Sunteți pe pagina 1din 19

VOLUMUL 0

SECTIUNEA 2 – Instructiuni catre Ofertanti


Cuprins

1 Informatii generale
1.1 Clarificari si modificarea documentatiei
1.2 Cai de atac
1.3 Limitari in depunerea ofertelor
1.4 Legislatia aplicabila
2 Criterii de calificare si selectie
2.1 Situatia personala a Ofertantului
2.2 Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (de inregistrare)
2.3 Situatia economico-financiara
2.4 Capacitatea tehnica si profesionala
2.5 Sub-contractori
2.6 Standarde de asigurarea a calitatii
2.7 Standarde de protectie a mediului
2.8 Informatii asupra conditiilor de securitate si sanatate ocupationala
2.9 Asocierea
3 Prezentarea ofertei
3.1 Limba de redactare a ofertei
3.2 Perioada de valabilitate a ofertei
3.3 Garantia de participare
3.4 Continutul ofertei
3.5 Pregatirea propunerii tehnice
3.6 Pregatirea propunerii financiare
3.7 Depunerea ofertelor
3.8 Posibilitatea de a retrage sau modifica oferta inainte de data limita de
depunere
3.9 Deschiderea ofertelor
3.10 Analiza si evaluarea ofertelor
3.11 Reguli de evitare a conflictului de interese
3.12 Principii etice
4 Criterii de atribuire
4.1 Criterii
4.2 Procedura
4.3 Atribuirea contractului
4.4 Ajustarea pretului contractului
4.5 Notificarea atribuirii
5 Incheierea procedurii de atribuire
6 Dreptul Autoritatii Contractante de a accepta sau respinge orice
oferta
7 Semnarea contractului si garantia de buna executie
7.1 Semnarea contractului
7.2 Garantia de buna executie
8 Inceperea contractului
8.1 Ordinul de incepere a contractului
1 Informatii generale
1.1 Clarificari si modificarea documentatiei
1.1.1 Ofertantii pot transmite catre Autoritatea Contractanta solicitari de clarificari si/sau alte informatii in
scris.
1.1.2 Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: cu 9 zile calendaristice inainte de termenul limita
de depunere a ofertelor. Solicitarile vor fi transmise la adresa Autoritatii Contractante indicata in
sectiunea I.1.

1.1.3 Autoritatea Contractanta va raspunde, in mod clar, complet si fara ambiguitati, cat mai repede
posibil, la orice clarificare solicitata, de regula in maxim 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel
de solicitari din partea operatorului economic.

In cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, punand
astfel Autoritatea Contractanta in imposibilitatea de a respecta termenul prevazut mai sus, aceasta
din urma va raspunde la solicitarea de clarificare in masura in care perioada necesara pentru
elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia de catre operatorii economici
inainte de data limita de depunere a ofertelor.

1.1.4 Data limita pentru transmiterea/publicarea raspunsului la clarificari este cu 6 zile inainte de
termenul limita de depunere a ofertelor.
1.1.5 Intrebarile Ofertantilor si raspunsurile achizitorului vor fi postate in SEAP (fara a se mentiona
numele operatorului economic care a solicitat clarificarea).

1.1.6 Eventualele clarificari sau modificari survenite in documentatia de atribuire vor fi atasate anuntului
de participare in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro,
asigurandu-se accesul direct si nerestrictionat tuturor potentialilor Ofertanti.

1.1.7 Operatorilor economici interesati sa participe la procedura de atribuire li se recomanda sa


urmareasca site-ul www.e-licitatie.ro.

1.1.8 Autoritatea Contractanta poate extinde data limita de depunere a ofertei. In astfel de cazuri, toate
drepturile si obligatiile Autoritatii Contractante si ale Ofertantilor referitor la data initiala specificata
in anuntul de participare vor fi modificate pentru noua data.

1.2 Cai de atac


1.2.1 Ofertantul care se considera vatamat intr-un drept sau intr-un interes legitim printr-un act al
Autoritatii Contractante, prin incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice, poate
solicita anularea actului, obligarea Autoritatii Contractante de a emite un act, recunoasterea
dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdictionala, in conditiile
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
337/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare.

1.2.2 In vederea solutionarii contestatiilor pe cale administrativ-jurisdictionala, partea care se considera


vatamata are dreptul sa se adreseze, dupa notificarea Autoritatii Contractante, Consiliului National
de Solutionare a Contestatiilor, cu respectarea prevederilor art. 256^² si 270-271.

1.2.3 Contestarea rezultatului procedurii de atribuire a contractului se poate transmite in 10 zile,


incepand cu ziua urmatoare transmiterii rezultatelor procedurii de atribuire.

1.2.4 Autoritatea Contractanta va acorda tot sprijinul pentru a facilita solutionarea contestatiei.
1.3 Limitari in depunerea ofertelor
1.3.1 Un operator economic/asociatie de operatori economici nu are dreptul sa depuna mai multe oferte
in cadrul aceleiasi proceduri.

1.3.2 Un operator economic nu are dreptul de a participa la procedura de atribuire a unui lot atat in
calitate de ofertant cat si in calitate de ofertant asociat sau in calitate de subcontractant sau tert
sustinator al altui ofertant.

1.3.3 Orice oferta pentru care se constata nerespectarea prevederilor de mai sus urmeaza sa fie
respinsa.

1.4 Legislatia aplicabila


1.4.1 Procedura de atribuire a contractului se deruleaza in conformitate cu legislatia romaneasca.

1.4.2 Prin depunerea unei oferte, Ofertantul este obligat sa cunoasca toata legislatia, regulamentele si
normele care guverneaza sau afecteaza activitatile procedurii si ale contractului rezultat.

1.4.3 Legislatia principala aplicata este urmatoarea:


 Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 34/19.04.2006 (cu modificarile si completarile
ulterioare) privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

 Hotararea nr. 925/2006 (cu modificarile si completarile ulterioare) pentru aprobarea normelor
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice, si a contractelor de concesiune de servicii;

 Ordin Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice


Nr.314/20.10.2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta
independenta.

 Ordin Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice


Nr.302/14.06.2011 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al sedintei de
deschidere a ofertelor si Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor
de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii.

 Ordinul Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice


(ANRMAP) Nr.509/14.09.2011 privind formularea cerintelor de calificare si selectie.

 Hotararea de Guvern Nr.1045/19.10.2011 privind modificarea art.90 alin.(3) din Hotararea


Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG Nr.34/2006.

2 Criterii de calificare si selectie


2.1 Situatia personala a Ofertantului
2.1.1 Ofertantul trebuie sa demonstreze ca intelege conditiile de participare, precum si calitatea de
participant la procedura, prin prezentarea Formularului nr. 1 “Declaratie privind calitatea de
participant la procedura”completat si semnat. Formularul trebuie completat in original de catre
Ofertant, fiecare membru al asocierii si de catre sub-contractori.
2.1.2 Ofertantului i se cere sa declare ca nu se incadreaza in niciuna din situatiile prevazute de art.180 al
OUG nr.34/2006, prin prezentarea Formularului nr. 2 completat si semnat. Formularul trebuie
completat in original de catre Ofertant, fiecare membru al asocierii si sustinatori ai Ofertantului.

2.1.3 Ofertantului i se cere sa declare ca nu se incadreaza in niciuna din situatiile prevazute de art.181 al
OUG nr.34/2006, prin prezentarea Formularului nr.3 completat si semnat. Formularul trebuie
completat in original de catre Ofertant si fiecare membru al asocierii .

2.1.4 La formularul de la pct.2.1.3 se vor adauga in original sau copie legalizata, urmatoarele
documente:

- Certificat de atestare fiscala (sau echivalent) eliberat de organul de administrare


fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic,
care sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente fata de bugetul de stat,în luna anterioara celei în
care se depun ofertele.

- Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si
CAS), care sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente fata de bugetul de stat,în luna anterioara
celei în care se depun ofertele.

- Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, care sa ateste indeplinirea


obligatiilor scadente fata de bugetul local ,în luna anterioara celei în care se depun ofertele.

2.1.5 Ofertantul poate uza de prevederile art. 11 din HG 925/2006, prin depunerea unei declaratii pe
propria raspundere ca indeplineste criteriile de calificare, in conformitate cu Formularul nr. 4.
Formularul trebuie completat in original de catre Ofertant si fiecare membru al asocierii.

2.1.6 Ofertantul/liderul asocierii trebuie sa prezinte in original o imputernicire pentru persoana


desemnata sa semneze in numele asocierii documentele ofertei.

2.1.7 In cazul in care oferta este depusa de o asociere, documentele privind situatia personala se vor
prezenta de fiecare asociat in parte.

2.2 Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (de


inregistrare)
2.2.1 Ofertantul unic /membrii asocierii trebuie sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica
sau juridica si, daca este cazul, atestarea ori apartenenta din punct de vedere profesional, in
conformitate cu prevederile din tara in care Ofertantul este stabilit, sa dovedeasca ca are in
obiectul de activitate, activitatile prevazute in prezentul contract.

a) persoana juridica romana, va prezenta:


 Certificat Constatator eliberat de Ministerul Justitiei – Oficiul Registrului
Comertului sau echivalentul, eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data
deschiderii ofertelor din care sa rezulte (i) denumirea completa a operatorului
economic, (ii) durata de functionare, (iii) sediul social, (iv) structura actionariatului,
(v) persoane imputernicite/administratori, (vi) domenii de activitate, (vii) sedii
secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati, (viii) domeniul principal de
activitate, (ix) domenii de activitate secundare si ca (x) nu sunt inscrise mentiuni cu
privire la aplicarea Legii nr. 85 / 2006 privind procedura insolventei si nu sunt
inscrise mentiuni cu privire la suspendarea temporara a activitatii, firma este
operanta in perioada de depunere a candidaturii/ofertei si/sau de executare a
contractului, in original sau copie legalizata.
b) persoana juridica straina trebuie sa dovedeasca forma de inregistrare ca
persoana fizica sau juridica si, daca este cazul, atestarea ori apartenenta din punct
de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care Ofertantul este
stabilit, sa dovedeasca ca are in obiectul de activitate, activitatile prevazute in
prezentul contract.
Vor fi prezentate documentele care atesta urmatoarele, in conformitate cu
prevederile legale din tara in care Ofertantul este rezident: (i) denumirea completa a
operatorului economic, (ii) durata de functionare, (iii) sediul social, (iv) structura
actionariatului, (v) persoane imputernicite/administratori, (vi) domenii de activitate,
(vii) sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati, (viii) domeniul
principal de activitate, (ix) domenii de activitate secundare si ca (x) nu sunt inscrise
mentiuni privind procedura insolventei si nu sunt inscrise mentiuni cu privire la
suspendarea temporara a activitatii, este operanta in perioada de depunere a
candidaturii/ofertei si/sau de executare a contractului.

Documentele trebuie sa fie emise cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii
ofertelor.

Documentele trebuie sa fie prezentate in original sau copii legalizate, insotite de


traducerea autorizata.

2.2.2 Orice document prezentat in alta limba decat romana, va fi insotit de traducerea autorizata.

2.2.3 In cazul in care oferta este depusa de o asociere, documentele privind capacitatea de exercitare a
activitatii profesionale (inregistrare) se vor prezenta de fiecare asociat in parte.

2.3 Situatia economico-financiara


2.3.1 Pentru a demonstra capacitatea economico-financiara a Ofertantului, trebuie prezentate
urmatoarele documente:
(a) O scrisoare de bonitate bancara, in original, emisa de autoritatile competente.
(b) Ofertantul trebuie sa demonstreze ca lichiditatea generala pe ultimii 3 ani si ultimul bilant
inregistrat la organul fiscal competent, calculata ca raport intre active curente si obligatii
curente sa fie cel putin 100%.
(c) Bilanturile contabile sau situatiile financiare pentru ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010), prin
prezentarea in copie a documentelor auditate si inregistrate la autoritatile fiscale abilitate.
Pentru statele in care bilanturile contabile sau situatiile financiare sunt depuse la termene
diferite de cele aplicate in Romania, cel mai recent an fiscal va fi considerat anul in care au
fost depuse si inregistrate ultimele situatii financiare.
(d) Cifra de afaceri pentru fiecare lot in parte, pe ultimii 3 ani financiari va fi de minim suma
prezentata in sectiunea 1, III.2.2. Cursul de schimb valutar este cursul mediu publicat de
Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv (site: www.bnr.ro).
(e) Entitatile juridice straine vor anexa bilanturile contabile sau situatiile financiare, in copie
purtand mentiunea “conform cu originalul” semnata si stampilata de catre reprezentantul
autorizat, sau alte documente relevante emise de autoritati competente, care pot certifica
indeplinirea cerintei obligatorii referitoare la cifra de afaceri, insotite de traducere autorizata
in limba romana.
(f) Capacitatea economico-financiara a operatorului economic poate fi sustinuta de o terta
parte, indiferent de natura relatiilor juridice dintre acestia.
Ofertantul a carui situatie economico-financiara primeste sustinere, trebuie sa dovedeasca
acest fapt prin prezentarea Formularului Nr.5, care este un angajament ferm, in original
semnat de catre persoana care garanteaza sustinerea.
Se solicita sustinatorului o copie certificata „conform cu originalul” a certificatului de
inregistrare.
(g) Documentele privind situatia economico-financiara se vor prezenta de fiecare asociat in
parte, in cazul unei asocieri.
(h) In cazul in care oferta este depusa de o asociere, situatia economico-financiara referitoare la
cifra de afaceri va fi demonstrata prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor
asocierii.

2.3.2 Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita Ofertantilor orice alte informatii asupra
situatiei lor financiare, daca acestea sunt considerate necesare de catre Comisia de Evaluare.

2.4 Capacitatea tehnica si profesionala


2.4.1 Ofertantul trebuie sa demonstreze experienta profesionala, necesara pentru realizarea contractului,
dupa cum este solicitat in sectiunea 1, capitolul III.2.3
(a) Ofertantul va prezenta o declaratie care include o lista a serviciilor de proiectare importante
prestate in ultimii 3 ani, demonstrand ca indeplineste cerintele, prin completarea
Formularului Nr. 3.3.2.
(b) Ofertantul va prezenta o declaratie care include o lista a lucrarilor importante din ultimii 5 ani,
sau a contractelor de proiectare si executie realizate in ultimii 3 ani, demonstrand ca
indeplineste cerintele, prin completarea Formularului Nr. 3.3.1.
(c) Declaratiile trebuie sa indice: Autoritatea Contractanta/Beneficiarul, fie autoritati publice, fie
clienti privati, valoarea, perioada si locul de realizare a serviciilor si lucrarilor, daca lucrarile si
serviciile au fost realizate cu succes si in conformitate cu standardele profesionale
corespunzatoare.
(d) Pentru contracte prezentate ca experienta similara la care se face referinta in oferta, se va
completa separat Formularul 3.3.A.
(e) In cazul in care Ofertantul a fost partener asociat sau subcontractor, valoarea serviciilor
prestate si a lucrarilor realizate trebuie sa indeplineasca cerintele stabilite in sectiunea 1
pentru partea pe care a indeplinit-o din contract.

2.4.2 Ofertantul trebuie sa dispuna de resurse umane corespunzatoare pentru realizarea contractului,
inclusiv pentru rolurile specifice detaliate in Sectiunea 1, capitolul III.2.3: personalul propus pentru
aceste roluri va avea experienta intr-un rol similar pentru perioada stabilita si are experienta in cel
putin un contract de lucrari in mediul marin costier privind combaterea fenomenului de eroziune
marina, care sa includa cel putin innisipari artificiale si diguri, conform cerintelor detaliate in
Sectiunea 1. Daca nu este stabilit altfel in Sectiunea 1, o persoana poate fi nominalizata pentru
mai mult de unu din rolurile mentionate.

2.4.3 Pentru a demonstra indeplinirea cerintelor de mai sus, Ofertantul va prezenta pentru fiecare
resursa umana la care se face referinta mai sus, Curriculum Vitae, in formatul standard prezentat
in Formularul nr.6, semnat, in original, de persoana desemnata ca resursa umana de ofertant
pentru pozitia propusa, insotite de documente suport (copii certificate, diplome, recomandari
primite de la angajatori si/sau beneficiari) relevante pentru proiect.

2.4.4 Curriculum Vitae si oricare alte documente suport pot fi scrise in alta limba, dar vor fi insotite de
traducerea autorizata in limba romana.

2.4.5 Capacitatea tehnica si profesionala a unui Ofertant poate fi sustinuta de o terta parte, indiferent de
natura relatiilor juridice dintre acestia.

2.4.6 Ofertantul a carui capacitate tehnica si profesionala primeste sustinere, trebuie sa dovedeasca
acest fapt prin prezentarea Formularului Nr.7, care este un angajament ferm, in original, semnat
de catre persoana care garanteaza sustinerea si, dupa caz Formularele nr. 8 si nr.9 (Declaratie
tert sustinator tehnic si profesional), prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia
Ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate, ori de cate ori este nevoie pe perioada de
derulare a contractului. Declaratia va fi insotita de o copie certificata „conform cu originalul” a
certificatului de inregistrare.

2.5 Sub-contractori
2.5.1 In cazul in care Ofertantul intentioneaza sa sub-contracteze anumite parti ale contractului, acesta
va prezenta acest fapt in Formularul Nr. 3.3.3. „Declaratie privind partea/partile din contract care
sunt indeplinite de sub-contractanti si specializarea acestora”.

2.5.2 Pentru toti sub-contractorii trebuie furnizate detalii despre numele si specializarea acestora si o
copie certificata „conform cu originalul” a atestarii, autorizatiei, certificatului, daca este cazul.
Aceasta este obligatorie pentru lucrarile/serviciile realizate integral de catre sub-contractor.

2.6 Standarde de asigurarea a calitatii


2.6.1 Ofertantul trebuie sa detina un certificat ISO 9001 sau echivalent (sistem de management al
calitatii certificat).

2.6.2 Ofertantul va prezenta o copie a certificatului ISO 9001 sau echivalent, care trebuie sa fie valabil la
data deschiderii ofertei.

2.6.3 In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii trebuie sa detina certificatul sau echivalentul
acestuia.

2.7 Standarde de protectie a mediului


2.7.1 Ofertantul trebuie sa detina un certificat ISO 14001 sau un certificat echivalent (sistem de
management mediu certificat).

2.7.2 Ofertantul va prezenta o copie a certificatului ISO 14001 sau echivalent, care trebuie sa fie valabil
la data deschiderii ofertei.

2.7.3 In cazul unei asocieri, fiecare dintre membrii asocierii trebuie sa detina certificatul sau echivalentul.

2.8 Informatii asupra conditiilor de securitate si sanatate


ocupationala
2.8.1 Ofertantul va prezenta o declaratie referitoare la faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de
obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii si protectia mediului care sunt la
nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului, conform Legii
nr.319/2006, HG nr.109/2006, OG Nr.195/2005.

2.8.2 Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la
conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca si legislatiei de mediu, se
pot obtine de pe site-ul: www.inspectmun.ro, www.mmediu.ro

2.9 Asocierea
2.9.1 Asociatiile/Consortiile sau Ofertantii trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ toate cerintele
criteriilor specifice economice si financiare din paragraful 2.3.1 d) si toate cerintele tehnice si
profesionale din paragraful 2.4.

2.9.2 Ofertele depuse de companii partenere a doua sau mai multe firme care formeaza o asociere vor
trebui sa indeplineasca in plus urmatoarele cerinte:
(a) Oferta va contine toate informatiile cerute pentru fiecare partener al asocierii, precum si
informatii succinte referitoare la partile din contract ce vor fi realizate de fiecare partener.
(b) Oferta va fi semnata astfel incat sa oblige legal toti partenerii.
(c) Unul dintre parteneri trebuie sa fie numit partener lider, responsabil de contract si aceasta
numire trebuie confirmata prin depunerea unei imputerniciri semnata de reprezentantii legali
autorizati sa semneze din partea fiecarui partener.
(d) Oferta va include un acord conform Formularului 3.3.4, care stabileste ca, in cazul in care
contractul este atribuit asocierii, toti partenerii vor fi responsabili legal solidar si individual de
executarea contractului, ca partenerul lider va fi autorizat sa oblige si sa primeasca
instructiuni pentru si in numele fiecaruia si tuturor partenerilor si ca executarea contractului,
inclusiv platile, va fi responsabilitatea partenerului lider.
(e) Acordul va cere de asemenea ca toti partenerii din asociere/consortiu vor fi obligati sa
ramana in asociere/consortiu pentru intreaga perioada de realizare a contractului.

3 Prezentarea ofertei
3.1 Limba de redactare a ofertei
3.1.1 Limba de redactare a ofertei este limba romana.

3.1.2 Documentatia tehnica si documentele emise de institutii/organisme oficiale din tara in care
ofertantul strain are rezidenta pot fi in alta limba, in conditia in care sunt insotite de a traducere
autorizata.

3.1.3 Pentru scopul de interpretare a ofertei si oricarui contract rezultat, limba romana va prevala.

3.2 Perioada de valabilitate a ofertei


3.2.1 Perioada de valabilitate a ofertei este de 190 zile de la data limita de depunere a ofertei.

3.2.2 In situatii exceptionale, Autoritatea Contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a
ofertei. O astfel de solicitare si raspunsul Ofertantului se vor transmite in scris. Un Ofertant poate
refuza prelungirea valabilitatii ofertei, in acest caz considerandu-se ca si-a retras oferta, fara ca
acest fapt sa atraga dupa sine pierderea garantiei de participare. Daca Ofertantul decide sa
urmeze aceasta cerere, acesta nu va modifica oferta, dar va fi obligat sa extinda corespunzator si
termenul de valabilitate al garantiei de participare in conformitate cu perioada revizuita de
valabilitatea a ofertei.

3.3 Garantia de participare


3.3.1 Ofertantul trebuie sa prezinte o garantie de participare la licitatie in suma stabilita in Sectiunea 1
Capitolul III.1.1.
Garantia de participare poate fi constituita prin transfer bancar in contul Autoritatii Contractante
RO98TREZ2315005XXX006429 deschis la Trezoreria Constanta sau printr-un instrument de
garantare emis in conditiile legii de o banca, o societate de asigurari sau orice alt instrument de
garantare pentru procedura de achizitie care sa acopere proiectarea si executia investitiei subiect
al achizitiei.
Garantia trebuie sa fie valabila pentru o perioada egala cu perioada de valabilitate a ofertei si
trebuie sa fie emisa in favoarea Autoritatii Contractante pentru suma solicitata. Documentul se va
prezenta in original si va contine in mod obligatoriu urmatoarele informatii: cuantumul garantiei si
perioada de valabilitate solicitata, garantia este irevocabila si daca plata garantiei se va efectua
conditionat sau neconditionat. Formularul nr.10 poate fi folosit ca model de scrisoare de garantie
bancara.
3.3.2 In situatii exceptionale, inainte ca perioada de valabilitate sa expire, Autoritatea Contractanta poate
solicita Ofertantilor sa extinda perioada de valabilitate a garantiei.

3.3.3 Orice oferta neinsotita de o garantie de participare admisibila sau sustinuta de un transfer bancar
confirmat, va fi respinsa de catre Autoritatea Contractanta.

3.3.4 Garantiile de participare ale Ofertantilor necastigatori vor fi returnate cat mai curand posibil dupa
semnarea contractului de achizitie cu Ofertantul castigator, dar nu mai tarziu de 3 de zile lucratoare
de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei.

3.3.5 Garantia de participare a Ofertantului castigator trebuie sa ramana valabila pana la data notificarii
atribuirii. Aceasta va fi eliberata cand Ofertantul a semnat Contractul si a prezentat garantia de
buna executie solicitata.

3.4 Continutul ofertei


3.4.1 Oferta contine documente de calificare si selectie, propunerea tehnica si propunerea financiara.

3.4.2 In cazul in care Ofertantul depune oferta pentru mai multe loturi, atunci acesta va prezenta oferta
financiara si tehnica pentru fiecare lot in parte, iar documentele care demonstreaza indeplinirea
criteriilor de calificare si selectie vor fi prezentate o singura data pentru toate loturile intr-un
exemplar original, o copie tiparita si o copie pe CD.

3.5 Pregatirea propunerii tehnice


3.5.1 Propunerea tehnica va furniza in cadrul sau informatiile de mai jos, informatiile de la punctele (a),
(b) si (c) vor deveni parte integranta a contractului si vor fi prezentate impreuna cu cele solicitate in
Volumul 4. Celelalte informatii vor fi prezentate impreuna cu cele din Volumul 0 Sectiunea 3.
(a) O descriere detaliata a lucrarilor propuse, inclusiv desene care pot sustine propunerile
Ofertantului:
(i) Plan de situatie generala
(ii) Planuri de situatie detaliate
(iii) Sectiuni transversale structuri
(iv) Sectiuni longitudinale structuri
(v) Sectiuni transversale ale profilului plajei aratand nivelul si nivelul de innisipare al
plajei, detalii repere de navigare, etc.
(b) Comentarii referitoare la cerintele Caietului de sarcini, detaliind modul in care va indeplini
aceste cerinte, si in mod special referitor la cerintele critice.
(c) Brosuri ale producatorilor si/sau alte detalii referitoare la producatorii de echipamente,
masini, utilaje, materiale asigurate de Ofertant.
(d) Detalii ale aranjamentelor si metodelor pe care Ofertantul isi propune sa le adopte, in detaliu
suficient pentru a demonstra caracterul adecvat al acestora pentru realizarea cerintelor
contractului, inclusiv finalizarea in cadrul perioadei de timp solicitate.
(e) O organigrama care sa prezinte detalii despre functii, calificari, experienta si responsabilitati
ale personalului cheie propus pentru managementul contractului si executarea lucrarilor, atat
dinafara cat si din santier.
(f) Un rezumat al metodologiei, cu desene, in cazul in care se aplica, prin care sa se
demonstreze metodele propuse de Ofertant pentru executia lucrarilor. Ofertantul va indica in
mod deosebit numarul, tipurile si capacitatile echipamentului utilizat si laboratorul pe care
propune sa il utilizeze pentru majoritatea activitatilor de executie a lucrarilor.
(g) Un program rezumat pentru proiectare si executie cu descrieri scurte pentru activitatile
majore, aratandu-se ordinea procedurii, desfasurarea in timp, precum si conditionarile intre
activitati, prin care Ofertantul isi propune sa realizeze lucrarile. Propunerea va detalia in mod
special lucrarile provizorii si permanente care vor fi realizate, luand in considerare conditiile
climatice care prevaleaza si cerintele de a pregati proiectarea si obtine autorizatia de
construire inainte de a executa lucrarile. Ofertantul trebuie sa aiba in vedere in program
timpul necesar obtinerii avizarii documentatiei tehnice (PT) de catre Autoritatea
Contractanta, specificat in Caietul de Sarcini. Acesta va fi in forma unui program logic
aratand ordinea in care activitatile cheie vor fi realizate.
Numai pentru sustinerea ofertei si a evaluarii sale, data de inceput a programului va fi
asumata a fi 1 a lunii calendaristice, care este de 4 luni dupa data initiala acordata pentru
depunerea ofertelor. Data de inceput a programului nu va fi schimbata in cazul in care se va
schimba data de depunere a ofertelor pe durata perioadei de licitatie. (In cazul in care data
de depunere a ofertelor este 1 al lunii, data de inceput a programului va fi 1 al lunii peste 4
luni mai tarziu).

(h) Un registru al riscurilor care sa includa o explicatie a modului in care Ofertantul propune sa
gestioneze riscurile pe intreaga durata a contractului cu referire la principiile descrise in
standarde recunoscute international (cum ar fi ISO 31000:2009_Risk Management -
Principles and Guidelines) sau in alte indrumare nationale sau internationale in domeniu.
Registrul riscurilor va include dar nu se va limita la urmatoarele componente:
- Propunerile Ofertantului privitoare la procedurile de gestionare a riscurilor pe intreaga
durata a contractului;
- Un registru completat cu toate riscurile (sursa de risc si consecinte), planul de
management al acestora si persoanele responsabilie pentru gestionarea fiecarui risc.
Riscurile se vor grupa sub urmatoarele categorii (lista nu este exhaustiva): sanatate si
securitatea muncii, calitatea din punct de vedere tehnic (inclusiv controlul calitatii,
calitatea materialelor, calitatea surselor de material, disponibilitatea datelor pentru
proiectare, modelare, conditii de fundare), aprobari si autorizatii (inclusiv, daca este
cazul, certificate de urbanism), mediu, comunicatii, program si reputatia Autoritatii
Contractante;
- O evaluare calitativa a fiecarui risc, probabilitatea remanenta dupa aplicarea planului de
masuri si stabilirea riscurilor prioritare;
- Impactul fiecarui risc asupra costurilor si un buget pentru fiecare risc (produsul dintre
bugetul riscului si probabilitatea remanenta), costul implementarii activitatilor de
management al riscurilor precum si o evaluare cantitativa a costurilor minime, cel mai
probabil si maxime pentru fiecare;
- O evaluare cantitativa a efectelor acestor riscuri asupra graficului de executie (intarzieri
estimate) si dovezi ca aceste riscuri precum si actiunile de gestionare a lor au fost
incluse in grafic;
- Dovada gestionarii riscurilor similare in cadrul unor proiecte anterioare, demonstrand
cum se va aplica experienta astfel obtinuta pentru managementul riscurilor specifice
acestui contract.

(i)O prezentare pe scurt a schemei legate de utilizarea echipamentelor importante , identificate mai
sus in cadrul programului pentru activitatile cheie.

(j)Ofertantul va prezenta in cadrul ofertei tehnice volumul si frecventa lucrarilor de reinnisipare


artificiala periodica pe durata de viata a proiectului, precum si modul de calcul a acestora, in
conformitate cu formularul 3.4.5.

3.5.2 Ofertantul trebuie sa respecte cerintele caietului de sarcini.

3.6 Pregatirea propunerii financiare


3.6.1 Propunerea financiara va contine:
(a) Formularul de oferta completat conform Volum 4
(b) Grafic de activitati: (Volum 4)
3.6.2 Pretul ofertei din formularul de oferta trebuie sa acopere in intregime obiectul contractului asa cum
este descris in documentele ofertei.

3.6.3 Ofertantul va trebui sa furnizeza o distributie a sumele totale licitate in RON in forma data in cadrul
graficului de activitati (Volum 4).

3.6.4 Ofertantii trebuie sa cuantifice toate componentele graficului de activitati, exclusiv taxe si taxe
vamale si comisoane de import.

3.6.5 Separat, Ofertantii vor trebui sa stabileasca taxele, taxele vamale si comisioanele de import
aplicabile la data depunerii ofertelor.

3.7 Depunerea ofertelor


3.7.1 Ofertantul va depune:

3.8 Formularul Nr.12 (Certificat de Participare la Licitatie cu Oferta independenta in conformitate cu


Ordinul ANRMAP Nr. 314/12.10.2010), completat in original.
o Toate formularele solicitate completate, semnate si stampilate de catre
reprezentantul imputernicit.

3.8.1 Adresa la care, data si timpul pana la care, oferta trebuie depusa sunt prezentate in anuntul de
participare.

3.8.2 Ofertele vor fi transmise prin posta cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, sau depuse
direct de catre Ofertant, acesta primind la depunere o dovada de inregistrare semnata de
Autoritatea Constractanta sau de catre imputernicitul autorizat al acesteia.

3.8.3 Numarul de exemplare al ofertelor de depus este: 1 (un) original plus 1 (o) copie pe CD si 1 (o)
copie tiparita.

3.8.4 In cazul in care se va depune oferta pentru mai multe loturi, documentele de calificare vor fi
prezentate o singura data pentru toate loturile, in 1 (un) original, 1 (o) copie pe CD si 1 (o) copie
tiparita.

3.8.5 Documentele de calificare, oferta tehnica si oferta financiara, vor fi indosariate separat. Fiecare va
avea un opis al documentelor, iar fiecare pagina va fi numerotata separat si semnata de catre
reprezentantul autorizat al Ofertantului, imputernicit sa actioneze in numele Ofertantului.

3.8.6 Documentele de calificare vor fi incluse intr-un dosar in ordinea in care sunt solicitate de aceste
instructiuni.

3.8.7 Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si toate copiile ofertei sale intr-un singur plic sau pachet, pe
care se vor inscrie urmatoarele:
(a) adresa de destinatie;
(b) referinta anuntului de participare la licitatia respectiva;
(c) cuvintele “A nu se deschide inaintea sesiunii de deschidere a ofertelor din data de
<...>, ora <..>”;
(d) Numele Ofertantului.

Pachetul exterior va avea atasata intr-un plic separat, dovada constituirii garantiei de
participare in original, asa cum a fost solicitata de catre Autoritatea Contractanta.

Nota: Garantia de participare in original, asa cum a fost solicitata de catre Autoritatea Contractanta
trebuie prezentata pana la data si ora deschiderii ofertelor.

3.8.8 Documentele de calificare, oferta tehnica si oferta financiara vor fi puse in pachete separate,
sigilate si marcate dupa cum urmeaza:
(a) Original (marcat "Original")+ CD continand o copie scanata a "Originalului"
 Plicul 1: Documente de calificare Original
 Plicul 2: Oferta tehnica Original
 Plicul 3: Oferta financiara Original
(b) Copie tiparita (marcata "Copie"):
 Plic 1: Documente de calificare Copie
 Plic 2: Oferta tehnica Copie
 Plic 3: Oferta financiara Copie

In cazul in care se va depune oferta pentru mai multe loturi, documentele de calificare vor fi
prezentate o singura data pentru toate loturile in 1 (un) original, 1 (o) copie pe CD si 1 (o) copie
tiparita, in cadrul documentatiei unuia dintre Loturi. Pentru celelalte loturi se va face doar referire la
lotul in a carui documentatie au fost incluse documentele de calificare.

3.8.9 In cazul in care pachetul exterior nu este sigilat si marcat si primit asa cum se solicita, Autoritatea
Contractanta nu isi asuma responsabilitatea pentru marcarea gresita sau deschiderea prematura a
ofertei.

3.8.10 In situatia in care exista discrepante intre "Original"si "Copie", "Originalul" va prevala.

3.8.11 Oferta in original va fi dactilografiata, tiparita sau scrisa cu cerneala neradiabila si semnata de
persoana sau persoanele imputernicite prin imputernicire. Toate paginile care contin adaugiri sau
modificari ale ofertei originale, trebuie initializate de catre persoana sau persoanele care semneaza
oferta. Toate paginile trebuie numerotate consecutiv de mana, la masina sau in oricare alt mod
acceptabil pentru Autoritatea Contractanta.

3.8.12 Oferta nu trebuie sa contina schimbari sau modificari, inafara celor facute in confomitate cu
instructiunile transmise de catre Autoritatea Contractanta. Orice corectie a unei erori din partea
Ofertantului trebuie initializata de catre persoana care semneaza oferta.

3.8.13 Oferta poate fi respinsa daca contine modificari, adaugiri sau stersaturi in documentele sale,
nementionate intr-o modificare emisa de Autoritatea Contractanta, sau daca documentele ofertei
nu sunt completate corespunzator.

3.8.14 Ofertantul va suporta toate costurile asociate cu pregatirea si depunerea ofertei. Autoritatea
Contractanta nu va fi in nici un caz responsabila sau obligata pentru astfel de costuri, oricare ar fi
rezultatele procedurii.

3.8.15 Orice oferta primita dupa data limita de depunere a ofertelor va fi respinsa.
Documentatia depusa impreuna cu garantia de participare va fi returnata ofertantilor.

3.9 Posibilitatea de a retrage sau modifica oferta inainte de data


limita de depunere
3.9.1 Un Ofertant poate modifica sau retrage oferta sa inainte de data limita de depunere a ofertelor dar
numai printr-o solicitare scrisa in acest sens. Nici o oferta nu va fi modificata dupa data deschiderii
ofertelor.

3.9.2 Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificarile trebuie sa fie depuse intr-un plic marcat la
exterior cu inscriptia “MODIFICARI”.

3.9.3 Retragerea ofertei in perioada dintre data limita de deschidere a ofertelor si data expirarii
valabilitatii ofertei va atrage pierderea garantiei ofertei.
3.9.4 Ofertantii pot modifica sau retrage ofertele lor prin notificare in scris inainte de data limita de
deschidere a ofertelor.

3.9.5 Orice notificare sau modificare trebuie pregatita, sigilata, marcata si depusa in conformitate cu
paragraful 3.7, iar plicul trebuie de asemenea sa fie marcat fie cu inscriptia „MODIFICARI” fie
„RETRAGERE A OFERTEI", dupa caz.

3.10 Deschiderea ofertelor


3.10.1 Ofertele vor fi deschise la data si ora si adresa stabilite in anuntul de participare de catre comisia
de evaluare nominalizata pentru acest scop. Comisia va intocmi un proces verbal al sedintei de
deschidere, care va fi transmis tuturor Ofertantilor.

3.10.2 La sedinta de deschidere pot participa reprezentantii Ofertantilor. Pentru participantii la sedinta de
deschidere, in numele Ofertantilor, este solicitata o imputernicire semnata de persoana autorizata
sa reprezinte Ofertantul in procedura, insotita de copie a actului de identitate.

3.10.3 La deschiderea ofertei vor fi anuntate numele Ofertantilor, pretul ofertelor, notificari scrise sau
modificari sau retrageri, prezenta garantiei de participare solicitate si orice alte informatii pe care
Autoritatea Contractanta le considera necesar sa fie anuntate.

3.10.4 Plicurile marcate cu „RETRAGERE A OFERTEI" vor fi deschise si citite primele. Ofertele pentru
care anuntul de retragere este acceptabil vor fi returnate nedeschise ofertantilor.

3.10.5 Reducerile sau modificarile de preturi ale ofertei de catre Ofertanti dupa depunere nu vor fi luate in
considerare in timpul analizei si evaluarii ofertelor.
3.9.6 La sedinta de deschidere a ofertelor, vor fi respinse ofertele care au fost depuse dupa data si ora
limita specificata in anuntul de participare si ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare
in cuantumul, forma si care nu respecta perioada de valabilitate, solicitate in documentatia de
atribuire.

3.11 Analiza si evaluarea ofertelor


3.11.1 Comisia de evaluare va analiza toate documentele care fac parte din oferta.

3.11.2 Fiecare Ofertant trebuie sa indeplineasca conditiile de calificare si toate cerintele solicitate in
documentatia de atribuire.

3.11.3 Inainte de a incepe o analiza detaliata a ofertelor, comisia de evaluare va verifica daca fiecare
oferta:
(a) a fost semnata corespunzator, si
(b) este in deplina conformitate cu cerintele acestei documentatii de atribuire.

3.11.4 O oferta admisibila este aceea care este conforma cu cerintele si specificatiile descrise in
documentatia de atribuire, fara abateri sau neconcordante fundamentale. Abateri si retineri
fundamentale sunt acelea care:
(a) pot in vreun fel influenta scopul, calitatea sau executia lucrarilor, sau
(b) restrictioneaza drepturile Autoritatii Contractante sau obligatiile Ofertantului in cadrul
contractului intr-o maniera contradictorie cu documentatia de atribuire, sau
(c) corectarea sa ar afecta incorect pozitia competitiva a altor Ofertanti care prezinta oferte
admisibile.
3.11.5 Daca un Ofertant nu raspunde cerintelor de calificare in conformitate cu documentatia de atribuire,
oferta sa va fi respinsa.
3.11.6 Comisia de evaluare va determina clarificarile necesare pentru a evalua fiecare oferta si perioada
acordata pentru depunerea raspunsului la clarificari.

3.11.7 Singura schimbare permisa a ofertei fara a rezulta excluderea sa din procedura de atribuire este
corectarea posibilelor erorilor aritmetice si a greselilor de formular.

3.11.8 Pana la anuntarea Ofertantului castigator nu vor fi dezvaluite nici un fel de informatii referitoare la
verificare, explicatii, opinii si comparatii ale ofertelor, precum si recomandari de atribuire a
contractului, Ofertantilor sau oricarei alte persoane care nu este implicata oficial in proces.

3.11.9 Orice incercare a Ofertantului de a contacta in mod direct un membru al comisiei de evaluare/
Autoritate Contractanta in timpul perioadei de evaluare va fi considerata motiv justificat pentru
descalificarea ofertei.

3.11.10 Ofertele care sunt incomplete, conditionale, neeligibile si neclare sau contin adaugiri suplimentare
nesolicitate sau alte nereguli, pot fi respinse.

3.11.11 In timpul verificarii si compararii ofertelor, comisia de evaluare poate solicita Ofertantului sa clarifice
oricare aspect al ofertei sale.

3.11.12 Astfel de solicitari si raspunsurile primite se realizeaza numai in scris, transmise prin posta sau fax.
Aceste solicitari nu pot, in nici un caz, modifica sau incerca sa schimbe pretul sau continutul ofertei,
cu exceptia situatiei in care corecteaza erorile aritmetice descoperite de catre comisia de evaluare
cand analizeaza ofertele.

3.11.13 Ofertele admisibile vor fi verificate de comisia de evaluare pentru descoperirea erorilor aritmetice.
Erorile vor fi corectate de comisia de evaluare, astfel:
(a) Cand exista o neconcordanta intre sumele in cifre si in litere, suma in litere va prevala.
(b) Cand exista o neconcordanta intre pretul unitar si suma totala rezultata prin multiplicarea
pretului unitar cu cantitatea, pretul unitar cotat va prevala; cand exista o neconcordanta intre
suma din lista de preturi si suma din formularul de oferta, suma din lista de preturi va
prevala.

3.11.14 Suma stabilita in formularul de oferta va fi modificata de comisia de evaluare in situatia unei erori,
iar Ofertantul va fi obligat sa respecte aceasta suma modificata. In cazul in care Ofertantul nu
accepta modificarea, oferta sa va fi respinsa, iar garantia de participare va fi pierduta.

3.11.15 In timpul analizei ofertei, comisia de evaluare va determina pretul final al ofertei dupa modificarea
sa pe baza celor de mai sus.

3.12 Reguli de evitare a conflictului de interese


3.12.1 Ofertantul va declara ca nu se afla in situatia de a fi exclus din procedura, in conformitate cu Art.
69¹ al OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prin prezentarea unei declaratii
pe propria raspundere conform Formularului Nr. 13.

3.12.2 Acesta va fi completat si prezentat in original pentru Ofertant, fiecare membru al asocierii si
sustinatorul terta parte, sub-contractori, dupa caz.

3.12.3 Nu vor fi desemnate in cadrul Autoritatii Contractante ca persoane cu responsabilitate de decizie in


organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, acele persoane care pot avea un
conflict de interese cu Ofertantul/orice membru al asocierii.
3.13 Principii etice
3.13.1 Orice incercare a unui Ofertant de a obtine informatii confidentiale, de a intra intr-un acord ilegal cu
competitorii sau de a influenta comisia de evaluare sau Autoritatea Contractanta in timpul derularii
procesului de examinare, clarificare, evaluare si comparare a ofertelor va atrage dupa sine
excluderea sa din procedura de atribuire.

3.13.2 Cand depune o oferta, Ofertantul trebuie sa declare ca nu se afla in nici una din situatiile in care
exista un potential conflict de interes si ca nu are nici o legatura personala cu alti Ofertanti sau parti
implicate in proiect. Daca o astfel de situatie apare pe durata executiei contractului, Antreprenorul
trebuie imediat sa informeze Autoritatea Contractanta.

3.13.3 Antreprenorul trebuie sa actioneze tot timpul impartial si ca un consultant loial in conformitate cu
codul de conduita etica profesionala. Acesta nu trebuie sa faca declaratii publice despre proiect si
servicii fara aprobarea precedenta a Autoritatii Contractante si nu poate sa angajeze Autoritatea
Contractanta in nici un fel fara consimtamantul scris al acesteia.

3.13.4 Pe durata contractului, Antreprenorul si personalul sau trebuie sa respecte drepturile omului si sa
actioneze fara a aduce nici o ofensa valorilor politice, culturale si religioase ale tarii.

3.13.5 Antreprenorul nu trebuie sa accepte o alta plata legata de contract, in afara celei obtinute in cadrul
acestuia.

3.13.6 Antreprenorul si personalul sau nu trebuie sa efectueze nici o activitate sau sa primeasca niciun
avantaj contradictioriu cu obligatiile sale fata de Autoritatea Contractanta.

3.13.7 Antreprenorul si personalul sau sunt obligati sa pastreze secretul profesional pe intreaga durata a
contractului si dupa finalizarea acestuia. Toate rapoartele si documentele realizate sau primite de
catre Antreprenor sunt confidentiale.

3.13.8 Contractul va guverna utilizarea de catre parti a tuturor rapoartelor si documentelor realizate,
primirea sau prezentarea de catre acestea pe durata executiei contractului.

3.13.9 Antreprenorul nu va avea relatii care pot compromite independenta sa sau a personalului sau. In
cazul in care Antreprenorul nu mai este independent, Autoritatea Contractanta, poate, indiferent de
prejudiciu, rezilia contractul fara a notifica Antreprenorul si fara ca acesta sa poata reclama vreo
compensatie.

3.13.10 Ofertantii vor fi respinsi sau contractul va fi reziliat in cazul in care reiese ca atribuirea sau executia
unui contract a fost subiect al unor cheltuieli altele decat cele comerciale. Astfel de cheltuieli sunt
comisioane nementionate in contractul principal sau neincadrate intr-un contract corect semnat
referitor la contractul principal, comisioane neplatite in schimbul unui serviciu prezent si legal,
comisioane transferate intr-o zona fara taxe (paradis fiscal), comisioane platite unui primitor care
nu este clar identificat sau comisioane platite unei companii care pare in aparenta o companie de
contact.

4 Criterii de atribuire
4.1 Criterii
4.1.1 Contractul va fi atribuit pe baza celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic,
Oferta declarata castigatoare este oferta admisa care indeplineste toate criteriile de calificare si
selectie si a carei propunere tehnica este conforma cu cerintele tehnice si indeplineste toate
criteriile prezentate in Sectiunea 4 a Volumului 0.
Factorii de evaluare sunt:
- pretul ofertei (P);
- valoarea actualizata a lucrarilor de innisipare artificiala periodica pe durata de viata a
proiectului (VA).

4.2 Procedura
4.2.1 Oferta admisa care indeplineste toate criteriile de calificare si selectie si care va fi declarata
castigatoare, este propunerea tehnica care a fost acceptata de comisia de evaluare ca fiind
conforma cu toate criteriile tehnice si care a avut cea mai mica valoare ajustata pe toata durata de
viata a proiectului (S = 20% x P+80% x VA).

4.2.2 Pretul ofertei este definit in sub - clauza 14.1 a conditiilor contractuale si trebuie sa se incadreze in
valoarea estimata a contractului.

4.2.3 Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita Ofertantului sa clarifice oricare parte a
ofertei sale pe care comisia de evaluare o considera necesara in vederea evaluarii ofertei.

4.2.4 Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a verifica informatiile depuse de Ofertant, in cazul in
care comisia de evaluare considera acest lucru necesar.

4.3 Atribuirea contractului

4.4 Ajustarea pretului contractului


4.4.1 Pretul contractului va fi in RON si va fi fix pe intreaga durata a contractului.

4.5 Notificarea atribuirii


4.5.1 In urma deciziei comisiei de evaluare cu privire la rezultatul procedurii, Autoritatea Contractanta, va
informa Ofertantul castigator in scris referitor la intentia sa de a-i atribui contractul. Aceasta
scrisoare (numita aici si in Conditiile Contractului “Scrisoare de atribuire”) va mentiona ca,
contractul se va constitui prin semnarea de catre ambele parti a acordului contractual.

4.5.2 In acelasi timp cu emiterea Scrisorii de atribuire pentru Ofertantul castigator, Autoritatea
Contractanta va notifica numele castigatorului fiecarui Ofertant necastigator, precum si motivul
/motivele pentru care oferta lui a fost declarata necastigatoare.

4.5.3 Semnarea acordului contractual va constitui formarea contractului si va trebui realizata inainte de
expirarea perioadei de valabilitate a ofertei prescrisa de Autoritatea Contractanta.

4.5.4 Daca nu exista contestatii fata de atribuirea contractului din partea niciunui Ofertant necastigator,in
decursul a 10 zile incepand cu ziua in care a fost transmisa notificarea de catre Autoritatea
Contractanta, aceasta va trimite Ofertantului castigator o scrisoare “Fara obiectii” insotita de o
copie a formularului de acord contractual in vederea semnarii si obtinerii garantiei de buna
executie.

4.5.5 Autoritatea Contractanta va publica pe site-ul SEAP www.e-licitatie.ro si in Jurnalul Oficial al


Uniunii Europene http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do , rezultatele procedurii
mentionand numele Ofertantului castigator si pretul oferit, precum si numarul si data atribuirii
contractului.

4.5.6 In cazul in care, dupa notificarea Ofertantului castigator, un Ofertant necastigator doreste sa afle
detalii suplimentare fata de prevederile Art.207 din OUG nr.34/2006, referitoare la motivele pentru
care oferta sa nu a fost declarata castigatoare, acesta poate adresa solicitarea sa Autoritatii
Contractante. Autoritatea Contractanta va raspunde prompt, in scris, Ofertantului necastigator.

5 Incheierea procedurii de atribuire


5.1.1 Numai contractul semnat va constitui un angajament oficial din partea Autoritatii Contractante, iar
activitatile nu pot incepe pana cand contractul nu a fost semnat de catre Autoritatea Contractanta si
Ofertantul castigator.
5.1.2 Autoritatea Contractanta va semna contractul:

5.1.2.1. nu mai devreme de 11 zile de la data comunicarii rezultatului


procedurii;
 numai dupa ce au fost solutionate toate contestatiile si actiunile in instante
judecatoresti.

6 Dreptul Autoritatii Contractante de a accepta sau


respinge orice oferta
6.1.1 Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a accepta sau respinge orice oferta si/sau anula
intreaga procedura de atribuire si a respinge toate ofertele, in conditiile prevazute de prevederile
OUG 34/2006. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a initia o noua procedura de atribuire.

6.1.2 In situatia in care o procedura de achizitie este anulata, Ofertantii vor fi anuntati in scris de catre
Autoritatea Contractanta in cel mult 3 zile lucratoare de la data anularii referitor la incetarea
obligatiilor create prin depunerea de oferte, cat si motivul concret care a determinat decizia de
anulare.

6.1.3 Anularea poate apare, numai in urmatoarele cazuri:


(a) au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme;
(b) nu a fost depusa nicio oferta sau au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare,
nu pot fi comparate datorita modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau
financiare;
(c) au existat abateri grave de la prevederile legislative care afecteaza procedura de atribuire
sau este imposibila incheierea contractului;
(d) ca urmare a deciziei pronuntate de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor prin
care dispune eliminarea oricaror specificatii tehnice, economice sau financiare din anuntul
de participare, din documentatia de atribuire ori din alte documente emise in legatura cu
procedura de atribuire.

6.1.4 In nicio situatie Autoritatea Contractanta nu este responsabila pentru daune, de orice natura ar fi
acestea (indeosebi pierderea profiturilor), sau in relatie cu anularea procedurii. Publicarea unui
Anunt de Participare la proceduri de achizitie publica nu obliga Autoritatea Contractanta sa
deruleze procedura anuntata.

7 Semnarea contractului si garantia de buna executie


7.1 Semnarea contractului
7.1.1 In maxim 15 de zile de la primirea contractului semnat de catre Autoritatea Contractanta,
Ofertantul castigator va semna si data contractul si il va returna Autoritatii Contractante impreuna
cu garantia de buna executie. Prin semnarea contractului, Ofertantul castigator va deveni
Antreprenor si contractul va intra in vigoare.

7.1.2 In cazul in care acesta nu semneaza si nu returneaza contractul si nu transmite garantia de buna
executie ceruta in perioada de valabilitate a ofertei si nu mai tarziu de maxim 15 zile de la
semnarea contractului, Autoritatea Contractanta poate considera anulata atribuirea contractului
fara a i se atinge dreptul Autoritatii Contractante de a retine garantia de participare si fara a
compensa contestatia sau a acorda orice remediu legat de acest refuz.

7.2 Garantia de buna executie


7.2.1 Garantia de buna executie va fi constituita in cuantum de 5% din valoarea contractului fara TVA.

7.2.2 Modalitatea de constituire:


● un instrument de garantare emis de o banca sau o societate de asigurari sau orice alt instrument
de garantare, in original, care va deveni anexa la contract;
● prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale de plata. In acest caz,
Antreprenorul are obligatia de a deschide un cont de disponibil distinct la dispozitia Autoritatii
Contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea
acestuia. Suma initiala care se depune de Antreprenor in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai
mica de 0,5% din valoarea contractului fara TVA.

8 Inceperea contractului
8.1 Ordinul de incepere a contractului
8.1.1 Dupa semnarea contractului de catre ambele parti, reprezentantul Autoritatii Contractante va
transmite Antreprenorului notificarea referitoare la data inceperii serviciilor si lucrarilor in
conformitate cu Clauza 8.1 din Conditiile Generale ale Contractului.

8.1.2 Antreprenorul trebuie sa confirme in scris primirea notificarii catre reprezentantul Autoritatii
Contractante.