Sunteți pe pagina 1din 12

196 Noi minuni ale Sfântului Efrem 197

Sfântul mi-a ajutat să îmi iau certificatul Acatistul Sfântului Efrem cel Nou, ocrotitorul
de cunoaştere a limbii franceze copiilor
(care se prăznuieşte la 5 mai)
Mă numesc Măria Panaretou, sunt din insul!
Kerkira şi sunt elevă în clasa a treia de gimnaziu. Nn Condacul 1:
o să vă răpesc mult timp. Aş vrea ca diploma mea d< Să se bucure credincioşii şi să se veselească,
cunoaştere a limbii franceze să o publicaţi într-un.i mulţumindu-I lui Dumnezeu pentru aflarea sfintelor
din cărţile dumneavoastră, deoarece am obţinu! moaşte ale mult-pătimitorului mucenic Efrem, prin
mulţumită sfântului. care se revarsă mulţime de minuni şi se arată mulţime
Am dat examen la limba franceză şi anul trecu I de tămăduiri, şi să îi cânte într-un glas robului Său:
dar nu l-am trecut. Mama v-a trimis cu puţin timp 111 Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule făcător
urmă o scrisoare cu minunile sfântului pe care le-a de minuni!
trăit în viaţa ei. Cu puţin timp înainte să dau şi anul
acesta examenul de limbă franceză, destul de deziu Icosul 1:
dăjduită, am stat de vorbă cu mama. Mi-a spus să 111.1 Văzut-a stareţa Macaria cereasca procesiune în
rog Sfântului Efrem şi, dacă am credinţă, voi lua 1I1 care sfintele tale moaşte erau purtate cu evlavie de
ploma. Mi-a propus că, dacă se va întâmpla aşa, v e i 1 oamenii pe care i-ai ajutat în multe feluri. Cine poate
trimitem o copie a diplomei pe adresa mănăstirii, spune câţi bolnavi au scăpat de suferinţele lor prin ru­
într-adevăr, sfântul nu s-a lăsat mult rugat şi m-a aju găciunile tale? Sau câţi copii s-au izbăvit de bolile care
tat să reuşesc. îi apăsau? Sau câţi oameni au biruit încercările prin
V-aş ruga să faceţi o mică rugăciune pentru mim care treceau, alergând la tine? Pentru care îţi cântăm:
ca să am rezultate bune la şcoală şi anul acesta. \'.\ Bucură-te, că, mult pătimind pentru Hristos, ai
mulţumesc că mi-aţi acordat şi mie din timpul d u m primit cununa cea neveştejită;
neavoastră citind rândurile acestea puţine - dar cap Bucură-te, că sângele tău mucenicesc a dat roa­
mărturisesc o experienţă proprie care pentru mint' ,11. dă în ogorul Bisericii;
o mare însemnătate. Bucură-te, că aflarea sfintelor tale moaşte a adus
Măria Panarei bucurie creştinilor;
Localitatea Sf.Nicolae, Kanalia, Kerl Bucură-te, că din icoanele tale izvorăsc lacrimi
şi mir;
Bucură-te, că, prin aceasta, vedem că nu te-ai de­
părtat de noi;
198 199

Bucură-te, că s-au înălţat multe biserici şi parac­ Bucură-te, că, urmând Sfântului Efrem Şirul,
lise cu hramul tău; te-ai făcut alăută duhovnicească;
Bucură-te, nădejde a celor înviforaţi de Bucură-te, vrednic ucenic al Mântuitorului
deznădejde şi de necredinţă; Hristos, biruitorul morţii;
Bucură-te, că te-ai arătat tinerei care s-a închinat Bucură-te, propovăduitorule al credinţei în în­
la moaştele Sfântului Ioan Rusul; viere;
Bucură-te, că ea a cunoscut că sfinţii împreună- Bucură-te, că pomenirea ta o prăznuim cu mare
lucrează spre folosul oamenilor; cinste;
Bucură-te, că le-ai cerut celor pe care i-ai ajutat Bucură-te, dar, făcut de Dumnezeu poporului
să nu treacă sub tăcere minunile tale; credincios;
Bucură-te, cel ce ai leacuri pentru toate felurile Bucură-te, că ai defăimat credinţa agarenilor şi
de boli; L-ai mărturisit pe Hristos;
Bucură-te, că vestea harismelor tale în tot Bucură-te, că, prin răbdarea ta, te-ai arătat mai
pământul s-a răspândit; puternic decât prigonitorii tăi;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule Bucură-te, că sfintele tale moaşte sunt mărturie
făcător de minuni! a sfinţeniei tale;
Bucură-te, că racla ta este propovăduitoare a
Condacul al 2-lea: vieţii veşnice;
„Ieşi afară, Lazăre, prietene iubit", a auzit în vis Bucură-te, că ne călăuzeşti spre învierea
bolnava glasul tău, ca oarecând Lazăr din Evanghelic duhovnicească;
glasul Mântuitorului, şi, după ce s-a tămăduit, văzând Bucură-te, sabie ascuţită care taie spinii păcatelor
chipul tău zugrăvit în icoană, te-a recunoscut cu bucu­ care ne apasă;
rie. Şi, dând mărturie despre ajutorul tău, i-a îndem­ Bucură-te, foc care arde pleava din ţarina su­
nat pe oameni să îi cânte lui Dumnezeu: Aliluia! fletelor noastre;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule
Icosul al 2-lea: făcător de minuni!
Te-ai arătat mamei copilului bolnav, zicându-i
„Sunt Efrem. Tot timpul mă gândesc la tine". O, d Condacul al 3-lea:
ne-am învrednici şi noi de un asemenea dar ceresc. Am aflat de tânăra pe care ai chemat-o în chip
Ştiind că mare este iubirea pe care o arăţi celo minunat la mănăstirea ta, ca să se închine la sfintele
credincioşi, îndrăznim să te rugăm să porţi de grijă .ş tale moaşte şi să o binecuvântezi, şi ştim că ai
sufletelor noastre şi zicem către tine: vindecat-o de boala ei după ce a stăruit în rugăciune
200 201

către tine. Iar noi suspinăm după cerescul tău ajutor, Bucură-te, mângâietorule al celor neputincioşi şi
sfinte, vrând să trăim şi noi acoperiţi de binecuvân­ neajutoraţi;
tarea ta, ca să îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Bucură-te, stavilă împotriva celor care vor să
facă rău;
Icosul al 3-lea: Bucură-te, că, prin chemarea numelui tău,
Te-ai arătat în vis femeii care s-a rugat ţie pentru arătările drăceşti se risipesc;
a scăpa de cancer şi i-ai spus: „De acum înainte voi Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule
fi ocrotitorul tău", şi ea s-a întărit în credinţă. Fii de făcător de minuni!
acum înainte şi ocrotitorul nostru, sfinte, şi ajută-ne pe
noi şi pe toţi creştinii, pe toţi ierarhii şi preoţii, pe toţi Condacul al 4-lea:
monahii şi mirenii, pe părinţi şi pe copii să cunoască Femeia care îţi ceruse o cruce pe care să o poată
darul dat ţie de la Dumnezeu, ca să îţi aducă laude ca duce a primit crucea naşterii celui de-al doilea prunc,
acestea: deşi vreme de opt ani pântecele ei fusese sterp. Şi ea,
Bucură-te, că L-ai iubit pe Hristos şi El ţi-a dai îndemnându-i pe soţi să aducă pe lume copii şi să îi
darul iubirii jertfelnice; crească spre slava lui Dumnezeu, fără să se teamă de
Bucură-te, chemare tainică a pelerinilor spn* greutăţi, I-a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!
mănăstirea ta;
Bucură-te, că de multe ori te-ai arătat în chip Icosul al 4-lea:
minunat celor ce aveau nevoie de ajutor; Şapte ani s-a rugat Domnului tânăra Sofia, pen­
Bucură-te, că ne înveţi să nu căutăm iubire de l.i tru a-i face un copil soţului ei, şi sufletul ei se umpluse
oameni, ci de la Dumnezeu; de deznădejde, dar, rugându-se ţie, ai ajutat-o. Şi
Bucură-te, că sufletul tău este plin de iubire când, după naştere, pruncul s-a îmbolnăvit, doctorii
dumnezeiască pentru noi; au spus că va muri, însă mama a răspuns cu nădejde că
Bucură-te, că de la tine învăţăm să lepădăm voia pruncul nu va păţi nimic rău, căci este copilul promis
noastră cea rea; de tine. Şi nu ai ruşinat credinţa ei, ci ai ruşinat ştiinţa
Bucură-te, cel ce alungi dezbinarea din tiv doctorilor, căci pruncul s-a vindecat şi mama ţi-a cân­
credincioşi; tat unele ca acestea:
Bucură-te, că ne înveţi să preţuim iubirea pentru Bucură-te, doctor trimis de Dumnezeu la
aproapele mai mult decât dreptatea; căpătâiul celor bolnavi;
Bucură-te, că îi binecuvântezi pe cei care îşi un Bucură-te, că femeia care ţi-a cerut o cruce pe
plinesc făgăduinţele cucernice; care să o poată duce a mai adus pe lume un copil;
202 203

Bucură-te, că îi ajuţi pe cei căsătoriţi să lepede stingă, până ce copilul s-a tămăduit şi toţi I-au cântat
frica de a avea copii; lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!
Bucură-te, că îi înveţi să caute voia lui Dumnezeu
şi să se lepede de voia lor; Icosul al 5-lea:
Bucură-te, că pe copilul care îşi unsese Când puţin-credincioşii doctori au spus că prun­
picioarele cu ulei de la mănăstirea ta l-ai ferit de cul purtat în pântece de preoteasa părintelui Mihail
moarte năprasnică; are mari probleme de sănătate şi i-au ispitit pe părinţi
Bucură-te, că pe pruncul despre care doctorii să se învoiască la păcatul prunc-uciderii, preotul a zis:
au spus că va orbi şi va avea mintea tulburată l-ai „Vom fi răsplătiţi dacă Dumnezeu va lăsa să ducem o
însănătoşit; cruce aşa de grea cum ne-a spus doctorul". Dar, pentru
Bucură-te, că vindeci nu numai trupurile, ci şi rugăciunile lor, i-ai ajutat şi copilul s-a născut sănătos,
minţile bolnave; iar mai apoi a primit la botez numele, tău şi preotul
Bucură-te, că îi faci pe doctorii neiscusiţi mai ţi-a adus împreună cu preoteasa laude ca acestea:
pricepuţi decât pe doctorii cu nume mare; Bucură-te, floare a raiului care înmiresmezi
Bucură-te, cel ce primeşti rugăciunile bolnavilor casele creştinilor;
şi ale doctorilor; Bucură-te, că părintele Mihail a cunoscut
Bucură-te, că îi cercetezi pe cei mistuiţi de puterea rugăciunilor tale;
fierbinţeala bolii; Bucură-te, că preoteasa lui a propovăduit minu­
Bucură-te, că, prin lucrarea ta, se biruieşte rân- nile tale;
duiala firii; Bucură-te, că te rogi pentru noi să primim
Bucură-te, leac ceresc care alungi orice boală şi întărire în credinţă;
durere; Bucură-te, că ne îndrumi să ascultăm de
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule Dumnezeu mai mult decât de doctori;
făcător de minuni! Bucură-te, că prin rugăciunile tale copiii care
erau pe patul de moarte s-au tămăduit;
Condacul al 5-lea: Bucură-te, că îi fereşti de moarte năprasnică pe
Mult s-au întristat părinţii lui Eftimie când co­ cei pentru care ne rugăm ţie;
pilul a început să nu îi mai recunoască, să îi muşti- Bucură-te, liman al sufletelor îngenuncheate de
şi să îi lovească şi, îmbolnăvindu-se din ce în ce mai suferinţă;
rău, doctorii au mărturisit că nu se pricep să îl ajute. Bucură-te, cel ce ştergi ochii înlăcrimaţi ai
Dar după ce rudele lui s-au rugat ţie, te-ai arătat de părinţilor ispitiţi de deznădejde;
trei ori în camera de spital şi boala a început să se
204

Bucură-te, cel ce alungi demonii din copiii Bucură-te, cel ce ajuţi mamele în vremea sarcinii
îndrăciri; şi în vremea naşterii;
Bucură-te, că la tine caută uşurare cei chinuiţi de Bucură-te, că fereşti mamele credincioase de
duhurile necurate; păcatul prunc-uciderii;
Bucură-te, fierbinte rugător pentru neamul Bucură-te, că, ocrotite de tine, ele îl ascultă pe
creştinesc; Dumnezeu şi nu pe doctorii cu inimile împietrite;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule Bucură-te, că dai putere mamelor să stea îm­
făcător de minuni! potriva soţilor lor necredincioşi;
Bucură-te, cel ce ai dezlegat pântecele cele
Condacul al 6-lea: neroditoare;
„Nu acum, mamă, alţi copii, ci îngrijeşte-te doar Bucură-te, că ai vindecat trupurile bolnave ale
de noi", au spus într-un glas cei şase copii care au femeilor care nu mai puteau avea copii;
auzit-o pe mama lor prc5miţându-ţi că dacă se va vin­ Bucură-te, că pe femeile care nu vor să facă copii
deca de boala ei va mai face un copil şi îi va pune le întorci la pocăinţă;
numele tău. Dar femeia, primind ajutorul cerut, nu a Bucură-te, văzând mulţimea de copii care au
ascultat de cuvintele egoiste ale copiilor, ci de glasul venit pe lume păziţi de tine;
conştiinţei, şi şi-a ţinut făgăduinţa, lăudându-L pe Bucură-te, că doctorii au rămas fără glas văzând
Dumnezeu şi zicând: Aliluia! că ai arătat cu putinţă cele cu neputinţă;
Bucură-te, că ai ascultat rugăciunile copiilor care
Icosul al 6-lea: nu voiau să fie singuri la părinţi;
Zece prunci muriseră în pântecele femeii ce Bucură-te, că pe pruncii cărora părinţii au vrut
purta numele Evangheliei, unul murise după naştere să le pună numele tău îi ocroteşti;
şi doar unul singur rămăsese în viaţă şi, când femei;» Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule
a zămislit din nou, doctorii i-au cerut să renunţe la făcător de minuni!
prunc. Dar ea şi-a pus nădejdea în Dumnezeu şi în
rugăciunile tale, răbdând prigonirile bărbatului ei cari' Condacul al 7-lea:
o sfătuia să se împovăreze cu păcatul prunc-uciderii. Mult s-a rugat lui Dumnezeu Atena pentru
Răbdarea i-a fost încununată şi a adus pe lume o fetiţă, mama ei muribundă şi aceasta te-a văzut făgăduindu-i
pentru care minune te lăudăm zicând: că se va vindeca. „Este o adevărată înviere din morţi",
Bucură-te, că, biruind ispitele, femeia a adus a spus directorul spitalului, şi, pentru că femeii U
pruncul pe lume; apăruseră plămâni noi şi sănătoşi, cu toţi I-au cftntftl
lui Dumnezeu cu credinţă: Aliluia!
206 H)/

Icosul al 7-lea: Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Efreni, noule


Te-ai arătat în vis fetiţei Ecaterina, stând lângă făcător de minuni!
ea atunci când tatăl ei ţi se ruga, făcând mătănii. Şi
ea a priceput cât de mare este folosul copiilor care Condacul al 8-lea:
sunt ocrotiţi de rugăciunile părinţilor lor. Iar noi, „Cel mai de preţ ajutor pentru copil este S f . m i . i
rugându-te să ai grijă de toţi copiii care fac parte din împărtăşanie", i-ai spus femeii al cărei prunc venise JX
Biserica lui Hristos, te lăudăm aşa: lume prin mijlocirea ta. Trezeşte, sfinte, râvn.i tu toţi
Bucură-te, reazăm al copiilor pentru rugăciunile părinţii credincioşi ca să îi crească pe copii apn «pi di
părinţilor lor; biserică, pentru a primi Sfintele Taine nu spre OSSJ
Bucură-te, că ai urmat Sfântului Stelian în grija ci spre viaţa veşnică, şi ca să înalţe împreună cu < A Im
arătată copiilor; Dumnezeu cântarea: Aliluia!
Bucură-te, glas care îndemni tinerii să meargă
pe calea Bisericii; Icosul al 8-lea:
.. Bucură-te, că te-ai arătat tânărului care voia să Venind o fetiţă nouă la orfelinatul aflat tn grija
se sinucidă; mănăstirii tale, s-a mirat văzând cum ceila [ţi copii
Bucură-te, că l-ai ajutat să înţeleagă cât de mare se pregăteau de spovedanie, scriindu-şi grei
era povara păcatelor lui; pe hârtie pentru a nu uita să le mărturiseasi | [nil
Bucură-te, că, ducându-1 la casa sa, l-ai trezit din mirarea ei s-a stins când i-ai apărut în vis şi i-ai cerul
beţia păcatelor; să meargă şi ea la spovedanie, pentru care lin l U \ti
Bucură-te, că, ajutat de tine, a lăsat patima cântăm aşa:
băuturii şi lanţurile drogurilor; Bucură-te, că, ascultând povaţa ta, fata a 11 u «• | n11
Bucură-te, înger păzitor care aduci liniştea în su­ să se spovedească;
fletele tulburate; Bucură-te, că ea a devenit mărturisitoare a m m u
Bucură-te, că, prin arătarea ta, ai salvat viaţa ti­ nilor tale;
nerei femei care voia să îşi pună capăt zilelor; Bucură-te, că pe mulţi i-ai îndreptat spre scaunul
Bucură-te, că îi ajuţi pe tineri să îşi găsească un de spovedanie;
rost în viaţă; Bucură-te, că şi de la copii primeşti l a i n i c aduse
Bucură-te, că goneşti lenevia cea ucigătoare de din prinosul inimii;
suflet; Bucură-te, pecete a sfinţeniei pusă pe inimile
Bucură-te, că, pentru rugăciunile copiilor celor care se roagă ţie;
credincioşi, îi ocroteşti pe părinţii lor; Bucură-te, că îi înveţi pe copii să se pregătească
să primească Sfânta împărtăşanie;
208 209

Bucură-te, dascăl al rugăciunii pentru cei care te tulburarea din toate familiile creştine, îndemnân-
cinstesc; du-i pe toţi să te laude împreună cu noi:
Bucură-te, că, prin rugăciunile tale, copiii devin Bucură-te, că eşti aproape de cei apăsaţi de po­
mici apostoli ai dreptei credinţe; vara singurătăţii;
Bucură-te, rugătorule pentru tinerii neascultători Bucură-te, că aduci pacea în casele în care diavo­
şi puţin-credincioşi; lul a adus dezbinare;
Bucură-te, că pe tineri îi aduci la înţelepciunea Bucură-te, că îi întorci la familiile lor pe cei pe
celor bătrâni; care patimile i-au robit;
Bucură-te, cel ce îi înveţi pe părinţi să îşi crească Bucură-te, că înmoi inimile împietrite şi îi întorci
fiii aproape de Biserică; tulburarea în linişte;
Bucură-te, comoară de mult preţ ascunsă în Bucură-te, aflătorule al lucrurilor pierdute;
vistieria inimilor noastre; Bucură-te, că celor nedreptăţiţi le-ai vădit
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule dreptatea în faţa judecătorilor;
făcător de minuni! Bucură-te, că ridici ocara celor defăimaţi pe ne­
drept;
Condacul al 9-lea: Bucură-te, că pe oamenii care nu aveau unde să
Tinerei care se rugase ţie să poată întemeia muncească i-ai îndrumat cu folos;
o familie i-ai spus în vis: „Te voi ajuta să fii alături Bucură-te, odihnă a celor istoviţi din pricina lu­
de cel pe care îl vrei". Şi cuvântul tău s-a adeverit, crului peste măsură;
căci tânărul la care ţinea a cerut-o şi a luat-o de soţie. Bucură-te, cel ce ne înveţi dreapta socoteală;
Ajută-i, sfinte, pe toţi tinerii care vor să pornească Bucură-te, cel ce te-ai arătat printre musafirii din
pe calea familiei să facă alegerea cea bună, pentru ca casa creştinului credincios;
nunta lor să fie binecuvântată de Dumnezeu şi în toate Bucură-te, pridvor pentru cei ce stau departe de
zilele vierii lor să Ii cânte: Aliluia! lumina Sfântului Botez;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule
Icosul al 9-lea: făcător de minuni!
Fiind alungată de soţul ei şi de părinţii
nemilostivi, mult a lăcrimat Măria, necăjindu-se că Condacul al 10-lea:
fiul ei creşte departe de tatăl său. Dar, după ce ea s-a Mult s-a ostenit să lucreze spre slava lui
rugat să îi ajuţi, a doua zi soţul şi-a înţeles greşeala şi Dumnezeu iconarul cărturar Fotie, în casa căruia s-a
a rugat-o să se întoarcă acasă. Văzând grabnicul zugrăvit prima ta icoană, sfinte. Şi, fiind încununat
tău ajutor, ne rugăm ţie să alungi dezbinarea şi pentru că şi-a înmulţit talanţii, la sfârşitul vieţii sale
210 211

i-ai luat sufletul la cer, pe care lucru văzându-1, Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule
evlavioasa lui soţie I-a cântat lui Dumnezeu: Aliluia! făcător de minuni!

Icosul al 10-lea: Condacul al 11-lea:


„Ascultă, copila mea, o voi lua cu mine pe mama „îmi era cu neputinţă să mă întâlnesc c u su­
ta, dar nu te teme. Este voia lui Dumnezeu şi uite ce loc fletul ei pângărit", ai spus despre femeia care voia să
minunat i-am pregătit", i-ai spus Anulei, arătându-i primească ajutorul tău fără a se lepăda de fărădelegile
frumuseţile raiului. „Nu te lăsa pradă durerii, căci eu ei şi de diavolul pe care îl slujea prin păcate. Şi,
voi fi mereu alături de tine şi te voi ocroti", a auzit ea izgonindu-1 pe diavol, ai îndepărtat-o de la tine pe fe­
făgăduinţa ta, şi sufletul ei s-a liniştit. Iar noi te rugăm meie, că nu voia să îşi curăţească sufletul prin pocăinţă
să fii aproape de toţi copiii orfani şi zicem către tine şi să îi cânte lui Dumnezeu: Aliluia!
unele ca acestea:
Bucură-te, că nu laşi pe nimeni fără ajutor în vre­ Icosul al 11-lea:
mea necazurilor; O femeie vindecată de tine a visat că voia să
Bucură-te, că pe copiii orfani îi sprijineşti; se închine sfintelor tale moaşte, dar diavolul i-a stat
Bucură-te, că îi ajuţi să aleagă binele şi să se împotrivă, spunându-i că e păcătoasă. „Tocmai pen­
ferească de păcat; tru că sunt păcătoasă voi merge să mă închin Sfântului
Bucură-te, dăruitorule al celor de trebuinţă; Efrem, chiar dacă ar trebui să mor", a spus ea, vrând
Bucură-te, chivernisitorule al celor de folos; să îşi trăiască viaţa acoperită de ajutorul tău. Pentru
Bucură-te, păzitorule al curăţiei tinerilor; care noi, luând pildă din râvna ei, ne rugăm aşa:
Bucură-te, părinte, icoană a virtuţilor zugrăvită Bucură-te, că, prin rugăciunile tale, sporeşte râv­
în sufletele noastre; na noastră pentru sfinţenie;
Bucură-te, că ai defăimat îmbuibarea şi ai lăudat Bucură-te, că păcătoşilor care se pocăiesc le dai
înfrânarea; ceea ce le este de folos;
Bucură-te, că alungi frica morţii de la cei care se Bucură-te, că pe păcătoşii care nu leapădă
roagă ţie; păcatele îi mustri cu asprime;
Bucură-te, că pe creştini îi pregăteşti pentru Bucură-te, veghetor al celor care vor să se închine
întâlnirea cu Dreptul Judecător; la sfintele tale moaşte;
Bucură-te, că în ceasul morţii vii lângă cei care Bucură-te, jertfă bineprimită de Dumnezeu în
ţi-au cerut să le fii ocrotitor;
altarul ceresc;
Bucură-te, că păstrăm în sufletele noastre cuvin­
Bucură-te, risipitorule al uneltirilor celor vi­
tele şi minunile tale;
clene;
212 213

Bucură-te, că pe cărturarii cei iubitori de slavă îi Bucură-te, apărătorule al predaniiloi M m t i l o i


ruşinezi; Părinţi;
Bucură-te, cel ce nu primeşti laudele celor Bucură-te, că faptele tale ne-au învăţat m a i i n1111
făţarnici; decât cuvintele;
Bucură-te, că stai împotriva diavolilor care ne Bucură-te, că episcopul care se îndoia de s f i n ţ i • n i a
împiedică să facem faptele credinţei; ta şi-a înţeles greşeala;
Bucură-te, că îi îndepărtezi cu sabia rugăciunii Bucură-te, piatră de poticnire pentru i ' I e r n a i
de la cei care se roagă ţie; nevrednici;
Bucură-te, duşman al mândriei, al lăcomiei şi al Bucură-te, că îi povăţuieşti să lepede paca t e I e . i
minciunii; să meargă pe calea sfinţeniei;
Bucură-te, pildă de răbdare, de credinţă şi de Bucură-te, că, la vreme de necaz, vii degr, iha 111
nevointă; ajutorul nostru;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule Bucură-te, că îi fereşti de hoţi şi de tâlharii văzuţj
făcător de minuni! pe cei ce duc crucea nevoinţelor;
Bucură-te, că cel care a furat o parte din sfintele
Condacul al 12-lea: tale moaşte a adus-o înapoi la mănăstire;
„Merită să suferim şi noi puţin din iubire pentru Bucură-te, mustrătorule al creştinilor iubitori de
Hristos", i-ai spus maicii care se lupta cu o ispită şi i-ai păcat;
arătat semnele pătimirii tale muceniceşti. Şi noi avem Bucură-te, împreună-călătorule cu p e l e r i n i i
nevoie de întărirea ta, sfinte, că valurile acestei evlavioşi;
vieţi s-au ridicat asupra noastră şi suntem apăsaţi de
Bucură-te, că, răbdând chinurile prigonitorilor,
deznădejde. Ajută-ne să trecem de încercările care
ne-ai învăţat să nu ne temem de suferinţă;
ne împovărează, ca să îi putem cânta lui Dumnezeu:
Bucură-te, că îi răsplăteşti pe cei care se os t e n . •.
Aliluia!
să ajungă la sfintele tale moaşte;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, n o u l e
Icosul al 12-lea:
făcător de minuni!
„Cum m-ai chemat, am sosit!", i-ai spus femeii
care te rugase să îi tămăduieşti fiul, şi i-ai plinit Condacul al 13-lea:
cererea. Şi noi te chemăm, sfinte, ajută-ne, nu ne lăsa, O, mult pătimitorule şi mare mucenice H l r e m ,
ajută-ne, că mare nevoie avem de ajutorul tău, robule cel ce te-ai arătat în chip minunat şi ai dat
al lui Dumnezeu, şi pentru aceasta te lăudăm aşa: mărturie despre iubirea pe care o ai faţă de noi, cei
nemulţumitori şi nerecunoscători, care ne rugăm să
214 215

facem voia lui Dumnezeu, dar trăim după voia noastră patimilor. Iubitor de păcate sunt şi la faptele cele bune
cea pătimaşă, arată şi acum ajutorul tău tuturor celor mă lenevesc. Cere-I lui Dumnezeu să îmi sporească
care te cheamă în rugăciune şi tuturor celor pentru credinţa, să îmi dăruiască smerenie, răbdare, râvnă în
care ne rugăm ţie, ca, punând început bun mântuirii, războiul duhovnicesc.
să Ii mulţumim Dumnezeului celui în Treime lăudat, Sfârşitul tău mucenicesc mă îndeamnă să lepăd
cântând: Aliluia! desfătările trecătoare ale acestei lumi. Chinurile
tale mă îndeamnă să ridic şi eu crucea ascultării de
Acest Condac se zice de trei ori. Apoi se zice Dumnezeu. învaţă-mă, sfinte, să trăiesc nu după voia
Icosul 1: Văzut-a stareţa Macaria cereasca procesiune... şi mea, ci după voia dumnezeiască, să nu caut cele ale
Condaciil 1: Să se bucure credincioşii şi să se veselească... mele şi să mă izbăvesc de tirania păcatelor care mă
Apoi se zice această apasă. Goneşte de la mine toată ispita diavolească.
Prea mult am păcătuit, prea mult am izgonit de la
mine harul dumnezeiesc. Acum a sosit ceasul mân­
Rugăciune tuirii mele, sfinte. Domnul bate la uşa inimii mele şi
vreau să îi deschid. Ajută-mă, sfinte, că sunt neputin­
Sfinte Mare Mucenice Efrem, ascultă rugăciunea cios. Roagă-te pentru mine până la ultima suflare a
mea, a păcătosului, şi vino în ajutorul meu. Am vieţii mele.
aflat de minunile tale, am aflat de darurile pe care Şi roagă-te pentru tot poporul creştinesc, pentru
le-ai primit de la Dumnezeu pentru jertfelnicia ta. Şi toţi ierarhii, preoţii, monahii şi credincioşii. Roagă-te
văzând cum atâta mulţime de oameni a fost ajutată de pentru duhovnicul meu şi pentru toate rudeniile mele
tine, îndrăznesc să nădăjduiesc şi eu, crezând că nu după trup şi după duh. înmulţeşte rugăciunile pe
vei trece cu vederea cererea mea. care le faci pentru noi, ca şi noi să cădem la rugăciune,
De nenumărate ori te-ai arătat în vedenii şi în mulţumindu-ţi din prea plinul inimii. Ca împreună cu
vise, spunând credincioşilor că vor primi cele cerute în tine să îl slăvim pe Dumnezeul cel în Treime lăudat,
rugăciune. Eu nu sunt vrednic de o astfel de mângâiere, în vecii vecilor. Amin.
pentru că păcatele mele sunt multe şi credinţa mea
este puţină. Dar cred că iubirea ta covârşeşte răutăţile
mele şi nădăjduiesc că prin mijlocirea ta voi pune Rugăciunea părinţilor pentru copiii lor
început bun mântuirii mele.
Roagă-te lui Dumnezeu pentru mine, sfinte, să Sfinte Efrem, ocrotitorule al părinţilor bine-
caut cele de folos mântuirii. Trupul meu este slăbănogit credincioşi şi al copiilor lor, auzi rugăciunea noastră
de păcate şi sufletul meu este moleşit din pricina şi sârguieşte-te să ne vii în ajutor. Ne rugăm ţie, sfinte,
216 217

pentru copiii noştri. Ocroteşte-i prin rugăciunile tale, Am auzit de nevoinţa şi rugăciunea Sfântului
fii lor povăţuitor pe calea adevărului şi fereşte-i de Ioachim, care fusese defăimat de arhiereu din pricină
toată ispita şi necazul. Fii lor călăuză pe marea cea că nu avea urmaşi. Am auzit şi de durerea Sfintei Ana,
învolburată a vieţii acesteia. Fii lor dascăl înţelept, femeia sa, care se ruga: „Vai mie, celei lipsite! Că eu
învăţându-i să aleagă cele bune şi să se ferească de singură sunt mai păcătoasă între fiicele lui Israel! Eu
cele rele. singură mai defăimată decât toate, între femei. Toate
Roagă-te pentru ei Iubitorului de oameni îşi poartă rodul pântecelui pe mâinile lor, toate de fiii
Dumnezeu să le dăruiască sănătate sufletească şi lor se mângâie, iar eu sunt străină de acea mângâiere.
trupească şi minte luminată. Tu, cel ce te-ai arătat fetiţei Vai mie, Doamne! Eu, păcătoasa, singură am sărăcit
pe care ai îndemnat-o să se spovedească, îndeamnă-i de facerea de roade. Tu, Cel ce ai dat Sarei la bătrâneţe
şi pe copiii noştri să meargă pe calea spovedaniei. Tu fiu pe Isaac, Tu, Cel ce ai deschis pântecele Anei,
ne-ai învăţat că Sfânta împărtăşanie este cel mai mare mama lui Samuil, proorocul Tău, caută acum spre
ajutor pentru copii, pentru aceasta ajută-i pe aceştia mine şi ascultă rugăciunile mele! Ştii ocara nerodi-
să trăiască o viaţă curată, pentru a primi fără osândă rii, deci singur să-mi dezlegi durerea inimii mele şi
Sfintele Taine. să deschizi jgheaburile pântecelui şi pe cea nerodi­
Ne rugăm ţie, Sfinte Efrem, pentru toţi copiii toare să o arăţi roditoare". Ştim că rugăciunile lor au
credincioşi, pentru duhovnicii şi părinţii lor. Fereşte-i fost ascultate, că Sfânta Ana a zămislit şi mai apoi a
de prieteniile pierzătoare de suflet, fereşte-i de născut-o pe Fecioara Măria, Preasfânta Născătoare de
uneltirile celui viclean. Ajută-i, sfinte, să ducă o viaţă Dumnezeu.
bineplăcută lui Dumnezeu şi să fie pilde de credinţă Sfinte Mare Mucenice Efrem, noi nu avem nici
şi evlavie pentru cei din jurul lor. Ca lucrând cele de credinţa şi nici răbdarea Sfinţilor Ioachim şi Ana, dar
folos şi simţind ocrotirea ta, să îţi mulţumească în avem nădejde în ajutorul rugăciunilor tale. Mare este
fiecare zi a vieţii lor şi pe Dumnezeu să îl laude în tot darul naşterii de prunci şi mult se bucură părinţii
ceasul, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. de copiii lor. Dar, din pricina păcatelor noastre, noi
suntem lipsiţi de această bucurie. Ştim că multe femei,
care erau apăsate de felurite boli, şi cărora doctorii le
Rugăciunea părinţilor care nu pot avea copii spuseseră că pântecele lor vor rămâne sterpe, s-au ru­
gat ţie şi au primit ceea ce ceruseră. Cine poate spune
O, Sfinte Efrem, grabnic ajutătorule al celor ce veselia lor, când au văzut pruncii veniţi pe lume după
se roagă ţie, primind puţina noastră rugăciune, vino rugăciuni fără număr? Sau cine poate spune veselia
în ajutorul nostru. întristată este inima noastră că nu bărbaţilor care, deşi aflaseră de la doctori că nu vor
ne-am învrednicit a aduce pe lume fii şi fiice.
218

putea avea copii, au crezut mai mult în sprijinul tău tale? Cine ştie câţi suferinzi au aflat i z b ă v i r e |>rm
decât în ştiinţa acelora? rugăciunile tale?
Şi noi credem că ne poţi ajuta, chiar dacă Ajută-1, Sfinte Efrem, ajută-1. Roagă-te I ui rJristOS
răbdarea noastră s-a împuţinat şi credinţa noastră este Dumnezeu pentru el şi, dacă îi este de folos si Se
puţină. „Dă-le lor pântece sterp şi sâni fără lapte", le-a tămăduit degrabă, fă să se întâmple aceasta spre slava
blestemat proorocul Osea pe femeile israeliţilor care lui Dumnezeu. Iar dacă îi este mai de folos să duca m a i
au părăsit legea lui Dumnezeu. Să nu cadă şi peste departe crucea bolii, ajută-1 să rabde fără să cârtea» i
noi pedeapsa dumnezeiască, ci, ştiindu-ne păcatele, ca să primească luminoasa cunună a răbdării.
să ne curăţim sufletele prin pocăinţă. Roagă-te pentru Da, Sfinte Mucenice Efrem, tu ai răbdat suferii iţe
noi, Sfinte Efrem, ca, îndreptându-ne viaţa, să primim de nedescris, iar viaţa noastră este plină de desfătări.
şi bucuria de a avea copii. Şi, dacă îi vom avea, să îi Dar chiar dacă suntem păcătoşi şi întinaţi prin tot
creştem în dreapta credinţă, fiindu-le pildă de vieţuire felul de patimi, îndrăznim a ne ruga ţie. Căci nu
creştinească. Iar dacă, din pricini neştiute de noi, pentru noi ne rugăm ţie, sfinte, ci pentru bolnavul
Dumnezeu ne va lăsa lipsiţi de acest dar, roagă-te să acesta pe care suferinţele l-au îngenuncheat. Fii lui
mergem pe calea rugăciunii, pe calea cea îngustă care păzitor, povăţuitor, ocrotitor şi tămăduitor, ca să
duce în împărăţia Cerurilor. îti mulţumească cu inimă smerită şi să îl slăvească
întăreşte-ne, sfinte, ca în viaţă să nu căutăm pe Dumnezeul care te-a acoperit cu harul Său,
voia noastră, ci voia dumnezeiască, şi în tot locul să arătându-te mare făcător de minuni, în vecii vecilor
îi aducem laudă Dumnezeului cel iubitor de oameni, Amin.
Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi
în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune către Sfântul Efrem pentru cel bolnav

Sfinte Efrem, mare mucenice al lui Hristos, ascultă


acum puţina noastră rugăciune pentru cel încercat de
boală. Venim la tine ca la un doctor ceresc, crezând că
vei primi cererea noastră şi vei uşura suferinţele lui.
Ai spus că ai leacuri pentru toate felurile de boli, şi
pentru aceasta nădăjduim că iubirea ta de oameni nu
s-a împuţinat. Cine poate spune mulţimea minunilor