Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare la clasa a V-a

-Litosfera-

I. Scrieţi, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Litosfera este definită ca fiind învelişul de:
a. apă b. sol c. vieţuitoare d. piatră
2. Cel mai mare continent ca suprafaţă este numit:
a. America b. Asia c. Europa d. Africa
3. Cel mai mic bazin oceanic se numeşte:
a. Arctic b. Indian c. Pacific d. Atlantic
4. Formele de relief de pe continente care au sub 300 de metri şi sunt netede se numesc:
a. podişuri b. munţi c. câmpii d. dealuri
5. Partea superioară a unui munte poartă denumirea de:
a. vârf b. poale c. versant d. depresiune
5 X 4=20 puncte

II. Completaţi, pe foaia de test, spaţiile libere din afirmaţiile de mai jos, cu informaţia corectă:

1. Cel mai adânc ocean de pe Terra se numeşte…………………….....................................


2. Munţi Himalaia se află pe continentul numit……………………………….....................
3. Stratul cel mai fierbinte din structura internă al Pământului se numeşte...........................
4. Forma de relief cea mai înaltă se numeşte………………………..............................…..
5. 71% din suprafaţa planetei este acoperită de...................................................................
5 X 4=20 puncte

III. Enumeraţi cinci elemente componente ale unui vulcan. 5 X 2=10 puncte

IV. Definiţi următoarele noţiuni:

a. Continent
b. Bazin oceanic
c. Munte
d. Scoarţa terestră
4 X 5=20 puncte
V. Pe harta de mai jos sunt marcate, cu litere, oceanele Terrei şi cu numere, continente.

Scrie, pe foaia de test, următoarele:


a. numele oceanelor marcate cu literele A, B, C, D şi E. 10 puncte
b. numele continentelor marcate cu numerele 1, 2, 3, 4 şi 5. 10 puncte

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru 50 minute.

S-ar putea să vă placă și