Sunteți pe pagina 1din 3
{05.Buclum.nt 38, ood 700282, tag Romdnia, ‘esmaiksecrotarlat@socolasy wawsocolaet, “1394 YP. M... QF srpuiocRarie pentru ocuparea pentru ocuparea posturilor vacante de referent de specialitate gr. 1 (S)- studii economice,1 post refernt de specialitate debutant — studii sociologie, 1 post referent de specialitate debutant- studii psihologie . LEGE Nr. 53 din 24 ianuarie 2003 -Codul muneii, cu modificarile $i completirile ulterioare LEGE Nr. 95 din 14 aprilie 2006 -privind reforma in domeniul sinati,ii cu modificirile si completatile ulterioare- Titlul VII -Spitale LEGE Nr. 46 din 21 ianuarie 2003 - Legea drepturilor pacientului LEGEA nt. 346/2002 pri yurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicati, cu modificdrile si completitile ulterioare; LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plitit din fonduri publice LEGEA Nr. 500 din 11 iulie 2002 -privind finanjele publice, cu modificarile si completarile ulterioare ORDIN nr. 446 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedui $i metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor ORDIN nr. 1.764 din 22 decembrie 2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgent locale, judefene si regionale din punctul de vedere al competenjelor, resurselor materiale si umane si al capacitifii lor de a asigura asistenta medicals de urgenta si ingrijirile medical e definitive paciengilor aflafi in stare critic ORDIN MS. nr. 870 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de mune, organizarea si efectnarea girzilor in unitajile publice din sectoral sanitar ORDIN MS. nr. 1229 din 1 august 2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performantelor profesional individuale si a modelului figei de evaluare a performanjelor profesionale individuale ORDIN MS. nr, 834 din 31 mai 2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unitifilor gi subunitdilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcjii de conducere, precum si funcfiile care beneficiaz’ de un numa de clase suplimentare fay de salariul de baz ORDIN MS. nr. 547 din 26 mai 2010 pentru aprobarea Regulamentului_privind acordarea sporurilor la salariile de baz LEGE nr, 263 din 16 decembric 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completirile ulterioare ORDIN nr. 869 din 9 iulie 2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfisurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist gi chimist din unitatile sanitare publice, precum si functiilor de gef de sectie, sef de laborator si sef de compartiment din unititile sanitare fra paturi, respectiv a functiei de farmacist-sef in unitajile sanitare publice cu paturi ORDIN MS. nr. 1470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in fimcfii, grade si tepte profesionale a personalului contractual din unitijle sanitare publice din sectorul sanitar HOTARARE nr. 500 din 18 mai 2011 privind registrul general de evidena a salariagilor, cu modificaile si completirile ulterioare ORDIN MS. nr, 1918 din 25 inlie 2011 pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligafi si le prezinte la inspectoratul teritorial de munc& pentru objinerea parolei, precum gi a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor {n format electronic, cu modificarile si completitile ulterioare ORDIN MS.nr. 1764 din 22 decembrie 2006 privind aprobarea criteriilor de lasificare a spitalelor de urgent locale, judetene si regionale din punctul de vedere el competengelor, resurselor materiale si umane si al capacitajii lor de a asigura asistenta medicals de urgenta si ingrijirile medicale definitive pacientilor aflati in stare oritica HOTARARE nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, cu modificarile si completdirile ulterioare ORDIN nr. 1778 din 28 decembrie 2006 pri modificérile si completirile ulterioare ind aprobarea normativelor de personal, cu LEGE nr. 182 12 aprilie 2002 privind protecfia informafiilor clasificate, ou modificatile si completirile ulterioare HOTARARE nr. 781 din 25 iulie 2002 privind proteciia informafiilor secrete de serviciu HOTARARE nr, 1.349 din 27 noiembrie 2002 privind colectarea, transportul, distribuirea si protectia, pe teritoriul Romaniei, a corespondentei clasificate, cu modificarile si. completarile ulterioare HOTARARE nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru_privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunziitor functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice B, DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR 1. Scoala Nafionald de Séndtate Public& si Management Sanitar - Managementul spitalului, editura Public H Press, 2009 Bucuresti Regulamentul Intern al Institutului de Psihiatrie Socola lasi- postat pe www.socola.cu . Fisa postului MANAGER,

S-ar putea să vă placă și