Sunteți pe pagina 1din 824

INGTITUTUL

DE !STORE
A. D. NEHOPOL"

EDEMA
ACADEME A.,m toovn,
%Wu VOLUMUL XXIV

www.dacoromanica.ro
KDOCUMENTAm
c 0 0
o ro
rx
0 z
< >
>VOIHOISIHm

www.dacoromanica.ro
ACADEMIA ROMANA
SECTIA DE §TIINTE ISTORICE §I ARHEOLOGIE

DOCUMENTA
ROMANIAE
HISTORICA
COMITETUL DE COORDONARE

Acad. §TEFAN PASCU, acad. §TEFAN TEFÄNESCU,


t acad. ALEXANDRU ELIAN, t dr. DAMASCHIN MIOC,
prof. univ. dr. IOAN CAPROSU, t prof. univ. dr. CONSTANTIN CIHODARU,
AUREL RÄDUTIU, LEON §IMANSCHI

EA
EDITURA ACADEMIEI ROMANE

www.dacoromanica.ro
ACADEMIA ROMANA
INSTITUTUL DE ISTORIE A. D. XENOPOL" IlkI

A. MOLDOVA
VOLUMUL XXIV

(1637 - 1638)

VOLUM iNTOCMIT
DE
I C. CIHODARU I Si I. CAPROW

EA
EDITORA ACADEMIEI ROMANE
Bucuresti, 1998

www.dacoromanica.ro
CARTEA A APARUT Cu SPRIJINUL MINISTERULUI CULTURII

Copyright @ Editura Academiei Romane, 1998.


Toate drepturile asupra acestei editii sunt rezervate editurii.

Adresa: EDITURA ACADEMlEI ROMANE


RO-76117, Bucuresti, Romania
Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5
Tel. 040-1-4103983, Tel./Fax: 4103448
Fax: 4.10.3983
e-mail: edacad@ns.ear.ro

Redactor: NICUL1NA FLOREA


Tehnoredactor: SILVIA DEOCLETIAN

Bun de upar: 20.3(11.1997. Format: 16170 x 100.


Coli de tipar: 51,5
C.Z. pentru bilbiotecile mari: 9(498:3)<1637:1638>(001-12)
C.Z. pentru bibliotecile mici: 9(498:3)(001-12)

ISBN 973-27-0635-x
ISBN 973-27-0436-5
Irnprimat In România
Tipografia DOSOFTEI", Ia§i

www.dacoromanica.ro
In memoria
lui Gh. Ghibánescu

www.dacoromanica.ro
PREFATA

Volumul al XXIV-lea al seriei A, Moldova, din colectia Documenta


Romaniae Historica cuprinde 536 de acte interne din anii 1637 - 1638; dintre
aceslea, 529 .s.unt documente autentice, lar sapte sunt false. Numai 230 dintre
ele ,vunt cunoscute din editii anterioare, restul actelor fiind publicare pentru
prima dead In acest volum; mai mult înccZ o &mil parte din cele publicate
anterior sunt editare acwn dupd forme de peistrare mai bune, asa "'twat
informa tia istoricd ineditd, dominante1 In volutn, sporeste si pe aceastd cale,
itzlesnind cercetiltorului o cunoastere adecvatit a evolu:iei social-economice si
politice a Teirii Moldovei, a vietii culturale sau a structurii statului medieval
nwldovean din punct de vedere administrativ, judecatoresc, militar sau
bisericesc. De asemenea, trebuie remarcatil dintru inceput varietatea tipologicd
a Mscrisurilor din acest volum, care cuprind, practic, toctte cate goriile
diplomatice ale vremii, de lct simplul zapis de vanzare-cumpeirare pand la
privilegiul domnesc.
Dupd forma de peistrare a celor 536 de acte din volum, se cuvine a
consenzna aici ftiptul cei majoritatea lor sunt editare dupd originale (peste 350
de documente, dintre care 261 romiinesti si peste 90 slavone patru dintre ele
prin intennediul unor fotocopii), aproape 60 dupd copii (55 romanesti si 4
slavone), 30 dupd traducen i vechi (24 romanesti, 4 germane si cloud rusesti),
aproape 80 dupd rezumate (72 romanesti, 6 germane si un rezumat grecesc), 18
dupei nzentiuni romanesti si 44 dupe" editii anterioare.
Piesele arhivistice editare in acest volum se pitstreazei la Biblioteca
Academiei Romcine (171 de acte, din care 161 din fondul Documente istorice,
((flat in prezent la Arh. St. Bucuresti, 5 din fondul Manuscrise si 5 din cel de
Fotocopii), Arh. St. Iasi (140 de acte), Arh. St. Bucuresti (124 de acte), Biblioteca
Nationald-Bucuresti (20 c/c acte), Biblioteca Centralei Universitard Cluj-Napoca
(8 acte), Arh. St. Suceava si Muzeul Brukenthal-Sibiu (cate 7 acte), Arh. St.
Cernduti i Institutul de Istorie din Sankt Petersburg Federa tia Rusei (cdte 5
acte), Arh. St. Mehedinti, Drobeta-Turnu Severin (4 acte), Arh. St. Neamt Picttra
Neamt, Arh. St. Prahova Ploiesti, Muzeul National al Bucovinei Suceava
VII
www.dacoromanica.ro
(cdte 3 acte), Arh. St. Chifindu i Arhiva Istoricei Centrald a Actelor Vechi din
Moscova Federa tia Rusd (ate 2 acte), Arh. St. Bacdu, Arh. St. Botofani,
Arhivio de la Propaganda Fide Roma, Biblioteca Astra" Sibiu, Biblioteca
Centrald Universitard Mihai Eminescu" lafi, Biblioteca Filialei Cluj
Napoca a Academiei RomiIne, Institutul de Istorie N. lorga" Bucurefti,
Institutul de Istorie A. D. Xenopol" lafi, Meindstirea Sucevita (judetul
Suceava), Muzeul National de Istorie Bucurefti fi Meindstirea Xiropotamu de
la Muntele Athos Grecia (cdte un act). Lipsesc din aceastd enumerare doar 23
de documente, reproduse de noi dupd publicatii anterioare, deoarece nu se mai
cunoafte astdzi locul lor de peistrare sau, In cazul In care acesta este cunoscut,
fonnele arhivistice sub care ele se conservd sunt inferioare celor publicate sau
nu au putut fi verificate de editorii volumului (ca In cazul Arhivei din Cernduti
sau al celei a Institutului de Istorie din Sankt-Petersburg).
Defi acest volum Insumeazil toate documentele interne ale anilor 1637-
¡638 depistate In fondurile arhivistice din tard .yi din strdinatate sau publicate
de la Inceputul istoriografiei romanefti moderne pand astdzi, a relmas In afara
lui un numar de acte la care editorii corpusului D.R.H. fie nu au avut acces, fie
nu au avut posibilitatea de a le cerceta, fie, In sfeirfit, nu au avut norocul de a-fi
Incununa cu succes cdutdrile In arhivele strdine. Este vorba, In ordine, despre
documentele unor meindstiri moldovenefti Inchinate In evul mediu unor Ocafuri
din spatiul grecesc, In special celor de la Muntele Athos', de cele ajunse pe
aceeafi cale In Arhiva Patriarhiei din lerusalim fi a altor institutii religioase
din Orientul Apropiat2, de cele ale unor InOncIstiri din nordul Moldovei pdstrate
In Kanzleiarchiv de la Wiener Kriegsarchiv Austria' i, In sfeirfit, de cele
cunoscute doar prin foarte scurte rezumate fi mentiuni intocmite In Polonia
dupd pretioasa Arhivd a Mitropoliei Tdrii Moldovei, Instreiinatd In 1686 fi
nedescoperitel Ina defi cercetdrile speciale nu au contenit niciodatd pand
acum4.

Vezi Florin Marinescu, Valorificarea documentelor romilnefti de la Muntele Athos la


Centrul de Cercetari Neogrecepi din Atena, In Anuarul Institutului de Istorie i Arheologie
«AD. Xenopole Ia0, tom. XXVI (1989), partea I, p. 499-508; Florin Marinescu, Georgeta
Penelea-Filitti, Ana Tabalci, Documents greco-roumains. Le fond Mourouzi d'Athènes-Bucarest,
1991, p. 181 §i urm.
Vezi Ieromonah Ioanichie Bilan, Mdrturii romdnefti la Locurile Sfinte, Editura
Episcopiei Romanului i Hu§ilor, 1986, P. 68 §i 83; Virgil CAndea, Mdrturii romdnefti peste
hotare. Micel enciclopedie, vol. I, Bucureqti, Editura Enciclopedia 1991, p. 417 §i urm.; cf. §i
D.R.H., A. Moldova, XXIII, Prefata, p. VII-VIII.
3 Cf. I. Capro§u, Documente moldovenefti din arhive vieneze i Noi documente moldo-

venelti din arhive vieneze, In Anuarul Institutului de Istorie i Arheologie «A.D. Xenopole, Jai,
tom. X (1973), p. 399-410, §i, respectiv, tom. XI (1974), p. 187-197.
Cf. Aurel Decei, Redescoperirea unor documente moldovenefti din secolele XVXVII, In
Revista arhivelor", nr. 1, febr.martie, 1992, p. 13-25.
VIII www.dacoromanica.ro
Editorii volumului de fag au purces la rntocmirea lui acum 15 ani, pe
baza celor aproape 200 de transcrieri rdmase de la colectivul care a colaborat
la editarea seriei A a colectiei Documente privind istoria Romaniei (D.LR.),
plifnuitd dintru fnceput sil cuprindd toate documentele moldovenefti de pänd la
anul 1711. Aceste transcrieri au fost filcute, potrivit normelor adoptate pentru
tntreaga colectie (transliteratia), de Rodica Anghel (24 de copii), Dalila Arvind
(20), Haralambie Chircei (4), Constantin Cihodaru (12), Dimitrie Ciurea (30),
Dumitru Constantinescu (20), Olimpia Diaconescu (2), Nicolae Grigoraf (45),
P.P. Panaitescu (10) fi Margareta Serghie (4); acestor transcrieri dupá piese
arhivistice li se adaugd cele 22 de texte definitivate pentru tipar, dupd criteriile
sale de editare binecunoscute, de Mihai Costeichescu, care intentiona sd
continue publicarea seriei sale cronologice de acte moldovenefti pawl la
sfilrfitul domniei lui Vasile Lupu. 0 fain de acum din arhiva sa ajunscl, In bund
parte, la Biblioteca Academiei Romeme fi la Arhivele Statului lafi, unde se
pcIstreazd atilt caietele cu copii de documente dupc1 fonduri arhivistice, clit fi
transcrierile pe curat" dupd acestea pe coli numerotate pe volume pregdtite
pentru tipar. Defi nu ne-a parvenit dealt un numdr foarte mic din aceste
transcrieri, articularea volumelor pe intervale cronologice din aceastä domnie
este siguril fi ea nu se deosebefte de cea din perioada anterioarcl, din care s-au
peistrat majoritatea transcrierilors sau chiar manuscrise tntregi (Documentele
lui Petru Raref de la Academia Romeind), intitulate fiecare dupe' domnia
respectivd antocmai ca toate seriile cronologice publicate de reputatul
ceirturar). Este fi motivul pentru care fiecare din cele 22 de texte pomenite mai
sus a fost mentionat la descrierea arheograficd de sub data respective" cu titlul
restabilit de subsemnatul: (Mihai Costdchescu, Documente moldovenesti de la
Vasile Lupu voievod>, indicändu-se paginile fi numilrul actului, precum fi
celelalte elemente con ¡mute de transcrierea detafatii din volumul manuscris
pregeitit de editor pentru tipar, din care insd nu cunoaftem asteizi cleat piesele
amintite.
Cele aproape 200 de copii de mai sus au fost colationate In cadrul
colectivului de lucru de la D.I.R. de clitre P.P. Panaitescu, C. Cihodaru fi
D. Ciurea.
Reluarea peste aproape un deceniu a publicdrii documentelor medievale
romeinefti dupd alte criterii fi tntr-o nouil colectie (Documenta Romaniae
Historica) a impus 41 parametri investigatiei ftiinfifice, cu scopul cuprinderii
In fiecare volum a tuturor actelor interne dupd textele originale sau dupd cea
mai bund forma de 'peistrare din arhive sau din publicatii anterioare. DupcY o

s Vezi, de pildà, D.R.H., A. Moldova, vol.111, Prefata, p. VIIVill.


IX
www.dacoromanica.ro
repertoriere arhivisticd a documentelor, inceputd impreund cu colegul Leon
. imanschisi alta bibliograficd intreprinsei cu studenti de la Facultatea de
Istorie In cadrul practicii stiintifice de la Institutul de Istorie A.D. Xenopol",
cu colaborarea colegului Nistor Ciocan, editorii volumului de fate)" au purces la
transcrierea, colationarea fi prelucrarea tuturor documentelor din anii 1637
1638 dupd noile norme de editare stabilite de Comitetul de coordonare a
colectiei D.R.H.6 si completate pentru seria A cu cdteva reguli noi de naturd sii
disocieze aportul editorial de fizionomia textologicd primard, In spiritul
metodei adoptate In perioada interbelicd de Mihai Costdchescu, cel mai mare
editor de izvoare documentare romcine.yti7. Recolationarea in acest fel a tuturor
actelor din prezentul volum a asigurat o unitate normativd doar In cazul
textelor slavone editate in seria A din 1975 incoaceg .yi dour In parte In privinta
textelor romilnefti, pentru care limitele ftiintifice ale regulilor de transcriere a
slovelor chirilice sunt demult cunoscute, reclameind o redefinire a lor pe baza
ultimelor doblindirifaintifice In domeniu, cu finalitate unitard pentru intreaga
colectie'. Deocarndard, In acest volum, care, dupd cum am ardtat, a fost demult
incheiat, transcrierea textelor romanefti a unnat regulile stabilite pentru
intreaga colegie, amendate insd prin folosirea para ntezelor rotunde la
stabilirea fizionomiei lexicale reale fi a celor unghiulare, In cazul interventiei
editorilor In text pentru intregirea acestuia, marcarea omisiunilor sau corec-
tarea erorilor; parantezele din textele reproduse dupd editii anterioare, fie
slavone, fie romeinevi, au fost adaptate aceluiayi principiu fi insotite, dupd caz,
de note. Pentru tnaturarea efectelor unora din impetfectiunile fonetice ale
normelor de transcriere a textelor romlinevi, am reprodus la sfarfitul volu-
mului fotocopiile tuturor originalelor romemeoi ce ne-au fost accesibile,
inlesnind asYel cerceteitorului interesat o cunoaoere adecvatd a realiteitii
textologice din epocd. In acelayi scop a fost necesard i sporirea numilrului
fotocopiilor dupd originale slavone ateita timp cat mutatiile din activitatea
cancelariei domnayti din secolul al XVII-lea ajung plind la scrierea propriu-
zisd, In care ligaturile # suprascrierile abunclii, generalizeindu-se omisiunea

6 Vezi Introducerea de la D.R.H., B, p. V qi urm.


7 Vezi Preftqa la D.R.H., A, vol. L p. VIII qi urm.
' Cf. qi D.R.H.. A, vol. II, Prefag p. VDT, qi vol. DI, Prefata p. XII.
' Vezi, Intre altele, Andrei Avram, Contributii la interpretarea grafiei chirilice a primelor
texte romanefti, In Studii 0 cercetäri lingvistice", an. XV (1964), fasc. 1-5, p. 3-139; N.A. Ursu,
Din nou despre interpretarea grafiei chirilice mind nefti,In Limba rominr, an. XXV (1976), nr.
5, p. 475-489; Notd asupra edifiei, la Monwnenta linguae dacoromanorum, Biblia 1688, Pars I:
Genesis, Ia0, 1988, p. 129-130, §i Pars V, Deuteronomium, Ia0, 1997, p. 98-99; Alexandru
Mareq (coordonator), Crestoma fia limbii romane vechi, vol. I (1521-1639), Bucure0, Editura
Academiei Rornine, 1994, p. 44-50.
X
www.dacoromanica.ro
ierurilor; din acest ultim motiv, ele nu au mai fost completate in acest volum ca
la actele din secolele anterioare.
Schimbarile intervenite in diplomatica referitoare la veacul al XVII-lea
reclama de la sine o abordare editoriald diferentiatei, care, din peicate, nu este
posibild dec.& In anumite limite atunci clind este vorbct de volume demult
concepute dupa o structure*" date'', cum este fi cazul celui de fat& In ciuda
dorintei edito rilor de a depc7fi astfel de limite, ei sunt obliga ¡i sd se
margineasccl dour la amenddrile posibile, care se circumscriu deocamdatel ariei
exterioare textului. intre acestea, descrierea arheografica este, desigur, cea mai
importantd, fapt pentru care in acest tom ea a fost 'mull amplificatd cu elemete
ce aduc noi deslusiri privitoare la caracterul extern al documentului (inclusiv
culoarea cernelii); defi nu s-a putut ajunge In toate cazurile la amanuntul
relevant, informatille fi detaliile sigilo grafice si arhivistice de la aceastd
sectiune indicd de pe acum o cale necesard pentru volumele urmittoare, dupd
cum precizdrile relative la toate formele de vehiculare a actului, inclusiv sub
cea editoriald, pe care le-am urmarit si consemnat integral cu consecventd,
complinesc .yi expliciteaza nu °data' continutul lui. Toate aceste ekmente, ca fi
cele din notele tergale, sunt tnregistrate in chip firesc si In Indici.
Toate dateirile mai vechi au fost reveizute si confruntate cu informatiile noi
din acest volum, ceca ce a dus la schimbarea a o sutei dintre ele! In acelayi mod
au fost puse de acord cu aceste informatii fi datele actelor cdrora le lip.vesc
luna, ziva si locul de emitere (vezi tabelele de concordc'nta a datelor, din
Anexek volumului); infonnatille noi din volumele unniltoare vor permite
cercetatorului restningerea intervalului de datare sau precizciri utile .si In cazul
altor documente, care In acest tom pound doar data de an (villeatul).
Ortografia fi punctuatia volumului apartin editorilor i urmeaza regulile
ciliate tn uz la data definitivarii lui pentru tipar.
Volumul de fatd a fost tntocmit de cei doi editori in cadrul sectorului de
istorie medievala al Institutului de Istorie A.D. Xenopol" la#, unde au fost
pldnuite cu multi ani In urmei intreaga serie de volume D.R.H. referitoare la
domnia lui Vasile Lupu si modaliteltile de lucru pentru evitarea din capul
locului a discordantelor si erorilor comise la alcatuirea colectiei DIR.'''. De
aici necesara si permanenta colaborare tntre editorii acestor documente
concretizatel nu odatcl si in paginile acestui volum; In chip special se cuvine a fi

I" Vezi, de pildä, Errata la volumul Documente privind istoria Romdniei, A, Moldova,
Veacurile XIVXVII (1384-1625), Indicele numelor de locuri, Intocmit de Alexandru I. Gallo,
edilie Ingrijia §i prefatä de I. Caprop, Bucure0i, Editura Academiei Romine, 1990, p. 289 qi
urm.

XI
www.dacoromanica.ro
mentionatd aici revizuirea de cdtre colegul Nistor Ciocan a listei rezumatelor
frantuzesti In scopul integrdrii acesteia tntr-o unitate terminologicd obligatorie
a tuturor volumelor.
Toate operatiile ce privesc textul actelor transcriere, traducere,
colationare, regestare au fost filcute In comun de cei doi editori pdnd la
Incheierea volumului. Dupe)* decesul profesorului Constantin Cihodaru, In
martie 1994, au rdmas in sarcina subsemnatului completarea volumului cu
unele documente depistate recent In arhive ceea ce a impus restructurarea
partiald a volumului, definitivarea acestuia pentru tipar, alcdtuirea
bibliografiei, a indicilor fi a tuturor anexelor volumului, asa Incest eventualele
erori, fie ele fi de naturd tipograficd, apartin celui care semneazd aceste
randuri.

Iasi, decembrie 1996

I. CAPROU

XII
www.dacoromanica.ro
BIBLIOGRAFIE - PRESCURTARI

Antonovici, Doc. barladene = Antonovici, preotul loan (episcopul Hu§ilor Iacov),


Documente bilrlddene, vol. II, Birlad, 1912 ; vol. DI,
Birlad, 1915 ; vol. W, Birlad, 1924.
Aricescu, Indice, II = Aricescu, C., Indice de documente aflate In Arhiva
Statului fi nepublicate fncd, in Revista Istorici a
Arhivelor Rominiei", Bro§ura II, Bucure§ti, 1876.
Balan, alteva doc. bistrifene =Balan Teodor, Cateva documente bistritene, Cluj,
1947,46 p.
Balan, Doc. bucovinene =Balan, Teodor, Documente bucovinene, vol. I,
Cerniuti, 1933; vol. II, CernAuti, 1934; vol. IQ.
Cemluti, 1937.
Balan, Familia Onciul = Balan, Teodor, Familia Onciul. Studiu fi documente,
Cerniuti, 1927.
Bileanu, Doc. <comunicate> = Bäleanu, A., Documente <comunicate de ...>, in
roan Neculce", Iali, VII (1928), p. 148-150.
Berechet, Doc. de drept public = Berechet, $t. Gr., Documente de drept public fi privat.
Secolul al XVIXVII-lea, in intregiri. Buletinul
Institutului de istoria vechiului drept rominesc", Iali,
1932, p. 169-212,245-258.
Berechet, Procedura de judecatd = Berechet, tefan Gr., Procedura de judecatd la slavi fi
romani, Chiqiniu, 1926.
Bezviconi, Boierimea Moldovei =Bezviconi, Gheorghe G., Boierimea Moldovei dintre
Pna fi Nistru, vol. 1,2, Bucure§ti, 1940,1943.
Bianu, Cat. ms. rom. = Catalogul manuscriptelor romanefti, intocmit de Ioan
Bianu, tomul I, Bucure§ti, 1907.
Bianu-Nicolaiasa. Catalogul ms. rom. = Catalogul manuscriptelor romiinef ti, tomul III,
intocinit de loan Bianu qi G. Nicolaiasa, Craiova,
1931.
Boga, Doc. basarabene = Boga, L.T., Documente basarabene, VII, Hrisoave fi
carri domnefti (1604-1653), XIV, Chi§iniu, 1929.
Boga, Doc. sec. XVIXVII = Boga, L.T., Documente din .secolul al XVIXVII-lea,
In Arhivele Basarabiei", Chiqiniu, IV (1932), p.
143-157.
BrAtianu, Gh. I., O carte de judecatd = Brätianu, Oh. L, O carte de judecatd a lui Vasile vochl
a lui Vasile vockl Lupu Lupu, In Revista Istorici", Bucure§ti, an. V (1919), p.
1-26.

www.dacoromanica.ro
Bulat, Doc. m-rii Vdratec = Bulat, T.G., Documentele IndncIstirii Vciratec,
ChiOat', 1939.
Bulat, Din doc. m-rii Wit-wee =Bulat, T.G., Din documentele mancIstirii Velratec, In
Arhivele Basarabiei", ChiOnäti, V (1933), nr. 4, p.
360-375 ; VI (1934), nr. 1, p. 65-96 ; VII (1935), nr.
1, p. 89-98.
Bulat, Hotinul = Bulat, T.G., Hotinul, straveche stelpendre romemeased,
In Arhivele Basarabiei", ChiOniu. V (1933), p. 30-51.
Bulat, Teritoriile raictlelor = Bulat, T.G., Teritoriile raialelor Hotinului yi Brailei
redate stdpilnitorilor romilni In 1808, In Arhivele
Basarabiei", ChiOniu, V (1933), nr. 1, p. 43-55.
Bunta, Magdalena, Sigilii domnefti =Bunta, Magdalena, Sigilii domne.yti din secolul al
XV11-lea (1), In Studii 0 cercetäri de nurnismaticä",
Bucure0i, IV (1968), p. 263-269.
Caian, Foc.yani =Caian, Dimitrie F., Istorieul orayului Focyani,
Focpni, 1906.
Capro§u, I., 0 condicd de doc. a = Capro§u, I., 0 condicd de documente a familiei Donici
familiei Donici (I), In Analele tiintifice ale Universitätii Al. I.
Cuza" din Ia0 (serie nouä), Istorie, tom. XXXV
(1989), p. 65-88 ; (II), tom. XXXVI (1990), p.
105-125.
Carte de hotdrnicie = Carte de hotdrnicie a moyiilor unite Iveytii fi Iorceytii,
cu trupurile Bldjarii, Tigdnia fi Archipoaia, din
judeful Tecuci, proprietatea d-lui Michail My,
Intocmiti de Michai Vergolici, inginer hotarnic,
<Tecuci>, La.
Catalog A.1.C., II = Ca ta logu 1 documentelor moldoveneyti din Arhiva
!storied Centrald a Statului, vol. II, 1621-1652,
Intocmit de Mihai Regleanu, Julia Gheorghian,
Veronica Vasilescu 0 Doina Duca, D.G.A.S.,
Bucure0i, 1959.
Catalog A.I.C., DI = Catalogul documentelor moldoveneyti din Arhiva
!storied Centrald a Statului, vol. II, 1653-1675,
Intocmit de Mihai Regleanu, Doina Duca, Constanta
Negulescu, Veronica Vasilescu 0 Cornelia Crivät,
D.G.A.S., Bucure0i, 1968.
Catalog D.A.C.,IV = Catalogul docutnentelor moldoveneyti din Direefia
Arhivelor Centrale, vol. IV, 1676-1700, Intocrnit de
Mihai Regleanu, Doina Duca-Tinculescu, Veronica
Vasilescu 0 Constanla Negulescu, Bucure0i, 1970.
Catalog D.A.C., V = Catalogul documentelor moldoveneyti din Direefict
Arhivelor Centrale, vol. V, 1701-1720, Intocmit de
Veronica Vasilescu 0 Doina Duca-Tinculescu,
D.G.A.S., Bucure0i, 1974.
Catalog D.A.C., Supl. I = Ca ta log ul documentelor moldoveneyti din Direcfia
Arhivelor Centrale, Supliment I, 1403-1700, intocmit
de Maria Soveja, Mihai Regleanu, Doina Tinculescu,
Marcel Ciucl 0 Gabriela Birceanu, D.G.A.S.,
Bucure§ti, 1975.

XIV
www.dacoromanica.ro
Cervatiuc, Doc. Corddreni = Cervatiuc, Stefan, Documente privitoare la motia
Corddreni pdstrate la Arhi vele Statului, judetul
Bototani, In Revista Arhivelor", Bucure§ti, an. LX131,
vol. XLVIII, nr. 4,1986, p. 430-441.
Ciurea, Organizarea administrativd = Ciurea, D., Organizarea administrativa a statului
' feudal Moldova (sec. XIVXVIII), In Anuarul
Institutului de Istorie 0 Arheologie A.D. Xenopol"
Ia0, t. 11 (1965), p. 143-235.
Codrescu, Uricariul = Codrescu, Teodor, Uricariul, vol. I, Ia0, 1852; vol.
VI, Ia0,1875 ; vol. XIV, Ia0, 1885 ; vol. XVII, Ia0,
1891, vol. XXXXIII, 14,1892-1895.
Col. doc. Bacau = Coleclia de documente de la Filiala Arhivelor
Statului, judetului Bacau. 1400-1864. Catalog,
intocmit de Dumitru Zaharia, D.G.A.S., Bucure0i,
1986.
Col. Dr. C. I. !strati" = Coleclia Dr. Constantin 1. Istrati" (1429-1945).
Inventar arhivistic, Intocmit de Nicolae Chipurici 0
Tudor Rätoi, D.G.A.S., Bucure0i, 1988.
Costächescu, Doc. comunicate = Costächescu, M., Doc. comunicare de ... , In Joan
Neculce", Ia0, fasc. 4, 1924, p. 176-186 ; fasc. 8
(1930), p. 61-70.
Costächescu, <Doc, mold. de la = Costächescu, Mihai, <Documente moldoveneta de la
Vasile Lupu vv.> Vasile Lupu voievod>, manuscris incomplet la Inst. de
Ist. A. D. Xenopol" Ia0.
Costichescu, Neamul lui Oand = Cosa chescu, M., Neamul lui Oand dvornic de
Suceava ti satele lui, In Cercetäri Istorice", VVII
(1929-1931), p.41-79 (0 extras).
Costächescu, Satele Ruscanii ti = Costächescu, M., Satele Ruscanii (Buznea) fi Gdnettii,
Ganettii cu trupurile lor, Cc2crIcettii fi Moicettii, din judetul
Jai (Schita istoricd), In loan Neculce", Ia0, VI
(1926-1927), p. 85-111.
Costächescu, Satul Cristetti = Costächescu, Mihai, Satul Cristetti cu trupurile sale,
Popitcani, Cotetti ti Barbetti, din jud. lati (Schita
istorica), In loan Neculce", Ia0, VIII (1930), p.
23-59.
Costächescu, Satul Prigoreni = Costächescu, Mihai, Satul Prigoreni, Cu trupurile sale,
Avrdmeni ti Ratul (din jud. la.yi) (Schita istoricd), In
loan Neculce", Ia0, V (1925), p. 40-70.
Costächescu, Sanwa = Cosa chescu, Mihai, Sdne.ytii, cu trupurile sale :
Onitcanii, Podobitii, Biltdrcittii, $tornettii ti Pletettii
(din jud. Iati) Schita istoricd, In loan Neculce",
Ia0, IV (1924), p. 1-45.
Costea, Solca = Costea, Erast, Ctitoria voevodului ,Ftefan Tom.ya al
II-lea, de la Solar (1613-1785-1938), Cernäuti, 1939.
Costin, Miron, Opere, I = Costin, Miron, Opere, I, ed. V.A. Urechia, Bucure0i,
1886.
Crestornatia limhii romane vechi = Crestomatia limbii romane vechi, vol. 1(1521-1639),
coordonator: Alexandru Mareq, Bucure0i, Editura
Academiei Romine, 1994.

www.dacoromanica.ro XV
Crefterea colectiunilor = Academia Romfini, Crefterea colecliunilor, Bucurevi,
1908-1942.
Dan, Cronica Ep. Reldauli = Dan, Dimitrie, Cronica Episcopiei de Reldeluti cu
apendice de documente slavone originale fi trad use fi
mai multe ilustrariuni, Viena, 1912,264 p. + 12 il.
Dan, M-rea Sucevila = Dan, Dimitrie, Mandsti rea Sucevita. Cu anexe de
documente ale Sucevirei fi Schitului celui Mare,
Bucure§ti, 1923.
D.LR., A, XVI, vol. III, IV = Documente privind istoria Romaniei, A, Moldo-
va, veacul XVI, vol. HE (1571-1590), vol.
IV (1591-1600), Bucureqti, Editura Academiei, 1951.
D.LR., A, XVII, vol. I, U. ILI, IV, V = Documente privind istoria Ronzeiniei, A, veacul
XVII, vol. 1(1601-1605); II (1606-1610); III (1611
1615); IV (1616-1620), vol. V(1621-1625), Bucu-
re§ti, Editura Academiei, 1952-1957.
Docan, CuvAntul frate" = Docan, N., CuvAntul frate" In documente, In
Arhiva" Iaqi, an. XI (1900), nr. 9-10, p. 422-444.
D.R.H., A, XIX = Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, vol.
XIX (1626-1628), volum Intocmit de Haralambie
Chird, Bucureqti, Editura Academiei, 1969.
D.R.H., A, XXI = Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, vol.
XXI (1632-1633), volum Intocmit de C. Cihodaru,
I. Capro§u O L. imanschi, Bucure§ti, Editura Aca-
demiei, 1971.
D.R.H., A, XXII = Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, vol.
XXII (1634), volum intocmit de C. Cihodaru,
I. Capro§u §i L. imanschi, Bucure§ti, Editura
Academiei, 1974.
D.R.H., A, OCIII = Documenta Romaniae Historica, A, Mo/dova, vol.
XXIII (1635-1636), volum Intocmit de Leon
imanschi, Nistor Ciocan, Georgeta Ignat §i. Dumitru
Agache, Bucure0, Editura Acadetniei, 1996.
GAzdaru, D., La lengua y el origen = Gäzdaru, D., La lengua y el origen étnico del vaivoda
étnico del vaivoda moldavo Vasile moldavo Vasile Lupu, In Romanica", La Plata, 4,
Lupu 1971, p. 71-79.
Ghibinescu, Arhiva = Ghibinescu, Oh., Arhiva Muzeutui municipal lafi,
fasc. I, Documente slavo-romane (1400-1653), Ia0,
1928.
Ghibinescu, Doc. comunicate, fra = Ghibinescu, Gh., Documente comunicate, In Arhiva",
Arhiva" 1,10, XV (1904), nr. 10-11.
Ghibinescu, Doc. comunicate in = Ghibänescu, Oh., Documente comunicate, In Ioan
Joan Neculce" Neculce", Ia§i, fasc. 8 (1930), p. 120-128.
Ghibinescu, Ispisoace = Ghibinescu, Oh., lspisoace fi zapise, vol. II, 1,14,
1909 ; M, 1, Ia0,1910 VI, 1, Ini, 1925.
Ghibinescu, P. Poni = Ghibänescu, Oh., P. Poni, In Ioan Neculce", fasc. 1,
1921, p. 135-145.

XVI www.dacoromanica.ro
Ghibinescu, Schitd istoricd asupra = Ghibänescu. Gh.. Schiid istoricd asupra Pomiirlei, In
Potntirlei Ioan Neculce", fase. 8 (1930). p. 1-22.
GhibAnescu, Ms. Surete = Ghibanescu, Gh.. Surete yi izvoade. Manuscrise, vol. I.
Il, IVVIII, XIII, XVI, XXXI.
Ghibinescu, Surete = Ghibinescu, Gh., Surete yi izvoade, vol. 11, Iasi, 1907
III, Iasi, 1907 ; V, lasi, 1908 ; VI, lasi. 1909; VII, lasi,
1912; VIII Iasi. 1914; 1X. Iasi, 1914; X. Iasi, 1914;
XI, Ia§i, 1922 ; XXI, Iasi, 1929 , XXIII, Iasi, 1930.
Ghibinescu, T. Codrescu" = GhibAnescu, Gh., T<heodor> Codrescu", Revistä
istorica, Iasi, An. V (1936).
Ghibinescu, Tdrgu-Ocna = Ghibinescu, Gh., Ttirgu-Ocna. Studiu istoric de ..., In
Arhiva", 11 (1890-1891), p. 593-644.
Gonta. lndicele numelor de locuri = Gonta, Alexandru I., Documente privind istoria
Romaniei, A, Moldova, veacurile XIVXVII (1384
1625), Indicele numelor de locuri, Institutul de istorie
N. Iorga", editie Ingrijitä si Prefatil de I. Caprosu,
Bucuresti, Editura Academiei Romine, 1990.
Gonia, Indicele numelor de persoane = Gonta, Alexandru I., Documente privind istoria
Romiiniei, A; Moldova, veacurile XIVXVII (1384
1625), Indicele numelor de persoane, editie si Cuvant
Inainte de I. Caprosu, Bucuresti, Editura Academiei
Române, 1995.
Hasdeu, Arch. ist. =Hasdeu. B.P.. Archiva istorial a Romiiniei, tom. I
(partea 1-2), Bucuresti, 1865; tom. III, Bucuresti,
1867.
Ichim, Tratan, Doc. comunicyite = Ichim. Traian, Documente comunicate de..., In Ioan
Neculce". Iasi, V (1925), p. 182-192.
Iorga, Acre ale mayiei Tigdne.yti = Iorga, N.. Acte ale moyiei Tiganeyti (Tutova), In
(Tutova) Revista Istorici", 11 (1916), p. 160-162.
Iorga, Anciens doc. = lorga, N., Anciens documents de droit roumain, vol. I,
Paris-Bucuresti, 1930; vol. II, Paris-Bucuresti, 1931.
Iorga, Boieri yi rdze.yi = Iorga, N., Boieri fi razeyi din Bucovina yi Bctsarabia
i'n cele dintdi decertii dupd anexare, Bucuresti, 1912.
Iorga, Calugarii de la Satine yi = Iorga, N., Procesele cdlugdrilor de la Sdntilie yi
Gheorghe, pisarul le.yesc Gheorghe pisa rul leyesc, In Academia Romini.
Memoriile sectiunii istorice", seria Hl, tom IV (1925),
p. 411-434.
Iorga, Documente Hunnuzaki = Iorga, N., Documente privitoare la istoria Romdnilor
(colectia Hurmuzachi), XV, partea II, Bucuresti, 1913.
lorga, Doc. geografice = Iorga, N., Documente geografice, In Buletinul
Societätii Geografice Romine", Bucuresti, an. XX
(1899), trim. IV. Bucuresti. 1900, p. 41-70.
Iorga, Lucruri noud = Iorga, N., Lucruri noud gcisite in Basa rabia, in
Revista Istoric5", Bucuresti, an. VI (1920), nr. 3-6,
p. 69-95.

www.dacoromanica.ro XVII
lorga. Sr. .yi doc. = Iorga. N., Studii yi documente cu privire la istoria
romanilor, vol. IVVII, Bucure0i. 1902-1904;
Bucure0i, 1905 ; XI, Bucure0i. 1906 ; XVI, Bucu-re0i,
1909 ; XIX, Bucure0i. 1910 ; XXI, Bucure0i, 1911.
Iorga, Un manunchi de cloc. = Iorga, N., Un milnunchi de documente rmnaneyti, In
Convorbiri literare", an. XXXIV (1900), p. 617-623.
Istrati. Vechi sate = Istrati, C., Vechi sate din (inured Fdlciului, In Anuarul
Institutului de Istorie i Arheologie A.D. Xenopol"
Ia0. t. XXIII / 1 (1986), p. 309-323.
Karadja. Doc. = Karadja, Constantin 0 Marcela. Documentele moyillor
cantacuzineoi din Bucovina, In Buletinul Com. 1st. a
Rominier, Bucuiv0i. an. X (1931), p. 5-77 (0 extras).
Ligor, Moldova = Ligor. Alexandru, Prin Moldova In timpul lui Vasile
Lupu, Bucure0i, 1987.
Marinescu, Florin, Xeropotamu = Floin Maringskou, Roumanik: ceggrafa to0 'Ag...ou
"Orouj 'Arce...o lerOj Mon0 j Zhropotimou,
TÒmoj pr 0 toj, 'Atgna, 1997 (Marinescu, Florin,
Documente rorniineyti de la Sfcintul Munte. Arhiva
Sfintei Mcindstiri Xeropotamu, Tom I, Atena, 1997,
748 p.).
Marinescu, Doc, relative la loan =Marinescu. Iulian, Documente relative la loan
Necuke Neculce, In Buletinul Com. Ist. a Rominiei", an. IV
(1925), p. 15-104.
Mazerean, Condica M-rii Vomnet = Mazerean. Vartolomei, Condica mandstirii Voronet,
ed<it>tatà de Sim. Fi. Manan. Suceava, 1900.
Melchisedec, Chronica Huyilor =Melchisedec, Chronica Huyilor .yi a episscopiei cu
asemenea numire i Appendice la Chronica Huyilor,
Bucure0i, 1869.
Melchisedec, Chronica Romanului = Melchisedec. Chronica Romanului yi a Episcopiei de
Roman, partea 1(1392-1714). Bucure0i. 1874.
Mete. Familia Buhuy = Mate. stefan. Contributii noud privitoare la familia
boiereascd Buhuy din Moldova, In Academia
Roming. Mem. Sectiunii istorice", seria a III-a, tom.
VII (1927), p. 285-340 (0 extras).
Miclescu-Präjescu, I.C., Obaryia unei =Miclescu-PrAjescu, I. C., Obaryia unei familii din
familii din Moldova Moldova, In Revista Istoricg Romäng". Bucure0i,
an. X (1940), p. 175-209.
Mihail, Doc. Constantinopol = Mihail, Paul, Documente yi zapise moldovene.yti de la
Constantinopol (1607-1806), Ia0,1948.
Mihailovici. Doc. Basarabia = Mihailovici, Paul, Documente cu privire la Basarabia,
In Arhivele Basarabiei", ChiOniu. an. II (1930),
p. 202-228.
Mihailovici, Doc. Constantinopol = Mihailovici, Paul. Documente moldoveneoi gdsite
Constantinopol (1462-1755), In Cercetgri Istorice",
!O. an. VIIIIX (1932-1933), nr. 3, p. 3-63.
Moldova = Moldova in epoca feudalismului, vol. III. Documente
slavo-nzoldoveneyti, 1601-1640. Alcgtuitori : D.M.
Dragnev, A.N., Nichitici, L.I. Svetlicinaia <0> P.V.
Sovetov, sub redactia lui V.P. Pauto, ChiOngu, 1982.

XVIII
www.dacoromanica.ro
Opis Episc. Hufilor = Opisul documentelor Epist.opiei Hufilor, Hui. f.a.
Papadopul Calimah, Barlad = Papadopul Calimah, Alexandru, Notita istorica despre
Barka, Birlad, 1889.
Popescul, Doc. tnold. = Popescul, Oreg. Cateva documente moklovene,
Cerniuti, 1895 (extras din Candela". Cerniuti. XIII
(1894).
Popovici, Index Zolkiewiensis =Popovici. Gh., Index Zolkiewiensis, in Candela".
Cerniuti. 111 (1884). p. 541-553.687-700.747-757 §i
IV (1885). p. 22-23,92-103.
Potra, G., Istoricul figanilor din =Potra, G., Contributii la istoricul tiganilor din
Romania Romania, Bucure§ti, 1939.
Puiu §.a., Doc. din Basarabia =Puiu, Visarion, Tomescu, Const., Berechet $tefan,
Ciobanu, stefan, Documente din Basarahia adunate
cíe..., Ch4iniu, 1928.
Racoviti-Cehan, Gen. M., fntregiri la = Racoviti-Cehan, Gen. M., intregiri la lucrarea reknit,
fitmilia Racovita-Cehan la ftunilia Racovifa-Cehan, Bucure§ti, 1942.
Repertoriu Vasile Lupu = Repertoriul documentelor interne din domnia lui
Vasile Lupu, intocmit de Sectorul de istorie medievali
al Institutului de Istorie A. D. Xenopol" Iai. sub
coordonarea lui Nistor Ciocan, (in ms. la Inst. de Ist.
A.D. Xenopol" Ia§i).
Rosetti, Ark senawrilor = Arhiva senatorilor din Chifinau ocuparia ruseasca
de la 1806-1812. Ill. Amanunte asupra Moklovei de
la 1808 la 1812, de Radu Rosetti. Extras din Analele
Acadetniei Romine. Mem. Sectiunii Istorice", Seria
a II-a, tom. XXXII. Bucure0, 1909.
Rosetti, Bohotin = Rosetti, Radu, Cronica Bohotinului, in Analele Aca-
demiei Romine. Mem. Sectiunii Istorice", seria a II-a,
tom. XXVIII (1905-1906), p. 157-323.
Rosetti. Vascani = Rosetti, Radu, Cronica Vuscanilor, in Analele Acade-
miei Romine. Mem. Sectiunii Istorice", Seria a 11-a.
tom. XXIX (1906-1907), p. 1-142 (§i extras).
Sava, Doc. Lapu.ynei = Saya, Aurel. V.. Documente privitoare Ici tarp(' fi
[butted Lapu.ynei, publicare de ... . Bucure§ti. <1937>.

Saya, Doc. Orhei = Saya, Aurel, V.. Documente privitoare la Orgill fi


finutul Orheiului, publicare cu un studiu introductiv
de ... Bucure§ti, 1944.

Solomon-Stoide, Doc. tecucene = Solomon. Constantin, §i Stoide, C.A., Documente


tecucene, vol. I, Birlad. 1938.

Stinescu, Viara religioasa = Stinescu, Viata religioasa la romani fi influenja ei


la romani asupra vigil publice. Bucurelti, 1906.

S toicescu. Dictionar = Stoicescu, N.. Dicrionar al marilor dregatori din Tara


Ronraneascv.1 .yi Moldova. Sec. XIVXVII, Bucure§ti,
1971. .

www.dacoromanica.ro XIX
Stoicescu. Lista marilor dregdtori = Stoicescu, Lista tnarilor dregdtori moldoveni (1384
1711), In Anuarul Institutului de Istorie i Arheologie
A.D. Xenopol" Ia§i, tom. VIII (1971). p. 401-423.
Stoide, Bisericani = Stoide. C.A., Contributii la istoricul mandstirei
Bisericani, In Arhiva", Ia§i, an. XLII (1935), p. 146
166 extras).
Stoide-Turcu, Doc. Neamr = Stoide, C.A., yi Turcu, Constantin. Documente fi

(sec. XVIXVIII) regeste din finutul Neampclui. Secolele XVI, XVII,


XVIII, extras din revista Apostolul", nr. 9-11,
Piatra-Neamt, 1935.
Stoide-Turcu, Doc. Neami = Stoide, C.A., §i Turcu, Constantin, Documente fi

(sec. XVII) regeste din rinutul Necont (secolul XVII), extras din
Anuarul Liceului de Nieti din Piatra Neamt", 1934
1935.
Suceava. Documente = Suceava. Documente privitoare la istoria orckyului,
1388-1918, volumul I, Intocrnit de Vasile Oh. Miron,
Mihai-tefan Ceau§u, loan Capro§u i Gavril
Irimescu, Bucurepi, 1989.
Tezaur sucevean = Din tezaurul documentar sucevecin. Catalog de
documente, 1393-1849, Intocmit de Vasile Oh. Miron,
Mihai-$tefan Ceau§u, Gavril Irimescu <§i> Sevastita
Irimescu, D.G.A.S., Bucure§ti, 1983.
Tezaur vasluian = Din tezaurul arhivistic vasluian. Catalog de docu-
mente, 1399-1877, Intocmit de Grigore GAnet <§i>
Costici-loan Gfirneatä, D.G.A.S., Bucure§ti, 1986.
Tiktin. Doc. romane = Tiktin, H., Documente romane, In Arhiva", Ia0, an. I
(1889), p. 103-124.
Tiktin, Zapi.v din 1637 = Tiktin, H., Zapis din 1637, In Arhiva", an. II (1890-
1891). p.379-380.
Tuducescu, Iuliu, Plthdnzicelul Ionifd = Tuducescu, Iulius, Pdhdrnicelul Ionird Cocris, boier
Cocris mazal moldovan din sec. XVIII (c. 1710-1782), In Lui
Ion Bianu, minare. Din partea foltilor i actualilor
functionari ai Academiei Romane la implinirea a
.yasezeci de ani, <Bucure0>, 1916, p. 147-167.
Ungureanu, Cronica Cotnarilor = Ungureanu, Oh., Anghel Oh., Botez, Const., Cronica
Cotnarilor, Bucure§ti, 1971.
Velichi, Doc. Constantinopol = Velichi, Constantin N.. Documente moldovene.yti
(1607-1673) din arhiva metohului Sf. Monnant din
Consta ntinopol, cule.ve fi publicare de..., in
Buletinul Institutului Romin din Sofia". Bucuinti,
an. II (1941), nr. 1, p. 211-258, 5i nr. 2 (1942),
p. 493-556 (§i extras).
Vitencu, Doc. moldovenefti = Vitencu, Al., Vechi documente moldovenefti. Extras,
Cernititi, 1925. Extras din Anuarul $coalei reale
superioare ortodoxe din Cernäuti, pe anul ycolar
1923 / 24".
Wickenhauser, Homor = Wickenhauser, Franz Adolf, Geschichte der Kloster
Homor, Sct. Onufri, Horodnik und Petrcluz, Czerno-
witz. 1881.
XX
www.dacoromanica.ro
Wickenhauser, Moldowiza = Wickenhauser, Franz Adolf, Die Urkunden des
Klosters Moldowiza, Wien. 1862.
Wickenhauser, Solka = Wickenhauser, F.A., Geschichte und Urkunden des
Klosters Solka, Czernowitz, 1877.

Balan, Teodor, Satele disparute din Bucovina, extras din Omagiu lui Ion I. Nistor, Cerrault, 1937.
Bogdan, Damian. P.. Paleografia romano-slava. Tratat §i album, Bucure§ti, 1978.
Buletinul oficial". Partea I, anul IV. Nr. 163-165, Vineri, 20 decembrie 1968.
Cernovodeanu, Dan. .7tiinta fi arta heraldicyl in Romania, Bucure§ti, Editura Stiintifia
Enciclopedia 1977.
Dictionarul geogrcific al Basarahiei, de Zamfir Arbore, Bucure0, 1904.
Dictionctrul geografic al Bucovinei. de Em. Grigorovitza, Bucure§ti, 1908.
Documente privincl istoria Roma niei (DIR), lntroducere, vol. I-II, Editura Academiei,
<Bucurepi>, 1956.
Ghidul drunzurilor din Romania, lucrat sub direcliunea lui Ion Cimati§escu, Bucure0, Cultura
Nationalà, 1928.
Gr5rnada, Nicolai, Toponimia minora a Bucovinei, vol. I-II, ed. Ion Popescu-Sireteanu, Editura
Anima, 1996.
Institutii feudale din Tarile Romane. Dictionar. Coordonatori: Ovid Sachelarie §i Nicolae
Stoicescu. Bucureqti. Editura Academiei, 1988.
lordan, Ion. G4tescu, Petre, <§i> Oancea. D.I., Indicatorul localitatilor din Romania. Bucure5i,
Editura Academiei, 1974.
Istorija tnisti sil Ukrainskoi R.S.R. Cernive¡ka oblasti. Kiiv, 1969.
Mctrele Dictionar Geografic al Rmnatziei. alatuit i prelucrat dupä dictionarele partiale pe judele,
de George loan Lahovari. general C.I. Braianu i Giigore G. Tocilescu. vol. I-V. Bucurevi,
1898-1902.
Matasà, Preot C.. Campul lui Drago f. Toponitnie veche actuala din judetul New,* Bucure§ti.
Casa Scoalelor. 1943.
Moldova In epoca feudalismului, volumul VII, partea I-II. Recensamintele populatiei Molclovei
din anii / 772-1773 fi 1774. Alckuirea, cuvfintul introductiv §i comentariile de P.G. Dmitriev,
ChiOniu, Editura Stiinta", 1975.
Nicu. Vladimir, Localitcifile Molclovei In documente vechi, vol. I (A-L) i II (M-Z). Chi§inAu,
Editura Universitas", 1991.
Romania. Atlas rutier, de General maior ing. Dragomir Vasile, Col. ing. Balea Victor. Col. ing.
Mure§anu Gheorghe <§i> Epuran Gheorghe, Bucure§ti, Editura Sport-Turism, <1981>.
R.S.S. Moldovenectsca. Imparfire administrativ-teritoriala, pe data de 1 octombrie 1974. ChiOnAu,
Editura Cartea Moldoveneascä". 1975.
R.S.S. Moldoveneasca. Oranduire administrativ-teritoriala la data de 1 aprilie 1988, Chi§ingu.
Editura Cartea Moldoveneasa", 1988.
Slctva veche fi slavona romaneasca. Coordonator Pandele Olteanu, BucureVi, Editura didactic5
pedagogia 1975.
Stoicescu. Nicolae, Repertoriul bibliografic al localitatilor fi monumentelor nzedievcde din
Moldova. Bucurevi. 1974.
Tezuurul Toponimic al Rmnaniei. Moldova, Volumul I. Repertoriul istoric al unitätilor
administrativ-tetitoriale. 1772-1988. Coordonatorul seriei Drago Moldovanu. Partea 1. A.
Unit'ali simple (LocalitAi i m4i). A-0, Editura Academiei Romine, Bucure§ti. 1991; Partea
a 2-a. A. Unitäti simple (Localititi i mo0i), P-30 decembrie ; B. Unitäti complexe. Editura
Academiei Române, Bucurevi, 1992.
VArtosu, Emil, Paleografia romano-chirilicci, Bucurevi. Editura Stiintifick 1968.

www.dacoromanica.ro XXI
Moldavskaia S.S.R. Administrativno-territorialnoe delenie Moldavskoi S.S.R.. Mos§tab
1: 600.000. Moskva, 1978.
Moldavskaia S.S.R. Administrativno-territorialnoe delenie Moldovskoi S.S.R.. Mowab
1 : 400.000. Moskva. 1986.

Republica Moldova. Harta generala. Scara 1 : 500.000, Chi§inAu, Editura I.M.C.0.. 1993.
Topogrufleeslcaia Karta. Cernovirkaia °blast', i: 200.000. Format 55x56. VS Ukraini, 1992.
Zagarnogeografiena ¡Carta. Cernovefla °blase, Maspb 1 : 200.000. Ukrgeodezkartografia,
1996.

Arh., arh. = Arhiva, -ele diam. = diametru


Arh. St. = Arhivele Statului doc. = document
Bibl. = Biblioteci ed. = edilie, -i
Bibl. Acad. Rom. = Biblioteca Academiei f. = tila
Romine f.d. = firA dati
cca. = circa facs. = facsimil
descr. arheogr. = descriere arheograficA fasc. = fascicula
dezv. = dezvoltat fig. = figura
fond. = fondul p. = pagina. paginile
foto. = fotocopie perg. = pergament
germ. = german r. = recto
Inst. de Isl. = Institutul de Istorie rez. = rezumat
inv. = inventar rom. = rom5nesc
in. = Thainte rus. = rusk ruseascA, -esc
j. = judelul s. = sat, -e
lat. = latin, -nesc sec. = secol
merit. = mentiune Sf. = Sfinta, -ul
m.p. = multi propria si. = slavon
m-re, m-ri = mAnistire, -i subl. ns. = sublinierea noastr5
Ms.. ms. = Manuscrise (fond) supl. = supliment
manuscris, -e Tr., tr. = Transport, transport
(piesA arh.) trad. = traducere
n. = nota I. = [inut
nr. = numArul urm. = urmAtor. -oare
op. = opis v. = verso (dupi numere)
orig. = original vol. = volumul

() = marcheazA in text tntregirea prescurtArilor.


<> = delimiteazi intregirile editorilor in cazul rupturilor, §tersAturilor i omisiunilor, precum
echivalarea cronologici in anii erei de la Hristos.
E] = indicfi ceca ce este de prisos in text.

XXII www.dacoromanica.ro
REZUMATELE DOCUMENTELOR

1637 (7145) ianuarie 5. Tudora Salon däruieste nepotului sal Toader, fiul lui
Raicu. o parte din satul Florintesti.
<C c a . 1637 (7145) ianuarie 9>. Cozma. fiul Pelaghiei, i cu värul säu
Simeon vänd o parte din satul Concesti pitarului Chiriac, cu opt zloti.
1637 (7145) ianuarie 9. I a si. Drips si nepotul säu. Spiridon, vänd par tea
lor de ocini din satul Concesti pitarului Chiriac cu pre' de 10 potronici pämäntul. (Cu foto.).
1637 (7145) ianuarie 10. Vacile Lupu voievod intäreste lui Feltin din Cotnari
un rämnic si un loc ce se numeste Rätul Petetii din hotarul tirgului Cotnari.
<Cc a. 1637 (7145) ianuarie 12>. Pavel TAbirlä vinde ocina sa din Dobrulesti.
1637 (7145) ianuarie 12. Brosten i. Ana Ruginoaia i Eremia Meicul
Wind partile lor si ale altor trei frati, din satul Dobrulesti. lui Vasile Borsea cu 15 lei.
1637 (7145) ianuarie 12. I a i. Vasile Lupu voievod porunceste aprozilor,
slugilor hamänesti. vaafilor i juzilor de igani sä nu globeascä i sä nu asupreascä robii tigani at
mánäsiirii Sf. lije de längri Suceava. (Cu foto.).
1637 (7145) ianuarie 12. I a si. Vasile Lupu voievod intaeste mänästirii
Neamt niste robi tigani si le interzice slujitorilor sä-i asupreascg.
1637 (7145) ianuarie 12. I a si. Vasile Lupu voievod intireste mänästirii
Bisericani doui vaduri de moarä In satul Vacesti, pe gala Putnei, In urma unei judecAti cu
Toderasco cämäras si cu sotia sa.
1637 (7145) ianuarie 13. I a si. Vasile Lupu voicvod porunceste unor
slujitori domnesti sA nu-i asupreascä pe tiganii robi ai mänästirii Secul.
1637 (7145) ianuarie 14. Vasile Lupu voievod Intireste lui Dumitru Särbul din
Iasi pati din satul Mogosesti. tinutul Vaslui. cumpärate de la Mihalea, Cozmità. Salomia
Nastasia. fiii lui Pätrasco Baci, cu 100 de zloti bauti.
1637 (7145) ianuarie 15. Mai multi boieri dau märturie cä Panul paharnic a
vändut lui Isari mare vamcs satul Giurcani. de pe Elan, din tinutul Faciu, cu douä sute de galbeni
unguresti.
1637 (7145) ianuarie 18. I a si. Vasile Lupu voievod Imputerniceste
mänästirea Hangu sä stäpäneasca satele Berbesti. tinutul CM-fig:aura, si Päscani, tinutul Suceava,
cumpärate de Barnovschi vodä. (Cu foto.).
1637 (7145) ianuarie 20, Vasile Lupu voievod intäreste lui Isari mare vames
satul Giurcani, cumpärat de la Panä paharnic.
1637 (7145) ianuarie 20. Vasile Lupu voievod Intärestc lui Nechifor Tenchiul
medelnicer o parte din satul Vistelesti. cumpäratä de la Toader, fiul Anghelinei, co 10 galbeni.
1637 (7145) ianuarie 21. Vasile Lupu voievod intäreste lui Nechifor Teanchiu
o parte din satul Vâstelesti cumpäratä de la Castea. fiul lui Gavrilasco. cu opt galbeni.
1637 (7145) ianuarie 22, I a si. Lupasco Bucium vinde mitropolitului
Varlaam trei fälci de vie In Dealul Porcului <de la Cotnari>.

www.dacoromanica.ro XXIII
1637 (7145) ianuarie 24. I a si. Vasile Lupu voievod porunceste vornicului
de gloatä Neniul sä facä cerceari in legnurä Cu o plängere a unor oameni din satele Biiceni,
Ciräulesti si Ciuturesti, care sustineau ci nu sunt vecini ai ministirii Sf. Saya din Iasi.
1637 (7145) ianuarie 25. I a si. Vasile Lupu voievod porunceste lui Birsan
vornic de gloati si aleagä partea lui Cujbi vornic din satul Pänicesti, tinutul Iasi, de a altor azesi.
(Cu foto.).
1637 (7145) i an uarie 25. I a si. Vasile Lupu voievod inareste lui Piladie
jitnicer satul Poraresti si o parte din satul Piulesti, cumpirate de la Simeon Gheuca mare
medelnicer cu 350 de talen.
1637 (7145) i an uarie 26. I a s i. Mai multi boieri märturisesc CA Simeon
Gheuca mare medelnicer a vändut satul Portiresti si o parte din satul Päulesti, tinutul Tutova, lui
Made jitnicer cu 350 de talen i de argint. (Cu foto.).
1637 (7145) ianuarie 27. I a si. Vasile Lupu voievod inareste lui
Dumitrasco Soldan mam vornic de Tara de Sus. fratelui sAu Toderasco i surorilor Ion selistea
Sendresti, din tinutul Hirläu. diruiti de Ieremia Moghilä voievod tatilui lor Pätrasco logoat. (Cu
foto.).
<Dupä 1637 (7145 ianuarie 27 -inainte de 1641 (7149) mai
18>. Simion Mälai fost vistier di surorii sale Tofana, sotia lui Costantin uricarul, o jumätate si
doui jirebii din satul Bunesti In schimbul unor pärti din satul Hreasca si din Oncesti.
1637 (7145) ianuarie 30. Obrejie. fiul lui Lupul din Iurghiceni, pune zilog
partea sa de mini lui Dumitru Buhus vistier pentru patru galbeni imprumutati de la acesta.
1637 (7145) februarie 2. Gaftona, fiica When, däruieste nepotilor sal
Simion i Vasilie, fiii popii Gheorghe din Hreasca, o jireabie din satul Plesesti.
1637 (7145) februarie 2, I a si. Vasile Lupu voievod judecä o pricini
pentru niste pärti de ocira din Bilosesti, tinutul Roman.
1637 (7145) februarie 3, I a si. Vasile Lupu voievod intäreste lui Gavril
hatman junatate din satul Gosmani, din tinutul Iai, cumparati de la Constantin Dracea cu 200 de
ughi.
<1637-1638> februarie 4, Speri a Simion, fiul lui Lazor Tilv din
Lipusna. si cu unele rude ale sale vind o parte din satul Madinesti din tinutul Läpusnei, lui Stefan
<Moimäscu> mare armas. (Cu foto.).
1637 (7145) februarie 8. Stefan Hrincovici vinde lui Dumitrasco Fulgen
din satul Voroncäuti pe Nistru, in tinutul Soroca, in pre de 65 de talen. o iapä pretuitä la opt
galbeni si 70 an de grill pentru a pad o datorie la turcul Hasan basa.
1637 (7145) februarie 11, I a s i. Vasile Lupu voievod Intireste märastirii Sf.
Saya din Iasi satul Gurbänesti in urma unei judecni cu Frango si fratele säu.
1637 (7145) februarie 14. I a i. Vasile Lupu voievod 1'1 Imputerniceste pe
Pitrasco ciimäras sä stipineasci doui piiminturi In satul Soldesti cumpärate de la David.
1637 (7145) februarie 20. Vasile Lupu voievod Intäreste lui loan Barnovschi
pirti din satele Becesti i Culiceni.
<C c a. 1637 (7145) - 1639 (7147)> februarie 27. Vartic, fiul lui Burnah,
Gavril, fiul lui Medelean, vind pärti de ocinä din satul Mircesti lui <lorga> cämäras Cu 12 ughi.
1637 (7145) marti e. Vasile Lupu voievod intäreste stäpinirea asupra unei mori
din Sofricesti.
1637 (7145) mart ie 12. Iosif egumenul i cu soborul de la mänästirea Solca
vind lui Vasile si surorii sale Anca silistea Mlinäuti din tinutul Dorohoi cu 200 de galbeni
unguresti si 200 de stupi. (Cu foto.).
1637 (7145) mart ie 12. I a si. Tanase fost vornic vinde satul Avamesti din
tinutul Cirlignura lui Iordache mare vistier Cu 500 de talen de argint. (Cu foto.).
1637 (7145) mar tie 13, I a si. Vasile Lupu voievod Mareste lui Iordache
Cantacuzino mare vistier satul Avamesti din tinutul Cânligätura, cumpärat de la Tinasie fost
vornic cu cinci sute de taleri.
XXIV www.dacoromanica.ro
1637 (7145) mar t ie 15. I a §i. Märturie a boierilor aritind cá Iordache
Cantacuzino mare vistier a cumpärat cu 500 de talen i satul Avräme0i din tinutul Cirligitura de la
Tánasie fost vornic.
1637 (7145) mar tie 15. Gligore din Cozme0i §.a. aleg, din porunca domnului,
un loc din hotarul satelor Comine0i qi Turce0i.
1637 (7145) mar tie 20. Mirturia lui Toader Tarigrad pentru o ocinä din
Mäne0.i revenitä lui Todosie pentru plata a trei morti de om. (Cu foto.).
<1637 (7145)> mar tie 20. Marica Udroaia vinde lui Mihalcea. fiul
panca sa de ocini din Ciurcupni, tinutul
1637 (7145) mar t ie 20, I a §i. Vasile Lupu voievod porunce0e lui Lupu
sä opreascA pe ni§te rize0 din satul WiloFni de a cultiva locurile lor din acel sat nealese de cele
ale lui Drone din Cande0i, ping nu se vor Infitip la Curtea domneasci.
1637 (7145) mar tie 21. Ion Däribanu cu sotia i soacra sa vind o jurnitate din
satul Tigine0i lui Tinase vornic cu §ase lei.
<1637 (7145)> mart ie 27, Tigine§t i. Obreja i altii, rize0 din satul
Tigine0i. Wind un vad de moari din acel sat, pe Oda Putnei, vornicului Tánasie cu 35 de talen.
(Cu foto.).
1637 (7145) mar tie 28. Zbearä, fiul lui Petrea, vinde lui Simion Fräncul un loc
de casi din satul Urzici, cu 13 lei. (Cu foto.).
1637 (7145) mar tie 29, I a §i. Vasile Lupu voievod acordi scutiri morilor
Mitropoliei din Suceava.
1637 (7145) mar tie 30. Gregori Hermeziu cu sosia §i fiica sa vänd un loc de
prisaa In satul Pope0i, tinutul Vaslui, lui PitraFu Mi§cul, cu 20 de galbeni.
1637 (7145) mar t ie 30. I a §i. Vasile Lupu voievod Imputerniceste pe Dumitru
Buhq vistier si stApäneasca partea lui Voruntar fost comis din satul Dide0i pentru cà i-a fost
dator cu ni0e bani.
1637 (7145) mar tie 31. I a § i. Mai multi boieti din familia Prijescu diruiesc
rudei lor Iordache Cantacuzino mare vistier jumitate din satul P4cani, din tinutul Suceava, sat
movenit de ei de la hatmanul Balica.
1637 (7145) aprilie, Bezin. Anghelina. tuca lui Simion Coati din Bezin, §i
fiul ei, Lupul. diruiesc un loe de casi din satul Bezin lui Apostol aprod.
1637 (7145) aprilie 1. Nenul, fiul lui Gavril Cesirläul, vinde lui Gligora partea
sa din satul Mistacin. cu 33 de lei.
1637 (7145) aprilie 4. Vasile Lupu voievod Intäre0e lui Dumitru Buhti vistier
satele sale mo0enite sau cumpärate.
1637 (7145) aprilie 6. Cozmitä §i sora sa, Solomia Arvitoaia. %rind lui
Dumitrasco stolnic §i fratelui sAu Iona§co un vad de moarä in apa Tecucelului. cu 15 galbeni.
1637 (7145) aprilie 6, I a §i. Vasile Lupu voievod Intire0e lui Gabir pircilab
mai multe sate, mo0enite sau cumpärate, §i nive robi tigani.
1637 (7145) aprilie 7, I a i. Vasile Lupu voievod Intire0e bisericii
mitropolitane din Suceava, Sf. Gheorghe, toate daniile inainta0lor lui, doui cuturi de lingi
Suceava i satul Poiana Vlädicii, scutindu-le de toate därile i obligatiile In munci.
1637 (7145) aprilie 7. Vasile Lupu voievod intäre0e lui Evloghie episcop de
Itädiuti jumitate din satul Licina, din tinutul Dorohoi, cumpäratä de la Toma Moi§anul, de la
fratele acestuia Gheorghe 0 de la surorile lor, cu 140 de ughi. (Cu foto.).
1637 (7145) aprilie 7, I a §i. Vasile Lupu voievod Intire§te lui Paladie mane
vamq seli0ea Cetätuia, fosti ascultitoare de ocolul argului Birlad.
1637 (7145) aprilie 8. Sultana cu fiii i neammile ei Impart jumAtate din satul
Távoeni §i jumitate din satul Drägulani.
<1637 (7145) aprilie 12 - In. de 1639 (7147) ma r t i e 9>. Dumitru Buhtq
fost vistier cu oameni buni hotäräsc din porunca lui vodä In privinta unor mori pe *aide Cutitna
Dobrovät 0 a unui hele0eu din satul Dobrovit pentru care existau neIntelegeri intre Iona§co
Cehan fost vornic i Dumitru Leoa uricarul.

www.dacoromanica.ro XXV
1637 (7145) aprilie 12. I a §i. Savin Präjescu mare vornic al prii de Jos
däruie§te partea sa din satul Däde§ti lui Buhu§ vistier.
1637 (7145) aprilie 12. I a i. Dumitra§co Soldan mare vomic al prii de Sus
Impreunä cu sotia lui. Salta. däruiesc o parte din satul DAde§ti lui Dumitru Buhu§ vistier.
1637 (7145) aprilie 12. I a §i. Sofronia. sop lui Ciogolea, cu fiii säi däruiesc
partea lor din seli§tea Däde§ti. lui Dumitru Buhu§ vistier.
1637 (7145) aprilie 15. I a § i. Mai multi boieri dau märturie cä vlädica Pavel.
de la mäniistirea Neamt, a vindut clucerului Lupu Prajescu dota fälci de vie In dealul Bäiceni, Cu
100 de talen.
1637 (7145) aprilie 15. Calistru, fost episcop de Hu§i, däruie§te mänästirii
Neamt douà fälci de vie la Harläu, cumpärate de la Simion Ciuraru.
1637 (7145) apri lie 15. Ia§i. Vasile Lupu voievod porunce§te pircAlabilor din
tinutul Neamt sä fixeze o zi lui Gherman din DArmäne§ti pentru a se judeca Cu cälugärii de la
mänästirea Bisericani care II reclamau el le impresoarä brani§tea.
1637 (7145) aprilie 16. Vasile Lupu voievod Intäre§te mänästirii Agapia. In
urma unei iudeati cu orà§enii din tärgul Fàbciu. satul Vicoleni din tinutul
1637 (7145) aprilie 16, I a i. Vasile Lupu voievod judecä procesul dintre
Deana, fiica Rujei din Ciortolom. i cAlugarii de la mänästirea Bisericani, pentru o ocinil din satul
Fetinghe§ti, pe care pretinde c5 nu a vändut-o.
1637 (7145) apri lie 18. I a §i. Vasile Lupu voievod Intäre§te lui Vasilie §i
surorii sale Anca seli§tea Mlinäuti. cumparatä de la mängstirea Solca cu douä sute de galbeni §i
douä sute de stupi. (Cu foto.).
1637 (7145) aprilie 19. Vasile Lupu voievod judecil o Ora dintre Soldäne§ti §i
Cozma, räze§ din Sofräce§ti. pentru un hele§teu din acest sat.
1637 (7145) aprilie 20. I a §i. Lupul Dfirläu §i Gheorghe Grecul dau märturie
cä au hotirit cu oameni buni ca de pe o parte de loc din satul 13äloeni sA ia zeciuiala numai Dron.
1637 (7145) apri 1 ie 20, Suceav a. Danul Sasul si sotia sa. Catru§a, din
Suceava vänd un loc din mo§ia Tätära§i, linutul Suceava, lui Gligotie Bursuc. cu 100 de galbeni,
bani buni.
1637 (7145) aprilie 20. I a §i. Vasile Lupu voievod porunce§te slujitorilor care
se ocupä de tigani sä nu asupreascA tiganii mänästirii Aron Vodä. (Cu foto.).
1637 (7145) apri lie 21. Atanasie vornic räscumpärä partea sa din satul Tigäne§ti.
1637 (7145) aprilie 22. I a §i. Vasile Lupu voievod Inaire§te lui Lupul
Priljescu clucer o vie la Bäiceni, cumpäratä de la Pavel fost episcop. (Cu foto.).
1637 (7145) aprilie 23, I a §i. Vasile Lupu voievod porunce§te lui Räcovitä
Cehan logofät §i lui Dumitra§co stolnicul sä aleagá pärtile cumpärate de vornicul Carstea In satul
Dimiceni.
1637 (7145) aprilie 26. I a §i. Vasile Lupu voievod Intäre§te lui Gheorghe
Corosteanu robii tigani mo§teniti de la unchiul säu Drägan logofát. (Cu foto.).
1637 (7145) <c c a. apri lie 28>, Vila vic i. Costea Jadovanul vinde
nepotilor säi Miron §i Costin, pärti din satele Cuciur §i Pilipcea, cu 150 de talen.
1637 (7145) apri 1 ie 28, C A li n e ti. lona§co. fiul Gaftonei, vinde ocina sa
din satul Cuciur fratilor säi Miron i Costin, cu 50 de talen.
1637 (7145) aprilie 28. I a §i. Dumitra§co Soldan mare vornic al Tärii de Sus
dä o hotäräre In legaturä cu ni§te mori din satele Vlädeni §i Iacobeni ale vornicului CujbA §i ale lui
Constantin Nebojatco. (Cu foto.).
1637 (7145) m a i 1, I a §i. Vasile Lupu voievod Intäre§te lui Mihalcea Meica pärti
de ocinä din satele Cercu§äni qi Tofileni, cumpärate sau räscumpärate de la mai multi vänzätori.
1637 (7145) m a i 2. I a §i. Vasile Lupu voievod Intäre§te lui Gavrila§ Cäpotici o
parte din satul Väsciiuti, tinutul Soroca, cumpärati de la Andreica, fiul lui Sima, pentru 30 de oi
cu miei.

XXVI www.dacoromanica.ro
1637 (7145) m a i 3. Vasile Lupu voievod däruieste lui Ionascu cupar Iazul Cioclilor
din hotarul argului Steránesti, tinutul Dorohoi.
1637 (7145) m a i 4. Sire t. Stefan din Pomârla däruieste partea sa de ocia din
satul Pomfirla lui Dumitrasco postelnicul din Dorohoi, care 1-a scäpat de la pieire pentru niste boj
furati de el si trecuti in Tara Leseascä. (Cu foto.).
1637 (7145) m a i 4. Sea n tei a. Vasile i Dumitru. fiii lui Florea, vând partea
lor de ocinä din satul Tatomiresti lui Dämian, cu 60 de taleri.
1637 (7145) m a i 4, Ho ti n. Mai multi boieri m'árturisesc cA Vasile Durduc i co
Magda. fiica lui Dumitru Ciornei, ambii din Sencheuti, au vändut ocina lor din satul Bobesti, din
tinutul Dorohoi, lui Pätrasco Ciogole fost logora't, cu 60 de galbeni. (Cu foto.).
1637 (7145) m a i 4. I a si. Mari boieri dau o märturie prin care aratil c'S Ion
Ciolpan, nepotul fostului mare logofät Gheanghea, a vändut lui Lupul Prgjescu mare clucer sate,
vii i robi tigani mosteniti de la Dumitrasco i Lupu Gheanghea. (Cu foto.).
1637 (7145) m a i 4. I a si. Vasile Lupu voievod intäreste lui Dumitru Buhus vistier
o parte din satul Dädesti. däruità de rudele sale.
1637 (7145) m a i 4. I a si. Vasile Lupu voievod intäreste lui Onciul lurascovici
jumätate din satul Zastavna, din tinutul CernAuti. cumpäratà cu cinci sute de talen de la mai multi
vânzAtori.
1637 (7145) m a i 6. Vasile Lupu voievod intireste lui Iordache Cantacuzino vistier,
ginerele luí Coste Bucioc, satele Costesti, Carläcäu si Giureni i dispune sA scoatà din uric satele
lui lije Bucioc, socrul lui Dumitru Buhus vistier.
1637 (7145) m a i 6. I a si. Vasile Lupu voievod hotäräste ca nepotii lui Väsiu din
satul Glodeni sä restituie 30 de talen lui Ionasco Curca, intrucât tatäl acestuia, Petru Curea, plAtise
pentru Väsiu acesti bani pentru bit nemesesc ; in caz contrar. vor pierde ocina pe care o stäpânise
acesta.
1637 (7145) m a i 7, I a si. Vasile Lupu voievod porunceste lui Harca din Verejeni
sä cerceteze plângerea lui Moga din Ciuculteni in privinta unei impresurAri de ocini din satul
Cáciirädz.eni. (Cu foto.).
<Cca. 1637 (7145) m a i 8>. Marica, fiica lui Ionasco i nepoata lui Podolean.
dilruieste fratelui sAu Pentelei o parte din satul Cernätesti.
1637 (7145) m a i 8. Vasile Lupu voievod intäreste stäpânirea asupra satului BrAteni.
1637 (7145) m a i 8. Ispisoc de la Vasile Lupu voievod privitor la sato! Petresti din
tinutul Vaslui.
1637 (7145) m a i 8. I a si. Vasile Lupu voievod Tm:II-este lui Panä paharnic. in
ufina unei judediti cu nepotii lui Nuor, ocini din sato! Zärnesti. däruite de acesta din urinii.
1637 (7145) m a i 8. I a si. Vasile Lupu voievod judecä pricina dintre Ignat i Lita
Niculäiasa cu Danovici, Pintilie i Balica pentru jumätate din sato! Cernätesti dând castig celor
dintAi.
1637 (7145) m a i 11, I a si. Vasile Lupu voievod intäreste lui Lupul Präjescul
clucer mai multe sate, vii. vite i igani cumpärate de la Ion Ciolpan, co 1500 zloti de argint,
mostenite de la Lupu i Dumitrasco. fiii lui Gheanghea logofit. (Cu foto.).
1637 (7145) m a i 12. Sofronia, fiica lui Mihäilá, co sotul ei, Ghilache, vând o parte
de ocinä din satul Dzirnesti lui Pana paharnic cu 20 de galbeni.
1637 (7145) m a i 12. Ion Hanul, sotia sa, Paraschiva, i fiul Ion, Toader. vând ocini
din sato! Cofesti popii Pricopie cu 3 galbeni talen si un leu.
<Inainte de 1637 (7145) m a i 14>. Märturie hotarnicA a oräsenilor din Târgul
Ritmos privitoare la selistea Avrämestilor si la locul numit Prigorceni.
<1637 (7145)> m a i 14, TArgul Frumos. Soltuzul Zberea si 12 pârgari,
precum i oräseni din Tärgul Frumos hotärnicesc satul Avrämeni, cumpärat de vistiernicul
Iordache <Cantacuzino> de la Tánase vornic. (Cu foto.).

www.dacoromanica.ro XXVII
1637 (7145) m a i 18. I a si. Vasile Lupu voievodil imputerniceste pe Cehan fost
vornic sd Il cheme in fata domnului pe Pantea fost setrar spre a da seama pentru partea de mind ce
a vdndut-o.
1637 (7145) m a i 20. I a si. Vasile Lupu voievod intAreste lui Dumitru Buhus
vistier a sasea parte din satul Boldesti, din tinutul Suceava, cumpkatä de la Vasile Calapod cu 30
de ughi. (Cu foto.).
<1637 (7145)> m a i 20. I a si. Dumitrasco Soldan mare vornic al Tirii de Sus
mkturiseste ci skenii din Iurghiceni au plAtit 100 de galbeni pentru o moarte de om sAvArsità In
satul lor. (Cu foto.).
<1637 - 1638> m a i 22. Pintea adevereste cá mai este dator lui Ionasco Cehan
vornic i cA pentru aceastA datorie si pentru douA poloboace de miere si-a pus ocina fdlog.
1637 (7145) m a i 22. I a si. Vasile Lupu voievod juded pricina dintre Simion
Bdisan i Dumitraseu din Buhdesti i altii pentru ocini din satele BuhAesti si Botesti. (Cu foto.).
1637 (7145) m a i 25. Vasik Lupu voievod hotArAste in judecata pe care o are
Profor din Floresti cu Lupul si cu DrAgoaie pentru o vie.
1637 (7145) m a i 25, I a si. Vasile Lupu voievod imputerniceste pe Constantin,
fiul lui Gherasim, sA-si stiipdneascA niste pArti de °chid' din satul Botesti, tinuttil Vaslui. (Cu foto.).
1637 (7145) m a i 25. Vasile Lupu voievod intAreste lui Gavrilas mare logofk ocini
cumpArate in satul PilipAuti de la Marusca TAbAneasa si fiul ei, Dark. Cu 40 de galbeni ungut-esti.
1737 (7145 m a i 26. I a s i. Mai multi dizesi din satul lurghiceni, urrnkiti de
Dumitraseo Soldan mare vornic de Tara de Sus pentru o moarte de om, imprumuti bani spre a o
pläti de la vistiernicul Durnitrasco Buhu i Ii dau acestuia ocinile ca zAlog.
1637 (7145) iunie. Vasile Lupu II imputerniceste pe Gavril Matias mare loge&
sA stäpaneascA si sA are In hotarul satului
1637 (7145) iunie. Vasile Lupu voievod intkeste stkAnirea asupra satelor
Probotesti i Herta.
1637 (7145) iunie 2, S uce a v a. Vasile Lupu voievod intkeste mAndstirii
Homor base jirebii din satul BAisesti, din tinutul Suceava, cumpkate de la mAnAstirea Slatina. cu
80 de talen. (Cu foto.).
1637 (7145) iunie 4. Vasile Lupu voievod Intkeste lui Toma <Cantacuzino>
mare sulger o poianä din satul Bdrlesti cumpäratä cu 5 talen.
<inainte de 1637 (7145) iunie 6>. Simeon Tara mare vkaf al tinutului Suceava
altii scriu logoratului cd, din porunca voievodului, au mers la VAsciuti pentru impktirea vecinilor
si a mosiei pe care o cumpArase fostul hatman Vasile $eptilici de la Greaca.
1637 (7145) iunie 6. S u e e a I/ a. Dumitrasco $oldan mare vornic al Tärii de
Sus, ImpreunA cu fratii i surorile sale, fiii lui PAtrasco logordt. dkuiesc mAnAstirii Bisericani satul
Troita de pe CracAu.
1637 (7145) iunie 6. Marii boieri dau märturie despre cumpArarea de cAtre Bejan
Bals, fiul lui Lupu Bals sulger, a mai multor pArti din satul Durnesti, tinutul Dorohoi, de la
Nastasia, fiica lui Gavril aprod, de la Grecul i altii.
1637 (7145) iunie 6, S u c ea v a. Vasile Lupu voievod intAreste luí Gligore
Ureche mare spätar satul ArdAnesti pe Siret, in tinutul Suceava. i Tâmpesti pe Pfiräul Alb In urma
unei judecAti pe care cAlugärii de la mAndstirea Bistrita o pierd prin neprezentare la Divan.
1637 (7145) i unie 6. S uc e a v a. Vasile Lupu voievod IntAreste lui $tefan
Murgulet o parte din satul VascAuti cumpkat de la Tofana, cneaghina lui $eptilici fost hatman, si
de la fiii ei, cu 180 de ughi. (Cu foto.).
1637 (7145) iunie 8, S uce a v a. Dumitrasco $oldan, mare vornic al Phi de
Sus si alti fii i hice ai lui Pkrasco $oldan fost mare logofAt 'impart intre ei satele i viile Omase
de la acesta.
1637 (7145) iunie 14. Un ispisoc slavon privitor la satul Petresti, din tinutul
Vaslui.

XXVIII www.dacoromanica.ro
1637 (7145) iunie 17, S uc ea v a. Vasile Lupu voievod porunceste
starostilor de Putna si-i puni pe Toderasco si pe Mirzea In stäpanirea unui loc din satul
Hilmicesti (Hilmägesti) pentru care se judecaseri cu Chiia si cu Procopie.
1637 (7145) iunie 20. Väsiian i Ionasco Grecul vind jumitate din satul
Dumbriveni unchiului lor $tefan Dintul.
1637 (7145) iunie 21. Mihasco, fiul Salomiei. cumpärä o jirebie i jumitate din
satul Derzsca, de la Anna, fiica lui Tinaco, cu 60 de talen.
1637 (7145) iunie 21. Vasile Lupu voievod Imputerniceste pe cilugirii de la
minästirea Galata si apere finatul de la selistea Petrestilor ; pe cine 11 vor prinde cosind sau
umblfind cu dobitoace in taint, si-1 aduci la Poarta domneasci. (Cu foto.).
1637 (7145) iunie 21, Suceav a. Vasile Lupu voievod judeci pricina dintre
Ionasco diaeul i ai lui cu Andreica diaconul pentru o ocini din satul Säpoteni, tinutul Dorohoi,
and cistig de cauzi celui dintii.
1637 (7145) iunie 28, I a si. Vasile Lupu voievod intäreste lui Dumitru Buhus
fost vistier o parte din satul Britäseni, cumpärati de la Vasilie, fiul Rosiorului, cu 15 galbeni.
1637 (7145) iunie 30, I a si. Zaharia din Iasi vinde un loc de casä In Iasi lui
Cirstea blinarul cu 120 de galbeni.
<Cca. 1637 (7145) iunie 30, Iasi >. $tefan cu sotia lui, Mirka, i cu fiul lor,
Zaharia, vind lui Carste cojocarul i sotiei sale Varvara un loc de casä in Tirgul de Jos din Iasi cu
40 de galbeni.
1637 (7145) iunie 30, I a si. Vasile Lupu voievod intäreste mänistirii Sucevita
satul Mindresti, pe Siret, In urma unei judecAti cu spitarul Grigore Ureche i unele rude ale sale.
1637 (7145) iulie 1, I a s i. Mai multi boieri hotirisc cum trebuie si se Imparti
la succesori bunurile rimase de la Buzanovschi.
1637 (7145) iulie 1, I a si. Vasile Lupu voievod Imputerniceste ministirea Sf.
Saya din Iasi si stipineasci satul Furtesti cumpirat de la Movilitä si fratele
1637 (7145) iulie 1. Vasile Lupu voievod Intäreste lui Gavrilas mare logorát
pirti de mosie cumpärate de la popa Picurarul i sora sa, Anita.
<1637 (7145)> iulie 2. Tudora i Cazaca, fiicele Dochiei, vind partea lor din
satul Feresti lui Racoviti Cehan logora't cu 15 zloti.
1637 (7145) iulie 2. Vasile Lupu voievod porunceste lui Grigore din Cozmesti
sà cerceteze cui Ti apartine un loc de mänästire. numit Rafail, din hotarul satului Osesti, pentru
care se judeci Porcea i Postolache cu Ionasco Cuncur i nepotul siu Vasile.
1637 (7145) iulie 3, I a si. Vasile Lupu voievod porunceste soltuzilor din
$tefilnesti si din Hotin si punä la dispozitia unui cilugär catolic mijloace de transport pentru a
ajunge la Hotin si de acolo, pentru a se Intoarce la Iasi.
1637 (7145) iulie 4. Salomia i fiica ei, Antimia, \rind o treime din satul Stinesti
lui Gheorghe din Carapciu, iar acesta o revinde lui Stroescu.
1637 (7145) iulie 4. Ghiorghi din Carapciu vinde a patra parte din satul Nihoreni
lui Stroescu.
<Cca. 1637 (7145) iulie 5>. Egumenul Partenie i cu toti bitrinii din mänistirea
Bistrita dau mirturie a un loe de braniste, pe care sitenii din Dirminesti pretindeau ci este al lor,
apart i nea mànästirií B isericani.
<Cca. 1637 (7145) iulie 5>. Gheorghe Arapu fost sulger i Marcu pristav scriu
lui Vasile Lupu voievod ci au hotirnicit branistea mänistirii Bisericani despre satul Dirmänesti.
<Cca. 1637 (7145) iulie 5>. Gheorghe Arapu sulger si Marco $oimar Instiinteazá"
pe marele logofit Gavril Mitias ci au hotirnicit, In urma poruncii domnesti, un loc al ministitii
Bisericani despre satul Dirminesti si au ales In acelasi timp si un loc al ministirii Pingirati.
1637 (7145) iulie 5. Gheorghe Arapul, Marco $oimar i altii hotärnicesc un loc
din munte al mänästirii Bisericani in urma unei judeciti dintre aceasta i sitenii din Dirminesti.
1637 (7145) iulie 5. Dumitrasco $iptilici, Stefan Murgulet, Gavrilcea i altii
Impart niste vecini.

www.dacoromanica.ro XX IX
1637 (7145) iulie 5. I a §i. Gavril hatman i pirdlab de Suceava judecä pricina
dintre vornicul Tänasie i vornicul Neniul pentru robul tigan Lupul Cobileanul dindu-1 in
stipinirea celui din urmä. (Cu foto.).
1637 (7145) iulie 5, TO. Vasile Lupu voievod intire0e lui Gheorghe Roca
vistier pirti din satul Ivoe0i, de pe Bahlui, tinutul Cârligätura, in urma unei judecAi cu ni§te
dize0 de acolo. (Cu foto.).
1657 (7145) iulie <6>, I a §i. Vasile Lupu voievod intire0e lui Iorga mare
camära§ jurnitate din sus a satului Mirce0i, tinutul Tecuci, ctunpirati de la Voicu §.a. cu 120 de galbeni.
1637 (7145) iulie 10. Voicu Sundemu i altii vind lui Iorga cämiira§ jumätate
din satul Märce0i, din tinutul Tecuci, cu 120 de galbeni.
1637 (7145) iulie <1>1. Märce t i. Dumitraru stolnic hotirnice0e partea
din satul Mirce0i. cumpäratä de Irga mare cimira§ de la rize0i de acolo.
1637 (7145) iulie <1>1. I a §i. Marii boieri märturisesc cá Iorga mare cämira§
a cumpirat de la mai multi vinzitori jumitate din satul Märce0i, de la tinutul Teeuci. cu mori in
girla Siretului, pentru 120 galbeni.
1637 (7145) iulie 11, I a §i. Vasile Lupu voievod intireve lui Racovitä Cehan
al doilea logofit pirti din satele Fere0i §i Fastici, din tinutul Vaslui, cumpärate de la mai multi
vinzitori.
<inainte de 1637 (7145) iulie 13>. Cräciun §i sotia sa. Tudora, ¡find vornicului
Tänasie un piimint In satul Tigine0i cu apte lei bätuti.
<Inainte de 1637 (7145) iulie 13>. Piträran i Marta din Tigine0i Wind un
razor de [Arnim in satul TiOnevi vornicului Tinasie cu 16 lei.
<Inainte dc 1637 (7145) iulie 13>. Gavril, fiul lui Toma cilugirul din Tigäne0i.
vinde vornicului Tänasie o jurnitate de pogon de vie cu patni galbeni.
<1nainte de 1637 (7145) iulie 13>. Todosie, ginerele lui Cristea, Impreunä cu
fiicele sale %/And vornicului Tinasie un pämänt in satul Tigine0i cu apte talcri.
1637 (7145) iulie 13. I a i. Vasile Lupu voievod Intl-eve lui Tánasie vornic
un vad de moari, o vie i ni0e ogoare in satul Tigäne0i. cumpirate de la mai multi vinzitori. (Cu
foto.).
<Dupä 1637 (7145) iulie 13>. Antimiia i sora sa Ioana dau vornicului Tinasie o
bucatä de loe din satul Tigäne0i pentru un cal al acestuia pierdut de sotul celei dintii. (Cu foto.).
1637 (7145) iulie 14. Vasile Lupu voievod imputernice0e pe cilugärii de la
mänästirea Hangul si retina nive fin de la Loghin din Biltäte0i.
1637 (7145) iulie 14. Vasile Lupu voievod intireve minästirii Hangul un loe de
brani0e in munte spre mänistirea Bistrita, hotärnicit de Savin Prijescul mare vornic §i de lonaru
Präjescul In zilele lui Barnovschi voievod.
1637 (7145) iulie 14. I a §i. Vasile Lupu voievod intire0e lui Dumitraro
Buhti vistier o parte din satul Briti§ani. tinutul Hotin. cumpirati de la Vasile fiul Ro0orului §i de
la sotia sa. Fetita, cu 15 ughi. (Cu foto.).
1637 (7145) iulie 23. Vasile Lupu voievod intireve lui Gheorghe Borra pärti
din satul Dobru1e0i, tinutul Suceava, cumpärate de la mai multi vänzitori cu 39 de talen 0 un
butoi de miere.
1637 (7145) august 15. Dochia Giurgioaia vinde o ocini in satul Mistacin §i
alta in Poiana lui Gàu lui Gligoraro Bejan, Cu 20 de lei. (Cu foto.).
1637 (7145) august 16, I a §i. Vasile Lupu voievod intireve lui Mihalcea
Meica pirti din satele Cercurni §i Tofileni cumpärate de la diferiti vänzitoli. (Cu foto.).
<Cca. 1637 (7145)> august 19, Tigine t i. $erban, fiul Cristinei, vinde un
rizor de pilmint in satul Tigàncti. vornicului Tinasie, cu trei galbeni.
1637 (7145) august 20. I a §i. Vasile Lupu voievod porunce0e lui I.upul
Dfirliu si opreascii pe rize0i din satul Bälorni si are 0 si samene pe o parte nealeasi pinä nu vor
veni sä Sc judece la domnie.

XXX
www.dacoromanica.ro
1637 (7145) august 26. Vasile Lupu voievod judecg pricina pentru o parte din
satul BerezAni, de la gura Elanului. dintre Nastasia. jupâneasa lui Vrabie postelnic. i loan fost
vornic caree neprezentAndu-se la termen, pierde procesul.
<1637 septembrie 1- 1638 august 31> (7146). Oil§ vinde lui Apostol
Cehan partea sa din Prigorceni (v. doc. A din ADDENDA).
<1637 septembrie 1- 1638 august 31> (7146). Constantin
vAnd partea lor din Vererni.
<1637 septembric 1-1638 august 31> (71461. Cazacul, fiul popii
MihAilg, vinde o prisacg din satul Curseci pe un cal bun pretuit 20 de ughi §i un postav In valoare
de doi ughi lui Costantin Cehan.
<1637 septembrie I-1638 august 31> (7146). Fiji lui Nidgbaico
vand mAngstirii Bisericani (Iota vaduri de moara din satul Valcevi, cu 30 de galbeni.
<1637 scptembrie 1- 1638 august 31> (7146). Lupu, fiul lui SAvastie,
vinde o ocing din satul Durävi lui Dumbravg, fiul lui Mandrea, pe un bou pretuit pse galbeni.
<1638 septembrie 1-1638 august 31> (7146). Vasile, fiul lui Zaharia
Turcul, vinde partea lui din satul Bunce§ti lui Scarlet.
<1638 septembrie 1-1638 august 31> (7146). Zapis prin care
Constantin. fiul lui Ion Hudeci, vinde parti de ocing din satul FAticiuni.
<1637 sep tomb rje 1-1638 august 31 (7146)>. Fiii lui Täutul din
Cordireni : Gligorie. Necolai, Todosia, Antemia ;i Nastasia îi Impart satele ramase mivenire de
la pArintii lor.
<1637 septembrie 1-1638 august 31> (7146). Mai multi locuitori din
partile Putnei arati cA au daruit un loc la Babe lui Partenie de la Bisericani. Acesta a construit
acolo o mAnAstioarg care a fost prädati cand a venit Matei voda Cu oqti In Ora. Locuitorii i-au dat
un alt loc, la Soveja, unde a construit altg mgnistire. Pentru a-1 despAgubi de pierderea suferitg In
timpul rAzboiului, Matei vodg i-a dat 300 mimic de grAu.
<1637 septembrie 1- 1638 august 31> (7146). Marii boieri mgrtu-
risesc cA Gavril hatmanul s-a pgrgt cu Pgtraro postelnic pentru satul Ipote0, obtinut de cel din
urma ca danie de la Moise vodg InsA In timpul maziliei gi deci nevalabill
<1637 septembrie l-1638 august 3l>(7146). Dumitru Boul spätar
opre§te cu o carte de la Vasile vodA partea lui Ion vätav din satul Bologe§ti, tinutul Tecuci.
<1637 septembrie l-1638 august 31> (7146). Vasile Lupu voievod
IntAre§te mangstirii <Sf. Sava> satul Furte§ti <din tinutul Fälciu>.
<1637 septembrie 1- 1638 august 31> (7146). Vasile Lupu voievod
däruic§te mängstiiii Trei Icrarhi feredeul cel mare.
<1637 septembrie 1-1638 august 31>(7146). Ia§i.VasileLupu
voievod Inputerniceoe manistirea Biseticani sä stgpäneasca satul Troita i sg ja zeciuialg din
produsele lui.
<1637 septembrie l-1638 august 31> (7146). Vasile Lupu voievod
confirma hotarele satelor DuAti qi
<1637 septembrie 1- 1638 august 31> (7146). Vasile Lupu voievod
IntAreve lui Enachi diac ocini din satele CohoreVi, Cotiujani i Zahorna, cumpärate de la Melinte,
de la sotía luí, Todosía, §i de la Miron.
<1637 septembrie 1- 1638 august 31> (7146). Vasile Lupu voievod
intgreqte lui Lupu PrAjescu clucer jumitate din satul Vgratec.
<1637 septembrie 1 - 1638 august 31> (7146). Vasile Lupu voievod
Intärgte fiilor lui Tgutu din Cordäreni satul Revna. pentru care s-au park cu Cristina, sosia lui
Sidor star oste.
184.<1637 septembrie 1-1638 august 31> (7146). Vasile Lupu voievod
judeci o pricing pentru satul Socrujeni din tinutul flarlgu.
185. 1637 (7146) sep tembrie 1. Fiul lui Condrea din Gane0 eascumparg o ocina
de la DragAilg din acela0 sat.

XXXI
www.dacoromanica.ro
<Inainte de 1637 (7146) septembrie 12>. Vasile Lupu voievod intire§te lui
Iordache Cantacuzino mare vistier satul Avrime§ti i seli§tea Prigoreni, din tinutul Cirligitura,
cumpärate de la Tinase vornic, precum i jumitate din satul PiFani, din tinutul Suceava, däruiti
de mo§tenitorii lui Isac Balica batman. (Cu foto.).
1637 (7145) septembrie 12, I a §i. Savin Prijescu fost vornic i alti boieri
mirtuiisesc cil Martiqca qi fiica ei Värluga au vindut ocina lor din satul Brituleni, tinutul Iai, lui
Vasile Roca vornic de gloati, cu 30 de talen i de argint. (Cu foto.).
<D u p 'A 1637 (7146) septembrie 12>. Mai multi boieri dau mirturie ci
Driguna Gherghiloaia i sora ei, Candachia, au dat In schimb lui Dimitrie Buhuq vistier, pentru
jurnitate din satul Dimitre§ti, din tinutul Neamt, jurnitate din satul Movileni, tinutul Roman, 0 o
treime din seNtea Ciaceni, tinutul
<D u p a 1637 (7146) septembrie 12>. Vasile Lupu voievod
imputernicqte pe Savin Prijescu fost mare vornic si opreasci un sigan, anume Costin, pig la
judecata in fata domniei.
<D u p 'A 1637 (7146) septembrie 12>. Märturia lui Savin <Prijescu> mare
vornic <al Tarii de Jos> despre impirtirea In doui a satului lui
<D u p à 1637 (7145) septembrie 12>. Vasile I,upu voievod intäre§te lui
MihaFo Cornaci o parte din satul Derzca, tinutul Suceava.
1637 (7146) sep tembrie 22, Co f e§t i. Mitmpolitul Varlaam i citiva
boieri dau märturie pentru o vie a schitului Partenie ficuti de intemeietorul lui. Partenie, intr-o
curiturä pe propria cheltuiali.
<1637 (7146) septembrie 22 1640 (7148) iulie 5>. Dumitru beliul§i
sotia sa. Parasca, vind lui Ilea Bucioc paharnic ni§te pirti de ocind din Dumeni.
1637 (7146) septembrie 28. Vasile Lupu voievod intäreve lui Coste Pitic
socrului siu Saya ocini din satul Plemnti, inutul Cernäuti, cumpärate de la mai multe rude
ale lor.
1637 (7146) octombrie 2, B ir la d. Martin §oltuzul cu 12 pirgari din
Birlad adeveresc ci Nacul, feciorul lui Iane negustorul, a cumpärat un vad de moari in &la
Putnei de la Coste i de la rudele sale. cu 100 de lei bituti.
1637 (7146) octombrie 6, I a i. Vasile Lupu voievod poruncqte lui
Gheorghe Arapul si aleagi pärile ministirii Bisericani din satul Cinde§ti de ale rizeOlor de acolo
§i sä ia de la ei n4te fin §i sä-1 dea cilugirilor sus numitei
<1637 (7146)> o c to mbrie 10. Antemia, fiica lui Andrei din Pirtiino0, i Isac
Petco däruiesc preotului Andronic partea lor din satul Partäno0.
1637 (7146) octombrie 14, I a i. Vasile Lupu voievod intire§te lui Cazacul
din Mälde0 i lui Saya pärti din satul Mise§ti, de pe Jijia, cumpirate de la mai multi vinzitori cu
50 de talen 0 o vaci. (Cu foto.).
1637 (7146) octombrie 15. Saya diac, fiul lui 'Dana, cumpiri de la nepotii
sii, fiii lui Toader Podoleanu, pirti din satul Rispopi.
1637 (7146) octombrie 15, I a i. Vasile Lupu voievod intire§te lui
ji fratelui ski Vasilie o parte din satul Briteni, tinutul Suceava, in urma unei judeciti.
1637 (7146) octombrie 17. I a §i. Vasile Lupu voievod judeci procesul
dintre Grigore Ureche mare spitar qi rudele räposatului <Isac> Balica fost batman pentru satul
Podoleni, din tinutul Filciu ; primul, avand un uric de danie mai vechi, de la Petru voievod
Schiopul. decit cel arätat de rudele lui Balica, de la kremia Movilà voievod, câ.tigä procesul.
(Cu foto.).
1637 (7146) octombrie 18, I a i. Vasile Lupu voievod intirqte lui Duca
fost comis pirti din satele Micle§ti i Berindee§ti In urna unei judeciti cu Onili i cu fiul siu,
Neculcea. (Cu foto.).
1637 (7146) octombrie 18, I a §i. Vasile Lupu voievod int'Arqte comisului
Duca, in urma unei judecati cu Onilä, pärti din satele Micle0 i Berindeqti, precum i alte pirti
cumpirate de la Criciun §i de la Albotä. (Cu foto.).

XXXII
www.dacoromanica.ro
1637 (7146) octombrie 20, I a §i. Vasile Lupu voievod intäre§te un sat
Mitropoliei Moldovei.
1637 (7146) octombrie 20. Vasile Lupu voievod Intare§te lui Evloghie
episcop de Rädiuti o bucata de loc langa satul Färäoani, cumpärati de la Toader Motoc, cu 100 de
lei galbeni.
1637 (7146) octombrie 20, I a §i. Vasile Lupu voievod Imputernice§te
manistirea Solca sä stäpaneasca satul Färäoani däruit de stefan vodi Toma.
<Cca. 1637 (7146) octombrie 25>. Popa Gligorie din Malawi vinde
Impreuna cu preuteasa sa, Mariica, partea lor din satele Stolniceni, Dance§ti §i din Belciug lui
Iona§co, nepotul hatmanului Nicoari.
<Cca. 1637 (7146) octombrie 25>. Ion §i Onofrei, fiii lui Francul, vind
partea lor din satele Stolniceni, Belciug §i Dane§ti, din tinutul Fälciu, §i din Sarbi §i Ciorä§ti, de pe
apa Bärladului, lui Iona§co, nepotul hatmanului Nicoarä.
1637 (7146) octombrie 25. Ion, fiul lui Francu din Väleni, Impreunä Cu sora
sa Brädura, vand pärti din satele Váleni, Dance§ti §i Stolniceni, de pe Barlad, lui Scarlet din
Zorileni cu 20 de galbeni.
1637 (7146) noiembrie 1. Pästarnac §i Paste Roman daruiesc mänästirii Aron
Voda o vie in dealul Vacota. (Cu foto.).
<Cca. 1637 (7146)> no iemb ri e 3, I a §i. Gavril Mafia§ mare logofät §i Savin
Prijescul fost mare vornic dau märturie cä Iona§co, fiul Magalinei, a daruit lui Dumitru Buhu§
vistier parti din satele Crive§ti, Hotce§ti, Räväcani §i Gäureni. (Cu foto.).
1637 (7146) noiembrie 3, Ia§i. Vasile Lupu voievod judeci pricina dintre
fiicele Mändioaiei §i Toader diacul din Portan, pentru ni§te bani §i vite dati de acesta la dajdea
lor ; In cazul and nu îi vor restitui, el le poate lua ocina lor din satul Torce§ti.
1637 (7146) noiembrie 4, I a §i. Teodosia doamna, sotia lui Vasile Lupu
voievod, däruie§te lui Dumitru Buhu§ vistier partea sa din seli§tea Dade§ti, mai sus de Tirgul
Frumos.
1637 (7146) noiembrie 10. Dumitra§cu §i Palaghia, fiii lui Banta§ vomic,
\land un loc din satul Drägurni lui Neculai vatav cu 30 de lei.
1637 (7146) noiembrie 12. Pätra§co Nadu§alä däruie§te Nastasiicii, vara sa, o
parte de ocina din Bälo§e§ti.
1637 (7146) noiembrie 28, I a §i. Vasile Lupu voievod Intäre§te
sosia lui Sirnion Gheuca fost mare medelnicer, satul Bacani In urma unei judecati cu Dumitru
Gheuca, cumnatul sat', §i cu Anghelina, sora acestuia.
1637 (7146) noiembrie 28, I a §i. Vasile Lupu voievod Intare§te lui Bosiioc
cipitan §i sotiei sale Antimia parti din satele Salcea, Solotfeni, Calimane§ti, pe Narnova,
Brädice§ti, In tinutul Fälciu, §i Chirice§ti, In tinutul Vaslui.
7146 (1637) decembrie 15, I a §i. Neniul vornic de gloatä i alti dregatori
mirturisesc ca Uliana §i rudele sale au vandut parti de mina lui Iordachi diac, cu 25 de talen.
1637 (7146) decembrie 20. Carste Impreunä cu sotia sa Mirica valid lui
Gheorghitä Capitina de la Ocne o mina In seli§tea Mäne§ti, La Nuci, Cu §ase galbeni.
1637 (7146) decembrie 20, I a § i. Mai multi boieri dau märturie ci Lupul
Prijescul a cumpärat o parte din satul Hänäseni §i din seli§tea tiubeiul de la Stavär vomic §i de la
fiica sa, Anghelina. (Cu foto.).
1637 (7146) decembrie 23, I a §i. Vasile Lupu voievod Intär' e§te lui Lupu
Präjescu clucer a §asea parte din satul Dolje§ti, pe Albâia, cumpärati de la Pascalina Iacomiasä, cu
40 de ughi. (Cu foto.).
1637 (7146) decembrie 24, I a §i. Vasile Lupu voievod intire§te lui Lupul
PrAjescu clucer pärti din satul Hanäseni i din seli§tea tiubeiu1, cumparate de la Stavär fost vomic
Cu un cal bun qi 20 de talen. (Cu foto.).
<1637 (7146> decembrie 31. Mari boieri dau märturie cA Lupu Präjescu
clucer a cumpirat o ocinä <In hotarul satului Sioani>.

www.dacoromanica.ro XXXIII
<1638 (7146)> ianuarie 1, I a si. Mari boieri dau märturie ci Mihalcea
Durac cäpitanul a schimbat douä sälase de tigani cu Toderasco al doilea logofät.
1638 (7146) i a nuari e 2, I a si. Vasile Lupu voievod Il Imputerniceste pe
Gavril Mätias mare logofa't si fad cercetäri In legituri cu o Incilcare a hotarului satelor
Bisericani de cite satenii din Därmänesti.
1638 (7146) ianuarie 4, I a si. Vasile Lupu voievod Intir'este lui
diac pärti din satul Tatomiresti, cumpirate de la Vasile si de la Dumitru, cu 60 de talen.
1638 (7146) ianuarie 10, I a si. Grigore Ureche spätar diruieste ministirii
Secul un tigan luat de la nepotul siu, Nicolai Ureche, In schimbul altui rob sigan restituit
cllugärilor de la ministirea Bistrita.
1638 (7146) ianuarie 15, Pirhiut i. Fratii Irimia, Andrei, Ipatie
Mirka Murgulet diruiesc fratelui lor Stefan o vie la Cotnari, pe dealul Plosca.
1638 (7146) i a nu arie 17, I a si. Vasile Lupu voievod Intireste popii Vasile
de la biserica din Serbesti pärti din satul Virtop mostenite sau cumpirate de la mai multi
vinzatori. (Cu foto.).
1638 (7146) ia nu ari e 20. Mai multi locuitori de pe apa Putnei diruiesc
minästirii schitul lui Partenie, numit i Babele, sub migura Odobestilor, ocinile lor mostenite sau
cumpirate.
1638 (7146) ianuarie 21, I a si. Vasile Lupu voievod däruieste nepotului
sAu Alexandru satul Biiceni, pe Jijia, In tinutul Dorohoi.
1638 (7146) ianuarie 24. Vasile Lupu voievod Intireste lui Pitrasco din
Horbinesti partea lui Suilä din Sirauti, In urma unui proces cu Dricestii.
<D u p I 1638 (7146) ianuarie 24>. Hotarnici rinduiti de domn aduc la
cunostinta marelui logofät ci au ales partea lui Dumitru Suili din satul Sànâuçi i au dat-o In
stipinirea lui Pätrasco Horbinescul.
1638 (7146) ianuarie 26, I a si. Vasile Lupu voievod intireste lui Ionasco
Hertea ocini In satul Pornár' la, parte castigate In urma unui proces, parte cumpirate de la
rudele sale.
1638 (7146) ianuarie 26, I a si. Vasile Lupu voievod Intäreste, In urma
judecitii cu rudele lui Isac Balica hatman, lui Ionascu Hertea douä pirti din a treia parte a satului
Hertea.
1638 (7146) ianuarie 26, I a si. Vasile Lupu voievod Intireste lui Miriuti
Cosescu i fratilor sai pirti din satul Siscani, mostenite de la mama lor Dumitra sau cumpirate de
la unii
1638 (7146) ianuarie 30, I a si. Vasile Lupu voievod Intireste lui Ionasco
Täutul o parte din satul Ispas si din poiana Tisovarovna, In urma unei judec4i cu Tiutul logofit.
1638 (7146) ianuarie 30, I a si. Vasile Lupu voievod o Imputemiceste pe
Durnitra si stipineasci *tile lui Lupul din satele Cordäreni i Wiloseni pentru o parte din satul
Zamostia, celi fusese zilogitä.
1638 (7146) f e b ru a ri e 1, I a si. Vasile Lupu voievod Intireste lui Gheorghe
Boo' stipinirea asupra satului Räucesti, ciruia Marco Soimar din Neamt i Toader diacon din
Stanislivesti i-au ales hotarele dinspre alte sate.
1638 (7146) f eb ru a ri e 4, I a si. Vasile Lupu voievod Intäreste lui Toma
Cantacuzino mare stolnic un loc de patru case In satul Porcesti, cumpärate de la fiii lui Capotä, cu
200 de talen.
1638 (7146) fe b ru a ri e 7, I a si. Vasile Lupu voievod porunceste egumenilor
de la mänistirile Bisericani i Pingärati si restituie finul luat de la sitenii din Dirminesti.
1638 (7146) februarie 11, I a s i. Stefan Boul fost clucer i cumnatii
Gheorghitä Stefan, Nicolai Séchil i Pätrasco postelnic Impart Intre ei niste robi tigani. (Cu foto.).
1638 (7146) februarie 12. Document de la Vasile Lupu voievod pentru satul
Metova.

XXXIV www.dacoromanica.ro
1638 (7146) februaríe 15. Vasile Lupu voievod Il rinduie§te pe IonaFu
Roca diac sä aleagä i sä salpeasci locul de hele§teu $ de fina al lui Feltin din targul Cotnari.
1638 (7146) februarie 15, I a i. Vasile Lupu voievod intäre§te lui Toma
Cantacuzino o parte din satul Tupilati, pe Moldova, cumpärat de la Gavril Zupco cu 26 de lei.
1638 (7146) f e b ru arí e 18, I a § i Vasíle Lupu voievod intäre§te lui Iordachi
Cantacuzino, in urma unei judeati cu fiii Mgricai Pintoaie, dotiä falci de vie la Cotnari in Dealul
Asinului.
1638 (7146), f ebru ari e 22. Vasile Lupu voievod däruie§te lui Gavril hatman
paralab de Suceava satul Tätära§i, din hotarul tärgului Vaslui, i ni§te robi tigani.
1638 (1746) f e bru ari e 25. Stolnicul Grama, Nicolai Drägu§ §i Iona§co, fiul
Cuparului, impart intre ei satele Bainti, Ora§eni i Itäviciuti, mo§tenite de la hatmanul Ori§.
1638 (7146) februarie 26, te fA ne ti. Nasta, fiica lui Ivan Vartic,
märturise§te cä a däruit toate satele sale ginerelui eí Ursul din Bro§tení i nepoateí sale Antemia,
fiica lui Grigorie.
1638 (7146) februarie 26, I a §i. Dirläu, surorile i nepotii säi vänd o ocinä
din satul Petrile§ti, pe Lohan, in tinutul Fàlciu, lui Caraca jitnicer cu 40 de galbeni.
1638 (7146) februarie 27,! a i. Vasile Lupu voievod ii intäre§te luí Caraca§
jitnicer o ocinä din satul Petrile§ti, pe Lohan, in tinutul Filciu, cumpäratä de la Lupul
rudele sale, cu 40 de ughi.
1638 (7146) februarie 28, I a i. Vasile Lupu voievod intäre§te lui Bejan
Bale o parte din satul Mere§ti, de pe Jijia, tinutul Dorohoi, cumpäratä de la Panä grecul cu 40 de
lei. (Cu foto.).
1638 (7146) februarie 28, I a §i. Vasile Lupu voievod intäre§te lui
Constantin din Täräce§ti o parte din satul Turce0 zilogitä la el pentru 44 de ughi de Toader diac
din Portad ; acesta o luase de la fiicele Mändioaiei pentru plata unor dad.
<inainte de 1638 (7146) mar tie 2>. Marco oimarul de la Neamt di o märturie
Cu privire la hotarnicirea satului Borce§ti.
<1638 (7146)> mar tie 2, Galati. Vasile, fiul lui Florea din Tatornire§ti, scrie
lui Tenciul cä a vándut lui Demian locul pe care acesta îi tinea stupii i prin urmare sä-i mute de
acolo yi sä nu incerce sA trena drept stipin in acel sat.
1638 (7146) mar t ie 2, I a §i. Vasile Lupu voievod intäre§te mänästirii Secul,
In urma unei hotirniciri, satul Borce0.
<C c a. 1638 (7146) mar ti e 5>. Bejan, fiul lui Trifan, vinde partea sa de ocinä
din Bälo§eni lui Mihai i Toader din Iai cu 20 de zloti.
1638 (7146) mar t i e 5, I a §i. Fiii lui Vasile Ghidan i ai Sofroniei vánd ocinile
lor din satul B.áloeni de pe Jijie, lui Toader refan, Paradis Saula i Mihai Ungurul cu 90 de zloti.
1638 (7146) mar ti e 6. Cristea i Vasilie, fiii vornicului Drägtn, vänd lui
Gligorie spätar ni§te ocini in satul Berendee§ti cu 50 de lei. (Cu foto.).
1638 (7146) mar tie 6. Constantin impreuni cu fratele sAu Ignat i cu alte rude
vänd o parte din satul Scorte§ti medelnicerului <Vasile> Banu.
1638 (7146) mar ti e 6, I a §i. Vasile Lupu voievod intäre§te mänästirii Peonul
stäpfinirea asupra hotarului din jurul säu i asupra unor curäturi. (Cu foto.).
1638 (7146) mar tie 6. Vasile Lupu voievod intäre§te lui Vasile Tábartà pivnicer
rudei sale Mihrilä o jumAtate din satul Fofâqeqti, din tinutul Vaslui, juratate pe care ei o
riscumpärä cu 65 de talen i de la Toader negustor din Ia0, care o cumpärase de la mina §i de la sora
acesteia numiti tot Irina.
1638 (7146) mar ti e 7, I a §i. Vasile Lupu voievod intäre§te lui Caraca§ jitnicer
jurnätate din satul Drägote§ti de pe Lohan, tinutul FAlciu, cumpärati de la calugärul Visarion
Bogza yi de la sora sa Loghina, cu 42 de ughi.
1638 (7146) mar tie 8, I a § i. Marica Itmätoae vinde o parte de ocinä din satul
$endreni lui Gheorghe staroste de negustori din la§i, cu 46 de taleri. (Cu foto.).

www.dacoromanica.ro
1638 (7146) mar ti e 8. Mentiunea unui proces intentat de Nistasia qi de stolnicul
Toma <Cantacuzino> lui Vasile Nemteanul pentru o parte din satul Porce0.
1638 (7146) mar t i e 9. Dumitra§co vornic Impreuni cu sopa sa cumpla' o parte
din satul Drigu§ini (Dracsini), de pe Tutova, de la Focea uricarul qi de la sopa sa, cu 12 ughi.
1638 (7146) mar ti e 9, I a i. Vasile Lupu voievod Intimte lui Iura§co i lui
Nemtanul o parte de ocina din satul Porce§ti, partea Ciolpinesei, pentru care se piriseri cu Ion
Ciurea.
1638 (7146) mar tie 10, Obrejian i. Gheorghie vinde un loc de prisaci din
satul Podobip lui Dumitru din Sineqti, cu 12 talen.
<i n ai n t e de 1638 (7146) mar ti e 14>. Ieremia Niclibaico i sora sa,
Todosia, däruiesc mänistirii Bisericani un vad de moari In satul
<I nai n te de 1638 (7146) mar tie 14>. CAlugärii de la ministirea
Bisericani cumpla o parte din satul Cinde§ti de la Salon i de la fratele siu, Vasile, cu doi boi vi o
vaci.
<I nain te de 1638 (7146) mar tie 14>. Popa Partenie, egumenul
mänistirii Bistrita, märturise§te el' un loc din munti, pretins de strijerii din Dirmine§ti apartine
mänästirii Bisericani.
1638 (7146) mar tie 14, I a §i. Vasile Lupu voievod intire§te tninästirii
Bisericani brani§tea din jurul ei i satele $endre§ti, Cindqti gi Fetinghe§ti, precum i vaduri de
mori pe Girla Putnei, cumpärate de la diver§i vinzitori sau donate.
1638 (7146) mart i e 14. Vasile Lupu voievod Intire§te lui Feltin un helqteu cu
mori i loc de fin% In hotarul argului Cotnari, pe unde a hotämicit Iona§cu Roca diac.
1638 (7146) <m artie > 14, Tulbureqt i. Toader, Balan i Costin, nepotii
lui Petrea vind partea lor din satul Bezin lui Apostol aprod cu 14 talen.
1638 (7146) mar ti e 15. Vasile Lupu voievod fnareqte marelui logoat Gavril
Matia§ parte din satele Boian i Onutul de Sus, tinutul Cerniuti, i Lozenii, din tinutul Dorohoi,
luate de la Isac Stircea, care Impreunä cu Mihalcia Durac ti jefuise o träsuri la Hirläu cu ocazia
fugii din tarä a lui Miron Bamovschi voievod.
1638 (7146) martie 15, I a §i. Vasile Lupu voievod Intire§te lui $tefan
capitanul i rudelor sale a treia parte din satul Dirniceni, din tinutul Tecuci, In urma unui proces
cu Vasile Roca vomic de gloati.
1638 (7146) mar ti e 15, I a §i. Vasile Lupu voievod Imputernicqte pe
Nechifor din V4tele§ti si stipineasci o mira din Tunsä§ti. (Cu foto.).
1638 (7146) mar tie 16, I a §i. Vasile Lupu voievod Intirelte diaconului Larion
din Ritelti pirti din satele Rite§ti i Ungura0, cumpirate sau riscumpirate de la diferip vinzitori.
1638 (7146) mar tie 16, I a §i. IonaFo Jorea fost vomic vinde satul Ite§ti, pe
Elan, numit i Hurdugi, lui Stritulat sulger al doilea, cu 45 de galbeni. (Cu foto.).
<D u p I 1638 (7146) mar t ie 16>. Dainia yi sopa sa, Nastasia, fiica lui
Criciun, diruiesc partea lor de ocia din satul Vilhovice§ti jitnicerului Caraca§.
<D u p A 1638 (7146) mar t i e 16>. Mirturia unor oameni buni
ariand ci jitnicerul Caracaq a cumpärat o parte de °cita din satul Cordeni de la Anghelina, fiica
Dochiei, cu 16 zloti.
<I nainte de 1638 (7146) mar t i e 18>. Simion din Porceqti vinde o casi
cu toati jireabia sa" de lingi moara lui Mihail lui Gheorghe Bagotä i lui Iuraqco Bagotä, cu 30 de
talen.
1638 (7146) mar tie 18, I a i. Vasile Lupu voievod intäre§te lui Toma mare
stolnic i Nastasiei, sopa lui Gheorghe Bapti fost vistier, pirti din satul Porce0, In urma unui
proc,es cu rize§i de acolo.
1638 (7146) mar t i e 19, I a §i. Vasile Lupu voievod Intire§te Sofroniei
nepotilor ei, Nicolai i IonaFo, o parte din satul Vorona, din tinutul Orhei, c4tigati In urma unui
proces cu Gligorie Arbure i cu fratele siu, Toader.

www.dacoromanica.ro
1638 (7146) mar tie 20. Vasile Lupu voievod intireste lui Efrim Flijdäu robi
ligani ; el pierduse uricele asupra lor and i se furase lucnirile din Cetatea Hotin.
1638 (7146) mar tie 21, - I a si. Vasile Lupu voievod Tramp, in urma unui
proces, lui Toma <Cantacuzino> mare stolnic i Nastasiei, cneaghina lui Gheorghe Basoti,
din satul Popsesti.
<Inainte de 1638 (7146) mar ti e 22>. Descrierea hotarelor satului situat lingi
Tirgul Frumos i satele Popiscani, Gänesti, Moimesti, Cosesti, Cristesti i Hindresti.
1638 (7146) mar tie 22, I a si. Vasile Lupu voievod intäreste lui Iordache
<Cantacuzino> fost mare vistier satul Avrämesti cumpirat de la Tinase fost vornic cu 500 de
talen.
1638 (7146) mart i e 22, I a si. Vasile Lupu voievod intäreste, in urma unui
proces cu satul Dinninesti, ministirilor Bisericani i Pingirati un loc in satul Straja ;
augirii, care se obligi sä fad straja acolo.
1638 (7146) mar ti e 22, I a §i. Vasile Lupu voievod intkeste ministirii
Sucevita satul Mindresti in urna unei judeciti cu Grigore Ureche mare spitar i cu alte rude ale
lui Neagoe postelnic.
1638 (7146) mar tie 22, I a si. Vasile Lupu voievod intireste ministirii
Pingirati satele Biläeti i Ivänesti, pe Craciu, branistea din jurel ministirii, vii la Cotnar i in
alte pArti, precum i poieni i curituri.
1638 (7146) mar tie 22, I a si. Vasile Lupu voievod intireste lui Vasile
surorii sale Anca selistea Mliniuti, din tinutul Dorohoi, cumparati de la mänästirea Solca, care o
avea danie de la Miron Barnovschi voievod.
<D u p A 1638 (7146) mar tie 22>. Marica, jupineasa lui Simion Gheuca mare
medelnicer, diruieste lui Mihail, fiul lui Gogul, o parte din satul Däristi, cumpirati de sow' ei de
la Sofronia Mäteiasa.
1638 (7146) mar tie 27, I a si. Vasile Lupu voievod porunceste lui Cimirzan
din Rediu i lui Päntelei din Hirlicesti si hotirniceasci un loe din satul endresti, din tinutul
Back, al cilugirului Aftimie de la ministirea Bisericani.
1638 (7146) mar tie 27, I a si. Vasile Lupu voievod Ii Imputerniceste pe
cilugärii de la ministirea Bistrita si apere satul lor Blägesti impotriva Plicsoaiei si a rudelor ei,
care pierduseri procesul din fata Portii domnesti prin neprezentare.
<D u p ä 1638 (7146) mar tie 27>. Cimärzan, Päntelei din Härlicesti i Vasile
Botil instiinteazi pe marele logofit despre hotärnicirea satului .fixiclresti din care o jumitate era al
mänistirii Bisericani.
1638 (7146) mar ti e 28, I a si. Vasile Lupu stabileste reguli pentru cien gi
scuteste de toate därile ärii.
1638 (7146) mar ti e 29, I a si. Vasile Lupu voievod intkeste lui Apostol aprod
a cincea parte din a patra parte din satul Bezin cumpirati de la nepotii lui Petru Coati si un loe de
casi din acelasi sat diruit de Anghelina, fiica lui Simion Codäu,si de fiul ei, Lupul.
1638 (7146) mar tie 29. Vasile Lupu voievod Intäreste rninästirii Floresti
jurnAtate din satul Blijeri in urma unei judeciti cu Vasile Rosca.
1638 (7146) mar tie 30, I a si. Vasile Lupu voievod intireste popii Counan
din Stänilesti o parte din satul Voicauti pe Prut, In tinutul Dorohoi, In urna unei judec4i cu
Pätrasco.
<In ai nte de> 1638 (7146) <a prilie 1>, I a si.Tofana,fiicaluiCondrea
Bucium fost mare vornic, vinde impréuni cu fiii ei, Lupasco, Daniili i Antemia, jurnitate din
satul Voinesti, din tinutul Cirligitura, lui Ionasco Minjea uricarul, cu 450 de taleri.
1638 (7146) aprili e 1, I a si. Vasile Lupu voievod intäreste lui Ionasco
Minjea uricar jumitate din satul Voinesti, riscumpirat de la Tofana Vitoltoaie si de la fiii ei, cu
450 taleri.

www.dacoromanica.ro
1638 (7146) aprilie 1, I a si. Bosie Capoti, fiul Maricii, zilogeste pentru
14 talen i o ocinä la Ion Ciurea din Porcesti ; restituie acestuia sapte talen, iar alti sapte Ii ia de la
Toma <Cantacuzino> mare stolnic, cAruia ii dà partea corespunzitoare de ocinä.
1638 (7146) apri lie 2, I a si. Vasile Lupu voievod Il imputerniceste pe
Dumitru Buhus fost mare vistier sä stApineasci pArtile de mini ale rAzesilor din satul Iurghiceni
pentru cA a plätit in locul lor o moarte de om sävirsitä in satul lor. (Cu foto.).
1638 (7146) apri lie 2, I a si. Vasile Lupu voievod porunceste marelui
logofit Gavril Midas sA hotirniceasci selistea Didesti a vistierului <Dumitru> Buhus.
1638 (7146) aprilie 3, I a i. Vasile Lupu voievod porunceste lui Nicula
Marosci din Hilipesti sA-1 punk' in stipinirea unei pirti de ocinä din satul Bahna si a unui vecin pe
Ionasco din Bogdänesti fixeze un terrnen de judecatä lui Costantin din Hilipesti i altora
care pretindeau acel loc i acel vecin.
1638 (7146) aprilie 6, I a si. Vasile Lupu voievod porunceste cilugirilor de
la tranAstirea Rica si dea uricul satului Vlädeni de pe Siret jupinesei Präjeasca, pentru ci
incalci hotarele acestui sat Lupascu clucer.
1638 (7146) aprilie 8, Bfirla d. Arion Talger din Elan vinde partea sa de
mini din satele PogAnesti i Polocinesti lui Apostolache cu 15 galbeni. (Cu foto.).
1638 (7146) aprilie 9. Movili Saya augär impreuni cu fiul sAu, Gheorghe,
däruiesc ministirii Sf. Sava din Iasi jumitate din satul Drigusini, pe Prut, in tinutul
1638 (7146) ap r i 1 i e 10. Vasile Lupu voievod intAreste neamului Breahni a treia
parte din satul Brehnesti in urma judecAtii cu loan, Salta i Maria.
1638 (7146) <Th ainte" de aprilie 11>. Irimia, Dumitrasco si Todosia, fiii
lui NäclAbajco, vind minästirii Bisericani doui vaduri de moarä i jurnátate dintr-un loc minästirii
Bisericani ; altA jumitate de loc o däruiesc aceleiasi ministiri.
1638 (7146) aprilie 11. Vasile Lupu voievod intäreste mAnistirii Bisericani
danii Mute de fiii lui NiclAbaico.
1638 (7146) aprilie 11, I a si. Vasile Lupu voievod intireste lui Täutu
logorát satul Ivacintii i pärti din satele VancicAuti i Medveja.
1638 (7146) aprilie 11. Ispisoc de la Vasile Lupu voievod pentru mosia
Válcesti din tinutul Putnii.
<D u p A 1638 (7146) aprilie 11>. Tinase fost vornic i cu Athanasie,
egumenul minAstirii Berzunl, dau màrtunic ci au ales partea mänästirii Bisericani din satul
Vilcesti, dAruiti de Irimia Niclibaico i fratii sAi, precum si o parte din satul Rordinesti,
cumpirati de la Cristina si altii.
<D u p A 1638 (7146) apri lie 11>. Tänase fost vornic i staroste de Putna
alege cumpAräturile fi'cute de la Nädibaico.
1638 (7146) aprilie 12, I a si. Vasile Lupu voievod porunceste comisului
Ionasco sA horárniceasci partea luí Toader din Borcestí si a nepoateí sale Chiliana de a altor rizesi.
1638 (7146) aprilie 14. Gheorghie, fiul lui Moviliti, vinde cu 40 de galbeni
ministirii Sf. Saya jurratate din satul Dräguseni, pe Prut, in tinutul FAlciu.
1638 (7146) aprilie 15, I a si. Petrea Sirbul däruieste Miriutei, nepoata sotiei
sale, o vie din Valea Cozmoaiei. (Cu foto.).
1638 (7146) apri lie 15, I a si. Boierii dau mArturie ci stefan, fiul lui
Gheorghe din Siminiceni, y vindut pärti de ocini din satul Dinceni lui Lupul Prijescu clucer cu
30 de galbeni.
1638 (7146) aprilie 15. Vasile Lupu voievod intAreste lui Lupu Prijescu
cumpAriturile din satul Oancea si din Saca, mostenite de la <lonasco> Gheanghea logofit.
1638 (7146) aprilie 15, I a si. Vasile Lupu voievod intäreste popii Lepädat
pirti din satul Etcani, numit i Mihàiieti, cumpArate de la tnai multi vingtori.
XXXVIII www.dacoromanica.ro
1638 (7146) ap ri 1 i e 17. Vasile Lupu voievod Ii imputernice0e pe Onciul
Iurarovici fost pircilab 0 pe nepotul säu Pitraro Danovici sá stäpfineasci nive pArti de ocini
din satele Cuciurul, din tinutul Cerniuti, i PomArla, tinutul Dorohoi, cumpirate de la Bie
Isacovici.
1638 (7146) a p r i 1 i e 18. Vasile Lupu voievod intire0e mänistirii Sf. Saya din
Iai jumitate din satul Drigurni, pe Prut, däruiti de cilugarul Saya MmHg 0 de fiul sat'
Gheorghe Movilä.
1638 (7146) aprilie 18, I a i. Vasile Lupu voievod judeci pricina dintre
Enache i fratii sii cu Petrea, Focra 0 Marica pentru un iaz 0 o moari din satul $ofräce0i, tinutul
Neamt.
<1638 (7146)> a prili e 20. Mai multi bojen i targoveti din Birlad dau
mirturie cA Millie i sotia sa, Tudosia, au cumpärat pärti din satul Dracsini de la mai multi
vinzitori, cu 90 de lei.
1638 (7146) a p ri 1 i e 20, I a §i. Vasile Lupu voievod porunce0e unor dregätori
sä nu asupreasci tiganii ministirii Aron Voclä.
1638 (7146) apri 1 i e 20, I a i. Vasile Lupu voievod porunce0e lui Silion din
Vläde0i si aleagä pirtile de ocini ale unor rize0 ai sii din satul Iurghiceni, zalogite lui
<Dumitru> Buhtq vistier i si le predea acestuia pentru ca nu îi plitiseri banii imprumutati spre a
pläti o moarte de om ficuti in hotarul lor. (Cu foto.).
1638 (7146) a p rili e 20. Vasile Lupu voievod intire0e lui Pätraro Ciogolea
logorát niqte case de pe Ulita Mare din Ia0 cumpirate de la Grozava, sotia paharnicului Stratul
Bolea, cu 200 de galbeni.
1638 (7146) aprilie 20. Vasile Lupu voievod intireve Sultanii, fiica lui
Mogildea fost vornic, pärti din satele Drigupni, Iávoeni qi Iurcegti in urma unei Impirtiri de
ocini Cu rudele sale.
1638 (7146) aprilie 21, I a §i. Vasile voievod intäreqte lui Lupu Prijescu
clucer pirti din ocini in satele FrAte0i, din tinutul Suceava, i Dänceni, tinutul Roman, 0 o vie de
la Cirje0i, cumpärate de la mai multi vinzAtori.
1638 (7146) aprilie 21, I a i. Vasile Lupu voievod knit-eve lui Lupu
Prijescu clucer mai multe locuri de casi in satul BA1oeti cumpärate de la mai multi vinzitori.
(Cu foto.).
1638 (7146) aprilie 23. Mihalache Panas Dimulas di lui Isar un sinet pentru
144 lei 0 4 potronici.
1638 (7146) a p r i 1 i e 24. Vasile Lupu voievod intire0e lui Nacul, fiul lui
Iane negustor din Birlad, un vad de moari pe Girla de Jos a Putnei, cumpärat de la Coste din
Vinir0i
1638 (7146) a prilie 26, I a §i. Vasile Lupu voievod 11 imputernice0e pe
Dumitru Buhtiq fost vistier si stipineasci o parte din satul Iurghiceni, cumpirati de la vornicul
Bandur. (Cu foto.).
1638 (7146) a pri 1 i e 26, Ia0. Vasile Lupu voievod intireve lui Dumitru Buhq
vistier pärti din satele Crive0i, Selipea, Hotcelti, Rivicani i Gäureni däruite de Ionaro, fiul
Mägdalinei. (Cu foto.).
1638 (7146) a p r i 1 i e 27, Ia§i. Vasile Lupu voievod porunce0e lui Dinga din
Ciuterni si c.erceteze i si restabileasci hotarele indicate de Prije0i. (Cu foto.).
1638 (7146) aprilie 27, Ia§i. Vasile Lupu voievod Intire0e lui Bechea fost
pircilab ocini din satul Bogdine0i, tinutul Roman, cumpirate de la mai multi vinzitori. (Cu
foto.).
1638 (7146) aprilie 29, I a i. Vasile Lupu voievod Intit'qte lui Toma <Can-
tacuzino> mare stolnic o parte din satul Tupilati, cumpirati de la Mirica BrAiuei cu 20 de lei.

www.dacoromanica.ro XXXIX
1638 (7146) aprilie 29, I a § i. Vasile Lupu voievod Intire§te lui Toma
<Cantacuzino> mare stolnic o parte din satul Porce§ti, ce fusese pug z:Ilog de Bosie Capoti la Ion
Ciurea pentru 14 talen.
<1638 (7146) aprilie 29 iunie 15>, Bolde§t i. Pitraro Ciogole
hotnog la Curtea din Suceava cu alti oameni, megie§i, dau märturie ci au ales 0 au stilpit o parte
de ocini din satul Bolde§ti.
1638 (7146) m a i. Ministirea Pingirati cumpiri doui vaduri de moari In satul
Ivince§ti Cu 120 de lei de la mai multi vinzAtori.
1638 (7146) m a i 1, I a § i. Vasile Lupu voievod Intäre§te lui Mimic o parte din
satul Dracsini In urma unei judeciti cu Tinasie, ginerele lui Biltatul. (Cu foto.).
1638 (7146) m a i 5. Dobra 0 fratele sal, Birli, valid lui Haritu un parnint din
Piti§ti.
1638 (7146) mai 8, <Ia§i>. Mai multi boieri mirturisesc ci Vasile Lupu
voievod a cumpirat de la tefan Moimiscu 0 de la fratele siu, Simeon, satul Pitcani.
1638 (7146) mai 9. Vasile Lupu voievod II Imputernice§te pe Malcoci din Cilimani
sili apere hotarul satului siu Cilimani Impotriva Incilcirilor sätenilor din Troita.
1638 (7146) m a i 9, I a § i. Vasile Lupu voievod porunce§te lui Focra din
Glodeni si Imparti jumitate din satul Bote§ti pentru a afla partea Nastei 0 pentru a o pune In
stipinirea lui Costantin 0 a rudelor sale. (Cu foto.).
1638 (7146) m a i 10, I a § i. Vasile Lupu voievod Intire§te lui Iftimie vitaf pirti
din satul Dracsini, cumpirate de la diver§i vinzitori. (Cu foto.).
1638 (7146) m a i 11. Vasile Lupu voievod Intire§te lui Criste Chiosa Briilean
satul Ru§ii din ocolul argului Botorni däruit de Alexandru Ilia§ voievod pentru slujbi 0 pentru
250 de talen dati In treaba tirii".
1638 (7146) m a i 12, Hili§tiian i. Mai multi boieri 0 oameni buni dau
märturie cA Varvara fiica lui Gheorghe Sininiceanul a vindut o parte din satul Dinceni, din
tinutul Roman, lui Lupu Prijescu clucer cu 40 de talen.
1638 (7146) m a i 12. loan, egumenul ministirii Pantocrator, mirturise§te ci Iasi
de veci ministirii Dragornirna satul Nipadova de pe Nistru, tinutul Soroca.
1638 (7146) m a i 14. Vasile Lupu voievod Intäre§te lui Gheorghe Motoc, vornic
de gloati, §i fratelui sill Vasile satele Mandic, Sura 0 Volovca, mo§tenite, precum 0 pärti din
satul Horodi§tea Mare, cumpirate de la mai multi vinzitori.
1638 (7146) m a i 15, I a § i. Vasile Lupu voievod Intire§te lui Gheorghi Roca
vistier pirti din satul Tibäne§ti, tinutul Vaslui, In urma unei judeciti cu Gligorie din Hodoreni,
Tigan din Tibäne§ti 0 Grozav.
1638 (7146) m a i 17, Selicican i. Neniul vornicul de poartä Impreuni cu
alti boieri dau o mArturie prin care arati cum §i-au Impärtit satele, rimase de pe urma lui Gheorghe
Jora sulger, mo§tenitorii sIi.
<C c a. 1638 (7146) m a i 18>, Birla d. Stritulat din Mirgiucani vinde partea
morlui sal Osou din satul Dini§e§ti cu patru lei lui Apostolache.
<C c a. 1638 (7146) m a i 18>. Sion, fiul lui Ma, 0 altii din Coste§ti, vind partea
lor din satul Dine§e§ti lui Apostolache. (Cu foto.).
<C c a. 1638 (7146) m a i 18>. Tudora 0 cu nepoata ei Vasilica vind lui
Constantin fost parcilab ocini din satul Dine§e§ti.
1638 (7146) m a i 18. Mirturia §oltuzului Neagoe, a pirgarilor 0 a unor orirni
din Birlad CA Apostolachie, fiul lui Costantin pircilabul, a cumpirat de la Vasilica, nepoata lui
Vintilä, jurnitate din satul Dini§e§ti de pe Tutova cu patru boi 0 sar taleri.
1638 (7146) m a i 20, I a § i. Vasile Lupu voievod hotiri§te In urna unei judeciti
ca Loghin din Mirce§ti si-i despigubeasci pe Dumitru fost vomic 0 pe Vasile Purcel pentru ni§te
cheltuieli acute cu scoaterea unei ocini din satul Codie§ti.
XL www.dacoromanica.ro
<1638 (7146)> m a i 21. Petre märturiseste ci fratele siu a cumpärat un loc de
casi In satul Lätcani, tinutul Suceava.
1638 (7146) m a i 25, I a s i. Vasile Lupu voievod intireste lui Cozma, fiul lui
Moje, pärti din satul Giulesti, tinutul Neamt, cumpirate de la Saya Boldescu si de la fiii sil, cu
100 galbeni de aur. (Cu foto.).
1638 (7146) m a i 30, Mi cliu s en i. Mai multi rnartori arati ci Lupu
Präjescu clucer a schimbat a sasea parte din satul Doljesti de pe Albiia cu o partte din satul
Litcani data lui de fiii lui Dumitru Goia fost vornic. (Cu foto.).
1638 (7146) i un ie 3. Vornicii de gloati dau märturie ci Maftei din Häliseni, fiul
lui Criciun, a vindut ocina sa lui Neniul vornic de gloatä cu 12 galbeni.
1638 (7146) iunie 3, I a s i. Vasilie Lupu voievod intäreste lui Efrim si lui
Ionasco o parte din satul Zrneiani, tinutul Tutova, in urma unei judecäti cu Erina.
1638 (7146) i u ni e 4. Vasile Lupu voievod Ti Imputerniceste pe Stritulat
Dobrenchi, Gheorghii Volcinschi si pe alte rude ale lor si stipineasci pirtile lor din satele
Biserecani, Zaluceni, Socrujani si Culiceni.
1638 (7146) iunie 6. Vasile Lupu voievod bit:Ir-este lui L'Atrase° Horbinescul o
parte din satul Säniuti cumpirati de socrul s'U, Musat postelnicul, de la Dumitru Suili ; pentru
aceastä parte s-a judecat la domnie cu fiii lui Iurasco Dracea.
1638 (7146) i uni e 10, I a s i. Vasile Lupu voievod fi imputerniceste pe Gheor-
ghe Arapul fost clucer si stipineasci o parte din satul Petresti, cumpärati de la Toader Beldiman.
1638 (7146) i u ni e 10, I a s i. Vasile Lupu voievod Intlreste Nastasiei, fiica lui
Nicolai Selitrar, sotia lui Gligore Ropceanul, pirti din satele Broscäuti, linutul Cerniuti, Strojinet,
Stänesti sub Codru si Petriceni, tinutul Suceava, cumpärate de la mai multi vfinzitori.
1638 (7146) iu ni e 11. Sincul Tiganul vinde mosia cumpirati din satul Curlätesti
lui Vasile Cutiman cu 10 galbeni.
1638 (7146) i un i e 14, I a s i. Vasile Lupu voievod ii imputerniceste pe
egumenul si soborul minästirii Pingirati si faca' mori pe Girla Putnei, In satul Ivincesti.
1638 (7146) iu ni e 14, I a s i. Vasile Lupu voievod Intireste ministirii Pingirati
doui vaduri de moarä In satul Ivincesti, pe raid Putna, cumpirate cu 120 de lei de la mai multi
vänzitori.
<C c a. 1638 (7146)> iuni e 15, I a s i. Hariton, fiul lui Vasile Mardan, vinde
partea sa de ocini din satul Biloseni de pe Jijia, tinutul Iasi, lui Ionasco Dronea din Blindesti pe
un cal pretuit 20 de galbeni si pe dota vaci.
1638 (7146) iunie 15, I a s i. Vasile Lupu voievod *futir-este lui Toma
<Cantacuzino> mare stolnic o parte din satul Tupilati, tinutul Suceava, cumparati de la Cázan, fiul
lui $tefan Blendea cu 60 de lei.
1638 (7146) iun i e 15. Vasile Lupu voievod Intireste lui Gheorghe Botca, In
urma unei judeciti, satul Maxinesti de pe PAräul Negru, tinutul Neamt.
1638 (7146) iunie 15, I a s i. Vasile Lupu voievod porunceste lui Irimia
Murgulet, Miron din Carapciu si lui Gavril din Vasciuti si meargi In satul Bainti si si aleagä
pärtile lui Grigore mare jitnicer si ale lui Necolai Cuciza Petriceico.
1638 (7146) iu ni e 17. Zapisul lui Ojog pentru satul Averesti, din tinutul Roman.
1638 (7146) iuni e 17, I a s i. Vasile Lupu voievod intäreste lui Bogza cilugir,
In urma unei impärteli, °chille sale din Tara de Sus, iar surorii sale Loghina pe cele din Tara de
Jos. (Cu foto.).
1638 (7146) iunie 19, I a s i. Vasile Lupu voievod intär'este ministirii
Moldovita, in urma unei judeciti cu popa Costin si allii un helesteu de pe teritoriul satului
Ordzini, din ocolul Botosanilor ; fi diruieste si satul.

www.dacoromanica.ro XLI
1638 (7146) iunie 20. Zapis de vänzare de la Lupul Tabuci.
1638 (7146) iunie 20, Focsan i. Mai multi boieri dau märturie cä <Vasile>
Banul mare medelnicer a cumparat pärti din niste vaduri de moarä din satele Drägotesti si
Bolotesti de la mai multi vänzatori.
1638 (7146) iunie 20, I a s i. Membrii Divanului domnesc juded pricina dintre
Pätrasco postelnic si Gavril hatmanul pentru satul Ipotesti din tinutul Suceava. (Cu foto.).
1638 (7146) iunie 20. Vasile Lupu voievod scrie tärgovetilor din Hui cä a dat
satul Novaci, ascultätor de ocolul tärgului lor, lui Cehan fost vornic si le cere sä nu mai coseascä
pe teritoriul acelui sat. (Cu foto).
1638 (7146) iunie 20, I a s i. Vasile Lupu voievod intäreste lui Lupu Präjescu
clucer o parte din satul Dänceni, cumpäratä de la Värvara, fiica lui Ghiorghie Siminiceanul fost
vornic si de la fiul ei, Cázacul, cu 50 de talen.
1638 (7146) iunie 20, I a s i. Vasile Lupu voievod 11 Imputerniceste pe
Gheorghe Arapul fost sulger sä stäpineascä o jumätate din satul Petresti, din Cimpul lui Drago,
cumpäratà de la Toader Motoc cu o sutä douäzeci de talen.
1638 (7146) iunie 24. Vasile Lupu voievod In 'täreste popii Grigore din Rädeni
pärti din selistile Tulesti, Crastaveti si Botoiu cumpärate de la diversi vinzätori.
1638 (7146) iunie 26, I a s i. Marii boieri dau märturie ca Vasile Benea
Impreunä cu fratele säu Hilotie si cu surorile sale au vindut pArti de (wing In satul Gäureni.
1638 (7146) iunie 26, I a s i. Vasile Lupu voievod juded pricina dintre
cälugärii de la mänästirea Golia si cei de la Aron Vodi pentru patru fälci de vie de la Cotnari dând
dreptate celor din urma. (Cu foto.).
1638 (7146) iunie 27. I a s i. Vasile Lupu voievod Intäreste lui Stratulat sulger
satul Itesti, numit acure Hurdugi, pe Elan, In tinutul Filciu, cumpärat cu 45 de galbeni ungurevi
de la Ionasco Jora fost vornic si de la solia sa Simina.
1638 (7146) iunie 28, To mces t i. Porumb se Invoieste cu mai multi
cälugäri de la mänästirea Neamt sä Impartä veniturile unui loc unde a fost iezer, längä satul
Tomesti.
1638 (7146) iunie 28. I a s i. Vasile Lupu voievod Intäreste Märicäi, fiica
Saftei, si lui stefan satele Olteni, pe Prut. Färloesti si Tärgoveste, pe Putna. In urma unei judecäti
cu rudele lor.
1638 (7146) iunie 29. I a s i. Vasile Lupu voievod Intäreste lui Lupu Präjescu
clucer parte din satul Gäureni cumpärat de la Vasile Benea si fratii säi.
1638 (7146) iunie 29. I a s i. Vasile Lupu voievod intäreste nepotilor lui Dinga
hatmanul satul Firloesti, cu fintAni de päcurä, In urma unui proces cu Vasile Väliste si Toader,
ruda acestuia.
1638 (7146) iulie 2. Ionasco, fiul popii Baciul din Bälesti, impreuni cu räzesii
sii \rand un vad de moari in satul Tifesti lui Partenie de la minästirea Bisericani cu 40 de lei. (Cu
foto.).
1638 (7146) iulie 2, I a s i. Vasile Lupu voievod porunceste lui Gheorghe
Arapul fost sulger sä restabileasci hotarul dintre satul Troita al rnänästirii Bisericani si satul
Cálimani al lui Malcoci, In urma unei schimbäri a albiei CracAului.
1638 <7146> iulie 5. I a s i. Toader stefan, Parades Saula si Mihai Ungurul
cumpirä o parte din satul Bäloseni de pe Jijia de la Carp, fiul lui Miron, si de la sora sa, Ioana,
pentru 20 de zloti.
1638 (7146) iulie 5. I a s i. Lupa, fiica lui Andriesi, vinde partea sa din satul
Bäloseni, cu 20 de zloti, lui Toader stefan, Parades Saula si Mihai Ungurul.
1638 (7146) iulie 5. Vasile Lupu voievod Intäreste lui Durnitrasco oldan si
altor fii si fiice ai lui Pätrasco fost mare logorat, In urma unei judecAti cu Täutul logofät, satul
Dämileni.

XLII www.dacoromanica.ro
1638 (7146) iulie 6. Mai multi boieri märturisesc ci Mitru si cu Varvara, fiica lui
Andribus, au räscumpirat satul Vläicani, de pe päräul Crasna, tinutul Vaslui, de la Costandin
Cantacuzino fost mare paharnic cu 400 de talen.
1638 (7146) iulie 6. Suceav a. Dumitru portar adevereste ci a pritnit de la
logofitul <Ionasco> Ghianghea plata pentru satul Uidesti.
1638 (7146) iulie 7. Vasile Lupu voievod porunceste lui Sturza si lui Ionasco si
aleagä silistea Vazlublina a lui Neculai din Ghereni si a lui Barsan vornic.
1638 (7146) iulie 8. Pungest i. Toader, fiul lui Simion, vinde lui Ursu
Necoari o °cilia din satul Pungesti cu 15 ughi.
1638 (7146) iulie 8. Carte de judecatä de la Vasile voievod pentru satul Averesti.
1638 (7146) iulie 9. I a § i. Vasile Lupu voievod Intäreste lui Gavril Mafia§
mare logofät satul Galicea, din tinutul Hotin.
<1638 (7146)-1639 (7147)> iulie 10, Ministirea Sf. lije.
Egumenul Nicolae Impreuni cu soborul Mänästirea Sf. Bie märturiseste ci a pierdut procesul pe
care 1-a avut cu Dumitrasco oldan 0 cu fratii si cumnatii säi pentru niste vii din dealul Asinului
de la Cotnari.
<1638 (7146)> iulie 11, I a s i. Iachim fost vomic oferä spre vinzare lui
Dutnitru Buhus vistier o parte din satul Iurghiceni ; In cazul când ea nu-i va fi pe plac, el va primi
indärät cei 40 de lei primiti de la acesta sau i se va pläti eat a dat el la cumpärarea ei.
1638 (7146) iulie 13, I a s i. Vasile Lupu voievod Intireste hotarul branistei
ministirii Poienile.
1638 (7146) iulie 13. Vasile Lupu voievod confirtnä hotarul ministirii Hangul
stabilit In vremea domniei lui Miron Barnovschi Movili voievod.
1638 (7146) iulie 13. Vasile Lupu voievod intäreste lui Ursul Vartic vornic de
poartä, un vad de moarä In Girla Putnei, mai jos de satul Clipicesti, In urma unei judecäti cu
Marco.
1638 (7146) iulie 13. Vasile Lupu voievod porunceste lui Boräleanul uricar si
meargä In satul Horbinesti, din linutul Hotin, pentnr a alege partea din acel sat a lui <Grigore>
Ureche spitar de aceea a lui Hilimon, fiul lui Gheorghi.
<1638 (7146)> iulie 14, I a s i. Märturia boierilor prin care se arati ci Iachim
Bandur vomic de gloati a vändut lui Dumitru Buhus vistier o parte din satul Iurghiceni,
cumpirati de la Petrea Riltag user.
1638 (7146) iulie 14. Vasile Lupu voievod Intäreste fiilor lui Badiul un vad de
pod la satul Ridiuti, pe Prut, si Interzice pircilabilor de Hotin si de Dorohoi si mai Incaseze
brudinä de la acel vad.
<1638 (7146)> iulie 15, Lesest i. stefan Moimiscul fost armas si Dabija
staroste de Putna hotirisc, In urna unui proces, ca jumätate dintr-o vie din satul TigIne0 s-o
stipineasci preotul stefan, iar cealalti si rimini Stancii, fiica Martei.
1638 (7146) iulie 15. Mai multi boieri dau märturie ci. Neniul vornic de poarti a
cumpärat pirti din satul Hiliseni, tinutul Neamt, de la Echim. Vasilii si Groza cu 40 de talen.
1638 (7146) iulie 16, I a s i. Vasile Lupu voievod Intäreste mänistirii
Moldovita stipanirea. asupra satului Onteni cu un iaz, In urna unui proces cu popa Costantin din
Botosani.
1638 (7146) iulie 16. Ursta Nechitele din Hirtop si Ionasco Rosca din Negresti,
aleg a sasea parte din satul Dobreni de pe Almas, din tinutul Neamt.
1638 (7146) iulie 17. Scrisoarea de danie a lui <Vasile> Banu mare medelnicer
pentru o moarä din sa-tul Bolotesti fa'cuti unei ministiri.
1638 (7146) iulie 17, I a s i. Vasile Lupu voievod 11 imputerniceste pe David si
stäpäneasci panca sa din satul Zaluceni.
1638 (7146) iulie 18. Hirja Fircisoaia si Farca§ Ioana§ Iasi mostenire toatä
averea nepoatei lor Anita.

www.dacoromanica.ro XLIII
1638 (7146) iulie 18. Toma qoltuz qi 12 pirgari din tirgul Baia dau mirturie
Misäilä din Letcani a vindut pircilabului Intriu un loc de casi cu 25 lei.
1638 (7146) iulie 18, I a §i. Vasile Lupu voievod intire§te lui Nicolae din
Ghereni o parte din satul Slivniceni, tinutul Dorohoi, primitä in schimb de la stefan, fiul lui
Pepelea, pentru o parte din satul Tâlhäreti,tinutul Hirliu.
1638 (7146) iulie 18, I a §i. Vasile Lupu voievod porunce§te lui Toader Apope
din Stinislive§ti i lui IonaFu Trufaqul din Uscati si faca* cercetiri in legiturä cu o plingere a lui
tefan Boul In privinta unor stupi pu§i de Alexandru din Strimbi pe locul
1638 (7146) iulie 19. I a §i. Vasile Lupu voievod hotäri§te intr-o judecati cu
n4te 117.0 din satul Pihne§ti.
<Inain te de 1638 (7146) iulie 20>. Biluqca, nepoata lui Ittra§co portar,
vinde o parte din satul Hui fratelui ei Simion i mituOi sale Candachia cu 77 galbeni.
1638 (7146) iulie 20. Vasile Lupu voievod Intire§te lui Stratulat sulger moqia
Hurdugii, pe Elan, in tinutul Filciu.
1638 (7146) iulie 20, I a §i. Vasile Lupu voievod Intire§te Candachiei
DumitriFoaiei ocini in satul Hui, pe $omuzul Mare, cumpirate de la Bilu§ca Durnitreasä
Puturoaia cu 67 ughi i in Ple§ä§ti, riscumpirate de la Popa Toader din Giurge§ti §i de la fratele ei,
Dumitra§co din Ple§äqti fost pircilab.
1638 (7146) iulie 20. Vasile Lupu voievod intire§te popii Andronic mai multe
ocini din satul PArtino0, tinutul Vaslui, diruite lui de rize0 din acel sat.
1638 (7146) iulie 22, Agiu d. Iftode din Pitine§ti §i fratele sAu, Nicoari, vind
pircilabului Dabija o vie din satul Pätine§ti cu 50 de galbeni de argint. (Cu foto.).
1638 (7146) iulie 23. Vasile Lupu voievod Intire§te jupinesei Merla Stincoaie
de la Liteni o parte din satul Opri§eni, din tinutul Suceava, cumpirati de la Candachia, fiica lui
Boldur din Opri§e§ti.
1638 (7146) iulie 24, Ho ti n. Popa Samson §.a. din ti.1.gul Hotin vand o parte
de cocina din satul Voicäuti, tinutul Dorohoi, lui Vasile Vartic Cu 20 de galbeni.
1638 (7146) iulie 25, Foc§an i. Marica, fiica lui Costea din Tife0,
unele rude ale ei vind egumenului Partenie de la Bisericani un vad de moari in apa Putnei cu 45
de lei.
1638 (7146) iulie 27, I a i. Vasile voievod judeci pira dintre ministirea Aron
Vodä i Vasile, fiul lui Miereuti, ginerele lui Gorgan pitar, pentru a treia parte din satul
Unchite§ti, din tinutul Soroca ; cel din urna" pierde procesul. (Cu foto.).
1638 (7146) iulie 28. Vasile Lupu voievod Intäreqte lui Iona§co Minja uricar
pirti din satul Nedeiani cumpärate de la Lupul, Ion qi Gheorghi, pe doi boi de negot §i o vaci.
1638 (7146) iulie 31. I a §i. Vasile Lupu voievod Imputernice§te mänistirea
Aron Vodä si ja zeciuiali de pe o treime din satul Unchete§ti.
1638 (7146) august 4, I a i. Vasile Lupu voievod Intke§te lui Iona§co diac
sotiei sale Mirica o parte din satul Säpoteni, in urna unei judeciti cu Andreica diacon i cu rudele
sale.
1638 (7146) august 5, I a i. Vasile Lupu voievod intire§te lui Gavril hatman
pircilab de Suceava ni§te robi tigani cumpirati de la Dumitraqcu, nepotul lui Nicoriti hatman,
qi de la Maximian Banul. (Cu foto.).
1638 (7146) august 5, I a §i. Vasile Lupu voievod hotAràte ca suma de bani
imprumutati de fostul domn, Moise Movili, de la càmàtarul turc Hasan Celebi, rimasi neplititi,
si fie restituirá creditorului, in pirti egale, de boierii care au garantat imprumutul.
1638 (7146) august 6. Document de la Vasile Lupu voievod pentru satul
Vorona.
1638 (7146) august 9, I a §i. Iona§cu, nepotul doamnei Mariica, vinde
lui Lupu Prijescu clucer un loc de doui case §i jumitate din satul Saoani pe Siret ; Nacul, fiul lui
Gavril, Ii vinde un alt loc de jumitate de casi; In total, cumpiritond plite§te 100 de galbeni.
(Cu foto.).

XLIV www.dacoromanica.ro
1638 (7146) august 13. GhiorghitA stefan postelnic i altii dau mArturie
Santee din CatIle§ti a vAndut pArti din satul HAlaseni lui Neniul vornic de gloatA cu 58 de
galbeni.
1638 (7146) august 13, I a i. Vasile Lupu voievod întàrete lui Bidelitä
fiilor sAi, in urma unei judecati cu NicoarA, PAlaga_ i Platon, o parte din satul RomAne0i, vändutA
de cei din urinä pentru a pläti o moarte de om.
1638 (7146) august 14. I a §i. Vasile Lupu voievod intare0e lui Toma
<Cantacuzino> mare stolnic pArtile din satul Drislive, tinutul Dorohoi, mo0enite de la socrul
Miron fost clucer.
1638 (7146) august 14, I a §i. Vasile Lupu voievod Il imputernice0e pe Torna
din Uricani sä stapineasci un loc de cosit In acel sat para ce se va judeca pentru el cu Obrejie de
acolo. (Cu foto.).
1638 (7146) august 20, 1 a §i. Egumenul Ghidion ImpreunA cu soborul
rnanistirii Dragomirna lasA lui Dumitra§cu oldan mare vornic patru vecini ai mAnastirii fugiti §i
stabiliti in satele Dolniceni i Bude0i ale lui
1638 (7146) august 20, I a i. Vasile Lupu voievod intäre0e lui Vasile Vartic
satele CArste0i i Grumezenii, din tinutul Hotin, i Miletinti din pnutul Cerniuti, rAmase tatAlui
sAu Gavril Vartic in urma impartirii ocinilor cu fratele ski Lupu Vartic i cu sora sa Anisia.
1638 (7146) august 22, I a §i. Vasile Lupu voievod intare0e lui Cristea din
Garle0i o parte din satul Bulje§ti, din tinutul Tecuci, cumparatA de la Maria, nepoata Sparteanului,
cu o vaca i doi ughi, o alta parte din icel sat cumparati de socrul sau Rafei cu 40 de talen i 0, de
asemenea, o parte din satul Scrofeni, cumparata cu 90 de zloti.
1638 (7146) august 22. Vasile Lupu voievod intare0e lui Vasile Vartic, fiul lui
Gavril Vartic, satul Maletinti din tinutul Cerniuti, in urma unei judeciti cu calugärii de la
marastirea Galata.
1638 (7146) august 22, I a §i. Vasile Lupu voievod porunce0e parcilabilor de
Falciu i dregatorilor din Hui si nu mai Incaseze gloabe in satele Episcopiei de Hui.
1638 (7146) august 28, I a i. Vasile Lupu voievod porunce0e lui Gheorghe
Bot sa scoati un stälp de piatra pus intre terenurile märastirii Pangärati i locul Straja, acesta fiind
däruit minastirii amintite.
1638 (7146) august 30. Maftei, fiul Pietrei, vinde jumätate dintr-o moarA
egumenului Partenie de la Schitul Babele, cu opt lei.
1638 (7146) august 31.. Gheorghe epti1ici cu pargari i orarni din tArgul
Barlad dau o märturie ci popa Necoara din Braiteni cu fiii sAi au vandut partea lor din satul Valeni
lui Scarlet 0 lui Toderachi din Zorleni cu 30 de galbeni.
<1638 septembrie 1 1639 august 31>(7147). Vasile Dräguta vinde o
parte din satul Cucuteni, tinutul Carligatura, lui <Durnitru> Buhtq vistier.
<1638 septembrie 1 1639 august 31> (7147). Constantin 0 fratii
valid partea lor din satul Verqeni. (Cu foto.).
<1638 septembrie 1-1639 august 31> (7147). Dosoftei episcop de
Roman mArturisegte cA Partenie de Bisericani, egumenul de la schitul Babele, a sAdit o vie in
Mägura Odobe0ilor dupa ce a defri§at cu cAlugarii sal padurea de pe loc domnesc.
<1638 septembrie l-1639 august 31> (7147). Mentiune despre o
hotarnica a satului Cernap intocmitA de Neniul vornic de poartä.
455.<1638 septembrie l-1639 august 31> (7147). Vasile Lupu voievod
diruie§te lui Marcu Erali, fiul lui Dumitra§cu Erale clucer, satul Moicani, pe Prut, tinutul Falciu.
456.<l638septembríelI639august3I>(7147).VasileLupuvoievodîi
intäreqte lui Apostol Cehan <clucer> partea din satul Prigorceni cumparatA de la Hamgiul, fiul
Trofanei.

www.dacoromanica.ro XLV
<1638 septembrie 1-1639 august 31> (7147), Ia§i. Vasile Lupu
voievod II imputernice§te pe Constantin Stirce pircilab de Hotin si stipAneasci satul
(Cu foto.).
<1638 septembrie 1 1639 august 31> (7147). Vasile Lupu voievod
Intäre§te lui Iura§co <Drace>0 fratelui siu Nalivaico o parte din satul Toutre, In urma unei
judeati cu Onciul Iura§covici din Sendriceni.
<1638 septembrie 1-1639 august 31> (7147), ia§i. Vasile Lupu
voievod intire§te mänästirii Peonul de sub Ceahliu, numiti mai inainte Schitul lui Selevestru,
toate curäturile däruite de voievozii Stefan Toma, Miron Barnovschi i Moise Movili.
<1638 septembrie 1-1639 august 31> (7147). Vasile Lupu voievod
intäre§te lui Gherciu logofit, In urna unei hotärniciri, mo§iile Tudura, Opri§e§ti i Cucue§ti.
<1638 septembrie 1-1639 august 1639>(7147),Ia§i.VasileLupu
voievorl intire§te lui Dumitraru Fulger §i sotiei sale Mirica o parte din satul Prodine§ti cu mori
pe Riut, in tinutul Soroca, cumpärate de la Pitra§co Turcul fost stolnic cu 125 talen i 0 o parte din
satul Voronciuti cu vad de moat% In Nistru, cumpärate de la Stefan Hrincovici cu 80 de talen.
(Cu foto.).
<1638 septembrie 1 1639 august 31> (7147). Document de la Vasile
Lupu voievod pentru mo§ia Sirbii, din tinutul Fälciu.
<1638 septembrie 1 1639 august 31> (7147). Vasile Lupu voievod
intäre§te o hotarnici a mo§iei Onti§tilor intre Scintee§ti i Stre§ine§ti.
1638 (7147) septembrie 1, <B oto§ani >. Soltuzul, pirgarii i alti
orirni din Boto§ani märturisesc ca Märica a diruit nepotului ski Pavel, fiul lui Ion Alboti, *tile
ei de °dui din satul Citimire§ti, din Hrirani 0 din Mere§ti. (Cu foto.).
1638 (7147) septembrie 1, I a §i. Vasile Lupu voievod intire§te lui Moisei,
fiul lui Frätiman fost cearic, pirti de ocini din satul Vovine§ti, tinutul Orhei, cumpärate de la
Erena Sintoae 0 de la Ieremia, fiul lui Titul cu 80 de taleri.
1638 (7147) septembrie 2, I a §i. Vasile Lupu voievod intäre§te lui Tofan,
fiul lui Simeon, 0 fratilor sii pirti din satele Balosine§ti i Itrine§ti, din tinutul Neamt, In urma
unei judecäti cu Istratie, fiul lui Buziti, cu fratii sii.
1638 (7147) septembrie 3, I a §i. Vasile Lupu voievod judeci pricina
dintre fiii lui Iuraru Drace fost sulger i Dumitru Ponici i rudele sale pentru satele Vlide§ti
Culiceni ; cei din urrni ci§tigi procesul. (Cu foto.).
1638 (7147) septembrie 7. Mentiunea unui document de la Vasile Lupu
voievod pentru satul Ote§ti, din tinutul Tecuci.
1638 (7147) septembrie 8, I a §i. Vasile Lupu voievod judeci pricina dintre
Ion, ginerele Popraiei, §i Toder din Ili§e§ti pentru o jirebie, zalogitä de acesta 0 nu vindutä, cum
pretindea primul.
1638 (7147) septembrie 9, I a §i. Vasile Lupu voievod judeci Ora dintre
cilugärii de la mänästirea Vizantea i Gheorghie din Bizighe§ti pentru un loc din satul Popor§ti,
cumpärat i däruit minästirii de Barnovschi voievod ; ca§tigi procesul.
1638 (7147) sep tembrie 11, Ia §i. Vasile Lupu voievod porunce§te lui
Dubdu din Antile§ti sA fixeze ziva and Deleu din Spitire§ti 0 popa Ghidion urmeazi si se
pi-ezinte la domnie spre a se judeca cu
<1638 1639 ; 1641-1643> septembrie 13, I a §i. lacob Motoc di lui
<Dumitru >Buhu§ vistiernic o parte din satul Bolde§ti, tinutul Suceava, In schimbul pärçii acestuia
din urmi din satul Movileni, tinutul Roman.
1638 (7147) septembrie 23. Vasile Lupu voievod Ii imputernice§te pe Vasile
Corlat 0 pe fratele ski Picurar si stipineasci ni§te vii mo§tenite de la bunicul lor Corlat ce!
&Rein In satul

XLVI www.dacoromanica.ro
1638 (7147) septembrie 24, o Idinest i. Toader oldan däruieste
fiilor lui Vasile Dubiu partea sa din satul Vartici, tinutul Cirligitura. (Cu foto.).
1638 (7147) septembrie 27. Sintilia, fiica lui Toniti din Scortesti, vinde o
jurnitate de pogon lui Deonisie cu opt potronici.
1638 (7147)octombrie 4, <Ministirea> Moldovita.V1Adica
Agafton Impreuni cu egumentul Gavrilie i cu soborul ministirii Moldovita märturisesc cä Muntii
Lala, Ineul, Tomnatecul, Putredul i Piciorul Uncului apartin Bistritei transilvane.
1638 (7147) octombrie 5, Mänistirea Putna. Egumenul
soborul mänästirii Putna mArturisesc cä Muntii Lala, Ineul, Tomnatecul, Putredul i Piciorul
Uncului apartin Bistritei transilvane.
1638 (7147) octombrie 8, Ministirea Homor. Egumenul
soborul ministirii Humor märturisesc ci Muntii Lala, Ineul, Tomnatecul, Putredul i Piciorul
Oncului apartin Bistritei transilvane.
1638 (7147) octombrie 9, Cimpulun g. Vomicii de Câmpulung
impreuni cu bitrinii din Cimpulung, Vaina tilbicani märturisesc CA Muntii Lala, Ineul,
i

Tomnatecul, Putredul i Piciorul Oncului apartin Bistritei transilvane.


1638 (7147) octombrie 11, I a si. Vasile Lupu voievod judeci pricina dintre
locuitorii din satul Carapusceni, tinutul Hotin, i cei din satul Dingeni, tinutul Iasi, care opreau
recolta primilor pentru cisli in satul lor. (Cu foto.).
1638 (7147) octombrie 15, I a si. Vasile Lupu voievod intäreste lui Andrei
Donici, fiul lui Donici vomic, satul Ivanci, längi Orhei, dáruit pärintelui säu de Ieremia Movili voievod.
1638 (7147) octombrie 16, I a si. Vasile Lupu voievod Intäreste lui Dumitru
Buhus fost mare vistier o parte din satul Iurghiceni, tinutul Hârlàu, cumpiratä de la Iachim Bandur
vomic de gloate cu 60 de lei. (Cu foto.).
1638 (7147) octombrie 17, I a si. Vasile Lupu voievod intäreste lui Ivan din
Mäditjaci un loc din satul Tutcani, cumpArat de la Miräuti, fiul lui FR. (Cu foto.).
1638 (7147) oc to mbri e 18. Nastasia i fratele ei, Gavril, vind o ocini din satul
Uricani lui Radul vitaf cu 100 de zloti. (Cu foto.).
1638 (7147) oc tomb rie 18, I a si. Vasile Lupu voievod porunceste
dregitorilor säi din tali si puni la dispozitia oamenilor craiului din Ardeal cai de olac i si le
asigure gäzduirea. (Cu foto.).
<I nainte de 1638 (7147) octombrie 20>. Rusul, fiul lui Neniul din
Scortesti, dimieste o vie din acest sat Schitului lui Partenie. (Cu foto.).
1638 (7147) octombrie 20, I a si. Vasile Lupu voievod intireste Schitului
lui Partenie o vie in satul Scortesti, diruitä de Trifan si de Rusul, fiul lui Neniul.
1638 (7147) oc to mb ri e 20, I a si. Vasile Lupu voievod porunceste lui Ivul
din Ghermänesti i lui Ion si aleagi satul Birbosi al lui Vlad de satul Podoleni, stipinit de
<Grigore> Ureche spätar. (Cu foto.).
1638 (7147) oc to mbri e 20, I a si, Vasile Lupu voievod 11 imputerniceste pe
egumenul de la mänästirea Sf. Sava din Iasi si stäpineasci a patra parte din satul Concesti, in
schimbul unei a patra pirti din satul Larionesti. (Cu foto.).
1638 (7147) octombrie 27, I a si. Vasile Lupu voievod porunceste lui
Ghiorghie Maicà i lui Toader Grecul din Fäuresti si aleagi partea lui Toma din satul Uricani.
<1638 (7147)> octombrie 28, Budest i. Sälevistru din Porcesti vinde lui
Toma <Cantacuzino> inare stolnic o parte din satul Porcesti, cu 25 de lei.
1638 (7147) oc to in brie 28, I a si. Vasile Lupu voievod porunceste lui
Toader Petriceaico mare vornic de Tara de Sus si imparti satul Lirionesti, din tinutul Soroca,
vecinii de acolo intre ininästirea Sf. Saya din Iasi i Lupu Präjescu mare comis.

www.dacoromanica.ro XLVII
1638 (7147) o c tombrie 28. Vasile Lupu voievod porunceste lui Parase° din
I-Ilapesti si aleagä cumpäräturile si pirtile mostenite de la soacra sa Tudosca ale lui Ivasco Cirjeu
din satele Milesti si Obirsia.
<1638 (7147) noiembrie 1dec emb ri e 24>. Tudosiia, fiica Costinei,
vinde o parte din satul Epureni lui Grama mare jitnicer si sotiei sale Anghelina.
1638 (7147) noiembrie 1, I a s i. Mai multi boieri dau mirturie ci Lupu
Prijescu mare cornis a cumpärat un loc din satul Ghinduseni de la nepotii lui Ion Cucui cu 50 de
galbeni.
1638 (7147) noiembrie 1, I a s i. Vasile Lupu voievod IntAreste Nastasiei o
ocini din satul Uricani, hotirniciti cu oameni buni In urrna unor litigii cu rizesii ei. (Cu foto.).
<D u p i 1638 (7147) noiembrie l>. Ignat Herie cipitanul vinde un loc de
prisaa din satul Grumidzeni sulgerului Stratulat, cu zece talen.
1638 (7147) noiembrie 2. Mänästirea Bistrita se judeci cu un Gheorghie
paharnic al treilea.
1638 (7147) noiembrie 3, I a s i. Vasile Lupu voievod Intireste lui Enachi si
fratilor s'al o ocini din satul Sohodol, tinutul Bacau, cumpirati de la Nedelea, cu un poloboc de
miere, pretuit drept 15 galbeni.
1638 (7147) noiembrie 4, I a s i. Vasile Lupu voievod Intäreste lui Vasile
Cogälniceanu, fiul lui Ion Cogilniceanu, un loc de prisacä In Valea Ministirii, cumpirat de la
Paulina cu 10 talen i de argint.
1638 (7147) noiembrie 5, I a s i. Vasile Lupu voievod Intireste lui Lupu
Präjescu mare comis o mida cumpirati In satul Ghinduseni, din tinutul Covurlui, de la Petrea
Cucui si rudele sale cu 15 ughi.
1638 (7147) noiernbrie 13, I a s i. Vasile Lupu voievod Ira:árele lui Vasile
Rosca vornic de gloati o parte din satul Brituleni, tinutul Iasi, cumpirati de la Marusca, fiica
Todosiei Doda si de la fiica ei Cu 30 de taleri.
1638 (7147) noiembrie 14, I a s i. Vasile Lupu voievod Intireste lui Luca
Fustele o parte din satul Averesti, tinutul Roman, cumpäratä de la fiica lui Vasile Popa din
Averesti, cu 46 de zloti si jumätate.
1638 noiembrie 18. Vlidica Agafton Impreunä cu egumenul si cu soborul
ministirii Moldovita rnkturisesc cä Muntii Lala, Ineul, Tomnatecul, Putredul s"i Piciorul Oncului
apartin Bistritei transilvane.
1638 noiembrie 21. Egumenul si soborul ministirii Putna märturisesc c'á
Muntii Laja, Ineul, Tomnatecul, Putredul si Piciorul Oncului apartin Bistritei transilvane.
1638 noiembrie 22. Vlidica Venidict impreunä cu egumenul Avacum si cu
soborul ministirii Sucevita mirturisesc cä Muntii Lala, Ineul, Tomnatecul, Putredul si Piciorul
Oncului apartin Bistritei transilvane.
1638 (7147) noiembrie 23, Brätulen i. Mai multi locuitori dau de stire
ci In urma cercetirilor fácute de ei, Vasile M'ab este vecin al boierilor Gheorghe Rosca vistier si
Vasile Rosca vornic si are casi ficutä pe locul lor. (Cu foto.).
<16>38 (<71>47) noi embri e 24. Vasile Lupu voievod porunceste lui
Gavrilcea din 0<rb>ic si fui cercetiri pentru o vaci luatä pe nedrept de zlotasi pentru sätenii din
B irjoveni.
1638 (7147) noiembrie 24, I a s i. Vasile Lupu voievod Intireste ministirii
Solea satul Firioani, din tinutul Baciu, däruit acesteia de stefan Toma voievod. (Cu foto.).
1638 (7147) noie in brie 24, I a s i. Vasile Lupu voievod Intireste lui Duca
comis 70 de pämänturi In poiana Dragului, din sus de Medeleni, cumpärate de la Foca, fiul lui
Aftene, cu 30 de galbeni.
1638 (7147) noiembrie 25. Vasile Lupu voievod Imputerniceste pe $tefan
Boul clucer si stipineasci jumitate din satul Medeleni si pirtile ce i se vor alege din satul Otesti
si din Poienile Dragului.

XLVIII www.dacoromanica.ro
1638 (7147) noiembrie 29, I a § i. Vasile Lupu voievod intire§te lui Lupu
Präjescu mare cornis trei locuri de casi din satul Sioani, cumpärate de Iona§co, nepotul doamnei
Marica, §i de la Nacul cu 100 de ughi. (Cu foto.).
1638 (7147) noiembrie 30. Ana, solia lui Iona§co Hulboca, vinde a patra
parte din satul Voloconsä§ti.
<1638-1643> decembrie 1, I a § i. Grama mare jitnicer schimbi jumitate
din satul Ro§iaci cu Apostol Cehan, care ii di trei pirsi din satul Orärni.
1638 (7147) decembrie 1, Ja § i. Vasile Lupu voievod intire§te lui Racovisi
Cehan al doilea logora't satul Balosine§ti de pe Villa, in sinutul Hotin, mo§tenit de la mitu§a sa
Cristina, sosia lui Gheorghe fost pircilab, §i riscumpirat in urma invoirii cu rudele sale de la
Tudori fost parcilab de Hotin cu 160 de galbeni.
1638 (7147) decembrie 2, I a § i. stefan Boul fost clucer vinde lui
Dumitra§co Buhu§ vistier ni§te case in Ia§i lingi Biserica Albä Cu 40 de galbeni, case daruite lui
de ministirea Solca, care le avea danie de la stefan Toma voievod.
1638 (7147) decembrie 3, I a § i. Danili, fiul lui Iona§co Mindrul, vinde
partea sa de mini din satul Bilo§eni, pe Jijia, in sinutul Ia§i, lui Toader stefan §i lui Mihai
Ungurul cu 60 de zlosi.
1638 (7147) decembrie 5, I a § i. Mirka, fiica Anei §i Anita, fiica Ilincii,
nepoatele lui Matia§ valid lui Gavril Mitia§ mare logoat *tile lor din satul Chiseleu Cu 50 de
talen.
1638 (7147) decembrie 6, I a § i. Tudosia, soSia lui Iona§cu Peicu
sulger, vinde doui falci de vie la Cotnari lui Iordache <Cantacuzino> vistier cu 60 de zlosi.
1638 (7147) decembrie 8, I a § i. Vasile Lupu voievod porunce§te lui
Gligorcea din Ghigoe§ti si fixeze un termen lui Andrian din Obir§ie §i lui Turcul spre a se
prezenta la Curtea domneasci in vederea unei judecäsi pentru ocini.
1638 (7147) decembrie 9, I a § i. Vasile Lupu voievod imputernice§te
ministirea Aron Vocli si stipineasci a treia parte din satul Unchite§ti diruiti de jupineasa
Oproaie. (Cu foto.).
1638 (7147) decembrie 20. Done vinde unchiului sill Miron Ranitea §i
cumnatului siu Constandin USA cipitan o parte din Foc§ani.
1638 (7147) decembrie 20, I a § i. Vasile Lupu voievod judeci pricina dintre
Isac Dediul §i vecinul ski, Gligorie, dindu-1 rimas de judecatä pe acesta (si fie readus la satul ski
Starosilti). (Cu foto.).
1638 (7147) decembr 1 e 24, I a § i. Neposii lui Birlad vind o parte din satul
Peuile§ti, de pe Lohan, lui Caraca§ jitnicer cu 15 galbeni.
<1638-1643> decembrie 26, I a § i. Tofan, fiul Frisian, vinde lui <Toader>
Petriceaico mare vornic de Tara de Sus ocini in satele Dumeni, pe Jijia, §i Plopeni cu 100 de lei.
1638 (7147) decembrie 27, I a § i. Vasile Lupu voievod porunce§te
pircilabilor de Back si facä cercetiri dad' o casi a popii Simion din Birie§ti este ficuti pe locul
lui stefan din acel sat §i, in caz afinnativ, sä-1 puni si o mute de acolo.
1638 (7147) decembrie 27, I a § i. Vasile Lupu voievod intire§te lui lane
cea§nic o casi §i cu locul ei in satul Drägu§eni din Sinutul Vaslui §i o parte din acel sat cumpiratä
de la Pelaghia §i rudele sale cu 60 de lei.
1638 (7147) decembrie 28, Suceav a. Onea §oltuzul cu 12 pirgari §i cu
alsii dau o mirturie ci locul de finas, numit Cildarea, dinnv hotarul targului Suceava §i al satului
Areni, aparline mänistirii Sf. Hie din satul chei. (Cu foto.).
1638 (7147) decembrie 28, I a § i. Vasile Lupu voievod porunce§te lui
Todera§co vornic de Boto§ani sä cerceteze plângerea lui Toma din Antile§ti asupra lui Deleu din
Spätire§ti in privinsa unei ocini pe care acesta pretindea cä nu i-a fost zalogitä, ci vinduti.
(Cu foto.).
XLIX
www.dacoromanica.ro
DOCUMENTE FALSE

1638 (7146) i a nua ri e 30, I a s i. Vasile Lupu voievod porunceste pirc.Alabilor


de Neamt sä cerceteze plängerea lui Jora fost vornic asupra lui Pavel, care i-a oprit venitul de la
niste pärti de ocinä cumpärate de el In satul Bahna.
1638 (7146) mar tie 8, I a s i. Vasile Lupu voievod Intäreste lui loan, fiul lui
Sirghii Craiul, un loc domnesc, anume Cräesti, pentru 70 de galbeni tätäresti dati Impreuni cu alte
lucruri In treaba tArii".
DI 1638 (7146) a p ri 1 i e 2, I a s i. Vasile Lupu voievod Intäreste lui Gheorghe mare
paharnic pArti din salde Rediu si StAnesti, cumpirate de la Iachim Bandur vornic de gloatä cu 100
de zloti bätuti.
1638 (7146) i ulie 12, I a s i. Vasile Lupu voievod Tntäreste lui Dabijea pArcilab,
In urma unei judecäti cu popa Toader din tärgul Schei, un vad de moari si sase päminturi In satul
0146. (Cu foto.).
<1638 septembrie 1-1639 august 31>(7147), Iasi.VasileLupu
voievod II Imputerniceste pe Costantin Sarcea parcalab de notin si stipAneasci satul Micliuseni
Inalcat de locuitorii din Dorohoi si din satele vecine.
1638 (7147) s ep tembrie 8, I a s i. Vasile Lupu voievodll Imputerniceste pe
Costea cäpitan si ja zeciuiala de pe ocina cumpäratA de el In satul Piscani.

ADDENDA

A (document autentic). 1638 (7146) aug us t 30. Otis, fiul lui Bolea, vinde lui Apostol
Cehan pArtile sale de ocini din Rätezi, Poenesti, Pietresti si Prigorceni,
B (document fals). 1638 (7146) iunie 16, Ia si. Vasile Lupu voievod porunceqte
unei slugi sä opreascä *tile din Cretesti si Ruseni ale popii Matei pentru a a vindut rail drept
partea din Ciujdeni a Jorästilor.

L
www.dacoromanica.ro
RÉSUMÉS DES DOCUMENTS

Glossaire:
agd = dignitaire chargé du conunandament des falce = unité de surface (environ 14.322 m2).
troupes pédestres. feciori de boieri = jeunes boyards, subordonés
aprod = fils de boyard remplissant des services aux grand dignitaires.
usuels i la Cour princière, parrnis lesquels feIrtai = le quart d'unefalce.
la fonction de page. garld = breus d'une rivière.
anna.y = boyard qui surveillait les prisons et gloabd = amende pour les infractions graves.
l'exécution des peines capitales. ispisoc = acte officiel (princier) de confirmation
aspru = monnaie turque en argent. d'une propriété.
ban = grand dignitaire chargé de l'administration ispravnic = mandataire princière; voir aussi
de la province d'Olténie (en Valachie). ureadnic.
&Min = subdivision du patrimoine villageois. iuzbaytT = chef rnilitaire (centenier).
birdu = chef de l'administration de l'OcnA (saline). jirebie = subdivision du patrimoine villageois.
branifte = terrain réservé, A l'usage exclusif du jitnicer = administrateur des greniers princiers.
prince ou d'un monastère. junultate = unité de mesure pour le vin.
bucate = bétail, ruches et d'autres. jupeinea.vd = l'épouse d'un boyard.
caul = subdivision du patrimoine villageois. jurdtori = témoins en nombre déterminé.
ca f (de cearA) = pain de cire. ku = monnaie en argent.
Camara' = trésorerie privée du prince. medelnicer = boyard qui remplissait la
cdtruinar = agent qui levait l'impôt peyable en cire. fonction d'écuyer tranchant.
cdmdraf = chef de la Cdmard. movild = amas de terre élevé pour séparer deux
ceaynic = voir pahamic. propriétés.
ceimp = champ. Ocnd = Saline.
clucer = sommelier A la Cour princière. ogor = terrain de culture d'une 6tendue déter-
cluceroaie = l'épouse du clucer min6e.
cneaghind = l'epouse d'un grand boyard. pahamic = échanson du prince.
comis = dignitaire chargé de la surveillance des pdmant = subdivision du patrimoine villageois.
cupar = voir paharnic. pitar = boyard chargé de pourvoir du pain la
cut = hameau. Cour princière.
desetind = dime. piud = foulerie primitive.
diac = scribe (écrivain des actes). plircillab = conrunandant d'une forteresse et
diac de vistierie = scribe A la vistierie. chef du district en vironnant.
Divan = Conseil princier. portar = corrunandant de l'année chargée de la
dregdtor = représentant des intérétes du pouvoir gerde de la forteresse (et de la Cour
princier, d'un couvent ou d'un boyard. princière) de Suceava.
duyegubind = peine pour des &fits graves, poslu.ynic = serviteur.
surtout pour meurtre. potronic = monnaie divisionnaire en argent.

LI
www.dacoromanica.ro
postelnic = chambelan de la Cour princière. ferrar (sAtrar) = dignitaire qui veillait sur les
razeyi = copropriétaires. tentes princières.
razor = terrain de culture d'une 6tendue yoltuz= bourgmestre.
yoltuzoaie = l'épouse du .yoltuz.
déterminée.
yteaza = auge ob l'on foule les tissus de laine.
schit = ermitage. Tara de Jos = la partie sud-est de la Moldavie.
seimen = mercenaire étranger servant dans Tara de Sus = la partie nord-ouest de la
le corps d'infanterie affecté A la garde du Moldavie.
Prince. ureadnic = bailli; voir aussi ispravnic.
seliyte = emplacement d'un village abandonné. uricar = écrivain de chartes.
spattir = porte-épée du prince. varal = intendent.
spatdrel = petit dignitaire subordonn6 au spdtar. vataman = dirigeant du village.
spdtarita = l'épouse du spatar. vistier = trésorier géneral de l'Etat.
Vistierie = trésorerie.
staroste = chef adtninistratif d'un district.
vornic = chef administratif ou district où
stolnic = dignitaire chargé du service de la si6geait une cour princière.
table princière. vorniceasci = l'épouse du vornic.
sulger= intendant des viandes pour la Cour vomic de gloatcl / Poartcl = dignitaitt subordonné
princière. du vornic.

5 janvier 1637 (7145). Tudora Salioea fait don A son neveau, Toader, fils de
Raicu, une partie du village de Florintesti.
<A u tour de 9 janvier 1637 (7145)>. Cozma, fils de Pelaghia, et son
cousin, Simeon, vendent une partie du village de Concesti au pitar Chiriac, pour huit ducats.
9 janvier 1637 (7145), Iassy. Drigus et son neveau, Spiridon, vendent leur
partie d'hoirie dans le village de Concesti au pitar Chiriac, au prix de 10 potronici le lot. (Avec
photo).
10 janvier 1637 (7145). Le voYévode Basile Lupu confirme à Feltin de Cotnari
le droit de propiété sur un rilmnic et sur un terrain denommé Rawl Peterii, situés dans le territoire
du bourg de Cotnari.
<A utour de 12 janvier 1637 (7145)>. Pavel Marti vend sa hoirie du
village de Dobrulesti.
12 janvier 1637 (7145), B r o s ten i. Ana Ruginoaia et Eremia Meicul
vendent leurs parties et celles des autres trois frères, du village de Dobrulesti, à Vasile Borsea,
pour 15 lei.
12 janvier 1637 (7145), lass y. Le voYévode Basile Lupu enjoint à ses
employés de n'opprimer pas et de n'imposer A des amendes les serfs tziganes appartenant au
monastère Saint Me, pits de Suceava. (Avec photo).
12 janvier 1637 (7145), lass y. Le vol'évode Basile Lupu confirme au
monastère de Neamt des serfs tziganes et interdit a ses employés de les opprimer.
12 janvier 1637 (7145), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme au
monastère de Bisericani le droit de propriété sur deux gués de moulin dans le village de VAlcesti,
sur le ruisseau de Putna, à le suite d'un procès avec le camara.y Toderasco et sa femme.
13 janvier 1637 (7145), lass y. Le voYévode Basile Lupu enjoint aux
employés princiers de n'opprimer pas les serfs tziganes du monastère de Secul.
14 janvier 1637 (7145). Le voYévode Basile Lupu confirme à Dumitru SArbul de
la ville de Iassy le droit de propriété sur certaines pat-ties du village de Mogosesti, district de
Vaslui, achetées de Mihalea, Cozmitä, Salomia et Nastasia, fils de Hulse° Baci, pour 100 ducats,
argent comptant.

LII
www.dacoromanica.ro
15 janvier 1637 (7145). Plusieurs boyards rémoignent que le puharnic Panul a
vendu au grand douanier Isari le village de Giurcani, sur l'Elan, district de Fälciu. pour 200 ducats
hongrois.
18 janvier 1637 (7145), lass y. Le voYévode Basile Lupu autorise le
monastère de Hangu de posséder les village de Berbe0, district de Cirligitura, et de Päscani,
district de Suceava, achetés par le voiévode <Miron> Barnovschi.
20 janvier 1637 (7145). Le voYévode Basile Lupu confirme au grand douanier
Isari le droit de propriété sur le village de Giurcani, achet6 du pahumic Para
20 janvier 1637 (7145). Le voYévode Basile Lupu confirme au medelnicer
Nechifor Tenchiul le droit de propriété sur une partie du village de Vfi§tele§ti, achetée de Toader,
fils d'Anghelina, pour 10 ducats.
21 janvier 1637 (7145). Le voYévode Basile Lupu confirme A Nechifor
Teanchiu le droit de propriété sur une partie du village de Vivele0, achetée de Cirstea, fils de
Gavrila§co, pour huit ducats.
22 janvier 1637 (7145), lass y. LupaFu Bucium vend au métropolite
Varlaam troisfalci de vigne sur Dealul Porcului <de Cotnari>. (Avec photo).
24 janvier 1637 (7145), lass y. Le voYévode Basile Lupu ordonne au vomic
de gloata Neaniul d'enquéter la plainte lui adressée par quelques habitants des villages de BEceni,
Caräule§ti et Ciuture0 qui prétendaient qu'ils ne sont pas des paysans serfs du monastère de Saint
Sabas de Iassy.
25 janvier 1637 (7145), lass y. Le voYévode Basile Lupu ordonne au vornic
de gloutd Barsan de séparer la partie de propriété appertenant au vornic Cujbä dans le village de
Pinice0, district de Iassy, de celles détenues par les autres copropriétaires.
25 janvier 1637 (7145), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme au
jitnicer Päladie le droit de propriété sur le village de PortAre0 et sur une partie du village de
achetis du grand medelnicer Simeon Gheuca, pour 350 thalers.
26 janvier 1637 (7145), lass y. Plusieurs boyards témoignent que le grand
medelnicer Simeon Gheuca a vendu le village de Porthe§ti et une partie du village de Plule§ti,
dans le disuict de Tutova, au jitnicer Made, pour 350 thalers en argent. (Avec photo).
27 janvier 1637 (7145), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme au grand
vornic de Tara de Sus, Dumitra§co oldan, A son fr6re, Todera§co, et à leurs soeurs le droit de
propriété sur la selifte de $endre§ti, district de Hirlà'u, faite don par le voYévode Ieremia Moghilä
leur père, le logothète PitraFo.
<A près le 27 janvier 1637 (7145) 18 m a i 1641 (7149)>. L'ancien
vistiernic Simeon Milai échange avec sa soeur, Tofana, femme de l'uricur Costantin, deux
parcelles et demie, situées dans le village de Bune§ti, contre certaines parties des villages de
Hreasca et d'Once0.
30 janvier 1637 (7145). Obrejie, fils de Lupul de Iurghiceni, met en gage sa
partie d'hoirie au vistiernic Durnitru Buhu§, pour quatre ducats empruntés de celui-ci.
2 f 6 v rier 1637 (7145). Gaftona, fille de Märica, fait don k ses neveux, Simion
et Vasilie, les Ills du prêtre Gheorghe de Hreasca, d'un lot de terrain au village de Ple§e§ti.
2 février 1637 (7145), lass y. Le voYévode Basile Lupu juge un litige pour
certaines parties d'hoirie du village du Bilo§qti, district de Roman.
3 février 1637 (7145), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme au hetman
Gavril le droit de propriét6 sur un moiti6 du village de Go§mani, district de Iassy, achetée du
Constantin Dracea pour 200 ughi.
4 février <1637 - 1638>, S p eri a ti. Simion, fils de Lazor Tilv de
Läpu§na, avec des autres parents, vend une partie du village de Mlidine§ti, district de Läpu§na, au
grand unnaf $tefan <Moimäscu>.
8 f 6v rier 1637 (7145). stefan Hrincovici vend k Dumitra§co Fulger une hoirie
au village de Voronciuti, sur le Dniestr, district de Soroca, au prix de 65 thalers, une jument,
evaluée à huit ducats, et 70 meules de 1316, pour payer une dette au ture Hasan bacha.

www.dacoromanica.ro LIII
11 f6 v rier 1637 (7145), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme au
monastère de Saint Sabas de Iassy, i la suite d'un procts avec Frango et son frtre, le droit de
propriété sur le village de Gurbäne§ti.
14 f6 vrier 1637 (7145), lass y. Le vorévode Basile Lupu autorise le
alindru.y PAtra§co de posséder deux lots de terrain dans le village de §olde§ti, achetts h David.
20 février 1637 (7145). Le voY6vode Basile Lupu confirme AIoan Barnovschi
le droit de propriété sur quelque partie des villages de Bece§ti et de Culiceni.
27 f 6 v rier <e nv iron de 1637 (7145) - 1639 (7147)>. Vartic, fils de
Burnah, et Gavril, fils de Nedelean, vendent certaines parties d'hoirie darts le village de MArce§ti
au ccihndruf <iorga>, pour 12 ughi.
Mars 1637 (7145). Le vatvode Basile Lupu confirme la propriét6 d'un moulin A
ofrice§ti.
12 mars 1637 (7145). Le prieur Iosif et fassemblée des moines du monastbre de
Solca vendent 1 Vasile et h sa soeur, Anca, la selifte de Mlinhuti, district de Dorohoi, pour 200
ducats hongrois - et 200 ruches. (Avec photo).
12 mars 1637 (7145), lass y. L'ancien vornic Tanase vend le village
d'Avräme§ti, district de arlightura, au grand vistiernic Iordache <Cantacuzino>, pour 500 thalers
en argent. (Avec photo).
13 mars 1637 (7145). lass y. Le voiévode Basile Lupu confirme au grand
vistiernic Iordache Cantacuzino le droit de propriété sur le village d'Avrame§ti, district de
CArlightura, acheté A l'ancien v.ornic Tanasie, pour 500 thalers.
15 mars 1637 (7145), Ia s s y. Témoignage des boyards attestant que le grand
vistiernic Iordache Cantacuzino a achet6 pour 500 thalers le village d'Avrime§ti, district de
Cirligitura, vendu par l'ancien vornic Thnasie.
15 m a r s 1637 (7145). Gligore de Cozme§ti et d'autres, h la suite d'ordre princier,
séparent un terrain situé dans les confins des villages de Comäne§ti et de Turce§ti.
20 mars 1637 (7145). Témoignage de Toader Tarigrad et d'autres, concemant
une hoirie du village de Mine§ti, revenue A Tudosie pour le payement de trois meurtres. (Avec
photo).
20 mars <p robablement 1637 (7145)>. Marica Udroaia vend h
Mihalcea, fils de Meica, sa part d'hoirie du vil/age de Ciurcu§ani, district de HirlAu.
20 mars 1637 (7145), lass y. Le voYévode Basile Lupu ordonne h Lupu Dirliti
d'interdire A certains copropriétaires du village de Bilorni de cultiver leurs terrains de susdit
village, encore non &limit& de ceux appartenant A Drone de Cinde§ti, avant de comparaitre A la
Cour princière.
21 mars 1637 (7145). Ion Däribanu, avec sa femme et sa grande-mère, vendent
une moitié du village de Tighne§ti au vornic Tinase, pour six lei.
27 mars <1637 (7145)>, Tighne§t i. Obrejie et autres copropriétaires du
village de Tigine§ti, vendet au vomic TAnasie un gu6 de moulin sur GArla Putnei, pour 35 thalers.
28 mais 1637 (7145). Zbeari, fils de Petrea, vend h Simion Frincul un
emplacement pour maison dans le village d'Urzici, pour 13 lei. (Avec photo).
28 mars 1637 (7145), lass y. Le voYévode Basile Lupu exempte d'impôts les
moulins de la Métropolie de Suceava.
30 mars 1637 (7145). Gregori Hermeziu, avec sa fetnme et sa fille, vendent un
nicher dans le village de Pope§ti, district de Vaslui, A PAtra§cu Mi§cul, pour 20 ducats.
30 mars 1637 (7145), lass y. Le vdavode Basile Lupu autorise le vistier
Dumitru Buhu§ de possétler la partie de l'ancien comis Voruntar <Prijescu> du village de Dide§ti,
parce qu' il lui a été endeté avec une somme d'argent.
31 mars 1637 (7145), lass y. Plusieurs boyards de la famille de Prijescu font
don h leur parent, le grand vistiemic Iordache Cantacuzino, d'une moiti6 du village de Ph§cani,
district de Suceava, herité par eux du hetman <isac> Balica.
A v ril 1637 (7145), Bezi n. Anghelina, fille de Simion Coat du village de
Bezin, et son fils, Lupul, font don A l' uprod Apostol d'un emplacement de maison, dans susdit village.

LIV
www.dacoromanica.ro
1' ay ril 1637 (7145). Nenul, fils de Gavril Cesärläul, vend A Gligoras sa part du
village de MästacAn, pour 33 lei.
4 a v ril 1637 (7145). Le voYévode Basile Lupu confirme au vistiemic Dumitru
Buhus le droit de propriét6 sur ses villages, herias au acheths.
6 a v ril 1637 (7145). Cozmità et sa soeur, Solomia Arvitoaia, vendent au stolnic
Dumitrasco et a son fare, Ionasco, un gu6 de moulin sur le ruisseau de Tecucel, pour 15 ducats.
6 a v ril 1637 (7145), lass y. Le voi6vode Basile Lupu confirme au parcIllab
Gab5r le droit de propriété sur plusieurs villages, herités ou acheas, et des esclaves tziganes.
7 a v ril 1637 (7145), lass y. Le vol'évode Basile Lupu confirme A l'église
métropolitaine de Suceava, St. Georges, le droit de propriété sur toutes les donnations de ses
précurseurs, deux hameaux pits de Suceava et le village Poiana Vlaclicii, en les exemptant des
tous impôts et corvées.
7 av ri 1 1637 (7145). Le vdavode Basile Lupu confirme h l'éveque Evloghie de
RAd5uti, le droit de propri6t6 sur une moitié du village de Licina, district de Dorohoi, achetée 5
Toma Moisanul, k son frère, Gheorghe, et h leurs soeurs, pour 140 ducats. (Avec photo).
7 a vril 1637 (7145), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme au grand
douanier Paladie le droit de propriété sur la selifte de CetAtuia, qu'avait appartenu 5 la
circonscription du bourg de Bliad.
8 a v ril 1637 (7145). Sultana, avec ses fils et ses parents, divisent entre eux le
village de Z5voeni et une moitié du village de DrAgusani.
<12 avril 1637 (7145 - avant le 9 mars 1639 (7147)>. Sur l'ordre du
vofévode, l'ancien vistiernic Dumitru Buhus, avec des braves gens, décident dans le differend
entre l'ancien vornic Ionasco Cehan et l'uricur Dumitru Leoa, pour des moulins sur les ruisseaux
de Cutitna et de Dobrovit et pour un étang situé dans le térritoire du village de Dobrovät.
12 a v ri 1 1637 (7145), lass y. Le grand vornic de Tara de Jos Savin Präjescu
fait don sa part du village de Didesti au vistiernic <Durnitru> Buhr's.
12 avril 1637 (7145), lass y. Le grand vomic de Tara de Sus Dumitrasco
oldan, avec sa fenune, Safta, fait don une partie du village de D5clesti au vistiemic Durnitru
Buhus.
12 avril 1637 (7145), lass y. Sofronia, femme de Ciogolea, avec ses fils, font
don leur part de la selifte de Didesti au vistiernic Dumitru Buhus.
15 avril 1637 (7145), Ia s s y. Plusieurs boyards témoignent que l'éveque
Pavel, du monastère de Neat% a vendu au clucer Lupu Prijescu deux falci de vigne sur la colline
de Biiceni, pour 100 thalers.
15 avril 1637 (7145), lass y. L'ancien évaque de Hui, Calistru. fait don au
monastère de Neamt de deuxfilici de vigne A Harläu, achetées de Sirnion Ciuraru.
15 a vril 1637 (7145), lass y. Le voYévode Basile Lupu ordonne aux parcillabi
du district de Neamt de fixer un terme A Gherman de Därminesti pour répondre dans le procès
intenté contre lui par les moines du monastère de Bisericani, qui prétendaient qu'il empiéte leur
branifte.
16 a v ril 1637 (7145). Le voYévode Basile Lupu confirme au monastère d'Agapia,
A la suite d'un procès avec les citadins de la ville de FAlciu, le droit de propriéte sur le village de
Vicoleni, district de FAlciu.
16 avril 1637 (7145), lass y. Le voi6vode Basile Lupu décide dans le procès
entre Beam, fille de Ruja de Ciortolom, et les moines du monastère de Bisericani, pour une hoirie
du village de Fetinghesti, laquelle elle pretendait que ne l'a pas vendu.
18 avril 1637 (7145), lass y' . Le voYévode Basile Lupu confirme A Vasilie et A
sa soeur, Anca, le droit de propriété sur la selLyte de Mliniuti, ache& du monastère de Solca, pour
deux cents ducats et deux cents ruches. (Avec photo).
19 a v ri1 1637 (7145). Le voYévode Basile Lupu décide dans un prods entre les
boyards de la famille de oldan et le rdze,s Cozma du village de ofrIcesti, pour un étang de ce
village.

www.dacoromanica.ro LV
20 a v ri I 1637 (7145), lass y. Lupul Dirlgu et Gheorghe Grecul térnoignent
qu'ils ont décidé avec des braves hommes que sur une partie du terrain dans le village de Balorni
la dime apartenait A un certain Dron.
20 av ri I 1637 (7145), Suceav a. Danul Sasul de Suceava, avec son 6pouse,
Catru§a, vend un terrain dans le domaine de Tätära§i, district de Suceava, à Gligorie Bursuc, pour
100 ducats.
20 a v ri I 1637 (7145), lass y. Le voYévode Basile Lupu enjoint aux employ&
qui surveillent les esclaves tziganes de n'oprimer pas le tziganes du monasare d'Aron Vodà.
(Avec photo).
21 a v ri 1 1637 (7145), lass y. Le vornic Atanasie rachete sa part du village de
Tigäne§ti.
22 a v ril 1637 (7145), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme au clucer
Lupul Präjescul le droit de propriété sur une vignoble A Bäiceni, achetée à l'ancien évéque Pavel.
23 avril 1637 (7145), lass y. Le vofévode Basile Lupu ordonne au logothète
Racovi¡à Cehan et au stolnic Dumitra§cu de &limiter les parties du village de Dimiceni, achethes
par la vornic Carstea.
26 avril (7145), Iassy. Le voYévode Basile Lupu confirme à Gheorghe
Corosteanu le droit de propriété sur ses esclaves tziganes, hérités de son oncle, le logoth6te Drâgan.
<E n v ir on le 28 a v ri 1> 1637 (7145), Vilavici. Costea Jadovanul vend
ses neveux Miron et Costin, quelques parties des villages de Cuciur et de Pilipcea, pour 150 thakrs.
28 a v ril 1637 (7145), Cäline§t i. Iona§co, fils de Gaftona, vend sa hoirie du
village de Cuciur A ses fr6res Miron et Costin, pour 50 thalers.
28 avril 1637 (7145), lass y. Le grand vornic de Tara de Sus Dumitra§co
Soldan décide sur l'appartenence de certains moulins situ& dans les villages de Vlädeni et de
Iacobeni, dont la propriété etait prétendue par le vornic Cujbä et par Constantin Nebojatco. (Avec
photo).
1" m a i 1637 (7145), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme A Mihalcea
Meica le droit de propriété sur certains parties d'hoirie dans les villages de Cercu§äni et de
Tofileni, achetées ou rachetées de plusieurs copropi6taires.
2 m a i 1637 (7145), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme au Gavrila§
Cäpotici le droit de propriété sur une partie du village de Vascäuti, district de Soroca, achetée
d'Andreica, fils de Sima, pour 30 brebis avec d'agneaux.
3 m a i 1637 (7145). Le voiévode Basile Lupu fait don au cupur Iona§cu de l'étang
dénornme Iazul Cioclilor, sur le territoire de la bourgade de Stefâne§ti, district de Dorohoi.
4 m a i 1637 (7145), Sire t. Stefan de Pornirla fait don de sa hoiris du village de
Pornârla au postelnic Dumitra§co de Dorohoi, qui l'a échapp6 A la peine capitale pour certains
boeufs volés par lui et pass& dans la Pologne.
4 m a i 1637 (7145), Scântei a. Vasilie et Durnitru, fils de Florea, vendent leur
part d'hoirie du village de Tatornire§ti A Damian, pour 60 thalers.
5 m a i 1637 (7145), Ho ti n. Plusieurs boyards témoignent que Vasile Durduc,
avec Magda, fille de Durnitru Ciornei, tous deux du village de Sencheu0, ont vendu leur hoirie du
village de Bobe§ti, district de Dorohoi, A l'ancien logoth6te Pätra§co Ciogolea, pour 60 ducats.
(Avec photo).
4 m a i 1637 (7145), lass y. Les grands boyards témoignent que Ion Ciolpan
petit-fils de l'ancien grand logothète <Iona§co> Gheanghea, a vendu à l'ancien grand clucer Lupul
Präjescul des villages, vignobles et ésclaves tziganes, herités de Dumitra§co et de Lupu
Gheanghea.
4 m a i 1637 (7145), lass y. Le voY6vode Basile Lupu confirme au vistiernic
Durnitru Buhu§ le droit de propriété sur une pattie du village de Däde§ti, lui faite don par ses parents.
4 m a i 1637 (7141), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme A Onciul
Iura§covici le droit de propriété sur une moiti6 du village de Zastavna, district de Cernäuti, achetée
pour 500 thalers aux plusieurs vendeurs.
LVI www.dacoromanica.ro
6 m a i 1637 (7145). Le voYévode Basile Lupu confirme au vistiemic Iordache
Cantacuzino, gendre de Coste Bucioc, le droit de propriété sur les villages de Coste§ti, de CarlAcAu
et de GAureni et ordonne d'être CA& dans le document les villages qu'ont appartenu A Ilie Bucioc,
beau-père du vistiemic Dumitru Buhu§.
8 m a i 1637 (7145), Iass y. Le voYévode Basile Lupu décide que les neveux de
Väsiu, du village de Glodeni, doivent restituer 30 thalers A Iona§co Curca, parce que le Ore de
celui-ci, Petru Curca, avait payé cet argent pour un impôt de Väsiu; au contraire, ils perdront
l'hoirie que celui-ci avait possedé.
7 m a i 1637 (7145), Iass y. Le voYévode Basile Lupu ordonne A Harca de
Verejeni de chercher la plainte de Moga de Ciuculteni. en ce qui concèrne un empiétement des
hoiries du village de Cacirädzeni. (Avec photo).
<E n v iron le 8 mail 637 (7145)>. Mariica, fille de Iona§co, petite-fille de
Podolean, fait don A son frère, Pentelei, d'une partie du village de Cerrate§ti.
8 m a i 1637 (7145). Le voYévode Basile Lupu confirme le droit de propriété sur le
village de Brateni.
8 m a i 1637 (7145). Document du voYévode Basile Lupu concemant le village de
Petre§ti, district de Vaslui.
8 m a i 1637 (7145), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme au puhurnic
Pang, A la suite d'un procès avec les neveux de Nuor, le droit de propriété sur des hoiries dans le
village de arne§ti, les quelles celui-ci lui avait fait don.
8 m a i 1637 (7145), lass y. Le voYévode Basile Lupu décide dans le procès
intenté par Ignat et Zita Niculaiasa contre Danovici, Pintilei et Balica, pour une moitié du village
de CernAte§ti. Gagnent les premiers.
11 m a i 1637 (7145), lass y. Le vol'évode Basile Lupul confirme au clucer
Lupu Prijescul le droit de propriét6 sur plusieurs villages, vignobles, bestiaux et des ésclaves
tziganes, achetés pour 1500 ducats de Ion Ciolpan, qui les avait hérité de Lupu et de Dumitra§co,
les fils du logothète <Iona§co> Gheanghea. (Avec photo).
12 m a i 1637 (7145). Sofronia, fille de Mihaila, avec son mari, Ghilache, vendent
une partie d'hoirie dans le village de Dzirne§ti au pahamic Pang, pour 20 ducats.
12 m a i 1637 (7145). Ion Hanul, sa femme, Paraschiva, et leur fils, Toader,
vendent des hoiries dans le village de Cofe§ti au pope Piicopie, pour 3 ducats thalers et un leu.
<A v ant le 14 mai 1637 (7145)>. Les citadins de Targul Frumos donnent
une lettee de témoignage, concernant la selifte d'Avelme§ti et le terrain nommé Prigoreni.
14 m a i 1637 (7145), Tirgul Frumo s. Le bourgmestre Zberea, les 12
échevins et des citadins de Taegu Frumos délemitent le village d'Avrameni, acheté par le vistiemic
Iordache <Cantacuzino> du vornic Tánase. (Avec photo).
18 m a i 1637 (7145), lass y. Le voYévode Basile Lupu autorise l'ancien vomic
<Iona§co> Cehan d'appeler devant le prince l'ancien fetrar Pantea, pour rendre compte sur une
partie d'hoirie qu'il a vendu.
20 m a i 1637 (7145), lass y. Le vofévode Basile Lupu confirme au vistiemic
Dumitru Buhu§ le droit de propriété sur la sixième partie du village de Bolde§ti, district de
Suceava, achetée A Vasile Calapod, pour 30 ducats. (Avec photo).
20 m a i <1637 (7145)>, lass y. Le grand vornic de Tara de Sus Dumitra§co
Soldan témoigne que les habitants du village de Iurghiceni ont payé 100 ducats pour un meurtre
conrunis dans leur village.
22 m a i <1637 - 1638>. Pintea c9nfirme qu'il est encore debiteur du vomic
Iona§co Cehan et que pour cette dette et pour deux toneaux de miel il a mis en gage sa hoirie.
22 m a i 1637 (7145), lass y. Le voYévode Basile Lupu décide dans le procès
intenté par Simion Baisan contre Durnitra§co de Buhaie§ti et autres pour des hoiries dans les
villages de Buhaie§ti et de Bo¡e§ti. (Avec photo).
25 m a i 1637 (7145). Le voYévode Basile Lupu décide dans le procès intenté de
Profor de Flore§ti contre Lupu et Deágoase, pour une vigne.
LVII
www.dacoromanica.ro
25 m a i 1637 (7145), lass y. Le voYévode Basile Lupu autorise Costantin, fils
de Gherasim, de poss6der certaines parties d'hoirie dans le village de Bote§ti, district de Vaslui.
(Avec photo).
25 m a i 1637 (7145). Le vdavode Basile Lupu confirme au grand logothète
Gavrila§ <Mateiap le droit de propri6t6 sur des hoiries achetées dans le village de Filipäuti de
Maru§ca Tibineasa et de son fils, Darie, 40 ducats hongrois.
26 m a i 1637 (7145), lass y. Plusieurs copropri6taires du village de Iurghiceni,
poursuivis par le grand vornic de Tara de Sus Dumitra§co $oldan, pour un meurtre, empruntent
d'argent pour payer leurs vies au vistiernic Durnitra§co Buhu§ et lui mettent en gage leurs hoiries.
Juin 1637 (7145). Le voY6vode Basile Lupu autorise le grand logothète Gavril
Mafia§ de se comporter eu mattre et de labourer sur le territoire du village de Pilipiuti.
Juin 1637 (7145). Le voYévode Basile Lupu confirme le droit de propri6té sur les
villages de Probote§ti et de Herts.
2 juin 1637 (7145), S uce a v a. Le voY6vode Basile Lupu confirme au
monastère de Homor le droit de propri6t6 -sur six jirebii dans le village di Bii§e§ti, district de
Suceava, achetées au monastère de Slatina, pour 80 thalers.
4 juin 1637 (7145). Le voYévode Basile Lupu confirme au grand sulger Toma
<Cantacuzino> le droit de propriété sur une clairi6re des confins du village de Birle§ti, achetée
pour 5 thalers.
<A v ant le 6 juin 1637>, Suceava. Le grand witaf du district de
Suceava, Simeon Tira, et d'autres rapportent au grand logothète, que, sur l'ordre du voiévode, ils
sont all& au village de Visciuti pour diviser les paysans serfs et le domaine acheté par l'ancien
hetinan Vasile $eptilici de Greaca.
6 juin 1637 (7145), S uceav a. Le grand vomit. de Tara de Sus Dumitra§co
oldan, de concert avec ses frères et ses soeurs, fils du logothète Pitra§co, font don au monastère
de Bisericani du village de Troita, sur la rivière de Craciu.
6 juin 1637 (7145). Les grands boyards témoignent sur l'achat par Bejan Bal§,
fils du sulger Lupu Bal§, de plusieures parties du village de Durne§ti, district de Dorohoi, de
Nastasia, fille d'aprod Gavril, de Grecul et d'autres.
6 juin 1637 (7145), S u ce a v a. Le voYévode Basile Lupu confirme au grand
spatar Grigore Ureche le droit de propriét6 sur les villages de d'Ardine§ti, sur la rivière de Siret,
district de Suceava, et de Timpe§ti, sur Kraut Alb, perdus par les moines du monastère de
Bistrita, k la suite d'un procès.
6 juin 1637 (7145), S uceav a. Le voYévode Basile Lupu confirme à stefan
Murgulet le droit de propri6t6 sur une partie du village de Visciuti, achetée de Tofana, la
cneaghina de l'ancien hetman eptilici, et de ses fils, pour 180 ducats.
8 juin 1637 (7145). Su ce a v a. Le grand vomit: de Tara de Sus Dumitra§co
oldan, et d'autits fils et filles de l'ancien grand logothate Pitra§co $oldan, divisent entre eux les
villages et les vignobles, herités de celui-ci.
14 juin 1637 (7145). Un ispisoc slavon concernant le village de Petre§ti, district
de Vaslui.
17 juin 1637 (7145), S u ceav a. Le valvode Basile Lupu ordonne aux
starovi de Putna de mettre Todera§co et Mir-Lea dans la posséssion d'un terrain du village de
Hilmice§ti (Hilmige§ti), pour lequel ils ont eu procès avec Chia et Procopie.
20 juin 1637 (7145). Visian et Iona§co Grecul vendent une moitié du village de
Dumbriveni h leur oncle, stefan Dintul.
21 juin 1637 (7145). Miha§co, fils de Salomia, achéte un lot de terrain et demie
dans le village de Derzsca d'Anna, fille de Tinaco, pour 60 thalers.
LVIII www.dacoromanica.ro
21 juin 1637 (7145). Le voYévode Basile Lupu autorise les moines du monastère
de Galata de defendre leur piturage de la selifte de Petre§ti. Qui sera saisi faucher lA ou pit= des
bestiaux, sera amen6 A la Porte de la Cour princièere.
21 juin 1637 (7145), S uc ea v a. Le voY6vode Basile Lupu, décide dans le
procês entre le diac Iona§co et les siens avec le diacre Andreica, pour une hoirie du village de
Sipoteni, district de Dorohoi, Gagne le premier.
28 juin 1637 (7145), lass y. Le voiévode Basile Lupu confirme A l'ancien
vistiernic Dumitru Buhu§ le droit de propri6t6 sur une partie du village de Brati§eni, achetée de
Vasilie, fils de Ro§ioru, pour 15 ducats.
30 juin 1637 (7145), lass y. Zaharia de Iassy vend un emplacement de maison
au fourreur Chrstea, pour 120 ducats.
<A u tour de 30 juin 1637 (7145), Iassy >. stefan de Iassy et sa
femme, Märica, vendent un emplacement de maison au fourreur Cirstea.
30 juin 1637 (7145), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme au monastère
de Sucevita le droit de propriét6 sur le village de Mandre§ti. sur la rivière de Siret, h la suite d'un
procês avec le speltur Grigore Ureche et certains de ses parents.
1" juillet 1637 (7145), lass y. Plusieurs boyards décident le mode de
division aux héritiers des biens rest& de Buzanovschi.
1" juillet 1637 (7145), lassy. Le voi6vode Basile Lupu autorise le
monasare de Saint Sabas de Iassy de posséder le village de Furte§ti, achet6 de Movilitä et de son
fitre.
1" juillet 1637 (7145). Le vofévode Basile Lupu confirme au grand logothéte
Gavrila§ <Mateiap le droit de propriét6 sur certaines parties d'hoirie achetées du pope Päcurarul
et de sa soeur, Anita.
2 juillet <1637 (7145)>.Tudora et Cazaca, les filles de Dochia, vendent leur
part du village de Ferelti au logothète Racovith Cehan, pour 15 ducats.
2 juillet 1637 (7145). Le voYévode Basile Lupu ordonne A Grigorie de
Cozme§ti de chercher A qui révient un emplacement de monastère qui s'appele Rafaila, situé dans
les confins du village d'O§e§ti, pour lequel se sont jug6 Iona§co Cuncur et autres des siens avec
Porcea et Postolache.
2 juillet 1637 (7145), lass y. Le voYévode Basile Lupu ordonne aux
bourgmestres de $tefäne§ti et de Hotin de mettre h la disposition d'un moine catolique des moyens
de transport pour se déplacer A Hotin et de se retourner k Iassy.
4 juillet 1637 (7145). Salomia et sa fille, Antimia, vendent h Gheorghe de
Carapciu un tiers de village de Stäne§ti et celui-ci le revend A Stroescu.
4 juillet 1637 (7145). Ghiorghi de Carapciu vend la quatriême partie du
village de Nihoreni, h Stroescu.
<E nviron le 5 juillet 1637 (7145)>. Le prieur Partenie et tous les
voillards du monasare de Bistrita témoignent qu'un lieu de brunLyte que les villageois de
DArmine§ti pretendaient d'être leur propriét6, appartenait au monasare de Bisericani.
<E nviron le 5 juillet 1637 (7145)>. L'ancien sulger Gheorghe
Arapu et le pristuv Marcu rapportent au voYévode Basile Lupu gulls out délirnité le brunifte du
monastère de Bisericani envers le village de DArmAne§ti.
<E nviron le 5 juillet 1637 (7145)>. Le sulger Gheorghe Arapu et
Marco oimar rapportent au grand logothète Gavril Matia§ qu'ils ont &limit& A la suite d'un
ordre du voTévode, un terrain du monastère de Bisericani envers le village de DirmAne§ti et on
sépar6 en même temps un autre terrain du monastbre de PingArati.
5 juillet 1637 (7145). Gheorghe Arapul, Marco oirnar et d'autres ont
délimit6 un terrain dans la montagne, du monastère de Bisericani, h la suite d'un procês de celui-ci
avec les villageois de Därmlne§ti.

LIX
www.dacoromanica.ro
5 juillet 1637 (7145). Dumitrasco äpti1ici, stefan Murgulet, Gavrileea et
autres boyards divisent des serfs.
5 juillet 1637 (7145), lass y. Le hetman et parcalab de Suceava Gavril
décide dans le procès entre le vomit.. TAnasie et le vornic Neniul pour l'esclave tzigane, Lupul
Cobileanul. Gagne le dernier.
2 juillet 1637 (7145), Ias s y. Le voY6vode Basile Lupu confirme au
vistiernic Gheorghe Rosca le droit de propriété sur certaines parties du village d'Ivoesti, sur le
Bahlui, district de Carligitura, à la suite d'un procès avec des copropriétaires de ce village.
<6> juillet 1637 (7145), lass y. Le voiévode Basile Lupu confirme au
grand carnal-of Iorga le droit de propriété sur une moitié du village de Märcesti, district de Tecuci,
achetée à Voicu et aux autres, pour 120 ducats.
10 juillet 1637 (7145). Voicu Sundemu et d'autres vendent au celnalral Iorga
une moitié du village de Märcesti, district de Tecuci, pour 120 ducats.
<1>1 juillet 1637 (7145), M Arce st i. Le stolnic. Dumitrascu délimite une
partie du village de MArcesti, achetée par le grand camaraf lorga aux copropriétaires locaux.
<1>1 juillet 1637 (7145), lass y. Les grands boyards témoignent que le
grand cclinc7rof larga a acheté de plusieurs vendeurs une moiti6 du village de harcesti, district de
Tecuci, avec des moulins dans la rivière de Siret, pour 120 ducats.
11 juillet 1637 (7145), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme au
second logothète Räcovità Cehan le droit de propriété sur certaines parties des villages de Feresti,
et de FAstAci, district de Vaslui, achetées de plusieurs vendeurs.
<A v ant le 13 juillet 1637 (7145)>. Criciun et sa femme, Tudora,
vendent au vornic TAnasie un lot de terrain dans le village de Tigänqti, pour 7 lei, argent
comptant.
<A v ant le 13 juillet 1637 (7145)>. Päträscan et Marta de Tiginesti
vendent un lot de terrain dans ce village au vornic Tinasie, pour 16 lei.
<A v ant le 13 juillet 1637 (7145)>. Gavril, fils du moine Toma de
Tigänesti vend au vornic Tänasie une moitié de pogon de vignoble, pour quatre ducats.
<A v ant le 13 juillet 1637 (7145)>. Tudosie, gendre de Cristea, avec
ses filles, vendent au vornic Tinasie un terrain dans le village de Tigänesti, pour sept thalers.
13 juillet 1637 (7145), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme au
vornic TAnasie le droit de propriét6 sur un gué de moulin, une vignoble et des terrains dans le
village de 110=0, achetés de plusieurs vendeurs.
<A près le 13 juillet 1637 (7145)>. Artemiia et sa soeur, Ioana,
donnent au vornic Tinasie un terrain dans le village de Tigänesti, pour un cheval de celui-ci,
perdu par le mari de la première.
14 juillet 1637 (7145). Le vofévode Basile Lupu autorise les moins du
monastère de Hangul de retenir le foin fauché sur leur domaine par Loghin de aáltitesti.
14 juillet 1637 (7145). Le vcavode Basile Lupu confirme au monastère de
Hangul le droit de propriété sur un lieu de broniVe, dans le montagne, vers le monastère de
Bistrita, délimité par le grand vornic Savin Prajescul, pendent le règne du vol'évode <Miron>
B arnovschi.
14 juillet 1637 (7145), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme au
vistiernic Dumitrasco Buhu§ le droit de propriét6 sur une partie du village de BrAasani, district de
Hotin, achetée de Vasile, fils de Rosioru, et de sa fenune, Fetita, pour 15 ducats.
23 juillet 1637 (7145). Le voYévode Basile Lupu confirme à Gheorghe
Borsea le droit de propriété sur certaines parties du village de Dobrulesti, district de Suceava,
achetées de plusieurs vendeurs, pour 39 thalers et une barrique de miel.
15 a o 0 t 1637 (7145). Dochia Giurgioae vende une hoirie dans de village de
Mastkän et une autre dans la Clairiére de Gäsu à Gligorasco Bejan, pour 20 lei,
16 a o û t 1637 (7145), lass y. Le vol'évode Basile Lupu confirme à Mihalcea
Meica le droit de propriét6 sur certaines parties des villages de Cercuseni et de Tofileni, achetées
différents vendeurs.
LX www.dacoromanica.ro
19 a o 0 t <e nviron 1637 (7145)>,igàneti.$erban, fils de Cristina,
vend une parcelle de terrain dans le village de Tigäne§ti au vornic Tánasie, pour trois ducats.
20 a o û t 1637 (7145), lass y. Le voiévode Basile Lupu ordonne à Lupul
DArlAu d'interdire aux copropriétaires du village de Balorni de labourer et de semer un terrain
non delimité de leur village, jusqu'à ce qu'ils ne se sont presentés au procès que leur fet intenté
auprès la Cour princière.
26 a o 0 t 1637 (7145). Le voiévode Basile Lupu juje le procès entre Nastasia,
epouse du postelnic Vrabie et l'ancien vornic loan pour une partie du village de Berezáni, situé
la bouche d'Elan. Gagne Nastasia, en absence du seconde.
<1" se p tembre 1637 - 31 août 1638> (7146). Of᧠vend A Apostol Cehan
sa part du village de Prigorceni (v. ADDENDA, doc. A).
<1" septembre 1637 - 31 août 1638> (7146). Constantin et ses frères
vendent leur part d'hoirie du village de VereFni.
<1" septembre 1637 - 31 a o û t 1638 (7146)>. Cazacul, fils du ware
MihAilá, vend un rucher dans le village de Curseci, pour un cheval bon, estimé A 20 ducats, et un
drap, évalu6 à deux ducats, A Costantin Cehan.
<1" septembre 1637 - 3 1 a o t > 1638 (7146). Le fils de NiclAbaico
vendent au monastère de Bisericani deux gués de moulín dans le village de VAlce§tí, pour 30
ducats.
<1" sep t emb re 1637 - 31 août 1638> (7146). Lupu, fils de Sivistrie,
vend une hoirie dans le village de Duii§ti à DumbravA, fils de Mfindrea, pour un boeuf, 6valué
six ducats.
<1" sep temb re 1637 - 31 a o t 1638> (7146) lass y. Vasile, fils de
Zaharia Turcul, vend sa part du village de Bunce§ti à Sarlet.
<1" septembre 1637 - 31 août 1638> (7146). Act concernant la vente de
Constantin, fils de Ion Hudeci, des parties d'hoirie dans le village de Fatáciuni.
<1" sep t emb re 1637 - 31 a o 0 t 1638> (7146). Les enfants de Täutul de
Cordäreni: Gligorie, Nicolai, Todosia, Antemia et Nstasia divisent parmi eux les villages herités
de leurs parents.
<1" sep t emb re 1637 - 31 août 1638> (7146). Plusieurs habitants de la
région de Putna témoignent qu'ils ont fait don A Partenie de Bisericani un lieu A Babe, Oil il a
construit un petit monastère, qui fOt pilé pendant l'expédition de l'armée du voiévode Matei
<Basarab> dans ce pays. Es out lui fait don un autre lieu à Soveja, où il a construit un autre
monastère. Pour le dédonunager de partes soufferts pendant la guerre, le voYévode Mateí luí a fait
don d'une grande quantité de blé.
<1" sep tembre 1637 - 31 août 1638> (7146). Le grands boyards
témoignent que le hetman Gavril a intenté un procès au postelnic Patra§co pour le village
d'Ipote0, reçu en don du voiévode Moise <Movilà>, après sa destitution, donc illégal.
<1" septembre 1637 - 31 a o 0 t 1638> (7146). Le *afar Dumitru Boul
retient, à la suite d'un ordre du voYévode Basile Lupu, la part du vcItav Ion, du village de
Bologe§ti, district de Tecuci.
<1 asep tembre 1637 - 31 a o t 1638> (7146). Le voi6vode Basile Lupu
confirme au monastère <Saint Sabas> le droit de propriété sur le village de Furte§ti, <district de
Filciu>.
<1" septembre 1637 - 31 aont 1638>(7146). Le voYévode Basile Lupu
fait don au monastère de Trei Ierarhi du grand bain.
<1" septembre 1637 - 31 a o t 1638>(7l46), Iass y. Le voYévode
Basile Lupu autorise le monastère de Bisericani de posséder le village de Troita et de prélever la
dime des produits des ses habitants.
<1" septembre 1637 - 31 a o 0 t 1638> (7146). Le voiévode Basile Lupu
confirme les limites des villages de Du0§ti et de
LXI
www.dacoromanica.ro
<1" sep temb re 1637 31 a o 0 t 1638> (7146). Le voYévode Basile Lupu
confirme au diac Enachi le droit de propriété sur des hoiries dans les villages de Coborevi, de
Cotiujani et de Zahorna, achetées de Melinte, de sa femme, Todosia, et de Miren.
<la septembre 1637 31 a o fl t 1638> (7146). Le voMvode Basile Lupu
confirme au clucer Lupu Prijescul le droit de propriété sur une moiti6 du village du Viratec.
<1" sep t e mb re 1637 31 a o 0 t 1638> (7146). Le voiévode Basile Lupu
confirme aux fils de Tiutu de Cordireni le droit de propri6t6 sur le village de Revna, A la suite
d'un procès avec Cristina, ferrune du staroste Sidor.
<1" septembre 1637 31 a o it t 1638> (7146). Le voY6vode Basile Lupu
juge un litige pour le village de Socrujeni, district de Dorohoi.
1" sep tembre 1637 (7146). Le fils de Condrea de Gine§ti rachete une hoirie
de DrigNi1A, habitant du meme village.
<A v ant le 12 sep t emb re 1638 (7146)>. Le voYévode Basile Lupu
confirme au grand vistiernic Iordache Cantacuzino le droit de propriété sur les villages
d'Avrime§ti, sur la sehoe de Prigoreni, district de Cirligitura, ainsi que sur une moiti6 du village
de Pa§cani, district de Suceava, lui faite don par les héritiers du hetman Isac Balica.
12 septembre 1637 (7146), lass y. L'ancien vornic Savin Prijescul et
d'autres boyards amoignent que Marugca et sa fille, Virluga, ont vendu leur hoirie dans le village
de BrAtuleni, district de Iassy, au vornic de gloatel Vasile Roca, pour 30 thalers en argent.
<A près le 12 septembre 1637 (7146)>. Plusieurs boyards témoignent
que Driguna Gherghiloaia et sa soeur, Candachia, ont donne au vistiernic Dumitru Euhu§, en
echange, pour une moiti6 du village de Dimitre§ti, district de Neamt, une moiti6 du village de
Movileni, district de Roman, et un tiers de selioe Ciciceni, district de Cirligitura.
<A pi-6s le 12 sep tembre 1637 (7146)>. Le voYévode Basile Lupu
autorise l'ancien grand vornic Savin Prijescul de retenir un serfs tzigane, appel6 Costin, jusqu'A la
d6cision dans le procès qui sera jug devant le prince.
<A près le 12 septembre 1637 (7146)>. Le t6moignage du grand
vornic de <Tara de Jos> Savin <Präjescul>, concernant la division du village de Giule§ti en deux
parties.
<A près le 12 septembre 1637 (7145)>. Le voYévode Basile Lupu
confirme A Miha§co Cornaci le droit de propriété sur une partie du village de Derzsca, district de
Suceava.
22 septembre 1637 (7146), Co fe§t i. Le métropolite Varlaam et quelques
boyards témoignent que Partenie, fondateur d'un ermitage, a plantéune vigne dans un terrain
défrich6 par ses propres dépenses.
<22 septembre 1637 (7146) 5 juillet 1640 (7148)>. Le befliu
Dutnitru et son épouse, Parasca, vendent au paharnic Ilea Bucioc des parties d'hoirie du village de
Pumeni.
28 sep tembre 1637 (7146). Le voY6vode Basile Lupu confirme A Coste Pitic
et A son beau-père, Saya, le droit de propriété sur des hoiries dans le village PleOnti, district de
Cerniuti, achetées de quelques-uns de leurs parents.
2 oc to bre 1637 (7146), Birla d. Le bourgmestre Martin avec les 12
6chevins du bourg de Birlad confirment que Nacul, fils du commerçant lane, a ach6té un gué de
moulin sur le ruisseau de Putna de Coste et de sese parents, pour 100 lei, argent comptant.
6 octobre 1637 (7146), Iassy. Le voYévode Basile Lupu ordonne A
Gheorghe Arapul de séparer les terrains appartenent au monastère de Bisericani dans le village de
Cinde§ti de terrains en propriét6 des habitants de ce village et de prendre d'eux le foin revendiqué
par les moines du susmentionné monastère.
10 octobre <1637 (7146)>. Anemia, fille d'Andrei de village de PirtAno0, et
Isac Petco font don au pretre Andronic de leur part du susdit village.

LXII www.dacoromanica.ro
198. 14 oc t o b re 1637 (7146), Ias s y. Le voYévode Basile Lupu confirme
Cazacul de Miliie§ti et à Saya, le droit de propriété sur quelque parties du village de Mise§ti, sur
la riviare de Jijia, achethes de plusieurs vendeurs, pour 50 thalers et une vache.
15 oc t o bre 1637 (7146). Le diac Saya, fils de Oanci, achete de ses neveux,
les fils de Toader Podoleanu, certaines parties dans le village de Räspopi.
15 oc to b re 1637 (7146), Ias s y. Le vofévode Basile Lupu confirme, à la
suite d'un proas, à MHO et i son frère, Vasilie, le droit de propriété sur une partie du village de
Briteni, district de Suceava.
17 oc tobre 1637 (7146), Iassy. Le voMvode Basile Lupu juge le procès
entre le grand spclt ar Grigore Ureche et les parents de défunt ancien hetman <Isac> Balica, pour le
village de Podoleni, district de Filciu. Gagne le premier, qui avait un act de donation plus ancien.
11 octobre 1637 (7146), Ia s s y. Le voi6vode Basile Lupu confirme
l'ancien comis Duca, le droit de propriété sur certaines parties des villages de Micle§ti et de
Berinde§ti, à la suite d'un proas avec Gila et son fils, Neculcea.
18 o c to b re 1637 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme au
comis Duca, à la suite d'un proas avec Onili, le droit de propriét6 sur certaines parties des
villages de Micle§ti et de Berinde§ti et sur celles achetées de CrAciun et d'Alboti.
20 o c to bre 1637 (7146), lass y. Le voiévode Basile Lupu confirme à la
Métropolie de Moldavie le droit de propriété sur un village.
20 o ctobre 1637 (7146). Le vofévode Basile Lupu confirme à l'évéque de
Ridäuti, Evloghie, le droit de propfiété sur un lopin de terre pits du village de Firioani, acheté de
Toader Motoc, pour 100 ducats.
20 octob r e 1637 (7146), lass y. Le voT6vode Basile Lupu autorise le
monastère de Solca de posse:der le village de Firioani, lui fait don par le voYévode stefan Toma.
<E n v iron le 25 oc tobre 1637 (7146)>. Le prétre Gligorie de Milie§ti,
avec sa femme, Miriica, vendent leur part des villages de Stolniceni, de Dince§ti et de Belciug
Iona§co, neveu du hetman Nicoari.
<E nv iron le 25 o c tobre 1637 (7146)>. Ion et Onofrei, les fils de
Frincul, vendent leur part des villages de Stolniceni, de Belciugi et de Dince§ti, dans le district de
Filciu, et de Sirbi et de Ciori§ti, sur la rivière de Birlad, à Iona§co, neveu du hetman Nicoari.
25 oc tobre 1637 (7146). loan, fils de Frincu de Vileni, avec sa soeur,
Brindu§a, vendent à Scirlet de Zorileni certaines parties des villages de Vileni, de Dance§ti et de
Stolniceni, pour 20 ducats.
1' n o v embre 1637 (7146). Pistrimac et Pilste Roman font don ou monastère
d'Aron Vodi d'une vigne sur Dealul lui Vodi.
3 n o y embre <e ny ir on 1637 (7146)>, lass y. Le grand logothète
Gavril Mätia§ et l'ancien grand vornic Savin Prijescul témoignent que Iona§co, fils de Mägdilina,
a fait don au vistiemic Dumitru Buhu§ des certaines parties des villages de Crive§ti, de Hotce§ti,
de Rivicani et de Giureni.
3 nov embre 1637 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu juge le procès
entre les filles de Mändioaia et le diac Toader de Portan, concernant l'argent payé par celui-ci
pour leurs impôts. Au cas de nonpayement, il est autoris6 de prendre leur propriétés du village de
Torce§ti.
4 n o y embre 1637 (7146), Ia s s y. Le processe Teodosia, femme du
voYévode de Basile Lupu, fait don au vistiernic Durnitru Buhu§ de sa part dans la selifte de
Dide§ti.
10 n o v embre 1637 (7146). Dumitra§co et Palaghia, les fils du vornic Banta§,
vendent au vatciv Neculai un lopin de terre dans le village de Drigu§eni, pour 30 lei.
12 n o y embre 1637 (7146). Pitralco Nidu§ali fait don à sa cousine,
Nastasiica, d'une Partie d'hoirie dans le village de Bilo§e§ti.

LXIII
www.dacoromanica.ro
28 no v embre 1637 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme A
Märica, femme de l'ancien grand medelnicer Sirnion Gheuca, le droit de propriété sur le village de
Bäcani, à la suite d'un procès avec son beau-frère, Durnitru Gheuca, et avec Anghelina, soeur de
celui-ci.
28 novembre 1637 (7146), lass y. Le voY6vode Basile Lupu confirme au
capitaine Bosiioc et à sa ferrune, Antimia, le droit de propriété sur certaines parties dans les
villages de Salcea, de Solotfeni et de Calimanesti, sur Narnova, de Bridicesti, district de Falciu, et
de Chiricesti, district de Vaslui.
15 décembre 1637 (7146), lass y. Le vornic de gloatd Neaniul et autres
dignitaires témoignent que Uliana et ses parents ont vendu certaines hoiries au diac Iordachi, pour
25 thalers.
20 décembre 1637 (7146). Carste, avec sa femme, Märica, vendent à
Gheorghitä Capitani de Ocne une hoirie dans la selifte de Manesti, pour six ducats.
20 décembre 1637 (7146), lass y. Plusieurs boyards témoignent que Lupul
Präjescul a acheté une partie du village de Hanaseni et de la selifte de Stiubeiul du vornic Stavir et
de sa fille, Anghelina.
23 décembre 1637 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme au
clucer Lupu Prajescul le droit de propriété sur une sixième partie du village de Doljesti, sur
Albaia, achetée de Pascalina Iacorniasa, pour 40 ducats.
24 décembre 1637 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme au
clucer Lupu Präjescul le droit de propriété sur certaines parties du village de Hanäseni et de la
selifte de Stiubeiul, achetées de l'ancien vornic Stavar, pour un bon cheval et 20 thalers.
31 (16 cembre <1637 (7146)>. Les grands boyards témoignent que le clucer
Lupu Prajescul a acheté une hoirie <dans les limites du village de Säoani>.
1" janvier <1638 (7146)>, lass y. Les grands boyards témoignent que le
capitain Mihalcea Durac a &hang deux families de serfs tziganes avec le deuxième logothète
Toderasco <Ianovici>.
2 janvier 1638 (7146), lass y. Le vofévode Basile Lupu autorise le grand
logothète Gavril Mafia§ d'entreprendre des investigations concernant une violation des confins de
la propri6t6 du monastère de Bisericani par les villageois de Därmanesti.
4 janvier 1638 (7146), lass y. Le vofévode Basile Lupu confirme au diac
Damian le droit de propriét6 sur certaines parties du village de Tatomiresti, achetées de Vasile et
de Durnitru, pour 60 thalers.
10 janvier 1638 (7146), Iass y. Le spatar Grigore Ureche fait don au
monastère de Secul d'un serf tzigane, reçu de son neveu, Nicolai Ureche, en échange d'un autre
serf tzigane rendu au monastère de Bisericani.
15 janvier 1638 (7146), Par h au ç i. Les frares Irimia, Andrei, Ipatie et
Marica Murgulet font don à leur frère, Stefan, d'une vigne à Cotnari, sur la colline de Plosca.
17 janvier 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme au
pr8tre Vasile de l'église de Serbesti le droit de propriét6 sur certaines parties du village de Vartop,
heritées ou achetées de plusieurs vendeurs.
20 janvier 1638 (7146). Plusieurs habitants dans la region de la rivière de
Putna font don au monastère l'Ermitage de Partenie, appel6 aussi Babele, de leurs hoiries heritées
au achetées.
21 janvier 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu fait don à son
neveu, Alexandru, du village de Baiceni, sur la rivière de Jijia, district de Dorohoi.
24 janvier 1638 (7146). Le voYévode Basile Lupu confirme à Patrasco de
Horbinesti le droit de propriété sur la partie de Suilä, du village de Sänäuti, à la suite d'un procès
avec les Dracestii.

LXIV www.dacoromanica.ro
<A pres le 24 janvier 1638 (7146)>. Les arpenteurs nommés par le
voYévode informent la grand logothète qu'ils ont separé la part de Dumitru Suili du village de
Sinäuti et l'ont remis A Pitra§co Horbinescul.
26 janvier 1638 (7146), lass y. Le voiévode Basile Lupu confirme A
IonaFo Hertea le droit de propriété sur des hoiries dans le village de Porn:ilia, gagnées A la suite
d'un procks ou achetées de ses parents.
26 janvier 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme A
Iona§co Hertea, h la suite d'un procks avec les parents du heunan Isac Balica, le droit de propriét6
sur deux parties d'un tiers du village de Hertea.
26 janvier 1638 (7146), lass y. Le voiévode Basile Lupu confirme A
Miriutä Carscul et A ses hires le droit de propri6t6 sur certaines parties du village de Si§cani,
herities de leur mère, Dumitra, ou achetées des autres copropriétaires.
30 j a nv ier 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme A
Iona§co Maul de droit de propriété sur une partie du village d'Ispas et de la clairière e
Tisovarovna, A la suite d'un procks avec le logothète 'Maul.
30 janvier 1638 (7146). Le voYévode Basile Lupu autorise Dumitra de
Corareni de posséder les parts de Lupul, qui se trouvent dans les villages de Cordäreni et de
Walorni, en échange d'une partie du village de Zamostia, qu'a été mise en gage.
1" février 1638 (7146), lass y. Le voI6vode Basile Lupu confirme A
Gheorghe Botul la possésion du village de RItice§ti, dont les limites ont ¿té fixées envers des
autres villages par Marco Soimar et le diacre Toader de Stinislive§ti.
340. 4 février 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme au grand
stolnic Toma Cantacuzino le droit de propriété sur un lieu d'emplacement pour quatre maisons
dans le village de Porce§ti, acheté aux fils de Capoti, pour 200 thalers.
7 fév rier 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu ordonne aux
prieurs des monastères de Bisericani et de Pingirati de restituer le foin pris eux paysans de
Därmäneqti.
11 février 1638 (7146), lass y. L'ancien clucer Stefan Boul et ses beaux-
frères Gheorghiti Stefan, Neculai Sechil et le postelnic Pätra§co, divisent entre aux des serfs
tziganes.
12 février 1638 (7146). Document de voYévode Basile Lupu pour le village de
Metova.
15 f6 v rier 1638 (7146). Le voYévode Basile Lupu ordonne ou diac IonaFu
Roca de &limiter et de bomer l'emplacement d'étang et de pré, la propriéti de Feltin de bourg de
Cotnari.
15 février 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme A Toma
Cantacuzino le droit de propriété sur une partie du village de Tupilati, sur la rivière de Moldova,
achet6 de Gavril Zupco, pour 26 lei.
18 février 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme A
Iordache Cantacuzino, A la suite d'un procks avec les fils de Marica Pintoae, le droit de propriété
sur deuxfillci de vigne A Cotnari, en Dealul Asinului.
22 f6 v rier 1638 (7146). Le voYévode Basile Lupu fait don au hetman et
parallab de Suceava Gavril, de village de TátAra§i, dans le territoire du bourg de Vaslui, et de
certains serfs tziganes.
25 février 1638 (7146). Le stolnic Grama, Nicolai Drigul et Iona§co, fils de
Cuparu, divisent entre eux les villages de Bainti, d'Ori§eni et de Rivicluti, heriths de hetman
Oriq.
26 février 1638 (7146), S tefine§t i. Nasta, fille d'Ivan Vartic,
témoigne qu'elle a fait don de tous ses villages A son gendre, Ursul de Broteni, et A sa nièce,
Antemia, fille de Grigorie.
LXV
www.dacoromanica.ro
26 f6v rier 1638 (7146), lass y. Dfirläu ses soeurs et ses neveux vendent
une hoirie dans le village de Petrilesti, sur le Lohan, district de Fälciu, au jimicer Caracas, pour 40
ducats.
27 fé v ri e r 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme au
jitnicer Caracaq, le droit de propriété sur une partie du village de Petrilesti, sur Lohan, district de
Fälciu, achetée de Lupul Dfirläu et de ses parents, pour 40 ducats.
28 f é y ri e r 1638 (7146), Ias s y. Le vol'évode Basile Lupu confirme A Bejan
Bale le droit de propriété sur une partie du village de Meresti, sur Jijia, district de Dorohoi,
achetée du grec Panä, pour 40 ducats.
28 fé y ri e r 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme A
Constantin de Tärkesti le droit de propriété sur une partie du village de Turcesti, qui lui a été
mise on gage, pour 44 ducats, par le diac Toader de Portad. Celui-ci l'avait pris aux filles de
Mändioae pour le payement des impôts.
<A v ant le 2 mars 1638 (7146)>. Marco $oimarul donne un témoignage
concernant la délimitation du village de Borcesti.
2 mar s 1638 (7146), Gal ati. Vasile, fils de Florea de Tatomiresti, écrit
Teneiul qu'il a vendu à Demian l'emplacement où il tenait ses ruches et, par consequance, il est
obligé de changer leur lieu et de n'oser pas prétendre d'être propriétaire dans le village mentionné.
2 mar s 1638 (7146), Ia ss y. Le voYévode Basile Lupu confirme au monastère
de Secul, à la suite d'une &limitation, le droit de propriété sur le village de Borcesti.
<E n v iron le 5 mar s 1638 (7146)>. Bejan, fils de Trifan, vend sa part
d'hoirie du village de Bäloseni A Mihai et k Toader de Iassy, pour 20 ducats.
5 mar s 1638 (7146), Ias s y. Les fils de Vasile Ghidan et de Sofronia vendent
leurs hoiries du village de Bäloseni, sur la rivière de Jijia, à Toader stefan, à Paradis Saula et A
Mihai Ungurul, pour 90 ducats.
6 mar s 1638 (7146). Cristea et Vasilie, les fils du vornic Drägus, vendent au
spiltar Gligorie des hoiries dans le village de Berendeesti, pour 50 lei.
6 mar s 1638 (7146). Constantin, avec son frère, Ignat, et avec des autres parents,
vendent une partie du village de Scortesti au inedelnicer <Vasile> Banu.
6 mars 1638 (7146), Ias s y. Le voYévode Basile Lupu confirme la propriété
du monastère de Peonul sur le territoire de son entourage et sur quelques terrains défrichés.
6 mar s 1638 (7146). Le voYévode Basile Lupu confirme au sotnmelier Vasile
Täbärtä et A son parent, Mihàilà, le droit de propriété sur une moitié du village de Fofasesti,
district de Vaslui, rachetée, pour 65 thalers, de merchand Toader de Iassy, qu'il l'avait acheté
d'Irina et de sa soeur, appelée aussi Irina.
7 mar s 1638 (7146), Ia s s y. Le voYévode Basile Lupu confirme au jitnicer
Caracas le droit de propriété sur une moitié du village de Drägotesti, sur Lohan, district de Filciu,
achetée au moine Visarion Bogza et A sa soeur, Loghina, pour 42 ducats.
8 ma rs 1638 (7146), Ia ss y. Marica Ihnätoae vend une partie de sa hoirie du
village de endreni k Gheorghe, prevôt de marchands de la ville de Iassy, pour 46 thalers.
8 mar s 1638 (7146). Mention d'un procès intenté par Nastasia et par stolnic
Toma <Cantacuzino> contre Vasile Nemteanu, pour une partie du village de Porcesti.
9 m a r s 1638 (7146). Le vornic Dumitrasco et sa ferrune achetent une partie du
village de Drägusini (Dracsini), sur la rivière de Tutova, de l'uriccir Focea et de sa femme, pour 12
ducats.
9 mar s 1638 (7146), Ias s y. Le voiaode Basile Lupu confirme Hurasco et A
Nemteanul le droit de propriété sur une partie d'hoirie dans le village de Porcesti, le part de
Ciolpäneasa, pour laquelle ont intenté procés A Ion Ciurea.

LXVI
www.dacoromanica.ro
10 mar s 1638 (7146), 0 b r ej e n i. Gheorghe vend un emplacement pour
rucher, dans le village de Podobiti, à Dumitru de Sinesti, pour 12 dialers.
<A v ant le 14 mar s 1638 (7146)>. Ieremia NAclAbaico et sa soeur, Todosia,
font don au monastère de Bisericani d'un gué de moulin dans le village de VAlcesti.
<A v an t le 14 ma r s 1638 (7146)>. Les moines du monastère de Bisericani
achetent une partie du village de CAndesti de Salon et de son frère, Vasilie, pour deux boeufs et
une vache.
<A v an t le 14 mar s 1638 (7146)>. Le pope Partenie, prieur du monastère
de Bistrita, témoigne qu'un terrain situé dans la montagne, réclamé par les villageois de
Därminesti, apartient au monasare de Bisericani.
14 mar s 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme au
monastare de Bisericani le droit de propliété sur la braniste, situé autour d'elle, et sur les villages
de $endresti, de CAndesti et de Fetinghesti, ainsi que sur des gués de moulins sur le ruisseau de
Putna, achetés A divers vendeurs ou lui faites don.
14 mars 1638 (7146). Le voiévode Basile Lupu confirme à Feltin le droit de
propriété sur un étang des confins du bourg de Cotnari, avec des moulins et un pré, selon la
délimitation faite par le diac Ionasco Rosca.
14 mar s 1638 (7146), Tu 1 b u re s t i. Toader, BAlan et Costin, les petits-fils
de Petrea, vendent à l'oprod Apostol leur part du village de Bezin, pour 14 thalers.
15 mars 1638 (7146). Le vorévode Basile Lupu confirme au grand logoth6te
Gavril MAtias, le droit de propriété sur certaines parties des villages de Bolan et d'Onutul de Sus,
district de CernAuti, et de Lozieni, district de Dorohoi, prises A Isac StArcea, qui d'ensemble avec
Mihalcea Durac, lui ont saccagé une voiture à HArläu, à l'occasion de la fuite à l'étranger du
vofévode Miron Barnovschi.
15 mars 1638 (7146), lass y. Le vol'évode Basile Lupu confirme au capitain
tefan et A ses parents le droit de propriété sur un ti6rs du village de DimAceni, district de Tecuci,
à la suite d'un proas avec le vornic de &cull Vasile Rosca.
15 ma rs 1638 (7146), Iassy. Le voYévode Basile Lupu autorise Nechifor de
Vistelesti de posséder une hoirie dans le village de Tunsästi.
16 mars 1638 (7146), Ia ss y. Le voYévode Basile Lupu confirme au diacre
Larion de RAtesti le droit de propriété sur certaines parties des villages de RAtesti, de RAdeni et
d'Ungurasi, achetées ou rachetées de divers vendeurs.
16 mar s 1638 (7146), Ias s y. L'ancien vornic Ionasco Jorea vend le village
d'Itesti, sur la rivière d'Elan, appelé aussi Hurdugi, au deuxième sulger Stratulat, pour 45 ducats.
<A p r è s 1 e 16 mar s 1638 (7146)>. Dainia et sa femme, Nastasia, fide de
CrAciun, font don de leur part d'hoirie dans le village de VAlhovicesti au jitnicer Caracas.
<A pr6s le 16 mars 1638 (7146)>. Le témoignage de bons et vieux
hornmes montrant que le jitnicer Caracas a achet6 une partie d'hoirie dans le village de Cordeni
d'Anghelina, fille de Dochia, pour 16 ducats.
<A v an t le 18 mar s 1638 (7146)>. Siinion de Porcesti vend un maison
avec sa parcelle de terre, pits de moulin de Mihail, A Gheorghe et A Iurasco Basotä, pour 30
thalers.
18 mar s 1638 (7146), Ias s y. Le voiévode Basile Lupu confirme au grand
stolnic Toma <Cantacuzino> et A Nastasie, la femme de l'ancien vistiernic Gheorghe BasotA, le
droit de propriété sur des parties du village de Porcesti, à la suite d'un proas avec les
copropriétaires de ce village.
19 ma rs 1638 (7146), lass y. Le voiévode Basile Lupu confirme à Sofronie
ses neveux, Nicolai et Ionasco, le droit de propriété sur une partie du village de Vorona, district
d'Orhei, gagnée A la suite d'un proas avec Gligorie Arbure et avec son fr6re, Toader.
20 ma rs 1638 (7146). Le voYévode Basile Lupu confirme A Efrim HAjdAu le
droit de propriété sur des serfs tziganes; il avait perdu les actes de propriété sur eux, lorque ses
bagages ffirent devalisés dans le cité de Hotin.

LXVII
www.dacoromanica.ro
21 mars 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme à la suite
d'un procès, au grand stolnic Toma <Cantacuzino> et A Nastasia, femme de Gheorghe Baqotä, le
droit de propriété sur des parties du village de Pop§e§ti.
<A v ant le 22 mars 1638 (7146)>. Le description des limites du village de
, situé près de Targul Frumos, et des villages de Popi§cani, de Ginqti, de Moime§ti, de
Conti, de Criste§ti et de lihndreqti.
22 mars 1638 (7146), Iass y. Le voY6vode Basile Lupu confirme à Pancien
grand vistiernic Iordache <Cantacuzino> le droit de propri6t6 sur le village d'Avräme§ti, acheté de
l'ancien vornic Tánase, pour 500 thalers.
22 mars 1638 (7146), lass y. Le va6vode Basile Lupu confirme, h la suite
d'un procès avec le village de Därrnine§ti, au monastères de Bisericani et de Pingärati le droit de
propriét6 sur un lieu dans le village de Straja. Gagnent les moines, qui s'assument l'obligation de
faire le guêt en ces lieux.
22 mars 1638 (7146), lass y. Le voT6vode Basile Lupu confirme au monastère
de Sucevita, h la suite d'un procès avec le grand spatar Grigorie Ureche et avec des autre parents
du postelnic Neagoe, le droit de propriété sur le village de Mindre§ti.
22 mars 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme au monastère
de PAngärati le droit de propriété sur les villages de Bilieqti el d'Ivineqti, sur la rivière de Craciu,
sur la braniste, d'autour du monasare, sur des vignobles à Cotnari et en autres lieux, ainsi que sur
clairières et des terrains d6frichés.
22 mars 1638 (7146), lass y. Le vo'f6vode Basile Lupu confirme k Vasile et A
sa soeur, Anca, le droit de propriété sur la seliste de Mliniui, district de Dorohoi, achetée du
monasare de Solca, auquel le voYévode Miron Barnovschi l'avait fait don.
<A près le 22 m'a r s 1638 (7146)>. Marica, la femme du grand medelnicer
Simion Ghena, fait don h Mihail, fils de Gogul, d'une partie du village de Däri§ti, achetie par son
epoux de Sofronia Mäteiesa.
27 mars 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupii ordonne à Chink-can
de rediu et A Pintelei de iihrlice0 de délimiter un lieu dans le village de endre§ti, district de
Bachu, propriéti du moine Aftimia, du monastère de Bisericani.
27 mars 1638 (7146), lass y. Le voi6vode Basile Lupu autorise les moines
du monastère de Bistrita de défendre leur village de Bläge§ti contre les prétentions de Plicsoaia et
de ses parents, qu'avaient perdu le procts jugé en leur absence devant la Porte de la Cour
princière.
<A près le 27 mars 1638 (7146)>. Can** zan, Phntelei de ifárliceqti el
Vasile Bo conununiquent au grande logothète qu'ils ont deimit6 le village de endre§ti, dont une
moitié appartenait au monastère de Bisericani.
28 mars 1638 (7146), Iassy. Le voYévode Basile Lupu établit des règles pour
la conduite du clerg6 et l'exempte de tous les impôts payés par les habitants du pays.
29 mars 1638 (7146), lass y. Le voY6vode Basile Lupu confirme à l'aproi/
Apostol le droit de propriété sur un cinquième d'un quart du village de Bezin, acheté aux petits-
fils de Petru Coal, et sur un emplacement de maison du méme village, qui lui a ét6 fait don par
Anghelina, fille de Simion Coati, et le fils de celui-ci, Lupul.
29 mars 1638 (7146). Le voYévode Basile Lupu confirme au monastère de
Flore§ti le droit de propri6té sur une moiti6 du village de Bläjeri, A la suite d'un prOcès avec le
vornic Vasile Roca.
30 mars 1638 (7146), lass y. Le voT6vode Basile Lupu confirme au pope
Cozman de Stänilgti le droit de propriét6 sur une partie du village de Voicluti, sur le Prut, district
de Dorohoi, A la suite d'un procas avec Phtra§co.

LXVIII
www.dacoromanica.ro
<A v ant le 1" a v ri I> 1638 (7146), lass y. Tofana, fille de l'ancien
grand vomic Condrea Bucium, avec ses fils, Lupa§co, Mali et Artemia, vendent h l'uricar
Iona§co Minjea une moitie du village de Voine§ti, district de Cirligitura, pour 450 thalers.
1" a v r i 1 1638 (7146), Iass y. Le vcavode Basile Lupu confirme h l'uricar
Iona§co Minjea le droit de propriété sur une moiti6 du village de Voine§ti, rachetée de Tofana
Vitoltoae et des ses fils, pour 450 thalers.
1" a v r i 1 1638 (7146), Ias s y. Bosie Capoti, fils de MArica, met en gage une
hoirie, pour 14 thalers, h Ion Ciurea de Porce§ti; restituie celui-ci sept thalers et autres sept il les
reçoit du stolnic Toma <Cantacuzino>, auquel il donne une partie correspondante d'hoirie.
2 a v ri 1 1638 (7146), lass y. Le voiévode Basile Lupu autorise l'ancien
grand vistiernic <Dumitru> Buhu§ de retenir les hoiries des copropriétaires du village de
Iurghiceni, parce qu'il a payé pour eux l'amende pour une crime commise dans leur village.
2 avril 1638 (7146), Ias s y. Le voiévode Basile Lupu ordonne au grand
logothète Gavril Mätia§ de &limiter la selioe de Dide§ti, appartenant au vistiernic <Dutnitru>
Buhu§.
3 avril 1638 (7146), Ia ss y. Le voYévode Basile Lupu ordonne h Necula
Maro§c1 de Hilipe§ti de mettre dans le posséssion d'une hoirie dans le village de Bahna et d'un
serf un certain Iona§co de Bogdine§ti et de fixer un terme pour le procès intenté par Constantin de
Hilipe§ti, qui prétendait ce terrain et ce serf.
6 a v ri 1 1638 (7146), lass y. Le vol'évode Basile Lupu ordonne aux moines
du monastère de Rica de donner le document de propriété sur le village de VIAdeni, sur la rivière
de Siret, h jupanasa Präjeasca, parce que les limites de ce village sont violées par le clucer
Lupa§cu <Präjescul>.
8 avril 1638 (7146), B ir 1 a d. Arion Talger d'Elan vend sa part d'hoirie
dans les villages de Pogine§ti et de Polocine§ti h Apostolache, pour 15 ducats.
9 a v r i I 1638 (7146). Le moine Movilä Saya avec son fils, Gheorghie, font don
au monastère Saint Sabas de Iassy, d'une moiti6 du village de DrAgu§eni, sur la rivière de Prut,
district de Fälciu.
10 a I/ r i 1 1638 (7146). Le voMvode Basile Lupu confirme it la fatnille de
Breahni le droit de propriété sur un tiers.du village de Brehne§ti, A la suite d'un procès avec loan,
Safta et Maria.
<A v ant le 11 avri 1> 1638 (7146). Irimia, Dutnitra§co et Todosia, les fils
de NAdibaico, vendent au monastère de Bisericani deux gués de moulin et la moiti6 d'un terrain;
ils font don d'un autre terrain au méme monasare.
11 a v ril 1638 (7146). Le voi6vode Basile Lupu confirme au monastère de
Bisericani le donation faite par les fils de NAdäbaico.
11 a vril 1638 (7146), Ia ss y. Le vofévode Basile Lupu confirme au
logothéte Täutu le droit de propriété sur le village d'Ivacinti et sur des parties des villages de
VancicAuti et de Medveja.
11 avril 1638 (7146). Document du voYévode Basile Lupu concernant le
domaine de Vilce§ti, district de Putna.
<A près le 11 avril 1638 (7146)>. L'ancien vnmic Time et Athnasie, le
prieur du monastère de Berzunl, amoignent qu'ils ont delimité le part du monastère de Bisericani
dans le village de Vilce§ti, qu'Irimia NidAbaico et ses frères lui ont fait don, ainsi qu'une partie
du village de Romine§ti, achetée de Cristina et d'autres.
<A p r 6 s le 11 a v r i I 1638 (7146)>. Tänase, ancien vornic et staroste de
Putna, sépare les achats faits h NAdAbaico.
11 a vri 1 1638 (7146), Ia s s y. Le vdavode Basile Lupu ordonne au comis
Iona§co de délimiter la part de Toader dans le village de Borce§ti et de sa nièce Chiliana de parties
possedées par les autres copropriétaires.
14 a v ril 1638 (7146). Gheorghe, fils de Moviliii, vend, pour 40 ducats, au
monastère du Saint Sabas une moiti6 du village de Drigu§eni, sur le Prut, district de FAlciu.

LXIX
www.dacoromanica.ro
15 av ri 1 1638 (7146), lass y. Petrea Sirbul fait don à Märiuta, la nièce de sa
femme, d'une vigne dans Valea Cozmoaiei.
15 a vril 1638 (7146), lass y. Les boyards témoignent que stefan, fils de
Gheorghe de Siminiceni, a vendu quelques parties d'hoirie dans le village de Dänceni au clucer
Lupu Präjescul, pour 30 ducats.
15 a v ril 1638 (7146). Le voYévode Basile Lupu confirme à Lupu Prijescu le
droit de propriét6 sur les parties achetées dans les villages d'Oancea et de Saca, héritées du
logothète <Ionasco> Gheanghea.
15 avril 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme au pope
Lepidat le droit de propriété sur des parties du village d'Etcani, appellé aussi Mihäilesti, achetées
de plusieurs vendeurs.
17 a v r 11 1638 (7146). Le vofévode Basile Lupu autorise l'ancien petrcellab
Onciul Iurascovici et son neveu, Pitrasco Danovici, de tenir quelques parties d'hoirie dans les
villages de Cuciur, distnct de Cerniuti, et de Pomirla, district de Dorohoi, achetées d'Ilie
Isacovici.
18 a v ril 1638 (7146). Le voYévode Basile Lupu confirme au monastère de Saint
Sabas le droit de propriét6 sur une moitié du village de Dräguseni, sur la Prut, lui faite don par le
moine Saya Movilä et son fils, Gheorghe Movilä.
18 a v ril 1638 (7146), Iass y. Le vaévode Basile Lupu juge le procès
intenté par Enache et ses frères A Petrea, à Focsea et à Marica, pour un étang et un moulin dans le
village de ofräcesti, district de Neamt.
20 a vril <1638 (7146)>. Plusieurs boyards et commerciants de Bärlad
témoignent qu'Iftimie et sa femme, Tudosia, ont acheté des parties dans le village de Dracsini, de
plusieurs vendeurs, pour 90 lei.
20 a v ril 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu enjoint à ses
employés de n'opprimer pas les serfs tziganes du monastère d'Aron Vodä.
20 av ril 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu ordonne à Silion de
Vlidesti de délimiter les parties d'hoirie appartenant A ses coproprietaires du village de Iurghiceni,
mises en gage au vistiernic <Duznitru> Buhus, et de les livrer à celui-ci, parce qu'ils ne lui out pas
acquité l'argent emprunté pour payer une crime comise sur leurs propriétés.
20 a v ril 1638 (7146). Le voYévode Basile Lupu confirme au logothète Pätrasco
Ciogolea le droit de propriété sur certains maison sur Ulita Mare, dans la ville de Iassy, achetés de
Grozava femme du pahamic Stratul Bolea, pour 200 ducats.
20 a I/ r i 1 1638 (7146). Le voiévode Basile Lupu confirme à Sultana, fille
d'ancien vornic Mogaldea, le droit de propriété sur des parties des village de Driguseni, de
ZAvoieni et de Iurcesti, à la suite d'une division des hoiries avec ses parents.
21 avril 1638 (7146), lass y. Le vol'évode Basile Lupu confirme au clucer
Lupu Prijescu le droit de propriété sur certaines parties d'hoirie dans les villages de Frätesti,
district de Suceava, et de Dänceni, district de Roman, et aussi sur une vigne à Cirjesti, achetées de
plusieurs vendeurs.
21 a vril 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme au clucer
Lupu Präjescu, le droit de propriété sur plusieurs emplacements de maisons dans le village de
Bilosesti, achetés de plusieurs vendeurs.
23 a v ril 1638 (7146). Mihalache Panas Dimulas donne une quittance à Isar,
pour 144 lei et 4 potronici.
24 a yril 1638 (7146). Le voYévode Basile Lupu confirme à Nacul, fils du
marchand Iane du bourg de Birlad, le droit de propriété sur un emplacement de moulin sur Girla
de Jos a Putnei acheté de Coste de Vinisesti et des autres.
26 av ril 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu autorise l'ancien
vistiernic Durnitrasco Buhu§ de posséder une partie du village de Iurghiceni, achetée du vornic
<Ioachim> Bandur.
LXX www.dacoromanica.ro
26 a vri 1 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme au
vistiernic Dumitru Buhus le droit 'de propriété sur certaines parties des villages de Crivesti, de
Silistea, de Hotcesti, de Rävicani et de Gäureni, lui faites don par Ionasco, fils de Mägclälina.
27 avril 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu ordonne à Dinga de
CAnteseni d'enqueter et de rétablir les confins violés par les Präjesti.
27 a vril 1638 (7146), lass y. Le vofévode Basile Lupu confirme à l'ancien
plircalab Bechea le droit de propriété sur des hoiries dans le village de Bogdänesti, district de
Roman. achetées de plusieurs vendeurs.
29 a vril 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme au grand
stolnic Toma <Cantacuzino> le droit de propriété sur une partie du village de Tupilati, achetée de
Märica Bräiuei, pour 20 lei.
29 a v ril 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme au grand
stolnic Toma Cantacuzino le droit de propriét6 sur une partie du village de Porcesti, mise en gage
par Bosie Capotä A Ion Ciurea. pour 14 thalers.
<29 avril 15 juin 1638 (7146)>, Boldesti. Pätrasco Ciogolea, hotnog A la Cour de
Suceava, et d'autres hommes voisins témoignent qu'ils ont délimité et marqué par bornes une
partie d'hoirie du village de Boldesti.
M a i 1638 (7146). Le monastère de Pingärati achete deux gués de moulin dans le
village d'Iväncesti de plusieurs vendeurs, pour 120 lei.
1" m a i 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme à Iftimie le
droit de propriété sur une partie du village de Dracsini, à la suite d'un procès avec Tänasie, gendre
de Bältatul.
5 m a i 1638 (7146). Dobre el son frère, Bârlä, vendent à Haritu un terrain dans le
village de Pätästi.
8 m a i 1638 (7146), <I a s s y>. Plusieurs boyards témoignent que le voYévode
Basile Lupu a acheté de stefan Moirnäscul et de son frère, Simeon, le village de Pitcani.
9 m a i 1638 (7146). Le voYévode Basile Lupu autorise Malcoci de Cfilimani de
défandre les confins de son village Cálimani, viol& par les villageois de Troita.
9 m a i 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu ordonne à Focsea de
Glodeni de diviser une moitié du village de Botesti, pour étabilir la part de Nastea et pour la
remettre dans la propriété de Constantin et de ses parents.
10 m a i 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme au witcifIrimie
le droit de propriété sur des parties du village de Dracsini, achetées de divers vendeurs.
11 m a i 1638 (7146). Le voYévode Basile Lupu confirme A Cristea Chiosa Briilean
le droit de propriété sur le village de Rusi. dans la circonscription du bourg de Botosani, lui fait
don par le voYévode Alexandru Ilias pour des services et pour 250 thalers donnés pour les besoins
du pays.
12 m a i 1638 (7146), H llestii an i. Plusieurs boyards et braves gens
témoignent que Varvara, fille de Gheorghe Sirniniceanul, a vendu une partie du village de
Dänceni, district de Roman, au clucer Lupul Präjescul, pour 40 thalers.
12 m a i 1638 (7146). loan, le prieur du monastère de Pantocrator,témoigne qu'il
fait don, au monastère sus dit, du village de Näpadova, sur Dniestre, district de Soroca.
14 m a i 1638 (7146). Le voYévode Basile Lupu confirme au vornic de gloatel,
Gheorghe Motoc, et A son frère, Vasile, le droit de propriété sur les villages de Mändác, de Sura et
de Volovca, herités, et aussi sur des parties du village de Horodistea Mare, achetées de plusieurs
vendeurs.
15 m a i 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme au vistiernic
Gheorghe Rosca le droit de propriété sur des parties du village de Tibänesti, district de Vaslui, à la
suite d'un procès avec Gligorie de Hodoreni, Tigan deTibänesti et Grozav.
17 m a i 1638 (7146), Selicic an i. Le vornic de pound Neaniul avec
d'autres boyards témoignent sur la manière dans laquelle les descendantes du sulger Gheorghe
Jora ont divisé les villages herités de lui.

www.dacoromanica.ro LXXI
<A u tour le 18 m a i 1638 (7146)>, BArla d. StrAtulat de Märgiucani vend
la partie de son oncle, Osou, dans le village de Diniqe§ti, à Apostolachi, pour quatre lei.
<A utour la 18 m a i 1638>. Sion, fils de BM, et autres copropriétaires du
village de Costetiti, vendent leur part du village de Dine§eqti à Apostolache.
<A utour le 18 m a i 1638 (7146)>. Tudora, avec sa nièce, Vasilca, vendent
l'ancien parodic& Constantin une hoirie dans le village de Dine§e§ti.
18 m a i 1638 (7146). Témoignage du bourgmestre Neagoe, des 6chevins et des
habitants du bourg de Birlad, attestant qu'Apostolache, fils du plircalub Constantin. a acheté de
Vasilca, la nièce de Vintilà, une moiti6 du village de DiniFO, sur la rivière de Tutova, pour
quatre boeufs et six thalers.
20 m a i 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu &tide, à la suite d'un
proas, que Loghin de Mircelti doit détlommager l'ancien vornic Dumitru et Vasile Purcel, pour
les dépenses faites I l'accesion d'un proas qu'ils ont intenté pour certaines hoiries du village de
CodAe§ti.
21 m a i <1638 (7146)>. Petre thmoigne que son frère a achet6 un emplacement de
maison dans le village de Litcani, district de Suceava.
25 m a i 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme à Cozma. fils
de Moje, le droit de propri6t6 sur certaines parties du village de Giule§ti, district de Neamt,
acheaes de Saya et de ses fils, pour 100 ducats.
30 m a i 1638 (7146), MiclAu§en i. Plusieurs timoins déclarent que le
clucer Lupu Prijescu a éthangé une sixième partie du village de Dolje§ti, sur le ruisseau d'Albiia,
pour une partie du village de LAlcani, lui donné par les fils de l'ancien vornic Dumitru Goia.
3 juin 1638 (7146). Les vornici de gloutd témoignent que Maftei de 11514eni,
fils de CrAciun, a vendu sa hoirie au vornic de gloatd Neaniul, pour 12 ducats.
3 juin 1638 (7146), lass y. Le voirévode Basile Lupu confirme à Efrim et A
Iona§co le droit de propri6t6 sur une partie du village de Zmeiani, district de Tutova, à la suite
d'un proas avec Erina.
4 juin 1638 (7146). Le voYévode Basile Lupu autorise Stratulat Dobrenchi,
Gheorghe Volcinschi et autres de leurs parents de posséder leurs parties des villages de Biserecani.
de Zaluceni, de Socrujeni et de Culiceni.
6 juin 1638 (7146). Le voY6vode Basile Lupu confirme à PitraFo Horbinescul
le droit de propri6t6 sur une partie du village de SAniuti, achetée par son beau-pére, le postelnic
Mupt, de Dumitru Suili. Ils ont gagné cette partie k la suite d'un proas devant la Cour princiére
avec les fils de IuraFo Dracea.
10 juin 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu autorise l'ancien
clucer Gheorghe Arapul de posséder une partie du village de Petre§ti, achetée de Toader
Beldiman.
10 juin 1638 (7146), lass y. Le voY6vode Basile Lupu confirme à Nastasia,
fille du silitrur Nicolae, femme de Gligode Ropceanul, le droit de propriété sur certaines parties
des villages de Brosciuli, district de CernAuti, de Storojinet et de StAne§ti, en bas de la grande
fora, et de Petriceni, district de Suceava, achetées de plusieurs vendeurs.
11 juin 1638 (7146). GAncul Tiganul vend un terrain achet6 dans le village de
Curlitelti à Vasile Cullman, pour 10 ducats.
14 juin 1638 (7146), lass y. Le vdévode Basile Lupu autorise le prieur et
l'assemblée des moines du monasere de PAngArali de construir des moulins sur le ruisseau de
Putna, dans le village d'Ivinceqti.
14 juin 1638 (7146), lass y. Le vcavode Basile Lupu confirme au
monasare de PAngArali le droit de propriété sur deux gués de moulin dans le village d'Ivince§ti,
sur la rivière de Putna, acheas pour 120 lei de plusieurs vendeurs.
<Autour le> 15 juin <1638 (7146)>, lass y. Hariton, fils de Vasile Mardan,
vend sa part d'hoirie dans le village de BiloFni, sur la rivière de Jijia, district de Iassy, à Iona§co
Dronea de Blindelti, pour un cheval, en prix de 20 ducats, et deux vaches.

LXXII
www.dacoromanica.ro
15 juin 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme au grand
stolnic Toma <Cantacuzino> le droit de propriét6 sur une partie du village de Tupilati, district de
Suceava, achet6e de Cizan, fils de $tefan Blendea, pour 60 lei.
15 juin 1638 (7146). Le voYévode Basile Lupu confirme A Gheorghe Botca, à la
suite d'un procès, le droit de propriété sur le village de Maxine§ti, sur ParAul Negru, district de
Neamt.
15 juin 1638 (7146), lass y. Le voiévode Basile Lupu ordonne k Iritnia
Murgule¡, à Miron de Carapciu et k Gavril de VAscAuti de se deplacer dans le village de Bainti
pour separer les parties du grand jitnicer Grigore et de Nicolai CucAza Petriceico.
17 juin 1638 (7146). L'act d'Ojog pour le village d'Averelti, district de Roman.
17 juin 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme, A la suite
d'un partage, au moine Bogza le droit de propriété sur ses hoiries de Tara de Sus et A sa soeur,
Loghina, sur celles de Tara de Jos.
19 juin 1638 (7146), lass y. Le voiévode Basile Lupu confirme au
monastère de Moldovita, k la suite d'un procès avec le pope Costin et ses parents, le droit de
propriété sur un étang sur le territoire du village d'Ordigni, dans la circonscription du bourg de
Boto§ani. Ensuite lui fait don même du village.
20 juin 1638 (7146). Act de vente de Lupul Thud.
20 juin 1638 (7146), Focqan i. Plusieurs boyards amoignent que le grand
medelnicer <Vasile> Banul a acheté des parties de certains gués de moulin dans les villages de
Drigote§ti et de Bolote§ti, de plusieurs vendeurs.
20 juin 1638 (7146), lass y. Les membres du Conseil princier jugent le
procks entre le postelnic PAtra§co et le hetman Gavril pour le village d'Ipote§ti, district de
Suceava.
20 juin 1638 (7146). Le voiévode Basile Lupu fait connetre aux citadins de
Hui qu'il a fait don du village de Novaci, subordonné A la circonscription de leur bourg,
l'ancien vornic <lona§co> Cehan, et leur ordonne de ne faucher plus sur le territoire de ce village.
20 juin 1638 (7146), lass y. Le voiévode Basile Lupu confirme au clucer
Lupu PrAjescu le droit de propriété sur une partie de village de DAnceni, achetée de Värvara, fille
de l'ancien vomic Ghiorghie Siminiceanul, et de son fils, Cazacul, pour 50 thalers.
20 juin 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu autorise l'ancien
sulger Gheorghe Arapul de posséder une moitié du village de Petre§ti, dans CAmpul lui Drago,
achetée de Toader Mope, pour 120 thalers.
24 juin 1638 (7146). Le voYévode Basile Lupu confirme au pope Grigore de
Rideni le droit de propriét6 sur certaines parties des selifti de Tule0, de Crastaveli et de Botoiu,
achetées de divers vendeurs.
26 juin 1638 (7146), lass y. Les grands boyards témoignent que Vasile
Benea, avec son frère, Hilotie, et avec ses soeurs, ont vendu des parties d'hoirie dans le village de
GAureni.
26 juin 1638 (7146), Iass y. Le vofévode Basile Lupu juge le prods entre
les moines du monastère de Golia et ceux d'Aron Voda pour quatre ftlIci de vigne à Cotnari.
Gagnent les dermiers.
27 juin 1638 (7146), lass y. Le vcifévode Basile Lupu confirme au sulger
Stratulat le droit de propriét6 sur le village d'Ite§ti, nommé aussi Hurdugi, sur la rivière d'Elan,
district de FAlciu, acheté pour 45 ducats hongrois de l'ancien vornic Iona§co Jora et de sa femme,
Simina.
28 juin 1638 (7146), lass y. Porumb tombe d'accord avec plusieurs moines
du monastère de Neamt de partager les revenus du terrain d'un ancien 6tang, pits du village de
Tomce§ti.
28 juin 1638 (7146), lass y. Le voiévode Basile Lupu confirme à Marica,
fille de Sagta, et k stefan le droit de propriété sur les villages d'Olteni, sur le Prut, de Firloe§ti et
de TArgovi§te, sur la rivière de Puma, A la suite d'un procès avec leurs parents.
LXXIII
www.dacoromanica.ro
27 juin 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme au clucer
Lupu Präjescu le droit de propriété sur une partie du village de Gäureni, achetée de Vasile Benea
et de ses frères.
29 juin 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme aux neveaux
du hetman Dinga le droit de propriété sur le village de Farloqti, avec ses sources de mazout, à la
suite d'un procès avec Vasile Väli§te et Toader, patrnt de celui-ci.
2 juillet 1638 (7146). IonaFo, fils du pope Baciul de 13à1qti, de compagne
avec ses copropriétaires, vend A Partenie de Biseiicani un gué de moulin dans le village de Tife0,
pour 40 lei.
2 juillet 1638 (7146), lass y. Le vcifévode Basile Lupu ordonne à l'ancien
sulger Gheorghe Arapul de rétablir les limites entre les villages de Tro4a, propriété du monastère
de Bisericani, et le Càlimani, appartenant à Malcoci, A la suite d'un changement du lit de la rivière
de CracAn.
5 juillet 1638 (7146), lass y. Toader Stefan, Parades Saula et Mihai
Ungurul achétent une partie du village de 1311oFni, sur la rivière de Jijia, de Carp, fils de Miron,
et de sa soeur, Ioana, pour 20 ducats.
5 juillet 1638 (7146), lass y. Lupa, fille d'Andrieqi, vend sa part du
village de Biloqeni à Toader Stefan, A Parades Saula et A Mihai Ungurul, pour 20 ducats.
5 juillet 1638 (7146). Document du voYévode Basile Lupu pour le village de
Cristine§ti, district de Dorohoi.
6 juillet 1638 (7146). Plusieurs boyards témoignent que Mitru et Varvara.
fille d'Andribtq, ont racheté le village de VlAicani, sur la riviere de Crasna, district de Vaslui, de
l'ancien grand paharnic Costandin Cantacuzino, pour 400 thalers.
6 juillet 1638 (7146), Suceav a. Le portar Dumitru confirme qu'il a
reçu du logothète <Ionaqco> Ghianghea la paye pour le village d'Uideqti.
7 juillet 1638 (7146). Le voYévode Basile Lupu ordonne à Sturza et à IonaFo
de &limiter la selive de Vazlubina de Neculai de Ghemni et du vornic Birsan.
8 juillet 1638 (7146), Punge§t i. Tuader, fils de Simion, vend A Ursu
Necoati une hoirie du village de Pungeqti, pour 15 ducats.
8 juillet 1638 (7146). Document du voYévode Basile Lupu concernant un
procès pour le village d'Avere§ti.
9 juillet 1638 (7146), Iass y. Le voT6vode Basile Lupu confirme au grand
logothète Gavril MAtia§ le droit de propriété sur le village de Galicea, district de Hotin.
10 juillet <1638 (7146) 1639 (7147)>, Le monastère de
Saint Eli e. Le priéur Nicolae avec l'assamblée des moines du monastère de Saint Elie
témoignent gulls ont perdu le procès avec DumitraFo Soldan, ses hares et ses beaux frères pour
des vignobles sur Dealul Asinului, à Cotnari.
11 juillet <1638 (7146)>, Jassy. L'ancien vomit: Iachim <Bandur>
s'offre à vendre au vistiernic Dumitru Buhq une partie du village de Iurghiceni; au cas qu'elle ne
serait A son gré, l'argent rep, en soinme de 40 lei, lui sera remboursée, ou lui payers le prix donné
par lui A son achat.
13 juillet 1638 (7146), lass y. Le vdiévode Basile Lupu confirme les
confins de la braniste du monastère de Poienile.
13 juillet 1638 (7146). Le voYévode Basile Lupu confirme les limites du
domaine du monastère de Hangul, etablis pendant le règne du voYévode Miron Barnovschi
Movilä.
13 juillet 1638 (7146). Le voYévode Basile Lupu confirme au vornic de
pound Ursul Vartic le droit de propriété sur un gué de moulin sur le ruisseau de Putna, en bas du
village de Clipiceqti, A la suite d'un procès avec Marco.

LXXIV
www.dacoromanica.ro
13 juillet
1638 (7146). Le voYévode Basile Lupu ordone à l'uricar
BorAlianul de se &placer dans le village de Horbinesti, district de Hotin, pour &limiter la
propriété du speltar Grigore Ureche de celle de Hilimon, fils de Gheorghi.
14 juillet <1638 (7146)>. lass y. Témoignage des boyards par lequel ils
montrent que le vomic de gloaul Iachim Bandur a vendu au vistiernic Dumitru Buhus une partie
du village de Iurghiceni, achet6e de l'iger Petrea Baltag.
14 juillet 1638 (7146). Le voYévode Basile Lupu confirme aux fils de Badiul
le droit de propfiété sur un gué de pont, au village de Rädäuti, sur le Prut, et interdit aux piircdlabi
de Hotin et de Dorohoi d'encaisser la taxe pour le passage par ce gué.
15 juillet <1638 (7146)>, Lesest i. L'ancien arina,y Stefan Moimäscul et
le staroste de Putna, Dabija, décident, A la suite d'un procès, que la moitié d'une vigne du village
de Tigänesti soit possédé par le prétre Stefan et l'autre de rester la propriété de Stanca, fille de
Marta.
15 juillet 1638 (7146). Plusieurs boyards témoignent que le vornic de poartd
Neaniul a acheté quelques parties du village de Häläseni, district de Neamt, d'Echim, Vasilii et
Grozava, pour 40 thalers.
16 juillet 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme, A la
suite d'un procès avec pope Constantin de Botosani, la poss6ssion du monastère de Moldovita sur
le village d'Onteni, avec un étang.
16 juillet 1638 (7146). Ursu Nechitele de Hirtop et Ionasco Rosca de
Negresti établiessent les confins d'une sixième partie du village de Dobreni, sur Almas, district de
Neamt.
17 juillet 1638 (7146). Le document de donation faite à une monastère pour
un moulin, dans le village de Bolotesti, par le grand medelnicer <Vasile> Banul.
17 juillet 1638 (7146), Iass y. Le vcii6vode Basile Lupu autorise David de
tenir sa part du village de Zaluceni.
18 juillet 1638 (7146). Härja Färdsoaia et Farcas Ioanas laissent à leur nièce,
Anita, toute leur fortune.
18 juillet 1638 (7146). Le bourgmestre Toma et les 12 échevins du bourg de
Baia témoignent que Misäili de Letcani a vendu au plircillab Päträu un emplacement de maison,
pour 25 lei.
18 juillet 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme
Nicolae de Ghereni le droit de propriété sur une partie du village de Slävniceni, district de
Dorohoi, reçue en échange de Stefan, fils de Pepelea, pour une partie du village de Thlhäresti,
district de EFArlAu.
18 juillet 1638 (7146), lass y. Le voY6vode Basile Lupu ordonne è Toader
Apope de Stänislävesti et A Ionasco Trufasul d'Uscati de faire une enquéte concernant la
réclamation de Stefan Boul relative aux ruches plaas par Mexandru de StrAmba sur son terrain.
19 juillet 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu décide dans un
procès concernant des copropriétaires du village de Pähnesti.
<A vant le 20 juillet 1638 (7146)>. Bilusca, la nièce du portar Iurasco,
vend une partie du village de Hui A son frere,Simion, et à sa tante Candachia, pour 77 ducats.
20 juillet 1638 (7146). Le voYévode Basile Lupu confirme au sulger Stratulat
le droit de propriété sur le domaine de Hurdugi, sur la rivière d'Elan, district de Fälciu.
20 juillet 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme
Candachia Dumiträscoaia le droit de propriété sur des hoiries dans le village de Hui, sur Somuzul
Mare, achetées de Bilusca Dumitreasä Puturoaia, pour 67 ducats, et dans le village de Plesesti
rachetes du pope Toader de Giurgesti et de son frère, ancien plircillabDumitrasco.
20 juillet 1638 (7146). Le voYévode Basile Lupu confirme au pope Andronie
le droit de propriété sur plusieurs hoiries dans le village de Pärtänosi, district de Vaslui, reçues en
don de copropriétaires de ce village.

www.dacoromanica.ro LXXV
22 jui Ile t 1638 (7146), A giu d. Iftode de PAunesti, avec son titre,
Nicoarg, vendent au pdrcdlab Dabija une vigne dans le village de PAunesti, pour 50 ducats.
23 juillet 1638 (7146). Le voi6vode Basile Lupu confirme A juplinectsa
Merla Stäncoae de Liteni le droit de propriét6 sur une partie du village d'Opriseni, district de
Suceava, achetée de Candachie, fille de Boldur d'Oprisesti.
24 ju i Ile t 1638 (7146), Ho ti n. Le pope Samson de Hotin et les siens
vendent une partie d'hoirie du village de VoicAuti, district de Dorohoi, à Vasile Vartic, pour 20
ducats.
25 juillet 1638 (7146), F o c s a n i. Marica, fille de Costea de Tifesti, et
des autres copropriétaires, ses parents, vendent au prieur Partenie de Bisericani un gué de moulin
dans le ruisseau de Putna, pour 45 lei.
27 juille t 1638 (7146), Ias s y. Le voYévode Basile Lupu juge le procès
entre le monastère d'Aron VocIA et Vasile, fils de MierAuti, gendre du pitar Gorgan, pour un tiers
du village d'Unchitesti, district de Soroca. Le dernier perde le procas.
28 juille t 1638 (7146). Le voY6vode Basile Lupu confirme à l'uricar Ionasco
MAnja le droit de propriét6 sur des parties du village de Nedeiani, achetées de Lupul, Ion et
Gheorghi, pour deux boeufs pour conunerce et une vache.
31 jui lle t 1638 (7146), Ias s y. Le voiévode Basile Lupu autorise la
monastère d'Aron VodA de prélever la dime d'un tiers du village d'Unchetesti.
4 août 1638 (7146), Ias s y. Le voYévode Basile Lupu confirme au diac
lonasco et A sa femme, MArica, le droit de propriété sur une partie du village de SApoteni. A la suite
d'un procès avec le diacre Andreica et avec ses parents.
5 a o û t 1638 (7146), Ias s y. Le vcavode Basile Lupu confirme au hetman et
parcalab de Suceava Gavril le droit de propriété sur des serfs tziganes, achetés de Dumitrasco,
neveu du hetman Nicoritä, et de Maxitnian Banul.
5 août 1638 (7146), lass y. Le voilvode Basile Lupu décide que l'argent
emprunté par l'ancien voYévode Moise MovilA, de l'usurier turque Hasan Celebi, doit entre payé
en parties égales par les boyars qu'ont giré l'emprunt.
6 a o û t 1638 (7146). Document du voiévode Basile Lupu concernant le village
de Vorona.
9 août 1638 (7146), Ias s y. Ionasco, le neveau de la princesse Marica, vend
au clucer Lupu Präjescu un emplacement pour deux maisons et demie dans le village de Säoani,
sur le Siret. Nacul, le fils de Gavril, lui vend aussi un autre emplacement pour une moitie de
maison. Le prix total esl de cent ducats.
13 a o û t 1638 (7146). Le postelnic Ghiorghitä stefan et des autres témoignent
que ScAntee de CilAlesti a vendu au vornic de gloatel Neaniul des parties du village de Hiliseni,
pour 58 ducats.
13 a o û t 1638 (7146), Ias s y. Le voYévode Basile Lupu confirme à BAdelitA
et à ses fils, A la suite d'un procas avec NicoarS, Válaga et Platon, le droit de propriét6 sur une
partie du village de Romänesti, vendue par ceux-ci pour payer une meurtre comise sur leur
propriété.
14 a o fit 1638 (7146), lass y. Le vol'évode Basile Lupu confirme au grand
stolnic Toma <Cantacuzino> le droit de propriété sur des parties du village de Drislive, district de
Dorohoi, heritées de l'ancien clucer Miron, son beau-père.
14 août 1638 (7146), Ia ss y. Le voYévode Basile Lupu autorise Toma
d'Uricani de posséder un terrain reservé pour le fonchage dans ce village, jusqu'à la décision dans
le procès avec Obrejie.
20 août 1638 (7146), Ias s y. Le prieur Ghidion et l'assemblée des moines
du monastère de Dragornima laissent au grand vornic Dumitrasco oldan quatre serfs du
monastère, qui sont enfuis et établis dans les villages de Dolniceni et de Budesti, la propriété de
$oldan.
LXXVI www.dacoromanica.ro
20 août 1638 (7146), lass y. Le voiévode Basile Lupu confirme à Vasile
Vartic le droit de proprieté sur les villages de Cirstesti et de Grumizeni, district de Hotin, et de
MIletinti, district de Cerniuti, A la suite d'un partage de hoiries avec son frère, Lupu Vartic, et sa
soeur, Annisia. Ces villages etaient herites de son père, Gavril Vartic.
22 a o û t 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme à Cristea de
Girlesti le droit de propriété sur une partie du village de Buljesti, district de Tecuci, achetée de
Maria, la nièce de Spirteanu, pour une vache et dewc ducats, sur une autre partie de ce village,
achetee par son beau-père, Rifei, pour 40 thalers, et, aussi, sur une partie du village de Scrofeni,
achetee pour 90 ducats.
22 a o û t 1638 (7146). Le vcavode Basile Lupu confirme A Vasile Vartic, fils de
Gavril Vartic, le droit de propriéte sur le village de Maletinti, district de Cerniuti, A la suite d'un
procès avec les moines du monastère de Galata.
22 a o û t 1638 (7146), lass y. Le vcifévode Basile Lupu ordonne aux
pdralabi de Filciu et aux employes du bourg de Hui de n'encasser par les amendes dans les
villages appartenant à l'Evich6 de Hui.
28 août 1638 (7146), lass y. Le voYévode Basile Lupu ordonne à Gheorghe
Bol d'arracher la borne plantee entre les terrains du monastère de Pingirati et l'endroit denommé
Straja, celui-ci étant fait don au monastère mentionne.
30 a o û t 1638 (7146). Maftei, fils de Pietra, vend une moitié d'un moulin au
prieur Partenie de l'ermitage de Babele, pour huit lei.
31 a o fi t 1638 (7146). Gheorghe Septilici, avec des échevins et des citadins du
bourg de Birlad, temoignent que le pope Nicoari de Briirni a vendu sa part du village de Vileni
k Scirlet et A Toderachi de Zorleni, pour 30 ducats.
<1 sep temb re 1638 31 a o t 1639> (7147). Vasile Driguti vend une
partie du village de Cucuteni, district de CirligItura, au vistiemic <Dumitru> Buhus.
<1" septembre 1638 31 août 1639> (7147). Constantin et ses titres
vendent leur part du village de Vererni.
<1" sep temb re 1638 31 a o tl t 1639> (7147). L'évéque de Roman,
Dosoftei, témoigne que le prieur de l'ermitage de Babele, Partenie, de Bisericani, a planté une
vigne en Migura Odobestilor, sur un terrain appartenant A l'etat, déboise ivec ses moines.
<1" sep temb re 1638 31 a oft t 1639> (7147). Mention d'un acte
concernant les confins du village de Cernati, dress6 par le vomic de poartd Neaniul.
<1" septembre 1638 31 aoit 1639> (7147). Le vo'févode Basile Lupu
fait don au Marcu Erali, fils de clucer Dumitrascu Erale le village de moicani, sur la rivière de
Prut, district de Filciu.
<1" septembre 1638 31 a o û t 1639> (7147). Le vcavode Basile Lupu
confirme au <clucer> Apostol Cehan un partie du village de Prigorceni, achetée de Hamgiul, fils
de Trofana.
<1" septembre 1638 31 a ofi t 1639> (7147), lass y. Le voYévode
Basile Lupu autorise le parccIlab de Hotin, Constantin Stirce, de posséder le village de
Micläuseni.
<1" septembre 1638 31 a o t 1639> (7147). Le vo'févode Basile Lupu
confirme A Iurasco <Drace> et A son frère, Nalivaico, le droit de propriété sur une partie du village
de Toutre, à la suite d'un procès avec Onciul Iurascovici de Seandriceni.
<1" sep temb re 1638 31 a o t 1639> (7147), lass y. Le voYévode
Basile Lupu confirme au monastère de Pionul, pits de Ceahliu, appelé auparavant l'Ermitage de
Selevastru, le droit de propriet6 sur tous terrains deboisés, lui faits don par les voYévodes Stefan
Toma, Miron Barnovschi et Moise Movili.
LXX VII
www.dacoromanica.ro
<1" sep tembre 1638 31 août 1639> (7147). Le voYévode Basile Lupu
confirme au logothète Gherciu, à la suite de la fixation des confins, le droit de propriété sur les
domaines de Tudura, d'Opri§e§ti et de Cucue§ti.
<1" sep tembre 1638 31 a o t 1639> (7147), Iass y. Le voiévode
Basile Lupu confirme A Dumitra§co Fulger et A sa femme, MArica, le droit de propriété sur
plusieurs parties d'hoirie dans les villages de ProdAne§ti, sur le RAut, et de VoroncAuti, sur le
Dniestre, à Malul Ro, achetées de divers vendeurs.
<1" septembre 1638 31 aoGt 1639> (7147). Acte du voYévode Basile
Lupu, pour le domaine de SArbi, district de FAlciu.
<1" septembre 1638 31 a o t 1639> (7147). Le voYévode Basile Lupu
confirme un acte concernant les confins du domaine d'OntA§ti. entre les villages de Scintee§ti et
de Stre§ine§ti.
1" sep tembre 1638 (7147), <B oto§an i>. Le bourgmestre, les échevins
et autres citadins de Boto§ani témoignent que MArica a fait don à son neveu, Paväl, fils de Ion
Albotä, de ses parties d'hoirie dans les villages de CAtAmAre§ti, de Hri§cani et de Mere§ti.
1" sep tembre 1638 (7147), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme A
Moisei, fils de l'ancien ceufnic Feb:Oman, le droit de propriété sur des parties d'hoirie dans le
village de Vovine§ti, district d'Orhei, achetées d'Erena Sintoae et de Ieremia, fils de Titul, pour 80
thalers.
2 sep tembre 1638 (7147), lass y. Le vofévode Basile Lupu confirme
Tofan, fils de Simeon, et à ses frères le droit de propriété sur des parties dans les villages de
Balasine§ti et d'Itrine§ti, district de Neamt, A la suite d'un procès avec Istratie, fils de Buziu, et
avec ses frères.
3 septembre 1638 (7147), lass y. Le voYévode Basile Lupu juge le procès
entre les fils de l'ancien sulger Iura§cu Drace et entre Dumitru Ponici et ses parents pour les
villages de VIAde§ti et de Culiceni. Gagnent les derniers.
7 septembre 1638 (7147). Mention d'un document du voMvode Basile
Lupu, pour le village d'Ote§ti, district de Tecuci.
8 septembre 1638 (7147), lass y. Le voYévode Basile Lupu juge le procès
entre Ion, gendre de Pop§oae, et entre Toader d'Ili§e§ti, pour une parcelle de terrain, rnise en gage
par celui-ci et non vendue, comme prétendait le premier.
9 septembre 1638 (7147), lass y. Le voYévode Basile Lupu juge le procès
entre les moines du monastère de Vizantea et Gheorghe de Bizighe§ti, pour un termin dans le
village de Popo§e§ti, acheté et fait don au monastère par le voYévode <Miron> Barnovschi.
Gagnent les moines.
11 septembre 1638 (7147), lass y. Le voYévode Basile Lupu ordonne
DubAu d'AntAle§ti de fixer le jour dans lequel Deleu de SpAtire§ti et le pope Ghidion devraient se
présenter devant la Cour prioncière pour soutenir leur procès avec Irimia.
13 sep t emb re <1638 1639; 1641 1643>, Ias s y. Iacob Motoc donne au
vistiernic <Dumitru> Buhu§ une partie du village de Bolde§ti, district de Suceava, en échange de
la partie du dernier, du village de Movileni, district de Roman.
23 sep tembre 1638 (7147). Le voYévode Basile Lupu autorise Vasile Corlat
et son frère, Picurar, de posséder certaines vignobles, heritées de leur grand-1)6re, Corlat le vieux,
dans le village de TArnA§ani.
24 sep tembre 1638 (7147), o ldine§t i. Toader oldan fait don aux
fils de Vasile Dubäu de sa part du village de Vartici, district de CArligAtura.
26 septembre 1638 (7147). Sintilia, fille de Ionitä de Scorte§ti, vende une
moitié d'arpent A Deonisie, pour huit potronici.
4 octobre 1638 (7147), <Le monastère de Moldovita>.
L'évéque Agafton avec le prieur Gavrilie et l'assemblée des moines du monastère de Moldovita
témoignent que les montagnes Lala, Ineul, Tomnatecul, Putredul et Piciorul Uncului appartient
la ville de Bistrita, de Transylvanie.

LXX VIII
www.dacoromanica.ro
5 octobre 1638 (7147),Le monastère de Putna.Leprieuret
l'assemblée des moines du monastère de Putna témoignent que les montagnes de Lala, lneul,
Tomnatecul, Putredul et Piciorul Uncului appartient à la ville de Bistrita, de Transylvanie.
8 octobre 1638 (7147),Le monastère de Homor.Leprieuret
l'assemblée des moines du monastère de Homor témoignent que les montagnes Laja, Ineul,
Tomnatecul, Putredul et Piciorul Oncului appartient à la ville de Bistrita, de Transylvanie.
9 octobre 1638 (7147), Câmpulun g. Les vomici de Câmpulung, avec
les anciens des villages de Câmpulung. Vama et tilbicani, témoignent que les montagnes Lala,
Ineul, Tomnatecul, Putredul et Piciorul Oncului appartient à la ville de Bistrita, de Transylvanie.
11 octobre 1638 (7147), lass y. Le voYévode Basile Lupu juge le procès
entre les habitants du village de Carapu§ceni, district de Hotin, et entre ceux du village de
Dângeni, district de Iassy, qui retenaient la récolte des premiers pour les impôts dus par leur
village.
15 octobre 1638 (7147), lass y. Le voiévode Basile Lupu confirme A
Andrei Donici, fils du vornic Donici, le droit de propriété sur le village d'Ivanci, près d'Orhei, fait
don A son père par le voYévode Ieremia MovilA.
16 octobre 1638 (7147), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme
l'ancien grand vistiernic Dumitru Buhu§ le droit de propriété sur une partie du village de
Iurghiceni, district de HârlAu, achetée du vornic de glottal Iachim Bandur, pour 60 lei.
17 octobre 1638 (7147), lass y. Le voIévode Basile Lupu confirme A Ivan
de Mädirjaci le droit de propriété sur un terrain dans le village de l'utcani, acheté de MirAutA, fils
de Fát.
18 octobre 1638 (7147). Nastasie et son frère, Gavril, vendent une hoirie dans
le village d'Uricani au viltaf Radul, pour 100 ducats.
18 octobre 1638 (7147), lass y. Le voiévode Basile Lupu ordonne à ses
employés de mettre A la disposition des hommes du prince de la Transylvanie des chevaux de
relais et de leur assumrer le hébergement.
<A vant le 20 octobre 1638 (7147)>. Rusul, fils de Neniul de Scorte§ti,
fait don d'un vigue à l'Ermitage de Partenie.
20 octobre 1638 (7147), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme A
l'Ermitage de Partenie le droit de propriété sur une vigue dans le village de Scorte§ti, lui faite don
par Trifan et Rusul, les fils de Neniul.
20 octobre 1638 (7147), lass y. Le voYévode Basile Lupu ordonne k Ivul de
GhermAne§ti et A Ion de fixer les limites entre le village de Bärbo§i, possession de Vlad, et entre
Podoleni, propriété du spatar <Grigore> Ureche.
20 octobre 1638 (7147), lass y. Le voiévode Basile Lupu autorise le prieur
du monastère de Saint Sabas de posséder un quart du village de Conce§ti, en échange d'un quart
du vilage de Larione§ti.
27 octobre 1638 (7147), lass y. Le voiévode Basile Lupu ordonne
Ghiorghie Maia§ et à Toader Grecul de Flure§ti de fixer les limites de la partie de Toma, dans le
village d'Uricani.
<28 octobre 1637 (7146), Bude§t i>. SAlevAstru de Porce§ti vend au grand
stolnic Toma <Cantacuzino> une partie du village de Porce§ti, pour 25 lei.
28 octobre 1638 (7147), lass y. Le voYévode Basile Lupu ordonne au grand
vomic de Tara de Sus Toader Petriceaico de diviser le village de Larione§ti, district de Soroca, et
les serfs de IA entre le monastère de Saint-Sabas et entro le grand comis Lupu Präjescul.
28 octobre 1638 (7147). Le voIévode Basile Lupu ordonne k PAtra§co de
HlApe§ti de fixer les limites des ten-ains achetés et des parties héritées de sa belle-mère, d'Iva§co
Cârjeu, dans les villages de MAIAe§ti et d'ObAr§ia.
<1" novembre 24 décembre 1638 (7147)>. Tudosiia, fille de
Costina, vend une partie du village d'Epureni au grand jitnicer Grama et A sa femme, Anghelina.

www.dacoromanica.ro LXXIX
1" novembre 1638 (7147), lass y. Plusieurs boyards témoignent que le
grand comis Lupu Präjescu a achet6 un terrain dans le village de Ghindurni de neveux de Ion
Cucui, pour 50 ducats.
1" novembre 1638 (7147), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme h
Nastasia le droit de propriété sur une hoirie dans le village d'Uricani, dont les limites ont 6té
fixées par des braves hommes.
<A près le 1" no v emb r e 1638 (7147)>. Le capitaine Ignat Herie vend
un emplacement pour rucher dans le village de Grumädzeni au sulger Stratulat, pour dix thalers.
2 no v embre 1638 (7147). Acte concernant un procès du monastère de Bistrita
contre un certain troisième pahurnic Gheorghie.
3 novembre 1638 (7147), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme
Enache et A ses frères le droit de propriété sur une hoirie dans le village de Schodol, district de
Bacäu, achetée de Nedelea, pour un tonneau de miel, estimé A 15 ducats.
4 no vembre 1638 (7147), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme k
Vasile CogAlniceanu, fils de Ion Cogälniceanu, le droit de propriété sur un emplacement de
rucher, situé dans Valea Mänästirii, acheté de Paulina, pour 10 thalers.
5 novembre 1638 (7147), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme au
grand comis Lupu Prajescu le droit de propriété sur une hoirie, achetée dans le village de
Ghindurni, district de Covurlui, de Petrea Cucui et de ses parents, pour 15 ducats.
13 novembre 1638 (7147), lass y. Le vofévode Basile Lupu confirme au
vornic de glottal Vasile Roca le droit de propriété sur une partie du village de Brätuleni, district
de Iassy, achetée de Marura, fille de Todosia Doda, et de sa fille, pour 30 thalers.
14 novembre 1638 (7147), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme
Luca Fuqtele le droit de propriété sur une partie du village d'Averwi, district de Roman, achetée
de la fille de Vasile Popa d'Avere0, pour 46 ducats et danie.
18 nov e mb re 1638. L'évéque Agafton, avec le prieur et l'assembl6e des
moines du monastère de Moldovita, témoignent que les montagnes Lala, Ineul, Tomnatecul,
Putredul et Piciorul Oncului appartient h la ville de Bistrita, de Transylvanie.
21 no v embre 1638. Le prieur et l' assemblée des moines du monastère de
Puma témoignent que les montagnes Lala, Ineul, Tomnatecul, Putredul et Piciorul Oncului
appartient à la ville de Bistrita, de Transylvanie.
22 novembre 1638. L'évéque Venedict avec prieur Avacum et l' assemblée
de moines du monastère de Sucevila thmoignent que les montagnes Lala, Ineul, Tomnatecul,
Putredul et Piciorul Oncului appartient à la ville de Bistrita, de Transylvanie.
23 novembre 1638 (7147), Br itulen i. Plusieurs habitants font
connaftre, qu'A la suite de leurs recherches, Vasile Hirliu est le serfs des boyards Gheorghe
Roca, visdemic, et Vasile Roca, vornic. Sa maison est construite sur leur terrain.
24 novembre <16>38 (<71>47). Le vol'évode Basile Lupu ordonne
Gavrilcea de 0<rb>ic d'entreprendre une enquéte par rapport h une vache prise injustement par les
agents du fisc, pour les impôts dus par les habitants du village de Bärjoveni.
24 novembre 1638 (7147), lass y. Le voT6vode Basile Lupu confirme au
monastère de Solca le droir de propriété sur le village de Firäoani, district de Bacäu, luí fait don
par le vravode stefan Toma.
24 novembre 1638 (7147), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme au
comis Duca le droit de propriét6 sur des terrains dans Poiana Dragului, en haut de Medeleni,
achetés de Foca, fils d'Aftene, pour 30 ducats.
25 no v embre 1638 (7147). Le voiévode Basile Lupu autorise le clucer stefan
Boul de posséder une moitii du village de Medeleni et des parties des villages d'Oteqti el de
Poienile Dragului, que lui seront delirnitées.
29 no v embre 1638 (7147), lass y. Le vofévode Basile Lupu confirme au
grand conds Lupu Präjescul le droit de propriété sur trois emplacement de maison dans le village
de Säoani, achetés d'Ionaro, le neveu de la princesse Marica, el de Nacul, pour 100 ducats.
LXXX
www.dacoromanica.ro
30 novembre 1638 (7147). Ana, la fern= d'Iona§co Bulboca, vende un
quart du village de Volocontälti.
1" décembre <1638 1643>, lass y. Le grand jitnicer Grama change une
moitié du village de Ro§iaci avec Apostol Ceban, qui lui donne trois parties du village d'Ori§eni.
1" décembre 1638 (7147), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme au
seconde logothète Racoviti Ceban le droit de propriété sur le bvillage de Balosine§ti, sur le rivière
de Vilia, district de Hotin, herité de sa tante, Cristina, fenune de l'ancien parcdlab Gheorghe, et
racheté à la suite du consentement de ses parents, de l'ancien parallab de Hotin, Tudori, pour 160
ducats.
2 décembre 1638 (7147), lass y. L'ancien clucer Stefan Boul vend au
vi.stiernic Dumitru Buhu§ des maisons dans la ville de Iassy, près de &serial Alba, pour 40
ducats. Ces maisons ont été la propriété du monastère de Solca, lequel les avait reçus en don du
voYévode Stefan Toma.
3 dé cemb re 1638 (7147), Iass y. Dänili, fils d'Iona§co Mindrul, vend sa
part d'hoiriè du village de Bilo§eni, sur Jijia, district de Iassy, à Toader Stefan et à Mihai
Ungurul, pour 60 ducats.
5 décemb re 1638 (7147), lass y. Marica, fille d'Ana, et Anita, fille
d'Hinca, les nièces de Mitia§, vendent ou grand logothète Gavril Mitia§ leurs parties du village de
Chiseleu, pour 50 thalers.
6 décembre 1638 (7147), lass Y. Tudosia, la femme du sulger Iona§co
Peicu, vend deux faki de vigne à Cotnari au vistiernic Iordache <Cantacuzino>, pour 60 ducats.
8 décembre 1638 (7147), lass y. Le voYévode Basile Lupu ordonne
Gligorcea de Ghigoe§ti de fixer A Adrian d'Obir§ia et à Turcul un terme pour leur procèsdevant la
Cour princière.
9 décembre 1638 (7147), lass y. Le voIévode Basile Lupu autorise le
monastère d'Aron Vodi de prendre en posséssion un tiers du village d'Unchite§ti, lui fait don par
Oproaia, la femme d'un boyard.
20 décembre 1638 (7147). Done vend h son oncle, Miron Ranitea, et A son
beau-frére, le capitaine Constantin Uti, une partie du village de Foc§ani.
20 décembre 1638 (7147), lass y. Le voYévode Basile Lupu juge le procès
entre Isac Dediul et le serf de celui-ci, Gligorie, en le condamnant d'être ramené dans son village,
Starosilti.
24 décemb re 1638 (7147), lass y. Les neveux de Birlad vendent une partie
du village de Petrile§ti, sur la rivière de Lohan, au jitnicer Caraca§, pour 15 ducats.
26 décembre <1638 1643>, lass y. Tofan, fils de Frätian, vend au grand
vornic de Tara de Sus, <Toader> Petriceaico, des hoiries dans les villages de Dumeni, sur la
rivière de Jijia. et de Plopeni, pour 100 lei.
27 décembre 1638 (7147), lass y. Le voYévode Basile Lupu ordonne aux
parcalabi de Baciu d'enquêter si une maison du pope Simion de Birie§ti est construite sur le
terrain de Stefan de ce village et, en cas affirmatif, de l'obliger A changer sa place.
27 décembre 1638 (7147), lass y. Le voYévode Basile Lupu confirme au
ceamic Iane le droit de propriété sur une partie du village de Drigu§eni, district de Vaslui, achetée
de Pelaghia et de ses parents, pour 60 lei.
28 décembre 1638 (7147), Suceav a. Le bourgmestre Onea avec ses 12
échevins et d'autres témoignent que le terrain de piturage, nommé Cildarea, entre le territoire du
bourg de Suceava et celui du village d'Areni, appartient au monastère Sfintul Ilie, du village de
Schei.
28 décembre 1638 (7147), lass y. Le voYévode Basile Lupu ordonne au
vornic de Boto§ani, Todera§co, d'enterprendre une enquate sur la plainte de Toma d'Antile§ti
contre Deleu de Spitäre§ti, relative A une hoirie que celui-ci pritendait de lui &re vendue et non rnise en
gage.

LXXXI
www.dacoromanica.ro
DOCUMENTS FAUX

I. 30 janv ier 1638 (7146), Ias s y. Le voYévode Basile Lupu ordonne aux
parcillubi de Neaml de fake d'investigation concernant la plainte de l'ancien vornic Jora contre
Pavel, qui a retenu le revenu da par certaines hoiries, achetées par luí dans le village de Bahna.
H. 8 mars 1638 (7146), lass y. Le vcavode Basile Lupu confirme a loan, fils de
Sarghii Craiul, le droit de propriété sur un terrain princier, append Criesti, pour 70 ducats tartares
et d'autres biens, données pour les besoins du pays.
DI 2 av ri 1 1638 (7146), Ias s y. Le vofévode Basile Lupu confirme au grand
paharnic Gheorghe le droit de propriad sur des parties des villages de Rediu et de Stänesti,
achetées du vornic de gloatd Iachim Bandur, pour 100 ducats, argent comptant.
12 juille t 1638 (7146), lass y. Le voiévode Basile Lupu confirme au
pdredlab Dabijea, a la suite d'un procès avec le pope Toader de Schei, le droit de propriété sur un
gild de moulin et sur six terrains dans le village d'OlAri.
<1" s ep tembre 1638 31 a o a t 1639> (7147), lass y. Le voYdvode
Basile Lupu autorise le parcalab de Hotin, Constantin Starcea, de tenir le village de Micliti§eni.
Ses droits de propridtaire ont été usurp& par les habitants de Dorohoi et des villages voisins.
8 septembre 1638 (7147), Ia ss y. Le voYévode Basile Lupu autorise le
capitaine Costea de prdlever la dime d'hoirie achetde en village de Piscani.

ADDENDA

A (document authentique). 20 aoat 1638 (7146) Ora, fils de Bolea, vend au Apostol
Ceban sa part dans les villages de Ratézi, Poene0, PietreFi et Prigorceni.
B (document faux). 15 juin 1638 (7146), Ja ss y Le vofévode Basile Lupu ordonne a ...
de faire d'investigation concernant les villages de Cretelti et Ruseni.

LXXXII
www.dacoromanica.ro
DOCUMENTE

1 1637 (7145) ianuarie 5

7145 <1637> ghenar(ie) 5.


Zapis de danie prin cari Tudora Silioea afierisloi nepotului iei, Toader, ficior
Raicului, a patra parti din bAtrin(u1) lui VasAle, tatal ei, din moOia

Arh. St. la§i, Divanul domnesc, Tr. 1369, op. 1556, dosar 83, f. 217 r., nr. 2. Rez. in copia unei
de judecati a Judeatoriei Tutovei, din 1833 iunie 15.

2 <Cca. 1637 (7145) ianuarie 9>

t Adeci eu, Cozma, feciorul Pelaghiei i nepotul lui Berdila, stränepotul lui
Andreicu, i cu värul meu, cu Ecul Simeon, fecio<rull> lui Ion Berdila, Insune
mdrturisim cu cestu zapis al nostru cum am vindut parte a mo§ul nostru, a lui Berdila,
den satu den Concestii, pitarulplui Chiriiac, ce s-au ales partea a optu parte dentr-o
batrin 0 am loat plata deplin a 8 zlot de arzint.
tocmala a nostru au fostu denainte lui Agapie, i Fetul i Tidosie, zet Fotu12.
dereptu credinta n-om pus 0 degetel(e).

<Pe verso, insemnare din secolul al XVIII-lea>: Andriicuti.


<An insemnare din aceea. vreme>: Conte0ii.

Arh. St. Bucure0, Fond Bibl. Acad. Rom., Doc. istorice, CLX/I 27. Orig., hArtie (21 x 15,8 cm.),
patru amprente digitale.
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" lau. Rez. in Pachet Costichescu, sub datA. Transcrierea acestuia, dupA
orig. rom. hArtie, de la anticarul E. Saraga, Ia§i, nu a putut fi gisiti.

Datat dupA doc. din 1637 (7145) ianuarie 9, and se face o alti vAnzare din Concepi (v. nr. urmitor).

I °Mk.
2 Ap in original.

www.dacoromanica.ro
3 1637 (7145) ianuarie 9, 'all

t Adec(5) ieu, Dragus, u ieu, Spiridon, nepotul lui Dragus, marturisim cu


ae<s>ita scrisoare a nostru cum am vundut mosia nostru den sat den Concesti; su am
vundut pitarupllui Chiriiac, pomuntul cité zete potronici, u sapaturele se le platesci
iare cum va hi sapatura.
Su am loat trei galbeni(i), ban(i) de fall, iare primavara vom merze u vom socoti
ce ne sa va veni, si alezem u si ne fad plata deplin u vom face altu zapis.
Su tocmala ni-au fostu denainte lu Leondie fustasul, u Vasilie fustas su Pavel
Cornescul.
Su ieu, Vasilie diiacul, am scris.
Iiiw, SIs AilT(0) x3pMe r(e)Hap

<Pe verso, Insemnare din secolul al XVHI-lea>: Andreicut2 <si, de alti mini din
aceeasi vreme>: Contestii.

Arh. Si. Bucuresti, Fond Bibl. Acad. Rom., Doc. istorice, CLX/I17. Orig., hirtie (30,4 x 19,5 cm.).
filigran, doui amprente digitate in cerneala neagril diluati tau care e scris actul.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXIV/3 (foto).

EDITII: Crestereu colegiundor, ianuariemartie 1908, p. 65 (rez.); Ghibinescu, Surete, V, p. 295, nr.
CC1V (text partial modernint, dupi Ms. Surete, VII, f. 259).

2 Sau Andreicut".

4 1637 (7145) ianuarie 10

...Ispisoc din 7145 <1637> ghen(a)r 10, de la domnul Vasâlie v(oie)vod intirind
tot acelui Feltinu din tirgu din Cotnari pe acel loc de hälesteu si de moari ce si numesti
Ritul lui Peter In hotarul tirgului Cotnariului, langA Bahluiu, si cu loc de Mali pin
pregiurul ieziturii si a helesteului, care acel loc de helesteu mai inainte au fost drept
domnesc la...I cu ascultare caul ocolul tirgului Cotnariul.

Arh. St. Iasi, Condica K, nr. 326, f. 106/ p. 142 (211). Rez. in copia din 1827 noiembrie 28 a unei
anaforale din 1806 ianuarie 21.

Codrescu, Uricuriul, VI, p. 203, nr. 14/7 (ment., cu greseli, dupi aceeasi angora); lorga,
Cdlugdrii de la &bailie si Gheorghe, pisarul lesesc, p. 430 (men'. cu specificarea cä actul este
contrasemnat" de Gavril Midas mare logofit).

Un cuvint nectar.

2
www.dacoromanica.ro
5 <Cca. 1637 (7145) ianuarie 12>

FArA velet.
Zapisul lui PavAl Maria precum au vandut ocina lui din Dobrulesti.

Arh. St. Bucuresti. Ms. nr. 1535. f. 16 v. (nr. 7). Meni. Intr-un opis de doc. din 1843 al mo0ilor din
linutul Sucevei ale lui Mihail Grigorie Sturdza voievod (plicul nr. 6).

Datat dupA doc, precedent din opis prin care se vinde. la 12 ianuarie 1637 (7145), o altA tx:inA din
Dohrulesti (v. doc. nr. 6).

EDITII: Catalog 11, p. 259, nr. 1243 (aceeasi cu data: <1637-1652>).

6 1637 (7145) ianuarie 12, Bro§teni

Adéci eu, Anna Rujinoia de Dobrulesti, i eu, Eremiia Meicul, feciorul Nastei,
nepot lui Marco din Dobrulesti, insine pre noi märturisim cu cest zapis al nostru cum
noi, de bunAvoia noastrA, am vAndut a noastrA direaptà ocinä i mosie i rAscumpgrAturA
ce-au rAscumpArat parentele nostru, Marco, de la popa Toaderi din Dobrulesti, eat sA va
alege panca a trei fraii, Anei Rujinoei si a Nastei si a lui Gherasim, pentru care lucru au
fost fratele nostru Gherasim sterpu, s-au muritu pe m'aina noastrA si 1-am grijit noi. Deci
act:tea ocia, ce iaste mai sus scrisA, ce sA va alegea partea acelor trei fraii din Dobrulesti,
acea o am vandutu priiatenului nostru, lui Vas(i)lie Borsea din Dobrulesti, dereptu
cincispredzeci lei b5tuii ca sA fie de la noi direapt5 ocinfi si cumpArAturA i sA aibA a-s(i)
faci si dires domnescu.
aceasta tocmala s-au amplat dinnainte lui Vartic de TAtaras(i), i dinnainte lui
lonasco, i lui Ghiorghie de Brosteni, i lui Cräciun de Unguras(i) i lui Toader de
TAtaras(i), i dinnainte altor oameni buni. i pre mai mare crediniA, eu, Eremiia Meicul,
m-am rugat acestor oameni ce mai sus scrie de s-au pus peceiile lor cAtre cest adeviírat
zapis al nostru, ca s5 sA stie.
rhic(A) Acom WT B(%) n(i)T(o) x3pAAe rea(4pYe) BY,

Kb A(h)wki Bac(a)de Gomm.


Eremiie Meicul.
rneroprk FICKAA, m-am templatu <m.p.>.
Vartic.
CrAciun.

<Pe verso, insemnare din secolul al XIX-lea>: 7145 <1637> ghen(arie) 12.
No. 14.

Arh. St. Bucuresti, Fond Bib'. Acad. Rom., Doc. istorice, MCXXXIX/201. Orig., hartie (30.5 x 19.5
cm.). rupt la indoituri, lipit pe hartie. cemeall neagri. o pecete inelarA rotundi (1,8 cm), a lui Vartic, avand ca
emblend un Nun, 0 alta odogonali, a lui CrAciun, imprimatA partial. 0 o amprentli

www.dacoromanica.ro 3
ldem, A.N., MDCCCXCV/16, nr. 11 (ment., fad dad, Intr-un izvod de doc. din 1816 martie 4);
ibidem. nr. 15 (aid ment., fArà datA, din 1816 martie 4); Ms. nr. 1535. f. 16 v., nr. 6 (merit. Intr-un ()pis de
doc. din 1843 al moOilor din tin. Sucevei ale lui Mihail Grigorie Sturdza voievod (plicul nr. 6).
Arh. St. la%i, Doc., CDLVI/2, nr. 236 (rez. Intr-un opis din 1841).

EDITII: Catalog II, p. 250, nr. 1193 (men'. (WO Ms. nr. 1535); Catalog D.A.C., Supl. 1, p.
188. nr. 549 (met* din 1816 martie 4, cu data: <cca 1635-1640>).

Sens peste alt cuvint.

7 1637 (7145) ianuarie 12, Iasi

t llw BacHATE BOEBOAA, B(0):160 M(H)A(0)CTTIO, r(0)01(0)A(4)1)91 3MAK


MWAA4BCIC011. Scriem domnea mea la slugile noastre, la aprodzi, i la slugile
hätminesti, i vitasii de tAgani si la toti judecii de tAgani, carii vor Inbla derept tAganii la
tAnutul Sucéveil. Dimu-vi stire ci domnii méle s-au jeluit rugitorii nostri, egumenul
cilugirii de la s(ven)ta ministire S(ven)tii Ilie Pr(o)roc, längi Suceavi, CA le inviluiti
tAganii, de-i mAnat(i) la lucru aicea la Ja(i), ciobotiti si-i globiti, de care lucru nu
ave(i) voi invitituri de la domnia mea, si le facet(i) at:Ala val.
Derept aceasta, deaca ve(i) vedea cartea domnii méle, voi de astidzi Inainte, voi
sA lisati In pace tAganii sventei ministire, ce mai sus scrie, pre dirésele lor, ce au aritat
innaintea domnii méle, anume Ion si Luca si Nicoar(A), Intru nemica sA nu-i Inviluiti,
nici la Ias(i), aicea la domnia mea si nu-i mAnati, nici ciobote sA le luati, nici si-i globiti,
nici o treabi cu dAnsii sA n-aveti, ce si aibi treabi rugitorii nostri calugArii de la svAnta
ministire a-s(i) lucra cu dAnsii i a-i globi i a-i certa. Iar carii le vor faci mai mult val,
bine si stie cA numai cu capul va pliti, numai si nu si amistuiasci niscari tigani
domnest(i) In tAganii mänistirei.
Aceasta scriem domnea mea. intr-alt chip si nu hie.
I? Hic, 11(1.) A(*)T(0) xspme reti(aiiie)
t CAM r(o)cri(o)A(H)Hi. BEAtA.
Bacidie
t (D0,44 <r1HCAA>.

<Pe verso, Insemnare contemporanb: Carte a Sintilianilor. t Pentru tigani, si nu-i


globasci.
<Sub aceasti Insemnare, alta din secolul al XVIII-lea>: Pe tigan(i), carte; <mai
jos, alti lbsemnare din aceeasi vreme>: t Pentru tigani sA nu-i globasci. 7145 <1637>
ian(uarie) 12.

Arh. St. Bucurevi, Fond Bibl. Acad. Rom., Doc. istorice, LXXXIV/68. Orig., hArtie (31,5 x 20 cm.),
difolio, filigran, pecete domneasci melará, octogonali (1,8 x 1,8 cm), aplicatA In cearA roqie, stricati partial
Cu legentla neclari (semnAtura domnului este in cerneali neagri, spre deosebire de cea a actului care este
cafenie).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" la§i, Fotografii, xxivn (foto.).

Sucévei", scris ulterior cu cerneall neagril.

4 www.dacoromanica.ro
8 1637 (7145) ianuarie 12, Iasi

t His NM-II CHTIOLIA HG(111)NA H C(BA)T(4)r0 /1,(11)x4, Tpo(H)tte


WWI' AA, EANNHOCIAVNAA H NeP43AtAHM44. Ge 43, FAG BA(4)A(1s1)KH moenm?

flocno4)ti E(0)11? H G(II)ACV HAWM4? .1.(HCV)C X(p1ICT)V H Tp0H4eClaN BOICAOHNK,


HUI BACHae BOeBOAA, E(0)6.10 MHAOCTTIO, rOCrIOAA136 3eAAAH 1NWAAABCKOH.
C3*(e) r(o)cn(o)AcTa(o) MH 6A(4)rOrlp0H3BOAHX, NAWHM BA(A)111M
npoHnonernifem M 411CTNM H C(Beis)TANM cp(%)4Hem, wr BisCHIA Ham.
AMige4, H WT E(o)r& nomottilu, r(o)cn(o)AcTiso MH rhnoTpimpe M petweinque
AospHm Atom em(e) Ainawe NNW*111 C(BAS)T01104HBWill rocnompeem npitoico
HAC 66111WYN, W A10614* ext(e) HAVkAH Kis E(0)r0 11 C16 C(BA)THM Hp(%)K.I.Heam
11X nommouwe H 1?Kpintitne, pa4Y
MONACTHpAM H E(0)rOM(0)AeGHNLIe 11)K(e)
cn(4)cerife 4Vum HX, AUGHTtAH, TiIM H r(o)cn(o)AcTlio MH
BHABWe BeANK0e *4A06 WM% IllsCHX W(TIOUll H MOA6BNNIAN NAWe HanstepH
WT BlICH C(Bris)TI4X MONACTHpAX exc(e) CISIT Biz 3eMAH HAWN MOAAABCTill
MAAOBAAH c(A) HenHicoe *AAOS exc(e) 11M4AN xononH 11H1'ANN 34 MAI& H
M(H)A0B4H'ie WT HIIWNX C(Bek)T01104HEIWNX rocnompYenn, IAKO VIC430B4AH npiA
NAAAN H npHindle seduncoe KAiT40. H THX 4411r4NN He MOrisT AmpataTY
A0 C(Bots)THX MONACTHpAX, SA 4TO cum xo4iioT CA6111 XeTMANCKIIX H Hs'AoHe
H 41'63/1M4IOT HM 40BOTe H rA04Ge H HA AilTO, WT rOA AO
1'041, use HpHHecthr LIIsrANIIM AO CTOA r(o)cn(o)AcTH(4) MH. H WT 'roe HpH-
XOT NH ecT NH CAN° IlpHAANOCT Bis sHp NAN 1111WHX noTpisax r(o)cn(o)4cTs(4)
MN H 3eMCKON, 1111 TisKM0 30CT4AN BlICHX C(11A)THX MONACTIVAX 663 LIHrANH.
Tim p44H, r(o)cn(o)4cTH(o) MH, ci sn(4)rocnoHeaem 4eTNpH C(Bik)THTEAN
MOA<AAB>ICKNX, Kvp BApAAAM ApxYen(H)cion% H MNTpOrIOANT CAABCKNII, H Hir'p
MHTp0+411 11(H)C1I(0)Ills POMANCKNX, H Hit'p EHnolie efl(N)CKOIlls P4A013C611,
ii.p rewpele en(H)cHorrk XsIncuro, H Cis 6A(4)rOCA0BelifeM slicer° NAWer0
ClaBiSTA sonipH HAWN MOAAABCKHX, BeANICHMH M MAAHMH, r(o)cn(o)AcTH(o) MN
IN(11)A(0)CTHBHX(0)M Ch 11 npocTuxom TAx trbcix Hinn(e) MICANNHX IAKO AA
He HMAIOT NN CANA wr N(kI)Na$ 144 np4.4 CA*11 XeTMANCKNX NAN 1,1V4oHe
WkrANCKHX, Cli 1IHr4NI1 C(Brk)TtH MONACTHp WT HiM416', eikemc(e) ecT xpam
0(11A)Till 131.3HeceHl'e f(ocno4)4 Ei(or)4 H Cn(4)c4 NAWeTO H(Host)V
AA He Bis3MHTN HM AAH, NH mane, NN 4060Te NH AO CTOA r(o)cn(o)4cT6(4)
M11 44 He flpHNeCHTH HA T/IX IrlsrANN C(Brts)TtH MONACTHp, TIIKM0 AA
p46OTAeT HM 4TO marl. noTpist? C(BoA)Ti111 MONACTHp; 144 HMI W4r41111:

ICAHrOpil Cis *eNA H Cis HX, H ElsAlsIBAN Cis *MI M Os HX, H

CHMHWN whnxhpap 11 CisCis AiTY 11X,


*alit% 11 34x4plin Ch ceHA 11

Kira MX, H EOAHN Cis *ell& Cis AtTY HX, H


11 ,11,11MHIAN ch MeNA M Cls AtTY
HX, H NH C16 *ellA H Cls AtTH HX, H HAANBHp Cla *HIM H Cis AlITY
11X, 11 HiA011T Cis )KEHA H Cis Ail'''. HX, H Tomep ch *NHA N ch AtTY HX,
ill4pK0 Ch *eNA H Cis A*111 HX, H GABA Cis )KIINA H Cls AlITH HX, 11
&Ark ch )1SIN4 H Cis AtT11 HX, H GHMHWN 4060T(11) H Cgs ACIINA H Cis AlITH
HX, H FABpHA XepTVA Cis :term H Cis AkTÏ HX, H flpOC'kA Ch *NNA H Cis
AtTN HX, H AHwireie C'k *NNA H Cis AtT11 HX, H MI IVIAIIKO Up Cis *NNA H

www.dacoromanica.ro 5
Cis AtTY HX, H H.14Ali als1)1111 rp03AB Cis )431114 H Cla MEW 11X, H Apia'Au'
C'h )K1IN4Cla MITT
H 14X, H TOAABp EVpAVWKO Cis MBNA H Cla AtTY HX, H
AVISA BpAT rro, ci. )KHNA H C'k AiTT HX, H ,A,HMHpii Cis *HHA H Cla MITI.
HX, H BpAT rro, 114Tpmeie 11 HUNK° 14 HBKHTA, Cis mewl N AliTY HX, N
AOABAH Cis ;ENNA 11 Cla MITT HX, H eTpATVA Cla MENA H Cis AlITY HX, H
TpH+AN Cis *NNA N Cla AtTH HX, H 34X413.1.ik, BpAT M1r1p1114/1, Cis *BNA H Cis
AiTT HX, H El.AAH, C(1.1)H1. Apionittu, Cla *WU N Cla MITT HX, N HANIVA Viz
*NNA 11 Cla AtT.I. HX, H .(WHAWKO, BpAT HisflpHWArls, Cis ACHIM 11 Cla KIITH
HX, H H'IsHTBABIO C(1a1)111a HWHAWKO Cla *MIA li Cla Atli. HX, 11 HACHA.I.B

4060T(109 C('k1)11% HEKHTA, N 11WH Ilorbn Cla *EWA H


AliTH HX, 11 NH Cis

HWHAWKO Cla AteNA H Oa MITT 11X, H 1{pIs41011 H )KHHA li Cis AtT.1. HX.
fi BO HAMM% MHBOTA, KTO al BOKVCHT p43VPHTH ttawe s'cTopoetfie,
TAHOB4r0 AA eCT TpHICAtT H npoK411T WT r(OC110A)A E(0114 ciolloputaro ties°
H 3em411 11 4<H4>14'seAtt tiMp4N44TA H AA HMAIOT 44CT Cis HVA0121 11 Cla

TpennitTom 11*, Bla 631CONH4HTH 641KH H AAKH, MAHN.


, -. .1.
Oy 111C, 13(1.) A(ii)TO x3pMe reu4pCi4) 61.

t GAM r(o)cn(0)A(u)wh BBAtA.


HUJ HACHAN6 BWHBWAA <m.p.>.
t AVMHTpAWKO <MGM>.

<Pe verso-ul fiel a doua, Insemnare contemporana>: t Hcnucott 34 tomtit WT


BACHAYB BOEBOAA.

t in numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Treime &Ina, de o fiinta si


nedespartita. lata eu, robul stapanului meu, Domnul Dumnezeu si Mantuitorul nostru
lisus Hristos si Inchinkor al Treimei, Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn
al Tarii Moldovei. lath' domnie mea am binevoit, cu a noasträ bunavointa si Cu inimä
curata si luminata, din tot sutletul nostru si Cu ajutorul lui Dumnezeu, domnia mea,
socotind i ravnind la faptele bune pe care le-au fácut ceilalti räposati domni, ce au fost
Inaintea noastra, din dragostea pe care au avut-o cave Dumnezeu si catre slintele biserici
si manastiri si rugatorii de Dumnezeu, pe care le-au miluit si Intarit, pentru mantuirea
sufletelor lor In vesnicele lacasuri, de aceea si domnia mea, vazand mare plängere de la
toti parintii si rugatorii nostri, calugarii de la toate sfintele manastiri care sunt In tara
noastra, Moldova, jeluindu-se, cu mare plangere, ca au avut robi tigani de danie si de
miluire de la alti sfanträposati domni, precum au aritat Inaintea noastra si privilegii cu
mare blestem, si pe acei tigani nu-i pot tine la sfintele manastiri, pentru ca tot umbli
slugile hatmanesti si juzii de tigani si le iau ciubote si gloabe si In fiecare an, din an In
an, tot aduc pe tigani la scaunul domniei mele. Si din acel venit nu este nici un adaos la
bir sau la alte nevoi ale domniei mele si ale Oa ci numai au ramas toate sfintele
manastiri rara tigani.
Pentru aceea, domnia mea, cu binecuvantarea celor patru ierarhi moldoveni, chir
Varlaam arhiepiscop si mitropolit de Suceava, si chir Mitrofan episcop de Roman, si chir
Evloghie episcop de Radauti si chir Gheorghe episcop de Hui, si cu bunavointa a tot
Sfatul nostru, boierii nostri moldoveni, mari si mici, domnia mea m-am milostivit si am
6
www.dacoromanica.ro
iertat toate acele mai sus scrise, ca sa nu aibi nici o treaba de acum Inainte slugile
hatmänesti sau juzii de tigani cu liganii sfintei manastiri de la Neamtu, unde este hramul
sfintei tnaltari a Domnului Dumnezeu si Mantuitorului nostru Iisus Hristos, sA nu mai la
de la ei dare, nici gloabe, nici ciubote, nici la scaunul domniei mele sA nu-i aduca pe acei
iigani ai sfintei manastiri, numai sa le lucreze ce va fi treaba sfintei manastiri; anume
liganii: Gligori cu femeia i cu copiii lor, i Balaban cu femeia i cu copiii lor, i Simion
cAldirar si cu femeia i cu copiii lor, i Zahariia cu femeiia i cu copiii lor, i Caprian cu
femeiia si cu copii lor, si Bodin cu femeia si cu copiii lor, i Damian cu femeia si cu
copiii lor, si alt Damian cu femeia si cu copiii lor, si Calibir cu femeia i cu copiii lor,
Teloit cu femeia i cu copiii lor, i Toader cu femeia i cu copiii lor, si Marco cu femeia
si cu copiii lor, si Saya cu femeia i cu copiii lor, i Vlasca cu femeia i cu copiii lor, si
Simion Ciobot(ä) i femeia i cu copiii lor, i Gavril Hertul cu femeia i cu copiii lor, si
Proselia cu femeia si cu copiii lor, si Liontie cu femeia si cu copiii lor, si alt Marco Buha
cu femeia si cu copiii lor, si Stefan, fiul lui Grozav, cu femeia si cu copiii lor, i Draguii
Cu femeia si Cu copiii lor, si Toader Burdusco cu femeia i cu copiii lor, i Luca, fratele
lui, cu femeia si cu copiii lor, si Dimirea cu femeia si cu copiii lor, $i fratii lui, Patrichie
Ivanco i Nechita, cu femeile i copiii lor, si Dolban cu femeia i cu copiii lor,
Stratul cu femeia si cu copiii lor, si Trifan cu femeia si cu copiii lor, i Zahariia, fratele
lui Capriian, cu femeia i cu copiii lor, si Bädac, fiul lui Draguti, cu femeia i cu copiii
lor, i Giangul cu femeia i cu copiii lor, Ionasco, fratele lui Caprioara, cu femeia si cu
copiii lor, si Pänteleiu, flul lui Ionasco, cu femeia si cu copiii lor, i Vasile Ciobota, fiul
lui Nechita, si Ioan Cioräl cu femeia si cu copii lor, si alt lonasco cu femeia si cu copiii
lor si Craciun si femeia si cu copiii lor.
lar dupa viata noasträ, cine va Indrazni sa strice Intocmirea noastra, acela sa fie
blestemat si de trei ori blestemat de Domnul Dumnezeu, facatorul cerului si pamantului,
si anatema, maranafta i sa alba parte cu luda si cu de trei ori blestematul Arie, In
veacurile si muncile rara de sfarsit, amin.
La Iasi, In anul 7145 <1637> ianuarie 12.
t fnsusi domnul a poruncit.
lo Vasilie voievod <m.p.>.
"1" Dumitrasco <a scris>.

<Pe verso-ul filei a doua, Insemnare contemporanä>: t Ispisoc pentru tigani de la


Vasilie voievod.
<Alta Insemnare, din prima jumAtate a secolului al XIX-lea>: 7145 <1637>
ghenar(ie) 12.

Arh. St. Bucureti, M-rea Neamt, CXXXII/12. Orig., hfirtie (43,6 x 29 cm.), difolio, filigran, rupt la
indoituri, cernead neagd-cafenie (semnitura domnului cu cerneali neagrA), pecete domneascA mijlocie
(4,7 cm.), timbrad, avand in scut capul de bour cu o stea de pm raze mire coa= i, deasupra, o coroani deschisa
fricadrad de dota flori de crin, iar jos, la baza scutului se aflii in dreapta soarele i spada i in stinga semiluna
buzduganul, cu legenda in exergi futre doull cercuri perlate: t Yw Bactane sostom, 16(o)maelo)
m(10a(ocTilo), r(o)cnoAapt. 3emne MOAAABCKOT (t lo Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al
Tirii Moldovei).

EDITII: Catalog D.A.C., Supl. I, p. 191, nr. 560 (rez. dupA Mg.).

.
Omis.

www.dacoromanica.ro 7
9 1637 (7145) ianuarie 12, Iasi

t Hw B4CHAY6 BO6BOA4, B(0)*Y10 M(11)A(0)CT.60, r(o)cn)A(A)rh 3emAH


MWAMBCKON. CI1C(6) np(HAe npiA H4M11 H npiA VCHM11 H(A)WHAili
mwAAAsciumH soAipH, B6AHISHM11 H MAAHMN, CA*A HAW TOMpAWKO KiaMr6p4W
H Cla Hilir11Hil ero...I, AO4K4 ,11,4616K(i) 661B 461WHHK, BHVKA HAA11134NKO BUB
AB0p1111K, H Tim 34 ANIAN npiA H4M11 Cla M(0)A66H(H)1111 HAWHM Banvrepom
WT c(EA)T44 MONACTIlp r(Anro)n(e)ma EecepesAmi pAAT ABA spvAose 34 MAHNH
4TO V BEANK06 rhpAv HyTrim, V MO PlaA461p11, plimulni CAVrA HAW
ToAepaunto Cla Buirmii emv Aac(e) WHN HMAAll WTHHHV li AtAHNHV 111.
11

TON spvAose 34 MAHNH KV11110 Cla 111111 6p4TOBe 11X H vnpicenosneT KAAVrepli
44CT HM 663 HiBoe . Aino. fl m(o)nesmitni HAWHM Banvrepii WT C(BA)TAA
M(0)H(4)CTlip 1161W(6) MIC4NN/1 WW1 VK43OB4AN npiA HAMH HCHHCOK SA
sincynnerik WT iHOHCH MOrHAA soesoAA H SA noTsphmAetife WT rocnoAcTs(a)
MH N ApvrHH SAMIC 34 CBAAMT6ACTE0 WT I/IMMIX A1OAH AO6pH 11 WT epeH,
HA 11Mt: fiN4CTACY6 ervmeH WT T43A111f, %HT non Topin WT CKHT, N WT
11

HATpliae, 11 WT lipeBodie Ant, N WT Relent 1036416i WT ThproseuH, 11

TpH4 WT WHIAlirell111, 11 WT &HMO WT E'llA0TeLpH urr 111111X AIOAY AospH, 11

nucaragni 11% TOT SMINC KAKO WHH KV1111A11 TOTY ABA spvAose SA MAHNH WT
veuH 11X epemath H WT 6p4T ero, AvmHTpAWICO, WT wVpial HX, 11

ROCTANTHH, H WT cecTpA Hx, TvAocttn, C(111)H(0)116 NU4641160 BNB ABOpHHFC,


pAAY emu CTO N AB4A6CiT vrApcmix 11 NAHHCATY H WT(11)411 FIX 11% 116AHISY11
nomirim. ti noTom WH11 ClaTB0pHAN MAIIHN rOTOBN Ina TOT.1. spvAose Cla
MHOrAA KEATVBANYe.
HHO r(o)cn(o)AcTs(o) MM 11 trlaCisr0 limner° CisatTA ClaANX0M tiA 1111X Cla
HAWHAI 11p4BHM ClaAOM H TAKo wspirroxom HM SAKON KANO He 11M4IOT
TOA6p4WKO KlaMlapAW H Cla Buirmii emv 1111 eAHv Tpisv ci. M(0)A6611111.111

HAWHM K4A0yrepll WT C(BA)TA M(0)11(4)CTHp B11W(6) nHcAHomv EecepeBAHH, 1111


TIMM° AA HMAeT WHN BlIC1111T4TY cese Cis WW1 IIX iniw(e) fINCANNOMV
C(111)H(0)B6 HMA'66411K0 ABOpHHK, A HA BAAvrepH AA HM46T WCTABHTY V MHpHA.
HNO M(0)A(6)611111111 HAW(H) BAAvrepH WT E6CepeK4H11 WW1 WIlp4BHA(11) 11

110CT4BNAH C0611 4errheio v inicTip r(o)cn(o)AcTs(a) MH. T4)K(6), WT CHAil HA


flpiA HM46T WHH A41*4M CBOT( HpABAA WTHHHHV H tome:ENV
KANO AA
sHw(e) npiA pegeHHomv, ABA spvAose 34 MAHHH H c% sec npHxoAwm, A
CAVrA Hawemv Tompawito whm(%)paw Cla larkrinii emv WHH 30CT4AH WT
11

npiA NAM N npiA irhcero 34K0N4 aemcBAro.


Tim pad, sonwe m HE NM41OT HAN TirATY HA BAAvrepii WT EeCepel1AH11
PM? aik Ti4C(6) A He AC4311B4TH 1111KOANAC(6) HA BUN. 14 HM M c(&) He
VMHWA6T npiA CHM NCTIIHNOM MICTOM ri(A)wem.
Oy Inc, s(%) AMTO x3pA16 reH(Arife) BY 4(6)NH.
t CAAM r(0)C11(0)41)111% Benin.
rABpliA iiklaTIAW BeA noro4.(e)T <m.p.>.
t AVAANTpAWKO <MUM>.

8
www.dacoromanica.ro
t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tirii Moldovei. lata au
venit Inaintea noastri i Inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni, mari i mici, sluga
noastri Toderasco cmära 1 cu cneaghina fiica lui Dabija fost ceasnic, nepoata
lui NidAbaico fost vornic, i s-a pirit, de fati, Inaintea noastrA, cu rugAtorii nostri,
cilugArii de la sfinta minästire numiti Beserecani, pentru dotiA vaduri de moari ce sint
la garla mare a Putnei, la satul Välcesti, spunind sluga noasträ Toderasco i cu
cneaghina lui ci ei au avut ocini i dedinä In aceste vaduri de moari, Impreuni cu alti
frati ai lor, i cilugirii le cotropesc partea lor, fArà nici o treabA. lar rugAtorii nostri,
alugArii de la sfinta ministire mai sus scrisi, ei au aritat Inaintea noasträ ispisocul de
cumpärituri de la Moise Moghila voievod si de IntArire de la domnia mea si alt zapis de
mArturie, de la multi oameni buni si de la preoti, anume: Anastasie egumen de la Tazliti,
si de la Dosofteiu proegumen, si de la Partenie proegumen, si de la Mitrofan proegumen,
si de la popa Teofil de la Schit, si de la Patrichie, si de la Precopie diac, si de la Pepelea
iuzbasa din Tirgoveti, i Trif din Fitighesti, si de la Nenita din Balotesti si de la alti
oameni buni, scriind, In acel zapis ci ei au cumpArat aceste dota vaduri de moari de la
unchii lor, Eremia si de la fratele lui, Dumitrasco, si de la cumnatul lor Costantin, si de
la sora lor, Todosia, fiii lui NAdAbaico fost vornic, pentru o suti i douizeci de galbeni
unguresti si sA-i serie pe ei si pirintii lor In marele pomelnic. lar apoi ei au ficut mori
gata, In aceste vaduri, cu multa cheltuiali.
Deci domnia mea si tot sfatul nostru i-am judecat, cu dreapta noastrA judecatä,
asa le-am aflat lege, ca si nu aibi Toderasco cämära i cu cneaghina lui nici o treabi cu
rugAtorii nostri, cAlugArii de la sfinta ministire mai sus scrisä Beserecani, ci numai sA se
Intrebe cu unchii lor mai sus scrisi, fiii lui NAdAbaico vornic, iar pe cilugAri sä-i base In
pace.
Deci rugitorii nostri, cilugArii de la Beserecani, ei s-au indreptat i i-au pus
feriie In vistieria domniei mele. Astfel, de acum inainte sA aibi ei a-si stipAni dreapta lor
ocini i cumpArAturi, mai sus scrisele dota vaduri de moarA, i cu tot venitul. lar sluga
noastri Toderasco cimiras si cu cneaghina lui, ei au rimas dinaintea noastri i Inaintea
a toma' legea Çärii. Pentru aceasta, mai mult si nu-i mai pirascA pe cAlugArii de la
Bisericani, pentru aceasti pira, niciodati, In veci.
Si altul si nu se amestece, Inaintea acestei cArti a noastre.
La lasi, In anul 7145 <1637> ianuarie 12 zile.
t insusi domnul a poruncit.
Gavril Midas mare logork <m.p.>.
t Dumitrasco <a scris>.
<Pe verso-ul filei a doua, Insemnare din secolul al XVIII-lea>: Ot Vasilie
voievod, la Putna, <adAugat de alta m'irá>: la Velcesti, <apoi de alta, mai jos>:
Tigänesti <si, In sfarsit, de alti minA>: 7145 <1637> ghen(arie) 12.
<Alti Insemnare, din secolul al XIX>: Nr. 14. Ispisoc domnesc de la Vasili
v(oie)vod, sarbesc, cu tAlmicirea lui, din 7145 <1637> ghen(a)r(ie) 12.

Arh. St. Bucuresti, M-rea Bisericani, XV/I8. Orig., hfirtie (42 x 28,5 cm.), filigran, cernealA neagrA,
pecete domneascil mijlocie (4,7 cm.), aplicad in ceari rosie, pierduti. Cu o trad. din timba sfirheasci", din
1820 mai 30, de loan Stamate pitar. Idem, Ms. nr. 548 (rez. In Condica m-rii Bisericani scrisii de Misail
arhimandrit i egumen, In 1765).

www.dacoromanica.ro 9
Arh. Si. 1110, Anaforale nr. 20, 1. 81, nr. 5 (re,. in copia unei anaforale din 1838 octombrie 17).

EDITH: Stoide. Bisericani, p. 21. nr. XXXII (rez. din 1838 octombrie 17).

Loe liber in orig.

10 1637 (7145) ianuarie 13, lafi

t 11wBACHAYE Boegoo, 6(o);elo m(a)n(o)crlio, r(o)cn(o)A(4)ph 3emna


Alkunmacicou. Scriem domnia mea la slugile domnii méle, la aprodzi si la slugile
hitminesti si la vitasii de pgani si la judici ce vor Inbla derept tAganii la tinutul...I
Dimu-vi stire ci s-au jeluit egumenii cu tot siborul de pre la sventele ministiri ci le
Inviluiti ¡Aganii si-i minati aicea la Iasi si le luati ciobote si-i globiti; derept acea nu-i
pot tinea, ce fug pentr-alte lira. De care lucru nu vi iaste Invititura de la domnia mea, si
le faceti maw nevoe tiganilor ministiresti.
Derept acea, deaca yeti vedea cartea domnii méle, de acmu Innainte voi nici o
treabi Cu âganhi mänistiresti si n-aveti treabi, cu tfiganii Sicului, ministirei, anumi:
Stan Robul, si Stänisor, si Radul, i Pitru, si Necula, si Prahila si Adam, Intru nemici si
nu-i Inviluiti, nici ciobote si le luati, nici la lucru si-i minali, numai si nu si
amistuiasci In liganii lor niscavi2 ifigani domnesti. lar tiganii cilugArilor cu femeile lor
Cu feciorii lor sä aibi treabi cilugArii a lucra cu dansii ce vor fi trébele lor, pregiur
svinta ministire.
lar cine-i va Invilui, Cu capul va pläti.
Aceasta scriem domnia mea. intr-alt chip si nu hie.
RIC, B(II) A(41)TO x3pme rea(apYe)
t CAM r(o)cn(o)A(a)wk BeAtA.
Ilw E %CHME BWHIIWAA p.>.
t alotrk < mum>.

<Pe fila a doua, jos, cu acela.si scris>:


t Stan, t Patru, t Radul, t Nicula, t Simion, t Stan Robul, t Avram, t Mateiu,
t Constantin, t Gligorcea, t Vasilie, t Adam, t Prahila.
<Pe verso-ul fllei a doua, Insemnare contemporani>:114 MOH4CTHp0C6IX.

Arh. St. Bucureti, M-rea Seca 116. Orig. hArtie (32 x 20 cm.), difolio. filigran, cernealA cafenie
(semniturant domnului co cerneall neagril), pecete domneascA micA (cca.1,8 cm.), aplicati in ceari
stricati partial (din legendA se mai vid:<..3e>mn<u> IN<O>AA<A>B<C>K<ON>.

EDITH: Potra, Istoricul figanilor din Romania, p. 218-219, nr. 20 (text dupl orig.); Catalog A. L C..
II, p. 250, nr. 1194 (rez. i descr. arheografici).

'Loe liher.
2 Corectat din niscari".

10 www.dacoromanica.ro
11 1637 (7145) ianuarie 14

Suret di pi alt ispisocu tij de la Vasile vodi, let 7145<1637> ghen(arie) 14.
Facem Instiintare pe cum au vinit Inaintea noastri i Inaintea boierilor nostri, mari
mici, Dumitru Sirbul din Esi cu un zapis de mirtur(ie) a oamini bun(i), anumi Toma
armasul, i Lucaci uricarul, i Cizacul uricarul, i Vasili i alti oamini bun(i),
mirturisind Intr-acel zapis ase, cum au vinit Inainte lor slugile noastre Mihalce
Cozmita i surorile lor, Salomie i Nastasie, ficiorii lui Pitrasco Baci, de nimi siliti, nici
asupriti, <si>' au vindut a lor driapti ocia si mosii din sat din Mogosesti[sti], de la
tinutul Vasluiului, ce si va alege partea lui M<ati>les, din vatra satului, si din cimpu,
cu vad de moari, <In>ipiriu Viln<a>isi cu loc de prisaci. Acie au vindut-o lui Dumitru
Sirbul din Esi drept 100 zloti bituti.
Pentru acie, daci am vizut de la acei oameni buni, ce s-au zis mai sus, deci
domnie me am crezut i i-am dat lui, ca si-i fie lui si de la noi driapti ocia si
cumpiritur(5), cu tot vinitul, nerusäit nici odinioark In veci.
Si altul ca si nu s(ä) mai amestece.

Biblioteca Nalionall Bucuresti, Documente. XL/I 4. Trad, din prima juirultate a secolului al
XVIII-lea.
Inst. de 1st. A.D. Xenopol" lasi, Fotografii, XXIV/11 (foto).

Rupt.

12 1637 (7145) ianuarie 15

7145 <1637> ghenari 15.


Mirturiia boeril(o)r vretnii de atunce adiveritoari precum Panul paharnicul i-au
vindut lui Isari marelui vamis satul Giurcanii, ce esti pi Elan, la tinutul Fàlciiului, cu
mori In gura Jigilii, Cu loc de iazuri, drept doi suti gallbini unguresti, In cari, la sfirsit,
In orighinal, esti ras si scris de al doilea cu aceste cuvinte: si din hotarul acestui sat
dintr-o parti si Intilnesc cu ceealalti parti din Bilesti".

Arh. St. lasi, Anaforale. nr. 38, panea I, f. 294 r., nr. 4. Rez.. din 1839 mai I.

13 1637 (7145) ianuarie 18,

t Hw liacHATE soesoa, B(o)**60 m(m)A(o)rrlio, r(o)cn(o)A(a)pn 3eMAH


MWAMISCH011. Dat-am cartea domniei méle rugAtorilor nostri, cilugärilor de la svinta
mánistire de la Hangu si, pre cine vor trimite, si fie tare si putérnic, cu cartia donunei
méle, a tima si a opri satul Berbesti, ce iaste In tinutul Cirligiturii, i satul Pascanii,
ce iaste In linutul Sucévei, cu vecini i cu tot venitul, pentru cici sintu acéle sate
direpti cumpiritur(i) lui Barnovschi vodi, dereptu trei sute si optuspridzéci galben(i),
bani buni.
11
www.dacoromanica.ro
lar cui va pgrea Cu strâmbul sg aibg a Intoarce acei ban(i) ce au dat Barnovschi.
Mai multu nime sg nu cutédze a tinea sau a opri preste cartea domniei méle.
liNAK He eVAeT.
IFIC,B(k) gii)T(o) opme reN(mge)
t CAM r(s)cn(o)A(H)wk BRAÑA.
Hw BacaTe BWHBWAA <amp>.
t AVMHTrawico <HHCAA>.
<Pe verso-ul filei a doua, ca si pe recto-ul primei file, Incercgri contemporane de
pang si insemnarea din acceasi vreme>: + Carté pre Berbesti i Pgscani, de la Vasilie
vod(ä).

Arh. St. BucureVi, Fond Bib!. Acad. Rom., Doc. istorice, IX120. Orig., htirtie (29,4 x 19,5 cm.),
difolio, filigran, pitat, cerneall neagra, pecete domneasci melará octogonali (2 x 2 cm.), aplicatil in ceari
cu legenda ilizibili.
Inst. de 1st. A.D. Xenopol" iai, Fotografii, XXI V/13 (foto).

14 1637 (7145) ianuarie 20

7145 <1637> ghenari 20.


Ispisoc sgrbesc, cu tilmäcire lui, de la domnul Vasili v(oie)vod, Intgritori lui Isari
marelui vamis pe satul Giurcanii, ce 1-au cumpgrat de la Panu pah(a)r(nic).

Arh. St. Ia§i, Anaforale, nr. 38, partea I, f. 294 r., nr. 5. Rea. din 1839 mai I.

15 1637 (7145) ianuarie 20

Suret scos rumânéste din ispisocul sarbescu de la Vasilie voevod, din v(ä)leat
7145 <1637> ghenar 20.

t Io Vasilie voevod, cu mila lui Dumnezeu, domnu prii Moldoviei. Iatä au venit,
inaintea domniei méle si Inaintea tuturor velitilor boiar(i) a domniei méle, Nechifor
medélniceriul din Västelesti si au adus Inaintea noastrg un zapis de marturie de la multi
oameni buni, anume: Buculaiu päharnic din CAlimAriesti, si Inaintea lui Costisor din
Banca, si al lui Andronic din Västelesti, si a preotului Grigorie din Corlgtesti, si Inaintea
lui Vasilie Bahluianul si a multi oameni buni, scriindu cum cd au venit Inaintea lor
Lazor, feciorul Anghelinii, nepotul Scutär. itei, de al lui bungvoe, de la nimenea silit, nici
asuprit, si au vindut al lui parte de ocing si de mosie, din jumgtate de sat de Vgstelesti
din partea de sus, InsA a sasa parte, cu parte de vadu de moarg i cu loc de prisaci. Pre
acéea au vindut-o, dinpreung cu neamul lui, mai sus numitul Nechifor medelnicéri,
dreptu zece galbeni buni, cu loc de fanatg, din cimpu i picture si din tot locul, cu tot
venitul.
12 www.dacoromanica.ro
Pentru acéia i domniia mea, deacä am väzut al lor bunä invoialä intre dânsii fi
zapisul ra'cut Inaintea a multi oameni buni i slugi domnesti, insurni, i domniia mea m-
am incredintat si de la noi incA am datu si am intäritu slugii noastre lui Nechifor Tenchiu
med<e>1(nicer), pre acea de mai sus zisä parte de ocind, din jumätate de satul
Västeleftii, din partea din sus, a fase parte, ca sä-i fie fi de la noi uric si mofie, Cu tot
venitul, lui, i fiilor lui fi a tot neamul lui, ce sä va alège mai aproape, nerusuiti fi
neclätitä nici odinioark In veci.
§i altul nimenea sä nu s-améstece preste hrisovul domniei méle.
Insumi domniia mea poroncescu.

S-au tälmAcit hrisovul acesta de pe sArbie, rumânefte, de mine, Procopie dasc(ä)lul


ot Mitropo(lie), In cursul anilor 1(ea)t 7273 <1765> ghen(arie) 7.

Arh. St. Bucuresti, Fond Bibl. Acad. Rom., Doc. istorice, CXCIX/18. Trad.
Arh. St. Iasi, Litere, Cond. K, nr. 334, f. 157 v. 158 v., p. 308-309 (menl. in copia din 1828
septembrie 30 a unui document din 1827 decembrie 20 privitor la originea paharnicului Gheorghie Oprisanu).
Inst. de Ist. A.D. Xenopol" 1ai, Fotografii, XXI V/15 (foto).

EDITII: Crefterea colecliunilor, XXXIXLIII (1920-1932), p. 20 (rez. dupi orig. si menlionarea


trad. din 1765).

16 1637 (7145) ianuarie 21

t Hw BACHHAYE B0<eB0A4, 60)&10 MHAOCT.I.10, rocnomph 3eMAH


AAWAAABCAOH>I. Came nplime npliA HAMH H HAWHMH Bo<oilpH CAVrA HAW
BEICH+Op WT N'IsWeAELpH H VK430>IBAA npiA HAMH EAHH SANHC SA
CHIAHTeACTBO <WT N'143CTil BI.TAM>IAN WT EliKANH H NEKOA410 BpAT KHICOW
BEA w<eTpap H Epemlit WT ElIKAHH H BACHAYe>1 EAXAVIAN WT Koriegm H
AVAMTpV Win H WT rAB<pNA NepAeW H MHOSH AIOAH AospH H CTApH>I
<1111>CAIAWH KANO nplime flpiA HHMH KplaCTil <C611111 rABpHAAWKO, 3A ero
Aospolo BOAIO, NHKHM>I HenotiftAeH, A HN NpHCHAOBAN, H npoon CBOA %Una
34 WTHWIV, H3 NOAOWINA ceno <B114.1>eAelpH, NHAtHAA 4ACT, WECTAA 4ACT,
spVA SA MACH noTogii CeAA. TA np0444 lieHH+opt51 ItlINICH, 4TO 4ACT
WTHFINV BHA° BNIONMEN.IE nirliNcAe epennetni WTIAtbi RiapCTH, WT
WT6144> necti+op. NHO HIJWk 114K KVIMA NeKH+Op 4ACT WTbLk cHoero
pAAH WChAlla tern Aoapki.
NHO r0C110ACT64 MH> 14KO VBHAIXOM TOT 34NHC WT moAY Aospa H...1
<A>AAH H HOTBIIPAHAH ecmH mina HAW HeKH+Op Udiffief0...1ch spVA 34
MAHN H Cl&...1 4AACIM ero Cgs IllaCEM A°X°A°M. HH AA ci He
VMHWA<eT>...
x3pMe reHAp KA.
t GAM rocnomorb Heni<4>.
rA<BpHA INATIAW BeA norotileT> <m. p..
t (Mork <NHCAA>.

13
www.dacoromanica.ro
e
t lo Vasilie vo<ievod, din mila lui Dumnezeu, domn al TArii Moldovei>'. Lath' a
venit, Inaintea noastrA i Inaintea boierilor nostri, <sluga noastrI Nechifor din Vistelesti
a arätat, Inaintea noastrA, un zapis de mArturie <de la CArstea vAtAm>ianul din
BAcani, i Necolaiu fratele lui Chico § mare s<etrar, i Eremia din BAcani, i Vasilie>'
Bahluian din Cornesti, i Dumitru Orbul si de la Gav<ril Verdes si multi oameni buni
bAtrini>', scriind cA a venit, Inaintea lor, arstea, <fiul lui Gavrilasco, de a lui
bunavoe>', nesilit <de nimeni>', nici asuprit, si a vAndut <partea> sa <de mosie, din
jumAtate de sat VAste>11esti, partea de jos, a sasea parte, cu vad de moarA la <pariul
satului. Aceea a vfindut-o lui Nechifor>' Tenchiu, care aceastA parte de ocinA a fost
cumpArAturA, <de mai Inainte vreme, tatälui lui CArstea, de la Tenchiu, tatAl lui>'
Nechifor. Deci acum iar a cumpArat Nechifor, partea tatAlui <Au, Tenchiu, drept opt
galbeni buni.
Deci si domnia mea>', dacA a vAzut acel zapis de la oameni buni i <bätrAni
slugi domnesti, ne-am Incredintat i Insumi domnia mea>' am dat si am intärit slugii
noastre Nechifor T<enchiu, ca sA-i fie uric si hitArire, aceastA de mai sus zisi parte de
mosie din satul VAstelesti, InsA a sasea parte>' cu vad de moarA i cu <... lui si>'
, copiilor
.

lui, cu tot venitul.


Si altul sA nu se amestece.
...' 7145 <1637> ianuarie 21.
t tnsuo domnul a poruncit.
Ga<vril MAtias mare logorát> <m. p.>.
t Focea <a scris>.

<Pe verso-ul filei a doua, Insemnare din secolul al XVIII-lea>: Scrisori a lui
ObrejA slum sA li s(e) ...2 ce trage mosie ve ...2
<Alta Insemnare, din secolul al XIX-lea>: 7145 <1637> ghen(a)r(ie) 21.

Arh. St. Bucurepi, Fond Bibl. Acad. Rom., Doc. istorice, CXCIX/I9 a, b. Orig. hirtie (30 x 19,2
cm), difolio, filigran, rupt ters, cerneall cafenie, pecete domneascA mijlocie (4,7 cm), aplicatli In cearA
pierduti odatA cu treimea din mijloc a actului. Cu un suret scos rurninqte de pe ispisocul sirbisc"
(tAlmicit de pe sfirhie rumine§te") de Procopie dascill de la Mitropolie in 1765 (7263) ianuarie 7, &IN care
s-au ficut
Inst. de 1st. A.D. Xenopol" lasi, Fotografii, XXI V/16 (foto, dupl orig. i &JO trad.).

Crefterea colegiunilor, XXXIXLIII (1920-1932), p. 20 (rez. dupi orig. §i menlionarea


trad. din 1765).

Lipsi treimea longitudinali din mijloc a actului (v. descrierea arheograficA).


2 Lipit; neclar.

17 1637 (7145) ianuarie 22, Ia

t Lupasco Bucium scriu i mArturisescu, cu cest zapis al meu, cum am vAndut


sventiei sale pArintelui trei fAlci de vie In Dealul Porcului, ce acele vii me-au fostu dare
de pArintele vlAdica Mitrofan.
14
www.dacoromanica.ro
Deci eu le-am vändut pkrA]ri<n>ltelui Varlaam mitropolitul de Suceav(a) si mi
le-au ¡Alit svintie sa deplin, cal ne-au fostu tocmala.
Deci sA-si facA sventie sa si dirésA domnesti, ca sA sA stie.
Aceasta mArturisäscu, cu aceasti scrisoare a nostrA.
V MC, Bls 411)T(0) xspme reu(nple) KB.
fb, AOrlAWKO E0110M, HCKAO <m.p.>.

<Pe verso-ul filei a doua, Insemnare contemporanA>: De la Lupasco, pre trei falci
de vie la Dealul lui VodA.
<Ala Insemnare, din secolul al XVIII-lea>: S-au scris.

Arh. St. Bucuresti, M-rea Neaml, LXXXVII/11. Orig., /Artie (32 x 20 cm.), filigran, cerneali cafenie.
lbidem, XXX V1167 (rez. intr-un opis din prima jumitate a secolului al XIX-lea). Fond Ms., nr. 628,
f. 561 (rez. din a doua jumiltate a secolului al XVIII-lea).

EDITH: lorga, St. fi doc., VII, p. 365, nr. 2 (rez. dupà orig.); Catalog A.I.C., 11, p. 250, nr. 1195 (rez.
dupil orig.).

.
Onms.

18 1637 (7145) ianuarie 24,

t 11w BACHHAYE B(0)eBOM, B(o)Aeilo m(m)(o)cliio, r(o)cn(o)AGOrk 3emmi


MWAAABCKOH. Scriem domniia mea la boiaririul nostru, la Neaniul dvornicul de gloatA.
DAmu-ti stire cA s-au *At de fali, Inaintea domniei méle, rugAtori nostri cdlugheri de la
sväntaa mAnAstire de la Sveati Saya, cu nisti vecini a lor, anume: Toader GAluscA,
Gocea i Ionasco, ficiori Solomiei, i cu Rusca $i cu nepotul ei, cu Vas(i)lie, i cu Toader
Frag(A), fratele Saftei, fata lui Ples(a), si cu ficiori lui Toader, dziandu cA au mosie in
sat, In BAiceani, si In CArAulesti si In Ciuturesti, i pArtile lor nu sintu vändute, ce le ¡in
cAlugAri fAr(A) isprav(A). lar cAlugAri de la sväntaa mAnAstire ce mai sus scriem, ei au
arätat un zapis de cumpAraturA de la Radul vodä si uric de IntAriturA de la Alexandru
vodA Ilias, scriindu cum au cumpArat DragotA vornicul toatA partea de ocinA a Salomiei
si a Saftei, sora lui Frag(A), si a RuscAi si a lui Vas(i)lie.
Deci domnea mea i-am dat rAmas(i) pre acei oameni, pre toli ce mai sus scriu, ca
s(A) fie cAlugArilor vecini cum au fost lui DragotA, pentru cAci s-au aflat partea lor de
ocinä vändutA de pArin¡ii lor.
Pentru acéea, dèaca vei vedea cartea domniei méle, iar tu si cauti cu oameni buni
sA alegi partea Solomiei, si a Saftei, si a Ruse& si a nepotu-sAu dintr-acéle sate ce mai
sus scriu si sA muti stälpii ce ai pus intálu i sé stalpesti acmu de iznoav(A) pre unde yeti
afla mai cu direptul i sé alegi i vecinii cAlugArilor, sé-i dati toli pre mana lor sé le fie
vecini In véci.
TON MIMI' r(o)c(no)AcTB(o) MH.
t CAM r(o)cn(o)n,(B)B% Benin.
V Mc, n(i)T(o) xspme reN(ApYe) KA.
15
www.dacoromanica.ro
rthpHAAA'hTIAW noroitb(e)'r <m.p.>.
t AVAANTpV <TINCAA>.

<Pe recto-ul filei a doua, rezumatul grecesc din secolul al XVIII-lea al actului>.
<Pe verso-ul filei a doua, alte douä rezumate grecesti, din secolul al XIX-lea>.
<Pe verso-ul aceleiasi file, insemnfiri din secolul al XVIII-lea>: Numär 12, <apoi,
de altä m'Ana>: +Numär 12, scris, <iar din prima jumätate a secolului al XIX-lea>:
No. 11; 7145 <1637> ghen(a)r 24 <si, de altä m'Ana>: 7145 <1637> ghen(arie) 24.
<Alti Insemnare, din prima jumätate a secolului al XIX-lea>: N. 10; 7145/1637
ghenar 24. Carte de giudecati, <de altä Numär 12.

Arh. St. Bucuresti. M-rea St. Saya lasi, XLI/3. Orig. (31 x 19,5 cm.) difolio, cerneali neagrA. pecete
&ame Koettom, B(o)atfielo)
mijlocie aplicati in cerneall rosie (4,7 cm.), cu legenda in exergi: t
.1.kv

m(u)A(ociia), r(o)cnomph Bemne MOAMAISCHOT> (t lo Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al
Tirii Mold<ovei>).
Arh. St. lasi, Litere, Condica K nr. 325. f. 178 v., nr. 10 (menl. In copia din 1827 noiembrie 13 a unei
anatorale din 1805 aprilie 28).
Arh. St. Bucuresti, Fond Bibl. Acad. Rom., Doc. istorice, MDCX1I/10, nr. 7 (rez. dezv. intr-o anafora
din 1804); idem, M-rea Sf. XL1142, nr. 12 (rez. intr-un izvod de documente din 1820 iunie 13).

EDITIL Codrescu, Uricariul, VI, p. 193, nr. 30/4 (meni. dupA copia unei anaforale din 1804) si p.
198, nr. 41/9 (meza/. dupi rez. din copia anaforalei din 1805 aprilie 28); Catalog 11, p. 251, nr. 1196
(rez. dtapi rez. de pe trad. veche).

19 1637 (7145) ianuarie 25, Iasi

t 11w BACHATe 110110AA, 16(0;410 M(H)A(0)CTY10, r(o)cn(o)A()n, 3enfinu


Scriem la sluga i boiarinul nostru, la BArsan dvornicul de gloat(A).
DAmu-0 stire cum au venit Inaintea domniei méle Costin din Ruginoas(a) si cu alti
oameni a säi $i au 0'61 de fa(A) pre boiarinul domniei méle credincios, pre Cujbä
vornicul, pentru nisti pärti de ocin(A) din sat din PAnicesti, ce iaste In tinutul Iasilor,
partea Rusa si a Tigandi si altor simentii a lor, dzicAnd cA le Impresuri vornicul fa'r(5)
de nici o platA. lar vornicul CujbA au arAtat Inaintea noasträ ispisoc de cumpliturA de la
Constantin vod(ä) i altu zapis si uric de Intäritur(A) de la Radul vod(A) pre acéle pärti de
ocia.
Pentru acéea, deaca vei vedea cartea domniei méle, iar tu sA strängi oameni buni
din pregiur megiias(i) i sä socotili i sA alégeti partea vornicului i mosiia si
cumparAtura pre dirésel(e) dumisal(e) si cum vei afla mai cu direptul nernA<nu>ii sA nu
fAtArili; asijder(e) de niste pomi IncA sA socotiti i sd le puneti stilpi i sä faceti o
scrisoare si sä ne dati stir(e). TON runmem.
Ific, A(i)T(o) xapme reB(ApTe) Ke.
CAM r(o)tn(o)A(n/wk Benin.
rABpHA 11AlaTMW icen noro+(e)T <m.p.>.
t As'nurrps'
16
www.dacoromanica.ro
<Pe verso, 'insemnarea scriitorului actului>: t Carte domneasci de hotar la
Pänicesti.
<Scris apoi In secolul al XVIII-lea>: Pänisesti <repetat cu caractere grecesti>.
<Din prima jumatate a secolului al XIX-lea>: No. 5:7145 <1637> ghenar 25.

Bibl. Acad. Rom. Bucuresti, Fotografii, LXXXIII (sub dad). Foto. durd orig.. hãrtie, difolio, pecete
domneasa mijlocie, aplicad In cemeali, cu legenda In exergi: t Ïw Baeimie soesom, 6(o);Kfieio)
m(s)a(orrVio), r(o)cnomp6 Remne MOAAAIICKa (t lo Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al
prii Moldovei).
Inst. de lstorie A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXIV/I9 (foto.).

EDITH: Moldova, 111, p. 360-361, nr. 172 (text si., cu unele abaten, si trad. rom. cu caractere rusesti
dupil orig., hank (19,7 x 31 cm), aflat la Institutul de Istorie al Academiei din Sankt Petersburg, Fondul Acte
moldovenesti, nr. 63, cu transcrierea legendei peceiii i mentiunea ci este aplicad In cerneali rosie).

I Omis.

20 1637 (7145) ianuarie 25, Ia0

f iitu &Oldie BOEBOAA, m(B)n(o)c'iiio, r(o)cn(o)n(4)13% 3entnri


B(0)kal0
/140AAABCKON. 41B(e) nprme npip li4M11 H npiA sumo, 114111EM11 MOAAABCKHMH
Bonipu, BEAHKHX H MAAHX, BOAlipEN r(o)cn(o)A(cT)B(n) MH CHMHWN r EVKA BEA
nnepenBwinp, SA ero Aoripolo 110410, NEKHM HenoHvatneH A He HpHcenoemi, H

npoton CBOA npABA WTN(H)11V N GriBainnetae, CABO ceno NATlapElp111,


114 noToBil CMHAA, V B(0)AOCT TYTOBCKON, Cla MICTO 34 CTABH 11 SA MA111111
NA TOM noToat, WT VpHIC 34 BIIIIIMAENYE, 4TO WM <HAIAA>1 WT PAAOVA
BOEBOAA, 4TO TOT MO 110pT1apEll1H BHA° emv [limo SA smainnedie WT
Bwkrifirk liplIECKVA(A), HA 11Mil 11IspACKA, H WT c(61)Hose EH, rewprl'e H

fivrinwHmi, H WT 1111HX C(111)1106E


H TH)K(E) 11p0AAA WN CANO 4ACT 34 WTN(H)HV WT ceno INVAELI1H WT
Torow(e) B(0)AOCT, 1141111)K(E) 34 ero Aospoio BOA10, Boom BencnormcAeti A Be
npucenoBAN. H TOA 4ACT BHAO sonipeBV mum, Bkiw(e) MICAH rEVKA
oneekenmitinp Blum% AAA& WT torkriark CTANKA ilikVpr04061E H WT IINV1111 n(n)m?
EN MVprO4 ABONIHK, HA HMil NM, H 6p4T ero, ROCTANTHH, H CECTpA HX,
ilEireNTA, 4ACT HM SA WTN(H)FIV 4TO WNH HMAAH 34 BHICVNAENHE WT
1111Cil

Torom(e) ceno WT spnToBe MirHIM CTANKI1 MVpr0404e, Bec npBxop, WT


11X npaati Hapipedie 4TO HMAAH WT Eped BOEBOAA. TOT MO 11111WE MICAH,
HMt 110pTOpEll1TH, H Ton 4ACT WT I1'IVAELI1H W11 nponan sonlipeNV
r(o)cn(o)q(cT)B(4) MH 11%n4ATe ACHKNH44p pAAH TpH CTA H neTAiiciiT Tnnep
cpes<frh>IBHX, WT ero flp46711 H 1111TOMTH unpip,eiik SA BHKUVAENTE H 34
nompioucqeifie 4TO WN HMAA WT Panovn BO<EBO>2A4 H WT CTE+AN BOEBOAA
Tonmni.

www.dacoromanica.ro 17
NNO T(0)C11(0)A(CT)B(0) MH, inHow(e) vsmixont ;ix nospo BOAN010
TOKMEHt N 110AN010 34HA4TV, A MN eipm(e) H WT NAC AAAOXOM H

110T6FI'llAHX0M eMV. Tim NW, TOT 11111WE mean CE/10 110pT1113ELpH Cla CTABN
H Cla MICT SA MAHNH HA noTowli GMHAA H 'TOA 4ACT WT ceno fhvnetini An

ecT H WT r(o)cn(o)n(cT)H(a) MN BOA'kpeNV HAMMY Huwe HHCAN 1191AAA.1.6


*HIC111444p npAHA wTH(H)Hv, N AtAll(N)NV, H Hmornnetife, 14 lipliK N

noTHrb*nedie, c% Hrlicit% Aoxopont, HenopmeHo, emir, NHKOAHM(E), HA HiKN.


H FM AA C(ett) He VMHWAeT.
V ill C, A(41)TO x3pME reN(Ap(e) He.
044M r(o)cn(o)4(H)lph Benin.
l'ABpHA iiiIIITTAW BEA A0T041(E)T <m.p.>.
t NWHAWHO <11HCAA>.

1" Io Vasilie voievod, din mila luí Dumnezeu, domn al Tärii Moldovei. Lath' a venit
Inaintea noastra si Inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni, mari si mici, boierul
domniei mele Simion Gheuca mare medelnicer, de bundvoia lui, nesilit de nimeni, nici
asuprit, si a vândut dreapta sa ocina si cumpärAturä, un sat anume Portärestii, pe phrhul
Smila, In tinutul Tutovei, cu loc de iaz si de moarä pe acel ph'ilu, din uric de
cumpäraturh ce a avut el de la Radul voievod, care acel sat Portärestii i-a fost lui drept
de cumpärkura de la cneaghina lui Crhescul, aumea Phrasca, si de la fii ei, Gheorghie si
Päträscan, si de la alti fii ai ei.
i, de asemenea, a vhndut el o parte de ocinä din satul Päulesti, din acelasi tinut,
iarhsi de bunhvoia sa, nesilit de nimeni, nici asuprit. i acea parte i-a fost boierului
nostru mai sus scris, Gheuca medelnicer, dreaptä danie de la cneaghina Stanca
Murgocioaie si de la nepotii panului ei, Murgoci vornic, anume Isac, si fratele lui,
Costantin, si sora lor, Avghenia, toatä partea lor de ocinä ce au avut ei de cumpäräturä
din acelasi sat de la fratii cneaghinei Stanca Murgocioaie, cu tot venitul, din dreptele lor
drese ce au avut de la Ieremia voievod. Acel sat mai sus scris, anume Porthrestii, si acea
parte din Phulesti, el le-a vandut boierului domniei mele Paladie jitnicer pentru trei sute
cincizeci de talen i de argint, din dreptele si propriile luí drese de cumphräturä si de
?Madre ce a avut el de la Radul vo<ievo>2d si de la tefan voievod Tomsea.
Deci domnia mea, cum am vhzut tocmeala lor de bunhvoie si platä deplina, noi
Inch' si de la noi i-am dat si i-am Intärit. Pentru aceea, acel mai sus scris sat, Portäresti, cu
iazuri si cu loc de mori pe phalli Saida si acea parte din satul Päulesti sä-i fie si de la
domnia mea boierului nostru mai sus scris, Paladie jitnicer, dreapth ocinA si mosie si
cumpärkurh si uric $i Intäriturä, cu tot venitul, neclintit, lui, niciodatä, In veci.
i altul sä nu se amestece.
La Iasi, anul 7145 <1637> ianuarie 25.
insusi domnul a poruncit.
Gavril Mätias mare logofät <m.p.>.
t Ionasco <a scris>.

<Pe verso-ul filei a doua, Insemnare din secolul al XVIII-lea>: Ispisoc de


Inthritu<rh>I di la Vasalii vod(ä), lui Päladi jac(nicer), pi un sat intreg, anumi Porthrestii,
cu helesteu, ce-1 are cumpärlturà di la Simionu Gheuca med(elnicer), si pi o parti di
Päulesti iarhs(i) cumpärAturä de la Gheuca med(elnicer), <adäugat, apoi, de o altä
mina>: 7145 <1637> ghen(uarie) 25. No. 5.
18 www.dacoromanica.ro
Arh. St. Iasi, Documente, CDLVIII/38. Orig., hfirtie (39,5 x 26,5 cm), difolio, tiligran, cerneali
neagri. pecete domheasci mijlocie (4,7 cm), aplicati in ceari rosie, cu legenda in exergii: t YW ILICYAHE
KOKOM, 6(o)2IcCielo) At(H)A(orrlio), r(o)cnompi. 3eAme MomaiicKa (t lo Vasilie voievod, din mila
lui Dumnezeu. domn al Tirii Moldovei). Cu o trad. din a doua jumiitate a secolului al XVIII-lea.
lbidem, DXII/24 (trad. de la sfirsitul sec. al XVIII-lea de Gheorghe Evloghie dascii1).
Bibl. Acad. Rom. Bucuresti, Ms. rom. 5181, f. 43v. (trad. prescurtatii, din 1767).

Ghibinescu, Surete, Ill, p. 233-235, nr. 138 (orig. slavon si trad. editorului, dupi Ms. Surete,
XIII, f. 47).

Omis.
2
Rupt.

21 1637 (7145) ianuarie 26, Iasi

t GE OVB0 Mhl, 43 rABpHAAW BEA nor(o)+(e)T, H CABHH Hp'11)KeCKVA BEA


ABOININK ,A,OANtH 36MAH, H ii3OVMHTpAWKO WOAAAN BEA ABOpHHK rOpHtH
3EMAH, H rAllpHA XeTMAH H filapinzAA6 CV4ABKOH, H nuaropIC VIAHe BEA
%TAN H fillOCTOA EATAp1,IHVA BeA HOCTEAHHK, H rewp ['Ye BeA 4AWHHK, H

[(MG% 66IB BEA ABOpHHK, H tiWpAAKH.1.6 BEA BHCTtpHHK, H AVNVA Elphatecuorn


BeA KAV4Ap, H SUB BEA BHCT4HHK, H TOMA BeA CVAI,Itp, H rpAM4
eA CTOAHHK, H epAAH BEA ACHKIIH4Ap, H eNAKIL BEA rurrap, H PlzKOBHNh
geXAN BTOpYH noro4eT, H EACHAIL EAHVA BTOpTH BHCTtpHHK, H BeAH4K0 BTOpYH
NOCTEANHK, H TOAepAWKO TpeTTH noroilleT, H EACHAIL POWKA BUB BHCT'hpHHK,
POWKA EACHATe BOpHHK rAOTHYH, H epeMYA EIIHKVAeLt ABOPHHK rAOTHYH, H
EACHAYE ABOpHHK H HOHAWKO CTENCepAHVA ABOpHHK rAOTHYH, H ElapCAH ABOpHIIK
rAOTNYH, H HWHAWKO EOTH4 ABOpHHK, H AVnwTpV reVKA 61116 ABOpHHK, H

OTplaTVAAT B6IB ABOpHHK, H CKplaAeT WT 30pHANH H HHHX soniipH H BOHNYH


flptANTH WT mop r(o)cn(o)n(H)H6 er(o) m(H)n(o)cT(H), nHwem H

CBEATEACTBVHM Cla CHM 3AHHCOM NAWHM KAKO npYHpe nptn HAMH 6IN4TV H
nplinTento HAWe CHMHWH reVKA Ben meAenNimp, 34 er0 nospoio BOA10, Hemint
enotnrscneH A He npncenoaaH, H npoion CBOA NpABA WTH(H)NV H smornneWie,
emu* ceno, HA HMt liOpTlapelpH, HA noTouiink V BOAOCT TVTOBCKOH,
C% MtCT 34 CTABH H 34 MAHNH HA TOM NOTONH, WT VpHK 34 BHKynneae
4TO WH HMAA WT NAVA BOEBOAA, 4TO TOT MO llopmpewli BHA° emir npasn
34 BluiVnneNY6 WT KNtrimt IlApacKA KpAIACKA H WT c(w)H(o)Be eH, fewpeie H
rhaTplaWKAN, N HNWHx C(61)H0Be CH.
Fi THat(e) npomn nplinTen HAW 1V6W(e) MICAH CHMHWN reVKA
metkenHHHAp LANA 4ACT SA WTH(H)HV WT ceno Blarney'', 4TO V BOAOCT
TVTOBCKOH, INAKH)K(E) SA ero Aospoio ROMO, HEKHM HenomtatneH A He
flpHCEAOBAN,4TO Ton 4ACT BKIA0 Eno* [limn MANYe WT HHirtnii CTAHKA
MVpro40,1e H WT BHVIO NAHV EH MVprO4 ABOpHHK, NA HAVII tiCAK, H BpAT
ero, EOCTANTHH, H CECTpA HX, flBreHYA, !Mai 4ACT HM 34 WTN(H)NV 4TO
HAAAAH 34 siuurnneHTe WT Torom(e) ceno, WT GpATOBe CTANKH

www.dacoromanica.ro 19
Alvprotioae, ch sec ninon WT CBOHX npasTif twine& 4TO HMAAH WT
epeAt.1.4. BOeBOAA. TOA akiw(e) 11HC4NNA 4ACT 34 WTH(H)111/ WT ceno WINAell111
N TOT MO Flopmpeqiiii Bww(e) MICAH WN nponan npYrirrento Hawemv fillAAATE
*111CHH4Ap 1)4# TpH CTA N neTneciT Tanep(H) cpe<sirh>linix WT ero npnaTh H
1111TOM.1.11 mapipeNTe SA Kincvnnetife 34 noTerwicnerik 4TO Wri HMAA WT
11

P AAVA BOEBOAA 11 WT CTe+AN BOeBOAA Tomurk.


HNO A161, inico*(e) oromixom me*Ao IIIIMH A0Bp0BOAH010 ToKmem(k) H
110A11010 SAFIAATV, A MN egiew(e) H WT HAC ClaTB0p1IXOM emv ein, vicpinnetiie
BIIITY emv SA eipHocTH H SA noTBiroicnerife.
HA Bentitcoe KpinocT N noinspioKnetife, 110CT4BHX0M HAW 11e4AT H
nonmicaxom C'l' HAW pvtof MI CEMV HCT1111110MV AHCTV munemv.
43, HWIIAWKO Miami voiKap, MICAA M C(A) SHAeT.
Mc, n(i)T(o) opme rekap7e) a AWFUL
rAllplIA liiilaTI4111 BeA noro+(e)T <m.p.>.
Ilpi.xcectcvn BEA ABOpHIIK HOW <in.p.>.
rA111114A XATMAN <m.p.>.
l'HoprHe BeA 1111XAMIHIS <m.p.>.
Ypitie cfrwrap m.p.
113, 111e44ti HIMBla BNB AS011111111 <m.p.>.
113, 10pnaKTe BEA BlICTHEP, HCKAA m.p.
(13, HpMIA BeH<KVA14>, ROUX <m.p.>.
lb, CHMHON iiils4410 BNB IINCT(ipHHK) <m.p.>.
1I3, l'imprYe POWKA, HCKAX M.p.
frama Ben CTOAHNIC m.p.
TOMA CTOM11111 HOW m.p.
lb, B4C14418 BANVA IINCT(ipliNH) <m.p.>.
UNA/CH <m.p.>.
f13, AoymnTpawKo epAAH BeA *11T(11/1461p) <m.p.>.
113, PlaKOKHLt Wpm nor(o)41(e)T <m.p.>.
113, Tonepnunco nor(o)4(e)T, HCKAA m.p.
eTplaTVAAT AB0p1INK <M.p.>.
113, HeANWKO 110CTeANNK <m.p.>.
£13, Licride POWKA B0pNIIK <m.p.>.

f Iatà dar noi, eu Gavrilas mare logofát, si Savin Prkiescul mare vornic de Tara de
Jos, si Dumitrasco Soldan mare vornic de Tara de Sus, si Gavril hatman si pardlab de
Suceava, si Gligorie Ureche mare spAtar, si Apostol Catargiul mare postelnic, si
Gheorghe mare ceasnic, si Cujbà fost mare vornic, si Iordachi mare vistier, si Lupul
PrAjescul mare clucer, si 'Allah' fost mare vistier, si Toma mare sulger, si Grama mare
stolnic, si Erali mare jicnicer, si Enache mare pitar, si RAcovitA Cehan logorát al doilea,
si Vasilie Banul vistier al doilea, si Velicico postelnic al doilea, si Toderasco loge& al
treilea, si Vasilie Rosca fost vistier, si Rosca Vasilie vornic de gloatà, si Eremia
Vfinculet vornic de gloati, si Vasilie vornic, si Ionasco Stejeranul vornic de gloatà, si
Barsan vornic de gloati, si Ionasco Botici vornic, si Dumitru Gheuca fost vornic, si
StrAtulat fost vornic, si Sarlet din Zorileni si alti boieri si osteni de frunte de la curtea
20 www.dacoromanica.ro
milostivirii sale domnul, scriem si mArturisim, cu acest zapis al nostru, el a venit
inaintea noastrA fratele si prietenul nostru, Simion Gheuca mare medelnicer, de bunAvoia
lui, nesilit de nimeni, nici asuprit, si a vindut dreapta sa ocinA si cumpArAturA, un sat,
anume PortAresti, pe paraul Smila, in tinutul Tutova, cu loc de iazuri si de morí pe acest
parau, din uricul de cumpArAturA pe care el 1-a avut de la Radul voievod, care acest sat
PortAresti i-a fost drept de cumpArAturA de la cneaghina Parasca Craiasca si de la fiii ei,
Gheorghe si PAtrAscan, si de alti fií ai el
i de asemenea a vAndut prietenul nostru mai sus scris, Simion Gheuca
medelnicer, o parte de ocinA din satul PAulesti, ce este In tinutul Tutova, tot de bunAvoia
lui, nesilit de nimeni, nici asuprit, care aceastA parte i-a fost lui dreaptA daníe de la
cneaghina Stanca Murgocioaie si de la nepotii panului ei, Murgoci vornic, anume Isac, si
fratele lui, Costantin, si sora lor, Avghenia, toatA partea lor de ocinA ce au avut de
cumpArAturA, din acelasi sat, de la fratii cneaghinei Stanca Murgocioaie, Cu tot venitul,
din dreptele lor drese, ce au avut de la Eremia voievod. AceastA mai sus scrisA parte de
ocinA din satul PAulesti si acest sat PortArestii, mai sus scris, le-a vândut el prietenului
nostru PAladie jitnicer, pentru trei sute si cincizeci de talen i de argint, din dreptele si
propriile lui drese de cumpArAturA si de intArire ce a avut el de la Radul voievod si de la
tefan voievod Tomsea.
Deci noi, dacA am vAzut Intre ei tocmealä de bunAvoie si platA deplinA, noi Ind si
de la noí í-am fAcut aceastA IntArire, sl-i fie de credintA si de intake.
i pentru mai mare putere si intArire, am pus pecetile noastre si am iscAlit Cu
mainile noastre, pe aceastA adevAratA carte a noastrA.
i eu, Ionasco Mánjea uricar, am scris, sA se stie.
La Iasi, anul 7145 <1637> ianuarie 26 zile.
Gavril Mätias mare logorät <m.p.>.
PrAjescul mare vornic <m.p.>.
oldan mare vornic am iscAlit m.p.
Gavril hatman <m.p.>.
Gheorghe mare paharnic <m.p.>.
Ureche sp5tar m.p.
Eu, stefan CujbA fost vornic <m.p.>.
Eu, Iordache mare vistier, am iscAlit m.p.
Eu, hernia Ven<culet>, am iscAlit <m.p.>.
Eu, Simion MAlaiu fost vistiernic <m.p.>.
Eu, Gheorghe Rosca, am iscAlit m.p.
Grama mare stolnic m.p.
Toma stolnic am iscAlit m.p.
Eu, Vasile Banul vistiernic <m.p.>.
Ianachi <m.p.>.
Eu, Durrtitrasco Erali jitnicer <m.p.>.
Eu, RacovitA Cehan logorát <m.p.>.
Eu, Toderasco logofát, am iscAlit <m.p.>.
Stratulat vornic <m.p.>.
Eu, Velisco postelnic <m.p.>.
Eu, Vasile Rosca vornic m.p.

www.dacoromanica.ro 21
<Pe verso, insemnare de la sfirsitul secolului al XVIII-lea>: Mkturii di la tot(i)
boieri cei mari ce au dat lui Pàladi jfi(t)ni(ce)r pentru cumpkkura satului Portkestii 0 a
Ortii ot Pule <apoi, cu altA cerneall>: 7145 <1637> ghen(arie) 26; No. 6.

Arh. St. Bucuresti, Fond Bibl. Acad. Rom., Doc. istorice, CXXX1X/83. Orig., hirtie (34 x 23 cm),
difolio, filigran, 13 peceti melare, slab sau incomplet imprimate In cerneala neagra cu care a fost scris actul.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXIV/21 (foto).

Creqterea colecriunilor. XIX (1911), oct.dec., p. 222 (rez. dupa orig.).

I Omis.

22 1637 (7145) ianuarie 27, Iasi

t Hw RACHHATE soesom, E(o);eto m(H)n(o)ritio, r(o)cti(o)A(4)p% 3EMAH


11110AAABCHOH.61:1C(E) r(o)cn(o)AcTs(o) MH MAN N BOTBrhAHAN ecntH Hi:twenty
sipHonw H 1104HTENHOMV sonipeH ,AltmwrimwHo WOAAAH BEA ABONHIC 01.0A1141H
3EMAE 11 BpATV ero, TOAEpAWKO, N cecTpit Hx, TOAOCKA H 1111rEANNA H
TO+ANA, Hx npoHoio WTH(H)NV H M(H)A(0)BAANYE, CANA cenHitte HA HAVk
WEHApELIRH, V BOAOCT XlapAIXCHOH, WT HX n potful+ H 11HTOMTh KairkAeriie 4TO
HMAA W(T6)1111 HX Ilierpnunco GMB AB0p111411 34 MAI& H M(11)A(0)B4111E NA TOA
ceninpe WT ROCTANTHN MOrHAA BOEBOAA. H TOA CEAHWE HAN npiHr.ge BHAA
npasa HAW r(o)cn(o)4(4)pcHoH npHciwwHo 1111 WHOA Tplar 114W XlapAIIVCHOH.
TOA CEAHWE AAAOXOM r(o)cn(o)Acm(o) MM H 11(0)M(H)A(0)B4X0M C11 NUB HA
CAVrA HAW AVMHTpV CTOANHIS H HA 13111WAN KOrAA AAAOXOM r(o)c(no)4vre(0)
MH HM H ceno Bn'hAiHH, 34Heat(e) He 3HAXOM r(o)c(no)AcTs(o) MH KAKO 611A0
AAANVEH MHA0B(4)1ffE TOA cenetpe BOAipENV r(o)c(no)Acm(a) MH B111W(E)
EWAN NAN npiacAe spinketia.
NHO r(o)c(no)AcTa(o) Mil, inKomc(e) VBHAtX0M KAKO (MAO npatta AMU& H
M(H)A(0)114ANVE TOA cenHHtpe Bb1W(E) 11HCANHA WeHikpetpTh W(TIOLOr HM 11111W(E)
MICAH EKTpAWICO 6111B ABOpHHK KAKO VKA3OBAAH IlpiA HAMN H twiner&
B611.11(E) 1111CANII WT HOCTANTHN MOrHAA BOEBOAA, TA*(E) r(o)c(no)ncTB(o) M11

MAHN 34 H3NOBV AAA0X0M TOA centigie Huw(e) pE4EN114 WENApElpH 111110*(E)


BHAO NAH nrimAe Amu& HM sonipetat r(0)C(110)4CTB(A) M11 chlw(e) 11HCAN
AVMHTpAWKO WOAAAH H EipATV ero H cecTpann er(o), A 01,vmKTpv CTOANHK H
BIAWAN AA He HMAET NH CANA *mt. H HopilAeHTe 4TO WHH HMAET WT
r(0)C(110)ACTB(4) M11 3A AAANYE NA TOA cenHipe 44 c(A) He sipveT A NH SA
eAtio Tirfunr whArr HM.
HIM AA He BlIAET npip CHM AlICTOM HAWHM.
V inc. AMT(0) je rekariie) Ka.
t CAM r(o)cn(o)A(H)wh BEAtA.
11W BACHAHE BWHBWAA <m.p.>.
t NWHAWKO <MUM>.
22 www.dacoromanica.ro
t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al prii Moldovei.
domnia mea am dat si am 'hit:kit boierului nostru credincios si cinstit Dumitrasco Soldan
mare vornic de Tara de Jos si fratelui lui, Toderasco, si surorilor lor, Todosca
Anghelina i Tofana, dreapta lor ocina i danie i miluire, o seliste, anume Sendrestii, In
tinutul Nadal', din dreptele i propriile drese de danie si de miluire ce a avut tata! lor,
Patrasco fost vornic, pentru aceasta seliste, de la Costantin Moghila voievod. Si aceasta
seliste mai Inainte a fost dreapta a noastra domneasca, ascultatoare de ocolul targului
nostru, Hârlàu. Si aceasta seliste am dat-o domnia mea si am miluit cu ea pe sluga
noastra, Dumitru stolnic, si pe Vasan, and le-am dat domnia mea si satul Vladeni,
pentru cA n-am stiut domnia mea ca aceasta seliste a fost, mai Inainte vreme, danie
miluire boierului domniei mele mai sus scris.
Deci domnia mea, daca am vazut ca a fost dreapta danie si miluire, aceasta seliste
mai sus scrisa Sendrestii, tatälui lor mai sus scris, Patrasco fost vornic, cum au aratat
Inaintea noastra si dresele mai sus scrise de la Costantin Moghila voievod, astfel domnia
mea iarasi din nou am dat aceasta seliste mai sus zisa, Sendresti, cum le-a fost mai
inainte danie, boierului domniei mele mai sus scrise, Dumitrasco Soldan, si fratelui sat'
si surorilor lui; iar Dumitru stolnic i Vasan sa nu OA nici o treaba. Si dresele de danie
ce au ei de la domnia mea pentru aceasta seliste sa nu se creada si sa nu le fie de nici o
treaba.
Altfel sa nu fie, Inaintea acestei carti a noastre.
La Iasi, anul 7145 <1637> ianuarie 27.
t insusi domnul a poruncit.
Io Vasilie voievod <m.p.>.
t Ionasco <a scris>.

Arh. St. Bucuresti, Fond Bibl. Acad. Rom., Doc. istorice, DLXXXIX/25. Orig., hirtie (32,5 x 22,5
cm), difolio, filigran, pecete domneasci mijlocie (4,7 cm), aplicatil in ceari rosie, stricati, din legendil
piístrindu-se (loar: t ...6(0))1CNIO) M(H)A<OCTTIO, rocno>Aaph aentne litiOAPARCKOV (t..., din mila lui
Dumnezeu, domn al TiIrii Moldovei); semnitura domnului, cu cernealii neagrii mai deschisA deck cea cu care
este scris actul.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" lasi, Fotogratii, XXIV/22 (roto.).

23 <Dupà 1637 (7145) ianuarie 27 inainte de 1641 (7149) mai 18>

t Adec(a) eu, Simion MAlai biv vistérnic, si cu soro-ma, Tofana, giupaneasa Jul
Costantin uricarul, märturisim cu ceastä scrisoar(e) a nostra cum ne-am tocmit noi, de
bunavoia noastra, de am fäcut schinbatura inde noi, de am dat giumatate de sat, de
Bunesti, partea den gios, si doo jirébii den giumatatia de sat, den partea den sus, ce
acéste parti le-am rascumparat de la 1-lancea den Suceava. Acéstea le-am dat surori-mea,
Tofanei, pentru toata ' partea ei ce s-au ales den sat den Hreasca si den Oncest(i), si cu a
treia parte den hälasteu si dentr-altä, den tot venetul, ce va fi2.
Si In tocmala noastra au fost [au fog] Irimiia Murgulet, i 5tefan, i Andreiu tij, si
Simion Tara, i Ilie 5eptelici, si Necolaiu den Iacobest(i) i alti multi fecior(i) de
boiar(i).
am fost si noi de fat(A) : Stretulat Dobrenchie, si Nacul si Savin.
De aiasta märturisim cu aiasta scrisoar(e) a noastra.

www.dacoromanica.ro 23
fi3, HpMHA riAvprvAnt, HCKAA <m.p.>.
lb, dwell itAvprvneit, HCKAA <m.p.>.
tia, CHMHOH fibsA410 BNB BUCT(IpHHK) <m.p.>.
Tofana.
13, CHMHOH 11,144, HCKAA <m.p.>.
t13, W4 ritivprvneuk, HCKAA <m.p.>.
ii3, NEKVAAH WT IfiKOSelp(H), HCKAA <m.p.>.
fla, CTplaTVAAT AospetacYe, HCKAA <m.p.>.
tia, NAKVA, HCKAA <m.p,>.

<Pe verso-ul filei a doua, insemnare din secolul al XVII-lea>: De Hriasca i de


Oncesti, parte Tofanii, sor(a) lui Simion Mälai.

Arh. St. Bucuresti, A.N., MMDXIX/42. Orig., hirtie difolio (33x21 cm). filigran. rupt i Obit,
cerneali cafenie, doul pecei melare, aplicate in cerneali : una, neclara, ;:i alta, a lui hernia Murgulel,
octogonal (1,5x1,4 cm), are ea emblemi, in interiorul unui scut, trei flori iesind dintr-un vas.
Ibidem, MMDXIX/44 intr-un doc. din secolul al XIX-lea).

Datat dupi Simion Mai. care este menlionat in acte ea fost mare vistier mire 1637 (7145) ianuarie
27 si 1643 (7151) mai 30 (cf. N. Stoiceseu. Digionar. p. 415, sub voce) i dupi !lie Septeliei care n-a avut
dregiltorie pini la 1641 (7149) mai 1K (cf. ibidem. p. 447, sub voce).

EDITII :Catalog A.LC., II, p. 246. nr. 1171 (rez. dupii orig., datat : <1636(7144) aug. 25>).

Asa in orig.
2 Ji". seris deasupra rindului.

24 1637 (7145) ianuarie 30

tAdeca eu, Obréjie, ficiorul Lupului de Iorghiceni, márturisascu insumi, pre


mine, cu cestu zapis al mieu, cum am luat de la dumnealui vistiemicul Buhus patru
galbeni buni si am zálogit o parte de ocinä den partea din sus pánä la Svete Theodor, in
sAptämána cea mar(e), sà-i griráscu banii dumisale ; iar de nu vor fi banii la dzi, ca
socoteasa dumnealui sA-m(i) mai dea ce va fi cu direptul. De aceasta märturisIscu, s sä stie.
t i popa ot Barlest(i), Dumitru.
M(i)c(A)t4 rethilik A(k)ini, xaiime
t Eu, Toaderi ot Crivest(i) dieacon ot tam.
t insa banii s-au nomárat potronicol câti unsprädzki bani boni, sl sä stie.

<Pe verso, insemnare din secolul al XVIII-lea> : De la Obréjie de Iurghiceani, pe


partia lui ce-au pus zálog pentru 4 galbeni.
Costandin Paladi hat(man) <imp>.

Bibl. National!) Bucuresti, Documente, 1/204. Orig., hirtie (20x16 cm), cernealli cafenie, o
amprenti digitali.

24 www.dacoromanica.ro
25 1637 (7145) februarie 2

t Adeci eu, Gaftona din Hreasca, fata Märiicîei, nepota VArvareei, scriu
mirturisescu cu ceasti scrisoare a mea cum de burfAvoe mea am dat o jireabie din sat din
Plesest(i) nepotu-mieu, lui Simion, lui Vasilie, feciorii popei luí Gheorghíe den
Hreasca, cu tot venitul ce va hi partea din vatra satului i intr-api, din hilesteu si
tarini, si din pomet, cu tot venitul ce va hi partea mea, ca sà le hie lor danie i ocini
feciorii lor In véci. Dintre Ionasco Biziceanul ot Bàzaci, i Ilie Septelici de Nimircéni,
Ionasco Arami de Hreasca, i Gheorghip Milaiu, si Vasilie vitimanul, si Toader Clim, i
Drägan, i Ihnat, Pinteleiu ot tam si doao slugi a mitropolitului Virlaam, Andronic si
Gavril, i Pavil de Giurgesti, i Toader Nabres, i Bucioc si alti oameni buni multi, ca si
le hie lor danie i mosie direaptä In véci. Si nime de nepotii miei pre urma mea si n-aibi
treabi pre ocina mea, ce si mi curninde si sA mi grijisci i si-si faci i zapis domnescu.
Iari cineva de nepotii miei sA n-aibi treat:a, ce si hie treclét i prod& i si hie cu
Ariia i negru ca luda.
Si eu, popa Dumitru de Rus(i), însumi, cu mina mea am scris ca si sA stie.
Ii(%) AtT(0) x3pMe M(*)C(A)144 41(Efipts'Apli) ir
t Eu, Ghiorghiti
fI3, HAYS WEHTHAINH, HCKAA <m.p.>.
Si eu, I Pintilie (?).

<Pe verso-ul filei a doua, insemnare din secolul al XVIII-lea>: t Zapisul lui
Simion ot Hreasca fecior popei, de danii pre o jirebie de la Oncesti.

Arh. St. BucureVi, Mitropolia Moldovei, CXLV11/1. Orig., !Artie difolio (31,5x20 cm), filigran,
cerneali cafenie-inchisi, cinci peceli melare rotunde in fum, dintre care doul la inceputul actului, neelare.
ldem. Ms. nr. 522 (Condiea Mitropoliei Moldovei), f. 176 v. 177 r. (copie din 1844, WA data de
an). Arh. St. la0, Fond M. Costilchescu, 1265, vol. 2, p. 1013-1014 (transcr. dupà Ms. 522).

EDITH : M. Costachescu, SLinefti, p. 37 (rez. dupi Condica Mitropoliei Moldovei, p. 484) ; Catalog
II, p. 251, nr. 1198 (rez. dupi orig.).

I Nectar.

26 1637 (7145) februarie 2,

f I4W BACHATE BOEBOAA, 6(0)>M10 M(H)A(0)CTI10, r(o)cn(o)A(a)pi. 3EMAH


MOAAABCHOH. (»we) nparmkowil riptA HAM' H riptA WhCHMH H(A)WHMH
MWAAABCISHMH sonipa, BEAHKHMH MAAHMH, AApHOH WT IlOptlElp(H) ti AtlpHWH
11

WT CTOAHHiltHH WT B(0)AOCT NEMELICKHH, TOMA WT IIHTHWIIHH WT B(0)AOCT


POMANCKH H Terana c(A) ninon% nlykA 'UAW C'h sonipati HAW fillOCTOA BNB
BEA nwrapa pna WIIKI1X %ACTH 34 WTH(H)HV WT ceno Pknowetp(a) wr
B(0)AOCT POM4HC1111, TOTHX 44CTH 34 WTH(H)111? imam sonipaa HAW fiflOCTOA

25
www.dacoromanica.ro
111414pH WT WkICHX GpATIVIIX THM IMW(E) MICAHHX 4(10A011t11H, HM11 Iligerk on,
1
ElailOWELp(H) H !WHAM° COplatl WT TAM H cecTpa HX... 14 VIC43OB4A nr1111

HAMH itIOCTOA MITApH HapeAetife WT EApHOBCFCH BOEBOAA H tin AAOHCH

Boeaco,<4>2 TOICO*AepE H WT r(o)cn(o)A(c)a(a) MH, A 1l(111)111 WNH TINIAN


KANO AA BpATAT emt? nimi<5>2H 11%CrIAT <no>2 Hem(e) MAMA WT nnemeHeHYA
2 , i i% i% %
HX. <A> no)cntomtc)atamAH cavoixonn Hx no 34ICOM? 3emcHoH ci. Hec
%

Clali<tTOM> HAW H TAII0 wspirroxom <1{All>20 HenotkositeT <c>2 i BpATIITH,


noHem(e) How HVnHa sonipHH HAW fiflOCTOA nwrap THX klACTY 34 WTH(H)Mi
1
WT EisAOWELEI(H) WT ilKiepi H WT iWNALIJKO COpliN H WT cecTpa Hx... , WHH
1111CH 311AAH H IlpHKAVIMAH Ct AllltWM BOMA npop,<4>2AH nnemeHeHU HX TOA
WTH(H)HA H HEIVATHAH Torm.
Toro pAAT THx HHw(e) MICAIIHX A1OAH, AAp.I.WH WT flwptietti(H), H ilApHWH
WT GTOAHINAHH H TOMA WT fillTHLIAHH, 30CT4AH WT BlaCer0 H(a)wero H
aemcHaro 3AKOHA, A BHW(E) MICAH BOAtpHH IIAW liflOCTOA IIHTApH 4Mp4BHA Ct
H FlOCTABHA cest Vevae Bla awrip r(0)cn(o),s,(c)B(4) MH, KAKO AA HMAET
CE6t AliSpACATH WTH(H)Mi Cla 1111AM A0X0AOM H AA He HMA1OT HAM TerATH
C(&) paAY alA `rk)K HHKOAMM:(6), HA BtKH.
II HH AA Cil HE IMAHWAET.
V Mc. A(t)T(0) xspme +efs(pVapYe) if.
t GAM r0C110AHH% Benin.
t FABpHA iiii'laTIAW SEA A01'041(E)T <m.p.>.
t WAHAHp <mum>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tärii Moldovei. Iatà au
venit Inaintea noastrà si Inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni, mari si mici, Larion
din Porcesti si Larion din Stolnicéni, din tinutul Neamtului, si Toma din Piticéni, din
tinutul Romanului, si s-au pärät de fatä, Inaintea noasträ, cu boierul nostru Apostol fost
mare pitar pentru niste pIrti de ocinä din satul Bälosesti, din tinutul Romanului, <pe
care> pärti de ocinä le-a cumpärat boierul nostru Apostol pitan de la niste frati ai acelor
mai sus scrisi oameni, anume Mierea din Bälosesti si Ionasco Sorace de acolo si sora
lor... '. Si a arAtat Inaintea noastrà Apostol pitar drese de la Barnovschi voievod si de la
Moisi voievod <si>2 , de asemenea, de la domnia mea, iar acum ei au parät ca sä-i
Intoarcä banii inapoi pentru a a cumpärat de la verii ion.
Deci domnia mea i-am judecat dupä legea tärii, cu tot Sfatul nostru, si astfel am
atlat a nu se cuvine sä Intoara deoarece and a cumparat boierul nostru Apostol pitar
acele pärti de ocinA din Bälosesti de la Mierea si de la Ionasco Soräce si de la sora
Ion ... , ei toti au stiut si s-au aflat de fatä and au vändut veril lor acea mina si n-au
Intors atunci.
Drept aceea, acei mai sus scrisi oameni, Larion din Porcesti, si Larion din
Stolnicéni si Toma din Piticéni, au ramas din toata legea noastri si a tärii, iar mai sus
scrisul nostru boier Apostol pitan i s-a Indreptat si si-a pus flexile In vistieria domniei
mete ca sä aibä a-si tine ocina cu tot venitul si sä nu aibA a se mai part pentru aceastä
pärä niciodatA, In veci.
Si altul sä nu se amestece.

26 www.dacoromanica.ro
La Iasi, anul 7145 <1637> februarie 2.
t insusi domnul a poruncit.
Gavril 'Wallas mare logorát <m.p.>.
t $aidir <a scris>.

Inst. de Ist. A.D. Xenopol" Iai. Xerocopie dupli orig., hirtie, pecete domneasci mijlocie (4,7 cm),
aplicati In ceari rosie, din fondul de doc. al Bibliotecii Astra" Sibiu.

EDITH : liga, St. ci doc., XVI, p. 286 (rez. al editorului dupi orig. ce se afla In posesia sa).

I Loe liber.
2
Rupt.

27 1637(7145) februarie 3, Iasi

f Tw &wade aomonn, E(o)affio nt(a)n(o)clito, r(o)cn(o)A(n)prb aeMAH


1ROAMBCKOH. (aNC(e) npinipourk, npiA HAMM H ripiA Vomit 1l(4)11111M11
MWAAABCICHMH sonipn, BEANKIIMH H MAAHMH, CAIITA HAW, ROCTANTHN
no ero Aospon BOAH, HeICHM Her1011VNCAEH A NH lipliCeA0BAH, H npomn CBOA
11pAB44 WTH(H)HA H MAlife, 110A0BHH4 ceno rOWMAHY, 4TO 1? 11(0)AOCT
Ilemettow, HA AO Capinitcosi, Ch eAHH CTAB MUNCH CICC ecT HAN BHWE,
TAKONCAep(e), H WT ApvritH CTAB, ea(e) ecT WT CpAA CEAO, ennNO C(A)
n3sepeT 4ACT ero, 4TO TOA 110A0811NA ceno Towmatii, rt. BEC ElpHX0A, WT
incero MiCTO ecT emv AAA& H MHAOBAlfie WT NOKOHHHAr0 ,A,VAAHTpAWKO
11.1Te+AH BeA nor(o)+ET H WT c(Id)H(o)ce er(o) riwprMLk H RACHAYE H
rpHrOpAWKO, er(o) BHCAV*611.1.6, Apvroe 1104TO ecT, HM, H nnemeneffie,
KANO, HA MAHON sip& t41430B4A H SANHC C'llTB0p611, SA B'hCHX C(w)H(0)Be
,A,VMHTp/AWKO AWr(0)+(e)T. 11011e)K(E) wTeLt HX HE trumorox 44TH, C'h I43HIS
C%MpliTHH, CIITB0pHTH, HAS C(111)11(0)Be C'hTB0pHAN 341111C 34
AAANYE H SA M(H)A(0)BAH1e. TOA npomn 14(4) wemv sipnomv H 1104HTENHOMV
BOAApHH, rABpHA XETMANlapWhAAB GV4ABCKH, p4A1 ABIt CTA VrApCKHX.
TAKO*Aepe, H eANN VpHK WT GTe4AHA BOEBOAA H HHHX mapitkenYe, eat(e)
HMAA KOCTANTIAN 01,pairk H4 Toro ceno rOWMAHH WhCH pv<Kn>I er(o)
M(H)A(0)CT ratipHA XeTMAH.
RHO BHWe 1111C4H HAW 11'4111s111 H 1104HT1111H BOAilpHH BlICTAA CA H

3ANAATHA truce, HUMANO, THX BHW(E) MICAHHX 11(H)H(t)3H T vrapciaix,


Ina pvia ROCTAHTNN ,A,page.
TAM 4A11 H MM BNA11111e 11X AORpOBOAHON TOKMENC H HCNOAHOH 34NAATV,
Tmcomqepe, H WT HAC AAAOXOM H NOTBp'hAHX0M BHW(e) 1111CAHHOMV TABfAHA
XeTAAAH, HA Ton 110A0BHH4 ceno rOWMAHH, C'h CTAB H C'h 4ACT WT ApvraH
CTAB, WT cpAA ceno, H WT BEC npnxoq, KAKO M ECT eMV rIpABAA WTH(H)HA H
amornneifie, H vpaa H nomplomerife, c% srbchtm Aoxoponn, aenopyweinio,
11111COMINC(e), HA (SIKH.

27
www.dacoromanica.ro
H HH M C(A) He VAMWAET.
Iiic, A(k)T(o) opte 47.(e)H(ptr4ple)
t GAM r(o)cn(o)A(H)H% Benhat.
rABpHA sed% n0r04(e)1' <rn.p. >.
t WAHAHp <HHCAA>.
t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al färii Moldovei. Iatä a
venit Inaintea noastra si Inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni, mari i mici, sluga
noasträ, Costantin Dracea, de bunävoia lui, nesilit de nimeni nici asuprit, si a vandut
dreapta sa ocia' i danie, jumätate din satul Gosmani, ce este In tinutul Neamt, pe paraul
Orbic, cu un iaz mare, ce este mai sus, de asemenea si din alt iaz ce este In mijlocul
satului, cat se va alege partea lui, care aceasa jumAtate din satul Gosmani, cu tot venitul,
din tot loca 'fi este danie i miluire de la rAposatul Dumitrasco Stefan mare logont si de
la fiii lui, Gheorghitä i Vasilie i Gligorasco, pentru slujba lui, alta, pentru cà le este
ruda', precum a arätat, pentru mare credintä, si un zapis fácut de toti fiii lui Dumitrasco
logofät. Pentru cä taal lor n-a putut sa apuce cu limbä de moarte, sä-i faca' scrisoare, ci
fiii au fa'cut zapis de danie si de miluire. Aceasta a vandut credinciosului i cinstitului
nostru boier, Gavril hatman i parcälab de Suceava, pentru dota sute de ughi. De
asemenea si un uric de la S tefan voievod si alte drese ce a avut Costantin Dracea pe acel
sat Gosmani, pe toate le-a dat In mainile milostivirii sale Gavril hatman. Deci boierul
nostru credincios i cinstit, mai sus scris, s-a sculat si a plata toti, deplin, acesti bani mai
sus scrisi, 200 de ughi, In nainile lui Costantin Dracea.
De aceea i noi, väzand tocmeala lor de bunavoie si plata deplini, de asemenea si
de la noi am dat si am Inarit, mai sus scrisului Gavril hatman aceastä jumAtate din satul
Gosmani, Cu iaz i cu parte din iazul din mijlocul satului si din tot venitul ca sä-i fie
dreapa ocinä i cumpärätura, si uric si Inarire, Cu tot venitul, neclintit niciodaa, In veci.
Si altul sä nu se amestece.
La Iasi, anul 7145 <1637> februarie 3.
t Insusi domnul a poruncit.
Gavril Mätias mare logofät <m.p.>.
t aiclir <a scris>.

<Pe verso, Insemnarea diacului> : t CHAO rOW MAHH, ispisoc ('?) domnescu, de
la Vasilie vod(ä).
<Altä Insemnare, din secolul al XVIII-lea>: Ispisoc de la Vasile vodä pe
Gosmani. 7145 <1637> fev(ruarie) 3.
<Pe recto-ul filei a doua, Inceputul aceluiasi act>.

Arh. St. lasi, Fond Spiridonie, XLVII/3. Orig., hirtie (41x27,7 cm), difolio, filigran, cerneali neagrA,
pecete domneascA mijlocie (4,7 cm), aplicati In ceard rosie, stricata, cizuti mai bine de jumitate, pe care
Ghihinescu (v. EDITI) a citit in primul deceniu al secolului nostru : 'ftv <84eintt>e Boe<aom> 6. M.
r(o)cnomp% 3eAme <iliton>mscnoT Io <Vasili>e voievod, din rnila lui Dumnezeu, domn al phi
Moldovei); (azi 8 rimas doar t lw... soe<som> <hlon>poutc8a.
Arh. St. Bucuresti, Ms. nr. 629, f. 299 r. (copie din a doua jumitate a sec. XIX).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" lasi, Ms. M. Costichescu, < Doc. mold. de la Vasile Lupa vv. >,
f. 8525, nr. 2399 (915) (transcr. si. dupi orig. si trad. rom.).

28
www.dacoromanica.ro
EDITH : GhibAnescu, Ispisoace, 11, 1, p. 128-131, nr. 100 (orig. si. si trad. editorului) ; liga, St. fi
doc., V, p. 24-25, nr. I I (rez. editorului dupà orig.) ; Catalog A.LC., II, p. 251, nr. 1199 (rez. dupi copia de
la Arh. St. Bucuresti cu mentionarea editiilor anterioare).

2 Omis.

28 <1637-1638> februarie 4, Speriati

t Adecä eu, S<i>imion, ficiorul lui Lazor TAU de Läpusna, Stefan, nepotul lu
Lazor Tälvu, ficiorul luí Toluntan, tij ot Läpusna, si Sofroniia, fata lui Pardos, tij ot tam
si Gligorie, ficiorul lui Pascal, tij de acolo, scriem si mArturisim, insine pre noi, cu cestu
zapis al nostru, cum noi, de bunavoia noasträ, de nime nevoiti, nici siliçi, am vändut
dreaptä ocinä i mosie, a treia parte den selistea Mlädinestilor, ce-s la tinutul Läpusnei,
pre apa Läpusnei, cu loc de iaz si den ampu si den tarinä i cu tot venitul ce sä va alége,
a treia parte, ce mai sus scriem, dumisali lu Stefan armasului celui mari, dereptu ...2 ca
s(A) fie dumisali i fiilor dumisali.
Nime dintru oamenii[i] nostri ca s(ä) n-aibä treaba cu aceastä parte. Asijderéli de
sä va si afla cineva sä n-aibä a dodei pre dumnealui, ce sä vie la noi.
Si aceasta tocmalä s-au Matt denaintea lui Cäräbäti cäpitanul, i denaintea lu
Costin sän Potlog ot Nimoréni, i denaintea lui Procopie ot tirgu Läpus<na, si>3
denainte lui Toader a Roabei de <a>3colea, si denaintea lui Parasco Dublea de acolo
denaintea a multi omini buni.
Deci si noi, dac(ä) am vädzut de bunAvoe tocmalä i deplin(ä) p<1>3at(ä)
n<e>3-am pus pecetili i iscàliturili, ca s(ä) sä stie.
Crnipizitin, +es(ps'agge) 4(11)mi.
t Ionasco capitan <m.p.>.

Arh. St. Bucuresti, Fond Bibl. Acad. Rom., Doc. istorice, CX1X/157. Orig., hiirtie (31 x 21,5 cm),
cerneali neagr, rupt la Indoituri, trei pecei melare (douil octogonale si una rotundA a lui lonasco
cipitan), aplicate In aceeasi cernealA i doui amprente digitate.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" 1ai, Fotografii, XXI V128 (foto.).

Datat dupi stefan <Moimiscul> care a fost mare arma s Intre 1636 (7145) septembrie 20 (D.R.I., A,
XXIII, p.571, nr. 519) si 16313 (7146) mai 8 (v. doc. nr. 345 din acest vol.; cf. si N. Stoicescu, Dic(ionar,
p. 418, sub mee).

Om's.
2 Loc fiber.
3
Rupt.

29 1637 (7145) februarie 8

8 februar 7145 <1637>.


Stefan Hrincovici, ficiorul Nastasiei, nepotul GrigAi Hrincovici", aratà cà vinde
ocina si mosia den uricu ce-au avutu mosu lu Hrincovici de la Bogdanu vodä sä den
29
www.dacoromanica.ro
ispisocu de-npärtalä de la Irimia vodä Moghila", la Voronpäuti, ci-i pre Nistru, Inu
tânutul Sorocii, la Tärmuri Rosäi", pe 65 de talen, lui Durnitrasco Fulger, cumnat. SA
noi i-amu datu bani deplini sA cu aceste bani m-amu plätitu de Hasan basea turcul, andu
amu fostu datoru, sä mi-au mai datu o iapA dereptu optu galbeni buni, sä m-au mai datu
sAptedzaci de clAi de gräu".
Marturi: frate-miu Ionasco Hrincovici, sA Condria, ficiorulu loi Pdvälenco denu
Mägurä, sä cumnatu-meu Mamie".

DupA lorga, Lucruri natal gdsite in Basarabia, p. 85. Rez., cu extrase, al editorului clupii orig. rom.

30 1637 (7145) februarie 11, Iasi

t I4W BACHae BOeBOAA, 16(0)X(110 r(0)Cn(0)A(4)pl. 3eMnH


M(H)n(0)CT.1.10,
iltiOnAABCKON. Came riplimowe npiA HAMH npilA B'hCHMH
H HAWEMH
, , ,
mOnAABCKHmH HonipH, rienHKHx H manHx, OpANro H SpAT ero .1c(w)H(o)Be
iiAMKOLI, BMW H TeranH 34 nHne nplA HAmH HA M(0)nestimw NAW(H)
KanVrepH WT CBGOTAA mONACTHp CBGOTEJH CABA WT Tr6r telcutou
WNH nplA HAMM Me He np0A,4nH WHH %ACT Hx, s'npHcenogan 4ACT 11x

6NAKHe nOCTemiNK enHKO C(A) H3ISET WT Ceno I'Vps9AelpH. fi MOneRNHLAN


HAW(H) KAMirepH WNH piumpti npiA NamH Me TOA 4ACT Ceno
rypslimpH KVIIHn 614414 nOCTenNHK WT Go4bpoHU, Hirkrinrk Wpoe t?Apii
ABOpNHK, H WT xhipa EN, NACTACYA H &MANNA, 4 Vpcv &Ape ABopmui sHnO
EMi BilKtenneNTe TOA 4aCT NX WT ...I HWH 4.1.1411. H WH43OBAAH npiA HAMH
MOnesNHLAH NAW(H) KAnterhpH H HApiAeriie 4TO HMAA b"pct? ABOpNint 34
BHKVnneNYe HA Toa AYIAK WT fleTpa BOEBOAA H wT KoCTANTHN
4AcT HWH
BOeBOM H Apb'r HCnHCOK WT CTE4AN ToMurk BoeBOAA 4TO HmAA 34
IMO:MAO& 6NAKHE NOCTEANNK 4TO KVIIIIA TOA 4ACT HWH AYIAK WT BbiWe
nHCANHA KirkrHirk tipCV ABOpNNK H WT xklimpH EH.
Taxc(e) r(0)Cn(0)ACTB(0) MN C'hANX0m HA Flux npABAel0 H no 3AK0NV
3E01'4140H H rAKom(e) sHAiixoni Tifx HapliAeffie 4TO HMan 34 1111KVIMEN.1.6 6HAKY
IlOCTANHK HA TOA 44CT H HWH AYIAK WT ...I WT TOM Cen0 H

wspiToxom r(0)Cn(0)ACTB(0) MM HCTHNNO t(e) !MINA Elm& nOCTenNHK TOA


44CT HWN AY= WT KHILrHHk ip? VAirk ABOpHHK. TM(E) M(0)ne8NHLAH HAWe
KaMs'repH WT CBGOTAA mONACTHp CBGOTITIN °ABA WHN VnpABHmi wT nptos,
NAMH H WT [WC %IKON 3EMCKOH H nocTABHM1 CESE ellertoi KA 344TH
r(o)cn(o)AcTB(A) MM, 4 Wpcuiro SpAT ero ...I WNH 30CTAAH WT
npiA HAmH H WT BeC 3AKON 3emCKOH, 34NMe 6111n0 44CT HX np045,ANA 34 ...
11WN Au{ H WNN X0AHAN XHTI30CTYN.
HHO WT Cludi HA flPtA M He HMAET (Dpaur0 H BpAT ero ... I TerATY A
NH AOSHBATH pa# HA M(0)ACIIHNI4N HAW(H) KAM'repH NHKOnHACe, HA BiKH,
npi4 CHM miCTOm HAWHM.
V Ric, opme +erips'ApYe
t CAAi r(0)Cn(0)A(H)frb Benin.
30
www.dacoromanica.ro
FABNIA MIITIAW BEA A0r04(E)T <m.p.>.
t HWHAWKO <BHCAA>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tärii Moldovei. lard au
venit Inaintea noasträ si inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni, mari si mici, Frango
si fratele lui ...I, fiii lui Malcoci, nepo(ii I si au ph& de rap Inaintea noastra pe
rugiítorii nostri, calugarii de la sffinta manfistire Sffintul Saya din tärgul Iasi, spunând ei
Inaintea noasträ cä n-au vfindut ei partea lor, ci le-a cotropit Enachie postelnic partea lor,
cfit se va alege din satul Gurbänesti. lar rugätorii nostri, calugärii, ei au spus Inaintea
noasträ eft' aceastä parte a lor din satul Gurbänesti a cumpdrat-o Enachie postelnic de la
Sofroniia, cneaghina lui Ursu Udrea vornic, si de la flicele ei, Nastasiia si Anghelina, iar
lui Ursu Udre vornic i-a fost cumpärgurä aceastä parte a lor de la ...I Ion diac. Si au
arätat Inaintea noastrd rugkorii nostri, calugärii, i drese de cumpäräturii ce a avut Ursu
vornic, pe aceastä parte a lui Ion diac, de la Petru voievod si de la Costantin voievod,
alt ispisoc de cumpärärturä de la Stefan Tomsea voievod, ce a avut Enachie postelnic,
care a cumpArat aceastä parte a lui Ion diac de la mai sus scrisa cneaghinä a lui Ursu
vornic si de la fiicele ei.
Astfel, domnia mea í-am judecat dupä dreptate i dupä legea tärii si, dac5 am
vilzut acele drese de cumpäräturä ce a avut Enachie postelnic pe acea parte a lui Ion diac
de la ...I din acest sat Gurbänesti si am allat domnia mea cu adevärat a a cumpärat
Enachie postelnic aceastä parte a lui Ion diac de la cneaghina luí Ursu Udrea vornic.
Astfel ruggtorii nostri, alugärii de la sfânta mänästire Sfantul Saya, ei s-au Indreptat
dinaintea noastra si din toatà legea tärii i i-au pus fieräie 24 de zloti In vistieria
domniei mele. lar Frango cu fratele lui ...I, ei au rdmas dinaintea noastrd si din toatä
legea çärii, pentru cà partea lor a fost vandutA de ...I Ion diac i ei au umblat cu viclenie.
Deci, de acum inainte, sä nu aiba Frango i fratele lui a phi sau a dobfindi,
pentru aceastä pârä, asupra rugätorilor nostri cälugäri, niciodatä, In veci, Inaintea acestei
cär(i a noastre.
La Iasi, 7145 <1637> februarie 11.
t Insusi domnul a poruncit.
Gavril Mätias mare logofät <m.p.>.
Ionasco <a scris>.

<Pe verso-ul filei a doua, cloud Insemnäri din secolul al XVIII-lea>: 1) 7145
<1637> fev(ruarie) 11. <Nr.> 15; 2) Numär 4.
<Alta Insemnare, din secolul al XIX-lea>: Piste Prut.

Arh. St. Bucure0, M-rea Sí. Saya la0, XXXV A/I0. Orig. !Artie (43 x 28 cm), difolio,
filigran, cernealii neagril, pecete domneasci mijlocie (4,7 cm) aplicati in ceari rotde, pierdutii. Cu un re/. de
Ilielescu, de la Inceputul sec. xx.

EDITII: Catalog II, p. 251, nr. 1200 (tez. dupi orig.).

t
Loc liber in orig.

31
www.dacoromanica.ro
31 1637 (7145) februarie 14, Iasi

t HUI BACHAYE BOEBOAA, E(0)110 M(H)AOCT110, r(0)C11(0)A(4)prk 3EMAH


AAWAAABCKOH. AH ECMH CEC AHCT r(OC)F1(0)ACTB(4) MII CAV$I HAILILIEMV Pätrasco
am(A)ras, spre-acea ca sä hie tare si putérnic, Cu cartea domnii méle, a tinea si a ara
doao pamânturi de la oldesti ce s-au cumpArat de la David de acolea si le-au ruptu el de
tang, caci are si dirése domnesti de cumpargtur(ä) pre acéle pämanturi.
Iar cui va pArea cu strambul, sä vie de fa(ä) la Poarta domnii méle. HH

HHKTO AA HE CMillOT AIIIMATH HAN wmipaTH ripiit, CHM AHCTOM r(o)c(no)AcTs4


MH.
IFIc, n(i)T(o) opme 46B(pvapYe)
r(o)c11(o)A(H)N',a

<Pe verso, "insemnare contemporand>: Pentru dog pämanturi de la oldesti ot


D(a)vid.
<Alta insemnare>: Cercetat de Comisie hotäratoare mosiei oldestii la 10
dechemv(rie) 18341.

Arh. St. Bucuresti, Schitul Brazi, XXX1V/2. Orig., hartie (21 x 22 cm), rupt la indoituri, cerneala
cafenie, pecete domneasca rnijlocie (4,7 cm), aplicata in cerneala rosie, cu legenda In exerga: t &arum
BOEBJAA, fi(J)MCI.E10) M(11)A(OCT.I.10), r(o)cnompb 3EMAE MOAMBCKOT (t lo Vasilie voievod, din mila
lui Dumnezeu, domn al Tarii Moldovei).
Idem, M-rea Bogdana, XVII/9, nr. 10 (ment. intr-un opis de documente al M-rii Bogdana, pentru
mosiile oldesti i Burdusesti, de pe apa Zabrautului, din 1836 noiembrie 8).

EDIT1I: Aricescu, Indice, H, p. 45, nr. 1760 (rea. dupl orig.); Catalog A.LC., II, p. 252, nr. 1201 (rea.
dupi orig.) si nr. 1202 (merit. dupa cea din 1836 noiembrie 8, socotitil ca alt document).

Semnatura indescifrabila.

32 1637 (7145) februarie 20

7145 <1637> fev(rua)ri 20.


Ispisocul domnului Vasftli v(oie)vod cA ar fi intärit lui loan Barbovschi driapt5
ocina In mosdia Becestii si Culicenii, o a triia parte din tot satul.

Arh. St. Iasi, Anaforale, nr. 54, f. 100 v., nr. 7 (gresit, In loc de :2) (rez. din 1843 mai 5).
Idem, Divanul domnesc, Tr. 806, op. 916, dosar 17, f. 61 v., nr. 1 (rez. din 1842 martie 31 in rezolutia
unui jurnal domnesc), f. 65 r. v., nr. all (rea. in jurnalul cu aceeasi data) si f. 42 r., nr. 1 (rea., cu data de an
gresita: 7(35, intr-un opis de doc, din prima jumatate a secolului al XIX-lea).

32
www.dacoromanica.ro
33 <Cca. 1637 (7145) 1639 (7147)> februarie 27

Eu, Vartic, ficiorul lui Burnah, nepotul lui Gavril san Medeleanu, scriu
märturisescu cu acestu zapis al nostru cum am vändut a sasa parte de ocend din Märcesti,
parte din gios, drept 12 ug(hi) <lui lorga>2 cämärasii3, de nimene saliti, nici de nime
nevoiti, ce de bunävoia noastrd, dinainte lui Poianä ce au fost usar, si a Savei
amdrasului, si a Nicäi negutitoriul de Iasi, si a lui Cdtärigu de Märcesti, si a lui
'4 3 .
<Ursul> , feciorul lui Dorobat, si a mea, Tilului , si a lui ...I, ficiorul ... de Pesoesti.6 , ca
sA-i fie lui dreapta mosie i cumpäräturà, cu tot venitul, neclatit In veci de veci.
Fev(ruarie) 27.
Poiana.
Burnah iscal.
Ursul Dorobät.
Cätärägu.
Saya biv cam(a)ras.

Arh. St. Bucuresti, Ms. nr. 573. (Condica m-rii Rachitoasa), f. 179 v., nr. 12. Copie din 1794 martie,
de Costandin, fiul protopopului lonila din Bacilli, cu indicarea locului a (iota peceti melare: una octogonala
alta rotunda.

Datat dupil doc. din 1637 (7145) iulie 10, Iasi (v., in acest vol., nr. 147; cf. si nr. 146 si 148-149) si
1639 (7147) iulie 12 (v. vol. urmator, sub data), prin care liga camaras cumpara alte parti din satul Marcesti.

EDITH: Catalog D.A.C., Supliment I, p. 194, nr. 571 (rez. dupa copie, cu data de an: cca. 1638
1645").

Loc gol in copie.


2
Loc gol in text; copistul nu a putut citi numele camarasului Iorga" (intregit dupa documentele dupii
care acest act a fost datat (v. mai sus).
3
Lectura' gresiti a copistului pentru: cilmäras".
4
Loc gol; intregit dupl. semnatura de la sfirsitul documentului.
s
Asa in copie.
6
Lectura gresita a copistului (in loc de: Cozmesti").

34 1637 (7145) martie

7145 <1637> mart(ie).


... Carte de la domnul Vasalie v(oie)v(o)d pentru moara di pe ofräcesti.

Arh. St. Iasi, Anaforale, nr. 30, f. 229 v., nr. 2. Merit. din 1840 mai 25.

35 1637 (7145) martie 12

t Adeca eu, egumen(u1) Iosif, i cu tot säborul de la sv(a)nta mänästire de la


Solca, anume popa Liontie, $i popa Athanasie, si popa Veniamin, si popa Gheorghie, si
33
www.dacoromanica.ro
pupa Isachie, i Theofil clisiarhul, si popa Theofan, si diaconul Agathon, i diaconul
Efrem, si diaconul Ghedion, si diaconul Selevestru, si iconomul Silioan, i Varlaam,
Luca, si Dionisie, i Galerie i loan. Deci noi toaçi, tot saborul, de nime asupri(i) sau
nevoil(i), ce de a noasträ bunävoe am avut o seliste data de Barnovschi voda, anume
Mlenautii, la tinutul Doroh[h]uiului. Deci, vadzand noi ca no aväin nice un folos di-nsu,
noi am fäcut vándzatoriu cine sä va afla. Deci s-au aflat Vasilie si cu Anca, soru-sa, de o
au cumparat, de ne-au datu doao sute galbeni unguresti buni i doao sute de stupi, s-au
fäcut doao priski, una la Bädeuti, alta prisaca la Cräinicesti, si s-au pus ate o suta de
stupii intr-una, ca sä facem pamente la anul, den an in anu lui Barnovschi voda.
Dennainte a tot säborul si a mult(i) feciori de boiari, anume: Eremiia Murguletu,
si Parvul den Costinna, i Stratulat Dobrenci si Costantin, feciorii lui Simionel, si
Dociulu, si Nicolae den Iacobesti, si Ipatie Murgule i alti multi feciori de bojar.
Si pre mai mare marturie ne-am pus si pecetile i iscäliturile ca sä le fie lor mosiie
In veci si sä-s(i) facä si dirése domnestii.
Deci nime den fratii noastri sä nu mai aibä a sä mesteca ceva sau a intoarce. lar
cela ce va mai face mesticatura sau sä intoarca sá strice tocmalä noastra ce am tocmit
noi, acela egumen sau alt frate, el sä fie procliat de 318 OTE4H ce santu in Nicheia si de 4
evanghelisti si de toa<ti> 12 anocToni4 si de noi de toat säborul. Si sä fie neertat si sä fie
afurisit si cu luda, intr-o ceata si cu Annea si Caiafa.
De aiiasta <mart>lurisim si scriem noi cu <t>lot saborul.
Si pre mai mare credintä, ne-am pus peciatea svintei mänastiri si am dat si dirésele
toate ce am avutu.
B(13) AvkTO x3pAte AA(11)C(A)1.44 8.1 4(h)N11.
03, lipenma Ms'priinett, CAM HCHAAA <m.p.>.

<Pe verso, insemnare din secolul al XVIII-lea>: Zapis de Mlen(ä)uti, di vánzari.

Arh. St. Bucuresti, Fond Bibl. Acad. Rom., Doc. istorice, CXCIV/6. Orig., hirtie (42 x 27,5 cm),
difolio, filigran, rupt la indoituri i miincat de carii, cirpit cu hfirtie scrisil in secolul al XIX-lea, cernealii
cafenie, pecetea aplicata In fum, cu legenda: t Hem% C(BA)T(J)Mie CH111% COAKI. (t Pecetea stlIntului
schit SoIca).
Arh. St. Botopni, Fond Liceul Anastase BasotA", Inv. nr. 83 (Condica Lisnei i a MienAutilor), p. 55
(re/.. in copia une marturii hotarnice din 1804 septembrie 20).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol- - Iasi, Fotografii, XXI V/35 (foto. dupg orig.).

Ru pt.

36 1637 (7145) martie 12, Iasi

t6TO A3, Thrtactie 61216 Atiopum,scriu si märturisescu Cu cestu zapis al mieu


cum, de buna voia mea, de nime nevoit, nici asuprit, am vandut a mea direapta ocina
dare si miluire ce am avut de la dumnealui Alexandra voda, ficiorul räpaosatului Radul
voda, satul anume Avramesti, ce iaste in tinutul Carligaturei, ce au fostu ascultándu de
ocolul Tárgului Frumos. Acela am vándut dumisale giupanufui Iordache, marele
vistérnic, dereptu cinci sute de talen de argintu, bani gata. Si mi-au platit dumnealui
deplin acei bani ce mai sus scriu intru mana mea.
34
www.dacoromanica.ro
Derept aceea ca sà-i fie dumisale ocing i cumpäräturä in véci. i dirése ce am
avut de dare si de miluire de la Alexandrä von inc6 le-am dat 1ntru infirm dumisale.
mai pre mare credintä mi-am pus si pecéte si am iscalit cu mâna mea panä va face
dumnealui si dirése domnesti.
eu, Dumitrasco diiacul, am scris, 3NATH
V RIC, B(11) A(I)TO x3pMe M (A)pT BY.
t TIINACCI.6) 130pN(HK) HCKAA.

<Pe verso-ul filei a doua, Insemnare contemporang>: BOAOCT 111,pnnrwrqvh.


<Alta insemnare, de la sfarsitul secolului al XIX-lea>: No. 18; 7145 <1637>
mart(ie); <de altà mIna>: No. 8.
<Alta insemnare, din aceeasi vreme>: Zapisul lui Tánasd vornicu, de vânzare
Avramenilor cave vist(iernicul) Iordachi Cantacuzin(o).

Bibl. NationalriBucure0, Documente, XX/43. Orig., hartie (31 x 19,7 cm), difolio, filigran, cernealA
neagrA, o pecete inelarl, rotundA (1,4 cm), aplicatA sub iscillitura lui 'rinse vornic, cu legenda in exergii:
IlacnAnintic (Pecetea PAsalinesei).
Arh. St. Bucurqti, A. N., MMCMV/33, nr. 56, i 33 a, nr. 56 (menl. din 1849 octombrie 27).

EDITH: Ghibiinescu, Surete, 111, p. 254-255, nr. 152 (text dupil orig. din Acta Albert Daniel, dupii
idem, Ms. Surete, X111, f. 723, cu legenda pecetii); Costichescu, Saud Prigoreni, p. 47 (rez. al editorului dupA
Ghibinescu).

37 1637 (7145) martie 13, Ia0

BACHAY6 BOMA& E(0)>KY10 M(H)A(0)CTY10, r(oc)n(0)A(a)pri. 3MAN


NIOAAABCKON. M(e) nplime npiÀ NAMH H flpiA VCHMH NAWHMH MOAAABCKHMH
sonipn, B6AHHHMH H MAAHMH, CAVPA H sonipnnt? <NAW> I TIINACY6 66113
ABOOHK, no er(o) Aospoio HOAK), NEKHM nenonftiken A NH flpNC6A0BAN, H
11130AAA CBOA npaggt AMU& H MHAOBANYe 4TO HMAIOT WT fiXeaANApla BOeBOAA,

<c(61)wh noKonnaro NAVA BOCBOAA>l, ceno HA thirl,M641H, 4TO V 6(0)AOCT


spVA 34 MAHN V BAXAVN, 4TO TOT C6A0 6HAO npae4
r(oc)n(o)A(4)paio, npncAVwno WKOA Kpacian ThprV. TA WN npomn HAW
BipNOMV H nowrenonm? nonipian? ICIpAANYe BEAHKOMV BHCTtptifili pdAn fleT CTO
TAAepli 96160114NX, IIHNtSH rOTOB(14).
11 VCTABW6 NAW RipnYn H 110,16TeNYN nonipnn lOppaae B6AHHOMS'
BHCTifINIIK TA 3A6AATHA VCE HCIMAW010 THX n(n)n(i)sn snw(e) MICANNHX
Tanepe cpespionix $? pint(n) TINNACY6 ABOpNIIK 661B(WH) WT nptA NAOMI H npiA
HAWHAW soApn.
11110 MU ?Bilikixom ;ix Aonpogonnolo TOKM6* H HCI1A7KNO6 3411AATO A MN
N WT NAC eipem(e) AOACIXOM H flOTBIYIIAHX0M sonipmi(V) r(o)cn(0)A(cT)11(4)

35
www.dacoromanica.ro
MH Bilmono? H HOLITEHNOMV 10pAAK.I.EBH BEAFIKOAAV sucTip HA TOT B(m)we
npi4 petleHHOMV ceno tiBrhmegni cu. sps'A 3A MAHN HA pluteh EAXAVELt H
VAHAN H Bec noixotk KAKO AA GVAET enAti npasiu WTH(H)HV, H Bmis'nnege,
H VpHIC H noTBF6>KAedie, B'hCiM mAoxom, Benopsiumo NHKOAHM(E), HA Bill11.
HN AA CI HE VMHWAET.
OV 111c, B(91) A(t)TO x3pme MApT
Gnann% r(o)cn(o)A(H)wh Benin.
rABpHA 111113T[E]lAW BEA noro+eT.
hanwTpawko <HHCAA>.

Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tarii Moldovei. ha a venit,
inaintea noastra si Inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni, mari si mici, sluga
boierul <nostru>I Tanasie fost vornic, de bunavoia sa, nesilit de nimeni i nici asuprit, si
a vandut dreapta sa danie i miluire ce a avut de la Alexandru voievod, <fiul raposatului
Radul voievod>i, satul anume Avramesti, ce este In tinutul Carligaturii, cu vad de moarä
la Bahluet, care acel sat a fost drept domnesc, ascult'ator de ocolul Targului Frumos.
Acela el 1-a vandut credinciosului si cinstitului nostru boier lordachie mare vistiernic
pentru cinci sute de talen i de argint, bani gata.
Si s-a sculat credinciosul si cinstitul nostru boier, Iordachie mare vistiernic, si a
platit deplin toti acei bani mai sus-scrisi, 500 de talen i de argint, In mainile lui Tanasie
fost vornic, Inaintea noastra si Inaintea boierilor nostri.
Deci noi, daca am väzut tocmeala ion de bunavoie si plata deplina, noi Inca si de la
noi am dat si am Intärit boierului domniei mele credincios si cinstit, Iordachie mare
vistier, acel sat mai sus Inainte spus, Avrämesti, cu vad de moara la raul Bahluet, si cu
vecini si cu tot venitul, ca sa-i fie lui dreapta ocina, i cumparartura, si uric si Intäritura,
cu tot venitul, neclintit, niciodata, In veci.
Si altul sa nu se amestece.
La Iasi, In anul 7145 <1637> martie 13.
insusi domnul a poruncit.
Gavril Mätias mare logofät.
Dumitrasco <a scris>.

Dupg Ghihiinescu, Surete, III, p. 259, nr. 155. Text slavon dupil orig.. hfirtie. pecete domneasa
aplicati. cätitä (acta Albert Daniel, Iasi), dupii Ms. Surete, VIII. f. 751. Cu trad. editorului, ibidein, p. 260.
Bihl. Centr. Universitari M. Eminescu" Iasi, Arhiva Melchisedec, mapa XXVIII, nr. XII (copie
slavonii si trad. de episcopul Melchisedec).
Bib!. Nationalil Bucuresti, Documente, XX/44 (trad. din 1848 mai 14, de paharnicul loan
Vladovici).
Arh. St. Bucuresti, A.N., MMCMV/33, nr. 57 si 78 (ment. din 1849 octombrie 27), si A.N.,
MMCMV/33 a, nr. 57 si 78 (meni. din 1849 octombrie 27).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotogratii, XXIV/37 (foto. dupa trad. din 1848 mai 14).

ALTE EDITII: Berechet, Doc. de drept public, p. 181-183, nr. XI (text slavon dupi orig. si trad. edit.
Cu mentiunea ci pecetea era aplicatA pe un sublire strat de cearl rosie" i actul se afla in colectia Institutului
de istoria vechiului drept romfinesc al Faculatii de Drept din Iasi acum la Arh. St. Iasi, unde actul nu a mai
f)st giísit); Costichescu, Sutul Prigoreni, p. 47 (rez.); Catalog D.A.C., Supl. I, p. 192, nr. 562 (rez.).

Omis in textul editat; intregit dupi Berechet, Doc, de drept public, p. 181.

36 www.dacoromanica.ro
38 1637 (7145) martie 15, Iasi

t OE 0AC60 MIII, rABpNAAW BeANKYN AWr(0)4(E)T, 1,1 CABINI flpucecKvA


BEANKYN ABOptiNK ,A,OANiN 3EMAH, H ,A,01(MHTpAWKO WOAAAN BEANKYN ABONINK
8111WIAN 3EMAH, H TABpNA XETMAN H frlapirhAA6 0V44BCK0N, H rWNAWKO
Iii6K67K 61116 ABOpNHK, H rAHrOpAWKO Vpitce BEAHKOAAV crrhTApi, H fewpeie
Remain 4AWNHK, H rpAMA BEA CTOANNK, H IlpoicecKvA BEA KA1044p, H TOMA
BEA CVA)K49, H ,A,Ot(MHTpAWKO INAAH REA ,KHTNH4Ap, H 11.1E+4N MOHMIICKVA
REA ApMAW, H ENTpAWKO 40r0At NNW%MG XOTNNCKHN, N PIIKOBNIAN MEXAN
BTOpH Aoro+(e)T, H BEAN4K0 BTOpH flOCTEANNK, H TOMpAKWO TpTY
Aor(041(e)T, if GTE)KEpAN ABONNK, N NiNIOA AsopunK, H Epedia, BlINKVAELAH
ABONIHK rAOTHTH H HNNX sontpn WT ABWp r(o)cn(o)A(n)wh ero M(H)A(0)CT(H),
DHWEM H CBAAATEACTBVEM VII CHM ANCTOM NAWHM KAKO npYme npiA NAMN
npliaTemo NAW TIINACTE 61116 ABOpNNK, no er(o) AOG010 BOAt, NEKHM
nenons'gAen A NH NpNCHAOBAN, H npoAAA cBoa npAnA Amu& n M(H)AORAH.IE, LITO
WN HMAA WT 41>illeaANApla BOMA& C(61)trla nomonnAr(o) PAAoyA BOEBOAA, CEAO
HA NMitt elliplaMeipli, 4TO V B(0)AOCTV WhprmrhTvp(H), C73 5p/A 34 MAHN HA
pinA EAXAVELW N CI, CVCHAT N Cis BCC npnxoA. TA npoAAA KNITS' NAWEMV,
n(A)to? tOpA4KY61311 BEANKOMV tincTipnlIK, pAAT neT CTO TAAepH cpesrminx,
n(n)nisn rOTOBN.
11 BlICTAA Chi n(4)H? liwpAAKTe REA 6NCT(iplINK) TA
6p4T0V HAWHAA
3ANAATHA ?CC HCNA7KN4 TNX n(n)11'k3n B6IW(E) MICANNH 4.- TAA(epn) cpesplanix ?
pWtni TlaNACYE ABOpHHIS WT flpeNA BlICHMN HAIM.
IMO MN, MO ANAiXOM NX Ac.spo BOAHNOE TOKMEA II HCHA7ANOE

341144T0, A MN N WT NU etpem(e) C'IsTB0pHX0M cec SAHHC 611ITH

r(o)cn(o)AcTBA CH 34 BipHOCTH AO KOAt CIITB0<p11>ITII CESE H NApiAENTE


r(o)cn(o)A(A)pciin.
11 NAN nonwe KpinocTv H Bi<p>INOCTIal HAWN NE44T11 NOCTABHX0M H Cla

N(A)WN pXKH noAnncaxom. fl napiAenVe 4TO HMAA TI1N4CYE Asopurnt 34 Amu&


N 34 M(H)A0B4NYE WT tIAEaANApla BOEBOAN li ApVrnx nApiAelfie 34
noTHrbmAedie WT "MX r(o)cn(o)A(A)pn eLpem(e) AAA IVII pVKH n(t)u?
IlwpAcueie BNCTip(NNK).
11 43, 11,gMHTp4WK0, FINCAA, 3HATH C(A).
01( IfIC, B(lt) A(t)TO x3pMe M(4)13T ii.
rABVIA MisTIAW BEA A0r041(E)T <m.p.>.
fia, illYWKECKVA BEA AHOpHHK <HCKAAX> m.p.
WOAAAN BEA ABOpNHK HCKAA <m.p.>.
rABpHA XETMAN <m.p.>.
rpAAAA BEA CTOANNK <sn.p.>.
fewpeie REA 4AWNNK <m.p.>.
113, AvmUt Hpla2KECKVA KAV4Ap m.p.
(13, 11%TpAWKO 40rOAN Awr(o)41(e)T, HCKAA m.p.
n3, AVMHTpAWKO ITINIAn Ben XCHT(NH4Ap) m.p.

www.dacoromanica.ro 37
f13, NtHIOA ABOpHHK, HCKAA <m.p.>.
f13, BeAHLIKO nocremom <m.p.>.
1116+411 BeK WfOOKIIHK HCKAA m.p.
t ElapCAH ABOpHHK <111.p>.

t NWHAWKO GTexcvati ABOpHHK HCKAA


f13, EACHAHH POWKA ABOpHHK, HCKAX MT.

<Pe verso-ul filei a doua, InsemnAri din aceeasi vreme>: 1) t WT


BOAOCT K%pAHrlaTIs'pla; 2)t Ibic(a) spiK.

t tata deci noi, Gavrilas mare logont, i Savin Prajescul mare vornic al Tärii de
Jos, si Dumitrasco oldan mare vornic al TArii de Sus, si Gavril hatman i pArcAlab de
Suceava, i Ionasco CujbA fost vornic, i Gligorasco Ureche mare spAtar, i Gheorghe
mare ceasnic, si Grama mare stolnic, i Präjescul mare clucer, si Toma mare sulger, si
Dumitrasco Iarali mare jitnicer, si stefan MoimAscul mare armas, si PAtrasco Ciogolea
pfircAlab de Hotin, i RAcovitä Cehan al doilea logofät, i Stejeran vornic, si Neniul
vornic, si leremia VAnculel vornic, i BArsan vornic de gloatA i alti boieri de la curtea
milostivirii sale domnului. Scriem si märturisim cu aceastA carte a noastrii cum a venit
Inaintea noastril prietenul nostru, TAnasie fost vornic, de bunAvoia lui, nesilit de nimeni
nici asuprit, si a vAndut dreapta sa danie i miluire ce a avut de la Alexandru voievod,
fiul rAposatului Radul voievod, satul anume AvrAmesti, ce este In tinutul CarligAturii, cu
vad de moarA In räul Bahlue si cu vecini si cu tot venitul. i a vändut fratelui nostru,
panului lordachie marele vistiernic, pentru cinci sute de talen i de argint, bani gata.
s-a sculat fratele nostru, pan Iordachie mare vistiernic, si a plätit totul deplin
acei bani mai sus scrisi, 500 de talen i de argint, In mAinile lui Tanasie vornic, Inaintea
noastrA, a tuturor.
Deci noi, cum am väzut tocmeala lor de burfAvoie i plata deplinA, noi si de la noi
Inca am fAcut acest zapis sA fie domniei sale de credintä pAnA ce Isi va face si drese
domnesti.
lar pentru mai mare tArie si credintA, am pus pecetile noastre si Cu mäinile noastre
am subscris. lar documentul de Intärire, de danie si de miluire ce a avut Tánasie vornic
de la Alexandru voievod si alte drese de IntArire de la alli domni încä le-a dat In mäinile
panului Iordachie vistiernic.
eu, Dumitrasco, am scris, sa se stie.
La Iasi, In anul 7145 <1637> martie 15.
Gavril Matias mare logofAt <m.p.>.
Eu, PrAjescul mare vornic, am iscälit <m.p.>.
oldan mare vornic am iscAlit
Gavril hatman <m.p.>.
Grama mare stolnic <m.p.>.
Gheorghie mare ceasnic <m.p.>.
Eu, Lupul PrAjescul clucer m.p.
Eu, PAtrasco Ciogolea logofát, am iscAlit m.p.
Eu, Dumitrasco Iarali mare jitnicer m.p.
Eu, Neniul vornic, am iscAlit <m.p.>.
38 www.dacoromanica.ro
Eu, Velicico postelnic <m.p.>.
eu, stefan Moimäscul vel orAjnic, m-a prilejit la aceastA tocmalä. stefan mare
oräjnic am iscAlit m.p.
t Bärsan vornic <m.p.>.
t Ionasco Stejdran vornic am iscälit <m.p.>.
Eu, Vasile Rosca, am iscälit m.p.

<Pe verso-ul filei a doua, insemnAri din aceeasi vreme>: t Ispisoc de AvrAmesti,
t Scris uric.
tinutul CfirligAtura; 2)
<Altä insemnare, din prima jumätate a secolului al XIX-lea>: Carte divanului,
särbascä, pe Avrämeni.

Arh. St. Bucuresti. Fond Bibl. Acad. Rom.. Doc. istorice, DCCXXXV/69. Orig., hartie (41,5 x 27,5
cm), difolio. filigran, cernealii neagri, rupt la indoituri, /zee peceli melare aplicate in cernealii, din care a lui
Savin PrOjescul, ovalA, slab imprimati; a lui Soldan mare vornic, octogonal. (1,6 x 1,4 cm), avind
monograma AvAmTpawno intr-un scut rraisturnat; a lui Gavril batman, uctogonali (1,7 x 1,3 cm) avfind
deasupra unui scut, de o parte si de alta a unei coroane, inilialele iar in scut un mOntinchi
de flori; a lui Gheorghie ceasnic, octogonali (1,7 x 1,5 cm), aviid deasupra unui scut, de o parte si de alta a
unei coroane, iniiialele K(omi), iar in scut o cruce intoarsral; a lui Praltrasco Ciogolea, octogonal.
(1,6 x 1,3 cm) slab imprimati; a lui Velicico postelnic, octogonali (1,5 x 1,3 cm). avind initialele si Al
deasupra unui scut cu lambrechini (slab imprimatil); a lui Dumitrasco larali, octogonalrai (1,6 x 1,5 cm), avind
in scut o acvila si deasupra o coroanii; a lui Birsan, rotundi (1,6 cm diametru) cu legenda in exergA (slab
imprimatà) si a lui lonasco Stejeran, rotundral (1,8 cm diametru), avfind ca emblemA o acvilii bicefall
Biblioteca Nationali Bucuresti, Documente. XX145 (trad. din 1848 mai 19, de loan Vladovici
paharnic).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" lasi, Fotografii. XXI V/38. (foto (WO trad. din 1848 mai 19).
Arh. St. Bucuresti, A. N., MMCMV/33, nr. 55 si 79. si MMCMV/33 a, nr. 55 si 79 (meni. intr-un
perilipsis din 1849 octombrie 27).

EDITH: Ghibiinescu, Surete, III, p. 256-258, nr. 154 (text si. si trad. dupd ()rig. din Ms. Surete, VII,
f. 727).

.
Orms.

39 1637 (7145) martie 15

t M(i)I(o)stive i luminate doamne, sä fii märiia dumitale sänätos. Däm stire


märiei dumitale cA au vinit cinstità cartea märie dumitale la noi pentru pail ce au avut
2
Otel Andronachil innaintea mAriei dumitale cu Spinul de Comänest(i) pentr-o
moar(ä) ce au fäcut OtAl Andronachi3 pe locul Turcestilor si un tArmure iaste pre hotarul
Comänestilor, iar Spinul au dzis tnnaintea mAriei dumitale cg-i tnneacA flnatul i oarice
ari bättinä.
Dupä acéea, dec-am vädzut cinstiti cartea marie dumitale, noi am stränsu oameni
buni i bäträni de prin pregiur megiias(i) din sus si din gios i toti rAzesii din
Comänest(i). Deci am socotit cu acest(i) oameni buni cu toti unde iaste fAcutA aceastä
moar(ä); deci nu stria nemicA pe locul Comänestilor ce au gräit Spinul, un om fär-de
isprav(A), pre chizmä, si au fost moar(A) si mai de inte vreme acolea, pe acel loc, la
Capul Luncei, si au vinit cu toti rAzesii Spinului i l-au primit si pre tärmurele

www.dacoromanica.ro 39
Comanestilor, iar dentr-acei razes(i) cui va trebui sä-si fac(ä) moarä sä le gäseasca mai
In sus vad de moar(ä) sä-s(i) facd, iar de nu vor gäsi unde face poate hi cä-i va primi
A<n>4dronachi5 ca sä-i intoarca de pe acel tärmure i sä-s fac(4) ei moar(A).
Si s-au facut aceastä scrisoar(e) dinaintea a multi oameni buni i bäträni, slugi
domnest(i), anume: Nicoar(ä) de Räscani, si Andreiu, nepotul Spinului, i Vas(i)lie
Motas, si Costancea, si Dumitran, i Gligorcea s(ä)n Päloga de Glodéni, feciorii lui Otäl
toti; acestia santem toti räzesi si 1-am primit noi cu toti pre acel loc6 i acmu nemicä nu
ne amestecäm. Si au mai fost i alti megias(i) intre noi, anume: Albotä din Negrilest(i),
Hilip de Hilimonest(i), i Apostol de Räscani, si Andreian de Cioféni, si Särbul de
Hulturest(i), Roman de acolea, i Gligorcea de Glodéni, si Mihdil(A) de Muntenest(i),
Pätrasco de Bälest(i) si multi oameni buni si bättini.
Si pentru credinta ne-am pus degetele In loc de pecéte ca s(à) sä stie. lar ce va hi
voia märie dumital(e) sä fii märiia dumitale sänätos Intr-ai multi si buni, o H(rist)e,
amin.
Leat 7145 <1637> mart 157.
t Mai mici robii märii dumitale: Gligor(e) de Cozmesti i MihAil(d) i Stefan de
Muntenesti m(ä)rt<u>risim ca sá sä stie.

<Pe verso, insemnare din secolul al XVIII-lea>: <Nr.> 5.


<Alta Insemnare, din prima jumätate a secolului al XIX-lea>: No. 1; 7145 <1637>
mart(ie) 15.

Arh. St. lasi, Fond Spiridonie, XXII/l. Orig., hartie (32 x 22 cm), difolio, filigran, cerneala neagra,
sapte pecei melare, octogonale, aplicate in aceeasi cerneala, neclare (una pe verso-ul filei a doua) si sapte
amprente digitale in aceeasi cemeala.

EDIT11: Ghihanescu, Ispisoace,111, p. 131-132, nr. 101 (text Jupa orig.).

Cu excemia inilialei primului nume, Otal Andronachi", %cris ulterior de alta miMil peste text ra/uit

2 Un cuvant neclar adaugat de aceeasi mana pe loc rii/uit; din vechiul scris n-a fost ras sfarsitul unui
cuvant: ,...st(i)" (prohahil Comanesti"; v. mai jos).

4i
3 O'01 Andronachi", scris de aceeasi mana pe loc razuit.

Cuvant adaugat de aceeasi mana pe loc razuit.


6 Cuvant scris deasupra randului.
7 Data scrisa ulterior de aceeasi mana si cu aceeasi cerneala cu care s-au facut si celelalte interveniii
In text.

40 1637 (7145) martie 20

t Adec(A) eu, Toader Tarigrad, Stefan Märinil i Stefan Bitivul, si Ionasco Biltul,
si Vas(i)lie vätämanul, si Constantin SAptämänäalba si Mano, scriem i märturisim cu
sufletele noastre precum flandu-sä trei murti de omu la Mänesti si, viendu vornicii, au
luat lui Todosii Cop[p]ilului, treisprazaci boi i i-au dus boei i s-au dus dupä boi i alti
bol i-au scos, lar pe doi istovit pentru gleste Mänesti, ales pentru bättinul lui
Ghiorghei cäpitanul, tatul armasului, a Grumezäi.
40 www.dacoromanica.ro
Deci noi, acesti oameni care mai sus santem scrisi si aici am facut aesta marturie
la mana lui Todosii Cop[p]ilului, sä fie volnicu a tine acei parte de mosii ce este ace
parte de mosei de la Manesti, iar cari ekes sä va afla sä pläteascä paguba lui Todosiei sä
fii voinicu a-1 scoate den mosei si pe dansul si pi feciorii lui.
pentru credinta ne-am pus si degete<le>I.
Väleat 7145 <1637> mart(ie) 20.
t Toder; t Eu, tefan; t Vas(i)le;
t
t tefan; t lonasco; Costantin;
t Mane.
Eu, Lazor cäpitanul, m-am prilejit la est zapis <m.p.>.

Arh. St. Bucure0i, Fond Bihl. Acad. Rom., Doc. istorice, CII/37. Orig., hartie (20 x 21 cm), rupt la
indoituri, cerneala cafenie, 0ipte amprente digitale.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iai. Fotografii, XXVI/40 (foto.).

I Rupt.

41 <1638 (7146)> martie 20

t Adec(ä) Märica Udroie scriu i märtorasescu cumu amu vandut cat(ä) parte
amu avut den Ciurcusani, den tinutul Harläului, a cata parte au fost Udrei parte noastra,
Mihalcei, feciorul Meicäi, de bun(ä)voia noasträ, de nimene silit, ce de bun(ä) vo<ia>I
mea si cu ai mi feciori, ca sä fie mosie i ocin(ä) direaptä Mihalcei si femei lui si a
feciorii si a nepotii. i au datu Mihalcea bani gata in mana nosträ pentru <cä>ci i-au fost
Mihalcei mosie i cumpärätur(A) direaptä In véci; i pretul banilor 100 de lei bätuti.
aceastä tocmal(ä) au fost Dumitru soltuzul si I:Idea. Au dat sam(ä) cAträ noi
Ionasco Onigas, Chirilä de Botosani, Gligorie Mumici soltuzul, 12 par(gari) i alalti
oräsani buni de oras.
Pre mai mare credintä s-au pus la zapis pecétea a orasului, sä s(e) stie.
Mart(ie) 20 dni.
2

Altä mii i-au datu e<u>I Mihalcei toate zapisele ce au fost de la Udrea In maim
Mihalcei.

<Pe verso-ul filei a doua, insemnare contemporana>: Zapisul Märicäi Udroia.

Arh, St. Bucure0i, Fond Bibl. Acad. Rom., Doc. istorice, CXXXVII/246a-h. Orig., difolio (33,5 x
20,5 cm), rupt la indoituri, patat, cerneala neagri, pecetea tar' gului Boto§ani (3,2 cm), in fum, avand in
campul sigilar un pawl, cu legenda: t Tlykrvl GOTOW (Pecetea targului lui Boto), i alte trei sigilii
melare in fum si cerneali, neclare.
Cu o copie de Simion Checo uricar, din anul 7257 <1748> septembrie 5.
Data de an, dupa doc. domnesc de intarire din 1637 (7145) mai 1 (v. nr. 80).

OMB.
2 Un nume indescifrabil datorita urmei de fum de la sigiliul din dreapta.

www.dacoromanica.ro 41
42 1637 (7145) martie 20, Iasi

t
Hw BACHAY coeBom, E(o)atYio m(a)A(o)crYto, r(o)cn(o)A(a)ph 36MAH
likWAAABCKOH. iiHWEM CAV3tM HAW AVEloyA 4,11pAla. Damu-ti stire cä s-au jeloit
cest om anume Drone de Cändesti pre Päradie si pre alti räzes(i) a lui din targ di Ias(i),
dzicandu cà ar(e) el ocinä Cu dânsi si mosie la sat la Bäloséni, In tinutul Iasilor, i iaste
nealeasä si neInpärtitä. Direptu acéea, deaca <ve>li vedea cartea domnii méli, tu sä-i faci
lége direaptà cu acei räzés(i) a lui, sä nu are nime acol(o), nice sa samc<ne>I
pomänturile pän(ä) nu vor vini la Poartä sä-s(i) Intrebe i sä-s(i) aleagä. lar de nu sa vor
tinea de lége, tu sä le dai dzi sä vie sä stea de fat(ä). Hamc HE SkIHNHTe.
V hie, 11(%) AtT(0) x3pMe M4pT(91)
t r(oc)n(o)A(H) peq(e).
t BEAHLI(H) BOAtpH 04(H).
t AApHWH <MUM>.

<Pe verso, douä Insemnäri din prima jumätate a secolului al XIX-lea>:


1) 1361osäni; 2) 7145 <1637> av(gu)st2 20.

Arh. St. la0, Fond Spiridonie 111/63. Orig., hirtie (15 x 19 cm), cernealii cafenie, pecete domneasci
mijlocie (4,7 cm) aplicatri in aceea0 cerneali, slab imprimata

EDITH: Ghibrinescu, Ispisoace, 11, 1, p. 133, nr. 102 (text duprt orig.).

I .
OMB.
2 Greit, pentru martie".

43 1637 (7145) martie 21

t Asijdere eu, Ion flárabanul, si cu fernéia mea, Armanca, i cu Lo(i) feciorii miei
si cu soacti-mea, cu Marusca, Insine pre noi märturisim In cestu zapis al nostru, de nime
nevoiti, nici tmpresurati, de a noasträ bunavoie, cum am vändut o giumätate,
doispradzéce pasi, direaptä ocinA i mosie a noasträ den sat den Tiganesti, de pre Garla
de Sus, pre längä partea lui Päträscan, den frunte pänä unde mérge hotarul, den amp si
den pädure, cu tot venitull ce o am vändut dumisale vornicului Tänasie dereptu ease lei
bätuti, bani gata. i mi-au plätit deplin, denaintea lui...2 negutätoriul de Galati, si a lui
Macovei den Cruci, si a lui Toader meste<r>2u1 den Cânpuri, si a Iarului den BAlotesti, si
denaintea lui Ionasco...2cul, si a lui Päträscan3 de Tigänesti si a multi oameni buni den
...2, ca sä-i fie dumisale direaptä mina <cumpärätura>2 d(u)misal(e) In véci de véci. Si
mai pre mai mare credintä, ne-am pus si...2.
B(%) n(i)T(o) OpMe MApT KA.
Ion <m.p.>.
Macoveiu <m.p.>.
42 www.dacoromanica.ro
H 43, Tolkoeie OAK, MGM <m.p.>.

Bib!. Centrali Universitari Cluj-Napoca, Fond. Sion, nr. 26 c. Orig., hartie (20 x 32 cm) rupt,
cerneali neagd, trei peceli aplicate. O copie din sec. XIX, sub nr. 27.
Arh. St. Iasi, Documente, DCCCLXXXIII/5, f. 2, nr. 6 (meni. intr-un intod din 1842 martie 23, cu
nu mele vinzkorului citit gresit: 4erban".
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, 111/186 (foto.).

Codrescu, Uricariul, XXIII, p. 130 (orig. cu data de zi: 25); lorga, Acre ale nuliei Tigelnevi,
p. 161, nr. C (orig.).

I den dimp venitul", scris deasupra rindraralui.


Rupt.
3 Scris ulterior pe margine, de alti

44 <1637 (7145)> martie 27, Tigfinesti

t Adecä noi, Obréjie, si Craciun si lije, si Toma, si Vas(i)lie si Ntriscan si cu


toate sementiile noastre, scriem si märturisim cu cest zapis al nostru cum, de bunävoia
noastrd, de nime nevoiti, nici indemnati, am vandut un vad de moar(A) In partea de sus,
langa locul mdastirei Dobrovatului, in sat in Tigänesti, In garla Putnei de sus. Acesta
1-am vândut dumisale lui Unasie vornicul dirept treidzAci de talen i cinci, bani buni.
Si aceastA tocmalà s-au flcut din casa lui Dumitru de Tigänesti: si a Dabijie
pâralabul, i Isaiei pitariul, i Irimiia, fratele Dabijei, i Gligorie aprodul de Bätinesti,
Anton, eu Inca m-am tamplat In tocmal(ä), si Mih(a)il, si Florea, Istodie de Tigänest(i)
altii multi oameni buni i bAträni dinpregiur, megiias(i).
Aceasta mkturisim intr-acel adevArat zapis, pârai-s va face si dirésä domnest(i); ca
sä s(e) stie, eu, PAtrasco cam(Orasul, am scris H HCKAA.
ttarmielp(u), marrCie)
Eu, Toderasco carnal-as, timplatu-m-am si eu Intr-aceastä tocmal(d).
TOAEpAWKO whiwhpaw HCKAAA <m.p.>.
Dabija <m.p.>.
Eu, BklAdean, HCKAA

<Pe verso-ul filei a doua, Insemnare din a doua jumätate a secolului al XVIII-
lea>: St. Illie. No. 5 Lit. D. Moldauisch welche einer Abschrift einer deutschen
Uberzetzung.
<Ala' Insemnare, din acelasi secol>: Putna.

Arh. St. Bucuresti, Fond Bibl. Acad. Rom., Doc. istorice, X1X/50. Orig., Mille (30,7 x 19,8 cm),
difolio, filigran, cernealit neagrit, cinci peceli melare aplicate in fum, trei octogonale si doural rotunde, din care
una, a lui Dahija (1,6 x 1,4 cm), are ca emblemi un leu rampant, iar alta (1,4 cm) ca legenda in exergA,
neclarii.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXI V/44 (foto.).

Datat duprra doc. de inarire din 1637 (7145) iulie 13 (v. nr. 155).

www.dacoromanica.ro 43
45 1637 (7145) martie 28

t Eu, Zbeara, ficiorul Petrei, nepotul lui Larion din Urdzici, scriu si m'arturisascu
cu cestu zapis al mieu, cum eu, de bunavoia mea, de nime nevoit, nice asuprit, si am
vandut a mea direapta ocina si mosie, loc de o cas(ä) din sat din Urdzici, ce s'a' va alége
din tot locul, partea aceii cas(e), din partea lui Larion, cu tot vinitul. Aceasta parte o am
vandut lui Simion Trincul, dreptul treisprädzéce lei batuti.
Si mi i-au plätit, acei bani, dinnaintea lui Ionasco Macotä, i dinnaintea lui Stefan
a lui Dumitru, i Toader Lungul din Urdzici, i Stefan Zbanco din Aramesti, si Vicol
vist(iernicel) de Hociungi, i Gavril, ficiorul lui Vicol, si Balan de Porcesti, si popa
Vasilie de acolea, i Iurasco, si Iosip cel bätran i Arsenie i alti mu1i oameni buni.
Si candu amu vandut acestu loc de casa, ce mai sus scriem, am intrebat toti fratii si
ruda toatä i alti räzési si nice unul n-a vrut sa cumpere.
Derept acéia, de acmu innainte ca sa-i fie lui Simion acel loc de cas(a), ce mai sus
scriem, din sat din Urdzici, ce sä va alége partea acei cas(e), din tot locul, din partea lui
Larion, cu tot vinitul.
Si mai pre mare credinta, s-au pus toti acesti oameni buni pecetile, ca sa-i fie de
credintä, pana-s(i) va face si dires domnescu.
Si acestu zapis s-au facut In casa popei lui Vasilie, caruia mai sus scriem, s'A se
stie.
E('k) A(t)T(0) x3pMe m(i)c(A)10 MOT

<Pe verso, insemnare din secolul al XIX-lea>: Din casa din sat din Urzici; <sub
aceasta, de alta mana din aceeasi vreme>: sA s(e) cerceteze.

Arh. St. Bucuresti, Fond Bibl. Acad. Rom., Doc. istorice, LXXIII/9. Orig., tartie (31 x 18,5 cm), trei
peceti melare aplicate in cerneala neagri cu care este scris i documentul (una rotundi 1,6 cm, una
octogonalii 1,4 x 1,3 cm, aviind in ciimp un scut, si alta ovali 1,6 x 1,5 cm, avind in ciimp trei brazi, lar
intre ei o cruce).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" lasi, Fotografii, XXI V/45 (foto.).

46 1637 (7145) martie 29, Iasi

loan Wasille Wojwoda ertheilet Freyheiten deren Mitropolitan-Miihlen.


D(e) d(a)to Jassy, 7145 <1637> den 29. Marz.

loan Vasile voievod acordé scutiri acestor mori ale Mitropoliei.


Dat la Iasi, 1637 <7145> martie 29.

Arh. St. Suceava, Documente, X1II/5 (copie, de la sfärsitul secolului al XVIII-lea sau inceputul
secolului al XIX-lea, dupi Inventarul documentelor Mitropoliei, intocmit in 1783 ianuarie 3, la Zolkiew, de
Johann Anastasius Manovarda), f. 13 v., Fasc. lit. B, nr. 124. Rezumat.

EDITIL Popovici, Index Zolkiewiensis, p. 95, nr. 124 (rez. germ., dupi copia Inv. de la Zolkiew, si
trad. editorului); Tezaur sucevean, p. 146, nr. 374 (rez. rom. dupii acelasi mi. germ.).

44 www.dacoromanica.ro
47 1637 (7145) martie 30

7145 <1637> mart(ie) 30.


Zapesul lui Gregori Hermeziu cu fimeia lui, Candachie, si cu fata lui, Maricuta,
din Tautesti, precum au vandut loc de prisaca <drept 20 galbini>I la sat la Popesti, la
tin(u)t(u)1 Vasluiului, cu poiana de fan i cu pomet(i), lui Patrascu Miscul2 aratand si
sari-riffle locului: <den sus de prisaca intr-un carpan si din carpän intr-un ulm deasupra
Glodului intr-alt carpän, din carpan In margine in trei stejerii si din stejeri In Vasluiu>I.

Arh. St. Bucuresti, Ms. nr. 1266, f. 4 r. Rez. din prima jumitate a secolului al XIX-lea.
lbidem, Ms. nr. 1220, f. 15 (rec. cu extras din hotarnici, din prima jurratate a secolului al XIX-lea).

EDITII: Codrescu, Uricariul, XX, p. 273, nr. 7 (rez. dintr-o anafora din 1825); XXII, p. 173 (rez.,
data de zi, intr-un doc. din prima jumitate a sec. XIX) si p. 185 (alt rez. din acelasi doc.); Catalog A.LC., II,
p. 252, nr. 1204 (rez. din Ms. nr. 1266).

Completat dupà cel de al doilea rezumat (v. descrierea arheografici).


2 In rez. din Uricariul, XXII, p. 173: Miscun.

48 1637 (7145) martie 30, Iasi

t Hw BACHAY6 BOEBOAA, E(0)»e1.10 M(H)A(0)CTY10, r(o)cn(o)A(4)p% aeMAH


INOAAABCFC011. Dat-am cartea domniei !nee boiarinului domniei méle credincios
Durnitru Buhus ce au fost vistiérnic, si pre cine va trimite, ca sä fie tare si putérnic cu
cartea domniei méle a opri si a apara toata partea de mina cata sa va alége a lui Voruntar
ce au fost comis din sat din Dadesti. Nime ca sa n-aiba a ara sau a cosi fan pre acea parte
den ocin(a) far(a) stirea boiarinului domniei 'nee ce mai sus scrie, pentru caci au fost
dator Voruntar cu nesti bani boiarinului domniei méle, lui Dumitru Buhus vistérnic.
nime sa nu cutéze a 01.16 sau a opri Innaintea carpi domniei méle. FINAK He 6VACT.
t itic, A(t)T(o) x3pme MApT -A-.
t GAM r(0)Cn(0)4(11)Wit Benin.

<Pe verso, Insemnarea diacului>: t De oprit partea lui Voruntar comis de la


Dädesti pentru datorie.
<Alta insemnare, din acelasi secol>: t Boeresti.

Arh. St. Iasi, Fond Spiridonie, LXIII/6. Orig., difolio (30.8 x 20 cm), tiligran, pecete domneasci
mijlocie (4,7 cm), aplicati in cerneali rosie, foarte slab imprimatri si ilizibili.
Insi de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Ms. M. Costichescu, <Doc. mold. de la Vasile Lupu vv.>, f.
8595-8596, nr. 2419 (935) (transcr. dupil orig.).

lorga, St. fi doc., V, p. 25, nr. 112 (rez. dupà orig.); Ghibänescu, Ispisoace, III, p. 133-134,
nr. 103 (orig.).

45
www.dacoromanica.ro
49 1637 (7145) martie 31, Iasi

t Ce o MM,BlIN firlaNteCKVA BEA ,eksopum 4,0ANtH 3eMAN, H

MY6AHTP4WKO ifiWAA,AN BeA Aaopumi folurku 3emAH, H AoymuTpawKo EVXVW


611B BEA BliCTi1941HIC, H ['pro* Vpiiiie BEA CWIITApH, H AV11VA nrhAtECKVA BeA
KAVLIAPH, H HWCTANTHN tiOrOAA ABOPHIIK EOTIIWAHCHH, H BpdT.I./AX mom,
11%TpawKo tloront 61.16 AWr(0)+ET, H MHPON tbrOAil u ilie+AN EOAH, H
CeCTP41 MON H ilAPACKHBA H 04144 H, TH?K(e), 3tT HAW Avnvn EV141411i,
rl*Wp156 nlY6MCCHVA H TWN nrIORECKVA, cecrpa u(4)wi AiltpuKA
11

ABOIN1414ACA h HHWAA WhCi 11AEMEHE14.1.A 14(4)Wt EAHNH &AM WT Rpm


H

flin;Kopum. Scriem i däm de stire cu cest zapis al nostru, cum noi, toti, de bundvoea
noasträ, de nime nevoiti, nice asupriti, dat-am si am däruit dumisale, fratelui nostru,
giupânului Iorgachi Ca(n)tacozino vistérnicul cel mare, giumätate de sat de Pilscani, ce
iaste in tánutul Suce'vei, pre apa Sirétiului, cu tot vinitul, ce acea giumatate de sat, de
Päscani, fost-au diriaptä ocinA semintiei noastre, lui Isac Balica hatmanul. Si acmu am
dat si am däruit dumisale, fratelui nostru carele mai sus scriem, Iorgachi vistérnicul,
pentru eke ne-au fost dumnealui de treabä si de dvorbe Intr-acéea vréme când am scos
aiaste ocine toate ate-au fost a Balicäi hatmanul. Pentr-acéea sä-i fie dumisale acéea
giumdtate de sat de Pascani, cu tot vinitul, diriaptä ocind, si sä aibä a-s(i) face si dirése
domnesti.
lar noi pre mai mare credintä i Intdriturä, pecetilé ne-am pus.
Deci, de acmu inainte, dentru noi, cati am iscAlit Intr-acest zapis, si am pecetluit, si
cine sd va alége dentru voi pe urma noasträ si va vrea sä strice aiastä dare si däruire a
noasträ, acela sä fie neertat de domnul Dumnedzäu si de Preacurata Maicä si de toti
sv(i)ntii, i sä aibd parte cu luda si cu träclétul Arii, Tram färä de svarseniia vécilor si a
muncilor, amin!
46' Ific, n(t)T(o) owe marCie) Z.
fla, GABHN flinaceawn BeA ABOP11116 m.p.
f13. AYMIITO BEA Aaoprom <m.p.>.
t ,A,VMHTpV EVXVW 61411m.p.
BliCTtPHHIS
fl%Tiuuutco tiOr0Ail 6NB nor(o)+(e)T m.p.
n3, rHoprH 1114tN, HCK4A m.p.

<Pe verso-ul filei a doua, Insemnare contemporanä>: t Päscanii.


<Ala insemnare, din prima jumdtate a secolului al XIX-lea>: 7145/1637 mart(ie)
31. No. 22. P(lic) I, N. 1.

Art. St. 110, Documente, CDXXV11/62. Orig.. bailie (32,2 x 19,2 cm), difolio, filigran, eerneala
neagra, patru peceti melare aplicate in aceeai cerneala, din care cea a lui Savin Priijescul, rotunda (1,3 cm),
avand ea emblema trei siluete umane, a lui Dumitraseo Soldan, octogonala (1,6 x 1,4 cm), avfmd, in centrul
unui scut, un leu rampant, itir in jurul scutului legenda: AgA411TPAWKO Wonmii; celelalte doui peceii,
neclar imprimate.

EDITH: Mielescu-Prajescul, Obagia unei p. 197 (ret.. cu data: 1637).

46
www.dacoromanica.ro
50 1637 (7145) aprilie, Bezin

Adicä eu, Anghelina, fata lui Särnion Codau ot Bezin, si cu fiiul meu, cu Lupul,
Insine pre noi marturisim cu acest zapis al nostru, de nime nevoiti, nici Impresurati, nici
asupriti, ce de bunavoia noasträ am dat un loc de casä si de arie i cu loc de gradina, ce
este treaba casei omului. lar acel loc iaste In sat In Bezin, In vatra satului, din gios din
parte noastra. insa numai acel loc de casa dam, pentru sufletul mosilor i parintilor
nostri si pentru sufletele noastre, sä-i fie lui drept loc de casa, cu ocol, si cu arie, si cu
grädina i cu ce este treaba casei omului, sa-i fie lui Apostul, i feciorilor sAi, i nepotilor
lui i stränepotilor lui, sa-i hie dare di la noi.
lar cine s-ar alege dintru feciorii nostri sau din nepotii nostri sau dintr-a noastra
samintii cine va vre Invaluiascä, acela om sä fu i treclet i proclet i anathima i In loc
cu dracii.
and am dat noi s-au prelejat: popa Man din Bizin, si Ionascu, ginere-sau ot
tam, si Ionascu Bät ot tam, si Costin si Ivanco ot tam, Petre ot Tulburesti, Ionascu
Popäscul ot tam, si Albul ot tam, si Moga ot tam, si Bosai ot Bärbisti, i Iosap ot tam si
alti multi oameni buni din sus si din gios.
pre mai mare credintä, noi ne-am pus si pecetile.
Pis(a) In Bezan, m(ea)s(e)ta aprilie 7145 <1637>1.
Eu, Lupul, am scris.
Vasile, feciorul lui Grozav de Tulburesti, m-am Intamplat cand au dat acel loc
Anghelina, fata lui Coati, si Cu feciorul ei, cu Lupul, ce mai sus scrie.

Arh. St. Iasi, Ms. nr. 2657, f. 1-2, nr. 2. Copie mir-o condici de documente a familiei Donici, din
1800.

EDITH: Iorga, Sr. fi doc., XVI, p. 392 (ret. cu data: 7 145 (I636-7)"); Caprosu, O condicd de doc, a
fiundiei Donici, p. 70, nr. 2 (copia din 1800); D.R.H., XXIII, p. 555, nr. 496 (rez., dupi lorga. cu data:
<1636 I 637> (7145)").

Urmeazi mentiunea: pecete" (octogonalii).

51 1637 (7145) aprilie 1

t Eu, Nénul, feciorul lui Gavril Cesarlaului si a Ilincai ot Märgine<n>ii,


märturisescu cu cest zapis al meu cum am cägiut eu Intr-o nevoe. Deci am imblat pe la
toti omenii mei si pe la tot(i) megiiasi de m-am rugat sa-m dea platesc capul
sa le dau toatä partea noasträ de mina de la Mästacän. i nimen nu s-au aflat sä me o
plätasca. Dupä acéa, am märsu eu la giupanul Gligoras, de budavoia mea, de nime
nevoit, nice silit, si am vändut toatä panca noasträ cata parte sa va alége a mane-mea a
Ili<n>icai si a fratilor ei si toatä cumparätura ce a cumparat tatä-säu lui Gavril Cesarläul
la sat la Mastacln, din vatra satului, si din cânpu si, din pomete, si din padure i dintr-a
apa si cu o poianä ce iaste In da! la Habinesti si din Poiana Lunga ce <va>2 hi partea
noasträ; acestea toaté o am vandut direpta treidzeci si trei de lei batuti.
47
www.dacoromanica.ro
Deci ca sä hie dumisale diraptä ocinA si mosie In véci de veci; nime din ruda
noastrA sä nu sä ameste<ce>2 a-ntoarce.
Si-n tocmala noaträ au fost $i popa Stefan ot Vercisti, si diacon Pänteleiu ot tam si
Vasilie, si Ifrim ot tam, si Nechifor ot Mastacan i Mafteiu ot tam.
Aceasta märturisim si i-am dat i zapisul ce am avut de la toti fratii mei, sä. aibA
a-si face si dirése domnesti.
Si pre mai mare credintä' ne-am pus pecetile, ca sä sä stie.
7145 <1637> aprilie 1.
t Popa Stefan am scris.
t Eu, Päteleiu deiacon.
t Iarä dirése bAtrAne ce am avut pe ace ocing au arsu Intr-o casA toate dirésele, sä
sä stie.

<Pe recto-ul filei a doua, de altä mAnA, din aceeasi vreme>: t Ceastu3 Soimul
ceast3 Hilip i ceast3 Bucuroae, acésté pärti le-au cumpArat tatä-nostru, Gavril Cesdrläul.
<Pe verso-ul filei a doua, Insemnare contemporanä>: De MastacAn(i).
<Altä insemnare, din secolul al XVIII-lea>: De MästacAni.
<Alta, din prima jumätate a secolului al XIX-lea>: No. 7;7145 <1637> apr(ilie) 7.

Arh. St. Buctireti, Fond Bibl. Acad. Rom., Doc. istorice, MCDLVI/36. Orig., hirtie (27 x 2(1 cm),
difolio, cernealil cafenie, Cu trei pecei Melare, aplicate in aceea0 cernealii, neclare.

OM'S m orig.
Rupt.
3 Partea".

52 1637 (7145) aprilie 4

Suret di pe ispisoc sarbesc, de la Vasalie voevoda, din let 7145 <1637> april 4.
Io Vasälie voev[v]od, cu mila lui DumnzAu, domnu Tärii Moldavviei. De la
domnie me am dat si am Intärit credinciosului boerului nostru, dumis(al)i visternicului
Dumitru Buhus pe a lui drepte ocini i mosii de bastira si cumpärätura, din uric si
priveleghii, anume sate: GAndestii, pi Säret, cu loc di moarà In Säret i In pAräul satului,
cu bAlti di pesti, i cu podul piste Säret si cu vii. Si alt sat anume CrAvesti, supt Strunga,
cu iazuri si mori si vii, si, Intru acelas hotar, säliste Ravacanii, din gios di Petris, si satul
Gäurenii, si Hotäestii I, si a patra parte di sat Vilenii i aisle Dadestii, pi Särca, ca locuri
de mori si di iazori In Särca, care sänt In tän(u)t(u1) Romanului, si a trie parte di säliste
Plotunestii i giumatate di sat Chicacestii si o parte di mosie din hotarul TArgului
Crasna2, pe unde au ales si au hotärät, cu stAlpii, Patrascu Basota log(o)f(A)t cu megiesii
din prin pregiur si oameni buni, cu locuri di iazori i mori Intr-aamândoi Bagluete,
bate pArtile pre cät sA vA alegi din sat TAlharesti, cu iazuri si cu mori In Bahluiu, care
48
www.dacoromanica.ro
sant in tanutu Carligaturii, si o parte din Chicari tij In tan(u)t(u1) Carligaturii, si satul
Vavatiestii, care se numeste Barlesti, i sat(u1) Spinoasa, pi Bahluiu, cu iazori si cu mori
In Bahluiu, i toata parte cat se va alegi cumparatura din sat Iurghicenii si din sat
Totoestii, tij pi Bahluiu, ce sant In tan(u)t(u1) Harläului, si un loe di moara din gios di
Puricenii, In Jajie, si un loe di prisaca, ce sant In tan(u)t(u1) Esii, i satul Cupcici si'
Bratasanii, pi Ciuhuri, cu iazuri si mori in Ciuhuri, si a patra parte din sat(u1) Tribasautii,
ci esti pi DrabAste, cu giumätate di iaz si Cu moarä In apa Drabistii, si a trie parte din
sat(u1) Costestii pe Prut si cu locuri di iazuri i mori in Ciuhuri, si asijdire cu loe di
moara In Prut la dubas(e) i cu pod trecatori pi Prut, i toate partale lui din sat(u1)
Dumenii, di sus di Costestii, tu j pi Prut, i giumatate di sat Buzovita, i giumatate di sat
Risteiul, i toate pärtile lui din satul Talmaciu, ce sant pi Nistru, In tan(u)t(u1) Hotinului,
si satul Manestii, i giumatate di sat Grozästii, pi Oituz, si cu loe di iaz, cu mori si
herestei In apa Oituzului i locuri de vie si de levez(i) si de fanaturi In säsul ce se
numesti Muncei, ce grit In in(u)t(u1) Totrusanilor3, si o parte di mosie din satul
Mastacanul, piste Bistrita, ci sä va alegi parte Hritcanului, cu loe di moara In paraul
acelui sat si locul di prisaca, asajdire si alte parti a lor ce li au cumpärätura intra acel sat
Mastacanii, ce iaste in tan(u)t(u1) Bacaului, si satul Niculestii, ce se numesti Trifestii, cu
iazul si cu m<o>4ara In pârâul Cioarna, si toata parte cat sä va alegi cumparatura din
satul Romanestii, tij pi paraul Cioarna, i locul di iaz i moara In paraul Cioarna, asijdire
$i In paraul Branistelor ci iaste In tan(u)t(u1) Niamtului, i satul Potropestii5, i niste parti
di mosii, cat sá alegi cumparatura din satul Olesdi i al<te>4 pärti di mosie tij
cumpäratura din satul Bumbotestii, pi park' Cutatna, cu mori si cu locuri si iazori In
paraul Cutatna, si o poiana de fanata, care sa numesti Mastacana, si Lihaci, ce grit In
tan(u)t(u1) Vasluiului, i iarasi giumatate di sat Boldestii, i giumatate din saliste SIrbii,
pi paraul Toderestii, ce skit In tan(u)t Sucevii, carele iaste cumparatura i schimbul de la
Ilinca, fiica lui Calapod, cu ficiorii ei, loan i Safta, nepotii lui Toader Calapod, asajdire
si alta giumatate di sat din satul Boldestii si din saliste Sirbii, doa parti ce au
cumparätura di la Pacurar si fimeia lui Anastasie si de la Vasalie sin Gheorghi Calapod,
nepotii batranului Toader Calapod, si iaräi giumatate din sat Bujucestii pi apa Cioarna,
ci iaste în an(u)t(u1) Niamtului, cu loe di iaz si moarä In paraul Cioarna, care li iaste
cumpäratura de la Ionascu i Mihalce, ficiorii Totoscai, nepotii <lui>4 Criste
Miha<i>4Iescu uricari, stränepotii lui Maxam Danciul parcalab, stra-stränepotii lui Toma
diiac, si jaras alta giumätate di sat dintra acelas sat Bujucestii ce o au cumparatura di la
Tudor Vadianul, iar lui Toader Vadianul tij au fost cumpäratura de la Stratul san
Miha<i>41escul zitnicer.
Pentru aciasta, ca sa fie si di la domnie me, di mai sus numitului boiarului nostru
Buhus visternic, mai sus arätate sate si parti di mosae, driapta otcina, danie si
cumparatura, cu tot venitul.
Diosabit de aceste, am dat si am intärit mai sus numitul boiarului domnii meli
Dumitru Buhus vist(iernic) ca fii driapta (Acing, danie si miluire, pentru credincioasa
slujba lui, cu ispisocul ci i-am dat Insusi domnie me, un sat anumi Braniste, pi Bohotin,
cu vadu di moara In &la Buzova ca sA aduca el apa Jijie Intr-ace &la ci este la gura
49
www.dacoromanica.ro
Covasna si sä-s(i) faa acolo moarä, chive si herAs<tr>4Ai, si Cu iazuri di pesti, i cu
podul pi Prut, i cu locuri di prisace, i cu fAnaturi, i cu toate locuri de hranä i cu tot
venitul, pe undi au hotArAt si au stälbit cu hotarA credinciosi boerii nostri Chicos vel
sä.trar, Nianul vor(ni)c, Gheorghie Rosca vist(iernic) i StrAtulat vor(ni)c, cu multi
oam(e)ni buni i bAtrAni si megiesi di prinpregiuri, atunce and s-au judecat satenii din
Podoleni pentru o par(te) di mosie dintr-acelas hotar, din Bohotin, si acei säteni s-au dat
rämas(i) din Load lege, flinda noi am aflat cu toatä dreptate CA n-au avut sAtenii nici o
treabA la ace bucatä di hotar din numit(u1) sat Bohotini.
Deci domnie me am fäcut boiarului nostru, lui Buhus vist(iernic), i ispisoc de
intäriturA pe acel sat; si atunce am triimis pe acei de mai sus numit(i) boeri cari au cäutat
hotaru si au stAlpit cu petri hotar(e) precum au aflat cu multi oam(e)ni buni, cu dreptul,
asa au si hotärät, de mai sus-numita mosie.
Drept aceea, si de la domnie me sä-i fie draptä otcinä, si danie, i miluire pentru
slujba lui, cu tot venitul, si uric de intäriturä, nesträmutat, In veci.
Si nimene sä nu sä amestice inainte artii domnii meli.
in cel adevärat isalit: Gavrilas vel log(o)f(A)t6.
Saida? <a scris>.

Am tAlmäcit cap(i)t(an) Gavril Cosovschii. 1808 sept(embrie) 9.

Arh. St. Bucuresti, Fond Bill. Acad. Rom., Doc. istorice, cpxxvn. Trad.
ldem, A.N., MMDCXXXV11/26, nr. 2 (merit. din prima jumiitate a sec. XIX).
Inst. de 1st. A.D. Xenopol" 10, XX1V/53 (foto. dupil trad.).

EDITII: Catalog A.I.C., 11, p. 252, nr.1205 (ment. din prima jumatate a sec. XIX).

loc de: Hotcesti".


2 Adicii: Thrgului Frumos".
3
Totrusului.
4 Omis.
5 0
loc de Protopopestii".
Se indica apoi, intr-un cerc: I(ocul) p(eceiii)" domnesti.
$aithr.

53 1637 (7145) aprilie 6

7145 <1637> apr(ilie) 6.


Zapisul lui Cozmita i sorA-sa Solomiia ArvAtoae, ficiorii lui PAtrascu, prin cari
vänd lui Dumitrascu stolnic si lui lonascu, fratile lui, un vad de moarä In apa
Tecucelului, In gura Rosdei, drept 15 galbeni.

Arh. St. lasi, Anatorale, nr. 63, E 285 v. (nr. I). Rez. din 1844 martie 10.

EDITII: Solomon-Stoide, Doc. tecucene, 1, p. 15, nr. XX (acelasi rez.).

50 www.dacoromanica.ro
54 1637 (7145) aprilie 6, Iasi

<t IIA>(H)A(0)CTY10 E(0))610, M61, YW BACHAYE BOEBOAA, r(o)cn(o)4(4)in


3EMAH litIOAAABCKOH. CHM AHCTOM NAWHM BlarkM KTO
3114MENHTO 4111111M C'll
HA NEM Bla3pHT HAN 4HTV4H ero VCANWHT wht(e) TOT NCTHNH 14(4)W11 Btp14111H
CAVrA FABlap fl'hpInsAAB CAV*HA npome ININHM C(BA)T0f104NBWHM
r(o)cn(o)A(4)pnm cl, npasoto H Bipnoto cmiams', A ANEC r(0)Cf1(0)A(CT)B(V) Mil
CAVA:title C'll lipABOIO H Kipnoio CAVAC61. Tim, MIII BHAAWE ero npanolo H
nipHolo CAVACEV AO NAC *AAOHAAH ecnAn eme WC0611011 N(A)11111 M(H)A(0)CTH 11

MA11 flOTBrIsAHAN ecmH enai ero flpABHH WTN(11)NH H Blawnnedie WT ero


H

npanrill Haplikedie 110111C044 SA Blinvnnerfie WT ilAOYCH AlOrHAA BOEBOAA H


11

WT flAE3ANAArla HAYIAW BOEBOAA, Tguimekepe H WT camoro r(o)n(o)A(cT)Hia MH


110A0BNN4 CEA0 Arbiliwilm, BHWNAA 4ACTII, WT K/41311HLI4 NA3HB4EM44 Pt4A,
BHWE, C91 Miff° 34 BHNOrpAAN HA noTout 11/1011CYA, EWE UT% emv nVneanio
WT rABpHA, ChINIs I,110p1,IA UNKLUA, BI4VK4 ,A,plarVW, H TWICE MA013111142 ceno
111111311TVp6111(11), C'll MiCTO 34 NACINCH NA iloxam, rAe BlarIAAAET AOXAN V
KpACNA, one ECM EAAV Ktenemmo WT ampoluin, c(61)Hk ReTim, I'Vr('h), BNVK
illeVA H Ts'AopH, 11 THACC CANAA 4ACTIa 34 WTN(H)NV WT MAO B0pA4NH, 4TO
HA KpACHA, Cla xoTp no max KpAH, ME ecTh ennV liVfle>KNO WT KHpHAA,
C(61)1111 elpMANKA WT TAM, Apstan 4ACT6 WT Toro*e ceno
TaKoKope N

Kopp,inn EANKO CA n3speT WT eAHH CTAP, Alrk 4ACTII, one ecT ems' 111416>KNO
WT BACHAKA H tiNTONYA AO4KH 119,toip4p WT TAM; H TH)KE CANA 34 WTH(H)NV
WT CA0 KlarltNH, NA 6A4Wk, c9, Bps'A(omh) 34 MAHN H Cl CAA0B Si irlionah,
4TO V B(0)AOCT CD'hA4HIOCKOMV, one ecT enm? liVfle)KNO WT CHAAYWN LIS5KAt,
C(111)1111 BAKWA, BNVIC CH1111, npAwnsic ,A,06pOCAAB ItlarlANVA, B'IsCA 4ACT ero,
EANKO CA HnepeT 34 AtAH(11)10? H SA Hans'nnedie; H TWICE EANAA 4ACT 34
WTN(H)NV WT ceno HopivhpiHH, 4TO NA KpACNA, WT 44CT Illa10ipAp ABA 4ACTH,
4TO ECM BHWE B7AAKOBH4EWH, one ecT ems? nil'ne*No WT BACHAKA H WT
CECTpA CA fiNTONYA, AO4KH INKVpAp; H THate Ap*An 4ACT WT ceno
XVnTs'petim, NA 110TOLIM itIONCYA, BHIWIAA 4ACT6 WT WHI1OT BHWE, Oa
Ep0,(omk) 34 MAHN H Cla MiCT(OMIs) 34 BHNOrpAAN H Cla neneqH2 34
CANO*ATH WT BEANKAA AEB4AV2 H Cis MtCTO 34 NACNKV H H Cla CAAOBE, exce
ECTI1 enve1 Ks'nexcno WT ilorHH, c(m)ich [UREA, BliVK YWN AYIAK, BliCA 4ACT 14X
CAM) CA H3BpET 44CT .I.WII AYIAK H W(Tlx)Wi CBOHMV [UREA H VHKO CBOEMV
El AYE .

H V TOM, TWICE Anent H noTtrh*Anem BHWE MICANNOMV CAVSN N(A)WEMV


CAIGlap flispKIIAA6 CBOH flpAB11111 34 AAANYE H 34
X0A01111 LtHrANH WT HCHHCOK
M(H)A(0)B4NYE WT CTE+ANA TOMWA BOEBOAA H 34 nomphatikeNYe WT NAVA
BOEBOAA H WT 11/10HCH BOEBOAA H WT KAE34NApV HAYIAW BOEBOAA, Tanomepe N
WT canuro r(o)cn(o)A(cT)H(4) MM, HmeHem HM: YWNAW140 H CHMYWN LOWAN N
cecTpa Hx, EVNA, H HIIWNX MENWNX 6p4TYIAM HX, C(Ial)NOBE Iloronik totran.
Tim% pam, TAX BlICAX 4ACTH 34 WTIIHNV enHHH BHwe 11HWEM Cla
spliAoBe 34 MAHN H Cla BEC npHxoA H THX npikA peaemlux Hill'ANH AA ECT
CAVSN r(o)cn(o)A(cT)B(4) MM FAElap IrlapKisAAB flpABHH WTNHNH H tunoenneYe H
npanHH xononH aHrAHH N Wpm 11 NOTBpla*AENYE ems' H AiTHm emV H

51
www.dacoromanica.ro
WHALIATOM H 11pAWH4LI4TOM H npitapopaTom H iThCAMV p0A/i ero, KTO CA
H366pET N4H6AWKHH1I, C% BlaCAM A0X0A0M, Nenopiwenno HM NHKOAHAM, 144
BkKH lit4HHH.
fi XOTAIS THM 113AA p4ENNHM 44CTN 34 WTH(H)F411 C% 60/0140Be 34 MANN
C% NACHKII M ecT no CBOHMH CTMAMH X0T4(111, noKs'm H3 BiKA ONCHBAAH.
FI FIA TO err Kipa n(4)wero T(0)C41(0)A(CT)BA, BHWE MICANNATO, M6I,
BACHA.I.B 13060AA, H stfut 604Ap HAWNX: litpA nana CABFIN Ilprwaecagn BEANKATO
ABOpliNKA AOAFEk14 aMAH, H Kipa NANA AVAAHTpAWKO BIOAAAN (MAMUT°
ABOINIHKA 3EMAH, H Kipa natia rABpHA XTMAN H flr6p1VhAAB CINABCFCH,
Bipa NANA TOAAep neTpH4tH110 11 n%TpAWKO ILiOTOAA 11141:1144BOIM
XOTHHCKH, Biptt 114144...3 H...3 trhprmActsose NCML1CKHX, H BipA 114N4...3 H ...3
4114K%A46OBB PpOMAFICKHX,H IETkpA NANA rpHrOp.I.B Vpthice crwraph, H sipa 1141441
lOpTAKH H4T4K0311H0 BHCTipHIIKA, H Kipa NANA IMOCTWA HATARIHVA
HOCTBANHKA, H Bipa !UNA rp4M4 CTOAHHKA, trkpa NANA A,VMHTpAWKO KOMHCA
ipa GonAp 14(4)WHX, IMAIIKHX H MMHX.
ti no HAWHM MHBOTA H r(o)cn(o)A(MsoKaiffe, KTO E(01)% 14366pET 6HTH
r(o)cn(o)A(a)ph WT AATH H(A)WHX HAN WT H(4)11.16TO p0A4 HA11 TIAK sO, Koro
E(orh H366peT WITH r(o)cn(o)A(a)pk 11(4)wen 3MAH MOAAABCKOH, TOT 6H
BAO? nenopVwtin H(A)We VCTp0641.1.e H noTilpi.mpeiffe, H ane 6H MI? AM H
SilpArmn, noneme CYT emti npaann WTH(H)HH H stinVnnerge 114 C8011X 111611WX H
11HTOMFIX 41(H)H(t)3H.
ti NAH ss'nute KpAnocT H nomplowifie THM BHUM MICANNHM,
BEAAAH eoun n(4)weemi irkpKom(V) H 1104HTBNHOMie SOrliNpHNY nato; rcifipHILIWY
66AHKOMS? MUTO+ETti MICATH H FletIAT flpHB634TH Kh cems' FICTHHHOM/i ANCTI?
H(4)1116Mg.
!MUFA(%) IllanAnp,W ifiCOX, B(%) A(t)TO x3pMe AflpHAN) -3-A(11)1441.
HW BACHAHE BWHBWAA <m.p.>.

<t> Din mila lui Dumnezeu, Io Vasilie voievod, domn al Tärii Moldovei. Facem
cunoscut cu aceastä carte a noasträ tuturor celor care o vor vedea sau o vor auzi citindu-
se cä aceastä adevärata slugä a noastra, Gabär pâralab a slujit mai Inainte altor sfinti
räposati domni cu dreaptä i credincioasä slujbä, iar acum slujeste domnii mele cu
dreaptä i credincioasä slujbä. Pentru aceea, vazAnd dreapta i credincioasa lui slujbä
cätre noi, 1-am miluit cu deosebita noasträ milä si i-am dat i i-am Intärit dreptele lui
ocini i cumpärAturi, din dreptele lui drese i ispisoace de cumpäräturä de la Moisi
Moghila voievod si de la Alexandru Iliias vglevod si, de asemenea, de la Insusi domnia
mea, jumätate din satul Dräguseni, partea din sus, de la fântäna ce se numeste Réce si
mai In sus, cu loc de vie pe päräul Moisiia, care Ti este cumparäturä de la Gavril, fiul lui
Giurge Tica, nepotul lui Drägus, si de asemenea jumätate din satul Pänzeturesti, cu loc
de prisacA pe Lohan, unde cade Lohanul In Crasna, ce fi este cumpäräturä de la
Andronic, fiul lui Petrea Gug, nepotul lui teful si a Tudorei si, de asemenea o parte de
ocinA din satul Cordärei, ce este pe Crasna, cu hotar pe ambele laturi, care Ti este
cumpäraturä de la Chiril, fiul Armancäi de acolo, de asemenea si altä parte din acelasi
sat Cordäreni, cat se vor alege douä pärti dintr-un bAtran, ce fi este cumpärätura de la
Vasilca si de la Antoniia, fiicele lui Päcurar de acolo; de asemenea, o parte de ocinä din
52 www.dacoromanica.ro
satul Täpeni, pe Elan, cu vad de moarä si Cu livezi la Mosiia, ce este In tinutul Fälciului,
care îi este cumpärdturä de la Simion Ciujdea, fiul Neacsei, nepotul lui Sin, stranepotul
lui Dobroslav Täpanul, toatA partea lui, cAtä i se va alege de mostenire si de
cumpäräturä; si de asemenea, o parte de ocinä din satul Cordäreni 1, ce este pe Crasna,
douä pärti din partea lui PAcurar, ce este mai sus de VAlcovicesti, care îi este
cumpäräturä de la Vasilca si de la sora ei, Antonia, fiicele lui Pdcurar; si, de asemenea, o
altä parte din satul Hulturesti, pe pArAul Moisiia, partea de sus, de la ipot In sus, cu vad
de moarä si cu loc de grädini i cu livezi de fAnete din livada mare si cu loc de prisacA
cu livezi <de pomi>, care îi este cumpäraturA de la Loghin, fiul lui Pavel, nepotul lui Ion
diiac, toatä partea lor, cal se va alege partea lui Ic;i3 diiac si a tatälui säu si a unchiului
sdu lije.
dupä aceea, iará Ii dam si ii Intärim mai sus-scrisei slugi a noastre, Gabär
pArcAlab, dreptii säi robi tigani, din ispisoc de danie i miluire de la stefan Tomsea
voievod si de Intärire de la Radul voievod si de la Moisi voievod si de la Alexandru Ilias
voievod si, de asemenea, de la InsAsi domnia mea, numele lor: Ionasco i Simion tigan
sora lar, Buna, si alti frati ai lor, mai mici, fiii lui Ciogolia tiganul.
Pentru aceea,toate acele pärti de ocinä, ate mai sus scriem, cu vaduri de moarä
cu tot venitul i acei Inainte spusi tigani sA fie slugii domnei noastre, Gabar pArcälab,
drepte ocini i cumpäräturä i drepti robi tigani si uric si IntäriturA, lui, si copiilor lui,
nepotilor, si stränepotilor, i rästränepotilor i Intregului säu neam, care i se va alege mai
de aproape, cu tot venitul, neclintit niciodatA, In vecii vecilor.
lar hotarul acelor Inainte spuse pärti de mina cu vaduri de moarä si cu prisäci sä
tie pe vechile lar hotare, pe unde au folosit din veac.
la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului, noi, Io Vasilie
voievod, i credinta boierilor nostri: credinta panului Savin Präjescul mare vornic al
Tárii de Jos, si credinta panului Dumitrasco oldan mare vornic al Tdrii de Sus, si
credinta panului Gavril hatman i pAralab de Suceava, i credinta panului Toader
Petriceico i PAtrasco Ciogolea pArcAlabi de Hotin i credinta panului ...3i ... 3
pArcillabi de Neamt, si credinta panului...3 i ...3 pArcAlabi de Roman, si credinta panului
Grigorie Ureche spätar, i credinta panului Iurgachi Catacazino vistier, si credinta
panului Apostol Catargiul postelnic, si credinta panului Grama stolnic, si credinta
panului Dumitrasco comis i credinta tuturor boierilor nostri mari si mici.
lar dupä viata si domnia noasträ, pe cine II va alege Dumnezeu sd fie domn dintre
copiii nostri sau din neamul nostru sau iarAsi fie pe cine Dumnezeu I1 va alege sä tie
domn tärii noastre Moldova, acela sA nu-i strice Intocmirea si IntAritura noasträ, ci sA-i
dea si sä-i IntäreascA pentru ea' Ii Ant drepte ocini i cumpäräturi pe dreptii si proprii säi
bani.
lar pentru mai mare putere si tärie a tuturor celar mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului si cinstitului nostru boier pan Gavrilas mare logont sà. scrie sä sä atArne
pecetea la aceastä adeväratA carte a noasträ.
A scris aidir, la Iasi, In anul 7145 <1637> aprilie 6 zile.
Io Vasilie voievod <m. p.>.

<Pe verso, o Insemnare din sec. al XVIII, stearsä>.


53
www.dacoromanica.ro
Arh. St. Prahovit-Ploiesti, Documente, CXX111/43. Orig., pergament (42,7 x 59 cm), cernealA neagrA,
pecete atarnata cu snur de matase rosie decolorata, pierduta.
Arh. St. Bucuresti, Fond Bibl. Acad. Rom., Doc. istorice, CCXXX1/392 (trad. Tom. din 1784 iunie 14,
de Pavel logofat de la Episcopia Husilor).
Arh. St. Iasi, Documente, CDVI/75, f. 1 v., nr. 18 (merit. intr-un izvod din 1791 februarie 15).

EDIT11: Ghihanescu, Surete, VII. p. 199-201, nr. CXLV (trad. din 1784 iunie 14); Creltereu
colectiunitor, XLIXL111 (1938-1942), p. 148 (rez. dupa aceet0 trad.).

Cuvant seria cu cerneall cafenie pe loe gol.


2
Asa In orig.
3
Loe liber in orig.

55 1637 (7145) aprilie 7, Iasi

In Namme Gottes des Vaters-Sohnes-und Heiligen Geistes...I.


Wir2 Vasilie von Gottes Gnaden Beherrscher der Moldau geben und bekräftigen
aus unserem gutem Willen der grossen Mitropolie Kirche zu Suczava, wo der heiligen
Georg verehret wird, und wo auch der Leib des heiligen Ioann Novi unverwesen lieget,
alle Geschenke und Bestättigungen, welche erst gedachte Metropoli Kirchen von
unseren Voreltern, und Vorfahrene erhalten hat, als von Alexander dem alten, und von
Fiirsten Bogdan, dann vom Stephan den alten, besonders die 100 Familien welche sich
auf zweyen Kuturi (Abtheilungen, oder Winkelthälern)3 nächst der Stadt Szuczawa
befinden, mit allen Einktinften.
Diesen Jnwohnern soll keiner Art von Abgaben unsers wegen aiifgeleget werden,
sie sollen uns weder Roboth, noch Vorspann, oder eine Arbeit bei unseren Schlosses,
oder Mühlen verrichtet. Sie sollen auch von unseren Beamten nicht gerichtet, nicht
gestratTt werden, noch eine Mauth zahlen, sondern sollen alle ihre Schuldigkeiten der
Suczawaer Metropolie entrichten.
Jngleichen bestättigen wir auch die Pojana Wladikj fiir die obbenannte
Kirchen... I
Zu Iäsch, den 7" April 7145 oder 1637.
Wasilie Fiirst.

in numele lui Dumnezeu, al Fiului si al Sfintului Duh... I


Noi2 Vasilie, din mila lui Dumnezeu, domn al <Tárii> Moldovei. DAm si intärim
din a noastrA bunävoie marii biserici a Mitropoliei din Suceava, unde se prAznuieste
SfAntul Gheorghe i unde, de asemenea, se aflä neputrezite moastele SfAntului loan cel
Nou, mate daniile i intäriturile pe care le-a primit deja zisa bisericä a Mitropoliei de la
sträbunii si Inaintasii nostri, ca acelea de la Alexandru cel Men si de la voievodul
Bogdan, apoi de la stefan cel Bailin, mai ales cele 100 de familii care se allá In ciouä
cuturi (despär(ituri sau väioage)3 aproape de orasul Suceava, Cu toate veniturile.
Acesti locuitori nu vor fi supusi la nici un fel de däri pentru noi <si> nu ne vor
face nici un lucru, nici cArAturi sau vreun lucru la cetAtile noastre sau la mori. De
asemenea, sä nu fie judecati de slujbasii nostri, nici vamä sA nu pläteascA, ci sä plAteascA
toate obligatiile lor Mitropoliei Sucevei.
54 www.dacoromanica.ro
La fel intärim noi, de asemenea, Poiana VIAdicai pentru sus-pomenita bisericA....I
In Iasi, la 7 aprilie 7145 sau 1637.
Vasilie voievod4.

Arh. St. Bucuresti, Cons. Aulic de Riishoi al Bucovinei. XVII/23 r., nr. I. Trad. germ. de Aaron,
legalizad de Orlandini in Cerauti, la 26 iulie 1784. Ihidem, XVII/23, nr. 22 (re/. germ. din aceeasi vreme)
XV/54, nr. 1 (ment. germ. din aceeasi vreme).
Arh. St. Suceava, Documente, X111/5 (copie, de la sfirsitul secolului al XVIII-lea sau inceputul
secolului al X1X-lea, dupi rez. germ. din Inventarul documentelor Mitropoliei, intocmit de Johann Anastasius
Manovarda la 3 ianuarie 1783 la Zakiew, Privilegii, nr. 21).
Inst. de 1st. A.D. Xenopol" lasi, Ms. M. Costichescu, <Doc, mold. de la Vasile Lupa vv.>, f. 7651
7653, nr. 2088 (653) (transcr. germ. dupi Popovici, Index (v. EDITII) si trad. rom.).

EDITII : Popovici; Index Zolkiewiensis, p. 552, nr. 21 (res. germ., dupi copia Inv. de la Zolkiew, si
trad. editorului); Codrescu, Uricariul, VI, p. 195 (ment. din sec. XIX) ; Catalog D.A.C.. Supl. I, p. 192, nr.
565 (res. dupà trad. germ. a lui Aaron) ; Tezaur sucevean, p. 146, nr. 375 (res. dupg re/. germ. de la Arh. St.
Suceava) ; Suceava. Documente, p.267-268. nr. 137 (trad. germ. din 1784 si trad. rom.).

Asa In trad. germ. ; probaba rupt in original.


2 Lectura gresid a lui Mw din original.
3
Nota traduclitorului.
4 Urmeazi mentiunea traducitorului : L<ocul> S<igiliului>".

56 1637 (7145) aprilie 7

<1. 41>tinocTYlo E(0)*Y10, Mkl, BACHAY BOEBOAA, rocnomph 3EMAH


MOAAABCKOH. 3NAMCHNTO 411HHM MC CHM AHCTOM NAWHM, B'6CiM KTO HA NEM
B113pHT KAN 4TV4H ero $1tAIIWHT, WNCE rocnoAcTuo M11 AAAH H ROTBp6ANAH
ecmu wrhuoi H MOAEGNHK41 HAWEAAV Kup 6sAorYe ennacon PAAOBCKH ero flpABAA
WTHHHA H IINKVRAEN.1.6, WT NCRHCOK 34 WT fiAEKCANApV HAYIAW
BOEBOAA, 110A0BHHA CEAO AX4N4, 4TO BOAOCT okopoxolocKomi, EME emV
liVREAGNO /BOCHA& 4ACT WT TOMA MOHWANVA H WT BpAT ero T'Impele H WT
ccrrpn HNACT ACYA. H TO+ANA, pAAN CANA CTO H 4ETHpN HA AECAT Vrapactix.
Tim PAM. Toa nptA pe4ENH4A ROAORNNA CEA0 AX411A, WT BEC RpHX04,
AA ecT eilw(e) RHCANNOMII WT6W? H MOAEBNIIKV HAWEMV 6enolie ermcKon
PAA0BCKH, RpABAA WTHHHA H BHKAVRAEWE H VpHIS H ROTEMOKAEN.I.E, WhCiM
/10)(0AconA, nenopVwcnno, enAV, HHKOAMKE, NA IrkICH Bd6411HH.
fi X0TAp TON BHLU(e) RHCANNill ROA0BHN4 CEAO 11144NA AA ecT WT 1191C&X
CTOpONH no CBOHMH CTApAMN XOTApH, no KVAA 113 BtKA ONCHBAAH.
fi NA TO ecT BipA HAw(ero) r(o)cn(o)AcTBA, MM, BHWE MICANHAPO, M61,

BACHAY6 BO6BOAA, H f1pAB113AVBAEN114r0 c(m)HA r(o)cn(o)AcTugt MH, 1W1I

BOBOAA, H eipa BOAtKp HAWHX; stpA RANA CABHH rip'h*ECKVA BEAHKAr0

AROpHHKA AOAFItH 3EMAH, H BtpA RANA ,AYMNTpAWKO WOAAAH BEANKAr0


ABOpHHKA rOpHiN 3EAAAH, H BipA RANA rABpHA XTMAN H 11111111AAB CINABCKH,
BipA RANA TOAAep iieTpN4iNKO li n'llTpAWKO 40r0Aik 11113K%A0608
XOTHHCKH, H BipA RANA
1

,H ... WIllrkAABOBe HEMERKH, H BipA R4114-

www.dacoromanica.ro 55
BlapKliA0BOBE POMAHCKH, H Rkp4 BMA forolife VIAKg cinTark, H BipA
HAW% LOprAKH K4T4KO3HHO BHCTipHHKA, H BkpLL (UNA KBOCTOA K4TApBH8A
OCTEANHKA, H BipA (UNA rpAMA CTWAHKA, H I14144 AVAUITpAWKO KOMHCA
B1p4 irhcAx BOArhp HAWHX MOAAABCKHX, BAHKHX H MAAHX.
fi 110 HAWHM NCHBOTt H r(o)cn(o)AcTKoKaifie, KTO BACOT rocnompk WT
AINTEH HAWHX HAH WT HAWEMV poia HAH BAK SVA Koro E(0)11% H3BEpET
r(o)cn(o)popi. BHTH 114W14 3EMAH AAWAAARCKOH, TOT BH enoi HE noptilwiin
HAWE VcTpoerife H noTKiyhmAnife, NM A BM eMS? AAA H $:?KpABHA, BO 4TO evr
emti BpABAA KHKVBAHYB, HA CBOH npatistiti H HHTOMHX 11riwk3K.
K HAN BVAWE KpABOCT H HOTBp'11;KAEHYB THAA BlICHM BHW(6) MICAHHHM,
BEAiAH ECMH HAWEMS? is-kimono? H 1104HTEHHOMV sorvkpliuti flANV F4Hi3HA4W1?
BEAHHOMV AWr04,ET1 11HC4TH H NAWE HELIAT npHBIa4TH 1192 CEMV HCTHNNOAAV
AIICT/s' NAW EMV.
HHC(A) WAHAHp, AtTO opme, AAMCGOLIA AflpHA, I AbilH.
BACHAHE BWHBWM

rAllpHA diArlITIAW REA AOP(0)41(E)T

Din mila lui Dumnezeu, noi, Io Vasilie voievod, domn al prii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceast5 carte a noastr5 tuturor celor care o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se cà domnia mea am dat si am intärit pdrintelui i rugAtorului nostru, chir
Evloghie episcop de Rkläuti, dreapta lui ocinä si cumpdräturä, din ispisocul de
cumpäratura de la Alexandru Ilias voievod, jurratate din satul Lacina, ce este In tinutul
Dorohoi, partea de jos, ce Ii este cumpgraturä de la Toma Moisanul si de la fratele lui,
Ghiorghie, si de la surorile lor, Nastasia si Tofana, pentru o sued i patruzeci de ughi.
Pentru aceea, aceasti inainte zisä jurratate din satul Lacina, din tot venitul, sä fie
mai sus scrisului, pärintelui i rugatorului nostru, Evloghie episcop de Rädäuti, dreaptà
cumpgrätura, si uric si intärire, cu tot venitul, neclintit, lui, niciodatä, In vecii
vecilor.
lar hotarul acestei mai sus scrise jumätati din satul Lacina s'a' fie din bate partile
dupä vechile sale hotare, pe unde au folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi, lo Vasilie
voievod, si a preaiubitului fiu al domniei mele, Ion voievod, si credinta boierilor nostri
credinta panului Savin Piljescu mare vornic de Tara de Jos, si credinta panului
Dumitrasco oldan mare vornic de Tara de Sus, si credinta panului Gavril hatman si
paralab de Suceava, si credinta panului Toader Petriceico i Pätrasco Ciogolea
pâralabi de Hotin, si credinta panului si paralabi de Neamt, si credinta panului
I -
I
... ... parcalabi de Roman, si credinta panului Grigorie Ureche spAtar, si credinta
panului Gheorghie ceasnic, si credinta panului Iorgachi Catacozino vistiernic, i credinta
panului Apostol Catargiul postelnic, i credinta panului Grama stolnic, si credinta
panului Dumitrasco comis si credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, mari i mici.
lar dupà viata si domnia noasträ, cine va fi domn, dintre copiii nostri sau din
neamul nostru sau jai-4i pe oricine 11 va alege Dumnezeu sl fie domn al tärii noastre,
Moldova, acela sa nu clinteasca intocmirea si Intärirea noastrà, ci dea si
intlireascä, pentru el ti este dreaptä cumpgrätura pe banii &di drepti si proprii.
56 www.dacoromanica.ro
pentru mai mare putere i intarire a tuturor celor mai sus scrise, am poruncit
credinciosului i cinstitului nostru boier, pan Gavrilas mare logofät, s'd scrie si sa atarne
pecetea noasträ de aceastà adevArat5 carte a noasträ.
A scris aidir, anul 7145 <1637>, luna aprilie, 7 zile.
Io Vasile voievod <m.p.>.
Gavril M'atas mare logont <m.p.>2.

<Pe verso, insemnare din secolul al XVIII-lea> : Zapisul

Arh. St. Bucuresti, Fond Bibl. Acad. Rom., Peceti, nr. 262. Orig., perg. (35,5 x 49,5 cm), cerneala
neagra, pecete domneasca mare (din 7142) atirnata (9,5/12 cm) cu snur Impletit de matase rosie i visinie, cu
legenda In exerga: t 11e44r(6) Iw ACHAYE 13080M, 6(04610 MI4A(0)C1'710, r(o)cnomp(%) Bemnti
AlonmscHa, a(%) A(i)T(o) Fp7.(n (t Pecetea lui lo Vasilie voievod, din mila luí Dumnezeu, domn al
Tarii Moldovei, in anul 7142).
lnst. de 1st. A.D. Xenopol" lasi, Fotografii, XXIV/ (foto. dupa orig.).

EDITI1 : Codrescu, Uricariul, VI, p. 195, nr. 35/3 (meni. dupa copia unei anaforale din 1805 fehr. 27
dintr-o condica a Divanului domnesc) ; Cre.yrerea calecpunilar, ianuarie-martie 1908, p. 65 (reí.. dupa orig.,
cu menlionarea a doult trad. rom. : una din 1798 si alta moderna).

Loe gol.
2
Semnatura marelui logofat, pe plicatura, in dreapta snurului ;in dreapta acesteia, o incercare de
panal din secolul al XVIII-lea : Evloghie episcop.

57 1637 (7145) aprilie 7, 'así

t iii(u)n(o)cT'Ao E(o)mato, mw, thu BACHATe BO6BOAA, r(0)01(0)A(4)pla


36MAH AsiOAAABCKOH. 3N4MENHTO 41111HM MC CHM AHCTOM HAWHM KTO
HA NeM Bis3pHT HAH 4TV41.11 ero VCAls1WHT, w*e TOT HCTHNNTH sonipeu HAWe
INAaAYe BeA MHTHHK CAVMHA npnao H Bipuoio HNWHM C(BA)T0110
4HBWIIM r(o)cn(o)A(n)pl'enn Hpi)KAe NAC 61s1BWe, A AN6C <CAli>1KHT H

r(0)C(110)4(CT)B(4) MM H HAWE(H) npaso H uiptiolo cnftsti, Tim Mk1


BABWe ero npnuoio H Ripuolo cimPiusV AO NAC, :KAAOBAAY ecmw evo WC0614010
~RO M(14)A(0)CT.110 H AAAH H ero WT NAC
NOMHAOBAAH ecmw HAWelO
3eMAH MOAAABC140H Vis CANA CeAHlfle NA HAVI1 lieTiaLWAt, Cla upa 34 MAHN HA
ElspAAAI H MiCTIs 34 CTABH NA noToue Tpenilatui, 4TO t? BOAOCT
ErhAAACKOH, 4TO TOT ceno HAN npiwne 61s1A0 NIMBO HAW r(o)cn(o)n(A)Fhcucie
flpHCAVWHO wuon(V) Tinr(4) HAW(6) ErlsAAACKOH.
TIME papY, TOA BklWe NHCANNO6 cemupe HA HAVIs tlemus'A c% spiA sn
MAHH HA pitit ErbAAA* H Cls MiCTkl 34 CTABH 114 noToue TpeCT.NAHH,
VCTis TpeCT.I.IAHH, AA ecT WT r(o)c(no)A(er)un MM 60AipHIN? HALLeMV B1s1We

NHCANOMV IlmnanYe ßA MHTHHK npABa AA4IIYC. H MHAOBAAN.I.e, H WTHHNV, H

AtAHHHg H noTsfewunetile H OHK emt? C'11 B'hCiM A0X0A0M, H AiTHM


ero <H>1 WHO4ATOM H npituriogaTom H npcupo<piTo. m <ero>1 H Cla BlaCint
poAom ero, KTO Ci unepeT NAHBAH:KaH uenopaiieuo eno/, HKOAHM(e), HA
BiKH BitINTH.

www.dacoromanica.ro 57
11 XOT4p TOME' Bkiwe nticaNKomV CEAO, HA HAVI1 LIET11114?A, A4 eCT XOTAp
WT(93) 4(CFIX CTOpONH 110 CBOHMH CT4p0M111 XOTApH 110 KVAA H3 B*KA WMH11AA11.
fi NA TO ecT 1144 1141.11Er0 r(o)cn(o)A(cT)114 Kkine 1111C4NN4r0, MIA, HU/
BACHAYe B0(6)11(0)AA, H Kipa ripiErbustnewiro c(61)K r(o)c(no)A(cT)B(4) MH,
14W411 BOEBOAA, N 1144 60121Ap NAWHX: Kip NAHA GABIIN IlpioKecKVA 11EA(H)K4r0
ABOPIIHKA 4,0A1All aeMAH, BipA UNA li,VMHTpAWKO MOAAAN BEAHIC4r0 AB0p1111KA
ropritH BemAH, Kipa 114N4 rAlipHA reTMAN H 11141VILAAB C4NABCKOH, Ilip4 114114
HeTpH4+.1460 11131a1MA4B XOTHFICH4r0, Kim MOM 34M4A1p4ISH, flplaICAAABA
HeMELICKHX, eiptt HAHA AINHT(34WHO flpIlHAAAH POMANCHTH, gip HAIM rAHrOpYe
&AKE crwrapi, Kim 11AN4 11110CTOA HATApkIHVA 110CTeANHIS4, Erkpa 114N4
Irewpeie 4 A<W1111> I KA, IAN* 114114 HWMAKYe BliCT41111K4, BipA 114NA rp4M4
CTOANHKA, Kip 114114 45,441AHTp4WKO KOMH<CA>I N [ANA trkcix(%) 60AlpH H4W14X
MOAMBCHHX, BeAHICIIX H MAAHX.
ti no NAWHM ACHBOTe 11 r(0)01(0)A(C)TBOBANYe, KTO 611AET r(o)cn(o)A(4)pb
WT AiTHX 114WHX HAN WT <114111>1ero pom HAN flAK sVt, Koro i(ocnotk)a
E(or)4 KnepeT r(o)cn(oA(a)prb 6hiTH 114W614 3E1AAH AIOAAABC1{011, TOT
nenops'wnn nawero AAAN.I.E 11 AAHAOB4NY6 H Vcrpoei&, irk AAH 614 AAA 11

44ipirlHA, 34 4TO ecT enol npaga A44N.1. H MHAOBANYe II BHCAIMCENYE. HTO


f101itiCHT CHA3HTH HAN p430pHTH CYA Kamm Vcrpoeffe, T'll AA ecT npoKAT H
TplaliAtT WT r(OCI104)61 E(01')4, CIITB0pWAr0 <11>16110 H semne H WT
ilpilLincTa ero liAAT(E)pla N WT BY C(BA)TkiX Bp'11X0BNNX 411000AN H WT -A-

EBANreANCTI1 C(BA)TY14 11 WT TH1" C(BA)T61X werkho. ewe 611 HI4K*14CT*H H AA


HMAET tiACT C11 biAoai H Cli TpKATOM flpYA li'll BECKONE4NU ANN H M7414H,

MAHN.
H HA ss'AweK KpinocT H noTrioKperife TomV KkcemIl Kkiwe 11HC4NNOMV,
BeAtAN emu HALM? aipriono? H notinTenKomV sonipini(V) nino? r4<611>IHAAW
BEAHKOMV A01"041eT(40 1111C4TH 14 144We10 11E44T 1111146 634TH K% CEM4? NCTIINNOMV
ANCT4i NAWEMV.
HHCAA 4i MCOX, HWIIAWKO Ni'1114)Ki, B% Airo xspme, m(i)c(it)uta anpun,
5- A(6)101.
HW HACHAYe BWHBWAA <m.p.>.
FABpHA itilaTIAW BEA A0r04(e)T <111.p.>.

t Din mila lui Dumnezeu, noi, lo Vasilie voievod, domn al prii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceastä carte a noasträ tuturor celor care o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se cä acest adevärat boier al nostru credincios, Päladie mare vames, a slujit drept
si credincios altor sfânträposati domni care au fost mai Inainte de noi, iar astäzi slujeste
si domniei mele si ¡Aril noastre cu dreaptä si credincioasä sluja De aceea, noi, väzfind
dreapta si credincioasa lui slujbl catre noi, 1-am miluit cu deosebita noasträ milä si i-am
dat si i-am Intärit, de la noi, In Ora noasträ, Moldova, o seliste, anume Cetätuia, cu vad
de moarà pe raul BArlad, si cu loc de iaz la pârAul Trestianei, ce este In tinutul Barlad,
care acest sat mai Inainte a fost al nostru drept domnesc ascultätor de ocolul thgului
nostru BArlad. De aceea, aceastä seliste mai sus scrisä, anume Cetätuia, cu vad de moark
pe aul Bfirlad si cu loc de iaz la parAtil Trestianei, la gura Trestianei, sä fie de la domnia
mea boierului nostru mai sus scris, Paladie mare vames, dreaptà danie, si miluire, si
ocinä, si dedinä, si intärire si uric, lui, cu tot venitul, lui si copiilor lui, si nepotilor, si
58 www.dacoromanica.ro
stränepotilor, i rästränepotilor $i intregului neam al lui, cine se va alege cel mai
apropiat, neclintit, lui, niciodatä, in vecii vecilor.
lar hotarul acestui sat mai sus scris, anume Cetätuia, sä fie hotarul din toate *tile
dupà vechile sale hotare, pe unde au folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi, Io Vasilie
voievod, i credinta preaiubitului fiu al domniei mele, loan voievod, si credinta boierilor
nostri : credinta panului Savin Präjescul mare vornic de Tara de Jos, credinta panului
Dumitrasco oldan mare vornic de Tara de Sus, credinta panului Gavril hatman si
pärcälab de Suceava, credinta panului Petriceico parcälab de Hotin, credinta panului
Zamfirachi parcAlab de Neamt, credinta panului Dumitrasco pärcalab de Roman,
credinta panului Gligorie Ureche spätar, credinta panului Apostol Catargiul postelnic,
credinta panului Gheorghie ceasnic, credinta panului Iordachie vistier, credinta panului
Grama stolnic, credinta panului Dumitrasco comis si credinta tuturor boierilor nostri
moldoveni, mari i mici.
lar dupä viata si domnia noasträ, cine va fi domn, dintre copiii nostri sau din
neamul nostru sau iaräsi pe oricine Il va alege Domnul Dumnezeu sä fie domn al tärii
noastre, Moldova, acela sä nu clinteasca dania si miluirea si intocmirea noasträ, ci sä dea
si sä tntäreascä, pentru ca îi este dreaptä danie si miluire i vislujenie. Cine ar incerca
strice sau sà nimiceasca aceastä intocmire a noasträ, acela sä fie blestemat si de trei ori
blestemat de Domnul Dumnezeu, fkätorul cerului si al pämäntului, si de Preacurata lui
Maicä si de 12 sfinti apostoli de frunte si de 4 evanghelisti si de 318 sfinti pärinti, care
au fost la sfänta cetate Nicheia, i sä aibä parte cu luda si cu Arie cel de trei ori
blestemat, In veacurile si muncile cele MA sfärsit, amin.
lar pentru mai mare putere i Intärire a tuturor celor mai sus scrise, am poruncit
credinciosului si cinstitului nostru boier, pan Gavrilas mare logofät, sä scrie i sä atärne
pecetea noasträ la aceastä adeväratd carte a noasträ.
A scris la Iasi, lonasco Mânjea, In anul 7145 <1637>, luna aprilie, 7 zile.
Io Vasilie voievod <m.p.>.
Gavril Miitias mare loge& <m.p.>.

Arh. St. Bucuresti, Fond Bibl. Acad. Rom., Peceli nr. 511, Orig., perg. (39,5 x 53 cm), pecetea mare
domneasci (9,2 cm), Minima Cu snur de mitase verde, albastri si roz, cu legenda In exergi: t 116,1AT(6) YW
BACIIAA BOEBOAA, 6(0160 MHA(0)C1q10, r(0)CflOA4P() BEMM111 giet0AMBCidi, e'k) n(i)140)
(t Pecetea lui lo Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tirii Moldovei, In anul 7142).
Bibl. Acad. Rom., Ms. rom. nr. 5181, f. 31 r. (trad. din 1767) ; Ms. rom. nr. 5235, f. 38 (reí. rom. si
extras si. dupii orig. cu sfatul domnesc in romineste, de I. Bogdan).
Arh. St. Bucuresti. Ms. nr. 629, f. 300 (copie din a doua jumitate a sec. al XVIII-lea).
Arh. St. Iasi, Documente, DCLXX1V/30 (foto., dupii orig.) ; CXX/I05 (res. avind numai vileatul).
Arh. St. Vaslui, fond Epitropia Casei Ohstei Tg. Birlad, 1/2, nr. 1 (rez. din sec. XIX).
Inst. de 1st. A.D. Xenopol" Iasi, Ms. M. Costlichescu, <Dot mold, de la Vasile Lupu s'i'.>, f. 6731-
6738, nr. 1818 (383) (transcr. si. dupi orig. si trad. rom., verificate ulterior de Dimitrie Ciurea, i descriere
arheografici co legenda pece(ii).

EDITII : Antonovici, Doc. barlddene, II, p. 5-7, nr. 11 (text dupi trad. din 1813 aug. 7 de lonianul
tilmaci), p. 141, nr. 113 (reí. dintr-o angora din 1814 febr. 20) ; vol 111, p. 1-3 (text dupi o trad. de Stoica
Nicolaescu si un facs., nr. I) ; Bezviconi, Boierimea Moldovei, p. 270 (reí.) ; Catalog A.LC., 11, p. 252, nr.
1206 (rez. dupi copia din Ms. nr. 629) ; Tezaur vasluian, p.42, nr. 71 (rez. completat dung edi(iile actului).

Rupt.

59
www.dacoromanica.ro
58 1637 (7145) aprilie 8

7145 <1637> aprilie 8.


Zapis di la o Sultana cu ficiorii ei i alti niamuri a lor cuprinzkor cum s-au
impartit ?titre dansii giumdtati din Zavoeni i giumkati din Drägusani.

Arh. St. Lai, Documente, CDXX11/198, f. 1 r., nr. 3. Rec. intr-un opis din prima jumatate a secolului
al XIX-lea.

59 <1637 (7145) aprilie 12 In. de 1639 (7147)martie 9>

t AVAniTO E/W BNB BUCT6pNHIC mkturisescu Cu ceasta scrisoare a mea


cum au avut pârä innaintea mariei sale, luí vodä, dumnealui Ionasco Cehan ce au fost
vornic cu Dumitru Leoa uricariul pentru nisti mori i pentru un helesteu din sat din
Coddesti, ci este in tinutul Vasluiului, pre Cutatna. Deci, märiia sa vodä ne-au ales pre
noi ca sä socotim acel lucru. Noi am strans ()mini buni din sus si din gios, megiasi de
prenpregiur. Socotit-am si am nevoit de i-am inpäcat denaintea noasträ si a multi oamini
buni. Pentru randul morilor asa i-am tocmit: ca sà tie dumnealui vomicu Cehan o moard
in Cutitna si altä moarä sä (le Dumitru uricariul, lar In Cutitna, mai gios de vornicul
Cehan, i sä-s(i) mai faa vornicul Cehan o moarä unde este opustul morii sale, In apa
Dobrovätului, i Dumitru uricariul i cu räzesii säi iar sä-s(i) faa o moarä In apa
Dobrovätului, inpotriva morii sale din Cutitna. Deci, and va hi apa de agiunsu,
umble tute patru morile, si cele ce vor hi pie Cutitna, si cele de pre Dobrovät, iar cand va
hi apä putinä sä umble sau cele de pre Cutitna, sau cele de pie Dobrovät.
lar pentru un hälästeu ce au facut vornicul Cehan mai din sus de sat, pentru
Inneaa nisti final al ski si a lui Dumitru uricariul Cu a räzesilor sAi, tocmitu-i-am ca
ezasa si sà-1 tie acel helesteu vornicul Cehan, iar Dumitru uricariul si cu räzesii sAi Ina
sd hie volnici a vanarea peste In hälesteu, iar and sä va täia helesteul, sä se vaneze, sà ia
dumnealui vornicul Cehan doä pärti i Dumitru uricariul cu ràzeii säi sä ia o parte.
Asijderea, si calugkii de la Dobrovät sä fie slobozi a-s(i) vanarea peste intr-acel
helesteu, at inneaa si In locul lor.
Si Intr-aiastä tocmalä au fost egumenul de la Golae, si egumenul de la Dobrovdt si
tot soborul, i Lupul din Popesti, i Bumar din Mänjesti, si Lazor din Glodeni, si Vasilie
din Todiresti, si Condrea de acolo, si popa Mätei, si Pätrasco Péicul, si Man de
Särbotesti, i Tigan de acolea si alti oamini buni, multi.
Intr-aesta chip s-au tocmit denaintea noasträ $i acestor oamini multi: carele dintre
dansii nu sä va tinca de tocmalä pentr-acesta lucruri, ci mai sus scris, ca sä fie de mare
gloabä Portii märiei sale, lui ¡ma'.
Aceasta scriem, sA se stie.
Dumitru Buhus biv visternic.
intr-aesta chip s-au dat si altà scrisoare la mina uricariului.

intocma cu urghinalu.
Chirica ban <m.p.>; Enachi ban <m.p.>.
60 www.dacoromanica.ro
Arh. St. Bucuresti, Fond Bihl. Acad. Rom., Doc. istorice, DIV/38. Copie intr-o condici din 1835.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXIV/59 (foto.).

Datat dupd Dumitru Buhus, care este mentionat ca fost mare vistier iricepAnd din 1637 (7145) aprilie
12, si dupil lonasco Ceban fost mare vornic al "'Twit de Jos, care moare inainte de 1639 (7147) martie 9 (v.
Stoicescu, Dic(ionar, p. 355 si, respectiv, 372-373).

60 1637 (7145) aprilie 12, Iasi

t Adecd eu, Savin Präjescul dvornicul cel mari de Tara de Gios, mkturisescu cu
cest zapis al mieu cum am dat si am däruit partea mea de ocinä, din silistea Dädestilor, a
opta parte ce iaste pre Sirca, nepotu-mieu, dumisali vistiérnicului Buhus, ca sA-i fie
dumisali dreaptä ocinä si dare de la noi, neruseitä, nici odänäoar(ä), In véci.
Pentr-acea, nime dintru sementiia noasträ ca sä nu s(ä) amésteci a strica aceastä a
noastrà de bundvoe dare.
mai pre mari credintä mi-am pus pecétea si am iscälit cätrà aiastä adevärat(d)
scrisoare a noasträ, ca sä aibä a-si face si drése domnest(i). SA sàstie.
V MC, AMT (0) x3pMe An(pidie) BY.
113, GMBH ilrlIMBCKVABA Atioprimi, HCKAAX <m.p.>.

<Pe verso, insemnarea scriitorului actului>: De la Savin vornicul, pre partea


dumisal(e), ce ne-au dat din selistea Dädestilor, a opta parte.

Arh. St. Iasi, Fond Spiridonie, LXIII/8. Orig., hfirtie (31,7 x 19,7 cm), cernealfi cafenie, pecete inelarfi
ovalii In aceeasi cernealii, neclarit.
Arh. St. Bucuresti, Fond Bihl. Acad. Rom., Doc. istorice, DLXIX/53 (copie modernfi).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Ms. M. Costachescum <Doc. mold, de la Vasile Lupu ve.>, f.
8599-8600, nr. 2421 (937) (transcriere dupfi ()rig.).

EDITH: Ghihrmescu, Ispisoace, 11, I, p. 135, nr. 105 (text dupii orig.).

61 1637 (7145) aprilie 12, Iasi

t Adecä eu, Dumitrasco oldan vornicul cel mari de Tara de Sus, si Cu giupaneasa
mea, Safta, mkturisim cu cest zapis al nostru cum am dat si am däruit panca noastrà de
ocin(ä) din silistea Dädestilor, ce iaste pre Sirca, din a opta parte de sat, giumkate,
fratelui nostru Dumitru Buhus vistérnic, ca sä-i fie dumisali dreaptä ocinä si dare de la
noi, cu tot vinitul, neruseitä nici odänäoar(ä), In véci.
Pentr-acéea, nime dintru sementiia noasträ ca sä nu s(A) améstece a strica aceasta a
noasträ de bunävoe dare.
mai pre mari credinçä, ne-am pus pecétea si am iscälit eked aiastä adevärat(à)
scrisoare a noasträ, ca s(ä) aibä a-si fad si drése domnesti. Ca sä s(e) stie.
t Dic. A(t)T(0) OpMe Arl(pHAY6) Bl.

61
www.dacoromanica.ro
WOMAN ABOpHHK HCKAA <m.p.>.

<Pe verso, insemnarea diacului>: t De la Soldan vornicul pre partea dumisal(e)


din selistea DAdestilor, din a opta parte, giumAtate.

Arh. St. la0, Fond Spiridonie, LX111/9. Orig., hfirtie, difolio (31,8 x 19,7 cm), rupt la indoituri,
cerneala cafenie, pecete inelara, octogonali (1,6 x 1,4 cm), aplicatil in cerneala cafenie, avand in central' un
leu rampant, privind spre stanga, i Impre.jur legenda: ,A,VAUITpAWKO WOAAstil.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" la0, Ms. M. Costächescu, <Doc, mold. de la Vasile Lupu vp.>, f.
8601-8602, nr. 2422 (938) (transcr. dupa orig. i trad. rom.).

EDITII: Ghibinescu, lspisoace, 11. I, p. 135-136, nr. 106 (orig.).

62 1637 (7145) aprilie 12, Ia

t AdecA eu, Sofroniia, jupAneasa Ciogolei, i Cu fiii mii, Costantin Ciogolea


dvornicul de Boasani, $i Pätrasco Ciogolea pArcAlabul de Hotin i Miron Ciogolea,
fie-mea Tofana, märturisim cu cest zapis al nostru, cum am dat si am dAruit partea
noasträ de ocinA, cAtA sà va alége din silistea DAdestilor, fratelui nostru Dumitru Buhus
vistérnic, ca sä fie dumisali dreaptA ocind si dare de la noi, cu tot vinitul, neruseitA, nici
odAndoar(A), In véci.
Pentr-acéea, nime dintru sementiia noasträ ca sä nu s(e) amésteci a strica aceastA a
noastrA de bunAvoe dare.
Si mai pre mari credintd, ne-am pus pecetile si am iscAlit atrA aiastA adeväratä
scrisoare a noasteA, ca sA aibà a-si faci i drés(e) domnesti. SA se stie.
t d ific, AMT(o) opme cm(pHAYE) BY.
03, HOCTANTHH HCKAAX LIHOrOAt <m.p.>.
f13, Ihorowicw LIHOrOAH 6HB AWr(0)41(E)T, HCKAA m.p.
113, 111111pON 4HWrOAH BEA meAmmtlep, HCKAA m.p.

<Pe verso, insemnarea scriitorului actului>: De la Sofroniia Ciogoloe si de la fiii


dumisal(e) pre partea lor din selistea DAdestilor, ce-au däruit lui Buhusi.

Arh. St. lasi, Fond Spiridonie, Lxiiin. Orig., hartie, difolio (31,5 x 19,3 cm), filigran, cerneala
cafenie, drama peceti melare octogonale aplicate in aceea0 cerneala: a lui 135traco Ciogolea, slab imprimata
neclara, 0 a lui M iron Ciogolea (1,5 x 1,4 cm) cu numele in monograma tlwr.).
Arh. St. Bucure0i, Fond Bibl. Acad. Rom., Doc. istorice, DLX/52 (copie modernl).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" la0, Ms. M. Costachescu, <Doc, trudd, de la Vasile Lupu f.
8597-8598, nr. 2420 (936) (transcriere dupil orig.).

EDITH: lorga, St. .yi doc., V, p. 25, nr. 113 (rez. al editorului dupii orig.); Ghibinescu. Ispisoace, II. I.
p. 134-135, nr. 104 (text 11110 orig); Arhiva" lasi, X1 (1900), p, 433 (rez.); Docan, Cuvantul frate",
p. 422-424 (rez.); Mete, Familia Naha.» p. 309 (rez. dupa Arhiva").

Ce-au 'Bruit lui Buhur, adiugat in sec. XVIII.

62
www.dacoromanica.ro
63 1637 (7145) aprilie 15, Iasi

t rillipHAAW BEA A01.0416T, H GABHN BEA Asoptimil AOANIN 3EMAE, H


ACACMHTpAWKO WOAAAH BHLLINtH 3emne, H ilWpAAKVE BEA BHCTipHHK, H rpAMA
BEA CTOMINK N TOMA BEA anyip. Marturisim cä ceastä scrisoare a noasträ cum au
vena innaintea noasträ pärintele vIddica Pavel de la manastire de la Neamtu, de neme
nevoit, ce de a sa bun'a voe, de s-au tocmit Cu dumnealui cu fratele nostru cu Lupul
Präjescul cluceriul de i-au vändut 2 fälci de vie ce iaste In deal la Ihicéni In fatä, despre
rasara, dreptu o sutä de taleri bani buni.
Dece noi, väzändu [dece noi vädzäri<d>1] de a lor bund voie si tocmalä,
tocmindu-sä si facându-i-sA plata deplin, noi iba am iscälit si ne-am pus si pecetile Intr-
acestu adevärat zapis de la noi, ca sá sä stie.
t S' Mc, n('k)T(o) xspme AnpHA eY.
rABpHArvilaraw gen n0r04(e)T <m.p.>.
MIMA ennicon Nemetpaii <m.p.>.
AVAAHTpAWICO lilOAAAN BEA ABOMINK, HCICAAX <m.p.>.
rpAMA BEA CTOAHHK HCKAAX m.p.
ilOpAAKY6 BEA BlICTipHHK, HCKAA <m.p.>.
f13, GABHH BEA ABOpHHK <m.p.>.
113, TOMA cb'Airiip, liCKAAA <m.p.>.

<Pe verso, Insemnare contemporanä>: t Zapis pre 1 falce de vie ce amu cumpärat
ot vlädica Pavel la Bäiceni.
<Altä Insemnare, din prima jumdtate a sec. XIX>: Pe o falce de vie ot Miceni a
Prdjescului.

Arh. St. Bucuresti, Coleclia Doc. moldovenesti, XXXVIII/9. Orig., difolio (32,2 x 19,7 cm), filigran,
cernealA neagril diluatà, patru peceli hoieresti mudare aplicate in aceektsi cernealk slah imprimate (a lui Gavril
Miajas mare logoftat octogonali (1,7 x 1,6 cm), ale lui Grama nutre stolnic, lordachie mare vistiernic si Toma
sulger octogonale) si una in fum, rotunda (diam. 2.cm), aviind in centru o cruce cu trei brate, In stainga dota
stele, lar in dreapta o semiluni si o stea, cu legenda: f Peq.at- episkop- Pavel (t Pecetea episcopului Pavel).

EDITII: Ghibinescu, Doc. .clavo-rom., p. 69-70, nr. 59 (orig.); idern. T. Codrescu", V, p. 69-70, nr.
59 (orig.); Catalog D.A.C., Supl. I, p. 193. nr. 566 (re/. chipa orig., descr. arheografici i legenda peceiii
episcopului Pavel).

.
Onus.

64 1637 (7145) aprilie 15

tRAMICTJW BHB en(H)cic(o)n% scriu i märturisescu CLI cest adevärat


zapis al nostru, de nime silit, nici asuprit, ce de a mea bunävoe, am dat s-am däruit a mea
direaptä ocinä si mosie, o vie, 2 falce de vie, ce iaste la Flärläu, In rändul viilor celor

www.dacoromanica.ro 63
domnesti, care vie Tm iaste cumpArAturT de la Simion Ciurariu, sAn PAntilei, 2 fälci de vie
Cu casä, cu loc de prisacA, cu pomAt. Aceasta am däruit s(fi)ntei mAnAstiri Niamtului,
unde sA InchinA s(fA)nta icoang a S(fi)ntei Preciste, ca sA le fie mosie In véci s(fi)ntei
mAn'Astiri i cAlugArasilor de acolo, pentru sufletul pArintilor nostri si al nostru s(i) a fiilor
nostri.
Pentr-acesta lucru, nime sA nu s'A cutiadze din simintiia noasträ ori din ficiorii
miei, ori fiescine din simintiia noastrA a strica aceasta a mea direaptA miluire si daanie.
Iarä carele va strica aceasta a noastrA daanie, unul ca acela sA fie neertat de D(o)mnul
D(u)m(ne)dzA(u) si de S(fl)nta Pr(e)cistä In véci.
zapisdle céle vechi, de cumpAraturA, Inca* le-am dat pre mAna egumenului s(i) a
tot sAborul.
[la] aceasta tocmalä i daanie s-au fAcut denainte a multi igumeni, anume:
Hirotei oldan egumenul de Voronet, s(i) a lui Visarion igumenul de Agapie, s(i) a lui
Ifrim egumenul de Slcul, s(i) a lui Varian igumenul de Schit, s(i) a lui SArafim de la
Besiarica AlbA, s(i) a lui Ifrim peavetul s(i) a multi oameni buni.
eu, protopopa Ursul di pe PoartA, sAn Calistru biv episcop Husschi, ce scrie mai
sus, am scris zapisul.
pentru credinta, acest(i) s(fi)ni pArinti au pus pecetile s-au iscAlit, ca sa s'A stie.
B('h) AeT(0) x3pM6 411(1314Ate)
ReAAHCTO BUB en(H)cii(o)n%
r13, npoTonon VpcVA WT ptT, I1CKMSi Cu voia mea iaste.
Mona(stirea) Agapiia.
113, XIVOT10 WOAAAN mime+ WT Bopori4, HOW.
t MHCAHA 11HCIS(0)1111 P4A0BCI(6i.
f13, H4pHM niuseg, HOW.
Agapie.

<Pe verso-ul filei a doua, Insemnare contemporanb: Calistru episcop.

Arh. St. Bucure0i, M-rea Neat% LXXXVII/12. Orig., hartie (22,5 x 20 cm), difolio, filigran. cerneala
neagra, cinci peceli aplicate: a episcopului Calistru, inelari, rotunda (1,7 cm), aplicati in ceari, neclari, cu
legenda, in exergi: t HmucTist? entictan Xtkuicia> (t Calistru episcop de Hui), a m-rii Voronei, rotunda
(3 cm), aplicati in fum, avand in camp imaginea Sf. Gheorghe, iar in exerga legenda: t ecT
C(aA)Tchio MONACTlipla Boo:menu (t Aceasta este pecetea minastirii Voronet), a m-rii Agapia, rotunda (3,8
cm), aplicati in fum, avand in camp imaginea hramului (Sfiniii Arhangheli), iar in exerga, legenda: t C
I1E4AT6 ecT OBAThU monarrupb flrarii (t Acea.sta este pecetea sfintei manastiri Agapia) 0 a Episcopiei
de Radaui, rotunda (2,9 cm), aplicati in fum, avand in centru imaginea Sfantului Nicolae insotita de
cuvintele: C(EA)T6111 NEKVAAH (Sfintul Neculai), iar in exerga, legenda: Oï. negivr ECT C(EA)Ttli
611(n)ce(o)riiii PAAWECRON ìIiI. (t Aceasta este pecetea Episcopiei de Radat4i, 7133).
Cu o copie de Doroftei starelul M-rii Neamt.
Ibidem, xxxvin6, nr. 10 (rez. intr-un opis din prima jumatate a sec. XIX).

Melchisedec, Apendice la Chronica Romanului, 11, p. 228-229 (text dupa orig.); lorga. St. fi
doc., VII, p. 365-366, nr. 3 (rez.); Catalog A.LC., 11, p. 253, nr. 1208 (rez. dupi orig., descuere arheografica
si menlionarea editiilor anterioare).

' W(30) facut intors (ca un LT(90).

64 www.dacoromanica.ro
65 1637 (7145) aprilie 15, Iasi

t 11wBACHAYE BOEBOAA, E(0))1(1.10 M(H)A(0)CT.1.10, r(0)Cr1(0)4(4)pla 36MAH


NIOAMBCKOH. Scriem domniia mea la slugile noastre la pércilabii de ténutul Neamtului.
Därnu-v(ä) stire cä s-au jeluitu Inaintea domniei méle rugätorii nostri, calugärii de la
Beserecani, pre Ghierman den Darmänesti, dziandu cä le Inpresoarä branistea svinteii
mänästiri, ce iaste branest[t]ea in munte si are el o poenitä acolea i Inpresoard i poiana
ce iaste a svintei mänästiri si n-are treabä.
Pentr-acéea, deaca veti vedea cartea domniei méle, iar voi sä dati dzi lui
Ghierman, sä vie sä stea de fati inaintea domnii méle cu alugarii de la Beserecani i sé-
si aduc(ä) si dirésele de fati.
To nnwem, FIRM NE 011111HTE.
V Inc, BOO n(i)T(o) xspme an(pnnYe)
t Ca4A1 r(o)cn(o)A(a)nib Benin.
<n HCAA>.

<Pe verso, Insemnare din secolul al XIX-lea>: N. 26; 7145 <1637> apr(ilie) 15. 0
carte domneascä di la Vasili vo(ie)v(o)d.

Arh. St. Bucure0i, M-rea Bisericani, XII1135. Orig., hirtie (28 x 20 cm), filigran, rupt la indoituri,
cerneadcafenie, pecete domneasci mijlocie (4,7 cm), aplicad in cerneala ro0e, cu legenda:tYw Winne
BOEBOAA, 6(0);KC(E10) M(H)A(OCT710), r(o)cnopapt, Semne AAOAAABCKa (I' 10 Vasilie voievod, din mila
lui Dumnezeu, domn al Tirii Moldovei).
klem, Ms. nr. 548 (rez. in Condica M-rii Bisericani scrisi de Misail arhimandrit i egumen in anul
1765).

EDITH: Catalog II, p. 252, nr. 1207 (rez. dupi orig.).

66 1637 (7145) aprilie 16

AckTo> xspme an(pnnYe) 31.


t 11w &oldie eoenom. Adecä s-au par& de fatä, Innainte noasträ, cälugärii de
la mänästire Agapii cu targovetii de Fälciiu pentru o bucatä de loc ci este din hotarul
satului Vicolenii, ci esti la tinuttil Fàlciiului, iar argovetii zisära a este din hotarul
targului.
Deci don-miia me am socotit si am facut cart(e) la sluga noasträ Gabor ce-au fost
péralab sé strangä omini buni sä margä sA hotärascA cum vor afla cu dreptul. Deci sluga
noastra Gabor au mersu si au strânsu mult(i) omini buni si preuti si au socotit si 1-au
hoar& cum au aflat mai cu dreptul.
Si sé Incepe hotarul acelui loc din coada arligatului, din gios, si de acolo Oa In
lärrnurili Prutului, si de acolo in Adâncata cu &hie, si de acolo in Brezae, si de acolo In
fénténa lui Druscu, si de acolo In dreptul locolui la dial, la un stélpu de piiaträ, si de
acolo în Movila Rupturii, asijdere la o piaträ, lar de acole In sus, pe undé sé Inpreurfé
hotarul cel bätrén; pénä aice este hotar din gios.
www.dacoromanica.ro 65
Dece rugatorii nostri, calughrii de la sf(a)nta mänästire Agapie, s-au Indreptat si au
pus herfiie in vistirie domniasck iar tArgove¡ii au Camas din toatä lege çäräi. Pentru acie,
sä aibä rugAtorii nostri calugArii a-s(i) sine tot hotarul pe unde au ales s-au hotdrat Gabor
ce-au fost pâralab i cu aiçi omeni buni; i aceastä Ord sA nu s(e) mai pârascA peste
carte noasträ.

A Agapii, pe bältile ot Falciiul.

Arh. St. Bueure0, Ms. nr. 629, f. 301 r. Copie din a dotia jumiltate a secolului al XVIII-lea.

EDITH: Catalog A.1.C.,11, p. 253, nr. 1210 (rez.).

Documentul este precedat de aceasti mentitme a copistului.

67 1637 (7145) aprilie 16, Iasi

t iw BACHAYE BOeBOAA, B(o)>KYlo m(m)n(o)vrYlo, rocnompb BeMAH


AAWAAABCKOH. abic(e) npHHAOWIL npiA
nirkA VCHmH N(A)WHmH
HamH H

MOAAABCKHMH 60AipH, BEAHKHmH


H mAAHmH, NAHA, MUIR% WT
9opT0A0m H T'krAAA AHBOM HA M(0)A(e)BMILW HAWN KAAVrepH WT C(BA)TAA
MOHACTHp EecepeKAHH paAY eAlla 4ACT 34 WTHHHHIf WT TpeTAA 4ACT WT ceno
CDERHHeieLpH, 4TO CA H(61)11A 30BET 1:01HMEgiwo, WT B(0)AOCT EIVTHOH,
spvA 34 MAHN HA irkirk AVTHOH H BHHOrpAAY, ilacT HHACHA otc(e) AXIDKAA
KapamH3, 4TO Toe TpeTaA 4ACT WT CEA0 WEILHHreip(H) H H(61)HAt 30BET
PI,SHmeLpTHH BeC npHx0A ecT MAI& H m(H)AoBAH'ie C(BA)TtH MONACTHpH
LECepeKAHHH WT 6BCTp4Tre BHBWHH AWr(0)4eT A 6BCTpATTEBH AWrOcIAT 61140
emv npABA WTHHHA H smcvnnetile WT CAMAA BHW(E) nHCANHA NAHA A7AW4
POKtH WT IrkcH nAEMENHKOBE 6H, HAnt HM ,A,VpAWKO H CECTpA er(0)finit
C(61)1I(o)Be K4p4MH3, BHIPLLH 21VIDKH linlectorn, H TIMM EI.A0W H CECTpA
er(o) Hp0AYA H /1/14p7a, H spAT Hx, HoCTANTHH, H BACHATe H AstyMilTpAWKO H
XlitpTA, C(6J)H(0)Be NHCTOp H C(ki)11(0)BE AVK04, 6HVRH KApAMH3 H

119.Tp9iWK4H H ceCTpA ero,IgtpU, c(61)14(o)6e rithpYell, 4"pepli finpammo,


Ttm(e) OHMS HA okAmACKHHA H AlApTA, 4NLIJHt4CVA, TIMM iniVw4 114p4MH3,
H ,A,WALHTpV BWK YpCVA H rnaroptrk H EpennYA H ROCTAKH, c(1J)N(o)ße

Erhal BNVIAH H npiwNVHH 1111fpuH, npiA pet-lemma NAtHA Map P45K11


KAKO WHA He np044A4 CBOA 44CT enuKo 'loupe,' A FM Milit311 6113tA4 p441
CBOA WTH(H)HA.
Toro pAAH, r(0)01(0)ACTB(0) MH nOCAAXOM HX AO VIAAmnia EXpAAACKH
TAKOMAepe H AO frhpKrhAAGH TVTOBCKH AA CliGHNHOT MOAN AO5pH H HA THX
istiw(e) ncAHHX 11p044MCHHLLH EAHLW ['TOMAH ToA WTH(H)HA AA CBEAHTeACTBOIAT
Ch CBOHMH AVWAmH KAKO SVAVT 3HATH HCTHHH010 H nomowi TAMO
MOAECHHLtH u(a)uni icanvrepu WT C(BA)TAA MOHACTHp LECepeKAHH C%

66 www.dacoromanica.ro
TOA MeNcl HAiNA H C91611pAAN ~AY AospH H nnemeHmoge EH 111411 eA111.111
Btiw(e) 1111WEAA Bla Triar Expnct.ActcH K0T0p1111 npommt T04 f1peTA4 4ACT WT
ceno aleUMNrell111 4TO rk 11(111)11A 30BET P'11511MeWIlli RHwe MICANHOMV
6BCTNITYEB11 nwroileTVH TAKO WH11 1111C11 CBEANTEACTBOBAAN H B04CHAH Cla
CB011M11 A(V)WAM11 KAKO WHA npomnct CAMA 11A614 Axtpit PINA CBOA 44CT
11(11)H(A)311 B113tAA Ch CBOE10 pliCK010 eAlIKO CA npuxo,roin pnAY CBOA 44CT 311
WTH(14)1IV WT TOA TpETAA 4ACT ceno PlISIIM64111 Crla aec npHxon, trutorni Cla
1111W4A nnemeHYA eb, EAFILW gHw(e) nnwem.
npitHocowe tuntrrepH WT C(BA)TAA MONACTIlp 11CT1114H4 1-111C411TA
CBeANTeACTBO WT vpip,,HatH EigpAtIACKH H WT WWATV3 ABAHAAeCAT
rixpraptiH 1111U111X notorHx mrnto H epeH WT Excpnkl, TaitostAepe H WT
IllapKIIAA611 TyTOBCKN H WT 11HWPIX sonipH H A1OAN A0Bp11 1111C4EL1111 B91 TAKOM
W6p43OM Itutott(e) Buw(e) nuwem.
NHO timut(e) 1111C4NN4 NA'kHA, A761114 n'AA WT tlOpTOAOM 30CT4A4 WT
11.11Cer0 34K0H4 3emcK4ro, 4 M(0)A(e)614111.111 H(4)W11 K4AVrEp11 WT C(BA)TAA
MONACTIlp BECEpeKANH vnpagnAn Ch H 110CTABNWE cest 4depAsio BL tuirrip
r(o)cn(o)AcT(A) MN KAKO AA 11MAIOT ANIPK4TH cesi WTH(11)N4
A0X0AOM TpeTAA 4ACT WT ceno (DeLtHHrYetpH eate 30BeT 11(131)1it
P11,611ME411111 CII nvma II Cla uHttorpnAY
SpoVA 34 MAH BEC npHxop,
itja He 11MAIOT HAN Ter4T11 Ct HAN ClA Ti* H1111(0)A11*(e) HA
PI 11H AA Ci He VAAHWAT.
V BiC, AMT(0) x3pme anp(afe) eY.

t CAM r(0)C11(0)A(11)H11 BEAAA.


FABNIA IN'laTrAW BeA noro+(e)T <m.p.>.
t W4HAttp <1111C4A>.

<Pe verso, insemnare din secolul al XVIII-lea>: t Ni TIVTNA, ceno


Me1111H1'641.11.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tärii Moldovei. Iatä a venit
Inaintea noasträ si Inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni, mari si mici, Ileana, fiica
Rujei din Ciortolotni, si a Oral de fata pe rugätorii nostri, alugärii de la sfänta
mänästire Beserecani, pentru o parte de ocinä din a treia parte din satul Fetinghesti, ce se
numeste acum RAzimesti, din tinutul Putna, cu vad de moarä pe räul Putna i cu vii,
partea din jos, pe care a stapanit-o Caramiz, care aceasta a treia parte din satul
Fetinghesti i acum se cheamä Rdzimesti, cu tot venitul, este danie i miluire sfintei
mänästiri Beserecani de la Evstratie fost logofät, iar lui Evstratie logofät i-a fost dreaptä
ocinä i cumpärAturä de la Insäsi mai sus scrisa Ileana, fiica Rujei, si de la toate rudele
ei, anume Durasco, si sora lui, Tonta, fiii lui Caramiz, nepotii lui Jurj Iliescul, si de
asemeni Bälos si sora lui, Irodia, si Maria si fratele lor, Costantin, si Vasilie
Dumitrasco si Harta, fiii lui Nistor si fiii lui Lucoci, nepotii lui Caramiz, si Päträscan
sora lui, Maria, fiii Märiei, fiica lui Caramiz, si de asemenea Simziana, Damaschina
Marta, fiicele lui Ursul, de asemenea nepotii lui Caramiz, si Dumitru, nepotul lui Ursul,
si Gligorcea si Eremia si Costache, fiii lui Giurgea, toti nepotii i stränepotii lui Giurgea
Iliescul, spunând Inainte zisa Ileana, fiica Rujei, cä ea n-a vändut partea sa, cat se va
alege si nici bani n-a luat pentru ocina sa.
67
www.dacoromanica.ro
Pentru aceasta, domnia mea i-am trimis la ureadnicii de Birlad, de asemenea i la
pircAlabii de Tutova, sA adune oameni buni si pe acei mai sus scrisi vinzAtori, citi au
vindut aceast5 ocia sä märturiseascA cu sufletele lor, cum vor sti Cu adevArat; si au
mers acolo rugAtorii nostri, cAlugärii de la santa mängstire, Impreunä cu acea femeie,
Ileana, si au adunat In targul Birlad oameni buni si rudele ei, toti citi mai sus scriem,
care au vindut aceasti a treia parte din satul Fetinghesti, ce se cheamä acum Räzimestii,
mai sus scrisului Evstratie logorát. i asa au märturisit ei toti si au jurat cu sufletele lor,
CA ea singurk flema, fiica Rujei, a luat partea sa si bani cu mina ei, cât s-a cuvenit
pentru partea sa de ocinä din aceastA a treia parte de sat, Räzimesti, cu tot venitul,
Impreunä cu alte rude ale ei, câçi scriem mai sus. i au adus cAlugärii de la sfinta
mänästire scrisoare adeväratä de mArturie de la ureadnicii de Birlad si de la soltuzul cu
doisprezece pirgari si multi alti negustori i preoti de Birlad, de asemenea si de la
pircilabii de Tutova si de la alti bojen i oameni buni, scriind In acel chip, cum mai sus
scriem.
Deci mai sus scrisa Ileana, fiica Rujei din Ciortolomi, a rämas din toatA legea tärii,
iar rugAtorii nostri, alugärii de la sfInta mänästire Beserecani, s-au Indreptat i si-au pus
fieriie In vistieria domniei mele, ca sä-si stäpineascA ocina cu tot venitul, a treia parte
din satul Fetinghesti, care se numeste acum RAzimesti, cu vad de moarà la Putna Si cu vii
si Cu tot venitul i sä nu aibi a se mai Oil pentru aceasta pira niciodatä, In veci. i altul
sä nu se amestece.
La Iasi, anul 7145 <1637> aprilie 16.
t Însui domnul a poruncit.
Gavril MAtias mare logofät <m.p.>.
t aidir <a scris>.
<Pe verso, Insemnare din secolul al XVIII-lea>: t Pe Putna, satul Fetinghestii;
<apoi, de altä minA>: 7145 <1637> ap(rilie) 16.
<Altä Insemnare, din secolul al XIX-lea>: N. 15. Ispisoc domnesc scris pe sirbie,
de la Vasili v(oie)v(o)d, din 7145 <1637> apr(ilie) 16.

Arh. St. Bucuresti, M-rea Bisericani, XV/19. Orig., hArtie (43,5 x 29,5 cm), filigran, difolio, cerneali
neagrA (semnAtura logofátului cu cerneall cafenie), pecete domneascA mijlocie (4,7 cm), aplicati In cearl
rosie, pierdutA. Cu o trad. rom. din 1850 august, de loan Vladovici paharnic.
Wem, Ms. nr. 548, f, 67 (tez. In Condica M-rii Bisericani scrisA de Misail arhimandrit i egumen in
anul 1765).

EDIT11: Cataing A.I.C.. 11, p. 253, nr. 1209 (rez. dupi orig. i descuere arheograficA).

68 1637 (7145) aprilie 18, Iasi

t IV/ BACHATe BOBOA,A, E(0)>KYI0 M(N)A(0)CTY10, rocriomin 3emmi


AIWA4ABCKON. C3*(e) nplatipowil NAAAH H npiA VCHAAH NAWHMH
MWAA,ABCHHAAN sonipti, BEAHHHAW H MAAHAW, NAW BACHAYE H CGCTpA ero,
fINKA, Ch EAHN 34MIC 3A smoinnerfie WT enemas 11WCH4 H epnitonax ANWNT.I.e,
f14,4NACYE, H BeNHAAWN, H riwprYe, H HCAlefe, H 4eW4INA KANCY1ApX, H

68
www.dacoromanica.ro
epmosox 4>eW+4N, H Amos fir44ON, H 6+psm, H reAHWN AYIAKON, H

GenesecTO, H GHAYWAN HKOHOM, H KApAAAM, H AVKA, H Nitussefe, H rAACP.I.e,

H 1W411 u WT sec ossop wT C(BA)TAA MONACTHp GOMA, ClaTHOpell WT HpAA


MHorifx SOAilpH H AIOAN AospH, timit HM epenalA H K2KpBVA WT
KOCTHHA, H OTpATNAAT ,A,06peNICH H KONCTANTHH, CHMUNEA, H ,A,0410A H

HHKVAA WT MKOBeWH, H linaT'ie Niorlinett H HNWNX C(111)NOBe BOAAIICKHX,


micaetps stanb'reps CAAW HA cese H CBEANTE4CTIM211416 13% TOT 341IHC, RARO
WHH, 34 AospoA CROA BOAt, HeISHM seriosftAess 4 11H npscenosgums, npoions
CBOA HpABAA WTN(H)NA H AAANYe H M(H)A(0)64111e C(BA)TtH AAONACTHpli GOAKH,
CANA CeAH141e HA HAVIL litiAHNIAAWN, 4TO BOAOCT AopoxotocKOMIi, 4TO TOA
CEAHWE eCT C(BA)Tilli MONACTHpH HpABAA AAAH.I.e H M(H)A(0)B4NYe WT
npicTesmessaro Altivos fiApHOBCKH BOeBOAA. TOA npo,a,ans BHW(e) INCANNOMV
CAVSH H(A)WeMi? BACHAW 14 cerrps mes fiNKA, CTA lerapcssx,
PAAY
CIHNi314 roToss, CTA HilEAH; N ChTB0pHAH KAAStePN ARA HACHKH C% Tsx
ngens: eAsa HACHKA Ao E4A0310 411,yeT2, qineraa HACNKA AO Kr1114114141H, no
eAHA CTA mens B% CANA HACKKA H V44TNAH Cil KAAVrepN C%TB0p1ITH nameT HA
BlaCtX AiTH, HpiCTABADINOMV APtHpOH KApHOBCKH soesom.
Toro pad, I41O VBHAtX0M TOT HCTIIHNH 34HHC WT sec vbsop WT
MIII,
C(BA)TAA MONACTHp COAKA ClaTBOpeN C% BeANKOA KAATBO WT flpiA MHOrNX
sonips AIOAH
11 Aosps, BipOBAXOM H WT NAC etpos(e) AAAOXOM H
HOTBrhAHX0M BHWe IIINCANNOMV KACHATe H cecTpa ero fiNKA HA TOA liptA
petleNHAA CeAHLpe BOAOCT ,A,OPDXOIOCKOMV, KAKO pit ecT HM
HpABAA WTHHHA H sssoynnege H olas H nomplosikelife C% B%CtM A0X0A0M,
sen<op>3 VWENHO NHKOAHME, NA BiLKH.
H NH AA Ci He VMHWAeT.
MC, A(t)TO x3pMe AllpHA 111 A(IONH.
t CAM rocrioAss% BeAAA.
rABpHA BeA noro+(e)T
t Wasismp <IIHCAA>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Phi Moldovei. Iatä au
venit Inaintea noasträ si inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni, mari si mici, sluga
noasträ, Vasilie, si sora lui, Anca, cu un zapis de cumpäräturä de la egumenul Iosif,
ieromonahul Liontie, si Aftanasie, si Veniamin, i Ghiorghie, i Isachie, $i Teofil
clisiarh, si ieromonah Teofan, $i diacon Agafton, si Efrim, si Ghedion diacon,
Selevestru, si Silioan iconom, si Varlaam, si Luca, si Dionisie, si Galerie, si loan si de la
tot soborul din santa mänästire Solca, fäcut dinaintea multor bojen i oameni buni,
anume: Eremia Murgulet, si Parvuli din Costina, si Stratilat Dobrenchi, si Costantin, fiul
lui Simionel, si Dociul, si Nicula din Iacobesti, i Ipatie Murgulet si a altor fii de boieri,
scriind cälugArii Insisi si inárturisind In acel zapis cA ei de buna lor voie, nesiliti de
nimeni, nici asupriti, au vandut a lor dreaptä mina i danie i miluire sfintei mänktiri
Solea, o seliste anume Mlinätnii, ce este in tinutul Dorohoi, care aceastä seliste este
dreaptä danie i miluire sfintei mänästiri de la räposatul Miron Barnovschi voievod.
Aceasta au vandut mai sus scrisei slugii noastre Vasilie si surorii sale, Anca, pentru douä
sute de galbeni unguresti, bani gata, si douä sute de stupi; i au fäcut alugärii douà
priski cu acesti stupi: o prisaa la Badeuti, in aget2, altä prisaca la Carnicesti, cate o

www.dacoromanica.ro 69
sutä de stupi intr-o prisacä. Si s-au apucat cälugärii cà vor face pomenire In toti anii
rdposatului Miron Barnovschi voievod.
Pentru aceea, noi, dacä am väzut acel adevdrat zapis de la ilitreg soborul de la
sfânta mänästire SoIca, fäcut cu mare blestem, dinaintea multor boieri si oameni buni,
am crezut si de la noi incA am dat si am intärit mai sus scrisului Vasile si surorei lui,
Anca, aceasta mai Inainte zisä. seliste, Mlinäuti, In tinutul Dorohoi, ca sä le fie dreaptä
mina, i cumpArätura, si uric si Inarire, cu tot venitul, neclintit niciodatä, In veci.
Si altul sä nu se amestece.
La Iasi, anul 7145 <1637> aprilie 18 zile.
t Însui domnul a poruncit,.
Gavril Matias mare logofát <m.p.>.
t Saidir <a scris>.

<Pe verso-ul fiel a doua, insemnare din secolul al XVIII-lea>: intäriturä de


cumpäräturi de la Vasälie von'. No. 1.

Arh. St. Bucurevi, Fond Bibl. Acad. Rom., Doc. istorice, V111/18. Orig., hilnie (42 x 27.5 cm),
difolio, rupt si pätat. cerneali neagri, pecete domneasci mijlocie (4,7 cm), aplicati in ceari rosie
stricati.
Ibidem, CCLVI/10 (trad. din 1793 iulie 19, de Andrei tillmaci (ost mare cipitan de lasi) si MCCX/I
(lost Ms. nr. 3327), f. 3 v. (rez. intr-o milnurie hotarnici din 1804 septembrie 20, copiati in condica mosiei
Lisna in 1813).
Arh. St. Botosatni, Fond Liceul Anastase Basoti", Inv. nr. 83 (Condica Lisnei 0 a Mlenriulilor), p. 55
(re/. in copia unei miirturii hotarnice din 1804 septembrie 20).
Inst. de 1st. A. D. XenOpol" 10, Fotografii, XXI V/68 a si h (foto. dupi orig. si dupi trad.).

I Nume corectat.
2 Romineste in orig.

3 OnliS,

69 1637 (7145) aprilie 19

7145 <1637> apr(ilie) 19.


...Carte de la domnul Vasilie v(oie)v(o)d, de pâra ci au avut Soldänestii cu Cozma
räzäs de Sofräcesti Intre iei pentru opustul helesteului SofrAcestilor.

Arh. St. Iasi. Anaforale, nr. 30, f. 229 v.-230 r., nr. 3. Rez. din 1840 mai 25.

70 1637 (7145) aprilie 20, Iasi

t Eu, Lupol Därläu, i Ghorghie Gr6cul din Bäsen(i) si Gav<r>lil din Täpelesti.
MArturisam cu aciastä scrisoar(e) <a>/ nos[s]trä cu<tn>1 au vinit Dron Cu cinstita carte
dumisale lui vod(ä) sa-i giudecäm cu Päladie din tärgu di Es(i) i cu Cälinig, värul lui
Päladie, si cu sora lor Vasca, zacâ<n>id Dron cä au mosie la Bäloseni dipreun(A),
70 www.dacoromanica.ro
precu<m>I au märturisit si alti omeni buni cä nu li-i alas(ä) i Impärtit(ä) i Dron nu
sede acolo cu da<n>isi, iar ei lucraz(ä) locul si mänd<n>icä si d-a dzeci.
Deci am giudecat i i-am asezat sä iei Ionasco Dron d-a dzeci di pi mosie, iar ei sä
lucrez(e), iar la luat d-a dzki, ei sä nu s(e) amesteci, pän(d) nu s-or alege mosie; si a
scos Päladie sí uricul, cA este la da<n>ls<ul>1.
Ase i-am asedzat, si ei ase s-au voit, ei In di ei, si la pän(e) ce-au strä<n>is s-au
dat Dron astä tomna.
eu, priutul Costantin din VIAdeni, am <s>icris cu vätäturä tuturor care mai gios
s-au pus degitili, sä s(e) craz(ä).
S' Mc, H('6) n('k)T(o) opme an(pHae) IT.
Pälade.
t13, ibinVA "1,%pivia.
EpH nwno HOCTAHTHN.
CAlinig.
Vasca.

<Pe verso, un zapis ulterior, din acelasi secol, si Insemnarea din sec. XIX>:
Inlosänii. 7145 <1637> aprilie 20, No. 17.

Arh. Si. Iasi, Fond Spiridonie, I11/62. Orig., hirtie (30,9 x 18,5 cm), rupt la indoituri, cernealA neagrA
diluati.

EDITH: Ghibinescu, Ispisoace, II, I, p. 136-137 nr. 107 (orig.).

I Omis.

71 1637 (7145) aprilie 20, Suceava

Adicä eu, Danul sasul din tärgu din Suceava, Inpreunä cu fimeia mea, Catrusa,
cu nepotii mei, scriem i märturisim cu cestu adivärat zapis al nostru precum noi, de
nime siliti, nici asupriti, ci de a noasträ bunä voie, am vändut a noastril ocing si mosie,
un loc al nostru ce iaste pe Vale(a) Podisoarelor, In hotarul Tätärasilor, cu helesteu, cu
flnat, cu pämänturi de araturä, care loc este pänä In Valea Nävodariului si loveste 'Ana
In Drumul ce! Mare a Podisoarelor i apoi coboarg la vale In capetile pArnânturilor pänä
la prisacä. Si deasupra helesteului este un ränd de pirninturi care loväscu cu capitele In
ffinatul lui Costea si In salpitura. Aceastä dreaptä ocinä si mosie a noasträ am vändut
dumisale lui Gligorie Bursuc, mesterul de pietrari, dreptu 100 de galbeni buni.
Si aceasta vänzare tocmalä s-au fäcut denainte a negutitori si orilseni din targu
de Suceavä: denaintea dumisale lui Gheorghe Barbälatä negutitor, si denaintea lui Iola§
cupet, si a Turcului tärgovet, si a Puiului tärgovet, si a lui Frumusete tij si denainte a
multi oameni de Tätärasi, anume: popa Vasilie ot Tätärasi, si Alecsa Bulgarii ot tam, si
Dance ot tam, si Precopii Chiper ot tam, si Anton a lui Malai ot tam, si Petre a Rotarului
ot tam, si Gutul cel Bäträn ot tam si multi oameni buni i bäträni, carii mai gios s-au
iscälit i s-au pus degitile.

www.dacoromanica.ro 71
noi pentru mai mare credintà ni-am pus degitile, ca sA sA stie.
Danul sasul.
Catruse.
Gheorghie BarbAlatA iscal.
Iola§ cupe t iscal.
Turcul tArgovAt.
Popa Drägus protopop iscal, am scris zapisul cu zisa lor.
Puiul tArgovet.
Popa Vasile ot TAtArasi iscal.
Frumusete.
Alecsa Burgariul.
Dance ot TAtAra.si.
Pricopie ot TAtArasi.
Anton ot tamu.

S-au posleduit, Constantin Leondari sulger <m.p.>.


Vel logorát.

Arh. St. Ia0, Documente, CCCXXXIX/1 (Condica de documente ale proprietililor Mitropoliei
Moldovei i Sucevei), p. 891, nr. 1.
Copie din 1818, dupl orig., de Theodor Gaspar diac de divan, autentificatA cu sigiliul octogonal,
in chinovar, al lui Scarlat Callimachi voievod. lbidem, CDLV1/6, f. 3 v., nr. 85 (rez. Intr-un opis din 1841
mai 20).

EDITH: Suceuva. Documente, p. 268, nr. 138 (aceeai copie).

Api in cope.

72 1637 (7145) aprilie 20, Iasi

t 11w &Oak BOEBOAA, E(0)**110 M(H)A(0)CTY10, r(o)cn(o)A(4)0. 3EMAN


AAWAMBOSON. Scriem domniia mea la slugile domniei méle, carii yeti 1nbla pentru
iganii,si la slugi hAtmAnesti, si la vAtaji si la giudzi de tigani. Dau-vA stire cA domniei
méle s-au jAluit rugAtorii nostri, egumAnul si co tot sAborul de la mAnästirea lui Aron
VodA, dzicAndu cA înv1uii çiganii mAnAstirei si-i globiti si-i
Pentr-aceea, deaca yeti vedea cartea domniei méle, voi toti s'A aveti a lAsa In paci
toti tiganii sventei mAnastiri, s'A nu-i globiti, nici sA-i ciobotili, ce sA-i läsai foarte in
paci, Intru nemic sA nu-i Inv iar cine-i va MN/AWL de mari certare va fi.
TON nawem r(oc)n(o)AcTs(o)
SP Inc, gt)T(0) OpMEI All(pHATE)
t CAM r(o)cn(o)A(a)wh MOM.
EIABIIA <NNW>.

<Pe verso, douA InsemnAri grecesti din sec. XVIII>: 1) Atec 'Sol); Ka4111aouç
ypág.p.a a(pEvrucòv vA giiv rob; istpgovv2 <si> 2) A'u'ra .ra xpavià dyad Siv
xpriatptI3ovrad 7X4 rixarat6 irtoç eaxtv 'aç To EacOt.E41. rcaX.VirEpa3.

72
www.dacoromanica.ro
Arh. St. Bucuresti, Fond Bibl. Acad. Rom., Doc. istorice, LXXVII/96. Orig., hank (31 x 19,5 cm),
difolio, filigran, cernealA cafenie, pecete domneascA mijlocie (4,7 cm), aplicatA in cerneali rosie, cu legenda
In exergA: t YW BACTAlle Boesom, Wo);idTelo) m(H)Mocillo), r(o)cnomph Semite Mon/06mo? (t lo
Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al TArii Moldovei).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii xxwm. (foto).

Cifra unitAtilor din milesim, corectatil cu cerneali neagrA In (6).


2 Scrisoare domneasca pentru tigani ca si nu fie supArati.
3
Aceste hind existi, <dar> nu sint folosite, sA rimilni <si> cine vrea s-o aleagA mai bine.

73 1637 (7145) aprilie 21

Verkauf-Briefe mehreren Partheyen, tnittels welchem sie dem Vornik Athanasi,


ihre Antheile vom Dorf Ziganesty verkaufet.
De <da>to 21" April 7145 (1637).

Carte de rascumpärare a mai multor pArti, prin care vornicul Atanasie räscumpArg
partea sa din satul TiOnesti.
Din data de 21 aprilie 7145 (1637).

Arh. St. Suceava, Fond Mitropolia Bucovinei, Sectia Diverse, Dosar 71/1785. Rez. germ. in
Inventarul tuturor privilegiilor ;:i scrisorilor privitoare la satele, mosiile si alte proprie0iti stApinite de
mAnilstirile din Bucovina, intocmit de Hintzinger, cApitan si auditor districtual, si Erggelet, grefier, in
CernAuti, la 30 iulie 1785, f. 33 v., M-rea Sf. !lie, nr. 84, litera B.

74 1637 (7145) aprilie 22, Iasi

t 14w BACHAYe BOEBOAA, WOW* m(n)A(o)olio, r(o)cn(o)A(4)p% 36MAH


AIWAAABCKOH. Ca*(e) nprumouit npiA HAMH H nirkA VCHMH H(A)WHMH
MWAAABCKHMH 60Ali4pH, BeAHKHMH H MAAHMH, W(T6)1(11 H M(0)A(e)6HHK HAW
HAIM en(n)cnon GHBWH, no ero AO6p0H 804H, HeKHM nenons'atAen A HH
npncenonan, H npomn CHOA RAMA WTH(H)HA, emu +Mile 34 BHHOITAA ex(e)
eCT I? rwp AO EIIHtlettHH WTKI1 BlICTOKA. TOA ROMA H(a)weno? irkprionni
60191pHH AIMS'A flpoicemin KAAilpH pad eANA CTO VrApCKHX. NHO 604ilIHH
r(o)cn(o)A(cT)6(4) MH IlrehmecKVA KAIiirkpH BlICTAA Ch H 3411A4THA MICE
HOMAN° THX miNisH Briw(e) MICAHHX jÇ stapcmix B11 pVicti Harm% BM
H

en(n)cnon WT C(BA)TAA MOHACTHp NeMeLiCKH.


TOPO paAY, MH, 14KO VBHAtX0M HX AO6p0BO4HOH TWKMe* H HCI17iSAHOH
34H44TV, TanoatAepe H WT NAC MA0X0M H 110TBMIAHX0M BHW(e) imam/mg
Bonipnini r(o)cn(o)A(cT)s(a) MH AtitIVA Elp91;fteCKVA KnOrkp HA TOA +AAtle 34
BHHOPp4A KAKO M eCT emV RABAA WTH(H)HA H BHKS'IlAelfie H OHK
noTispioicAerfie Ch Blain% qopAom, Nenopiwermo HHKOAH*(6), HA BUN.
LI NH M He VMHWAeT.

73
www.dacoromanica.ro
S' Mc, A(t)T(0) xapAA6 n p H de KB.

t CAM r(o)cn(o)A(H)tri. BeAtA.


F4BI3HA liAIITIAW Ben noro4(e)T <m.p.>.
t WAHAHp <MGM>.
t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al prii Moldovei. Iatä a venit
inaintea noastra si inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni, mari si mici, parintele
rugatorul nostru, Pavel fost episcop, de bunavoia lui, nesilit de nimeni, nici asuprit, si a
vandut dreapta sa ocina, o falce de vie, ce este in deal la Baiceni, dinspre risarit. Aceasta
a vandut-o credinciosului nostru boier Lupul Prajescul clucer, pentru o sued <de
galbeni> unguresti. Deci boierul domniei mele, Prajescul clucer, s-a sculat si a platit
deplin toti acei bani mai sus scrisi WO <de galbeni> unguresti in mainile lui Pavel fost
episcop, de la sfanta manästire Neamt.
Pentru aceea, noi, daca am väzut tocmeala lor de bunavoie si plata deplina, de
asemenea si de la noi am dat si am intärit mai sus scrisului boier al domniei mele Lupul
Prajescul clucer aceasta falce de vie, ca sa-i fie dreapta ocina, si cumpärartura, si uric si
Intarire, cu tot venitul, neclintit niciodata, in veci.
Si altul sa nu se amestece.
La Iasi, anul 7145 <1637> aprilie 22.
t Însui domnul a poruncit.
t Gavril Mätias mare logorát <m.p.>.
t aidir <a scris>.
<Pe verso-ul filei a doua, scris de maim lui Lupul Prajescul clucer>: t Ispisoc pe o
vie ot Baicéni, ce amu cumparat ot vladica Paval.

Arh. St. Buctire0, Fond Bibl. Acad. Rom., Doc. istorice, CXL/3. Orig., hartie (31,4 x 19,5 cm),
difolio, filigran, cerneali neagril (semnatura marelui logoait cu cernealil cafenie), pecete domneasci mijlocie
(4,7 cm), aplicati In ceari rosie, stricatà, cu legenda: t IW
AC.I.AHE BoeBom, B(o)at(Teio) m(It)A(orefio),
r(o)cnompt. Semne MonmucKa (t lo Vasilte voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al prii Moldovei).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" iai, Fotografii, XXI V/74 (foto.).

Crefterea colectiunilor, XIX (1911), p. 222 (rez. dupi orig.).

75 1637 (7145) aprilie 23, Iasi

t 11w BACHAY6 B06110M, E(0)X610 M(H)A(0)CT.1.10, r(o)cn(o)A(a)ph 36MAH


AAWAAABCKOH. Scriem domniia mea la boiarinul domniei méle, la Incoviti Cehan
log(o)f(a)t si la Dumitrasco stolnicul, deaca veti vedea cartea domniei méle, iar voi sa
mérgeti la sat la Dimicéni, sa socotiti i sa alégeti nist(e) parti de ocina a Roscai
vornicul, ce 1(e) are cumparat(ura) de Carstea vornicul, pre dirésele lui ce va avea; sa-i
socotiti alégeti cum va hi mai cu direptul, nemarui sa nu fätäriti.
Si deaca yeti alége, sä pune<t>ii stalpi si sA fa<cet>ii o scrisoare, iar ce va
r<amanea>1 lui nevanduta, sa o tie Stefan capitanul si cu alti oameni a lor; si dzua le
iaste, sa fie toli acolo, dupa Ispas intr-o saptaman(a).
74
www.dacoromanica.ro
TON nawem, NHAII An He $0-IFINHTE.
V MC, A(VT(0) x3pMe All(plIde) Kr.
t GAM r(o)cn(o)n,(a)irk BeAtA.
FABNIA ¡Ulm-4w Ben n0r04(e)T

Arh. St. Bucuresti, M-rea Adam, VI/14. Orig., hartie (31,5 x 20 cm), filigran, rupt la indoituri,
cerneala cafenie inchisa, pecete domneasca mijlocie (4,7 cm), aplicati in cerneala rosie cu legenda in exerga:
t Yw BACYAHE BOEBOAA, B(0);KRIO) M(H)A(OCTY10) r(o)cnompi. 3EMAE MWAMCKOY (t lo VaSilie
voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tarii Moldovei).
Ibidem, V/90, nr. 3 (rez. intr-un perilipsis din 1832 septembrie), i Mitropolia Moldovei, V111/31, nr.
9 (rez. intr-un i/vod din 1773 (7241) mai 13).
Arh. St. Iasi, Anaforale, nr. 32, f. 294 r., nr. 4 (rez. din 1839 octomhrie 12).

Solomon-Stoide, Doc. tecucene, I, p. 15-16, nr. XXI (re/. de la Arh. St. Iasi).

Rupt.

76 1637 (7145) aprilie 26, Iasi

t Hw HACNAYe BOEBOAA, B(0)>610 M(N)A(0)CTY10, r(0)C11(0)A(4)prIz 3eMAH


AAWAA4BCK011. r(o)cn(o)n(cTI)B(o) MH AAAH
Cam(e) NOTBrIsAliAli ecma CAt
1i3
NAWeM1? fewprie KopocTias1/4n H> er(o) npnifia X0A01111 11NrANII WT NCMICOK
1

<3A> pnaAinerife 4TO NMAA s'eaV emV, Aphrnii noro4eTV, WT EleTpri. 1106110AA;
HA MIA L1NrANH: rABpHA H C11 ifteNA ero PlaAAA H Clz AtTN HX, H WeVA CI&
AtellA er(o) HpHNA AtTH HX, liiiArl1N4 H 1164M, H, TNAC(e),
HWN MENA er(o) H C% AtTN HX, H PAVA HMeNA er(o) HAMINA H AtTH
HX, CHMHWN H ß4C(H)de, H, THM(e), CAAB ch MeNA er(o) HACTACHA H
AtT11 HX, ,A,OKYAH HApBApA, H Hp'6410N Ke1161 er(o) ,A,VMHAN,
VpK0 HteNA er(o) AplarlINA H AlaTN HX, AIMVA H lir44Nik H
CHM3HIAN4 H oprma, H, THAC(e), ClaAAW 3A NHNIIIN NA NMt: ToMeP
AVAVAi ;Kelm er(o), BlaCHHICA, H AITN NX, rOpA H Hp(11)CTIINA, H,
E1?3Isha Cla )1:6114 er(o), H AtTII HX, HXNAT H rABpliA
TOME!) H 6PNMYA, AtTH441 MAAHN H 1'ilBpi1A CI& AtellA er(0), MINA, N
AtTH HX, HACTACHA 11 HANNA H 1A4pHHK4 H fiNTHAirIA H HWNAWKO, H 'DAMP
HIIWNNIrla Cla )KellA ems', AGANA, MINIMA H kimaTpli H iiiApHHKA,
rhiTpnwao Cis ;KeNA er(o), AiTH IIX,TOAAep H HOANt H H'laNA
fiNreANNA H GOpA, H HNCTOp CI% AtTII CH, HeTpHMAN H ABt A041111.
Tim tuna, Tax Bkiw(e) npin Pe4eNIIN KAKO AA 6VAeT
X0A011H 11Hr41111

N4UleM1? B61W(6) Tewprie KopocTia H WT NAC alma x0A0r111


MICAH
VpHli H noTBrhacAeifie, NenopVweatio NHKOAlliCe, HA BUN Bt411.1.H.
RICOX, 11(11) n(i)ro xapme, M(t)C(ii.)141 ANIMA 113.
t GAM% r(0)C11(0)A(N)trl1 BeAtA.
rAllpHA ithaTIAW BeA noro41(e)T
,A,VMHTPAWKO <NNW>.

75
www.dacoromanica.ro
t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tärii Moldovei. heft'
domnia mea am dat si am Intarit slugii noastre Gheorghe Corosteanul dreptii sli robi
tigani din ispisoc de impartealä ce a avut unchiul lui, Drägan logont, de la Petru
voievod; anume tiganii: Gavril cu femeia sa, Bälaia, Si cu copiii lor, i teful cu femeia
sa, Irina, si cu copiii lor, Petrea i Maghita si Ivan, si, de asemenea, Ion cu femeia sa si
cu copiii lor, si Radul si cu femeia sa, Mina, si copiii lor, Lie si Simion si Vasilie, si, de
asemenea, Slav si cu femeia sa, Nastasiia, si copiii lor, Dochiia si Varvara, si Caciun Cu
femeia sa, Fantâna, si Durnian si Urco cu femeia sa, DrAghina, i copiii lor, Lupul
Agafiia si Mariia si Simdziana si Ciorrâia, i, de asemenea, alt salas de tigani, anume:
Toader Dudulea cu femeia sa, Väsiica, si copiii lor, Gora si Cristina, si, de asemenea,
Buzuca cu femeia sa, Märiica, si copiii lor, Ihnat si Gavril si Toader si Ierimiia si doi
copii mici, si Gavril cu femeia sa, Anna, si copiii lor, Nastasiia si Ileanna si Marica
Antimiia si Ionasco, si Toader Visinä cu femeia sa, Dolca, si copiii lor, Anita si Dumitru
si Marica, si PAtrasco cu femeia sa, Märiica, si copiii lor, Toader si Coltea si Cola si
Anghelina si Sora, si Nistor Cu copiii säi, Petriman i douä fiice.
Pentru aceea, toti acei mai sus spusi robi tigani sa fie slugii noastre mai sus scrise
Gheorghie Corostean si de la noi drepti robi tigani si uric si intgrire, neclintit niciodatä,
In vecii vecilor.
La Iasi, in anul 7145 <1637> aprilie 26.
t frisusi domnul a poruncit.
Gavril Mätias mare logofät <m.p.>.
t Dumitrasco <a scris>.
Arh. St. Bucuresti, Bibl. Acad. Rom., Doc. istorice, CLXXIX/8 a, b i c. Orig., hfirtie (41,2 x 26,5
cm), rupt, cernealii neagri (semnAtura marelui iogoft, Cu cernealä neagri mai diluatA decal cea cu care este
scris actul), pecete domneasci mijlocie (4,7 cm), aplicaa in ceari rosie, stricaa. Cu dour' trad. din secolul al
XVIII-lea, din care una (nr. c), scrisi de Vasilie uricar, mentioneaza ci data actului nu sii cunoaste".
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi. Fotografii, xxivn6 (foto.).

EDITII: lorga, Sr. fi doc., XVI, p. 298, nr. 12 (rez. cu .extrase dura trad. lui Vasile uricar, cu data
editorului: cca 16501; Cre.yterea colectiunilor, XXVIIIXXX (1916-1919), iul.dec., p.89 (re./. dupii orig.
Cu data: 1637-8 (7146)" i menlionarea celor dota trad.); GhibAnescu, Doc. comunicare, in loan
Neculce", fasc. 8, p. 121-122, nr. LXX (text si. dupi orig., Cu data: 7146 <1638>, t2rä lunii, 6 si cu
menlionarea celor douti surete" i cu trad. editorului).

Rupt.

77 1637 (7145) <cca. aprilie 28>, Vilavici

Adecä eu, Costea Jadovanul, eu Insumi marturisescu cu acest zapis al mieu cum
am vândut cestor nepot(i) ai rniei din jumätate de sat din Cuciur giumätate, cu trei
helestée, anume lui Miron si lui Costin, feciorii Savei, drept optzaci de talere, de nimene
nevoit, nici asuprit, insA de bunavoia mea.
asijderea, eu, Costea Jadovanul am vfindut acestor nepot(i) ai mei, ce grit mai
sus scris(i), parteal jireabii din sat din Pilipcea, derept cincizeci de talere cade2 &A' le fie
lor de acum ocinä In veci. lar de acum inainte, cine sa va afla din ruda mea si va vrea
76
www.dacoromanica.ro
strice aceastä tocmalä a mea, el sa fie proclet i triclet de trei sute $i 18 oteti [o]ij(e) vä
Nichei.
Iar Intr-aceastä tocmala au fost: Toader Tavtue de Vilavici, si Isac Cucoranul de
Bänila, i Pätrasco
,
Tanta din Zamostiia, i Neculaiu de Vilavici, si Irimia, fratele lui
Neculai, si Mihasco de-acolea, si Istratie, fratele lui Mihaila, si Ilea Tanta, si Mitrie
Tanta, i Pitic de Barbesti, i Bahrin de Hlinita, Tudan de Costesti; tot(i) acestea am fost
la aceasta tocmaala i ne-am pus si pecetile, mem 3N4TH CHM micaiiem.
Fhic(a) BHAABINII, AliT(0) efiMe

Arh. St. Bucuresti, Ms. nr. 628, f. 533 v. Copie din a doua jumitate a secolului al XVIII-lea.

Datele de luna si de zi, dupi doc. din 1637 (7145) aprilie 28, and se vand alte Willi din Cuciur si
mentionate numeroase nume din acest act (v. nr. 78).

EDITII: T. Balan, Doc. bucovinene, I, p. 214-215, nr. 113 (trad. de pe o copie germ. de la Arh. St.
Cerniuti, Liber Granicialium IV/459, cu data: 1637, Vilaucea); Catalog II, p. 257, nr. 1231 (rez. dupa
Ms. nr. 628).

I In loe de: patru".


2 In loe de: care".
3 Tilutul.
4 La T. Balan (v. EDITH): Mihalaco".

78 1637 (7145) aprilie 28, CAlinesti

Copie scoasa de pe un zapis de pe sarbie, din let 7145 <1637> ap(rilie) 28.

Adeca eu, Ionasco, feciorul Gaftonei, nepot Jadovanului, sangur pre sine(i) ca sa
s(e) stie ca, de nimeni nesilit, nici asuprit, ci de a lui sangura bunavoe, au vandut a sa
ocina i mosie din sat din Cuciur, In tinutul Cernautului, ce sa va alege partea mea de
earl alti frati a miei, cu loc de moara, S cu halesteu, si cu camp i cu locuri de prisaci,
ce sa va alége partea mea in vatra i cu toate acestea ce scriu mai sus; si am luat pentru
acestea cincizeci de tal(e)re, bani gata. Si am vandut-o fratilor miei Miron i Costin,
feciorii Savei, nepotii Jadovanului, din sat din Plesniti ca sa le fie lor ocine i mosii, lor
copiilor, nepotilor i stranepotilor.
Si la tocmeala aceasta au fost: Isac Cucoranul, si Patrasco Tanta, si Ionasco Pilat,
si Vasile postelnicul, si Gheorghita, feciorul lui Todirco, i Toader Grama, si Patrasco
Ciornohuz, si Vasilie, fecior lui Dumitrasco, si Mateias, feciorul popei ot Barbesti,
Ionasco Draghici, $i Vasilie Draghici, si Toader, fratele lui Draghici, si alti oameni buni
si Vasile Lastunca. lar care ar straca aceastä tocmala de la ai nostri oameni si de la al
nostru neam sa fie trec<l>lat i proclet de trei sute 18 ottai de la Nicheia.
Deci si noi, daca am vazut de budavoe tocmala si plata deplin(a), ne-am pus si noi
pecetile, care ne-am prilejit, Intr-acest zapis, ca sa aibä lor a-s(i) faci i Intaritufa
domneasca pe aceasta scrisoare.
Vasilie iscal, Petrasco, Ionasco Dräghici, Toader Grama, Gheorghita, Ionasco din
Ivancaut(i), Bahrin, 'ranee.
77
www.dacoromanica.ro
Si am scris eu, Isac Grama, cu mana mea. S-au scris In Calinesti, fev(ruarie) 1(ea)t
7208 (1700).
Zaharie am scos de pe sarbie.

Arh. St. BucureFi, Ms. nr. 628 (Condica Asachi 1), f. 534 v. 535 r. Copie din a doua jumiltate a
secolului al XVIII-lea dupa copia din 1700 (7208) fehruarie 2.

EDITH: Balan, Doc. bucovinene. I, p.214, nr. 112 (trad. editorului dupA trad. germ. de la Arh. St.
CernAuti, Liber Granicialium IV/462-466, cu data: 1637 (7145): Catalog A.I.C., II, p. 254-256, nr. 1212 (rei.
dupil Ms. nr. 628).

OMIS.
2 Cu exceplia lui Bahrin, la fiecare manor se indici locul pet:0i printr-un cerc.

79 1637 (7145) aprilie 28, Ia

t 6TO 43, AVAAHTpAWISO 1.110AA4H BEA is,B0pHHIt FOpNkU B6MAH. SCrieM


dam stire, cu ceasta scrisoare a noastra, cum m-au thugs märiia sa domnu nostru,
Vasilie voevodu, ca sa socotim de o pail ce au avut dumnealui Cujba vornicul cu
Costantin Nebojatco pentru niste mori ce santu In hotarale satelor Vladénilor si
Iacobénilor, pre Jijiia, In tinutul Harläului, dzicandu Cujba vornicul ca-i Innéacä apa din
iazul lui Costantin Nebojatco moara si nu poate Inbla. Deci noi am stransu oameni buni
dinpregiur, megiiasi, si am socotit de randul acelor mori si am cumpanit apa cu mesteri
domnesti i asea am <a>flat cu acei oameni buni ca sa-si mai radice Cujba vornicul
<moa> ra mai sus de o palma i patru dégete sa poata inbla i moara lui Costantin
Nebojatco i sà Inble si a lui Cujba. Si o podusca ce iaste In Jijia sa aiba a o iezi
Costantin, cat sa-i poata Inbla moar(a) unde au fostu iezita si mai dinainte.
Asea am socotit si am aflat cä acei oameni buni $i s-au tocmit i s-au Inpäcat
dinaintea noastra, ca sa nu mai OA a mai pad unul pre altu de aceasta Ora niciodatä
preste cartea noasträ.
Si mai pre mare credinta, am iscalit si mi-am pus si pecétea.
Si eu, Dumitrasco, am scris, 3H4TH C(A).
Ific, s(%) A(11)T(o) opme An(pHdie) RH.
WOAAAN BEA ABOpH1111 <m. p.>.

<Pe verso, cloud Insemnari din secolul al XVIII-lea>: 1) t S-au scris la condic(a);
2) Pre Vlädeni.

Arh. St. Bucure0, Fond Bibl. Acad. Rom., Doc. istorice, CCXLVII/29. Orig., hfirtie (31 x 2(1 cm),
difolio, pecete inelari octogonalli (1,6 x 1,4 cm), imprimatA nectar in cerneala cafenie cu care este scris actul.
Bibl. Nationali Bucure0, Documente XXXVI11/30 (copie din sec. XVIII).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" 1ai, Fotografii, XXIV/79a i h (foto. dupa orig. i dupA copie).

I Rupt.

78
www.dacoromanica.ro
80 1637 (7145) mai 1, Iasi

Copii.

Hw BACIIAHH B(06)B(0)A(A), EW;KY(10) MHAWCT*110, rwcriwAaph 3MAH


AAWAAABCKWH. Adicä au venit innainte domnii meli si innainte boierilor nostri, a mari
s-a mici, Marica, giupaneasa lui Pätrascu Udre, de nime nevoita, nici asupritä, ce de
bunavoe ei, au vandut a ei direaptä mina, toatä parte ei din sat din Cercusani, care parte
au fost cumparäturä giupanu-sau lui Patrascu Udre, pre vale Satnii, ce este in tan(utul)
Harlaului, cu halesteu, Si cu moara, i cu poeni i cu tot venitul, cat sa va alege, acea
parte care mai sus scriim. Acela o au vandut slugii noastri Mihalcei Meica, dirept o sutä
si douädzeci de talen i batuti.
Deci, domnie me si cu tot sfatul domnii mele, diaca am vazut de bunavoe tocmala
deplin(d) plata, domnie me Inca am dat si am intarit slugii noastre, care mai sus scriim,
Mihalcei Melca.
Si, asisdiri, am dat si am intärit slugii noastri care mai sus scriem, Mihalcii Meica,
pre o parte de ocinä din sat din Tofileni, din a trie parte de sat a sasa parte, care parte
esti cumparatura de la Parlia si de la ficiorii Pârlii, anume Tomsa si Samson si Dumitru,
cu hälesteu si cu pomi si cu tot venitul, cat sa va alege pre acea parte care mai sus
scriem.
S-asijdire am dat si am intarit slugii noastre care mai sus scriem, Mihalce Meica,
pre o parte de (wind din sat din Ciorcusani, cari parti au fost diriaptä ocinä i mosie
socru-säu, lui Ionasco Märinici, i au intors-o de la Grigorii Udre, cu loe de prisaca in
pädure, ca sà fii lui si de la domnie me diriaptä ocinä, si mosii, i cumparatura, si
intäritura si uric, cu tot venitul, cum mai sus scriem, neclätit in veci.
14 MN AA Ct NIA VMHWACT.
Ific, B('h) n(i)To x3pme MAH [AB(rtst)T A(11)N61]1.

CAAM r(oc)n(ogoi)u(%) BCAIAA2


3
FABpHA BeA AWP(0)4b(E)T.
14WNAWKO <MGM>.

Arh. St. lasi, Documente, CCCXX111/45. Copie din prima jumatate a secolului al XIX-lea.

isit in copie (pare un adaos al copistului).


2 Urmea/A, intr-un cerc, memiunea copistului: Iocul peceiii".
pentru: Matia**.

81 1637 (7145) mai 2, Iasi

t 14w BACHAVE BOEBOAA, W0)**110 M(H)A(0)CTVIO, r(o)cn(o)A(a)rh 3EMAH


AIOAAABCKOY. (aK(E) NAMH H riptA IVIICHMH HAWEMH MOAAABCKHMH
GOAtpH, BEAHKHX Il MAAHX, ONApelIKA, C(111)11.11 CHMEH, BKVK HWHAWKO, 6pAT
MOCKW-I, 34 ero Aospa BOAt, HenotormAeH A NE npacenoBau, H npomn
79
www.dacoromanica.ro
CBOA npaBa wru(ii)Kv H iAii(H)riv, 44CT ero, CAHKO c(A) 1136EpeT WT
4ACT w(TI)Lo. ero, WECTAA 4ACT. TOA WECTAA 44CT, WT 44CT ero,
EANKO C(S%) H366pT, WT BACKIIVIAW, 4TO V B(0)AOCT COpOU,CKKOH, WH
npogkaa cavsi HAWEAAV, FABpHAAW Kr1,110TH4, paY TpmeciT wis ch tar.
litio r(o)c(no)4(cT)B(o) MH, IAKONC(E) VBNAtX0M, MEN<A0 NHMH, 11X Aospa
BOA TOKMEM H nomioio 34HA4TV, 4 MH, E1410K(E), H WT HAC, C16TB0p11X0M
emv eieh vripinnefie.
Tim pad, TWA WECTAA 44CT WT 4ACT W(T6)11.11 CPO, CHMA, EANKO C(A)
ii3sepeT, WT CEA0 EACKI1VHH, ane 4ACT emv, min% V CTAB H V BAT pV
CEAO H V 110Ai H C% CAAOBE H BEC npiixoÀ, 4 ECT WT r(o)c(no)A(cT)B(a)
MH CAVSt HAWEMV B11111(6) 11HCAN, l'ABpHAAW ripaaa
AiAH ( )N V H 1111/11tHAENYE H VpHK H noTspriowifie, wiscim AorAcqu,
Nenopvweilo, emv, IIHKOAHNC(e), HA BiKH.
H NH AA C(A) HE VMHWAET.
V MC, A(I)T(0) 'MAW MAN

t CAM r(4)CF1(0)A(H)F191 BeAiA.


FABINIA AVIITIAW BEA A0r041(e)T <M. p>.
fIVINALUKO MUM* <11HCAA>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tarii Moldovei. lata a
venit, Inainte noasträ si Thaintea tuturor boierilor nostri moldoveni, mari si mici,
Andreica, fiul Simei, nepotul lui Ionasco, fratele lui Moschici, de bunavoia lui, nesilit de
nimeni si nici asuprit, si a vandut dreapta sa ocinä i dedinä, toatä partea lui cat se va
alege din partea tatalui lui, a sasea parte. Acea a sasea parte din partea tatälui lui, cat se
va alege din satul Vascäutii, ce este In tinutul Soroca, el a vandut-o slugii noastre
Gavrilas Capotici, pentru treizeci de oi cu miei.
Deci domnia mea, daca am vazut tocmala lor de bunavoie Intre ei si plata deplina,
noi Ina si de la noi i-am fäcut aceasta intärire.
De aceea, aceastä a sasea parte din partea tatälui ski Sima, cat se va alege din
satul Vascäuti, Insä partea lui, cu loc de iaz, si In vatra satului, si In camp, si cu grädini
cu tot venitul, sa fie si de la domnia mea slugii noastre mai sus scrise, Gavrilas Cäpotici,
dreaptä ocina si dedina, si cumpäraturä, si uric si intärire, cu tot venitul, neclintit, lui,
niciodatä In veci.
altul sä nu se amestece.
La Iasi, anul 7145 <1637> mai 2.
insusi domnul a poruncit.
Gavril Matias mare logofät <m. p.>.
t Ionasco Manjea <a scris>.

<Pe verso-ul filei a doua, insemnare din secolul al XVIII-lea>: Vascauti, vol(ost)
Soroca.
<Alte insemnäri, din prima jumatate a secolului al XIX-lea>: 7145 <1637> mai 2;
<de altä mana>: N. 10, <No. 8 si 14, taiate cu o linie>.
80
www.dacoromanica.ro
Arh. St. Bucure0. Fond Bibl. Acad. Rom., Doc. istorice, MDXIX/9. Orig., hilrtie (34 x 23,2 cm),
difolio, filigran, cernealii neagri, pecete domneascii mijlocie (4,7 cm), aplicatil in cearil roie. stricati.
Idem, Fond Sever Zotta, dosar nr. 131, f. 11 v. (re/. (WO orig. de Sever Zotta).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" 110, Ms. M. Costachescu, <Doc. mold, de la Vasile Lupu ) v.>, f.
6741-6744, nr. 1820 (385) (transcr. dupii orig. trad. rom.).

82 1637 (7145) mai 3

7145 <1637> mai 3.


Ispisoc särbesc...' de la domnul Vasilie v(oie)vod, prin care milueste pe Ionascu
cupariul Cu un iaz din hotarul tärgului Stefänestii, pe päräul Corovii, In tin(u)t(u1)
Dorohoiului, care acest iaz sä numeste Iazul Cioclilor.

Arh. St. 1ai, Anforale, nr. 24, f. 30v., nr. I. Rez. din 1839 martie 10.

I Urmeacii, in text: cu tAlmiicire lui".

83 1637 (7145) mai 4, Siret

t Adecä eu, Stefa<n> de Pomärla, ficiorul Chiranei de acole, scriu si märturisäscu


cu cestu zapis al meu cum am furat eu patru boj a verelor mei, a Cäzdcestilor de
Pornarla, a Drinei si a Costei. Deci ei au Inblat si au alergat pentru baguba' lor i s-au
prinsu boj petrecuti de mini în Tara Lesascä. Deci m-au prensu si pre mini si m-au pus la
Inchisoara' la Dorohoi, pre mana postelnicului Dumitrasco. Deci m-au scos la giudeti de
m-au giudecat cu oamini buni. Deci mi s-au aflat giudetul sä-mi facä ca unui fur. Eu
vädzindu a mi-a vini vreme de pefri, am cädzut dupà d(u)mnealui postelnicul
Dumitrasco sa-mI scoatà capul dentr-aceastä nevoi. Deci d(u)mnealui m-au scos dintr-
aceastä nevoi, iard eu i-amu däräit d(u)misali pa<r>2te me de ocinä din sat din Pomärla,
din a cincea parte a t<r>2ei parte din stalpul lui Bäldor, ce mi-au fos<t>2 mii mos, cu tot
vinitul ce sa va alege pre ace parte. Deci ca sä-i fu i dumisali ocinä i mosii neschimbatä
si cuconilor dumisali i cui va alege dintru d(u)mnealui. Si am dat i pägubasilor cinci
capete de vite. Iarä d(u)mnealui postelnicul si de gloabA m-au ertatu $i mi-au ras si 2
potronici de dajde din visterei, ce au fostu parte me In sat in Pomärla, i dupd aceli Inca
sA aibä a mä socoti d(u)mnealui cu ha(i)ni, cu ceva vitä dupä cum s-o Indura.
Si In tocmala noasträ s-au tämplat boeri si oameni buni, anume: Dociul ce au
fos(t) päharnec, si Hoian de Jadova, si Ivanet nemetnecul de Siretu, i Negul negutätorul,
si Chircor o(t) tam, si Agop, si Cabotilä, si Gherman de Siretu, si Grecul o(t) tam, si
Anton, si Isac de Carapceu, si Toader Gäinä, si Vasili soltuzul de Dorohoi. Si mai pre
mari credintä, ne-am pus noi, toti, iscäliturili si pecetili In zapis, sA s(e) stii.
Si amu scris eu, Marze de Botosani, zapisu.
CHIJET. BEAET x3pMe MAN
,A,OLHOA 6HB LIAWHHK H HCKAAX <I11. p.>.
81
www.dacoromanica.ro
Isac Mironescul <m. p.>.
Negul <m. p.>.
Toder Goian <m. p.>.
Stefan.
Chircor.
Gherman.
Agopse.
Anton3.

<Pe verso-ul filei a doua, insemnare din secolul al XVIII-lea>: De la Stefan sari
Chirenii, din stalpul lui Boldur.
<Alta insemnare, de alta' mana, din aceeasi vreme>: S-au scris la condica.

Arh. St. Bucuresti, Fond Bihl. Acad. Rom., Doc. istorice, CXXXIX/47. Orig., hfirtie (30,8 x 20,5 cm),
difollo, filigran, cernealii neagri, cinci pecep Maitre aplicate in cernealii neagrii, slab imprimate, si o
amprentà digitalil lui Stefan).
Arh. St. Iasi, Documente, CDLVI/9, f. 29 v. 30 r. (copie din secolul al XVIII-lea).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXIV/ 83 (foto).

EDITH: Cre.yterea colecpunilor, XIX (1911). oct.dec., p. 122 (ret, dupil orig.); Ghibanescu, Surete,
III, p. 69-70, nr. 37 (copie din Condica Pormirlei, dupii Ms. Surete, il. f.335, cu data de ti: 9); idem, Surat,.
XXIII, p. 62-63, nr. K. re/. cu data: 1627 (7137). si p. 63, nota I (extras dupii Ms. Surete, vol. II, f. 325);
idem, &bird istorica asupra Ponitirlei, in loan Neculce", fasc. 8 (1930), p. 6, nota 2 (extras, dupil
Surat.. II, 1.325): Berechet, Procedura de judecatil, partea a Ill-a, p. 74 (text dupà Ghilxinescu, Surete, Ill).

Asa in ()rig.
2 Omis.
Urtneatà o iscàliturä cu caractere armenesti.

84 1637 (7145) mai 4, Scânteia

t Adea eu, Vasilie, si Domitru, feciorii Florie, insini martorisim co ceasta


scrisoari a noastra com amu vandut partea noastra de ocina de la sat den Tatomirest(i),
loi Damiian de-acolea, dereptu seasidzici de taleri batote, in vatra satului, si in tarin(a),
In fanat, si in padori e loc de prisac(a), unde au fost lasat pre Ténciul de se-au fost pos
stopie, pre panca noastra.
Acéea parte a amu vandut co tot venitul, cat sa va alége, iar Ténciul, de va scoate
vre un ispisuc de la noi canva, de danie, au de compäratora de la noi, sä no sa creada
cá iaste menciunus.
Asea martorisim co sofletel(e) noastre inainte a oamen(i) bun(i), anomea:
vataman de Scantée, se Vasilie Robulit, se Mesca, se Cozma, se in' Vasilie, si Gligorii.
Se molti oamen(i) boni amu fust acolea, candu s-au martorisit acest(i) oamen(i) ca
n-ar(e) Ténciul neci o treaba a sä amesteca, cà ei no i-au fäcot neci o scrisoar(e), nici
steu nimic.
Deci noi, deaca amu vadzut märtorisindu cu sofletel(e) lor, noi Inca marturisim.
Se mai pre mar(e) cridenta, posu-ne-am pecetil(e), ca sa s(e) stie.
82
www.dacoromanica.ro
OKIINTie, B('h) AN)T(0) x3pme MAN
Néniul.

<Pe verso-ul filei a doua, insemnare din secolul al XVIII-lea>: Zapis de Tätärena,
de la ficiori Floari, ce spune pintru un ispisoc, sä nu s(e) tie in sam(d), de s-a ivi
vrodat(à), a Tenciului, cä este minciunos.

Arh. St. Bucuresti, M-rea 13firnova, VI/4. Orig., hirtie (29,5 x 21,5 cm), rupt pe margini, cerneala
cafenie deschisil, patri' peceli melare aplicate (a lui Neniul In cerneala cu care este scris actul, iar celelalte
trei, in film), slab imprimate.

EDIT11: Catalog II, p. 254, nr. 1213 (re/. dtrapA orig.).

,,Al- (slavonism).

85 1637 (7145) mai 4, Hotin

t AVMHTPAWKO WOAAAN BeA ABOPHHK 36MAH, H FAHrop.ie


BeA awrap, H ,AYMHT0' EVXs'w XOTHHCKOH, H TVITIM 6115

A0r041(E)T,H KOCTAHTHH BHB HIINMAA6 XOTHHCKOH, Tompawio, H

BHB ni,piatnas CopoRitoms' H Itle+aii noro4(e)T. Adeca au venit innaintea noasträ


cest om, anume Vas(i)lie Durduc din Sencheuti, si Magda, fata lui Dumitru Ciornäi, iar
den Sencheuti, de au märturisit ei, Innaintea noastra, cum, de bunAvoia lor si de nime
siliti, nici de nime inpresurati, au vändut dintr-a lor direaptä ocinä si mosie, den sat din
Bobest(i), ce-s In länutul Dorohoiului, den stälpul lui Vlad, giumätate, partea lui
Dumitru Ciornäi, dumisale fratelui nostru, lui Pätrasco Ciogolei ce-au fost logof(ä)t,
dereptu seasedzki tal(e)r(i) buni'.
Deci noi asea am audzit c-au märturisit ei innaintea noastra, noi incä am facut
dum(i)sali scrisoare.
Deci de acum ca s-aibA a-s(i) faci dumnealui Pätrasco Ciogolea log(o)f(5)t si
dirése domnest(i) pre acea parte de ocia si de pre scrisoarea noasträ. i noi, inca de mai
mari credintä, am iscälit i ne-am pus pecetile, ca sä s'A stie.
insä acea parte a lui Dumitru Ciornäi sä vine a opta parte de sat.
/1(1)T(o) x3pm2, MICA 15' XOTHH, MAH 754.
iiilOAAAN BEA ABOPHHIC HCKAA <111. p.>.
S'irkKe sen crniT(ap) m.p.
113, MANITPii Esvw <M. p.>.
113, TIIVTVA 6HB AOr(0)4(e)T, HCKAA <111. p>.
113, Tomep 6HB 1111PICIaA4B <111. p.>.
t13, ROCTAHTHH CTIIPtlit 614B 1111611AAB, HCKAA <m. p.>.
t Xi"tvbb'H4pMM HCNA<A> <M. p.>.
tia, 111e+ari noro4(e)T 611B <In. p.>.
t13, HONCTAHTHN ,A,PIIIVNECKVA <111. p.>.

www.dacoromanica.ro 83
r13, KOpOCTiNVA, HCKAA <In. p.>.
,A,apHe GT%p4A, HCKAA <ITI. p.>.
f13, 1.11e4,au HCKAA <In. p.>.
H3, KACHA.I.e M611V, HCKAA <ITI. p.>.
n3, 11AliXAA4A 6AH <I11. p.>.
eu, Tiron, am scris.

<Pe verso-ul filei a doua, insemnarea scriitorului actului>: t 4 boj, 3 vaci, 1 cal
murgu treten a lui Gratie la Ursu de IhnAtäni, v(o)lost Orheiu.
<Allá insemnare, din secolul al XVIII-lea>: Na HeK<HX> 44CTH WT Eoseip(s),
WT AtA3.
<Alta insemnare din secolul al XVIII-lea>: Zapis pe Bobesti. 7145<1637> mai 4.

Arh. St. Bucuresti, Fond Bibl. Acad., Rom., Documente istorice, CCCXXXV/1. Orig., hartie (32 x
19,5 cm), filigran, trei peceli tildare aplicate: a lui Durnitrawu oldan mare vornic, octogonalii (1,6 x 1,4
cm), imprimad in cerneala neagd i aviind, in centrul unui scut, un leu rampant, iar in jurul scutului legenda:
MAUITpAWKO ifiOAAAN; a lui Dumitru Buhus pilrcalab, octogonala (1,6 x 1,5 cm), imprimad neregulat in
cerneali neagri i avilnd, In interiorul unui scut, un miinunchi arborescent, iar sub el, probabil, o pasare; a lui
Ifrim Miau, rotunda (1,5 cm), imprimatA in cerneala carenie cu care este scris actul si avrind In interiorul
unui scut, probabil, un arbore, cu trei rozete deasupra.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" lasi, Fotografii, XXIV/ 85 (foto).

EDITII: lorga, Un nidnunchi de doc. min., p. 623 (text &pi orig.).

Seasedaci tal(e)r(i) buni", scris, pe loc lAsat liber, de alta mana, cu cerneali neagrä.
2 A(t)T(o) xTplre, adAugat Cu cerneali neagrA, de aceeasi mAni, dupii scrierea actului.
3
Pentru niste pArti din Bobesti, din deal.

86 1637 (7145) mai 4, Iasi

t Ce °liso M6I, AllpHAAW BEA AOr(0)4(6)T,H CABHN IIVIIPICECKVA BEA

ABOptIHK ,A,OMItH 36MAH, H AgMHTPAWNO WOAAAH BEA Asoma; l'optrkH Be/me,


H rABIJHA XETMAN H imptvhrias GV4ABCKON, H rAHrOpTe VpiKe BeA crrwrap, H
fewprYe BeA 4AWIIHR, H HWpAAKYE BEA Bucripmw, H As'AtsTpt? EWXViu 66IB
Brin-4m4K, H rpAMA BeA CTOAHHK, H TOMA BEA cVAnip, H KHKOW REA
weTpap, H PliKOBH1.91 tleXAN sTopin Aoro+eT, H KEA114110 BT0p.1.11 HOCTEMIHK, H
BAcHAYe KAHVA BNCTiPHNK, H AVMHTpAWKO CTOAHHK, H KpeMYE KENKVAELt
AB0p1114K l'AOTHYN, H BACIIAYE POMA ABOpHHIS H BOHHH npiAriis
H HHHX BOA'kpli
WT Asop r(o)cn(o)Ainri, ero mitAorr(s). IlaweAA H CBeAtTeACTBVHM Cla CHM
3AM1COM HAWHM, RARO ripio npiA HAMH HWH q0AHAH, BHitt 66I6

AOr(0)+(6)T, 34 ero Aospoio BOA10, HEKHM HEI1014i5kAeH A He nimenosati H


npoAAA CROA npaìii WTHHHH, BlaCtX CeA0BE H I4CTl 34 OTHHHH WT ceno H
4ACT WT BHHOrpag H C'1% X0AOHN t4H4UH H sec nprixoA eAnso[c]
flpHX0AHA 4ACT EMV WT WTHHHH H r.,AtAHHHH H fili annorpAAY H C'Es x0A0MI

84 www.dacoromanica.ro
WM/HU, WT sluts' ems' AVMHTpAWKO flAllri 11 iistus'A rizoiri . THx cenoHe H

4ACTY 34 WTHI11111 II Oa LIACTV inmoropAAY H X0A0FIN U,IfrAHN, WH flp0A4A 61)4TV


H nplIATeAmo HAWEMV AVEIVA[AIOBH 111)11)10ECRVA BeA HAVilap II Kli1r111114 ero
CA+TEN, TIOTKA ero, pAAY CANA Tricitp(m) 14 FleT CIITI 3AOTH 611ITHX H AerkT
KOWA C% icpeseti N pad emu.) CTO menu H CANA CTO wBeLt H pad LANA
+Mile 34 BIMOITAAY WT KOTHAII AO 1.11)%)K614111 11 pl11Y Tim CEAAMe X0A01111

MirA1111. H B%CTAA di nigraTen HAM AVIIVA 1101>KeCKS'A RAV44p /I 34IMATHA


B%C11 HCHAIsHO Till MIME MANDY n(N)fi(i)sii x44 3AOTH BkITNX H TH R06111A

C% Acpese4 THX WBLI,11 TOA BI11101114A N THX TM CeAAIIIE X0A01111 torn'', Bla
11

p04 MIME nuctunionAts' 14WH LIOA/1411, BIM{ rIAHrili, WT npiA HAMM, C11)( BIIILLIE
MICANWIX CeA0Be 11 LIACTY 34 WTHWIN C% tumorpoAV II C11 X0A0M1 1414rAHH,
14

4TO 111311X0AHAO B% 4ACT ems' WT WTHIIHN H AtA11111111 VHROlieM ero,


AVM/11'1)4MR° DAHrt H AVITVA riAlirk, WII npoAAA 111gATEA HAW BIIIM(E) MICAH
AV1IVA 111)11>RECRVA ISAVLIAp, se3 IIHMHX WTH(N)H11 4TO C(A) nptixoANA IS% LIACT

elm? WT WTHHHII AiAA


II AAHNNI4 eMV flaHrk A0r0+ET, KOrA4 CGO
p43AiAlIAN Cgs MINX 6p4TOBiM ero.
NHO MIII, IARO)Ke SAumixom memAo 11I1M11 IIX A061)4 BOAt TOKMOK N
FlOA11010 34HA4TV, A MIA etpeme II WT HAC, ClaTI1013HX0M eMV el'ht Viipinneae
611ITH eAvt? 34 BipHOCT11. 11 HA KEANKOE NpinocT 11 110TB1)10RAHVE, HOCTABHX0M
HAM F1E4AT li noArnicAxom, C% HAM rtimi, K% cen? NcTrunioms' 34nNo?
NawemV.
H 43, HWH4MR0 M1211>K1 spniap, MUM, AA C(At) 3114ET.
V Ific, AtT(o) x3PMe MAN A.
l'ABplIA ilAlaTIAW BEA Aoro+(e)T <m. p.>.
lirkmectiVA BeA ABOIHMK IICKAX <m. p.>.
1ll04A411 BeA ABOpHHK <m. p.>.
1'41914A X4TMAN <M. p.>.
t Neios'AA H4TA131,1HVA HOW <M. p.>.
113, TOMA CTOANIIR HCRAA <M. p.>.
113, CHWprlie BeA 1119C4IHINK <M. p.>.
113, iopAANYe BEA BlICT(ipHNK) liCKAA <M. p.>.
AVAAwrpsi EVXVM BNB BlICTipHIIR <M. p.>.
fp4MA BeA CTOANNK <M. p.>.
KHKWW BEA weTpap <m. p.>.
Platogunii tlexAN Awr(o)+(e)T <m. p.>.
1I3, HpiimHe BEHRVAELL HCAKAX <M. p.>.
113, BACHAYE EAHVA BlICip(HHR) <M. p.>.
113, BEA114140 HOCTeANIIR <M. p.>.
t ERHM BOpHIIII HCKA<A> EAHAVp <m. p.>.
03, BACHAYE POMKA BOpilliK <m. p.>.
2
AVMHT1)AMKO tiA CTOAHNK <m. p.>.

www.dacoromanica.ro 85
t Adia noi, Gavrilas mare logofdt, i Savin Prajescul mare vornic de Tara de Jos,
si Dumitrasco oldan mare vornic de Tara de Sus, si Gavril hatman si pdralab de
Suceava, i Gligorie Ureche mare spätar, i Gheorghie mare ceasnic, si Iordachie mare
vistier, si Dumitru Buhus fost vistiernic, si Grama mare stolnic, si Toma mare sulger, si
Chicos mare setrar, si Rdcovitä Cehan logofät al doilea, si Velicico postelnic al doilea, si
Vasilie Banul vistiernic al doilea, si Dumitrasco stolnic, si Eremie Venculet vornic de
gloatä, si Vasile Rosca vornic, si Echim Bandur vornic si alti bojen si osteni de frunte de
la curtea milostivirii sale domnului. Scriem i märturisim cu acest zapis al nostru a a
venit Inaintea noasträ Ion Ciolpan, nepotul lui Ghianghea fost logofat, de bunävoia lui,
nesilit de nimeni, nici asuprit, si a vdndut dreapta sa ocina, toate satele si pärtile de ocina
din sate si cu panca de vie si Cu robi tigani i Cu tot venitul at a azut In partea lui, din
ocine si dedine i In vie si cu robi tigani, de la unchiul lui, Dumitrasco Ghianghea, si
Lupul Ghianghea. Acele sate si 'Atli de ocinä i cu pärti de vii i robi tigani el le-a
vândut fratelui si prietenului nostru Lupul Prkjescul mare clucer i cneaghinei lui, Safta,
mätusa lui, pentru o mie í cinci sute' de zloti batuti i zece iepe cu mdnji i pentru o sutä
de stupi si o sued de oi i pentru o falce de vie din Cotnari, la Cârjesti, si pentru trei
sdlase de robi tigani. i s-a sculat prietenul nostru, Lupul Prkjescul clucer, si a plait
deplin toti acei mai sus scrisi bani, 1500 de zloti batuti, i acele iepe cu mdnji i acei
stupi i acele oi si acea vie si acele trei sälase de robi tigani, In infirm mai sus scrisului
Ion Ciolpan, nepotul lui Ghianghea, dinaintea noasträ. Aceste mai sus scrise sate si pärti
de ocine Cu vie si cu robi tigani ce au azut In partea lui din ocinile i dedinile unchilor
lui, Dumitrasco Ghianghea si Lupul Ghianghea, el le-a vdndut prietenului nostru mai sus
scris, Lupul Prkjescul clucer, fära alte ocine ce au azut In partea lui din ocinile si
dedinile bunicului lui, Ghianghea logofät, and s-au Impartit cu alti frati ai lui.
Deci noi, daa am väzut tocmeald de bunavoie Intre ei i plata deplina, si noi Ina
si de la noi i-am fäcut aceasta Intärire, ca sä-i fie de credintä. i pentru mai mare putere
si intdrire, am pus pecetea noasträ si am isalit cu mdinile noastre, pe acest adevärat
zapis al nostru.
eu, Ionasco Mänjea uricar, am scris, sa se stie.
La Iasi, anul 7145 <1637> mai 4.
Gavril Matias mare logofdt <m. p.>.
Prkjescul mare vornic am isalit m. p.
oldan mare vornic <m.p.>.
Gavril batman <m. p.>.
t Necula Catargiul am isalit <m.p.>.
Eu, Toma stolnic, am isalit <m. p.>.
Ghiorghie mare paharnic <m. p.>.
Ell, lodachie mare vist(ier), am iscalit <m.p.>.
Dumitru Buhus fost vistier <m. p.>.
Grama mare stolnic <m.p.>.
Chicos mare setrar <m. p.>.
Racovita Cehan logofät <m. p.>.
Eu, Irimie Venculet, am isalit <m. p.>.
Eu, Vasile Banul vistier <m. p.>.
Eu, Velicico postelnic <m. p.>.
t Echim vorn(ic) am isalit Bandur <m. p.>.
Eu, Vasilie Rosca vornic <m. p.>.
Dumi vase° M...' stolnic <m. p.>.
86 www.dacoromanica.ro
<Pe verso-ul filei a doua, scris de Lupul Prkjescul>: t Ispisoace pre sate i vii i
tigani ce amu cumkmälpärat ot Ion Ciolpan, partile lui ce i s-au vinit ot Dumitrasco i
Lupul.

Arh. St. Bucuresti, Fond Bibl. Acad. Rom., Doc. istorice, V/101. Orig., hfirtie (42 x 27,6 cm), difolio,
filigran, cincispreiece peceti melare aplicate, cu exceptia uneia (in cernealil cafeme), in cerneala neagri cu
care este scris actul, slab sau neclar imprimate.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXI V/86 (foto).

'ChT (sute), scris deasupra


1Indescifrabil.

87 1637 (7145) mai 4, Iasi

t U/ BACHAYE BOEBOAA, E(0)>K110 M(H)A(0)CT710, P(0)C11(0)A(4)plx 3EMAH


AAWAAABCKOH. COM(E) rump, HAMM
HpHHAOlirk,
H up/hi% VCHMH H(A)111HMH
MWAAABCKHAAH sontpm, BEAHKHMH H MAAHMH, N(4)itaix Btptiax H 110411TENNHX
60AtpH, GABHN flp,hmecKVA BEA ABOpillfii AOMItH 3EMAH ii AVMHTpANIKO
WWAAAN BEA ABONIHK rOplitH 3EMAH H tamtrriat ero, EAHCA+TA, H, Ta7K(e),
nnemeae HX, Ktrkrawk Co4oNYA tloronoae, H C(61)11(0)B6 EH, KOCTANTHN
tIOPOAA ABONIHK EOTIIWANCKH H 11%TpAWKO 401'0At nhpKA4B XOTHNCKH,
AHpOH tioronA H AMJA EA, TO41ANA, HO HX AO6p0H BOAli, NEKHM
NEHONV)KAENH A NH flpHCEAOBANH, H AAAH H AApOBAAH CBOA HpABAA WTN(H)NA H
AtAN(H)NA, BlICk 4ACT NX, EAHKO CA H3BEpET, WT CEAHIIIE WT 4TO
B(0)AOCT POMANCKOMV, WT HATO? CEAO, H WT NOAA H WT BEC HpHX0A. TOA
#8.6tAH H AApOBAAH HAEMENHKOMV HM, N(4)111EMS1 Erkpuoms' H 1104HTENNOMV
60AtpHIIV, MAAHTpV EsVw BHCTtpNHK.
NNO MIal BHAtille HX AO6p0BWANO6 AAANYE H AApOBANYE, T4KOMA6pe, H WT
NAC A4A0X0M H NOTBp'12AHX0M BHW(C) nacgaaoms? sontpaNV r(o)cn(o)A(cT)B(a)
ii,VmHTpV EAViu BHCTApNHK, NA THX B1,CHX HHCANHX 4ACTH
WTN(H)NV WT CEA0 ,A,11A641(H), KANO AA evr endm? lipABAA WTN(H)NA, H Mae, H
0NR H nomprucAetife, Erhctm Aoxoikom, HenopVweatio, NHKOAHM(E), NA
BUN.
11 HU AA C(A) HE VMHWAET.
S' Mc, A(t)T(o) xspme MAN
t CAM r(0)CH(0)A(H)W11 BEAAA.
rAtipHA 11411TRIW BEA noro+(e)T <m. p.>.
t <HHCAA>.

t lo Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, dom al Tärii Moldovei. Iatä au venit
ibaintea noastra si inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni, mari si mici, boicrii nostri
credinciosi si Savin Prijescul mare vornic al TArii de los si Dumitrasco oldan
mare vornic al Tárii de Sus si cneaghina sa, Elisafta, si, de asemenea, vara lor, cneaghina
Sofroniia Ciogoloaie, si fiii ei, Costantin Ciogolia vornic de Botosani, si Pätrascu
Ciogolea pärcalab de Hotin i Miron Ciogolia cu fiica sa, Tofana, de bundvoia lor,
nesiliti de nimeni, nici asupriti, si au dat si au daruit dreapta lor ocinä si dedinä, toatä

www.dacoromanica.ro 87
panca lor, cala se va alege, din selistea Dddesti, ce este in tinutul Romanului, din vatra
satului, si din camp si din tot venitul. Aceea au dat-o si au däruit-o värului lor, boierului
nostru credincios si cinstit Dumitru Buhus vistiernic.
Deci noi, väzänd dania si däruirea lor de bunävoie, de asemenea si de la noi am
dat si intärit boierului domniei mele mai sus scris, Dumitru Buhus vistiernic, toate acele
mai sus scrise pärti de ocinä din satul Dddesti, ca sä-i fie lui dreaptà ocinä, si danie, si
uric si intäriturä, cu tot venitul, neclintit, niciodatä, In veci.
Si altul sà nu se amestece.
La Iasi, anul 7145 <1637> mai 4.
t insusi domnul a poruncit.
Gavril Mätias mare logofät <m. p.>.
t aidir <a scris>.
<Pe verso, insemnarea diacului>: t Ispisoc pre Dädest(i) de 1(a) Vasil(e) vod(A)1,
partea lui Savin vornic, i partea lui Soldan vornic i partea Sofroniei Ciogoloe cu fiii ei,
ce-u ddruit pärtile lor lui Buhus2.
<Alta insemnare, din sec. XVIII>: Ispisoc de la Vasäle vodá, rusäscu3, pe Dädesti
din leat 7145 <1637> mai 44
<Altä insemnare, din prima jumätate a sec. XIX>: Ispisoc särbescu3 cari sá acata
toati hotaräle.

Arh. St. lasi, Fond Spiridonie, LXIII/10 a, b. Orig., hirtie (32,2 x 19 cm.): difolio, filigran, pecete
domneasa mijlocie, aplicatä in ceari rosie, stricatä, cu legenda in exergil: t
1W &lame BOEBOAA,
E(o)*Cieio) ngii)n(o)cT'ito, r(o)cnompt. Bemne MOAAABCK07 (t lo Vasilie voievod, din rnila lui
Dumneieu, domn al Tarii Moldovei). Cu o trad., din 1807 iulie 6, de polcovnicul Pavel Debrici de la
Mitropolie.
Arh. St. Bucuresti, Fond Bibl. Acad. Rom., Documente istorice, DCXCV/37 (copie prescurtatii, din
secolul al XIX-lea); DLXIX/55 (copie modera dupä trad.).

Inst. de 1st. A. D. Xenopol" lasi, Ms. M. Costiichescu, <Doc. mold, de la Vasile Lupa vv.>,
f. 8603-8606, nr. 2423 (939) (transcr. dupä orig. si trad.); idem, Fotografii. XXIV/ 87 (foto. dupii trad. din
sec. XIX).

EDITII: Ghibinescu, Ispisoace, III, p. 137-139, nr. 108 (orig. si trad. editorului).

de la Vasil(e) vod(ä)", adittgat de aceeasi mänä cu altà cernealii.


2
ce-u däruit partil(e) lor lui Buhus", adAugat in sec. XVIII.
3 Adici: slavon.

4 De la din leat"...pânà aici, adruigat de Pavel Debrici.

88 1637 (7145) mai 4, Iasi

t 11w BACHae BOCHOM, EONa10 MHAOCTYlO, rocnomin 3emAH


ltiOAAABCKOH. C3>K6 rocnoArrao MH <MAH>I H 110TBp6AHAH CMH CAV3i HALLICAilf
OH4OyAll MpAWKOBH46 HA ero HpAIL1121 OTHHHA H 1361KVHAHY OT er0 ripaRTH
<H> HHTOMVH H4Piolkelife 4TO 01191 HMAA OT 6p6MYIA itiOrHAA BOE60461 H OT

88 www.dacoromanica.ro
PAAVA BOEBOA% dili14)(NOBH411 110A0BHN4 ceno 3ACTABNA, 141)1CHAIA 4ACT11, 4TO V
B(0)AOCTH liEPW6VCK011, C'h MiCTO 361 CTAIM H Ch MA611111 HA noToHl CEAO,
4TO TOE 110A0BNNA CEAO 661AO emv 11PAB4R1 KVNAE11140 OT TOAerk, MN%
rAWNAPA, BHVIC% I1tAPVW4H1111, H OT NAEMENNIVII EMS' YONAWISO HATpAWk, C1111191

HNITA1114111, H OT NAEMENHIS% HÇh LHE+AN'h, MIN% HACTACHNII, H OT ONV4AT'll


emv, OT BACHAY121, H OT cecTpa ero 6PHNA, C131410136 TOME, 1311V4ATA HACTAC1111111,

OT FIAEMENHWII 14X HON, H OT CHMEON H TO+ANA, cEwoHe l'HoprYe,


6pAT TOMA H TH3C OT HOPNi, u HAATON H rpiKA, BHV44T4
AAApH4H(1114), BCH BNV4ATA IiAAPVW4H1114 H npivHvgaTAle+Vna HC11144ECKVAA,
PAAN neT CTO TAACP1414 cpesprhHHx.
TkM pnAH, Toe 110A0B11NA CEAO C'h MiCTO 34 CTAB'll H 34 MAHN% NA
NOT011ti CEA0 HMO men% rocnoAcTHA MM CAVA NAWEMV ON4VAII 10PAWKOBH411
npaHn OTHHIIV H BIIIKVIMENHE H vpintrb H noTHpbatp,elme cu. [mint% Aoxopom'h,
HenopVweHo NHKOAHACE, HA Bin.
14 HIM M He MHWAET

Brit MC, MI AiTO, x3PME MARI X.


CAM% rOCI1OANWII BEAiA.
BeA noro+eT ,A,VmHTpnwHo <MUM>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. Iatä
domnia mea am dat si am Intärit slugii noastre Onciul Iurascovici dreapta lui ocinä
cumparAturà din dreptele si propriile drese ce a avut de la Ieremia Moghilä voievod si de
la Radul voievod Mihnea, jumätate din satul Zastavna, partea de jos, ce este In tinutul
Cernduti, cu loc de iaz cu moarä pe pâraul satului, care acea jumätate de sat i-a fost
dreapta cumpäräturd de la Toader, fiul lui Gaspar, nepotul Maruscäi, si de la värul lui,
Ionasco Catras, fiul Anghelinii, si de la värul lor, Stefan, fiul Nastasiei, si de la nepotul
lui, de la Vasilie, si de la sora lui, Erina, fiii lui Toma, nepotii Nastasiei, si de asemenea
de la varul lor, Ion, si de la Simeon si Tofana, fiii lui Ghiorghie, fratele lui Toma
Coifescu, si de asemenea de la Cornea, si de la Platon si Greaca, nepotii Maricai, toti
nepotii Marusai si stränepotii lui Steful Isdiescul, pentru cinci sute de talen i de argint.
Pentru aceea, acea jurnatate de sat cu loc de iaz si de moarä pe pârAul satului o
dam domnia mea slugii noastre Onciul Iurascovici dreapta ocink si cumpärätura, si uric
si întärire, cu tot venitul, neclintit niciodatä, In veci.
Si altul sa nu se amestece.
La Iasi, In anul 7145 <1637> mai 4.
insusi domnul a poruncit.
Mare logofät.
Dumitrasco <a scris>.

Arh. St. Cerniu¡i, Fond 1023, op. I, nr. 17, f. Ir.-v. Copie slavoni in pachetul Zastavna.

EDITH: Balan, Doc. bucovinene, I. p. 215-216, nr. 114 (text slavon dupi aceeasi copie si trad.
editorului); Moldova, 111, p. 361-363, nr. 173 (text slavon dura copia de la Arh. St. Cerraiuti si trad. rom. cu
caractere rusesti).

.
Lipsa.

www.dacoromanica.ro 89
89 1637 (7145) mai 6

7145 <1637> mai 6.


Carte de la Vasile voievod ea s-au par& Dumitru Buhus vist(ier) cu Iordache
vist(ier) pentru niste sate si parti de ocinä ce au avut socrii lor impreunä, Coste Bacioc
Ilie Bacioc, frate-säu, zicand Buhus vist(ier) cum au uricit Coste Bacioc i ocinile socru-
ski, a lui Ilie Bacioc; asijderea Iordache visternicul Ma au pärät pe Buhus vist(ier)
pentru o parte de sat de Costestii, In tinut(u1) Hotinului, ce au zis cä este amändurora
acea parte si Buhus s-au uricit numai pe numile sau; iar Buhus au dat samä ca tine acea
parte singur cum au tinut i socru-su Ilie Bacioc pentru o parte din CarMau din tinut(u1)
Hotinului i pentru alta parte din Gäurenii din tinut(u1) Esii ce au tinut Coste Bacioc.
Deci au judecat sa aducä Iordachi vistiernicul acel uric ce scrie satele si ocinile lui
Ilie Bacioc sa ii scoata <din> uric, iar pentru partea din Coltcestii de le vor afla ea' au
mina la sat la CarMau si la Gaureni sä aibä a tine si ei cum au tinut batran(u1) Coste
Baicioc si frate-säu lije.

Dup5 Ghih5nescu, Surete, Ill, p. 288, nr. 2. Re/.. dupil Ms. Surete, VI, 1.533 i urm., dintr-un iivod
de scrisori pentru moii din tinutul Hotinului ce au arAtat dumnealui hanul Arghire Cuia cu
neamurile sale".

90 1637 (7145) mai 6, Iasi

t llw 13ACHAT6 Boegom, E(o)mlio m(H)(o)crTio, r(o)cn(0)A(4)13% 3eMAH


MWAAABCKOH. Adec(ä) s-au pärät de fat(ä), innaintea domnii méli, Ionasco Curca cu
Ionasco daraban si cu cumnatu-sau, cu Vasilie dar(aban), si cu altu cumnat, Dobosériul,
feciorii Arvasiei, nepotii lui Vasiiu din sat din Glodéni, pentru o parte de ocin(à) din sat
din Glodéni, ce-au fost a lui Väsiiu.
Deci Ionasco dar(aban) i cumnatii lui au dzis, Innaintea domnii méli, ca iaste acia
ocin(a) a lor de la mosii lor, iar Ionasco Curca au avut märturii, anume: Vasilie Cäpracea
din sat din Armenesti, i Gavril Bolea de Jigoreni, si Mirauta de-acolea, cum au dat
Petrea Curca, tata.! lui Ionasco Curca, pentru Vásiiu din Glodéni, de 1-au plätit de bir
nemisescu si 1-au ras si din nemisie.
Deci noi am socotit cumu-i légea Oral, de-au giurat Ionasco Curca pre cást(i) bani
au dat tatii-säu pentru Vasiiu némisul din sat din Glodéni: doodzäci de taler(i), bani buni,
si un bou dereptu dzéce taler(i), bani buni. i le-am pus dzi sä dea Ionasco däraban cu
cumnatii sai banii Intru manule lui Ionasco Curei, de astädzi In doo saptämäni; iar de nu
vor hi banii la dzi, sa hie acea ocin(ä), cata parte au fost a lui Vásaiu din sat din Glodéni,
a lui Ionasco Curei.
sa n-aibä a sä mai Or(î) de iasta pär(a) nici dänkar(a), iar cine va mai scorni
par(a), A hie gloaba 12 boj.
Toe nHwem.
V Mc, n(i)T(o) opme MAN 3. A(6)101.
t CAM r(o)cn(o)AHH% BeAtA.
t AtOMOBAH <MUM>.

90 www.dacoromanica.ro
Arh. St. Bucure0, A.N., mmDcxcin. Orig., hirtie (31,5 x 20 cm), difolio, filigran, cernealii
cafenie, pecete domneascil mijlocie (4,7 cm), aplican in cernealii roie, slab impriman i neli/ibilà.
Ibidem, MMDCXCl/29, nr. 4 (re/. intr-un perilipsis din prima junntate a secolului al XIX-lea).

lorga, Sr. fi doc., VI, p. 78, nr. 24 (re/. al editorului cu extrase): Cutcdog II, p. 254, nr.
1214 (rez. dupft ()rig.).

91 1637 (7145) mai 7, Iasi

t 11w &Wilde BOEBOAA, 6(0)716.10 M(H)(0)CTY10, r(o)cn(o)A(4)in 3MAH


MOAAMICKOH. Scriem domniea mea la sluga noastrà, la Harca din Vrejéni. stire
cä domnii méle s-au jeluit Moga din Cicolténi pre Parvana zicAndu Inaintea domnii méle
a-i Inpresoarg ocina din sat din Caarediéni. Drept acéia, daca vei vedea cartea domniei
méle, iar tu sä stringi oameni buni di prinpregiur si sá mergi la sat la Cacaredzéni i sA
alegeti partea lui din ampu, si din tarink si din fanat, si din vatra satului si din tot
vinitul, at sà va alége partea lui i at sà" va veni partea lui, voi sA le tocmili, nemArui
nu fatkiti, ce cum veli afla mai cu direptul, asea sà facei. Iar cui va 'Area <cu
s>itrâmbul sa vie sa stea de fatä Inaintea domniei méle. De iasta vä scriem domnia mea.
1114AK He ew,eT.
S' Mc, n(i)T(o) xspme M4I1

t 1(0)01(0,4(H)H% BEAA.
t flonoivk <mum>.

Arh. St. Bucureti, Fond Bibl. Acad. Rom., Doc. Istorice, CCXVI11/2. Orig., hfirtie (26,5 x 19 cm),
rupt la indoituri i him pe aln hiirtie in prima junntate a secolului al X1X-lea, cernean cafenie, pecete
domneasc5 mijlocie (4,7 cm), aplicatil in cernean roie, slab impriman i tearsil de vreme.
Inst. de Istorie A. D. Xenopol" lai, Fotografi. XXIV/91 (foto).

lorga, Lucran i howl gdsite In Rusuruhiu, p. 76 (re/. al editorului, dupil orig.); Saya. Doc.
Orhei, p. 72-73, nr. 65 (orig.).

I Omis.

92 <Cca. 1637 (7145) mai 8>

t6To 43, Märiica, fata lui Ionasco, nepota lui Podolean, singura marturisescu
cu cestu zapis al nostru cum eu, de bunAvoia mea, de nimene silitä, nici Inpresuratà,
de bunavoia m-am scolat denaintea besérecei de Popesti s-am dal partea mea de ocinil ce
mi sil va yen?, doi Nu-Anil din sat din Cerateste, din vatra satului, si din tarind, si din loc
de fäneatà, din ampu, si din drumbrav(ä) si din tot locul. Si o am dat frätine-miu, lui
Penteleiu din Vitezasti, ca sä-i hie lui deréaptà dätäturä si mosie lui Penteleiu,
feciorilor sai, si nepotiilor säi, i strenepotilor säi si a toatä samentiei lui.
Asijder(e) am dat i loe de vie cu pornätu si loe de rämnici de péste, sä-i hie dat,
cum scrie mai sus.

www.dacoromanica.ro 91
lar cine din fratii miei sau nepotii mie<i>2 sau strenepotii mii sau hie cine va hi
din samintiia nosträ sä va ispiti sä ja sau sä Intoara, sä hie treclét i p<r>2oclét
s-anafthima si maranaff<t>2a de 318 o(te)ti ce simtu vA Nechei, pentru caci am dat acel
loc ce serie mai sus dereptu sufletul pärintilor mii i pentru sufletul meu.
candu am dat eu acestu loc, [s-]au fost multi oameni buni si bätrâni, anume:
popa Doder din Bländzi, Buturca ot tam, Toader ot Mändreste, Platon di Popesti,
Mafteiu of Munténi. Cozma de Mani, si Ionasco Popäscul de Vitezästi, si Gligorie
s(ä)nä liii si multi oameni buni.
Deci noi väzindu dätäturä de bunAvoie, noi né-am pus toti peceti<l>2e, ca sd-s(i)
fäcä si zapis domnescu.
Eu, popa Toder.

<Pe verso, Insemnare a scriitorului actului>: t Eu, popa Turcul, pis(a).


<Pe verso, Insemnare contemporanä>: t Zapisul ot CernAtestii.
<Altä Insemnare, din aceeasi vreme>:113, Nimon ABOpNI1K, IICRAA <m.p.>.

Arh. St. Bucuresti, M-rea Adam, 117. Orig., hartie (30,5 x 19,5 cm), rupt la indoituri, cerneali neagra
diluatä, cinci peceii melare, rotunde, slab sau neclar imprimatetn fum, i douä amprente digitale.
Inst. de ht. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXIV/92 (foto.).

Datat dupii doc. din 1637 (7145) mai 8 (v. nr. 96).

EDITII: Catalog II, p. 254, nr. 1215 (rez. dupil ()rig.).

dol batrani , adäugat de altil mänä deasupra


Omis.

93 1637 (7145) mai 8

7145 <1637> maiu 8.


Cartia domnului Vasâli voevod intAritoare pe o parte din Bräteni.

Arh. St. Iasi, CDXXXIX, p. 64, nr. 5. Rez. intr-un opis dintr-o condica de acte din 1845 a lui Mihail
Sturza voievod.

94 1637 (7145) mai 8

Vasilie Lupu voievod pentru giudecata pentru o parte din satul Petresti.

7145 <1637> maiu 8.


Ispisoc di la domnul Vasa' v(oie)v(od), cu tälmäcirea lui, cuprinzätori de
giudecata urmata ?nth Dumitrascu cu alti sämintänii a lui si intri David si fimeia lui,
Grozava, fata unui Dumitru, nepoatä lui Ionascu cupariu, pentru giumätati di sat
Petrestii, partea din gios, ziand Dumitrascu cum cä ace ocinä li-au fost cumparaturä cu
92
www.dacoromanica.ro
David si cu alti samintanii a lor, dintr-ace giumätati di sat. lar David inpotrivindu-i ca
sant acolisatori, li s-au hotarat di catra giudecata cum sä urmezä stapanirea lui
Dumitrascu Cu samintaniia lui, cum pre largu arata acest ispisoc.

Arh. St. 1ai. Anaforale nr. 18, f. 49v.-50v. (nr. 2). Rezumat din 1838 aprilie 20.
Ihidem, nr. 24, f. 258 v., nr. 1 (ment. din 1839 mai 2).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" 1ai, Ms. M. Costfichescu, <Doc. mold. de la Vasile Lupu v.>, f. 6745,
nr. 1821 (386) (transcr. dupil rez. din 1838 aprilie 20).

95 1637 (7145) mai 8, Iasi

t HUI BACHAY BOEBOAA, E(0))1610 M(H)A(0)CTY10, r(o)cn(o)A(a)ph 36MAH


MWAAABCHOH. Adecä s-au parat de fat:a inaintea domnii méle boiarinul domnii méle
Panä päharnicul cu Bärbantä i cu Tulut si cu alti nepoti a lui Nuor, dzicandu boiarinul
domnii méle Pana päharnicul cä pan(a) au fost Nuor viu s-au dat dumisale sa-1 comande
si pre dansul si pre fiméia lui. i dupä moartea lui, multuputin, ce va ramanea, sa fie
pre mana dumisale lui Pana päharnicul, cum au aratat Inaintea domnii méle si zapis de la
acei mosnegi scriindu cu limba de moarte ce vor avea ei, si ocinä, si bucate ce vor
ramanea, sä fie tot pre mana dumisale.
Deci au ramas Bärbantä i Tulut si alti nepoti a lui Noor dinaintea domnii méle,
iar boiarinul domnii méle Pana päharnic s-au Indéreptat; deci ca sa aibä a tinea ocina
acelor mosnegi din Dzirnesti i bucate ci vor mai rämânea. lar nepotii lor sau altä run
ca sa n-aiba nici o treabä si de aceasta para sa nu sä mai parasca HHKOAH*(6), BitCH,
npip, CHM AHCTOM HAWHM.
Mc, Re
u if.

t CAM r(0)01(0)A(H)Wis BEAtA.


t KOMAT <MUM>.

<Pe verso, Insemnare din sec. XVIII>: 7145 <1637> mai 8. Vasilii v(oie)v(od)
Intareste stapanire lui Pana pah(a)r(nic) pe Zirnesti.

Arh. St. Neami, Documente, M-rea Viiratec, 1/142. Orig., hfirtie (33 x 19,5 cm), filigran, pecete
mijlocie in tu rosu aproape tearsii (Inventariat la 1862 martie 30 nr. 262).
lhidem, VI/490 (rez. intr-un perilipsis pe zapisiile ce ari mo0e Zirnetii la tin(u)t(u1) Covurluiului.
1782 av(gust) 19!"); ibidem, V1/532 (nr. 262) (rez. intr-un opis de documente al M-rii Viiratec din 1862
aprilie 14) i nr. 532 a (copia precedentului).

EDITII: Bulat, Din doc. m-rii Vdratec, p. 66, nr. XIV (orig.); idem, Doc. m-rii Vdratec, p. 17-18,
nr. XIV.

96 1637 (7145) mai 8, Iasi

t llw B4CHAY6 BOEBOAA, E(0))610 M(H)A(0)CTY10, r(o)cri(o)ACahn aeMAH


MWMABCKOH. C3iC(6) npumowi npiA HAMH H npip, VCHMH H(A)WHMH

www.dacoromanica.ro 93
MWAAABCKHMH BOAlpH, BEAHKHMH H MAAHMH, WHAT C(61)11% GTOA WT HOpHH,
MIS GThHHA'h, H C% AHLIA HHISS'A'hIAC'h, *elm nnennenwo? HPHATOBH, HMii envd
NHKOA411 C11111 fpnropYe liVBAHK, BIM{ flpcurmi, H TtrAAH C% nnnoro tcpATY Crla

AOHOBIN H C% fil.HTHAEll N Cla 644NK4, pAAT NOAOEINNA ceno tlepprbTeitin,


4C(e) HMEHVA Ci NAN nrbic,ne MOT%WapH11. BHWHAA tincTI, plimpe sial(E)
F1HC4IlliX HrHAT H /11414A HilliVAIIIAC2 ANt(e) ECT HM flpABAA WTH(H)14A H

ArkAN(H)HA flOAORHHA MO gepH%TeLPH, ext(e) HMtHVA CA Iiii0ThWELPHH, H

VBi3AIOT Ci BHW(E) I1HCAHHX A4140BH4 H Hr6HTEAEH, EAAHKA H ClaTB0pAT HM


npncenoBANYe.
n AOHOBH(1 H iNHTEAeH H EAAHKA WHH VK43OBAAH eAHH3 s'im 3iA0 H3

AABNO ClITHOpell WT FAKIIN rocnomin em(e) HAAiNVA GTE+AH BOEBOAA HHCAELpH


H3 AARHO eANA CTO CEAHMAECAT H tIETHpH AITH Kwrm 11HC4A C% TOT oypini.
HHO MIII He Bis3MOrOXOM ChTBOpPITH CA 114 ITHCAHYA TOM!? WpHK, NA
FlOCAAXOM AO AIOAY Aonpn no wmpi.m. TOMS' ceno tlepwhTegni s' BOAOCT
EffipAAACKH H HOBVpAVIOCCKH H npnnecowl AHRA HHKOAWAC(%) H HrHAT rnicanTA
34 CBeAHTEACTBO WT MHOFFIX AIOAY Aospn cns,rn r(o)cn(o)p,B(4) MM H3 PiAV
TOW; MiCT0 110A0BHH4 CeA0 MOThWELIJH ex(e) HMEHAT Crk tleprrhTeLyn KAKO
ecT flpABAA WTH(H)HA H AAAH(H)HA BHWHAA LIACTI HHKOAAeBH thstAHK H HrHAT
HNWHM nnemennicoise HX. HHO BHW(E) 11HC4MIX ,ii3OHOBNIN H HX1.1TeAeH H

EAAHKA 30CT4AH WT BrEcero 3AKOH4 3Ennclioro, A WHAT H C% AHRA


HIIKOA%1A(%), MENA HIIKOAAH tiVBAHH, H C% HIIWAA flAeMENEHYA HX VflpABHAH CA
NOCTABNAH cesi +7Ep4uo B% ancTip r(o)cn(o)p,g(n) MH.
TOr(0) PAAH, TOA npi/s, peqeHHAA 110A0BHH4 CeA0 AilomweLtni ex(e)
HMEHVET CA gepirwreputi KAKO M ECT sinn(e) 11HC4HHM NHKOAAll tithinini n
WHAT II HNWHM nnennenenYA Fix BpABAA WTH(H)HA H AtAH(11)HA C% BlICIM
A0X0AOM H AA He HMAIOT HAH TirATH c(A) pad CYFA Ti>lt HilKOAH>K(e), HA

BiKH. 14 NH AA C(A) He VMHWAET.


SP ifiCOX, A(t)T x3pme MAH 171.

t GAM r(0)C1-1(0)Atrla BEAAA.


FABpHA illIVITAW BEA A0r04(6)T.
t ffinnAnp <mum>.

t lo Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tárii Moldovci. latd au
venit Inaintea noasträ si Inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni, mari si mici, Ignat,
fiul lui Stoia din Corni, nepotul lui StäniIA, si cu Lita Niculdiasä, femeia vdrului lui
Igant, anume Nicolai, fiul lui Gligorie Ciuvlic, nepotul lui Pravdt, si s-au pdrät de multe
ori cu Donovici si cu PAntilei si cu Balica pentru jumdtate din satul Cernatesti, care s-a
numit mai Tnainte Motdsesti, partea de sus', spundnd mai sus scrisii. Ignat si Lita
Niculdiase, cd le este dreaptä mina si dedind, jumdtate din satul CernAtesti, care s-a
numit Motiísestii, si se leagd <de ea> mai sus scrisii Danovici si Parallel si Balica si le
fac asuprire. lar Danovici si Phtilei si Balica, ei au ardtat un uric foarte de demult fäcut
de un domn care s-a numit Stefan voievod, scriind de demult, de o sued si saptezcei si
patru de ani, de cdnd s-a scris acel uric.
Deci noi nu am putut face judecatd pe scrisul acelui uric, ci am trimis la oameni
buni dimprejurul acestui sat Cernatesti, In tinuturile Bdrlad si Covurlui, si au adus Lita
94 www.dacoromanica.ro
Nicolaiasa i Ignat scrisoare de marturie de la multi oameni buni, slugi ale domniei mele,
scriind i märturisind, cu sufletele lor, de randul acestui loc, jumätate din satul
Motäsesti, care se numeste Cernatesti, ca este dreapta ocina i dedina, partea de sus' a lui
Nicolae Ciuvlic i Ignat si altor rude ale lor. Deci mai sus scrisii, Donovici i Pantilei
Balica, au limas din toatä legea rii, iar Ignat i cu Lisa Niculaiasa, femeia lui Niculai
Ciuvlic, si cu alte rudenii ale lor, s-au -indreptat si si-au pus fieraie In vistieria domniei
mele.
Pentru aceea, acea inainte zisa jumätate din satul Motäsesti, ce se numeste
Cernatesti, sa fie mai sus scrisilor, Nicolai Ciuvlic i Ignat si altor rude ale lor, dreapta
ocina si dedinä, cu tot venitul si sa nu aibä a se mai pail pentru aceastä para niciodata
veci. i altul sä nu se amestece.
La Iasi, In anul 7145 <1637> mai 8.
t Insusi domnul a poruncit.
Gavril Mätias mare logofat <m.p.>.
t aidir <a scris>.
<Pe verso-ul filei a doua, insemnare din prima jurnatate a secolului al XIX-lea>:
Märturia Cernatestilor...3.

Arh. St. Bucuresti, M-rea Adam, 111/4. Orig., hirtie (39,5 x 26 cm), difolio, filigran, rupt la Indoituri,
cerneali cafenie, pecete domneascil mijlocie in ceara (4,7 cm), pierdutil.

EDITH: Catalog A.I.C., II, p. 254, nr. 1216 (reí. dupit orig.).

BIOLIIHAA MACT (partea de sus), adiugat pe margine.


2 thinliwbuicis (Niculaiasi), nume corectat.
3
Nectar.

97 1637 (7145) mai-11, Iasi

t 'kV BACHAYe BOeBOAA, E(0))1410 M(H)A(0)CTY10, r(0)C11(0)Mpll aeMAH


IiiiWAAABCKOH. GU(e) npnimowi npip, NAMH H npip, VCHMH NAWHMt
MWAAABCKHMH 60AlipH, BEAHICHMH H MAAHMH, CAStA FIAW UN qWANAN,
rnnropYe tIwnnan, H Kniirmin CH fiNTEMU, AIWA rAN114 nwro+eT, no ero
4.06p0H BOAH, NEISHM Ne11041/bKAeN A NH flpHCeA0B4N, H Np0A4A CBOH

44CT1' 34 WTNHN'ts' WT CeAAX H WT nnnorpad H WT X0A0f1H 14H1'4NH eAHLW


npuxoAnno 44CT ero, ehte 30CTAAH 34 NOKOHNNHX 15'HIC4X CPO, AVNIVA H
AVAWTpAWKO, CIANOBe riANPH AWr041eT, NA HMt 4ACT ero WT ceno
eTplaWNANH, H WT Illepsos H WT BOA4HNeLt, H WT TOMeWH, H WT
CTANKIIINH, H WT Ath1,1101C4NH, H WT Holm, H WT C34N4t,
H WT
WT WT TVAlskiLpH, H WT MItAllelpH H WT ROCTelpH, Tano*nepe
WT BHNOITAAT H WT WhrANH, monte nunc(e) nnwenn. INcix cnx BHW(e)
CHICANHX flp0A4A N4W6MV nipnonm? sonipnn AIMVA ilrellAteCKVA nn'tinipn H
KNiPHNH CH, 04T4, BIOTKA ero, Aiwa ['Awn nwro+eT, pnAY emu THCA4 H
95
www.dacoromanica.ro
neT COT 3AOTH Cpe6(p'101111X H LANA CTO MICAH H LANA CTA WBNH H MCAT
KW66IA C'll NcepeH H LANA 44A116 3A HHHorpAA 11 ABA C'hAAW N'larANH, HMO WT
CHAIIHAnpilA AA He NMAeT NH eA,No AtA0 1111 11114eCONte AO BrIaCtX WCTANKH
eAHRH 30CTAAH r(o)cn(o)AcTHo MH AVI1VA IlinoicectiVA KAS3/41tpH, 3iT rlittirk
Awro+eT, H mykrHHil ero GA+TA BlICTAAH Cli 3ANAATHAH BliCe HCNATKNO THX
11

BrIsCHX BHUI(e) 1111CANHX 111111t3H H HNWHX KOMATH EANNH BHWe MICANHX, Bla

Om .1.W11 111WANAN, BINK riall't Awro+eT.


11110 MH, MK° VBHA'kX0M MVKAONHM11 AO6p0BWANON TWKMeNt 11 HCHOA11011

34NAATV, TAHoatAepe H WT WIC AAAOXOM H HOTHrlIAHX0M BHW(e) 11HCANNOMS?

sonipHHV 'mineAtt? fllykatecHs'A F.:AO-lip' H torkrHHH ero, GA+TA, HA THX IVIICHX


LIACTY 34 WT1111114? WT Erbcrkx HHw(e) 1111CANHX ceAoHe H WT HHHorpAAY H WT
xono<n>m NIWANH, KAKO AA ecT HM 11pABHH WTHHHH H Hmoirmerfie H lipHli H
nomportAeae, vh iriscion AorAcom, HenopVweimo IIHKOANNte, NA BtICH.
11 NH AA ci He h'MHWACT.
Bil AtTO x3pMe MAN AY.
111cox,
-
t CAM r(0)C11(0)A(H)111111 BeAAA.
rABpHA liAlITIAW BeA A0r0+(e)T <rn.p.>.
t WAHAHp <mum>.

t lo Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Phi Moldovei. lath' au
venit inaintea noasträ si inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni, mari si mici, sluga
noasträ, Ion Ciolpan, fiul lui Gligorie Ciolpan hatman, si al cneaghinei sale Antemia,
tuca lui Ghianghea logofät, de bundvoia lui, nesilit de nimeni, nici asuprit, si a vândut
toate pdrtile sale de mina din toate satele si din vii si din robi tigani, cdti au cazut in
partea lui, ce au limas de la räposatii unchii lui, Lupul si Dumitrasco, fiii lui Ghianghea
logofdt, anume partea lui din satul Sträsneni, si din Sdveni, si din Serbäuti, si din
Volcinet, si din Tomesti, si din Stancá'uti, si din Mägiurcani, si din Popi, si din Surdesti,
si din Vlädestil, si din Oancea, si din Rädeni, si din Tulucesti, si din Mäläesti, si din
Costesti, de asemenea si din vii si din tigani, cum scriem mai sus. Toate aceste mai sus
scrise le-a vandut credinciosului nostru boier Lupul Präjescul clucer si cneaghinei sale,
Salta, mAtusa lui, flica lui Ghianghea logofät, pentru o mie si cinci sute zloti de argint, si
o sua de stupi, si o sutg de oi, si zece iepe cu manji, si o falce de vie si douà sdlase de
tigani, ca de acum inainte sa nu OA nici o treabA, intru nimic, la toatA mostenirea ail' a
Camas de la unchii lui. Deci mai sus scrisul boier al domniei mele, Lupul Präljescul
clucer, ginerele lui Ghianghea logofät, si cneaghina lui, Salta, s-au sculat si au plätit
deplin toti acei mai sus scrisi bani si altä avere, ate sfint mai sus scrise, In mAinile lui
Ion Ciolpan, nepotul lui Ghianghea logofát.
Deci noi, dacä am vazut tocmeala de bunavoe intre dânsii si platä deplinä, de
asemenea si de la noi am dat si am intärit mai sus scrisului nostru boier, Prkjescul clucer,
si cneaghinei lui, Safta, toate aceste parti de ocinä din toate mai sus scrisele sate si din
vii si din robii tigani, ca sä le fie drepte ocine, si dedine, si cumparAturi, si uric si
Intarire, cu tot venitul, neclintit niciodatä, in veci. Si altul sä nu se amestece.
La Iasi, In anul 7145 <1637> mai 11.
f insusi domnul a poruncit.
Gavril Mätias mare logorát <m.p.>.
t aidir <a scris>.
96
www.dacoromanica.ro
<Pe verso, scris de Lupul Präjescul>: t Ispisoc pre sate i vii i tigani ce amu
cumpärat ot Ion Ciolpan, pärtile lui ce i s-au vinit ot Lupul i ot Dumitrasco, ficiorii
Ghianghei.

Arh. St. Bucuresti, Fond Bibl. Acad. Rom., Doc. istorice, V/87. Orig., härtie (42,5 x 28 cm), difolio,
cernealä neagri, pecete domneasci mijlocie timbrati, cu legenda in exergi: t Ytv BAGYAHE 80110AA,
6(0),K00) M(H)A(OCTII0), r(o)cnoAapk 3emne /1110AAABC1idi. lo Vasilic voicvod, din mila lui Dumnucu, domn
al prii Moldovci).
Inst. de Ist. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXI V/97 (foto.).

H WT BAIsANJH (si din Vlidesti), scris deasupra rändului.

98 1637 (7145) mai 12

t Adeca eu, Sofronie, fata lui Mihäili, ce-au fost ficiorul lui Ghiorghie de la Rédiu
de la Dzirnesti, cu bärbatul meu, cu Ghilache. Scriem si marturisim cu acestu adeväratu
zapis al nostru cum noi de nime <siliti>l, nici asupriti, ce de bunAvoia noasträ, am
vändut parte noastrà de ocinä din sat din Dzirnesti, din mosul nostru dintr-un bdträn, a
patra parte, din vatra satului, si din t(a)rinä, si din fâneti, si din tot vinitul, si cu poenili a
Purcariului, i cu poenili la Piscul Carpänälui, si cu doaädzaci de sdpäturi In dial,
dumisali pTharnicului Panä direptu doaädzä<ci>I de galbeni bani de argintu sä-i hie
dumisali direaptä ocinä i mosie i cuconilor dumisali i nepotilor si strenepotilor
dumisali pentru caci eu n-am avut nici o rud(ä) din mosul meo Farmin nici sä s(e) facu
neme rdzesi pre mosie mia.
la tocmala noastri, cand am vändutu s-am facutu zapisul, au fostu Paval
Cämpanul de Peleli, si Toadir iuzbasa, si Buzinschii ot Berbinteni, si Miron ot
Unbräresti, i Loghin ot tam, si Lupul vätav de hansari ot MäscAscan(i), i in2 Lupul
stegar, si Aftenie chihae, si Dänil(ä) ot Giurcani, si Hanos ot Bränesti.
pentru mai mare credinia, ni-am pus pecetili sä s(e) stie.
L(ea)t 7145 <1637> mai 12.
Paväl cäp(itan)3.
Toder izbas3.
Sofronie.
Ghilai.
Buzinschii.
Miron.

<Pe verso, Insemnare din sec. XVII>: 7145 <1637> mai 12. Zapisul Sofroniei cu
bärbatul ei, Ghilaii, dumisali pah(a)r(nicului) Pang: Zimestii.
<Altà insemnare, din sec. XVIII>: A Sofroniei, vänzare nealeas(d).

Arh. St. Neamt, Documente, M-rea Viratec, 1/139. Orig., !link (30 x 21,5 cm), difolio, dota peceti
melare in cernealii neagri si patru amprente digitate (Inventariat in 1862 martie 30 nr. 263).

www.dacoromanica.ro 97
Ibidem, VI/409 (rez. Intr-un perilipsis pe zapisAle ce ari mo0e ZArnestii la tintOt(u1) Covurluiului,
1782 av(gust) 19"); ibidem, VI1532 (nr. 263) (rez. intr-un opis de documente al m-ni VAratec din 1862 apr.
14) i 532 a (copia precedentului).

.
Onus.
2 Alt.
3 Pecete inelari.

99 1637 (7145) mai 12

t Adic(ä) eu, Ionu Hanul, si fámeia me, Paraschiva, si ficiorul miieu, Toader,
facut-am zapisul nostru la m'Ana popi lui Pricopie din Cofesti, precum si se stie ci i-am
vándutu a sesa parte de ocia inu Cofesti, In vadul mori popi lui Pricopie, parte mosu
meu Budi In 3 galbini talen si un leu. Deosebit de aceasta am vándut $i pämântulu in 30
lei.
Si cándu am vândut, m-amu intrebatu toate nemurile i nepotii miei, ca s(ä)
sprijinasa acestu amá<n>tu si nimine nu s-au aflat, ca Es(a)] sä-1 sprijineascA.
Deci noi am vándut de nime siliti, nici nevoiti, ci d-a noasträ bunávoe am vandut,
ca sd-i fie lui mosie draptä i ocia in veci i neclátitä.
Si 1-am vândut din apa Pucni pana inu hotarul Milcovu, înu Cofesti. Si amântul
inblä In 15 pasi In siliste, si la grindul mic 111615 in 18 pasi, insä si la gri<n>dul
movililoru In 20 de pasi. Deci la hotarul Milcovului o<m>blä in 20 si 2 de pasi i aläture
cu amánturile babi Cráciuni, pi din gios i alkure cu annâ<n>tul lui Stefanu Puialbu,
pi din sus.
Si la acestu zapis n<e>-am prilejit multi omeni bun[n]i, tineri si batráni, cari mai
gios ne vom s(i)
Eu, Ion Hanul, Inpreun(ä) cu flirtee me, Paraschiva, si cu ficiorul meu, Toader,
am vándut.
Eu, Turcul din Cofesti, martur.
Si eu, Sima din Capotesti, martur.
Si eu, Toaderu di la Cruce, martur.
Si eu, Lupul ZbArce din C5putesti, martur.
Si eu, Anghel morarul de acole, martur.
Si eu, Ionu Säracul din Cofesti, martur.
Si eu, izbasa Pepele, martur.
Si eu, Iorga, sluga dumisale a visternicului, martur.
De aceasta stIrn si mär<tu>irisim cu sufleti nostre.
Si pentru mai mare credintà, n<e-a>m pus si degitili, ca s(ä) sa craza.
Velet 7145 <1637> mai 12 zi.

Arh. St. Bucure0, Fond Bihl. Acad. Rom., Doc. istorice, XLIII/19. Orig., hArtie (31 x 20,5 cm),
difolio, filigran, cernealA neagrA, pipte amprente digitale.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" 110, Fotografii, XXI V/99 (foto.).

98 www.dacoromanica.ro
100 anainte de 1637 (7145) mai 14>

M(i)1(o)st(i)ve si luminate Doamne, sà hii mariia dumitali sanatos. Dam stiri märii
dumitale da randul Lui Tanasie ce-au fostu vornic, cum au venit cu censteta carte a marii
dumitale la vorniculi, la Banul, la slugi domnesti de Impregiur, si la preoti, si la soltuzul
de Targul Frumos i la batrani de-acolea ca sa esim sa alégem hotarul acei selisti, anume
Avramestilor. Dece noi, vazandu censtitä cartea marii dumitali, am esit cu acesti boiarisi
cu slugi a marii dumitale ce mai sus säntu scrisi de-am socotit si am ales hotarul acei
selisti pre unde au fostu. Si s-au pus si semne despre alte hotarä.
Alta, dam stire märiei dumitali de care loc sA apucä vornicul Neaniul, ce sä
chiamä Prigorénii, de dzice c-au fostu sat, noi asa stim cu sufletele noastre ea sat n-au
fostu, ce au fostu niste prisäci de targu a mosilor nostri si ale noastre si iaste réd<iu>,
acela réd sa cheamä Prigorénei, iar altu sat n-au fost i s-au tinut acel loc de Avramesti.
De iasta dam stiri i märturisim cu sufletele noastre. Si mai mari credinta am pus
pecétea orasului.
Si sa hie märiia durnitale sanatos, ot g(ospod)a radovati sea (De la Dumnezeu sä
se bucure)2.
Mai micii robi i erbii marii dumitali de Targul Frumos dam stiri märii dumitali
sä hie mariia dumitali sanätos Intr-ai multi i buni.

Dupi Ghibanescu, Surete, III, p. 252-253, nr. 150. Orig., hartie, din Acta Albert Daniel, dupi Ms.
Surete, VIII, f. 718, cu legenda pecetii Tirgului Frumos: JJem KpAcHw TlybrucTs (Pecetea
Frumos) i cu data: cgtri 7149".

Datat dupi acelea0 documente dupi care a fost stabiliti data actului urmAtor din acest volum in care
cel de faii este mentionat i inaintea ciruia a fost deci intocmit.

Gre0t, in loe de: vistiernicul".


2 Fta In tex tul editat.

101 <1637 (7145)> mai 14, Tfirgul Frumos

Ce V60 Mil, 36tpA WOATI3'3 H BY rrhprap H BlICH wrhwanom WT Tina'


KpACNTH, H non Ilie+An WT TAM H AYIAKOH Tomep WT TAM. Scriem
märturisim cu ceaseà scrisoare a noastra pentru car(e) lucru vinit-au aicea dumnealui
Iordachii vistiarnicul cel mar(e) si dumnealui Buhus vistiarnic sa socoteasca dumnealui
loc de un halästeu sä fac(a) pe hotarul satului Avrämest(i)lor, car(e) au cumpärat
dumnealui de la Tanasie vornicul, iar lui Tanasie vornicul i-au fost dar si miluire de la
Alexandru vod(a), ficiorul Radului vod(a); i hotarul aceluia sat iaste scris In uricile
targului.
intr-acea, dac-au vinit dumnealui aicea sä socoteasa, vinit-am i noi sa socotim
cu dumnealor depreun(a) sau nu s(a) impresur(e) vrun hotar a vunui sat. Deci am aflat
hotarul cum spun uricele: dintr-o movil(a) din deal, costisea In gios, pana intr-alta

www.dacoromanica.ro 99
movil(ä) sapatä In tärmurele Bahluetului In sus, pre unde au hotarit Banul vistiarnicul.
Asea stim noi cu sufletele noastre cl iaste pre acolea hotarul, i mosii i pärintii nostri tot
pre acolea au tinut, si noi dacä ne-am apucat pre urma lor tot pre acolea am tinut i asea
afläm cu sufletele noastre ca iaste pre acolea hotarul; iar Ciuncestii dzic ca pre acolea
pre unde au socotit dumnealui sä fac(a) halästeu iaste hotarul lor; noi cu sufletele noastre
nu stim sa hie tinut ei niciodat(ä) pre acolea, nici iaste hotarul lor acolea; de le va parea
cu strämbul ei s-or intreba.
De aceasta scriem i marturisim cu sufletel(e) noastre; pe mai mare credintä, pus-
am pecétea orasului si ale noastre ca sa s(a) creadza.
S' T00% lipacran, MAN 4.1.

Arh. St. Bucureti, Fond Bibl. Acad. Rom., Doc. istorice, DCCXXXV/sub dati. Orig., hirtie difolio,
filigran. pecetea TArgului Frumos avind ea simbol o pasire iar in exergil, legenda: HE4AT6 lipacmst
TrkrucTis (t Pecetea TArgului Frumos).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" lasi, XX1V/101 (foto. dupA orig.).
Idem, A.N., MMCMV/33. nr. 41 0 42 (men(. din 1849 octombrie 27. cu data de tuna: martie")
A.N., MMCM V/33 a, nr. 41 0 42 (ment. din 1849 octombrie 27, cu data de lunA: martie").

Datat dupil doc. din 1637 (7145) martie 12. la0,1637 (7145) manie 13,1637 (7145) martie 15, la0,
1638 (7146) martie 22, la0 (y., in west volum, doc. nr. 36-38 0 288) 0 1639 (7147) februarie 16, la0 (v.
vol. urmitor).

EDITII: GhibAneseu, Surete, III. p. 253-254. nr. 151 (text dupi orig., din Acta Albert Daniel, dupi
Ms. Surete. VIII. f. 718, cu data: dupi 7150" i cu mentionarea legendei peceiii oravlui: HE44Th lipacHki
Trkrurrk (Pecetea TArgului Frumos); Catalog D.A.C., Sup!. I. P. 192, nr. 563 (men', din fondul A.N., cu
data:'<1637> mart<ie> 14).

102 1637 (7145) mai 18, Iasi

HOHI BACHAY6 rs(oe)Bom, B(o)meipo M(H)A(0)CTY10, r(o)A(cOrk 36MAH 11A0A-


AARCKON. Dat-am cartea domniei méle boiarinului nostru Cehan ce-au fost vornic mare
si, pre cine va trimite, sä fie tare si puternic cu cartea domniei mae a cherna si a soroci
píe Pantea ce-au fost setrar, pentru o parte de ocinä ce au vändut, sä vie sä stea de fall
Inaintea domniei méle, sa dea sama. i nimea sä nu cutezä a tänea sau a opri
inaintea cartii domniei méle. HNAK He VtIHNHTE.
MC, AET(0) OpMe MAN HY.
CAAM r(0)C11(0)4(H)H11 Benin.
gmeie <nHCAA>.

intocma cu urghinalu.
Chirica ban <m.p.> ; Enachi ban <m.p.>.

Arh. St. Bucure;ti, Fond Bibl. Acad. Rom., Doc. istorice, DIV/I2. Copie din 1835.
Inst. de 1st. A.D. Xenopol" lai, Fotografii, XXIV/ 102 (foto.).

Gre0t, pentru Hw.

loo www.dacoromanica.ro
103 1637 (7145) mai 20, Iasi

t llw BACHAYe BOEBOAA, B(0))1610 m(n)n(o)crlio, r(o)cn(0)A(4)ri. 3ennnn


IVIWAMBCKOH. MK(e) HpHHAOWt nrkis, HAMH H HpilA VCHAAH H(A)W(H)MH
MOAABCKHAAH BOAtpH, BeAHKHMH H MAAHMH, BACHAYE, c(w)n% rikupeie KananoA,
no ero Aospon HeKHM rienotobcp,ea, A HH HpHCEAORAH, H HpOMA C604
ROAM,

ElpABAA WTH(H)HA H KkAH(H)HA WT CEA0 BOAAELIJH, 4TO V B(0)AOCT


CSNABCKOMV, WT 110A0BHH4 CeA0 WeCTAA 44CT, WT HATO? CEAO, H WT nont H
WT BeC npuxop" TOA npoAnn H(a)wennV Ripnomv 60AipHH 4,15'MHTpV EA-Vin
liCT'kpNliK, paAT TpHAeCAT WrApCKHX.
it BlICTAA Cii BOAlipHH r(o)cn(o)AcTB(4) mil, AVAnnTO BAAL! BHCTilINHK,
341144TH4 BlICE HCHMANO THX BHWe I1HC4NHX 11(H)1l(t)311 btApCKHX, frk pstu 7i.

BACHAYe, MN% riWpelee KAAAHOA


NHO M6I snAtive ;ix A0Bp0BOAHOH TOKMOK H HCflOAHOH 34rlA4T41,
TAKom,Nepe H WT HAC A4A0X0M H HOTBIAAHX0M BHW(e) HHCAHHOMV BOAtpHHV
H(A)WEMV ,t1,VMHTpV BASAL BHCTipHHIC HA TOA npin pegenamt %ACT 34
WTH(H)NV WT ceno BOAAelpH, WT 110A0BHH4 ceno WECTAA 4ACTs KAKO An ecT
EMV HpABAA WTH(H)HA, H BHKVHAeae, H VpHK H noTBp%xcAenTe, c% irkcinn
Akoxmonn, nenopanenno HHKOAHM(e), HA BiKH.
14 HH AA Ci HE VMHWAET.

& MC, A(1)T(0) x3pM MAN if.


t CAM r(o)cn(o)A(H)n% BEA&A.
FABpHA A411TIAW BEA A0r0+(e)T <m.p.>.
t 1.114HAHp <man>.

t lo Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tärii Moldovei. lard au
venit inaintea noastrA si inaintea tuturor boierilor nostfi moldoveni, mari si mici, Vasilie,
fiul lui Gheorghe Calapod, de bunAvoia lui, nesilit de nimeni, nici asuprit, si a vändut
dreapta sa ocinä si dedinä din satul Boldesti, ce este in tinutul Suceava, a sasea parte din
jumdtate de sat, din vatra satului si din câmp si din tot venitul. Aceea a vändut-o
credinciosului nostru boier Dumitru Buhus vistiernic, pentru treizeci de ughi. Si s-a
sculat boierul domniei mele, Dumitru Buhus vistiernic, si a plätit deplin toli acei mai sus
scrisi bani, 30 de ughi, In mäinile lui Vasilie, fiul lui Gheorghe Calapod.
Deci noi, väzänd tocmeala lor de bunävoie si platä deplinä, de asemenea si de la
noi am dat si am Intkit mai sus scrisului nostru boier Dumitru Buhus vistiernic aceastä
inainte zisa parte de ocinä din satul Boldesti, a sasea parte din jumätate de sat, ca sä-i fie
dreapta ocinä, si cumpäräturä, si uric si intärire, cu tot venitul, neclintit niciodatä, in
veci. Si altul sä nu se amestece.
La Iasi, anul 7145 <1637> mai 20.
t insus domnul a poruncit.
Gavril Mätias mare logofät <m.p.>.
Saidir <a scris>.

<Pe verso-ul filei a doua, insemnarea diacului> : t Ispisoc pre partea lui Vas(i)lie
Calapod, din giumätate de sat de Boldesti, a seasia parte.
<Altä insemnare, din secolul al XIX-lea> : No. 14; 7145 <1637> mai 20.
www.dacoromanica.ro 101
Arh. St. Bucuresti, Fond Bibl. Acad. Rom., Doc. istorice, LXXVI/162. Orig., hank (31,3x19,2 cm),
difolio, filigran, cernealA cafenie InchisA (semnAtura marelui logotlt, cu cernealA cafenie deschisA), pecete
domneascA mijlocie (4,7 cm), aplicatA In cearA rosie, cu legenda In exergi: Vitt, Baal,* BOEBOAA,
E(0)%1CCI.E10) M(n)A(Oreli0), r(o)cnompt, aemne /1401tAgtaCK0.1. (t IO Vasilie voievod, din mila lui
Dumnezeu, domn al prii Moldovei).
Inst. de Ist. A.D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXIV/103 (foto.).

104 <1637 (7145)> mai 20, Iasi

t
AVMHTpAWKO WOMAN B6A ABOpNHK BHWNtH 36MAH. Scriem si dém stire
de rAndul unii mora de om ce s-au fAcut la satu Iurghicéni, de un om ce s-au aflat ucis
bAgatu intr-o groapA.
Trimis-am de-am prAdat pre acei ocenasi, cumu-i obicina de veac. i, pre cuvAntul
mAriei sale, lui vodA, sau sé afle vinovatul, cine au fAcut acea moarte, sau sé sé ja
cindzAci de boi. Dec(i), cAnd li s-au pus dzua acestor ocenasi, ei vinovatul nu 1-au putut
afla. Locul n-au vrut sé-I lase sé sé ja domnescu, ce au cAdzutu cu rugAmente dupA noi
ne-au dat o sutA de galbeni, bani buni, si au plAtitu acea moarte de om.
Dec(i), dé acmu, sé nu mai aibA pArA i nevoe aesti oameni de Iurghicéni dé aiastA
moarte de om nice odAnAoar(A) <111>' véci, peste ceastA carte a noastrA, sé sé stie.
V MC, MAH
WOMAN B6A ABOp(NHK) HCKAA <m.p.>.

<Pe verso, insemnare contemporanA> : t Carte de la oldan vornicul pre o morte


de om, ce s-au fácut la sat la Iurghicén(i), si am plait noi acea morte ; <sub ea,
iscAlitura> : Costandin Paladi hat(man) <m.p.>.
<ARA Insemnare, din prima jumAtate a sec. XIX> : No. 100, Mil let,
mai 20.

Bibl. Nationa1ABucuresti, Documente, 1/207. Orig. hArtie (30,4x19 cm), restaurat, cerneall cafenie,
pecete inelari, octogonali, aplicatA in cearl (1,6 x 1,4 cm) a lui Dumitrasco oldan mare vornic al prii de
Sus, neclari.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXIV/ 104 (foto.).

Datat dupli zapisele din 1637 (7145) ianuarie 30 (ibidem, 1/204) si mai 26 (ibidem, 1170) (v. In acest
volum doc. nr. 24 si 110), care atestA 7.Alogirea unor ocini din satul lurghiceni in vederea rAscumpArArii unui
omor, i dupi Dumitrasco oldan, mare vornic al prii de Sus pItnA in 7 octombrie 17 (v. Stoicescu,
Dic(ionar, p. 447, si, in acest vol., doc. nr. 201).

Omis.

105 <1637 (7145)> mai 22

Eu, PAntea, asAjdirea mai gm dator dumisale lui Ionasco vomicul cu triizeci i doi
de galbini pentru partea Tudoriei din CodAesti, partea din sus, si apoi Loghin me-au
intorsu.
102 www.dacoromanica.ro
Asijdirea sä-i dau 12 ughi si 2 zloli de pre douà poloboace de miiare ci-am luat eu
iar de la dumnealui, i zioa ni este din luna lui maiu, din 22 de zile, pan-la Vinerea Mare,
sA-i dau banii.
De-i voi da banii atuncea, dumnealui vornicul sA ja el a zecea, iar de-i voi putea da
banii mainte, pre la Sventi Ilie, sA iau eu a zecea. Aceasta sA se stie. lar ce va fi a
vecinilor sAi, s'A nu le iau a zecea, iar de nu sA vor da banii pAn-la acea zî, sA fie ocina
pietoare.
Aceasta scriu, sA se stie.
Mai 22.
AceastA tocmalA am fAcut dinnaintea dumisale lui Buhus visternicul si dinnaintea
lui Dumitru uricaru i denaintea egumenului de la GolAia i dinnaintea lui Ursul cAlugár
de Dobrovä i dinnaintea lui Costandin Cehan i Loghin de Mircesti.
PAntea iscal.
Dumitru Buhus biv visternic.
Dumitru iscal.
'Eyaúllsvo; TOV tiovccatipm) Osocpavs;.
intocma cu urighinalul.
Chirica ban.
Enachi ban.

Arh. St. Bucureqti, Fond Bibl. Acad. Rom.. Doc. istorice, DIV/36. Copie din 1835.

Datat dupl doc. din 1637 (7145) mai 18 (v. nr. 102).

106 1637 (7145) mai 22, Iasi

14w BACHATh BOEBOAA, E(0)>KY10, m(H)n(o)erlio, r(o)cn(o)A(A)pris 3EAAAN

MWAAABCKOH. ra>/:() npYHAe npiA HAMH H tipivk BlICHMH HAWHMH


MOAAABCKHMN HoniipH, BEANKIIX H MAAHX, HALLE A,VMHTpAWKO
EVrkelpil, BHVK ROCTe, H rAHrOp WT 1103MelpH, 341T KONAphl, H flopHi WT
EIMEIVH, 3"111. 11011 C1111pHAOH, H Ch Hin 11A6M6HHUIN PIX H TirAAH 34 AHL111m,
npAsA NAMH, Ch CAV311 HAW GHMHWN, C61111. E'LliCANVA ABOpHNK GHB, pnAY
110A0BHH4 ceno 1014.141N, 4TO HA GTABIIHK, V B(0)AOCTV BACAVIOCKOMV, H PAAY
ApVrAA 110A0BHH4 3A ceno Es'x'heipH, WT TOrO)K(E) B(0)AOCTV, piK4111H CAVrH
NAWHM B61W(6) MICANNN WAC(E) eCTI. HM 11p4B44 WTH(H)11V 11 VflpiCeA0B46T HM
ErkHCAN vpHicap TOA wTH(H)Hv, ne3 1111110 AA°.
fi cnvra HAW, GHMHWN EldICAH, TAKO WTBill14A, n'AA HAMH, KAKO
KV1111A WT(6)141. emV, 61.11C41I VpHKAp, THX non cenose HA er(o) npacau
11(H)11(*)511, H ill1430B4A, npiA HAMH, HCMICOK 34 KV11OKNO H 34 VIDK6V, 4TO
HMAA WT(101.11. emv, MACAN, WT 6pAal AAOrHAA BOBOAA H VpHH 34
nompoKAerife WT PAAVA BOEBOAA MHXHOBH4.
Taat(e), r(o)cn(o)Acm(o) MH C11 Hec Oikr r(o)cri(o)Arr(n) mH C'10,11)COM
HA Ch HAWHM 11p4BHM MAOM H no 3411011 3EMCK011 H W6piTOXOM
1111X

IICTHHOE KAKO He IIMAT CAVII1 HAW ISHW(e) 1111C4NNH Ch CAVrA HAW CHMHWH

103
www.dacoromanica.ro
E1314CAN,no ,ITO npomn wr(h)uuse ;ix H3 AABNO EI,HCANOBH ABOMIK H NE
MOrlaT CK43HTT Tux Hapix<eH>lie Briw(e) NHCANNH.
T(e), CAVPH HAW(H) AVMHTpAWKO, H FAHP0p, H !IOWA H MINX
NAEAAENHWI HX, WNH 30CT4AH urr npiA NAMH H flpiA sec MESITA Haulm, A
CAVrA HAW CHMHWN BIIHCAN, WN '611p4BHA ct H BOCTABHA COBH illeptselo, BI

3A4TY, V sucTip r(o)cn(0)AcTB(4) MH.


NNW, WT CHAti HA npiA An HAUNOT WN A'bocaTT CHU [limn wTH(u)Hv H
susynnerae, non MO EOW11111H H non MO EVX1IEWH C91 B93,CiiM AOXO<A0>IM
H AA He HMAIOT MAH TirATT pnAT arn MIKOAH*(6), NA BiKH.
HN AA C(S%) He VMHWAET.
oy MC, 6(11) AtTO x3IIME MAN KB.
t GAAA r(o)cn(o)A(u)Hrb Benin.
FAISpHA 111'6TIAW BEA noro4(e)T
t AVAWTpV <MUM>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al prii Moldovei. Iatä au
venit inaintea noasträ si inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni, mari si mici, slugile
noastre Dumitrasco din Buhäesti, nepotul lui Coste, si Gligor din Cozmesti, ginerele lui
Condrea, si Porcea de la Bälesti, ginerele popii Spiridon, si cu alte rude ale lor si s-au
pärät de fatk inaintea noasträ, cu sluga noastrA Simion, fiul lui Bäisanul fost vornic,
pentru jumdtate din satul Botästi, ce este pe Stavnic, in tinutul Vaslui, si pentru altà
jurnatate din satul Buhäesti, din acelasi tinut, spunfind slugile noastre mai sus scrise cà le
este dreaptä ocinä si le cotropeste Baisan uricar aceasta mink färä nici o treabk
Iar sluga noastrk Simion Bäisan, asa a räspuns, inaintea noastrk cä a cumparat
tatäl lui, Bäisan uricar, aceste douä jumätäti de sat pe banii lui drepti si a ardtat, inaintea
noasträ, ispisocul de cumpäratura si de Ora pe care 1-a avut tatal lui, Bäisan, de la
Eremia Moghila voievod i uricul de Intärire de la Radul voievod al lui Mihnea.
Astfel, domnia mea si cu tot Sfatul domniei mele i-am judecat cu dreapta noastrii
judecatä si dupä legea tärii si am aflat cu adevärat CA nu au ocinä slugile noastre mai sus
scrise impreunä cu sluga noasträ Simion Bäisan, pentru cä au vändut pärintii lor de
demult lui Bäisan vornic si nu pot strica acele drese mai sus scrise.
Astfel, slugile noastre, Dumitrasco, i Gligor, si Porcea si alte rude ale lor, ei au
Camas inaintea noasträ si inaintea a tot sfatul nostru, iar sluga noasträ, Simion Bäisan, el
s-a Indreptat isi-a pus feraie, 12 zloti in vistieria domniei mele.
Deci de acum inainte, sä aibä el a-si stäpäni dreapta sa ocinä i cumpäräturk
jurnAtate din satul Botästi i jumätate din satul Buhäesti cu tot venitul i sä nu mai
pârasa pentru aceastä pârä niciodatä, In veci.
altul sä nu se amestece.
La Iasi, In anul 7145 <1637> mai 22.
t Insusi domnul a poruncit.
Gavril Mätias mare logofät <m.p.>.
t Dumitru <a scris>.

<Pe verso-ul filei a doua, insemnare din secolul al XVIII-lea>: Botästi, 7145
<1637> mai 22 ; carte g(os)p(o)d.
104
www.dacoromanica.ro
Arh. St. Bucuresti, Fond Bibl. Acad. Rom., Doc. istorice, CIV/20 a si b. Orig., hfirtie (32,2x18,8 cm),
difolio, filigran, cerneala cafenie, pecete domneasci mkilocie (4,7 cm), aplicatil in ceark cu legenda
din cauta vatei de deasupra ei. Cu o trad. di pe sirbii", din 1796 februarie 15, de Andrei Tillmaciu fost mare
cipitan.

Inst. de 1st. A.D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXIV/ 106 (foto.).

Onus.

107 1637 (7145) mai 25

7145 <1637> mai 25.


Ispisoc de la Vasili v(oie)v(o)d de giudecata ce au avut Profor din Floresti cu
Lupul i DrAgoae pentru o vie.

Arh. St. lasi, Anaforale, nr. 31, f. 91 v., nr. 2. Re/. din 1840 mai 31.

108 1637 (7145) mai 25, Iasi

t 11w BACHAYE BOEBOAA, E(0)*Y10 At(H)A(0)CTY10, r(o)cn(o)A(a)p% 3emAH


MOAAABCKOH. Dat-am cartea domniei méle slugii noastre, lui Costantin, ficiorul lui
Gherasim, spre acéea, s'd fie tare si putérnic Cu cartea domniei méle a tinea si a opri nisti
[Atli de ocin(à) din sat din BotAsti, ce iaste In tinutul Vasluiului, cumu-i spun direséle lui
de la Irimiia vodä, si de la Costantin von' si de la Moisaiu vodä.
lar cui va Orea cu strambul, sa vie s'a. stea de fatà Inaintea domniei méle i sa-s(i)
aduc(ä) si dirésele.
IiNAK He SvAeT.
SI Mc, A(t)T(o) x3pME MAN KE.
t 110011(0)A(14)1191 peq(e).
r ABpHA lill'hTIAW BEA A0r04)(E)T <M.P.>.

<Pe verso, dou'd insemnäri din secolul al XVIII-lea> : 1) Pe Botasti ; 2) de la


Vasili vodä. N. 33.

Arh. St. Bucuresti, Fond Bail. Acad. Rom., Doc. istorice, 111/151. Orig., luirtie (27x19,5 cm), difolio,
filigran, cernealii cafenie, pecete domneascii mkilocie (4,7 cm). aplicatil in cernealA rosie, slab imprimatii.
Inst. de 1st. A.D. Xenopol" Iasi, Fotografii. XXI V/108 (foto.).

109 1637 (7145) mai 25

Ispisoc de la Vasilii v(oie)v(o)d, din 7145 <1637> mai 25, precum Marusca
Tábaneasa si fiul ei, Darie, s-au vândut a lor dreapta ocinA i mosie lui Gavrilas ve!
105
www.dacoromanica.ro
log(o)f(d)t, toate pArtile lor ciii sà vor alege din satul Piiipàuii, In pretu dr(e)pt patruzeci
de galbini unguresti.

Arh. St. Bucuresti Fond Bibl. Acad. Rom., Doc. istorice, MCDLXXVII/6. Rez. Intr-un opis de doc.
din 1813 iunie 10.
Arh. St. Iasi, Documente, CDLXII/87, nr. 4 (ment. Intr-o anafora din 1824 noiembrie dintr-o condici
a Divanului Domnesc in care satul Pilipiuti este numit i Oroftiana) ; idem, Condica K nr. 384, 1*. 186/88 v.
numerotatie noui, nr. 4 (rez. din 1824).

EDITH : Codrehcu, Uricariul, VI, p. 326, nr. 12/4 (men'. dupA anaforaua din noiembrie 1824).

110 1637 (7145) mai 26, Iasi

t Adecä eu, popa Toader den Iurghicéni, si popa Iacob de Spinoasa, i Obréjie de
Iurghicéni, ficiorul lui Miron, i Obréjie, ficiorul Lupului de-acolea, si alti räzési ai
nostri, scriem i marturisim cu cest zapis al nostru cum noi cu totii ne-am rugat dumisale
vistérnicului Buhus, pentru o moarte de om ce s-au aflat In hotarele noastre. Deci, pentru
acea moarte de om, noi am avut strinsoare de la domnie si de la vomicul de Tara de Sus,
sä aflä'm cine au fäcut acea moarte sau sà plätim moarte de om. De care lucru noi n-am
avut cu ce plai, ce ne-am rugat durnisal(e) vistérnicului sä gräiascä Cu dumnealui, cu
Dumitrasco oldan vornicul cel mare de Tara de Sus, si sA tocmasa cu dumnealui i sa'
dea dumnealui ce se va da pentru noi, cA noi n-avem nice o putére. Deci, dumnealui au
nevoit si au inblat pentru aiasta treabl si au tocmit cu dumnealui, cu vornicul, si ne-au
dat la mAna noasträ Buhus vistérnicul cincidzeci de galbeni i i-am dat noi acei bani la
vornicul oidan, iar cindzeci de galbeni au iertat dumnealui vornicul, pentru voia
vistérnicului Buhus, direptu *tile den hotarul dumisale i direptu pärtile noastre.
Deci, pentru acei cincidzeci de galbeni, ce ne-au dat Buhus vistérnicul, pus-am la
mana dumisale zalog toate pktile noastre ce avem de ocira dentr-acéle hotark unde s-au
fäcut moartea, pAnä la Simpietriu. Carele de noi sA va pläti, sl-s(i) tie ocina, iar carel(e)
nu sä va pläti, treabä la ocin(ä), ca sä-i fie ocina pre mâna dumisale
vistérnicului.
Pre mai mare credintä, scrisu-ne-am numel(e) mai gios i ne-am pus pecetile,
s(e) stie.
A(t)T(0) OpMe MAH
Pop(a) Toader <m.p.>.
Pop(a) Iacob

<Pe verso-ul filei a doua, insemnare contemporan6>: + Zapisul rizesilor de la


Iurghiceni pentru o moarte de om ce au ra'cut si am plätit la mâna vornicului oldan
<Alte douä insemnIri, din secolul al XIX-lea>: 1) Paladi hat(man) <m.p.> ; N.
17; 7145 <1637> mai 25'.

Nationali Bucuresti, Documente, 1/70. Orig., hirtie (32,2x19 cm), difolio, filigran, cerneali
cafenie, trei amprente

Inst. de 1st. A.D. Xenopol" las, Fotografii, XXIV/110 (foto.).

in loe de: 26.

106
www.dacoromanica.ro
111 1637 (7145) iunie

t ilw BACHAY BOBOAA, E(0))16.10 M(161(0)CT.I.10, r(o)cn(o)Aarh 3MAH


MOA4ECK011. Dat-am carte dumnii melé credincios, cinstit b(o)iarinul dumnii mel(e)
lui Gavrilas logof(a)tului celui [ce] mar(e) i diregatorului sau i tuturor satenilor den
Pilipautii, spre aceia ca s(a) hie tari i puternic(i) cu carte dumnii mele a tinea si ara
hotarul Pilipautilor, pre unde s-eu hotarat Pilipovschii cu Simionel den Pilipovschiii
Ruda, den obarsia preste paraul satului In curmedzis dirept la del, pre den gios de deal ce
s(a) cherna Beuzu pânä intr-un *au ce [s] mergé pren mijlocul Lapusnei. Si-au pus si
brazde, chip de samni Pilipovschii, cu voia lui Simionel di acolo si asijdirile den obarsie
Rudei, pre o vale ce cade intr-alta vale ce s(ä) chema Ciornoloze, unde au fost un pod,
iar de acolo Ciornolozel In gios pan-uncle cade In Prut, unde sa adun(a)
<ho>itarul Pilipäutilor cu a Molnitei.
Prentr-acea, nimeni sa' nu cuteze a tin(e) sau a opri Innaintea cärtii dumnii mele.
Iar coi va parea cu strambul, sa vie sa-si Intrebe cu boiarinii dumnii mele, ce-i mai
sus scris, Gavrilas logoral i cu Pilipovschii i cu Paläpestii, prentru cace santu ei
vandzatori dumisal(e) logofatului.
nHwem, HNAK He Hs'AeT.
7145 <1637> iuni.
GAM r(o)cn(0)AHH% BedIA.
Racovita Cehan logofát <m.p.>.
Gligorie <a scris>.

<Pe verso-ul filei a doua, Insemnare contemporanä>: t

Arh. St. Bucuresti, Fond Bibl. Acad. Rom., Doc. istorice, Dccxxxvn l-72. Orig., hirtie (32,5x19,6
cm), difolio, filigran, rupt la indoituri, cernealil cafenie, pecete domneasca mijlocie (4,7 cm), aplicatil in
cerneali rosie inchisi, cu legenda în exergi: t 1wBaeknue> KOEBOMA>, <Eokieio> m(u)n(ocrilo),
r(o)cnomph <36>mite Monmacudi (t lo Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al prii
Moldovei). Cu o copie din 1765 iunie 6.
Arh. St. Iasi, Documente, CCCXII/31 (copie din 1805 august 13) ; idem, Condica K, nr. 384,
f. 186/88 v. numerotalie noel, nr. 5 (merit. Intr-o anafora din 1824 dintr-o condia a Divanului domnesc).
Inst. de 1st. A.D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXIV/I 11 (foto. dupri trad. din 1765 iunie 6).

EDITII : Codrescu, Uricariul, VI, p. 326, nr. 12/4 (ment. intr-o anafora din 1824 dintr-o condici a
Divanului Domnesc).

I Asa in text, in loc de :

112 1637 (7145) iunie

Carte din 7145 <1637> iunie de la Vasilie pentru mosia Probotesti <si>
mosia Herta.
107
www.dacoromanica.ro
Arh. St. Iai. Condica K nr. 383, f. 19 v. Mel* intr-un hrisov din 1824 fehruarie 28 dint-o condia a
Divanului Domnesc.

EDITH : Codrescu, Uricariul, VI, p.319. nr. 2/1. (aceetii ment.).

113 1637 (7145) iunie 2, Suceava

t liw HACHAYE BOEBOAA, E(0)060 M(H)AOCT.1.10, r(o)cn(o)n(n)pi. 3eninB


AAWAA4BCK011. abB(e) npYmowe nprkp, HAMH H npip BhCHMH HAWNMH
mtunmaCKtimH sonipa, BEANKNX H MAAHX, M(0)A(E)611111411 HAW(H), EVMEHV H
BCC chsop WT C(BA)TAA M(0)H(4)CTHp N4311B4eT CA X0M0p, H V10130BAA(11)
flpiA HAMH EAHN 341111C WT M(0)AMBH1110( Binne, 4:1,ew+411 Apx"ien(B)cB(o)nb,
6IsIB MHTp0110AHT, H WT epniorinx &am& erVmea H WT Bec chsop WT
C(BVTAA M(0)H(A)CTIlp, tinteNAT GAATHHA, CisTBOpEN CAMH, HA CEBE KAKO
34 Fix Aospou BOA10, NEKNM BencoNcAelni A NH flpHCEAOBAHH, npommi
HpABAA WTH(H)108' H AAAH.I.E 4TO WHN HAWN WT XVXV011e KAAVrEpHL/A H WT
A40TEW H WT HCM1COK 34 noTBrk)KAeliie WT HETpla BOEBOAA, WECT
WT CA0 16%Bwegni, 4TO i? B(0)AOCTV GR4ABC10.H, Cis &ITO? ceno, noni,
WT H Bec nplixop,. TA WHI1 npoponn m(o)n(e)stanw HAW BMW
micanomn, erVmeN M BEC Cla6Op WT c(B)T44 M(0)11(4)CTI1P, pad WCHM AeciT
T4A(6pH) 611THX.
Hilo MN, IMO VESHAiXOM TON 341111C WT TNX M(0)A(E)611111/11 HAWHM,
r(o)cn(o)A(cT)B(o) MH BipOBAAH ecnw H WT HAC egiem(e) AAAH H 00TBp'llANAN
mina ni(o)n(e)sinnw H4W/1M, KAAVIVOM WT c(B)T44 M(0)H(4)CTHp X0M0pV, NA
THX B1s1W npin petierm wecT fvIpkBuH 34 WTH(11)HV WT ceno ElsHWE11111 H
CC npBxop KAKO AA 68'AET C(BA)Till M(0)H(4)CTHp X0M0pV HpABAA WTH(11)14V,
BH1041Aelite, H 8'pIIK H noTBinmAeifie, c% Bkcim AoxoAonn, BenopVwewin
1111KOAHM(6), NA BtKH Bi41110.11.
14 NH AA C(A) NE VMHWAET.
GY G/NAB(i), A(t)T(0) x3pME loB(Ye) if.
t CAAM r(o)cn(o)A(B)wh BEIVI1A.
rABpHA liAlsTIAW BEA 40r0+(E)T <m.p.>.
t AVMHTpV <011C4A>.

<Pe verso, Insemnarea scriitorului actului>: HA Phewetp(B).


<Alta insemnare, din secolul al XVII-lea>: CaT GAATHHCKHX.

t lo Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. tail' au
venit inaintea noasträ i inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni, mari si mici,
rugAtorii nostri, egumenul si tot soborul de la sfânta mAnAstire numitä Homor si au ardtat
Inaintea noastrà un zapis de la rugatorul nostru, Theofan arhiepiscop, fost mitropolit, si
de la ieromonahul i egumenul Anastasie si de la tot soborul de la sfanta mänästire, ce se
numeste Slatina, facut de ei Insisi, cd, de bunAvoia lor, nesiliti de nimeni si nici asupriti,
108
www.dacoromanica.ro
si-au vândut dreapta lor ocinä i danie ce au avut ei de la Huhuroaie alugärita si de la
Lates si din ispisocul de intArire de la Petru voievod, sase jirebii din satul Bäisesti, ce
este in tinutul Sucevei, cu vatrà din sat, si cu câmp, $i din pädure si cu tot venitul.
Aceasta au vândut-o ei rugätorilor nostri mai sus scrisi, egumenului i soborului de la
danta mänästire, pentru optzeci talen i bAtuti.
Deci noi, dacä am vdzut acel zapis de la acei rugAtori ai nostri, domnia mea 1-am
crezut si de la noi iba am dat si am intarit rugatorilor nostri, alugärii de la sfanta
manastire Homor, aceste mai inainte spuse sase jirebii de mina din satul Baisesti Si cu
tot venitul, ca sá fie sfintei mändstiri Homor dreaptd ocia, si cumparatura, si uric, si
intArire, cu tot venitul, neclintit niciodatd, In vecii vecilor.
Si altul sä nu se amestece.
La Suceava, anul 7145 <1637> iunie 2.
t insusi domnul a poruncit.
Gavril Mätias logora <m.p.>.
t Dumitru <a scris>.
<Pe verso, insemnarea scriitorului actului> : t Pe Bäesesti.
<Alta Insemnare, din secolul al XVII-lea>: De la Slätineni.
<Alta' insemnare, din secolul al XVIII-lea> : Bäisästii, 6 jirebii ce-au fost danie
män(Asti)rii Sl(a)t(ina) de la Huhuroai calugArita si de la Lates si Theofan mitropolit
cu egumen(u1) de la Slat(ina) am vandut-o Homorului drept 70 talen i bAtu¡i.
<Adäugat de allá mânä>: 7145 <1637> sep(tembrie)i 2.
<Alta Insemnare, din secolul al XVIII-lea> : Lit. H, Fasc. 45.

Muieul National al Bucovinei Suceava, Inv. nr. 2009. Orig., hirtie (32xI9,7 cm), difolio, filigran,
cerneali cafenie, pecete domneasci mijlocie (4,7 cm), aplicati in ceari rosie, stricati.
Bibl. Acad. Rom. Bucuresti, M. 511 (Condica M-rii Humor), f. 14 (trad. cu data de lunA:
septembrie).
Inst. de Ist. A.D. Xenopol" lasi, Fotografii, 111/71 si XXIII/231 (foto. dupa orig.).

EDITI1 : Wickenhauser, Hmnor, p. 113-114, nr. XVIII (trad. germ. a editorului, cu omisiuni din
prima parte a tbrmulandui) ; M. Cosachescu, Neamul lui Oancl, p. 29 (re/. rom. al editorului, dupil
Wickenhauser) ; Balan, Doc. bucovinene. I, p. 217-218, nr. 115, (text si. dupi orig. si trad. eclitorului)
D.R.H., A. XXIII, p. 557-558, nr. 501 (trad. din Condica M-rii Humor, cu data : 1636 (7145) septembrie 2
cu observatia cA data corecti, in actul original este : 1637 (7145) iunie 2 ).

Gresit, In loc de: iunie.

114 1637 (7145) iunie 4

t Ispisoc di-ntäriturä ot Vas(i)lie vodä, Tomei vel sul(ger), 1(ea)t 7145 <1637>
iun(ie) 4, pe o poian(ä) ce s-a numit Poiana lui Coste, In hotarul 13Arlestilor, ce si-au
cumpdrat de la Vas(i)lie Cenuse si de la rudéle lui, drept 5 talen i buni.

Arh. St. Bucureti, Fond Bibl. Acad. Rom., Doc. istorice, LXV/87, nr. 39. Rez. din sec. XVIII.

109
www.dacoromanica.ro
115 anainte de 1637 (7145) iunie 6>

intru tot cinstit si pre dupfi Dumn(e)dzau mult nedejduitor parintele nostru
logofete, däm stire dumitale c-au venit la noi cinstita cartea märii sal(e) domnu nostru,
ca sa meargem la sat la Vascäuti si s'A strangem oamen(i) bun(i) de pren pregiur,
111[1113Am de o cumparatura ce-au cumparat Vas(i)lie Septelici ce-au fost hatman, de la
Greaca, a patraa parte de sat, si cati vecin(i) au fost de mosie intr-aceaia parte a Greacai.
Decil noi am stransu oamen(i) bun(i) megiias(i) de pren pregiur i i-am Ibtrebat
asea au spus di cata noi cum stiu cu sufletele lor ea au fost un vecin de-1 chiiama
Danciul In partea Greacai, iar dupd aceaia 1-au tanut Gligorcea Septelici. Si iaras(i) alt
vecin, anume Cozma, au fost In partea Greacai i i-am2 aflat vatra casei In partea
Greacai. lar dupa acéia au fugit de-au inblat hränindu-sa pren tara. Si apoi au vena cu
feciorii sal i s-au asedzat de seade cu feciorii säi pre partea featelor Gligorcii Septelici,
Danciul are si casa ì eade In partea Greacai i Insus(i) martureséste c-au fost tot a
Greacai.
De aceasta dam stire durniital(e) i milostivul Dumn(e)dzäu sä daruiasce
dumiital(e) burla pace si sänatate dumiital(e) si la toga casa dumiital(e), WT f(ocnop,)4,
AMHH.
Mai mic feciorul dumiital(e), Simion Tara vel vätag BOAOCT CINABCKIN, i Miron
de Carapciu, $i Ghiorghie de acolo, si Patrasco de Romanest(i), i Gheorghie de
Comärest(i), i Toader Dohatco, si Nicoar(a) Braha, si Coste de Calinest(i), si popa
Toma ot Sirét si Ra...4.

<Pe verso, o insemnare polonezä de arhiva>: N. 66. Dokument w sprawie


sukcessy my Morgule6w w Tadeuszowi Hizdeu ...4. Jan Murgulec m. p.

Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi. Transcriere din 1951 de D. Constantinescu dupi Arh. St.
Bucuresti, Fond Bibl. Acad. Rom., Documente istorice, X1/164. Orig., hfirtie, o pecete
aplicati cu cerneala documentului (care nu se mai aflil la aceasti coa).

Datat dupi doc, de intirire din 1637 (7145) iunie 6 (v. nr. 119).

I Urmeazil cuvintele: oamen(i) bun(i)", verse de scriitorul actului.


2 Si i-am", scris peste cuvinte sterse.
3
Corectat din ditirurasci".
4 Neclar.

116 1637 (7145) iunie 6, Suceava

Ge V60 MH, JS,VMHTpAWKO WOAAAH BeA ABOMIHFC BHWHAH 3eMAH, H

10p4AH'61 BEA BHCTApHHIC, H ANTeAHHLIA MOA, KATpHHA, H CHMNWH /1/111AA10


BlICTAVHNK, H NCHTEANH144 MOA flAeNCANApA, H TOAEpAWKO 1.110AAAN, H

HOCTAHTHN CTIaptirk H NOITeANHNA MOA, 11HrEAHHA, H PIOCOBHH(12)


nor(o)+(e)T, - H NCHTeANHILA MOA, TWON4, H 1111COCKH, H atHTEANHIAA IHOA,

110
www.dacoromanica.ro
Tonocica, scriem si märturisim noi cu ceased scrisoar(e) a noasträ, pentru rändul satului
Troita, ce iaste pe Cracau, In tinutul Neamtului, care sat au fostu dar si miluire
pärintelui nostru Varese° logofátul de la Costantin vod(4) i apoi 1-au luat Stefan vod(A)
si 1-au dat svintei manastir(i) Beserecanilor.
Acmu, noi am statut Innaintia Divanului ca cAlugArii i ne-am parat. Légea ne-au
vinit sa ne luAm satul innapoi. intr-acea s-au aflat pafintele nostru, Varese() logofatul,
DumnedzAu-lpomeneascA, scris Tram svAntul i marele pomeanic.
Deci noi, daca am vädzut ca-i scris la pomeanic, noi n-am vrut sä stracam
pomenirea parintelui nostru, ce ne-am voitu noi, tot(i) fratii nostri, de bunavoia noastra,
de nime nevoit(i), nici asuprit(i), si am dat iar satul sventie manästir(i) Beserecanilor,
pentru sufletele parintilor nostri i pentru sufletele noastre, ca sa hie svintei manästir(i)
Beserecanilor car(e) mai sus sintu scris(i) direaptä ocin(A) si dare si miluire, Cu tot
vinitul, satul Troita, ce mai sus iaste scris. lar calugArii ca sä OA a ne scrie Intru svantul
marele pomeanic i sä fac(A) paminte din anu In anu, cumu-i obi<ce>liul de vac.
lar careli dintru noi sau din fratii nostri sau din ruda noasträ va vrea sä strace
aceasta a noasträ dare $i miluire, acela ca sa hie neertat de Domnul Dumnedzau, careli
au facut ceriul i pämäntul, si de Preacurata a lui Maicä, si de patru ivanghelesti, si de 12
värhovnici apostoli si de 318 oteti ce petrec intru (In] Nechie, si de tot(i) svintii i ca
aiba parte cu proclétul Ariia i cu necredinciosii jidovi carii au rastignit pre H(risto)s.
De aceasta scriem i märturisim; si pre mai mar(e) credintä, ne-am pus pecetili
iscAliturili cäträ acesta adevärat zapis al nostru, An ci eepsivr.
Iluc(a) V GVHAB(A), B(11) A(41)T(0) xspnne loeCie)
WOMAN BEA ABOpHHIC HCKAA <m.p.>.
113, WipAAKH BEA BNCT(ipNNK), HCKAA <m.p.>.
lb, GNMHON 14111AA10 BNB BucT(tipmuc) <m.p.>.
lb, PIIKOBHU4(%) LIEXAN AOP(0)41(B)T <M.p.>.
113, KOCTANANN CrhptIA, HOW <m.p.>.
lb, Tonnep WOAAAH <m.p.>.
lb, 111641411(?) IINCOCK.1.6 <m.p.>.

t Asijdere i dentru calugari, de vor vrea sä lépede vre un frate de la poménic den
câti sämtu scris(i) aicea, acesta bla(stamat) sä fie pre aceia.
<Pe verso-ul filei a doua, Insemnare contemporana>: HA ceno TpOHLIA WT
WOAAAN.
<Alta insemnare, din secolul al XVIII-lea>: Satul Troita; <completat apoi cu alt
scris>: märturii de la neamurile ctitorilor. 7145 <1637> iun(ie) 6.

Arh. St. Bucuresti, M-rea Bisericani, 1V/34. Orig., hartie (43,5 x 29 cm), difolio, filigran, cerneali
neagril, sapte peceli melare aplicate In cerneali, slab imprimate sau neclare, cu exceplia celei a lui
Dumitrasco Soldan, octogonali (1,6 x 1,4 cm), cu un leu rampant In centrul unui scut si cu legenda in jurul
scutului heraldic: A%1411)4mm 11kiwi+ (v. si nr. 85).

EDITH: Catalog A.1.C.,I1, p.254, nr. 1217 (rez. dupi orig. si descr. arheografici).

Onus.

111
www.dacoromanica.ro
117 1637 (7145) iunie 6

Leat 7145 < 1637 > iunie 6.


Mkturie di la boeri, pe Durnesti, la Dorohoiu.
Cum au vinit Inainte noastrà Unul din Bârsanesti si ne-au märturisit cum au fost
cumparat a patra parte din jumatate di sat din Durnesti, la tinutul Dorohoiului, cu casd
gata si cu pometi si cu locu di hälästeu, de la Nastasie, fata lui Gavril aprodul, ce I-au
chemat pe poreclA Boican, ce-au avut dare si miluire pre acel sat, pre Durnesti, de la
Hum voevod, apoi si-au aflat mosan si cumparator mai vechiu, Bejan Balsu, feciorul
Lupului slujeriului Balsu, intr-acel sat Durnesti. Dice omul daca au väzut c'd nu Incapi s'a"
hie cumpArätor acolo, el de bunävoe lui s-au tocmit dinainte noasted cu Bejan Balsu de
s-au luat danii ce-au dat, 50 lei bAtuti, de la Balsu dinainte noastrd.
Apoi, asijdere au vinit Inainte noasträ Eni gricul, ginirele lui Gavril aprodul
Boícan, si cu fata luí, Grozava, si cu ginire-sau Ghiorghie GolAe si, de a lor bun'Avoe, au
vândut a lor driaptä ocina si mosie a trie parte din jumätate di sat din Durnesti ci-au fost
cumpärat si ii di la Patatii (?), sâtià Buican, parte lui. Aceastä au vândut lui Bijan Balsu
dript 90 lii, bani Multi, si i-au plätit deplin.
Asijdire, Nastasie, fata lui Gavril aprodul, cu nepotii ii de fii, fecior lui Eni grecul,
di a lor bunboe au vfindut iaräsi a trie parte dintr-acel sat Durnesti, jutratate di sat, din a
tria parte. Aceastä parte au vândut-o iar lui Bijan Balsu drept 100 lii batu¡i. i i-au dat
toli banii dinainte noasträ diplin si i-au dat si uricul lui Gavril aprodul ci-au avut di
miluire la Bijan Bale si alte zapise toate pi ace jurratate de sat.
Dici noi, Váz'and a lor bunä tocmire si deplira platä, am fácut si noi aceastà
märturie lui Bijan Balsa ca Ali faca si drese domnesti sa-i fie mosie In veci neclintitä.
i pentru credintà ni-am si iscAlit.
i eu, Bordlianul uricar, am scris.
CABIN. Hphxceanin sen B0pNHK 4,041.11 3emnio.
AVMHTpAWKV 1.110AA4N BEA BOIMIHK ENWHYN aeMAH.
rAHropYe VpeKH BEA cnivr(ap).
Lupul Prijescul.
liwpAAKe set% BHCTepHHK.
TOMA BeA cvnuep.
,A.VMHTpAWKV EVXVW BHB Ben BHCTEp(HHK).
1 ..
TOAA13 rinOHMIICKVA BEA ApMAW.
PI.KOBH411 tleXAH BTOpH noroVeT).
TOAAHpAWKV F noro+(eT).
ruopnie POWKA BNB BHCTep(HHK).
BeINVA BNB BHCTEpNHK.
KUBAN POWKA BOpHHK.
EFIKNM EANAVp BOpHHK rAOTHHX.
Ierimie Venculin2 vornic de poarea.
Vasile Rosca vornic.
112 www.dacoromanica.ro
Arh. St. Bucure§ti, Ms. nr. 628, f. 112-113. Copie din a doua jurnitate a sec. XVIII.

EDITH: Catalog II, p. 255, nr. 1219 (rez. dupà copie din Ms. nr. 628).

In loc de: Stefan".


2 In loc de: Vinculet".

118 1637 (7145) iunie 6, Suceava

t ilw BACHAYe 11068044, E(0))610 M(H)A(0)CTYIO, r(0)01(0)A(4)pla aeMAN


AAWAAABCKOH. r(o)cn(o)pera(o) MH 44411 H SOTBrI,AHAN UAW HAwemi
(0)K(e)
Aplomb' GoAllow fAtiropTe 14-kite 6eAHK0M4? cnvrapii, er(o) npataH WTH(H)114?
BH111311Aelife wT(6)10 ceoero, Vf1OKOHN4P(0) 4ince ABOpFIFIKA, AEA CHAA,
HMii tipAI,HelpH, NA CHAT, CI, BOAY SA MAHN NA piuii CHAT, B(0)AOCT4?
GVLIABCTiH, H HA BilAOM nOT01.141, Ch CTABH H Ch MAHHH HA
TlaMtlelpH,
THM?Ke noTotrk, trro H(o)nocTV tleMelOKOMV, WT VpHlt 34 Kt?Se)K11140 4TO
11M44 WT eplidith 60611044, 4TO COBH Hs'nHA Vpitse A6OHH11 WT M(0)A(e)SHNLIN
HAWN WT c(B)T44 MOHACTIlp HASHBAeT ENCTp111411 H WT 34
noTepoicAerife WT PAA,VAA BOEBOAA 4i!IHXHOBH4, KOTOpYH CHAAX AllpiCAAti AO
CHAt WT r(0)C11(0)ACTBA EApHOCKH BOMA& BeAHISHM flpHTHCSANYeM, cec
rksop WT C(BA)TAA MONACTHp BHW(6) SHCAHNH ENCTp1114A.
fi H(1,1)Hil, HAW BI,1W(e) petleHHH sonipm, VIAlice BeANKYN CSIITApii, ABA
KpATY HMAAH A(h)wh npiA HAMM CI, KAAstepH WT M(0)H(4)CTHp 11(4)wer(o)
BliCTpHL(A, AA 110CT48AIIOT COSH HarrhAeHie, A KAAstepti NE XOTtAH Atmem
npip, SAKON HAW 11k WT 34K0114 nostrAH. f1 FLAW (Atom sonipuh, *him BeA
crwrap, tinpaahA npit, HAMH, H SOCTABHAN COSH +whew BI SAATY, no
WS114A10 SeMCKOMV.
Tim NAY, Aha He HMAeT SOAW6 TirAT'i 3A CYA Ti)1: NHKOAH*(e), NA
II 11H AA C(A) NE MHW4eT.
G4NABe, AtTO x3pMe pot&
f GAAM r(0)01(0)A(H)1111 Benin.
raFtpHA MI,T1Z1W 864 Aoro+(e)T <m.p.>.
t AVMHTpli <MUM>.
<Pe verso, Insemnare contemporanb: Um 3A noTerolcAerife WT BAcHAle
BOeBOAA 144 TkMneqJH H lipAI,FtetitH ti 34 WCTANYe HA Ii4A4?rep WT MONACTHp
EliCTpHIAA.

t Io Vasilie voíevod, din mila luí Dumnezeu, domn al Tkii Moldovei. Iatä
domnia mea am dat si am Intkit credinciosului nostru boier Gligorie Ureche mare spätar
dreapta lui ocira si cumparkuri a tatälui sk, raposatul Ureche vornic, dotiä sate,
anume: Aranesti, pe Siret, cu vaduri de moarg la raul Siret, In tinutul Suceava,
Tampesti, ce este In linutul Nearnt, pe Paránl Alb, cu iazuri si cu mori pe acelasi pkau,
113
www.dacoromanica.ro
din uricul de cumpäräturA pe care 1-a avut de la Erimia voievod, ce i-a cumpArat Ureche
vornic de la rugatorii nostri de la d'Anta mInästire, care se numeste Bistrita, si din uricul
de intarire de la Radul voievod al lui Mihnea pe care sate le-a stApanit panä acum, de la
domnia lui Barnovschi voievod, cu mare cotropire, acest säbor de la santa manAstire
mai sus scrisä Bistrita.
Iar acum, mai sus zisul nostru boier, Ureche mare s'Atar, a avut de douä ori zi
inaintea noasträ cu aluggrii de la manästirea noasträ Bistrita sa-si aduca dresele insä
cAlugArii n-au vrut <s'A vinä> de fatä, Inaintea legii noastre, ci au fugit de lege. lar
credinciosul nostru boier, Ureche mare s'Atar, s-a indreptat, Inaintea noasträ, si si-au pus
fez-Ale 12 zloti, dupà obiceiul
Pentru aceea, sä nu aibl a pArâ mai mult pentru aceasta pârä niciodatä, In veci.
Si altul sa nu se amestece.
La Suceava, anul 7145 <1637> iunie 6.
f insusi domnul a poruncit.
Gavril Mätia.s mare logofát <m.p.>.
t Dumitru <a scris>.

<Pe verso, Insemnare contemporanb: Zapis de intärire de la Vasilie voievod, pe


Tâmpesti i Ardanesti si de rämas pe alugärii de la mänästirea Bistrita.

Arh. St. Bucuresti, M-rea Neamt, XXIII/12. Orig., hfirtie (32,5 x 19,5 cm), difolio, filigran, cernealli
cafenie, pecete domneasci mijlocie (4,7 cm), aplicati in ceara rosie, stricati, cu legenda în exergi: t Yw
BtlekAHE> BoeecriKa>, <6(o)*(relo)> m(n)4(oviik,), r(o)cnompb <3e>mne MOAAABCKOY: (t 10
Va.si<lie> voievod, din mila lui <Dumnezeu>, domn al prii Moldovei).
Cu o trad. rom. din 1785 mai 16, de Gheorghe Evloghie, Incredintata de Hrisanth ieromonah, si cu o
copie slavoni si trad. din 1945 mai 2.

EDITII: Catalog 11, p. 255, nr. 1218 (rez. dupi orig. i descr. arheografici).

119 1637 (7145) iunie 6, Suceava

t 11W 8068044,
BACHAYE E(0))160 m(n)nocTlio, r(o)cn(o)isjahrk 3emAn
CNc(e)
liAWAAABCKOH. np.inAowe npiA HAMH H flpkA VCHMH HAWHMH
MOAAABCKHMH GOAtpH, BEAHIMMH H M(A)AHMH, T044114, IIIEBTEAH4OBH
6618 XETAAAH, H c(w)noae EH, HAIIAW H rewprinvh, no nx Aospon BOA41,
HEBHM nenolobicAenn A HM flpHCEAOBAHH, H npomAn CBOA BpABAA WTHHHA H

BHKVBEACHA, 4ETBr6T4 44CT CEA0 B4CICIA1W, HA CHptT, W 6(0)A0CTV


G01(4A8CHOH, C'h aï ACHOISTE W 1.44pHHV, H C'h MitTV SA MAHH HA pitpit
C'h BOA0BHH4 WT CTAB, 4TO ecT nonmic(e) CTAp Aprhrhnica, H
CYCHAT CTApH, 4TO SHA SA 441AH(H)HV, H C'h BEC npnxop. T44 npopann cAVsi
HALLEAW 1414411 11As'prinenn paAY eptia CTO H WCHM AECiT 151rApCKHX.
BlaCTAA CA 11114AN AAVprS'Aen H 3AHA4THA ince HCBAIIHNOE THX
11(H)N(i)SH BILIW (e) MiCANNH, pn VrApCHHX, 811 pOsH BlitrWit T(0)+4114
WEBTHAH4046 H C(61)HOBE 6H HAHIAW H FEWprH1111, WT npip, HAMH H npiA
HAWHMH sontipn.

114
www.dacoromanica.ro
UNO MN, viiiipixom nx A0Bp011
61110 BOA1406 TOKMOIC N Hcnn%Hoe
3411A4TV, A MH H WT HAC eqie*(e) AAAH H 110TBp'hANA11 ECM11 CAStAM HAW
1114411 1111VpI1?net4, HA TOE B6IW(E) npiiA pelleNNA 46TBFIIT44 44CT WT ceno
B4C[C]W6131111 di *HOleiti V liApPIHV
Cla 11 CI% spv,ek 34 MAHN HA pitrk GHpirr,
11 C'h non WT CTAB, N CI' CYCNAH 14 Cla BEC HpHxoA, KAM° AA BVAET entV
11p4B44 WTH(11)NV, N Hmostnedie, N lipmc noTtirwitAeifie, c% tri.cim Aoxopom,
11

4TO TOA 4eTNYIIT44 44CT 34 WTH(N)NY BHAO[BH] [VASA& 110-16;KH4 111611T6A1140B11


reTnnAN, WT rptiCA 11 WT C(131)H(0)BE 6H, HIJKOArk, WT M4p11K4, WT
14 11

rpOSABA, H WT NApAMSA, C(111)1,10BH rAlipilA, H WT Mainnca, npiwtollm


crapar(o) WenTenwm.
14 1411 M di He VMHWAET.
V CAABA, A(11)m(o) xapme 101176 -3".

t CAM r(o)cn(o)A(H)H% BEAIA.


IrAliplIA iiillaTIAW 664 n0r041(e)T <m.p.>.
t A1s'mHTpV <nHCAA>.

t Io Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domnul prii Moldovei. Iatä au
venit Inaintea noastra si Inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni, mari si mici, Tofana,
cneaghina lui eptilici fost hatman, Si cu fiii ei, Iliias si Gheorghità, de bunävoia lor,
nesiliti de nimeni, nici asupriti, si au vändut dreapta lor ocinA si cumpäräturä, a patra
parte din satul Vascäuti, pe Siret, In tinutul Sucevei, cu 12 jirebii In larina, si cu loc de
moard pe räul Siret, si cu jumkate de iaz, ce este mai jos de iazul Dragäneasa, si cu
vecini vechi, care au fost de mostenire, si cu tot venitul. Aceea au vändut-o slugii
noastre stefan Murgulet pentru o sutä si optzeci de ughi.
s-a sculat stefan Murgulet si a plkit deplin toti acei bani mai sus scrisi, 180 de
ughi, In mäinile cneaghinei Tofana eptelicioaie si a fiilor ei Iliias si Gheorghitä,
dinaintea noastil si Inaintea boierilor nostri.
Deci noi, dad am vazut tocmeala lor de bunavoie si platä deplink noi si de la noi
Ina am dat si am Intkit slugii noastre stefan Murgulel aceastä mai sus Inainte spusi a
patra parte din satul Vasauti cu 12 jirebii In tarinä si ce vad de moarä pe räul Siret, si cu
jumkate de iaz, si cu vecini si cu tot venitul, ca sä-i fie dreaptä ocinä, si cumpäräturä, si
uric si Intkire, cu tot venitul; care aceastä a patra parte de ocinà a fost dreaptä
cumpArätura a lui eptilici hatman de la Greaca si de la fiul ei, Nicoarä, si de la Marica,
si de la Grozava, si de la Naramza, fiii lui Gavril, si de la Marica, stränepolii lui eptilici
cel bAträn.
i altul sä nu se amestece.
La Suceava, anul 7145 <1637> iunie 6.
t Insusi domnul a poruncit.
Gavril Mafia§ mare logofk <m.p.>.
t Dumitru <a scris>.
<Pe verso-ul filei a doua, Insemnare contemporanb: t Vascouti.
<Altä insemnare, din secolul al XIX-lea>: No. 53. Dokument do Sprawy
Sukcessyuny Morgulow wreczowy W. Tadeuszav Hizdest. Jan Morgulec. m.p.I

www.dacoromanica.ro 115
Arh. St. Bucuresti, Fond Bibl. Acad. Rom, Doc. istorice, XLI11/22. Orig., hfirtie (32,5 x 19,8 cm).
difolio, filigran, cerneall cafenie, pecete domneasci mijlocie (4,7 cm), aplicati In mad rosie. pierdutl.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXI VII 19 (foto.).

EDITII: Hasdeu, Archiva istoriccT, III, p. 221-222, nr. 20 (trad. editorului); Balan, Doc. bucovinene,
II, p. 101-102, nr. 44 (trad. dupi Hasdeu).

Nr. 53. Document In chestiunea mostenirii Murguletilor Incredintat domnului Tadeu Hijdeu. Ion
Murgulet m.p.

120 1637 (7145) iunie 8, Suceava

t Ge At) AA61, AVAAHTpAWKO 1.110AMH BEA ABOpHHK OT &LIME 3EMHel H


Totmep Woman si fetele surorii noastre Candachie, giupAneasa lui Bucioc ce au fost
dvornic, Alexandra giupAneasa lui MAlaiu vistiarnic, si Catrina, giupAneasa lui Iordachi
vistiarnic, si sora noasträ, Tudosca, giupfineasa lui Pisotchi, i sora noasträ, Anghelina,
giupäneasa lui Costandin StArce parcAlabul, si sora noasträ, Tofana, giupAneasa lui
Racovitä Cehan logofät, Insufle noi, de bunAvoia noastrA, ni-am tocmit si ni-am inpärtät
ale noastre drepte ocine i mosii ce am avut de la pArintii nostri Pätrascu logofát.
s-au vinit dumisale fratelui nostru Dumitrascu oldan vornic(u1) cel mare satul
Dämilenii, la Dorohoiu, i giumätate de sat de Dolnicenii, supt Carpinis, la Dorohoiu, si
din Petie ce Mare, parte ce i sä va alege, la Suceavä, si din Ciuturesti, parte ce i sä va
alege, la Roman, si un vad de moarä la Bacäu i loc de grädinä la ObArsie, la BArlad.
lar In parte lui Toader oldan s-au vinit oldànetii i Brostenii, la Suceavä,
parte din Cotuzäni, ce &A va alege, ce este In tinutul Iesii, pe Prut, si qarte din Vartici, ce
sA va alege, de la CArligAturA, i giumAtate de Scortästi, la Läpus<na> .
lar In parte fetilor surorii noastre Candachie venit-au3 Bältätestii, de la Niamtu,
giumAtate de Tribasauti, la Hotin, si parte din Giurgesti, ce sA va alege, din tinutul
Sucevii.
lar surorii noastre Tudoscgi s-au vinit satul Leicusästi i satul Mohilenii de la
Suceava.
Iar In parte surorii noastre Anghelinii venitu-s-au satul MAnjästii de la Niamtu
Borulile, ce sä va alege parte, si din Jävärteni, ce sä va alege parte cu hAlesteu, la
Dorohoiu, si ce sä va alege parte din CAmArzani, la Suceava, i giumä'tate de Scortästi, la
L'Apusna, si doao falci de vie la Cotnari, In Dialul Asinului.
Iar In parte surorii noastre Tofanii venitu-s-au satul Storestii i satul Andrenii, la
Harläu, si din Moicesti, si din Solesti, pärti ce sä vor alege, la Vasluiu, si doe fálci de vie
la Cotnari, In Dealul Asinului. i viile s-au pus inpotriva satelor ce au luat aiçi frati.
Deci, de acum, cine cum va tine, veri bine veri rAu, sä fie a lui. Iar de sä va scula
cineva a Ora vreun sat dintr-aceste inpArtile4, noi sä avem cu totii a sta la lege, a ne 'Ad
si a cheltui. lar deca va lua vrun sat de la vrun frate, acel frate sä OA a Intra In toate
pärtile cebra frati. Deci, de acum Inainte, niciunul dintre cesti frati sä n-aibl a mai
mesteca si a mai sträca aceastA tocmalä a noastrA, nici dinioark In veci.
pre mai mare credintl, am iscAlit toti si ni-am pus pecetile. Aceasta scriem.
611 AT° OpMe 1014
IscAliti:
AVAAHTpS? WOMAN ABOpHHK.
110pA4KH BeA BHCTepHHK.

116 www.dacoromanica.ro
11111AAH GHB BHCTepHHH.
Costandin Starce pârcllab.
Racovi0 Cehan logont.
Bucioc vornic.
HHCOIAKH H TOAAep WOAAAH.

De mini s-au posleduit si este intocma de pe cea diväratA. Chirica Stamate. 1811
mai 31.

Arh. St. Bucuresti, Fond Bibl. Acad. Rom., Doc. istorice, Dccxxxvno. Copie.
Inst. de 1st. i Arh. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXI V/120 (foto. dupi copie).

EDITH: Iorga, St. fi doc., XVI, p. 292, nr. 6 (rez. cu acuite extrase).

I in loc de: 3em4e.


2 Rupt.
3 Corectat cu alti cerneall in venitu-i-au".
4 in loe de TripAline".
Lecturil gresiti a copistului deoarece <Coste> Bucioc vornic era demult decedat.

121 1637 (7145) iunie 14

7145 < 1637 > iunii 14.


Ispisoc di la domnul Vasili v(oie)v(od), cuprinzAtori de giudecata urmat6 intri un
Dumitrascu Zapodii cu sämintäniia lui i Intri Mihociu, pentru o parti di °cilia i pentru
nisti casä din sat din Petresti di la tân(u)t(u1) Vasluiului, pi Stemnic, ci mai Innainti s-au
fost chemand Cucosärii, cari parti fiind a unui Ionit(ä) cupariu, dupä moartea lui au fost
luoat-o In stäpâniri Tudora, fimeia lui Mihociu, ca o apropiatä rudenii. Si ace parti
pretindirisand-o Dumitrascu Zapodii, dupsd cercetarea urmatä la starea locului, In fiinta
fazesil(o)r si a megiesil(o)r, s-au dat dreptati ca Tudora, fimeia lui Mihoci, sä tii partea
lui Ionascu cupariu si casäli din sat din Petresti, ci s-au chemat Cucossári; iar Dumitrascu
apodii si Tod(e)r Motä i alti sämintänii a lor sä OA a tâne In altà parti giumatati
Tudora, din gios, giumätati, cum pre larg sA area' prin acest ispisoc.

Arh. St. Iasi, Anaforale nr. 18, f. 50. Rezumat din 1838.
Ibidem, nr. 24, f. 258 v., nr. 2 (merit. din 1839 mai 2, cu data de zi: 4).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Ms. M. Costichescu, <Doc. mold. de la Vacile Lupu vv.>, f. 6746,
nr. 1822 (387) (transcr. rezumatului din 1838).

122 1637 (7145) iunie 17, Suceava

Noi, Vasilie v(oie)vod, cu mila lui Dumnezäu, domnu fag Moldovii. Scriem
domnie mea la slugile domnii mele, la starostii de Putna. Dämu-vA stire cA s-au pfirAt de
fatä, innainte domnii mele, Toderasco carnal-as si Marzea cu Chiia i cu Precopie i cu

www.dacoromanica.ro 117
toati simintae lor pentru o moat% i pentru un loc cu sasi pimanturi In frunte i cu vatra
satului, din satu din Hilmicesti, ce si cheami acmu Sarbii de Gios. Deci au ramas sluga
noastra Toderascu cämära i cu Marzea pre Chiia, si pe Pricopie si pre simintie lor.
Pentru aceea, deaci veti vede carte domnii mele, lar voi si luati acea mow% i acel
loc, ce mai sus scrim, de la Chiia si de la semintie ei si si dai pre mana slugilor noastre,
ce mai sus scriem, iar Chiia i semintie lor si iasi de acole si sä n-aibA triabi cu acel loc
si Cu ace moarA. Aceasta scriem domnie mea.
S-au scris, In Suceavi, 7145 <1637> iunie 17.
Tnsus(i) domnul au poruncie.
Mardarie <a scris>.

Arh. St. Bucure§ti, Ms. nr. 646, f. 41 r., nr. 3. Copie in condica m-rii Birnova scrisi de Costantin
Polimaz logofit, fiul protopopului lonitli din BacAu, la 1796 octombrie 2.

EDITH: Catalog A.LC., II, p. 255, nr. 1220 (rez. dupA aceeEqi copie).

Se mentioneazA apoi, intr-un cerc: pecete g(os)p(o)d".

123 1637 (7145) iunie 20

20 iunie 7145 <1637>.


Ionasco Grecul vand cumpiritura tAtani-nostru, lui Grigorie diac .../
unchiului nostru, lui Stefan Dintul, din totu satul Dumbrivenii ot tinutul Sorocii,
giumitate", pentru taleri de argintu i doi boi buni i dog vaci".
Marturi: Gavrilas Bitranul, i Toader vornicelul din Pircane, si Ghiorghitea din
Vatsina2, i Righinet din Cohresti3, i Vasale din Tuchitesti4 si Aftemie feciorul Lucii".

Dupi lorga, St. ci doc., VII, p. 210, nr. II. Rez. dupA o copie de pe la 1780".

Asain textul editat.


2 in loc de: Vanlina".
3-
In loc de: Cohonevi".
4 in loc de: Trifine0".

124 1637 (7145) iunie 21

Zapisu de la Anna, fata lui Tinaco, nepoata popii Tomsei din Derzsca, cu care
mArturiseste cA, de nimea siliti, nici asupriti, ci de a ei bunivoie, au vandutu j(i)rebiie
giumitaté mosiia ei ce-au fostu In sat In Derzsca, si au vandut-o vArului ei, lui Mihasco,
feciorulu Solornii, nepotului popii Tomsii, dréptu 60 talen i bituti. Si acelea jirebii cu totu
venitulu, cu iazuri, cu fanaté, cu locu de mori, cu pomitu, de acmu Innainté si-i fiia lui
Mihasco mosiia In veci.
Iari parte surorei salé, a Pelaghii, au lisat-o, adeci o j(i)rebiia si giumitaté,
nevanduti.
118 www.dacoromanica.ro
Si la ace vAndzaré s-au IntAmplat Onciulu Iuroscovic(i) pAralab i cu alti multi
oameni buni, dupA cum anumé Ii aratA In zapisul ei.
Din anii 7145 <1637> iun(ie) 21.

Bail. Acad. Rom. Bucuresti, Ms. rom. 1 1 I, f. 24r. Copie prescurtatA din 1779 august 16 in Condica
M-rii Humor.

125 1637 (7145) iunie 21

t 11wBACHAY BOBOAA, E(0)**110 M(11)A(0)CTI10, r(o)cn(o)A(4)p% 36MAH


AAWAAABCKOH. Dat-am cartea domnii !nee rugätorilor nostri, egumenului i la tot
s'Aborul de la svAnta mAnAstire de la Galata si pre ciné vor trimiti, ca sI fie tare si
puternic cu cartea domnii méle a 0116 i apAra finatul ce va hi pre hotarul svintei
mAnAstiri la silistea Petrestilor ca sA n-aibA a l'Asa pre nime sä cosascA sau cu dobitoc sä
lar pre cine vor prinde cu dobitoc stricAnd fAnatul ca s'A aibA a-1 aduce la poarta
domnii méle. Si nime sA nu cutedze a 0116 sau a opri peste cartea domnii méle.
/1(41)T(0) OpME MIN) KA.
t CAM r(oc)n(o)A(u)wh BeAtA.
f KOMAT <r1HC4A>.

Arh. St. Bucuresti, Fond Bib'. Acad. Rom., Doc. istorice, CD/ I19. Orig., hfirtie (31,5 x 19,3 cm),
filigran, rupt la indoituri, cerneali cafenie deschisä, pecete domneasci mijlocie (4,7 cm), aplicatA in cerneali
rosie, cu legenda in exergi: t Iw 4cïAHe Boesom, 6(o);Bfieio) m(B)*(ociiio). r(o)cnompi. Bemne
itiOAAABCKOH (t lo Vasilie voievod, din mila lui Dumneteu, domn al TArii Moldovei).
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Las, Fotografii, XXIV/125 (foto.).

126 1637 (7145) iunie 21, Suceava

t 11w &aide 1106B0A4, 16(0))KTIO M(H)A(0)C1510, r(0)C11(0)A(4)1Y11 311AAH


MWAMBCK011. Adecä, au venit, innaintea noastrA si-naintea alor nos<t>iri moldovenesti
boiari, sluga noastrA Ionasco diiacul i Lupul Rusinovschie si cu [cul femeile lor,
Mkrica si S>lorca, fetele Solomiei, nepoatele Grozei Giurgial'A, strenepoatele lui
GiurgialA cel bktrAn i s-au p>larkt>1 de fatA, innaintea domniei méle, Cu Andreica
diiaconul, feciorul popei lui Mätiiai, pentru o p<arte de>' ocinä den S'Apoteni, pre
IubAneasa, In tinutul Dorohoiului, partea Annitei, surorei lui GiurgilA celui <bAtrAn>l,
dzicAndu slugile noastre, ce mai sus scriem, cA le iaste lor direaptä ocinä i mosie, iar
Andreic<a dii>laconul au dzis cA iaste a lui mosie si iaste de Annita,
s-au aritat si un uric de la Pitru vodi cel
Deci domniia mea si cu tot svatul domniei méle am socotit ce s-au aflatu ci iaste
acel uric a mosilor slugilor noastre, a lui Ionasco diiacul si a Lupului s-a femeilor sale
MAncAi si Sora, nu iaste Andreica diiaconul dentr-acea moase de Annita, ce si leagi
fArá isprav(i).

www.dacoromanica.ro 119
Dupà acéea, Andreica <diiac>ionul au dzis Innaintea domniei méle cA moase
lui Annita si are si märturii multi oameni buni, <slu>igi domnesti de pre inpregiur
megiiasi, cum iaste el dentru Annita. Deci domniia mea i-am dat dzi ca sA aducA
doi<sprA>ldzéce giurAtori, oameni buni, slugi domnesti i i-am scris la catastiv, cum
iaste obicéiul äräi, anume <pre Toa>id<er>1 Arbure de Cordäréni, i Lupul Talp(ä)
comisul, si Toader Gherman de acolea, i Lupul cel bAträn de acolea, i Gociul diiacul, si
Miron de Dorohoi, si Isac de Bobesti, si Olan cel bäträn de acolea, i Gherasim de
Concesti, si Ilea de acolea, si Gabär de Bobesti, si Isac cel bätzin den Duméni de pre
Jejiia i alti oameni buni, ca sä giure cu acei oameni buni i slugi domnesti, ca sä giure
cum iaste el dentr-Annita. Dece andu au fostu la dzi, el au venit s-au adus numai sease
giurätori, iar sease nu i-au adus, anume Talpä comisul, i Toader Gherman, i Gociul,
Miron, si Olan i Isac de Bobesti. i ceia ce-au venit, Inca n-au vrut sä giure. Dece
Andreica diiaconul, el au rämas den dzi si den toatä légea täräi, denaintea domniei méle.
lar slugile noastre, Ionasco diiacul, ei, au asteptat, peste dzi Inca o säptämänä i s-au
indreptat i s-au pus hetlia, doisprädzéce florinti, in vistériul domniei méle.
Dece de acmu innainte ca sä aibd ei a-si linea ocina i mosiia ce sa va alége, partea
Annitei, den Säpoténi, den vaträ si den cimpu si den halesteu ...I <acea>istä pá'rä sä nu
sä mai 'Alma niceodatä, In veci. i cel uric ce au arAtat diiaconul de la <135tru vod>là,
Incà s-au luat de la dänsul i s-au dat pre mäna lui Ionasco s-a Lupului.
nime sä nu sä a<me>istece.
Cskuui(i), B(%) a(t)r(o) opme 10HCI.6) KA.
t GAM r(o)cn(o)A(H)wh Benin.
FABpHA IVIIITIAW BEA A0r04(6)T <m.p.>.
t ARAHTpAWHKO <11HCAA>.
Arh, St. Bucuresti, M-rea Doljesti, XXIX/33-34. Orig., hirtie (39 x 26 cm), rupt la indoituri, cernealA
carenie (semnitura marelui logofit eu cernealA mai desehisi), pecete domneasci mijlocie (4,7 cm), aplicata in
ceari rosie, eazutA.
Cu o copie (suret") din secolul al XVIII-lea, de Enache.
Idem, Ms. nr. 598,1.4v. (rez. dezvoltat din 1808 in Condica M-rii Doljesti); M-rea Doljesti, X/57, nr.
27 (rez. intr-un izvod din 1755-1756 (7264) si X/239, nr. 16 (rez. intr-un perilipsis din prima jumiitate a
seeolului al XIX-lea),

EDIT11: Catalog A.LC., H, p. 255, nr. 1221 (rez. dupà orig.).

Rupt.

127 1637 (7145) iunie 28, Ia0

t Adec5 eu, Vasilii, feciorul Rosâorului de StancAut<i>, si femée mea, Fetita, fata
Anitei I, nepoata teféi de Brätäseni2, märäturisim noi, de bun(ä)voe noasträ, am vändut
parte noasträ de ocinä den sat de Britäsen(i), den stalpul ce iaste a mosu-nostru, a tefei,
den mijlocul satului, parte noasträ, a treia parte, ce iaste dentra acela stilpà, am vAndut-o
dumisal(e) giupbului Dumitrasco Buhus biv visternic, derept cinspradzece galbin(i),
bani buni, cu tot venitul, din tot hotarul satul ce iaste si mosae sI cumplatura a
120
www.dacoromanica.ro
mosu-nostru, a tefei, dintra acel stAlpà a treia parte. lar derise ce avem pre aiastä ocinä,
la niste sämäntii a noastre; dece cfindu sá vor afla acele direse, noi sà avem a le da pre
mâna dumisale visternicului Buhus.
aiastä tocmal(ä) am fäcut-o dennainte dumisal(e) luí Miron Ciogole,
dennainte Dondei, î dennainte lui Ionasco Somés deregätoriul de StancAut(i),
dennainte lui Lazor vätämanul de Stäncäut(i), î dennainte lui Istra<t>i4 Demescanul,
dennainte lui Ghiorghii din Verteb, si dennainte lui Strut de Butest(i), sâ dennainte lui
Alecsii deregkoriul de Avräméni, sI dennainte a multi oameni buni i bäträni ca sä
a<i>31:4 durnialui visternicul a-s(i) face sä derese domnest(í) pre aciast(ä) adeväratä
scrisoare a noastra, sä s(e) stie.
Pre mai mar(e) credinti, iscälit-au î pecetile s-au pus.
S' Mc, B(%) A(11)T(o) x3pMe ION(1.6) NH.
tb, IIAHpOH (Moroni, HCKAA <m.p.>.
Istratii.
Strut.
Somes.
Vasili, carel(e) au vändut ocina.
Ghiorghie Dondàs <m.p.>.
Alecsii.
Lazor vätäman.

<Pe verso, insemnare contemporanä>: ErhrhWANYH, 44CT EAC(H)A.I.e, C(61)11

POWNWpVA tOJT Ep%ThWAH11, K Me er(o), (DeTIK(A, AOLIKA 11H11111.41, BNV/CH

111601, FlpiVIIVKA EpAT'hW3.

Arh. St. Bucuresti, A.N., XXXI V/9. Orig., hirtie (32,5 x 19 cm), rupt, filigran, same peceli melare,
aplicate in cerneala cafenie cu care e scris actul, cu exceptia celei a lui Miron Ciogolea, avand formi de
ancori (1,6 cm), cu emblema neclari í cu legenda: t Atopoo clorogi).
Cu o trad. ruseascA din secolul al XIX-lea.

EDITH: Catalog II, p. 256, nr. 1222 (rez. clupi orig.).

I Scris cu altii cerneali, pe loe gol.


2
de BritAseni", scris deasupra
3 0MiS.
4
Briltisanii. Panca lui Vasilie, fiul lui Rosiorul din Britiíséni si a femeii lui, Fetila, fiica Anniei,
nepoata lui $tefu, stranepoata lui BratAs.

128 1637 (7145) iunie 30, Iasi

f Eu, Zahariia, ficiorul Ii Maciucooael de târg de Ias(i), scriem i mà'rturisescu


insumi pre mene, cu cest zapis al meu, cum eu, de nime nevoit, nice Indemnatu, ce de
bunAvoia mea, am vandutu totu locul meu, catu am avutu eu de la pariniii mei, de la
Cadeul pAn-la lije, cu case ca tutu, dumisale Carstei blänariul, dereptu o sut5 de
dooadzeci de galbeni bani buni, dumisale i femeii sale VArvarei i cuconilor lor, ca sA le
fie lor direaptä ocinä i mosie.
121
www.dacoromanica.ro
Si intr-aceasta tocmalä au fost: Istratie MAciu, unchiul meu, si Costantin Cadeul,
Ionasco mari boiar, si Miha blAnariul, si Nica arbänasul, si Voico bärbiiariul, si Enachie
si Franta si Vas(i)lie Gansa bärbiiar, i Gheorghie blAnariul, i PAtrasco
arci(u)mariul si Costantin Buleul. Si eu, Larion diiacul, am scris.
Deci nime dintru sämentiia mea, frati sau surori sau allá samentie a mea, dui:4
urma mea, sä n-aibä trea[a]bA a sá amesteca la cesta loc.
Si pre mai mare credintA ne-am pus si pecetile In cest zapis, sä fie de credintA. SI
se stie.
V MC, B(1a)II)T(0) x3pAA toll (Ye) -A-.

<Pe verso, insemnare din secolul al XVIII-lea>: Locul ce-au vandut Zaharie lu
Crasti blAnar.

Arh. St. Bucuresti, M-rea Cetatuia, X1/4. Orig., hartie (32,5 x 20 cm), difolio, filigran, rupt, cerneali
cafenie. opt peceti melare aplicate in fum, neclare.

EDITH: Catalog II, p. 256, nr. 1223 (rez. si descr. arheografica).

I Miciucoae", forma veche de genitiv feminin.

129 <Cm. 1637 (7145) iunie 30, Iasi>

Stefan cu solia lui, MArica, si cu fiul lor, Zaharia vand lui Carste cojocarul $i sotiei
sale Varvara un loc de casA In Targul de Jos cu 40 de galbeni.
t Adea eu, Stefan, si cu femeia mea, Marica, si cu fiiu nostru, Za<ha>iriia,
märturisim cu zapis al nostru cum am avut un loc de casä direaptä cumpäräturä lang-Insu
casele noastre. Si ne-am sculat noi, de bunAvoia noasträ, de am vandut acel loc, din casa
mea Oa In locurile Anghelinei, ?titre amandoo iaste acel loc, i 1-am vandut giupanului
Carstei cuj(u)carilui si färnei lui Värvarei si cuconilor lui ca sA le fie lor ocinä si mosie In
véci. Si i-am vandut acel loc pentru 40 de galbin(i) buni.
S-am fäcut tocmala dinnaintea a multi oamini buni si bAtrani, anume: Costantin
Cadiul si Miha Grasul, i Ionasco mare bojar, si Zota Ologul, i Statie coj(o)car, si Nica
arbänas, i Ionasco arbänas [for] si Ursu SAraci, i Ambrohi potcovar, si lije, si Vasilie
Gansa starosté de bärbiéri, si Voico bärbiér si multi oameni buni i bAtrani; iar noi toti
väzdandu de bunavoia lor tocmali pre mai mare credintä, noi ne-am pus si pecetile, sä se
stie. insä vracnita de pivnitä sa o facem dinpreunä.
t Mihälachi au scris.

<Pe verso-ul filei a doua, din sec. XVIII: rezumatul grecesc al actului si>: No. 14.

Arh. St. Bucuresti, M-rea Barnova, X1I7. Orig., hartie difolio (31,4 x 20 cm), cerneala cafenie, rupt la
indoituri, lipsa 2/3 din fila a doua, sapte sigilii melare in fum; patru octogonale, doua rotunde si unul oval.
!den Ms. nr. 646, f. lor. (copie In Condica M-rii Barnova scrisa de Costantin Polimez logofat, fiul
protopopului lonita din Back', in 1796 oct. 2); M-rea Barnovschi. V/13, nr. 3 (rez. din sec. XIX).

122 www.dacoromanica.ro
Datat dupi doc. din 1637 (7145) iunie 30, lasi, prin care Cirstea si sosia sa, Varvara, cumpári un alt
loe de casi in lasi (v. doc. anterior).

EDITII: Catalog A.LC., 111, 31-32. nr. 38 (rez. cu data: <cca. 1653-1655>.

130 1637 (7145) iunie 30, Iasi

t11w BacHnYe H(oe)Hom, E(o)adeio m(H)n(o)cTioo, rocnomp 3EMAH


itiOAAABCKOH. CbH(e) npYHAown n'AA HAMN H npiA% BctmH HAWHMH
MOAA4BCKHM14 sontpH, BEAHKHMH H MAAHMH, sontpHine r(o)cn(o)Acmn MH
sipHomti rAHrOp4111K0 YpEne BeA CSATAp H infkrHHii KOMHCOAE Ropi?wiliptc%
H Cla BCH IlAeMe141414411 Ntroe SOCTEANHK%, H ['M'O* HpEiVpe, H HHKVAAH
rpVAA43H, H filipAM WT AVK444HH, H TOAAep repMAN, H 14C414% HOKOpAH,
rewpeie H C% B%CH SAEMENHLIN HX% H TtrAAH 34 AHLte, npilA NAAAH, C%

MOAeSHHIC HAWI BeHeAFIKT ShIB Geniiiievrp%


ell(H)CK(0)11% POMANC41 H C%

ertenneH H C% Bu% cosori. WT C(BA)TAA MOHACTHph 14A3HB4eT CA CV4E111114%,


rA6KA6 eCT% xpAnvi. iNcHp(e)c(e)ffie f(o)cri(o)An E(o)r& H Cn(a)ca HAWer0
H14(CV)C% Xp(H)CTA, PAAH ceno Mr6HApeltIN, 4TO HA GHIAT, B(0)0A0CTV
eV44BCK.I.H, C% MAHHH HA pinte CHpem, penique sontpliti r(o)cn(o)Acm(n)
YpeKe BEA CII%TAp H C% THX A1OAH BIAW(e) SHCANHOMV Ame ECT% HM% TOT
CeA0 HpABAA WTH(H)HV H AtAHHHV H V1113HCHAOB41"6 KAAVrepH SE3% N'incoe
AtA0. ti M(0)AEFINHIAN HAIlit whnti'repti WT C(BA)TAA MOHACTHp GV4EBHL461 TAKO
WTIAIVAAH nptA HAMH, MICe TOT CEAO (WM1413E11111 eCT HMIs HpABAA AAAH.I.e H

MHAOSAN.I.E WT fieTp% 80<e>BOAA H Vli3OBAAN flptA NAMH VplIK% WT nevb


BOeBOAA clorHopeH BEANKAA KAITBW H TAKO nHcatiap(e) TOT%
A*(6) ShIA% TOT% ceno 34 ANIMO? reWpIle GlIB Apx"ienHcH(o)n% H

MHT130110ANT GV44BCKOH WT 4,0VANTIN? XgAW1 61413 KOAANC N VICA3OBOA npiA,


HAMII H /?prol 34 AtAFINFIV, 4TO HMAA ni.Tre WT n'aparo eTe4AN4
H(oe)Homi.
fi SOAFIpH11 r(0)CS(0)ACTB(A) MH, VpeKE BeA cnnTark, 14 C% THX A1OAH
Bh1411(e) THICAHNHX%, WHH VFIA3OB4AH n'AA HAMH ApVrFIX VpH4H WT [len%
BOeBOAA 11 WT OpWil BOEBOAA H Ap*NX N4IAIAEN.1. WT HNNNX r(0)C11(0)400.14.
11110 r(o)cn(o)AcTH(4) MH H incero Hawero elaBITA C%Al4X0M% HA HHX
NAWHMEL npaBHmh C%A0Mh H no 3AKONA semmiro N TAMO wspiToxonvi. C%
HCTHHH010 KAKO He iimmovk BOApHFIV r(o)cn(o)AcH(n) MH nuiropYe YpeHe BEA
crivrap M B0p0HTliptC%, 14 rAHrOp.ie fipSVpe, H HHKOAAH rpVM43, H fiBpAM, H
C% TOAAep repAtAH, H HCAK HOKOHN H SpAT% ero, reWpr.I.E, H C% HFINNX
nnemeHinui FIN CANO TptsV, C% TOT CeA0, H% B113AAN 6E3 Hcnpui H
TOTH WhAelffe 4TO 01111 113B4AHAH nptA HAMH StWe C%TBOpE1411 C% AVKACTBO
H HEIVABeAHO.
T4*(0 OHN 30CT4AH WT nptA HAMH H WT BeC% 34110H0 aemouro, A

M(0)AeSMILW HAWt HantirepH WT C(BA)TAA MOHACTHp Cskieturh, WHH VIIpABNAH


Ct H SOCTBHAN COSH +epTeio HA 3AATH BlICTHph HAW. HHO WT CHAt
123
www.dacoromanica.ro
NA npiAll BOAWE AA He HMAel"h HAW TtrATI4 pAAH el'A TiNC NHKOAHPKe, NA

BilKH.
FINO Awe npormsnieT ce, B 11i1144 spinte, Hinurk HapiAeN'Hi Ao sonipm
r(o)cri(o)A(cT)H(4) MH Ypelle CH'IaT(pA) 11All HA HHILLHIX nnentematH Hp Bh1W(6)
HHC4F0411 114 TO ceno Alli,HApetpH, Aa cii He Hips'eT, H'h AA C(A) WpHFLUOT.
II ifH AA C(A) He VMH1.114T.
OV Ilic, Erh AIITO xaf3ME 10H11 "4- A(b)HH.
CAM r(o)cti(o)A(H)trh HeAti 1.
rAlipHil Ben noro+(e)T
AVMHTpAWFS0 <HHCAA>.

t Jo Vasilie voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tarii Moldovei. Iatä au
venit Inaintea noasträ si Inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni, mari si mici, boierul
domniei mele credincios, Gligorasco Ureche mare spätar, si Cu cneaghina comisoae
Voruntareasa si cu toti verii lui Neagoe postelnic: Gligorie Arbure, si Niculai Grumaza,
si Avram din Lucaciani, si Toader Gherman si Isac Cocoran, Gheorghie si cu toti verii
lor si s-au park de fata, Inaintea noastra, cu rugatorii nostri Venedict fost episcop de
Roman, si cu Selivestru egumen si cu tot soborul de la sfanta mänastire ce se numeste
Sucevita, unde este hramul tnvierea Domnului Dumnezeu si Mantuitorului nostru Isus
Hristos, pentru satul Mandresti, ce este pe Siret, In tinutul Sucevi, cu mori pe rail' Siret,
zicand boierul domniei mele Ureche mare spatar cu acei oameni mai sus scrisi ca le este
lor acel sat dreapta ocina si mostenire si le ImpresoarA lor acel sat calugarii farä nici o
treabä. Iar rugatorii nostri calugäri de la sfanta manästire Sucevi¡a astfel au räspuns
Inaintea noastra ca acel sat Mandresti le este dreapta danie si miluire de la Petru voievod
si au arätat Inaintea noastra si uric de la Petru voievod, facut cu mare blestem, astfel
scriind In acel uric CA a fost acel sat de mostenire lui Ghiorghie fost arhiepiscop si
mitropolit de Suceava de la Dumitru Hudici fost comis; si au aratat Inaintea noastra si
uric de mostenire ce a avut Petru Hudici de la batranul stefan voievod.
Iar boierul domniei mele, Ureche mare spatar, si Cu acei oameni mai sus scrisi, ei
au aratat Inaintea noasträ un alt act de la Petru voievod si de la Aron voievod si alte
drese de la alli domni.
Deci, domnia mea si cu tot Sfatul nostru i-am judecat cu dreapta noastra judecata
si dupa legea tärii si astfel am aflat eu adevarul ca nu are boierul domniei mele, Gligorie
Ureche mare spatar, si Vorontareasa, si Gligorie Arbure, si Nicolae Grumadza, si Avram
si Cu Toader Gherman, si Isac Cocoran, si fratele lui, Gheorghe, si cu alli veri ai lor nici
o treaba cu acel sat si 1-au luat färä drept si acel dres ce au aratat inaintea noastra a fost
fäcut cu Inseläciune si nedrept. Astfel ei au ramas inaintea noastra si din toata legea tarii,
iar rugatorii nostri calugari de la sfanta mänästire Sucevita, ei s-au Indreptat si si-au pus
feraie 24 de zloti In visteria noastra.
Deci de acum Inainte sa nu ail-A mai mutt a se parî pentru aceastä Ora niciodata',
In veci.
Deci daca se vor mai ivi In vreo vreme niste drese la boierul domniei mele Ureche
spatar sau la alti veri ai lor, mai sus scrisi, pe acel sat Mandresti sa nu se creada si sä se
rupa.
i altul sa nu se amestece.
La Iasi, In anul 7145 <1637> iunie 30 zile.
124
www.dacoromanica.ro
insusi domnul a poruncit.
Gavril mare logotk.
Dumitrasco <a scris.>.

Copie aceasta de pe uricul scris sOrbesti s-au scos de mini tij pe skbie, asemeni
dupa insus matca ce adevkata, In Cernäut, let 1787, sept(embrie) 9.
Andrei Daschevici.

Arh. St. BucureVi, Fond Bibl. Acad. Rom., Doc. istorice, DCXL/8. Copie.
Cu un rez. de P. P. Panaitescu.
Inst. de 1st. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, XXI V/130 (foto, dupà aceeasi copie).

I Omis; v. mai jos: (Avram).


2
Asa in text.

131 1637 (7145) iulie 1, Iasi

GE V60 MN, rcHipHAAW BeA noro+eT, H 04BHH BEA ABOIMINK 01,0M111H


3MAH, H ,A,01(MHTp4WKO WOMAN BEA ABOpHHK 36MAH, H rcUipHA
XETMAN H rmpttlinas Glskrkncteie, H rnwprYe Ben tIAWHHFC, H blyhttne BeA
CF111TAp H YWMAKY6 BEA nacriptunt. scriem i märturisim noi CU cestu zapis al nostru
cum au venetu Patrasco, feciorul lui Buzano[s]schii si cu soru-sa, cu Sofroniea, de o Ora
ce-au avut ei cu masteha lor si cu feciorii ei, cu Badilità i cu Vasie, pentru neste bucate
ce-au avut ei toçi inpreun(A).
Deci s-au tocmit sA hie a lui Patrasco, feciorul lui Buzanoschie, optudzaci de stupi,
Insä cu doisprAdzéce ce sOnt la cumnatu-sau, la Patrasco, iar alti stupi, ce vor mai
rambea, sa hie ai Buzanoschioae si a feciorilor ei, a lui Badilit(A) si a lui Vasie.
Asijderel(e) de un poloboc de miare si de o caldare de cas(A) s-au tocmitu sA hie
iar a lui Vátrasco, iar pentru acéstea sa hie o caldare de bére Ii Bozanoschioae cu a lui
Bädilit(A) si a lui Vas(i)lie.
Asijderele s-au tocmitu sA 1(e) dea Patrasco, feciorul lui Buzanoschie, mastehA-sa
1i Buzanoschioae, si feciorilor ei, lui BAdilit(A) si fratine-sdu, lui Vas(i)lie, o iap(A) cu
mandzu si un cal tank.
Iar dajdea ce va hi avut Buzanoschie sa o Inparta In doo: giumkate sa hie pe
Patrasco, feciorul lui Buzanoschie, iar giumkate sa hie pre feciorii Buzanoscoae.
De acmu sä nu aiba dé aiasta Ora a sA mai parari unul pre alt, niel PAtrasco,
feciorul lui Buzanoschie, pre masteha-sa, pre Buzanoscoai, nici pre feciorii ei ce-s mai
sus scris(i), niel Buzanoscoae pre Fátrasco, de aiasta pAr(A) nici dänAoar(a),111 véci, peste
cestu zapis al nostru. Pre mai mare credinta, si iscaliturile ne-am pus Intr-acestu zapis,
hie de mare credinta, ca sA sa stie.
gIc, n(t)T(o) owe iota)
I'MpHA MIITIAW BEA noro41(e)T <m.p.>.
IlpoicecKVA BEA ABOpHHIS <111.p.>.
WOAAAN BEA ABOpHHHH
Gavril hatman
43, rnwpra BEA IllqApHHK <rn.p.>.
125
www.dacoromanica.ro
<Pe verso-ul filei a doua, insemnare din secolul al XVII-lea>: Iaste, säntu
impartar(e) de vecini.

Arh. St. Bucuresti, Fond Bibl. Acad. Rom., Doc. istorice, XL111/24 a si b. Orig., hirtie (32,2 x 20 cm),
difolio, filigran, cernealA cafenie diluatA. Cu o copie modernil cu caractere chirilice.
1st. de 1st. A. D. Xenopol" iai, Fotografii, XXIV/131 (foto, dupli orig. si dupi copie).

132 1637 (7145) iulie 1, Ia0

t ilw BACHAYE BOEBOAA, E(0))610 m(H)A(o)oilo, r(o)cn(0)4(4)ph aemAH


1111WAAABCKOH. Dat-am dumne me carte dumnii mele augarilor de män(ä)stire de la

S(ven)tii Saya, spre aceia ca s(A) hie tar(i) i puternici cu carte dumnii mele a-si <pine
satul Furtesti i al(i) apära fänatele, pentru cäci le iaste direpta cumpkaturä de la
Muvilit(A) si de la frate-sau.
Prentr-ace, nime sa nu cuteze a tinea sau a-1 apara Inainte cartii dumnii mele. Iar
cui va pärea cu strambul, sä vie, sä ste de fa(ä) innaintea dumnii mel(e).
intr-alt chip sä nu hie.
Mc, Mil)T(o) xspme ionfie)
t Gam r(o)cn(0)A(m)in. Benen.
r46pHA MIITIAW BEA noro+(e)T

<Pe verso, insemnare din secolul al XVIII-lea>: t Numär 21.


<Alte douä Insemnari, din prima jumätate a secolului al XIX>: 1) 7145 <1637>
iulie 1; 2) Fortesti, <scris, apoi, In greceste>.

Arh. St. Bucuresti, M-rea Sf. Saya, XLIII/4. orig., !Artie (15,5 x 20 cm), rupt, cerneali cafenie diluad
(semnAtura logofátului, cu cerneala mai Inchis1), pecete domneasci mijlocie (4,7 cm), aplicad In cerneali
rosie, cu legenda, In exergil: t iw Baanme 8880m, <B(o))8(Yeio) m(m)A(orillo)>, r(o)cnomps Benme
Mop/m.18mm Io Vasilie voievod, <din mila lui Dumnezeu>, domn al Tarii Moldovei).
Ibidem, XLI11/20, nr. 2 (rez., avAnd numai vAleatul, intr-un perilipsis de documente privitor la satul
Furtesti, linutul FAlciu, de la inceputul secolului al XIX-lea).

EDITII: Catalog A.!. C., II, p. 256, nr. 1224 (re