Sunteți pe pagina 1din 2

REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ


RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE nr. 08/ 04


din 28 decembrie 2017

Cu privire la acordarea ajutorului material și a premiilor personalului de


conducere a unor IMSP Centre de Sănătate din raion

În temeiul alineatului 1, lit a), art. 43 al Legii nr. 436-XVI din28


decembrie 2006 privind administrația publică locală, p.18 și 30 din
Regulamentul privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare
publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 837 din 06 iulie 2016 , a Regulamentelui IMSP
”Centre de Sănătate” și ținând cont de demersul consiliilor administrative ale
IMSP CS Rîșcani nr.229 din 18.XII.2017, IMSP CS Mihăileni nr. 58 din
12.12.2017, IMSP CS Recea nr. 120 din 14.12.2017, IMSP CS Vasileuți nr. 38
din 14.12.2017,

Consiliul raional DECIDE:

1. Se permite acordarea premiilor și ajutorului material personalului de


conducere a IMSP ”Centrul de Sănătate Rîșcani”, pentru anul 2017 din
contul economiei obținute la fondul de salarizare după cum urmează:
- Ursu Nicolae , șef IMSP CS Rîșcani – în mărime de până la un salariu;
- Ghijdivan Larisa, contabil-șef al IMSP CS Rîșcani – în mărime de până
la un salariu.
2. Se permite acordarea premiilor și ajutorului material personalului de
conducere a IMSP ”Centrul de Sănătate Vasileuți”, pentru anul 2017din
contul economiei obținute la fondul de salarizare după cum urmează:
- Cazacu Constantin - șef IMSP ”Centrul de Sănătate Vasileuți”, în
mărime de 65% din salariu.
3. Se permite acordarea ajutorului material personalului de conducere al
IMSP ”Centrul de Sănătate Recea”, pentru anul 2017 din contul
economiei obținute la fondul de salarizare după cum urmează:
- Bîlici Vasile , șef IMSP CS Recea – în mărime proporțională din salariu;
4. Se permite acordarea ajutorului material personalului de conducere a
IMSP ”Centrul de Sănătate Mihăileni”, pentru anul 2017 din contul
economiei obținute la fondul de salarizare după cum urmează:
- Toma Andrei, șef IMSP CS Mihăileni – în mărime de până la un salariu;
5. Se desemnează responsabil de executarea prezentei decizii specialistul
principal, resurse umane, din aparatul președintelui raionului.
6. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama comsiei
consultative de specialitate în problem social-culturale, învățămînt,
sănătate publică, muncă și drept.

Preşedinte al şedinţei
Consiliului raional M.Cherdivară

Secretar
al Consiliului raional R. Postolachi

Conform originalului:
Secretar
al Consiliului raional R. Postolachi