. tartru. 4. calcul, nisip (la
ficat, rinichi)
perverti vb. v. corupe
pescăruş m. martin, pescar
piaţă f. 1, centru comercial. 2.
0 '^rmaroc. 3. cumpărături
pescui vb. (fig.) a prinde, a acosta,
piază f. prevestire, semn, indiciu
a înhăţa, a apuca, a lua pic n. v. picătură
pesemne adv. probabil, posibil,
pica vb. 1. a cădea, a se răsturna,
pasămite
a se prăvăli. 2. a picura, a se
pesimism n. deprimare, scepti­ prelinge, a se scurge. 3. a se ivi, a
cism, descurajare, negativism apărea, a sosi (neaşteptat)
pestă f. ciumă, pestilenţă picant,-ă adj. 1. condimentat,
peste prep. 1. deasupra, pe. 2. din­ pişcător, înţepător, iute. 2. nostim,
colo de ispititor, piperat, (uşor) indecent
pestelcă f. şorţ pică f. ciudă, necaz, resentiment,
pestilenţial, -ă adj. infect, strica, ranchiună
contagios, dezgustător picătură f. 1. strop, pic, picur. 2.
pestriţ, -ă adj. amestecat, felurit, fărâmă, bucăţică, fărimitură
variat, tărcat, bălţat picăţele f. pl. buline, puncte
peşcheş n. (pop.) dar, cadou, mită, (colorate)
atenţie, bacşiş pichet n. subunitate, detaşament
peşchir n. (pop.) prosop, ştergar, picheta vb. a marca, a indica
şervet pici m. (fam.) băieţel, copil, puşti,
peşteră f. grotă, cavernă, hrubă prichindel
petic n. bucată (mică), ruptură picior n. (fig.) suport, piedestal,
petici vb. 1. a cârpi, a repara. 2. pilon, stâlp
(refl.) a se rupe, a se zdrenţui, a se picioroange n. pl. catalige, pa-
sfâşia painoage
petiţie f. cerere, jalbă, reclamaţie, picni vb. v. lovi
plângere picnic n. (rar) v. gustare
petliţă f. bentiţă picoteală f. moţăială, somnolenţă,
petrecanie f. (pop.) dispariţie, aţipire, piroteală
moarte, înmormântare picoti vb. a moţăi, a dormita, a
petrece vb. 1. a trăi, a vieţui, a aţipi, a piroti
exista. 2. a se distra, a se veseli, a se picta vb. 1. a zugrăvi, a figura. 2.
desfăta, a se bucura. 3. a se întâm­ (fig.) a descrie, a înfăţişa, a
pla, a avea loc, a se desfăşura. 4. a reprezenta
pictural,-ă adj. pitoresc, plastic,
trece, a se sfârşi, a se consuma. 5. a
însoţi, a conduce, a duce sugestiv
pictură f. tablou, peisaj, zugră­
petrecere f. ospăţ, chef, distracţie,
veală
banchet
picur n. v. picătură
petrifica vb. 1. a împietri, a
picura vb. a curge uşor, a cădea
fosiliza. 2. (fig.) a încremeni, a
înlemni, a înmărmuri (stropi)
picuţ n. v. puţintel
petrol n. ţiţei, gaz
pidosnic, -ă adj. v. ciudat
peţi vb. a cere (mâna)
219
pieziş,-a adj. 1. oblic, strâmb
piedestal n. suport, picior, bază, aplecat, înclinat. 2. abrunt’
soclu prăpăstios, accidentat, râpos
piedică f. obstacol, stavilă; (fig) piftie f. răcituri
opoziţie, împotrivire, dificultate
pigmenta vb. a colora, a impregna
pieire f. dispariţie, stingere,
pigmeu m. pitic, prăpădit, (fjg^
moarte, distrugere, nimicire
pielărie f. 1. tăbăcărie. 2. maro- nulitate
piguli vb. 1. a ciuguli, a gusta. 2. a
chinărie
pieliţă f. membrană, epicarp, migăli, a rafina
pilastru m. pilon, stâlp, picior, pie­
pojghiţă
piept n. 1,/torace. 2. (fig.) suflet, destal
inimă. 3. sân, ţâţă, mamelă pilă f. 1. raşpel. 2. (fig.) sprijin,
pieptar n. 1. cojocel, bundiţă. 2. protecţie, favoare, proptea
platoşă, cuirasă pildă f. 1. model, exemplu. 2. mus­
pieptăna vb. 1. a dărăci, a trare, avertisment. 3. tâlc, simbol,
scărmăna. 2. (fig.) a cizela, a stiliza alegorie. 4. proverb, sentinţă,
pieptănătură f. coafură, frizură maximă, parabolă
pieptiş adv. de-a dreptul, drept, di­ pild u ito r -oare adj. exemplar,
rect, făţiş elocvent, grăitor, ilustrativ
pierde vb. 1. a fi lipsit (de ceva), p ili1 vb. a netezi, a răşpălui, a ajus­
a-i dispare, a pieri, a se face nevăzut. ta, a răzui, a cizela, a şlefui
2. a se zăpăci, a se încurca, a se in­ p ili2 vb. a se îmbăta, a se cher-
timida, a se rătăci cheli, a se afuma
pierdere f. 1. pagubă, distrugere, pilon m. stâlp, suport, picior, pilas­
risipire, irosire. 2. stingere, moarte tru, proptea
pierdut, -ă adj. 1. dispărut, mort, pilot m. 1. aviator, zburător. 2.
stins. 2. estompat, şters, scăzut. 3. conductor, cârmaci
ratat, neizbutit pilota vb. 1. a conduce. 2. a re­
pierde-vară m. leneş, trândav, in­ duce viteza
activ
pilulă f. tabletă, pastilă
pieri vb. 1. a muri, a deceda, a se
pingea f. talpă
stinge. 2. a se ofili, a se veşteji, a se
usca. 3. a dispărea, a se pierde, a se pintenat m. cocoş
risipi pionier m. în a in te -m e rg ă to r,
pierit, -ă (fig.) sleit, slăbit, fără deschizător de drum, iniţiator
vlagă, pierdut pios, -oasă adj. evlavios, cuvios,
pieritor, -oare adj. muritor, efemer, cucernic, religios, credincios
fragil pipă f. lulea
pierzanie f. 1. moarte, pieire, pipăi vb. a atinge, a palpa; (fig ) a
prăpăd. 2. degradare, corupţie, dibui, a bâjbâi, a tatona
decădere pip e ra t,-ă adj. 1. picant, condi­
piesă f . \ . element, bucată, unitate. mentat, pişcător. 2. scump, costisitor,
2. monetă, ban. 3. act, document, exagerat
hârtie. 4. operă, compoziţie, teatru pipernicit, -ă adj. pirpiriu, mărunt,
pietate f. evlavie, cucernicie, devo­ nedezvoltat
tament
pipotă f. (pop.) rânză, stomac
pieton m. trecător, pasager
piramidal, -ă adj. v. colosal
pietroi n. bolovan, stâncă
pirat m. tâlhar, corsar
pietros,-oasă adj. tare, dur vâr­
tos, rezistent piraterie f. banditism, jaf, tâlhărie
piron n. cui
pironi vb. 1. a fixa, a înţepeni, a
tintui a prinde. 2. a imobiliza, a în­ gelozie3 f ^ duşmănie- invidie,
cremeni. 3. a aţinti, a concentra pizmui vb. v. duşmăni
(atenţia)- pjac n. plăcere, voie, gust, dorinţă,
pirostrie f. 1. crăcană. 2. cunună, natar, capriciu
coroană placă f . \ . tăbliţă. 2. disc
piroteală f. v. picoteală plachetă f. volumaş, culeqere,
pirpiriu, -ie adj. mic, pipernicit, cărţulie
mărunt, slăbuţ, sfrijit placid, -ă adj. blajin, calm, liniştit,
piruetă f. rotire, rotogol, învârtitură impasibil, pasiv, apatic
pisa vb. 1. a zdrobi, a mărunţi, a plafon n. 1. tavan, boită. 2.
sfărma. 2. a bătători, a bătuci. 3. a înălţime, nivel (înalt), limită (maximă)
sâcâi, a plictisi, a cicăli, a agasa, a plafona vb. a limita, a restrânge, a
enerva mărgini, a delimita, a fixa
pisanie f. (înv.) scriere plafonieră f. lampă
pisar m. (înv.) secretar, diac, plagă f. 1. rană, leziune. 2. flagel,
grămătic dezastru, pacoste, calamitate
pisălog, -oagă adj. agasant, sâcâi­ plagia vb. a copia, a prelua (un
tor, plictisitor, enervant, insistent text), a fura (literar)
pisc n. vârf, culme, creastă plai n. meleag, regiune, ţinut
piscină f. bazin, havuz plajă f. 1. litoral, ţărm, mal. 2. baie
de soare
pisoi m. motan, cotoi
plan n. proiect, schiţă, schemă,
pisică f. mâţă
perspectivă, program
pistă f. (fig.) curs, făgaş, drum plana vb. a zbura, a pluti
pistol n. revolver planetă f. 1. astru, stea. 2. zodie,
pistona vb. a stărui, a insista, a horoscop
presa planifica vb. a programa, a
pişcă vb. 1. a ciupi, a înţepa, a sistematiza, a organiza
muşca. 2. (fig.) a ironiza, a critica planiglob n. planisferă, glob, ma­
pişicher m. (fam.) v. şmecher pamond
pitac n. (pop.) ban, gologan, para, planşă f. desen, schiţă
sfanţ planta vb. a sădi, a răsădi
pită f. 1. pâine. 2. (fig.) slujbă, plantă f. vegetală
funcţie, servici planton n. pază, gardă, paznic
piti vb. (pop.) a (se) ascunde, a planturos, -oasă adj. gras, gros,
(se) feri, a (se) pitula voluminos, împrăştiat
pitic, -ă adj. pipernicit, scund, mic, plasa vb. 1. a aşeza, a situa, a
nedezvoltat; pigmeu amplasa, a pune. 2. a învesti, a des­
pitoresc, -ească adj. colorat, nu- tina, a vinde, a oferi
anţat, expresiv, variat, încântător plasament n. 1. învestire, acor­
pitula vb. v. piti dare. 2. slujbă, post
Piţigăiat, -ă adj. ascutit, strident, plasă f. 1. fileu, reţea, mreajă. 2.
subţire sacoşă, sac. 3. cursă, momeală,
pivnicer m. chelar ademenire
Pivniţă f. beci, celar, hrubă plastic, -ă adj. expresiv, evocator,
Pivot n. stâlp, susţinere, sprijin, sugestiv, pitoresc
P'ion, bază plasticitate f. expresivitate, suges­
Pivota vb. v. roti tivitate, reliefare, stilizare
plastograf m. falsificator, plagiator
pizmaş, -ă adj. duşmănos, răută-
C|°s, invidios plastron n. piept (la cămaşă)

221
plasture n. emplastru, bandaj răsplăti. 3. a valora, a face, a preţui
plat,-ă adj. 1. neted, întins, drept. 4. a ispăşi, a expia, a da satisfacţie
2. banal, inexpresiv, comun, medi­ plângăcios, -oasă adj. v. plân­
ocru găreţ
plată f. 1. achitare, solvenţă. 2. plângăreţ, -eaţă adj. văicăreţ,
leafă, indemnizaţie, remuneraţie. 3. smiorcăit, plângăcios; tânguitor!
taxă, tarif, cost miorlăit
platformă f. 1. rampă. 2. prispă, plângător, -oare adj. v. tânguitor
tăpşan. 3. (fig.) program, plan, direc­ plânge vb. 1. a lăcrima, a boci, a
tive
se tângui, a jeli. 2. a deplânge, a
platitudine f. banalitate, fleacuri, compătimi, a regreta. 3. a reclama, a
generalităţi cere, a implora
platnic, -ă adj. plătitor, debitor plângere f. 1. plâns, plânset,
platonic, -ă adj. spiritual, ideatic, bocit. 2. reclamaţie, jalbă, cerere,
idealist, abstract, teoretic suplică
platoşă f. cuirasă, lorică plâns n. plânset, lacrimi, lamen­
platou n. 1. podiş, platformă. 2. taţie, tânguire
taler, tipsie, farfurie (plată)
plânset n. v. plâns
plauzibil, -ă adj. verosimil, credibil, pleacă interj, ieşi, afară, marş,
admisibil, posibil du-te, cară-te
plăcea vb. 1. a conveni, a prefera, pleasnă f. sfichi
a agrea, a iubi, a simpatiza, a satis­ pleaşcă f. chilipir, baftă, noroc,
face. 2. a pofti, a dori pomană
plăcere f. 1. satisfacţie, desfătare, pleavă f. 1. strujele, vânturătură. 2.
delectare, încântare, bucurie. 2. (fig.) resturi, lepădături, gunoi
hatâr, poftă, gust, plac, voie, capriciu plebe f. gloată, norod, sărăcime
plăcut,-ă adj. 1. agreabil, satis­ plebiscit n. referendum, opţiuni
făcător, încântător, atrăgător. 2. sim­ pleca vb. 1. a porni, a merge, a se
patic, drăguţ, estetic, amuzant, îmbie­ duce, a se deplasa, a o lua din loc, a
tor se căra, a se urni, a se depărta. 2. a
plăieş m. 1. străjer, paznic, gră­ renunţa, a se retrage, a abandona, a
nicer. 2. muntean părăsi. 3. (refl.) a se îndoi, a se în­
plămadă f. 1. aluat. 2. (fig.) crea­ clina, a se încovoia, a se apleca. 4. a
tură, urmaş, progenitură ceda, a se supune, a se preda
plămădeală f. v. plămadă plecat, -ă adj. 1. aplecat, îndoit, în­
plămădi vb. 1. a dospi, a fermenta, covoiat. 2. (fig.) supus, obedient, umil
a se macera. 2. (fig.) a (se) forma, a plecăciune f. reverenţă, temenea,
zămisli, a făuri, a crea, a plăsmui, a închinăciune
se înfiripa, a se întrupa pled n. cuvertură, pătură, ţol
plămân m. bojoc, pulmon pleda vb. a susţine, a argumenta, a
plănui vb. a proiecta, a combina, a
apăra, a vorbi pentru...
pregăti, a prepara, a face planuri, a
pledoarie f. susţinere, argumen­
imagina, a preconiza, a intenţiona
tare, cuvântare, discurs pentru...
plăpând, -ă v. debil
plenar, -ă adj. deplin, total, întreg
plăsea /: mâner
plăsmui vb. 1. a zămisli, a făuri, a plenitudine f. deplinătate, totali­
crea, a plămădi. 2. a inventa, a tate, integritate, întregime
imagina, a născoci, a scorni. 3. a fal­ pleonasm n. tautologie
sifica, a contraface, a măslui pleoştit,-ă adj. 1. teşit, turtit,
plăti vb. 1. a achita, a depune, a lăbărţat, clăpăug. 2. abătut, deprimat,
vărsa. 2. a remunera, a retribui, a indispus, supărat, descurajat, bleg

222
pleşcăi vb. a clefăi, a molfăi, a plivi vb. a curăţa, a epura
pleoşcăi (buruieni), a elimina (uscături)
plesni vb. 1. a se sparge, a crăpa, plocat n. pătură, învelitoare, ţol
a se rupe, a trosni. 2. a lovi, a pocni, plocon n. cadou, dar, atentie,
a izbi peşcheş
pleşcar m. chilipirgiu, profitor,
ploconeală f. reverenţă, plecă­
afacerist, pomanagiu
ciune, ploconire, obedienţă ’
pleşuv, -ă adj. chel, gol, golaş
ploconi vb. a se supune, a se
pleşuvie f. chelie, calviţie, alopecie umili, a se temeni, a se închina, a se
plete f. pl. chică, păr (lung) căciuli
pletoră f. prisos, surplus, exces, plod m. copil, progenitură, creatură
abundenţă ploios, -oasă adj. pluvios, umed
pletoric, -ă adj. 1. sangvin, roşu. 2. plombagină f. carbon, indigou,
pornit, impulsiv, agresiv. 3. încărcat, grafit
excesiv plouat,-ă adj. 1. ud, udat, muiat.
pletos, -oasă adj. lăţos 2. (fig.) abătut, deprimat, necăjit,
plevuşcă f. albitură; fufă amărât
plexiglas n. stiplex, sticlă organică plugar m. agricultor, ţăran, sătean
plia vb. a îndoi, a împături, a plumb m. glonţ, proiectil
strânge plumbui vb. a sigila, a ştanţa
plicticos, -oasă adj. v. plictisitor plumburiu, -ie adj. gri, închis, sur,
plictis n. v. plictiseală cenuşiu, înnorat, sumbru, mohorât
plictiseală f. urât, monotonie, plic­ plumieră f. penar
tis, dezgust, enervare, indispoziţie, pluralitate f. multitudine, multiplici­
lehamite, sastisire tate, diversitate, mulţime
plictisi vb. 1. a se sătura, a se plus n. surplus, prisos
scârbi, a i se urî, a-i ajunge, a se plută f. 1. plop. 2. ambarcaţie
dezgusta. 2. a enerva, a indispune, a (uşoară)
cicăli, a pisa, a sâcâi pluti vb. 1. a naviga, a flota. 2. a
plictisitor,-oare adj. 1. monoton, zbura
anost, searbăd, tern, uniform, fas­ pluvio