Sunteți pe pagina 1din 2

Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică pentru:

a) atribuirea contractului de achiziţie publică, inclusiv a contractului sectorial, în acest din urmă
caz fiind aplicabile prevederile cap. VIII;
b) încheierea acordului-cadru;
c) atribuirea contractului de achiziţie publică de către o persoană fizică/juridică, în cazul în care
respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%,
de către o autoritate contractantă;
d) atribuirea contractului de achiziţie publică de către o autoritate contractantă, în numele şi
pentru o altă persoană fizică/juridică, în cazul în care respectivul contract este
finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate
contractantă;
e organizarea concursului de soluţii;
f) atribuirea contractului de concesiune de lucrări publice şi a contractului de concesiune de
servicii, în acest caz fiind aplicabile prevederile cap. VII.

Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului de servicii care:


a) are ca obiect cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri,
clădiri existente, alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora; totuşi, atribuirea
contractelor de servicii financiare care se încheie, indiferent de formă, în legătură cu contractul
de cumpărare sau de închiriere respectiv, se supune prevederilor prezentei ordonanţe de
urgenţă;
b) se referă la cumpărarea, dezvoltarea, producţia sau coproducţia de programe destinate
difuzării, de către instituţii de radiodifuziune şi televiziune;
c) se referă la prestarea de servicii de arbitraj şi conciliere;
d) se referă la prestarea de servicii financiare în legătură cu emiterea, cumpărarea,
vânzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, în special operaţii
ale autorităţii contractante efectuate în scopul atragerii de resurse financiare şi/sau de capital,
precum şi la prestarea de servicii specifice unei bănci centrale de către Banca Naţională a
României;
e) se referă la angajarea de forţă de muncă, respectiv încheierea de contracte de muncă;
f) se referă la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate în totalitate de
către autoritatea contractantă şi ale căror rezultate nu sunt destinate, în mod exclusiv, autorităţii
contractante pentru propriul beneficiu.
În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze produse similare,
dar defalcate pe loturi a căror cumpărare se realizează prin atribuirea mai multor contracte de
furnizare distincte, atunci valoarea estimată se consideră a fi valoarea cumulată a tuturor
loturilor. În cazul în care valoarea cumulată a tuturor loturilor depăşeşte pragul valoric prevăzut
la art. 124 lit. a), atunci autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura cererii de
ofertă numai pentru loturile care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică sau egală cu
echivalentul în lei a 40.000 euro;
b) valoarea cumulată a loturilor pentru care se aplică procedura cererii de ofertă nu
depăşeşte 20% din valoarea totală a produselor care urmează să fie furnizate.

Anunţul de intenţie
(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de
intenţie, atunci când urmăreşte să beneficieze de prevederile art. 75 alin. (2) sau art. 89 alin. (2)
şi dacă:
a) valoarea totală estimată a contractelor/acordurilor-cadru, care urmează să fie
atribuite/încheiate în următoarele 12 luni pentru achiziţionarea de produse din aceeaşi grupă
CPV, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 750.000 euro;
b) valoarea totală estimată a contractelor/acordurilor-cadru, care urmează să fie
atribuite/încheiate în următoarele 12 luni pentru achiziţionarea de servicii care sunt din aceeaşi
categorie din punct de vedere al modului de grupare din anexa nr. 2A, este egală sau mai mare
decât echivalentul în lei a 750.000 euro;
c) valoarea estimată a contractelor/acordurilor-cadru de lucrări, care urmează să fie
atribuite/încheiate în următoarele 12 luni, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a
5.000.000 euro.
(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a transmite spre publicare un anunţ de intenţie
şi în alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1).
(3) Publicarea anunţului de intenţie nu creează autorităţii contractante obligaţia de a
efectua respectiva achiziţie publică.

În cel mult 120 de zile de la data finalizării contractului de servicii de publicitate,


autoritatea contractantă are obligaţia de a publica în sistemul informatic prevăzut la alin. (1) un
raport de evaluare a impactului achiziţiei serviciilor de publicitate.