Sunteți pe pagina 1din 25

PROIECT DIDACTIC

Propunător: inst. OLTEANU CARMEN ELEN

Data: 9 aprilie 2008


Clasa: a IV-a B
Unitatea de învăţământ: Şcoala de Arte şi Meserii - Bacău
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: Istorie
Unitatea de învăţare: Europa în Epoca Modernă
Conţinut: Unirea Principatelor Române din 1859;
Fişă de personaj: Alexandru Ioan Cuza.
Elemente de conţinut: • Contextul internaţional;
• Înfăptuirea Unirii;
• Însemnătatea domniei lui Alexandru Ioan Cuza.
Tipul lecţiei: mixtă
Obiectiv cadru: 4. Cunoaşterea şi interpretarea datelor istorice
Obiective de referinţă: 4.1. să aprecieze rolul oamenilor în desfăşurarea evenimentelor;
4.2. să formuleze puncte de vedere cu privire la evenimente / fapte / personalităţi.
Obiective operaţionale:
 Cognitive: ~ pe parcursul şi la sfârşitul activităţii elevii vor fi capabili:
OC1 – să enumere condiţiile istorice care au favorizat realizarea actului istoric de la 24 ianuarie 1859;
Nivel: - minimal: justificarea situaţiei interne şi externe;
- mediu: enumerarea cauzelor care au dus la izbucnirea Războiului Crimeii;
- maximal: evidenţierea rolului mişcării naţionale sprijinită şi de alte state europene.
OC2 – să interpreteze principalele evenimente interne care au condus la înfăptuirea Unirii;
Nivel: - minimal: numirea/ localizarea pe hartă a Principatelor Unite;
- mediu: plasarea în timp şi spaţiu a Unirii lui Alexandru Ioan Cuza;
- maximal: denumirea adunărilor şi a hotărârilor ce au fost stabilite în realizarea Unirii.
OC3 – să desprindă însemnătatea domniei lui Alexandru Ioan Cuza;
Nivel: - minimal: sesizarea dezvoltării României ca urmare a înfăptuirii Unirii;
- mediu: explicarea importanţei reformelor lui Alexandru Ioan Cuza;
- maximal: perceperea importanţei Unirii care a constituit un pas spre cucerirea independenţei.

 Motrice: ~ elevii vor fi capabili:


OM1 – să utilizeze în condiţii optime materialele necesare;
OM2 – să-şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes cerut de învăţător;
OM3 – să localizeze pe hartă zonele importante ale Marii Uniri.

 Obiective afective: ~ elevii:


OA1 – vor coopera în cadrul grupului, pentru realizarea sarcinilor primite;
OA2 – vor admira voinţa de secole a poporului român pentru realizarea Unirii într-un singur stat;
OA3 – vor cultiva sentimentul de dragoste şi mândrie faţă de neam (înaintaşi) şi ţară.

RESURSE:

A) Bibliografice: 1. oficiale: Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti, 1998;
Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă, Steluţa Vlad, „Istorie – manual pentru clasa a IV-a”,
Editura Aramis, Bucureşti, 2006;
2. ştiinţifice: C. C. Giurescu, D. G. Giurescu, „Istoria românilor”, Editura «Albatros», Bucureşti, 1974;
3. metodico – didactice: R. Leoveanu, N. Pasăre, „Proiectarea lecţiilor de «Istoria românilor» în învăţământul
primar”, Editura „Grigore Tabacaru”, Bacău, 2000;
Bărbuleanu Silvia, „Metodica predării istoriei patriei”, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1988.
B) Metodologice: a) strategia didactică: mixtă
b) metode şi procedee: ~ de comunicare orală / scrisă: conversaţia euristică şi examinatoare, explicaţia, expunerea
didactică, aprecierea verbală, lectura;
~ de acţiune reală: observaţia cu observarea dirijată, lucrul cu manualul, metoda „Explo-
zia stelară”, învăţarea prin cooperare.
c) mijloace didactice: - care cuprind mesaj didactic:harta, portret, fişe, planşă cu repere cronologice;
- Dumitru Almaş, „Povestiri istorice”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982.
d) forme de organizare: ~ frontală, individuală, colectivă – pe grupe;
~ dirijată de cadrul didactic, desfăşurată de cadrul didactic.
C) Temporale: ~ durata lecţiei: 50 minute;
~ poziţia lecţiei: - Revoluţia de la 1848 în Ţările Române;
- Cucerirea independenţei de stat.
~ locul în orar: a treia oră din cele patru prevăzute în orar.
D) Umane: - colectiv ~ 15 elevi, cadrul didactic;
Mediul de instruire: ~ organizat în instituţie şcolară;
~ sala de clasă.
Etapele lecţiei/ Ob. Conţinut, sarcini de învăţare, modalităţi de Strategii didactice Evaluare Ob
durata realizare Metode şi Mijloace Forme de s.
procedee didactice organizare
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
I. Captarea OA2 Se lecturează de către învăţător „Toţi românii Lectura „Povestiri Frontală Observare
atenţiei OM2 cântă «Hora Unirii»”. istorice” de sistematică
5 min. D. Almaş
II. Enunţarea OM2 Se va prezenta în termeni accesibili obiective- Conversaţia Frontală Observare
obiectivelor le noului conţinut şi anume: să coopereze între sistematică
1 min. ei, să prezinte contextul intern şi internaţional, Explicaţia Desfăşurată
să precizeze însemnătatea domniei şi a reforme- de cadrul
lor lui Alexandru Ioan Cuza. didactic
III. Actualizarea OM1 Se vor actualiza cunoştinţele cu ajutorul între- Conversaţia Hartă Frontală
cunoştinţelor bărilor: examinatoare
6 min. -Ce aţi avut de pregătit pentru astăzi? („Revo- Manual
luţia de la 1848 în Ţările Române”); Lucrul cu
-Ce revoluţionari români aţi descoperit în lec- harta
ţia anterioară? (Nicolae Bălcescu, Avram Iancu,
C. A. Rosetti, Gheorghe Magheru, Mihail Kogăl-
niceanu);
-Unde a început revoluţia de la 1848? (Paris,
Viena, apoi în toată Europa);
-Unde a continuat? (în Ţările Române);
-Când? (Moldova: martie 1848; Transilvania: mai
1848; Ţara Românească: iunie 1848);
-Care au fost urmările revoluţiei? (Transilvania:
înăsprirea dominaţiei habsburgice; Ţara Româ-
nească şi Moldova: autonomie restrânsă).
IV. Prezentarea OA3 Se aduce la cunoştinţă elevilor că vor învăţa Expunerea Portretul Frontală
conţinutului OM2 despre o altă personalitate istorică şi anume lui Cuza
6 min. Alexandru Ioan Cuza, în cadrul lecţiei „Unirea Explicaţia (anexa nr.1) Desfăşurată
Principatelor Române din 1859”. Vor afla des- de cadrul
pre: contextul internaţional existent; înfăptuirea Conversaţia didactic
Unirii; însemnătatea domniei şi a reformelor lui
Alexandru Ioan Cuza. Se prezintă pe scurt pro-
blemele enunţate anterior.
V. Dirijarea OM1 Se propune elevilor să lectureze lecţia. În cola- „Explozia Fişe (anexa Individuală Orală
învăţării OM2 borare colegii de bancă vor răspunde şi vor stelară” nr. 2) Pe grupe
12 min. OA1 formula întrebări referitoare la lecţie prin meto- Scrisă
da „Explozia stelară”. Li se aduce la cunoştinţă Lucrul cu Manual
OC1 că vor studia tema în grup, apoi se va răspun- manualul Temă de
OC2 de la întrebări şi la tablă alegându-se răspun- Tablă Dirijată de lucru în
OC3 surile corecte şi complete. Vor avea ca timp de Învăţarea prin cadrul clasă
lucru 8 minute şi vor lucra pe fişe. cooperare Harta din didactic
Metoda „Explozia stelară”(starbursting) are manual
următorii paşi: se scrie problema în centrul (anexa nr.3)
unei steluţe cu cinci colţuri; în vârful fiecărui
colţ se scriu întrebări de tipul: *ce?*cine?*un-
de?*de ce?*când?*cum?; se împarte clasa în
grupuri; se lucrează la nivelul grupurilor pen-
tru elaborarea unei liste cu întrebări; se comu-
nică clasei rezultatele muncii de grup şi se ela-
borează şi răspunsuri.
VI. Obţinerea OA3 Se propune elevilor să realizeze caracterizarea Lectura Portretul Frontală Orală
performanţelor OM2 lui Alexandru Ioan Cuza , folosindu-se de manu- lui Cuza
8 min. OC3 al, de lecţiile învăţate la limba română cât şi Conversaţia (anexa nr.1) Individuală Formativă
de portretul domnitorului. Se va lectura textul „Povestiri
din manual şi se va observa şi analiza Observaţia cu istorice”
portretul domnitorului. observarea
dirijată
VII. Feedback-ul OM3 Se pun întrebări pentru a verifica gradul de Conversaţia Planşă cu Frontală continuă
5 min. OC1 înţelegere a noului conţinut prin completarea examinatoare repere
OC2 unor propoziţii lacunare. Se va urmări dacă s-a Observaţia cu cronologice Individuală
OC3 înţeles situaţia internaţională, cum s-a înfăptuit observarea (anexa nr.1)
Unirea, care e însemnătatea domniei lui Cuza. dirijată Fişe (anexa
nr.4)

VIII. Evaluare OM2 Se cere să enumere semnele specifice Conversaţia Frontală Orală
5 min. OA2 Principatelor: stema (cu zimbrul şi vulturul ca Explicaţia Fişe (anexa Dirijată de Permanentă
OA3 părţi componente), tricolorul – steag naţional, nr.1) cadrul
ziua de 24 ianuarie proclamată ca sărbătoare didactic
naţională.
Se fac aprecieri asupra modului de desfăşura- Aprecierea
re al activităţii şi se evidenţiază elevii care s-au verbală
remarcat în timpul orei.
IX. Retenţia OM2 Se subliniază importanţa istorică a oraşului Imagine Desfăşurată
1 min. Iaşi, unde se află rămăşiţele domnitorului Cuza (anexa nr.6) de cadrul
şi anume la Biserica Trei Ierarhi. didactic
X. Transferul OM1 Se propune copierea schemei lecţiei de pe fişe Conversaţia Fişe (anexa Frontală Temă de
1 min. OC3 în caiete. Se sugerează parcurgerea altor Explicaţia nr. 5) lucru acasă
povestiri istorice despre Unire şi Alexandru
Ioan Cuza.

PROIECT DIDACTIC
Propunător: inst. OLTEANU CARMEN ELENA

Data: 9 aprilie 2008


Clasa: a IV-a B
Unitatea de învăţământ: Şcoala de Arte şi Meserii - Bacău
Aria curriculară: Arte
Disciplina: Educaţie plastică
Unitatea de învăţare: Forme elaborate în compoziţia plastică
Conţinut: Compoziţie pe suport umed
Elemente de conţinut: Organizarea unui spaţiu plastic folosind tehnica amestecului culorilor pe suportul umed (fuzionare)
obţinând efecte deosebite – „Coşul cu ouă”.
Tipul lecţiei: consolidare de priceperi şi deprinderi
Obiectiv cadru: 2. Analiza formelor, a culorilor şi a amestecurilor acestora, în mediul înconjurător şi pe imagini;
Obiective de referinţă: 2.1. să compare rezultatele amestecurilor cromatice şi acromatice, din punct de vedere al tehnicii
utilizate;
2.2. să selecteze dominante cromatice, culori sau dominante cromatice, în vederea folosirii unor tehnici
sau a unor combinaţii de tehnici, în funcţie de rezultatul proiectat.
Obiective operaţionale:
 Cognitive: ~ pe parcursul şi la sfârşitul activităţii elevii vor fi capabili:
OC1 – să descopere corespondenţe între formele plastice şi cele din natură;
Nivel: - minimal: recunoaşterea formelor plastice pe planşe, reproduceri;
- mediu: recunoaşterea şi enumerarea tipurilor de forme plastice observate;
- maximal: recunoaşterea şi explicarea modalităţilor de realizare a tipurilor de forme plastice.
OC2 – să realizeze o compoziţie plastică folosind tehnica „fuzionării”;
Nivel: - minimal: precizarea termenului de „fuzionare”;
- mediu: obţinerea tehnicii de fuzionare pe suport umed;
- maximal: realizarea compoziţiei respectând cerinţele şi subiectul dat.
 Motrice: ~ elevii vor fi capabili:
OM1 – să mânuiască pensoanele şi culorile cu uşurinţă, în obţinerea tehnicii de fuzionare pe suport umed;
OM2 – să-şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes vizat de cadrul didactic;
OM3 – să păstreze ordinea şi curăţenia la locul de muncă.

 Obiective afective: ~ elevii:


OA1 – vor participa cu interes la lecţie;
OA2 – îşi vor cultiva sensibilitatea artistică în vederea autocontrolului;
OA3 – vor aprecia lucrările lor şi ale colegilor, declarându-se mulţumiţi de activitatea plastică desfăşurată.

RESURSE:

A) Bibliografice: 1. oficiale: Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru învăţământul primar, M.E.N. , Bucureşti, 1998;
2. ştiinţifice: Ghe. Dumitriu (coord.) , „Proiectarea şi modelarea activităţii didactice” , Editura «Grigore
Tabacaru», Bacău, 1997;
3. metodico – didactice: A. Dascălu, „Educaţia plastică în ciclul primar”, Editura Polirom, Iaşi, 1997;
M. Rotaru, M. Dumbravă, „Educaţie plastică în învăţământul primar – sugestii metodice
pentru învăţători”, Editura «Ghe. Cârţu A.», Craiova, 1996.

B) Metodologice: a) strategia didactică: semialgoritmică


b) metode şi procedee: ~ de comunicare orală / scrisă: conversaţia, explicaţia, aprecierea verbală;
~ de acţiune reală: exerciţiul aplicativ, observaţia cu observarea dirijată, demonstraţia,
munca independentă.
c) mijloace didactice: - care cuprind mesaj didactic: planşă demonstrativă, planşe/ imagini pe care se observă
tehnica fuzionării pe suport umed, planşă „Steaua culorilor”,
planşe „Punctul / Linia elemente de limbaj plastic”; carte cu
ghicitori;
- bloc desen, pahar, trusa de culoare, flanelograf.
d) forme de organizare: ~ frontală, individuală;
~ dirijată de cadrul didactic, desfăşurată de cadrul didactic.
C) Temporale: ~ durata lecţiei: 50 minute;
~ poziţia lecţiei: - Compoziţie pe suport umed „Ploaie de primăvară”;
- Evaluare – Realizarea unei expoziţii cu titlul «Bucurii».
~ locul în orar: a patra oră din cele patru prevăzute în orar.

D) Umane: - colectiv ~ 15 elevi, cadrul didactic;


Mediul de instruire: ~ organizat în instituţie şcolară;
~ sala de clasă.

Ob. Strategii didactice Evaluare Obs.


Etapele lecţiei/ Conţinut, sarcini de învăţare, modalităţi de Metode şi Mijloace Forme de
durata realizare procedee didactice organizare
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
I. Captarea atenţiei OM2 Asigurarea condiţiilor optime pentru buna des- Conversaţia Trusa de Individuală
3 min. făşurare a lecţiei: pregătirea acuarelelor, a pensoa- desen
nelor, a blocului de desen, a paharului pentru
apă.
OA1 Se discută cu elevii despre anotimpul în care ne Carte cu Frontală Orală
aflăm şi despre sărbătorile care se apropie. Se ghicitori
citesc ghicitori referitoare la anotimpul de primă- (anexa
vară. nr.1)
II. Enunţarea OM2 a) Clarificarea verbală Conversaţia Frontală Observare
obiectivelor OA2 Se orientează atenţia elevilor către următoarele sistematică
2 min. recomandări: vor descoperi, recunoaşte şi realiza Explicaţia Desfăşurată
tehnica fuzionării; vor realiza o compoziţie cu ti- de cadrul
tlul „Coşul cu ouă” pe suport umed folosind fuzio- didactic
narea; vor aprecia lucrările ţinând cont de respec-
tarea cerinţelor.

III. Actualizarea OC1 Se cere elevilor să enumere şi să recunoască for- Conversaţia Planşe Frontală Orală
cunoştinţelor OA1 mele plastice învăţate (punctul, linia, pata de culoa- „Steaua
4 min. re, forma). Explicaţia culorilor” Dirijată de Continuă
Se cere să se enumere tipurile de culori cunos- „Linia/ cadrul
cute. (conţinut informativ) Observaţia Punctul didactic
elemente
de limbaj
plastic”

IV. Prezentarea OC2 Se reaminteşte elevilor termenul de fuzionare Conversaţia Frontală Observare
conţinutului OA1 ~fenomenul de contopire a două culori de apă sistematică
2 min. sau mai multe, bine fluidizate, aplicate pe supra- Explicaţia
faţa umedă a hârtiei.
Totodată li se explică ce tipuri de fuzionări pot Observaţia Planşe
obţine (la margine; în masă). cu demon-
Fuzionarea la margine se produce între două observarea strative
pete sau linii de culoare fluidizate, când acestea dirijată
se întâlnesc. Fuzionarea în masă se produce
atunci când peste o pată de culoare umedă se
suprapune o altă culoare puţin fluidizată.
Cu ajutorul acestei tehnici de fluidizare elevii
vor realiza o compoziţie „Coşul cu ouă”.
V. Dirijarea Se vor prezenta mai multe lucrări, planşe în Observaţia Planşe Frontală Observare
învăţării care elevii vor observa şi recunoaşte tehnica cu Trusa de sistematică
6 min. fuzionării pe suport umed. observarea desen
b) Demonstraţia practică dirijată Flanelo- Desfăşurată Temă de
I. Exerciţiu – joc Demonstraţia graf de cadrul lucru în
OC1 Se va realiza pe planşa de bloc de desen, pe foaia Anexa didactic clasă
umedă se realizează tehnica folosind puncte şi linii Explicaţia nr. 3 Individuală
care vor fuziona cu forme şi pete.
OC2 II. Compoziţia „Coşul cu ouă” Conversaţia Anexa
Se va realiza pe «coşul» decupat în ora de Educa- nr. 4
ţie tehnologică pe care îl vor picta folosind teh-
nica fuzionării.

VI. Obţinerea OC2 Se prezintă planşa model ce va fi observată puţin Anexa Frontală Orală
performanţelor OM1 timp. Se vor recunoaşte culorile folosite şi tehnica nr. 4 Individuală
20 min. OM2 de realizare.
Se discută conţinutul şi modul de realizare al
OM3 exerciţiului – joc cât şi al lucrării. Se dau îndru- Exerciţiul Planşa Activitate
OA2 mări şi explicaţii unde este cazul. model practică
Elevii vor realiza exerciţiul – joc şi apoi vor dese-
na „Coşul”. Munca inde- Trusa de
Se notează la tablă etapele ce trebuie respecta- pendentă lucru
te în realizarea desenului:
1) schiţarea echilibrată a formelor;
2) redarea detaliilor;
3) acoperirea echilibrată a paginii;
4) finisarea şi corectarea lucrării.

VII. Feedback-ul OM2 Elevii sunt atenţionaţi şi se fac recomandări: Conversaţia Individuală Continuă
2 min. - Acoperiţi echilibrat pagina cu mai multe culori Frontală
OA2 «vii»! Explicaţia
- Finisaţi sau corectaţi desenul!
Sunt sprijiniţi în realizarea compoziţiei determi- Aprecierea
nându-i să se autoaprecieze pozitiv, mereu. verbală

VIII. Evaluare Se solicită elevii să lase planşele să se usuce şi Observaţia Planşele Frontală Reciprocă
8 min. să observe lucrările colegilor. elevilor
OC1 Se urmăresc criteriile de analiză a planşelor: acu- Conversaţia Individuală
OC2 rateţe, încadrare, mod de realizare, originalitate.
Vor fi scoşi în faţă elevii cu lucrările cele mai
OM3 reuşite. Se va realiza o miniexpoziţie cu cele mai Flanelo-
frumoase lucrări ale elevilor. graf
OA3 Se apreciază modul de folosire al materialelor, a Aprecierea
modului de realizare a planşelor cât şi comporta- verbală
mentul elevilor.
IX. Retenţia OC1 Se revine asupra modalităţilor de realizare a Conversaţia Planşe cu Frontală Orală
2 min. OA3 fuzionării. Se recunosc pe planşele cele mai reuşi- Observaţia tehnica Dirijată de
te fuzionări din expoziţie. cu fuzionării cadrul
observarea didactic
dirijată
X. Transferul OM2 Se recomandă elevilor, ca temă pentru acasă, să Conversaţia Frontală Temă de
1 min. încerce realizarea altor compoziţii în care să fo- lucru acasă
losească tehnica fuzionării.
PROIECT DIDACTIC
Propunător: inst. OLTEANU CARMEN ELENA

Data: 9 aprilie 2008


Clasa: a IV-a B
Unitatea de învăţământ: Şcoala de Arte şi Meserii - Bacău
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare: Lumea necuvântătoarelor
Conţinut: Părţile principale de propoziţie
Elemente de conţinut: Recapitulare
Tipul lecţiei: sistematizare şi consolidare
Obiectiv cadru: 3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea / lectura).
Obiective de referinţă: 3.6. să recunoască în textele studiate elementele de construcţie a comunicării învăţate.
Obiective operaţionale:
 Cognitive: ~ pe parcursul şi la sfârşitul activităţii elevii vor fi capabili:

OC1 – să definească părţile principale de propoziţie;


Nivel: - minimal: citirea definiţiei din manual;
- mediu: definirea subiectului / predicatului ca parte principală de propoziţie care arată: despre cine se vorbeşte în
propoziţie / ce face subiectul;
- maximal: recunoaşterea părţilor principale de propoziţie cu ajutorul definiţiei.
OC2 – să recunoască părţile principale de propoziţie în enunţuri;
Nivel: - minimal: recunoaşterea părţilor principale de propoziţie cu ajutorul întrebărilor;
- mediu: recunoaşterea părţilor principale de propoziţie cu ajutorul definiţiei;
- maximal: recunoaşterea părţilor principale de propoziţie indiferent de locul în care se află în propoziţie.
OC3 – să integreze în enunţuri părţile de propoziţie studiate;
Nivel: - minimal: formularea a cel puţin patru propoziţii;
- mediu: completarea propoziţiilor cu părţile principale de propoziţie specificate;
- maximal: formularea propoziţiilor cu părţile principale de propoziţie, specificându-se locul acestora în propoziţie.

OC4 – să analizeze părţile principale de propoziţie cunoscute;


Nivel: - minimal: sublinierea părţilor principale de propoziţie scriind simbolul;
- mediu: aflarea părţilor principale folosind întrebările specifice;
- maximal: analiza în scris a părţilor principale de propoziţie, precizând prin ce sunt exprimate.

 Motrice: ~ elevii vor fi capabili:


OM1 – să-şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes sugerat de învăţător;
OM2 – să scrie corect şi estetic pe caiete, în timp rapid;
OM3 – să-şi reprime tendinţa de a practica mişcări inutile, în timpul lecţiei;
OM4 – să foileteze corespunzător în condiţii de igienă şi siguranţă, manualele, caietele.

 Obiective afective: ~ elevii:


OA1 – vor manifesta interes pentru rezolvarea sarcinilor date;
OA2 – vor manifesta dorinţa de a rezolva cât mai multe exerciţii;
OA3 – vor accepta solicitările învăţătorului şi se vor mobiliza pentru rezolvarea lor.

RESURSE:

A) Bibliografice: 1. oficiale: Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti, 1998; Piţilă Tudora,
Mihăilescu Cleopatra, „Limba şi literatura română – manual pentru clasa a IV-a”, Editura Aramis,
Bucureşti, 2006.
2. ştiinţifice: Marcela Peneş, „Comunicare – culegere de exerciţii”, Editura Aramis, Bucureşti, 1998;
Elvira Creţu, „Psihopedagogie şcolară pentru învăţământul primar”, Editura Aramis, Bucureşti, 1999.
3. metodico – didactice: Anton Ilinca, „Metodica limbii române în învăţământul primar – manual pentru liceele
pedagogice şi şcolile postliceale de învăţători şi educatoare”, Editura «Grigore Tabacaru»,
Bacău, 1998; Estera Nicolescu, „Didactica limbii şi literaturii române pentru învăţămân-
tul primar”, Editura «Egal», Bacău, 2003.

B) Metodologice: a) strategia didactică: inductiv – deductivă; algoritmică.


b) metode şi procedee: ~ de comunicare orală / scrisă: conversaţia euristică şi examinatoare, explicaţia, lectura,
aprecierea verbală;
~ de acţiune reală: exerciţiul, analiza gramaticală, metoda „cubul”, rebusul, învăţare prin
cooperare.
c) mijloace didactice: - care cuprind mesaj didactic: planşe cu părţile principale de propoziţie, fişe de lucru,
fişe metoda „cubului”;
- caiete, tablă, manual, culegere „Să învăţăm gramatica din clasa I”, Editura «Ghe. Alexan-
dru», Craiova, 2007.
d) forme de organizare: ~ frontală, individuală, colectivă – pe grupe;
~ dirijată de cadrul didactic, desfăşurată de cadrul didactic.

C) Temporale: ~ durata lecţiei: 50 minute;


~ poziţia lecţiei: - Compunerea cu dialog;
- Recapitulare părţile de propoziţie.
~ locul în orar: prima oră din cele patru prevăzute în orar.

D) Umane: - colectiv ~ 15 elevi, cadrul didactic;


Mediul de instruire: ~ organizat în instituţie şcolară;
~ sala de clasă.
Etapele lecţiei/ Ob. Conţinut, sarcini de învăţare, modalităţi de Strategii didactice Evaluare Obs.
durata realizare Metode şi Mijloace Forme de
procedee didactice organizare
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
I. Captarea atenţiei OM1 Se prezintă elevilor un rebus. Sunt solicitaţi să Explicaţia Planşă/ fişă Individuală Orală
4 min. OA1 citească cerinţele şi să completeze rebusul. Vor „Rebus” (anexa nr.1) Frontală Observare
descoperi titlul lecţiei din acea zi. Între timp se lectura sistematică
verifică tema pentru acasă cantitativ şi calitativ.
Se verifică completarea rebusului.
II. Enunţarea OA3 Se comunică pe înţelesul elevilor conţinutul Conversaţia Tablă Frontală Observare
obiectivelor învăţării şi performanţele aşteptate. Se scrie ti- Explicaţia Desfăşurată sistematică
1 min. tlul la tablă „Recapitulare”. de cadrul
didactic
III. Actualizarea OM1 Se solicită elevii să răspundă la următoarele Conversaţia Planşă părţi Colectivă Continuă
cunoştinţelor OM3 întrebări: examinatoare principale de
5 min. OA1 - Ce este subiectul? (partea principală de propo- propoziţie Dirijată de Orală
OC1 ziţie care arată despre cine este vorba în pro- Explicaţia cadrul
poziţie sau partea principală despre care se spu- didactic
ne ceva cu ajutorul predicatului);
- Care sunt întrebările specifice subiectului? (ci-
ne?, despre cine este vorba în propoziţie?);
- Prin ce părţi de vorbire poate fi exprimat su-
biectul? (substantiv, pronume);
- Ce este subiectul multiplu? (subiectul exprimat
prin două sau mai multe părţi de vorbire);
- Ce este predicatul? (partea principală de pro-
poziţie care arată ce face, ce este, cum este subiec-
tul şi este exprimat prin verb);
- Care sunt întrebările predicatului verbal?(ce
face?, ce va face?,ce a făcut?, ce se spune despre
subiect?);
- Cum se realizează acordul între subiect şi
predicat? (în număr).
IV. Prezentarea OM4 Se supune atenţiei elevilor exerciţiul nr.4, de la Conversaţia Manual Frontală Orală
conţinutului OC2 pagina 104, manual. Elevii răspund solicitărilor Lectura (anexa nr.2) Dirijată de Temă de
4 min. OA2 cadrului didactic şi rezolvă exerciţiul. Exerciţiul cadrul lucru în
didactic clasă
V. Dirijarea OA3 Se propune elevilor să realizeze pe grupe „meto- Conversaţia Fişe (anexa Pe grupe de
învăţării OC1 da cubului”. Cerinţele metodei sunt următoarele: nr. 3) 2/3 elevi Formativă
18 min. OC2 *Pe feţele unui «cub» se notează cuvintele: des- Explicaţia Formă „cub”
OC3 crie, compară, analizează, asociază, aplică, argu- Dirijată de
OC4 mentează. Exerciţiul cadrul
OM2 *Se anunţă subiectul propus (Părţile principale didactic
de propoziţie). Analiza
*Se împarte clasa în şase subgrupuri, fiecare gramaticală Scrisă
subgrup rezolvând câte o cerinţă.
*Se comunică forma finală a rezolvării. „Cubul” Orală
Elevii sunt grupaţi prin numărare până la şa- Reciprocă
se şi se mobilizează să rezolve în echipă cerin-
ţele propuse.

VI. Obţinerea OC3 Se cere rezolvarea din manual a exerciţiului Conversaţia Manual Individuală Scrisă
performanţelor OA1 nr. 7, de la pagina 104, pe caiete. Elevii rezolvă Explicaţia (anexa nr. 2)
3 min. OM2 exerciţiul respectând cerinţa. Caiete
OM4
VII. Feedback-ul OC3 Se propune elevilor completarea unor propoziţii Conversaţia Tablă Frontală Continuă
3 min. OA1 cu subiectele din paranteză: Explicaţia
OM2 (….) este învăţătoare.
La şcoala noastră lucrează (….).
(….) este fratele meu. Temă de
(….) învaţă la o şcoală mare. lucru în
(ea, Costel, el, mama) clasă

VIII. Evaluare OC2 Se comunică sarcinile de lucru, la nivel mini- Explicaţia Fişele de Frontală Scrisă
7 min. OC3 mal, mediu şi maximal, înscrise pe fişele de ac- Exerciţiul lucru (anexa Individuală Observare
OC4 tivitate independentă. nr.4) sistematică
OM2 Se fac aprecieri individuale şi generale. Aprecierea
OA3 verbală
IX. Retenţia OA1 Se solicită elevii să răspundă la următoarele Conversaţia Frontală Observare
2 min. OM3 întrebări: examinatoare sistematică
- Care sunt părţile principale de propoziţie?
(subiectul şi predicatul)
- Prin ce părţi de vorbire sunt exprimate?
(predicatul ~ verb, subiectul ~ pronume, substan-
tiv).

X. Transferul OA3 Se integrează cunoştinţele în cele anterioare: Conversaţia Frontală Orală


3 min. OM1 - Cum se numeşte propoziţia alcătuită numai
din subiect şi predicat? (simplă)
- Cum se acordă subiectul şi predicatul? ( în
număr).
Se recomandă tema pentru acasă: exerciţiile 6 Explicaţia Manual Temă de
şi 8, pagina 104, explicându-se cerinţele. (anexa nr.2) lucru
acasă
PROIECT DIDACTIC
Propunător: inst. OLTEANU CARMEN ELENA

Data: 9 aprilie 2008


Clasa: a IV-a B
Unitatea de învăţământ: Şcoala de Arte şi Meserii - Bacău
Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
Disciplina: Matematică
Unitatea de învăţare: Elemente intuitive de geometrie
Conţinut: Evaluare
Elemente de conţinut: Forme spaţiale
Tipul lecţiei: evaluare
Obiectiv cadru: 2. Dezvoltarea capacităţii de explorare / investigare şi rezolvare de probleme.
Obiective de referinţă: 2.1. să observe şi să descrie proprietăţi simple ale formelor plane şi spaţiale şi să recunoască proprietăţi
simple de simetrie ale unor desene.
Obiective operaţionale:

 Cognitive: ~ pe parcursul şi la sfârşitul activităţii elevii vor fi capabili:


OC1 – să identifice figuri geometrice plane şi forme spaţiale;
Nivel: - minimal: identificarea formelor plane de bază (pătrat, triunghi, dreptunghi,);
- mediu: identificarea formelor plane şi a formelor spaţiale ce au ca feţe forme plane;
- maximal: identificarea tuturor formelor plane şi spaţiale învăţate.
OC2 – să recunoască formele plane şi spaţiale;
Nivel: - minimal: recunoaşterea formelor plane şi spaţiale după desen;
- mediu: recunoaşterea formelor utilizând definiţia acestora;
- maximal: recunoaşterea formelor după descrierea părţilor componente.
OC3 – să compare formele plane cu cele spaţiale;
Nivel: - minimal: comparare prin suprapunere;
- mediu: comparare prin găsirea elementelor comune;
- maximal: comparare folosindu-se de părţile componente ale formelor plane cât şi spaţiale.
OC4 – să rezolve probleme cu conţinut geometric;
Nivel: - minimal: transpunerea problemei în situaţia concretă dată;
- mediu: desenarea formelor geometrice plane / spaţiale corespunzătoare;
- maximal:rezolvarea corectă a problemei.

 Motrice: ~ elevii vor fi capabili:


OM1 – să-şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes sugerat de învăţător;
OM2 – să utilizeze instrumentele de lucru în condiţii de igienă şi securitate;
OM3 – să-şi reprime tendinţa de a practica mişcări inutile în timpul orei.

 Obiective afective: ~ elevii:


OA1 – vor participa activ la desfăşurarea lecţiei;
OA2 – se vor bucura de multitudinea activităţilor realizate.

RESURSE:

A) Bibliografice: 1. oficiale: Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti, 1998;
Ştefan Pacearcă, Mariana Mogoş, „Matematică – manual pentru clasa a IV-a”, Editura Aramis,
Bucureşti, 2006.
2. ştiinţifice: A. Călugăriţa, „Exerciţii şi probleme de matematică pentru elevii claselor I-IV”, Editura «Universal
Pan», Bucureşti, 2005;
Leonte Rodica, R.M. Lăzărică, A.N. Bucur, „Evaluarea elevilor la clasa a IV-a ~ matematică”, Editura
Casei Corpului Didactic, Bacău , 2007.
3. metodico – didactice: Costică Lupu, „Metodica predării matematicii. Manual pentru clasa a XII-a ~ Licee peda-
gogice”, Editura «Paralela 45», Piteşti, 1999.
B) Metodologice: a) strategia didactică: algoritmică, deductivă.
b) metode şi procedee: ~ de comunicare orală / scrisă: explicaţia, conversaţia euristică şi examinatoare, aprecierea
verbală, lectura;
~ de acţiune reală: exerciţiul, algoritmizarea, observaţia cu observarea dirijată, „ciorchi-
nele”, jocul didactic.
c) mijloace didactice: - care cuprind mesaj didactic: planşe, fişe de lucru, figuri geometrice;
- trusa de geometrie, caiete, manual, culegere, tablă.
d) forme de organizare: ~ frontală, individuală, colectivă – pe grupe;
~ dirijată de cadrul didactic, desfăşurată de cadrul didactic.

C) Temporale: ~ durata lecţiei: 50 minute;


~ poziţia lecţiei: - Forme spaţiale. Piramida.
- Măsurări folosind etaloane convenţionale.
~ locul în orar:a doua oră din cele patru prevăzute în orar.

D) Umane: - colectiv ~ 15 elevi, cadrul didactic;


Mediul de instruire: ~ organizat în instituţie şcolară;
~ sala de clasă.
Etapele lecţiei/ Ob. Conţinut, sarcini de învăţare, modalităţi de realizare Strategii didactice Evaluare Obs.
durata Metode şi Mijloace Forme de
procedee didactice organizare
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
I. Captarea OC1 Se cere elevilor să recunoască şi să selecteze o figură Conversaţia Forme Frontală Orală
atenţiei OC2 geometrică cunoscută şi să o prezinte colegilor enunţând Explicaţia geometrice
2 min. OM1 caracteristicile acesteia.
OA1 Se va verifica tema pentru acasă cantitativ şi calitativ.
II. Enunţarea OA1 Se comunică conţinutul învăţării şi performanţele aştep- Conversaţia Frontală Observare
obiectivelor tate: să identifice, să recunoască, să compare forme şi Explicaţia sistematică
1 min. corpuri geometrice, să rezolve probleme cu conţinut geo-
metric.
III. Actualizarea OC1 Se supun atenţiei noţiunile de axe de simetrie, perime- Conversaţia Trusa de Frontală Orală
cunoştinţelor OC2 tru, figuri geometrice plane şi corpuri geometrice (romb, Explicaţia geometrie Individuală Scrisă
10 min. OC3 pătrat, triunghi, dreptunghi, cub, paralelipiped, piramidă). Exerciţiul Planşe Dirijată de Observare
OM2 Se folosesc în actualizarea cunoştinţelor planşe, forme, Algoritmiza- Figuri cadrul sistematică
OA2 figuri şi corpuri geometrice. rea geometrice didactic Continuă
Elevii vor desena, vor denumi caracteristicile elementelor Caiete
de geometrie învăţate. Tablă
IV. Prezentarea OA2 Se propune spre rezolvare rebusul matematic din care Conversaţia Rebus Colectivă Temă de
conţinutului vor afla despre ce anume vor discuta în oră. Explicaţia (anexa lucru în
5 min. Elevii completează rebusul pe fişe. Exerciţiul nr.1) clasă
V. Dirijarea OC1 Se propune elevilor realizarea metodei „ciorchinelui” Conversaţia Tablă Frontală Formativă
învăţării OC2 cu scopul de a enumera şi descrie figurile şi corpurile Exerciţiul Colectivă Continuă
12 min. OC3 geometrice cunoscute. „Ciorchinele Anexa nr. 2 Dirijată de Orală
OM3 Cerinţele metodei sunt: cadrul Scrisă
OA1 *se scrie un cuvânt /o temă în mijlocul tablei; didactic Observare
OA2 *se cere elevilor să noteze toate ideile/ sintagmele/ cuvintele sistematică
care le vin în minte legate de cuvântul/ tema dată şi
se trasează linii între acestea şi cuvântul/ tema aleasă.

VI. Obţinerea OC4 Se antrenează elevii în rezolvarea unei probleme cu Conversaţia Culegere Individuală Scrisă
performanţelor OM1 conţinut geometric. Lectura Tablă Frontală Temă de
5 min. „Desenaţi un pătrat cu latura de 4 cm. Aflaţi jumăta- Exerciţiul Caiete lucru în
tea perimetrului figurii.” clasă
A B P = AB+BC+CD+DA =
=4cm+4cm+4cm+4cm= 16cm
16 cm : 2 = 8 cm
C D Răspuns: 8 cm
VII. Feedback-ul OM1 Se prezintă elevilor un desen format din figuri geome- Conversaţia Planşă Pe grupe Reciprocă
2 min. OA2 trice. Se cere recunoaşterea lor şi să le şi numere. Elevii Jocul (anexa nr.
vor fi grupaţi pe rânduri, câştigând rândul de bănci didactic 3)
care dă cele mai multe răspunsuri corecte.

VIII. Evaluare OC1 Se dau indicaţii în rezolvarea sarcinilor de lucru. Explicaţia Fişe de Individuală Scrisă
10 min. OC2 Elevii vor rezolva fişele de lucru respectând indicaţiile Exerciţiul lucru Continuă
OC4 date. Aprecierea (anexa nr.4)
Se fac aprecieri asupra modului de lucru. verbală
IX. Retenţia OA2 Se recomandă confecţionarea din hârtie a unor forme Conversaţia Frontală Temă de
1 min. sau corpuri geometrice şi să le prezinte în ora de Explicaţia lucru
Educaţie tehnologică. acasă

X. Transferul OM1 Se explică modul de rezolvare a exerciţiilor ca temă Conversaţia Manual Frontală Temă de
2 min. pentru acasă ( exerciţiile nr. 1,3 de la pagina 98). Explicaţia (anexa nr. lucru
Se recomandă ca activităţi suplimentare exerciţiile de Aprecierea 5) acasă
dezvoltare de la pagina 98. verbală
Se fac aprecieri asupra activităţii elevilor în timpul
orei.