Sunteți pe pagina 1din 1

Pozitiv +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Negativ

În clasă predomină dispoziţia În clasă predomină o dispoziţie


optimistă, plină de viaţă pesimistă
În relaţii se manifestă În relaţii se manifestă conflicte,
bunavoinţă, simpatie reciprocă agresivitate şi antipatie
Între grupările elevilor există Grupările elevilor se află în situaţie
înţelegere reciprocă, bunavoinţă de conflict
Elevii preferă să participe la Elevii se eschivează să participare
activităţi comune la activităţi comune
Succesele colegului sunt Elevii sunt indiferenţi faţă de soarta
întâmpinate cu bucurie şi colegilor lor
insuccesele cu compătimire
Relaţiile sunt în corespundere cu Elevii se bucură de nenorocirea
normele morale, observaţiile altora, critica poartă caracterul unor
sunt făcute cu intenţii bune, atacuri evidente sau ascunse
critica e binevoitoare
Elevii respectă părerea fiecărui Elevii sunt neîngăduitori faţă de
coleg părerea altui coleg

În situaţiile dificile colectivul se Colectivul se descompune, devine


călăuzeşte pe principiul "unul dezorientat
pentru toţi şi toţi pentru unul"
Succesele şi insuccesele clasei Succesele şi insuccesele clasei nu
fiecare le trăieşte ca pe ale lui au ecou în inima fiecărui elev
proprii
Întreg colectivul ajută elevii noi Întreg colectivul manifestă o
veniţi să se adapteze la modul de atitudine duşmănoasă faţă de elevii
viaţă a clasei noi veniţi

Clasa e activă, plină de energie Clasa e pasivă, inertă


Clasa reacţionează rapid, când E cu neputinţă de mobilizat clasa la
trebuie de făcut ceva folositor o activitate comună, fiecare are
interesele sale deosebite de ale
celorlalţi colegi
În clasă se simte o atitudine În clasă sunt elevi privilegiaţi şi
pozitivă faţă de fiecare elev elevi ignoraţi
Laudele adresate de către Laudele adresate de către pedagogi
pedagogi întregii clase trezesc la întregii clase sunt primite cu
toţi elevii sentimentul de indiferenţă de elevi
mândrie
Metodica de examinare a climatului psihologic în colectivul de elevi
Instrucţiuni: Citeşte atent afirmaţiile de mai jos (atât din coloana dreaptă cât şi din stânga).
În funcţie de situaţia reală, cum o percepi în clasă, bifează una dintre cifre.
Pentru cele 14 afirmaţii fenomenul dat se manifestă după cum urmează: 7 - întotdeauna; 6 - în majoritatea cazurilor;
5 - destul de frecvent;4 - neutru; 3 - întotdeauna; 2 - în majoritatea cazurilor; 1 - frecvent.