Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GORJ

Strada Victoriei 132-134 Tg.-Jiu, Judeţul Gorj


Telefon 0253/227177; Fax: 0253/224750 isjgorj@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION GRIGOROIU” LELEŞTI


COMUNA LELEŞTI, JUDEŢUL GORJ
http://scoalalelesti.wordpress.com/
scoala_lelesti@yahoo.com
TEL/FAX 0253 278415
Nr. .... Din...................
Proces Verbal
de casare a obiectelor de inventar

Încheiat azi, ................ la Şcoala Gimnazială ,,Ion Grigoroiu” Leleşti, subsemnaţii Prof. Cilibiu Maria - preşedinte, educatoare Ispas
Anişoara şi Prof. Mărăcineanu Renatte Ligia, membrii în comisia de casare şi scoaterea din inventarul Şcolii Gimnaziale ,, Ion Grigoroiu“ Leleşti
a obiectelor de inventar, constituită în baza Deciziei Nr..... din ......................, constatăm următoarele:-după verificarea fiecărui obiect de inventar, din
cele propuse spre casare conform, Anexelor PROPUNERI DE CASARE ale Procesului Verbal Nr. .......... Din ................, întocmit de comisia de
inventariere, s-a constatat că acestea sunt într-un stadiu avansat de uzură fizică, nu mai pot fi utilizate. Comisia a analizat toate posibilităţile de
valorificare sau refolosire a acestor obiecte de inventar, iar în urma acestei analize neexistând nici un mod de reutilizare, s-a procedat la casarea
acestora.

Comisia de
casare Pagina 1
Nr.
Nume si prenume Semnatura Functia
Crt
1 Cilibiu Maria Profesor
2 Ispas Anişoara Educatoare
3 Mărăcineanu Renatte Liligia Profesor
Comisia de casare a procedat la distrugerea obiectelor de inventar conform tabelelor, parte integrantă din prezentul
proces verbal:

………………………………………………………………….
……………………………………………….
Ca urmare a casării/distrugerii obiectelor de inventar menţionate la paginile …………….., valoarea
acestora ......................va fi scoasă din contabilitate.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

Comisia de
casare Pagina 2
Nr.
Nume si prenume Semnatura Functia
Crt
1 Cilibiu Maria Profesor
2 Ispas Anişoara Educatoare
3 Mărăcineanu Renatte Liligia Profesor