Sunteți pe pagina 1din 4

SUBIECT 163

LICHIDAREA PASIVULUI SUCCESORAL


1. Notiune
2. Continutul procedurii
3. Competenta
4. Deschiderea procedurii. Certificatul succesoral de lichidare
5. Operatiuni de lichidare
6. Inchiderea lichidarii. Efectele lichidarii

1. Notiune
Procedura lichidarii pasivului succesoral = acea procedura notariala care se instrumenteaza de
catre notarul public competent a dezbate succesiunea defunctului in cauza – la cererea si cu acordul
tuturor mostenitorilor – si are drept obiectiv plata datoriilor si sarcinilor mostenirii prin valorificarea
activului succesoral si stabilirea produsului net al lichidarii, care revine efectiv mostenitorilor.
- e o procedura necontencioasa (fiind necesar acordul tuturor mostenitorilor) si facultativa

2. Continutul procedurii
Procedura lichidarii pasivului succesoral consta in:
a) Recuperarea tuturor creantelor defunctului
b) Plata tuturor datoriilor aferente succesiunii, respectiv a pasivului succesoral – indiferent daca
acestea sunt datorii ale defunctului sau datorii generate pentru dezbaterea procedurii succ
c) Executarea legatelor particulare
d) Valorificarea bunurilor mobile/imobile ale defunctului, in vederea stingerii pasivului, in cazul in
care:
 in activul succ nu exista lichiditati care sa acopere pasivul sau
 mostenitorii nu inteleg sa incheie cu creditorii succesiunii o conventie prin care sa
stabileasca modalitatea de stingere amiabila a pasivului

3. Competenta
Competenta apartine notarului public competent a dezbate succesiunea  notarul public care-
si desfasoara activitatea in circumscriptia teritoriala a judecatoriei unde a avut ultimul domiciliu
defunctul.
Lichidarea se face de catre notarul public investit cu dezbaterea succesiunii sau sub
supravegherea acestuia – ori de cate ori in masa succesorala este dovedit un pasiv exigibil.

4. Deschiderea procedurii. Certificatul succesoral de lichidare


Cererea privind declansarea procedurii poate fi:
 insasi cererea de deschidere a procedurii succesorale
 o cerere independenta depusa de mostenitori in cadrul dezbaterilor succesorale
NU se poate efectua procedura lichidarii pasivului succesoral in lipsa acordului tuturor mostenitorilor
legali sau testamentari. Acordul trebuie sa fie prealabil inceperii formalitatilor de lichidare.
In cazul in care exista date din care rezulta ca succesiunea e vacanta, lichidarea pasivului se face
 la cererea oricarui creditor, cu acordul unitatii administrativ-teritoriale care urmeaza sa culeaga
mostenirea vacanta.
Procedura lichidarii pasivului succesoral se imparte in 2 faze:
1. faza premergatoare  in care notarul public competent va elibera certificatul succesoral de
lichidare
2. lichidarea propriu-zisa
In vederea stabilirii pasivului succesoral, notarul public:
1) va intocmi inventarul  efectuarea acestuia este obligatorie pt notarul public
 bunurile de familie, precum si orice alte bunuri exceptate in acest scop prin lege, nu fac
obiectul lichidarii
2) va solicita mostenitorilor declaratii autentice sau orice alte probe din care sa rezulte existenta
pasivului si caracterul cert, lichid si exigibil al acestuia
3) va verifica RNNEC
4) va primi cereri de la creditorii defunctului in vederea recuperarii creantelor acestora – intocmind
TABLOUL CREDITORILOR
 se definitiveaza in 3 luni de la deschiderea procedurii succesorale, prioritate avand
creantele bugetare
 va cuprinde  numele si prenumele creditorilor + datele de identificare ale acestora +
cuantumul creantelor + garantiile afectate acestora + inscrisurile doveditoare
 taboul creditorilor se comunica Camerei in care notarul public isi are sediul, in vederea
publicarii pe pagina de internet a acesteia si se va completa, daca e cazul, si cu alti
creditori, in T=3 luni de la deschiderea procedurii succesorale.
5) Dupa definitivarea tabloului creditorilor  notarul public va elibera CERTIFICATUL SUCCESORAL
DE LICHIDARE, cu respectarea procedurii prevazute de Lege si Reg pt eliberarea certificatului de
mostenitor (aceasta reprezinta finalizarea primei etape a lichidarii pasivului) – va cuprinde:
 Nr, calitatea si intinderea drepturilor mostenitorilor si legatarilor
 Compunerea masei succesorale – prin evidentierea activului si pasivului
 Acordul mostenitorilor privind modul de lichidare al pasivului succ
 Numirea lichidatorului
 Termenul de finalizare a procedurii
 Ordinea de preferinta a creditorilor la plata creantelor, stabilita de lege
Notarul public solicita inregistrarea certificatului succesoral de lichidare in:
 RNNEC si, dupa caz,
 ANCPI
 AEGRM
 Alte registre de publicitate
Certificarul succesoral de lichidare va primi un nr din Reg de Termene succesorale, iar solutia
dosarului va fi cea a eliberarii certificatului.
Certificatul succesoral de lichidare e susceptibil a fi completat (suplimentat cu bunuri sau debite
care au fost omise la stabilirea masei succesorale)
6) Inceperea procedurii de lichidare se face publica si pe pagina de internet a Camerei
5. Operatiunile de lichidare
Lichidarea propriu-zisa a pasivului succesoral e a 2-a etapa a procedurii si se face de catre
unul/mai multi lichidatori – care vor actiona separat/impreuna.
Lichidatorul isi indeplineste atributiile sub supravegherea notarului public.
Lichidatorul poate fi desemnat:
a) De catre defunct – prin testament/inscris autentic – fie ca executor testamentat, fie ca lichidator
b) De catre mostenitori – fie dintre acestia, fie un tert
c) De catre Instanta de judecata – in cazul in care apar neintelegeri intre mostenitori cu privire la
desemnarea lichidatorului sau in cazul imposibilitatii desemnarii sau inlocuirii lui de catre acestia.
Lichidatorul are dreptul la remuneratie stabilita de catre mostenitori la momentul desemnarii sale si la
rambursarea cheltuielilor efectuate in cadrul procedurii de lichidare – creanta sa fiind privilegiata fata
de toate celelalte creante!
In caz de deces al lichidatorului sau daca acesta nu mai doreste ori este impiedicat sa-si exercite
functia  va putea fi inlocuit, respectandu-se aceeasi procedura ca in cazul numirii.
In exercitarea atributiilor sale, lichidatorul indeplineste urmatoarele proceduri:
a) Realizeaza creantele succesiunii
b) Plateste datoriile succesiunii – utilizand in acest scop sumele existente in activul succesoral,
precum si cele provenite din realizarea creantelor
c) Valorifica bunurile mobile/imobile ale defunctului  prin vanzarea la licitatie publica sau prin
incheierea unor acte de dare in plata cu creditorii

Modalitatea de valorificare a bunurilor va fi propusa de catre lichidator mostenitorilor, care vor


aproba propunerea lichidatorului printr-un inscris autentic, care are valoarea unui mandat special-
numit CONVENTIE DE LICHIDARE – va cuprinde:
- Numele si prenumele lichidatorului, puterile acestuia si conditiile in care se vor vinde bunurile
succ
- Daca obligatiile mostenitorilor se sting in alt mod decat prin vanzarea prin buna-invoiala sau
licitatie publica, prin conventie se va stabili natura juridica a actului: dare in plata, cesiune de
creanta etc
- Modul in care se vor stinge drepturile reale ce greveaza bunurile succ
- Faptul ca sumele rezultate din lichidare se vor consemna intr-un cont bancar deschis pe numele
lichidatorului, destinat platii tuturor datoriilor succesiunii
- Data la care se face lichidarea (daca partile au prevazut un termen) sau conditia de a ramane
temporar in coproprietate

Lichidatorul procedeaza la valorificarea bunurilor potrivit conventiei de lichidare sau, dupa caz,
sesizeaza Camera in vederea organizarii vanzarii la licitatie publica a bunurilor (fiecare etapa procedurala
a licitatiei organizata de Camera si rezultatul acestora se certifica de notarul public instrumentator al
dosarului succ)
Sumele rezultate din valorificarea bunurilor lichidate se depun intr-un cont nepurtator de dobanzi,
deschis de biroul notarial in acest scop.
6. Incheierea lichidarii. Efectele lichidarii
Durata procedurii de lichidare NU poate depasi 1 an calendaristic, dar aceasta poate fi prelungita
cu acordul tuturor mostenitorilor.
La finalizarea procedurii de lichidare, lichidatorul va prezenta notarului public o dare de seama –
in care se vor detalia toate operatiunile indeplinite si modalitatea de stingere a pasivului succesoral.
In cazul in care lichidator este notarul, darea de seama va fi cuprinsa in incheiere.
Dupa finalizarea procedurii, notarul va elibera CERTIFICATUL DE MOSTENITOR, in masa
succesorala urmand a fi evidentiat produsul net al lichidarii.
Daca activul net nu acopera intreg pasivul mostenirii  in certificatul de mostenitor se vor mentiona
mostenitorii, cotele ce le revin acestora, precum si pasivul succesoral ramas neacoperit dupa lichidare.
Partajul succesoral intre mostenitori se poate face doar dupa emiterea certificatului de
mostenitor eliberat dupa lichidare.