Sunteți pe pagina 1din 15
MEDICINA SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017 14, Na-23, 0-16, S-32 8-108, C-12, C1-35,5, H-1, K-39, Intrebari cu 1 raspuns corect: 1. Ficatul: a. este un organ de depozit sangvin b. nueste o gland’ anexa a tubului digestiv Ll . este o glanda anexa a tubului digestiv 4. apartine sistemului circulator €. produce limfocite si distruge hematiile batréne 2. Glandele suprarenale: a. sunt nepereche b. sunt situate la polul inferior al rinichiului ¢. fiecare ¢ formata doar din cortical Vv d. fiecare e format doar din medulard e. sunt glande pereche yé 3. Oxitocina stimuleaza contractia musculaturii netede a: a. tubului digestiv b. cordului c. uterului gravid Uv d. muschilor scheletici e. nici o variant nu este corecté 4. Hipercalcemia inhiba secretia de: “a TSH b.PTH X : c. FSH uv . ADH, e. ACTH 5. Parghie de ordinul III este articulatia: ‘a. craniului cu coloana vertebrala b. oaselor gambei cu ale piciorului ' c. humerusului cu oasele antebrafului d. toate rispunsurile sunt corecte e. nici un rspuns nu este corect 6. Numarul de lobuli testiculari, pentru fiecare testicul, este: a. 10-20 b. 100-150 U . 500-600 d. 2-4 e. 250-300 « 7. Perioada preovulatorie dureazi: a. din ziva a 5-a pana in ziua a 10-a a ciclului b. din ziua a 10-a pnd in ziua a 14-a a cichului ¢. din ziua a 1-a pand in ziuaa 14-aa ciclului « U d. din ziua a 15-a pand in ziua a 28-a a ciclului . nici un rspuns nu este corect x > a aeneerenc aa e MEDICINA : SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017 8. Peretii folicului ovarian prezinta- 2. 0 teacd foliculara . trei teci foliculare ©. patru teci folicutare vv 4. doua teci foliculare » ¢. nici un rispuns nu este corect 9. Unmatoarele afirmatii sunt false, cu exceptia: a. trunchiul este format doar din torace b. axele corespund dimensiunilor spajiului si nu se intretaie in unghi drept ©. axul sagital este axul grosimii corpului 4. axul transversal corespunde grosimii corpului Cc x ¢. axul longitudinal este orizontal la om 10. Caile extratesticulare: a. sunt canalele eferente, canalul epididimar, canalul deferent, ejaculator gi uretra. b. sunt reprezentate de tubii seminiferi drepti . sunt reprezentate de rejeaua testiculard “& 4, sunt reprezentate numai de canalele eferente si canalul epididimar €. sunt reprezentate numai de canalele eferente $i canalul deferent 11. Sediul principal al seoretiei K* este preponderent la nivelul: a. tubului contort proximal b. tubului contort distal ¢ ¢. ansei Henle “ d. tubului colector ¢. capsulei Bowman 12. Reabsorbfia tubulara constd in trecerea apei si a altor substange: a. din singe in urina primara b. din urina primara in singe ¢. din sange in interstitii B x d. din limfa in singe e. din sange in tubii uriniferi 13. Cei doi rinichi contin impreund circa: a. 10 miliarde nefroni b. 10 milioane nefroni ©. 2 milioane nefroni > d. 5 miliarde nefroni ¢. 5 milioane nefroni 14. In cadrul ventilatiei pulmonare: a. diafragma se ridica in inspirafie si coboard in expiratie b. diafragma se contract’ in inspiratie si expirafie E x c. diametrele cutiei toracice cresc in expiratie d. diametrele cutiei toracice scad in inspirajie e. presiunea alveolara se modifica in sens invers fat de volumul cutiei toracice 15, Reglarea nervoasd automata a miscarilor respiratorii este realizatd de structuri nervoase: Z a. bulbo-pontine b. mezencefalice Y c. medulare d. cerebrale e. cerebeloase an i AR Mepicwa 16. Zgomonal sistotic eacg:,. ,_ SEMUNEA SEPTEMBRIE 2017 Sul sistolie candiac are urmitoarele caracteristici: & are tonalitate ascuyits D. are tonalitate joacd RB © este prous de inchiderea valvelor sigmoide a deste prodtus de deschiderea valvelor atnioventriculare ©. Se produce Is incepurul diastolei ventnculare 17. Captiareie sanguine: . & reprezinté tentorial vascular de schimb de substanje intre singe si jesuturi ac >. avo structurd ideatic’ cu a venelor ©. au o structura identicd cu a anterelor “& . pulmonare aduc singe oxigenat la fesuturi ©. sistemice adue singe neoxigenat la fesuturi 1S. Precizati afirmatia adeviradd : ‘& Singele conjine 45 % plasma b. singele contine 45 % elemente figurate X b ‘© entocitele contin un nucleu bilobat d. leucocitele sunt elemente figurate anucleate €. eritrucitele posed’ proprietatea de diapedezi 19, Diets proteicd zilnicd necesard unui adult este de = a.3-SeKg com b. 5-72 Kg com YY <. 0,3~0.5g Kg comp 4.0.5 ~0,72 Kg corp x ¢. 1~3g Kg corp oe 20. Lipazele pancreatice care hidrolizeazi esterii insolubili in ap necesita prezenja: a sucului gastric b. sirurilor biliare K Ll HCl d.tripsinei e. chimotripsinei . 21. Dinspre anterior spre posterior, intdlnim urmitorii dinti permanent: a. incisivi, premolari, canini, molari b. canini, incisivi, molari, premolari ¢. incisivi, canini, molari, premolari V d. incisivi, canini, premolari, molari x ¢ incisivi, premolari, molari, canini 22. Concenwratia Na’ din compozifia salivei este: a. mai mica decat in plasma sangvina x Vv b. mai mare decat in plasma sangvina ¢. joni de Na” nu intra in compozitia salivei nici un réspuns nu este corect ¢. aceeasi ca $i cea din plasma sangvina. 23. Muschi al gitului este: a pielos \ b. buccinator ©. psoas d diafragma ¢. croitor SR MR a A ite Ba Em MEDICINA SESIUNEA SERED MINE 2017 24, Scheletul antebniului este alcatuit din: ib fib radius gi ulnd © carpiene “ d. tarsiene ¢. humerus 25, Lobul intermediar hipotizar: 4, stimuleaza secretia de aldosteron b. secretd hormonul melanocitostimulator ¢. secret prolactind LL 4, secret corticotropind €. secret serotonind 26, Hormonii sexosteroizi: | 4 sunt hormoni androgeni gi estrogeni, identici cu cei seeretati de gonad b. sunt hormoni cu rol in dezvoltarea caracterclor scxuale, mai putin a cclor secundare ¢. sunt de natura proteicd gi de accea difert de cei secretati de gonade d. intervin in dezvoltarca caracterelor sexuale secundare DY ¢. sunt de natura lipidicd, sintetizati din monovaharide 27. In afara sarcinii, secretia de prolactind este stimulat& de: a. efortul fizic, somn si hiperglicemie b. hipoglicemie, somn, efortul fizic $i supt ¢. stress chirurgical, psihic, hiperglicemie VY d. somn, hipoglicemie, efort fizic, stress >< €. hipoglicemie, efor fizic si supt 28. Hipofiza: a. este localizata le baza encefalului b. este localizatd in fata chiasmei optice fv X c. este alcdtuité din doi lobi A x 4. lobul anterior si cel posterior constituie neurohipofiza e. lobul anterior $i cel intermediar constituie neurohipofiza 29. Inervatia senzitiva a fusurilor neuromusculare este asigurati de: a. talamus ». tractul spino-talamic lateral ¢. motoneuronul a ex . motoneuronul y £ . ganglionul spinal 30. Dermul este: aun fesut conjunctiv lax A . un fesut conjunctiv dens T VY ¢. un {esut epitelial simplu d. un fesut epitelial stratificat e. avascular 31. Trunchiul nervului spinal se formeaza: a, doar din radacina anterioara ». doar din ridicina posterioar& . din ambele ridacini U d. toate raspunsurile corecte e. nici un rispuns corect MEDICINA 32. Paleocortenut SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017 a. apartine cerebelului b. apartine trunchiului cerebral ©. are conexiuni intinse cu talamusul 4. nu are conexiuni cu hipotalamusul v ©. nu are conexiuni cu epitalamusul 33. fn regiunea cervical a miduvei sunt nervi spinali in numér de: a. 7 perechi b.8 perechi 0. ©. 12 perechi X 5 perechi ©. 10 perechi 34. La nivelul dendritelor intalnim: a, neurofibrile be miofbrile v ©. actin d. miozina 5, __ & Vezicule cu mediator chimic (35: Epiteliu cubic simplu intalnim la: a. trahee b. mucoasa bronhiolelor x VY ©. epiderm d. tunica interna a vaselor limfatice e. derm 36. Epiteliu simplu pavimentos intalnim la: a, trahee b. mucoasa bronhiilor ¢. tunica intemé a vaselor sangvine YY d. stomac ¢. intestin subfire 37. Membrana celulara: a. este numitd carioplasma b. confine organite specifice VY c. este numiti plasmalem’ d. este formata dintr-un sistem coloidal e. are organizare de tip brownian 38, Neurograniul a. formeaza singur scheletul capului b. adaposteste toate organele sistemului nervos central c. adaposteste encefalul wm GC 4, are raporturi directe cu segmentele initale ale aparatului respirator si digestiv x ©. are raporturi directe cu toti analizatorii oc bf — ananmnaa L iN anememmn MEDICINA, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017 ‘| 39. Care este hidrocarbura care se hidrogeneaza catalitic cu doi moli de Hz Ja un mol de hnidrocarbura si care la oxidare energica da acid acetic, acetond, acid propandioie in raport molar de 1:1:1 a. 1,7 - octadiend Xb, 2+ metil-2,5-heptadiend L ©. 2,5- dimetil-2,4-hexadiend 4, 2-metil-1,5-heptadiend ¢. 2,3-dimetil-1,5-hexadiena 40. Numarul de izomeri de constituyie cu formula molecularé CsH,Cl care contin in molecula un nucleu aromatic §i pot hidroliza in mediu bazie este: a4 b5 xe Bx a4 10 41. Conditia ca un compus cu formula C,H,Q> sa aib&’ NEO este: Ka 2x+2=y b.2x-y=4 c.2x-y=0 “ d.2x=y+2 e.x=y+1 42. Se considera urmatorii compusi: 1. CH;CH,OH; IL. CoHsOH; III. CH;CH,COOH. Sunt adevarate afirmatiile: a, caracterul acid variaza in ordinea: IIII xb, caracterul acid variaza in ordinea: I>III>II1 d.numai compusul III are caracter acid . caracterul acid variaza in ordinea: I ©. prezinta activitate optica x c d. se poate condensa cu acetona «©. poate fi redusa la alcool secundar. of 45. Care este sarcina maxima pe care o poate avea hexapeptida Ala-Lis-Glu-Glu-Gli-Ala in mediu puternic bazic? Wa 2+ b.3+ od 4.3 KD eat 46. Care este numérul minim de atomi de carbon pe care trebuie si-i contind un alcool pentru a prezenta activitate optic’: a2; %. 3; “5; KE 4.6. e.4; 47. Zaharidele sunt compusi organici: a. reprezentand simple combinafii ale carbonului cu apa a€b. cu functiuni mixte: alcoolice, carbonilice ¢. polihidroxipolicartonilici ramificati x d. polihidroxicarbonilici cu sau fir ramificatii hidrocarbonate xe. polihidroxipolicarbonilici neramificati 48. Concentrajia procentualA a solufiei care confine 2 moli de H)SO, dizolvat in 750 ml solutie i densitate p = 1,2 g/ ml este: : a. 31,36% b.2,17% ©.21,77% ¥x¥ CC . 3,82% Ke. 3,13% 49. Care este volumul de solutie H;SO, de concentrafie 0,2M care poate fi neutralizat cu 200 ml solutie de KOH de concentratic 0,6M? a. 200 ml b. 1200 ml Yc. 600 ml X 2 . 800 mi < . 300 ml 8 ne th CRM ARAN * ses MtDICINA 50. fn urma ‘SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017 . Teactici a 26,5 g benzaldch . id3 cu reactivul Tollens se depun 43,2 g argint. Care este randamentul reaciici? f ee a. 70% b. 75% ©. 85% X £ 1.90% ©. 80% ! Intrebari cu 2 sau 3 raspunsuri corecte SL. Deglutitia: 0,7 a. cupninde totalitatea activitajilor senzitive £ b. nu este un act reflex ¢. cuprinde totalitatea activitdtilor motorii care asigura transportul bolului alimentar din cavitatea bucala in stomac « > d. este un act reflex care se desfsoard in trei timpi C,4d e. este un act reflex care se desfigoard in doi timpi x “Le $2. Principalcle acjiuni ale adrenalinei gi noradrenalinei asupra aparatului cardio-vascular sunt: a. bradicardie b. vasoconstrictie ¢. hipertensiune « d. tahicardie & ¢. bronhodilatatie 53. Ganglionii limfatici realizeaz mai multe functii: a. formeaz eritrocite b. produc limfocite si monocite ¢. formeaza anticorpi_ Ll ! 4. formeazi trombocite ¢. nici un raspuns nu este corect 54, Muschi anterolaterali ai abdomenului sunt: ‘a. muschiul pectoral mare b. muschiul subclavicular L ¢. muschiul trapez dd. muschii drepti abdominali X . muschii piramidali > | $5. Coroida: 1. aparjine tunicii externe a globului ocular b. aparfine tunicii medii a globului ocular ® / ¢. prezint& un orificiu pentru nervul optic % Y d. se afla localizat& inaintea orei serrata e. prezinta in structura sa procesele ciliare ‘osele nazal ‘pu formea7i cavitatea nazala pb. sunt situate sub cavitatea bucala | , Gt | c. formeazd cavitatea nazali ie sf d. sunt situate sub baza craniului DE sit e. sunt situate deasupra cavitajii bucale « xX | 8 a We yp HNVTG, At 4 qun: a EA hm a MEDICINA SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017 5 Vt 57. Bronhiile: @. continud traheea x 2 b. iau nastere din trahee la nivelul vertebrei T6 a ¢ . se ramifica intrapulmonar x nu patrund in plamani prin hil x “_ €. nu formeaza arborele bronsic OGL 58,Urmitoarele afirmatii sunt false: ¢ a. in jurul alveolelor se gaseste o bogatd retea de capilare 7” Cor b. membrana alveoto-capilara se mai numeste membrand respiratorie @& & ¢. membrana respiratorie este formata doar din Pperetii alveolelor x d. in jurul alveolelor nu se gaseste o bogata refea de capilare x, L ©. toate raspunsurile sunt adevarate 59. Urmatoarele afirmatii sunt false: a. la picior se foloseste termenul plantar, pentru formatiunile din talpa piciorului =” b. la picior se foloseste termenul dorsal, pentru formajiunile superioare ale labei Picioruluj ( ©. la mand nu se foloseste termenul volar pentru formafiunile palmeio< Ag . la picior nu se foloseste termenu! dorsal, pentru formatiunile superioare ale labei piciorului ¢. superficial si profund sunt termeni care mu arata gradul de apropiere fayide O/ 6° 4 suprafata corpului, = ~ 60. Trompele uterine: , sunt conducte musculo-membranoase de la ovare pana la uter. “ b. avo lungime de 7-12em @ | % L c. extremitatea laterala se deschide in abdomen % d. au oo lungime de 20 cm e. sunt conducte membranoase care nu comunicd cu abdomenul 61. Prostata: a. este un organ glandular exocrin < b. este un organ impar a 40eE c. este situat in jurul uretrei oGt ie d. este un organ par aan e. este situat deasupra vezicii urinare * 62. Gligoliza: a. reprezinta desfacerea moleculei de glucoz4 pentru a forma 2 molecule de acid piruvic X ». procesul se desfisoard in 10 trepte © Lv ¢. este procesul de formare a glicogenului d. este procesul prin care este stocaté glucoza la nivelul ficatului €. este procesul prin care este stocaté glucoza in muschiul scheletic 63. Glucagonul are ca efecte: 2. stimularea glicogenolizei % , stimularea gluconeogenezei_ L ¢. eresterea glicemiei d. scdderea glicemiei e. inhibarea glicogenolizei i MEDICINA 64. Gluconcogeneca: SESIUNEA SePTEMBREE 2017 a. este procesul de transformare a acizilor grasi in glucoza b. este procesul de transformare a aminoacisilor in glucoz’ & U © este procesul de formare a glicogenului 4. este procesul de desfacere a glicogenului €. este procesul de formare a trighcendclor 65. Valoarea metabolismului baal a in functie de greutate: "kcal /kp/ord b. in functie de suprafata corporala: 40 kcal/mplori. > € in functie de greutate: 40 keal/kg/ord U d. in functie de suprafagé corporala: 1 kcal/mp/ora ¢. in functie de greutate: 3 kcal/kg/ora 66. Insulina are ca efecte: a. scade glicemia < b. faciliteaza pitrunderea glucozei in celule pr ¢. ereste glicemia m3 d. inhiba patrunderea glucozei in celule ¢ ¢. utilizarea glucozei la nivel celular 7 67. Catabolismul: a. are ca rezultat producerea de energie : b. are loc prin descompunerea substanfelor macromoleculare pané la constituenti simpli * vv ¢. are ca rezultat consumul de energie d. are ca rezultat refacerea macromoleculelor uzate din structurile celulare €. asigurd cresterea si dezvoltarea organismului 68. ADH-ul si aldosteronul au ca efect: a. cresterea volumului sangvin > b. scdderea volumului sangvin PC A . cresterea presiunii sangvine > . scdderea presiunii sangvine Me ©. cresterea cise? a4 69. Filtratul glomerular: a. reprezinté urina primar ™ uC b. este o plasma care nu confine proteine in cantitati semnificative > g. est lichidul cae Gitread din eaplareleglomerulare in capsula Bowman d. reprezinta urina finalé ae e. are un debit de 500 ml/min 70. Sangele de tip arterial (inearcat cu oxigen) se giseste in: a. arteriola aferenté a glomerulului renal b. arteriola eferenta a glomerulului renal Pn. c. venele pulmonare + Be d. venele brongice & G e. venele hepatice 71. Caile intrapulmonare ale arborelui bronsic sunt formate din: a. bronhii secundare b. bronhii terjiare ~ A ¢. bronhiole 4. trahee e. alveole t nil Tm em __-MEDICINA 72. Citcuatia mare sistemicay ESWMASERTEOIE D7 2. Pleaca din veniriculul sting b. incepe cu artera aortd ¢. Se termina cu venele cave ~ 4. se incheie in ventriculul stang ©. se incheie in atriul sting 73, Presiunea arteriala: a. scade in diastola b. creste in sistola ©. crete cu scdderea frecventei cardiace p d. creste cu scdderea debitului cardiac €. scade cu cresterea rezistenjei periferice 74, Circulatia sangelui in vase se desis Et a. sub presune mare in vene . sub presiune mare in artere ¢.cu flux continuy y, . a d. cu flux discontinuu ©. cu o presiune constanté 75. Cu privire la leucocite sunt adevarate urmatoarele afirmatii: a. nu poseda nucleu . posed mitocondrii ©. emit pseudopode a . au rol in menfinerea pH-ului sangvin ©. au proprietatea de diapedeza < 76. Substantele care stimuleaza secretia de HCI sunt: a. adrenalina b. noradrenalina c. acetilcolina o a d. gastrina < e.secretina. x 77. Esofagul prezinta: “a. trei tipuri de miscari peristaltice b. patru tipuri de miscari peristaltice Lv c. doua tipuri de miscari peristaltice d. peristaltism primar « e. peristaltism secundar > 78. Canalul piloric: a. apartine stomacului . apartine duodenului L . se termina cu cardia d. se termina cu orificiul piloric & e. apartine esofagului 79. Saliva ajuta la: "a realizarea masticatiei > A b. realizarea deglutitiei c. digestia chimicd prin mucing %\ n a> 4. digestia enzimaticd prin pepsing 0) ¢. digestia proteinelor prin lizozim nt om corona RT i lM REE ar sme Meptetna 80. Mujchi shelve asigura, SMASH 07 8. miscdrile voluntare b. reflexele somatice de echilbru Np €. reflexele vegetative de expresie a staitorafectiv-emotionate x” 3-4 4. reflexele vasoconstrictoare yey e. postura gee 81. Matricea organica a osului: a. este formata din saruri minerale a b. are afinitate pentru siruri minerale x ¢. este alcatuité din fibre de colagen, substanti fundamentald gi fostat de eaten d, contine fibre de colagen orientate pe liniile de for’a & ¢. formeaza elcmentele figurate ale singelui 82. Viscerocraniul este format din oasele: aA a. frontal ». parietal c. temporal Ne . zigomaticy \ * e. nazak 83. Hormonii tiroidjeni produc: a. hiperglicemie & b. hipoglicemie ¢. scdderea colesterolului in singe 2 PCH d catabolism proteic_ x” e. anabolism proteic 84, Efectele metabolice ale insulinei a nivelul ficatului sunt: a. creste glicogenogenezax, ~ b. creste lipogeneza 5 L ¢. inhiba patrunderea glucozei in hepatocit d. scade glicogenogeneza e. creste proteoliza 85, Corpul ciliar: a i este format din muschiciliari * O9 b. este format din muschi striati si netezi AE ¢. este format din muchi striati d. mv are structuri musculare e. are structuri musculare asem&ndtoare cu cele ale irisului \ 86. Axonul: ‘a. poate fi unic sau pot fi mai multi, la acelasi neuron b. are aceleasi invelisuri, atat pentru neuronii sistemului nervos central, cat si pentru cei ai sistemului nervos periferic ‘c in regiunea terminalé se ramificd si formeaza butonii terminali Ca d. confine la nivelul butonilor terminali neurofibrile si mitocondrii % . preia stimulii prin terminatiile lui (denumite butoni terminali) si fi conduce spre axonii vecini 2 G, 1% ees al MEDICINA : SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017 87. Sensibilitatea termica gi dureroasa Ca @. are receptorii in piele, reprezentati de corpusculii Meissner b, face parte din tipurile de sensibilitate exteroceptiva Rr ©. are protoneuronul in neuronii senzitivi din comul posterior al maduvet 2 d. este condusd prin fasciculul spinotalamic anterior ¢. este condusd prin fasciculul spinotalamic lateral 88. Care dintre urmitoarele reac{ii pot avea loc: K aCutHo+ CLO z ».Cu+HCI— O,2° Kc. CH;COONa+ HNO; + CH/,Co0H + Ha lO, Che DaNUAC! + NaOH + Nate’ BRgCOs HHCI > HRI ehh Gy Le Hye hYFOe 89. Care dintre urmatoarele perechi pot forma soluti: a. KCI si apa b. Br si CCl. c. NaCl si benzen O,>> Xd. CroHe $i apa e. HNO; si HO. 90. Legatura ionicd se poate forma intre: Xa, Mg i Cl b.PsiCl L~ Ly Xe. Hi Cl xd. Ca si e. ClsiCl 91. Se pot stabili legituri de hidrogen intre moleculele de: a. acid clorhidric « b. alcool etilic o¢ + Boy apa acid fluorhidric e. hidrogen sulfurat 92. Nu pot fi utilizati ca agenti de alchilare a hidrocarburilor aromatice: a, clorura de metil b, clorura de etil L- Kc. clorura de vinil Xd. clorura de fenil (clorbenzenul) Xe. clorura de benzoil a \ 13 ree Mca MEDICINA ‘SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017 ood Se da urmatoarea ecuatie a reactici chimice: - ‘ os + 200, HO, or 0 b, ” poate fi: ‘a. gruparea carboxil Xb. brom we. gruparea hidroxil L d. gruparea nitro . gruparea sulfonicd 94. Care dintre compusii urmatori pot fi obfinuti Xa. alcool benzilic b. hidrochinona J c. anilina & Xd. aldehida benzoicd ¢. acrilonitril 98. Care dintre urmatoarele reacfii nu sunt corecte: . a, fenol + acid acetic — acetat de fenil + apa 0,%> b. fenoxid de sodiu + acid acetic —> acetat de fenil + NaOH Xc, fenoxid de sodiu + acid acetic —+ fenol + acetat de sodiu PQe d. fenol + clorura de acetil — acetat de fenil + HCl Ke. fenoxid de sodiu + api —+ fenol + NaOH 96. Care dintre urmatorii compusi pot fi objinusi printr-o reactie de acilare: a. acetofenond Xb. benzofenona c. fenilacetona _ d. fenilacetaldehida e. fenil-propil-cetoni 97. Alegeti afirmatiile incorecte: Xa. Acidul acetic are punctul de fierbere mai ridicat decat clorura de etil deoarece are moleculele asociate prin legaturi de hidrogen ; - b. Acidul acetic coloreaza in rosu soluia de fenoftaleina; Xc. Acidul acetic este insolubil in apa, dar este solubil in solventi organici; 4. Acidul benzoic este lichid gi solubil in solventi organici; e. Acidul formic este un acid mai tare decat acidul carbonic pe care il poate deplasa din sdrurile sale. 54+ A+ O67 = OCX MEDICINE : SUSTUNEA SEPTEMBRIE 2017 98, Nu se objin acizi carboxihit prin Xa hidrohiza clonitit de acett b. hidrohiza fenilticlormetanulur ¢. hidroliza bromurn de benzil d. oxidarea benzenului cu KMnO, 9 H)SO4 Ke. oxdarea acetilenet cu agenti oxidanti blanzi 99, 204 g amestee ce contine acid formic gi acid acetic in raport molar ‘cu solupe de hidroxid de sodiu de concentrajie 20%? Alegeti afirmapitte corecte ‘a. amestecul inipial contine 135 g acid acetic 91 1,5 molt de acid forme xtb, amestecul initial conjine 2,25 moli de acid formic yi 1,5 mob de acid acente c. este necesara o masa de 750 g solujie NaOH 207% 4d. este necesar un volum de 750 ml solupe NaOH 20% ©. concentratia de formiat de sodiu in solua finala este de 10,69% 100. Alegeti afirmatiile corecte ‘a, fructoza are trei atomi de carbon asimetnici, b. produsut reactiei de reducere a acetofenonei este optic inactivs ¢. 2,3-dihiroxibutanul prezint& o singura pereche de enantiomers; sd. ovalanina este optic inactivi, spre deosebire de B-alanind care este optic activa; ¢. trioleina este optic activa. 2-3 este neutralizat 1s

S-ar putea să vă placă și