Sunteți pe pagina 1din 6

CONTRACT DE AGENCY

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1.

S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu

sediul social în (localitatea)

 

,

,

bloc

,

scara

,

etaj

,

apartament

,

judeţ/sector

 

,

înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului

 

,

sub

din

 

,

cod fiscal

 

din

 

,

având contul nr.

deschis la

 

,

existând şi

, funcţionând potrivit legislaţiei statului

 

,

reprezentată de

,

cu

funcţia de

,

cetăţean

 

,

posesor act de

 

identitate/paşaport

1.2.

, în calitate de comitent, şi

S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu

sediul social în (localitatea)

 

,

,

bloc

,

scara

,

etaj

,

apartament

,

judeţ/sector

,

înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului

 

,

sub

din

 

,

cod fiscal

 

din

, având contul nr.

deschis la

 

, existând şi

, funcţionând potrivit legislaţiei statului

 

reprezentată de

 

, cu

funcţia de

,

cetăţean

, posesor act de

identitate/paşaport

 

, în calitate de agent,

au convenit să încheie prezentul contract de agenţie comercială în următoarele condiţii:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Comitentul, prin prezentul contract, împuterniceşte pe agent să negocieze şi să încheie contracte

de vânzare-cumpărare, având ca obiect vânzarea produselor puse la dispoziţie de el (comitent),

prevăzute în anexa comitentului.

la prezentul contract, către terţi, activitate ce se va desfăşura în contul

2.2. Agentul este împuternicit să reprezinte interesele comerciale ale comitentului, în teritoriu, în

limitele stabilite de prezentul contract, extinzând astfel afacerile acestuia şi sporindu-i buna

reputaţie.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Contractul se încheie pe o durată de

până la data de

ani, începând cu data de

3.2. Părţile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin încheierea, în scris, a unui

act adiţional semnat de ambele părţi contractante.

IV.

TERITORIU

4.1. Prin termenul „teritoriu", părţile contractante înţeleg sectorul geografic situat în

, în interiorul căruia agentul îşi va desfăşura activitatea de împuternicit al

comitentului.

4.2. Contractele de vânzare-cumpărare pentru produsele comitentului încheiate de agent, îşi vor

produce efectele numai înăuntrul teritoriului.

V. PLATA COMISIONULUI

5.1. Comitentul va plăti agentului un comision de

de agent, în contul şi pe numele comitentului.

% din valoarea fiecărui contract încheiat

5.2. Plata comisionului se va efectua în lei, la cursul de referinţă al Băncii Naţionale a României din

ziua efectuării plăţii.

5.3. Procentul comisionului va putea fi modificat numai cu acordul scris al părţilor contractante.

5.4. Pentru contractele care nu produc efecte, deci sunt neexecutabile, agentului, pentru activitatea

de negociere care a condus la încheierea acestor contracte, i se cuvine un comision de

din valoare, prevăzut la alin. 4.1. din prezentul contract. Pentru aceasta, agentul va vinde produsele

numai cumpărătorilor care îşi desfăşoară activitatea în teritoriul respectiv.

%

VI. MODALITĂŢI DE PLATĂ

6.1. Comitentul se obligă să achite agentului comisionul stabilit, astfel:

a) datele efectuării plăţii

;

b) locul efectuării plăţii

;

c) modalitatea de plată

6.2. În cazul în care un contract încheiat de agent, din motive independente de acesta, dar şi de

comitent, nu a devenit executabil, pentru activitatea de negociere, agentul va primi un comision de % din valoarea respectivului contract, care va fi plătit astfel:

a) data efectuării plăţii

;

b) locul efectuării plăţii

;

c) modalitatea efectuării plăţii

VII. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

7.1. Obligaţiile comitentului sunt următoarele:

a) să întocmească listele de preţuri pentru produsele ce urmează a fi vândute de agent şi să le

transmită acestuia;

b) să pună la dispoziţia agentului, gratuit, documentaţiile tehnice pentru produse (cataloage, mostre,

colecţii);

c) să aducă la cunoştinţa agentului condiţiile comerciale dorite cu privire la preţ, termen de livrare,

modalitate de plată, transport etc.;

d) să acorde asistenţă tehnică în perioada negocierilor, prin delegarea de specialişti împuterniciţi;

e) să avizeze proiectul de contract de vânzare-cumpărare pe care agentul l-a negociat şi urmează să-l

încheie în numele său;

f) să comunice, în scris, agentului, orice diminuare a stocului de produse de care dispune, în

maximum

zile de la data scăderii volumului acestora;

g) să execute obligaţiile contractuale din contractele încheiate de agent pe numele său, dacă acestea

au fost aprobate în prealabil şi dacă ele sunt profitabile la nivelul unei marje minime de profit de

şi în acord cu instrucţiunile pe care le-a transmis agentului;

h) să achite comisionul cuvenit agentului, în condiţiile prezentului contract;

i) să garanteze produsele şi să asigure, pe cheltuiala sa, service-ul acestora;

j) să anunţe agentul cu privire la evenimentele fortuite sau de forţă majoră intervenite în perioada derulării contractului şi să notifice încetarea lor, împreună cu actele atestatoare;

k) să participe alături de agent la soluţionarea litigiilor provenind din reclamaţii ale terţilor cu care au

fost încheiate contracte de vânzare-cumpărare.

7.2. Obligaţiile agentului sunt următoarele:

a) să negocieze şi să încheie contracte de vânzare-cumpărare înăuntrul teritoriului, pentru produsele

menţionate în anexa

la prezentul contract, în numele şi pe contul comitentului;

b) să informeze terţii cu care încheie contracte de vânzare-cumpărare despre calitatea sa de agent;

c) să se informeze asupra solvabilităţii şi credibilităţii terţilor, înainte de încheierea contractelor de

vânzare-cumpărare;

d) să respecte condiţiile comerciale şi instrucţiunile de marketing ale comitentului;

e) să consulte permanent comitentul, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, în timp util, să ia

decizia cea mai bună, astfel încât să nu prejudicieze în nici un fel comitentul;

f) să transmită comitentului, spre avizare, proiectele de contracte şi să-l informeze pe acesta asupra comenzilor şi cererilor de ofertă primite;

g) la cererea comitentului, să remită, într-un interval de timp scurt, copii după comenzi, cereri de

ofertă, informaţii şi înscrisuri privind credibilitatea şi bonitatea terţilor;

h) să prezinte comitentului un raport lunar în care va indica lista clienţilor şi cifra de afaceri realizată,

spre a facilita calculul indemnizaţiei cuvenite în caz de reziliere a contractului;

i)

să comunice comitentului cifra de afaceri nerealizată şi consecinţele nerealizării;

j) să efectueze periodic studiul pieţei, să participe la manifestaţiile comerciale pentru promovarea produselor comitentului;

k) să comunice comitentului, în termen de

copia acestuia, astfel încât comitentul să beneficieze de timpul util pentru executarea contractului în condiţii normale;

zile de la încheierea fiecărui contract încheiat,

l) să nu divulge terţelor persoane know-how-ul, secretele de comerţ, inclusiv marketing-ul, furnizate de comitent, atât pe durata contractului, cât şi ulterior.

VIII. NECONCURENŢĂ

8.1. Agentul se obligă să nu încheie contracte de agenţie comercială cu alţi comitenţi care-şi

desfăşoară activitatea în teritoriu.

8.2. Comitentul se obligă să nu încheie contracte de agenţie comercială cu alţi agenţi care-şi

desfăşoară activitatea în teritoriu.

8.3. Comitentul se obligă să nu-şi vândă produse, în teritoriu, singur sau prin alţi agenţi.

8.4. Agentul se obligă să nu promoveze pentru vânzare în afara teritoriului şi nici să vândă produse

şi/sau similare cu cele care fac obiectul prezentului contract.

IX. INVALIDARE PARŢIALĂ

9.1. Rezilierea totală sau parţială a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligaţiilor deja

scadente între părţi.

9.2. Prevederile pct. 9.1. nu sunt de natură să înlăture răspunderea părţii care, din vina sa, a

determinat încetarea contractului.

X. DIVIZAREA CONTRACTULUI

10.1. În cazul în care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi declarate nule,

clauza/clauzele valide îşi vor produce, în continuare, efectele, cu excepţia cazurilor în care

clauza/clauzele anulate reprezintă o obligaţie esenţială.

XI. CESIUNEA CONTRACTULUI

11.1. Părţile contractante nu vor putea cesiona drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul

contract unei terţe persoane fără acordul expres, dat în scris de cedent.

11.2. Acordul prevăzut la pct. 12.1. trebuie comunicat de cesionar în termen de

data când cedentul i-a cerut acest acord; în caz contrar, se prezumă că cesionarul nu a consimţit cesiunea contractului.

zile de la

XII.

FORŢA MAJORĂ

12.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de

executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

12.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea

limitării consecinţelor lui.

12.3. Dacă în termen de

părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

(zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează,

XIII. CLAUZA PENALĂ

13.1. În cazul în care comitentul nu achită agentului comisionul conform condiţiilor prezentului

contract, acesta se obligă să plătească agentului o penalitate de

de întârziere.

% din suma datorată, pe zi

XIV. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE

14.1. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor pe care le

vor deţine ca urmare a executării clauzelor prezentului contract, potrivit prevederilor

angajamentului, anexa

XV. NOTIFICĂRI

15.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte

este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului

contract.

15.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare

recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data

menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

15.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare

după cea în care a fost expediată.

15.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate,

prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

XVI. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

16.1. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse

spre soluţionare Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie

a României, conform regulamentului său.

XVII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

17.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal

arbitral/unei instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:

·nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la

, din prezentul contract;

·este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;

·cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;

·îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.

sau

·în termen de

zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a

executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin.

17.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica

celeilalte părţi, cu cel puţin

efectele.

zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă

17.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între

părţile contractante.

XVIII. CLAUZE FINALE

18.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile

contractante.

18.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său

reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau

ulterioară încheierii lui.

18.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun

prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

18.4.

Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de

exemplare, din care

astăzi

,

data semnării lui.

COMITENT,

 

AGENT,

……………………………………………….