Sunteți pe pagina 1din 3
Minister Educayiei, Cercetani si Inovarit Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox - 2009 CLASAAXTA, Varianta nr.2 ‘4 Toate subiectele sunt obligatorii Timpal efectiv de lueru este de 3 ore o& 10 puncte se acorda din offi SUBIECTULI 20 puncte Serie pe fouia de concurs litera corespunzltoare rispunsului coret. Figcare item are un singur raspuns eoreet. 3, Fiul Jui Dumnezeu S-a Intrapat pentra 1) dorea si ne ofere un model de sinjenie; ') emul a eizut in cat gi trebuia si fe mantuit; ©) era necesar si desivargeascd Legea Vechiului Testament, 2. Insusirea specified Fiului lui Dumnezeu est: a) Purcederea; 1) Crearea Lui de ettre Tati; ©) Nagterea din vesnicie in Tat 3. Sffnta Tradite este: 4) tollitatea datinilor si obiceiurilor existente in lume; ') tradi si obiceiurile preluate de erestini de la evrei ©) invatltura Mantuitoralu transmis pe cale oralé sf care mu se etseste In Sffnta Seriptura. 4. Ce icoand se wisest pictata pe bolt naosului? ‘a Fisus Hrisios Emanuel; ») Hristos Pantocrator; ©) Fecioars Maria eu Pruncul 5. Setioti pe foaia de concurs vatoarea de adevir (Adevirat sau Pals) corespunzitoare cenunfurilor: 8) Prin revelajia dumnezeiascd, omul poste gjunge 1a cunoasterea Flinjei tui Dumnezeu; ') Culorle au o semnificafe simbolied in pictura bisericeascas ‘) Sflinta Treime este o Persoana gi rei Fite. ‘Ofimpiada de Religie, Culfal Onodox, Sestunea 2009, casa a Xiva, varianta mr. 2 SUBIECTUL TL 40 puncte ‘Se dd urmatoral text bible: wAsadar, barbati sunt datori sa-siiubeasca femeile ca pe propriile or trupurt. Cel ce-shiubeste femela, pe sine se inbeste..De aceea, va lasa omul pe tata siu $i pe mama sa sl se va alipt de femeia sa si vor fi amdndoi wn trup. Taina aceasta mare exe; iar et le in Hrists $n Biserica” (Eeseni 5, 28-32) sus, Pspundeti la urmatoarele ceringe: ) defini familia cresting, ») aritai scopul familie’ crestine; ©) precizafi insusirle familci crest 4) emumerajidatoriile membrilor familie SUBIECTUL mL 30 puncte Realizai un eseu liber eu till, Rolul erestinilor fn promovarea valorilor religioas ‘Olimpiada de Religie, Cultal Ontodox, Sesiunea 2009, class a Mia, varinta an Ministeral Edveatici, Cercetiri si Inovari ‘Olimpiada de Religie, Cultat Ortodox -2009 CLASAAXEA, ianta nr. 2 BAREM DE CORECTARE $1 NOTARE 4 Na se acordi punctaje intermediare,alfele deeat cele previiute explict pri 1 Sevor puncta orice alte formulir s! modalititi de rezolvare corecti a cer cord eu ideile precizate in barem. SUBIECTUL I-TOTAL 20 PUNCTE 1. Pentns Fieare rispuns corect se acord 4 puncte, respect: 1: 2-;3-; 4 br S-a) fal; b) deve; e) fl SUBIECTUL Hl - TOTAL 40 PUNCTE 1. Penieu definirea corectt si completi « familie crestine se acords 10 puncte, pentru raspuns partial corect sau incomplet se acon § punete, pent Hspurs incorect sau lipsaacestuia se acorda 0 puncte; 2, Pentru prezentarea corect si completa scopului familicicrestine se acord 10 punete, pentru rispuns partial corset su incomplet se acord § puncte, pentra spuns incorect sau lipsa acestuia se acordi O puncte; 3. Pentru precizarea corecta si completa insasirilor familielerestine se acorda 10 punete, Pentru rispuns paral corect sau incomplet se acorda § punete, pentru rispuns incorect sau lips acestua se acorda O puncte; 4. Pentru enumerares corect si completa datorilor membsilor familie crestine se acords 10 puncte, penira raspuns parial vorect sau incomplet se acordA § punete, penne ‘lspunsincorect sa lipse acestia se acords O punete. SUBTECTUL III TOTAL 30 PUNCTE 1. Pentru prezentarea corects si complet & valorlor crestine se acorda 10 pumete, pentnx ispuns parialeorect sa incomplet se acorda § panete, pentew spun incozect sa ipsa acestua se cord puncte: 2. Penicu prezentarea corect® si completa a rolului eretinilor in promovarea valoclor religioase se acorda 10 punete, pentra raspuns panjal corect saw incomplet se acorda 5 puncte, pentru eispuns incorect sau ipsa acestuia se cord pumete; Pentru cretiitate si originlitate se acorda S puncte; 1. Peniru respectarea sructuri eseului se acorda$ puncte. Total test ~90 de puncte. Se acorda 10 puncte din ofici, Nota finalise stabileste prin impartirea ta 10 a punetajului obtinut, ‘Olinpiada de Religie, Culal Ontodox, Sestunea 2000, casa Nia, varianla ne 2, are