Sunteți pe pagina 1din 1

c o m e n t a r i i c r i t i c e

Familia Paleologu:
ipoteze, legende, fantezii (II)

S
| IE{IM îns\ pentru o clip\ din un mare avocat cu studii la Paris, cu un talent
lumea minunat\ a lui Alexandru extraordinar [i o [tiin]\ de carte nebun\. Dup\ ce
Paleologu [i s\ intr\m în cea mai s-a întors de la Paris a fost [ef de cabinet al ministrului
precis\, dar infinit mai seac\ a liberal Emil Costinescu. Pe urm\ a luptat în
arhivelor. Mihai Sorin R\dulescu, Primul R\zboi Mondial [i a fost grav r\nit în
cunoscut expert în genealogii, a Transilvania, având nevoie de vreo 11 opera]ii
schi]at partea vizibil\ din arborele efectuate de Ernest Juvara”. v Despre acest avocat
genealogic al familiei scriitoruluii. care, uneori, pleda gratis pentru frumuse]ea cazului
Dac\ prin]ii genovezi [i împ\ra]ii mai afl\m c\, în tinere]e a cochetat pentru scurt\
bizantini r\mân în legend\, în vorbele vreme cu literatura: „În tinere]e, tata a f\cut [i pe
lui Iorga [i în imagina]ia scriitorului, primul str\mo[ poetul; scria elegii pe care le publica la „S\m\n\torul”
direct dovedit al lui Al. Paleologu, este, a[a cum [tia [i traducea din simboli[tii francezi [i germani. Le-
[i scriitorul, medelnicerul Mihalache Paleologu. a repudiat îns\ destul de repede [i toat\ via]a a râs
Catagrafia boierilor }\rii Române[ti de la 1829 îl
cu cruzime de propriile «opere», pe care le considera
men]ioneaz\ dup\ cum urmeaz\: „Mihail Nicolae
n\tânge [i ridicole, din care cauz\ adoptase urm\toarea
Paleologa, n. Mitilini, 58 ani, medelnicer, [ade în
vorb\. «Tous les élégiaques sont des cochons» (dac\
Buc., n-are nici o stare”ii. Cum bine observ\ genealogistul
din document rezult\ c\ str\mo[ul scriitorului s-a la mijloc nu este o confuzie, cu siguran]\ e o parafraz\
n\scut în anul 1771, iar la 9 decembrie 1832 se a[ zice postmodern\, combina]ie între „gluma”
afla înc\ în via]\, numele s\u fiind men]ionat într- bunicului scriitorului, Mi[u Paleologu, cu junimi[tii,
un act de judecat\. Medelnicerul Mihalache Paleologu care ar fi porci f\r\ excep]ie, [i o „cugetare” atribuit\
a avut, printre al]i descenden]i, un fiu, Nicolae lui Baudelaire, construit\ pe acela[i calapod logic:
Paleologu, ajuns pân\ la demnitatea de serdar [i mort „ Tous les élégiaques sont des canailles ”; se vede
în anul 1874. Nicolae Paleologu este tat\l lui Mihail treaba c\ formula s-a transmis din genera]ie în genera]ie,
(Mi[u) Paleologu 1848 – 31 decembrie 1903), doctor fiind mereu adaptat\ la imperativele ideologice [i/sau
în Drept la Paris (1869), consilier la Curtea de Casa]ie estetice ale momentului –n.m.T.U.). Sc\paser\ de
[i director al ziarului „Timpul”. A avut dou\ c\s\torii, repudiere doar vreo dou\-trei epigrame.”vi „
din cea de-a doua, cu Eugenia Haciulea (1850-1932; Tudorel Urian
de origine macedonean\), rezultând doi copii, Mihail _________________
[i Cleopatra. Mihail Paleologu (1884-1956), tat\l i
Mihai Sorin R\dulescu, Genealogii, Editura
scriitorului, figur\ marcant\ a Baroului bucure[tean Albatros, Bucure[ti, 1999.
`n perioada interbelic\ a fost de dou\ ori deputat [i ii
Apud Mihai Sorin R\dulescu, op.cit., p. 198.
a ocupat func]iile de secretar general la Ministerul iii
Pentru mai multe detalii privind ascenden]ii lui
de Justi]ie (1930) [i la Ministerul de Finan]e (1932).
A fost însurat de trei ori, Alexandru Paleologu fiind Al. Paleologu vezi Mihai Sorin R\dulescu,
fiul celei de-a doua so]ii, Elena Pennescu-Vidra[cu. op.cit., pp. 198-200.
Foarte interesante sunt [i considera]iile pe care
iv
Nu cred în aptitudinile... România literar\,
Mihai Sorin R\dulescu le face pe marginea ascenden]ei nr.9/2004
materne a scriitorului. Astfel, dup\ divor]ul de Mihail v
Breviar pentru p\strarea clipelor, p.26
Paleologu, Elena (fost\ Pennescu-Vidra[cu) s-a vi
Idem, p. 27.
rec\s\torit cu inginerul Alexandru Zarifopol, nepot
de v\r primar al criticului Paul Zarifopol [i rud\ a Publicitate
lui Spiru Haret. Este fiica lui C.B. Pennescu – deputat
[i, ulterior, senator, primar al Ia[ilor [i director al
nr. 45 / 13 noiembrie 2009

Teatrului Na]ional din acest ora[ [i a Sofiei Livaditti,


nepoat\ de fiu (Alexandru, 1836-1894) a pictorului
de origine dalmatin\ Niccolo Livaditti (1804-1860)
[i a so]iei acestuia florentina Carlotta Cianchi (1808-
1864). Sora Sofiei Livaditti, Adela, s-a c\s\torit
cu boierul moldovean Constantin Vidra[cu. Ei au
adoptat-o pe nepoata lor Elena Pennescu, aceasta
purtând în continuare numele Vidra[cu. Despre
bunicul dinspre mam\ al scriitorului, C. B. Pennescu,
se mai [tie c\ este fratele so]iei fostului ministru
Gheorghe Mârzescu. P\rin]ii s\i sunt pitarul B\nic\
Penescu [i Sultana Robescu, descendenta unei vechi
România literar\

familii boiere[ti din Râmnicu S\rat. Din familia


Pennescu s-au mai distins diplomatul Dimitrie
Pennescu, ministru plenipoten]iar la Vatican, Stockholm,
Oslo [i Copenhaga, cumnat al omului politic liberal
Mihail G. Orleanu, [i inginerul Christian Pennescu-
Kertschiii.
Din familie, tat\l, avocatul Mihail Paleologu a
fost principalul model în anii formare intelectual\
ai viitorului scriitor, a[a cum reiese [i din m\rturisirea
pe care mi-a f\cut-o în interviul publicat de România
literar\.iv Un foarte detaliat portret al avocatului
Mihail Paleologu, inclusiv din perspectiva aptitudinilor
sale culturale face scriitorul în convorbirea cu Filip-

14
Lucian Iorga. Admira]ia fiului pentru p\rintele s\u
lumineaz\ fiecare fraz\: „S-a n\scut în 1866. A fost