Sunteți pe pagina 1din 4

Detalii pereêi de compartimentare

Spaêii cu nivel ridicat al umiditìêii (temporar)

5.50.00
În spaêiile în care nivelul umiditìêii este
ridicat – adicì cele care nu sunt venti-
late suficient sau deloc – nu este reco-
5.50.01
mandatì utilizarea materialelor obiè-
nuite din gips.
Realizarea pereêilor Rigips se va face Perete de compartimentare Rigips. Perete pe structurì simplì, placare în douì
dupì regula stratului dublu. Trebuie straturi (dublì placare).
utilizate plìci Rigips impregnate PRO
RBI sau RFI. Placa impregnatì Rigips
asigurì protecêie împotriva umezelii èi
împotriva formìrii mucegaiului, supra-
faêa plìcii fiind impregnatì cu o sub-
stanêì specialì care reduce efectele
umiditìêii. Pe suprafeêele expuse în
mod direct la apì (duè, cadì) se reco-
mandì ca suprafaêa plìcilor sì fie pro-
tejatì cu un strat de produs izolant pe
bazì de latex (izolaêie fìrì rosturi), sau
folosirea plìcilor din ciment Placocem.
Pentru montarea conductelor cu
diametre mari (de ex. conducte de
canalizare) se recomandì un perete cu
structurì dublì Rigips - soluêia 3.41.04.

Izolaêia peretelui, la bazì, cu stratul de


2 1 600 mm 3 4
protecêie Rigips

Pentru a se evita deformarea pereêilor


plini, se pot realiza instalaêii pe
placarea de gips-carton. În anumite
condiêii aceste instalaêii trebuie mon-
tate pe niète stative portante (confecêii
metalice) speciale sau cu ajutorul unor
sisteme prefabricate de instalare (sta-
tive sanitare Rigips). Instalaêia se 5.50.02
mascheazì cu placarea de gips-carton
Rigips. În cazul unor sarcini prea mari,
construcêiile montate pe profile din
metal CW (> 0,4 kN/m), trebuie fixate Perete masiv placat cu tencuialì uscatì pe structurì independentì. Instalaêiile se
de peretele plin prin intermediul unor monteazì pe peretele masiv cu profile cornier (confecêii metalice) èi se mascheazì
cu gipscarton (Rigips 3.22.00)
colêare din oêel (de ex. 4/30 mm) la dis-
tanêe = 1000 mm.
Umiditatea medie relativì nu trebuie
sì depìèeascì, temporar, valoarea de
60-65% pentru montajul cu plìci gips-
carton.

1. Placare cu plìci din gips-carton 2 3 1 600 mm 5 4


Rigips PRO
2. Profil orizontal UW
3. Profil montant CW
4. Vatì mineralì bazalticì sau
din fibrì de sticlì
5. Cornier din tablì zincatì,
grosime > 2mm

468
Detalii pereêi de compartimentare
Spaêii cu nivel ridicat al umiditìêii (temporar)

5.50.00
Pereêi pentru instalaêii sanitare

5.50.10
5.50.10 Pentru instalaêiile sanitare sunt reco-
mandaêi pereêii Rigips cu structurì
dublì, deoarece spaêiul gol poate fi
Perete de compartimentare Rigips pentru instalaêii sanitare, cu structurì dublì utilizat pentru montarea instalaêiilor
paralelì, cu placare dublì Rigips (3.41.04) sanitare. Chiuveta poate fi fixatì pe
perete prin intermediul unor cadre de
susêinere, împiedicându-se astfel pro-
pagarea zgomotelor èi vibraêiilor pro-
duse de instalaêie în spaêiile adiacente.
Pentru realizarea pereêilor pentru
instalaêiile sanitare se recomandì uti-
Deschiderea spaêiului dintre lizarea profilelor CW 50 deoarece asi-
plìci în funcêie de necesitìêi gurì un spaêiu maxim în interiorul
peretelui, iar stabilitatea peretelui este
asiguratì de rigidizarea montanêilor
CW cu fâèii de plìci cu o lìêime de
aproximativ 30 cm în punctele cores-
punzìtoare, la o treime din înìlêimea
peretelui. Suporêii (stativele sanitare)
2 7 1 600 mm 3 4 trebuie fixaêi pe profilele CW sau UA.

Instalaêii - construcêii portante pentru


accesoriile sanitare

Pentru a elimina propagarea zgo-


motelor, fixarea êevilor trebuie sepa-
ratì de structura de susêinere cu dis-
tanêiere din cauciuc, pâslì etc. éevile
de apì rece trebuie izolate termic pen-
tru a evita deteriorarea acestora.

Sarcini susêinute

Dupì o fixare corespunzìtoare, pereêii


de compartimentare Rigips cu strat
dublu (2 x 12,5 mm), pot fi supuèi unei
sarcini în conformitate cu sistemul
5.90.00.

1. Placare cu plìci din gips-carton


Rigips PRO RBI sau RFI
2. Profil orizontal UW
3. Profil montant CW
4. Vatì mineralì bazalticì sau din fibrì
de sticlì
5. Cadru pentru WC (stativ metalic)
6. Cadru pentru chiuvetì (stativ
metalic)
7. Plìcuêì de legìturì transversalì din
plìci din gips-carton Rigips PRO RBI
sau RFI de aprox. 30 cm lìêime
2 5 3 6 1 4 1

469
Detalii pereêi de compartimentare
Spaêii cu nivel ridicat al umiditìêii (temporar)

5.50.00
Cadre pentru instalaêiile sanitare
(stative metalice)

Instalaêiile sanitare trebuie fixate pe


cadre speciale. Cadrele rezistente la
coroziune trebuie montate în interi- Fixarea cu foaie din tablì din oêel zincat Modul de montare al cadrului pe
orul peretelui; acestea vor suporta sau cu placaj sub fixarea accesoriilor profilele CW sau UA
sarcina, împreunì cu profilele CW sau sanitare uèoare, de ex. chiuvete uèoare.
UA èi cu plìcile de gips-carton.
Obiectele sanitare (chiuvete, WC-uri, 600 mm 600 mm
rezervoare de WC) trebuie fixate pe
cadre speciale de susêinere. Cadrele 550 mm 550 mm
trebuie montate pe montanêi CW sau variabil
UA, iar montarea cadrelor trebuie
efectuatì în conformitate cu reco-
mandìrile producìtorului. Decizia uti-
lizìrii unor profile CW sau UA trebuie

variabil
luatì individual, în funcêie de numìrul
de obiecte sanitare sau de sarcinì.

Suprafeêele care intrì în contact direct


cu apa (zona de duè, cadì de baie) Modul de montare pe profilele CW sau Modul de montare pe profilele CW sau
UA a cadrului universal* pentru UA a cadrelor universale* pentru
Dacì este prevìzutì acoperirea chiuvete sau WC-uri. accesorii montate pe perete, bideuri èi
suprafeêei cu plìci ceramice, èpìcluirea chiuvete.
este limitatì la nivelarea plìcilor. La
fixarea plìcilor ceramice, trebuie urma-
600 mm 600 mm
te instrucêiunile producìtorului de
550 mm 550 mm
adeziv. Printre altele, instrucêiunile de
utilizare cuprind informaêii privind o
eventualì necesitate de grunduire èi
materialele necesare pentru grunduire.
Spaêiile, îmbinìrile, închiderile èi toate variabil
colêurile trebuie etanèate în mod supli-
variabil
mentar cu chit de rosturi elastic, rezis-
tent la apì, cu proprietìêi anti-fungice.
variabil
variabil

Nu este necesarì èpìcluirea rosturilor. variabil


variabil

Rosturile èi capetele èuruburilor de


fixare a plìcilor vor fi èpìcluite prin
aplicarea adezivului de plìci ceramice
(în varianta de strat subêire). Alternativ
se pot realiza pereêi placaêi cu plìci de
ciment Placocem.

*Detalii privind stativele sanitare metalice -


la cerere.
5.50.30 5.50.40

Racordul marginii cìzii pe peretele de Soluêie de racord perete la pardosealì


gipscarton

2 1 5

3 2

4 5
1. Placare cu plìci din gips-carton
Rigips PRO RBI sau RFI
2. Adeziv pentru plìci ceramice 3
3. Chit de rosturi elastic
4. Bandì autoadezivì etanèantì Rigips
5. Bandì etanèantì hidroizolantì

470
Detalii pereêi de compartimentare
Spaêii cu nivel ridicat al umiditìêii (temporar)

5.50.00
Strìpungeri pentru instalaêii

Strìpungerile pentru instalaêii, de


exemplu pentru conductele de apì, tre-
buie sì aibì un diametru cu 10 mm mai
Indicaêii privind montajul cìzii èi primul strat de plìci, trebuie mare decât diametrul conductelor.
aplicatì bandì de etanèare Rigips. Marginile spaêiului realizat în plìcile
În cazul suprafeêelor care intrì în con- * Între pardosealì èi partea inferioarì Rigips trebuie grunduit, pentru a se
tact direct cu apa, în zona duèurilor èi a plìcii se lasì un spaêiu de aproxima- asigura o mai bunì aderenêì a chitului.
cìzilor de baie, trebuie respectate èi tiv 10 mm, pentru ca în timpul Strìpungerile pentru instalaêii, toate
urmìtoarele reguli: lucrìrilor de construcêie, plìcile sì nu îmbinìrile èi marginile de colê trebuie
* Între marginea cìzii èi partea infe- fie afectate de apì. etanèate cu chit pe bazì de silicon, elas-
rioarì a plìcii se lasì un spaêiu în care * În locul de îmbinare a pereêilor cu tic, cu proprietìêi anti-fungice. Aplica-
se introduce chit de rosturi elastic, cu pardoseala èi la marginile de colê, rea chitului elastic se realizeazì în douì
proprietìêi anti-fungice. etanèarea se realizeazì cu atenêie etape:
Chitul de rosturi elastic se aplicì în 2 sporitì. În acest scop, producìtorii de
etape: adezivi vì pun la dispoziêie benzi de 1) dupì placare
1) dupì placare etanèare. Îmbinarea cìzii cu peretele 2) dupì aplicarea plìcilor ceramice
2) dupì aplicarea plìcilor ceramice trebuie etanèatì cu chit impermeabil,
* În vederea eliminìrii posibilitìêii elastic, cu proprietìêi anti-fungice, pe Montarea obiectelor èi accesoriilor
propagìrii sunetelor, între marginea bazì de silicon. sanitare

Accesorii de la diferiêi producìtori pot


fi montate fìrì probleme pe pereêii
5.50.50
5.50.50 5.50.52 Rigips. Figurile 5.50.51 èi 5.50.52 prezin-
tì schema de montare a accesoriilor cu
cutie sau fìrì cutie.
Fixarea instalaêiilor èi accesoriilor Montarea accesoriilor sanitare (cu cutie)
sanitare Indicaêii privind montarea izolaêiei
fonice
1
Instalaêiile sanitare èi cele de canalizare
4 constituie o sursì de zgomot în interi-
3
orul clìdirilor. În vederea reducerii èi
2 limitìrii propagìrii acestor zgomote,
trebuie respectate urmìtoarele indi-
1 caêii:
2
1) Spaêiile în care este necesar un stan-
3 dard de ordin fonic ridicat nu trebuie sì
se afle în apropierea pereêilor în care
7 sunt montate instalaêii sanitare.
2) Conductele èi accesoriile sanitare tre-
5 buie montate împreunì cu un strat de
izolaêie fonicì (manèoane de cauciuc,
garnituri de etanèare, pâslì etc).
5.50.51

Montarea accesoriilor sanitare (fìrì 6


cutie)

1 3

1. Placì din gips-cartonRigips PRO RBI


6 sau RFI
2. Adeziv pentru plìci ceramice
3. Chit de rosturi elastic, garniturì din
5 cauciuc
4. Plìci ceramice
2 5. Placì de mascare PVC
4 6. Accesorii acêionare/reglare
7. Cutie din material plastic

471