Sunteți pe pagina 1din 21

REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ


RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE Nr. 08/07


din 28 decembrie 2017

Cu privire la aprobarea Programului raional


de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2017-2021

În temeiul art.7 şi 9 din Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a
sănătăţii publice, art.43, al. (1), lit j) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din
28.12.2006 privind administraţia publică locală, Hotărârii Guvernului RM nr.342 din
26.05.2017 „Cu privire la aprobarea Programului Naţional de combatere a hepatitelor virale
B, C şi D pentru anii 2017-2021”,

Consiliul Raional Rîşcani DECIDE:

1. Se aprobă:
1) Programul raional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2017-
2021, (anexa nr.1).
2) Regulamentul Consiliului de coordonare a implementării Programului raional de
combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2017-2021, ( anexa nr. 2).
3) Componenţa nominală a Consiliului de coordonare a implementării Programului
raional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2017-2021, ( anexa nr. 3).
2. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale:
1) să asigure, conform competențelor, realizarea programului teritorial de
combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2017-2021.
3. Se solicită instituțiilor medicale din raion să prezinte informații, până la 1 martie,
despre realizarea Programului de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2017-
2021.
4. Se stabileşte, că finanţarea Programului raonal de combatere a hepatitelor virale B,
C şi D pentru anii 2017-2021 se va efectua din contul şi în limitele bugetului public național,
precum şi din alte surse, inclusiv bugetul local conform legislaţiei în vigoare.
5. Se abrogă Decizia Consiliului raional nr.04/16 din 16.08.2012 „Cu privire la
aprobarea Programul raional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2012-
2016”.
6. Se desemnează responsabil de executarea prezentei decizii vicepreședintele
raionului, doamna Galina Zamurdac.
7.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei consultative
de specialitate în problemele social-culturale, învăţămînt, sănătate publică şi drept.

Preşedintele şedinţei M.Cherdivară

Secretar al Consiliului raional Rodica Postolachi

Conform originalului:
Secretar al Consiliului raional Rodica Postolachi
Anexa nr.1
la Decizia Consiliului raional
nr.08/07 din 28 decembrie 2017

PROGRAMUL RAIONAL
DE COMBATERE A HEPATITELOR VIRALE B, C ŞI D PENTRU ANII 2017 – 2021
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Programul raional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2017-2021
reprezintă un document pe termen mediu, care include angajamentele prioritare ale statului
în asigurarea măsurilor de control şi răspuns la hepatitele virale acute, cronice şi cirozele
hepatice de etiologie virală îndreptate spre diminuarea poverii medicale şi socio-economice
determinate de aceste maladii.
2. Programul este elaborat în conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-
XIII din 28.03.1995, Legii nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a
sănătăţii publice, Legii nr.263-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la drepturile şi
responsabilităţile pacientului, Politicii Naţionale de Sănătate, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 886 din 6 august 2007, Hotărârea Guvernului nr.342 din 26 mai 2017 ,,Cu
privire la aprobarea Programului Naţional de combatere a Hepatitelor virale B,C şi D pentru
anii 2017-2021”, recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii prin rezoluţia WHA 67.6
din 24 mai 2014 privind elaborarea şi implementarea strategiilor naţionale multisectoriale
coordonate pentru prevenirea, diagnosticarea şi tratarea hepatitelor virale reieşind din situaţia
epidemiologică locală.
3. Necesitatea acestui Program este dictată de faptul, că hepatitele virale B, C şi D
constituie una dintre problemele majore de sănătate publică, datorită răspândirii globale,
endemicităţii, morbidităţii şi mortalităţii crescute cât şi ratei înalte de invaliditate consecutiv
cronicizării infecţiei. Deşi există strategii şi instrumente efective pentru prevenirea, controlul
şi tratamentul hepatitelor virale, totuşi conştientizarea scăzută asupra problemei a limitat
impactul lor.
II. IDENTIFICAREA PROBLEMEI
4. Povara hepatitelor virale parenterale este majoră la nivel mondial, regional, naţional şi
respectiv raional. Estimările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, arată că circa 2 miliarde de
oameni au contactat cu virusul hepatitei B (VHB), din ei 240 milioane au devenit purtători
cronici fiind susceptibili infectării cu virusul hepatitei D (VHD). Anual în diferite regiuni
geografice sunt înregistrate peste 780 mii decese urmare a hepatitei virale B şi 500 mii
urmare a hepatitei virale C.
5.Conform datelor statistice Republica Moldova poate fi calificată ca o zonă cu endemicitate
medie privind Hepatita virală B (fcecvenţa decelării Ag HBs variază în jur de 2-7%, riscul de
infectare pe parcursul vieţii este de 20-60%). În Republică indicele morbidităţii prin hepatita
virală B acută s-a redus de la 15,88 la 100 mii populaţie în anul 2001 pînă la 0,65 în anul
2016, respectiv prin Hepatita virală C acută de la 3,39 pînă 1,22 în anul 2016, Hepatita virală
C acută de la 3,39 pînă la 1,22 respectiv în anul 2016 şi Hepatita virală D de la 1,47 pînă la
0,07 în anul 2016. Cazuri de Hepatite virale B,C şi D acute în anul 2016 şi perioada
expirată a anului 2017 nu s-au înregistrat.
Morbiditatea în raion prin hepatite cronice de origine virală rămîne a fi destul de
înaltă, avînd tendinţa de majorare exprimată printr-un total de 1207 bolnavi cu hepatite,
inclusiv 485 bolnavi cu hepatită virală B cronică, 443 bolnavi cu hepatită virală C cronică, 5
bolnavi cu hepatită virale D cronică, 176 bolnavi cu HVB+HVC, 28 cu HVB+HVD.
Deasemenea cazurile de îmbolnăvire cu ciroze hepatice de etiologie virală se menţin la un
nivel înalt: ciroze B-28 cazuri, ciroze C- 47 cazuri, inclusiv ciroze B+C 17 cazuri şi ciroze
B+D- 2 cazuri. Conform datelor instituţiilor internaţionale, Republica Moldova se situează
pe primul loc în lume după mortalitatea prin ciroze ce constituie- 71,2 indecele la 100 mii
populaţie, indecele raional constituind în anul 2016 -80,1 la 100 mii populaţie, pe perioada
anului 2017 indicele constituie -90,0 la 100 mii populaţie.
Evidenţa cazurilor de portaj Hbs Ag şi anti HCV primar depistate se duce în registru F–
060/e la IMSP CS Rîşcani. Pe parcursul anului 2017 în raion s-au înregistrat 37 cazuri de
purtători ai AgHBs -60,2 la 100000 populaţie. Indicele pe RM constituie în anul 2016-50,35
la 100000 populaţie.
6. Reabilitatea şi tratamentul bolnavilor cu hepatite cronice şi ciroze hepatice de orice
etiologie, inclusiv şi de etiologie virală, se efectuează în secţia de boli contagioase a
Spitalului Raional Rîşcani. În anul 2017 în secţia de boli contagioase au primit tratament
107 bolnavi cu HVB cronică. O mare parte de bolnavi se spitalizează în secţia de boli
infecţioase Chiţinău „Toma Ciorbă” pentru primirea tratamentului antiviral.
7. Măsurile de profilaxie specifică a HVB se petrec prin imunizarea nou-născuţilor în
maternitatea IMSP SR Rîşcani care este îndeplinită la 100% pentru 431 copii născuţi în
perioada anului 2017. Următoarele trei doze de vaccin contra HVB se programează cu
vaccinul pentavalent unde acoperirea vaccinală constitue 99,0%. Un rol important în
diminuarea apariţiei cazurilor de HVB este planificarea vaccinării contra HVB
contingentelor de risc epidemiologic sporit de infectare. Populaţia raionului beneficiază în
decursul anilor 2012-2017 de vaccinarea împotriva Hepatitei Virale B care este accesibilă şi
gratuită. Din contingentul cu risc sporit de infectare în anul 2017 sau planificat vaccinarea
cu HVB1 -199 persoane îndeplinite 345 ce constitue 173%, cu a II doză de vaccin
planificate 217 persoane, îndeplinite 338 ce constitue 155% şi respectiv cu a III doză de
vaccin planificate 422 persoane imunizate 240 persoane constituind - 56,9 % . Monitorizarea
imunizării nou–născuţilor contra HVB Centrul de Sănătate Publică raional Rîşcani o
efectuiează prin supravegherea epidemiologică după instituţiile medicale, analiza dărilor de
seamă lunare F–5 cu informarea la CNSP.
De către Serviciul de supraveghere de Stat în Sănătatea Publică din raion permanent se
supraveghează starea sanitaro-igienică şi respectarea regimului sanitaro-antiepidemic a
IMSP din raion.
8. O altă problemă o prezintă nerespectarea algoritmelor de diagnostic de laborator a
hepatitelor virale B, C şi D aprobate în documentele directive ale Ministerului Sănătăţii, dar
şi insuficienţa reactivelor de laborator pentru diagnosticarea markerilor hepatitelor virale în
laboratoarele Centrelor de Sănătate şi IMSP, urmare a acestora are loc sub-diagnosticarea sau
diagnosticarea incorectă a hepatitelor virale.
9. Se atestă o implicare cu succes a surselor mass-media în informarea populaţiei,
impunându-se realizarea de campanii naţionale de informare privind hepatitele virale prin
conlucrarea cu mass-media.
10. O altă problemă importantă o constituie lipsa unui Registru Naţional (electronic) pentru
evidenţa morbidităţii şi a bolnavilor cu hepatite virale B, C şi D şi ciroze hepatice provocate
de virusurile nominalizate. La moment colectarea şi stocarea datelor privind morbiditatea
prin aceste maladii se face în format de hârtie şi prin utilizarea MS Excel. Capacitatea de
analiză a datelor este foarte limitată ceea ce duce la neclarităţi şi diminuarea posibilităţii de
cuantificare a eficacităţii măsurilor de sănătate publică întreprinse întru diminuarea
morbidităţii.
11. Din cele menţionate reiese că pentru Republica Moldova si raionul Rîşcani hepatitele
virale comportă o povară semnificativă şi implicit necesită elaborarea şi realizarea în
continuare a Programului raional de combatere a hepatitelor virale pentru anii 2017-2021.
Oportunitatea elaborării şi adoptării Programului este incontestabilă, atât din punct de vedere
medico-social, cât şi economic.
III. OBIECTIVELE PROGRAMULUI
5. Obiectivul general al Programului: Reducerea în continuare a morbidităţii prin
hepatitele virale B, C şi D acute, cronice şi cirozelor, inclusiv cu minimizarea
consecinţelor socio-economice.
6. Obiectivele specifice ale Programului:
1) Dezvoltarea serviciilor de diagnostic de laborator şi screening-ul hepatitelor virale B, C şi D
cu majorarea ratei depistării precoce către anul 2021 a persoanelor infectate cu virusurile
nominalizate.
2) Reducerea cu 50% până în anul 2021 a incidenţei şi prevalenţei hepatitelor virale B, C şi D
acute şi cronice şi alte cirozelor hepatice cauzate de virusurile nominalizate.
3) Asigurarea accesului a cel puţin 50% din pacienţii cu hepatite virale B, C şi D din
Republica Moldova la servicii calitative de tratament şi îngrijire continuă până în anul 2021
în baza implementării Protocoalelor clinice naţionale, Ghidurile clinice internaţionale.
4) Informarea continuă până în anul 2021 cu ridicarea gradului de alertă a fiecărei persoane
îndeosebi în rândul grupurilor cu risc sporit de infectare şi a comunităţii privind hepatitele
virale B, C şi D.
5) Realizarea pe perioada anilor 2017-2021 a cercetărilor ştiinţifice şi ştiinţifico-practice pe
problemele hepatitelor virale B, C şi D cu perfecţionarea măsurilor de supraveghere şi
răspuns pentru reducerea riscului de transmitere.
IV. ACŢIUNI CE URMEAZĂ A FI ÎNTREPRINSE
7. Programul stabileşte următoarele direcţii de acţiuni pentru realizarea obiectivelor
identificate:
8. Obiectivul: 1. Dezvoltarea serviciilor de diagnostic de laborator şi screening-ul
hepatitelor virale B, C şi D cu majorarea ratei depistării precoce către anul 2021 a
persoanelor infectate cu virusurile nominalizate va fi realizat prin următoarele acţiuni:
1) stabilirea algoritmului de determinare a markerilor virusurilor hepatitelor virale B, C şi D,
conform recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătății şi Centrului pentru Prevenirea şi
Controlul Bolilor (SUA).
2) asigurarea laboratoarelor teritoriale cu echipament, consumabile, personal calificat şi instruit
şi reactivi de ultimă generaţie pentru investigarea la markerii hepatitelor virale (prin
metodele ELISA, PCR);
3) efectuarea diagnosticului etiologic de laborator al hepatitelor virale B, C şi D în toate
unităţile teritorial administrative de către laboratoarele specializate din Instituţiile medico-
sanitare de profil de orice nivel prin metoda imunoenzimatică (ELISA), în strictă
conformitate cu algoritmul de diagnostic şi definiţiile de caz standard în vigoare;
4) asigurarea accesului la metode moderne şi neinvazive de investigaţii pentru aprecierea
gradului de fibroză la bolnavii cu hepatite virale B, C şi D cronice şi ciroze hepatice virale;
5) asigurarea managementului calităţii interne la etapa pre-analitică, analitică şi post-analitică a
investigaţiilor de laborator la toate nivelurile de asistenţă medicală, şi a managementului
calităţii externe;
6) testarea la markerii hepatitelor virale (AgHBs şi Anti-HCV sau în cazul în care au fost
anterior vaccinaţi contra HVB se testează la markerul anti-HBs (şi anti-HCV), la depistarea
rezultatelor negative sau a titrului anti-HBs ≤ 10mUI/ml, se vaccinează conform schemelor
recomandate în actualul Program) pentru diagnosticul de laborator precoce a următoarelor
grupuri de risc:
a) contacţii din focarele de hepatite virale B, C şi D acute şi cronice, ciroze hepatice, cancer
hepatic primar şi din focarele cu coinfecţii HVB/HCV, HVB/HVD, HVB/HIV, HCV/HIV;
b) femeile gravide;
c) personalul medical, rezidenţii şi studenţii din IP USMF „N.Testemiţanu” şi din Colegiile
de medicină şi farmacie;
d) utilizatorii de droguri injectabile şi intranazale;
e) migranţii care vin în ţară ori se deplasează în ţările endemice la hepatitele virale B, C şi
D;
f) bolnavii politransfuzaţi, hemodializaţi, cu transplant şi combustii;
g) persoanele care nu răspund la vaccinarea contra HVB;
h) bărbaţii care practică sex cu bărbaţii (BSB);
i) partenerii sexuali ai bolnavilor cu hepatite virale B, C şi D acute şi cronice;
j) persoanele care au avut contact sexual cu parteneri multipli;
k) bolnavii de tuberculoză primar depistaţi cu coinfecţii HVB şi TB, HCV şi TB, HIV şi TB;
l) bolnavii oncologici primar depistaţi;
m) bolnavi cu infecţii cu transmitere sexuală (ITS), inclusiv HIV;
n) donatorii de sânge, spermă, ţesuturi şi organe, cornee;
o) pacienţii înainte de intervenţii chirurgicale şi cei care necesită transfuzii de produse
sangvine;
p) persoanele cu hepatopatii;
q) copiii născuţi de la mame HBsAg pozitive;
r) copiii cu hepatomegalie şi hepatosplenomegalie;
7) confirmarea de laborator a diagnosticului de hepatită virală B, C şi D pentru probele iniţial
reactive sau pozitive, în cazuri suspecte, fals-pozitive, discutabile, conflictuale etc., se va
efectua în Laboratorul de referinţă în microbiologie al Centrului Naţional de Sănătate
Publică.
Obiectivul: 2. Reducerea cu 50% pînă în anul 2021 a incidenţei şi prevalenţei hepatitelor
virale B, C şi D acute şi cronice şi ale cirozelor hepatice cauzate de virusurile
nominalizate va fi realizat prin următoarele acțiuni:
I. Profilaxia nespecifică a hepatitelor virale B, C şi D (măsuri):
1) asigurarea personalului din instituţiile medico-sanitare, inclusiv private, cu trei seturi de
echipament de protecţie personală, conform specificului activităţii profesionale (halate,
ochelari, măşti, mănuşi, papuci speciali etc.) din resursele financiare proprii;
2) igiena mâinilor şi utilizarea echipamentelor de protecţie;
3) gestionarea şi eliminarea în condiţii de siguranţă a deşeurilor medicale;
4) reducerea administrării produselor medicamentoase pe cale injectabilă;
5) implementarea metodelor neinvazive de diagnostic şi tratament;
6) efectuarea manipulaţiilor şi intervenţiilor medicale cu echipament de unică folosinţă;
7) sterilizarea garantată a instrumentarului şi echipamentului medical în toate instituţiile
medico-sanitare publice şi instituţiile medico-sanitare indiferent de forma de proprietate din
resursele de finanţare proprii;
8) asigurarea securităţii manipulaţiilor medicale chirurgicale, îndeosebi a celor stomatologice şi
ginecologice;
9) acreditarea instituţiilor medicale doar cu condiţia respectării regimului antiepidemic;
10) instruirea personalului medical, privind respectarea precauţiilor standard în scopul
reducerii riscului de contractare a hepatitelor virale B, C şi D.
11) asigurarea şi distribuirea acelor şi seringilor sterile, pentru persoanele care îşi injectează
droguri;
12) asigurarea cu terapie de substituţie pentru a trata dependenţa de opiacee şi reducerea
comportamentului de risc în transmiterea HVC şi HVB prin consumul de droguri injectabile;
13) optimizarea securităţii hemotransfuzionale prin ajustarea algoritmului de testare a
sângelui donat la markerii hepatitei virale B, C şi D, întru evidenţierea persoanelor donatoare
cu hepatită virală acută, trenantă, cronică şi ocultă;
14) testarea donatorilor de fluide biologice, de ţesuturi şi organe la prezenţa markerilor
hepatitelor virale B, C şi D;
15) utilizarea hemotransfuziilor pe principiul argumentării bazate pe dovezi;
16) asigurarea instituţiilor paramedicale şi de deservire socială (frizerii, cabinete cosmetice,
de manichiură, pedichiură, acupunctură, peersing, tatoo) cu dezinfectante şi echipament
modern necesar pentru deservire şi sterilizarea garantată a instrumentarului utilizat din
resursele financiare proprii;
17) respectarea igienei personale privind evitarea folosirii în comun a obiectelor individuale
(aparate de bărbierit, periuţe de dinţi şi alte obiecte care pot trauma tegumentele şi
mucoasele);
II)Profilaxia specifică a hepatitei virale B (măsuri):
a) Imunizarea nou-născuților contra hepatitei virale B în conformitate cu ”Calendarul
vaccinărilor obligatorii în Republica Moldova” al Programului Naţional de Imunizări;
b)Vaccinarea adulţilor se va efectua prin aplicarea a trei doze cu intervale corespunzătoare
(0-1-6 luni). Persoanele areactive (negative la markerul anti-HBs după 1-2 luni de la
vaccinare) vor fi imunizate repetat după algoritmul - 0, 1, 6 luni. Vaccinarea persoanelor din
grupele cu risc sporit de infectare (anexa 1) se va efectua conform algoritmului:0-1-2-12
luni, din acestea fac parte:
-lucrătorii medicali şi auxiliari ai instituţiilor medico-sanitare şi medicii rezidenţi nevaccinaţi
anterior;
-persoanele aflate în contact (habitual şi sexual) cu bolnavii de HVB acută, cronică, ciroză
hepatică;
-bolnavii cu afecţiuni cronice, care necesită multiple şi frecvente intervenţii medicale
invazive, inclusiv cu dereglări hepatice cronice care etiologic nu sunt cauzate de VHB,
bolnavii cu HVC, hematologici, aflaţi în tratament de hemodializă cu transplant de organe,
luând în considerare stadiul şi gradul de compensare;
-bolnavii cu diabet zaharat cu vârsta până la 60 ani;
-femeile de vârstă fertilă 28-35 ani nevaccinate anterior;
-persoanele care primesc tratament în legătură cu infecţii cu transmitere sexuală, persoanele
infectate cu HIV;
-persoanele utilizatoare de droguri injectabile;
-bărbaţii care fac sex cu bărbaţi;
-lucrătoarele sexului comercial
-migranţii din zonele în care infecţia cu VHB este răspândită.
-persoanele din grupele de risc cu nivelul ≤ 10 mUI/mL de anti-HBs (aplicarea booster
dozei).
Obiectivul: 3. Asigurarea accesului a cel puţin 50% din pacienţii cu hepatite virale B, C şi
D din raion la servicii calitative de tratament şi îngrijire continuă până în anul 2021 în
baza implementării Protocoalelor clinice naţionale, Ghidurile clinice internaţionale va fi
realizat prin următoarele acţiuni:
1) depistarea activă şi tratarea bolnavilor cu hepatite virale B, C şi D acute, cronice, ciroze
hepatice virale şi cancer hepatic primar în focarele de boală şi în grupele de risc de către
medicii infecţionişti, medicii de familie şi epidemiologi;
2) organizarea şi asigurarea tratamentului bolnavilor cu hepatite virale B, C şi D acute şi
cronice, ciroze hepatice virale în secţiile specializate, cu asigurarea regimului antiepidemic
în conformitate cu protocoalele clinice naţionale;
3) tratarea anuală a 30 copii cu hepatite virale B, C şi D acute, cronice şi cu ciroze hepatice de
etiologie nominalizată.
4) tratarea anuală a 195 pacienţi aduţi cu HVC cronică, 72 pacienţi cu HVB cronică şi 10
pacienţi cu HVD cronică, 23 paceenţi cu HVB+D cu preparate antivirale (DAA – Direct
acting antivirals) în conformitate cu protocoalele clinice naţionale.
5) asigurarea tratamentului antiviral al hepatitelor virale B şi C pentru pacienţii cu coinfecţii
HVC/HIV şi HIV/HVB.
6) dispensarizarea convalescenţilor după hepatite B şi C virale acute pentru monitorizarea
stărilor de sănătate de către medicii infecţionişti, cu luarea în evidenţă de către medicii de
familie.
7) supravegherea persoanelor cu hepatite virale cronice şi ciroze hepatice virale de către
medicii infecţionişti, gastroenterologi şi hepatologi, cu luarea în evidenţă de către medicii de
familie şi examinarea de laborator pentru determinarea nivelului indicilor biochimici şi
markerilor specifici hepatitelor virale B, C şi D în dinamică;
8) asigurarea consilierii persoanelor cu hepatită virală B, C, D cu privire la co-factorii care pot
accelera progresia bolii, riscul şi căile de transmitere ulterioară, şi necesitatea supravegherii
pe termen lung;
9) crearea Registrului raional de evidenţă a bolnavilor cu hepatitele virale acute, cronice şi
ciroze hepatice de etiologie virală.
Obiectivul: 4. Informarea continuă până în anul 2021 cu ridicarea gradului de alertă a
fiecărei persoane îndeosebi în rândul grupurilor cu risc sporit de infectare şi a
comunităţii privind hepatitele virale B, C şi D va fi realizat prin următoarele acțiuni:
1) promovarea modului sănătos de viaţă pentru excluderea transmiterii pe cale sexuală
(promovarea utilizării corecte şi coerente a prezervativului), habituală şi prin utilizarea de
droguri injectabile a hepatitelor virale B, C şi D;
2) informarea populaţiei prin intermediul mass-media privind evitarea folosirii de comun a
obiectelor individuale (aparate de bărbierit, periuţe de dinţi, etc.);
3) informarea populaţiei despre consecinţele grave ale coinfecţiei cu virusul HIV şi
promovarea profilaxiei specifice şi nespecifice a hepatitelor virale între persoanele infectate
cu HIV;
4) ridicarea nivelului de alertă a populaţiei, în special prin intermediul internetului, cu
folosirea resurselor web naţionale şi internaţionale;
5) marcarea în fiecare an la data de 28 iulie a Zilei Mondiale a Hepatitei cu implicarea
mijloacelor mass-media, comunităţilor şi societăţi civile, etc;
6) instruirea personalului medical privind riscul infectării profesionale, interpretarea
semnificaţiei markerilor serologici ai hepatitelor virale B, C şi D şi măsurilor de combatere a
acestora;
7) elaborarea şi publicarea rapoartelor naţionale şi internaţionale anual privind situaţia
epidemiologică prin hepatitele virale.
Obiectivul: 5. Realizarea, în perioada anilor 2017-2021 a cercetărilor ştiinţifice pe
problemele hepatitelor virale B, C şi D cu perfecţionarea măsurilor de supraveghere şi
răspuns pentru reducerea riscului de transmitere va fi realizat prin următoarea acțiune:
studierea aspectelor etiologice, epidemiologice, clinice, de diagnostic şi tratament şi
profilaxie a hepatitelor virale B, C şi D acute, trenante, cronice, cirozelor hepatice.

Secretarul consiliului raional Rodica Postolachi


Anexa nr. 2
la Decizia Consiliului raional
nr.08/07 din 28 decembrie 2017

REGULAMENTUL
Consiliului de coordonare a implementării Programului Raional de combatere a
hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2017-2021
I. Principii generale
1. Consiliul de coordonare a implementării Programului raional de combatere a
hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2017-2021 prezintă o structură intersectorială cu
funcţii consultative, fără statut de persoana juridică, care activează pe baze obşteşti şi are
drept scop coordonarea proceselor necesare organizării eficiente şi suport în implementarea
Programului Naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2017-2021 (în
continuare – Program raional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D).
2. Consiliul activează în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, Programul
raional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D, recomandările OMS şi regulamentul dat.
3. Consiliul este constituit din preşedinte, vicepreşedinte, un secretar responsabil şi
membri. Din componenţa consiliului fac parte reprezentanţi ai direcţiilor şi serviciilor
Consiliului raional responsabile de implementarea Programului raional de combatere a
hepatitelor virale B, C şi D, cu posibilitatea cooptării reprezentanţilor organismelor
nonguvernamentale, care activează în domeniul ocrotirii sănătăţii.
Se stabileşte că în cazul eliberării din funcţie a persoanelor ce fac parte din
componenţa Consiliului nominalizat, atribuţiile lor în cadrul acestuia vor fi executate de
persoane nou desemnate în posturile respective.

II. Atribuţiile de bază şi domeniile de suport ale Consiliului


4. Consiliul exercită următoarele atribuţii:
1) coordonează implementarea Programului de combatere a hepatitelor virale B, C şi
D prin obţinerea unui consens în aprecierea priorităţilor, strategiei şi tacticii de
implementare;
2) facilitează crearea unui parteneriat constructiv intersectorial între instituţiile de stat,
internaţionale şi neguvernamentale prin coordonarea acţiunilor şi resurselor disponibile;
3) analizează problemele interdependente operative, tehnice de program cu propuneri
de soluţionare a acestora, inclusiv în cadrul achiziţiilor.
5. Consiliul acordă suport în următoarele domenii:
1) Suport tehnic în:
a) perfecţionarea procesului de instruire a personalului şi aprovizionarea cu materiale metodice
şi instructive necesare;
b) evaluarea şi planificarea activităţilor pe o perioadă de scurtă şi de lungă durată, promovarea
priorităţilor Programului raionl de combatere a hepatitelor virale B, C şi D şi abordarea
problemelor noi incluse în Programul raional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D;
c) susţinerea monitoringului permanent al nivelului de morbiditate, mortalitate provocate de
hepatitele virale B, C şi D, acoperire vaccinală contra hepatitei virale B a grupurilor cu risc
sporit de infectare, al activităţilor de tratament şi serviciilor de diagnostic de laborator al
hepatitelor virale B, C şi D;
d) susţinerea monitoringului mijloacelor financiare, stocurilor de medicamente, consumabilelor,
reactivilor de laborator, dispozitivelor medicale şi vaccinurilor în scopul asigurării adecvate
şi la timp a resurselor materiale necesare pentru realizarea Programului Raional de
combatere a hepatitelor virale B, C şi D;
e) evaluarea sistematică a rezultatelor realizării Programului raional de combatere a hepatitelor
virale B, C şi D;
2)Suport financiar şi material în :
a) acordarea de sprijin pentru mobilizarea resurselor interne şi externe în vederea realizării
Programului Raional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D;
b) acordarea de asistenţă întru asigurarea transparenţei Programului Naţional de combatere a
hepatitelor virale B, C şi D şi utilizării fondurilor şi resurselor disponibile;
c) identificarea de surse noi şi organizaţii donatoare, stabilirea relaţiilor de colaborare cu ele.
3)Suport Politic în :
a) atenţionarea diferitor structuri statale privind povara socio-economică a hepatitelor virale B,
C şi D, dar şi asupra problemelor ce ţin de asigurarea necesităţilor de echipament şi
consumabile pentru diagnostic, încadrare în tratament şi acoperire cu vaccin contra hepatitei
virale B a grupurilor cu risc sporit de infectare;
b) asistenţa în informarea populaţiei, inclusiv a grupurilor cu risc sporit de infectare prin
intermediul structurilor sociale şi surselor mass-media privind hepatitele virale B, C şi D.
III. Drepturile Consiliului
6. Consiliul în activitatea sa are dreptul de a:
1) cere şi primi de la instituţiile sanitare informaţia privind realizarea Programului Raional de
combatere a hepatitelor virale B, C şi D, dotarea laboratoarelor cu echipament şi
consumabile pentru diagnosticul de laborator al hepatitelor virale, dotarea cu instrumentar de
sterilizare şi cu seturi jetabile, acoperirea vaccinală a grupurilor cu risc sporit de infectare cu
vaccin contra hepatitei B, stocurile de vaccinuri, includerea şi efectuarea tratamentului,
nivelului de morbiditate, necesităţile în surse financiare şi materiale, asistenţă umanitară,
tratativele duse cu organizaţiile donatoare;
2) organiza expertiza independentă a activităţilor legate de realizarea Programului Naţional de
combatere a hepatitelor virale B, C şi D şi a înainta propuneri de perfecţionare a lor;
3) înainta în caz de necesitate propuneri de modificare a componenţei Consiliului şi a invita la
şedinţe specialişti şi persoane responsabile, reprezentanţi a ministerelor şi departamentelor,
organelor publice locale, organismelor interRaionale şi non-guvernamentale, responsabile,
implicate sau cointeresate în realizarea Programului raional de combatere a hepatitelor virale
B, C şi D.

IV. Organizarea activităţii Consiliului


10. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în şedinţe plenare, organizate cel puţin o dată
în semestru.
11. Şedinţele Consiliului sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor
acestuia.
12. La şedinţele Consiliului pot participa ca invitaţi şi alte persoane, reprezentanţi ai
autorităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor publice, întreprinderilor, mass-media,
organizaţiilor nonguvernamentale, organizaţiilor interRaionale şi ai altor beneficiari de
informaţie, fără drept de vot.
13. Lucrările tehnice de secretariat se asigură de Centrul de Sănătate Publică raional.
14. Pentru realizarea misiunii sale, Consiliul cooptează specialişti din diferite
domenii specifice, din sectorul de stat, neguvernamental, precum şi parteneri pentru
dezvoltare.
V. Şedinţele Consiliului
15. Şedinţele Consiliului sunt organizate la iniţiativa preşedintelui sau secretariatului
Consiliului ori la solicitarea a 1/3 din membrii acestuia, cu informarea secretariatului cu 10
zile înainte despre această intenţie.
16. Şedinţele sunt prezidate de preşedintele Consiliului, iar în cazul absenţei acestuia
– de vicepreşedinte.
17. Procesul-verbal al şedinţei Consiliului se întocmeşte de către secretarul acestuia,
în termen de cel mult 5 zile de la data desfăşurării şedinţei şi se semnează de către
preşedintele şi secretarul Consiliului.
VI. Deciziile Consiliului
18. În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul adoptă decizii în problemele ce ţin de
competenţa sa.
19. Deciziile Consiliului se adoptă cu votul majorităţii membrilor Consiliului prezenţi
la şedinţă. Membrii Consiliului sunt parteneri egali, cu drepturi depline de participare şi
implicare în procesul de luare a deciziilor şi au dreptul de a-şi delega votul reprezentanţilor
autorizaţi de ei.
20. Deciziile Consiliului sunt semnate de către preşedintele acestuia.
21. Deciziile Consiliului au un caracter consultativ pentru toate autorităţile publice
participante la implementarea Programului Raional, precum şi la stabilirea unui mecanism de
implementare eficientă a activităţilor în domeniu.

Secretarul consiliului raional Rodica Postolachi


Anexa nr 3
la decizia Consiliului raional nr.08/07 din 28 decembrie 2017

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului de coordonare a implimentării
Programului raional de combatere a hepatitelor virale B,C şi D
pentru anii 2017-2021

Zamurdac Galina - vicepreşedintele raionului, prședinte al Consiliului de


coordonare Rîşcani
Vergil Manole - Medic şef al Centrulul de Sănătate Publică Rîşcani,
vicepreședinte
Petreac Galina - şef secţiei epidemiologia bolilor transmisibile CSP Rîşcani,
secretar

Membrii consiliuli :
Gheorghe Roşu - director IMSP Spitalul Raional Rîşcani
Nicolae Ursu - director IMSP CS Rîşcani, coprdonator în AMP
Elena Manole - șef sectiei boli contagioase IMSP SR
Maria Jilina - medic infecţionist al IMSP AMSA
Valentin Dodiță - reprezentantul Agenției teritoriele a Companiei Naționale
de Asigurări în Medicină
Tăbîrță Aculina - șef direcție finanțe

Secretar al Consiliului Raional R.Postolachi


Anexa nr.1
la Programul raional
de combatere a hepatitelor virale în raion pentru anii 2017-2021.

Planul de acţiuni pentru realizarea Programului raional de combatere a hepatitelor virale


în raion pentru anii 2017-2021

Nr Denumirea acţiunii Responsabili de Termeni de Indicatori de


crt. executare executare monitorizare
1 2 3 4 5
Obiectivul specific 1. Dezvoltarea serviciilor de diagnostic de laborator şi screening-ul hepatitelor virale B,
C şi D cu majorarea ratei depistării precoce către anul 2021 a persoanelor infectate cu virusurile
nominalizate.
1 Stabilirea algoritmului de IMSP – Spitalul 2017-2021 Algoritm implementat
determinare a markerilor virusurilor raional, CS, CSP prin Protocoalele
hepatitelor virale B, C şi D, conform raional Clinice Naționale
protocoalelor naţionale elaborat în Compania teritorială de
baza recomandărilor ECDC, CDC, Asigurări în Medicină
OMS.
2 Asigurarea laboratoarelor teritoriale IMSP – Spitalul 2017-2021 Ponderea asigurării
cu echipament, consumabile, reactivi raional, CS, CSP laboratoarelor zonale,
de ultimă generaţie, personal raional teritoriale cu teste de
calificat şi instruit pentru Compania teritorială de diagnostic pentru
investigarea la markerii hepatitelor Asigurări în Medicină determinarea
virale (prin metodele ELISA, PCR). markerilor hepatitelor
3 Efectuarea diagnosticului etiologic IMSP – Spitalul 2017-2021 virale - %
de laborator al hepatitelor virale B, C raional, CS CSP raional
şi D în toate unitățile teritorial Compania teritorială de
administrative de către laboratoarele Asigurări în Medicină
specializate din Instituţiile medico-
sanitare de profil de orice nivel prin
metoda imunoenzimatică (ELISA),
în strictă conformitate cu algoritmul
de diagnostic şi definiţiile de caz
standard.
4 Asigurarea accesului la metode IMSP – Spitalul 2017-2021 Numărul de aparate
moderne şi neinvazive de investigaţii raional, CS, CSP Fibroscan achiziționate
pentru aprecierea gradului de fibroză raional
la bolnavii cu hepatite virale B, C şi Compania teritorială de
D cronice şi ciroze hepatice virale Asigurări în Medicină
5 Asigurarea managementului calităţii IMSP – Spitalul 2017-2021 Numărul de laboratoare
interne la etape de pre-examinare, raional, CS, CSP acreditate
examinare şi post-examinare a raional
investigaţiilor de laborator la toate
nivelurile de asistenţă medicală, şi a
managementului calității externe.
6 Testarea la markerii hepatitelor virale IMSP – Spitalul 2017-2021 Nivelul de decelare a
(AgHBs şi Anti-HCV) pentru raional, CS, CSP markerilor HBsAg şi
diagnosticul de laborator precoce a raional anti-HCV la persoanele
grupurilor de risc. din grupurile cu risc
testate - %
7 Confirmarea de laborator a IMSP – Spitalul 2017-2021 Numărul de cazuri de
diagnosticului de hepatită virală B, C raional, CS, CSP hepatite virale B, C şi
şi D pentru probele iniţial reactive raional D confirmate în
sau pozitive, în cazuri suspecte, fals- Laboratorul de
pozitive, discutabile, conflictuale referinţă în
etc., de către Laboratorul de referinţă microbiologie al
în microbiologie al Centrului Centrului Naţional de
Naţional de Sănătate Publică. Sănătate Publică
Obiectivul specific 2. Reducerea cu 50% până în anul 2021 a incidenţei şi prevalenţei hepatitelor virale B,
C şi D acute în scopul reducerii morbidității prin hepatite cronice şi ciroze hepatice cauzate de virusurile
nominalizate.
8 Măsurile profilactice implementate IMSP – Spitalul 2017-2021 1) incidenţa prin
la nivel de instituții medico-sanitare: raional, CS, CSP hepatite virale B, C şi
D acute, la 100 de mii
1) Procurarea tehnicii moderne de raional
populaţie (copii/maturi;
sterilizare a instrumentarului Compania teritorială de
rural/urban);
medical pentru IMSP şi Asigurări în Medicină 2) incidenţa şi
centrele de sănătate publică
municipale şi raionale, prevalența prin hepatite
IMSP – Spitalul virale B, C şi D
2) Fortificarea IMSP cu
raional, CS, CSP cronice, ciroze hepatice
echipament de unica folosinţă
raional virale la 100 de mii
a serviciului stomatologic şi
Compania teritorială de populaţie
ginecologic.
Asigurări în Medicină (copii/maturi);
3) ponderea cazurilor
de hepatite virale B, C
şi D cu calea de
transmitere
nosocomială - %
9 Vaccinarea contra hepatitei virale B a IMSP – Spitalul Ponderea persoanelor
persoanelor din grupurile cu risc raional, CS, CSP din grupurile cu risc
sporit de infectare raional, Compania 2017-2021 sporit de infectare
teritorială de Asigurări vaccinate contra
în Medicină hepatitei virale B - %

10 Organizarea şi asigurarea IMSP – Spitalul 2017-2021 Ponderea persoanelor


tratamentului bolnavilor cu raional, CS, CSP cu hepatite virale B, C
hepatite virale B, C și D acute şi raional şi D şi ciroze hepatice
cronice, ciroze hepatice virale, Compania teritorială de virale, care au
inclusive cu coinfecții HVC/ HIV şi Asigurări în Medicină beneficiat de tratament
HVB/HIV din numărul celor ce
necesită, %
11 Monitorizarea tratamentului şi IMSP – Spitalul 2017-2021
dispensarizarea convalescenților raional, CS, CSP
după hepatite virale B, C şi D acute, raional
cronice şi ciroze hepatice Compania teritorială de
Asigurări în Medicină

12 Crearea Registrului raional de IMSP – Spitalul 2017-2021 Sistemul Automatizat


evidență a bolnavilor cu hepatitele raional, CS, CSP Informaţional
virale acute, cronice şi ciroze raional „Registrul de hepatite”
hepatice de etiologie virală dezvoltat şi
implementat.
Obiectivul specific 4. Informarea continuă până în anul 2021 cu ridicarea gradului de alertă a fiecărei
persoane îndeosebi în rândul grupurilor cu risc sporit de infectare şi a comunităţii privind hepatitele
virale B, C şi D.
13 Promovarea modului sănătos de IMSP – Spitalul 2017-2021 Campanii de informare
viaţă pentru excluderea transmiterii raional, CS, CSP şi comunicare
pe cale sexuală (promovarea raional
utilizării corecte şi coerente a
prezervativului), habituală şi prin
utilizarea de droguri injectabile a
hepatitelor virale B, C şi D.
14 Informarea populaţiei prin Permanent Nr. de campanii
intermediul mass-media privind CSP raional
evitarea folosirii de comun a IMSP – Spitalul
obiectelor individuale (aparate de raional, CS.
bărbierit, periuţe de dinţi, etc.).
15 Informarea populaţiei despre IMSP Spitalul raional, Permanent Numărul acțiunilor de
consecinţele grave ale coinfecţiei cu CS, CSP raional promovare a sănătății
virusul HIV şi promovarea (informare) în
profilaxiei specifice şi nespecifice a domeniul combaterii
hepatitelor virale între persoanele hepatitelor virale B, C
infectate cu HIV. şi D efectuate de
specialiştii în domeniu.
16 Ridicarea nivelului de alertă a IMSP Spitalul raional, Permanent Nr. de comunicate
populaţiei, în special prin CS, CSP raional elaborate şi publicate
intermediul Internetului, cu folosirea
resurselor web naţionale şi
internaţonale.
17 Marcarea în fiecare an la data de 28 IMSP Spitalul raional, Permanent Nr. de activități
iulie a Zilei Mondiale a Hepatitei cu CS, CSP raional
implicarea mijloacelor mass-media,
comunităţilor şi societăţi civile, etc
18 Instruirea personalului medical IMSP Spitalul raional, Permanent Numărul medicilor
privind riscul infectării profesionale, CS, CSP raional instruiţi în inter-
interpretarea semnificaţiei markerilor Compania teritorială de pretarea markerilor
serologici ai hepatitelor virale B, C şi Asigurări în Medicină serologici şi a
D şi măsurilor de combatere a măsurilor de control şi
acestora răspuns la hepatitele
virale B, C şi D
19 Elaborarea şi publicarea rapoartelor IMSP Spitalul raional, 2017-2021 Rapoarte elaborate şi
naţionale şi internaţionale anual CS, CSP raional publicate
privind situaţia epidemiologică prin Compania teritorială de
hepatitele virale. Asigurări în Medicină
Bugetul Programului teritorial de combatere a hepatitelor virale B, C şi D
Tremen Responsabil Sursa de
Nr Obictivele acțiunule Indicatori de
crt. de pentru finanațare mii 2017 2018 2019 2020 2021 total
specifice monitorizare
realizare implementare lei
1.1 Stabilirea algoritmului de 2017 Spitalul raional - 0 0 0 0 0 0 Algoritm
determinare a markerilor implementat prin
virusurilor hepatitelor virale CS autonom Protocoalele Clinice
B, C şi D,conform Naționale
protocoalelor naționale
elaborat în baza
recomandărilor ECDC, CDC,
OMS.
1.2 Asigurarea laboratoa-relor şi 2017- Spitalul raional Suma 1013268 1013268 1013268 1013268 1013268 5066340 Ponderea asigurării
teritoriale cu 2021 neacoperită laboratoarelor
echipament,consumabile CS autonome, zonale, teritoriale
personal calificat şi instruit, şi Compani cu teste de
reactivi de ultimă generaţie Național de diagnostic pentru
pentru investigarea la Asigurări în determinarea
markerii hepatitelor virale Medicină markerilor
(prin metodele ELISA, PCR).
1.3 Efectuarea diagnosti-cului 2017- Compania Suma 281696 281696 281696 281696 281696 1408480 hepatitelor virale -
etiologic de laborator al 2021 Națională de neacoperită %
hepatitelor virale B, C şi D în Asigurări în
toate unitățile teritorial Medicină
administrative de către
laboratoarele specializate din
Instituţiile medico-sanitare de
profil de orice nivel prin
metoda imunoenzimatică
(ELISA), în strictă
conformitate cu algoritmul de
diagnostic şi definiţiile de caz
standard în vigoare.
1.4 Asigurarea accesului la 2017- Spitalul raional Suma 1200000 1200000 1200000 3600000 Numărul de aparate
metode moderne şi 2021 neacoperită Fibroscan
neinvazive de investigaţii CS autonom achiziționat
pentru aprecierea gradului de
fibroză la bolnavii cu hepatite
virale B, C şi D cronice şi
ciroze hepatice virale
1.5 Asigurarea managementului 2017- Spitalul raional Suma 144000 144000 144000 144000 144000 720000 Numărul de
calităţii interne la etape de 2021 neacoperită laboratoare
pre-examinare, examinare şi CS autonome, acreditate
post-examinare a Centrul de
investigaţiilor de laborator la Sănătate Publică
toate nivelurile de asistenţă
medicală, şi a
managementului calității
externe.
1.6 Testarea la markerii 2017- Compania Suma 591300 591300 591300 591300 591300 2956500 Nivelul de decelare
hepatitelor virale (AgHBs şi 2021 Națională de neacoperită a markerilorHBsAg
Anti-HCV) pentru Asigurări în şi anti-HCV la
diagnosticul de laborator medicina persoanele din
precoce a grupurilor de risc. grupurile cu risc
Spitalul raional testate - %

CS autonome,
Centrul de
Sănătate Publică
1.7 Confirmarea de laborator a 2017- Centrul de Suma 56936 56936 56936 56936 56936 284680 Numărul de cazuri
diagnosticului de hepatită 2021 Sănătate Publică neacoperită de hepatitevirale B,
virală B, C şi D pentru C și D confirmateîn
probele iniţial reactive sau Laboratorul de
pozitive, în cazuri suspecte, referinţă în
fals-pozitive, discutabile, microbiologie al
conflictuale etc., de către Centrului Naţional
Laboratorul de referinţă în de Sănătate Publică
microbiologie al Centrului
Naţional de Sănătate Publică.
TOTAL OBIECTIV1 3287200 3287200 3287200 2087200 2087200 14036000
Obiectivul specific 2. Reducerea cu 50% până în anul 2021 a incidenței și prevalenței hepatitelor virale B, C şi D acute în scopul reducerii
morbidității prin hepatite cronice și ciroze hepatice cauzate de virusurile nominalizate.
2.1. Profilaxia nespecifică a hepatitelor virale B, C şi D
2.1. Măsurile profilactice 2017- Spitalul raional Fondurileasigu 5276000 5276000 5276000 5276000 5276000 26380000 4) incidenţa
1 implementate la nivel de 2021 rării obligatorii prin hepatite
instituții medico-sanitare: CS autonome de asistenţă virale B, C şi D
Compania medicală acute, la 100 de
3) Procurarea tehnicii Națională de mii populaţie
moderne de sterilizare a Asigurări în (copii/maturi;
instrumentarului Medicină rural/urban);
medical pentru IMSP şi 5) incidenţa și
centrele de sănătate prevalența prin
publică municipale şi hepatite virale B,
Fondurile 3166600 3166600 3166600 3166600 3166600 15833000 C şi D cronice,
raionale
asigurării ciroze hepatice
4) Fortificarea IMSP cu obligatorii de virale la 100 de
echipament de unica asistenţă mii populaţie
folosinţă a serviciului medicală (copii/maturi);
stomatologic şi 6) ponderea
ginecologic cazurilor de
hepatite virale B,
C şi D cu calea
de transmitere
nosocomială - %
TOTAL SUBACŢIUNE 2.1 8442600 8442600 8442600 8442600 8442600 42213000
2.2. Profilaxia specifică a hepatitei virale B
2.2.1 Vaccinarea contra 2017- Spitalul raional Fondurile 726700 726700 726700 726700 726700 3633500 Ponderea
hepatiteivirale B a 2021 asigurării persoanelor din
persoanelor din grupurile cu CS autonome obligatorii de grupurile cu risc
risc sporit de infectare Compania asistenţă sporit de
Națională de medicală infectare
Asigurări în vaccinate contra
Medicină hepatitei virale B
-%
TOTAL SUBACȚIUNE 2.2 726700 726700 726700 726700 726700 3633500
TOTAL OBIECTIV2 9169300 9169300 9169300 9169300 9169300 45846500
Obiectivul specific 3. Asigurarea accesului a celpuţin 50% din pacienţii cu hepatite virale B, C şi D din Republica Moldova la servicii calitative
de tratament şi îngrijire continuă până în anul 2021 în baza implementării Protocoalelor clinice naţionale, Ghidurile clinice internaţionale.
3.1 Organizarea şiasigurarea 2017- Spitalul raional Bugetul de 35140000 36545600 38007440 39527738 41108848 190329626 Ponderea
tratamentului bolnavilor cu 2021 stat persoanelor cu
hepatitevirale B, C și D acute CS autonome hepatite virale B,
şicronice, Compania C şi D şi ciroze
cirozehepaticevirale, inclusive Națională de hepatice virale,
cu coinfecții HVC/ HIV și Asigurări în care au beneficiat
HVB/HIV Medicină de tratament din
3.2 Monitorizarea tratamentului și 2017- Spitalul raional În limita 35964116 35964116 35964116 35964116 35964116 179820580 numărul celor ce
dispensarizarea 2021 mijloacelor necesită, %
convalescenților după hepatite CS autonome disponibile
virale B, C și D acute și Compania pentru
cronice și ciroze hepatice Națională de salarizare
Asigurări în
Medicină
3.3 CreareaRegistruluiNațional 2017- Spitalul raional CS Bugetul de 200000 10000 10000 10000 230000 Sistemul
de evidență a bolnavilor cu 2021 autonome Centrul stat AutomatizatInfor
hepatitelevirale acute, de Sănătate maţional
croniceșicirozehepatice de publica „Registrul de
etiologievirală hepatite”
dezvoltat şi
implementat.
TOTAL OBIECTIV 3 71104116 72709716 73981556 75501854 77082964 370380206
Obiectivul specific 4.Informarea continuă până înanul 2021 cu ridicarea gradului de alertă a fiecărei personae îndeosebi în rândul grupurilor
cu riscsporit de infectare şi a comunităţii privind hepatitele virale B, C şi D.
4.1 Promovarea modului sănătos de 2017- Spitalul raional Fondurile 113400 113400 113400 113400 567000 Campanii de informare
viaţă pentru excluderea 2021 asigurării și comunicare
transmiterii pe cale sexuală CS autonome obligatorii 113400
(promovarea utilizării corecte şi Centrul de de asistenţă
coerente a prezervativului), Sănătate Publică, medicală
habituală şi prin utilizarea de Compania
droguri injectabile a hepatitelor Națională de
virale B, C şi D. Asigurări în
Medicină
4.2 Informarea populaţiei prin Permane Spitalul raional Fondurile 113400 113400 113400 113400 113400 567000 Nr de campanii
intermediul mass-media privind nt asigurării
evitarea folosirii de comun a CS autonome, obligatorii
obiectelor individuale (aparate Centrul de de asistenţă
de bărbierit, periuţe de dinţi, Sănătate Publică, medicală
etc.). Fondul de
profilaxie
Companiei
Naționale de
Asigurări în
Medicină
4.3 Informarea populaţiei despre Permane Spitalul raional Fondurile 113400 113400 113400 113400 113400 567000 Numărul acțiunilor de
consecinţele grave ale nt asigurării promovarea sănătății
coinfecţiei cu virusul HIV şi CS autonome, obligatorii (informare) în domeniul
promovarea profilaxiei Centrul de de asistenţă combaterii hepatitelor
specifice şi nespecifice a Sănătate Publică, medicală virale B, C și D
hepatitelor virale între Fondul de efectuate de specialiștii
persoanele infectate cu HIV. profilaxie în domeniu.
Companiei
Naționale de
Asigurări în
Medicină
4.4 Ridicarea nivelului de alertă a Permane Spitalul raional Fondurile 56700 56700 56700 56700 56700 283500 Nr de comunicate
populaţiei, în special prin nt asigurării elaborate și publicate
intermediul Internetului, cu CS autonome obligatorii
folosirea resurselor web Fondul de de asistenţă
naționale și internaționale. profilaxie medicală
Companiei
Naționale de
Asigurări în
Medicină

4.5 Marcarea în fiecare an la data Permane Spitalul raionalCS Fondurile 56700 56700 56700 56700 56700 283500 Nr de activități
de 28 iulie a Zilei Mondiale a nt autonome Centrul asigurării
Hepatitei cu implicarea Național de obligatorii
mijloacelor mass-media, Sănătate Publică, de asistenţă
comunităţilor şi societăţi medicală
civile, etc Fondul de
profilaxie
Companiei
Naționale de
Asigurări în
Medicină
4.6 Instruirea personalului medical Permane Spitalul raional Fondurile 113400 113400 113400 113400 113400 567000 Numărul medicilor
privind riscul infectării nt asigurări instruiţi în interpretarea
profesionale, interpretarea CS autonome iobligatorii markerilor serologici şi
semnificaţiei markerilor Centrul de de asistenţă a măsurilor de control
serologici ai hepatitelor virale Sănătate Publică medicală şi răspuns la hepatitele
B, C şi D şi măsurilor de virale B, C şi D
combatere a acestora
4.7 Elaborareașipublicarearapoartel 2017- Centrul de Fondurile 10000 10000 10000 10000 10000 50000 Rapoarte elaborate și
ornaționaleșiinternaționaleanual 2021 Sănătate Publică asigurării publicate
privindsituațiaepidemiologicăpr obligatorii
inhepatitelevirale. de asistenţă
medicală
.Proiecte și
granturi
aprobate
spre
finanțare
TOTAL OBIECTIV 4 577000 577000 577000 577000 577000 2885000
Obiectivul specific 5. Realizarea pe perioada anilor 2017-2021 a cercetărilor ştiințifice pe problemele hepatitelor virale B, C și D cu
perfecţionarea măsurilor de supraveghere şi răspuns pentru reducerea riscului de transmitere
5.1 Realizarea studiilor științifice Anual Spitalul raional Bugetul 1) numărul de
privind aspectele etiologice, de stat cercetări ştiinţifice
1948000 1948000 1948000 1948000 1948000
epidemiologice, clinice, de CS autonome CSP, efectuate (teze
diagnostic şi tratament şi 9740000 doctorat/habilitat,
profilaxie a hepatitelor virale B, proiecte ştiinţifice
C și D acute, trenante, cronice, instituţionale, proiecte
cirozelor hepatice pentru tinerii
cercetători)
2) numărul de
publicaţii ale
rezultatelor
cercetărilor ştiinţifice.
TOTAL OBIECTIV 5 1948000 1948000 1948000 1948000 1948000 9740000
Total PNCH 86085616 87691216 88963056 89283354 90864464 442887706

Secretar al Consiliului Raional R.Postolachi