Sunteți pe pagina 1din 225

,Nfry,

uplqaded
byiil.:l'lql
l'tfiTEl'tfrTtcfr
DNTRf,
CnV6
pentro clqselelll-lV

db
TEIF{
|IioededlestefSo

ConcorsolIntcrnsllonqlde llotemqtlci f,pllcot,i

ccilGOROr

6SlG]ilA
Design copertd: A&iatla S.fidn
Redactare: Coi.fra Flor:errt^na
Clrtoaj€, Dana Nestas€
Tehnoredrctare: Atdrei Cirtoaje, Dana Florim N6stase,
Mihai NiF, Cam€lia Cristea

O 2013- EdituraSIGMA
Toatedrepturile asupmprezeirteieditii apa4in Editurii SIGMA. Nicio parte a
acesteilucrarinu poarefi reprodusafiira acordulscrisal Editurii SIGMA.

DescriereaCIP a Bibliotecii Nationalea Romaniei


M&tematici distractivi pentru claseleIII-IV. - Bucur€$ti: Sigma,2013
ISBN 978-973-649-836_7

5l(075.33X076)

rsBN 978-973-649-816-7

DdituraSIGMA
Sediulcentral:
Str-C-ralB^erlheloL. 18. seclorl. Bucuregti. cod010169
le l . . .I a \ : ^ 0 2- 1 -nj-
3 13 .4 6 .4 20r2 1 -i| 5 .i q .4 302
: t - .]15.39.70
e-mall:orrce(?e(lifurasigma.ro: \reb: w\^w,editurasigma,ro
Distribulie:
Tel./ fax. 021-243.42.40021-243.40.t4;O2t-243.40.61
e-mail:comenzi@editurasigma.ro
cUvANTINAINTE

Scopul ocestei lucrdri esteptezentarea testelorgild penhu closele _


I lV core du
conslituitsubjectele Concwsului lntenolionol de Motenatic1 Aplicatd
CANGURIJLde k
pina edilie pAnd in prezent.
Ce etre CANCURL,L?
Cel noi popular ioc"concursde nofenoticd din lune, CANGIJRI)L este proiect
un de
invdfinA core umdrette antrenoreo p n o,uturor eteyilor inho
ioc conpetilie de
onploorc. nenitd sd verifrcetj so dezvolte cunostinlelede moterl'otcd intuitio, inas;inotja.
qdndirea creotivd si optcotjvd, copo.itoteo de o selecto si de a tw decizii.
T;odo;,
CANGURUL fanilonzeozd elevii ti ptofesoii cu un tip nodern de verilicore, procticat h
intreaso lune: testulgild.
Incepdnddin onul 2011 eleviidin claselea l -o au suslinut concurculsepdrotde ce.

Penttu clasele o lll.a ti o IV.a, elevii au avut de rdspunslo cAb 30 de intrebdri. dintre
core prinele 10 sunt usoore 9i valoreozd cdte 3 puncte, urndtoorete I0 suntde nivel
nediu ti valoreozd c1te 4 puncte, iar ultinele sunf dificile, hind notote cu c6te S puncte.in
o-cestco4 un dspuns gretit scodepunctoiul concurentuluicu un sfet dinvoloareo problenei.
Pentruproblenele la core nu esteindicot niciun rdspuns sau lo core se indici nai nuhe
tdspunsui, nu se ocordd niciun punct. Din olciu se ocodd 30 de puncte.linpul efeaiv de
Iucru estede 75 de ninute.
De .e CANeURUI?
Io inceputul anului 1980, PererO' Holloron, prolesot de norenoticd din Sydney, o
crcat un nou tip de ioc pentrueleviioustel;eni:un setde intrcbdncu.6sp**,;
corectolcu oiutorulcalculotorului. la.orc sd poatd ponicipa sutede nii de tineri.^Aiipt.,
Succesul
Concursului Nalionol de Matenoticd din Ausholio o fost inensl
ln 1991, doi profesori froncezi ou lonsotjoculin Fronlo, subnunele de KANGOIJROIJ,
ca onogiu odus pietenilor lor austrolieni.
Orgonizare
Preluot din Austtolio de Asocialio tnternolionol', ,,Kongourou sonsfronti6res" din
Poris,concursulo rcunit in 2012 peste 6.000.000 de poticiponli djn 52 de tdrj: Amenio,
Aushia, Belorus, Brozilia, Bulgono, Canodo, Coasto de Filder, Cotunbid, Costd Rica,
C:hio, Cipru, Croolio, Ecuddor, Elvelio, Estonio, Finlando, Franlo, ceoryio, cernonio,
Ghand, Grecio, lndio, lndonezio, han, holio, Kazokhston,Kyrgyzstan,Iituaiia, Macedonio,
Morco Britonie,Mexic, Moldovo. Mongolio, Norvegio, Olando, pokiston,paraguoy, peru,
Polonio, Pueno,Rico, Rondnio, Rusio,Se$io, Slovocia, Slovenio, Sponia, SUA,'Suedjo,
Tunisia,Ucrcino, Ungorio, Venezuelo.
In RomAnio,Concursul ln ancliondl de M.,temdtkd Aplhorit CANoURUL
esle organizot de Fundalia penhu lntegrarc Europeand SlGMA ri tnsfitutulpentru
Dezvoltarea Evoludrii in Educolie, cu spriiinul Ministerului Educoliei Nolionale.
In onul 2012,230.000 de elevi din clasele I-Xll din peste 4.000 de scoli din
inheaga lard ou tdspuns ofirnafiv invitoliei de a se nundra p ntre concurenlj.
Concursulse poate desldguroin orice Scoold din !o16 in corc sunt cel pulin lO elevi
paniciponli. Orgonizdreo lo nivelul gcolilor este incrcdinlotd unor cddre didactice core
doresc sd se inplice in ocedstd octiune. Dotele refe toarc lo inscrieresunt trcnsnise
organizotorilor, core se ocupd de distribuheo fornulorelor de concurs, de receplio 9i
coreclarea fitelor de ftspuns conpletaE de concurcnti ti de ocordorco preniilor.
Elevii cu cele noi bune rezuhote, desennalipe bozo closonenrelorde carreo
conisie constifuitddin reprezentonli oi Ministerului Educoliei Nolionole 9i codre didoctice,
sunt invitali Io o probd de barai, in urna cdreio se stabilesc cAtigdtorii lo nivet nolionol.
Findn cre
Chehuielile de orgonizore (pronovoreo in tcoli, tipdrireo materiolelor de concurs,
coreclorea lucrdrilor, cheltuielile pottole ti de teleconunicalii, preniile etc.) sunt ocoperite
poliol din conhibulio de parlicipate, rcstul sunei provenind din sponsorizdri.
Premii
Congurul oferd co preniu tututot porticipanlilot bonusuri ce includ subiectele de
concurs, diplone, iocuri 9i problene de notenoticd distractivd. Po icipdntii cu rezuhote
neritoii din fiecore tcoal' prinesc tt olte prenii, fiind recompensoli cu cdti, iocurj
educdlionde, ahe prcmii ofeite de sponsori.
Ioureolii ConcursuluiCongwul suntinvitolisd panicipe lo excvsii ti tdberc internotjonole
in Eurcpo ti in RonAnio, prilei de o cunoastelocun ti odneni din dife te ldi ole EuroDei.
Asfel, sutede elev; ou viitot de< tungul fnpului: Ausfio, Bulgorio, Cehio, Crcato, Frcn1o,
Germonia, Grccio, Italia, Lituania, Polonia, Serbjo, Tunisja, Turcia, l.)croino, Ungorio,

lold tabercle ti excursiile in strdindtdte oferite in 2OI2 c1rtig1toritor:


, 24 iunie-O2 iulie: 60 de elevi ou pnn co preniu o excursie
in Muntenegru;
. 27 iunie-? iulie: 45 de eleviou ponicipat lo Tdb1ra lntemolionold
.. . pentru Copii

. OI-09 iulie:60 de elevi ou luat porte Io o


excursiein progo;
. 15-22 iulie: 60 de elevi ou luot'pane lo o excursie poLnio;
in
5-12 augun: 6 elevi 9i un profesor ou fost invitali sd potticipe lo tobdro Congurut
. -..
din Bulgorio;
. 2 prenii Hemi Poincoe (excurciein Fronfo)oferite
de Anbosado Fronlei,in periooda
l7-26 iunie.

4
P:in oc?ste voioie. invAdnd desprc istotio si civitizolia unot popoore,
,. nu din cdni. ci
.htot din tdritein corc cdldtorescsi de lo locuitoriilot. tineii lourcot
ou nu.oi ae ,asiioot
dnno e\perien6 cote i inbogdteste spititual si .onHbuie lo
lornoreo lor, n cadrut I n

lncepAnd cu onul 1992, Fundatio pentru lntegrore Europeond


. _ Signo oryonizeozd
in.Ron,anioTabdto
.ktemcionatd Congunl. in 2012, tabdro "" a*A"i., t"'St,"iii,i.
nun.edo,or?:_1au ebvi ou tost invitali sd podicipe in aceosto nbara, o,qoriota
pe|oodo zJ-Jt iutie. f in
Au podicipot cjrco 700 de elevisi profesoridin Ronani. Butoaria.
tstael,.Geargio.D;n RonAnio.participonliotr losr
^ozakhston. etevii closolipe piinete
tocun tn umo probei de boroi o concursuluiCangurul.Tobdro
a depdrit nsd cu -- null
gronilelenorenotici;.incluzAndotetierede cteolie-lcerolrlicd, picturd,'sclpt s- t-
populote.obilitdtipracti.e, topisetieinnodotdl nn a. ti^ti ,;*i;;,;;.;;-;;
si
"o."*"
,i nuzicd, notenaticd distroctivd, redocrorea revistei toberei, conpetilii spoiru,
de orientore turislicd,excutsiiti dtuneli, seardintenationotd, "on"uo
jisrroctive.
iocuri Si concurcuri
Tooteacliunjle toberci ou lost rAspl;tite cu prcnii. pentru cei||,ai talentoti
dintte Do iciDont.
Voietoleo octivitdtilot desldsurorein tobere oportunitoteo de o kvAb
tucrun noi
puntea cteatd intre tineri din dife te
ldri cteeozd un spatiu de intercaturaiirate dn car.
participonlii, deopoHvd elevj ti profesorj, pleocd cu onintiri de neuitot in
,i core isi doresc
s6 revind.
Peporcursul cdiii se gdsesc fragnente din scrisorihinise de participonlii tourealji
,j
concursuluiCangurul dea lungul onilor, inpresii sifotogrofii din excursiileoferit"'"o or"iiu
cAstigdtorilor si chior tubricj d;h revisto toberei internotionole Congurul din Ron6nio.
Spefin cd veli gdsiin oceostd corte, deopotrivd, un instructor,un tovatds de c6l6toie
si un prieten.
Dacd v-on convins, vd atteptan lo viitooreo editie o Concugului lnternationolde
Motenoticd Aplicotd Congurul. Ior docA suntet interesotiin studiul ljnbilor srrdine
si oveli
cunortinle de culturd generald, v6 invitdn sd participdli la concursul Congurul lingvjsr.
,i

Vd urdm muh succes!


sh
THf,EH
uo{oaded
bySf€t50
1993
Clasa a fv_a
l. Maria are 9 ani. Ca,tiani va avea peste 5 ani? /r \
A) 12ani B) l0 a i C) 14ani D) 18ani E) 13ani \.
t/
,-\v^
2. Cate patate sunt in total in cercurile aldturate?
A) 15 B)s c) 12 D)3 E)3 (tw
/l r\/r r\

3. Aria unui pdtrat este16 cmr. Careestelungimealahrrii sale?


A ) 4 cm B) 5cn C)8cn D) 16 c n E) 32 cn
4. Care dintre rezultaleleopemtiilor urmdtoareeste 30?
A)7x6 B ) 2 1+1 9 C )3 x1 5 D )6 x6 E) 19+11
5. Pisicile dorm 2 / 3 din timp. C6te ore dorm ele in 24 de ore?
A)2h B)3h c)1 2 h D )1 4h E) 16h
6. Care estecifra sulelor numarului i24351.1692
A )s B) 3 c)6 D )9 E) Nu exlstd.
7, Ce1epdlrae sunt in figura alituratd?
A)t B) 2 C)4 D)6 E )8
8 . 1x 9 -( 9 - l )=?
A )3 B)r c )2 D )0 E)4
9. Tiei pisici pandescgasepdsiri. Catepicioaxesuntin total?
A) 15 B) t8 C)24 D) 32 E)s
10. Cumpdrde la brutirie un baton cu 3 F 60 c, un corn cu ciocolati cu
3 F 40 c 9i o bomboanicu 50 c. pldtesccu o monedide 10 F. V6rzdtoarea
imi inapoiazi:
A)2F50c B)6F q Nu-mi
ajung
ba ii! D)1 F 5 0 c E )3 F 5 0 c
ll. Latura pdtratului este de lcm. Cat este aria
cangurului gri?
A) I cmz B) 0,6cmz C) j,q cnf
D) 2 cn, E) 3 cm,

12. Care estecel mai mic dintre numereleurmdtoare?


A) s4,54 B) 54,45 C) 54,405 D) 54,504 D 54.450
13, Este ora 220.Peste8 ore gi 40 minute va fi exactora ...
A) t2M B) tloo q6. D) ?o' D2M
14. Dirigintele a imptutit 42 de bomboanecopiilor. Fiecarca pdmit cate
2 bomboane.Cati copii au fost?
A )6 B) 14 C )4 2 D ) 2t E) 22
15. Cite numereintregi se gisesc intre 1,12 9i 18,09?
A) t8 B) 19 C) t7 D) 16 E) o infrnitate
16. Un vapor pleaca intu-o zi de luni la prenz p€ntru o traversarecare
dureazi exact 100 de ore. Care esteziua qi om sosidi sale?
A) Mierati la ora 14. B) nnelL la ord L C)Joi, la prdn2.
D) nneri, la ora 16. E) Sambdtd,la ora 16.
17, Perimetrul unui dreptunghi este de 54 cm. Lifimea masoari cat
jumitate din lungime. Care cste lungimeadreptunghiului?
A) 54 cnt B) 16 cm C) 9 cm D) 27 cn E) 36 cn
18. Un fermier glume! zice: ,"{m giini Si iepud. Cand numar capetele,gdsesc
100. Cand numtu picioarele, gisesc 320. Ciie gdini arn?"
A) 60 B) t00 c) 30 D) 20 E) 40
19. CAtesecundeiti tebuie pentru aacstjoc-aoncurs?
A) 60 x 60 x t,15 B) 60 x 60 C) 1,15x 1200
D) 75 x 60 E) 26 000
20. Cum se scrie in cifre numirul ,,unsprezece
milioane unsprezecemii
unsprezecett?
A) 11lll 111 B) 111tl/ C) 11011011
D) ll0 001100011 E) 0 011011
21. Un tdunghi nu poate...
A) sd aibd doud u ghiuri obfrEe.
B) sd Jie isoscel cu doud unghiuri asculite.
C) sd fie isoscel cu trei unghiuri ascu\te.
D) sd fe isoscelcu un unghi de 179".
E) sd aibd un unghide 1" li un nghi de 90".
22. intr-o lund, trei duminici suntin zile parc.Zila de 20 a lunii este:
A) l ni B) marli C) miercuri D)joi E) alt rdspuns
23, Ur\ lift pleaci de la parter, coboardla al doilea subsol, apoi urcl la
etajul 6, coboari doud nivele,urcd 3, coboaxA8 qi urci 4. La ce etaj este
acum?
A) plinul B) al doilea C) al treilea D) al pattulea E) al cincilea
24. Un oraEavea 10 000 de locuitori in 1990.in 1991populaliaa cresqut
cu 40%, iar in 1992 a scizrJ'ta\ 40yo. CAli locuitori avea oratul la inceputul
anului 1993?
A) 10 000 B) 10 400 c) 9 600 D) 5 600 E) 8 400
8
25. Intr-o clasi, 50% din elevi joacl baschet,40% tenis l0% joac6
$i $i
baschetgi tenis. CA{i elevi nu joaci nici baschet,nici tenis?
A) t0% B) 20% c) 30% D) 40% E) 0%
26, Sunt un numfu.Numdrul sutelorestedublul cifrei unitAtilor.careeste
niplul cifrei zecilor.Cifra zecitoreste3. Cinesunleu?
A) 1339 B) 693 C) 1236 D) 231 E) s381
27. Unu[ dintre desenenu reprezinti desfEgurarea
unui paralelipiped.Care?

rF-
B)---r-r
tr
.r
''---E-
[l rH-n
28. Paul spune c5, tiind un cub, a oblinut: un tdunghi,
un pdtat, un hexagon,un poligon cu 5 latwi, un poligoo
cu 7 laturi, un fapez. Cate dintrc acesk figud nu pot fi
ob,tinutein acestmod?
A) PotJi oblinutetoate. B) u a C) dou'i
D) tei E) patru
29. Piere este mai maxe decat Paul, care este mai maxe decat Made. Eva
estemai mare decatPaul. Saraheste mai micd decdtPier€ si mai maxe
decAtE\a. Careesrecel de-altreileain ordineavarstei?
A) Marie B) Pierre C) Paul D) Eva B) Sarah
30. Am cinci piese plate din lemn, identice, caxesunt vezi pe o fata $i
rogii pe cealalti. Pdntrc piesele descnatemai jos, patru arati fata verde ;i
una, lata roqie. CaxeesteaceastipiesS?

@,w-Mffi"ffi
Aed
Rispunsuri - 1993
IV w IV
I c ll 2l
c t2 c D
13 B C
E t4 It 24 E
5 E l5 c t< B
6 B 16 D 26
7 D t7 B ,,1 c
8 B 18 E 28 B
9 c 19 D t0 D
l0 20 C 30 D

Indicalii - 1993
Chsa a fV-a
11, Pi4ile gri din afaxapitratlrlui se supFpun exact pestecele albe din intedor, deci
aria cangurului gri este egala cu a petatului. Rdspuns:A.
15. inhegii sunt2,3,4, ..., 18, deci l? numere.Xdsprrs..C.
16. 100 h inseamne4 zile Si 4 ore. Daci plecareaa fost luni, ora 12, sosfuea
va fi
vined, ora 16. Riispuns:D.
17. Dacd hlimea estejr, lungimea este 2r fi perimetul dreptunghiului este 2(, +
2r); oblnem 6r : 54, deci r : 9 cm. Rdspuns:B.
18. jr giini au n capeteQi2r picioare, iar.l,,iepuri au I capeteqi 4, picioare.Afunci
x + y = 100|i2x + 4y:320, d€ undel:60 9tx: 40. Rdspunsi E,
22. Dacdtlei dumirlici au fost in zile pare, atunci au fost cel puFn 2 aluminiciin zile
mpaxe.Atunci, prima duminicea fost in datade 2, a treia duminici a fost in datade
16, deci 20 a lost joi. R^puns: D.
23. De la etajul 6 avem: 6 - 2 + 3 - 8 + 4 = 3. Rdspuns:C.

24.in rqer:9.roooo; in lsq2:90 ..]io 10000=8400 RQsPuns:


E
ruu 100 t0:

26. Cifta zeciloreste3, cifra unita{lor €ste3 . 3 = 9,


{umdrulsuteloreste2 . 9: 18.Ob.tinem numerul1g39.
Rdspu,.s: A.
29. ln ordineadescrescdtoare a va$tei:
Piere, Sarah,Ev4 Paul, Maria. Rdsp,rrr D.
1994
Chsa a fv-a
1. Tiei cangudtineri au ficut irnpreuni o plimbarede 9 km. Cali kitometri
a parcursfiecare?
A )3 B) 9 C )4,s D )27 E)l
2. Am 110F. Cumpir un disc qi imi rimAn 20 E Cat cost6discul?
A) 20 F B) 9 0 F C )7 0 F D ) 5 0F E) 100F
3, Gasparda vrut sAaranjezenumerele de la cel mai mare la cel mai mic si
le-aaranjatastfel:42. 36, 19. 32, 31. El a lecut o grefeali.penbua o corect4
&ebuie sd schimbi locurile numerelor:
A) 36 t i 3 9 B ) j 9 ; i3 2 C )4 2 ;i 3 1 D )3 6$i32 B) 32.r i31
4. Pierreestein puncrul P El se deplaseaza doui lungimi o [-T__lB
de latura in sus si doud lungimi de laturi spre dreapta.ir c l--.1-_-..]o
ce puoctajunge? | lr I
A)A B)B c)c D)D E)E
t-T_-]
| |
5. Cif ra i n l o c u i t i cu u n p u D ct d i n a d u n ar ea 2.1+ Pr
aldturatdcste... 194
A)0 B)4 C)s D )6 E )7 451
6. in cuvdntulKANGOUROU,valoareaunei vocaleeste2, ia.ra unei
consoaneeste l. Care estevaloareasumeiliterelor?
A) 10 B)9 C) t2 D)14 E) 16
7. O florAreasd pdmeqte 380 de buchete dimircata si 160 seara. Ttebuia
si i se livreze cu 5 mai multe. Cate buchete ai fi trebuit si primeasci ea, in
total, 1t acea zi2
A) s45 B) 330 C) 260 D) 53s E) 5
8. Care este numirul cel mai mare?
A) 2,4 B) s,I C) 3,7 D) 4 E) 4,9
9. Opera{ia al cirui rezultat nu este 12 asto:
A )6 x ( 3 - 1 ) B ) 5 +7 c)6 2 x3 D ) ( 3_2) xt2 E) ( 6 2) x3
10. Care dintre figurile urmitoare nu este un poligon?

4,*r3,> r^ Da u,lJ
11. ln fiecaxe cisu,ti se scrie diferenla numerelor din cele rrt
doui cisule de dedesubt.Care este numdrul scris in cdsula fTt
din varf?
A )1 B) 2 C )3 D )4 E )s trf]
lrlelel4l
1t
12. Paulare de doui ori vaxstalui Pierre,iar Pierreare de trei ori vdrsta1ui
Jean.Daci Jeanare 4 ani. careestevarstalui Paul?
A) 24 ani B) 20 ani C) 16 ani D) 12 ani E) 8 ani
13. Un caine saxela o indl,time de trei ori mai mare decat a sa. $tiind ad el
are 50 cm indtime, la ce inil,time poate sfui?
A) 50 cm B) 90 cnt C) 100 cn D) 120 cm E) 150cm
14. O femeld de cangur cantirefte 80 kg. Un pui de cangur aantare$te
20 kg. Cdt oantirescmama cangur qi cei doi pui ai s5i?
A) 180kg B) t40 kg C) 120ks D) Il0 kg E) 100ks
15. Este adevfuat ce intr-unul din dreptwrghiurile de mai jos aria colorata
este mai mare decdt il celelalte doud?

A) Da, in pinul. B) Da, tn al doilea. C) Da, in al


D) Da, in prinul ti al treilea. E) Nu, esteaceeaf|
re
16. Comoaraestein punctul T! lnletege codificarea!
Punctul F are codul (i, 8). Codul lui T este:
A) (k,3) D A, 1) c) (i, s) D) (i, , E) (0. -t)
17. AS 1,Teasd cumpdro ciocohta de 7 F 50 c, dar am doar
6 F 20 c. Vavetoarea mi-a spusr..Dacapoti sAcalculeziceri bani ili lipsesc.
te imprumutp6ni mdine!".lmi lipsesc...
A)iF B) 1 F 2 0 c C )1 F 3 0 c D )j F50c E) 2F30c
18. Caxedinte numerele umdtoaxg are cifra sutelor esali cu suma dinhe
cifra zecilorsi cifta unitililor?
A) 53t B) 2 321 C) 3u D) 2 010 E) 3 tlI
19. Care dintre scriedle de mai jos are doud axe de simetde?
,4) OSSO SOS q COCO .D)OtO E) KO
'.)
20, Care dintre numerelede mai jos are cifra unigtilor mai mici decit
toate celelaltecifte ale sale?
A) 312 B) 75 c) t02 D) 122 E) 4054
21. Jeanne$i Anna colectioneazitimbre. Ele au fiecarecate 100.Anna ii
dd insi lui Jeanne cateva, astf€l incat Jeanne are acum cu l0 mai multe
decdt Anaa. Cate timbre a pdmit Jca.nrle?
A )1 0 B) 2 C )3 D )4 E )5
22. Cete tdughiud sunt in figura alitwatd?
A )1 B)4 C )5 D )2 E )3
23. Azi estema4i, l0 mai. Tot malti va fi pe...
A) 16 mai B) 20 nai C) 22 nai D) 27 mai E) 3l nai
t2
24. Pretul cre$teregulalcu aceea$icantitate.Ultimele trei
-savarinelor
prcfd,au fost:25 c, 40 c, 55 c. pot prevedea
urmdtorulpret!Acestava fi:
A)45c B) 6 0c C)65c D)Z 0 c E ) 7 5c '
25. Ceraul mare axeraza de doud od mai mare decat cel mic.
Aria disculuimare este...
A) de 3,14 ori afia celui mic. B) de 2 ori afia celui nic
C) de 1,5 ofi aia celui mic. D) de 4 ori aria celui mic.
E) Ambele discuri au aceea;i arie.
26. Ceasulmeu intarziecetedoudminutela fiecareori. La amlaz6, (orc
12) ceasulindicd om exacti. Dupd cet timp va fi in interzierecu o or;?
A) d1lpd 2 zile. B) dupd 30 de ore. C) dupd l0 ore.
D) dupd j zile. E) dupd 20 de ore.
27. VArul meu afimd cA, intr-un cerc:
l) €xisti coarde mai scufie decdt raza;
2) existd coardede aceeaqilungime cu raza;
3) exisle coardemai lungi decdrraza;
4) existi coardede doui ori mai lungi decatraza.
Nu qtiu dacd tot ce spune virul meu este adevdratl Voi ce credeti?
A) 1) estefakd. B) 2) estefalsd. C) 3) ;i 1) suntfalse.
D) 4) estefakd. E) Toateafrrmatiile sunt adevdrate.
28. Pdntre bilele de mai jos, una este mai $ea decat celelaltedoud oare
au aceeagimasd. Figurile de mai jos arati operatiile de cantdrile. dar
balantaesteblocatd.Care esteoperaliade cintarirecareva putea.dupd
deblocareabalanfei,sd determinecare este bila mai grea?
A )lB , + c ) t
to. .l l i t to.tlt .tr lr lr oro
D) Este inposibil de detetminaL E )^
l. .tlt. .l
29. Yreau si ajung pe Lund urcAndpe o scari. gtiind ci distanla de la
PAmart h Luni estede trci sute de mii de kilometri, cat timp imi ya lua sA
o parcurgdacd mA ca[drcu 5 km pe ora?
2 i:t iur d: 6 luni B) ii iur de 7 ani. C) In ju/ de 30 de ani.
D) In jur de 100deani. E) in iur de 300de ani.
30, Vreau si fac o cutie in formi de cub deschis (ii lipseste o fa!d) gi cu
fundul dublu, pentru a fi mai solidi. Caxeeste tiparul bun?
C )V D)

nd #J l3
Rispunsuri - 1994
IV IV IV
I tt lt c 2l E
', B 12 ,, C
l3 E tl E
4 D t4 c 24 D
5 c 15 E t<
6 D 16 c 26 B
7 t7 C E
8 B 18 B 28 c
9 c t9 D 29 B
l0 c 20 B 30 D

Indicafii - 1994
Clasa a IV-a

12. Jeanare 4 ani, Pierre are 3 4 = 12 ad, Paul ar€ 2 12 = 24 afj. Rdspuns:A.
15. In fiecaxecaz, aria coloratAestejumdtate din aria dreptunghiului. R.isprrr: ,d.
23,Daci azi estema4i, 10mai,tot marfi va fi pesteo sipdmani (17 mai),doudsiptimeni
(24 mai), hei septnmani(31 mal). Rtupuns:E.
24. Pretul a crescut,de fiecare datd.,c\t l5c. Rdspuns:D.
25. A : nR'z: Mt2. Rdspuns:D.
26. Va i azia cu I ord dupd60 : 2:30 ore. Rdspuns:
B.
28. Opera{iac). ln cazul in care cele dou6 talere rtunanla acelaSinivel, bila de
alituri e mai grea, ifi in caz contrar, cea de pe talerul mai cobodt este mai grea.
Rdspuns: C.

29. t = - - - = 60000h = 2500zile 7 ani . Rdspuns


; B-
:--- -
6&€Jdur'{ .rL hqr.'!t , .rn tuirtd titt Jrnh 4e
'moi titrnaE "^f
pa+e*
Tvnn: Eua&en , Ur('.ae4,
Annajtr.do;r. ,eurdftA ,V&/r( , .ad+.!t , e.r" lrrk; r'n'rt
,r- r pJr cl,lF^a c{r elti"r. i"}L-
"dt{n^ ' #c".r*
t1^l 4"t ,/t'/"nr.k A4; , e.^ lc'^ v4t4 g.T,a,8 a',o
^-;.;
Getr,'nrra4 , t C.td,tk & .Fit".N t d"nl4;/kt , e*,'!
L<9{t4re6L , cl,tr'tnat2 f*" ,mantr,'p>''it
9'r,ttt 4,
tnarlliota nt on- att Dr{tutod 1^ la at nua*
fotn
ft,rrrl.r,Lo, .t^apa*q P""t- # o
,trl,lrlca;lj,kL
S.d' ,Aui" , e"ta}I,, aoh conaol r'"\irEt "l
";^
ctltuttii' , "un d4 @ & d\4Z, 4 r'ftr\tr"'P't< k'L-
6bcan&d r' fu at *'un
x.J!9 ti'rttt "a
palalnt
'i
.r'ua3rrf rrrtoo:iera Eh fa'"lu nw $-
td,Jr'rilt "ntt
tw stth.tnk , 'otJdr1. P#; A'xtdt ct 11 ot (/E'!)tc,
'Zgt
A&J e b)i,!nA , t"-"1 cdcdaJo r'{-lt Srzne,
'
&$a!< $.dr' €*dn d t aJr ,414.o9.11 rn;mu'll.lt nwnt-
n*nk m-qt lf,cd ef &'I & ,xn1 J.aa un7 o,n
dr gzlvf,nt NAk *i.o-lutii a;,* b+oi dsn-
^Alld.
*{a+l * c,a,cA4.{,u'b"*r J!r,,,a,at i''toJ.;b; ,
/m-o f!&ij[ ,,in .[u ^l
Jt/,d,a_mi fl'a,,ra A in S$<
'ZYt c4.4 .4 n|.; "^t
in .& i/noi l@rnaz n E .la .-d2
m - ann trr,.ltrfunil d ,Dde4.

:oal.+]saq-

db
TE{EhI
ucload€d
bs,St€f50
l5
1995
Claselea II-a qi a III-a

1 .3+ 2x 5: . . .
A) 2s B) 10 C)s D) 13 E)30
2. Ovalurile cu cifre reprezinti diferitele pozilii ale
Piminhrlui in raporl cu Soarele.Care est€pozilia c€a
rnai apropiati?
A) 1 B) 2 c)3 D )4 E )5
3. Mauricegese$te 4 cutii. PrimaconfineI kg de plumb,ceade-adoua
1000g de fulgi, cea de-atreia I kg de cep$uniqi cea de-apatra, I kg de
ceai.Careestecutiaceamai erea?
A) 1 B)2 c)3 D) 4 E) Nici una
4. Danielestemai inalt cu 18 cm dccatmine.iniltimea meaestede 124cm.
Care esteinilflmea lui Daniel?
A) 106cm B) 120cm C) 140cn D) 112cn E) ll8 cm
5. Care estesuma ciflelor care compunnumirul 1995?
A) 20 B) 24 C) t9 D) 9s E) 114
6. Care estedrumul cel mai scurt dintre cele doud
obiecte?
A)A B)B c )c D )D E )E
7. Care esle egalitatea falsd?
A) 2 \ 3 - 8 t4 B )2 rg t8 1 22 C) ( 2x3) +8= ]a
D) 2 x ( 3 + 8 ) = 1 1 E )8 + (2 x3 )= t4
8. 48 estecu zecemai mic decAt:
A) 38 B) 40 C) 50 D) s8 E) 68
9. Ingrid se uiti la televizor cak 30 de minute pe zi. Cate ore pelrece ea pe
an (366 de zile) in fala televizorului?
A) 366 B) 983 C) 1 098 D) r83 E) 10 890
*9+
10. Care estecifta care lipse$tedin operaliaal5twatd? 94
A)1 B)2 C )3 D) 5 E) 8 t* I
11. Pierreestcndscutla 17.06.94,Ana la 17.0'7.93,Iear.Ia 2.05.94,
Deborahla 20.05.92,Simonla 15.06.88.
Caredintreacegticopii estecel
mai tdnir?
A) Pierrc B) Ana C) Jean D) Deborah E) Simon
t6
| 2. lipse$tedin urmitoml Sir: 49. 53. 51. 61. +. 69,j 3?
_Ce
A) s _numAr
7 bbl q6s D )6 9 D70
13. Care este desenul care nu se poate realiza ftrd a ridica
creionul gi fdrd
a reveni pe aceeaqilinie?

I,l\l .,l.qfl
14. Cdtenumerese gdsescintre 0 qi 67 inclusiv?
A) 66 B) 58 c) 57 D) 6S E) 67
15. Semnulpentru carc obtinemo egalitatecorectdin 3 fl 7 x 2 = 42
esle:
A)+ B) c), D) x D_
16. Victor prime$tede la bunica sa 3 400 lei de Aaul Nou. El vroa si-si
cumpereun joc de 4 500 lei. Citi bani ii tipsesc?
A) 2 000lei B) 100lei C) 80 tei D) I j00 tei E) 50 tei
17. DacA se scriu numerele de la O la 67 inclusiv, cate cifte se folosesc?
A) 124 B) 67 C) 116 D) 68 E) 126
O masinaruleazacu 80 km pe ord. in cdt rimp va parcuge distanlade
lll
E00 km dinfe Paris si Marsilia?
A)sh B) 9nin C) 3 zile D) 10 h E )8 h
19. Care este figura care are cele mar multe unghiuri?

{l

B) C) D)
20. Pe parcursula doui turud dintr-o cusa, paul estein avanscu un tur
- La sfarqitulcdrui tur paul va avea5 turwi avans
fali de Serge. ?
A) 10 B) 9 c )5 D )2 E)7
21. Cetepdtratesunt in figurd? ffi
llt l
A)6 B) s c )9 D )3 E )1 0 fi--Tt
22. Care estesumanumerelorce trebuiepusein locul
s€mnelorde inhebarepent(uca sumanumerelordg pe fiecare t8llftl
linie, coloani saudiagonaldsI fie aceeaqi? Fftfil
A) ]s B) 11 C) 13 D) 18 E) rnposibit de a'lat. l4lelll
l7
23. Litera K a fost rotiti de mai multe o . Una singud dintre acestelitere
a fost ob,nutd in alt mod. Care dintr-eele?

"K') q \ 1,K ',)


24. Cynthia a rispuns la 20 de intrebdri qi nu a raspuns la ultimele patru
intrebiri. Instrucfunile prevdd acordareade 3 puncte pentru fiecare dintre
intrebirile de la I la 8,4 punctepentrufiecaredinte intrebirile de la 9la
16 $i 5 puncte pentru fiecare dintre intrebdrile de la 17 la 24. Din oficiu se
acordi 30 de puncte.Scorul obtinut este:
A) t20 B) 106 C) 110 D) 98 E) 103

Clasaa IV-a
1. Care estesuma cifielor care compunnumdrul 1995?
A) 20 B) 24 C) 19 D) 9s E) 114
2.2+ Q +2x 2) x 2 = . . .
A) t0 B) 12 c) 13 D) 14 E) t6
3. Ce cifti lipsegte din impd{irea al5twati? 1,r30
A)1 B) 2 c) 3 D)4 E) 6 m
00
4. Michel are doi frati, tlei surod, uo tati !i o mamd. Cate 0
furculi,te9i cate culite trebuie si pund pe masA?
A) 13 B) t6 c )8 D) 10 E) 20
5. Completafinumerele
carelipsesc:1,3,6, 10,tS, Zt, n, E, +S.
A) 9;i 9 B) 28li 36 C) 30 ,i 40 D) 23 ;i 42 E) 37 li 38
6. Cate mioute sunt tntr-o zi?
A) 960 B) t 440 C) 1200 D) 720 E) 108
7. Md numesc Sabine,tatdl meu are 36 de ani. Arn o sor6 Edith care are cu
2 ani mai mult decAtmine. impreuni, versb noastrdeste egald cu cea a
tatelui. Cali arli am eu?
A) 33 ani B) 17 ani C) 6 ani D) I ani E) 21 ani
8. Care este figura care nu poate fi desenatdfird a ddica creionul de De
hdrtie si fEri a reveni oe linii?
t-
/\it t t t . .\- r\ \ { ) \| l ll--7t 7{7l
\_,/ | | | | - |

A) B) c) D) E)
l8
9, Daci scriemnumerelede la O la 67 inclusiv, cate cifre am folosit?
A) t24 B) 67 c) 116 D) 68 E) 126
10. Pierreestenisout la |i.O6.94,Ara la l.l.O7-93,Jeanla 2.05-94,
Deborahla 20.05.92,Simonla 15.06.88-
Carecopil estecel mai t6nir?
A) Pierre B) Ana C) Jean D) DeborA B) Simon

11. CatepAtratesunt in figurd?


A )6 B)s c )9 D )3 E )10
12, Pentrua preparaal&t peDtrutarE sunt necesare:300 g de feind, g0 g de
zah'Lr,l/2 litxi de api, 5 g cle sare qi 250 g de unt Stiind c6 I litm de;6
..c6ntare5te"I kg. care este geutal,eaaluahrlui?
A) 1195s B) 1,1j5 kg C) 800g D) 635s E) 0,200kg

13. Caxeeste suma calor trei numere ce trebuie Dusein locul


semnelorde htrebare penb-uca sumaoumerelorle De fiecare
linie. coloaodsau diagonalSse fie ace€a$i?
A) t5 B) 1l C) 13 D) 18 E) Este inposibil.

14. CaxeestescorutobJinutla jocul Kangouroudaci se rlspundecorectla


primele23 de intreban- qi nu serispurdela celelalle?lnsfuctiunileprevad
c6 peotruinbebAdle de la I la lO seacord.4
ca|e3 puncte.penru inr;bnrile
de la 1l la 20 cate4 puncte,pentrucele de la 2l la 30 cate5 putrcte.Din
oficiu se acordi 30 de Duttcte.
A) l.s B) 90 c) 110 D) 120 E) 108
15. Care rezultat este mai mare?
A)2x 3 x 4 x 5 B )2 ><3x4 x6 C) 2x3x5x6
D)2x4 x 5 x 6 E )3x4x5x6
16. Esteora 12. Ceasullui Paul incepesi interziecu 2 minuteDe ord,
Dupdcat timp va ardtaiaia$i ora exacti?
A) 30 zile B) 15 zile C) 30 ole D) 24 ore E) I zi
17. incepe qcoata. Sophie ti mama sa cumpiri rechizite. Elo cumDAxdo
trusade marematicide 6 000 lei,5 stilouria 300 lei bucara.o riela de
I 800 lei. un compasde 2 500 lei ;i scotcbde | 000 lei. Ele au un b-onde
reducere de 2 000 lei si aln de 1 000 lei. Cet au cheltuit?
A) 2 500 lei B) 9 800 lei C) 3 000 lei
D) 108lei E )72M

19
Mdlti sculptate de copii in Tabdra hternaliondtd de ta Mu cet

20
18.LiteraK a fostrotitAde mai multcori. Una singuri difltle aceste
litere
a fost oblinuti in alt mod. Care dintre ele?

K) B)
\Z
c)
19.(1+2 x 3) x 4 + 5 1 x 6 + 7 x 8
lt
V
t\
D)
\
\

/'
E)

A) 2s4 B) 22s c) 212 D) 198 E) 201


20.Celmaimarenumareste...
A )1 x2 x 3 x 4 x 5 B )2 x3 x4 x5 xl
c )3x4 x 5 x 1 x 2 D )4 x5 x1 x2 x3 E) Niciunut.
21. $tefan depune 10 000 lei la banci. pentru fiecare 100 1ei,banca ii
adaugi 40 lei pe an. La sfArgitul a doi ani, cati lai va avea in cont?
A) 18 000 lei B) 19 600 lei C) 21 000 lei
D) 16 200 lei E) 17 600lei
22, Care este figura care nu poate fi acoperiti in intregime de copii mai
mici decat ea insd$i?
o'A 8)f-l c) ,o E)Niciuna.
,/\ | |

23. Unu[ dintre acesterezultate nu este egal cu celelalte. Care?


A) t 120 B) 112x 10 O t1 200: t0
D, I 0 0 0 - t 2 0 D 2 tt0
24. Un avion de ftamport poatelua 150 de pasagerila clasaI, 400 la clasa
a II-a gi 4 persoarein cabini. C6te persoanepoatetansporta?
A) 7s0 B) 400 c) 350 D) 800 E) 554
25. Fie un triunghi echilateral de latud R, un pdhat de lanrd R, un hexa-
gon de laturd R, un octogon de laturd R, un pentagon de latuIi R. Care
figuri are pedmehul mai mare?
c)

AT .->
tl

2l
26. Geremy minatrd 6 caramelepe zi, pe parcursul a 2 slptimdni. $tiind
cA o cutie contine 21 de caramele. cate cutii de caramele a consumat?
A)6 B)4 C) 10 D) 80 E) 13
27. Marc doarme 8 ore pe noapte. Cete luni (considerendcA au cate 30 de
zile) doarme el pe an (un an are 366 de zile)?
A) 4luni B) 5 luni C) S luni D) 2luni ti jumdtate E) I lund
28. Marcel conduceun canion care cAntire5te8 t gi traDsporti o incfuc5turd
de 200 kg de za.hdr,800 kg de bomboane, 0,3 t de carameleqi 900 kg de
ciocolati. Cat cAntiregtecamionul incdrcat?
A) l0 t B) 10,2t c) 8 t D) 1500kg E) 800 kg
29. Cynthia a dspuns qorect la 20 de irtrebiri !i nu a rdspuns1aultimele
l0 intreblri ale concursului Kangouou (vezi instruc,tiunile de la problema
l4). Scorul sdu este...
A) 120 B) 100 C) 110 D) 115 E) 103
30. La jocul Kaagourou, care estenumirul rninirn de probleme caretuebuie
rezolvate pentru a atinge sau dep4i scorul de 100 de puncte? (Recititi
instructiunile prezentzte la problema 14.)
A) ts B) 18 C) 21 D) 24 E) 27

Rispunsuri -1995

tr-Ilr III-IV IV IV
I
,,
D 16 D
.,
I B 16 c
B 17 E D t7 B
E t8 D B 18 D
4 D 19 B 4 B 19
B 20 5 B 20 E
6 2l E 6 B 2l B
7 D 7' B D
8 D 23 D 8 B t1 E
9 D u B 9 E u E
10 B lo ',< D
ll ll E 26 B
t2 c t2 B
13 B t3 c 28 B
t4 D t4 29 B
l5 D l5 E JO
Indica{ii - 1995
Clasele a II_a qi a III-a
9. 30 minutepe zi inseamndI ora la 2 zile, deci in 366 de zjle, 366: 2 : 183 ore.
Rdspuns:D.
U. Cel mai tandxestecopilul nescutcel mai terziu,adicepiere carc e nescutin
irn\e 1994. Rdspuns:A,
15. 3 x 7 x 2 = 2l x 2 = 42. Rdsputls:
D,
17. De la 0 la 9 se folosesc10 cifte, iar de la l0 la 67 sunt 5g de numere,deci
58 2: 116cifre. in total se folosesc126 de ciIrc.Rdspuns: E.
18. 80 km pe ore lnseamni800 kn in 800 : 80 = l0 ore.Rdspuns:D.
20. Dacn dupd 2 tururi are 1 tur avars, dup6 4 twud va avea2 turud avaas,..., dupi
l0 tururi va avea 5 t.truti Rtdspuns.A.
^vats.
24. Cynthia a rispuns la 8 inhebdxide 3 puncte,la 8 intebari de 4 puncteqi la
4 intrebdride 5 puncte.Scorulva fi: 30+ 8 3 + 8 . 4 + 4 . 5 t06. Rdspuns: B.
-

Clasa a IV-a

5 . 1 , 3 = 1 +2 ,6 = 3 + 3, l0 = 6 +4, 15= l0 + 5,2 1 = 1 5+ 6 , 2 t + 7 : 2 8 ,


28 + 8:36,45 = 36 + 9. Rdspulls: B.
9. vezi problema17, claseleII-I .
10, vezi problema11, claseleII-III.
14. S-ardspunscorcctla 10 inhebiri de 3 puncte,la l0 inhebdride 4 puncte la
$i
3 inhebdride 5 puncte. Scorulva fi: 30+ 10.3 + 10.4 + 3 5 - ll5. Rdspuns: A.
21. 10 000 lei = 100 . 100 lei, deci bancaaalaugd la sfarqitulpimului an 100 .40 -
= 4000 lei $i in cont vor fi 14 000 lei. La sfa$itul celui de-al doilea
an barca adaugd
140 40 : 5 600 lei $i in cont vor fi 14 000 + 5 600 : 19 600lei. Rdspuns:B.
25. Perimetrul tdunghiului esre3R, al pihatului este4R, al hexagonuluieste 6X, al
octogonuluieste8R, al pentagonuluieste5R. idsp,{r?r:,.
26, in 2 sdptdmania mancat14 . 6 = 84 caramele,deci 4 cutii. Rzyspaas:3.

21. Varc doarmeaproape


4 tuni. Rti\puns:
A,
29, Cynthia a rdspunsla 10 intrebtui de 3 puncte li la 10 inhebari de 4 puncte,deci
scoml va fi: 30 + 10. 3 + l0 4 = 100puncte.Xdsp rs. ,.
-4.3;=4.
30. 100puncte= 30 punctedin oficiu + l0-5 puncte+ 5 .4 puncte.Deci hebuie
respunsla 15 probleme.Rdspuns:A.

23
1996
Clasele a II-a qi a III-a

1. Ca l cu l a fi :
l+3+5+7 +9:'l
A) 2s B) 30 c) 27 D) 23 E) 24
2. Ca lcu l a ti
1 :0 - 9+ 8 -7 +6- 5+4 3 + 2 - 1 : ?
A )8 B) s c )3 D) 4 B)7
+3 x 3:?
3 ,Calc ulat i;
A) t3 B) 12 C)9 D) 27 E) alt rdspuhs
4. Calculafi: 3 : 3 + 3 x 2 : 2
A) 12 8)6 c )7 D) 3 E) alt rdspuns
5. Care egalitate este corecti?
A) 1 2 + 3 4 + 3 =5 9 B )5 4 +1 9 +2 7 :110 C) 65+4+ 9:27
D) 2t+1+59:81 E) 4+6+18+3 :41
6. Cetrezeci sunt in 996?
A)e 8)6 c) 90 D) 13 E) 99
7. Cateminutesuntintr-o ori Ei un sfert?
A) 60 B) 45 C) 75 D) 90 E) 120
8. Care qir esteitr ordine crescttoare?
A)21+12;t4+3; 3+2+7;8+2 B) 3+2+7;8+2; l4+8: 21+12
c) 8+2; 3+2+7;t4+8; 2l+12 D) 14+3;21+12;3+2+7;8+2
E) 21+12;8+2; 3+2+7: 14+8

"0
9. Care este cea mai lungi linie?

O'^^'M tf
"0"H
10. Care este cea mai scurt?ilinie?
B)

11,Carenumdrmai mic decat50 arecifia zecilorcal tiplul ciftei unidulor?


A) i3 B) 26 c) 30 D) st nj az
l2.,Doui pisici au ficut impreuni o plimbarede g hn. Fiecarea parcurs...
A) 4lo n B) 3kn qS bn D) j6 k n E )1 L -n

24
13_.Un ascensorpleaci de b etajul 8, coboari la 2, apoi urcd 6 etaje qi
coboard 3. La ce etai este acum?
A) 8 B) 3 c )7 D )5 E )l
f4. Din 500 lei Jeanpliteqteun batonde 3g0 lei. primesterest...
A) 180 lpi B) 2t0 lei C) 2t5 tei D) j25 tei q t20 tei
15. Cands-a niscut, Aristide a pdmit un pomiqorde 40 cm carecrestecu
25 mm pe an. Candva aniversa20 de ani, pomisorutva avea,..
A) 80 cm B) 100.n C) 90 cn U 120cn E) 60 cn
16.Carlaa cumpirat36 de bile cu 252 lei. La joacd,eaa pierdut7. Cat costd
bilelepierdute?
A) I 350 lei B) 220 lei C) 350 lei D) 0 tei D 49 tei
17. Desenezlitere cu ajutorulunui fir elastic,fdrd aJ tIia, firi a-l innoda.
fird a-[ suprapune.Litera pe carenu o pot obline astfel este,..
A)I R) C c )A D)v E) G
18. Catenumerede 2 cifre sepot construiou cifre de la 0 la 9?
A) 10 B) 90 c) 100 D) 99 E) 82s
1 9.C al cu l a liI :x2 +2x 3 +3 x 4+4x 5: ?
A) 20 B) 30 c) 2s D) 22 E) 10
20. Catetriunghiwi suntdesenate
in figwa autwati?
A )5 B)7 C )]r D )9 E) 10

21. Estevineri 22 martie.In ce lund va fi urmitorul vineri 221


A) nai B) iulie C) noiehbie D) dece bie E)huin1996
22.lnlocui,ti
r pdn numirulcarelipseqte:
l; 2;4;8; 16;x;64.
A) 20 B) 24 c) 32 D) 38 E) 51
23. Paulcumpirdvedericarecosti 120lei bucata.El are 1000lei. Careesto
numdrulmaxim de vederi pe care le poatecumpdra?
A)2 R)4 c )6 D )8 E) t0
24.GiscEteliteracarelipseste:A B D G ? P V
A) M B) K C )U D )Z E) O

25
Clasa a IV-a
1.Ca lcu l a Ji
l0:- 9+8-7+6- 5+4 3+2 t.
A) 8 B)s c)3 D) 7 E) 4
2. Calculali:7 + 7 x 7.
A) 13 B) 61 C) 59 D) 56 E) ah rdspuns
3. Calculali:I x 2 + 2 x 3 +3 x 4 +4 x 5.
A) 20 B) 30 c) 25 D) 22 E) 40
4. Ca lcu 1 a l ix:1l 0+2 x 9-3 x 8+4 x 7 5 x 6 + 6 x 5 .
A) 30 B) 28 C) 35 D) 38 E) ah rdspuns
li :+( 7
5. Ca lcu l a 8 6:2)+(5 +4 x 3).
A) 27 B) 29 c) 3t D) 35 E) 33
6. Catepltrate suntin figua aldtuati?
A) 9 B) 14 C) 12 D) Ij E) alt rdsputls
7. In acest aitreu s-a shecuat o gregeald.in care cisu{d?
Orizontdl Vertical
A) Anul acesta l) Ultima cifri a numaruluieste suma
B B) (3x100) + (4x10) + 2 pdmelor doudptus 2
C) 8 inmullit cu el insuqi 2) 7 de7 ori iti admtdd€josln $s simetricul
c
D) Mai mic decat 1000 3) Jumdtatea lui 184
D
$i mai mare decat995 4) 133:7
8. Mihai are 3 culori: galben, rogu qi verde. Tiebuie colorate un m6r si o
pasdre.fiecarecu o cu.loarediferiti. Cale posibilhti eKisti?
{2 B ti q4 b ts E) o
9. Caredintre formeleurmitoare.folositi de
mai multe ori, permiteacoperireasuprafe(ei
aldturatefArAa depdgimarginile,f6rd a ldsa
zone neacopedteqi fdrd suprapuneri?
A)w 4@ c)dil 4@ drm
10, La jocul de qah, calul se deplaseazi aa in figura din stanga (sunt
prezenlalecasut€le-rncare poareajurge dup6 o mulare).pentru
figura din
oreapu. Lnrebareaesrein ce pozitie poak sa ajungi calul din doua mutdri.
A) B
B) E
c) A
D) C
E) D

26
11. $oarecelestd pe loc. Care este drumul pe care pisica nu ajuge la el?
A)-->V ->--> B)->-)--, 2
c)V--r--> V D)V --r--)-->
E) -->--> V --t
12. Paula wea sA pregiteascd o tartd cu mere. PeDtru aceasta,mama sa ii
di 30 F. Daci I kg de mere costi 8 F, care estenumdrul maxim de kilograme
pe care le poate cumpira?
A ) 1,5k g B) 2 ks c)2 ,sks D )skg E) skg
13. Gdse$te litera carelipseqte:A B D G?PV
A) M B)K C )U D )Z E)O
14. Un fiiet conline l0 sertare cu cete 3 despdr,titui, fiecare despdrlitrui
avdndloc pentru 150 de fiqe. Ion are 37 500 fiqe. De cate fisete arc nevoie?
A) 9 B) 1 0 C)11 D)12 E )13
15. Cite unghiuri asculitesunt in figurS?
A )e B) t0 c )7 D )6 E )4
16.Giseqtenumdrulcarelipseste:| 2 4 I 16 ? 64.

,+
A) 20 B) 24 C) 32 D) 38 E) 64
17. Car€ dintre urmdtoarele figuri nu are nici o axa de simetrie?

Makmartcd Simiros defloi de tei

n:ltrirrr;;;,{i-*n*,
,
,*ri:r*i,frf:*t:xr;"
W!*{f
,##!!r##:#/tu
Bosian cifitd, Cstqcat,jud_ Oh
18, Rebecaare cuburi de 5 kg qi Juliende 7 kg. Ei au o balaali cu platane.
$tiind cd nu pot punedecatun singurtip de cuburi pe fiecareplatan,care
estebalan{acarc estein echilibru?
\!-q,/ \!r/ ffE, ,rl,
A)/\ D |\

wwff
l9..In aceaslAadunare.litereleX. y 5i Z rcprezinli)cifre
diferite,
nici una egali cu 0. pofi sA Ie grise5ti?Dace da, atunci...
w
^X+
A ) Z = 4 B) z=2 C )z=t D )z=z E) z_t zz
20. Care este difereflta dinhe cel mai mare numer format YN
din
3 cifre s,i cel mai mic numlr format din 3 cifre?
A) 109 B) 899 c) 9s9 D) 700 D 3s0
21. $tiind ci mediavArstelorprimilor 3 frali dintr_ofamilie este
de 15 ani
gi ci mediavalstelorultimilor 2 frati estede l0 ani,
care estemedia
varstelorcelor 5 frati?
A) 13 ani B) t2 ani C) j0 ani D) 14 ahi
E) t5 oni
22. Masin^a
A produce2 OO0de piesein 2 minure.MasinaB produce
2 000
de ptesein J minure.Cete pieseproducimpreundcele
doud ma;ini in
6 minule?
A) t0 000 B) 7 000 c) t00 000 D) 9 000 E) 15 000

23. Care esteperimetrul figurii aldturate?


A) 10 B) 50 c) 70
D) 60 E) 80
24. Malei iqi cautdcolegiicarese afli la 1,2km
de el. El utilizeaziun
m-onocialu a cirui roataare circumferintade 120 cm
40 cm. Catetururi de pedali va trebul sAfaci? !i ;;;;ii; ;
",
A) 4 s00 B) t 000 c) 200 D) 3 000 E) 600
25. Dacd.astdziestevineri, 22 martie 1996,in
ce zi a sdptdmaniiva fi
22 martie 1997?
A) luni B) thielcuri C)joi D) sdmbdtd E) &rninicd

28
26. Caxeestenumirul maxim de punatepe carele puteli obfinerezolvand
22 de problemeqi gretind reshtl?(?entmproblemelede la I la l0 seacordi
cate3 puncte,pentrucelede la ll ta 20 cete4 puncte,iar pentrucelede la
2l la 30 cate 5 puncte.Odce problemi gre$itdscadepunctajulau un sfert
din valoareaei. 30 de punctesurt din oficiu.)
A) 88 B) t00 c) 141 D) 105 E)120
27. Un cdteltxebuiesi meargi de la A la I. parcuge l3 I
fiecaresegmentin atateaminute cate sunt indicate. 9
17
z0 l8
D F
Careestedrumul ce poatefi paxcursin cel mai scurt 5 12
23
14 28
timp? AB C
A) ABEFI B) ABCFI C)ADEFI D)ADGH] E) ADEHI

28. Cdte drumuri trebuie si faci o barci cu 4 locwi penh.nca si bansporte


pe ceulalt mal 12 persoane?
A)2 B)3 c )l D )5 E )6
29, Tatdlmeuarede 3 od valstamea.Peste15 ani tatil meuva aveavarsta
dubldfafa de a mea.Ce vArsti am eu?
A) l0 ani B) 12 ani C) 13 ani D) 14 ani E) ls ani
30. intr-o clasd sunt 30 de elevi, liecare avand cate 3 prieteni. Ionut si
Dan, care nu sunt prieteni, vor si formeze un qir de colegi in aga fel incdt
fiecaredin qir sd fie prieten cu cel din fala Ei din spatelesiu, primul din acest
9ir liind Ionul, iar ultimul Dan. Acest tir poate fi format din maximum:
A) 5 elevi B) 8 elevi C) 12 elevi D) 9 eleti
E) Esteposibil sd nu sepoatdfotma un asfel de ;ir

Cdngura;i in
grddi a

Monte-Carlo

29
Rispunsuri - 1996
tr-I IV
I 1 B
1 B , D
B 3 E
4 C 4
5 D 5 B
6 E 6 B
7 c D
8 c 8 E
9 E 9
l0 D t0 D
11 D 11 c
t2 c 12 D
l3 D l3 B
t4 E t4
l5 c 15 D
16 E t6 L
17 c t7 B
l8 B l8 E
t9 19 E
20 20 B
2l c 2l A
',, c x2
23 D 23 T\
24 B 24 B
25 D
26 E
).1 D
2a c
29
30 E

Indicalii - 1996
Chsele a II-a ti a m-a
16.252 : 36 = 7, d@io b n costd7 tei.Cele7 blle ccsti.49Iei.Rdspt,ts:E
18. Dil1cele 100de Nmere de la 0la 99 scidemcele lO numerede o cifiA, de la
0 la 9. Ri,mtu 90.Rdspuns:R.
30
21. Din 22 martiepandpe 22 aprilie sunt3t zile. pan6pe 22 mai sunt31 + 30 = 61 zile.
Proceddmastfel pand cand rezultatul obtinut este multiplu de 7, adici pdni pe
22 noiembrie.R'dspuns:C.
22. | - r, 2 = 21,4 = 2,, 8 : 21,16 : 2a,t - 25= 32. 64 : 26.Rd^tDuns:
C.
23. CumpdrA8 vederisi ii rimrin 40 lei. Rdtpuns:D,
24. Regulagirului este:dupi A vine B, lipseqteo litere (C), urmeazdD, lipsesc
2 lirererE. F,. urme^zdG. lipsescJ Ljrere(H. I. O. urmeazaK etc.Raspuns.B.

Clasa a IV-a
8. (galben,roqu), (galben,verde),(rogu,galben),(rolu, verde),(verde,galben),
(verde,roqu). Rdspuns:E.
13.A$ezam loatelilerelein ordioealfabelicA. btre A gi B nu estenici o litera.inre
B $i D esteo litera (C), lntre D $i G srmtdoui litere (E, F), intre c $i ,,?,.vor fi trei
lrlere{H. l. Jr.deci..?"inlocuiesle liLeraK. iar irtreK si p sunlpatrulitere(A. M. N.
O). RdsDutls:B.
14.intr-unfilet incapl0 . 3 . 150= 4 500 fige.Estenevoiealeg fiiete (8 vor fi pline,
iar in al 9-lea vor fi doar I 500 de fiqe). Rdspu\s.A.
16. | : 20,2 = 21,4 = 22,8 : 23,t6 = 24,2s = 32, 64 = 26.Rdspuns : C,
18. Balanla estein echilibru dac6: (numerul cuburilor de 5 kg) x 5 kg = (numerul
cuburilor de 7 kg x 1 kg. Rdspuns:E.
1 9 .X+ Y+ Z= i .d e ci )( y- tO..X -y+Z+t=y V . d e c i) Z = 9 s i y - L
ObfinemI l, X - 9.2 - 8. Rdspuns; E,
20. Cel mai marenumfude 3 cifre este999, iar cel mai mic este100.Rdsprrrr,.
21. Varstelecelor 5 frali sunt11,ir2,lr, Ia, jr5.Atunci al?I5= ts, de unae
._ )(,+x,
.xr-.r: x, - 45 9t j.:=lU. deci ,r1 rj 20. Media\drsreifraliloreste
.x+r Y2+ .r r+x4+ xr +s+:0.-
.........._'
-i- = . ^-
=li. Rtisquns:
A.

ZZ.in6 minute,A produceS 20OO= 6000piese,iar B produce2 . 2000 = 4000


piese.Rdspuns:A,

23, Perimetrulfigurii esteegal cu a1figurii aliturate, adice60.


Rdsputis:D,
4,1,2\-n:120 000cm; 120000 : 120= | 000.Rdspuns:
B.
25,365 = 1 . 52 + l, deci s6ntbdt6.
Rdsputls:
D.
2 6 . J 0 + |0 .5- 1 0 4 - 2 l-- 3.8=I20 puncle.R / irp rri. . E
28, La fiecaredrum pleaci 4 pe$oane$i seintoarceuna cu barca.deci $mt transDortate
pe malulcelelall3 persoane. Rdspuns: C,
29. Notdm cu ]|:anii tatelui qi cu.r/ adi mei. Avem 3l = r fi 20 + 15) =r + 15.
Obtinem/ : 15 ani. Rdspuns:E.
1997
Claselea II-a, a III-a qi a IV-a
1, Pentruproblemelede la I ta 10 se acordi cdte3 puncte,pentrucele de
la 1l la 20 aat€4 puncte,iar pentrucelede la 21 1a30 cite 5 puncte.Orice
dspuns gre$it scadepunctajulcu un sfert din valoareaproblemei.Pentru
problgmel€la carc nu indicati nici un rdspunsse acordi punctajzero. Se
acordi 30 de punctedin oficiu, Ce punctajse obtinerispunzard corectla
pdmele20 de inhebfui qi lisindu-le pe celelaltenecompletate?
A) 70 B) 100 C) tls D) t20 E) tsq
2. Caloulali;7 x 7 + 2 x 2 + 3 x 3.
A) l0 B) Il C) 15 D) 14 E) alt rdspuns
3. Ca lcu l a fi : +7 -2+ 8 3 + 9 -4 + 1 0- 5 .
6 -1
A) 21 B) 22 C) 23 D) 24 E) 25
4, Trei ore au:
A) 180 nin B) 120 min C) 150 min D) 200 nin E) 240 mi
5. Un ceaselectonic afi$eazAora qi minutul (de exemplu22:03). De cdte
ori intr-o zi (24 h) cele doui numeresunt egale?
A) t2 B) 25 C) 23 D) 24 E) 13
6. Calculafi:| + 2 + 3 + 4 + 5.
A) 10 B) 15 C) 20 D) 2l E) alt rdspuns
7. Cate numere cu doui cifre egale existd?
A) 2 B)s C )6 D) 9 E) 10
8. De la un capdt la altul al wrei strizi sunt plantali 10 arbori, la distarla
de 4 m unul de altuI. Ce lungime are strada?
A) 3 1 n B) 3 6 n C) 33m D) 40n E) 44h
9 . C a l c u l a { li 0
: 9 +8 -7 +6 -5 +4 -3 +2 t.
A) 10 B) 5 C) 1 D) 6 E) att rdspus
10. Dacd inlocui_!ipdLrAlelele cu ..-" sau ..... in expresiaurmdloare:
2O I t r l t r l O 3 . re zu l l a tumal xi moblir uresr e:
A) 8 B)7 C )5 D) 6 E) ak r dspus
11. Sumapunctelor oriciror 2 fe{e opuseale unui zar esteaceeaqi,qi anume:
A) 5 8 )6 C )7 D) 8 E) 9
12. Calculali:3 x 4 x 5 -2 x 3 x 4- I x 2 x 3.
A) 20 B) 25 C) 30 D) 36 E) 40

32
13. Figua ulmdtoaxe rcprezinli. doud balante in echilibru. pe talerul eol
\om Duqe:, - ,
I AI | |

A) ' B) " C) -, D) -- E) Imposibitdeaflat.


14. Maria are 5 creioane. Mihai are mai puline creioane decat Mada, iar
sora lor mai mare are tot atateacreioane cate au Maria si Mihai impreund.
Copiii ar puteaavea,in tolal:
A) 8 creioane R) I0 creioane C) 11 creioane
D) 14 cleioane E) 20 de creioa e

15. Gigel a tlas la lintd. E1 a oblinut 29 de puncte din


5 trageri, atingandtoate zonele.Care zoni a fost atinsd
de mai multe od?
A) t B) 1 C) 7 D) 10 E) Nuputemafta.
16. Indoim o coald de hartie de 4 ori pe jumdtate,schimbdndde fiecare
dati direc,tiaindoirii. Rupem apoi cele 4 coltud $i desfacemcoala. in cite
locud estegiuritd hartia?
A) 1 B) 9 C)6 D )8 E) 16
17. Paul qi Mada impaft inhe ei 140 ECU. Paul axecu 20 ECU mai mult
decatMaria. CAli ECU are fiecare?
A) Paul 60,Maria 30 B) Paul 20,Maia 120 C)paut 50.Maria 90
D) Paul90, Maria 50 D Paul 30.Maria 60
18. Un cangur sare de 15 od pe minut. Fiecare siriturd are 4 m. Care este
distanta parcursi in 5 minute?
A) 75n B) 300n C) 20 n D) 600m E) alt rdspu\s
19. Suma a opt numere este 97. Dacd adundmcdte o unitate la fiecare
numa( suma celor oDt numerc va fi:
A) 98 R) 105 C) 89 D) 90 E) alt rilspu s
20.Peun inel rotundsunt4 bile verzi gi 3 bile negre.ln cdtemoduridiferite
pot fi ele disouse?
A)4 B)5 c )6 D) 30 E) alt rdspuns
21.Dintre Ionu1,Ana, Doru,Maria,Lia, Dan,Teosi Vlad tebuie si aleeem
o echipdformatddin doi biieli gi o fat6. in cdtemoduri o putemfouia?
A) 40 B) 2s c) 60 D) 30 E) ah rdspuns
22. O shadi are mrmereparepal1i la 120 Ei imparepan6h 33. Catecase
sunt pe stlad6?
A) 77 B) 80 c) e0 D) 153 E) Nu putemafla.
33
23. Care este ada, in pdhate, a acestui cap de cangur?
A) 11 B) 4,s c) 5 D) 6,s E) 6

24. In livadd suntmai mult de 90, dar mai pu{in de 100de pomi. O treime
suntmed, un sfert suntpruni, iar restulsuntciregi.CaF copacisuntin
livadi?
A) 92 B) 93 c) 94 D) 96 E) 98
25. Pitratul mare este format din: 8 8 6J ndtratemici
a.lbeqi negre, ca in figua alihrratd. ( f,
dinpatrate
mici)auacetaii d.;;.:::i;'"::""#: EfIil
t2 "".dr^, '. """":::"''' '*Y''
', E=:
26. Testul Kargouou conline 30 de intebdxi $i dweazd o o169i 15 minute.
Daci timpul de desfAquarea concursului se reduce la o ori, dar timpul de
rezolvare a fiecAreiinhebari rimane acelasi.cate intrebfui va trebui sa
contind testul?
A) 12 R) 15 C) 18 D) 24 E) 25
27. inh-un magaziu din centru, I kg de zahir costi 3300 lei. int-un depozit
din afara oraqului, acelaqiprodus costd 3000 lei. Cdte kilograme de zahdr
tebuie cumpfuatedin depozit pentru a cheltui cu 3000 lei mai pu,m decet
ar costa aceeafi cartitate de zahArin centru, gtiind cd pretul unui bilet de
trarspofi dus-intorseste 1500 lei?
A ) 1 5k g B ) 8 kg C ) 6 ks D) 2kg E) lkg
28. Un triunghi poate fi impa4it in 3 ptuti, ca in figurd. Care
dintre figudle urmdtoarenu poatefi ob{inuti asambldndcele
trei pA4i?
/
A)1J 8/ c, // \ D,(J) Et |
29. Produsula trei numeremai mari decdt3 este2187. Sumalor este:
A) s5 B) 45 c) 91 D) 249 E) Nu-puten $ti.
30. Caxtona$ele, cu cifre de la I la 9 scrisepe ele, sunt
conectate prin sigeti odentate de la numirul mai mic la
numirul mai mare. La intoarcereaa doud cartonaseau
apA r u ln u m e r e l e6 5 i 7 . q 6 i n d e se n .Car e estesuma
cifrelor de pe cartonagele A gi B?
A)6 R )7 c )8 D)9 E) alt rdspu s
34
Rispunsuri - 1997
tr-m-Iv tr-m-rv tr-m-Iv
I B 11 c 2l D
) D t2 c 22
J E l3 B t1
4 t4 D 24 D
5 D 15 c 25 D
6 B 16 B 26 D
7 D t7 E ,1
8 B l8 B 28 E
9 B 19 B 29 B
10 20 30 D

Indicalii - 1997
Clasele a II-a, a III-a qi a IV-a

5, 01:01;02:02;...; 10:10;11:11;---23:23:OOOO.
RdspukyD.
7. 11,22,...,99.Rdspus: D.
10. Rezultatulmaxim: 2 + I + I + I + 3 - 8. Rdspxns:A.
13. Un triunghi $i 4 pmcte cafiiresc cat 3 triunghiDri, rezultd cd 4 puncte cantaresc
cat 2 triunghiuri, deci un triu[ghi cadirei.ft cet 2 p\ncte. Rdspuns:B,
15. 29 : 10 + 7 + 7 + 4 + l. Rdsputls: C.
18. 5 ' 15 . 4 :300 m- Rdq'u t: B.
19. Dacd adunemcate o unitale la cele 8 numere, sudla va fi cu g mai mare, deci
105.Rdspu s: B,

,,ffiffiffiffio^*^,n
21. Din cei 5 beie! pot fi ale$i 2 in l0 moduri Si pot fi combinati cu una din cele
3 f€te in 3 l0 = 30 moduri.Xdrprr6,.D.
22, Sunt 17 casecu numArimpar Si 60 cu ntm6r p.f.. Rdspuns:A-
24. Numerul hebuie se se impard exact cu 3 $ cu 4- Rdsprrrr..D.
26. in 15 minute sunt rezolvate30 : 5:6 probleme,atunci in 60 minute vor fi

35
rezolvate4 6:24 probleme.Rdspuns:D.
27. Sunt 300 lei cagtigla fieca.ekilogram.Biletul acoperAceqdgulde la 5 kg de zahdi;
3 000 : 300 = 10 kg, deci in total 15 tE zah:ir.Ratsptlls:A.
29.2 t8'7 _ 31= 3' . 3tr. 3r, deci
9 +9 +2 7 =4 5 .Rdspuns:B .
30. A = 4. B = 5 (vezifigua alirurati).
Rdspuns:D.

Grupul Cangufltl i toa-tetj pc Voria Leee

JIilh
36
1998
Claselea III-a gi a IV_a
1 Paxticipantii la concursul Kangourou intrd in sald
1a ora g:50. TimD de
T :rr.*rplereazdfi$aderesputrs
oe.]t:^1-r.
/) de minute
cu numele si .lurr.upoi,lJi
rezolvA
problemelepropuse.
La ce oraparaseic elevii
salade concurs?
A) 9:15 B) 10:20 C) g;3s D) t0:00 E) att rdspuns
2, Cel mai mare numir din aceastilista este...
A) 1 0 0 0 0 : 5 B)2 0 0xt0 C )t0 0 x2 D) 5000:2 E) 600x3
3. Andrei a primit o cutie in care se afla un pix
$i alte doul cutii galbene.
h cutiile galbene erau cdte doui pixuri. C6te pixuri a prirnit
.{nieii
A)5 B)4 c)3 D )6 Di
J. Surnatuturor cifrelor impareeste...
A) 20 B) 21 c) 22 D) 25 E) att tlumdl
!, lnr-o curte sunt oi Ei gdini. Ele au in total l0 picioare
gaini sunt? $i 4 capete.Cate
A)2 B) 3 c )4 D )5 D6
6, Lui Paulru-i ajung 10 000 1eipenku a cumpdxa4 inghetate,
daxdacl ar
cumpaxa3 inghe,tatei-ax ramane1 000 lei. Cat costdo
irrgh"ptit
A) 1 a00bi B) 2 000tei C)3 000lei D) 7 0t)0tei E) j0
rc6k;
7. Calc^ulati
suma nlrmerelorpare plasaleinrre 2l
4 ) 100 ,i 27.
B) 6 2 O-2 D -5 D50
t. Canglrul parcurgedrumul cu punclaj minim
de la A la B. Care esteacestpunctaj?
A)1 1 B ) 8 C ) 1 0 D )ts E )6

9. M-am gandit la un numir. Scad din el 40, apoi


adun 2 000 la rezultat si
oblin 3 250. Numirul la care m_amg6ndit este
A) 2 010 B) 1 960 c) t 290 D) 3 210 E) r 250
10. Sumanumerelorde doud cifre scrisenumai cu cifrele
1 gi 2, este ...
A) 33 B) s0 c) s5 D14 E)66
11. intr-o cutie sunt 15 bile albe, roqri gi negre.Bilele
albe sunt de 7 ori
mai multe decat cele ro9ii. C6te bile negre sunt in cutie?
A )1 B)3 c)s D )7 E) 9

37
12. In figurd apar minuqi care au palma albd
Fi dosul negru. Cate perechi sunt?
A)0
D)3
B)1
E)4
c)2
GLI?
13. Carenumdresteplasatin
varful piramidei?cnsili-l dupi el: p-l
model!
A)5 B)7 c )6
trtr
z = (r+ y ). 2
D)9 E) 12

14. OblinemuII pihat aldturard figwa Z cu figula

trAA [^4
A) B) c)
l\
D) E)
/1 lz\

15. Cdte numere de trei cifre au suma cifielor 5?


A) r0 B) l5 c) 20 D) 2s E) 30
16. Dac-aa - b = 15 gi a se mireqte cu 3, iar D scadecu 2, at']trLei,
q - b ...
B) cre;te cu 5 C) descre;tecu I
D) descre;te cu 5 E) rdmaneneschimbatd
17. Ana are 30 de colegi care vin s-o ajute la culesul merelol. Ei muncesc
in perechi. Fiecare perecheprimeste un cog in care incap 7 kg de mere gi
pe care il umple de trei ori. Cate kilogame de mere au cules colegii?
A) 210kg B) 225kg C) 275ks D) 30sks E) 315ks
18. Cdte numere de trei cifre (difedte) se pot scrie cu ciftele 3, 0, 7?
A)4 B)5 c )6 D) t] E) 15
19.Un melc a cizut lnh-un pul adancdc 10 m, luni diminea{a.El urcd2 m
ziua Ei cadeI m noaptea.Melcul iesedin put in ziua de ...
A) marli B) mielcuri C) joi D) vineri E) sAmbdtd
20. Din bete de chibrit de 5 cm lungimeconstruimun pitat cu latua de
20 cm, imptuJitin patdFle ideutice,fiecaxepitliFl fiind mdrginitde exact
4 beteintegi de ahibrit. Catebe.tede chibdt suntnecesare?
A) 20 B) 36 c) 40 D) 60 E) alt rdspuns
21. O tart6 rotund.Ase taie utilizdnd numai tdietud dreDte.Numirul minim
de tAieturinecesare penlrua obliDe7 bucAli(nu neaparat egale;este...
A) 2 0 B )3 C )4 D) 6 D7
38
22. O zi pe Marte dureazicu 40 minutemai mult decatpe Tena.Cal€este
diferenradintresaptimanade pe Mane si ceade pe Tenai
A)4h 1 0 n i n B)2h80nin C )7 h 2 0 n i n D) 40m in E) 0hin
23. Albd ca ZEpadaii aliniazdpe cei 7 pitici, de la cel mai mic la cel mai
mare, pentru a le irnpfu'ti cele 707 ciuperci culese. Celui mai mic ii dA un
numix de ciuperci, apoi fiecare pitic primeqte cu o ciupercd mai mult decat
cel dinaintea lui. Cate ciwerci a primit piticul cel mai mare?
A) 107 B) 97 c) t04 D) tqt E) 98
24, Mada,mama,bunica9i pdpu$astaupe banc5.Bunicastdbngd nepoat6,
dar nu ldngdpipusd.Pipuqanu std langdmam5.Cine std hngd mami?
A) Maria B) bunica C) Mafia si bunica
D) Maria Sipdpuqa E) bunica Sipdpupa

25. DacI suma a z numere din aceasti cutie gste28. atunci


z nu poatefi...
A)4 B)s c)6 D )8 E )10

26. Echipa care cAqtigdun meci de fotbal pdmeEte3 puncte,echipacare


pierde pdme$te0 puncte, iar in caz de egalitatefiecare echipdpdmegte
I punct. Echipa mea favoritd are 64 de puncte dup6 3l de meciuri jucate,
dinte care 7 egalud. Cate meciuri a pierdut echipa?
A )0 B) 5 c) 19 D) 21 E) 24
27, Dittre cei 101 dalmatieni,56 au o patl neagri pe urecheastdngd,
25 au o pati neagri pe urecheadreaptd9i 29 au urechilea1be.Cati dintre
ei au petenegrepe ambeleurechi?
A )r 8)26 c)9 D) 7I E) t00
28. Privi1i $iretul pantofuluialiturat. Care esteimaginea
in mod sigur nu se va vedeadin interiorulpantofului?

Itn tt l:ul
t;tN t
lTql r-t
B) c) D) E)
29. Cate pagini va avea un camelel oblinut impitudnd
de 5 od in doud o foaie de haftie?
A) 32 B) 61 C) 40 D) 80 E) 100
30. Cete tdunghiud sunt in figura alihratd?
A) 12 8)6 C)14 D)20 E) 18
Rispunsuri - 1998
Itr-IV m-lv III-IV
1 B lt D 27 B
) D 12 D ,a
13 B c
D t4 24 B
5 B 15 B 25 B
6 C 16 B 26 B
7 C l7 E c
8 C t8 28 B
9 c l9 29
10 E 20 c 30 D

Indicalii - 1998
Claselea III-a ti a IV-a

10. 12+ 2l + ll + 22: 66- Rdspuns:


E.
11.in cutiesunt o bilii m$ie,7 bile albeqi 7 blle llegre.Rdsplrs. D.
13,6 = (5 + a) : 2, de{'a:7:
b = (7 + 9) .2, decib :8,
c = (6 + 8) : 2, deci c : 7. MVws: B.
ls. 500,401, 410,311,320,302,230,203,212,221,
140,104,131,ll3, 122.Rdsp ns: B.
16. (a + 3) - (b 2) = a b + 5. Rdspuns:B.
11. 30 : 2' 7 . 3 : 315.Rdspuns:E
lA, 30'7,370. 703, 730. Rdspurls:A.
19. Dupd o zi $i o noapiemelcul inainteazi 20. l_l_l_t__-| 21.
I m. Deci dupi 8 zile qi 8 nopli a parcurs
8 m iar in a 9-a zi iese dill. pu4.Rdsryns:A.
Ll-t_t__l
r_t_t__l_r
Lr_r_r_l
ffi
Y,/
RAspuns: C. Rdspuns:B.
22. Pe Te'Ia o siptimani are 7 . 24 . 60 : 10080min. O zi De Marte are
24 60 40 - l48Ornin din o snptam6&n F Marle are ?. 1480-- |0360min.
Difercnla estede 280 min, adic6.4 h 40 mtut. RdsDu'...,s:
A,

40
23. Primul pitic ptimegter, urmdtorul r + 1, ..., ultimul + 6 ciwerci. Atunci
-r+(ir+1)+...+(ir+6)='707,deci'7x+27='707;ob{inemx=g8,decipiticulcelmar
a primit 98 + 6 = 104 nncr' Rdspuns:C.
25. Numereledin cutie sunt impare,deci nu putem lua un numix impar din ele
astfel incat suma si fi,e pafi. Rdspuns:B.
2 6 . 6 4 7 :57 p u n cte;57 : 3 : 19 meciu ca$t ig a t e ; 3-7
1- 1 9 : 5 me c iu d
pierdute. Rd'.rprsr r.
27. l0l 29 = 72;56 + 25 = 81; 8l 72 : 9. Rdspuns:C.
29.25 : 32. Rdspuns:A.

Cel mai frumospremiu

,.1;i:::j!;;.::::::1.;,!['j,iflitiifj.)i"'' si.unu,nuana,,c,
de
';T:i.::#;::;x:::::..",i::::,,;:::.:#i;:.:
;--r-!::::X"::#:::
"W:T:t:r
rr,; ::; n,
:.::::: :
i;:, !t!:i{,..1i#i#!}ii::;
rot celinedeaceastd
tabdrdmdtucesd-nidorcsc
"r,*,;;;;:#:tr"

4l
1999
Claselea III-a gi a IV-a
l. Betty a pdmit doui pdputi, trei mere, o ciocolati, douA pere, cinci
piersici Ei o bicicleti Cate fructe a primit Betty?
A) 3 B )5 c) r0 D) 13 E) 2t
2, Care este numnrul pdr.tii comune a celor patru
cercuri?
A) s B)9 C )7 D )4 E )6
3. Sorina inErziat 10 minute la concursulKaneourou
si a dat foaia cu rdspunsuricind a expirat -6mpu.l
tutwoi Cate minute de lucru a al'ut Sorin?
A) 65 B) 5s c) 70 D) 45 E) 85
4. ,,Eu am 18 ad, iar tu 7. in cif ani v6rsta mea va fi dublul vArstei tale?,,
A) 5 B) 10 c )4 D) 1 E) 3
5. CalculeazS:| + 12 + 123.
A) 124 B) 30 c) 136 D) 1t3 D 146
6. in loc si adrtni27, l.ai scdzut. Carc este diferen,tadillhe rezultatul
obtinut si rezultah.rl corect?
A) 27 R)0 c) s4 D) t00 E) 3
7. Sumaceamai mare este...
A) 4 1 + 1 3 + 5 B) 11+ 23+ 15 c)22+3+35
D) 1 + 3 + 5 5 E )3 1 + 3 +5
8. In clasa noasfti sunt 30 de etevi, dintre care de patru ori mai mulli
bdieti decat fete. Cate fete sunt in clasl?
A) 24 B) 16 c) 12 D)8 E)6
9. Portocalaare ...
A) 200s B) 205s c) l sss
D) sc E) Isg

10. Un bunic are ftei nepoti. Dacd imultegti varstele nepolilor se oblne
exact va$ta bunicului, 77 de ani- Care este sumavArstelor celor trei neDoti?
A) 1 9 b 18 O2 0 D ) t5 qt7
ll, Ziua de naqterea mamei este duminicd. Tatil meu isi va sArbitod
ani! ersareadupri 55 de zile, iDtr-o...
A) duminicd B) luni C) mierani D)joi E) sAmbdtd
4'
12. Doudechipede baschetjoacd ateteameciuripanncenduna din ele
invingede 4 od. CareestenumArulmaxim de iocuri Denhua existao
echipi ca$tigdtoare?
A )8 B) 7 C ) 6 D )s E )l
13. Calculeazdcel mai scurt drum dinte A
5i B.
A) 32 R) 136 C) 33
D) 37 E) 30 /77771
.,.,.7.2..2(
._____2_2_1 V
A )
14.Bijutierul taieun cub de aur cu lahrla de 4 cm r n cuDr uete
' cu tltltr rrl
fllIlYIYl
latua de 1 cm. Cale cubuleteva obline? #r VV
A) 64 B) 48 C) 32 D) t6 E) 1) l++++v
15.Un bidon plin cu laptecdntaretre
25 kg. iar bidonulplin pe jumltate
are l3 kg. Greutatea
bidonuluieste...
A) 2 kg B) s00s C) 1500g D) I kg E) 2500g
16.in bufet esteun borcancu 650 g de gem.Bill mdrarci cate5 lingudt€
cu cAte6 g de gemzilnic. Cdtegramede gemvor rimdne in borcandupd
20 de zile?
A) s0 B) 530 C) 550 D) 12s0
E) Nu a mai rdfias gem tn borcan.
17. Fiecare dintre cei 1l copii ai bunicii are 9 copii, care la rindul 1or au
cate 7 copii fiecare.Cd{i stdnepoti are bunica?
A) 99 B) 700 c) fi2t D) 693 E) 63
18. Care estecel mai mic numdr posibil de copii dintr-o familie in care
fiecare copil are cel pulin un ftate qi cel pu,tin o sori?
A)1 B) 2 c)3 D )1 E) 5
19, Care estesuma celor trei numercce trebuie puse 7 4
in locul semnelor de intrebare pentru ca suma 2 ? 8
Dumerelorde pe fiecare linie, coloani sau diagonali 6 ? 3
sd fie aceeasi?
A) 13 B) 15 c) tl D) t4 E) Este imposibil.
20. Clasorullui Mihai are l0 foi si cdte 3 randud pentrutimbre pe fiecare
pagini. Mihai a aranjat 156 de timbre, cAte 3 pe fiecare rdnd. Cdte r6nduri
au rimas libere?
A)5 B)6 c)3 D) 10 E) 4
21, Ion deschideo carte $i constati ci suma numerelorcelor doud pagini pe
carele vede este21. Paginadin dreaptaaxenumirul...
A) 10 B) 12 c)9 D) tl E) t3
22.1 ,3 ,'1 ,1 5 ,31,63,...
U rmS toml
ru m ixe s t e. . .
A) 127 B) t26 C) 8l D) 138 E) 36
23. O cuvertud confeclionatd din bucd{i pitrate de parlzi axe 10 pdtrate
litime $i 15 pitrate lungime. ln orice punct in care se intalnesc patru
petratese coaseun nasture. Cali nasturivor fi folosili?
A) t50 8) 104 q t26 D t40 D 135
24. Nasul lui Pinocchio misoari 3 am. Lungimca lui se dubleazdde fiecare
dati c6nd Pinocchio minte. Cat de mult va misura. duod ce pinocchio
minte de 6 ori?
A) 192cn B) 67 cm C) 96 cn D) 182cn E) 384cm
25. ln curte sunt, in nurnir egal, porci, m1e 9i giini. Acestea au impreund
144 de picioare.Cete ra1€sunt?
A) 18 B) 2t c) 35 D) 12 E) 43
26. Se alegeun numir intre 50 Ei 59, apoi se adaugdcifia zero in mijlocul
acestuinumir. Careestediferen(adintre noul mrmix Si numixul initial?
A) 500 B) 50 O 550 D 150 E) tnpoeibitde sriur
27, Dacd,o bunicdoferdfiecdruiadintre nepolii ei l0 bomboane,unul
dinte ei nu va primi nici una.DacAoferdcata8, rdmer 6 bomboane.Cati
nepotiare bunica?
A)4 B)6 c )8 D) 10 E) t2
28. Caredintrezarurilede mai jos corespunde
desfiquririi din dreapta?
A) B) c) D) E)

ffiffiffif,ffi
29. Cu semneledin sdculelputemobline:
A) ]t B) 13 c)1 5 D )6 E) 7
30. Caudi-au rdmasnumai 15 chibritud, exploratorula impEx,titcu gdjd fiecare
bi{ in doui be{e,dar o trcime s-au stricat. CAtebe{ein plus a obfinut astfel?
A) 10 B )2 c)3 D) 4 D5

Doi cu doi li utl trifoi


Oti cinci plus doi
Dacdeutuaiscadunpatru
Spune-mirezultatu'.
Doin Moldovan (CJ)
44
Rispunsuri - 1999
TI-IV III-IV TI.Iv
I C ll E 2l
, E t2 a 22
l3 c
4 c l4 24
5 C 15 D )<
6 c 16 26 D
7 c t7 D ,'1 c
8 E 18 D 28 B
I c l9 B to
l0 20 C 30 E

Indicalii - 1999
Clasele a III-a ;i a IV-a

t. in clasdsunt4 pirgi bdiefi qi 1 parte fete, in total 5 pi4i. Deci {ete sunt 30 : 5 = 6.
Rdspu s: E.
9. Balanlae in echilibru,deci 200 + 5 :.n + 50, rezultdjr : 155E. Rdspuns:C.
lO.77 : | . 7 11,decinepolii au 1 an, 7 ani $i ll ant. Rdspuns: A.
11. Dupd 56 de zile (8 siptdmani) va fi tot duminici, deci ziua tatilui va fi sambdti.
Rdspuns:E.
14. Se obln 4 . 4 4 = 64 c\\6)1ele. Rdspuns:A.
15. Diferenla de la 25 kg la 13 kg reprezintdjumitate din cantitateade lapte din
bidon, deci in bidonul plin vor fi (25 13) . 2 = 24 kg laptet bidond cantirette 25
24 = | kg. Rdspulls:D,
17- lI 9 1 = 693.Rdspuns:D.
19. Sumanumerelot de pe fi€care lide, coloa.rdsaudiagonald 7 4
este7 + 2 + 6 = 15, deci (4 + a + b)+ (7 + 4 + c) : 30; atunci 2 8
a+b + c : 15.R dsp u n s:8. 6 b 3
20. Clasorul are 20 . 3 : 60 randuri; timbrele au fost aranjatepe 156 3 = 52
r.endui, deci au rdmas 8 randuri. Rdspuns:C.
21. Paginadin stangaare numerul 10, iax cea din dreaptall. Rdspuns:D.
2 2 . 3 = l + 2 1 ;7 = 3 + 22;...,al 7l€a numlreste63 + 2 6 : l2 ' 1 . Rd s p us : A .

45
23. Vor fi 9 . 14: 126nasturi.R.trplrj: C.
24.2" 3 = 192 cri]. Rdspulls:
A.
25. Daci in curte sunt r porci, r rale ti rc g6iti, ahrncivor fi 4r + 2x + 2x = 144
picioare,deci r = 18.Riispu s: A.
2 6.5x, xe {0 ,...,9}; S Or-S "=+S O.Rds p u n sD.
:
27. Fie numirul nepolilor. 10(,? l) = 8,?+ 6, decl :8. Rdspuns:C-
'?
2 9.2+9 :l l .Rd spuns:A .
)
3 0. I l 5 2 - 1 5 -5 in plu'. Ra rp a n .E
beteoblinure ..
l

Cdngwa$i in fala Colosseumului alin Rat d

46
2000
Clasele a III-a gi a IV-a
l. Care numAr este mai mare?
A)lx 2 x 2 x 2 B )1 2 x2 x2 C )j 2 2 x2 D) tx22x2
E) 12x22
2. O lumdnarese consumain l5 minule.in cateminutese vor consuma
l0 lumdniri aprinsesimultan?
A) 1,5 hin B) l5 thin C) 150 nin D) 1,5 orc E) 15 ote
3. Dan ia 5 pastile la interval de 20 de minute. La cate minute dupi ce a
luat-o pe prima va lua ultima pasfila?
A) 40 nin B) 100nin C) B0ni D) 50 min E) 60nin
J. Care dinte urmitoarele numere are produsul cifrelor mai mare decat
suma cifrelor?
A) 112 B) 209 C) 3t2 D) 222 E) 2ll
5. O furnicd parcurge laturile unui pltrat in 12 minute. in cat timp a parcus
i laturi?
A) 6 nin B) 10 nin C) 8 nin D) 5 nin E) 9 min
6. in timp ce Elena mdndnci doud bomboane,Silvia min6nci tlei. Fetele
au mancatimpreund l0 bomboane.Cdte a mdncatElena?
. 1)3 B) 4 C )s D )6 E) 7
f. 4 ciocolate ;i 3 acadelecostd impreund 61 000 lei. Daci o ciocolatd
costd7 000 lei, cat costAo acadea?
410400ki B)ll 000lei C)12000leiD) 13000teiE) ISt)00tei
E.40 de persoaaepot fi transportatecu un autocarcu 55 de locuri. 80 de
.rersoanepot fi transpodatecu dout autocarecu 55 de locuri. De c6te
:utocareestenevoie pentru a transporta160 de persoane?
. 1)t B)2 C )3 D )4 E) 5
9. Care dintre urmitoarele calcule are rezultatul 13?
1 )1 + 3 x 5 - 2 B )(1 +3 )xS 2 C) 4+3> <( S_2)
D) (1+ 3 ) x ( 5 - 2 ) E )1 + 3 x 5 +2
10. Andrei are 15 ani, de trei ori mai mult decat Ana. CAndva fi de doud
-..i mai in varsti decAtAna va avea...
.1)20 ani B) 5 ani C) 10 ani D) j0 ani E) 24 ani
ll. Pelredoreslese reali?eze desenulalahrat farAsd ridice l+{
:r:ionul de pe harriesi farii se reaci de mai mulle ori pe / \
linie. Din ce punct rebuie sA inceapd:
-b-'-'easi \ /
.11 t hB CrD D)i E.,L D-<'-:-L

4'7
12, Daci, facem asocierile ur:mitoarq 24 9i 6, 241 si 7, 37 qi 10, 512 qi 8,
lui 302 ii corespunde...
A) 9 B) 90 c)s D) 50
13. Soralui Marius are de doui ori mai pulinesurod decatftati. Dacd
familia are 7 copii. afuncisunt ...
A) 5frali ti 2 suron B) 2 fali si 5 surcn C) I rtate 6 su,.ori
D) 3jlati 4 s roi E) 4frali si 3 surori
14. Cangurul aleargd de 3 ori mai repede decdt un iepure, iar iepurele de
doui od mai incet decat un ceine. Cangurul termind cursa in 2 ore; in cat
timp ar termina-o cainele?
A)3ore B)3 o re C )6 o rc D) 2or e E) 4or c
15. Eliminaqi din 4921508 patru cifre pentru a obline ce1mai mic num6r.
Caxe sunt cele patru cifre?
A ) 4 , 9 , 2 , 1 B ) 4 ,2 ,1 ,0 C ) 1 ,5 ,0 ,8 D) 4,9,2, s E) 4,9,5,3
16, Profesoaraa format cu elevii clasei grupe complete de cate 3. Ioana se
afld in grupa 7, daci num6ri grupele inc€pand din faF gi in grupa 5, daci
Ie numerA incepand din spate. CeU elevi surt in total?
A) 12 B) 24 c) 30 D) 33 E) 36
17.AC B D E G F... Celiter5urmeazi?
A)A R)H c)r D)J E) K

18. Suma numerelor de pe fiecare linie sau coloani este


acegasi.Atuncil:...
A)10 B)3 c )7 D)11 B )5
19, 5 perechide iepuri au cate3 iepura$i.irapreuni sunt...
A) 13 iepun D 15 iepuri C) 8 iepuri D) 30 iepuri E) 25 iepuri
20. ?ffizEk dddd ffi .ti
+
A) 2 circ;e B) 3 cbe{e ^
C) 4 circse D) 5 cirere E) 6 cirese

21. 6 giini fac 8 oud in 3 zile. CAteoui vor face 3 edini in 9 zile?
At l0 B) t2 C) t4 D) t6 E)e
22. 14 plsici participi la o expozi$e: pisici-mame impreuni cu pisoii lor,
cel putin doi pentru fiecare pisicd-mama. Care este cel mai mare numir
posibil de pisici-mamedin expoziUe?
A)3 B)4 c)s D)6 E )7

48
23. vecini au paraelede pdndnt egale,de formddreptunghiutard.
-Cinci
Pe fiecareparcel5s-a constuit un gardpentrua
Foteja grad;ila;u flod.
Careparaeb are gardul mai lung?

' m 'f f i " M ',@ w


Ttdor Mircea I4ad Doret
E)t'w-E'1.

U. Pavelrcalizeazdconstuc,tiiledin figurd folosind


J1ffi
cuburiidentice.Cuburilecantdresc
iar constructiadin stangacentdregte
cubud axeconstructiadin dreaDta?
impreuni 90g,
30g. CAte ffitw+f,
A) 14 B) t9 c) 20 D) 17 E) 28
25. Fie numirul 987654321.Fird a le schimba ordinea, adunati cifrele
sale una cate una sau pe gnrpe astfelincet sa se obline suma99. Cale
posibiliti{i existd?
A)t B)2 C )3 D )4 E) Nu esteposibil.
26. Sandapleaci intre orele 8009i 900,cdnd timbile
ceasului sunt suprapuseqi se intoarce intre orele l4oo si
l5m. cind limbile ceasuluisunt in prelungire.Cer timp
a lipsit?
A) 5 ore B) 5 ore 30 min C) 6 ore
D) 6 ore30 min E) 7 ote

?. Carenumdr,adunatcu jumitatea lui, estecu trei mai mic decatdublut


oumirului inilial?
A )2 B)4 c )6 D )8 E) 10
28. Care construclie, pdvitd din diverse unghiuri, poate fi vdzuti astfel:

[ rTEl o ,
4r-'fl Dfu qfu rd ,h
29. In doudcoqurisuntcate 12 mere.Alexandraa luat catevameredin
Fimul coq,iar Ileanaa luat din al doileacol atateamerec6teau rimas in
Fimul. Catemcre sunt acumin celedoudcosuri?
A) 6 B) 12 C) 18 D) 20 E) 24

49
30. Trei zaruri identice sunt agezateca in figui. Daci se $tie
cA fetele pe caxe se suprapun doud zaruri sunt identice, cAte
puncte sunt pe fala de jos?
A)1 B)2 c)3 D) 5 E)6

R[spunsuri- 2000
III-Iv III.IV m.Iv
I E 11 B 2l B
2 B t2 c B
c 13 E t1 c
4 D t4 A 24 c
5 E l5 D 25 B
6 l6 D ?.6 C
7 B t7 B
',|
c
8 C 18 28 B
9 c 19 E 29 B
10 20 c 30

Indicalii - 2000
Claseleam-a$ ia I V -a
6. Elena a mencat4 bomboanegi Silvia 6 bomboane.Rdsputjs:B,
8. 160 = 55 .2 + 50, deci estenevoiede 3 autocare.
R/i.rprfi,r..C.
10. Andrei are 15 ani, Ana are 5 ani. Peste5 ani Andrci va avea20 ani qi Ana l0 ani.
Rdspuns:A.
12. Al doilea numlr reprezinti sumaciftelor primului numdr.Deci lui 302 ii asociem
5. Rdspuns:C.
14. Canguul temin5 cursa in 2 ore, deci iepuele o terminA in 2 . 3 = 6 orc, iar
ceinelefir 6 . 2 = 3 orc- Rdspuns:A.
16,In totalsunt7 + 5 I = 1l gnee,deci33 el€vi.R.isprnr..D.
18.7 + 14+ 9 - 7 + 12+ X, decix : |;
7 + 14+9 =11 + A + 9, deciA = 10.Rdspuns:
A.
19, 5 2 = 10 iepud Ci5.3: 15 iepuraii.in total sunt25 de iepud.Rdrrrrr:,g.

50
20. Daci aqezdmfnrctele de pe cele doudbalanlepe una singura,astfel incat balanta
si rimand in echilibru, ob.tirlem166 : 46 + 26, adici 83 : 2!t + ta ;i
l0{ + lat + la - 63 + 3d + 1il, adicd46 = 2at.Obtinern8z = 43 + I a. decit 6 = +i.
Rdsp ns: C,
21. Dacd6 giini fac 8 oub in 3 zile, atunci 3 gdini fac 4 oui ln 3 zile, deci fac 12 oui
i19 zile. Rdsputts:B.
22. Cel mai mare numdr de pisici,mame este atunci calld considerdmcel mai mic
numfu de pisoi. Oblinem astfel 4 pisici-mame,doud cu cate 2 pisoi si doud cu cate

"m,rcMwW
3 pisoi.R.irprrs. r,

Singura pmceli care are perimetrul mai mare decat a1dreptunghiului este a lui
Ylad. Rdspuns: C.
24, Constructiadin stengaare l0 cuburi, iar cea din dreapta14 + i cuburi. Obtinem
cA un cub canGrefte39, deci x = 6. Rdspuirs:C,
25.9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 43 + 2l = 99, 9 + 8 + ? + 65 + 4 + 3 + 2 + | = 99. Rdspuns
: B.
,. Fie r numnrulinitiat. Ahrnci: jr+; +3 =2r, de llllde x = 6. Risryns: C.
28. Construclia,) est€vezute din fati, din drcapta,dir stangaqi, rcspectiv,de sus.
Riispuns:B.
29. Din cele doui cosuri s-a luat exact cantitateade mere existentainilial in primul
co$, deci rdman 12 fiere. Rdspuns:B.
30. Felele care se suprapunin cazul cuburilor de sus sunt difedte de fe1€levizibil€
(2,3,4, 5 rcspectiv6 puncte),deci au cete1 punct.Zarurilefiind identice,in cubul
ditr mijloc fefei cu I punct i se opune fata cu 6 puncte, iar in cubul de jos fetei cu
6 puncte i se opunefa(a cu I pnncl. Rdspuns:A.

l@yit:N_filk., Dorin Moldovan (CJ)

51
Tabdra Internatlonald de la Paiana Pinului

0 ord de creqlie
Ppn,tth. Joi. crcioane.
ctpa. acuatclc. ratent
^ po4rcte. snor" ra p"p
Pet\,o,Je.
"1,.
) i, ""'|,:
::i:,','
;:';::;.:: i::::,.,
,utoute. nat to," ,a,,it
; ;ii ;'::
:.i :,:: ::,::: :':a
,i.,i
;; -,;, na,',,pe,i peco,eIut
":; ;;:::.'ii:::: :; :::"':',
.i)1;-r,,,<r.u(t
(a lt s_auomeskc.tl
-.. awu,uJuata nat ftiu ta
pdnd
odnti la unnd,
utn; iese
,-"^ cera zneul, dar
--.-
Laum Sfefinescu Targovifte
-
2001
Claselea III-a qi a IV-a
1. Mariarlare3 surori$i 5 fra,ti.CaUfta,tiaresoralui, Ioana?
A )6 B)4 c )8 D )2 E)3
2. Andrciare7 beti$oare.
El rupeun beligorin doui. C6tebeliqoareare acum?
A ) 14 8)6 C )7 D )3 E)s
3. Ionut cumpfui un cadou peutu mama sa: o inimd de
ciocolatd. Dacd fiecare pitrilel de ciocolatAare l0 g, ce
gleutate are cadoul?
A)1 0 0 9 B ) 1 2 0 g C )3 0 g D )1 4 0 g E ) 130g
4. Familia Popescu(tatil, mama qi fiul lor) au inchiriat
o canoe pentru trei persoare. In cate moduri diferite
pot staln ca.noe?
A)9 B) 8 C)6 D )4 E )3
5. Sumapunctelorde pe feteleunui zar este:
A) 2 1 B) 2 0 C )6 D)7 E) 10
6. Numai unul dintre urmdtoaxelecalcule este corect. Care ?
A)1 2 : ( 4 + 8 ) = 1 1 B )8 2 +3 :4 0 C) 2.3+ 4.5= 50
D )(10+8 ) : 2 : 1 4 E )1 8 6 :3 =1 6
7. in clasi sunt 19 fete qi 12 biieli. De celi elevi mai estenevoie pentru ca
sd poati fi imparlili in 6 grupe cu numdr egal de elevi?
A)l B) 2 c )3 D )4 E)5
8. Scriemnumirul 2001 folosind cifrele urmdtoare.Catebele de chibrit
vom utiliza?
rifi-ii:t===n
l r-l r-r [-t
ll :! r-r ii-=
e !J
l-ll ll l- J
A) 21 B) 2s
-tIF-
C) 19
F- :[ D) 24 E) 23
-t

9. Alex s-a ndscutin ziua in careAna implinea 3 ani. Ce varsti va avea


Alex c6ndAna va aveade doui ori vdrstalui?
A) 1 an B) 2 ani C) 3 ani D) 4 ani E) l0 ani

53
10. Liliana axe4 hmaniri. FiecarelumAnarese consumiin 3 ore dupdce
a fost apdnsi.Liliara apdndedoui lumaniri; dupd30 de minuteo palA
de vdnt le-a stins. Ea apdndesimultantoate aelepatru lumanixi. La cat
timp dupAaceastase stingeultima luminare, dacl nu bate vantul?
A) lh 3 0 m in B )2h C)3h D)7 h 3 0 min E )9 h

11.Andraareo fundi in ptu,in paxteadreapti.Catedin urmdtoareleimagini


pot fi vizute intr-o oglind5?

A) 0
@ @ @s
B )1 c)2 D) 3 E) 4
12. Radu qi Maria cdlitoresc cu trenul. Radu are loc in al 17-1eavagon din
faf.i, iar Maria in al l4-1eavagon din spatc. Ei au observatci vor c6ldtoriil
acela$ivagon. Cate yagoaneare trenul?
A) 28 B) 29 c) 30 D) 3t E) 32
13. Pe tabti sunt desenatetdunghiwi $i dreptunghiudcarenu se ating. in
total sunt exact 17 varfuri. Catefiunshiuri srmtDetabld?
A)t B )2 C)J D) 4 E) 5

Jocul de-ateatrul - TabdlaInten alionald de la poiana pinului, 2004


Acliune realizatd impreund cu Fundalia Abruca.tabla si Teatrul Nalionatpentru copii

54
14. Care din urmitoarele figuri este diferitd de celelalte 4 figud?

"fi'F"l'a"3
15. Adam gi Mircea colectioneazi timbre. La un moment dat, ei au acela$i
numix de timbre. Adam ii oferi lui Mircea jumatate din colecfia sa. De
cate ori sunt mai multe timbrcle lui Mircea decat ale lui An&ei?
A )d e 2 o r i B) d e3 o n C )d e 4 o i D )d e5or i
E) Depinde,tn funclie de numdrulde timbrepe carele arefrecarc.
16. intr-un magazit de paatofi sunt expuse cate 12 percchi de pantofi pe
10 rafturi. Primii cumpirAtori au cate 4 picioare. Trei dintre ei cumpird
cate 30 de perechi fiecare; ceila$ doi cumpird numai cate 5 perechi. Cete
perechi de pa.ntofi au rimas io magazin dupi vizita celor 5?
A) l0 B) ]s c) 20 D) 25 E) 30
17, Am trei cutii a$ezatein linie, fiecare confDand cate 11 acadele,Iau
c6te o acadeadin fiecare cutie in urmdtoarea orditre: stanga, centru,
dreapta, centru, stanga, centru etc. Cand cutia din centru este goali, care
este cel mai mare mrmir de acadeleaamaseintr-o cutie?
A) 1 B) 2 C)5 D)6 E )11
18. Gisili numirul minim de beligoare ce trebuie
adiugate la construc,tia aldturati astfel incat sd
obline,tiexact 11 pEtrate.
A )2 B)3 C )4 D )5 E )6
19. Cate numere de 3 cifre, av6nd suma cifrelor 4,
existA?
A) r0 B)9 c )8 D)7 E )6

20. Mihai a realizat constuc.tia alituratd, con-tiDand


4 cuburi (unul nu se vede), utilizdnd bitule, beliqoare gi
pldcute.Cate bilule au fost folosite?
A) 16 B) 18 C) 20 D) 21 E) 22

21. 20 de acadelese impart unor canguri aqaincAt fiecare se pdmeasci


cel putin o acadeagi oricare doi cangui sd nu aibd un numir egal de
dulciuri. Numirul maxim de canguri participanli la aceastddistribulie este ...
A )4 B) r0 c )8 D )6 E) s
22. Cinci prietcne igi aranjeazdprosoapelede baie pe
plajd astfel incat sd fomeze un pitrat. Ana
Si Mada au
prosoapele de mirimi ega1e,in fomd de p6hate, avend
perimetrele egale cu 720 cm. Andra. Ioana si Gabi au
prosoape dreptunghiulare. de aceeasimirime. Careeste
perimetrul prosopului Ioanei?
A) 600 cn B) 560 cm C) 440 cn D) 360 cn E) 300cm
23. Mircea are acelaginumir de matinutepe careil au Mihai si Vali
impreund. Mihai arecu l0 masinulemaimulledecarVati.ir total,cei b€i
biieli au 40 de maSinule.Catema$inuleareVali?
A)4 B)s c) t0 D) t5 E) 20
24. V\ zar pa o tabl6 esterostogolitin sensulsdgetilot Catepmcte
"gezat
\om vedeape fatade sus.in momennrlcdndzarulse ra afla in pitrdtelul
marcatcu ..x" ?
A)5 B) 1 c )3 D )t E )2

Rispunsuri - 2001
III-IV TI-Iv III-IV
I l1 D 2l E
, D 72 c
D 13 c ,a B
4 c t4 E E
5 l5 B
6 E t6 c
7 E t7 D
8 c 18
9 c 19
10 C 20

56
Indicafii - 2001
Claselea m-a ti a IV_a
9. CandAna va avea 6 ani, Alex va avea 3 adi. Rdsputls:C.
12. Sult 16 vagoanein lala celui in c.re caldtorescRadu qi Ma a;i 13 vagoanein
spatelelui. In totalsunt16 + I + 13:30 vagoale.Rdspws:C.
13. Din 17 puncte se pot construi cel mult 4 dreptunghiuri(un dreptunghiare
4 varfuri). Verificim dacd,construindunul, doud, trei sau patru dreptunghiud,
numdxulpunctelorrimase se impafte exact la 3 (un triunghi are 3 varfuri). Observem
cd putem constui 2 dFptunghiuri ti 3 hilmghiuri. R.irp, ,rr C.
16. in magazinsunt 12. l0 : 120 perechi de pantofi. primii trei cumpdrdtoriau luat
3 .30 = 90 perechide pantofi, iar ceilal{i doi au luat 2.5 = 10 perechi.Au rimas
120 90 l0 = 20 perechi de pal.\tofi.Rdsrynl C.
17. Dupe ce iau pdma date cate o acadeain ordineast6nga,centru, dreapta,centru,
voi avea:ln stanga10 acadele,in cenfu 9 acadele$i ln dreapta10 acadele.Dupi ce
iau de 5 o cate o acadeain aceea$iordine, voi avea:in stanga6 acad€le,in cenh.u
1 acadea,in dreapta6 acadele.Iau o acadeadin stanga$i apoi una din centru qi voi
avea:in stanga5 acadele,in centu o acad€a;i ln dr€apta6 acadele.Rdspus: D,

18. 19. 103,112,l2I, t 3 0 , 2 0 2 , 2 t t , 2 2 0 , 3 o t , 3 lo ,


400.Rdspuns:A.
21.5 cangudcareau 2, 3,4, 5 respectiv6 acadele.
Rdspuns:E.
22. hosoapelepetrateau laturade 720 : 4: 180 cn1
cele dreptunghiulareau lungimea de 180 cm gi
ldlimea de 2 . 180 : 3 = 120 cm. Perimehul proso-
pului Ioaneieste2(180+ 120)= egl cm. *j1s t
^-
23. Dacd Vali axe.I maqinule,Mihai are x + 10, iar Mircea arer + x + l0 = 2jr + 10.
Impreundei au r + 0c + 10) + xI + 10 = 40, decix - 5. Rdsputls : B.

Infinitul rdsturnat
,i cu patru adunat
Totulinpd4it la trei
Ghici ciupercdce-i?
Dorin Moldovan (CJ)

57
2002
Claselea III-a si a IV-a
l. Carebucatdlipsestedin desen?
et77
nvl ''YA
affi of)
\ I r- /l
2. Daci ied a fost miercuri, ce zi va fl poimaine?
A)joi B) vineri C) sdnbtuA D) duminicd E) luni
3. Ticd a pdmit de ziua lui urmitoarele cadouri: 10 creioane,3 penare,
4 mingi, o carte, 3 ursdeq de plug qi 2 ciocolate. Cate lucruri a primit?
A) t5 B) 17 C) 20 D) 23 E) 27
4.2 +2 2 +2 2+2 2+2 2+2 2+2 2 + 2 - 2 + 2 - 2 + 2 = . . .
A)0 B)2 C )4 D) t2 E) 20
5. Pe un talar al unei balan{esunt6 portocale,iar pe cel5lalt, 2 pepeni.
Daci punemun pepene,identiccu ceilalti doi, pe talerul cu portocale,
balantase echilibreazi.Un pepenecantdreqte:
A) 5 kg B) cdt 6 portocale C) cdt 3 portocale
D) 3 ks E )7k s
6. Un pdtratestetiiat ca in figurd. Carebucatl nu poatefi
obtinuti in aceslmod?
b I C) I D ''_
I E) l
L ] L-J
-l L-J Lr
7. Inima omului batede aproximativ70 de ori pe minut. De cateori bate
intr-o ord?
A) de 42 000 ori B) de 7 000 ori C) de 4 200 ori
D) de 700 ori E) de 420 ori
8. Pe doudrimurele emu 9 \.ribii. De pe pdma mmurl au zbwat 3 \Tibii
pe gard, iar de pe a douaramuri au venit pe prima ramuri 2 wibii. Cate
vrebii sunt acumpe cele doui rimuele?
A) 4 B)5 C)6 D )7 E )B
9. Pe stradalui Ionul caselesuntnumerotatede la 1 la 24. De cateod se
repetdcifra 2 in acestenumere?
A) 2 B)l C )8 D) 16 E) 32
58
10. in depirtarese y€desiluetaunui castel.Caredfurteurmitoareledetalii
tru apax,tinesiluetcicastelului?

o t^
,l u,e r ,a a D-- ,, D'")
L-r 'J I
a\
11.ln Mesopotamiain 2500i.Hr., I se scriaV, 10 se scria( , 60 se scria
V. Astfel.22sescria( ( V V, 124sescria...
I)(vvVVVV B / v V ( ( V V VV C/Y ( ( V V V V
D ) VVVV((W A V V V V V V
12. Iulian, Mara, Nic ai Fabian au impreund: o pisicl, un caine, un pe$te$i
un canar.Mara are un animal cu blani, Fabian are un animal cu 4 picioare,
Nic are o pasdre,iar Iuliar qi Mara nu iubcsc pisicile. Nu e adevdratcA ...
A) Fabianarc un cAine. B) Nic are u canar C) Iulian are unpeqte.
D) Fabianare o pisicd. E) Mara are u caine.
13. Cadranul unui ceass-a fiswat in 4 buciti, astfel incet sumelenumerelor
din acestebuci,ti sunt numele consecutive. $tiind ci numerele 10, 11, 12
nu au fost alterate de fisuri, cadranul va arata astfel:

ffi,m,N,%,ffi
14. in timpul unui concurc de sdlitud in zig-zag,
calgurii Mary Norbert 9i Oscar au sdrit, cu aceeagi
vitezd.pe traseeledin figurA.Arunci.
A) Mary li Osmr au ajunsin acela;i timp.
B) Norberta ajunsultimul. i :il -i * :.:::
C) Mary a ajunsultitha.
D) Toli au ajuts tn acelali timp. Mdy Norbert Oscar
E) Mary ;i Norbertau ajunsin acelagtimp.
15. Sam gi Vivi au impreuni 60 de chibrihui. Sarn a construit un triunghi,
fiecare latud avdnd 6 be,te.Din cele rdmase,Vivi a construit un dreptughi,
avand li{imea de 6 bete. Cate bet€ are lungimea &eptunghiului?
A) 30 B) 18 c) ]s D) 12 E) 9
59
16. Florin are 32 de bile, iar Mihai 20. Cetebile trebuiesd-i deaFlorin lui
Mihai pentu a avea wr numAxegal de bile?
A)5 B)6 c )8 D) 10 E) t2
17.Carlaa desenatun steagfluturandin vent,in 5 momente
diferite.Desenulgreqiteste...

"F" r " w'F'w


18. Maxapleacdde acasi la 65sdiminealali soseqtela scoali la 73r.Daria
sose$tela Scoaldla 7as,deqi loauie$temai aproapeli drumul dureazdcu
12 minute mai pu!n. La ce ord pleaci de acasi Daxia?
A) la V? B) la 7tu C) la 7, D) la 7tu E) la Vj

19. Din catecuburi esteformati construcliaaliturati ?


A) 24 B) 25 C)23 D) 26 E) 30
20.Alexarccartona5ele
EEIE! , Mariaarecartonageleflflfi , iar ftortn
[] pp . Utitizandcartonaqele
arecartona5ele [, !, careclintreei nupoate
oblne 2 '!
A) Alex B) Maria C) Florin D) Tolipot obline2.
E) Nici unul nuponteobtine2.
21. O turmi formati din 10 oi albe qi 7 oi negre se amestectcu o altd
twml tbrmatA din 20 de oi albe si negre. Care estc cel mai mare numir
posibil de oi albe din turma astfel formati ?
A) 29 B) t] c) 20 D) J0 E) 37
22, Care estecel mai inalt dinhe Mircea, Mihai, Andrei, Mirel qi Cdsti,
daci Mnel nu este cel mai inalt, iar Mtcea este mai inalt decatAn&ei si
Mihai, dar nu este mai inalt decAtMirel ?
A) Mircea B) Mihai C) Andrei D) Mirel E) Cristi
23. 28 de copii au luat parte la wr concuG de matematicd.Numirul copiilor
care au terminal in urma lui Raul a fost de doud ori mai mare deidt al
celor care au terminat inaintea lui. pe ce 1oc a teminat Raul?
A) ;ase B) ;apte C) opt D) noud E) zece
24. Indicatorul kilomeftic al ma$inii indici 187569,acestecifte fiind toate
diferite. Dupd caU kilometd vor fi din nou toate ciftele difedte?
A)I R) 21 c) 13t D) 12431 E) 13 776

60
Rispunsuri - 2002
Itr.IV Itr-IV
I B 13 C
,,
t4 E
D 15
4 c 16 B
5 B l7 B
6 D 18 B
7 C 19
8 c 20
9 c 21
l0 C E
1I 'r1 E
12 u B

Indicat-ii _ 2002
Clasele a III-a gi a IV_a
5. 6 portocale+ I pepene:2 pepeni,deci 6 portocale: I pepene.Rdspuns: B.
8. Doar 3 wdbii au plecatde ps ramuri,deci au r5mas6 rdbn. &ispans: C.
9- 2, 12,20,21,22,23,24. Rdspul,s: C.
15. Sarna construitun hiunghi cu 6.3 = 18 bete,deci au remas60 _ 18 = 42 bete
nefolosite.Din acestea,Vivi a coDstruitun dreptunghicu litimea de 6 bete. deci cu
tungimeade 142 - 2 61 :2 - 15 bele. Rdsputts: C.
18. Mara facepani la gcoali 7!2- 655:3j minute,deci Daria ajungela gcoaldln
37 12 = 25 minute.DacAajungela $coaleh 7a5,Daria pleacl de acasdla ora 7,0.
Rdspuns:B.
20.Maria:
@BpS[ : E ; Florin:
BEE -@:@ . Rdspuns:
A.
21. Cel mai ma.e numfu posibil de oi albe se ob.tineatunci c6nd cea de a iloua
turmaesreformaladjo 6 oi albesi unaoeagrd.in toral\or fi Il oi albe.Rtispuns:B.
23. inaintea lui Raul au terminat; copii, iar dupi el, 2r. Avem: j + 1 + 2x = 2g,
adici r = 9. Raul a terminat pe locul 10. Rdspuns:B.
24. 187590 187569:21. Rispuns:B.
2003
Claselea III-a qi a IV-a
1 .0+l+ 2+3+4 3 2-l-0='l
A) 0 B )2 C )4 D ) 10 E) 16

' *; s wwsu
A) 100 B) 120 C) 140 D) 160 E) r80

3. Am 2 perechi de carrari qi 3 papagali. Cite pdsiri am?


A) 3 B )l c) 1 0 D)6 E) 7
4. Sophiedeseneazi77 de carrguri:unul albastru,apoi unul verde, apoi
unul rogu, unul negru, unul galben, unul albastru, unul verde, unul ros,u,
unul nggru, Si aSamai departe. Ce culoare are ultimul cargur desenat?
A) albastru B) yerde C) rc;u D) negru E) galben
5. in cancelariesunt 6 mese cu cate 4 scaunefiecare, 4 mese cu c6te
2 scauneqi 3 mese cu cAte 6 scaune.Cate scaunesunt in total?
A) 40 B) 25 C) s0 D) 36 E) 44
6. Suprafafaliterei K esteegaldcu ,..
,4)69 D8C qe@ Dto@ D tlg
7. Dacd inlre pisici qi ca5cavalsunL
l0 m, intre caine$i Qoricelsunt 15 In
ti intre cainegi caEcaralsunt 22 m
ce distantiesteintrepisicaqi qoricell
A) t n B )2 m C )3 m
D) 4 m E )sn
8. Am citit jumitate dintr-o poveste$i jumdtate din alta, in total 22 de
pagini. impreuni, poveqtileau...
A) II pagini B) 44 pagini C) 36 pagini D) 48 pagini E) 22 pagini
9. Intr-una din imagini, 3 sfern[i din toate obi€ctele sunt inimi. Care este
aceasta'!
^ vvv
0000
.4 vvQ2
QA
aVVV
('C'V
c11:1:QQ o1VVV AVVV
VVV ooo
AAAA aa AA00 ao^ aaa
62
10. Constructiaaldturati, formatddin cuburi, cantireste
80 g. Cat centireqteun cub?
A)8c B)1 0 s C )s c D )12g E) 800g
11.Am adormitla 1330 qi m-amtrezitla 1445.
Martina dormitcu I ordmai
mult Cat a domit el?
A)2 h 1 5 h i h B) t h C )I h 3 0 n i D )2 h E) lhlSnin
12. Ariciul Mark ii spuneprietenului sdu: ,,Dacdaq fi cules de doud ori
mai multe mere decat am cules, aq fi a\,'utcu 24 de mere mai mult decat am
acum".Catemerea culesMaxk?
A) 48 B) 24 C) 12 D) 12 E) 36
13. Am numerotatpaginile caietului: 1, 2, 3, ... CAtepagini are caietul
daci, pentru numerotareatuturor paginilo! am folosit 35 de cifre?
A) 12 B) ls C) 22 D) 28 E) 35
14. Pentru a tlavelsa un rau, 44 de persoanese ufci in b6rci in grupuri de
cel mult 6. Cate bixci sunt necesare?
A)5 8)6 C )7 D )8 E) 9

Afost otatd .a.niciotati. ufl rcBepe &tne Signa. 14 oenit lleu i orfanizea
n corcufi [e fiate Difl ce[efapteco[fri ateldrii au @nit moi mttfi litlci, care
mai decirc fiai prit eptuti[a souteti,
Mete Sigfla [ea pronis ce[otnai iscllsili, [rept fis! ktd, juntuate fin inptu4ie
(o [run4i,e !e*e firi fi t11dti).$i o itlrEut 6dtdtia,carea [urat t[oudore.Dupi 6dti-
[iz av izs,itifl iftfdtoli ffeiqrczecepitki. Sasepititi si cLA[6d caZdpata a! p[ecat
intr4 cif.dtolie[MBd in lara [ui tu{oframe[,ofati ajunsja.o[oou zidzutufl cnf uriat
{in [emnin cares-auascunsso[tafii cind au cuaeritcrtoteatroiei, P;ticii s4u
minutut cinlf iu T)dzutnlosdei[ecotusttldte[ea [unqlt[tiftpu{ui le sl{taflii tlttci.
Au I)izut pitirli si o[te fucrurl, decarelo&te a si uitat, ruinz [e cetdti,ttuiri
cu apeteat6oste Dryd.ypte zitb si sopteflolli itL.arcpiticii fi cu Al6i. caZdpl.da
sau siitlit ta.ft fiisJo aLfdcut .6te ltttoorsi ifl ta/a rqe[ui Si,nlo.'
Kitaty z,so[t- Atad

63
15. in tabel sunt notate cartitdlile difedtelor ffi&
tipuri de flori din Gridina Botanicd. Ted l-a
ffiKE
intrebat pe g6dinar qi a aflat cd swrt 35 de HffiKffiO
azalee,50 da iri$i, 85 de trandafiri. Cate gerber€ ffiffiffiffiffi8
gerberc sunt in gridinS?
A) 9s B) 100 c) t1s D) 11t) E) trs
16. Ionel construie$teun gard de 35 m lungime (in linie dreapti) qi bate
cete un tfuug din metru in metru. Cati tarusi bate?
A) 34 B) 3s c) 36 D) 37 E) 30
17. Doui din urmdtoarelepiese completeazi construclia
alAturatS.Care?

'q,b,h.
A)1ti3 B )2 q i 4 C )2 ;i 3 D) 1ti4 E) 3si4

18. Joe vrea sd cumpereniqte mingi de baschet.Daci ar cumpfua 5, i-ar mai


rdmene l0 euro; daci ax aumpira 7, ar mai avea teyoie de 22 ewo. Cati
euro costi o minse de baschet?
A) lt B) 16 c) 22 D) 26 E) 32
19. Un cod de bareesteformat din 17 barealbegi negre
(primaSi ultimabari suntnegre).Barelenegresuntde
doudfeluri: subtiri gi goase. Numirul barelor albe este
cu 3 mai maredecdtal celornegresub{iri.Atunci numdrul
barelornegrqgroaseaste:
A) 1
Illl
B)2 c)3 D) 4 E) 5
20. Chds a realizat constructia din imagine, folosind cuburi
rosii $i albastre de aceeagimdrime. Toate cuburile din
extelior sunt ro;ii, dar toate cuburile din interior sunt
albastre.Cete cuburi albastrea folosit Chris?
A) l B) 2 C )4 D )8 E) 16
21. O ciocolati mare costi 4 aenli,una medie,2 centi si una micd. I cent.
Kargaroo a cumparall0 ciocolate.cel pulin cdreuna din fiecaresi a plilir
l6 cengi.Cdteciocolatemari a cumDarar?
A)5 B)4 c)3 D) 2 E)t
22. intr-un magazit de jucArii, un cAine qi 3 ur$i costd impreund cdt
4 cangud, iar 6 cdini qi 4 urqi costi impreund cet 8 canguri. Care afirmatie
este adevdratA?
A) Cdineleestede 2 ofi mai scumpalecAtulsul
B) Ursul estede 2 ofi mai scumpdecatcai ele.
C) Cainele;i ursul au acela;iprel.
D) Ulsul estede 3 ofi mai scump(lecatcAinele.
E) Nu suntsuJiciente infomali|
23. in clasi sunt29 de elevi. 12 dintreei au surori gi l8 au frati. Tina, Be
si Anne nu au nici surori, nici frati. Cdli elevi din clasi au qi sulo|i qi frati?
A) nici unul B) I c)3 D )4 E )6
24. BeW calclleazd suma cifrelor pe care le afiqeazdceasul ei digital (de
exemplu,la ota 2l:I'7 ea obline 1l). Caxeeste suma maximi pe care o
poate obline?
A) 21 B) 36 C) t9 D) 2s E) 23

Rispunsuri - 2003

[I-IV III-IV
I C l3 c
, D t4
E l5 D
B t6 C
5 c 17 B
6 E l8
7 C t9 D
8 B 20 D
9 D 2l E
10 B
ll D
t2 B 24

65
Indicalii - 2003
Clasele a III-a fi a IV-a
4, Sunt 15 grupu de canguri (avand culorile albastru,verde, rosu, negru, galben)
$i apoi ince unul albasffu ti unul verde. Rdspuns:B.
L DacAjumdtatedintr-o povesteti jumitate din alta nu au 22 pagini, cel€ doua
povelti au impreune2 . 22: 44 pagini.Rdspuns:B.
12, Diferenla dintre dublul numdtului de mere culese qi numirul de mere culese
este24, deci s-aucules24 d,emerc.Rispuns:B.
13, De la I la 9 sunt 9 cifre, iar diferenlade 26 de cifre estedin numerelede la
10 la 22. Deci, in total, sunt 22 de pagini. Rdspuns:C.
14. Vor fi 7 bnrci pline $i inci o barci cu 2 persoane.Rdspuns:D.
15, Fiecarepeta16din tabel marcheaz,5 flod. Pentm gerberesunt 22 de petale,deci
ll0 flori. Rdspuns:D.
16. incepdndcu primut 15ruq,pentru fiecare metlu se bate cate un tirus. deci vor fi
35 + I = 36 !.aru$i.RdsprrxsrC.
18. 2 mingi de baschet(diferentade la 7 la 5) costd32 euro (10 eulo + 22 €uro).
deci o minge coste16 eulo. Rdspuns: B.
19. Pentru a avea 17 bare alb€ $i negre,in desentrebuie adaugateincd 3 bare negre
(in locul punctelor).ln acestcaz vor fi 9 bare negre qi 8 baxealbe, deci vor fi 5 bare
nege subliri si 4 groase.Rdspuns:D.
20. in interior sunt 8 cuburi: Rd,!pms..D.
21. S-a cumpdrato ciocohti mare (4 cen{i),3 medii (3 2 cenli) qi 6 mici (6 . 1
centi). Rdspuns:E.
22. 4 cangtl]i coste cat un ceine $i 3 uqi, deci 8 cangu costd cat 2 caini si 6 ursi.
Dax8canguricostecat6ceini$i4ursi,deci2caini$i6ursicos6cat6cnini;i4ur
de unde2 urfi costi cat 4 cenn Rdsryns:B.
23.29 - 3 = 26 elevi au surori $i/saufr4i fi 12 + 18 26 = 4 elevi au si surori,si
fral\. Rdspuns:D.
24. Sumama-\imi este I + I (19, pentru ore) qi 5 + 9 (59, pentm minute), deci 24.
Rdspuns:A.

66
2004
Claselea III-a qi a IV-a
t. 2001+ 2002+ 2003+ 2004+ 2005= ?
A) 1015 B) 5010 C) 10150 D) 1100s E) 10015
2. Ionul avea 4 ad cand s-a niscut sora sa. Astdzi el implineqte 9 ani. Ce
difelenli este inhe vaxstele celor doi ftafi?
A) 4.tni B) 5 ani C) 9 a i D) 13 ani E) 14 ani
3. P n care operalie nu oblinem acelaEirezultat cu 671 - 389?
A) 771- 489 B) 681 399 C) 669 391
D) 1371 1589 E) 600 318
4. Patlu copii s-au aqezatin ordineainillimilor: Dan este intre Iancu gi
Matei, Matei este mai scund decat Dan, dar mai inalt decAtNicu. Cine este
cel mai inalt?
A) Dan B) Matei C) Nicu D) Iancu
E) Ia cu li Dan au aceeaqilndllime.
5, Bunicul a dat aate4 mere lui Costel fi celor 4 ftali ai 1ui.Cate mere a dat
bunicul in total?
A) 16 B) 4 C )2 0 D)8 E )9
6. Pe un fir de telegaf stau mai multe vribii. 5 dinte ele iqi iau zboml qi
se intorc numai 3. Daci acum pe fir sunt 12 vrdbii, cAte erau inilial?
A)8 B) t5 C) 10 D) t2 E) 14
7. Roqcatasi Coditi au de adunat 30 de alune. Roqcataaduni 1aun drum
3 alune, iar Coditd, 2 alune.Dacd veveritelemerg numai impreund,cdte
drumwi vor face ele?
A) t0 B) 15 C)6 D)25 E) 30
8. Plecdnd din oraful I spre oragul B,
Andrei a parcurs drumul marcat in desen
prin linie continuS.La intoarcere,s-a
abitut de la drumulprincipalpenlrua-ti
vizita bunicii (abatereaestemarcatdin desencu linie inheruptd).Cali
kilometria parcursin plus,alegandacesttlaseu?
A) 3 kn B) 9 kn C) 6 km D) 12 bn E) Imposibil de calculat
9, Caxeeste numiml de pdtdtele care mai trebuie innegrite,
astfel incat numdrul pitri{elelor negre sA fie egal cu cel al
pitrdJelelor albe?
A) 5 B)2 c)3 D )4 E) 6

10. Narcis gi Marin, impreuni cu colegii lor de clasd,s-au alezat in ,,qir


indian". ln spatelelui Marin sunt 16 elevi, unul dintre ei fiini Narcis..io
laja lui Narcis sunt 14 elevi, unul dintre ei fiind Marin. intre Marin si
Narcissunl 7 elevi.Cdti elevi sunrin clasd?
A) 37 B) 30 c) 23 D) 22 E) 16
11. Ala a gisit o caxteveche din care lipsesc cateva pagini. in locul unde
lipsescpagini, numirul paginii din stangaeste 24 si al celei din dreapta
este45. Cate pagini lipsesc?
A) 9 B) 10 c) 19 D) 20 E) 2l
12. Pentrua obtinebetonse amestecA 5 gileli cu pietrig,2 gileli cu nisip
Qio gdleat6
cu ciment.Numirul giletilor cu pietrignecesare pentrua obline
40 de gdleticu betoneste:
A )s B )8 c) 20 D) t0 E) 25
13. Roxanaestecu 52 de zile mai mare decatprietenaei, Izabela.in acest
an Roxana $i-a sirbdtorit ziua de nagterein martie, inft-o marti. in ce zi a
slptdmanii iqi va sdrbdtoriziua de nastereIzabela?
A) Iuni B) na4i C) niercari D) joi E) yineri

14. Categame cantdreste


stiloul?

A) 6c B) 79 c) 8c D) 9c E) 10s
15. Sumacifrelor unui numir de pahu cifre este3. Careesteprodusul
cifrelor aaestuinumdr?
A)0 R) I C) 45 D) 6 E) Depindede cifrete nwhdrului itat

16. Descoped regula si rdspunde!


Ce rrumir unneazd?
A) 22
D) 32
B) 16
E) 14
C) 40
tffi l0

68
17. Mtel, Ad| Mihai Ei Dan au imprimate pe triaouri cate un numir. DacA
suma numerelor de pe tricourile lui Mirel Ei Dan este 3, a celor de pe
tricoudle lui Adi Si Mihai este 8, iar a celor de pe tricoudle lui Mirel Si
Adi este4, careestesumanumerelorscrisepe tricoudle lui Dan Fi Mihai?
A)1 B)6 c )7 D )3 E) t]
18. Cu care din drepflrnghiurile urmdtoare (desenatepe hArtie
fansparentd) trebuie acoperit dreptunghiul aliturat, penhu
ca dreptunghiul obfinut sd fie in totalitate negru?

"ffi.,H+"ffi
,,8+,,H+
19. Un cub cu latura3 esteformat din cubuletealbe sau
Degre,astfelincdt oricaredoui cubulelealtturateau culo{i
diferite, iar vArfurilecubuluimare suntnegre.Ca& cubulete
albe s-auutilizat?
A) 15 B) t3 C) 12 D) t7 E) 24

20. Am un trenulel, cu 5 vagoanecoloratein 5 culori: ro;u, verde, alb, galben


si albastru.Vagonul verde nu e vecin cu cel galben; cel galben nu e vecin
cu cel din mijloc; cel albastrunu e vecin cu cel ro;u, cel roEunu e vecin cu
cel verde,primul vagon estealb. Care esteordineaculorilor celor 5 vagoa.ne?
A) alb, velde,rotu, galben,albastru B) alb, galben,albastru,rolu, wrde
C) alb, verde,albastru,rolu, galben D) alb, albastru,verde,ro;u, galben
E) alb, ro;u, galben, albasb'u, wtde

21. Corpurile de mai jos sunt coflstruite din aate <t a4


7 cubud. Care dinte ele nu poate fi conshrit cu doui l Y Z vl)41
din cele Datru Diesealdturate? | | | vLl)4
FI flL -u
A)
tH B) c) I-Y?A4
qi +f/ lf7
D) ftl E) Toatefrgurile pot f construite.
ffil
I I L)'1
JL! 69
22. Caregi are mai multe numere?
A : l;2 ;3 ;4 ; 5 ;6; .-. B :0;2;4;6;8;-. C. 1 ; 3 1 5 7 ; 9 ; 1 1 . , . . .
A) A, deoarece sunt toate numerele nalurale.
B) C, deoarece are rutmere mai mai-
C) A Si C, deoarece putefi asocia elementele unul cAte nul.
D) B, deoarece tl contine ,i pe 0.
E) Toate au ac"lasi numdr de elenente

23. Observddesenele,De fiecare dat?i,la pasul urmdtor, po4iunile colorat€


se impaxt in trei pdr,ti egale. Ce numir urmeazd?
I-----r l-r--I-t trTt-|rTt ...
371 5
A) 17 B) 23 C) 3r D) 4s
E) Nu sepoatecofitir'tua,
ileoarecepo4tunilemloratesuntprea ing6te.
24. DupA trei jocui in campionatul de fottral, echipa Cangurul marcase
tei golud $i primise unul. Se acordi 3 puncte pentru un meci caqtigat, un
punct pentru meci egal si nici un punct pentru un meai pierdut. Catepuncte
nu ar fi putut obfine echipa Cangurul?
A)7 8)6 c)5 D) 4 E) 3

Rispunsuri - 2004

Itr-W m-rv
I E 13 E
t t4 D
3 c 15
4 D 16
5 C l7 c
6 18 D
(_ 19 B
8 c ?.o E
9 2l E
10 c E
1t D 23 c
t2 E A E

70
Indicalii - 2004
Claselea III-a si a fv-a
4. in ordineacrescetoarea iniltimilor: Nicu,Mat€i,Dan,Iancu.Rdspuns:
D.
:
7, La un drumveverileleadun55 ahme.Estenevoiede30 : 5 6 drumuri.Rdspuns
C.
l4 ele\ i
10. .!-g&ri Meh Ji4L in total sunt 23 de elevi.
Ndcs L!-9Ey!.
Rdspuns C.
l6 elevi
11. Lipsescpaginile25, 26, ..., 44, adice20 de pagini.Rdspuns:D,
12.5 g €1ipietril + 2 galetinisip + I gAleatdciment+ 8 gelelibeton.
Atunci: 25 gele! pietdt + l0 gilqti nisip + 5 gdlegciment=+ 40 gdlelibeton.Rdspuns:E.
13, 52 zile = 1 septdmani+ 3 zlte. Rdspuns:E.
14. 7 creioane= 2 creioane+ 30 g, deci 5 crcioane= 30 g; rezulti ca un cr€ion
cantdxeqte 6 g, d€ci un stilou canlfue$te9 g. Rdsputls:D.
15. O cifre a numirului este0, deci produsulcihelor este0. Rdsprlr,c:.4.

t?. Dee\emptu:
tr-l til |ll lll fll t-] Gl n. Raspuns
c.
'uu
\ZSF7 \6FU
20.
24. Suntumitoarele posibilitifi:
6.nl F.il 1p ll : ll lp lblTl 0p
ll : 0-l 3 p [-rbl 3p |Tln tp lll ol 3p
lol up I l , 01 3p Dl ol 3p lbl ol rp
6p '7p 5p 4p

CetateaEfes
Tulcia

7l
Probi de baraj -2004
Claselea III_a gi a IV_a
1. Sunt18 maimutela Zoo,6 dintreele cimpanzei restulgodle.Fiecare
$i
gorilamAranci7 baoanepe zi. FiecarecirnparueumdnAncdcu doui
banaae
mai pufn pe zi decato gorili. Cdtebananemanencimaimu{eleintr-o zi?
A) 156 B) 126 c) 4 D) 96 b 60
2. Pe o shadi suntnumai 4 case:a lui Rob. Jim.
Lea si Joan.Fiecaredintreei are un animalde
companie: o pisicd, un c0ine, un canar gr un
papagal.Casacu pisicd esteintre casalui Jim qi casacu papagal.
Casacu
canar are un singur vecin. Ce arfmal de companie are Jim?
2 o-pisicd B) wr caine C) un cahar D) un papagat
E) Su t in:fomalii insufciente.
3. Catepihate hebuie colorate,pentru ca nwndrul pdtratelor
coloratesii fie exacfjumAtatedin al celor albe?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) Esteimposibil

4. D:upd,prdnz,Ana a ieQitla joaci in grddin6.DupA douAorc a iesit


la
joacdsi Maria. iar dup6inc, o ora jumerale,a i;sit
,i si Nicolera.Ana a
stat in gddini 4 ore, Maria 3 ore Si Nicol€ta 2 ore. C6Lttimp s_auiucat
impreunaMaria 5i Nicoleta?
2 30 hin B) I orti C) I ord $i 30 nin D) 2 ore
E) Matia a plecat inaintea venirii Nicoletei.
5. intr-un siculej sunt 18 bilule: unele albaste, unele verzi altele rosii.
si
Celemai pulinesuotbilulelealbasrre. Suntcu doudmai mulrebilurevezi
decdralbaslre.Sunrde douaori mai multe bilule ro;ii decet\erzi. Care
bilutre verzi sunt in sdculet?
A) l B )2 c)3 D)4 E) 5
6. La ScoalaAnimalelorinvatE8 pui de gAhA.I capre,g ciini si
ceteva
pisici si geste.Sunt tot atAteapisici categ65te.imfreuna profesoara
cu
lor. bufnila Miss Marbilda.au l.]g de picioare.Ceti elevi aie
aceasri
qcoald?
A)32 B)3 3 c)3 4 D )44 r ) 45
7. Liliacul FhmanziE a mdncat 1050 de muqtein 4 ropg_ in fiecare
noapte
a mancat cu 25 de mugte mai multe decdt in noapteaprecedenti.
Clte
muqte a mancat in a paha noapte?
200 B) 22s c) 250 D) 27s E) 300
-^A)
8. In l0 secunde
Andreialeargd70 m, iar Marin 90 m. Cu cet aleargemai
mult Madn decatAndrei intr-un minut, dacdpislrleazdacelaqiritrn"?
A)200 m B) l 2 0 n C )20m D ) 16 0 n E ) 5 0 n
9. Pentu a imprejmui o gridini in forma de pdtat s-aufolosit 800 m de
sami, a$ezatipe patru dndud. Careestelungimeaunei laturi a grddinii?
A)200m B) 10 0n C) 50n D)20n E )S 0 n
10. Am cumptuat8 prdjituri qi 10 ciocolate.O prdjiturd este de doui
od
mai scumpd decat o ciocolati. Cate ciocolale al fi putut cumpAra de toli
banii?
A) t8 B) 14 C) 13 D) 26 E) 28
11. La un chiogcsunt 360 de ziar€ qi reviste.Dupd ce s_auvAndut100 de
ziarc li 20 de reviste, ziarele rimase sunt de doud od mai multe decat
revistele. Cete zlare erav la inceout?
A) 80 B) 240 c) 180 D) t00 E) 260
12. Careestesumatuturor numerelorde trei cifte, avandEodusul cifrelor
egalcu 3?
A) 441 B) 555 C) 591 D) 633 E) 933
13. in trei clase a III-a dintr-o $coaldsunl 105 elevi. Dacddin pdma clasd
sunt hansferati3 elevi in a doua clasi qi un elev in a treia ciasi. ahrnci
numirul elevilordin fiecareclasdva fi acelasi.Cati ele\ierau jbilial in a
doua clasd?
A) 32 B) 34 C) 36 D) 3S E) 39
14. Micul Vrljitor spune: ,,Cdnd eu aveam g0 de ani, tatil meu avea
310 ani. Acum, tatdl meu are de doui ori mai multi ani decatmine,,.Ce
Yarstdare Micul Vrdjitor?
A) 160ani B) 230ahi C) 310a i D) 390ani E) 460ani
15. Patdcia gi Pehe sunt sori Ei frate. Numfuul fralilor patdciei, plus
numirul suorilor lui Pehe, este 4. Cati copii sunt in familie?
A)1 B) 5 c )6 D)7 E) 8
16. Cate numere mai mici decat 100 au suma cifrelor esali cu 9?
A )8 btl Ott D t t2 E;o
17. Prelul a trei cutii de bomboane este egal cu preful a cinci pachete
de
biscuifl. Doui cutii de bomboane gi ull pachet de biscuiti costi imDreund
130000 lei. Atunci-preluluDeiculii de bomboane este:
A) 40 000 lei B) 50 000 lei C) 60 000 lei
D) 70 000 lei E) 80 000 lei

73
18.Andrei are o mutime de piesede fomele urmdtoare:fT_T-l E, p.
care le combini in diversemodud. Cate dinte urmStoareleficuri se Dot
oblinealdtuandpiesele(fdr6 ca pieselesd se suprapund)?

ffi
ffi--
TTT-
A) 0 B )1 c)2
m D) 3 E) 4
19. O bucatbde sfoardde 78 cm trebuietaiati in buc5tide 12 cm sau
15 cm (fdri pierderide sfoad). Atunci sevor obline ...
A) cu 2 bucdli de slbad de 12 cm mai pulin decAtcele de 15 cm.
B) cu 2 bucdli de sJbardde 15 cm mai pulin dec.atcele de 12 cm.
C) cu 3 bucdli de sJbardde 12 cm mai pulin decAtcele de 15 cm.
D) cu o bucatd de sfoard de 12 cm mai pulin decat cele de 15 cm.
E) Numdrul bucdlilol de sfoard de 12 cm;i de 15 cm este acelasi.
20. Un ganddcel se plimbd de-a lungul muchiilor unui cub de paie. Dacd
el pome$te dintr-un varf Ei se intoarce in acelagi v6rf, deplasdndu-se numai
pe muchiile cubului qi parcwgand cel pulin o datd fiecare muchie, care este
numdrulminim de muchii de-alungul cdroras-aplimbatde doui ori?
A) 2 B )3 c )4 D) s E) 6
21.Un automobila parcurs900km in 3 zile. gtiindci in pfimeledoudzile
a parcurs600 lm, iar in ultimeledouazile 500 km, ca,tikm a parcwsin
ultimazi?
A) 300krn B) 500km C) 100km D) 100km E) 200km
22.Alaturateslereprezental
unrar.pri\ ir din =f Al e4
diverseunghiuri.Pi fatacareseopLrne feEej I i 11 * lq l' [l
cu simbolul? se atla simbolul:
A) l B )+ q^ D) * E)a
23. Cubul din figuri este format din cubulete de aceeasi
mdrime. Se picteazdtoate fefele ac€stuicub. Cate cubulete
au pictate exact doui fete?
A)6 R)7 c)8 D) 12 E) 20
24. Pe o gosea,la distanle egale unul de a1tuI,se gisesc l0 copaci. Ce
distanla este inte primul $i ultimul copac, dacd intre al patrulea gi al
$apt€leacopac sunt 15 m?
tt * B )4 5 m C ) 1 3 5 ', D) t50m E) i0n
,on)
Rispunsuri - Prob[ de baraj 2004
Itr-Iv m.rv III-ry
I 9 t7 B
", B 10 D 18 D
B ll t9 B
4 L t2 B 20 c
E 13 2l
6 D l4 B
7 E 15 ,,\
D
8 B 16 24 B

Indicatii - probi de btaj 2004


Clasele a III-a ti a ry-a
1.6 cimpanzei m5nAnce 6.5:30 banane pe zi; 12 gorilemenancd12. j - 84
bananepe zi. RdspunsC,
4. DacAAna a ie$it la joaci la ora 1400ti a plecatla 1800, Maxiaa ie$it la 1600qi a
plecatla 1900, iar Nicoletaa iefit la 1710qi a plecatla 1910. Deci Maxiaqi Nicoleta
s-aujucat impreunAde la l71ala 19. Rdspns C.
5. bilurealbastre:
r--------J
)
brluqerezi: r---------1.. -2-- -1 L--
-- ?--. r---------------+
biru,.ro5l, F---------------+ -.r-.-, l'"^t'u
. ?.. r---"-----..?...
*. --1--r, de.,nde
18 3
RdspunsE,
6. 8 pui de giin-n, 3 capre, 9 caiai fi butuila Mathilda au impreune 66 de picioare,
i deci pisicile qi ga$teleau impreull.i72 de picioar€.Rezultdci sunt 12 pisici
fi 12
I galte, deci 44 elevi.Rdsprns D.
7. e.i*noupre: r.---------------r
Adon.no.pte:
,-----------------25-.t
I
A treia
noapte:
f r'-?l--r..?t".r
frezultl
Apahanoapte:
r- f..?f,-r.-?:--r-.21..I l

- ? t - -t t ..2 1+..2
. :..
r r ..?l- - r ..?1..r ,21..I

de unde i----------r. RdsplotsE.


225
8. in 10 secundediferetF ditrtre Marin $i Andrei estede 20 m, deci in 60 de secunde
va fi de 120 m. RdtpunsB.
9. 4 . (4 0 = 800,deci I: 50 n. RdspunsC.
10. 8 pijituri Si 10 ciocolatecosd cat 8 . 2 + 10 :26 ciocolalf.RdspunsD,

11. reviste:r------------+?9rsi arc, r-------------- ---- lszultd


--1.0.0...1
,.-------*?9r-------------.r- -J-@-.r,deunder--------------.
RdspunsE.
80
12. ll3 + l3l + 311 : 555.RdspunsB.
13. Dupa transfer, in fiecarc clasi sunt 35 de elevi. Deci, in pdma clasi erau 39
€levi, ln a doua 32 elevi, iar in a treia 34 elevi. RdspuwA.
14. Dupdr ani, tatdl are 310 +.x : 2(80 t r) ani, de under : 150. RdspunsB,
16. 18,27,36, 45, 54,63,72,81,90.Rdspuns E.
17. 2 cutii bomboane+ I pachetbiscuiF : 130 000 lei, rea{t?i cd 6 cutii bomboane
+ 3 pachetebiscui{i:390 000lei. Dar 6 cutii bomboane: l0 pachetebiscuili,deci
un pachetde biscuili costi 30 000 lei, iar o cutie de bomboanecosti 50 000 l€i.
RdsputlsB.
19. Se vor obtine 2 buct$ de 15 cm +i 4 bucdli de 12 cm. RdspunsB.

I + tt =600
zr. | rezlllfi,!+4+III+II =1100, deci 1/:200 km.
II + III = 5001
RdspunsE.

24. F..-.+-----+-'---{-------{-{-----t------i { - RdspunsB.


15m 15m
45n

76
200s
Claselea III_a $i a IV-a
1. Un flutue s-aa$ezat
peun exercifiurezolvatcorect.Ce numAr acoperd
flutwele?2005- 205= 1300+
t*gt
A) 250 B) 400 c) 500 D) gt7 E) 1800
2. Helen a cumpixatpdjihri, fieaareavandpreflrl de 3 euro. Ea ayea l0
ewo
s,i a pdmit ca rcst un euro. Cale prijitud a cumpdrat?
A)2 b3 04 D5 D6
3. Helga locuieqte impreuni cu tatdl, mama, fratele, un caine, doud pisici.
doi papagaliSi patru peSli.Care estenumarultoral de picioareoe care le
au impreuni?
A) 22 B) 24 c) 23 D) 32 E) 40
4. Pentrua umpleacvariulin careare o broascdtestoasd.Danieltrebuiesi
aducd4 gdleli cu apd.La fiecaredrumla robinetel umpleceteo gdleati cu
44, din carevarsdinsajumitate pe drumul de intoarcerc.Cdtedrumuri la
robinettebuie sAfacd?
A)4 B) 5 c)6 D )7 E) 8
5. La primul semnal al dresorului, maimutel€ s-au a$ezatpe
6 rdnduri,cat€ 4 pe fiecarerAnd.La al doilea semnal,s-auasezatpe
E rAoduri.Catemaimulesuntpe fiecarerdndla al doileasemral?
A )r B)2 c )3 D )4 E) 5
6. Dintre urmitoarele 5 numere am ales un numir par. cu toate cifrele
diferite.Cifra sutelorestedublulcifrei unirAlilor.
iar cifra zecilorestemai
Eare decat cifia miilor Ce numir arn ales?
A) 1246 B) 3874 C) 4633 D) 4874 E) 8462
7. Liftul nu poatehansportamai mult de 150kg. patru prieteni cantdfesc:
60 kg, 80 kg, 80 kg qi 80 kg. Careestenumdrulminim de transDortuliDe
caretrebuiesa le facEliftul penlrua urcacei patruprieteniia ultimul
etaj?
A)l B) 2 D )4 E) 5
L ln tabfuaCangurul,Alex rezolvi 5 problemepe zi, iar Sergiu2 probleme
pc zr. In aAtezile Sergiurezolvi acelaqinumdrde problemepe care_l
rzolvl Alex in 6 zile?
A) 13 B) ts c) 10 D)8 E )6

77
9. ScufilaRoqieaxein doudcoquricate 10 phainte, cu mereqi cu brarzi.
Buniculaa luat cahva plicinte din pdmul co$,iar din al doileaco$atatea
pldciotecateaumairfurasin primulcoq.CAteplicinte areacumScufilaRoqie?
A)s B) t0 c) 15 D) 20 E) 25
10, Am 9 bucSlide h6rtie.Uneledinhe ele le tai in catetrei bucdli.in
total, acumam 15 bucili de h6xtie.Catebucdli de hdrtie au fost taiate?
A)1 B)2 D) 1 E) s
11, Trei girgdrile se plimb5 de-a lungul axei numerelor. CAnd au obosit,
gdxgeri,taAlice s-a as,ezatpe trumirul 24, iar gfugdrila Betty s-a aEezatpe
numdrul 66. In sfargit, gdrgiriJa C)mtia s-a a$ezatexact intre Alice $i Betty.
Pe ce numdr s-a asezatC\,'ntia?
A) 33 B) 35 c) 42 D) 45 E) 48
12. DouA pisici, Tiny 9i Tony qi doi caini, Dim Ei Dill, s-au intalnit pe alee.
Ti[y se temea de ambii cdini, iar Tony se temea de Dim, dar era prieten cu
Dil[. Care afirmatie este intotdeaunafahd?
A) Fiecale pisicd se teme de un caine.
B) Una dinrrc ptriri nu se tene dc un rAinc
C) Existti uh odine care inspdimAntd ambele pisici.
D) Fiecare , dine inspdintintd cdte o pisicd.
E) Erisld un cdine priet?no. , u anbele pisici.
13. Johnare o tabletdde ciocolatdimpi4iti in 11cm
pitli,tcle cu latura de I cm. E[ a mancatdeja E 5
catevapitrilele de ciocolatddintr-un coll al ;
tabletei(ca in figuri). CatepltrStele mai arc?
A) 66 B) 64 c) 62 D) 60 E) 58 8cm

14, Cine are &eptate?


A a: Cel mai mare numdr natural ate 6 cifre.
Bogdan: Cel mai mare numdr natural are 1000 de cifre.
Corina: Cel mai mare numdr natu(al se scrie numai cu cifre de 9.
Daniel: Cel mai mare numir natwal nu Doatefi scds.
Elena: Cel mai mare numdr naturalare ulrima cifra 0.
A) Ana B) Bogdan C) Cori a D) Daniet D Etena

'78
15.Peterroteqteun tiunghi in jurul
punctului P, ca in figurd. in ce
pozilic se va afla dupd17 miqcdri?

16. Care estenumiml minim de copii pe care i-ar putea avea familia Jones,
astfel incat fiecare copil si aibi cel pulin un ftate gi cel pufin o sori?
A) 2 B)3 c )4 D )5 E) 6
17. Sunt 8 canguri in caxeulalaturat. Care este numirul
minim de cangud ce trebuie si sard in alte celule, astfel
incat pe fieaare rand $i pe fiecare coloani sd se afle
exact doi cangud?
A)4 B)3 C )2 D )] E )0
18. lntr-un seif sunt 5 sertare,in fiecaxeseftarsunt 3 cutii, iar in fieca.re
cutie sunt l0 monedede aur.Seiful, sertarcleqi cutiile suntinchisefiecare
cu lacit. Catelacite hebuiedeschise pentrua putealua 50 de monede?
A)5 8) 6 c )7 D)3 E )9
19. Matei a completatSirulde numerel, 3, 4,2, 5,'/, 8, 6, 9, ll, 12, lO, ...
dupd o anumitd reguli, dar Ana a $tersdin greqealdultimele 3 numere.
Care crezi ca erau acestea?
A )3 , 4 , 2 B)5 ,7 ,8 c) 13,t5, 16
D) 13, 14,t5 E) 10, 12, lt.

20, Fiecare din cei gaptecargud a marcat acelaqimrmir de sandwich-uri.


Numdrul total de sandwich-urimancateeste [[l. Ce cifrd lipsegte?
A)0 B) I c)s D)6 E) 8
21. Nicu a ales dou.i numere, unul de trei cifre qi altul de doud cifre. Care
este suma acestornumere, dacAdiferenta lor este 989?
A) 1000 B) t00l c) 1009 D) 1010 E) 2005
22. Folosind6 belede chibrituripoti foma doar
un dreptunghi(vezi figura). Catedreptunghiuri
diferite poli forma folosind 14 bete de chibrituri?
A)2
D)6
B)3
E) t2
c )4 .""ff
'79
23. O foaie de hartie de formd pitmti este tAiatdin
tlei buciti. DouA dirte ele sunt prezentate in figura
din dreapta. Care este a heia bucatd?
A) B) c) D) E)
2z
Z J E AN
24, 5 carduri,numerotatede la 1 la 5, sunt a$ezate
pe masi in ordineaurmdtoare:5, 1, 4, 3. 2. tr8trdtr
Cardurile trebuie rea$ezatein ordinea 1, 2, 3, 4, +
5. La o mutaro pot fi schimbateintre ele numai
doui cardud. Care este mrmixul cel mai mic de
trtrtrtrtr
mutiri de care este nevoie?
A)2 B )3 C )4 D) s E) 6

Rdspunsuri- 2005
III-Iv III-IV III-IV
I 9 B t7 D
2 B l0 c l8 D
3 B ll D l9 c
4 t2 E 20
5 c t3 D 2l c
6 B l4 D
7 c 15 B
E B l6 c B

Indicafii _ 2005
Clasele a III-a li a IV_a
1.2005 205 = 1800;1800- 1300- 500. Rdspuns:C.
4. La fiecare dnrm aduceo gdleati umplutd pe jumdtate cu apd,deci estenevoie de
8 drumuri. -Rdsprrrr E.
5. Sunt 6 4 :24 maimule,deci la al doilea semnals-auawzat cate24 : g = 3
maimule pe rend. Rdspuns: C.
6. Numerepare snnL 1246,3874,48'14Si 9462.Dintre acestea, numerelecu toat€
cifrele diferite surlt: 1246, 3874, 8462. Cifra sutelor este dublul cifrei unitdlilor in
numerele3874 fi 8462, iar cifra zecilor estemai mare decatcifra miilor in numdrul
3874.Rdspuns:B.
80
7. Trei dl1lmuli: unul cu doui persoane(60 kg $i 80 kg) fi celelalte doua cu cate o
persoana,.Rdspuns: C.
8. Alex rezolv5 6 5 = 30 de probleme,deci Sergiu rezolvi acela$inumer de
problemein 30 : 2 = 15 zile. R'dspuns:B.
10. Dintre cele 9 bucd,tide hartie, 3 buciF se taie in cete3 bucif, deci in total vor fi
3 3 + 6 = 15 buc6f de htutr\e.Rdsptns: C.
11.InAe 24 qi 66 sunt42 de numere,deci Ctrtia s-aa$ezatpe numlrul 24 + 42 . 2: 45.
Rdspuns:D,
13.Ciocolata are 1l .6= 66 pdt(dlele de ciocolati,din cares-aumancat3.2=6
pAftilele. Rdspuns:D.
15. Tfiunghiul lace o rotatie complet-4dupd4 mi$c5ri,deci dlpd 16 mi$ctui se va afla
pe pozllia i\iliald. Rdspuns:A.
16. Familia are cel pulin doi biieti ti doui fete. Rdsp,nr.. c.
11. Rdspuns:D.

18. Intr-un sertar sunt 3 . 10 = 30 monedede aw. Trebuiedeschis€seiful, 2 serta{e


ti 5 cutii, deci 8 lacdte.Rdsplots:D.
5 7
/,--\ /.---_.-\
19. t 342 5 7 I 6 9 l t 1 2 10 t3 t5 16 14.
\--, \--t \-/
246 8
Rdspuns: C.

20. Numerede dou5 cifre caft se impafl exact la 7 $i incep cu cifta 7 sunt 70 qi 7?.
Rdspuns:A.
21. Pentruca 989 se fie diferenla dinhe un numdr de 3 cifte $i un numdr de 2 cifre,
Eebuieca num;rul de 2 cifre si fie 10, qi atunci numirul de 3 cifre va fi 999. Suma
lor est€1009.Rdspzr"r.c'
22. Lungimeati liJmea dieptunghiului suntformatedin 7 bel€, deci sunt mrnitoarele
posibiliteli: (lungimea-r 6 befe; ldfimea -+ I bAt), Gungimea-+ 5 bete; litim€a -)
2 beie), (lungimea-+ 4 bele: Hlimea -r 3 bete\. Rdspuns:B.

2.7---$a
trtrt r t r t r
Rdspufls: B.

8t
Foxt*t&FtthmnUun*
AJbst o.latd o poiand ninunatd, i zona Buzdutui situatd. CAira
cdnguft;i d,iedlar, micuti, dar la mate piceputi, au wnit de prin
toate zonele tdrii in aceastd splendidd a;ezare.
Aveau de sijn l sd se .list,eze, dar Si ld nate sd lucreze. (rnii tdtentati
pi.nu. ohii p" ubta dc .ah sapau, ba rh,ar dtunerii t spaa pce*.
Timpul s-a scurs rcpede ;i, cu pdrete de rdu, niculii atngura;i ta mate
ASI $i-au luat ninat bun de Ia prieteni si au pomit la dtun.
An inc,ilecat pe,o mare minge pdtrat i ;i I am spus,dngi prieteni,
o powste adefitutd despre ni$te copii ninunali ,ti la ndte talentati.
Poate n,oatinud n .u al rcpit .llsdetea.

a2
Probi de baraj - 2005
Clasaa III-a
l.

A)s B) 13 c) 1 0 D )6 E) 7
2. Dintre cei 5 pe$ti$ori,numai unul este idantic cu cel din
acvariu, Care?

,R- . M & " k ,%


3. Gargiritele gi albinuteledin poiand$i-aunumerotatcdsutelecu numere
de trei cifre. Toatecdsutelegfugfuitelorau numerecu cifra sutelor6 qi
toate cAsu.tele albinuJelorau numerecu cifra unit5trilor3. Pentru
numerotareacdsulelors-au utilizat toate numerelede trei cifre care
indeplinescacesteconditii. in catecisule locuiescgdrgdriJegi albinule
impreund?
A)1 B) 2 c )6 D )9 E) r0
4. In clasi, toti elevii impreun6au 39 de creioane:8 elevi au cateI creion
fieoare,5 elevi au cete3 creioanefiecaxe,iar restulau cdte2 creioane
fiecare.Caf elevi suntin clasd?
A) 16 B) 13 C)8 D) 19 E) 21
5. Ce numlx continui secventa:l, 5, 11, 19,29, ..,1
A) 39 B) 41 C) 4s D) 49 E) s]
6, De la bruttuie, Elsa a cumpirat 2 chifle de 5 000 lei fiecare qi 4 baghete
de 7 000 lei fiecare.Ea a plStit la casi cu o bancnoti de 50 000 lei. Cdt a
primit rest?
A) 23 000 lei R) 38 000 lei C) 13 000 lei
D) 12 000 lei E) 18 000 lei
7. Omida Willy a cumptuat 58 perechi de pantofi de trei culori: albi, maro
5i negri. Numdrul pantofilor negri este egal cu al celor albi, numirul
pantofilor maro este 32. C6te perechi de pantofi albi a cumpirat Willy?
A) t3 B) 21 C) 29 D) 37 E) 42

83
8. La prima opdre, in miqobuz wc6 2 peGoare fi coboard3. La a doua
oprire.urca 3 persoaneii coboare?. in acestmomenliD microbuzsunt
3 persoane.CAtepersoaneerau initial?
A) 15 B) t0 c)3 D) 12 E)5
9. Cosmin a constmil plania aleR[atd

.ffi*df,
folosind figud geometdcedin carton
(triutrgbiuri.patrale.dreptunghiuriti
cercuri), Cate patrulatere a folosit?
A) 29 B) t2 C) 14
D) 22 E) 34
10, Vaporul ar fi tebuit si ajungd in port la ora 2321seara.Din cauza
vremii nefavorabile,vapoml a int6rziat, ajungdadla ora 222dimineala.
C6te minute a il.telrziat?
A) s9 B) lt9 C) 179 D) 259 D 299
1r . O O z *
{ ?o o: r
2aa
88 8
A) 2 B )3 C )4 D)8 E)13
12. Pe TdrdmulUria;ilor, cnliyet a fost insolit pari h palat de un udaq.
In timp ce wiagul fdcea3 paEi,Guliver fdcea 15 pagi.Dacdparl la palat
udatul a fdcut 42 de pagi,cati pagi a fEcutGuliver?
A) 210 B) t86 C) r53 D) t26 E) 54
13. Dintre cei trei pui, unul estemai greufi ceilali doi au aceeagigreutate.
Careesteoperaliade cdntdrirecareva putea,dupi deblocarea

"@la,ala
balantei,
sd determinecaxeestepuiul mai greu?

84
"alas,alau
E) Este imposibil de a|lat cu o singutd cAntdire.
14. Cdte numere, cuprinse idre 100 si 200, au cifra zecilor cu 3 mai mici
decAtcifra unitatilor?
A) 10 B) 8 c )7 D )4 E) 1
15. in parc cresc321 de arbori:tei, arlari, sdlcii. 2l'7 dntre aceqtianu
sunt tei, 187 nu suut artari. Cetesilcii crescin parc?
A) 104 B) s] c) 117 D) 8l E) 134
16. Inlnturand 4 belitoare vei obline numele
fetitei.Careesteacesta?
4lNl-l aE l- F q l-lNl DlEl- l
N
,) FINH
17. I-am construit surioarei mele o jucdrie astfel: irrtr-o mingiu!5 de plas-
tic am introdus 2 mingiule de plastic care conlineau fiecare cate 3 mingiu,te
de plastic care con(ineau, la rdndul lor, cate 4 mingiute de plastic. Cdte
mingiute am folosit?
A) 33 B) 3s c) 10 D) 12 B) 24
18. VeveriJaRila ii spune ariciului: ,,Daci a$ fi cules de trei ori mai multe
ghinde decat am cules, at fi atul.fct 24 mai mulle decat am acum,.. Cate
ghinde a cules?
A) 48 B) 24 c) 42 D) 12 E) 36
19. CAte numere corespund desc erii uirndtoare; ,,Sunt un numdr par de
doud cifre. Daci mi se inverseazdcifrele. dman tot un numir Dar de doui
cilre"?
A) 4 B) 40 C) Itnposibilde afat. D) 16 E) 20
20. Anul trccut, suma vdrstelor celor 8 membri ai familiei mele era 97 de
ani. Arul viitor, suma varstelor qoastre va fi:
A) 89 ahi B) 93 ani C) 90 ani D) 105 ani E) 113ani
21. Care iepuraq ajunge la morcovi?

"* "'&
"S,#i,
'h
22. Vrajitoareacearea are 4921508ani. Fiind intrebati de Prasleacel
Voinic ce varstdare,ea a eliminatpat! cifte pentrua pdrcacat mai ta.nere
posibil. Ce cifre a eliminat pentrua obtine ceamai mici varsta?
A) 4, 9, 2, 1 R) 4, 2, 1, 0 C) 1, 5,0, 8
D) 4,9,2,5 E )1,9,s,8

23. Obs€rvdrclatia dinhe numere! Ce numir trebuie scds in spa{iul

"r@ &-
1519
-z 4/
F,eb
(rar
\ l-
A) t2 B) 19 c)3 D) 14 E) 24

24. Reconstituilifigura! in ce ordinetrebuiea$ezate


cartonaQel€?
A)AB G B )A B E C )A B F
DHF DHG DHG
I EC C I F I EC
D) AB F ,/A B G
DHC DHF
I EG C IE

tr-egenda
Coneus*lui*eangurut"
Mai demult, exista ui1 singur cangur Joarte
dettept. Da, chiar aSa! Unul singur:
VazAndcum stau lucrurile, el a plecat sd caute
pe altul ca el, dar a gdsit doar copii. I-a tnvdlat tainele
matematiciisi fdceau o data pe alr un concurs numit
,Cangurul". Celormai buni copii li s-a dat simbolictitlul
de ,,cd gura;i .
Asa s-a ndscuto tradilie: Concursul,,Ca gurul".
Clasa a IV-a
l. Vulpita Henny a pdns 9 pui, wlpila Dennya pdns cu 6 mai mulli, iax
vulpita Benny de 3 ori mai putini decatHenny $i Denny impreund.Cdli
pui a prins \,'ulpi,taBenny?
A)2 4 B) 1 2 C )8 D )5 E) 2
2. g este monedautilizatS pe planeta invecinatl. Rata de schimb este:
259 - 20 e:uro.DacA o geantdcostE30Q pe planetavecini, prelul ei ln
eufo este....
A) mai mult de 24 euro B) maipulin de 22 eurc C) 22 euro
D) 23 euro E) 24 euu
3. La stdndsunt 25 de oi gi capre. Dacd vinde 3 oi gi 2 capre, ciobanului ii
riman tot atetea oi cate capre. Cate capre avea inilial ciobarul?
A) 23 B) 22 C) 13 D) ls E) 12
4.Daclr Od:* ahrnciOOO*
d: O I 3 - 3-
; od dds
7 77 ?
A) 777 B) 999 C) 883 D) 1 0 E) 1221
5. $tefandepune500 000 lei la bancd.Pentrufiecare100000 lei, bancaii
adatgd,20 000 lei pe an. Ce sumi va aveain banci dupddoi arf?
A) 700000lei B) 600000lei C) 540000lei
D) 720000 lei E) 900 000lei
6. La serbareau participat inbe 26 qi 48 de copii. iflvitibarea a observat
ci poateimpi4i copiii in grupwi de cate4 persoaae,saude cite 5 persoane.
Cali copii au paxticipat la serbare?
A) 30 B) 39 C) 40 D) 14 E) 45

7. inlaturdnd vei obtinenu*.1" pl


J beLisoare |\ 11El
felitei. Care esreacesra? L ll-lll lL- ll
-ll
.4 lNll-l 4 E l-H q Flt\ll Dl=l-l 4l=ll\F
8. O ciocolatdcu alune conline 5 cubulele.369 de alune centaresc3 kg.
Cate ciocolate se oblin din 5 kg de alune, dacd fiecare cubule! con{ine
cate tlei alune?
A) 41 B) 40 C) 25 D) 22 E) 20

87
9. Pentru a stabili ce numir trebuie inscris in centrul
pAtatului, pdveqtecu atenfiecelelaltednduri pe orizontal
$i pe vefiical.Ce numdrlipsegte?
A) 11 B) t 0 C )2 D )t E) 23
10. Mamagi fiica au 26 ani, respectiv4 ani. Fiica va aveajumltate din
varstamamciei peste:
A) 15 ani B) 22 ani C) 11ani D) l8 ani
E) 16 ani
ll. La Marea thtrunirc a wdjitoarelo,. paxticipd toate .\,Tijitoarelea1ecixor
vaxstereprczintd numere de tlei cifre avirld produsul cifrelor 6. Daci qtim
ci in fiecare an s-a ndscut o singurA vr4itoare, cate wdjitoare pa icip6 la
intrunire?
A )2 B)3 c )6 D )9 E) t0
12. Andrei a aflat cA,in Lumeabasmelor,Fit Frumoscretteaintr-o lune
cat el in l0 luni. Dacds-aundscutamAndoiin aceeasizi. cdndAndrei va
avea 10 ani, cali ani va aveaFdt Frumosin ani pimenteni?
A) 10ani B) 100ani C) 12ani D) 120ani E) 1000ani
13. BrosculaPog face 5 sdrituri pentrua parcurgeo distanll pe care
iepura$ulBabbit o parcurgedin 3 sirituri, O sdrituri a iepuraquluiestcde
patru ori mai lungi decato sfuituri a veverileiHarrow.Catesiritud tebuie
sd tac6vevarilapentrua parcwgedistanlape careo parcurgebroascadin
10 sirituri?
A) 12 B) 16 c) 20 D) 24 E) t28
14. Dacd veverila Vivi ii dd veveri{ei Bibi 3 nuci din nucile ei, aceastava
avea cu 7 nuoi mai mult decat Vivi, iax dacd ii d.A4 nuci, aceastava avea
20 de nuci. Cate nuci are Vivi?
A) 7 B) t6 C) t5 D) 14 E) 24
15. Cinci copii mindnci 5 mere in 10 minute.Cdli copii vor m6nca30 de
mere in 20 de minute?
A) 6 B) 10 C) t2 D) 15 E)3

re.$*$=:oooor"i;g
S=loooorei;
g.g:,
A) 10 000 lei B) 20 000 lei C) i0 000 lei
D) 40 000 lei E) s0 000 lei

88
17. Albd ca Zdpada imparte 68 de mere celor 7 pitiai, Ea dd cete un mAr
piticilor, in urmdtoareaordine: primul, al doilea, ..., al Easelea,al
taptelea,
al $aselea, al cincilea,..., al doilea,primul, al doilea,al teilea, ... si asamai
depafie. Care pitic va primi aele mai multe mere?
A) primul B) al doilea C) al cincilea
D) al ;aselea E) al saptelea
18. In cdmali sunt 3 cutii cu compot de viqine, 2 cutii cu compot de cfte$e
qi 4 autii cu compot de mere, toate de aceea$iculoare si formi, dar fixl
etichete. Care este numirul minim de cutii ce trebuie deschiseoentru ca
printre ele sA fie sigur una de cireqe?
A)1 B) 2 C)3 D)7 E )8
19.Ana a comtruit un cub din cubulefede lenn (cu latura
de 4 cubulete),dar surioaraei 1-adirimat. Catecubulete
trebuiepusela loc Dentrua refacecubul?
A) 18 B) 26 C) 31 D) 28 E) 36

20. Edward,Susanneqi Therdsejoaci un joc nou de ci4i. Caftigdtorul


oblinc 3 puncte,cel de-aldoileaobline I punct,iar cel de-altreileanu
oblinenici unul. Dupdpatrujocuri Susannea obfinutpatru puncte,iax
Th6rdsetlei. Catejocuri a caqdgatEdward?
A) unul B) doud C) trei D) patru E) Imposibil .le aflaL
21. Pe tabli sunt scdsetrei rarduri de cifre. Suma
dintre cea mai din dreaptacifrd dinte cifrele 2566
cele mai din stangade pe fiecare rdnd, cifra cea 349r
4137
mai din stangadintre ciftele cele mai din dreapta
de pe fiecarerand, ceamai din stangacifri dintre cifrele celemai din
stargade pe fiecarerlnd ti ceamai din dreaptacifre dintrecifrelecele
mai din dreaptade pe fiecareland este:
A) 12 B) 15 c) t8 D) 20 E) sl
22, Dacd inlocuili pihd.telelecu ,,*" s211
,,x" in expresia
r1 2 I r I l E 3 1 2 I 1!1I3,
rezultatulmaximoblinuteste:
A) 37 B) 12 c) 15 D) t6 E) 36
23. FAt Frumostrage la linti. ln cdte
moduri poate ob\ine 29 de puncte din
5 trageri?
A)1
D) 5
R)2
E)6
c )4 \-r@
\ N\

89
24. Miha| Cristi Si Iuliar sunt colegi in aceeas,iechipd de folbal. Suma
numerelor de pe tricourile lui Mihai 9i Cristi este 15, iar a celor de pe
tricoudle lui Mihai si Iulian este 10. Dacd suma numerelor de pe tricourile
celor trei beieli este 17, ce numir are Iulian pe tricou?
A)7 B)2 c )8 D )9 E) Imposibil de aflaL

Rispunsuri - probi de baraj 2005


m III IV w
I c 13 I c 13 D
, D t4 c , E t4 c
3 E l5 D .l l5 D
4 E l6 4 16 B
5 B t7 5 D t7 D
6 D 18 D 6 c 18 E
7 B 19 D 7 E t9 c
8 C m E 8 20 C
9 D 2l E 9 2l B
10 C D t0 D D
11 B 23 E 11 D tt E
12 24 E t2 B 24 B

Indicalii - probi de baraj 2005


Clasa a III-a
1. 18 10: 8. Rdspuns:C.
3. GeryAxite$i albiDutelocuiescimpreutrdin cesu{ecu trumereavandcifra sutelor 6
$i cifra uniteflor 3, adice603, 613, 623, ...,693. in total sunt l0 cdsute.-R.isrrrr..
E.
4, Cei 8 elevi au impreulli 8 creioane,cei 5 elevi au impreund 15 qeioane, deci au
mai rdmas39 - 8 - 15 : 16 qeioatre pe carele au restul de 16 : 2 : 8 elevi. ln cbsd
sunt8+5+8:21 elevi.Rdspuns: E.
s.s 1 : 4 : 2 . 2; ll - 5 - 6 : 2 . 3; t9 - tt : 8 : 2 . 4; 29 19: l0:2 . 5; urme^zd
4l - 29 = 12 = 2. 6. Rdspl'hs:B.
6. Cumpdrdtudle Elsei au costat2 - 5000 + 4-7000:38000 lei. Ea a Drimit r€st
50000- 18000 12 000 lei. Rdrynns:D
7. Sunt 16 petechi de pantofi maro, deci pantofi albi $i neg sunt 58 16 = 42
perechi(21 perechide panrofialbi $i 2l de perechipanrolinegril. Rdspuns: B.
8. Inainrede a douaoprireerau'rnmicrobuT3 + 7 J j persoane. iar inainlede
prirnaoprfre erauin microbuz7 | 3 - 2 - 8. Deci iniqialerau8 persoatre in masine.
Rdspuns:C.
90
9. 14 petmte Si 8 &eptunghiuri, deci 22 pafulatere. Rdspans:D.
10. De la ora 2323la ora 2400sunt 37 de minute,iar de la om 24oola ora 2r, sunt
2 . 60 + 22: 142minute.in total sunt 179de mnlub. Rdspuns:C.
11.Dace2 + O + O = 8, atunciO = 3.-Reisprrs..
r.
12, In timp ce uriagul fecea I pas, culiver f5cea 5 pa$i, deci ln timp ce u aqul a
fecut 42 de pa$i, culiver a fdcut 42 . 5 = 210 pagi. Rdspuns:A.
13. Operatia C) este cea corectS.Existd doud cazu : dacd, dupi deblocare,balanla
sli in echilibru insearnni ci puiul mai greu std hngi balan15,iar dacdbalantanu sti
in echilibru inseamnace puiul mai greu estepe talerul care coboaremai mult.
Rdspuns: C.
14, 103, 114,..., 169,deci sunt 7 numere.Rdspuns:C.
15. Dacd 217 de arbori nu suot tei, inseamneci sunt 321 - 217 = 104 tei. D^cd 181
de mbori nu sunta4ari,lnseamnici sunt321 187: 134 de a4ari. in concluzie,
sunt 83 d€ sdlcii. Riispuns:D.
16. E l-H. Rdspuns: B.
11.1 + 2 + 2. 3 + 2. 3. 4 = 33 mingiu{e. Rdspuks:A.
18. De doui ori numdrul de ghinde culeseinseamnd24, deci s-au cules 12 ghinde.
Rdspuns:D.
19. Numirul estefomat numai din cift€ paxene]rl.]Jle:22, 24,26, 28, 42, 44, 46, 48,
62. 64, 66, 68,82, 84, 86, 88, deci 16 numere.Rdsprn$ ,.
20. Anul acestasuma vantelor estecu 8 mai mare (fiecare membru al familiei are
1 an mai mult decatarul hecut), iar anul viitor sumavArstelorva fi cu 16 mai mare,
deci 113 ani. Rdspuns:E.
22. Cel mai mic nuhdr de trei cifte are cifra sutelor I qi cifra zecilor 0, deci se
elimini pfimele hei cifre Si cifra 5. Rdspuns:D.
23. Produsul celor dou6 nulnere este24, deci lipse$tenumdrul 24. Rdspuns:E.
. Rdspuns:E.

Chsa a fv-a
1. Hemy a prins 9 pui, Denny a prins 9 + 6 = 15 pui, iar Benny a prins (9 + 15) : 3 =
= 8 pui. Rdsprns.-c.
2.5@ 4 evo, de.i 309 :24 ewo.Rdsryns:E.
:
3, Dupe ce yinde 3 oi qi 2 capr€,ciobanului ii rArnan20 de animal€:
l0 oi $i l0 capr€.Deci, initial, el avea13 oi Fi 12 capre.Rdspuns:E.

91
.1.i*a ld - 7.decisi F3 rC-i. Rds p u lsA:.
I
5. Dup.apnmulaq SrefaD va a\eain bancasumade 500000 5 . 20 000= o0O000lei.
Dupi al doileaan, el va aveasumade 600 000 + 6 . 20 000 720 000 lei. Rdspuns:
D.
-
6. Numarulcuprinsinne26 si48.careseimpartesi la 4si la5.esle40.Rdspunr: E-
7. l-ll\H . Rdspuns:
E.
8, 1 kg de altmeconline 123 alune,deci 5 kg de alune contin 615 alune;atunci vor fi
615 : 3 = 205 cubulete. adica205 : 5 4l ciocojare. Rdryrrrr,,t.
9. Sumanumerelor de pe fiecaxerard sau coloand este 23. R,iisDuhs:A.
10. Astizi: f_-_-_r . peste x ani: 26
.=---.--\_
varstamamei varstamamei

A 414.
F--+-:'-- -+ - --: - -t
varstafiicei varstafiicei
Oblinem n - 26-4 2= 18. Rdsputls:D.
l1. Vanteb vdjitoarelorsunr 116,123,132,t61,213,231,312,321.6lt. Rdsputu: D.
12.Cind An&ei \a aveal0 ani. adica120 luni, Fal-Frumos va aveaI j00 luni.
adicaf00 ani. Rdspuns: B.
13. In timp ce broscutaface l0 serituri, iepuragulface 6 sfuitud, iar in timp ce
iepuraluffaceo sdrituri.ve\erita nebuiesa facA6 4 - 24 sariruri.Rtisouns: b.
14. DacaVivi i-ar fi dat lui Bibi 4 nuci.aceasta ar fr avur20 de nuci,deci Bibi are
16 nuci. Daci Vivi i-ar fi dat lui Bibi 3 nuci, aceastaat fi a.v,ut19 nuci si. deoarece
in acestcaz Bibi ar fi avut cu 7 nuci mai mulLdecarVivi, inseamnA cd Vili are
19 '7 = 12 tuci. Rdspurls:C.
15, Cinci copii mina.nci 5 mere ln l0 minute, deci ei vor menca 10 mere in 20 de
minute.Llsearnndqn30 de merevor fi mancateill 20 de minutede 15 copii. Rdspu,ls: D.

$:,ro ooo ooo ral,


aeci$+$i=
".,9 -S,-,S
:40 000lei. Rdspuns:
D.
",*,0
1 7 'rrtl v v v r v l t
o('6606g r-*"
o o 6 oo6
o {t (t {t o @ r-ere
o 6 {t 6 o
6 ooo6 o 68= 7 +6. l0+ l, decicelde-al
faseleapitic a primit cele mai
o 6(' o o o multe mere.
oo {t €t 6 O 6,nere Rdspuns:D.
(t I m6r

92
18. Dace deschidem8 cutii, chiar dacl printre ele vor fi toate cutiile cu compot de
vishe $i toate cutiile cu compot de mere, tot mai .emadeuna cu comDotde cfuese.
Ratpuns:E-
19, Cubul intreg conlinea4 . 4. 4:64 de cubulele,iat acum mai sunt 33 de
cubulele, deci lipsesc 31 de cubulete.Rdsprrs.- c.
20, Edward Susanne TherCse
jocul 1 3p 0p lp
jocul 2 3p lp 0p
jocul 3 3p 0p lp
jocul 4 0p 3p I p. Rdspws:C.
21. Cifra ceamai din dreaptadintre cifrele cele nlai din staDga
de pe fiecare rand este 3, iar cea mai din s6nga este4.
Cifra ceamai din starga dintre cifrele cele mai din dreapta
de pe fiecare land este 7, iar cea mai din dreaptaest€ l.
3 + 1 + 4 + 1 : 15.Rdspuns: B.
2 2.1E 2E I El E3 E 2E 1E I E 3:16.R d q t m sD. :
2 3,10+l 0 +7 + 1 + I :29; l 0+ I0+ 4+ 4+ | : 2 9 :
l0 + 7 + 7 + 4 + l:2 9, l 0 +7 + 4+4+ 4= 2 9 -
7+7 +7 + 4 + 4:29: 7 +7 +'l +7 + | :29. Rdspuns:
E.
24. !f,M,. + m.c , + nrr"rj-:17 $i fi.rei+m'ojd:15, deci n!,,r- = 2; dar nr.Mib,i
+
or.r.li- = 10, insearmi ci nr.M!. = 8. Rdspuns: C.

GSAGUBUL
" #ff StEg$i{fsfg
intr-un timp nuprea indepdrtaLla inceputulanului 1980,
regeleCangurIa Sidney,in Australia,a hotdrAtsd-Fitesteze
intr-unfel moderncangurasii.Astfel, a creat un nou tip de
joc, un testgrild, colectatct aj orul calctlatontlai.
Mai firziu, pietenii francezi au lansatti ih lara lor, si,ca
un omogiu adus aushalienilo4 au dat tamele jocului de
KangourouRepede,at vitezaluminiLacestconcurss-aexfins
ifi 26 de tdri ale EuroDei.
in prezent,copiiiiin acestelM, participahli la cona8,
onagiazdcangtas,ii australieni,ewopenisipe toli copiiilnfiii.

Cangara$ii sdtlrrdreni,
Robesca Mihqela, M*tttean A.lelild
2006
Claselea III-a qi a IV-a
l. Betty de eneazA$irul urmdtor de omuleti. Care urmeazd?

Y QO\Q/O
-/N T --T--
/\ /\ /\ /\

4Y ,))>Q,ao
o -f ,,/1.. u)\
/\ /\ ,,6\
2. Careesterezultatul calculului:
2x0x0x 6 + 2006?
A) 0 B) 2006 C) 2011 D) 2018 E) 4012
3. Catecubuleleau fostluaredin consftuclia/==V
ale lu r a te ?
A)4 Bts c )6 D )- E t8 , l l) /
4. Ziua de naQterea lui Kate a fost ied. Meine estejoi. Cdnd a fost ziua de
naqtere a lui Kate?
A) Marli B) Mierculi C) Joi D) SAhbdtd E) Lmi
5. Pe padea stangda shdzii principale clddirile sunt numerotateastfel:
l, 3, 5, ,.,, 19. Pe partea&eapti, clidiile suntnumerotateastfel:2, 4, 6, ...
14. CAteclSdiri sunt pe shada principald?
A)3 B) 16 c) t7 D) 18 E) 33
6. Punandsemnele ,, f" sau,,x" intreurmitoarele4 cifte: I 1 I l, care
lezultat nu poate fi ob,tinut?
A) l B )2 D) 4 E) s
7. La o masdpitrati pot sta4 persoane.
La serbares-auasezat7 meseDdtrate
unahngaalra.asrfelincelsii lormezeo masdlunga-dreprunghiulara. Cire
pe$oanesepot aqezala aceamas5?
A) 14 B) t6 C) 2t D) 24 E) 28
8. In portofel, Stan are o bancnotl de 5 eulo, o monedade 1 euro si o
moneddde 2 euro. Care dintre urmitoarele sume nu poate fi Dlatit6 de
Stan (fird sd schimbebanii)?
A) 3 eurc B) 4 euro C) 6 eulo D) Z euro E) 8 euro

94
9. Intre doud oraqe,A qi B, existi 4 drumuri diferite. Care este cel
scut drum?
tl tt_ .]11 i rrrrri rl
,-t,L;lYB,;ry\. crrrqnrLPor-p
'-H Al-. j
-4-=
E) suntegale
-
10. RILA este cel mai mic numir de 4 cifre in care literele diferite
reprezinHcifte difedte. Atunci RALI este:
A) 1234 B) 1023 C) 1132 D) 1320 E) 1342
11. Numerele din desenreprezintdprelul biletelor de tren dintre cele 6
oragevecine.Petervrea sAajungddin A in B, pbtind cat mai pulin posibil.
Care estepretul cel mai mic pe care tebuie sdl pllteascd?

A) 90 B) 100 c) 1t0 D) r80 E) 200

12. $asenumeresulrt scrisepe 6 cardufi, ca in figurd. Care este cel mai


mic numir pe care il poli obline aliturend cardudle?

@EEt r @E
A) 1234567890 B) 1023156789 C) 3097563241
D) 2309415687 E) 2309415678
13. 6 greutdti(lg, 29,39,49, 5g 9i 69) sunt a$ezatein trei cutii, cete
2 greutili in fiecare cutie. GreutS{ile din prima cutie au impreund 9g, iar
cele din a doua cutie centdresc8g. Ce greutiti sunt in a treia cutie?
A) 59 9i 2s B) 6g r-i ]s C) 39 ti ]s D) 49 $i 2s E) 4s;i 3s
14. Ivo joacd ,'Da s". E1 aruncdla {intd cu 10 sdge{i.pentru fiecarc sageati
carea nimerit cenhul, mai are dreptul la doud anmciri. Ivo a aruncatla tinti
de 20 de ori. De cdreori a lovil c€ntrull
A) de 6 o/i B) de 8 ori C) de l0 o/i D) de 5 ofi B) de 4 ori
15. Sumacifrelor anului 2006 este8. Cef ani din secolul2l (inhe 2000 si
2099) au aceastdproprietate?
A) 6 B) 7 c )8 D)9 E) 10

95
16. Poli si roteqtiurmdtoarele piesede puzzle,
daxnu ai voie sdle tai sausi le indoi. Caredintre
ele nu a fost folosild in Duzzle-ulaleturat?
B) a _LT
c)T__]
[-
D)-
nL1 E) t-l
- l- t-
|

-
17. Patru vribii stau pe gard, Numele lor sunt Dana, Hana, Lena Si Zdena.
Dana std exact la mijlocul distantei dinhe Hana $i Lena, Distanla dinhe
Hana qi Dana esteaceeas,i cu distarla dintre Lena qi Zdena.Dana std la
4 metri de Zdena. La ce distanli de ZdeLa std }{ana?
A)s n B) 6 ,t C )7 m D )8m E) 9n
18. Jobnconstruiegte casteledin cirJi de joc. in desensunt
preze[lale castelecu unul, doui 9i hei etaje.o"A
cate cfuti de joc are nevoiepentru a construi
astfelde castelcu 4 etaie?
*l\
A) 23 B) 24 c) 25
D) 26 E) 27

19. Constructia din figurn este formatS din l0 cubulele.


Romana pictat inheagaconshuctie,inclusiv baza sa. Cate
fefe de cub a pictat?
A) 18 B) 24 C) 30 D) 36 E) 42

20. hena, Ann, Kate, Olga gi Elena locuiescin aceeaqiclddire: doui fete
locuiesc la primul etaj, iar trei dintre ele la al doilea etaj. Olga locuiegte la
alt etaj fa15de Katc gi Elena. Ann locuieqte la alt etaj fa.tade hena si Kate.
Cine locuiestela primul elaj?
A) Kateli Elena B) Irena,i Elena C) Irena,i Olga
D) Ire a li Kate E) Ann;i Olga

96
ffi:
21. Cangurulinta in clidire. El traver-
seazdnumaicamerele riunghiulare.Pe
c€ ie$ircpfuise$ieclidtuea?
A )a
B )b
c )c
D)d
E )e

22. Monqtrii $i monstruletiiiau parte la Olimpiada 2006,in total


10 participan,ti.
Fiecaremorstru are 6 maini $i fiecaremonstrule!are
4 maini. Catemaini ar puteaaveaimpreundtoli participantii?
A) 27 B) 20 c) 35 D) 34 E) 44
23. Unele luni au cAte 5 zile de ,,luni". Aceste luni nu pot avea:
A) 5 zilede,,sambdtd"B) 5 zilede ,,dumhicd"
C) 5 zilede,na4i D) 5 zilede,,miercri" E) 5 zilede,,joi"

24. Vom scrie in fieaar€pitl61e1una din cifrele 1,2 sau


3. Ele se asazdastfel incdt pe fiecare rand saucoloandsi
fie scdsetoat€ cele trei cifte. in pihilelut din stAngasus
este cifra l. CAte careuri difgrite putem completa?
A )2 B) 3 C )4 D )s E )8

Rdspunsuri- 2006
III.Iv Itr-W III-IV
I D 9 E t7 B
, B t0 D 18 D
D 1l t9 D
4 t2 D 20 E
5 c l3 c 2l E
6 E t4 D E
7 B 15 B tl E
8 B t6 C ?A C

Indicatii - 2006
Clasele a III-a qi a IV-a
3. Conshucliaaveainilial 3 3 . 2: 18 cubud Si au remas ll ctftttti. Rdspuns:D.
.
5. Pe stradi sunt l5 clddiri numerotatede la 1 la 15 $i incd dou6, numerotatecu
l'7 $r 19. Rdspuns:C.
97
6 . 1 : l xl x1xl:
2 : l xl + l xl ;
3 = lxl+1 +l:
4 - I +I+ |+L Ra tspuhs:E .
7. La meseledin capit vor sta cete 3 pe$oane, iar la celelalte, cate 2 persoane.iD
total, la masalungi vor sla 5 . 2 + 2 . 3 = 16 persoane.Rdspuns:B.
& 3 ewo : 1 euro+ 2 euro;6 euro: 5 euro+ 1 euro;? euro= 5 elllo + 2 erro;
8 erro:5 euro+ 1 e'$o +2 ewo.Rdspuns:B.
10. RILA : 1023;RAI,I : 1320.Rdspuns:D.
11.20 + l0 + 30 + 20 + l0 - 90.Rdspuns:A.
t2. 2 309 4 l 5 68 1 + 2309415687. Rdspuns: D.
13. Toategreutdtile au, in total,2lg. Gr€ute1iledin a treia cutie au impreuni
2lg- 9g 8e- 4e. deci sunt celede lg si 39. Riispuns:C.
14. Ivo a aruncatla titrtd, pe bngd cele l0 segef iniliale, de incd l0 ori, deci a
nimerit cenhul de l0 : 2 - 5 o'i. Rdspuns:D.
15. Primele doui cifre ale anului sunt 2 $i 0, deci sumaultimelor doui cifre este6;
acesteproprietiti le au anii 2006, 2060,2015, 2051, 2024, 2042, 2033.Rdspuns:B.

22
Rdspldts: B.
Dana Lena Zdena
19. ln afad de cele l8 fele vizibile in desen,au mai fost pictate incn 6 . 3 = 18 fe!e.
In total au fost pictatel8 + l8:36 fet€.R.i'sprr-.D.
20, Kate, Elena gi Irena locuiescla acelasietaj, al doilea, iar Ann $i Olga locuiescla
p mul etaj. -Rdsp!rrr..i.
22. Pot avea impreundun nuftdr de maini cuprins intre 40 (dac6 ar fi numai
motrstruleli) si 60 {dacaar fi numaimongtril.dici 44 de maini(8 monsnuleti si
2 mon$tri). R.hprrr. t.
23. Dacd luna are 5 ,,luni" qi iDcepecu ,,luni", pot fi 5 ,,ma4i.. qi 5 ,,miercuri,..
Daci luna are 5 ,,luni" ;i ilcepe cu ,duminici.,, pot fi 5 ,dumidci.. si 5 ,,maxti.,.
Dacalunaare5..luni" si incepecu ..sambAl]i'- pot fi 5 ..sambeG..si 5 ,duminica-.
Deci, dacd luna axe5 ,,luni", nu pot fi 5 ,joi.. sau 5 ,,vineri...R.i'rpard..t.
24. Careulpoareli compleratcu cifra I 'rDdouamoduri:
rITl
lll
t'l T-]"tn conLinuare.
I lsa u | | lll. careulp o a t ef i c o mp le hat s t f e l:
fT_E tTiI_I
f,f,F f'IFl FT:ITFTttZ
R'SPUNS
C
ftH ffi HiIEEH

98
Probidebaraj -2006
Clasele a III-a fi a IV-a
1. Penhu a se cartiri, Guliver pune pe celilalt taler al balantei l0 pitici,
cdntdrind fiecare cate 5 kg $i incd o greutate de 100 kg. Ce greutate are
Guliver?
A) 50 kg B) t50 ks C) ll0 kg D) 600ks E) 105kg
2. Andrei are 7 lei, bani suficienti numai pentru 3 stilouri. DacA ar mai
avea 1 leu, banii i-ar ajunge pentru a cumpdxaexact 4 stilouri. Ca_tilei va
primi rest, dupd ce cumpari cele 3 stiloud?
A) 1 leu B) 2lei C) 3lei D) 4lei E) 5lei
3. Numirul furnicilor dintr-un muquroi are urmdtoarea
propdetate:este cel mai mic numir de 4 cifre care nu
are cifre care sA se rcpete. Cate furnici sunt?
A) 1000 B) 999 C) 1234 D) t021 E) 1023
ils.
4. Care dinhe urmdtoarele figud nu poate fi oblitrutd
G]l tI4
din urmitoarele Datru oiese identice?
ilil u lli
f-h,"+j
ffi
li|iiiiil,lt lntilil
Ii I

D) E)

5, Tom qi Alin au impreuni 50 lei. Dupi trci zile, Tom a cheltuitjumitate


din baniilui. $tiindcAel a avutcu l0 lei maimult decatAlin, catibad mai
are acumTom?
A) l0 lei B) 15 lei C) 25 lei D) 30 lei
E) 20 lei
6. Mihai qi Ana au impreund anul acesta15 ani, iar Ana qi Georgevor
aveaarul viitor impreundtot 15 ani. CAli ani are fiecare copil, dacd cei
tlei au impreund 20 de ani?
4) Mihai - ani, Ana 8 a i. Geotge 5 ani
Rt ll|ihai 5 ani. A a l0 ani. Georgc 5 ani
C) Mihai 8 ani. Ana 7 a i. GPotge5 ani
D) Mihai I0 ani. Ana 5 ani. George 5 ani
E) Mihai 3 anL Ana 12 a i, Geotge 5 ani
99
7. Inh-un cog slrnt 45 de fructe. DacA bunica de fiecirui neDotcete I mix.
2 pereSi 4 prune.iar ei ii ramdn3 frucle in co9.cigi nepotjare?
A) 5 8)6 c )7 D )4 E) t0
8. Doi melci participi la o cursd care incepela ora 1100.Fiecaremelc a
notat pe cochilie cate minute a mers qi cate secundes-a odihnit. La ce ori
a terminat cr[sa melcul care a aa$tigat?

A) 11'3 B) 11' C) 1144 D) 111' E) 1t3o


9. In clasamea sunt inhe 20 9i 25 de elevi. La serbare,doamnainv5litoare
ne-a grupat cate 2, iar dupSce am plecat eu, i-a gmpat pe colegii mei cate
3. Cati elevi suntemin chsi?
A) 19 B) 20 c) 21 D) 22 E) 21
10. Intr-un copacsunt47 de ciod $i porumbei.Au mai venit inci 12 ciori
$i 15 porumbei.Acum numirul porumbeiloresteegalcu cel al aiorilor
Cateciori emuinitial in copac?
A) t2 B) 25 c) 37 D) 49 E) 52
11. Marele pdsfuoiArthur iube$tedulciudle foarte
mult. El a cumpdrat4 prdjitud; cu marmeladi(M),
cu afine (A), cu ldmAie(L) qi cu dulceald(D) qi
le-a a9€zatpe raft, una 16ngialta. M estein stanga
lui L, D estevecinadin &eaptaa lui A; ceamai din
dreaptanu esteL. in ce ordine sulrt asezate?
A)ALMD B)DALM C) LADM D) MLAD E) DML4

100
12. iu figura urmdtoaresunt reprezentatedistanteledintre caselecelor
pahu pricteni, Anton, Berta, Cristi gi Diana qi drumurile existenteintre
ele. Ei se hotarascsa se intalneasci in locuintala caretoli ajungcel mai
repede. La care dintre ei se vor intAlni?

A) la Anton B) la Berta C) la Clisti D) la Diana


E) Existd doud locuinle cu aceastd proprietate.

13. Ana are doui sulori. Una are 19 ani, cealalti cu 5 ani mai putin, iar
Ana arc cat au alut amdadoui la un loc in urmi cu 5 ani. Cati ari are Ana?
A) 21 B) 21 C) 23 D) 22 E) 28
14. Mircla are in pusculild 1101ei,iar Mihai are in pugculi{alui 20 lei. in
timp ce Mihai adaugi zilnic in pu$culita 1ui cete 5 lei, Mirela cheltuieste
zilnic cate l0 lei din pusculitasa. DupAcatezile vor aveasumeeqale?
4)e Bt 8 C )6 D )5 D4
15. Din clasamea, la concursulCangurulau partiaipat5 copii. Andrei a
ob,tinutpulctajul maxim, la distanF de 36 p de Filip. Daniel s-a clasatla
20 p fafi de ultimul punctaj, al 1ui Eugen. Ce punctaj a obtinut Mihai,
dacdpunctajelecelor 5 copii au fost: 79 p, 99 p, 126p,90 p si 82 p?
A) 79p B)99p C ) t2 6 p D )9 0 p E) 82p
16. Ralitza qi Simonaparticipi la un concursde alergdri.Simona,degi a
plecat ultima, a depi$it 20 de concuren{i,inclusiv pe Ralitza. Ralitza a
terminat cursa a $asea,dar dupd Simona. Ttei pafticipanti au terminat cursa
intre Ralitza ti Simona.Cali concurenliau participat?
A) 23 B) 22 c) 25 D) 27 E) 2l

17. Cate opera{ii difedte, corecte,poli obline inlocuind ,,*" cu cifre (nu
treapdratac€lea$i)?
2+ -* * =1
A)s B)9 c )7 D ) t0 E)

101
18. Cotcodi{a are oud in 3 cuibare. ln primul cuibar sunt
5 oua, in al doilea sunt cu 2 mai pu,tine,iax in al treilea
sunt jumdtate din cate oui sunt in total. Cate ou6 are
Cotcodi,ta?
A)8 B) 16 C) 11 D) 22 E) 12

19, Andreeacitegte,,Cinci saptdmaniin balon" de JulesVem€, care are


254 de pagni. In fiecare zi ea citeste de doui ori mai mult decat in ziua
anterioar5.Dacd in prima zi a citit doud pagini, in cat timp va termina de
citit caftea?
A) 1 sdpfimAnd B) 2 sdptdmani C) 3 siiptdmani
D) 4 sdptdmani E) 5 sdpfiruini

20. Am 10 lumdndri, iar fiecare arde 5 minute. Daci le


aprind la un inteNal de un minut una de alta, la cat timp
se va stinge ultima lumarare fali de momentul in care se
stingeprima?
A) 50 minute B) l0 ntinute C) 10 ninute
D) 15 minute E) 9 minute

21. Sumacifrclor din data naqtedi lui Victor (zi, luni, an) este 30. Carc
estedata nagtedi sale, dacd qtim ad s-a niscut vara, la inceputul lunii si
are mai putin de 30 de ani?
A) 05.07.1980 B) 09.03.1980 c) 18.07.1904
D) 17.03.1940 E) 04.12.1985

22. Albd,ca Z6,padapleaciLla drum impreundcu Piticul l La jumltatea


dumului il intahescpe Piticul 2 Ei pornescimpreuni mai departe.Au
mai parcursjumltate din drumul rdmasqi s-auintahit cu piticul 3. Dupi
incao jumdrare din drumulramasl-auintalnitsi pe piticul4 li. afa mai
departe,pant l-au intalnit qi pe Piticul 7. Cu to,tiiau paxcursdrumuldmas,
de 10 m. Careera lungimeadrumului?
A) 2 0 n B) 320n C)640n D) 80 n E) 160 n

c,
H
102
23. Catep6trateexistdpe fetelecubului?(Toatefe,telesunt
identice.)
A) 24 B) t2 C) t5 D) 16 E) 30
24. Andreeaare cu 27 de bomboanemai mult decdtMihai si cu 18 bom-
boanemai mull decerDan.Catebomboane hebuiesd Ie deaAndreealui
Mihai qi lui Dar, penhu ca toli trei sd aibd acelaqinumdrde bomboane?
A )2 R) 6 c )8 D) 15 E) 9

Rispunsuri - prob[ de baraj 2006


III-IV m-Iv
I B l3 c
, t4 c
3 E 15 E
4 E l6 B
B t7 D
6 18 B
7 B t9
8 B 20
9 D 2l
10 B C
11 D tl E
t2 24 D

Indica{ii - probi de baraj 2006


Clasele a III-a !i a IV-a
l. Greutatealui Guliver estede l0 5 + 100 : 150 kg. Rdspuns:B.
2. Dace 4 stiloud costd 8 lei, atunci I stilou cost; 2 lei, deci 3 stilouri co$e 6 lei
Rdspuns:A.

' ,*!mk, *tlllilr,^


mnnrhnllild
WIP*1rw--
lnni I tm ffi W Wltr#lllilll
""'lllllllf Wllt 'lllt "''lllllllllll
'flllllllllllllll
Lllllil lnmlll wlnnmrmth
Rdspuns:E.
5- Inifial Tom a avut 30 lei ti Alin, 20 lei. Dupd ce a cheltuit jumetat€ din banii lui,
Tom mai are 15lei. Rdspuns:B.

103
6, Mihai Fi Ana au imFeunA 15 ani, iar Ana qi Georgeau impreuti 13 ani. Atunci,
adurlandde doud ori verstaAnei cu verstalui Mihai si cu varsta lui Georse obtinem
28 ani. Cum impreunacei rrei copii au 20 ani, inseamnacd djferentade g ani esre
date de va$ta Anei care s-a adunat de doud ori. in concluzie, Mihai are 7 ani. iar
Ceorgeare 5 ani.Rdspuns:A.
7. Fiecare nepot prime$te cete 7 fiucte, iax bunica impaxte nepotilor 42 de fructe.
Inseamni cd bunica are 6 nepoli. Rdspuhs:B.
8. Primul melc a mers: 28 min 9i 240 sec, adici 32 minute. Al doilea melc a mers:
,14min Si 180 sec, adic6 47 minute. tR.ispunr:B.
9. Dacdin chse ax fi fost 20 de copii, dup5plecareamea ax fi rdmas 19, carenu pot
ti grupaliin grupede cateJ copii.
Ddci h clasdar fi fost 24 de copii, dupd plecareamea ax fi rdmas23, care nu pot fi
grupa{i in glup€ de cate 3 copii.
Deci iD clasdsunt 22 de copii, iar dupi plecareamea au rAmas2l de copii, carepot
li gupa.ti in grupe de cate 3 copii. Rdspuns:D.
10.ln final,pe gardsunt47 + 12 + 15 :'14 de pisiri, adici 37 ciori si 37 porumbei.
Deci initiafau fosl l? 12- 25 ciori si 37 15 - 22 porumbei.Rrirplzi B.
12, Anton l0kn Diana Diana 10km Atrton
Anton 12km Cristi: Diana 14 km Befia
Anton llkm Berta Diana 13km Cristi
C sti 13l:ln Diana Berta ll km Anton
Cristi 12 km Anton ; Berta 14 km Diana
Cristi 12km Berta Berta 12 km Cristi
Cei patru prieteni se vor intahi b Anton. Rdspuns:A.
13. O sori are 19 ani, cealalteare 14 ani, iar Ana are 14 + g 23 anl. Rdspuns: C.
-
14. Diferenla dinfte sumele din puqculiti este de 90 lei, iar diferenta dinhe ele se
diminueazecu 15 lei in fiecarezi. Deci sum€l€din puqculitdvor ajungeialentice
dupe90 : 15 :6 zile.Rdspuns:C.
1s . 1 9 p 99p l26p 90p 82 p
Eugen Daniel Andrei Filip Mihai Risouns:E.
16. Cum Ralilzaa lenninatcursau surau.i"|- iDtreRalit,/a,i Stmonaeraulrei
participanli,inseamnicd Simonaa telmillat cursaa doua.Daci Simona.
olecdnd
ultima.a depasit20 de paflicipand. atuncila cursAau luatparte22 de panicipan;i.
Rdspuns:B.
l7^.20 19 l. 21 20 ti 22 - 2 t - I. ....2s 28 _ t. Rdspunt. D.
,
18. tn primul cuibarsunr5 oua.in al doileasutrlJ ou4 iar in al reilea
sunl g oud
oumihte din cate oud sunt ln total, deci cate oud sunt in prirneledoud coquri)_
Rdspuns:B.
19. 254 = 2 + 4 + I + t6 + 32 + 64 + 128.Rdspuns: A.
21. 09.03.1980 - nu e vara; 18.07.1904 valstamai marede 30 ani; 17.08.1940 _
varsh mai marede 30 ani; 04.12.19g5 ) e \ara. Rd.spuns: A.
to4
640m Rdspuns:C.
4320rn
'.
'4 1 6 0 m
.P4_.,so.
C+ 40m
P6 c l 2 0 m
p7H 10ln

23. Pe fiecare fafi a cubului exis16cete 5 pitrate:

ffiffiffiruffi
Rdspuns:E.

24.M r h ar \.^.
) l2 bomboane
Andreea r 27
' '{
lJ bomboane
Dan x .t ^
-1
Surylusulde 27 + 9 : 36 de bomboaneil vom impi4i la 3 $i obtinem 12 bomboane.
Deci Dan trebuie se mai p meascdde la Andreea3 bomboane,iar Mihai. tot de la
Andreea, 12 bomboane.Deci Andreeatrebuie sd dea 12 + 3 = 15 bomboane.
Rdsputrs:D.

Unloc nu|nitllllNUl{E
Era 27 ianie, o zi caldd lnsoritd, cdnd eu lmpreundcu ab 6 cdngurasi e
indreptdmspre Tabdra Poiana Pinului. Am ajuns cu tolii aici.
Am simlit cd verdelei deasdo pitdturd de artd, o picdturd dejoc, o picdturd
de bund dispozilie;i 320 de picdtui de duiotie si wselie intr-un spaliu cum
nu se poate mai resfta s. Coroanelefalnicilor copaci miirginescalbastrul
luminosal celului; gdldgia |ocilor de copil contureazdzilele i sorite care
trec precampurtate de rAnL Evenimentelene rdmAn t r flet subJorma un i
buchetde se timentein carc stau rdvdtiteprecumflorile sdlbatice,emotiite
concurenlilor, calmul pddurii, veseliajocului Ei tristelea plecdrii.
Diminelile, totrul distracliei e dat depdsdrelelecarc stau ascu se intre frunz-e
sau intre frrele tnrourate de iarbd. Nop,tile trcc linistite, Iwdluite tn mistex
Feliuta de lund destdinuiedoar cAkra dintre secreteleascu se lfi spatelebeznei.
De pe cer te privesc puzdeie de luminile purtdnil pe umeri serenadeletocilor
noptii, greielasii.
Pkcarea ne lasd tuturor in suflet un gol presdrat cu afifutiri de ne itat!
Attdra Sdlcudea , Muret

105
2007
Claselea III-a qi a IV-a
l. Zip, meryede acasila gcoald,
pe un drumcatmai scufigi punenumere
in coqulsdu.Carenumerear puteafi in coqatuncic6ndajungela Ecoali?
A"
ttl A
A ) I,2 ti 4 B) 1,2ti5 C)2,3;i5 D)t , S S i6 E )2 , 3 q i4

2. C&e lnereaomuneau auvintele:CANGURULsi MAIEMATICA?


A) 1 B) 2 c)3 D)5 E) 18

3. Ce figuri are cel mai mare numir de pdtrdtete?

,,fu rfu "fo ,,fuc',fu


€€&€qf,
4. Pe parteadreapti a unei alei sunt9 felinare.Distanladintrc fiecaredoui
felinarealdturateestede 8 metri. Johna aleryatpe alee,de la pdmul felinar
pAndla ultimut.Ca,timetri a alergatJohn?
A) 4E R) s6 c) 64 D) 72 E) 80
5. Un seif se deschideformdnd rm cod din 3 cifte diferile. Codul este for-
mat doaxdin ciftele l, 3 qi 5. Daci nu imi mai amintesccodul, catecombinatii
trebuiesA incercpentru a deschideseiful?
A)2 B)3 c )4 D)5 E) 6
6. Ce numdr se afli pe norigorul negru, astfel incat rezultatul ooeratiei sA
fie corecr?

l-:*fl\-!*f-\-!'fN
A) 1 B)3 c )5 D)8 E) t]
7. Ca te sle 4 ,4 t 4-4 r4,4 4,4=?
A) 32 B) 444 C) 48 D) 567 E) 144
106
8. La un meci de hochei, fiecare go1 a fost iffegistat printr-o liDiuti. La
final. tabelade scor arati astfel:
echipal: echipa2:

XXXXI X X XXT
Care estediferen{ade scor inte cele doui echipe?
A )t B) 3 C )4 D )s E) 7
9. Gigel qi Olgula au notat cu cate o liniuld fiecare timbru pus in clasor,
astlel:
Gigel: XX X N Otgula: llfJtll.llltJ1l
I
Catetimhe au ei in total?
A)9 B) 11 c) 23 D) 43 E) 47
10. Care dintre gimdle de semnede mai jos nu conduc la r€zultatul inscris?
5 E 5 n 5E 5= l0
.4tr,8,E B/tr,tr,E q E,E , E
2E,E,E 4tr,E1,tr
11. Betty scde un numdxmai mare decat 2O07.cate are aceeagisuml a
cifrelor ca qi 2007. Care este cel mai mic numdr pe care il poate scrie
Betty?
A) 1008 B) 2016 c) 2t15 D) 2008 E) 2070
12. Victor este cu 3 cm mai scund decdt Dan, dar cu 5 cm mai inalt decat
Iu1ia. Ce diferentd de inillime este inte Dar gi Iulia?
A) .2 B) 3 c)s D) E E) Nu sepoate afla.
13. Pdtratul aliturat se completeaz[cu cifrele l, 2 Ei 3. Pe
fiecare rdnd qi pe fiecarc coloani trebuie sA apari toate aceste
cifte. Ce cifri poate fi pusd in locul semnului ,,*"?
A)1 B) 2 c)3
D) Oricare doud dintre ele. E) Condilia nu poatefr tndeplinitd

14,Un cangurface4 sarituriin 6 secunde.


in cdt timp face l0 sarinrri?
A) 10 secunde B) 12 saunde C) 15 secunde
D) 18 secunde E) 20 secu de
15. Bazil, care est€mai mare decatPete cu un an qi o zi, s-a ndscutpe
I iaruarie 2002. Care este datanaqtedilui Pete?
A) 2 ianuarie2003 B) 2 ianuarie2001
C) 31 decembrie2000 D) 3l decembrie2002
E) 3l decembrie2003
107
16. Peter a scds lm numir de o cifri, apoi a mai scris o cifri in &eapta lui.
A adunat 19 la numirul ob{inut gi !a dat 72. Ce numix a scds p;ter la
inceput?
A)2 B)3 c)5 D )7 E) 9
17. Romain,Fabien,Lisa,Jennifergi Adriens-aualiniatla ora de spot.
Romain estedupdLisa. Fabienesteinaintealui Romainsi imediat duod
Jennifer.
Jerurifer
esteinainteaLisei.dar nu esleprima.AI cdteleaeste
Adrien?
A) prithul B) al doilea C) al treilea D) at patrulea E) at cincilea
18. Alina are 5 lei. Ea wea si cumpere cinci caiete, fiecare de g0 de bani
Si cat mai multe creioane,fiecare de 30 de bani. Cate creioane Doate
cumpdra?
A) Nici unul, deoarecenu ti aju g ba ii. B) 4
c)3 D)2 E )1
19. Un cub cu lungimeamuchiei de 3 cm estevopsit in
inhegime cu culoareagri. Cubul este tiiat in cubulete.
fiecarecu muchiade I cm. Cdtedin aceslecubuletevor
avea exact doud fele vopsite in gd?
A)4 B) 6 c)8 D) 10 E) 12
20.Careestepiesacaresepoaleimbinacu ceahasurard,
asrfei gg
incdtsdseobrinao piesade fonnddreprunghiularii?
ffi
o'= tF--, t'-F
'' , , ,'' tfrl &
n-trf fi +H
tt tt ttl Ll
- r li- r ] ffi+t
21. Ceasuldigital aratdfF0trl. Cat de repedevor apirea din nou pe
ecranulceasuluiacestepahu cifre?
A) tn I o,e 20 min B) in 6 ore C) in 2 ore
D) in 63 min E) in 24 orc

22. Bob arecatevacubulelecu muchiade I dm. El le a$aze


intr-un de formaunui cub,av6ndmuchiade 3 dm,
-acvaxiu
ca ir figurd. Cdte cuburi ii mai trebuie ca si urnple
acvariul?
A )7 B) 9 c )17 D )21 E )2 7
108
23. Bordulunei malini arati 15951km. pestecati km bordulmasiniiva
arala.primadate.un alr numarcarenu se schimbd dacaestecitit de Ia
dreaptala stanga?
A) 100lon B) II0 kn C) 210hn D) 16061km E) j0t0 tan
24, Din fiecare colt al unui drephmghi cu lungimea de 15 cm si litimea de
9 cm se taie cate un pitrdtel avandperimeud de 8 cm. Care estepedmetrul
figurii rimase?
A) 48 cn B) 40 cn C) 32 cn D) 80 cn E) t6 cm
25. Locurile dintr-un carusel sunt numerotatein ordine: 1, 2, 3 si asa mai
depate. Sodn std pe locul cu numiml 11, chiaxin partea opusi Maxiei,
care sti pe locul cu numdrul 4. CAte locuri sunt in caxusel?
A) t2 B) 11 c) t5 D)7 E) 22

26. De cate cifre estenevoiepentu a scrienumerelede la I la 100?


A) 100 B) 183 C) t90 D) 192 E) 200

27.0 bucata
deherriedeformaparrara l=ll f-l # 1
seindoaie pdndseobtine I
cain imagine. 1 'f l* I I
din nou un peffat. Djn acesrase taie unul | | L l
din col,tud, dupl care foaia se despdtweqte.Care dintre urmdtoarele
modele nu poate fi obfnut in acest mod?
,{,4) B/Da c/tZ ,/[-]
\-/ t.^-.1 / )
E) Potfr oblinutetoatemodelelede la A la D
28. Desfiqurarea aletulatd este a unui cub de jucdrie.
Ce personajese afli pe doud fe{e opuseale cubului?

.4/s,,dtb
"*,'f's
o il'1f ,ffi,'* "['*
29. Milar agazl numerele in careu ata incat, lTsoT.l tsol |El
pe fiecare coloard qi pe fiecare rAnd, suma I l*lE9-l5ol-
LJ -t--1 l45l 175)
numerelorsi fie 150. Ce numir inlocuieste 6cl I l -LJ
- l 9nl
steluta? L::
A) 50 B) 40 c) 80 D) 75 E) 45

109
30. Trei frali oitesctrei cdr,ti identice cu ghicitori. Unu[ dintre ei a terminat
de citit cartea in acela$i timp in care al doilea a citit jumitate din carlea
lui, iar al treilea, un sfert. Au calculat ci, impreund, au citit 196 ghicitori.
Cate ghicitori con,ne carbea?
A) 196 B) 49 C) 6s D) 112 E) 28

Rispunsuri - 2007
Itr-IV Itr-IV [I.IV
I c ll B 2l
2 B t2 D ,, c
J D l3 c tl B
4 C l4 c 24
5 E 15 B
6 c 16 26 D
7 C t7 E
8 D l8 C 28 D
9 D t9 E to
10 E 2n B 30

Indicalii - 2007
Claselea III-a ti a IV-a
5. 135,153,351,315,531,513.Rdspkls: E.
6.C-5> 2,l1\. .J-)-.
,l J \
:3
------.}1
/1\
I\

.r\ +4 ,.-r\
L]'.-> ---------'
t ) >.
Rdspuns:C.
1 0 . 5:5 x5 +5 =1 0; 5x5:5+5:10. 5+5+5_5:10;
5 5+5 +5 :10; 5><5+5:5:26. Rd s p u ls
E .:
11, Suma cifrelor lui 200? este 9. Urmdtorul numfu cu aceasteproprietate
este
2016. Rdsputrs:R.

110
12. lT Dan
'"''1i
'll'j*.
if'"'
lulia iJ

Rdspuns:D.
nk
FIilrl
13.llTfltl esleunica modalitarede complerarea careului.ndrp!/nsiC.
FTr{
l31211l
14, Canguul fa.e 2 sfuituri in 3 secunde,deci 10 serituri in 15 secrmde.Xdqn,rs. c.
15,Bazil s-anescutpe 1.01.2002;Pete,careestemai mic decatBazil cu I an $i 1 zi,
s-aDdscutmai tarziu,deci pe 2.01.2003.Rdspuns:A.
16.! E + 19: 72,deunde! ! : 53.Rdswns:
c.
1?. Adrien, Jennifer, Fabien, Lisa, F.omai'l Rdsryni: A.
18.5 caietecoste5 80 : 400 bani = 4 leil din restulde 1leu= 100baniAlina mai
poate cumpira 3 deioane de cate 30 bad. Rdspt,ts:C.
19.Vor aveaexactdoui fele vopsitein gri cubule{elecarese afl5 la mijlocul fiecirci
m|chii.. R^pu$: E.

20. 21.ltf 1 . Rdspuns:


A.

. Rfupuns:B.

22. in acvariu incap 3 . 3 . 3 = 21 cuburi. Cum sunt deja 10 cuburi, in acva umai
incap 17 cuburi. Rdsryns C.
2 3 .1 6 0 6 1. Rd sr yn s:8.

24 . P = 2(9 + 15) = 48 cm. R*pns: A.

1 ll
Rdsputls: B.
t4
I

I o (Rdsryns:A)

nI X (Rdspuns:B)

HI x @dspuns:Q

il I
Rdspuns: E.
u (Rdsrytts:
D)

to

Rdspuns:A.

30, Primul ftate a citit | | | r


Al doilea frate a citit F | |
A1treilea ftat€ a citit r ---r
ln total au fost citite ]..'r-----t-:-=l:=, d€ unde
196ghicitori zd gtrtcllon
Primul ftate a citit intreagacarte,adicd r_-- Rdspuns:D.
4 28 = l12 ghicitori
-+

112
Probi de baraj -2007
Claselea III-a qi a IV_a
1. Ana a cules 7 mere, Mihai a cules 8 pere, Corina a cules 5
strugud qi Dan, 3 banane.Cate fiucte au impreund Mihai.
Corina qi Dan?
A) 20 B) 15 c) 16 D) t8 E) 23

2. Mamaa pusin cuibax17 oui. in prirnazi au iegit 3 pui, iax


a douazi incd 9 pui. C6{i pui mai suntde iesit?
A )1 B) s C )6 D )7 E ) 12
3. Ana, Cdstina, Elena Ei Gina au inceput, in acelaSi
timp, testul 1a matematici. Ana a terminat prima
testul, dupd 20 de minute, Cristina a terminat a
$aptea,dupa 30 de minute, Elena a terminat a
douizecea,dupi 45 de minute, iar Gina a terminat
ultima, dupi 50 de minute. Cat timp a duat testul?
A) 50 ni ute B) 65 ninuk C) 70mi ute
D) 30 ninute E) 25 minute

4. Catepunctea ob.tinutVlad?
A)6p B) 7 p c )8p
D)9p E) 1 0 p

5. Cate bucili de faianld lipsesc de


pe peretelealdtuat?
A) 17
D) 31
B) 26
E) 32
C) 27
rffiM
6. Respectdndregula aqez5riila masd,cine urmeazdst se a$eze?

,r? t# c,A
)v
"rq ,,w
I l3
7. Din diferentamrmerelor46 si 18 iau catul numerelor16
qi 8. Voi obtine:
A) 27 B) ]t C) 19 D) 14 E) 26

8. Reaqazdvagoanelein ordinea crescitoare a numirului de cibtod. Care


va fi atunci ordinealor?

, r ,O .O .O .A . O q 6 .@,O,6 ,O o o, o, e, 6, o
D ) @. O .O . @ .@ E ) O.@,O,O,g
9, Numele celui animal se obtine in
gdld?

etQ( nfr
od!(afi
,fr\
10. Dide are 5 cuburi albastreEi 13 cubud rotii.
El construie$tecisule, fiecare cdsutd fiind
formati cu doui cuburi ro$ii qi unul albastru.
DacSMary ii impmmuti 2 cubud albastre,cate
c5sutepoate construi?
A) 3 B )l c)5 D) 6 E) 7
11. Andra are exact atalia ani cate luni are MihAitA.Cati ani are Andra.
daci impreunA ei au exact 26 de ar.li?
A) 2 ani B) 12 ani C) tJ ani D) 21 ani D 36 ani

I t4
12. Ajutdl pestrutsdcompleteze
corectoperatile.Cenumfulnlocuiestesemnul

.H,-
-?"t

tl
w m
A)9 B) 72 E xl-_l=EP
c) 18 D)3 E )6

13. 132 de oameni traverseazdrdul cu bircile (in


acela$itimp). 60 de persoanetraverseazi rdul in bdrci
cu cate 5 locud, 36 de persoanetraverseaziin birci
cu cate 4 locud, iar restul trave$eazd in bixci cu cate
3 locud. Catebd-rciau fost folosite,h total, daci bate
au fost complet ocupate?
A) 12 B) 21 C) 33 D) 36 E) 48
t 4.

tu = ll leii = 30l ei

A) 16 B) t7
ffi=,,",
C) t8 D) 19 E) 20
15. Tatil, de 33 a\1, arc doi fii: unul de 10 ani $i altul de
1l ani. Pestecali ani varstatatilui va fi egali cu suma
varstelorcopiilor?
A) niciodatd B) 6 C) I D) 12 E) 35

16. Minoes are 6 paharecu suc, fiecare de cate 33 cl. Ea vrea s5 toame
sucul in cat mai pu{ine pahare de plastic de cate 10 cl. CAte pahare vor fi
pliIre,,ochi"?
A) 16 B) 17 C) t8 D) 19 E) 20

115
o""u + g&pt€
',. romfllpte ,"urcura
dm'.6p ru+ ngn
4)6 B) 13 C) ]t D) t7 E) ts
18. Adundndun numdrnaturalcu dublul predecesorului
siu fi apoi
succesorul
sdu,oblinem39. Careestenumirul?
A) 10 B) t2 C)9 D) t3 E) 11
19. Ca! pacientia tratatdoctorulastizi?

A) 1t B) 19 c) 32 D) 27 E) 2l
20. Cristi are tdplul varstei de anul trecut a Mariei Si anume24 de ani. Ce
diferenli de valsti este intre ei?
A) 8 ani B) 9 ani C) 15 ani D) t6 a i E) t8 ani

21. Un bohav incepetatamentulmiercurila ora 12,00Qiil temini sdmbitd


la ora 20,00.Catepastilea luat, dacei s-auprescris2 pastilela g ore?
A) 10 B) 11 c) 12 D) 20 E) 22
22. O lddi\d, crr 20 kg de pegte se imparte intre
pinguinii Pigy si Migy astfel incat Migy
primegtede 4 ori mai multi pe$ti decatpigy,
Cdte kjlograme de pegtepdmeqteMigy?
A)5 B) ]s q )4
D) 16 E) 23

116
ffi
23. Care timbru coincidecu cel aliturat?

,ffi,ffi"ffi, ffi E)

24, Care bucatds-a tdiat din roata de


ca$caval?

B) c)
^/ I f F-..,€l)< -3-l-
/--\
ar l'-r:)
ql
trG
\(l :i 1-

25. La ScoalaPdseretului,la ora de matematice,Ciki a v;rsat cdlimamcu


cemealipe foaiape careera5crisun numdrinpreun6cu Miki si Biki,Ciki
incearci si il descopere.
Ajutali-l si voi!
r6"-";f."t";\
uma cifrelor /C."*fii.r.. *-D\
saleera
I saleeramai
mai I aT-teiifali maimaredecit3 000 ]
rt tg", dtfrls/ \Tjgr"_ry1"tiS,,,
maredecet18.
Q".9!"!9t

,'3tF .€
*+#
Mik

A) 30t9 B) 3069 c) 3079 D) 3169 E) 3970

26, Acum 5 ani, Ana a avut aceeali varsti pe care a a\.ut-o Dan acum
2 ani. Atunci:

#d
A) Ana este mai mare deciit Dan cu 5 anr
B) A a este mai mare dec6t Dan ar 3 ant
(') Ana e,t? nai mi.a d{r Dan cu 5 a'ti
D) Ana e're mai nhd de.d Dan cu 3 ani
E) 4na ere mat mird decd Dan ru 2 a i .#
#
27. Cate numerede trei cifre au cifra zecilot cu I mai micA decat cifra
iniLdtilor si cu I mai mare decatcifra sutelor?
B) 3 c )6 D)7 E )9

I r'7
ZE.( arebucali
completeaza
noruu,r,*urr,ffi

"N"E
*[

re,re're
29. Bufnila Fifa nu a tinut cont de nicio parattezd cAad.a rezolvat exerciliul
urmdtor:
54: ( 6-3) , 2 , 1 8 : ( 3 - 3 ) , . 4 - 2 4 :( 6 + 2 )/ 2 fr
Ig- 2
Ce rezultat
a oblinul? tW
A) 14 Bt 33 C) tb D) 18 E) 2J

l9:i':*::::.,:'1* *"11 :::i"Tt


litere corespundeo aceeagi
cifri. Ce €@ aff.
oifrd inlocuielteg@ ?
A)0 B) 2 C)3
D)6 E) 7

Rispunsuri - probi de b^r^i 2007


III.IV Itr-Iv
I c t6 D
2 B t7 E
18
B l9 D
5 E 20 c
6 D 2l E
7 E D
8 D t1 D
9 E 24 E
10 D ',\ C
ll D 26 B
t2 'r,1 D
13 c 28 D
t4 B tq B
l5 D 30 E
118
Indicafii - probi de baraj 2007
Claselea III_a gi a IV_a

2, l'l 3 9:5. Rdspuns: B.


3. DaceGina a teminat ultima testul,adici dupi 50 de minute,inseamnA
cd teshrl
d dural50 de Ininule.Rl7\prr(..t.
4.2 . | p + 1 2p + 1 .3p:7p. Rdspuns: B.

Rdspuns:E.

7.46 18- 16 : 8 = 26. Rdspuns: E.


8 . O 2 + 3 x6 9 :11 @2x3+6-9=3. €)2 x 3 + 6 + 9 : 2 1 ;
O 2 x 3 - 6 + 9 = 9; 6 2 + 3 + 6 x 9 = 59. Rnryuns: D.

Rdspuns:E.

10. Din 7 cuburi albaste qi 13 cubui roiii se pot forma 6 Eestte.Rdspuns:D.


11. Andra are 24 ani, iar Mihii,td are 24 luni, adice 2 ani. RdspunsD.

12.lG9]+ ftl Rdspuns:A.


tl
EZ : [4-l
tl
18
13,60:5 = 12bArcicu cate5 locuri;36 : 4 = 9 bercicu care4 locuri; 132 60 _36:
= 36 persoanehave$eazAreul in 36 : 3 = 12 birci cu cete
3 locuri. in total s_au
folosit 12 + 9 + 12 : 33 bdrci.
Rdspuns:C.

t 19
30lei

r. ll;b!ilb .*,!"o*n.0 1313:41ei.


lJ I e i I3 l e i

o,'"",
@) costi13- 4= elei,decr
!?@f * sa r't tei.
Rdspuns
: B.

15. Cei doi beieli au impleutri 10 + ll :21 ani. Pestex ani, baietii vor avea
(10 + r) + (11 + r) :21 + 2x ani, iar tatil va avea33 + r ani. Varstatat4lui va fi egali
cu sumavarstelor fiilor d^cd 2l + 2x : 33 + r, de lmde -x : 72 ani. Rdspu s: D.
16. 6 33 = 198 cl de sucpot fi pD€iin 19 pahare,t1ine ochi" de cate l0 cl si rdman
lncd 8 cl de srrc.Rdspuns:D.

tz. a@+6ioru+ n@i: 15. Rarspuns:


E.
18. Dacd numerul esier, atunci prede.esorullui ester - l, iar succesorulester + 1.
Dint+ 2(r 1)+ (r+ 1):39 obtinem 4:r I -39, deundex : 10. Rdspuns: A.
19- Medicul a trataf 6 hamsted, 12 pisici $i 9 cilitrn.Rdspuns:D.
20. Aful hecut Maria avea24 : 3 : 8 ani, deci anul acestaarc 9 ani. Diferenta de
valste dintoeei este24 9: 15 a . Rdspuns:C.
21. Miercuri s-au luat 4 pastile (la orele 12mti 20m)-Joi, vireri ti sambetas-au luat
cate 6 pastile (la orele 4m, 12*, 20.). in total, bolna.!'ula luat 4 + 3 . 6: 22 pasf,le.
Rtupuns:E.
22.20.5:4, deciPigyprime'te4 pestiti Migy prime$te
4.4: 16 pe$ti.
Rdspuns:D.
26. Dacd Dan avear ani acum 2 ari, atmci eI are asuzi n + 2 ani, iar Ana areJ + 5
ani. Atunci, Ana estemai mare decatDan cu (r + 5) - (.jr+ 2):3 a].u.Rdspuns:B.
27. 123, 234. 345, 456, 56'1, 678, '789.Ratspuns:
D.
2 9 . 54,6+3 x2 +18:3+3 ..
x4 24 6 + 2 x 2 : g + 6 + 6 + 1 2 4 + 4 = 3 3 .
Rdspuns:B.
30, 3726+ Rd.tpuns:
E.
636

{b
4362

t20
TE(E}I
Bloadedtu8tef50
2008
Claselea III-a qi a fV-a
1. Mdnancde 3 od pe zi. De cateori mindnc intr-o sdptimari?
A) de 7 ori B) de 10 oi C) de 18 oti D) de 21 ori
E) Mdndnc ori de ctite oi mi-eJoame.
2. Catestelulesunt in figuri? *; {;.i c
A) 100 B) 94
:r
C) 9s 9; q; t;1
D) l0 E) o inJinitate
*; r; *;n ii

3. Pe o foaie de hafiie, RebeccadeseneazApatu linii drepte care trec pdn


acela$ipunct. Ea taie foaia pe acestelinii. Cate buciti obline?
A)4 B)5 c) 11 D )8 E) 16
4. La Zoo, axtea lellor areformadin figua aliturat5.
Ce lungime are gardul de sdrmdcare inconjoarA
curtealeilor?
A) 37 B) 14 C) 180 D) 18 E) 20

5. In ianuarie,Corina$i-aanive$atziua de naqtere.
Acum ea are 123de
luni. Ca! ari a implinit Corina?
A) l0 B) Nu sepoateafla. C) 12 D) 17 E) 11
6. Gabi estemai inalt decatAron si mai scunddecetTamas.Imre estemai
inalt deaatKristof si mai scunddecit Gabi. Cine estecel mai inalt?
A) Gabi B) To.tiau qceea$iitxdryime. C) Nu sepoatestabili.
D) Imre E) Tamas
7. Ce lungime(exprimati tr centimetri)are creionuldin figuri?

A) 12 c n B)4cm C )5 0 cm D )6 cn E) 20cm

8. Pe un CD sunt inregistate doud catrtece.Primul dureazi 3 minute gi


25 secundeEi al doilea dureazi 2 minute gi 43 secunde.$tiind ci intre
cele doui canteceeste o pauzAde l0 secunde,cat dureazAiniegistmrea?
A) 63 mi ute B) 6 minute 8 secunde C) 68 secunde
D) 6 thinutel8 secunde E) 5 minute
121
9. Little John se antreneazetigand la ,tinti cu doud segeu
qi noteazade fiecaredati scorLrlobtinut.Acum a obtinut
5 puncte. Cate scoruri diferite poat€ obline in total?
(Uneod i se intampli sAnu atingdlinta!)
A) 6 B) 7 c) to D) t3 E) 65

10. Din catecuburirnici esteformatcubulmare?


A)64 B) 48 C ) 16 D )1 E ) 2 4

11. Un bilet de intare la Zoo penh! un adult costi 4 eulo, iar un bilet de
intaxe peflh'u un copil €ste cu I euro mai ieftin. CAt pliteste un tat6 care
inhe la Zoo impreunecu cei doi copii ai luil
A) 6 euro B) 14 euro C) 12 euro D) l0 euro E) 400 euro

12. Furtunaa avariatacoperisulaasei,asacum se vedein


desel.Cateflgle sullt necesare
pentu a aaoperispifium?
A) 52 B) 18 C) 2 D) 10()0 E) 70

13. La un hotel au fost rezervate 5 camerede cate 3 patud. Au sosit insi


21 de tudgti. Cate camereduble mai sunt necesare?
A)2 B)3 c)6 D)7 E) tl
14. Cate dinhe figurile de mai jos nu se pot obtine
folosind cele doue cartona$ede formd triunghiulari?
A
A)l
c B) 4 c) 0 D)3
T
E)7
15.RoboteiiPif. Paf.Puf sriusa face.fiecare.o singuraoperalje:pif adutra
cu 2. Paf scadel. iar Puf inmulte5lecu 3. in ce ordinelucreatdroboreii
pentruca. pomindde la j. sa obrine14?
A) Pif Paf, Puf B) PuI. PtI PaJ Q pU: pu|. paf
D) Puf. Puf, Pu.f E) Oicun ar lucra,nupot obtine14.
16.-$oseauadinrreUrzicenisi Sloboia. lungAde o0 km, rrebuie
ma-rcataoe
ambelesensuri.In primal. masinacarca plecatdin Urzicenia nx cal
J7 |<In,
rar o a dou€rnusind.carea plecatdin Slobola. a marcat42 hn. Ce porr,iune
din drum a fost deja telminati?
A) 60 kn B) 79 lan C) t9 kn D) S kn E) 790u
122
17. Viorel a construit din beliioarc figua al5turatA.Acum,
el vrea si foloseasci beligoarelepentru a conshui un
pdfat cat md mare. Cate beti$oareii rdman nefolosite?
A)4 B) 1 8 C ) 1 6 D )2 E )0
18. MasinaTimpului dubleaz,numarulde t......-]\ l--------+
1s zile
zi le d e v a c a n l d .a p oi a d a u g ai n ca J zi l e . \Al
FolosindMaginaTimpului, Ionel a avut 115 zile de vacanfi. Cirtezlle de
vacantdau avut coleeii lui Ionel?
A) s6 B) 59 c) 221 D) 236 E) 6l
19. Theresaare 37 de CD-ud. Claudiaii spune:,,Dacdmi-ai da 10 dintre
CD-urile tale, vom aveaacelaqinumdr de CD-uri!". Cdte CD-uri are Claudia?
A) 57 B) 17 c) 37 D) 27 E) 20
20. Peste6 ole qi jumitate vor fi pahr ore dupi miezul noplii. Ce od este
acum?
A) 21:30 B) aproape10:00 C) 10:30 D) 17:30 E) 6:30
21. Butrica vrea si dea nepotilor sii cadouri identice. Ea a cumpirat
15 creioarleEi 6 mingi. Cate obiecteva gesi fi€carenepot in cadoulsdu?
A)7 B)3 c) 2I D) 10 E)2
22. Capaotl unei cutii de bomboane se deschide ca in figura
alitwata. Laura rrea si ob,tini aceastl cutie decupandun car-
ton. Dupd care dinte deseneleurmAtoarear putea sd laie Laua
cartonul?
A
r. 2.f-l i. l--l 4. f> As
,f--r-T-N ,4--T--T-N /TT N | |
I t\'.'|_+.--l,/..L--.L--+--l/\Lj r'r< fT--
vw v v V L ] 2 \ 7 \7V_-
A )5 B) orica/e di tre ele C) 2 , 3 , 4 s a u 5
D )2sa u 4 E)l
23. Maria construiegtemodele folosind pldci de faianld din ce in ce mai
mici. Al patrulea model are l0 plici.
I I IIH
I l| rl1 i'r...
ttl_-l
Din cate pldci va fi format urmdtorul model (al cincilea)?
A )I B) 13 c) 14 D) 22
E) Nu sepoate conti ua, penbu cd pldcile at f prea mici.
123
24. Peter trebuia si rotunjeascdnumirul 739g la ordinul
sutelor. Din
greEeald,el a rotutjit acestnumir la ordinul miilor. Cu
cat diferi rezultatul
obtinut de cel corect?
A) 400 B) t0 c) 900 D) 3s8 D 300
25. O buburuzd pleacd dintr-un verf al unui petrat cu
5cm
larurade 5 cm si merge48 cm pe larurilep,rratului.
CdL
treburesa mai-meargd{in acelasisens)pentrua ajunge
din nou in virful din care a plecat?
A) 60 cm B) 12 cm C) 48 cn
D) 2 0 c m E ) 5 cm

26..Bi11 arela fel de multi frati ca,i surod.Soralui, Adina,arede doui od


mai mul{i frati decatsuod. Ca! copii suntin familie?
A )r B) 2 c )4 D)5 E)7
27. Llgra a construitrvrpur
corpuludinr urEdprd
dreaptafolosind cinci cubtlrt,
tutusrno clnct cuburi.
C are d i n tre u rm dtoarelceorpuri nu p o a r eli o b t in u l d i;
&
conslruclia Ligieiprin mularea unuisineurcub?
W

"W' ow,,#,ffi
28. Caagurul Jumpi a obsewat cd in fiecare iamd se ingraqi
cu 5 kg qi in
fiecare v_ardslibegte cu 4 kg. p mivara qi toamna nu_9i
schimba g.eitutea.
In primivaraanului2008el cantireqte100kg. Cei
lurnfi in
toamnaa.nului2004? "anta."u
A) e2 ks B) 108 kg C) r00 kg D) 96 kg E) 109kg
29.Cdte nurnerede doudcifre, in carecifra din
&eaptaestemai mare
decetcifra din stanga,existd?
A) 45 B) 455 c) 8t D) 8s E) 36
30. Jocul ,,Ghiceqte_ sumal,, se joacd cu gaprecartonage
numerotatede la I la 7, care se amestecagi
se aqazdcu
fata injos- Ana Ei Dan tlag pe rand care o carte.
Dupe ce a
luat a treia carte, Ana ii spune lui Dan:
,,Acum gtiu cd
sumanumerelorde pe celedouacal1jale lale
estepari:..
Juma numerelor de pe ca{ile Anei esle:
A )3 B) 1 2 q6 D )S Dt6
r24
Rispunsuri - 2008
UI-IV IT.IV III-IV
,,1
1 D l1 D
2 C t2 B D
D 13 B ,1 B
c t4 24
5 l5 c 25 B
E l6 C 26 E
7 t7 D 71 D
8 D 18 2a
9 c l9 B 'to E
l0 20 30 B

).25
Indicalii - 2008
Claselea III-a $i a IV-a
1, 3 x 7:21 orl.Rdspuns: D.
2. 5 x 10 + 5 x 9 = 50+ 45 = 95 stelufe.Rdspuns:C.
4. 18 x l0: 180 rn. Riispults:C.
5. 123= 12 x l0 + 3, deci au ftecut 10 ani qi 3 luni. Rdsprns..,,{.
6. A < G < T, K < I < G. Cel mai inalt esteTamas.Rdspuns : E_
8. 25 + 43 + l0 = 78 secunde = I minut fi 18 secunde; 3 + 2 + I = 6 minute.Deci
i'nregistrareadureazd6 minute $i 18 s€cunde.R.irprrsr D
9 . 0 + 0=0 ,0+2 :2, 0+3 =3, 0+ 8:8,2 + 3 = 5 , 2 + 8 = 1 0 ,
+ =
3 8 11 ,2+2 =4, 3 +3 =6, 8 + 8: 16.R d rp u n sC. :
1 O .4 4 .4 l o 4 04. Rd\puns:4.
11.4 + 3 + 3 : l0 euro.Rdspuns: D.
13.21-5 3=6:2.3. Mai suntnecesare 3 cafierc.Rdspuns: B.
15.(3 +2) x 3 I = 14.Rdspuns: C.
16. Prima masindmai are 60 37 = 23 km de marcatpani la Slobozia.Avem
42 23 : 19 km marcaFqi de prima ma5ini $i d€ a dora. Rdspus: C.
17. Sunt 6 x 3 : 18 befi$oare. La un petratse folosesc16 be.ti$oare (4 x 4), deci
reman2 befi$oarenefolosite.Rdsp rrr D.
f8. (115 3) : 2 = Il2 : 2 - 56 zile.Rarspuns: A.
19. Imprumutandde la Tereza,Claudiava avea27 de CD-u ; deci inifial ea avea
27 l0 = l'7 CD-vri.Rdspuns:B.
20. Din enunl,rezultd ca mai sunt 2 orc qi jumetatepani h miezul noplii, deci acum
este2l:30. Rdspuns:A.
21. Pentru a afla cafi nepofi are burica ftebuie aflat numfuul la carc se impaxtexact
15 ti 6. 15:3 - 5, lar 6= 2.3; decibunicaarc 3 nepoli$i ei vor p mi5 + 2 = j
oblecte. R/jjputrs: A.
23. Modelelepot fi reprczentate prin $irul: 1,4,7, 10, ... Deci umdtorul modelva
avea 13 plici- Rdspuns:B.
24.7400 7000: 400. Rdspuns: A.
25. Perimetrulpdhaniui este5 x 4 - 20 cm. Buburuzaparcurgealedou6 ori petrah_rl
fi incA8 cm. Mai are de parcurs20 B: 12 cm. Rdspuns: B.
r .--------.---l-i\
26. b = 2. (l + l): 4 , d e c if = 3 .
Rezulti cA sunt 7 copii. Rdspuns:E.
28. Intr-un an, Jumpi se lngraqacu 1 kg. Rezultd cd in pdmevara anului 2004 avea
100_- 4,- 96 kg, daxvara a sldbit 4 kg, deci toanrnaa a\,,rlt92 kg. Rdspuns:A.
29.DacApdmacifrae-sle l. a douacifrdpoaleii 2. J. ... q. adca-cunrd posibilidlr:
dacAprimacifreeste2. a douacifrd poalefi .].4. ... s. adjcasLrnr 7 posibilirrili...
dacdprima cifid este8, a doua cifrd este9, adice e$e o posibilitate.Soni t + f + +
O
+ 5 + 4 + 3 + 2 + l:36 de numere.Rdspuns: E.
30. Fiind sigurede ceeace ale Dan, inseamnecA ea a tras cele 3 cdrti cu nume.e
parc. 2 + 4 + 6 = 12. Rrispuns:B.
126
Probi de baraj - 2008
Clasele a III-a qi a IV-a

8q
1. Careestejumetateajumdtnii jumitnlii lui 2400?

'!*
A) t200 B) 400 c) 300
D) 600 E) jumdtate

2. La fiecarepasal jocului, Koko inmu(eqtecu 2, apoiadund


j '---| ? > li ------' .
pasI pasI-
Ce numir va ob.tineKoko dupa al patrulea pas?
A)7 B) 3 1 C) 21 D )6 3
E) Nu se poate continuajocul.

3, CAte nume de luni sunt formate din exact 9 litare?


A) 4 B) 12 C) 5 D) 6

4. Peste50 de minuteva fi ora 1000.


E) septembrie

Ce ora este
w
acum?
A) gto B) 9'o C) 40
D) 10tt E) 1054

5, Ivan inmulteFteun numir cu 5. Rezultatulil adundcu 3. Obtine53.


Carea fost numard inilial?
A) s6 B) 15 C) t0 D) 250 E) 268

6. Cinehebuiesdtaiesfoarapenlrua seobfineo bucatede 14cm?

a*,
WM # M 6
v,
3 cm
) - 5 "^ p p ..6 y
lcm

,,ffi"# "#,#rM
t2'7
7. Car€ este diferenta dintre cel mai mare
numdr de douAcifre 9i cel mai mic numdr de
doui cifre formate cu cartonalelepierdutede
chiFilS?
A)87 B)75 C )7 7 D )9 9 E ) 7

8. in grddina sa, Arthony a construit


o alee din 14 plici pitrate de gresie,
avandlatura de 1 m fi a unit cu o linie
centrclelor Care estelungimea liniei?
A) 1 2 m B)1 3 m C) 10n
D) 1 7 n E) 26m
9. Marinaa tiiat opt merein jumat4i,jumitnfle le-atiiat
h randullor in jumat4i, iar bucltile ob{inute- la dndul
lor in sfefiuri.Cite buci[ de merea oblinutMarina?
A) 16 B) 128 c) B D) 256
E) Bucdile sunrprea mici si nu te mai po! numara. a
10, C a r ee ' r e c e a ma i mi ce ci fr6 ca re se poate | ]l
o b li n e d i n c i f r a 8 {re p re ze n ta ta
a l e rur alpr in H
betisoaret.eliminanddouAbeli5oare: | |
A) 0 8)6 C )5 D3 D2 ! -!

11. Maimufele au acopedt diversecifre. S S&Z +


Sumacifreloracoperite
esteegali cu ... 9 g 1S
A) 17 B)7 c)0
D) t7648 E) t0 ffgss
db-/s,4 8

rii
_JX
E) 4.,1
tra atui edtbeni 7U sa.oak satbene
13, Tamara$i Dan au 20 de prdjituri impreuni. Dupd ce Dan a mancat
J din pdjitudle lui, iar Tamara a mancat 2 din prdjiturile ei, au rdmas cu
acelaqi numar de prijitud. Cate prijitud a a!1rt Tamara?
A )9 B) 1 0 c)7 D) 14 E) 1S
14. in fiecare zi maimuticaKiki culege cAft Z fr\\ze de pe sfoard.Cdte
frun,/eau fosl pe sfoardla incepurulprimei zile?

A) 9 frunze B) )I Jitnze C) I J Ji"unze


D) 14fianze E) 15Jiunze

15. Corina merge de acasdla gcoali 9i se anbeneazdadunAndnumerele


tuturor caselorpe lAngdcare trec€.
Care estesumaminimApe care o poateobtine Corina?

A) 27 B) 50 c)l

$r
16. Hercule se lupti cu un balaur cu 5 capete.De
fiecare datd cand Hercule taie un cap al balaurului,
acestuiaii crescin loc alte 3 capete.Cate capetearc
balaurul,dupi ce Hercule i-a tiiat 6 capete?
A)0 B) 1 7 c) 23 D) t8 E) 645

t29
17. Pare ied, bunica aveaun motan, Muko qi doui
pisici, Cicka Si Micka. Ieri, Cicka a niscut 12
pisoiaqi, dintre care jumatate sunt motani qi
jumdtate pisici, iar Micka a nascut 9 pisoiaqi, dintre
care 5 sunt pisici. Caf motani are bunica acum?
A)t B) 11 C) 12 D) 13 E ) 24
18,Ana vrea sd taie foaia de hdrtie
cu 5 x 6 pitritcle, astfel incat sI
oblinddoarpiesein formdde cruce
sau in formi de dreptunghi,ca in
w
1I.F_r
m
-tr-
figura aliturati. Careestenumirul
maxim de figwi, in formd de cruce, pe care le poate obtine?
A )3 B) 0 c)6 D )2 E) 30

19. Pentrua oblinenoi numerein girul 2, 4, 8, 16, ...,


Adela va efectuade fiecare dati:
A) o adunqlecu 8 B) o inmullire cu 2
C) o adunarecu 2
D) produsul ultimilor doi termeni
E) repetarca numerelor anteriodre

20. Un an extraterestruarc 730 zile


pimdntene. Un marlianlraieste600 ani
terettri. Cali ani extraterestriva trii
martianul?
A) 1200 B) 600 c) 300
D) 130 E) Nu se poate calcula.
21. Care este numirul minim de piese
n e g re n e c e s a r epe n tru a a co p e ri .i n
totalitate,dngul de dansdesenatin figurd?
A) 18 B) 3 c)6
:r.:.
D)8 E) 1
22. Lui Peggyii ia 14 minute si citeascao pagh6 dintr-o
cade. Ieri dupi-amiazd,la ora 3:40, peggy a inceput
sAciteascAo cartede 10 pagini.La ce ori a terminat-o,
daci, pe la mijloc, a ficut o pauzi de 15 minute pentru
o gustare?
A) 18:15 B) 6 dimineala C) 18:00 D) 03:54 E) 16:09
130
21. Pe strada lui George, sunt plantali copaci din l0 in
l0 metri. George merge de la primul pani h al $aselea
copac, apoi se intoarce la al doilea copac Ei, in final,
merge pAni la al patrulea. Caf metd a parcurs George
in total?
A) 120n B) 110tu C) 11 m
D) 1000n E) 50m

24. Arul 2008 are cifta unitdtilor de patru oii mai mare decat cifra miilor
Peste ca{i ani se va intampb prima dati, din nou, acast lucru?
A) 10 B) 2018 C) 0 D) 1004 E) 1994

j;"iji;'xT
idiferire j,ilTLi::TTf
il,','J
::[",n:
l H FqSil
sepol obtine? | | | Fffi
A )t 6 B )2 c)6 D)i E)32
n
"J
26. Pe talerul unui cartar se aflA un mir, o par6 $i o prund.
Dacd luim para, cantarul arat6,230 g; dacd ludm mirul,
aratd 200 g, iar dacd luim prura, aratd 290 g. Ce arati
canbrul, cand sunt toate cele 3 fructe pe taler?
A )lk g B) 7 2 0g
D) 360 g E) 240 g
C )2 6 0 g w
.W::".
&":ffiJffi#"Jffi,*
W" Y
28. Caremodel feprezintl $irul de numerc:l,2,3, 4, 5, 6, ...?

i
I 131
I
29. Trenulelul electdc al lui Am se deplaseazdpe un traseu construit doar

din piese de forma: Folosind 4 astfel de piese.Ann a realizat

taseul din figud (in care tenule{ul mergepe circuitul alb).


Careestenumfuulminim de piesecu careAnn poateconshuiun haseu
mai maredecatacesta?

A )4 B) 16 C )9 D) 12 E) 24

30. Toate fetele din clasddau m6.nacu


toli bdie{ii. Au fost in total 77 de
strangeri de mand. Caf elevi sunt in
clasi?
A) B)7 C) 18
D) 78 E) 25

Tabira a fost o reulitd din multe


puncte de vedere,poate mai pulin
traducereaconvorbirilor in limba
romanasau in englezi. Concursudle
au fost de nivel ridicat, dar
impedimenhrla constatin inlelegerea
enunfului acestafiind majoritar in
br.rlgari.Au fost organizateexcursii,
drume{ii care au largit orizontul de
cunoattereal elevilor in final, elevii
au pnmit mici cadouriti o cinAfestivdin caxeau ascultatmuzicdDoDulara
aulohton;.
tle\ ii aufosrdisciplinati.
nuaucrealprobleme deniciunfei iarIa
concursuris-audescurcatooombil,iar la qahau cagtigatconcusul detagat.
prot EMILIA VASILESCU (Prahova)

132
Rispunsuri - probi de baraj 2008

NI-Iv III-TV
I c t6 B
) D l7 B
l8 D
4 l9 B
C 20 c
6 D 2l C
7 B
8 B B
9 B u
10 E )1
L1 26 D
t2 c ),|
13 28
t4 B 29 D
15 E 30 C

Indicafii - probi de baraj 2008

Claselea III-a gi a IV-a


l. l(2400 . 2) . 2l : 2 = (1200 : 2) : 2 = 600 i 2 : 30o. Rdspuns
: C.
2. Pasul3: 15 . 2 + 1 = 3l; pasul4: 3l - 2 + | : 63. Rdspuns: D.
3. Februarie,octombrie,noiembrie,decembrie.Rdspazs:,,1.
5. (53 3) : 5 = 50 : 5: 10.R/lsp ns: C.
6.7 + 6+ | = 14.fi. Rdspuns: D.
=
7.87 12 15.Rdspuns: B.
:
9. 8 2 16 jumat4i; 16 2. 4 - 32. 4 : 128b'uc1i.Rdspuns:B.
5871+
98t2
11. 1 9 5 9 Ave m T+2 + 1+ 1+6= 17.Rispuns:
A.
17648
13.Dupece au mancatdin prdjituri,fiecaremai avea(20 6) :2:7 pl.njitufi.Deci
Tamaraa a\,'ut2 + 7 = 9 Fejitud. Rdspuw:A.
14. La incepuhrlcelei de-atreia zi erau 7 ftunze; la inceputul cel€i de-a douazi erau
9 frunze,iar in prima zi el'a,nll ffimzq Rdsryns:B.
15.2 + 4 = 6. Rdspuns:E.

133
16. La fiecareteierea unui cap apar in plus lncd aloud.Deci avem 6 x 2 + 5 =
= 12 + 5 = l7 capete.
RdsDuns: B.
17. Cicka a nascut6 motani,iar Micka, 4. Rezultdcd bunicaare I + 6 + 4 = 1l
motani. Rdrprnsr ,.

20. Un an extraterestruaxe730 : 2. 365 zile pemanbne, adic1,dl|,e?a:i cet 2 ani


tereftxi.Deci ma4ianulva hei 600 : 2:300 ani exhaterestri. Rds\utjs:C.
2 2.Cid r e a ca ri aduraL10.14 15- 140- t 5 - 1 5 5min u le _ 2 h s i i5 min .O ra
3 : 40 reprezti 15h $i 40 min. Avem40 min + 35 min: ?5 min = t h 15min. Deci
a terminatde citit la 18:15.Rdspus: A.
23. 50 m + 40 m + 20 m - ll0 n\. Rdspuns:B.

f4+!U4tsf^lEEm EFFfvlM
B+41
/ A A t iA A l l A v l l\ l A l l A/ Al l Ai v vlAlA Alll vl
:s.IvlaI[qe tAM tE]ItTU['-TtlIilil
WNtr!EMEEEMW
Rdspans:A.
26,.Stim ca mdr + plune = 230 g, pard + plune = 200 g, mnr + pali : 290 g. Adunem
egaliteFleii oblinemcA2 merc+ 2 prune+ 2 pere: 720 g, deci mir + pr.uni + pard =
= 360 E. Rdspuns:D.
21. 23. 2 + | : 46 + | = 47. Rdspuns: A.
30, Numnrd de strargeri de mand se afle inmulljnd numfu1 fetelor cu num6ru1
de bnieti. Cum 77 este7 11, rczultd cd slmt ? + ll elevi in cla se. Rtdspulls:
C.

t34
2009
Claselea III-a si a IV-a

' , 2A)
00. 9+2 0 B)
418 0 +91909
=.. ..C) 2009 D) 3600 D 2218
2, Cdtd a copiatexercitiul,Basil a inlocuit din gregeald
,,x" cu,,+" qi,,+" cu,,x". RezolvdnduJ corect,el a obtinut
acelasirezultatcu Mary.carenu a gre5itla copiere5i nici
la rezolvare.Ce exercitiu ar fi putut aveade rezolvat?
A)1 x3 +5 B )3 x 2+4
C)3x2 + 2 D )5x 3+2 E)2x3+2
3, Un pitat roqu sta de vorbd cu doui triunghiud albaste qi tlei cercud
galbene.Cate latud au figudle mentionate?
A )3 8 )6 C )7 D ) 10 E) t3
4. Un octogonaxe8 laturi, un triunghi are3 laturi,
iar un patrulaterare 4 laturi. Cateoctogoatesunt
in figuri? V tr,t?
A )1
D)8
B) 3
E) t0
C )7 1ltk-a
5. Am monedede I Euro, de 2 Euro 5i da 5 Euo. in catemoduripot pldti
sumade l0 Euro,folosindcel putin o monedade fiecarefel?
A) Nu imi ajung uonedele. B) 1 uod C) 2 modun
D) 4 moduti E) J0 moduri
6. Unde se afli cangruul?
A) ln cerc ;i ln tiunghi, dar nu i pdtrat.
B) in cerc ;i in pdtrat, dat nu tn triutlghi.
C) in triunghi ;i in pdnat, dar nu in cerc.
D) ln cerc, dqr nici in pdtrat, nici in triunghi.
E) In pdtrat, dar nici in cetc, nici tn triunghi,

7. 5 goriceitriiesc intr-o casi, h Fd. Pe perioada


iemii fiecare qoricel rontaie cate 3 ciorapi de
ldni. Care este numlrul minim de perechi de
ciorapi de land cu care trebuie sA se aprovi-
ffi&
zionezebunica, astfel incat sa-i rimand cel pulin o perechede ciorapi
intfeagi?
A) 8 B)9 c) 16 D) t7 E) t8
135
8. De cdte cubule,teare nevoie Tina pentru a completa
cubul aldturat?
A )4 B) 5 c)6 D)22 E) 26
9. Mama a cumpirat 16 mandarine.Karol a mancat
jumAtatedinte ele,Eva a mdncatdoudqi Danaa mancat
restul, Catemardarinea mancatDara?
A )0 B) 6 c)7 D) 10 E) 16
10. Geta,Gelu,Codna!i Gicu au participatla un concurs.Geta
a oblinut scorulcel mai mic, Corinaa teminat concursulclasati
intre Gicu qi Gcta,iar Gelua terminatantepenultimul. Cinea
ca$tigatconcursul?
A) Geta B) Gicu C) Gelu D) Corina E) Gigel
11. Meta coleclioneazefotografii cu spo iyi faimoqi. in fiecare an ea
reufe;te sA strangi atateafotografii cate a avut in total in cei doi ani
anteriori. In 2008 ea avea 60 de fotografii qi in acest an, 96 de fotosrafii.
CAte fotografii a al'ut i[ 2006?
A) 2009 B) 1s6 c) 96 D) 36 E) 24
12. Filnul dureazd90 de minute.A inceputla ora l7:10.
iar la mijlocullui a fosl intreruprde dou6reclame,una
de 8 minute Si alta de 5 minute. La ce ori s-a terminat
filmul?
A) 17:23 B) 18:00 C) 18:08
D) 18:40 E) 18:5
3
13. TamaraEi Denis au 20 de timbre impreuni. Detris ii oferi Tamarei
4 din timbrele lui, iar Tamaraii oferd lui Denis 2 din timbrele ei. Acrun ei
au acela$i numir de timbre. Cate timbre avea Tamara inainte sa inceapd
schimbul?
A)6 B)8 c) 1 0 D ) t6 D24

Ef,E
14. Pe un afitaj electonic estescrisnumdrul930 (ca
in figurd).Catepntrnlelede lumindhebuiemodificate
(aprinsesau stinse)o singuri dati pentru a obtine
numdrul806?
A )3 8 )6 c ) 10 D )72 E)124
EEE
136
15. Helga are de citit o carte care contine 60 de
pagini. Ea cite$te o pagini in 5 minute $i, iu fiecare
zi, citeqte cate o jumdtate de ori. in cate zile termind
de citit aafiea?
A) r20 B) 60 c) 12 D) 10 E)2
16. Sofiko a aruncatun zar de 4 ofi, obfnand in total 23 de puncte.De
cateod a obtilut 6 puncte?
A) Niciodatd. B) Nu sepoate afla C) De 3 ori.
D) De 4 ori. E) De 5 ori.
17. Veved.t€leAnri, Asia qi Elli au
adrmatimp€uni 7 nuci. Fiecarea
contribuit cu o cantitatediferiti de
nuci $i niciuna nu a stat degeaba.
Anni a adunatcelemai puline nuci,
iar Asia, cele mai mu1te.Catenuci
a adunatElli?
A)t B)2 c)4 D )7 E) Imposibil de allqt.

18. Iepuragulestela 3 m distanti de cAine.Cdnd


iepua$ul o ia la fugi, cAineleil urmeazi. CAte
sdritud face cainele pan6 il ajunge pe iepuraq,
daci sirirura cAineluiesrede 2 m lungime.iar
cea a iepura$ului este de I m lungime?
A )l B) 2 c)3 D )4
sw,
E) Cdinele nu il aju ge pe iepura$.

19. Ann qi Peter locuiescpe aceeagistradb.Numdrind de la un capit al


shdzii, casa lui Ann este a 27-a, iar pornind numixitoarea din capitul
celilalt al strdzii,casaei estea l3-a. Casalui Peterse afli exact1amijlocul
fizii. Cate case sunt intre casa lui Arur si aasalui pstor?
A )6 B) 8 c) 13 D) 20 E) 39
20. Peter iqi imparte ciocolata. El rupe o linie intreagd
de 5 pdtri{ele pentru fratele siu qi apoi o coloand
totreagdde 7 pitrdlele pentru som sa. Cate pltrdt€le
contiDeainitial ciocolata?
A) 12 B) 35 C) 10 D) 42 E) 57

t37
21. Un agent se6et \.Teasd spargaun cod de 6 cifre. El qtie
ca suma cifrelor de pe pozi,tiilepare este egal5 cu suma
cifrelor de pe poziliile impare. Agentul nu a aflat inci toate
cifrele, dar are cateva vadant€ posibile. Care dinte acastea
l-ar putea conducela codul cdutat?
A) 81**61 B) 7*727* c) 4*4141
D) 12*9*8 E) 181*2*
22.Cefiguranu poalefi oblinuta
dincetedouapiese
dedo-no Fl F-l
alarurare
? t] tr
A) B) c) D) E)

23.MaimulaNikki r,'reasdcolorezeun pihat 9 x 9 folosind


5 culori, exactin acoastdordine:un pdtr4el negru,unul
alb, unul roqu,unul verde,unul roz, unul negru,unul alb,
unul roiu, unul verde,unul roz, unul negru,unul alb, ...
Cu ce culoale va colora ultimul pdtrdl€l?
A) negu B) alb C) ro;u D) wrde E) galben

24. in gridini, Anthony a consftuit o alee (ca in figurd)


folosind 10 pldci de marmuri cu dimensiunile de 4 dm si
b dm. Apoi a piclato linie treagracaresa uneasca toate
centreleplecilor. Ce lungime are aceastAlinie neagle?

A) 24 dn B) 40 dm C) 46 tln D) 50 dm E) 56 dm
25. ln echipa de dans sunt
19 bnie.tiqi 25 de fete. in
fiecare siptdmdnd, dupi
preselectie,2 biieti qi 3 fete
tebuie sApfudseasciechipa.
Preselec{iileau loc pand cand
numdrul biielilor devine
egal cu acela a1 fetelor Cali membri va avea echipa in final?
A) 14 B) 22 C) 39 D) 44 E) 4s
138
26. Ceasul Magic are o
singurit limbd Si funcfio-
neazi intr-un mod loarte
ciudat: intr-un minut sare 5
0 min I min 2 min
numere.El pomegtede la 12
Ei un minut mai tarziu indicl 5, dupeincd un minut indicd 10, ... DuDdcat
timp va indicadin nou 12?
A) Niciotlatd. B) 120 cle minute C) 60 de minute
D) 12 minute E) 6 minute

27.-Vrijitorul Merlin a tansformat figura X in figura


Z In caxedintre figurile urmitoare va fi tansformati
figura G, dupd aceeagiregul6?

ffiH
A) B) c) D)

28, Sylvia se plimbd prin cartierul ei, La fieoare


int€rsectie ea merge doar spre dreapta sau spre stanga
Si ifi noteazi in camet unul dintre simbolurile O sau
@ {acela5i simbolreprezint6 o aceeasi

I O O O e O . Pecaredinbeurrndtoarele
esteDosibilsd fi mels Svlvia?
direcqie:

hasee
idnga
sau &eapta). La sfa$it, in cametul Sylviei apare$iml #b
f-l fl ft I f-
A)af' B/'tl c/f-Ljl arr
! a r]j
29. in [ara Picioarecaraghioase, piciorul st6ng al fiec5rui bdrbat este cu
doul numeremai mare decdtpiciorul drept, iar piciorul stangal fiecfuei
Gmei estecu un numdr mai mare decdtpiciorul drept. pantofii, insi, se
varld intotdeaunain perechide aceeaqimdrime.Pentrua economisibani,
uD grup de prieteni au cumpirat impreuni pantofi. Dupd ce toli s-au
itrceltat cu pantofii care li se potdveau, au rdmas exact doi pantofi, unul
de mirimea lb !i altul de mdrimea45. Care esLecel mai mic numdrde
persoanedin acestgrup?
-4) 4 B) 5 C )6 D )7 E)8
139
30. Dimineati, la 6:15, Fantomaa vizitat castelulsi a
fecut ca limbile ceasului.care arataucorect ora, sd
meatga in sens invers, dar cu aceeaqivitezd. Fantoma
a rcaparutla 19:30.Ce ord arlta ceasulcanda reaperut
Fantoma?
A) I7:00 B) 19:30 C) 5:00 D) 13:15E) 5:16

Cd guras cu ,,roma i"


in excursiade la Split,
Cloalia

Rispunsuri- 2009
TI-TV III-ry
I C l6 C
, E B
D l8 C
4 B l9
5 c 20 c
6 B 2l D
7 B E
8 B tl
9 B 24 C
10 B
1l E 26 D
t2 E E
13 B 28 E
t4 29 B
l5 D 30
140
Indicatii - 2009
Claselea Itr-a Qia IV-a
l. 200 . 9 : 1800; 1800+ 200 : 2000; 2000+ 9 : 2009.Rispuns:C.
2 . 1 . 3 + 5 = 8; I + 3 . 5 - 16;3 . 2 + 4: l0; 3 + 2.4 1 1 . . 3. 2 + 2 : 8 i 3 + 2 . 2 : ' t : .
-
5 3 2 - 1 7 : 5 1.2 ll:2 1|2-8r2-J 2 -8 . Rt is p u nE ..
3. Un pdtrat are 4 laturi, iar douAfiunghiuri au 3 - 2 = 6 latud. in total au l0 laturi.
Rdspuns:D.
5. Sunturmetoarele sihralii:10=5+2 +3.1; 10: 5 + 2 . 2 + l. Rdspuns:
C.
.
7. $odceii ron eie 3 5 : 15 ciorapi.Se adaug5inc6 2 ciompi,penhubunica,deci
estenevoiede 15 + 2 = 1'7ciorapi,adice9 perechi.rRdsp&nr3.
8. De pe nivelul 2 de cuburi lipse$te I cub, iar de pe nivelul 3 lipsesc4 cuburi. in
total lipsesc 5 cnbrLtl.Rdspuns:B.
9. Danaa mancat16 - 8 - 2:6 mandarine.Riilpuns:B.
10. Ordineain careau terminatcopii esteurmetoarea: Geta(scorulcel mai mic),
Corina (clasatAintre Geta ti cicu), celu (anr€penultimul),cicu (primul). R.isp,rrs..j.
ll. in 200' a a,"'ur90 - 60 - 30 fotografii.in 2006a anrt 60 3b- 24. Rdspuns:
E.
12, Filmul impreunacu reclameledureaz690 + 8 + 5 : 103 minute. adicd 1 ora si
_mcepe
4J de nuute. Deci filjnul la ora l7:10 si se rerminala ora 1853. Rtitspunr:
E.
13, ConsiderdmcA D€nis are I timbrc, iar Thmaraare y timbre. in final, Donis va
aveax - 4 + 2 = -lr 2 timbre, iar Tamara,! + 4 - 2 - I + 2 timbre. Obse em ci
diferen{ade timbr€ dintre cei doi copii este de 4 timbre, deci Denis a al'ut initial 12
timh€, iar Tirmar48 ti'nbre.Riispuns:B.
14, Tr€buiecolorate4 pdhelele $i qte$e 2 pdhdtele. Rdspuns:B.
15. O jumetatede ore arc 30 de minute, deci Helga cite$te6 pagini inh-o zi. Atunci,
cele60 de paginivor fi citite in 60 : 6: 10 zile. R^puns: D.
16. Singuraposibilitate este:23 = 6 + 6 + 6 + 5. Rdspu1s
: C.
17. Singua posibilitate de al scrie pe 7 ca sumade tlei nrnneredile te nonule cste
-t = I + 2 + 4. Deci Anni a adunato nucd,Asia 4 nuci qi
Elli, 2 nuci.,Rdspans:B.
|| Diferenla dintre sdriturac6irelui gi a iepuaqului estede 1 m. Dupi prima sedtlrrs
a fieceruia, lntre caine qi iepuraf timan doar 2 m, dupi a doua sdr.ituraa fiecinria
rimane I m, iar dup6 a heia sirihrri cai{ele il ajrmgep€ iepnraQ.Rispuns: C.
|!r. Sunt 27 + 13 - I : 39 de casepe stada. Casalui Peterestea 20-a. intle casalui
"{trD 5i casalui Peter sunt 6 case(nu se nulniie caselecelor doi). X6pr,rr..,4.
ll. Ciocolataaveape lini€ 5 patrnleleqi pe coloani 8 pat5Fle, in total, 40 d€
,6fiile],e. Rdspuns: C.
t4l
21. Pentru81**61 obFnen8 + * + 6 : I + * + I, de urde 14 = 2, fals.
Penttu 7*727* obtinem 7 + 7 + 7 : * + 2 + *, de unde 19 : * + *, fals deoarece
* estecifti. Pentu 414141oblirem 4 + 4 + 4 = * + I +
1, de unde * = 10, fals
deoarece* estecifid. Petrtnr 12*9+8 obtinem I + * + * : 2 + 9 + 8, de unde + = 9.
Pentru181*2*obiinem8 + * + * : I + I + 2, 4 + * + * : 0. falsdeoarece * estecifrd.
Rdspuns:D.
22. Trebuieidentificatecele doui dominoui care formeazi cele 5 pdtmte.La petratul
E dominoul cu . qi ' . are cele doui puoctepus€ invers (. .). Rfupurrr..t.
23. Pinatul arc 9 ' 9 : 8l patrdtele-Se poaterepetalirul de culori (negrLr,alb, roqu,
verde, roz) de 16 ori, iar al 8llea petrdtelva fi colomt cu negru. rR.isprs_.,{.
24. Llrngiftea liniei va fi egalecu 5 . 6 + 4 . 4 = 46 dtn. Rdspufis: C.
25. Dupi prima preselectie rdmer V blneli ;i 22 fete; dupd a doua, 15 bdieti si
19 fete; ...; dupda $asa, 7 Uie[ $i 7 febe-Echipa\a aveat4 membi. Rdspuns: A.
26. Ceasnlva indica,pe rend,lumerele:12,5, 10, 3, 8, 1,6, ll, 4,9,2,7, 12, deci
dup5 12 minute ceasul va indica 72. Rdspurls:D.
27. Obseivem cA pdtritelete albe din X se transformd in pdtrelele gri in y fi, de
a5em€nea,pdtr;tclele gri din X se rmnsformd in plrreFle albe ln Y' Respectand
aceastdreguld, G se transforml in frgura de la prmctul E. Rdspuns:E.
28. fu fimclie de punctul din carc pomegte,pedtru fiecaredinte variantelealerdspuns
avem cat€ douA situaqi:
A )eoeeeo sau /r-\ /::\ /a\ /:\ /::\ /::\
rTvvv \ -rv
B)@0eeoe sau ,a:\ /::\ Zi, /t\ /::\ /:i\
v\?vvv l-l
c)eeooee sau o@oe90
D ) geooe 9 sau 000e o @
D OoOO e e s au O OO: O O Rd s p uE
n .s .
29, Pentru a obliDenumarul minim de persoaneconsiderdmce au fost o femei€ si.
in rest, bdrbafi. Bnrbalii pot purta urmdtoarcle perechi de numere de pantofi: (45.
4lr. t4J.4l). (41.3q).(lc. J7). iar femeiapoarlaperecbea de numerede panrofi
(37, 36). Deci grupulpoateaveaminim 5 pe$oane_ Ra..rrtrsr,.
30. De la ora 6:15 la ola 19:30sunt 13 ore $i 15 minute. Cu 6 ore 15 minute
$i
inainte de ora 6115era otu 24:00, iat cn alte'j orc inainte em ora 17:00.Deci ceasul
va axAtaom 17:00.RdsDtots: A.

142
Pentru mi e concursul Cangurul a adus o mullime ile lucruri 11oi
in acest an: m-am caUrtcat pentru prima datd Ia proba cle baraj, an
luat plemiu pentru prima datd ti am c^ftiget excursia tn Cloalia, ocazie
tu .are an ie:it pe rtu pfima aard din lard.
Desi nu cu\osteam fiiciun alt participant, ni-am fdcut prieteni
destul de repede - afit /omAni, cAt ti croali - ara cd tle plictisit nu prea
am avat timp: dimineald mergeam la plajd $i inotan in cazul meu,
stdteam i apd - pentru ca, dupd masa de pr'Xnz, sd ne plimbdm, sd
jucam Jbtbal sau cdrli ori pur ;i simptu sd stdm de wrbd.
Succes ti sd e (Ovenen h anul!

r43
ProbI de baraj -2009
Claselea III-a qi a IV-a
1. Cecifrd inlocuieste
.
-l
?
4 \r/
A )z 6)4
\*1
C )6 D)7 E) t2 5w
r0 4
2. Bunica lui George are 5 copii, fiecare dinte ei avand, h randul lui. cate
5 copii.Cdndro(i nepotiise sbangla ziua bunicii,cu cali veri se intalneste
George?
A) t0 B) 20 c) 21 D) 25 E) t2s
3, Hipopotamul Ivica vrea sd slibeasci 300 ke in trei
s apld m a n i . ^ Ea
a p i e rd u l i n g re u ra l e1 40 kg in pr im a
sdptimini. ln a doua sdplamAna a pierdufiD greutatedoar
jumitate din cat a pierdut in prima siptimani. Cate
kilogramo trebuie si sldbeasciln a treia siptdmanI? *
A) 70 kg B) 90 kg C) 100 kg D) r40 kg E) 160 kF
4. Cinci elevi de la Tg. Lipug pleacdin excursie la Baia Maxe avard asupra
lor.sumelede 90 lei, 120 lei, 115 lei, 140 lei
Si respectiv100 lei. Ei
cheltuiesc in orag aceeaqisumi fiecaxe. La intoarcere constatd ci mai au
impreuni 140 1ei. Cdli lei a cheltuit fiecare elev?
A) 28 B) 8s c) 113 D) 42s E) 565

5. Printre numerelede 3 cifre, cateau swna cifrelor 2? R],


A) 2 B) 3 c) 450 D) 900 E) sss
6..Andrei, caxee pasionatde ;ah, mi-a spusca un turn
T
valoreazicat 5 pioni saucat I cal $i 2 pioni. Ca,tipioni
valoreazi un tum impreundcu un cal?
A) 3 pioni B) 5 pioni C) 8 pioni D) l0 pioni E) 16pioni
7. intr-un an, cate nwne de hni au exact 9 litere?
A) 0 B) 4 C) 9 D) 12 E) februarie
8. Tina s-a_
dus la bibliotecd,i a vizut pe raft cirlile
lyr"I^.9t 1,3,5,7,9, ...,49(toatenumerele
I la 49). Cdte cali erau pe acel raft?
impaxe dela
A) 24 B) 25 c) 26 D) 4s E) ss
144
9. Cine tlebuie sA sloara pentru a se ob{ine o bucati de exact l0 cm?

{t tl-.B &e r.a


i{l
A
*4 ,Mr
4 cm 2cm 3cm

q
lcm

,rd#
'{*^ '& M
,q d 'ffi,c,
10.Ana, Marija 9i Lucija au impreund33 de ani. Marija qi Ana au impreund
19 ani, iar Lucija Si Marijaau impreund21 de ani.Ca! ani areMarija?
A)7 B) t] C) t4 D) 12 E) 40

ll. Andm a cumpiratdiversemodelede floricelepentrua impodobio

ramidetablou.Catcostimodelul ou"u0",'*
$ * * #

)ft * ffi * iarpenhuf,


$, $"rratit:6rei,
ff i *apht it 1 5 r e i ?
A)2 B) 3 C )4 D )6 E) 21

12. O pensiuneare 3 etaje, cu cdte 4 camerepe fieaarc etaj: la pdmul etaj


sunt camerede 1 pcrsoani, h etajul 2 sunt camerede 2 persoane,iar la
etajul 3 sunt camerede 3 persoane.Care este numdrul maxim de locud pe
.are le are pensiunea?
A) t2 B) 24 C) 30 D) 40 E) t20
13. Gajane $i Elene cautd ciuperci prin pidue. Gajane a
gasit 17 ciuperci, iar Elen€ mai multe. Pentru a avea
acelasi numir de ciuperci, Elene ii di lui Gajane
l-i ciuperci dintre cele adunatede ea. Cdte ciuperci a
gi.6it Elene?
-1) ) B) 30 C) 32 D) 47 E) 49
' f u .+-1
14. Care conshuctie poale fi raalizati, din exact 8 cuburi?

E)

15. in copaculfermecatau crescut7 flod. Florile suntfermecate. Daci


rupi o floare,in locul ei crescalte 3 flori fermecate.Cateflori au fost
rupte, dacdacumcopaculare 25 de flori?
A)6 B)7 c )9 D) t8
E) Nu existd aceastdposibilitate.

16. Sunt un numtx. Dupd ce m-am dublat, m-am uitat in oglindi


Si am
vdzut8ll. Ce numir am fost ini{ial?
A) 59 B) 236 c) 405
D) 8| E) t622
17. La Zoo, cwtealeilor areformadin figura
alituratd.Dacdsuprafatacutii wlpilor este
de 100 nrl, care estesuprafatacur{ii leilor?
A) 80 m' B) 160 m, C) 200 n,
D) 240 n, E) 300m,
18. Dupd ultima betihe, bdtanul pirat a rlmas cu 7 monede.de: 1000.
2000.3000.4000.5000.6000si 7000de ducali.El are de plAlit.cu aceste
monede.sumade 12000de ducari.Careeslenumarulmaiim de monede
cu caxepoate sd rimari?
A )0 D3 c)s D )6 E)7
19. Magindria injumita,te$te,apoi adund
3. Ce numdr a intat in matindrie?
A) 56 B) s9 c) 115 -----) ll5
D) 224 E) 236

146
20. Caxeeste cel mai mic numar de litere care ar hebui eliminate din
cuvantul CANGURUL, astfel incat litercle rimase si fie asezatein ordine
alfabeticd?
A )t B) 2 c )4 D )7 E) e
21. La concursul,,l2" paxticipi numai familii cu 4 copii care
au produsd vaxstelor egal cu 12. Nu pot inta in concurs doui
familii care au toti copiii de acelea$ivarste. Care estenumiml
maxim de familii ce pot intra io concurs?
A)t B)3 c)4 D) t2 E) 48

22. Doi copii joaci tenis pand cind unul dintre ei cagtigt 4 partide.Care
este numarul maxim de partide pe care le pot juca? (La tenis, o paxtidl nu
se poate termina la egalitate!)
A)1 B)4 c)8 D)7 E) 16
23. Cate numere pare de 4 cifre po,ti

xxtw
obtine aldturandpersonajelein diverse
moduri?
A )2 B)4 c) t2
D) 24 E) 4561

24. Telegondolapoate tarspofia 4 adulti sau 8 copii. Careestenumdrul


madm de copii ce pot rrlca cu I adult?
A)2 B) 3 c)4 D)6 E) t0
25, Care estenumArulminim de beli5oarece 1 I
lrebuiemutate.penLruca relaqiaurmaloare I _l t-
-t- _l
sA fie adevarati?
A )I B)2 c)3 D )4
I I I
E) niciunul
26. Trei vapoare ajung in port dupd urmitorul
progmm: unul dintre ele o dati la 2 zile, altul o
datiLla 4 zile $i al treilea, o datl la 3 zile. lntr-o
duminica au ajuns toate tlei in port. Care va fi
urmitoarea zi in care se vor intahi toate tlei in
port?
A) duminicd B) vtueri C) sAmbdtd D) mielcuri E) joi

t4'7
27.Calculali:
2O0.9+20.9 +2.9 + 2 + g. Cerezultat
obtineti?
A) 65 B) 1998 c) 2009 D) 2016 E) t67449
28. Hexagonul ,,CllfGUR" se rosto-
goleste spre dreapta pand cand unul
dintre varfurilesaleajungeiD punctul
M. Care ta fi acestaftiind cd distanla
dintrepLrncteleC Ei M estede 185cm?
A)A B)C c)N
D)G E)R

29. VreausA cumpir lumenfuelein form6 de cifre astfel incat s6 am


suficientepentru a putea scrie orice dati din acestan (de exemolu
02.01.2009).
Careesteoumdruloinim de lumdnarele de caream ne\oie?
A) r0 B) 27 c) 44 D) 47 E) 80
30. Frank are 10 carduri, pe fiecare dintre ele fiind sc s cate unul dinfe
urmdtoarclonumore:.2, 3, 5, 12, 13, 15, 22,23,25, 32. C?r:eestenumfuul
minim de cardud pe carg le poate alege Frank, astfel ilcet sumanumerelor
de pe cardurile alese si fie 100?
A) I B) 3 C) 5 D) 6 E) Este imposibit de obtinat.

Rispunsuri - probi de baraj 2009


m-Iv m-Iv
1 D 16
, B t7 C
B 18 C
4 B 79 D
5 B ,,o C
6 2l
B 22 D
8 B 73 c
9 B ?A D
10 t<
ll ?6 B
t2 B J1 c
t3 D 28 D
t4 B 29 B
15 30 C
148
Indicafii - probi de baraj 2009
Claselea III_a ,i a IV_a
. =
2. 4 5 20 de ve:j. Rdspuns:B.
3. 300 140 '10- 90 ke. Riispuns: B.
o 0- t -.U
O- t t 5 + I 4 0- t0 0 - 5 b 5te i{i nto ra t):
1 565 I40.,:5- 85leia chettuir
1.
lrecare, 1ld-splrsr-B
5. 101, 110,200.Rdspuns:B.
6.lt = 5p: lc +2p, decllc:3p. Atunci1t + lc = 3p + 2p +3p = gp.
Rdfpuns: C.
8. Numerelepot fi scrisede forma2, 1 (pentruz: I + l, pentru;:2 + 3,
...).
49 = 2 - | ) n = 25. Deci sunt 25 de cA4i. RdsprrrsrB
9. l0 : 1 + 2 + 4. Rtnspuns. B.
1 0 . a + m+ I= 33 ,m + a=19, I + r? = 21. Din p d me led o u i e g a lit 5 (i
re z u lt e
19 + I : 33, deci 1 = 14. Din ultima egalitaterczultn n : 7 ani. Rdspins: ).
11.lnlocuimflorilecu litere$i avem:a + b + c + d+ d+ c + b + a + a=3a+ 2b+
+ 2c + 2d:36 ri b + c + d= 15,deci3d:36 - 2. 15:6, d€undea:2. Rdspuns: A.
12 . 4 | + 4- 2+4 3 =4 6 = 24loc\tri.Rdspuns B .:
13,E: (17 + 15) + 15 = 47 ciuperci.Rdsprrr: r.
15, (25 '7) :2 = 18 | 2 - 9. Rdspuns:C.
16.lx = ll8, decir = 59. Rdspuns: A.
17, Cu$ca\,rlpilor estefomati din 4 pdtate 2 x 2. Cu$caleilor este formatd din g
pe,]Jate2 x 2, deci va avea suprafatade 200 mr. Rdspuns:C.
18, 12000= 5000 + 7000,deci remanecu 5 monede.Rdspuns: C.
19. (115- 3) 2 = 224. Rdspuns: D.
20. De exemplu, rnmeneAGRU. Se elimina 4 litere. Rdspuns:C.
21.a. b. c . d - 12= l . 2r . 3. Potfi umitoarelesituatii:(1, l, 1, l2), (1, 1, 4, 3),
(1 , 1 , 2 , 6 ) , ( 1,2,2,3) . Rispuns:
C.
22. Se poatejuca panela scorulde 4 : 3, adicd7 partide.Rdspuns:D.
23. Pot fi numerel€:1456,1546,1564,1654,4156,4516,5146,5t64, 5416,5614,
6154,6514.Sunt 12 posibilitili. Rdspuns:C.
24. 1 adrlt:2 copii, deci cu I adult se pot urca 6 copii. Rdspuns: D.
t-t t- -l
6. - '-f = -i Se muLAdoar I bar Rdspus: A
i-i
Nrmdrul 12 se imparteIa 2,la 4 qi la 3. Rezulti cd vapoarelese vor intalni dupa
19.
12 zile - '7 + 5. vinei. Rd.spuns: B.
27. 9(200+ 20 +^dicd
2 + 1) + 2 - 9 223 + 2 = 2009.Rdspuns: C.
A. P - 5 + 3 + 2 + 5 + 6 + 4 = 25 cm.,185= 25 . 7 + l0 = 25 . 7 + 5 + 3 + 2. punctul
G va fi cel caie va ajuge in M. Rdspuns:D.
D- imi trebuie:4 lumenarele de 0, 4 de t,4 de 2,2 de 3,2 de 4,2 de 5,2 de 6,2 de
:.2 de 8, 3 de f. in total sunt27 de hman5rele.Rdspuns:B.
t. 32 + 25 + 23 + 15 + 5 = 100.Rdspus: C.

149
2010
Claselea III-a Si a IV-a
l. 2ol0 - 210+ 211= ?
A) 2010 B) 211 C)20 D) 1559 E) 2431
2. in labirinruldin figua seafla o pisice
si un soricel.Pisicavrea sd ajungAta
bolu l c u l a p t e .i ar !o ri ce l u ll a b u ca ta
de caqcaval,dar ei nu trebuie si se
intaheascdniciodatd.Care estepartea
de labirint acoperiti?
A) B) C) D) E)

N[ EH fq 7A
E- ft
3. O leatiede 40 de minuteincepela ora 11:50.Exactla
mijlocullecFei,pe geama intpt o pasfue.La ce ord s-a
intamplatacesteveniment?
A) 1l:45 B) 12:30 C) t2:j0
D) 20:00 E) 12:45

4. Indianul 9ef MareleUIs are trei pcne,o topori$ci, sdgetiqi moaasiniin


piaioare.Fiul sdu,MaimuJa Albd, aredoui pene,sAge!,nu are topori$ad,
estedescull9i are doui dungi rogii pe piept. Care dintre urmdtoarele
imagini ii prezintdpe Marele Urs gi pe fiul acestuia,MaimutaAlbn?

5. m acestrestaurant,aperitiml costi 4 ewo, felul principal costi 9 euo,


iax deserhtlcostA5 euro. Un meniu, carecontineaperitiv, fel principal qi
desertcosti 15 euro.Cat economise$te o persoanicarecomandAacest
meniu,spredeosebire de una caxele comandiseDarat?
A )3 € b0€ ot€ D18€ D3 3 e
150
6. Patru prieteni au mancatinghe,tati:MiSo a
mancatmai mult decatFero,Jaroa mancatmai
mult decatVilo, Jaro a mancatmai putin decat
Fero.Caredinhe urmetoarele enumerfuipozitio-
naazl corectcopiii (in ordine,de la cel care a
mancat cel mai mult, la cel care a mancat cel mai putin)?
A) Miio, Jaro, Vilo, Fero B) I4lo, Miio, Fera, Jarc
C) Miio, Fero, Jaro, trllo D) Jarc, Wq Miio, Feto
E) Jaro, Miio, I,ilo, Fero

7. Daci utilizez numai pldci de faianlS cu modelul urmdtor


/ , care dlntreurmitoarele mozaicuri este imposibil sd
fie oblinut pe peretelecamereimelet

,,X "€ offi ")& ',m


8. Miriapodul Eve are 100 de picioare. Ieri, ea a
cumpirat 16 perechi de pantofi noi qi s-a Ei incillat
cu ei. I-au rimas inse desculle 14 picioare. CAte
picioare incdltate avea Eve inainte de cumpirituri?
A) 27 B) 20 c) 54 D) 70 E) 46
9, Mathewgi Clara locuiescintr-un zg6rie-norClara locuieqtecu 12 etaje
deasupralui Mathew.intr-ozi Mathewa fostinvitatla Clara.Dup6cea parcurs
jumdtatedin distantd,el a ajunsla etajul8. La ce etajlocuie$teClaxa?
A) 12 B) 14 c)2 D )6 E) 24
10. Mary a impdtudt o foaie de hartie de 4 ori, ca in ima-
gine (a hdoit dupd linia orizontald,apoi a despAturit;a
indoit dupd linia verticalS, apoi a despdtulit; a indoit dupA
pdma diagonali, apoi a despitudt; a indoit dupd a doua
diagonali, apoi a despdtudt).De cAte ori, prin indoire,
cangudi s-au supmpusexact?
A)8 B)1 c)2 D )4 E) o inJinitate

11. Copiii au miswat lungimeaterenuluide nisip cu pagii.Ana a frcut 15


paii egali,Betry17,Denis12 $i Ivo 14.Caredinte copiiarepasulcel mai
mare?
A) A a B) Betty C) Denis D) Ivo E) Imposibilde detemhat.
151
li;l",T,iil,';'il:;:'fflT;"J"j,:"i'i
aniriny va imptinivarsra'J :f;"i"':ll
aut "' (a!' se,zs
de9 anj? ft J/*W..
n 7 E)2 e r D)6 as |'"..?4 (S
13.Liftul urci de la etajul1 la etajul3 in 6 secunde.in cdte secundeva
ajungeliftul de la etajul I la etajul 6?
A)3 B) 12 C) t4 D ) 15 E) 6
14. Ann merge in fiecare zi
la bunica ei. in figurd este
I eprezenlatd,haft a strizilor ,l
intotdeauna Ann alege
dumul cel mai scurt. Astdzi ea a ales drumul reprezentatin figurd. Cete
alte posibilitili de a alege drumul, dife te de cel de azi. existii
A)6 B) ' c)s Dts El5 0
15.in cat€moduridiferitepoatefi inlocuit,,*" cu semnele
,,+" sau,, ", penhuca egalitatea 2 * 0 * I * 0 : 1 sA
devinAadevdxati?
A )t B)2 c )3 D )4 E)5
16. Anul 2010 are o proprietatefoarte interesantd: numirul format de
primele 2 cifre estedublul numdruluiformat de ultimele 2 cifre.
Cdti ani
vor tece pani se va intamphiar acestlucru?
A) 30 B) 2 c) 200 D) 201 D 2010
17. Ce sumd de bani are Andrada in puqculild, dacd a numArat:
14 banc[ote de 10 lei, 13 bancnotede 5 lei, 12 bancnotede
I leu, 12 monedede 50 bani s,i 10 monedede l0 bani?
A) 61 lei B) 224 tei C) 124 lei D) 2jZ lei E) 700
tei

18. John incepe seria scrisorilor de Criciwr timi,tardu_i


o
scflsoare colegului sdu, peter De acum inainte. oricine
pnflesreo scrrsoare esteobiigatsd scriealtor doi colegi.
P e t e ra l r i m i s c d t eo scri so a rel u i A n & e gi lui Miki,
iar
aceqtia,la r6ndul 10! au tdmis fiecare cAte o scdsoarealtor
doi colegi. La sf6r9itulprimelor doud runde erau trimise
| + 2 + 4 = 7 scrisori.Cdtescrisorierauftimise dupi 4
nurde?
A) t5 B) 16 c) 31 D)4 E) 63
152
19. Un bac agteaptdpani se incarcd cu 10 autoturismesau 6 camioalle.apoi
trave$eaze r6ul. Miercuriel a traversalde 5 ori 5i a transponat. in roll,
42 de autovehicule. Cate autoturisme au fost transpofiate cu bac_ul?
A) 40 B) t2 c) 42 D) 80 E) 30
20. O foaie de hdrtie in
formA de pitrat este
impd4itd in 9 petrdtele
identice, ca ln figuri.
Unele laturi ale acestor
pdtrdtele sunt numero-
tate de la I la 8. Chds vrea sAtaie qi si. indoaie unele laturi pentru ca, pdn
indoire, si ob,tini constructiaal5turata.Care este suma numerelorde pe
laturile tdiate?
A )8 B) 2 7 c) 3t D) 20 E) 36
21. Un pdtat esteimpArlit in
patru pitri.tele de mdrimi
egale. Toate pAtrd.telelesunt
colorate verde sau albastru.
EHH
Tinand cont de faptul cI toate
cele patru desenedin imagineaalitulati. reprezintao singurdmodalitate
de colorare,cate modalitdti de colorarediferite existd?
A) 1 6 8)6 c)4 D )3 E) t2
22. Produsul 60 . 60 . 24 . 7 rcprezintd:
A) nundrul de mlnute din 7 saplam.ini
B) numdrul de ore din 60 de zile
C) numdrul de secundedin 7 ore
D) numdrul de secundedintro sdptdmAd
E) numdrul de minute din 24 d.esdptdmAni
23. Am construit un cub mare din lemn din 64 de cubulefe
identice. Am colorat apoi 5 fe,taale cubului mare cu
vopseaverde. Cate cubule,teau 3 fele vezi?
A) 4 B) 8 c) 16 D) 20 E) 80
24. Fiecaredintre pdetenii lui Basil igi scde data naEteriipe un biletel;
adund apoi num5rul zilei de na$tere cu numdrul lunii in care s-a niscut.
Toti obtin suma 35, degi toli i9i aniverseazdziua de na$terela date difedte.
Care este numirul maxim de pdeteni pe care ii poate avea Basil?
A)7 B)8 c)9 D) 35 E) 12
153
25. La femiL sunt42 de animale:un cdine,o pisicd,giini,
gaFte$i mIe. Suntde 3 od mai multem.tedecatgalte.pisica
impreundcu giinile reprezintljumitate din numirul tutuor
admalelor Caterate sunt?
A )5 B) 10 c) t4 D) 15 E) 20

26. Diagonul a ascunscheia cufdrului in care pdstm


comoaraintr-unul dintre c€le 3 seifud. pe seiful rosu a
scris..cheia comorii".pe seifulalbaslrua scris,,sarpe
\eninos".iar pe seifulterde a scris,,cheia comoriieste
in seiful albastru".Dact toate mesajelesunt false, in
ce seif se afli cheia?
A) in seiful rc;u B) in seiful albastru C) tn seiful wrde
D) in seiful rosu sau in cel qlbastru, dar nu sepoate stabili sigul in care
E) este imposibil de aflat, deoarece nu sunt suliciente date.

27, Camilla a scris toate numercle inbegi de la 1


la 100intr un tabelcu 5 coloane.ca in imagine.
Fratele ei a rupt o bucatd din tabel qi apoi a $terc
din e a o p a r r e d i n tre n u me re .C a re imagine
reprezintd o parte din bucata ruptl de fratele ei?
A) B) c)
a2
86 99

D) E)
69
59 72

28. In adunareaalitulald, K, A, N, G reprezinti


4 cifie, nu neapAmtdiferite. Litera G inlocuieste
cifra...
A )0 B) 1 c)8
D) 9 E)2

1.54
29. Tabelul alahrrat de cd4i de joc conline 4 tipud de
cn4i. La o "mutare" se schimbdintre ele oricare doui vv i .f
ci4i. Care estenumirul minim de "mutdri" ce hebuie
ficute, penhu ca, in final, pe fiecare linie $i pe fiecare
i ,l .l v
coloani a tabelului st existe ca& o cafie de ioc de .r i .l .f
fiecare tip?
i .?. ? t
A) I B)2 c)3 D )4 E) t6

30. Liz participe la un concurs de pescuit. Ea prime$te


20 de euro pentru fiecare peste prins care are cel pulin
I kg, dar plbtesteo penalizarede 10 euro pentru fiecaxe
pe$teprins care are mai putin de I kg. La sfarsitul
concusului, Liz prinsese12 pegti $i a caitigat 30 de
euro. Ca,tipeqti care cantiresccel pulin I kg a prins?
A)5 B)1 c)7 D) t2 E) 30

Rispunsuri - 2010
UI-Iv Itr-IV III-ry
I C ll C 2l B
2 E t2 c D
3 C 13 23
4 E t4 B 24 B
5 l5 D ,1 D
c 16 D c
7 D t7 B E
8 c 18 C 28
9 B 19 'tq B
10 C 20 D 30

IJJ
Indicalii - 2010
Claselea III-a ti a IV-a
1. 2010- 210: 1800;1800+ 2ll = 2\ll. Rispuns: C.
2.Bucaljle
careinchidlabirinrul
sunlD] Sif). in rarianraD) insa, posrbilirale
exisla
ca 5oarecele Si pisicar, se ijleheascA.decinu eslecorecrA. Rdspun.. E.
3. Daceora inc€pela 11:50,inseamnice mUlocullectiei esredupi 20 de minute.
adicdla ora l2:10.Rdspun':C.
4. in imagineaA), Maimu{aAlbd are topori$cd,deci nu estecorectd.in imasin€a
B). MareleUrs esredescull.deci nu estecorecd.b imagileaC,. MareleUrs riu are
toporiScd,deci nu estecorectd.in imagineaD), Maimula Albd are trei dungi roqii pe
piept, deci nu estecorectd.Rdspuns:E.
5. Preful total al prcduselo4calculatesepamt,este4 + 9 + 5 = lg euro. O Dersoani
carecomande meniuleconomiseste deci l8 l5 - J ewo.R/jspun,A.
6. MiSo a mencat mai mult decat Fero, Fero a mancat mai mult decat Jaro. Jaro a
m;ncaLmar mull decetVllo. Dect ordineaesle Viso. Fero. Jarc.V o. Rdspuns;C-
7. La rdspunsulD) s-au folosit pldci care nu au diagonalah^satd. Rdspuns:D.
8. Dupd vizita la magMin iau rdmasdesculqe14 picioare,iar la magazinea qi_a
inc6l{at16-2:32 de picioar€.Deci inaintede vizita la magazinea aveaincnliate
f00 - f4 12 - 54 picioare.Rd:puns:C.
9. Difer€nla.dinhe etajul lui Mathew Si aI Clarei estede 12 etaje.Mathew urce pan6
la etajul 8 gi a parcursjumetate din aceastediferenld, deci mai are de urcat 6 etaie.
Claralocuiestela etajul8 + 6 = 14. Riispuns: B.
10. Dacdse indoaiefoaia pe diagonald,r,dllgumnu se suprapunexact.Aceqtia
se
suprapundoar daci se indoaie foaia de-alungul liniei odzontalesaua celei verticale.
Rdspuns: C.
11,Penfiumdsurarea terenuluicei mai pulini pa$ii-a ficut Denis(12 pagi),deci el
are pasul cel mai marc. Rdspuns:C.
12. Acum-Tony qi Tiny aq impreund,15 + 2 + 2 = 19 ani. Tiny axeacum _
= 6 ad. Va avea9 ani peste3 ani. 19 13 =
Rdspuw: C.
13.De.la elajul.l Ia elajulJ sunl.2eraje.deci lifrul urcaun elaj iD
.] secunde. De la
eraJu I Ia etaJut6 sunr5 etaje.deci liltul urci ir 5 .j 15 secunde. Rdrptrrr D.
o id in jos in 8 moduridilerite.iar aporsa continue dmmulspre
l1^Y l,"l':
qreapra. ::
In conctuie sunr8 posibilitali
de a parcurge aceasrd di5tanla.dar lrnaesle
oeJareprezenhtAin imagine.Rrspr?rrj_B
15:Rezultahrl 1 sepoateobtinein urnitoarele situaFi:
2+0- 1+0: l;2_0 l-
- 0 = l ; 2+0 - l O=l;2-O l + O: l. Rds Du nD.s;

156
16. Umetorul an, dupd 2010,in carese respectiaceasticonditieeste2211.pan6
atnnci\or rrece22ll - 2010 - 201 ani.Rtispunr:
D.
17. 14 bancnotede 10 lei reprezintesumade 140lei; 13 ba(cnotede 5 lei reprezintd
sumade 65 l€i; 12batrcnote de I leu reprczintisumade 12 lei; 12 moneded;50 de
bani reprezintl sumade 6 lei; l0 monedede l0 bani reprezintdsumaaleI
leu.
Sumatotali din pu$culifdeste:l4O + 65 + 12 + 6 + I = 2i.41ei. Rdspuns: n.
lE. Dupi 4 rundeerautrimiseI +2+4+8 + 16:3l desc sori.Rdsprr.rrC
19, Deoarece42 nu estemultiplu de 10, iar autoturismeles€ hansportdnumaicete
10,insearmdce suntnecesare dou6drumuricu cate6 camioanepintru a se obtine
numarulI2 (un numArcare5erennindcu )r. Re,/ulta ca se facI jrumuricu cdtel0
autoturisme;i 2 drumuri cu cate6, deci au fost transportate30 aleautoturisme.

20. Numereletdiatesunt:2, 4, 6, 8. Sumalor este20.Rdspuns:D.


21. Existi urmetoarelemodalitdJide colorare:4 pdtr4ele albastr€,1 pdh4el v€rdesi 3
albastre,2 pdtritele verzi (situarepe diagonab)$i 2 albaste,2 pdtefeb verzi (aliturate)
!i 2 albasbe,3 pdtrd.televerzi $i unul albashu,4 pdtra,tete
veni. Rdrpuljs:B.
22.'7 rcprezintdnumdrulde zile dintr-o septemene, 24 repr€zintdnumirul de ore
dintr-o zi, 60 reprezintinumerulde minute dintr-o ord, 60 reprezintinumerulale
secundedintr-un minut. Deci rispunsul corectest€:numerul de secundedintr-o
siptemene.Rtuprr; D.
23. Cate3 fele colomtear puteaaveadoar cuburiledin colturilecubuluimar€_O
falaa cubulutmarenu esteinsi;colorau.inseamra ca 4 drnneceleg colfuriau dosr
cate doud fete colomte. in concluzie,doar 4 cuburi (aflate in coltuile cu6uhi mare)
pot avea 3 fefe colorate.Rdspuns:A.
24. Date de nafterecaresa indeplinescd
aceastdcondiliear puteafi:23.12,24.11,
25.10,26.09.2'7.o8, 28.07,29.06,30.05.Rdspuns:B.
25. Cdinele,rateleli gagelereprezinte jumdtatedin totalul animalelorde la fermA,
deci rate $i gastesunt 20. Cum sunt d€ 3 ori mai multe rate decatgage, inseamni cd
sunt 15 ra,te.Rdspus: D.
26. DacAtoate mesajelesunt false, atunci cheianu se afli in sei{ul rosu pe care scrie
'cheia comorii"si nici in seifulalbasrru, conformmesaiului de oe seifulrerde.
Decjcheiase atld in seifulvetde-Rdspuns: C.

27. Pentru rdspunsulA), completareacorectAar fi: 8l a2 8-l 84 85


E6 87 88 89 90

PentrudspunsulB), completarea 7l l2 74 75
corectAar fi: 1 6 7/ 78 79 EO

Pentrudspunsul C), completareacorecti ar fi: 56 5l 58 59 6C)


62 6l 65

157
Penffur6spunsulD), completarea 41 43
corecti ar fi: 46 18 49 50
Pentru rispunsul E), care este si r6spunsulcor€ct, completareacorecti ar fi
66 67 68 69 70
umitoarea: 7l 72 13 75 Rdsputts: E.

28. Se observicd K = 1; atunciA : 8, N = 1 Si c : 0. Deci KANC : 1810.KAN =


: 181,KA = 18,K = 1. Rdspults: A.
29. Se interschimbdpe coloana I inimioara rosie cu tefla, iar intre coloanele3 Si 4
se interschimbeinimioara neagrl cv trefld. Rdspuns:B.
30. Deoareces-auprins 12 peqti,inseamndcd au fost 5 pe$tide pesteI kg (p€ntru
careLiz a primit 5 . 20: 100 €uro) Si 7 pe$ti sub 1 kg (pentrucareLiz a pldtit
penalizarcde '7 . 10 ='70 etrro).Rdspuns:A-

W
Yrr-rr"-ffi
Wilrfr#r#ffi
chnrr-unfagure d? vt'.dft,
sco!caut'o sonu b.^^i cutt?
pur inft-o
nt't 'f
.,u' -' ta
utn I.u"'
",t
,iu decirt nile niyp pp
ain c,i,""o
L:..,i".,,:"'ii^,,i..."u,"n,,
Larel adun ri-l Binici Violera

158
Probi de baraj - 2010
Claselea III-a qi a IV-a

1. Cu ce operatii tebuie inlocuite cele doui semne **" pentm ca expresia


urmatoare sd fie corecra: 2010* l0 * l0l : f00 ?
B )" ';i "+" C) " : " ; i" - "
E )" " q i " :"

2.3 girafecantaresc cat 6 tigri, iar un elefantcartdre$te


ciLt2 gtafe. Cat cantdreEteun elefant?
A) cdt 2 tigri B) cdt 4 tigti C) cat 6 figti
D) cat 8 figri E) cAt I tigru

3. La teshrl de matematice,la ultimul calcul, in loc sd adune 32, Andrci a


scdzut32. Ca-reestediferentainhe rezultatulobtinut si rezultah]lcorect?
A )0 B) 16 c) 32 D) 64 E) 96
4. Andrei a descoperitci, in "Lumeabasmelor",Fit Frumoscresteaintr-o
lund cat el intr-un an. Daci s-ar fi ndscut in aceea$izi, ce vaxsti ax fi a.!.ut
FAt Frumos cdnd Andrei a implinit 6 ani?
A) 6 luni B) 60 ani C) 12 ani D) 48 ani E) 72 ani
5. Aveam 12 ca$cutede ceai cu farfurioare.S-au spartinsa 4 ce$cute$i 6
farfurioare.Cete cescutecu farfurioare am?
A )2 B)4 C )6 D) r0 E) 12
6. 25 de copii au paticipat la un test de matematicd.in
urma lui Alex au terminat testul cu 4 elevi mai multi
decatau rermiDat inainrea lui. Al catelea
a lerminalAlex?
A) al SJea B) al 6-lea C) al 10-lea
D) al l|-lea E) al 2l-lea
?. Adrianaare h pofiofel o bancnoti de 5 euro.o moneddde I eurosi o
moneddde 2 euro.Ea vrea si pliteascd€xactpretul cerut,ffud si mai
a$t€pterest. Carc dintre urmitoarcle suinenu poate fi Dlatitade Addana
(fird sd schimbebanii)?
A) 3 euro B) 4 euro C) 5 euro D) 7 euro E) 8 euro

159
8. La CampionatulMondiat pentru Juniori, peter s-a
calificat cu o sdrituri cu o lreime mai lungi decdt
sArituralui Jano. $tiind cI Jano a sirit 120 cm. cati
centimefti a sarit Peter ?
A) 80 cm B) 120 cm C) 160 cm
D) 180 cm E) 200 cm

9. La ZOO, curtea urgilor are forma din


figua alitwati. Ce lungime are gardul de
sarme care inconjoari curtea urEilor?
A) 22 B) 20 c) 2000
D) 230 E) 220

,0.oc+ oid.,r,
6lD 6 ,to
77 ,o6
?
A) 99 B) 5s5 C) 777 D) 999
E) Nu sant suJiriente date.
11, Jane,Philip, Adam, Lucy qi Tomassuntprietetri. Adam
este mai inalt decat Tomas. Tomas este mai inalt decat
ambele fete. Philip estecu 15 ffr mai scund decatAdam.
Care este cel mai inalt?
A) Jane B) Philip C) Adam
D) Lucy E) Tomas
12. Vreausi elimin din numirul 492150gpatru cifre, astfelincat numdrul
remassd fie cel mai mare.Caresunt acestecifre?
A)2 , 1 ,5 ,0 B )4,2, 1,5 C )4, 2 ,1 , 0 D) 2 , 1 , 0 E ) 4 , g , 2 ,I
13.Ajungde acasila supermarket inh-o ore. DacAplec la ora 1600,aiuoq
la o ord dupdinchiderea lui. iar dacdplec la ora 8d. ajungcu o iu irurl
de ord inainte de deschiderealui. Care esteprogamul supemarketului?
- '-'-"--
90:" 17:: B) 8n _ 1s0o S''_ 16*
2 Q
D) Eo 16a E) qo - j6oo

r60
14. Cangurul Jumpi se ingaqi in fiecare iami cu 5 kg qi in fiecare vard
sldbeEte4 kg. Prirndvaraqi toamna igi men,tinegreutateaconstanti. in
primivara acestui an el cAnGregte100 kg. Cat aantirea in primivara anului
2006 ?
A) 92 kg B) 108 kg C) 100 kg D) 96 kg E) 109 kg
15. De-a lungul intregului drum dintre Bucureqti gi ploiegti, lung de 60 km,
se vor planta copaci pe ambele senswi. pAni astizi, echipa caf,eplanteazd
copaci pe parteadreaptaa pomit dill Ploiegti $i a acoperit o distanli de
37 km, iar echipa care planteazacopaci pe paftea stangd,a pornit din
Bucureqtigi a acopedt o distanld de 42 km. Ce po{iune din drum este
deja teminatA?
A) 60 kn B) 79 kn C) 19lon D) 5 kn E) 790 km
16. Tom qi Alina au avut impreuni la inceputul siptirnanii
50 de lei. Astizi Tom mai are jumetate din suma pe care
o avea la inceputul sdptim6nii. Stiind ci e1 a avut cu
l0 lei mai pu.tin decat Alina, cati bad are acum Tom?
A) 25 lei B) 15 lei C) 10 lei
D) 40 lei E) 30 lei
17. Mirela are in pugculi{aei ll0 lei, iar Mihai are in puqculi{alui 20 de
lei. In timp ce Mihai adaugi zilnic in puqculila lui cate 5 lei, Mirela
cheltuie$tezilnic cate l0 lei din pugculila sa. Dupi cat€ zile vor avea
sumeegale?
A)4 B)5 c)6 D)8 E) 18
18. VArsta wdjitoarei Papacucu esteun numir in care prina cifrd este cu
4 mai mare decat a doua, a doua aifrd este cu 3 mai mare decat a trei4 iar
a treia cifid estecu 2 mai mare decata Datra.Care estesumaciftelor va$lei
vrdjitoarei?
A)e B) 10 C) 13 D) ts E) 16
19. Punardsen'nele"+" sau"x" intre urmitoarelepahu cifte: I 2 | l,
firi a se folosi paranteze,care rezultatnu poatefi obtinut?
A )2 B) 3 c)4 D)s E)6
20. Formezun numir de 3 cifre, avard cateo cifrd comundcu fiecare
dintre numerele124, 416, 832,pishand $i ordinul aceleicifre. Cateastfel
de nurnereDot fi formate?
A )3 B) 5 C )6 D)8 E) e
161
21. in livadn sunt mai mult de 90, dar mai pulin de 100
de pomi ftuctiferi. O treime sunt med, un sfert suntprmi,
iar 1estul sunt ciregi. C6{i copaci sunt in livadi?

trff
A) 92 B) 93 C) 96 D) 98 E) 108
22. intr-o cutie sunt 405 acadelecolorate verde, galben,
roQusau alb. Sunt de dou6 ori mai multe acadeleealbene
decat verzi. Acadele roqii sunt de doui od mai multe decat acadelevezi
!i galbeneimpreund.Acadele albe sunt de doui ori mai multe decat acadele
verzi, galbenegi rogii impreund. Cate aaadelegalbene;i albe sunt in cutie?
A) t35 B) 270 C) 285 D) 300 E) 360
23. O foaie de hdrtie in forma pdtrati este indoitd in patru
(de-a lungul liniilor punctate),iax figurii astfel obtinute i
se taie toate colturile. Care este figua ce poate fi oblinuti
cand se despdture$bhartia?

a-.)
"a)
24, In.a a rczolvat toate cele 20 de probleme date la test. Luna a rezolvat
tlei sfefiui dir toate problemeledin test, iar Emst a rezolvat cu 2 mai
multe decat ea. Cate probleme a rezolvat Emst?
A )9 B) t] c) 13 D) 15 E) 17
25. Locurile dintr-un caxusel sunt numerotate, in
ordine: 1,2, 3, ... . Sorin sti pe locul cu numirul
ll, chiar in paftea opusd Maxiei, care sti pe locul
cu numdrul 4. Cdte locuri sunt in carusel?
A )7 B) t2 C )1 4 D) 15 E )22
26. FfuEa schimbaordineacifrelornumirului 2010,adunimciftele sale
una cateuna saupe grupeastfelincat si se obunAsumediferite.Cate
posibilitili existi?
A )3 B)4 c)6 D )5 E)7
162
27. Numerele inscrise in "trifoiul au patru foi,, din
*16
imagine respectl o anumitd reguld. Ce rumar tebuie
pus in locul semnului"*" pentru a respectaregula?
xl h
A) 23 B) 24 C) 25 D) 26 E) 133 i
28. Eva are 9 cuburi cu care, firi si le lipeascd, rcalizeazdo conshuctie.
Care constructiea Dutut fi realizah de ea?

&,fu"fu
29. Careestesumamaximdcarese poateob{ineadunAnd numirul unei
zile din ianuarie(de exemplu,numirul 3 pentru 3 ianuarie)cu numirul
zilei din sdptSmandc6rldesteaceadati (de exemplu2 dacdziua estemarti),
gtiind cd I ianuarie a fost luni?
A)2 B) 31 C )3 4 D) 35 E) 36
30. Sarahs-a niscut in data de 2.5.2001.Frateleei Petereste cu 2 ani si
patru zile mai mare. Cdnd s-a niscut Peter?
A) 28.4.2003 B) 6.5.2003 C) 2.5.2001 D) 28.4.t999 E) 6.5.1999

Rispunsuri - probi de baraj 2010


I"W IU.ry
I C 16 c
, B t7 c
1 D 18 E
4 19 E
5 c 20 c
6 D 2l C
7 B D
8 c E
9 24 E
10 D c
ll c 26 D
t2 c 27 c
13 28 D
l4 D 29 D
15 c 30 D
163
Indicafii - probi de baraj 2010
Clasele a trI-a si a IV_a
1. 2010: l0 - 101= 100. Rdspuns:C.
2. Decr I giafd = 2 tigri. Rezultd 1 elefant : 2 girafe = 4 t j}ri. Rdspu s: B.
3. DiGrenladintle rezultatuloblinursi re4karul coreclestesumadinre 32 (carea
tos( scizul din gresealatsi 32 {carc0-ebuia. de fapl. aduMl). adrcac,4.Rdspuns. D.
4. Folose$tifapflrl cA Fit Frumos cre$teintr-o lund cat Andrci intr_un an, deci
cand
Andrei a implinit 1 an, Fdt Frumosa implinit 12 ani. Inseamndcd. atunci cand
Andrei impfinesle6 ad. Fet frumos va implini 6 t2 j2 ?Iili.Rdspuns;E.
5. Vei calculactte farfurioare au rnai remasinte gi. 12 - 6 6 farfurioare, clecivor
-
fi 6 ce$cuqecu farfurioare. Rdspuns:C.
6. Q4 4):2: l0 copii au terminatinaintealui Alex, deci el esteal llea. Rdsputjs:D.
7. 3 euro : I euro + 2 euro; 5 euro = bancnoti; 7 eulo : 5 euro + 2 euro: g euro =
- 5 euro ' I euro 2 euro. R()Vun..B.
E, Calculezicu cat a sdrit peter mai mult decatJaro. 120 cm : 3 :40 cm. Deci
lungimeaserih-rriilui Peter a fost de 120 cm + 40 cm: 160 cm.Rdspuns:C.
9. Numeri din cate laturi de lO m este format gardul de sdrmdcare inconioari
cuneau$ilor Sunl 22 de lahri. deci lungimeagarduluresrede 22 tO m _ ZiO
m.
Rdsouns:E
10. Pe fiecareverticah a sumei s€ aflA un mir
,i o par6. Cifra unitililor rezultatului
se obline adunand2 + min + pafi : 2 + 7 : g. La fel qi cifra zecilor qi a sutelo4
aleci
totalul sumei esle 999. Riispulrs:D.
11. Ordonezi copiii dupi inil1ime. In ordineadescrescitoarea inll{imilo! ace$tia
se
situ€azAastfel: Adam, Tomas,Jane,Lucy.
Tinaad cont ce scund inseamni mai mic
de inillime, rezultd Adam estemai inalt decat philip, alecicel mai inalt esteAdam.
Rdspuns: C.
12. Num5ruI r5masestecel mai maxedaceincepecu 9 conline cele mai mari
$i cifre
de dupe9, adicn958. Se elimine4, Z, I, O.Rdspuw: C.
13, Dacd ajung la 17@la supeftarket, cu o ori dupi inchidere a
acestuiainseamni
ca progmmul magazinuluise temin5 la 1600.Dace ajung la supermarket
la ora 900,
cu o jumatatede ore inainte de a se deschide,rezulti ca programul
magazinului
incepe1a9ro. Rdspuns:E.
14. Cahule.,icu car se modificagreukteacanguruluiin fiecarean.
EI se inqra5dcu
5 kg^iamasi slabeste cu 4 Lg vara.deci in lleiare an el se ingrasd; a-ke.j;;;
ct 2010 2006 : 4 ani €1avea 100 kg _ 4 kg = 96 kg. Rd.sluns: '
D.
15. Calculezi cu caf kilometri au depesit
ambele echipe 30 km Cumdtate din 30 12
a
distanla dintre Bucure$ti $i ploiesti).
7 km + 12 km = 19 l.m. Rdspuns:C. 30

164
16. Calculezi celi bani a a\.ut Tom la inceputul siptdmanii. (50 t0) : 2 = 20 lei.
Acum Tom arc 20 : 2 = l0lei. Rdspuns:C.
II lII IV VI
17. Mir€la ll0lei l0 100 90 80 10 60 50 Rdspuns:C.
Mihai 20lei +5 25 30 35 40 50
18. Consider5mcA ultima cifri din varsta !.rijitoarei este0. Ahmci a treia cifle
este
cu 2 mai mare, adice 2, a doua cifrl este cu 3 mai mare decat a heia. adic6 5. iax
pdma cifre estecu 4 mai mare decata doua,adicd 9. in acestcaz. vfusta vrdiit;arei
este9520, im suma cifrelor varstei sale este 16. In cazul in care considerdmultima
cifrd a varsteimai mare decat0, prima cifte a varsteiva fi mai mare decatg, alecinu
ya m i ti citut. Rdspuns:E.
19 . I X 2 x I x I = 2; 1 x 2 x 1 + 1 =3; I x 2+ I + 1 = 4 ; I + 2 + I + 1 = 5 .
Rdspuns:E.
20. Numerelede tei cifte careau o cifri comundcu fi€carcdintr€ numerele724. 416.
832 (pd$rendordinulac€leiciftO surlt jl2, 736,422, 434,814,826.Rdspuns: C.
21. Calculezi nunirul de pomi ftuctiferi ftiind cd acestatrebuie se se impa.t6 exact
la 3 $i la 4, $i trebuie s5 fie situat intre 90 si 100.93 se impate exacth j. dar nu si
Ia 4. q6 se impaneexaclsi la I si Ia 4. R(jlpuns:C.
22.g= 2y;r:2(g + r); a:2(y + g + i).Re^Lltir = 6r,,a: 18v.Deciv + e + r + a:
40 5 a
. d j cer 2 u ,6v 18'- 405.deundev-t5. Re z u t t . aFpd _ 2 v i8 , _ 2 0 y -
= 3O0.Rdspuns:D.
23. Foaiade hartie,dupd indohe, estefonnaH din patru pitrate. Figura careeste
oblinuti, dupd ce se taie colfuril€, trebuie sd fie forrnatAdin patnr Ddtratecare nu au
colf]'rti. RdsDulls:E.
24.Lw arczofuat(20 |4) x 3= 15pmbleme.Emsta rezolvat
15 + 2 = l7 probleme.Rdspuns:E.
25. intre locul Mariei 9i al lui Sodn suntalte 6 locuri (numarate
de la 5 la 10). I! parteaopusefiind tot 6 locud, dinhe care qi 7 1
cele numerotatecu 1, 2, 3, rezulti cd celelalte3 locuri sunt 8 l4
nufierotatecu 12, 13, 14. Rdsplltts:C. t3
26. 2+ 0 + | + 0 : 2 i 2 0 + I +0:2; 20 + 10= 30; Sorin
2 + 0 + 10 = 12; 201 + 0 : 20t. Rdspuns: D.
27. Pe fiecare ,,frunze" regula este:numirul de la baza ,,frunzei,.este esal cu $una
celorfaltedouacifie plus2. Adjca7 - {3 | 2l - 2. t3 - (o - 5) F 2 e]c.Lipserre
numafuf (12 + ll) 2 25.R(ispuns: C.
-
28, Numdrdcatecubud sunt in fiecareimagine.Cuburilede deasupratrebuie si
aibe cuburi dedesubt,altfel constructianu est€realizabili. Rdspuns:D.

165
L M M J S D 28 ianuarieestea $apt€azi din septemane.
2 3 5 6 ca unnare, maximul ce poate fi obtinut este
9 10 1 l 't2 t3 1 4 28+ 7 =35. Rdspuns: D.
15 l6t 7 1 8 l9 20 2t
22 2.1 24 26 27 2 8
2.9 30 31
30. Dacd Peter estecu 2 ani mai marc inseamndcd s-a niscut in 2O0l 2 = 1999.
Fiind qi cu 4 zile mai mare,datanagt€riieste28.4.1999. Rdspuns: D.

Croalia, mrla. Este o tard balcanicd. Atunci cAnd auzi numele acesta
k gAndegi la un anumeclimat, la ufi litoral mdrel, la insulepline de |iat,i,
la pdduri ;i lacui parcd rupte di paradis. Dar dacd |rei sd ii descoperi
frumusetile tlebuie sd vii sd le vezi cu ochii tdi.
Prima e,ccursieafost la Plitvice, cel mai mareparc National al Cfoatiei.
Pri'relittea este de nedescris,lctcurile cng in cascadedintr-unul in altul,
pettii inodti linig pnntre bryteni pietrifrali in apa cristalind de culoarca
tulcuoazului. Cascadeleumplu aerul de prospelime, iar picdtulile de apii
mAngAiesub soarepietrele i 1)adatede muqchi.
Cu aiutorul u ei perechi de ochelari de apd am l&:ut scufunddri si
dstJplam dpsrcppri!algc. \coici inense,arici li casravetide nare. mclci
pi alte vietdgi.Peptii tnocttdordonot in Eirprintre algele ti anemonelefixate
pe pietrele bdtrAne.
in incheiere,vd \)oi spu e cd excursia mi-a pldcut Jbarte muh!

CosoreanuVlad. Constanla

166
,,Jocu/i, actiritdli, glune, fotbaL ;ah, tenis, e.xculsii, picturd,
concursuri, dans, cdnlece, porestiri cu intAmpldri deosebtte,
poz e, prieteni de momenL pentru o perioad'i sau pe.riatd, ...
dragd tabbii, cal de muh te-am ayeptat!
Sper sd rein anual aici, intre cdngura;ii carc se intec in a ;i
demonstraforlele! La reyedere!"
Dogaru Drugo;, clasa a IY^a, OLT
20ll
Claselea III-a
1. Catescandudlipsescdin gad?

A )2 8)6 C )7 D)8 E)to


2. Ali Baba 9i cei 40 de holi iau micul dejun. Doi holi pleaci se dea mAncarecailor,
iar 5 se duo sApizeasodcomorile. Cate persoaneau rdmasla masd?
A) 34 B) 35 C) 47 D) 36 E) 40
3. Excursia a durat exact 48 de ore. Am plecat vineri la ora
20:00.Candre-amintors?
A) marfL ora 20:00 B) sAmbdtd,ora B:00
C) dumihicd, ora 20:00 D) luni, ora 8:00
E) vineri, 20:00

4. Eu am 10 ani, iar sora mea are cu 2 ani mai mult. lmpreuni. varstele noashe
reprezintdjunitate din varsh mamei.Cati atri arc mama?
A) 22 B) 24 c) 20 D) 44 E) 34

5, Un geiere poateparcurge3 latu ale unui pitrat fu 6 minute.iil


cateminutepoatr parcurgein totalitatelah]file pihatului?
A) 7 B) 8 c) t2 D) 18 E) 24

6. Fiecare copil din bloc s-a jucat intre orele urmitoarc: lrrd 10:00 _ 14:00.
-E'va
15:00- 19:00.Maria t4.00. l5.OO. Andra 16:00 t8:00.Carecopii s_auDutul
juca impreuna?
4_A.na ;i Andra B) Maria g Era C) At a ,i Maia
D) Ana;i Eva E) Andra si Eva
7. Cate bananeminanci Eu minanc
impreuoicei 2 prietenilntr- 3 bananepe zi.
fE"*i"enc-l
14baaane
pezi.J
o slFelnani? -- -.s ^--
A) 28 B)7
c) 35 D) 49
E) 21

168
8.

A)6 B)7 c) 12 D) tl E) ]s

9. La cusul de ,,bune-maniere"sunt 3 baieli Si7 fete. De I martie


liecare bdiat ii ofere fiecfuei fete cate o floare. Cateflori p mesc
fetele, in total?
A)7 B) tl c)3 D)10 E)2 1

10, Ca.tireni sejoacdpe derdeluq?


A)7 B) 9 c )6
D)8 E) t0

11.Catece4i dejoc cu imagirf diferite sunt?

@g @ B
f-ffi"-l

A) 2
@w @@ B) 3 c)l D)5 E) 6

t69
12. Andrei, aflat la pafte! cheamelftul care se afld la etajul 5 qi ulcd cu el pani la
etajul 7, unde locuielte. Mircea, caxese afle la etajul 3, cheamdliftul penht a urca
la An&oi. Cate etaje s-a deplasatliftul perfu Andrei Si Mircea?
A) 12 B) 15 c) 16 D) 23 E) 20

13. La $coalaAninalelor inva.ta3 pui, 2 miei, 3 c6{eiqi un bobocde mF. Toti au


p mit pantofide sportpentruconcusulde alergfui.Ca.tipantofi auprimit in total?
A)8 B)9 c) 28 D) t8 E) 26
14. Care olovn nu se aflA in fotogafie?

"$h,&
"M
Catecerdmizilipsescdin zid, daca
toateau aceea$i
mdrime?
A) 1 B)2 c)3
D)1 E) 5
16, Cu roqu, galbenti albashr Andrei scrie cifrele numixului 2011, astfel incat
cifrele diferite sAaibd culod difedte, iar ci{lele identice si aibd aceeasiculoare. in
cate modud diferite poate scrie nulrErul?
A )3 B) 4 c)6 D )8 E) 1o
17. Caredesense regeseqte
in tablou?

''oryf ''d
"'M# ',WC
170
,4{
18.Geamulduldpioruluis-aspartin doui buciti. O bucati a rdmas
prinsi in rami. Careesteceade a douabucatd?

^,W,,M,HI
"ffi
Un ceasarat6cu cetevaminuteinainte,
19.
iar cehlalt cu €xactacela$inutnfu de
minute in urme.Cat esteora exacte?

A) 5:00 B) 6:00 c) 5.30


D) 5:35 E) 5:40

20. Furnicu{ascrie pe fiecare floare cate


un numir de 2 cifre cu suma cifielor 3.
Cete flori poate completa cu numere
diferite?
A) 2 B) 3 C ) l D)5 E )6
Ne aflem in ziua conculsuluiCangurasut\4alematician,ll aprilie.

Ziua meade naqtere


I M-am nascut
este14mai 2004.
lin 28 iulie 2004..J

Eu am 6 ani
Qi9 luni.

21. Ci[e estemai in vaxste?


A) Maia B) Anca C) Ioana D) Elena E) I4ad
22. Cine estefetila cu vaxstacea mai micd?
A) Maria B) Anca C) Ioana D) Elena E) Nuputemafla.
23. Cine i$i va serb;tod aniversareacel mai repede?
A) Mana B) Anca C) Ioana D) Elma E) mad

l'11
24. Cei 3 copii aunumereatatpe faF cat$i
pe spate.Numirul de pe spateestedublul
numirului de pe fafi. Ce numdrformeazi
copiiiaqezalicamaijos?

f
A) 462 B) 264

25. In 2 socundeHipo aleaxgd


C) 132 D) 262
4 metri, iar Tami2 met . Dupe
E) 134

cat timp ajungepdmul la linia de sosirc,aflat4la 12 metri de


linia de starl?
B) 3 secunde C) 4 secuwle
D) 6 secunde E) 12 secunde

&
t)vr't)
?
R
,@
_ -s9i ^qt
D'Kq
172
"';$sP
27. La colcurs, cangurul a alergat de 3 ori
mai repede decat pisica, iepuele a alergat
de 3 ori mai repededecatcaineleqi cainelea
alergatde 2 o mai repededecatpisica. Cine
a caqtigat coacursul?
A) repurele B) cangurul
C) cdinele D) pisica
E) Ajung toli concurentiitn acelasitimp.
28.in fiecarepdtritel din labirint seafle a#,
ceteo bucatade brenzd.Soricelulnon =-p?=.-
a intrat in labirint Si a adunatcet mai
multe buceli de branze,frrd sd treacd
vreodat6printr-unpdtratrdmasfdri
bdnzi. Catebucili debreizi a adurLafl ooooo
A) t7 B) 33 c) 37
D) 4l E) 49

29. Georgelipelte fetele a doui zantri carc au cate6 puncte. Cate


puncte se alld acum pe toate fetele obiectului oblinut?
A) 30 B) 32 c) 34 D) 36 E) 38

30. Ce fragment nu apa4ine imaginii aldturate?

"ffi rm c,4.\
, G'@

Tabdra
Internalionald
Poiana Zdnelor

173
Clasele a fV-a
1.Basil\,reasi pictezecuvantul
KANGAROO.
Bl picteazicateo literdpezi. incepe
miercuri.In ce zi va pictaultina literd?
A) luni B) maryi C) vineri D)joi E) miercui
2. Un cilauq vreasd echilibrezebalanlape carese afld catevablocuri de piatrd.
Catebloc de piatratrebuieaddugatpe taleml din dreaptaal balantei,astfelincat
aceashsAsteain echilibru?

,1)\)Kg) a@
"@
,@ '@
3. Fetele formeMd un cerc. Mary estea cincea,numirind de la Dasha spte stanga,
qi a qasea,numiratrd de la Dasha spre &eapta. Cate fete formeazdcercul?
A) t0 B) 11 c) t2 D) 13 E) 14

4. Simotr a plecat de acasi cu o ord qi jumdtate in urmi. peste hei orc $i jumitate el
va lua trenul spre bunicii lui. Ce perioadi de timp se scwge inhe plecarealui ale
acasesi urcatea in tren?
A) 2 ore B) 3 ore g jumdtate C) 4 ore
D) 4 ore;ijumdtate E) 5 ore

5. Maria a descrislma dinhe figurile aldtuGteastfel: nu esteDdtratt


eslegri: eslefie rorund.fie rriunghiular.Carefiguraa fosrdiscrisd
w
astfel? ffiA
A)A B)B C )C D )D E) E E@
6. Ceasuldin tum batela fiecareori fix5 de ateteaori cetarati ora(la ora g:00bate
de8 od). El bateo dati petrtrua marcafiecarcjumetate a uneiore(la orag:30"9:30.
l0:J0).De cdreori bateceasul inrreora7:55si l0:45?
A) de 6 ori B) de 18 ori C) de 27 de oi
D) de 30 de ori E) de 33 de ori

r74
7. Un cangurdejucerieseafldi0tr-unpdtraFldepeo labl64 \ 4, T-f---f
ca in figura.Un copilmurajucdria.cu caleun patrdlel, dupa -
urmelorulalgoritm:inLeila dreapta.
apoiin sus.apoislenga.apoi ++
jos. apoila dreapta.
In caredinu-epoziliileurmatoare
se va afla _]
f ]tf{
canguruldupaacestemutari? | | | | |

l=T-N]
f]-[il
"++l

8. La jrmetatea meciului scorul em 9 la I I . La sfdrqitulmeciului scorul este24 la 26.


Categolud s-audat, in total, in acestmeci, $tiind cd toate golurile au fost validate?
A )2 B) 30 c) 50 D) 70 E) 71

9. Un crescdtorde pislri arecutii in carepot fi pusecate6 oui ti, respectiv,cate


12 oui. Caxeestenumdrulminim de astfel de cutii de careare rlevoiepentrua
deDozita66 de oue?
A )s B)6 c)9 D) E) t3

10. Carc dintre urmitoarele figuri desenatepe grile de pdtrdlele are cea mai mare
suprafal6?

A) B) c)

D) E)

t'75
11. Toli elevii dintr-o clasi au cel pulin un animal de case,dar nu mai mult de doua.
Ei au desenatpe tabld cate animale au impreuld: doi dintre ei au cate un peqteti
cateuo caine; troi dintre ei au atat pisice, cat $i caine. Cate estenulnerd maxim de
elevi din chsA?

c dd d dd cd
*# $# s#s#T#*#
3 C" C.
A) 1l B) 12 c) 13 D) 14 E)

12. O foaie de hartie cu pitrdlele este indoiti de-a lungul


liniei ingrogate(vezi imaginea aldturat5). Care literd nu va
fi acoperiti de un pdhilel gri?
A) A B)B c )c D )D E)E

13. O cutie mare care co4ine 100 pliculete de ceai coste 9 euro. iar o cutie micd
care conline 50 pliculele de ceai costl 5 eulo. Ce sumi economisescpentru fiecare
pliculetde ceaj.dacavoi cumparao cutiemarein loc de douacurii;ici?
A) l ano B) 10 cenli C) l cent D) 50 censi E) 5 cenli
14. Regulile rmui joc srmtuundtoarele:fiecare paxticipantare l0 puncte la incepuhrl
jocului Si are de raspunsla I0 inEebari.pen0-ufiecareraspunscored prime5te
cits
I punct,iar penftu fiecarerispuns incorectpierdecite 1 punct. Dl. Smith are 14
puncte la slaryiful acestuijoc. La cate inhebfui a respunsincorect?
47 B)4 c)5 D)3 E) 6
15. in fiecare pAtritel din urmetorul iS,
labiriDrmagicse aua cateo bucarad._-$t--
branzd. Soricelul Ron vrea sd iDtre in
labirint Si, panl i€se, sd adunecat mai
multe bucdli de branzd.El nu poate se
hoacdde doud ori p n niciun pitrat. Care
este numdrul ma"\im de buceli de branza
pe care l€ poate aduna?
A) 17 B) 33 c) 37
D) 4t E) 49
176
16. La pehecere,fiecare dintre cele doue tofiui identice a fost impirFt in 4 bucili
egale.Apoi, fiecare dinte acestebuci{i a fost impd4ite in cate trei buci{i egale.
FiecareiN.itat a primit cateo astfel de bucati de tort gi au mai dl1ras : Ucati.-CaE
invitali au participat la pehecere?
A) 24 B) 21 C) t8 D) 27 E) 13
17. Patru pietene, Masha, Sasha,Dasha gi pa-
sha se ageazi pe o bancr. Mai intai Masha i$i
schimbi locul cu Dasha.Apoi Dashai$i schimbd
locul cu Pasha.In final. fetelestaupe banc6in
urmitoareaordine: Masha.Sasha.Dasha,pa-
sha. in ce ordine erau a$ezatefetele inilial?
A) Masha, Sasha,Dasha, Pasha B) Masha, Dasha, Pasha, Sasha
C) Dasha, Sasha,Pasha, Masha D) Sasha,Mashd, Dasha, Pasha
E) Pasha, Masha, Sasha,Dasha

18,Aaq Bob, Cleo,Dido, Eef $i Fer aruncecu zarul,fiecareo singuri dati. Ei au


oblinutnumerediferile.Nurnirulob{inutde Am esrede douaori-maimaredecit
cel oblinutdeBob.Nrunirul obtinutdeAnn estedetrei ori maimaredecatnwndrul
obtinutde Cleo.NumeruloblinutdeDido estedepatruori mai maredecatnumirul
obfinutde Eef. Careestenundrul obtinutde Fer?
A )7 B)4 C )5 D )3 E) 6
19. Metu$ameaiqi sirbitoregte varstade 40 de ad. Cei trei copii ai ei au 5 ani, 6 ani
qi, respectiv,7 ani. Pesteca! ani vfusta mdtutii va fi egali cu sumavirstelor oolor 3
veri ai mei?
A)7 B) 11 c) t4 D) 18 E) 2I
20. De cate ori, intr-o zi, un ceasdigital aratdaceea$icifri in toate
cele 4 pozilii?
in imagine esteun exemplu de ceasdigital caxearati un afigaj cu
dou5 cifre diferite.
A )1 B) 24 c)3 D) 10 E) t2

.Iu at /l latul &d ,'n &aara h Dun nalt.t..a/ d ttu: &tuld&,|et


"iD
mfrath//,?Pix',u'/.t41rat ai Ant A&Ma. Aaaiti/u^Xlo tt*: * araagd
a a,iuauaro ieAilA firrd*&;a, Dalt Mi f*anat ltea h,at &
"4A/,b/.,%
li.Rh,,le/a n am tet,l,i e al'*rli uit.la/i?n.hla Nii Mi/.ti*nddidgrdti.
. /k/L0,,.,o";
yhia&e g$q g6k&

t7'7
21. Patru zaxuri identice sunt aranjatelntr-o stucturi ca cea din
imagine. Suma punctelor de pe odcare doui fefe opuse ale
zaxurilor este 7. Care dinhe consAuctiile de mai jos reprezinti
sfuctura ditr imagine, dar vizutd din spate?
Dl Al .t
. 1. 7- t. I
4ffi1'1

t..t.'.t.' t . '
nffil
t. t. .t.'.v

q4i.#1
tr1 Rx
l.'.|. .t. t."
u#W1
t. .1...1..
l/
22.Am trei carduricaceledin imagine.AsezanduJe

@@
diferit
pot oblinediveffenumerecu ele,deexemplu989sau996.
Catemrmerediferite de 3 cifte se pot folma cu aceste
carduri?
A)4 B)6 c)8 D )9 E) 12

23.Andn realizeaza omame4tuldin imagircutilizandun singur


tip de piesede mai multe ori. CaxedintreurmdtoarcletiDuride
piesesigrrlnu a putut fi utilizat?

A) ,r R r &rq '{
24. In imaginea I este redat un castel construit din cuburi. Cand piveqti aceea$i
consEucliede deasupra. vezi imaginea2. Cetecuburiau fosl utilizalepennu
coNtruirea castelului?
inagi ea 2

imaginea l

a) s6 B) 60 c) 64 D) 68 E) 72
r78
25, John a scris cifrele 6, 7 $i 8 in cercurile din figud_ El
tebuie se adauge $i cifrele l, 2, 3, 4 ,i 5 in cercurile
rdmaselibere, astfel incat suma [umerelor de pe fiecare
laturi a pehatului sA fie egald cu 13. Care va fi sulna
ciftelor scrise in cercurile colomte?
A) t2 B) 13 c) 14 D) 15 E) 16

26, Lenka a plitit I euro !i 50 cenli pentru tlei vafe de inghelatn. Miso a plitit
2 euro li 40 cenli pentru doud prejituri. Cet va pldti Igor pentru o vafi de ingheFd
qi o prijitud?
A) I e ro ;i 70 cenli B) l euro qi 90 cenli
C) 2 earc;i 20 cenli D) 2 arro ti 70 cen i
E) 3 euroqi 90 cenl
27. In portofelullui Johnsuntexact13monede,dar numaimonedede 5 centi$i de
l0 cen1i.Caredintreurmetoareletru poatefi sumade banidin portofelullui John?
A) S0cenli B) 60 cenli C) 70cenli D) 115cenli E) 125ce li
28. Catemodu diferitede a inlocui ,,*" cu ,,{', ,,:', ,,x", ,,i' in expresia
5'i4*1*3*4:9existi,feriaseutilizaparanteze,pentruaseob_ting€galitat€a
(Deexemplu:5x 4+ I 3 x4:9.)
A )2 B)3 c )4 D )5 E) 6
29.Cendaumarcattrecereadepietonidepesfradamea,muncitoriiautrasatsuccesiv
dungialbe5i negrecu le.Lmeade 50 cm fie{are.in toal. zebraareI dungialbe.
dintrecarcdouesuntagezatechiar langdtrofuare-Ce ldfme are stradamea?
A)4n B)7,5m C )8 m D )0 )m E) 15n
30, Dl. Greenplanteazecopaci in livadi numai la aniversdrile celor doi copii ai lui.
Intotdeauru planteazdun numdr de copaci egal cu dublul varstei copilului anivelsat.
L ltimadalaa planratcopacicarrdMajka a implinil 3 ani- in acestmoment.in lir ade
sunt 42 de copaci. Ce varsti are Janko, celilalt coDil al d-lui Green?
A)4 B )s c )6 D )7 E) 8

t'79
Rispunsuri - 2011
III IV II IV
1 D E l6 C B
2 C t7 D C
3 C B 18 D c
D E l9 C B
5 B 20 B C
6 E D 2l E E
7 D B C E
8 C B D
9 E B 24 D
10 B C ta D E
1l D B
t2 E E 21 B
l3 C c 28 c C
t4 B D B
15 E c 30 C B

IMPRXSII CROATIA
latd, vine ziua unul Din pdcate,ziua $aptea venit,
Somnoroqi,parcurgemdrumu'. Cinguratii s-aurisip,t.
Trecem gra.rita gdbi.ti, Las' cA ne vedem anul viitor
Deja suntemobosili. qi ne distrdm din nou in cor!

in ziua doi, distraciia-i tare Ili€ Andrei, Prahova


Pentru c-am ajuns la mare.
Apoi vine ziua hei,
Ne distrim ca ni$te zei.

in ziua patru a fost frumos,


M-am simtit precumun ,oJJ.
Dupe ce un pix am ros,
Monorimdam li scos.
Ziua cinci nu fu depa e,
Ne disftarem ca la cafie.
Iar apoi,itr ziua lase,
Ne-am jucat tenis $i pase.

180
Indicafii - 2011
Clasa I III-a
1, Se numeti locudle goale din gard gi se obfine ci lipsesc 8 scendud.,R6p!,1,r..D.
Z. l+40-2 5 = 34 penoane. Rdspuns: A.
3. 48 ore = 2 zile, deci s-a intom dupi fix doui zile, adicdduminicdla ora 20:00.
Rdspuns:C.
4. Sorameaare 10 + 2 : 12 ani, decimamaare2 x (lO + 12)= 44 ant. Rtispuns : D.
=
5, O laturi va fi parcursi in 6 : 3 2 minute, deci toate laturile pahatului vor fi
parcursein 4 x 2 = 8 minute. _/?drp&rs..
B.
. I 0 | | 1 2t]t4 15 t6t7 18 to
o.---r--l---#
Anat__-_a
Mariara - t lr a
-Anata
Se observacd Andra sejoaci impreuni cu Eva. Rdspurls:
E.
7. Cei doi prieteni mdnancaintr-o zl 3 + 4 = 7 banane.Deci intr-o siptemandvor
consnma7 x 7 = 49 banane.Rdspuns: D.
8. Numad h carese gandesteritusca estesumanumerclorde pe flori, adicA2 + 4 :
: 6. Rdspuns:
A.
9. Sunt7 fete qi fiecareprimeqteflori de la 3 bdieli.in total se primesc7 x 3 :21
llori. Rdspuns:E.
10. Sunt I reni.Rdrprrrr B.
11.Sunt 3 cd4i dublate,deci rdman8 3 :5 caftj diferit€.n6prfis..D.
12,Liftulcoboaxe5etaje,urceTebje,coboarxT-3=4etaje,apoiurcdiarcele4era
ln total,lifhrl s-adeplasat5 + 7 +4+ 4 =20 elaje.Rdspuns: E.
13. Puii ;i boboculde rafdau cate2 picioaxe,cAleiiqi mieij au cate4 picioare,deci
sunt in toiaf 4 x 2 + 5 x 4 = 8 + 20 : 28 picioare. Rispuns: C.
14. in fotogafie nu se regisefte clovnul de la punctul B. Rdsputls:B.
15. Se completeazezidul cu linii $i s€ observecd lipsesc 5 ceftmizi. Rdspuns:E.
16. Deoarecese lolosesc3 culori, acestease pot amnjain 6 modnti.Rdspuns:C.
17. Desenulde la punctulD se regeseqte in tablou.R.isp?rrs..r.
18. Urmdrind linia de sus a fiecfilri desende la rdspunsurise obseff5 cA cel de la D
compleleazd geamulsparl.Raspun!.D
19.Diferenlade timp inhe celedou, ceasuriestede 5:15 15:45= 30 minut€.Cum
I c€le doui ceasuriau acelaqinumer de minute diferente faF de ora exactd,30 : 2 =
I 15 minute,?nseamne cA om este5:30.R.i'rprnsrC
I r Rl
I
l
20. Numerelede doui cifte careau sumaciftelor egaEcu 3 sunt30,21, 12, decise
pot completa 3 floti. Rdspuns:B.
21. Se calculeazdversta fiecirui copil: Anca are aproximativ 6 ani si 11 luni, Ioana
are 6 ani, 8 luni 9i 25 zile. Mai in var$n, dinr.e cei 5 copii, esteVlad. Rdtp?r/.rr,.
22. Fetila cu varsta cea mai mici este Ioana.Rdspuns:C.
23. Prina care iqi va setba ziua de naltere esteAnca. Rdrptrs.. L
24, Fata cu pArul galbenare numdrut3 x 2:6 pe spate,iar fata cu pdrul $at€nare
numirul I x 2 - 2 p€ spate-Deci num5lul formatde c€i tei copii este262.Rd,tprrsr,.
25, 12 rn : 4 m: 3;3 x 2 sec= 6 s€c-Rdqtuns:D.
26. I gdscan: I gasce+ I pui; I gasci:3 pui; deci I gascan:2 pui + l pui:4pui
Rdspufis:A.
27. CiLinelealergi de 2 ori mai repededeqatpisica. Deoareceiepuele alearg5de 3
ori mai repededecatcaillele' inseamndcA fali de pisicd estemai rapid de 3 x 2 = 6
oli- Cum cangurul este doar de 3 ori mai rapid decat pisica, rezu16 ce iepuele a
ca$tigat concursul.Rdlptlrs- .4.
28. Se trece pdn maximum de petilele posibile. AdunA 37 buciti do brenzA.

Rdspuns:C.

29. Au fimas: (1 + 2 + 3 + 4 + 5) x 2 : 30 pw]Nc,tg.


Rdspuns
: A.
30. In fotografie nu se regesegteimaginea de la C. Rdspu s: C.

Clasa a IV-a
1. Sunt 8 litere. incepeld cu miercuri se enumeri zilele sdptimanii $i se obline ziua
a opta fiind miercu .
SAU: SIInt 8 litere. 8 zile:7 zite (sipt6mana)+ 1 zi. Dace s-a inceput cu miercud
se va temina tot intr-o miercuri. R,bprrr.. t
2. Cantititile de pe celedoui tabre Aebuiesd fie egale.Serczolvi rclatia 26 + I + t2 =
- 20 t 11 ,. de underezulla a - g kg. Rdspuns: C-
3. Se aIld numirul fetelor care sunt inhe Dasha$i Mary. Dace Mary estea cinceaale
la Dashaspre stanga,insearrurdcA sunt patru fete intre ele. Dac6 Mary este a qasea
de la Dasha spr€ dreapta,inseamni ci sunt cinci fete intre ele. in total sunt
I + 1 + 4 + 5 : ll fete. Rd{puns:B.
4. t h + 30 mil1+ 3 h + 30 min:4 h + l h: 5 h. RdsDuns: E.
182
5. Se folosescdescderileMmieit nu estepehat, adici poate fi E, B sau D; este gri,
deci, din cele trei figuri poate fi E sau B: estefie rotund, fie triunghiular, de u;de
rczulte cd figura cdutatdeste B. Xdrp,r,.r B.
6. intre ora 7:55 $i 10:45ceasulva batela 8:00(de 8 ori), 8:30(1 dati), 9:00(de 9
od), 9:30(1 datd),10:00(de 10 ori) $i t0:30 (l datd).in totalva batede 30 de od.
Rdspuns:D.
7. Se urmfue$tealgodhnul dat qi se observi c6 dupd primele patru mi$ciri (dreapt4
sus, stanga,jos) canguul a ajuns in patritica de unde a plecat. Deci merg6ndlnci
un pitrelel spre dreaptaajunge in pozilia de la B. Rdspuw: B.
E. Numird goluilor date intr-un meci este dat de scorul final, indilerent de cat a
fost la pauzd.Deci s-au dat 24 + 26 = 50 goluri. _Rdspans: c.
9, Se folose$te teoremaimpd4irii cu rest.66: 12 5 + 6 Sefolosesc5 cutii mmi si
o cutie mici, deci, in total, 6 cutii. Rrirprru.. B.
10. Se numird pdtdlelele din fiecar€figurd. Seline cont li de faptul cd doui jumdtef
(triunghiuri) formeazi un pehdlel. FiguraA are l0 pdhilele. Figum B are I I pdtlitele.
Figura C are 12 pdtlelele.Figua D are 9 petrd{ele.Figura E are 9 pdtrdtele.Cea mai
mare suprafafdo are figura C. Rdspuns:C.
11, Din numerul total de animale se elimind 2 pe$ti, 2 caini, 3 pisici !i alli 3 caini,
deci r6man 5 pisici, 1 cein€ qi I pe$te.Animalele remasese lmpaxt cete unul h cate
un elev. Numarul maxim de eleyi este2 + 3 + 5 + 1 + | : 12. RdsDuns: B.

12. Se deseneazicele 6 patrdlele gri ln oglindS.

13. Se calculeazacat costi un pliculel de ceai din fiecarecutie.DacAI00 pliculete


costd9 euro= 900 cenli,inseamndcd 1 plicule!costi 900 : 100:9 cengi.Daci 50
pliculelecoste5 euro:500 cenfi,ins€amndcA 1 ptcule! costl 500 : 50 = 10 cetrti.
Diferenlado prel estede l0 9: I cent.Rdspuns: C.
14. Se line cont de faptul cd penhu fiecarc rdspunsincorect se pierd 2 puncte: oel
care ]-ar primi dacdar dspunde corect plus cel care s€ scadepellhu greqeald.Dac6
ar fi respunscorcct la toate lntrebfuile ar fi a\,'Llt20 de puncte.20 - 14 : 6 Duncte.A
geqit la 6 : 2:3 tntrebdri.Rdspuns: D.

183
15, Se trece prin maximum de petritele posibile. Adune 37 buceti de branze.

Rdspuns:C.

16. Iiecaro torl a fost impd4it in 4 3 = 12 buciti. Au fost 24 de bucdti de tort.


24 - 3 : 2l :Jnvitati.Rdspuns:B.
17. Se porneqtede la rezultatulfinal al problemeiluand evenimentelein ordine
inversi. Emu pe banczM, S, D, P Se inverseazeD cu p qi se obline M, S, p, D. isi
schimbi locul M cu D ti se ob{ine D, S, p, M. ]Rrtry"ns.c'
lE, Nunarul Anoi seimparte $i la 2 $i la 3, deci este6. Cum 6 : 2 . B, rezultdcd Bob
a dat trumdrul 3. Din 6 - 3 C rezult5 ci numerul lui Cleo este 2. Au mai rEmas
numerele1, 4 qi 5. Din D :4 . E oblinem ci Dido a dat 4, iar Eef a dat l. Numtud
oblinut de Fer este 5. Rdspuns:C.
19. Pester ani mitugava aveazl0+r ani, iar copii vor avea:5 +r,6 +r, respectiv

7 + r. Se reprezintdgrafic astfel: 40

5 1 6 1 ,7 tt

prjnulcopil ddollacopil ,l reita copil

--i-/<>
Seobs€rvici 5 + 6 + 7 + 2 . x = 40, de unde2 ..x : 22, decix = 22 : 2 = ll. Rdspuls
: B.
20, 00:00, 11:11,22i22.De trei oi'. RdspunsC.
21. Fncandcorespondentadintre numereledin fati $i cele din spate,oblinem

. Acestenumereapar la C qi E, dar Ia zarul de deasuprala C se vdaltot

doui puncte ca la imaginea i\\ili^li. RdspunsE.


22. Se pot formanumerete:989, 998, 899,686, 668, 866,986, 968, 869,896, 689,
698.Rdspuns:E.
23. Seincearcd,imagjnr, formarcaimaginii datecu ajutorulpieselord€ la lisprmsuri
se va ob{inecd piesade la D nu va duce,sigu! la realizareaomamentului.ni"pu , i.li
24. Se numeri cubu.ile de pe fiecare rend din imaginea l. Sunt 2 rdnduri cu 24
de
cuburi plus 8 cubud turnulete.ln total sunt 24 . 2 + g 56 ().rbwi. Rdspuns:A.
-

184
25. Senoteazicu cateo liter5 fiecarecisula goali.
f@-?

&-:
1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15, deci a + b + c + d + e : 15. Cum 8 + e + a = 13. avem
e+a = 5 . D n 8 d c ll.a\em/-c- 5. inloc u b din re la ria
g e n e ra o
lab F n e m
( e + a ) + ( d + c) + b = 5 +5+b:10+, Dai10+r:15 . d € c i, = 5 . Din 7 + 5 + +
d : 13, avem d = I, iar din 6 + 5 + c = 13 avem c = 2. Sumacifrelor scrisein
cercurile colomte este 8 + I + 5 + 2 = 16. Rdspuns:E.
26. Trci vafe cost6 I euro + 50 cenli : 100 cenli + 50 centi : 150 cen1i,deci o vafi
costd 150 : 3 = 50 cenli. DouAprejituri coste2 eulo + 40 cenli : 200 cen{i + 40 cenli
: 240 c€nti,deci o prdjituracostd,240: 2 120 cenli. O vafe qi o prejiturdcoste
-
50 + 120= 170 cenli = I euroqi 70 centi.Idsp nsr,4.
27. Sumamirim5 de bani pe carepoatesi o aibe Joh[ itr portofel este 13 . 5 centi =
- 65 cenli > 60 ceni.. Rdspuns:B.
28.5x4+1 3x4 =9 ;5+4+l+3 4:9;5+4 | 3+4=9;5 4 + l+
+ 3 + 4 = 9 . Rdsp u n s: C .
29. Daci sunt 8 dungi albe inseamndci inhe ele sunt 7 dungi negre, deci in total
sunt15 dungide 50 cm fiecare.15 50 cm - 750 cm:7 m $i 50 cm. ndsp,rr?s. r.
30. In 3 ani, pentruMajka s-auplantat(1 + 2 + 3)'2: 12 copaci.PentruJankoau
fost plantati 42 12 = 30 copaci.Cum 30 reprezintAdublul sumeivarstelorlui
Jankorczulli cd 30 : 2 = 15 reprezint; sumaanilor implinili pini aoumdo el, Cum
| 5 = | + 2 + 3 + 4 + 5, iNeamnd cd Janko are 5 ani. Rdspuns: B.

185
Probi de baraj - 20tl
Clasa a IV_a
f. intr-un grajd sunt 7 cai albi. in fiecare zi sunt
adusiJ cai.2 negri$i I alb.Ce(icai negrisi celicai
albi suntin gajd dupa o saplanana?
A) 14 cai albi ti 14 negri
B) 7 cai albi s,i14 negi C) 14 cai albi ti 7 negri
D) 7 cai albi ;i 7 negri E) 28 cat albi Si 21 negri
2. Extraterestrul Truli-Luli are 3 ochi. Daci mdnancdo bomboani
verde ii mai cresc4 ochi, iar dacdmenencdo bomboani roqie ii
dispax2 ochi. El a mancat2 bomboanerorii 2 verzi. Cali ochi are
$i
acum?
A) 15 B) 7 q4 E )t 0
D3
J. Un tren are 5,vagoaneplus un ragon speciallengdlocomodva.Dupace soserte
rn Uala de Nord.trebuiesdplecein alladirectie.I se puneo locomoti\aIa
celAlall
capdt qi se desp nde cea veche. Se schimbd numerotareaelectlonici pe
vagoaoe,
firi.a^le schimbalocul: cel de largd locomotivedevinevagon special,
cjehlte
cinci fiind acum.\agoane obisouile.Sriindca se numerotiazadoar ragoanele
obrsnurte.vagotrultui 3 a devenilacum raponul 0r. ......
A)2 q3 q4 D5 Dt
4.,.Bucdtaru1 Iscusit" bebuie se pdjeasci 3 gogo$i.pent l
prajfea unel gogoti pe o parte sunt necesate2 minute. Care este
tjmpul minim in carebucAtarulpoalesa pr.ajeasca cele J gogosi.
uliliz6ndo rigaiein careincapdoar 2 gogoli?
A) 10 min. B) 12 min. C) 4 min. D) 8 min. E) 6 min.
5. De cateod estemai male sumanumerelor de la 0 la 4, merite
de doui ori, fatd de
suma nunerclor de la 4 la 8, micsoratd de tlei ori?
A) de 8 ori B) de 5 on C) de 3 ori D) sunt egale
E) de 2 ori
6. loana, Geta, Corina $i Carol vorbesc la telefon
$i stabilesc ca loc de intalnire
parclrldin apropierea scolii.Ioanaajungela loculsrabilildupa tO.l'ure. Ceia.l
( onnaoupa t) mmule-iar Carolduo610
de minure.Cateminutea aSleplal Ioana
pani cand s-au shars toti?
A) 45 mi . R) 5 in. C) t0 nin. D) 60 nin. E) 35 nin.
7. Un stilouqi doui pixud coste3l lei,iar 2 stilouri 2 pixuri
$i cost646 lei. Cefilei
costaun pix?
A)3 B) 16 c) t5 D) t] E) 30
186
8. Un microbuz cu 18 locuri, plin cu pasageri,oprelte in fa,tacofeGxiei Liguenda
unde coboari 6 cehtod qi urci de doud ori mai pulini pasageri.A doua oprire este
la Muzeul deArtd undecoboari 8 pasageri.A treia oprire estela RestaurantulDaiara
unde coboard I pasager!i ulc5 de 4 ori mai multi pasageri.Cati celitod sunt acum
in midobuz?
A) t8 B) t5 c) 1 0 D )7 E) e
9. PrinlesaPisulici estesupdxata pe pdnlul Motenelpentruce nu
plea st5pe la palat.Prin{esas-ahot&at sel inchiddpe Motinel in
palat$i apoi sAascunddtoatecheile.Patatulare7 po4i. De la poarta
principalS,atat in s6nga cat li in alreapta,suntun numeregalde
po4i. Poartaprincipahseinchidecu o cheie,darcu catte indeptutezi
de infaxea principaE, fiecareuse seinchide cu o cheiein plus fald de ceaprecedentS,
toate cheile fiind dife te una de cealaltd.P ntesaa folosit toate cheile cu careputea
se incuie u$ile. Cate chei a ascunsprin{esa?
A) t0 B) 20 c )7 D) 19 E) 231
10, La un magazin s-au vandut 12 cutii de acuarele,pe cate s-au incasat 96 lei.
$tihd cAprelul de achizilie a unei cutii de acuareleestede 6 lei, cu ca{ bani a remas
magazinul?
A) 24 lei B) 72 lei C) 2 lei D) 96lei E) niciu ca$tig
11. Numirul pe care il adaugi catului numerelor 92 9i 4 penbu a obtine Fodusul
numerelor 4 qi 8 reprezintii varsa Danei. Ca(i ani are Dana?
A)3 B) 23 c) 32 D) 55 E) 9
12,Un vaporpleacedin pofill Constanla n1a4i,29 august,la ora
8:30Siaxenevoiede9 zile ti cinci orejumetate
penhr a ajungela
destinafe.Precizeaze
data!i om candajrmgela destinatie.
A) joi, 7 septembrie,14:00 B) mafli, 5 septetnbie, 3:30
C) miercuri,6 septehbrk, 13:00 D) joi, E septetublie,14:00
E) miercurL 6 septembie, 14:00
13. La o gridini zoologici sunt, in total, 53 de maimule, lei qi girafe. Astfel 8
dinte ele nu sunt nici lei, nici giBfe, iar 24 nu sunt lei. Cu cat sunt mai multi lei
decet girafe?
A) cu 37 B) cu 21 C) cu 15 D) cu 13 E) cu5
14, Produsul varstelor a pa[1r suori este 90. Cea mai mare este blondi, som mai
mice axeochi albagtri, iax celelalte sunt gemene.Care estevarsta fiecarci fete?
A) t, 2, 3,4 B) 2, 3,3, 5 C) 5,6, 3, 3 D) 3, 10,20,20 E) 9,6, t0, 10
15. Un dreptunghi me lungimea egald cu jumdtate din pe metul unui petat cu
latura de 12 m, iar latimea este a treia parte din lungime. Care este pedmetrul
dreptunghiului?
A) 32n B) l28m C)64m D) 144n E) 256m
1.8'7
16.intr-o livadi s-auplantatpe un rand15meri, la distanfi egaldunuldealtul. intre
al patulea Sial Sapteleamtu sunt48 m. Cafimehi sutt intreprimul si ultimul mtu?
A) 180 n B) 240 n C) 168 m D) 224 tjl E) 16m
17. De cateori selnvafie mai repedelimba cea1narea unui ceas(caxeindici minutele.l
decatceamicatcareindicaorele)?
A)de21 ori B)de6ori C)de12ori D)de2on E) altrd.spus

18. John li-a fecut un acvadu mare si a pus in el mai


muli pe9ti. Din pacate,John nu $tia cApdnhe acestia
erau qi 3 pefti piranha: unul mic, rmul miilociu si
roul mare.Pirania maremenancacete I pegLeinu-o
ord,pirarha mtlociu manancicateun pe$teln 2 ore,iar pi.anhiffidc
I pe$tein 3 ore. Peste12 ore Jolm a constatatcd in acvariu mai eraudoar cei 3 Desti
piranla Si 2 pesride alt fel. ( ali pesli a pus iD roLalJohr in acvariu?
A) 12 R) 22 c) 27 D) 30 E) Nu sepoate aJla.
19. Cu cat esteftai mare a doua parte din dublul num;rului 24, fatd de a treia pate
din n-iplLrlaceluiasinumarl
A) cu 48 B) cu 24 C) cu 12 D) sunt egale E) cu 72
20. Atdreea,Bogdan,Camen gi Dragoqtrebuie
aseza[pe un singu rand astfelincat:BogdansA
sealle in stAngaAfldreei,dar lru neaperatm.nge
ea, iar Dragoqfi Carmensi steaunul langi
celilalt. in cetemoduripot fi aranjaticopiii?
A)6
D) 24
B)4
E)9
c)7 ffi#
21. Maria rezolvd in fiecare zj. de 4 ori mai multe probleme decat Cristina. Maria
lucreaz; 3 zile $i C stina 8 zile, rezolvend,in total, 40 de probleme. Ceteprobleme
a rczolvat, in total, Maria?
A) 20 B) t0 c) t5 D) 24 E) 8
22. Vlad s-anescutla I martie1999.Cands_aniscutprietemrls5ucel
mai bun,
Marius,daci este1rlaimic decatVlad cu un an ferd o zi?
A) 2 maltie 2000 B) 29 febluarie 2000 C) 28februane1998
D) 28februarie 2000 E) 29februarie l99B
23.DoafinaPopescu are5 copiinasculila interyale
de l, 2, 3, respectit4 ani.Caxe
estevaxstacelui mai mic dintrecopii, dacdsumava$telor lor es; de 45
de ad?
A )3 B)2 c)4 D )5 E) 7

1 88
24. O bucati de danteldde 156 cm trebuie tiiat5 in buceti de 24 cm sau30 cm (firi
pierderide danlela)penE-u a fi cusurepe marginea unorbarisre. Sevor obdne...
A) cu 2 bucdti de danteld de 24 cm mai pulin decdt cele de 30 cm.
B) cu 2 bucd,tide danteld de 30 cm mai pulin decdt cele de 2l cm.
C) cu 3 bucd,tide danteld de 21 cm mai putin decdt cele de 30 cm.
D) cu 1 bucatd de danteld de 24 cm mai putin decAtcele de 30 cm.
E) u numdr egal de bucdli de danteldde 24 cm;i 30 cm.
25. Intr-un coqsunt 14kg de cirete. Adina a1€o balanteqi o geutate marcat' de 2 kf..
Cme estenumdrul minim de cantdriri necesarepentru ca Adina sAob$ne 3 kg?
A)3 B)2 c)5 D) 7 E) Nu se pot obtine 3 kg.
26. Moq Martin doreqtesd-$i faca un gard imprcjurul gridinii sale de zarzavat,in
formd de pehat. Ajuti-l sI calculezede cali met de gard are nevoie,stiind c6
jumitate dintr-o lature qi inci un sfert din ea reprezintd51 m, iar penh! poati lasd
un spaliude 3 m.
A) 68 B) 272 C) 269 D) 204 E) 201

27. Georgea pdmit delabunici


mai multe plicule,tecare contin
acelaginumir de timbre. El a
desfecutcetevaplicule(ecu tim-
bre si a vizut ce are acum 10
timbre- A continuat si desfaci
pliculelepini a obfinutexact45 de timbre.Cateplicule.tea desfecutin total?
A) 9 B) 3s c)7 D) t] E) t0
28, Fie x un numfu natual nenul. Sumavecinilor lui r, de aceea;iparitate cu x, este
egala cu suma dintre x qi 13. Numerul r esteegal cu:
A)0 B) 13 c )l D) 26 E) 10
29.MesterulManolelucrcazddeluni pandvineriin fiecarc
siptimana.Zidul MeqtemluiManoleseinalli cu 4 mehi
ziua Fi sedirami un metrunoaptea.Dacda inceputzidul
luni, in ce zi acestaatinge,pentrupdma dati, inellimea
de25 m? --
A) luni B) marli C) miercuri D)joi E) vineri

30.La un concursdetia Niki, Tiki, Piki, Miki Situki auacumulatI 50 depuncte.Ei


au obtinutprerdi chiarin aceastiordine,Niki fiind pe locul I. Diferenladepunctaj
dintreMiki $i Riki estede 8 puncte.Ac€eaqidiferenti esteintre Piki SiMiki, Tiki $j
Piki,Niki SiTiki. Catepunctea acumulat Niki?
A) 80 B) 38 c) 30 D) 22 E) 46

189
Rispunsuri - probi de baraj 2011
IV IV ry
1 11 E D
t2 B
13 D A.D
E t4 B B
J E l5 C t< B
6 c 16 D C
7 17 c ,1
8 C .E l8 c 28 B
9 D t9 D to C,D
l0 2n 30 E

Indicajii - probi de barfi 20ll


Clasa a IV-a
1.In 7 zilesuntaduti2 7- 14cainegi$i I.7=7caialbi. Deciin totalsunt14cai
negd qi 7 + 7 = 14 c i a,lbi. Rdsput's:A.
2. Truli-Luli a mancat2 bomboaneverzi, deci are 3 + 4 + 4: 11 ochi, dar a mancat
$i 2 bomboane rogii, deci rirn6necu ll - 2 2:7 ocli. Rdsputts:B.
3. Trcnulareprima datecomponenla: L-S-l-2_3_4_5. Dupdce se schimbdlocomotiva
componenla este:5-4-3-2-1-S-L. Deci vagonulspecialdevinenumdrul5,iar vagonul
3 devine numirul 2. Rdspuns:A.
4. Cele 3 gogogiau.6 pa4i care tebuie prdjite. Deoarccese cere timpul
minim gi se
pot pune doar dou.i in tigaie inseamnecA se vor preji in 6 : 2 : 3 etape.
Cum fiecare
etapt de prdjire dureazd2 minuteinseamnAci va dura 6 minuteprljirea
celor 6
,,fe!e"ale gogogilor.pe desense vor ,,vedea,, cele trei etapede prnjire.
A,J-
._2, !'
.€-
!t E.
^tisPuns;
5 ' f 0 ' lr 2 +3 ,4t 2 -t0.2 - 20 esteprimu ln u ma rt 4 t 5 6 r 7 -Rr. 1 .
- 30 : 3 l0 esleal doileatrurrar.primul numarestemai mared" iO
, fO l'Z lri.
Rdspu s: E.
6. kima ajunge Ioa.nala locul de intahire, iax ultimul este Carol.
Diferenla dintre
primul qi ultimul venit estede 20 l0 = l0 minute.
Rdspuns:C.
7. lie s 5lilou$i p -pL\.Avemrelaliile:s, 2 .p i] Si2 s -.2 .p _ 46.adicds
t s l p) - 4 6 .deundes | 3l --40.de(isdloucl o s la4 6 . 3 t -ljle r. A t u n c i
+ 2 p= 31 ,de lm d e2 p=31 15,2.p = 16,ad ic ep : 15_
1 6 : 2 _ 8 t " i. n X p rrr, , C.

190
8. Solulia1: 18 locuri suntdoarpasageri.I,a final vor fi 18- 6 + 6 | 2 8 I + 4 . 1 =
=18 6 + 3 - 8 I +4 =l0caletori.
Solulia Z Cele 18 locud includ qi $oferul,deci sunt doar 17 pasageri.La final vor fi
1 7- 6 + 6 t2 - 8 | +4.1:17_6+3 _8 l+ 4 : g c d ] ld t o Rirs
ii. Du ncs. E
: .
9. Penhrrcele7 po4i numftul cheilorestede4 + 3 + 2 + | + 2 + 3 + 4 : 19. Rdspuns. D
. :
10. Inilial cutiile au costat 12 6 72 lei. Magazinul a rimas cu 96 72 : 24 lei.
Rdspuns:A.
l[. x + 92 | 4 = 4 . 8, deci x + 23 = 32, de unde x = 32 - 23 : 9. Dana are 9 ani.
Rdsputls: E.
12. Pl€acemar,ti$i merge9 zile, deci ajrmgeintr-o zi de joi. Luna augustare 31 de
zile, deci va ajungejoi pe data de 9 2 -- 7 septembrie(cele 2 zile scazuEsunt din
august). Orala careva ajungeeste8 ore+30min+5 ore +30min= 13ore+ I ora
: 14 ore,adicdora 14:00.Rdspuns:A.
13, Dacd 8 nu sunt nici lei $i nici gimfe inseamndcd sunt maimute. 24 nefiind lei
insearnnecd sunt maimuleplus girafe, adice 24 : m + g, de unde aflefi] ce g = 24
m= 24 8= 16 (girafe).Leii sunt53 - 24 : 29. Rezultecd leii srmtcu 29 - 16= 13
mai mult decat girafele. Rdspuns:D.
14. Se poateface li pdn eliminareadspunsudlor date.Din problemerezultd cd sunt
doui numereegale (cele doue surod gemene),un nwrAr mai mare decet ele (existi
o soramai mare) $i un altul mai mic deoareceexisteo sordmmai mica. SeincaalreazA
la acesteconditiinumerelede la B, 2 - 3 .3 . 5 :90. Rdspuns:B.
15. Perimetrulpdtratului esteegalcn4 12 =48 m, deciZ:48 |2=24m,iar
: : :
I L | 3 24 : 3 8 m. Rezulti ce p€rimetrul drE)tunghiuluiesreP : 2 . (24 + 8) =
= 2 . 32 = 64 m. Rdspuns:C.
16. inne al patruleaSi al sapteleamdr sunt 3 alista.nte egale,deci 48 : 3 - t6 m
(distanla?nhedoi meri al[tuati). intre primul qi ultimul mix sunt 14 disranl€ogal€.
Distanta totaH estede 14 . 16 = 224 m. Rdsryns: D.
17. Dacd socotim ceasulca fiind impdl$t in 12 tmitdti, atunci intr-o ord limba mici
se misci I unitate, iar limba mare se miscd 12 unite-ti.RezultdcA ea se lnvefie de 12
ori mai repede.Rdspuns:C.
18. In 12 ore pe$telepiralna maxemanence12 pe$ti(unul ln fiecareord), pe$tele
pirahna mijlociu menance,12 : 2 : 6 peqti (el se hre.ne$tecu 1 pe$tein 2 ore), iar
peftelepirahnamic mdninci 12 : 3 :4 peqti(el s€ hrene$tecu I pe$tein 3 ore).
Deci, iniFal, au fost in acvariu 12 + 6 + 4 + 3 + 2 : 27 peq,tl.Rtispuns
: C.
19. Jumetatedin dublul numarului24 esteegal cu 24 . 2 : 2: 24. O treime din
triplul lui 24 esteegal cu 24 . 3 : 3 :24. Rezultd cI sunt egale.Rdspuns:D.
20. Sunt 6 posibilidli: BADC, BACD, BDCA, BCDA, CDBA.,DCBA. Rdswns: A.

191
21. Maria rezolve de 4 ori mai multe problemedecatCristina, deci in 3 zile lucleazA
de 12 ori mai mult decat rezolva C stina intr-o zi.

deci 40 : 20 (pe4i egale): 2 (Fobleme rezolvd C stina pe zi). Atunci Maria rczolvd
4 2 = 8 problemepe zi, deci,ln total,a lucrat8.3:24probleme. Rdspuns;D
22. Prietenullui Vlad fiind mai mic s-a ndscutdupdVlad la un an, deci in 2000.
Iiind mai mic cu un an fr're o 21,rczalti cd zi.uade natterea prietenuluiesteinaintea
lui 1 martie cu o zi. Ultima zi a lunii februadein anul 2000 (an bisect) este29. Data
de nasterea prietenuluii este29 februaxie2000. Rdspans:B.
23, 1, 2, 3 ii 4 sunt intervaleinhe nasterilecelor 5 copii ai doamneipopescu.
Nespecificendu-secare copil se ia de referin!5 primul, pentu a lucra cu cele patru
inteflr'ale,existe 2 solutii qi anume:
l- \
ti F =li \
t: ttt
sotu.ia )ou
--=+++-r
tv++g] ^ I
vt tl t2 t3., 4 tl
45-4 1 3 2 2 3 4:25 (5 pirli egale)
25:5-5ani(celmaimic)

;:- ]_**;:--._-j
s"t"ti, 2,ttX
i----1-t'-
V+
45-4.4 3.3 2.2- 1= 15(5 pili egale)
15 : 5 = 3 ad (cel mai mic) . Rtispuns:A, D.
24. Prin incerciri (sau ve ficarearespunsurilordate) se descompune156 astfel:
156 = 2 30 + 4 . 24, deci sunt cu 2 bucili lnai puline c€le de 30 cm decatcele ale
24 cm. Rdspuns:B.
25. in lolal, sunt 14 + 2: 16 kg. Se egaleazd balantacu 2 kg + 6 kg cire$eint-o
part€ _si8 kg ciregein c€alalte.Apoi, cele 6 kg de cirere se egaleaz,p" Outanlu,: tg
cu 3 kg pe fiecate taler Deci sunt doui cantirii. Rdspuns:B.
26. f-r-----t-----F--.1
5l
Se obseruA ce o jumdtate li un sfert din laturi reprezintl trei sferhrd din aceasta.
Deci 51 : 3 = 17 (o pafie) si latua este egal6 cu l7 .4 = 68 m. Lrmgimea gardului
cumpdrat este egal cu perimetrul pdtratului f6rd cei 3 m l5sa1i pentru poartd.
L: 64 4-3=2691Ji. Rdsp tls: C.

r92
27. l0 = 2 . 5. Dace a desfrcut cabva pliculete care aveauac€laSinumdr de timbre
inseamnaci au fost 2 plicud cu 5 timbre sau 5 pticuri cu 2 timtre. Deoarece.dupd
ce a mai desl:cut catevaplicuri, ajuogesi aibe 45 de timbre iDseamnice ln pLicuri
5unt cale 5 timbre. Rezulrdci a desEcut 45 : 5 - 9 plicdete. Rdsputts:A.
28. Cei doi vecini ai lui .r, de aceeaqiparitatecu.x, surrt, + 2 Si.x 2. Sumalor este
eg a f E c u x+ 2 x- 2- r I t t 2 2-r rx- Ditrenu oa! v e mc i , + - x - 1 3 . d e
nnde rczulte -r = 13. Rdspuns:B. -r

29. Solu,llt 1: Acltmlle de cotrstuire $i de diramare a zidului sult luate impreund


(deci se intempH doar in cele 5 zile ate sipdmenii c6nd se lucreazi).
L 0-4m L l5-l9m
Ma 3 -1rn Ma 18-22m
Mi 6 - 10 m Mi 2l -25 m
J 9 - 13 m
V 12-16m
Solulia 2: Actiunile de construire gi alediremar€ a zidului sunt luate irdependent
(deci zidul se d;ramI 9i sambdtdti tuminicd).
L 0 - 4m L l3-l7m
Ma 3 - 7m Ma 16-20m
Mi 6 - 10 m Mi l9-23m
J 9 - l3 m I 22-26m
V 12-16m
S 15m
D 14m

Rdsp ns: C, D.

30. r r-- -.r 150 10.8 = 70 (5 pdr[iegale)


M+ 7 0 :5 :1 4 (opar te)
P+-r+ Niki a acumulat 14 + 4 . 8 : 46 prmcte.
Rdqmns: E.
,8 .8.8 ,8,

Ateliere - Tabdra Internationalii Poiana Zanelor


193
Tabdra Internationald
Poiana Zlinelor
2012
Clasa a III-a

B) 3 x 3 C )s+t D )4 2 E)2+s

nlocuieste
semnele ,,?"astfel
incatoperatiasefie corectdl

8e6a2
4 El r i El q fl l affilzrffi!

Cateflori din primul rcnd


nu seregAsesc in al doilea?

E) 6

www c)6 D )8 E) 9
195
fc"g.*t;""-t!

A) 270 kg B) 70ks C) 30 kg D) 40 ks E) 230 kg

t21-il
A) 1324 B) 1322 C) t32r D) 1231 E) 2t 31

Din cetefiguri geometrice


suntdesenat?
o .^. t m
A) I 6 2 6
B) 3 5 3 5
c) I 5 2 6
3 6 3
E) 4 5 3 6

{+1, v
4, i7 D, 47
.{N.}>J Oc5l D) c 6 \

"$;3r E)c7\

t96
Care detaliu nu
apa4ine tabloului?

s,o ,&,o,(g
Ce portiunede f-l
.4)ffi B.r 4q=l ,,,
zid liDseste?
fl
c,Er ,)ryffi
- T- r

arffir
.5E iil [-tqiFl

w
4tA

ffi "
W^t
Cineareori de dansaorun?

tz'
tr- -l
ls"",.'n5e.up*il"_l |?i";;-uu.";,
I cateJ rateidenlice:I piscineii
I Lnsparele

;>"'rfl€**l=+iyt-" fr
"S&,*p&'&&,&"U,'S"b, 197
*

M
ffi,
ffirnT"F

A)

B)

c)
. s " p i'
D) 1 . l ' l l ]is
'' '[

E)

14.

A) 20 B) 30 E) 30

198
A) 2 lei B) 4 lei C) 6 lei D) l0lei E) 12 lei
16.

are scns

,#.m. ,@,m
Daci mut corpuriledir€ct
de pe un suport pe celdlalt,

'-;. 'tt-'-f;.'-E-'-E

199
'"mmffiM
ffi*uffi
,Wm ,Wm 'Wffi
,Wm 'mffi
Fin;eAFpot Snna-l
122312? I
lnumtuul
.-.---1
.-

Ir ][]Jf!lllJ[zsffl
l l 2 fa sl I l lzsl
"EC '86
a-:--)--
I l l re l Il2larI
, EE] 'BE]

A)O

200
A) B)

c) D)
B)

Cine arc dreptate?

$:{ff
/"H!ul-
/l ltrPuaml
].zqerl Noi avem25

D)
m$ JD
I
23.

"mx
,tn il= I*
'nHr 201
'.@'F-m
Prin carecercuritrebuie
sd sirim pentrua ob,me
o ooemtiecorecte?

, @ @ @
"@9@ " @@@
,@@@
' @O @
Caredintrenoi Alerg de2
aleargdcel mai mairepede
repede? decettF.

A)O B)O C )@

'4 Eu am aceeasisreutateca Nisv!

@ A) t5 B) 30
< T"1tt."l "a"td.'-;oGtl c) 45 D) 60
Lletslgj*lq? ) E) 20

,r.NZ rc;*.
I acesle ""
piese
t"*';*+e.-S
de]angram?|
7Y W

XZ
o,2d_p
202
Cetepetrateexisti
in desenulmeu?

A)3 B) 5 c)6 D )7 E) 8
29. Cele4 cuburisuntidentice.Ce culoare
arc lata acoperitede pdturici?

m ?@ W
ffi

W .4iffi.tj:l ,=
r7 ,=

A cui estebucatade carapace?

203
Clasaa IV-a
1. Caxedirtre unndtoarelelinii esteceamai lunge?
B C D E

A) A B)B C )C D )D E) E
2. Asuzi, Betty a adunatvalstaei cu varstasulo i sale$i a obtinut suma10. Ce
sumdva obtinedacdva adunavarstelelor de atrulviitor?
A )5 B) t0 c) t] D) t2 E) 20
3. Un dragonare 3 capete.De fiecare dati cArldi setaie un cap. ii crescalte 3 in loc.
FdFFnrmosi-a laial un cap si apoi inca unul.Cdrecapeteare dragonulacuml
A )4 B) 5 c)6 D )7 E) 8
4. kene nu are acadele,Eve are 12, iar Alice axe9. Ele $i-auimprrtit toate acadelele
itr mod egal. Cete acadelea primit Irene?
A )3 B)7 c)8 D )9 E) t2
5. Andra completeazd toategdh din imaginecu 4
tipuri de ftucte, respectand o ammitd ordine.Cate
merevor fi, in final, pe grile?
A) 4 B) 5 c)9
D) 11 E) 12
6. lntr-o cutie sunt 3 cutii, iar in fiecare dinre acesrea
sunt cate 3 cutiule. Cate cutii sun1itr total?
A)9 B) 10 c) t2
D) 13 E) ts
7. Basilscriecu\ antulMATHEI\4ATICS pe o foaiedehaflie.El scfieliecarelilerdcu
alli culoare.dar [itereleidenrjcele scdecu aceeariculoare.De cateculori
arene\oie:
A )7 B) 8 c )9 D )to E) 13
8. 13 copii se joacd De-a y-ali ascanselea..unul dintre copii trebuie se
ii caute pe
to.ti ceila4i care s-au ascuns.Acum estetandul Liviei sd caute.Dupd
rur timp ea'a
gesit 9 copii. Cali mai sunt ince ascunsi?
A)3 B)4 c)s D )s E) 22
9. La gcoalaanimalelorsunt3 pisoi,4 rdfuSte,2 gascuteSicaiva miei. profesoaraa
observatce elevii ei au imprerme44 de picioare.Ca! miei axeprofesoa€
in clase?
A)6 B)s c)4 D )j Di
204
10. Tiei baloanecost; cu 12 cenFmai mult decatun balon.Cat costdun balon?
A) 4 cenli B) 5 centi C) 6 cenli D) 8 cenli E) j0 centi
11.Galinaurci peprimatreapti a sctuii.Eaincepesi
FINISH
sarddin treapriin neapld.Ecatrdcaleo sariturainh-o
secundd.Ba sarede 4 ori in sus,apoi I datdin jos, si
iar de 4 ori in sus$i I dat?iin jos etc.h catesecunde
ajungeGalinade la STARTla FINISH?
A) t0 B) 11 q t2
D) 13 E) 14
12. Astizi, 16 marne2012,rdtuStelebunicului meu
au implinit 20 de zile. in cedaf:iau iesit din oue?
A) Pe 26februarie B) Pe 22 februarie
C) Pe 24februarie D) Pe 25februane
E) Pe 27 februaie

13. Un perete dreptuoghiularesteacoperit cu pHci


de faiang de culoare neagrdsi gri (ca itr imagirc).
Odcare doue phci aldtu.ateau culod diferite, Cate
pl5ci de culoare neagrd sutrt necesarepeDtru a
completa modelul de pe perete?
A)9 B) 8 C )7
D)6 E) s
14,Michaelalegeun num5r,il irunu{e9tecu elfursu$i,adutrel, itunulteqterezultatul
cu 10,aduni 3, lnmulte$terczultatulcu 4 !i obIDJe2012.Ce numir a ales?
A) rI B)9 C )8 D )7 E) 5
ABCD
15,Iljo coloreazepdtuatele
imagineva fi oblinuti?
A2, 81, 82, 83, B4, C3,D3 $i D4. Ce I
l=Tn
AB C D
3tfl-l
ffi
I
2 2 2
A) l
"ri c) 3 -I-r=1-l
4

AB C D

H
I I
2 2
D) 3 E)t
4

205
16. La petrecereade Creciun,pe fiecarediltre cele 15 mesea fost aqezatcateun
sfe$tnic.6 dinhesfeqhfceaucate5 brate,iar celelalteaucate3 brate.Catelunanari
au lbst recesarepenfu toatebraleleacestorsfe;tnice?
A) 4s B) 50 c) 57 D) 60 E) 75

17. Mike qi Jake axuncecate 3 sigeli ln panoul din imagine. Cine ob.tinecele mai
multe puncte?

Mike
A) Mike, obline cu 3 puncte mai fiult B) Mike, obline cl12 puncte mai mult
C) Mike, obline cu 4 puncte mai mult D) Jake, obline cu 2 p ncte mai mult
E) Jake, oblitle cu 4 puncte tuai mult

18. Laura, Iggy, Val ti Kate dorescsAse fotografieze lmpreuni. Kate li Laua sunt
foafte bune prietene f vor si steauna lang6 alta. Iggy wea sAstealAngi Laura. in
cate moduri se pot asezacei 4 prieteni in foto$afie?
A)3 B)4 c)5 D)6 E) 7
19.Bunicaface20 deprdjiturele.Ea a omattoatepdjiturelele astfel:15cu struguri
gi 15 cu nuoi.Cateprejitureleau fost omateatatcu shuguricat $i cu nuci?
A) ,1 B)5 c )6 D)8 E) t0
20. GrcgorfomeazAdoui numerede 3 cifte cu cifrele1,2,3, 4, 5 9i 6, folosind
fiecarecifre o singurddate.El aduneapoinumereleobtinute.Cateestesumama_ximi
pe caxeGregor o poate ob{ine?
A) 975 B) 999 C) 1083 D) U73 B) 1839
KH
21. Annare o mulrimede piesede formaurmatoarer Mi. cu," din,r.
umdtoareleconsfuclii pot fi obtinutedin doudastfelde piese?

A)l
ffiffiWfof
B)2 c)3 D )4 E) 5

206
22. Un ceasspecial are 3 limbi de dife te lungimi (orar,
minutar qi secundar).Ceasularati intotdeaunaora cotecta.
La l2:55:30dupd-amiazd 10
limbilesunlpozilionate ca in
figuraaleturatA.ln ce pozidese lor alla ele la ora g: I l:00
dupA-amiazd?
ll l ?
10 l0 l0
9 9 9
A)-8 B) c)

10
9
,)* E)
7L
23. Franl coDstruieste un 5arpeDomino gntr]ffi
(ca rn imagine).El punepieseleuna lenge
cealalle.astfelincat letelecarese atingsii
aibdacelaLsi
numardepuncle.Idljal$arpele
rtF
avea33 de gmcte, dar fratele lui a luat doui piese (cele marcatecu alb in imaeine).
Ce numarde pmcte erape fala marcatacu senurulintrebdriil
A )2 B)3 C )4 D)s E) 6
24, Cele 4 figni geometrice acoperi nuherc natuale diferite. O aceeagifiguri
acoperi o aceea$icifre. Ce nrunir acoperi steaua?
:=O + A +=A+A 5:A+ ! *=o*tr
A)t B)2 c)3 D )4 E) 5

::',""ri:.1*,TL:f rac
ceimagine
vede
-';'

"s,w*,w* _ffm(

20'1
26. Pe tabla alituratd sunt atezatenigte monede.Se muti sau r-
se elimini monedeleastfel lncit, in final, sd fie cate2 monede
- ,-
pe fiecaxecoloandSipe fiecaxerand. Careestenundrul maxim '-
de monedecare pot rirnane pe locurile pe cale se afli acum? ra Il)
'-
A) 10 B)9 c)8 D )7 E) 6 (- ID
'-
27,Nikolay numfui toaiecolegele$i, separat,toti colegiisdide clase.El observicd
numerd colegelorestede doudori mai mare decatal colegilor sei. Care dintre
umletoarelenumerepoateteprczentanumixul tuturor elevilor din clasalui?
A) 30 B) 20 c) 24 D) 25 E) 29
28.intr-u! Sudoku4 x 4 numerele1,2, 3, 4 pot aperea
o siilgurddati pefiecarccoloane$i,respectiv, pefiecare
linie. In urmdtorulSudokumatematic4 x 4. Patrick
trebuiesealle rnaiinrairezultarelecalculelor $i apoisA
il completgze.Cenulnir ar hebuisAscliein trih,ifelulgri?
A) 1 B)2 c)3
D)4 E) 1 s a u 2

29. O foaie de hfutie dreptunghiulari are dimensiunile 192 mm x 84 mm. Tai foaia
de hirtie de-alungul rmei linii drepte,astfel incat si ob{h pAtratulcu latura ceamai
mare; apoi lac acelaqiluou cu foaia de hartie drephmghiulad rdmas5,si tot a$a ...
Care estelungimea lahlii ultimului pihat astfel oblinut?
A) l m m B) 4 m m C)6mm D) 10 mm E) 12 m
30. Azodce wea si urce pe heapta 22. El pome$tede la cel mai de jos nivel (utde
se afl5 acum) $i face munai doui tipuri de saltuli: 3 trepte in sus sau4 tepte injos.
Care estenumirul minim de salturi pe care trebuie si le faci?

A)7 B)9 c) 10 D) 12 E) ]s

4&,
208
At.li|re TuL)dra
hn enlLlI i on aId, :i tr.4 a

209
Rispunsuri - 2012
TI Iv III IV
I C E 16 D C
2 D D t7 D C
D D 18 B B
4 B B 19 D E
5 B C 2n E D
6 C D 2l B E
7 D C E
8 D t1 C c
9 E B E
10 C C 25 B B
1l E E 26 E c
t2 B D B
13 B c 28 C C
t4 B D 29 B E
15 E C 30 C D

Indicafii - 2012
Clasa a trI-a
l. Pe primul vapor sunt scds€ operalii care au rezultatul 7, pe al doilea vapor sunt
scriseoperaliicareau rezullalul5. iar pe al treileavaporsutrtscriseoparutiileaura
au rezultarulo. Dect operaliacareinlocuielte,,?' estecea care are rizultarul o si
anume5 + 1. Rdspuns:C.
2 . 8 6<2 fals,8+ 6 = 2 fals,8= 6 2 fa1s,8 : 6 + 2 a d e v d ra t ,+8 6 < 2 f a ls .
Rdspuns:D.
3. Sunt 5 flori di11primul rond care se regdsescsi in al doilea.
-Rdspms:D.
4. Pe prima farfurie sunt 6 banane,pe a doua sunt 4 banane.pe a treia sunt
5 banane.pe a para sunt4 banane. In lotal sunt lq banane. Treiuie sE rdmina
4+ 3+ 5 +2: 14 bana{e,decimaimulicatrebuiesi manencelg 14= 5 banane.
Rdspuns:B.
5. Vaca Fi iepureleau impleune 300 kg, deci pdni la 3?0 kg estegreutateabdiatului.
BIiafii cent&ette 70 kg. Rdsryns: B.
6. Pe tija 1 este1 bil5, deci cifta miilor estel. pe tija 2 sunt 3 bile, deci cifra sutelor
este3. Pe tlia 3 sunt 2 bile, deci cifia zecilor este2. pe tta 4 este I bild, deci cifra
unit5lilor este L Numdrul oblinut este 1321. Rdspuns:C.
7. Sunt,3 cercuri(cap,ochi), 6 triunghiuri(maini,nas),3 patrare(corp),6 dreptun_
ghiud (9u.5, corp, picioare). Rdspuns:D.

2t0
8, Opemliaob.finutide paserea
din imagineestet7 +2-4+ | = 6. Rdspus: D.
9. Imaginea de la dspunsul E) nu se regeseqtein tablou. Rd"rrrr$.. tr'.
10. Po4iuneade zid ca.e lipsesteare aceeafiiorme cu portiuneade zid alela risDunsul
C. R(ispun. C.
ll. Esteora 10:45,deci se afl6 in inrervalul10:15 ll:15. Rtdspuns: E.
12. Ra1eled€ la respunsulB aparin $ir doar de 2 ori, deci cateuna alin fiecaretiD se
ascundein spatelepiscinei.Rdsp ns: B.
13. Tigrul - 6 lmitbli lungime. iepurele- 5 unitdfi lungime,veverita 5 unitdfi, elf _
3 lmilnti lungime.Lungimea$arp€luieste6 + 5 + 5 + 3: 19. Dintre risle[ de la
racpuns.doar cea de la punctulB indicaaceasrilungime.R.tvrrTrr L
14. Primele doud gruputi de jucArii formeazi un nou grup in care fiecare jucirie
aparede 2 ori; prelul aceshriaeste 20 40 : 60 lei. Grupul in care se afld iecare
juctuie o singuri datd costi 60 : 2 = 30- lei. Rdrplrsr B.
15. Sunt 2 ftunze galbenecare ,ralorcaze2 x 2 = 4 lei,2 ftunze portocaliicare
valoreazi 2 x 3 = 6 lei si 2 fruDzemov care valoreazi 2 x I = 2 lei. in total. cele 6
f}unze valorc^zi 4 + 6 + 2 = 12 lei. Riispuns:E-
16. Primul gup dejucArii v^lor€2.zi5 + 25 + 20 : 50 lei, al doileavaloreaz\25 + 20 +
+ 10 = 55 lei, al treileavalorcazd,2s + 20 + 5 :50 lei, a1patmleavaloreazi10+ 5 +
+ 20:35 lei si al cincileavaloreazel0 + 20 + 5 35 lei. Etichetacorectdestela
-
v:lrianta de respunsD. Rdspuns:D,
U. Ordineade pe tija 2 (itrvelsa ordinii d€ pe tija 1) esteulmdtoarea(de jos in sus):
maxo,roz, verde,galben,ro$u.Rdspuns:D,
18. Pieselede la rispunsulB completeazd
puzzle-ul.Rdspuns:B.
19. La variantaB sunt 4 cifre 2, la vadantaC sunt 3 cifte 1, la variantaE sunt3 oift€
1, deci niciunadintreele nu estebuni. Rdspuns:D.
20. Umbrapisicii estecea cu numdrul5. Rdspuns:
E.
21. O ontandu-tedupedistantadinhe picioareleprimului razboinicdin prima bucatd,
la nivelul tdieturii,observici dspunsulcorectesteB. Rtispus: B.
22. Cele 4 ga$tecantercsc20 kg, deci o gascdcantireste 5 kg. Atunci elefantul de
h dspunsul A cantdrcite30 5 = 25 kg, elefantul$i gascade la dspunsul B cantAresc
l0 5 15 kg. elelanrulsi gescade la raqpunsut C cdnraresc 20 5 - 25 kB. iar
elefantul qi gesjelede la rispunsul E cantiresc 20 + 5 + 5 = 30 kg. Rispuns: C.
23. Cele douepiesetrebuiesd conlna piciorul din stenga$i parteadiD dreaptaa
capuluicoco$ului.Rdspuns:C.
2 4 . 6 3 : 4+5 ( fals) ,6 3 + 4 : 5 (fals),6 : 3 + 4 5 (f a ls ), 6 + 3 = 4 5 (f a 1 s ),
+
6 3- 4 5 : (adeyera . Rifiuns: E.

2tl
25. Porcul aleargemai lnc€t decetiepurele,deci nu estecel mai rapid. Cainele
aleargi mai incet decatpantera,deci nu estecel mai rapid. Iepurelealeargdla fel de
repedeca $i crocodilul,dar mai incet decatpantera,deci iepureleSi crocodilulnu
sunt cei mai rapizi. in concluzie pantem estecea mai rapld1,.Rdspuns:B.
26. Pigy are aceeaqi$eutate cu Nigy $i Nigy are aceeaqigeutate ca cigy, deci tofi
purcelu$ii au aceeali greutate.Cum lmpreune au 60 kg, inseamni cA fiecare dintre
ei are 60 : 3 = 20 kg. Rdspuns:E.
2?. ln imagineade la rispunsul B sunt alte piesedecatcele din petratul de Tangram.
Rdspuns:B.
28. in imagine sunt 3 pihate $i ince 3 pitr5.tele se oblin din intersecliile figurilor
geometrice.In total sunt 6 petlate in imagine. Rdspuns:C.
29. Fala roqie qi fala albastrdse inv€cineazi, ambele,cu fata verde qi cu ceagalbeni.
In pozitia in care se afli ultimul cub, fala verde se aflA ln sus qi fala galbendse afli
in jos. Rdrp&/?sr ,.
30, Gaua din caxapacea broaqtei I estemai micd, cea din campaceabroastei2 este
mai mare. Urmirind modelul de pe bucatade canpace observice se potrivest€
carapaceibroa$tei3. Rdspuns:c.

Clasa a IV-a
l. Se numdri segmenteleti se obtine cd liniile de la A, B, C 9i D sunt formate din
cate13 segmente,iar linia de la E are 15 asdelde segmente. _Rdrp,nr..r.
2. AmandouAvarstelevor cr€Etecu I ar. Deci 10 + | + l:12. Rdspuns: D.
3. De cate od i se taie rm cap, numard de capetea1dragonului cle$te cu 2. Dup6
pdma laiere dragonulva ayea3 + 2 = 5 capete,dupd a doua,5 +2=j capete.
Rdspuns:D.
4. Seadunetoateacadelel€
Si se impaft la 3. Fiecarea primit c^te(12 + g) | 3 :7
acadele.Rdspuns:B.
5. in grila datd, glupa formati de cele 4 fmcte diferite intri de 9 oi, deci vor fi, in
1-inal,9 mere. Rdspuns:C.
6. Sunt: I cutie mare,3 cutii mijlocii $i 3 x 3 cutii mici. in total sunt I + 3 + 3 x 3 :
13 cutii. RArprfis.D.
7. Litffele diferite suff M, A, T, H, E, l, C, S. Deci estenevoiede 8 crilod. I(/.l{/uns:B.
E. Nu $mt ascun$i9 copii plus Lidia, adicd 10 copii. Deci mai srmtascunqit3 - 10 =
= 3 copli. Rdspuns:A.

212
9. Pisoii au 3 x 4: 12 picioare,mlele au 4 x 2 = g picioarc,gaitele an2 \ 2 = 4
picioare;ln totalei au 24 picioare.Deci sunt44 24 : 20 picioarede miei. de
unde
fenrlti2o:4 = 5 miel. Rdspuns: B.
10. 12 cen{ireprezinticostula 3 - 1 = 2 baloane.Deci un baloncosti 12 : 2 : 6
centl. Rd.spuns:C.
11. Se numeroteazitreptele de la I la 11. ,,Drumul', Galinei, pomind de pe treapta
I , v a f l : 2 , 3,4.5,4,5,6,7,8,7,8,9, 10,lt. Fiind1 4 s d rit u ri,
in s e a mnde a d u ia t
14 secundesi ajungi pe ultima treaptd.Rdspuns:E.
12. in februariesuDt20 - 16 = 4 zile din varstarefu$telor,deci ele au iesit alinou cu
4 zile inaintede sfarsitullunii. Cum in 2012 februarieare 29 de zile. inseamnic6
ele au ieqit din ou pe 26 februarie. Rd'lpuns:A.
13, Se completeazd
desenulcu pihatele lipsdSi se numdraplicile aleculomeneasd
dintre acestea.
Rdspunr:C.
14.[ ( ax a + l) x l0 + 3l x 4 = 2012:(a ,. d+ t) x tO+ 3 : 2 0 1 2 : 4 ; (/ ] x d + t ) x 1 0
-5 0 1 l : a a I- 50 0:10:.1 a-50 l: a . a - 4 a .d e cai . 7. Rt iv u n sD. :
15, Se coloreazdpehateledateSi se ob{ineimagineaC. Rdspuns:C.
16. Cele6 sfe$tnice
cu 5 brafeau in total6 x 5:30 brate_Sfesfricecu 3 bralesunt
15 - 6: 9, acesteaavandin total9 x 3 = 27 bmte.ln total sunr30 +21 =51 ]r']ate,
deci sunrnecesare57 de lumanari.R(ivuns: C.
17. Mike a oblinut 25 + 35 + 7 - 67 puncte,iar Jakea obtinur15 + 3 + 45 : 63
puncte, deci Mike a oblinui cu 4 pulcte mai mult decat Jake. Rdspuns:C.
18. Kate, Laura si Iggy pot sta astfelt K-L-I sau I-L-K. Val va sta in dreaptasau in
sringaacestorgrupufl.adrcd:V-K-L-1.l-l -K-V, K-L-l-V, V-l-L-K ts-;u folosil
inilialelecelor 4 nume).Rlisp rr: ,.
19. Bunicaare 20 de prejiturele,dar a omat 30, deci 30 - 20 = 10 prbiituriau fosr
omareSi cu smrguriti cu ouci. Rd4'puns. E.
20, Numerelecele mai mari formate cu acestecifre sullt sunt 642 si 531. deci sruna
lor este 1173.Rdspuns:D.
21. Toatecele 5 construc{iipot fi oblinutedin douepiesede forma pe careo are
Aiitr. Rdspuns:E.
22. Dlrr repreze\tarcaceasuluidat iD enunl rezultAcd Lmba miilocie arate ora.
limbamarearar5minutele.iar limbamicaaraldsecundele. Deciora 8:l l:00 este
ilustrate de ceasulE. Rdspuns:E.
23. Pe pdtilelele albe care se invecineazdcu pieselerimase erau nDrcate 2 puncte,
respectiv,I punct. Pe celelaltedou6 le notem cu .r, deoarecese invecineazd,deci au
acela$inumfu de puncte. Sumapunctelorde pe,,$arpe" este I + 0 + 0 + 5 + 5 + 3 +
3 + 2 + 2 + )c+ )t + | + | + 2 = 33, adi.i 25 + 2x = 33, de Dnde2r = 8. deci n = 4.
rdsputrs: C.
,14
24. Se adunbprimasi a treiarelatiefi se obfinet: +A+[. Utifir-A
Q+!
a douarelatieobtinem8 : + + 4, de unde + = 4. Decisteauaacopera
C I O tr
numdrul4. Rl'rp,rsr D.
25. Tmaginea
caseireflectatiin lac esteB.. Rdrp&rxsr
B_
26. Penh! a avea2 monedepe fiecare rand Febuie sAse elimine cate o rnoneddcle
pe ultimele 2 dnduri de jos $i anume,p.ima de pe penultimul rand si c€a alea treia
de pe ultimul rand. Ramanpe loc l0 - 2 = 8 monede.n.i,eprrs: c'
27, Notamnumirul colegelorlui Nicolay cu /, iar al colegilorcu &, deci in clasa
suntl fet€ si, + I baieti.Aveml = 2r, iar numirul totalde elevi este/ : /+ b + t =
l, - I. adicitcu I unilalemaimaredecalun mulriplude 3. Dinlrecelej posibiltrili
date.doar25 \enticarelatiat25 - 24 | ll. Rdspun.: D.
28. Se calculeazaope.atiiledatein careu.Se afla apoi cifrele care
lipsess,potrivitrcgulilorde Sudoku(suntscriscu rosu).In pifetelul
Bri estescds3. RLrpuns;C.
29. Se taie pitrat€ cu latua cat Htimeadreptunghiuluj.
Din primul
drephrnghise vor tAia 2 pdtratecu lahla de 84 mm Si va rdmaneun dreDtunshicu
latlme,rdeIs2 2 84' )4 mmsi tungrmea de 84 mn. Din al doileadrep"rungh
se vor teia 3 pitrate cu latua de 24 mm qi va remaneun dreptunghicu lalimea de
84 3 t 24: 12 nlm ti lungimeade 24 mm. Acestdreptunghise va tAiain doud
peffatede iatud 12 mm. Riispuns: E.
30. Se noteazi cu r numarul de saltud in sus $i cu ]] numd.ul de saltui in jos. Avem
J r ' 4 1 - 2 2 .de u n dere4lraca 3r 2):i 3r- 4y 2 2 . S e o b q in e yZ p ir_ t 0 . in
total,Azoricaa fecut 12 salhrri.R^puny D.

Prcmianli Tabdra Intemalionald, Stajo


214
Probi de baraj -2011
Clasa a fv-a
1. Dan are 4 pungi.Prima congineI kg de cuie,ceade-adoua 1000g de fulgi, cea
de-a heia 1 kg de mere $i cea de-a patra, I kg de ceai. Care dintre aceste4 pungi
pline este cea mai grea?
A) plima B) a doua C) a treia D) a paba E) toate sunt egale

2. Care egalitatenu este adevarata?


A ) 1 2 . 5+ 20 - 8 0 B ) 12 5+50: jj) C) j2 . (s + 2 0 ): 3 0 0
D) 5 ( 1 2 + 2 0 ) = 8 0 E ) 20 + 5. 12:80
3. Locuitodi planeteiKANGUR suntverzi,portocaliisaualbastri.
Cei verzi au cate3 antene,cei portocaliiau cate5, iar cei albastd
au cate?. La intalnirea cu pdmanteniia venit o echipi formatd din
12 kangureni,in numir egaldin fiecare culoare.Ceteanteneaveau,
in total, membrii echipei de kangueni?
A) 84 B) 60 c) 36 D) 30 E) t5
4. Ceasulmeu indic5 orcle (intre I li 12) $i minutele (intre 0 si 59). De cate od in 24
de ore,sumadiotrenumerd careindicdora si cel cme indicdminuteleesteesaldcu
l5?
A) t2 B) 24 C) t6 D) 32 E) t5
5. Dintr-un grup de 50 de tudsti careau vizitat Roma,Venelia
sau ambele,35 au vizitat Roma qi 20 au vizitat Venelia. Caxe
dintre urmitoarele afirmalii €ste adeviratd?
A) Toli Ltri;lii carc alt vizitut fene,tiaau yizitat$ Roma,
B) E act 35 de turi;ti au izitat Roma, dar nu Venelia.
C) Exact 15 turi$ti au rXitat Roma li l/enetja.
D) 5 turilti au yizitalli Romati Veneliq.
E) 20 de turi;ti au vizitat Uenetiast u Roma.

6. Justina primit un triunghi din hartie. El marcheazi mijloacele latu lor triunghiului
qi taie foaia de-a lungul tutuor segmentelorcare unesc mijloacele marcate_Cate
bucdli obfine?
A)2 B) 3 c )4 D )l E) 9

7. Stefan a petrecut vacanta de vard la bunici. El a stat acolo din data de I august
diminea,tapane pe 5 septembrieseara.Cate nop{i a dormit $tefan la bunici?
A)I B) 36 c) 35 D) 34 E) 33

215
8, PetabHsuntdesemtetriunghiudle,4BC$i
Dt\ cain figure.An&a \Teasauneascicu o
linie doui virfuri, astfelinc6t fiecaredintre
celedoui trirmghiufisi fie impe4itein cate2
pdrti. Ce varfuri hebuiealese?
A) A ; i D
C) C t i E
E) B t i F
B )B ;i D
D )A $ i F
"/)"
9, Lui Mariusii plar merele.Luni avea24 de meredin care,
p6ni la slArqitulsiptima.rii a rrancatde3 o maimultemere
deceti-au rimas. Cate mere a mancatMadus in acea
siptimanS?
A) 72 B) 36 c) 63 D)9 E) t8
10. Iopura$ul Tup a plecat de acasi cdtre pdeteful siu.
iepuraiulPuf.A parcursun sfen din druft, dar si-aadusaminre
ce a ujBl morco!,rilpe carewoia sa iJ deruiasca. S-a inlors,a
luat morco.vulti a plecat din nou spre casalui puf. A calculat
ce, h tofal, a parcurs 1200 m. Ca.reestedistanta dintre casele
celor doi Drieteni?
A) 600 tt B) 800m C) 200m
D) 300 m E) 400 tn
ll. Un ceas electrcnic afifeazi numai orele qi minutele. Care este cel mai luns
intervalde tinp dinre douaaparitii{consecutive) pe afilajul acesruiceaselectronii
a cifrei 5?
A) 10 nin B) 30 min C) 60 miT
D) 70 min E) 9 mirt
12. ir exFesiaK (A+N+c+A+R+ O + O),literelediferitecorespundla cifre
nenulediferite, iar literele identicecorespuld la cifte egale.Careestevaloarea
minind
a expresiei?
A)40s B)0 c )24 D )2 5 D7
13. Catrgurel9i Canguraqdorescsi_;i cumperecate o
fticicletd,dar lui Cangurelii lipsesc15 euro, iat lui
Canguraq, 13euro.Au observatcd1elipse$teI europentru
a cumpim tricicletafolosindtoli baaii lor Cat costi
hicicleta?
A) 27 euro B) 2t euro C) 29 euro
D) 15ewo E) j3 eur.o

2r6
;1,.in,c"1"
1"1"1i n"r;mJormadouagrupurifotosind
o singuladatdloatenumerete
o. /. as el rncatsumanumerelor
dintr_un$up sa fie egaldcu suma
numerelordin cehlalt gmp?
A)I B) 2 c )4 D )6 E)7
15. Pentru a acopeii dreptunghiul aldturat am folosit
pl6ci de faianti gri saualb5 cu negru (ca iI1 imagine).
De cate pl5ci de faianti gj mai am nevoie pettru a
completa acest &ephnghi respecdtrd modelul?
A) 9 B)8 c )7
D)6
16. Carol, Annie, Steve, Tioa si Laum s-au luat la inhecere.
Carol nu a termitat
pdmuL dar nici ultimul. Tina a depEsitdoar 3 alergdtori.Arude
a ajuns la SOSfnl
mai repededecel Laura.dar nu a depdsir_o pe lina. Doua fele a; Leminatcursa
inre Steve$i Carol. h ce ordbe au rrecullinia de SOSIRf cei 5 alerEilorii
A) Laura. Carcl. 4nnie.nna, SEve B) I aura. Carol.Annie.\teve, Tina
C) Steve,Tina, Carol, Annie, Iaura D) Steve,nna, Laura, Carol. Annie
E) Ste|e.1ina, 4nnie,CaruLLaura

17. DistanfeledintreoraSeleS-,{ B. C. D si E sunt


scrisepe schemaaldturai?i Ud curier pleace din S Si
hebuie sdliweze colete in odcare4 ordse(altele decat
S). Ce ora.qnu va fi vizitat dacdel alegeceamal scurta
ruti posibih, feri a se intoarce in S
^5?
A)A B)B C ) C D)D E )E
18, Dupace un calculator a fosLscdpati! ape mai
func.tioneazddoarbutoanele:5, 7, +, E . Caredinte
rrmitoarcle rezultate tru poate fi oblinut cu ajutorul acestui calculator?
A) 19 B) 52 c) 33 D) 4t E) 23
19.Nick wea sdpictezetoatepdtrilelelede pe o tabld4 x 4 astfelincatpe fiecarc
rand,coloani saudiagonal;maresAnu existedoudpihate deaceeasjculoare.Care
estenumerulmildm de culori cepot fi folosite?
A )3 B)4 c)5 D )6 E) 7
20. In tabelul din &eapta litercle lnlocuiesc toate
B C
ciliele de la I la 9. ToateinegaltAfle suntadevdrate.
Ele se citesc de la starga la dreaptagi de susinjos. D E F
Ce cifti lnlocuieste litera A?
A) 1 B) e c)8 G H I
D )7 E)5

2r'l
21.Folosindnumaicifiele 4, 5, 6 qi 7 (fiecareo singuredatd),formatidouenumere
care,inmultite,sddeacel mai marerezultat.Careesteacesta?
A) 4s24 B) 4578 C) 1800 D) 4310 E) 7654
22.Fiecarelocuitoral planeteiPUNCTareun numtudepuncte,dublufatddevarsta
lui (oxemplu:un copil de 2 a.niare 4 puncte,unul de l0 ani are 20 de puncte).
FamiliaPointeresteformalidintr-ofiicatcareare l0 anir.marna1"ar"*" oo da
Fmcte) ti tata(caxeestecu 3 ani mainare decatmama).CateDuncteaduni familia
Pointer?
A) 1s8 B) 86 c) t43 D) 79 E) 122
23. Pe f:rigideram magnelicu urmdtoarelefome:2, l, 6, 7,
8,9, +, =. Aranieztoti magnetiiastfelincatseoblino egalitate
corectd.Carepoatefi tezultatuladunirii?
A) 69 B) 68 c) 67 D) 76 E) 37
24.Schimbdm,perind, intreele,douecatedoui, ciftelenurnd.iului
12345.Careestenumft]]l minim de astfelde schimbtuipenhua
obtinenumirul 13542?
A)l B)2 c )3 D )4 E) 5

25. Ion a completatgrila urmitoare, astfel incat sumao ciror 4 numerc aldturatesi
fie egald cu 12. Ce numfu inlocuie$te setrmul ,,*"?

I 4 2
A) I B) 2 c)4 D)s E) 12
26. in armatdsunt I 0 10cadremilitare: cateun caporalla fiecare
l0 soldali, un ofiter la fiecare 5 caporali qi un generalla liecare
9 ofileri. Cali soldati sunt in armate?
A) s05 B) 4s0 c) 900 D)990 E) 100s

27, Dan cantdre$teo piersicefo losind o balanlAcu douatalere greuti{ile urmdtoare:


Si
I g, 3 g, 9 g, 27 g, 81 g. Dan a agezatpiersicape un talet apoi a dishibuii toate
greut5lile pe cele doue talere astfel incat, in final, balanta sd steain echilibru. Astfel
a aflat ce piersica cantereite 6l g. Ce greutiti se afld pe acela$italer cu
Diersica?
4 ) I ,g .9g 1 i 2 - g B t3esi2-g qagsi 27g
D ) l g $ ig g E ) niciuna

28. Cateorc areanul2012?


A) 8734 B) 8760 c) 3600 D) 744 E) nu se poate dJla

2 18
29. Pe lq mai 2011.candBogdana implinil ? ani. mamaii spune:.,Ai alul lot
at a t e a a nive r sa r ia lezileidenaS terecasimin e . in c e a n s _ a n is c u t ma ma lu iB o
4) lq80 Bt le84 O IQRB D teg) D tggb

30. Ana a desenatqi a colorat28 de flori. Ba a folosit culorilein


ordinea umetoare: rosu, galben, mov, alb, albastru,rosu, galben,
mov, alb, albastru,... . Are vopseaalbasftddoar penhr 3 flori si
galbenadoar pentru5 flori. dar din celelalreculoii are suficrema
vopsea.Candtermini vopseauade o anumit5culoare,eapicteazA
in conlinuare respectand ordineaculorilorramaseCe culoareare
ultima floare pictata de Ana?
A) ro;u B) galben C) mot D) alb E) olbasnu

Rispunsuri - probi de bsrfi 2012


IV IV Iv
I E ll D
D t' , D 22
B l3 23 c
B 14 C B
5 D 15 C D
6 c 16 E 26 c
7 C ,,,1
B
8 18 E 28
9 E 19 to
10 B 20 B 30 C

Indicatii - probd de baraj 2011

Clasaa IV-a
1. I kg : 1000g indif€rentde obiectqi material.Deci toatepungilesuntegale.
Rdspuns: E.
2. Seobli n ce d5 . ( 1 2 + 2 0) = 5 .3 2 = t6 0 +8 0 . Rdspuns:
D.
3.1 2 | 3 = 4 . Su n4t . ( 3 + 5 +7 )- 4 .1 5 = 6 0 a n tene.
Rdspuns:
B.
: =
4, 15 I + 14 2 + 13= 3 + 12= ...= 12+ 3, decisuDt12srnne panela pranz,iar
in 24 de ore sunt 12.2 = 24 de sume.Rdrytrr: r.
5. (35 + 20) - 50:5, deci 5 turi$ti au vizitat si
Romaqi Venefia.Rdspu s. D.
6. Sunt 4 bucili tdiate. Vezi desenul.R'nspuns:C.
2t9
7. 3l + 5 1 :35 nopti Rdspuns:C.
8. Linia care une$tevarfurile I $i D imparte cele doui ftiunghiuri datein cate doud
ptull Rdspuns:A.
q . Am dn ca r ( 1 4 4 r .J 6.1- 18merc. 24t- 1 #
Vezi desenul.Rdspuns:E.

10. 6r = 1200,d€cir = 200.RezultA4r:4 .2 00=


: 800 m. Vezi desenul.Rdspuns:B.

11. De exemplu,inte 10t35si 10:45trec 10 minute.Acestaesteinte alul cel mai


lung intre dou5 aparilii ale cifrei 5. Rdspuns:A.
12. Literele care apar de 2 od hebuie sI ia valori mici. l.(2 + N + G + R +2O) :
= l. (2. 2 + 4 + 5 + 6 + 2. 3) : 25.Riispuns: D.
13. Fie Z banii pe care ii are Cangur€l, S banii pe careii axeCatguraf, iar I pre1ul
tricicletei.Din dateleproblemeiavem:
15
t3

DeciZ+ 15+ S+ 13:2T,adicd,L+ S + 28:2f, dar, + S+ l: f. de :tlrldeT+21


:2?, Rez ld T = 27 elJtro.
Rdspuns:
A.
14. Sepot formaurm5toarele perechide gnpuri (muuimi):{?, 6, 1} $i {2, 3,4, 5};
{7 , 5 , 2 } $i {1 , 3, 4 , 6 }; {7,4, 3} qi {1,2, s, 6}; \7, r, 2 , 4 1 q i { 3 ,5 , 6 } . in c o n c lu z ie ,
putem forma doui grupuri in 4 moduri. Rdspuns C.
15. Se observeca fipsesc7 plici de culoarc gti. Rdspuns:C.
16. Carol nefiind nici primul, nici ultimul, lnseamnicb putea
fi pe locul 2, 3 sau 4. Tina, dep6sinddoar 3 alergdtori,estepe
locul 2. Annie puteajunge po locul 3 sau4, iax Laura pe locul
4 sau 5. Deoareceintre Steve$i Carol au terminatcursa2 persoaneinseamnecd
Stevea fost pdmul, iar Carol a fost pe locul 4. In acestcaz,Annie estepe locul 3, iar
Laura pe ultimul loc. Deci ordineasosirii este:Steve,Tina, Annie. Carol. Laufa.
Rdspuns:E.
1?. Ceamai scurtdnrt6 esteS - B - C - D - E, caremdsoare6 + 4 + 6 + 4 = 20. Deci
nu va fi vizitat ora$ulA- Rdspuns:A.
18.19- 6 + 6 + 7, 52 : 6 + 6 + 6 + 6 + 7 + 7 + 1 + j t 33: 6 + 6 + 7 + 7 + j: 4t = 6
+ 7 + 7 + 7 + 7 + 7; 23 - 6 + 6 + 5, deci 23 nu poatefi obtinut. Rdsprrsr .d.

220
19. Se folosescminim 4 culo , notatede ooi cu A, B, C, D. De exemplu,pot fi
afezateca in desenulde maijos: [TtTdTD-l RdspunsB.

20,Folosindinegalitalile din tabeloblinemceA > B, D > c > H > I > F > C, E. Unde
srmfdoud literc in inegalitateinseamnl cd nu se $tie sigur ordineacelor doue.Rearlte
ce A estecea mai mare dintr€ cifte, adici 9. Rdspuns:B.
21. Nrmrerelesunt:74 . 65 = 48t0. Rdspuns: D
22. Taldlarc 66+ 3.2 = 72 p\)t1cte.
in total,familiapointera& lO.2 + 66 + 72:
158 de puncte.Rdspuns:A.
23. Egalitatea
este28 + 39:67 Rdspns: C.
24. 12345, 13245, 13542. Numarutminimde schimbari
esre2. Rdsp s..t.
faptulcA,d^cAa + b + c + d : 12= b + c + d + e, rc^rltl. cAa = e,
25. Sefoloseqt€
adicd din 4 in 4 cdsute se aflA aceelasi numdr. Vom avea uimatoarea grili
1 2 2 deunderezull4cA4 + | + * + 2 = 12,
adice+: 12 7 =5. Rdspuns:
D.
26. lntr-o unitate,sub comanilaunui generalsunt 9 ofiteri, 9 . 5 = 45 caporali,
45 10- 450 de soldali.Decisunr| 9 , 45 t 450 505cadremiliuarela o unirare.
l0l0 : 505 = 2 unit6ti, deci in arrnatasunt 450 2 = 900 de soldafi. Rd!p|lrr.. c.
27. In total,pe celedoui taleres€ gesescI + 3 + 9 + 2'7+ 8l + 6l = 40 + 142=
= 182g, deci pe un talerse vor afla 182 :2:91 g. pe taler,alituri de piercici
oai
sunt91 - 61 :30 g, adicd$eutdlilede 3 g qi 27 E. Rd.spuns: B.
28. Anul 2012 are 366 de zile (an bisect),adicn366 . 24 = 8?84ore.Rdspuns:A.
29. Deoarecemamalui BogdanSi-aaniversatziua de na$teredoar de 7 ori, insearmd
ce s-anescutintr-un an bisect,pe 29 februaxie.Deci in 2008a al'Ilt a sapteaanivffsarc.
RezulLace s-aniscut;nanul2008 1 4 2008 28 = Is80.Rdiprr(i,/.
30. Pini la terminareaculorii albastre,Ana coloreaza5 . 3 : 15 flori. Culoarea
galbendmai ajung€ doar penfu 3 flori, $i cum mai sunt doar 4 tipuri de culori. ea
mai colofeazA 4 2 R flori penase lermina9i galbenul. Rezult,icd mai sunrde
colorat28 - 15 8 = 5 flori. Acesteavor fi colorateastfel:ro$u,mov, alb, rosu,
mov.Deciullimafloareareculoarea mo\. R.ivrrs C.

221
1994 Cla$ a lv-a .......

2004 Claselea III-a $i a IV-a ....................-....._


. 67
Respunsuriqi indicalii... '70
Probi de barsi ( la.elea lll-a si a ry-a...................................
.........'72
Rispuosuri )i iodica!D... '75
2005 Claselea -a !i a lV-a ..........
.. . 7'l
Rispunsuri.r indical[... 80
Probi de baraj Cldsaa III-a.........................
Clasaa I\ -a................... 87
Rispunsuriqi indicafii... 90

222
2006 Claselea III-a $i a IV-a......t.........................................................
94
Rispunsuri$i indicalii... ........................ 97
Probi de baraj ClaseleaIII-a$iaIV-a..-..........................................99
Rispunsud $i indicafii..............................................
103
2007Ctaselea III-a $i a IV-a 106
RespunsuriSiindicalii . . . . . . . .. . . . . . . 1 1 0

223