Sunteți pe pagina 1din 7

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare


Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
PENITENCIARUL CU REGIM DE MAXIMA SIGURANTA TIMISOARA

Adresa postala: Str. Popa Sapca, nr. 7, loc. Timisoara, jud. Timis, cod postal 300057, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300057, Romania, Punct(e) de
contact: Liliana Teodorovici, Tel. +40 256200030, Email: liliana.teodorovici@anp.gov.ro, Fax: +40 256293349, Adresa internet (URL):
www.penitenciarultimisoara.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)
- Ordine si siguranta publica

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-08-2013 09:11 Pagina 1/7


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Contract de executie de lucrari reparatii capitale ferma oi - Buzias in cadrul proiectului „Program interregional integrat de calificare /
recalificare profesionala a persoanelor private de libertate”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari

Executarea

Locul principal de prestare: Buzias- iesire spre localitatea Lugoj

Codul NUTS: RO424 - Timis

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Contract de executie de lucrari reparatii capitale ferma oi - Buzias in cadrul proiectului „Program interregional integrat de calificare /
recalificare profesionala a persoanelor private de libertate”
Procent aferent cheltuielilor diverse si neprevazute: 16,49%.
Valoarea estimata a cheltuielilor diverse si neprevazute:211444 lei fara TVA;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453100-8 Lucrari de renovare (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executie de lucrari de reparatii capitale in vederea obtinerii obiectivului ferma oi.

Valoarea estimata fara TVA: 1,493,551.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


4 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

25 000 lei
Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile HG 925/2006, art 86 alin. (1).
În cazul depunerii de contestatii, de catre operatorii economici ofertanti, daca CNSC respinge contestatia depusa, autoritatea contractanta
va retine din garantia de participare, in conformitate cu art. 278^1 din OUG 34/2006, suma de 5273,55 lei. Date pentru constituirea garantiei
de participare: cont bancar RO49TREZ621501401X014876 deschis la TREZORERIA TIMISOARA, cod de inregistrare fiscal 04269126 . In
orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora stabilita pentru deschiderea
ofertelor. Garantia trebuie sa fie irevocabila.
Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa:
a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat; sau
b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Garantia de participare trebuie sa fie valabila 90 zile calendaristice de la data limita de primire a ofertei.
În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod
solidar toti membrii grupului de operatori economici.
Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna
Garantia de participare se va restitui in conformitate cu prevederile H.G. 925/2006, art. 88.
Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro(alta valuta) se va face la cursul BNR din data publicarii invitatiei de participare in
SEAP.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-08-2013 09:11 Pagina 2/7


Fisa de date
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

Cuantumul garantiei de buna executie exprimata procentual este de 10% din valoarea fara TVA a contractului.
Garantia de buna executie se poate constitui în oricare dintre formele de la art. 90 alin. (1)-(3) sau, în functie de valoare, de la art. 90 alin.
(1) si alin. (2) din HG 925/2006. Totodata, se vor avea în vedere prevederile H.G. nr. 1045/2011. Restituirea garantiei de buna executie se
va face conform art. 92 din H.G. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Bugetul Penitenciarului Timisoara si fonduri europene în cadrul POSDRU

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
c. Ordin nr. 314/2010 al Presedintelui ANRMAP;d. Ordin nr. 302/2011 al Presedintelui ANRMAP;e. OUG nr. 30 din 12 aprilie 2006 ;f. HG nr.
921 din 21 septembrie 2011 ;g. Ordin nr. 509 din 14 septembrie 2011 ;
h. Site-ul www.anrmap.roi. Impozitare: Ministerul Finantelor Publice - www.mfinante.roj. Protectia mediului: Ministerul Mediului -
www.mmediu.rok. Legea 319/2006, privind securitatea si sanatatea în munca : Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale -
www.mmssf.rol. Orice alte acte normative in vigoare in domeniul achizitiilor publicem. Legea 10/1995 priv calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare;
n. Legea 50/1991 priv autorizarea executiei lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;o. HG 28/2008 priv aprob struct
dev gen si metod priv elab dev gen pt ob invest si lucr invest;p. HG 1072/2003 priv aviz ISC a doc teh-eco pt ob de invest fin din fonduri
publ;
r. O.U.G. 195/2005 priv prot med, cu modif si compl ult;

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului


Declaratie privind eligibilitatea sau cazier judiciar al operatorului economic-Formular 1 – completat în original sau cazier judiciar al
operatorului economic
Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006-Formular 2 – completat în original.- Se solicita si tertului sustinator-
doar lit.a,c indice 1 si d ale art.181;
Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile de plata catre buget din care sa reiasa ca
ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei în care se depun ofertele.
Certificatul privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de impozite si taxe locale din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii
scadente in luna anterioara celei în care se depun ofertele.
Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Formular 3 – în original
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Formular 4 – în original
Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006 -Formular 5 – în original
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de
atribuire (respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise în legatura sau pentru procedura de atribuire) sunt
urmatoarele:
Bala Ioan, Director Penitenciarul Timisoara;Alexeev Georgica-director adjunct, Liliana Teodorovici, Director Economic;Badicu Georgeta,
Jurist;Alexeev Mariana- sef serviciu logistica,Jitarasu Iulian- contabil sef,Miu Stefan- Responsabil achizitii; Petcu Mihai -inginer
constructor,Codruta Adascalitei, Avocat;Petcu Mihai, ofiter inginer constructii, Pralea Ionut- achizitor, Pavel Constantin- achizitor, Ciobanu
Carmen- expert cooptat, Secula Silviu- expert cooptat
Se solicita ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator documente pe care le considera edificatoare
pentru a se asigura ca niciunul dintre ofertanti nu se afla în situatiile de excludere prevazute la art. 69^1 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Se va avea în vedere prevederile Ordinului ANRMAP nr. 170/2012.
Note:
- Încadrarea în una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art.180 si 181 atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea
contractului.
- În cazul în care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat, inclusiv liderul are obligatia depunerii formularelor
nr.1 si 2 sau a documentelor de confirmare.
- În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau
acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art.180 si 181, se accepta prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere sau dupa caz, o
declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are
competente în acest sens.
- În cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, în original, însotite de o
traducere autorizata a acestora în limba româna.

- Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta nu se solicita a fi îndeplinite de catre eventualii subcontractanti
si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori.
- În cazul depunerii unei oferte în asociere, cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta vor fi demonstrate de
fiecare asociat.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-08-2013 09:11 Pagina 3/7


Fisa de date
¦ Persoane juridice/fizice române
Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului / altele echivalente, în original, copii legalizate sau copii lizibile cu mentiunea
“conform cu originalul”, care atesta faptul ca domeniul de activitate autorizat al ofertantului corespunde obiectului procedurii. Obiectul
contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Informatiile cuprinse in certif.const. trtebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
În situatia în care Certificatul constatator ORC se va prezenta în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, autoritatea contractanta
solicita doar ofertantului clasat pe primul loc, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea în
original sau în copie legalizata pentru conformitate.

¦ Persoane juridice/fizice straine


Documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile
din tara în care ofertantul este stabilit.

În cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decât cea româna, documentele mentionate vor fi transmise în limba
de origine, însotite de o traducere a acestora în limba româna, efectuata de un traducator autorizat.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri globala Completare formular 06 Informatii generale- completat in
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, respectiv 2012, 2011, 2010 original. Alte documente edificatoare pentru dovada cifrei de
sa fie cel putin egala cu: 2 400 000 lei. afaceri
Valorile vor fi exprimate in lei si euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de
BNR pentru
anul respectiv: pentru 2012 - 4,4560 lei, pentru 2011 - 4,2379 lei, pentru
2010 / 4,2099 lei. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor
monede decat euro sau lei vor utilize ratele de schimb medii anuale stabilite
de BNR.
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, Declaratie privind subcontractarea – Formular 11, completat în
eventual, intentia sa o subcontracteze original
Fiecare subcontractant are obligatia de a prezenta Formularul privind Lista cu subcontractantii si specializarea acestora – Formular 12,
neîncadrarea în situatiile prevazute la art.69¹ din OUG 34/2006. completat în original
Declaratie privind subcontractarea – Formular 11, completat în original
Lista cu subcontractantii si specializarea acestora – Formular 12, completat
în original
Informatii privind asocierea Acordul de asociere - Formular 10, completat în original
Fiecare semnatar al acordului de asociere are obligatia de a prezenta si
urmatoarele documente:
Formularul privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.69¹ din
OUG 34/2006.
Acordul de asociere - Formular 10, completat în original
În cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare, autoritatea
contractanta solicita ca asocierea sa fie legalizata înainte de semnarea
contractului, cu obligativitatea ca în respectivul act sa fie desemnat liderul
de asociere si sa fie stabilita în mod clar modalitatea de facturare si plata a
serviciilor catre membrii asocierii/experti.
Informatii privind dotarile specifice Formularul 9 in original
Ofertantul poate propune o metodologie de lucru care implica tipurile de
echipamente considerate necesare în îndeplinirea contractului Lista de
echipamente propusa de ofertant trebuie prezentata astfel încât sa fie
corelata cu propriu program de lucru propus. Se va declara daca
echipamentele /utilajele sunt in proprietate sau închiriate , caz în care se vor
prezenta contractele de închiriere, folosite de un subcontractor si orice alta
forma de dispozitie asupra utilajelor Lista utilajelor prezentate de catre
ofertant devine parte a contractului.
Informatii privind dotarile specifice –Formularul 9 in original
Pentru fiecare utilaj /echipament declarat se vor prezenta
documente care sa ateste ca acestea sunt in stare de functionare.
Ofertantul va asigura personal autorizat /calificat în vederea îndeplinirii - Pt RTE/RTQ se va prezenta legitimatia vizata la zi .
contractului de executie lucrari care face obiectul procedurii de achizitie -Angajamentul de participare al persoanelor desemnate pentru
publica. îndeplinirea sarcinilor în cadrul contractului, daca ofertantul nu
Ofertantul va avea la dispozitie o echipa dimensionata astfel încât sa are angajate astfel de persoana/persoane;
asigure îndeplinirea obiectului prezentului contract. -Declaratie a ofertantului/ofertantilor asociati privind
Ofertantul va asigura cu personal specializat atestat: disponibilitatea personalului desemnat pentru îndeplinirea
- 1 Responsabil tehnic cu executia RTE . activitatilor pe perioada de implicare a acestuia in realizarea
- 1 Responsabil cu intocmirea si urmarirea calitatii; contractului.
- 1 sef de punct de lucru cu experienta profesionala specifica de minim 3 ani
in domeniul constructilor de cladiri multifunctionale/industriale,
- Personal calificat in realizarea lucrarilor.
Prezentarea unei liste cu personalul propus pentru executia lucrarii , cu
indicarea numelui si prenumelui expertului, pozitia ocupata, domeniul de
implicare în contract .
Forma de prezentare – in original;
-Pt RTE/RTQ se va prezenta legitimatia vizata la zi . Valabilitatea doc.se va
raporta la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
-Angajamentul de participare al persoanelor desemnate pentru îndeplinirea
sarcinilor în cadrul contractului, daca ofertantul nu are angajate astfel de
persoana/persoane;
-Declaratie a ofertantului/ofertantilor asociati privind disponibilitatea
personalului desemnat pentru îndeplinirea activitatilor pe perioada de
implicare a acestuia in realizarea contractului.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-08-2013 09:11 Pagina 4/7


Fisa de date
Informatii privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor Formular 8 – în original
de conducere
Formular 8 – în original
Ofertantul sa faca dovada ca a executat lurari similare la nivelul a cel putin Prezentarea de certificate/documente conform art.188 al.3 lit.a,
unui contract de constructii civile sau industriale in valoare de minim OUG 34/2006;
1200000 lei (fara TVA), in ultimii 5 ani anteriori termenului limita de primire a Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual
ofertelor. Se vor avea in vedere preved art. 12 Ordinul 509/2011. Lista a leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
lucrarilor executate in ultimii 5 ani insotita de certificari de buna executie; Lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani insotita de certificari de
Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta buna executie;
comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Lista a principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani, insotita de certificari de Formular 7 – în original
buna executie pentru cele mai importante lucrari
Nota: In situatia in care contractile au fost semnate inainte de perioada de 5
ani, autoritatea contractanta va lua in considerare lucrarile executate si duse
la bun sfarsitin perioada solicitata si va avea in vedere doar lucrarile
executate in aceasta perioada.
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Masuri de protectia mediului pe care operatorul economic le poate aplica în certificatul ISO 14001 sau echivalent
îndeplinirea contractului de lucrari –Certificari privind implementarea
sistemului de protectie a mediului
Certificari privind implementarea certificatul ISO 9001 sau echivalent
sistemului de asigurare a calitatii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-08-2013 09:11 Pagina 5/7


Fisa de date
IV.4) PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Se va prezenta o parte scrisa întocmita în asa fel încât sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei dintre Propunerea tehnica
prezentata si specificatiile tehnice cuprinse în caietul de sarcini si in documentatia tehnica. Ofertantul trebuie sa prezinte resursele materiale
si umane
suficiente precum si de expertiza necesara pt executia lucrarii oferite cu respectarea tuturor prevederilor legale nationale in vigoare.
Ofertantii vor elabora un flux tehnologic in care vor detalia personalul implicat la realizarea lucrarii , utilajele/echipamentele implicate , pe
faze de executie. Se va prezenta graficul Gantt .
Orice modificare adusa listelor de cantitati prezentate conform documentatiei tehnice duce la neconformitatea ofertei . Propunerea tehnica a
ofertantului trebuie sa includa informatii suficiente pentru a permite evaluarea ofertei conform cerintelor prezentate , orice neconcordanta
majora fata de cerintele caietului de sarcini si obiectivele contractului, oferta va fi declarata neconforma .
Ofertantul va specifica in cadrul propunerii tehnicedurata de executie a lucrarii si termenul de garantie a acesteia in conformitate cu
prevederile legale;
Ofertantul va completa o declaratie pe proprie raspundere prin care confirma ca si-a însusit proiectul tehnic si listele de cantitati . Ofertantii
vor specifica în cuprinsul propunerii tehnice informatiile pe care le considera confidentiale si care nu pot fi dezvaluite tertilor mentionând
motivele pentru care aceste informatii trebuie sa fie confidentiale.
Operatorii economici vor indica în cadrul ofertei tehnice faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de
munca si protectia muncii.
Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si care se refera la conditiile de munca si protectia muncii,
securitatii si sanatatii în munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul:
http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara va fi prezentata conform formularului de oferta (Formular nr. 13), care va prezenta în mod clar pretul total al
contractului în lei fara TVA cu doua zecimale. Daca pretul total ofertat nu rezulta clar din formularul de oferta, oferta va fi respinsa ca
neconforma.
Lipsa formularului de oferta = lipsa oferta, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract.
Elaborarea propunerii financiare în alta forma decât cea stabilita mai sus, va avea ca efect respingerea ofertei ca neconforma.
Se va completa un grafic fizic si valoric adaptat la termenul de executie solicitat.
Pretul ofertei va trebui sa acopere totalitatea lucrarilor descrise in caietul de sarcini .
Se va prezenta: centralizator de preturi care sa cuprinda toate elementele care intra în formarea pretului final, precum si listele de cantitati
cu preturile unitare pe obiecte(prin completarea formularelor devizelor ). In formarea valorii lucrarilor ofertate se vor cuprinde toate
cheltuielile directe, cheltuielile legate de transport, aprovizionare, taxele si impozitele considerate ca obligatii legale ale subcontractantiilor,
cheltuielile indirecte si profitul.
Preturile unitare, utilizate la intocmirea ofertei, vor rezulta din analizele de pret, intocmite de ofertant pe baza propriilor sale consumuri de
resurse (materiale, tehnologii agremente sau atestate, manopera, utilaje si transport), precum si pe baza preturilor si a tarifelor acestor
resurse, de la furnizori, valabile la data intocmirii ofertei.
Se vor prezenta in copie sustineri de cantitati si de preturi de la furnizori pentru principalele materiale folosite, insotite de certificate de
conformitate sau agremente tehnice, dupa caz.
Fiecare operator economic va cuprinde ca element constitutiv si distinct al propunerii financiare(in anexa la formularul de oferta
financiara), valoarea rezultata in urma procentului de diverse si neprevazute la valoarea propunerii financiare constituite/depuse(fara diverse
si neprevazute).

Atentie! Ofertantul este obligat ca prin oferta tehnica si financiara depusa sa prezinte toate eventualele obiectiuni aferente clauzelor
contractuale (daca este cazul) prezentate în documentatia de atribuire.
Sub rezerva respingerii ofertei prezentate, ofertantul nu poate prezenta obiectiuni de fond vadit dezavantajoase pentru autoritatea
contractanta asupra acestor clauze sau conditii contractuale. Se va prezenta un exemplar de contract, semnat si stampilat de catre
antreprenor si oricare tert sustinator, daca este cazul, ceea ce confirma acceptarea clauzelor contractual.
Autoritatea contractanta asigura garantarea protejarii acelor informatii pe care ofertantii le precizeaza ca fiind confidentiale, în masura în
care, în mod obiectiv, dezvaluirea acelor informatii sunt în masura sa prejudicieze interesele legitime ale acestora, în special în ceea ce
priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
1. Oferta se va depune la sediul Penitenciarului Timisoara, Str. Popa Sapca, nr. 7, Timisoara.
2. Modul de prezentare a plicurilor continând oferta:
•Cate un plic continand cele 3 plicuri cu documentele în original/copie;
•se sigileaza originalul/copia ofertei în plic, marcând corespunzator plicul cu "ORIGINAL/COPIE" si cu denumirea si adresa ofertantului;
•propunerea tehnica, cea financiara si documentele de calificare se introduc în plicuri distincte marcate corespunzator;
•plicurile marcate "ORIGINAL/COPIE" se introduc într-un plic exterior netransparent, închis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii
contractante si cu inscriptia “OFERTA LUCRARI REPARATII CAPITALE FERMA OI”
•Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, Penitenciarul Timisoara nu îsi asuma nici o responsabilitate pentru
ratacirea ofertei.
•Toate plicurile sunt netransparente, inchise si marcate corespunzator. Plicul/coletul continând oferta se primeste numai daca este intact,
sigilat si netransparent.
3. Oferta se depune intr-un exemplar original si unul in copie.

Pe lânga documentele de calificare, cele cuprinse în propunerea tehnica si financiara solicitate se vor prezenta, în mod separat si înafara
plicului continând oferta depusa, si urmatoarele documente:
a) Scrisoarea de înaintare - Formular 14;
b) Împuternicirea scrisa din partea ofertantului, pentru persoana desemnata sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor;
c) Dovada privind constituirea garantiei de participare

Observatie:
Scrisoarea de înaintare nu va fi introdusa în plicurile cu celelalte documente ale ofertei, dar se depune o data cu oferta la sediul
Penitenciarului Timisoara, unde va primi numar de înregistrare. Numarul de înregistrare al Scrisorii de înaintare confirma data si ora
depunerii ofertei.
Împuternicirea scrisa din partea ofertantului, pentru persoana desemnata sa participe la sedinta de deschidere o va avea asupra sa
participantul din partea ofertantului.

Atentie! Ofertantii au obligatia de a semna si stampila fiecare pagina a ofertei tehnice si financiare!

Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul, conform legii, de a solicita orice alte clarificari cu privire la oferta depusa astfel încât adjudecarea
ofertei/ofertelor câstigatoare sa se faca pe baza tuturor justificarilor prezentate de ofertant.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-08-2013 09:11 Pagina 6/7


Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane- „Program interregional
integrat de calificare / recalificare profesionala a persoanelor private de libertate”
Tipul de finantare: Program / Proiect

Program / Proiect: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU

VI.3) ALTE INFORMATII


În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, în
vederea departajarii ofertelor.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Penitenciarul Timisoara- Serviciul juridic

Adresa postala: Str. Popa Sapca, nr. 7, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300057, Romania, Tel. +40 256201056, Email: liliana.teodorovici@anp.gov.ro,
Fax: +40 256293349, Adresa internet (URL): www.penitenciarultimisoara.ro

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-08-2013 09:11 Pagina 7/7