Sunteți pe pagina 1din 7

DETERMINAREA DEBITELOR EXTREME (MAXIME, MINIME)

ANUALE CU DIFERITE PROBABILIT I DE DEP IRE

1. Generalit i

Debitele extreme anuale se produc de la un an la altul, f s se condi ioneze


reciproc, dar pentru a se ajunge la omogenitatea necesar , se impune ca irul de
valori s fie alc tuit din valori generate de acelea i condi ii hidrometeorologice (ploi
sau topirea z pezii sau ambele). O aten ie deosebit trebuie totu i acordat celor mai
mari valori datorit dificult ilor întâmpinate în m surarea i calculul lor.
Pentru stabilirea distribu iei debitelor extreme anuale se poate utiliza
una din urm toarele tipuri de probabilit i: Gumbel, Gauss-Laplace sau Gama
[Fürst J., 1996].

2. Curba de probabilitate Gumbel

Aceast curb este folosit pentru stabilirea valorilor extreme (maxime,


minime) cu diferite probabilit i ale unor elemente hidrologice ca: precipita ii
maxime în 24 de ore, debite maxime anuale, debite minime anuale, niveluri maxime
anuale, niveluri minime anuale etc.
Elementele hidrologice extreme au caracterul unor variabile aleatoare, deoarece
se caracterizeaz prin proprietatea c valorile lor succesive în ordine cronologic sunt
independente una de alta.
De exemplu, debitul maxim dintr-un an nu are nici o leg tur cu cel din anul
precedent sau cel din anul urm tor, astfel c el poate fi considerat o variabil
aleatoare. Totalitatea variabilelor aleatoare rezultate din m sur tori sau observa ii
formeaz un ir statistic.
Valorile extreme ale variabilelor aleatoare se distribuie dup o lege specific
(ecua ia tip Gumbel), diferit de legea de distribu ie a celorlalte valori.
Pentru folosirea ecua iei de tip Gumbel trebuie ca variabilele aleatoare s fie
selectate dintr-un num r mare de alte variabile independente (de exemplu, fiecare
debit maxim anual este selectat din 365 de debite zilnice) [Giurma I., .a., 1980].
În hidrologie prezint importan mai mare din punct de vedere practic
distribu ia i probabilitatea de dep ire a valorilor extreme. Distribu ia valorilor
maxime dat de Gumbel care exprim probabilitatea de nedep ire (probabilitatea de
apari ie a unor valori mai mici sau cel mult egale cu o valoare oarecare a variabilei
aleatoare) are forma:
Y
e
F ( x) e (.1)
unde:
Y= (x-xd) (.2)
xd este moda (valoarea variabilei aleatoare care corespunde ordonatei maxime a
curbei de distribu ie); , abaterea medie p tratic a valorilor extreme.
Probabilitatea de dep ire (probabilitatea de apari ie a unor valori mai mari
decât o valoare oarecare a variabilei aleatoare) se calculeaz cu rela ia:

P(x) = 1 - F(x) (3)

Variabila redus Y rezult prin logaritmarea ecua iei:

Y = - ln (-ln F(x)) (.4)

Pentru întocmirea curbei de probabilitate Gumbel se consider un ir statistic


de date Xi, i=1…n descresc tor (X i >X i+1). La acest ir se calculeaz media
aritmetic i abaterea medie p tratic .
n
Xi
i 1
X med (.5)
n
n
(Xi X med ) 2
i 1
(.6)
n

În continuare se determin abaterea medie p tratic a valorilor extreme i


moda:
1,283
(.7)

0,577215
Xd X med (.8)

Pentru irul statistic ordonat descresc tor se calculeaz probabilit ile


empirice cu formula lui Weibull:

i
pi (.9)
n 1
unde:
i este num rul de ordine al termenilor din ir; n, num rul total al termenilor din ir.

Corespunz tor fiec rei probabilit i empirice se calculeaz variabilele


reduse Yi cu rela ia:

Yi = -ln[-ln(1-pi)] (10)

Valorile cu diferite probabilit i Xpi se determin cu rela ia:

Yi
X pi Xd (11)

Se reprezint apoi grafic perechile de valori (pi, Xpi) rezultând curba de


probabilitate Gumbel.

Pentru irul statistic de debite maxime anuale din tabelul 1 se calculeaz


valoarea medie Qmed, abaterea medie p tratic , abaterea medie p tratic a
valorilor extreme i moda Qd.

22
Q imax
588
Q med i 1
26 , 727 m 3 /s (12)
22 22

(Qi Qmed ) 2 2,0366


1,427 (13)
n 22

1,283 1,283
0,899 (14)
1,427

0,577215 0,577215
Qd Qmed 26,727 26,085 15)
0,899

Dup efectuarea acestor calcule par iale se vor reprezenta grafic valorile
din coloanele 1 i 4 (tabelul .2) i va rezulta curba de probabilitate Gumbel.
Tabelul .1 Elemente necesare calculului probabilit ilor
Qi max Qi max Qi-Qmed (Qi-Qmed)2
ordonat i
Anul descresc tor
pi 1-p i -ln(1-pi) Yi =-ln[-ln(1-p i)]
3
[m /s]
3
[m /s] 3
[m /s] n 1
[m3/s]
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1977 25 30 3,273 10,712 0,043478 0,956 0,044 3,113
1978 27 29 2,273 5,166 0,086957 0,913 0,091 2,397
1979 29 28 1,273 1,62 0,130435 0,869 0,140 1,968
1980 28 28 1,273 1,62 0,173913 0,826 0,191 1,655
1981 26 28 1,273 1,62 0,217391 0,782 0,245 1,406
1982 26 28 1,273 1,62 0,26087 0,739 0,302 1,196
1983 26 28 1,273 1,62 0,304348 0,695 0,363 1,014
1984 26 27 0,273 0,074 0,347826 0,652 0,427 0,850
1985 26 27 0,273 0,074 0,391304 0,608 0,496 0,700
1986 26 27 0,273 0,074 0,434783 0,565 0,571 0,561
1987 24 26 -0,727 0,528 0,478261 0,521 0,651 0,430
1988 25 26 -0,727 0,528 0,521739 0,478 0,738 0,304
1989 28 26 -0,727 0,528 0,565217 0,434 0,833 0,183
1990 30 26 -0,727 0,528 0,608696 0,391 0,938 0,064
1991 28 26 -0,727 0,528 0,652174 0,347 1,056 -0,055
1992 28 26 -0,727 0,528 0,695652 0,304 1,190 -0,174
1993 27 26 -0,727 0,528 0,73913 0,260 1,344 -0,295
1994 26 26 -0,727 0,528 0,782609 0,217 1,526 -0,423
1995 28 25 -1,727 2,982 0,826087 0,173 1,749 -0,559
1996 26 25 -1,727 2,982 0,869565 0,130 2,037 -0,711
1997 26 25 -1,727 2,982 0,913043 0,086 2,442 -0,893
1998 25 24 -2,727 7,437 0,956522 0,043 3,135 -1,143

Tabelul .2 Valorile probabilit ii empirice i a debitelor maxime cu anumite probabilit i


i Qpi=Qd+Yi/
pi Y = -ln[-ln(1-p )]
i Yi/
i
n 1 [m3/s]
1 2 3 4
0,043478 3,113 3,463126 29,54813
0,086957 2,397 2,666525 28,75152
0,130435 1,968 2,188893 28,27389
0,173913 1,655 1,841149 27,92615
0,217391 1,406 1,563957 27,64896
0,26087 1,196 1,330811 27,41581
0,304348 1,014 1,127489 27,21249
0,347826 0,850 0,945419 27,03042
0,391304 0,700 0,778975 26,86398
0,434783 0,561 0,624209 26,70921
0,478261 0,430 0,478175 26,56318
0,521739 0,304 0,338548 26,42355
0,565217 0,183 0,203371 26,28837
0,608696 0,064 0,070876 26,15588
0,652174 -0,055 -0,06067 26,02433
0,695652 -0,174 -0,19311 25,89189
0,73913 -0,295 -0,32865 25,75635
0,782609 -0,423 -0,47017 25,61483
0,826087 -0,559 -0,62198 25,46302
0,869565 -0,711 -0,79135 25,29365
0,913043 -0,893 -0,99328 25,09172
0,956522 -1,143 -1,27118 24,81382
3. Curba de probabilitate Gauss-Laplace

Rela ia care ne d debitele maxime anuale cu o anumit probabilitate dup


Gauss-Laplace este:

Q pi Qmed Yi (16)

Pentru irul de valori maxime anuale date în tabelul .3 (coloana 2) se vor


reprezenta valorile de pe coloanele 4 i 9 rezultând curba de probabilitate
Gauss-Laplace.

Tabelul .3 Valorile probabilit ii empirice i a debitelor maxime anuale cu diferite probabilit i


corespunz toare metodei Gauss-Laplace
Qi max
max ordonat i 1-pi -ln(1-pi) Yi Qpi Qmed Yi
Anul Qi p i Yi=-ln[-ln(1-pi)]
descresc tor n 1
3 [m3/s] [m3/s]
[m /s]
0 1 2 4 5 6 7 8 9
1977 25 30 0,043478 0,9565 0,044 3,113 4,4427 31,16975
1978 27 29 0,086957 0,9130 0,091 2,397 3,4208 30,14781
1979 29 28 0,130435 0,8695 0,140 1,968 2,8080 29,53507
1980 28 28 0,173913 0,8260 0,191 1,655 2,3619 29,08896
1981 26 28 0,217391 0,7826 0,245 1,406 2,0063 28,73336
1982 26 28 0,26087 0,7391 0,302 1,196 1,7072 28,43426
1983 26 28 0,304348 0,6956 0,363 1,014 1,4464 28,17343
1984 26 27 0,347826 0,6521 0,427 0,850 1,2128 27,93985
1985 26 27 0,391304 0,6086 0,496 0,700 0,9993 27,72633
1986 26 27 0,434783 0,5652 0,571 0,561 0,8007 27,52778
1987 24 26 0,478261 0,5217 0,651 0,430 0,6134 27,34044
1988 25 26 0,521739 0,4782 0,738 0,304 0,4343 27,16131
1989 28 26 0,565217 0,4347 0,833 0,183 0,2609 26,9879
1990 30 26 0,608696 0,3913 0,938 0,064 0,0909 26,81793
1991 28 26 0,652174 0,3478 1,056 -0,055 -0,0778 26,64917
1992 28 26 0,695652 0,3043 1,190 -0,174 -0,2477 26,47927
1993 27 26 0,73913 0,2608 1,344 -0,295 -0,4216 26,30539
1994 26 26 0,782609 0,2173 1,526 -0,423 -0,60317 26,12383
1995 28 25 0,826087 0,1739 1,749 -0,559 -0,79792 25,92908
1996 26 25 0,869565 0,1304 2,037 -0,711 -1,0152 25,7118
1997 26 25 0,913043 0,0869 2,442 -0,893 -1,27425 25,45275
1998 25 24 0,956522 0,0434 3,135 -1,143 -1,63076 25,09624
4. Curba de probabilitate Gama
În acest caz pentru determinarea debitelor maxime anuale cu diferite
probabilit i se folose te rela ia:

1
Q pi Qmed 1 Cv 2 Yi 1 (.17)
2

Pentru irul statistic de debite maxime anuale dat în tabelul .3 se calculeaz


coeficientul de varia ie (Cv) i coeficien ii modul (Ki).
n
( K i 1) 2
i 1 0,061
Cv 0,06366 (18)
n 1 22 1
unde coeficientul modul este
Qi
Ki , cu i 1,2,..., n (.19)
Qmed
Tabelul 4 Elementele necesare tras rii curbei de probabilitate Gama

Qimax
Anul i Ki Ki - 1 (Ki -1)2 Yi 0,5 Yi 0,5Yi -1 Cv 2 (0,5Yi 1) 1 Cv 2(0,5Yi 1) Qpi
pi Qmed
n 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1977 0,04347 1,122 0,122 0,015 3,113 1,55667 0,55667 0,050109 1,050109 28,0662
1978 0,08695 1,085 0,085 0,0072 2,397 1,19860 0,19860 0,017877 1,017877 27,2048
1979 0,13043 1,047 0,047 0,0022 1,968 0,98390 -0,01609 -0,00145 0,998551 26,6882
1980 0,17391 1,047 0,047 0,0022 1,655 0,82759 -0,1724 -0,01552 0,984481 26,3122
1981 0,21739 1,047 0,047 0,0022 1,406 0,70299 -0,297 -0,02673 0,973265 26,0124
1982 0,26087 1,047 0,047 0,0022 1,196 0,59819 -0,4018 -0,03617 0,963832 25,7603
1983 0,30434 1,047 0,047 0,0022 1,014 0,50680 -0,49319 -0,04439 0,955605 25,5404
1984 0,34782 1,010 0,010 0,0001 0,850 0,42496 -0,57503 -0,05176 0,948238 25,3435
1985 0,39130 1,010 0,010 0,0001 0,700 0,35014 -0,64985 -0,0585 0,941504 25,1635
1986 0,43478 1,010 0,010 0,0001 0,561 0,28058 -0,71942 -0,06476 0,935241 24,9962
1987 0,47826 1,010 0,010 0,0001 0,430 0,21494 -0,78506 -0,07067 0,929333 24,8382
1988 0,52173 0,972 -0,028 0,0008 0,304 0,15217 -0,84782 -0,07632 0,923683 24,6872
1989 0,56521 0,972 -0,028 0,0008 0,183 0,09141 -0,90858 -0,08179 0,918214 24,5410
1990 0,60869 0,972 -0,028 0,0008 0,064 0,03185 -0,96814 -0,08715 0,912853 24,3978
1991 0,65217 0,972 -0,028 0,0008 -0,055 -0,02727 -1,02727 -0,09247 0,90753 24,2555
1992 0,69565 0,972 -0,028 0,0008 -0,174 -0,0868 -1,0868 -0,09783 0,902171 24,1123
1993 0,73913 0,972 -0,028 0,0008 -0,295 -0,14773 -1,14773 -0,10331 0,896687 23,9657
1994 0,78260 0,972 -0,028 0,0008 -0,423 -0,21134 -1,21134 -0,10904 0,890961 23,8127
1995 0,82608 0,935 -0,065 0,004 -0,559 -0,27958 -1,27958 -0,11518 0,884818 23,6485
1996 0,86956 0,935 -0,065 0,004 -0,711 -0,35571 -1,35571 -0,12203 0,877965 23,4653
1997 0,91304 0,935 -0,065 0,004 -0,893 -0,44648 -1,44648 -0,13021 0,869795 23,2470
1998 0,95652 0,899 -0,103 0,010 -1,143 -0,57139 -1,57139 -0,14145 0,858551 22,9464
22
( Ki 1) 2 0,0612
i 1
În figura .1 se prezint o compara ie între curbele de probabilitate
Gumbel, Gauss-Laplace i Gama.

32
debitul cu probabilitatea de depasire

Gum bel
30

28
Gama
[mc/s]

26

24
Gauss-
22 Laplace

20
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
probabilitatea e m pirica [pi]

Figura 1 Curbele de probabilitate Gumbel, Gauss-Laplace i Gama

Din figura 1 se pot extrage valorile debitelor cu diferite probabilit i în


func ie de cele trei curbe de distribu ie (tabelul .5).

Tabelul .5 Valorile debitelor cu probabilitatea de 0,05% prin utilizarea distribu iilor


Gumbel, Gauss-Laplace i Gama
Distribu ia Gumbel Distribu ia Gauss-Laplace Distribu ia Gama
1 2 3

Qmax0,05% =29,5 m3/s Qmax0,05% =31,2 m3/s Qmax0,05% =28,1 m3/s

.5. Concluzii
a) Pentru determinarea debitelor extreme anuale cu diferite probabilit i de
dep ire în practica hidrologic se recomand folosirea uneia dintre curbele de
probabilitate: Gumbel, Gauss-Laplace sau Gama;
b) La aceea i probabilitate de calcul se ob in valori mai mari ale m rimii
hidrologice analizate atunci când se folose te curba de probabilitate
Gauss-Laplace i valori mai mici prin utilizarea curbei Gama;
c) Curba Gumbel fiind situat în zona median se recomand utilizarea ei în
practica hidrologic .