Sunteți pe pagina 1din 9

Unitatea de învățământ:

Propunător:
Data:
Clasa: VII-a
Aria curriculară: Om și societate
Obiectul: Geografie
Subiectul/ Tema: Asia. Harta politică și marile aglomerări umane.
Tipul de lecție: de dobândire de cunoștințe

Obiective de referință/ specifice:

1.1 Precizarea în cuvinte proprii a sensului termenilor geografici identificați în contexte diferite.
2.1 Localizarea elementelor geografice pe reprezentări geografice și cartografice.
2.2 Interpretarea fenomenelor și proceselor geografice pe baza reprezentărilor grafice și cartografice.

Obiective operaționale:

O1 Să definească conceptul de „aglomerare umană”.


O2 Să localizeze pe hartă principalele aglomerări umane din Asia.
O3 Să enumere factorii care au dus la aglomerarea acestor zone.
O4 Să explice inegalitățile în ceea ce privește repartiția populației.

Strategia didactică

Metode: conversația, explicația, expunerea, fise de lucru, jocul didactic, hârtia de un minut, mozaic, lanțul ideilor.
Mijloace: tablă, marker, hartă, manual, caiet, laptop, power point, proiector.
Forme de organizare: colectiv, pe grupe, individual.
Tipuri de învățare: receptiv- reproductivă, operatorie, inteligibilă, creativă.
Bibliografie:
Dulama, M.E., (2006), Modele, strategii si tehnici didactice activizante cu aplicatii in geografie, Editura Clusium, Cluj-Napoca
Posea G., (2013), Geografia continentelor extraeuropene, Editura All, București
Secvența Timp Ob. Conținutul învățării Strategia didactică
lecției op Metode Mijloace Tipul de Forme de Tipul
învățare organizare de
C G I evalu
are
Organizarea 2 min Se verifică prezența. Catalog F
învățării Se împart fișele de lucru și Fișe de
se pregătesc celelalte lucru
materiale care urmeză a fi
utilizate pe parcursul orei.
Verificarea 2 Se amintește titlul lecției Se va folosi tehnica „ Hârtie Creativă Fron x
cunoștințelor anterioare (Elemente de Hârtia de un Receptiv- tală
anterioare diversitate umană- etnică, minut.” reproducti
lingvistică, culturală). Timp de un minut vă
elevii vor scrie pe o Inteligibilă
hârtie răspunsul la
întrebările:
- Care sunt cele mai
răspândite religii pe
acest continent?
- care sunt cele mai
vorbite limbi in Asia?
După un minut,
răspunsurile vor fi
verificate oral.
Captarea 3 min Elevilor li se prezintă un Observația Laptop, Inteligibilă x x x
atenției material video de 3 minute videoproiect
care conține informații și or.
imagini ce ilustrează marile
orașe ale Asiei și date
privind aglomerările
umane.
Acest material va facilita
trecerea către transmiterea
noului conținut.
Anunțarea 1 min O1 Profesorul va scrie pe tablă Explicația Tabla, Inteligibilă x
temei și a ob. titlul lecției „Asia: harta Conversația markerul
urmărite politică și marile aglomerări
umane” și explică
conceptul de „aglomerare
umană”, urmând să
comunice clar și succint
obiectivele lecției:
- Elevii vor ști să
folosească termenii
geografici.
- Vor ști să localizeze
pe hartă principalele
aglomerări urbane
din Asia.
- Vor ști să explice
inegalitățile în
repartiția populației
pe continent.
Dirijarea 30 O2 Se va împărți continentul în Se va folosi tehnica manual, x x
învățării min subregiuni: „Mozaic”. caiet Creativă
- Asia de Nord 1.Constituirea Receptiv-
- Asia de E grupurilor reproducti
- Asia Centrală cooperative. vă
- Asia de S Elevii vor lucra în Operatorie
- Asia de S-V grupuri de câte 4. Vor Inteligibilă
primi un text ce
conține lecția de zi.
În 20-30 de minute
fiecare elev trebuie să
înțeleagă și să
cunoască acest
conținut. Textul este
împărțit în 5 părți.
Toți cei cu numărul 1
O3 vor primi prima parte
O4 a textului (Asia de
N), numărul 2 va
primi partea a doua (
Asia de E), numărul 3
primește Asia
Centrală, numărul 4
va primi Asia de S,
iar numărul 5 va
primi ultima parte
(Asia de S-V).
2.Activitatea în
grupul de experți
Toți cei cu același
numpr vor forma un
grup nou și vor studia
împreună partea de
text pe care au primit-
o. Vor clarifica toate
aspectele și vor
extrage ideile
esențiale, se vor
gândi la modalități de
predare a conținutului
esențial grupurilor
cooperative.
Fiecare dintre elevi
vor deveni experți în
subiectul discutat în
grupul de experți.
Fiecare expert va fi
responsabil de
predarea acelui
fragment de conținut
celorlalți membri ai
grupului cooperativ.
Vor avea la dispoziție
10 minute pentru
activitatea în grupul
de experți. Dacă este
nevoie, profesorul
intervine pentru a
asigura înțelegerea
subiectului.
3. Activitatea în
grupurile
cooperative
Fiecare elev se
întoarce în grupul
cooperativ din care
provine și le prezintă
celorlalți conținutul
studiat. Fiecare elev
poate adresa întrebări
expertului, iar acesta
va răspunde.
Expertul va adresa
întrebări colegilor
pentru a se asigura că
textul a fost înțeles și
învățat. Dacă apar
nelămuriri, elevii vor
cere sprijinul
profesorului.
Obiectivul grupului
este ca toți membrii
să învețe și să
înțeleagă materialul
prezentat.

Explicația- se
detaliază conținutul
științific.
Demonstrația- cu
ajutorul hărții.
Intensificarea 5 min O1 La începutul orei, elevii au Conversația Fișă de Operatorie x x
transferului O2 primit fișe de lucru ce lucru ce Creativă
O3 conțin întrbări legate de cuprinde
O4 această temă. După lecția de zi.
rezolvarea acestora
individual, elevii își vor
corecta fișele în clasă citind
fiecare câte o rezolvare. În
timp ce elevii rezolvă fișele,
profesorul va trece pe la
fiecare pentru a observa
felul în care aceștia lucrează
și pentru a le oferi ajutorul
dacă este nevoie.
Asigurarea 5 min Se folosește tehnica Conversația Operatorie x x x
feed-back-ului „Lanțul ideilor”.
La solicitarea mea, fiecare
elev, în ordinea locurilor în
clasă, enunță pe rând câte o
idee despre lecție. Acestea
vor fi scrise în caiet.
Încheierea 2 min Profesorul va da temă x
activității pentru acasă.
Sugestii pentru continuarea
învățării acasă.