Sunteți pe pagina 1din 32

Materia: Proiectarea și managementul programelor educaționale

Curs Postuniversitar Psihopedagogie, nivelul II, martie-iulie 2017


Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București

PROIECT: “NONVIOLENȚA ÎN ȘCOALĂ”

Motto : "We cannot do great things - only small things with great love." Mother Teresa

Echipa:
Cocală Valentina
Gavriș (Șteflea) Corina-Ruxandra
Gherghinescu Sorina
Popescu Mirela
Voicu Steluța-Georgiana

Aprilie 2017
CONTEXTUL PROIECTULUI

Numeroase studii recente, atât din România cât şi în străinătate au scos în evidenţă un nivel
îngrijorător al prezenţei diferitelor comportamente asociate bullying-ului în şcoli şi arată nevoia
unei schimbări de abordare a violenţei în şcoli.

Studiile au pus în evidență o corelație înaltă între comportamnetele de bullying și o funcționare


psiho-socială negativă la nivelul copiilor, caracterizată prin absenteism școlar şi note mici. (Rigby,
1996).

Copiii care provin din medii defavorizate (statut social modest, lipsa părinţilor) prezintă un risc
mare de a fi agresați de către semeni (Dawkins, 1996).

De asemenea, alte studii sugerează că nu există o singură cauză a bullying-ului, ci mai degreabă,
factorii favorizanţi (legați de persoană, familie, semeni, școală și comunitate). (Limber, 2000;
Olweus, Limber, şi Mihalic, 1999).

Într-o societate în care, la finalul anului 2013, 63% dintre copii afirmau că sunt bătuți acasă de
către părinții lor, iar 87% dintre elevi mărturiseau că au fost cel puțin odată implicați într-o situație
de abuz verbal din partea unui cadru didactic, nu este o surpriză faptul că nivelul de violență pe
care copiii îl manifestă în relație cu colegii / prietenii lor, pare să fi crescut considerabil.

Comportamentele de tip bullying reprezintă unul dintre cei mai puternici factori de risc pentru
sănătatea și protecția copiilor, care prin caracteristicile specifice (intenția de a provoca suferință
fizică și / sau emoțională), devine imposibil de gestionat doar la nivelul grupului de copii.

Complexitatea acestui fenomen necesită atenția și acțiunea concertată a tuturor adulților


din contextele de viață ale copiilor, părinți, cadre didactice, personal educațional auxiliar, membri
ai comunității.

Prin activităţile proiectului “NONVIOLENȚA ÎN ȘCOALĂ” ne-am propus să asigurăm elevilor


din grupul ţintă nevoile educative obligatorii şi să le îndreptăm comportamentul violent în scopul
creşterii performanţelor şcolare.

Şcoala gimnazială ,,Stolnicul Constantin Cantacuzino¨ este situată la periferia oraşului Giurgiu,
într-o comunitate defavorizată din punct de vedere socio-economic. Acest lucru se răsfrânge
asupra comportamentului şi a performanţelor şcolare ale elevilor.

1
Părinţii elevilor au un nivel mediu de educaţie, şcoala având misiunea să suplinească educaţia din
familie şi, uneori, afecţiunea părinţilor.
Elevii au deseori un comportament agresiv faţă de colegi şi, din teamă sau suferinţă emoţională,
victimele bullyingului absentează, au note mici sau nu reuşesc să promoveze clasa. De aceea, în
şcoala noastră există o preocupare majoră pentru desfăşurarea unor acţiuni menite să educe copii
în spiritul civic şi al toleranţei.

Proiectul nostru îşi propune să organizeze activităţi educative şi de consiliere psihologică pe


parcursul a doi ani cu elevii a două clase de gimnaziu în vederea prevenirii şi diminuării
bullyingului.

În scopul creşterii randamentului şcolar, vom asigura meditaţii la trei materii, matematică, română
şi engleză. Astfel, ne asteptăm ca notele elevilor din grupul ţintă să crească şi să se diminueze rata
celor care nu promovează clasa.

În cadrul proiectului vom asigura consiliere psihologică atât elevilor cât şi părinţilor (sau tutorilor
în unele cazuri) pentru a promova comportamentele nonviolente atât în mediul şcolar cât şi
extraşcolar.

Stimularea creativităţii acestora în activităţi extracurriculare devine o prioritate a actului educativ


în măsura în care se valorifică potenţialul neexploatat al copilului.

Prin activităţile extracurriculare propuse (excursii, ateliere de fotografie, dramatizări) şi sedinţele


de consiliere psihologică elevii vor fi învăţaţi să gestioneze situaţiile conflictuale, să-şi controleze
emoţiile, să manifeste toleranţă şi să utilizeze un limbaj adecvat cu colegii.

Activităţile desfăşurate în cadrul acestui proiect vor avea impact asupra întregii comunităţi şi vor
avea în vedere formarea unui stil pozitiv de relaţionare interpersonală.

2
JUSTIFICAREA NECESITĂȚII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

În perioada 18-22 aprilie 2016, în şcoala noastră s-a desfăşurat săptămâna „Şcoala altfel”, cu
programe dedicate activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, această săptămână fiind
o combinaţie de şcoală şi de timp petrecut într-un mod plăcut de către elevi. Fără presiunea unui
clopoţel, a tablei, a lecţiei şi mai ales a catalogului, elevii s-au bucurat în unanimitate de
săptămâna „altfel”, având astfel un bun prilej de a-şi cunoaşte mai bine dascălii şi de a consolida
relaţia cu aceştia dar și cu colegii.

În această săptămână nu s-au organizat cursuri conform orarului obișnuit al unității de învățământ,
programul „Școala altfel - Să ştii mai multe, să fii mai bun!” desfășurându-se după un orar
special, în funcţie de durata activităţilor.

Scopul acestui program a fost implicarea tuturor elevilor și a cadrelor didactice în activități care să
răspundă intereselor și preocupărilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite
domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național și să stimuleze participarea lor la
acțiuni variate, în contexte non-formale.

Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului au stimulat relaţiile de colaborare dintre elevi prin
acţiuni educative şi culturale, cât şi între şcoală şi familiile elevilor, respectiv cu alte instituţii ale
statului, prin realizarea unor activităţi variate la nivel gimnazial.

Acţiunile valorificate în cadrul programului ’’Să ştii mai multe, să fii mai bun!’’ şi-au atins cu
succes obiectivele propuse, prin jocuri interactive, ateliere de lucru, dezbateri, vizionare filme,
prezentări PPT pentru cultivarea simţului artistic şi a aprecierii însemnătăţii valorilor tradiţionale
şi zonale; asimilarea de informaţii esenţiale ce privesc tradiţiile, istoria, obiceiurile, geografia,
cultura; lărgirea orizontului cultural, dezvoltarea imaginaţiei, sensibilităţii şi spiritului creator,
formarea unei personalităţi umane complexe etc.

S-a observat că rezultatele acestor activități non-formale au contribuit la creșterea interesului


multor elevi față de domeniul educativ și diminuarea violenței în rândul acestora, ceea ce a
condus la dorința de a extinde acest program ’’Școala altfel’’ prin derularea proiectului de față.

3
TIPURI DE OBIECTIVE

OBIECTIVE PRINCIPALE:

Obiectiv I: Diminuarea comportamentelor violente în cadrul Școlii Gimnaziale ,,Stolnicul


Constantin Cantacuzino” din comuna Isvoarele în vederea creşterii performanţelor şcolare.

OBIECTIVE SPECIFICE:

1) Organizarea de activităţi educative şi artistice în vederea diminuării violenței verbale cu 70% și


a violenței fizice cu 80%.
2) Organizarea săptămânală de şedinţe de consiliere psihologică pentru 60 de elevi şi părinţi
pentru ridicarea nivelului de toleranță şi prevenirea comportamentelor anti-sociale, în vederea
eradicării rasismului, xenofobiei, discriminării, intoleranței și a efectelor negative ale acestora.
3) Dobândirea capacității de lucru în echipă, prin implicarea a cel puţin 90% din numărul total de
elevi din grupul ţintă în activități extrașcolare precum: teatru de păpuși, vizionare documentare,
excursii tematice şi atelier de fotografie.
4) Organizarea săptămânală de meditaţii la matematică, limba română şi engleză în vederea
creşterii mediei clasei cu un punct, la care să participe mai multe de 90% din elevii din grupul
ţintă.

Rolurile participanţilor în consorţiul de parteneri:

- COORDONATOR/SOLICITANT: Şcoala gimnazială ,,Stolnicul Constantin Cantacuzino¨

- PARTENERI: Universitatea din București, Teatrul de Păpuși București, firma Nikon;

- SUBCONTRACTANȚI: firma de transport persoane Atlassib, Elefant.ro, tipografia NYX

Categorii de audiențe:

CATEGORII INTERESATE: M.E.C.T.S, Consiliul judeţean al municipiului Giurgiu

GRUPUL ȚINTĂ DIRECT/BENEFICIARI:

1) Două clase de elevi de clasa a VI-a a câte 30 de elevi fiecare clasă (60 de elevi în total), dintre
care aproximativ 60 % manifestă un comportament violent (atât fizic, cât și verbal), care provin
din familii defavorizate/dezorganizate, crescuți de bunici, de părinți alcoolici, șomeri sau care fac

4
parte din familii monoparentale, părinți plecați la lucru în străinătate, părinți fără suficient timp
alocat copiilor;
2) Tutorii copiilor (persoanele în grija cărora se află cei 60 de elevi la care am făcut referire
anterior);
3) Profesorii diriginți.

MEMBRII ECHIPEI DE PROIECT: Echipa de management şi de implementare (experţi pe


termen scurt sau lung)

ACTIVITĂȚI:

A.1 Expunerea proiectului prin diverse mjloace


A.1.1. Prezentarea programului “NONVIOLENȚA ÎN ȘCOALĂ” în cadrul școlii vizate –
profesorilor.
A.1.2. Crearea unui blog aferent proiectului pe domeniul de internet wordpress.blog.
A.1.3. Tipărirea de pliante cu informații referitoare la proiect.
A.1.4 Promovarea proiectului în cadrul școlii și al comunei.
A.1.5. Convocarea și realizarea unei activități la care sunt chemați tutorii copiilor pentru a fi puși
la curent cu obiectivele activităților în care vor fi implicați copiii acestora, durata și rezultatele
vizate.
A.2. Organizarea internă pentru facilitarea desfășurării proiectului
A.2.1. Realizarea grupelor de lucru pentru activitățile extrașcolare prevăzute în proiect. Grupurile
se vor forma în funcție de afinitățile copiilor, preferințele și disponibilitatea acestora.
A.2.2. Contractarea și stabilirea programului propriu-zis al activităților în funcție de
disponibilitatea partenerilor: Universitatea din București pentru psiholog, Teatrul de Păpuși
București pentru actorul păpușar, firma Nikon pentru fotograf.
A.2.3. Asigurarea unor gustări/mese de prânz pentru elevi atunci când rămân la școală pentru
activitățile extrașcolare.
A.2.4. Decontarea transportului pentru traineri
A.3. Dotarea și pregătirea sălilor cu materialele auxiliare necesare desfășurării atelierelor
extrașcolare săptămânale.
A.4. Activitățile propriu-zise focusate pe dezvoltarea celor 60 de elevi implicați
A.4.1. Consiliere psihologică a elevilor – trei întâlniri lunare, începând cu a doua lună de proiect.
A.4.2 Organizarea săptămânală de şedinţe de meditare la limba română, matematică şi limba
engleză cu toţi copiii incluşi în grupul ţintă.
A.4.3. Atelier de teatru de păpuși – două întâlniri lunare, începând cu a doua lună de proiect.
A.4.3.1. Piese de teatru – anual, elevii vor realiza două piese de teatru iar detalii despre
reprezentații și subiect, se vor stabilii de comun acord cu trainerul.

5
A.4.4. Atelier de fotografie – două întâlniri lunare, începând cu a doua lună de proiect.
A.4.4.1. Expoziții de fotografie – anual, elevii vor realiza două expoziții de fotografie care vor fi
găzduite pe holurile școlii; Tematica expozițiilor și detaliile pentru realizare vor fi stabilite
împreună cu trainerul care se ocupă de acest atelier.
A.4.5. Excursii tematice:
- La începutul lunii noiembrie – la Muzeul Județean “Teohari Antonescu” din Giurgiu;
- La începutul lunii aprilie – la Grădina Botanică “Dimitrie Brândză” din București.
A.4.6. Activități periodice de premiere ale copiilor: în jurul sărbătorilor de Crăciun, Paște și de
Ziua Internațională a Copilului.
A.4.7. Activități de consiliere psihologică a tutorilor copiilor care se implică și premieri.
A.5. Activități permanente de diseminare a informațiilor privitoare la desfășurarea activităților
proiectului
A.5.1. Actualizarea în timp real a blogului, crearea de conținut pentru blog, materiale scrise și
vizuale în care să fie prezentată activitatea elevilor, evoluția acestora, obiectivele vizate.
A.5.2. Ședințe de informare la care să participe profesorii implicați și profesorii care se ocupă de
proiect, pentru discutarea rezultatelor parțiale obținute.
A.6. Activitățile de finalizare a proiectului.
A.6.1.Prima activitate are în vedere, la finalul lunilor iunie, din cei doi ani de proiect, o întâlnire a
tutorilor împreună cu profesorii pentru a fi informați despre evoluția elevilor – indicatori de
perfomanță.
A.6.2. Crearea unui pliant cu imagini și detalii din timpul atelierelor: fotografii realizate de elevi,
păpuși, fotografii din timpul excursiilor ș.a.
A.6.3. Conferință de finalizare a proiectului unde se invită presa locală, dar și cea din București.

Durat ANUL I ANUL II


a zile
Semestrul I Semestrul II Semestrul I Semestrul
II
9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 0 1 2
A.1.
A.1.1. 2
A.1.2. 4
A.1.3. 5
A.1.4. 6
A.1.5. 2
A.2.
A.2.1. 4
A.2.2. 10
A.2.3. 190
A.2.4. 126
A.3. 14

6
A.4.
A.4.1. 48
A.4.2. 96
A.4.3. 32
A.4.3. 4
1
A.4.4. 32
A.4.4. 4
1.
A.4.5. 4
A.4.6. 6
A.4.7. 6
A.5.
A.5.1. 16
A.5.2. 4
A.6.
A.6.1. 2
A.6.2. 6
A.6.3. 2
552

REZULTATE ANTICIPATE:

1. Diminuarea violenței: scăderea violenței verbale cu 70-80% și a violenței fizice cu 80%.


2. Profesori implicați în proiect: 100%.
3. Mentenanța blogului pe tot parcursul proiectului: 100%.
4. Tipărirea pliantelor: 100 buc. la începutul proiectului; 100 buc. broșuri cu rezultatele
proiectului la final – promovare în sat și în rândul elevilor școlii.
5. Prezența tutorilor: 85% la întâlnirea inițială; 70% pe parcursul celor doi ani de proiect.
6. Scăderea cu 10 procente a numărului de elevi corigenți.
7. Creșterea mediei clasei cu 1 punct.
8. Scăderea procentului numărului de absențe cu 30%.
9. Prezența copiilor la activități: o prezență constantă de 85 – 90% din numărul elevilor
înmatriculați la cele două clase participante în proiect.
10. Dotarea potrivit nevoilor – 100%.
11. Prezența elevilor în excursii: 85 – 90%.
12. Premierea participanților: 90%.
13. Consiliere psihologică – prezență: 85 – 90%.
14. Prezența – ateliere: fiecare atelier cu o prezență de 40 – 45% din totalul elevilor și 85 – 90 %
din totalul elevilor înscriși la fiecare atelier.

7
MANAGEMENTUL RESURSELOR ÎN CADRUL PROIECTULUI
- durata proiectului: 24 de luni

ALOCAREA ROLURILOR, A SARCINILOR ȘI RESPONSABILITĂȚILOR

ECHIPA DE MANAGEMENT
Manager de proiect Popescu Mirela
Asistent manager Gavriș (Șteflea) Corina-Ruxandra
Responsabil financiar Gherghinescu Sorina
Consilier juridic Voicu Steluța-Georgiana
Responsabil monitorizare Cocală Valentina

ECHIPA DE IMPLEMENTARE
Experți pe termen lung Experți pe termen scurt

Consilier psihologic Responsabil excursii

Actor păpușar

Fotograf
Profesori meditatori

Estimarea necesarului de resurse umane


Roluri în cadrul proiectului Număr necesar de persoane
Manager de proiect 1

Asistent manager 1

Responsabil financiar 1

Consilier juridic 1
Consilier psihologic 3
Actor păpușar 1
Fotograf 1

Responsabil excursii 4
Administrator blog și creare materiale 1
informative
Cadre didactice 5

Îngrijitoare 2
Șofer 1

8
Competențe Sarcini, responsabilități
Nume și prenume Post
și activități
Cunoștințe Abilități
Popescu Mirela Manager de Experienţă în Competenţe - deține previziunea unei
proiect proiecte digitale structuri de proiect;
educaţionale -dovedește stima
partenerilor/subalter-
nilor;
-realizează fișele de
post;
-alocă timp comunicării cu
partenerii/subalternii

Gavriș (Șteflea) Asistent Participare în Competenţe -asigură comunicarea


Corina-Ruxandra manager proiecte europene digitale internă;
pentru tineret, în -elaborează rapoartele,
proiecte de pregătește documentele
formare continuă, pentru întâlnirile periodice
festivaluri și școli ale partenerilor
de vară
Gherghinescu Responsabil Manager de Competenţe -urmărește respectarea
Sorina-Maria financiar proiect digitale tuturor procedurilor
prevăzute în contractul
de finanțare și în
desfășurarea proiectului
Voicu Steluța-Georgiana Consilier Participare la un Competenţe -ajută la elaborarea
juridic stagiu de practică digitale instrumentelor de lucru ale
în cadrul unei echipei de proiect necesare
primării din implementării activităților
București
Costache (Cocală) Responsabil Consilier Competenţe -asigură monitorizarea
Valentina-Nicoleta monitorizare educativ digitale activităților

FIȘA DE POST – RESPONSABIL MONITORIZARE

1. Denumirea compartimentului: Proiect educațional “NONVIOLENȚA ÎN ȘCOALĂ”


2. Denumirea postului: Responsabil monitorizare
3. Numele și prenumele salariatului: Costache (Cocală) Valentina-Nicoleta
4. Se subordonează Asistentului de proiect: Gavriș (Șteflea) Corina-Ruxandra
5. Drept de semnătură: Intern: Da; Extern: Da
9
6. Relații funcționale: Colaborează cu toate departamentele și cu ceilalți coordonatori
7. Pregătirea și experiența:
- Absolventă a Facultății de Limbi și Literaturi Străine
- Absolventă a unui Master Didactic.
- Experiență didactică la Școala Gimnazială nr. 1 din București, la Liceul Teoretic ’’Udriște
Năsturel’’ din comuna Hotarele, județul Giurgiu și la Școala Gimnazială ’’Stolnicul Constantin
Cantacuzino’’, din comuna Isvoarele, județul Giurgiu;
- Participarea la cursuri de perfecționare;
- Consilier educativ la Școala Gimnazială “Stolnicul Constantin Cantacuzino”, din comuna
Isvoarele, județul Giurgiu;
- Competențe digitale
8. Autoritate și libertate organizatorică: Da
9. Responsabilități și sarcini:
Activitate: Asigură monitorizarea activităților, standardele la care trebuie prestată activitatea
(măsurabile) conform raportului de activitate și a indicațiilor coordonatorului de proiect
Periodicitate: de câte ori este cazul
Activitate: Coordonează echipa de elaborare a Buletinului informativ și a site-ului, standardele la
care trebuie prestată activitatea (măsurabile) conform raportului de activitate și a indicațiilor
coordonatorului de proiect
Periodicitate: de câte ori este cazul
10. Sancțiuni pentru nerespectarea fișei postului sau a anexelor acestuia: Daca este cazul
11. Semnături:
12. Data semnării:

10
Valentina-Nicoleta (Cocală) Costache: Analiza SWOT

Puncte tari Puncte Slabe

- Absolventă a Facultății de Limbi și Literaturi - Lipsa experienței de a lucra într-un proiect


Străine educațional, din perspectiva personalului care
- Absolventă a unui Master Didactic. se ocupă cu implementarea proiectului;
- Experiență didactică la Școala Gimnazială nr. - Insuficienta cunoaștere a membrilor echipei
1 din București, la Liceul Teoretic “Udriște din care fac parte și care poate conduce la
Năsturel’’ din comuna Hotarele, județul Giurgiu neînțelegeri decizionale.
și la Școala Gimnazială “Stolnicul Constantin
Cantacuzino’’, din comuna Isvoarele, județul
Giurgiu;
- Participarea la cursuri de perfecționare;
- Consilier educativ la Școala Gimnazială
“Stolnicul Constantin Cantacuzino’’, din
comuna Isvoarele, județul Giurgiu;
- Competențe digitale;
- Bun organizator în ce privește activitatea la
clasă;
- Rezistență la stres;
- Persuasiune;
- Creativitate;
- Răbdare și interacțiune cu cei din jur.
Oportunități Amenințări

- Posibilitatea implementării acestui proiect - Găsirea unui finanțator pentru aprobarea


educațional în cadrul școlii unde îmi desfășor proiectului;
activitatea; - Timpul îndelungat de așteptare a acordului de
- Adaptarea la schimbările care sunt specifice finanțare;
generației “media”; - Timpul limitat de lucru pentru un proiect cu
- Participarea la provocarea de a realiza un implicații majore.
proiect educațional care poate deveni real.

11
Corina-Ruxandra (Șteflea) Gavriș: Analiza SWOT

Puncte tari Puncte slabe

- Absolventă a Facultății de Istorie, Universitatea - Dificultate în a menține atenția și


din București, promoția 2011; capacitatea de lucru ridicată atunci când
- Absolventă a unui Masterat, în cadrul aceleiași activitățile sunt repetate pe o perioadă lungă
facultăți, promoția 2014, specializare: Antichitatea de timp;
romană; - Fire sensibilă;
- În prezent, doctorandă în cadrul Școlii Doctorale - Uneori, așteptări peste măsură;
de Istorie, Universitatea din București, cu - Lipsa de experință într-un proiect
specializare pe epoca romană; educațional, din perspectiva personalului
- Participare în proiecte europene pentru tineret: care se ocupă cu implementarea proiectului.
“Tineret în Acțiune” (Bulgaria, Ungaria) și în
proiecte de formare continuă, de tip Grundtvig,
(Austria) și la alte proiecte de tineret, festivaluri și
școli de vară;
- Competențe digitale;
- Experiență ca report la un ziar local: “Ialomița”;
- Administrarea paginii web și a paginii Facebook
a Centrului de Istorie Comparată a Societăților
Antice (CICSA), din 2013; Membră în Colegiul
de Redacției a Revistei centrului;
- Implicare în activități de voluntarit în perioada
studenției;
- Experiență didactică în cadrul Facultății de
Istorie, susținerea seminariilor pentru disciplina
"Societate și civilizație romană", la anul I, Istoria
Artei;
- Bun organizator; - Rezistență la stres;
- Limbi străine cunoscute: Engleză, Italiană,
Franceză;
- Experiență în domeniul culturii – având funcția
de Analist, în perioada 2011-2013, la Institutul
Național al Patrimoniului;
- Cunoștințe despre sistemul educativ din Italia
(burse de cercetare la Roma și Bologna).
Oportunități Amenițări

- Posibilitatea de a participa la noi cursuri de - Timpul alocat proiectului să nu fie


formare; suficient;
- Crearea de noi contacte; - Receptivitate scăzută din partea
- Posibilitatea apariției unor noi colaborări în persoanelor cărora le este adresat proiectul; -
domeniu; Resurse financiare modeste alocate
- Potențiali sponsori pentru proiect sau pentru proiectului;
proiecte viitoare; - Mediul rural reprezintă un mediu de lucru
- Promovarea unor comportamente pozitive în nou, posibile greutăți întâmpinate;
rândul tinerilor. - Pierderea interesului datorită rutinei.

12
Sorina-Maria Gherghinescu: Analiza SWOT

Puncte tari Puncte slabe

- Absolventă a Facultăţii de Biologie, - Lipsa de experrienţă într-un proiect


Universitatea din Bucureşti, promoţia educaţional, ca responsabil financiar.
2014;
- Absolventă a unui Masterat, în cadrul
aceleiaşi facultăţi, promoţia 2016,
specializare: Biologie Medicală;
- În prezent, manager de proiect;
- Competenţe digitale;
- Spirit de echipă;
- Abilităţi de comunicare;
- Creativitate;
- Atitudine orientată spre rezolvarea
problemelor;
- Rezistenţă la stres;
- Limbi străine cunoscute: Engleză,
Franceză.

Oportunităţi Ameninţări

- Posibilitatea de a participa la noi cursuri - Timpul alocat proiectului poate fi


de formare; insuficient;
- Crearea de noi contacte; - Resurse financiare modeste alocate
- Promovarea unor comportamente pozitive proiectului.
în rândul tinerilor.

13
Mirela Popescu: Analiza SWOT

Puncte tari Puncte slabe


- Absolvent al Facultăţii de Biologie şi Drept, din - inteligenţă socială medie
cadrul Universităţii din Bucureşti - lipsa experienţei ca şi coordonator de proiecte
- Actualmente masterandă în cadrul aceleiaşi facultăţi, educaţionale
programul de studii Genetică aplicată şi biotehnologii - perfecţionism
- Experienţă ca voluntar în proiecte educaţionale şi de
sănătate încă din timpul gimnaziului: redactor şef
revista şcolii 5KNOI, voluntar în mai multe proiecte
iniţiate de Crucea Roşie (participarea la ore de
educaţie pentru sănătate la clasele de a VIII-a şi liceu,
organizarea de seminarii pe diverse teme cum ar fi
BTS, TBC, HIV, consumul de tutun, droguri şi
alcool..)
- Limbi străinte cunoscute: engleză, franceză, italiană
şi greacă
- Traducător/interpret autorizat
- Cursuri de formare continuă
- Competenţe digitale
- Capacitate de a asculta, înainte de a trece la acţiune
- Flexibilitate, disponibilitate şi adaptabilitate la nou
- Reziliența emoțională
- Spirit de iniţiativă
- Calmă, putere de concentrare mare
- Spirit de echipă

Oportunităţi Ameninţări
- posibilitatea de a participa în proiectul - resurse materiale modeste alocate proiectului
“NONVIOLENȚA ÎN ȘCOALĂ” - timpul disponibil pentru a mă implica în acest
- Disponibilitatea Administraţiei Locale de a sprijini proiect este limitat
acest proiect

14
Steluța-Georgiana Voicu: Analiza SWOT

Puncte tari Puncte slabe

- Absolventă a Facultății de Geografie, - Lipsa experienței didactice în lucrul cu


Universitatea din București, promoția 2014; adolescenții;
- În prezent, masterandă (anul II) în cadrul - Lipsa experienței într-un proiect educațional, din
Facultății de Geografie, Universitatea din București, perspectiva personalului care se ocupă cu
specializarea: Planificare teritorială și implementarea proiectului.
managementul localităților urbane și rurale;
- Experiență în lucrul cu copiii, dată de implicarea
în activități de voluntarit (educatoare-voluntar într-o
asociație,pentru grupa mare pregătitoare, timp de 6
luni);
- Competențe digitale;
- Bun organizator ;
- Rezistență la factori stresori;
- Absolventă a unui curs în domeniul resurselor
umane;
- Participare la un stagiu de practică în cadrul unei
primării din București, pe durata a trei luni;
- Persuasiune;
- Răbdare.
Oportunități Amenințări

- Capacitatea de asimilare rapidă a unor informații


- Timp limitat de lucru pentru proiect;
sau noțiuni noi;
- Bariere de tip birocratic.
- Disponibilitatea de a lua parte la cursuri de
formare.

15
Resursele materiale din cadrul proiectului

Plan resurse materiale

Necesarul de resurse
Nr. crt. materiale (dotări, Cantitatea
echipamente, spații)
1. aparate foto 15
2. păpuși 30
3. rechizite 300
materiale pentru realizarea
4. 100
expozițiilor
5. materiale pentru premiere 36
6. videoproiector 2
7. ecran proiecție 2
8. baghetă indicator 2
9. tablete 10
10. calculator 2
11. căști audio 60

Managementul aprovizionării

Planul de achiziţii

Nr. Cantitat
Produs/serviciu achiziționat Justificare Caractersitici
crt. e
achiziționarea de pliante
1. pliante cu informații 100 format A5
pentru publicul țintă
broșuri cu imagini din activitățile prezentarea rezultatelor
2. 100 format A5
proiectului proiectului
asigurarea meselor
3. catering 11.400 pentru activităţi meniu/persoană
extraşcolare
4. transport 85 transport traineri, excursii autocar/maşină/tren
întocmirea acestor
5. materiale pentru premiere 36 materiale pentru a spori format A4
interesul copiilor
caiete, pixuri,
pentru o bună
6. rechizite 300 creioane colorate,
desfăşurare a activităţilor
markere
folosite pentru atelierul
7. păpuși 30 30-40 cm
de teatru de păpuşi
materiale pentru realizarea pentru o bună
8. 100 format A3, A1
expozițiilor desfăşurare a expoziţiilor
necesare pentru
9. tablete 10 tablete 7", WI-FI
activităţile extraşcolare
necesare pentru
10. calculatoare 2 desfăşurarea întregului laptop-uri 15,6"
proiect
folosite pentru atelierul
11. aparate foto 15 camere digitale
de fotografie
folosite pentru activităţile căşti de tip hands-
12. căşti 60
copiilor free

16
Managementul financiar

Maximum pe oră
Nr. crt. Categorii
(Lei)
1. Manager proiect 124
2. Asistent manager 100
3. Responsabil financiar 124
4. Consilier juridic 100
5. Responsabil monitorizare 80
6. Consilier psihologic 80
7. Actor păpușar 80
8. Fotograf 80
9. Profesori meditatori 100

Foaie de lucru pentru determinarea bugetului

Număr Cost
Nr. crt. Descriere UM Cantitate Cost unitar
unități total
1. Salarii lună 18 9 80/h - 124/h 124.920
2. Transport deplasare 18 85 70 21.140
3. Catering persoană 60 11.400 15 171.000

Bugetul proiectului

Nr. crt. Categorii/Subcategorii Anul I Anul II Tarif


1. Resurse umane 62.460 62.460 124.920
1.1. Cheltuieli cu personalul 62.460 62.460 124.920
2. Participanți 86.400 86.400 172.800
2.1. Masa participanților 85.500 85.500 171.000
2.2. Cheltuieli premiere 900 900 1.800
3. Alte cheltuieli 23.450 23.450 46.900
3.1. Cheltuieli pliante și broșuri 200 200 400
3.2. Materiale consumabile 500 500 1.000
3.3. Materiale auxiliare 22.750 22.750 45.500
4. Transport 11.270 11.270 22.540
4.1. Transport traineri 10.570 10.570 21.140
4.2. Cheltuieli deplasare (excursii) 700 700 1.400
5. Rezerve 9.179 9.179 18.358
6. TOTAL 192759 192759 385.518

17
PROCESUL DE MONITORIZARE

Metodele de comunicare între membrii echipei de implementare a proiectului educațional de față,


au fost de ordin verbal, întâlniri în grup, dezbateri prin intermediul e-mail-ului. S-au luat decizii
cu privire la rolurile tuturor membrilor, ce sarcini îi revine fiecăruia și despre modalitatea de a-și
duce la îndeplinire responsabilitatea primită.

Există puncte tari în cadrul pregătirii și experienței fiecărui membru regăsite în fișa de analiză
SWOT, dar de asemenea, echipa se confruntă cu lipsa experienței de a lucra într-un proiect
educațional, insuficienta cunoaștere a membrilor echipei, inteligenţă socială medie și alte puncte
slabe care pot conduce la neînțelegeri decizionale pe parcursul proiectului.

De asemenea, există și amenințări precum timpul limitat de lucru pentru un proiect cu implicații
majore, receptivitate scăzută din partea persoanelor cărora le este adresat proiectul, resurse
financiare modeste alocate proiectului sau bariere de tip birocratic care descurajează puțin echipa
de implementare.

Însă, membrii echipei au și o privire de ansamblu asupra acestui proiect și văd oportunități create
precum posibilitatea de a participa la noi cursuri de formare, crearea de noi contacte și
promovarea unor comportamente pozitive în rândul tinerilor.

Monitorizarea se face folosindu-se un calendar lunar, un raport de monitorizare, un raport de


activitate și un raport tehnico-financiar. Mai jos este detaliat raportul individual de activitate
pentru fiecare membru al echipei de implementare a proiectului educațional “Nonviolența în
școală”.

18
RAPORT INDIVIDUAL DE ACTIVITATE

Numele și prenumele expertului: Popescu Mirela


Funcția în proiect: Manager de proiect

Nr. Activitatea corespondentă din graficul Număr


Descrierea sumară a activității
crt de implementare de ore
A.1.1. Prezentarea programului
“Nonviolența în școală!” în cadrul școlii 12
vizate
A.1.2. Crearea unui blog aferent proiectului
24
pe domeniul de internet wordpress.blog
Previziunea unei structuri de A.1.3. Tipărirea de pliante cu informații
proiect și expunerea acestuia prin 30
1. referitoare la proiect
diverse mijloace A.1.4 Promovarea proiectului în cadrul
36
școlii și al comunei
A.1.5. Convocarea și realizarea unei
activități la care sunt chemați tutorii copiilor
pentru a fi puși la curent cu obiectivele 12
activităților în care vor fi implicați copiii
acestora, durata și rezultatele vizate
A.2.3. Asigurarea unor gustări/mese de
2. Organizarea mesei de prânz prânz pentru elevi atunci când rămân la 1134
școală pentru activitățile extrașcolare
Total ore lucrate în perioada de raportare 1248

19
RAPORT INDIVIDUAL DE ACTIVITATE

Numele și prenumele expertului: Gavriș (Șteflea) Corina-Ruxandra


Funcția în proiect: Asistent manager

Nr. Activitatea corespondentă din graficul Număr


Descrierea sumară a activității
crt de implementare de ore
A.2.1. Realizarea grupelor de lucru pentru
activitățile extrașcolare prevăzute în proiect.
Grupurile se vor forma în funcție de 24
afinitățile copiilor, preferințele și
disponibilitatea acestora
A.2.2. Contractarea și stabilirea
1. Organizarea internă pentru programului propriu-zis al activităților în
facilitarea desfășurării proiectului funcție de disponibilitatea partenerilor:
60
Universitatea din București pentru psiholog,
Teatrul de Păpuși București pentru actorul
păpușar, firma Nikon pentru fotograf

A.2.4. Decontarea transportului pentru


756
traineri

839
Total ore lucrate în perioada de raportare

20
RAPORT INDIVIDUAL DE ACTIVITATE

Numele și prenumele expertului: Gherghinescu Sorina


Funcția în proiect: Responsabil financiar

Nr. Activitatea corespondentă din graficul Număr


Descrierea sumară a activității
crt de implementare de ore
Dotarea și pregătirea sălilor de A.3. Dotarea și pregătirea sălilor de clase cu
clase materialele auxiliare necesare desfășurării
1. 84
atelierelor extrașcolare săptămânale

A.6.1.Prima activitate are în vedere, la


finalul lunilor iunie, din cei doi ani de
proiect, o întâlnire a tutorilor împreună cu 12
profesorii pentru a fi informați despre
evoluția elevilor – indicatori de perfomanță

A.6.2. Crearea unui pliant cu imagini și


detalii din timpul atelierelor: fotografii
Activitățile de finalizare a realizate de elevi, păpuși, fotografii din 36
2. proiectului timpul excursiilor ș.a.

A.6.3. Conferință de finalizare a proiectului


12
unde se invită presa locală, dar și cea din
București
A.5.1. Actualizarea în timp real a blogului,
crearea de conținut pentru blog, materiale
scrise și vizuale în care să fie prezentată 96
activitatea elevilor, evoluția acestora,
obiectivele vizate.

Total ore lucrate în perioada de raportare 240

21
RAPORT INDIVIDUAL DE ACTIVITATE

Numele și prenumele expertului: Voicu Steluța-Georgiana


Funcția în proiect: Consilier juridic

Nr. Activitatea corespondentă din graficul de Număr


Descrierea sumară a activității
crt implementare de ore
A.4.1. Consiliere psihologică a elevilor –
trei întâlniri lunare, începând cu a doua lună 288
de proiect
A.4.3. Atelier de teatru de păpuși – două
întâlniri lunare, începând cu a doua lună de 192
proiect
A.4.3.1. Piese de teatru – anual, elevii vor
realiza două piese de teatru iar detalii despre
24
reprezentații și subiect, se vor stabilii de
comun acord cu trainerul
A.4.6. Activități periodice de premiere ale
Activități concentrate pe
copiilor: în jurul sărbătorilor de Crăciun, 36
1. dezvoltarea elevilor implicați
Paște și de Ziua Internațională a Copilului
A.4.4.1. Expoziții de fotografie – anual,
elevii vor realiza două expoziții de
fotografie care vor fi găzduite pe holurile
24
școlii; Tematica expozițiilor și detaliile
pentru realizare vor fi stabilite împreună cu
trainerul care se ocupă de acest atelier
A.4.5. Excursii tematice:
- La începutul lunii noiembrie – la Muzeul
Județean “Teohari Antonescu” din Giurgiu; 24
- La începutul lunii aprilie – la Grădina
Botanică “Dimitrie Brândză” din București
Total ore lucrate în perioada de
588
raportare

22
RAPORT INDIVIDUAL DE ACTIVITATE

Numele și prenumele expertului: Costache (Cocală) Valentina-Nicoleta


Funcția în proiect: Responsabil monitorizare

Nr. Activitatea corespondentă din graficul de Număr


Descrierea sumară a activității
crt implementare de ore
A.4.4. Atelier de fotografie – două întâlniri
192
lunare, începând cu a doua lună de proiect
A.4.2 Organizarea săptămânală de şedinţe
Activități permanente de de meditare la limba română, matematică şi
576
diseminare a informațiilor limba engleză cu toţi copiii incluşi în grupul
privitoare la desfășurarea ţintă
1.
activităților proiectului A.4.7. Activități de consiliere psihologică a
36
tutorilor copiilor care se implică și premieri.
A.5.2. Ședințe de informare la care să
participe profesorii implicați și profesorii
24
care se ocupă de proiect, pentru discutarea
rezultatelor parțiale obținute.

828

Total ore lucrate în perioada de raportare

23
METODOLOGIA DE IMPLEMENTARE

Obiectivul general al activităților de promovare:

Activitatea de informare, promovare și publicitate se va realiza pe tot parcursul implementării


proiectului și va avea în vedere creșterea gradului de conștientizare asupra efectelor negative ale
comportamentelor agresive (fizice și verbale) în rândul elevilor. Vor fi evidențiate comportamente
pozitive, beneficiile activităților creative pentru elevi, fiind pus accent și pe importanța implicării
elevilor în sarcini de lucru care necesită colaborarea și munca în echipă.

Obiectivele specifice ale activităților de promovare sunt:

- să informeze diversele categorii de grupuri țintă asupra progresului activităților și a rezultatelor


obținute în proiect;
- să promoveze beneficiile implicării elevilor în ateliere de creație: teatru de păpuși, fotografie;
- să promoveze importanța sportului, a educației în aer liber (v. excursiile);
- să evidențieze beneficiile pe care activitățile de consiliere psihologică le pot avea asupra
elevilor;
- să promoveze activități adecvate pentru nevoile fiecărui elev;
- să atragă noi parteneri.

Măsurile de informare și publicitate propuse:

- urmăresc să faciliteze accesul profesorilor, tutorilor, elevilor și persoanelor interesate la


informații cu privire la evoluția proiectului;
- oferă informații teoretice despre ateliere – materiale oferite de traineri;
- oferă imagini, testimoniale din cadrul desfărșurării activităților.

24
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR DE PUBLICITATE (DISEMINAREA)

Realizarea logo-ului și a documentației La începutul proiectului echipa de management


personalizate ale proiectului. va realiza documentaţia proiectului

100 de pliante cu informații despre obiectivele


proiectului și rezultatele vizate la începutul
proiectului pentru grupurile-țintă; 100 de Crearea de broşuri în scopul diseminării în
broșuri cu imagini din activitățile proiectului, şcoală şi în comunitatea locală la începutul
evoluția elevilor, scurte descrieri a modului de desfăşurării proiectului şi la sfârşit
desfășurare a atelierelor creative ș.a. la finalul
proiectului.

Actualizarea permanentă a conținutului


blogului și diseminarea rezultatelor obținute pe Postări despre evoluţia proiectului bilunare.
parcursul implementării proiectului.

O conferință de presă la începutul proiectului.


O conferință de presă la finalizarea fiecărui an
de studiu. O conferință de presă la încheierea
Organizare conferințe de presă
proiectului. La toate manifestările de acest gen
vor fi invitați jurnaliști din presa locală și
județeană.

Crearea de texte informative despre evoluția


elevilor și a modului de desfășurare a
Comunicate distribuite periodic pe durata activităților. Invitații pentru cele două piese de
proiectului teatru de păpuși și pentru cele două expoziții de
fotografie realizate de elevi în fiecare an
școalar.

25
PLANUL DE COMUNICARE
Reper
Categorii interesate Informația transmisă Instrument
temporal
Universitatea Progresul proiectului:
din București Desfășurarea generală a proiectului,
etapa curentă; Raport de
Teatrul de
Lista livrabilelor produse – evoluția stare - Fax;
Păpuși
Parteneri elevilor, tutorilor și a profesorilor Telefon; Lunar
București
diriginți; E-mail.
Lista riscurilor cheie;
Firma Nikon Bugetul lunar efectiv și raportul cu
cheltuielile planificate.
Progresul proiectului: Raport tehnic
Desfășurarea generală a proiectului, și financiar -
etapa curentă; Fax;
Lista livrabilelor produse – rezultatele Dovezi ale
obținute de elevi, evoluția tutorilor, livrabilelor și
Finanțator implicare profesorilor diriginți; cheltuielilor; La 6 luni
Lista riscurilor cheie; Raport
Bugetul efectiv al perioadei de raportare formal;
și raportul cu cheltuielile planificate; Față în față.
Rapoarte de activitate ale membrilor
echipei de management a proiectului.
Progresul proiectului:
Elevii Obiectivele, succesul/impactul Lunar
livrabilelor și a activităților iminente ale Față în față
proiectului; Memo
Beneficiile proiectului; informal
Tutorii Stadiul proiectului și pașii următori Prezentări O dată la 3
elevilor (așteptări); Comunicate luni
Grupul Orice noi dezvoltări pe termen scurt la Website
țintă nivelul livrabilelor proiectului, a Pliante
activităților, precum și poveștile de E-mail-uri La o
succes ale acestuia; Evaluări ale anumită
Profesorii Date clare despre evoluția elevilor; progreselor perioadă de
diriginți Invitații la evenimentele organizate în timp
cadrul proiectului;
Sugestii.
Informații despre obiectivele proiectului
și rezultatele vizate la începutul
proiectului pentru grupurile-țintă; Website La
Informații despre rezultatele obținute pe Presa scrisă începutul și
parcursul implementării proiectului; Presa audio- la sfârșitul
Public general Imagini din activitățile proiectului, date vizuală proiectului;
despre evoluția elevilor, scurte descrieri Comunicate Periodic
a modului de desfășurare a atelierelor Pliante
creative ș.a. E-mail-uri
Rezultatele proiectului, după finalizarea
acestuia.

26
PLANUL DE RISC

Prioritizarea riscurilor

N
r. Identificarea Nivel
Probabilitatea Impact Efect Prioritate
id riscului cost
.
Riscul ca Se poate Bugetul
Chiar probabil
excursiile să fie preveni cu creşte
1. ca riscul să se Minor Î
amânate cu 1-2 acţiuni cu până
producă la 5%
săptămâni. suplimentare
Riscul ca atelierele Puțin probabil Fără
2. să nu se defășoare ca riscul să se Este prevenit Neglijabil impact M
în condiții optime. producă bugetar
Se poate Bugetul
Riscul ca premiile Puțin probabil
preveni cu creşte
3. să întârzie cu 1-2 ca riscul să se Minor S
acţiuni cu până
zile. producă la 5%
suplimentare
Riscul ca blogul
Foarte puţin
proiectului să fie Fără
probabil ca Suficient de
4. actualizat mai rar Neglijabil impact N
riscul să se prevenit bugetar
de odată la două
producă
săptămâni.
Riscul ca
Se poate
festivitățile Chiar probabil Fără
preveni cu
5. prevăzute să fie ca riscul să se Neglijabil impact M
acţiuni bugetar
amânate cu 2-3 producă
suplimentare
zile.
Riscul ca 2-3 Se poate Bugetul
persoane din Chiar probabil
preveni cu creşte
6. echipa de ca riscul să se Minor Î
acţiuni cu până
management să producă
suplimentare la 5%
demisioneze

Gestionarea riscurilor

Nr. Rata Acțiuni de gestiune a


Descrierea riscurilor Acțiuni preventive
id. de risc riscurilor
Semnarea unui
contract de Contactarea altei firme de
Riscul ca firma Atlassib să nu trimită
transport şi transport care poate sa
autobuzele la începutul lunii
1. M anunţarea datelor preia obligaţiile
noiembrie și/sau aprilie, atunci când
excursiilor contractului de transport
sunt programate excursiile.
subcontractantului semnat cu Atlassib
în timp util
Riscul ca toate materialele auxiliare Rezervarea Până la livrarea
și aparatura tehnică necesară pentru materialelor materialelor necesare,
2. M
desfășurarea atelierelor să nu fie auxiliare şi a activităţile educative şi
procurate la timp. aparaturii tehnice atelierele se pot desfăşura
27
în baza unui
antecontract de cu cele din dotarea şcolii
vânzare-cumpărare
Contactarea unei
firme specializate Înlocuirea aparaturii
în mentenanţa tehnice defecte cu cea din
Riscul ca o parte din aparatura aparaturii tehnice dotarea şcolii sau
3. tehnică să nu fie funcționantă la M în scopul prevenirii schimbarea abordării
începutul activității. şi remedierii activităţii până în
potenţialelor momentul remedierii
incidente tehnice problemei

Contactarea unei
firme specializate
în mentenanţa
Înlocuirea aparaturii
Riscul ca aparatura tehnică să se aparaturii tehnice
4. M tehnice defecte cu cea din
defecteze pe parcursul proiectului. în scopul prevenirii
dotarea şcolii
şi remedierii
potenţialelor
incidente tehnice
Contactarea unei alte
Rezervarea
firme care poate livra
Riscul ca premiile pentru copii și/sau produselor în baza
produsele necesare. Până
5. tutorii acestora să fie acordate cu M unui antecontract
la livrarea materialelor
întârziere. de vânzare-
necesare, premierea poate
cumpărare
fi amânată
Elevii din grupul ţintă pot
participa activ la
Desemnarea unui
actualizarea blogului prin
Riscul ca actualizarea blogului responsabil de blog
6. S postări, articole, poze sau
proiectului să nu se facă în timp real. care îl întreţine şi
impresii pe care le pot
administrează
posta pe parcursul
desfăşurării proiectului
Rezervarea sălilor
în care se
Riscul ca expozițiile de fotografie
desfăşoară Desfăşurarea activităţilor
și/sau piesele de teatru să fie
7. M activităţile precum reprogramate în alte săli
reprogramate pe motiv de nerealizare
şi asigurarea unei libere
la timp.
săli libere de
rezervă în altă zi

28
Controlul riscurilor

Nr.
Factor de risc Mijloace de contracarare
id.
Absența motivației profesorilor Acordarea de burse pe perioada desfășurării
diriginți și a profesorilor de limba activităților proiectului; Facilitarea accesului la
1.
română, limba engleză și matematică, baze de date internaționale pentru formare
din mediul rural, participarea redusă. continuă; Posibilități de networking.
Acordarea de burse pe toată durata proiectului;
Premieri periodice; Activități creative și
Absența motivației elevilor și
recreative; Asigurarea unor gustări/mese de prânz
2. implicare redusă în activitățile
în zilele în care au loc activitățile extrașcolare;
propuse.
Posibilitatea de a folosi tehnologii moderne în
procesul de învățare.
Acordarea de burse pe toată durata proiectului;
Oferirea de informații precise ori de câte ori
3. Absența motivației tutorilor elevilor
aceștia le solicită; Asistență psihologică în cadrul
ședințelor de consiliere.
Apelul la metodele învățământului non-formal;
Folosirea jocului ca metodă de învățare;
Durata proiectului și monotonia Stimularea creativității elevilor; Crearea unei
4.
activităților repetitive. atmosfere plăcute în sălile în care se desfășoară
activitățile extrașcolare; Schimbarea periodică a
tematicilor și a proiectelor din cadrul atelierelor.
Oferirea unor remunerații atractive; Facilitarea
Absența motivației experților într-un
5. accesului la baze de date internaționale pentru
mediu școlar din zona rurală.
formare continuă; Posibilități de networking.
Monitorizarea proiectului prin mijloace
electronice și crearea unei baze de date cu
6. Numărul mare de participanți.
informații despre toți elevii, tutorii și profesorii
care participă la ateliere și meditații.

29
SUSTENABILITATEA proiectului poate fi abordată din mai multe perspective:
•Transferabilitatea
•Abordarea integrată
•Sustenabilitatea financiară
•Sustenabilitate din punct de vedere al resurselor umane implicate
•Sustenabilitate din punct de vedere al capacităţii tehnice

Transferabilitatea - proiectul vizează promovarea extinsă a rezultatelor obţinute, prin susţinerea


dezvoltării ulterioare a proceselor educaţionale la nivelul instituţiilor implicate, cât şi prin
replicarea la alte grupuri ţintă, prin activităţi de promovare directă: materiale de informare,
pliante, broşuri, conferinţe de diseminare a rezultatelor obţinute, în final proiectul propus putând
fi preluat, îmbunătăţit şi dezvoltat.

Abordare integrată - proiectul vizează şi un impact la nivel de politici şi strategii educaţionale la


nivel comunal/judeţean, având în vedere că, prin acest proiect ne propunem un model validat şi
inovativ de abordare a problematicii, bazat pe integrarea rezultatelor celor mai noi studii din
domeniul violenţei şi transpunerea acestora în activităţi pluridisciplinare şi extracuriculare care
stimulează integrarea în societate a copiilor.

Sustenabilitatea financiară
Resursele financiare necesare întreţinerii proiectului vor proveni de la Bugetul de Stat, urmând să
fie incluse în bugetul M.E.C.T. din anii următori şi în bugetul Consiliului Local Giurgiu. De
asemenea, există posibilitatea de a primi sponsorizări de la firme locale în vederea replicării
acestui proiect.

Sustenabilitatea din punct de vedere al resurselor umane implicate


Activităţile de operare şi mentenanţă a proiectului implementat se vor realiza cu resurse umane
proprii (profesorii participanţi din cadrul şcolii), aceştia urmând să fie instruiţi în acest sens în
cadrul proiectului, dar şi cu voluntari.

Sustenabilitate din punct de vedere al capacităţii tehnice


Portalul de promovare şi de diseminare a rezultatelor este conceput ca o platformă web gratuită
(wordpress.blog.com), permiţând utilizatorilor construirea de conţinut în mod interactiv, pe
principiile web 2.0, incluzând utilizatorii nu numai ca consumatori de conţinut ci şi ca producători
de conţinut (elevii din grupul ţintă vor participa activ la crearea şi menţinerea blogului prin
articolele scrise cu impresiile din cadrul activităţilor proiectului, pozele uploadate etc).

30
BIBLIOGRAFIE:

1. Dawkins, J. L. (1996). Bullying, physical disability and the paediatric patient. Developmental
Medicine & Child Neurology, 38(7), 603-612.
2. Limber, S. P., & Small, M. A. (2000, August). Self-reports of bully-victimization among
primary school students. In annual meeting of the American Psychological Association,
Washington, DC.
3. Olweus, D., Limber, S., & Mihalic, S. F. (1999). Blueprints for violence prevention, book nine:
Bullying prevention program. Boulder, CO: Center for the Study and Prevention of Violence.
4. Opran, C., Managementul proiectelor, Editura Comunicare.ro, București, 2013;
5. Rigby, K., & Cox, I. (1996). The contribution of bullying at school and low self-esteem to acts
of delinquency among Australian teenagers. Personality and Individual differences, 21(4), 609-
612.

31