Sunteți pe pagina 1din 6

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

Privind monitorizarea, prevenirea şi combaterea absenteismului şcolar


COD P. O.
Ediţia ÎNTÂI
Revizia 0

Entitatea publică Procedura operaţională Ediţia ÎNTÂI Pagina.....................


GRADINITA P.N.”RITA- Privind monitorizarea, prevenirea şi combaterea Nr. de ex. 0 din EDIŢIA I
GARGARITA”AGIGEA absenteismului şcolar EXEMPLARE Exemplar nr. .....

COMPARTIMENTUL Cod: P.O. Revizia


CEAC ................

Nr. de ex.
.............

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii
operaţionale:

ELEMENTE PRIVIND RESPONSABILII/ NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA DATA SEMNĂTURĂ


OPERAŢIUNEA
1.1 ELABORAT POPESCU ANCUTA PROFESOR
1.2 VERIFICAT ANDREI LAURA RESP.CEAC
1.3 APROBAT GHETU GEORGETA DIRECTOR

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale:

Ediţia sau după caz, revizia în Componenta Modalitatea Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau
cadrul ediţiei revizuită reviziei reviziei ediţiei
2.1 Ediţia I x X
2.2 Revizia 1

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale:

Scopul Exemplar Compartiment Funcţia Numele şi prenumele Data Semnătura


difuzării nr. primirii
3.1. Informare 1 Consiliul Profesoral Toate cadrele didactice
3.2. Arhivare 1 Arhiva ZAFIU LENUTA ZAFIU LENUTA

4. Scopul procedurii operaţionale:

4.1. Stabilirea modului de realizare a monitorizării, prevenirii şi combaterii absenteismului şcolar;


4.2. Asigurarea existenţei documentaţiei necesare derulării activităţilor de monitorizare a absenţelor;
4.3. Asigurarea continuităţii activităţilor de monitorizare prin redistribuirea sarcinilor în cazul schimbărilor de personal;
4.4. Scopul procedurii operaţionale.

Procedura are drept scop reducerea fenomenului absenteismului prin dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor adecvate ale copiilor la
cerinţele gradinitei, ştiind fiind faptul că absenteismul este primul pas către abandonul şcolar şi părăsirea timpurie a sistemului educaţional.

4.5. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurală;
Această activitate depinde de activitatea compartimentelor:
 Personalului didactic din unitatea de învăţământ;
 Consiliului de Administraţie al şcolii;
 Consiliului Profesoral;
 Managerilor şcolii.

5. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate:


5.1. Legislaţie primară
 Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011;
5.2. Legislaţie secundară
 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.);
5.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice
 Regulamentul de Ordine Interioară (R.O.I.);
6. Definiţii şi abrevieri ai termenilor utilizaţi în procedura operaţională:
Nr. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
crt.
1. Procedura operaţională Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru
stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul
procesual;
2. Ediţie a unei proceduri operaţionale Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată;
3. Revizia în cadrul unei ediţii Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a
mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost
aprobate şi difuzate;
4. Absenteismul şcolar Un tip de conduită permanentă a elevului ce reflectă lipsa de interes faţă de şcoală.

7. Abrevieri ai termenilor utilizaţi


Nr.crt. Abrevierea Termenul abreviat
1 P.O. Procedură operaţională
2 E. Elaborare
3 V. Verificare
4 A. Aplicare
5 Ap. Aprobare
6 Ah. Arhivare
7 R.O.I. Regulament de Ordine Interioară
8. Descrierea procedurii operaţionale (modul de lucru):
8.1. Generalităţi: Procedura are drept scop reducerea fenomenului absenteismului prin dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor
adecvate ale prescolarilor;
8.2. Resurse necesare: În punerea în practică a procedurii sunt necesare în special resurse umane (toate cadrele didactice)şi materiale
pentru întocmirea formularelor pentru monitorizarea absenţelor.
8.3. Modul de lucru - 8.3.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii:
Compartimentul (postul)/acţiunea (operaţiunea)
1 Verificarea modului de aplicare a procedurii şi Comisia va verifica:
regulamentului şcolar  modul de înregistrare a absenţelor în cataloagele de la clasă de către profesori ;
 respectarea procedurii curente şi a ROI privind aplicarea măsurilor pentru
combaterea şi prevenirea absenteismului;
 centralizarea lunara a absenţelor.
2 Analizarea informaţiilor obţinute prin monitorizarea -analizarea informaţiilor şi informarea profesorilor asupra absenteismului şcolar;
absenţelor; - prezentarea către conducerea şcolii - a informărilor realizate;
- întocmirea raportului final
3 Discutarea activităţii cu cadrele didactice - prezentarea raportului în Consiliul Profesoral

8.3.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii:


Operaţiunea Acţiunea
1 Monitorizarea - transmiterea către ISJ ,pe forum a situatiei absentelor lunar(motivate si nemotivate);
absenteismului şcolar:

- cadrele didactice vor consemna, în mod obligatoriu, zilnic absenţele, în catalog;


- centralizarea absenţelor din catalogul grupei de fiecare educatoare;
2. Prevenire şi - educatoarele vor aduce la cunoştinţa părinţilor în cadrul şedinţelor cu părinţii, prevederile ROFUIP;
combatere - educatoarele vor motiva absentele copiilor doar pe baza scutirilor medicale;
absenteismului şcolar;