Sunteți pe pagina 1din 4

Numele şi prenumele elevului:.........................................................

Test de evaluare sumativa

I. Completaţi spaţiile libere din clasificarea mijloacelor de transport: 1p.


rutiere (auto)
.....................
………….
fluviale –pe fluvii, râuri, canale
..............
maritime de suprafaţă
Transporturi submarine
................ terestru
extraterestru

prin conducte
prin benzi rulante
...................... pe cablu
de informaţii .....................
calea undelor

II. Alege raspunsul corect: 1pct.


1. Transportul rutier urban de persoane se realizează cu:
a. trenul;
b. bicicleta;
c. microbuzul;
2. Transportul naval de marfă se realizează cu:
a. şalupa;
b. port- container;
c. navă de croazieră;
3. Transportul de sateliţi se realizează cu :
a. vaporul;
b. racheta;
c. camionul.
4. În transportul rutier interurban nodurile sunt:
a. autogări;
b. gări;
c. staţii.
5. Ecartamentul este elementul caracteristic pentru:
a. şosea;
b. calea ferată;
c. transport aerian.

III: Adevărat ( A) sau Fals (F), alege răspunsul corect: 1 pct.


A- F 1. Ruta maritimă este nod pentru reţeaua de transport pe apă.
A – F 2. Gara terminal este locul de unde încep sau unde se termină căile ferate.
A – F 3. Drumul este o porţiune de teren amenajată, utilizată pentru circulaţia
autovehiculelor şi pietonilor.
A – F 4. Canalele navigabile sunt căi de transport pe apă.
A – F 5. Transportul feroviar de persoane se realizează cu ajutorul avioanelor şi elicopterelor.

IV. Asociaţi tipul de transport din coloana A cu mijlocul de transport din coloana B 1pct.
Coloana A Coloana B
1. aerian a. telegondola
2. feroviar b. automobil
3. rutier c. metrou
4. naval d. avion
5. special e. remorcher

V. Completaţi rebusul cu ajutorul definţiilor date mai jos, pornind de la coloana A-B.
3pct.

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B

A-B Mijloace de ..................................... persoane sau mărfuri


1. transportul terestru de persoane poate fi: ....................... şi feroviar.
2. transport rutier poate fi : public şi ...........................
3. trenul este alcatuit din locomotivă şi ..................................
4. nava specială destinata transportului de ...................................
5. mijloc de transport naval privat de persoane.
6. mijloc de transport aerian public
7. este un vehicul care se deplasează pe 4 sau mai multe roţi.
8. cele trei ansambluri ale automobilului sunt: .........................., şasiul, motorul.
9. mijloc de transport feroviar public de persoane.

Notă: se acordă 3 puncte din oficiu.


Timp de lucru: 40 minute
Toate subiectele sunt obligatorii

Barem de corectare
I. rutiere (auto)
terestre
feroviare
fluviale –pe fluvii, râuri, canale
pe apa
maritime de suprafaţă
Transporturi submarine
aerian terestre
extraterestre

prin conducte
prin benzi rulante
speciale pe cablu
de informaţii pe cablu
calea undelor

II. 1-c, 2-b, 3-b, 4-a, 5-b


III. 1-F, 2-A, 3-A, 4-A, 5-F
IV. 1-d, 2-c, 3-b, 4-e, 5-a.

V.
A
1. R U T I E R
2. P R I V A T
3. V A G O A N E
4. C O N T A I N E R E
5. S A L U P A
6. E L I C O P T E R
7. A U T O M O B I L
8. C A R O S E R I A
9. T R A M V A I
B

Obiective vizate:
O1- să clasifice mijloacele de transport;
O2- să identifice mijloacele de transport persoane şi marfă,
O3- să identifice elementele componente ale unei reţele de transport,
O4- să asocieze tipul de transport cu mijlocul de transport,
O5- să să recunoască mijloacele de transport persoane şi marfă.

Obiective O1 O2 O3 O4 O5
Itemi
I1 X
I2 X
I3 X
I4 X
I5 X