Sunteți pe pagina 1din 8

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare


Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Municipiul Timisoara

Adresa postala: Bv. C.D.Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40
256408367, In atentia: Maria Mezei, Email: achizitiipublice@primariatm.ro, Fax: +40 256408477, Adresa internet (URL): www.primariatm.ro, Adresa
profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

OFERTELE/PROIECTELE SAU SOLICITARILE/CERERILE DE PARTICIPARE SAU CANDIDATURILE TREBUIE TRIMISE LA


Municipiul Timisoara

Adresa postala: Bv. C. D. Loda nr. 1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Relationare Directa cu
Cetatenii, cam.12 - parter, In atentia: ghiseul 10 sau 11
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Executia lucrarilor de reparatii constructii si instalatii la Liceul de Industrie Alimentara str. Bogdanestilor nr. 32A, Timisoara

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari

Executarea

Locul principal de prestare: Liceul de Industrie Alimentara, str. Bogdanestilor nr. 32A, Timisoara

Codul NUTS: RO424 - Timis

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


In baza contractului se vor executa lucrari de „Reparatii constructii si instalatii la Liceul de Industrie Alimentara str. Bogdanestilor nr. 32A,
Timisoara ”, in conformitate cu cerintele impuse prin documentatia tehnica atasata invitatiei de participare.
Valoarea totala estimata a contractului, este de 529.736 lei fara TVA. Conform documentatiei tehnice elaborata de proiectant, la aceaste
lucrari nu sunt prevazute cheltuieli diverse si neprevazute.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

45300000-0 Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 19-09-2014 10:43 Pagina 1/8


Fisa de date
In baza contractului de „Reparatii constructii si instalatii la Liceul de Industrie Alimentara str. Bogdanestilor nr. 32A, Timisoara ”, se vor
executa lucrari de reparatii si amenajari:
- demontari, desfaceri (tamplarie degradata, placaje, tevi, obiecte sanitare, etc.);
- inlocuire tamplarie PVC (usi);
- inlocuire tamplarie lemn (usi);
- zidarie;
- tencuieli + glet;
- pereti rigips;
- placaje faianta;
- pardoseli gresie;
- zugraveli + vopsitorii;
- inlocuire obiecte sanitare echipate complet;
- montare tevi PVC inclusiv fitingurile aferente;
- montare tevi zincate inclusiv fitingurile aferente;
- montare tevi cupru inclusiv fitingurile aferente;
- revizuire instalatie electrica si inlocuirea aparatelor si corpurilor de iluminat, in concordanta cu cerintele impuse in documentatia tehnica
atasata invitatiei de participare.
Ofertantii pot depune oferta doar pentru executia integrala a lucrarilor inclusiv procurarea materialelor, prepararea si punerea in opera a
acestora, predarea la cheie.
Valoarea totala estimata a contractului este de 529.736 lei fara TVA. Conform documentatiei tehnice elaborata de proiectant, la aceaste
lucrari nu sunt prevazute cheltuieli diverse si neprevazute.
Valoarea estimata fara TVA: 529,736.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


3 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Cuantum 10.500 lei, perioada de valabilitate minim 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor, stabilit in invitatia de participare.
Forma de constituire a garantiei de participare: conform art.86 alin.(1), (2) si (3) din HG925/2006, prin virament bancar în contul
RO12TREZ6215006XXX000334 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, Beneficiar: Municipiul Timisoara, cod fiscal 14756536 - copia
documentului sau instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta în
original, în cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus. Garantia de participare poate fi constituita si in alta moneda
decat lei, caz in care se va utiliza cursul stabilit de BNR din data publicarii invitatiei de participare.
În cazul în care ofertantul este IMM, acesta poate beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004 referitoare la reducerea cu 50% a valorii
garantiei de participare, situatie în care acesta va depune toate actele legale care sa ateste calitatea de IMM. În situatia asocierii unui IMM
cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM-urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica
prevederile art.16, alin.(2), din Legea 346/2004
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

5% din valoarea contractului, fara T.V.A.(2,5 % în cazul IMM). Modul de constituire a garantiei de buna executie: conform art.90 aliniat (1) si
(3), din HG 925/2006, cu ultimele completari si modificari. În cazul în care ofertantul este IMM, acesta poate beneficia de prevederile Legii
nr. 346/2004 referitoare la reducerea cu 50% a valorii garantiei de buna executie, daca sunt depunse toate actele ref. la calitatea de IMM a
ofertantului/asociatilor, in cadrul unei oferte comune
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Buget local

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 alin (1) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 19-09-2014 10:43 Pagina 2/8


Fisa de date
c)HG nr.1660/2006-aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor ref.la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice
din OUG34/2006;d)Ordinul presedintelui A.N.R.M.A.P.nr.314/2010- punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatie cu oferta
independenta;e)Ordinul presedintelui A.N.R.M.A.P.nr.302/2011- aprobarea formularelor standard ale PV al sedintei de deschidere a
ofertelor si Raportului procedurii,aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii;f)Ordinul presedintelui A.N.R.M.A.P.nr.509/2011-formularea criteriilor de calificare si
selectie;g)Ordin al pres.ANRMAP 170/2012- interpretarea art.69^1 din OUG 34/2006;h)Ordin al pres.ANRMAP 171/2012- clarif.ce vizeaza
continutul doc.de atribuire;i)site-ul: www.anrmap.ro;j)Alte acte normative in vigoare cu implicare directa la elaborarea ofertei,conform
specificului contractului

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului


1.Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.180 din OUG 34/2006, actualizata. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator)
trebuie sa completeze si sa prezinte Formularul 12A.
2.Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, actualizata. Operatorul economic (lider, asociat)
trebuie sa completeze si sa prezinte Formularul 12B.
Tertul sustinator, daca este cazul, trebuie sa completeze Formularul 12B, numai pentru situatiile prevazute la art 181, litera a), c^1) si d) din
OUG 34/2006, actualizata;
3.Certificate privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul de stat si catre bugetul local:
a) Certificat de atestare fiscala emis de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social
operatorul economic, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de
depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.
b) Certificat fiscal privind indeplinirea obligatiilor de plata privind impozitele si taxele locale pentru sediu social al operatorului economic,
emis de structura de impozite si taxe locale, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei în care este
prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.
Inregistrarea de datorii restante fata de obligatiile fiscale va atrage eliminarea ofertantului in cauza, cu exceptia cazului in care s-au acordat
inlesniri la plata de catre organele competente.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii
economnici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art 11 alin 4 din HG 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile
prevederile art. 9 alin. (3) din Ordin nr 509 /2011.
Persoane juridice straine: vor prezenta certificatele sus-mentionate (sau documente echivalente) în conformitate cu prevederile legale în
vigoare în tara în care este stabilit ofertantul, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei în care este
prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Persoane juridice straine: vor prezenta certificatele sus-mentionate (sau documente echivalente) în conformitate cu prevederile legale în
vigoare în tara în care este stabilit ofertantul.
4.Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.69¹ din OUG 34/2006, actualizata. Operatorul economic (lider, asociat,
subcontractant, tert sustinator) trebuie sa completeze si sa prezinte Declaratia pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile
art. 69^1 din O.U.G. nr.34/2006 , actualizata (Formularul 12D).
Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante care aproba/semneaza documente emise in legatura cu prezenta
procedura de atribuire:
Nicolae Robu – Primar,
Dan AurelDiaconu - Viceprimar;
Traian-Constantin Stoia - Viceprimar;
Sorin Dragoi – Administrator Public
Smaranda Haracicu - Director economic;
Consilieri locali: Boglut Dorel; Boncea George–Flavius; Ciuhandu Ovidiu; Dimeca Radu Dragos; Folica Petrica; Geana Nistor Pavel;
Grigoroiu Grigore; Herzog Bogdan Radu; Idolu Iulian Daniel; Jichici Ciprian-Corneliu; Jumanca Romanita –Adina –Delia; Mosiu Simion;
Olteanu Ramona-Isabela; Orza Adrian Romita; Petrisor Andrei–Romulus; Ruset Vasile; Sandu Constantin–Stefan; Saracan Maria; Simonis
Alfred–Robert; Stoian Florian; Taropa Lucian Dorel; Tîrziu Adelina-Larissa; Toanca Radu -Daniel; Vesa Vasile-Teodor; Wolf Elena;
site:www.primariatm.ro;
Persoanele cu functie de decizie din cadrul AC,in ceea ce priveste organizarea,derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Presedinte
titular:DAN AUREL DIACONU; Membrii titulari: STELIANA STANCIU; GABRIALA VIZITEU; SILVIA PAVLEAC; CORINA RADU; MARIA
MEZEI; ADINA BALOGH; Presedinte rezerva: MIHAI COSTA; Membrii rezerva: RAMONA RADU; MARIANA HEGHES; MARIUS DUMA;
CRENGUTA OPREA; LUCRETIA SCHIPOR; DANIELA STEFAN; Experti cooptati: Titular: GAMA PAUELIAN; Rezerva: BURTIC PASCU;
5.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP 314/12.10.2010 - Operatorul economic (lider, asociat)
trebuie sa completeze si sa prezinte Formular 20;
Nota: Documentele emise in alta limba decât limba romana vor fi transmise în limba în care au fost emise, însotite de traducerea autorizata
a acestora în limba româna.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


1.Pentru persoane juridice/fizice romane se va prezenta:
Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu
originalul”, din care sa reiasa obiectul de activitate al operatorului economic. Datele/informatiile precizate in acest document sa fie
reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, mentionata in invitatia de participare. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent
în domeniile de activitate principale/secundare cuprinse în certificatul constatator emis de ONRC.
In cazul in care Certificatul constatator emis de ONRC este prezentat in copie lizibila certificata „conform cu originalul”, acesta poate fi
solicitat ofertantului clasat pe primul loc in original/copie legalizata pentru conformitate.

2.Pentru persoane juridice /fizice straine (daca este cazul), se vor prezenta:
Documente edificatoare care dovedesc o forma de înregistrare ca persoana juridica sau de înregistrare /atestare ori apartenenta din punct
de vedere profesional la organisme legal constituite, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este resident. Obiectul
contractului trebuie sa aiba corespondent in domeniile de activitate cuprinse in datele/informatiile precizate in aceste documente, care
trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, mentionata in invitatia de participare.
Nota: În cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici-Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (înregistrare)
– se va demonstra (dupa caz) prin prezentarea documentelor solicitate de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de
asociere, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 19-09-2014 10:43 Pagina 3/8


Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globala, care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani Pentru demonstrarea cifrei de afaceri globala din ultimii 3 ani
(2013, 2012, 2011), sa fie de minim 1.058.000 lei (Formular B1). IMM-urile (2013, 2012, 2011), ofertantul va completa formularul de
beneficiaza de reducerea cu 50% a cifrei de afaceri. În cazul în care oferta informatii generale - Formular B1, (in original), luand in
este depusa de un grup de asociati care se încadreaza în categoria IMM, considerare cifra de afaceri anuala pentru fiecare din cei trei ani
fiecare asociat are obligatia de a depune declaratia de încadrare în si aplicand media la suma acestora; Declaratia privind
categoria IMM, pentru a beneficia de reducerea cu 50% a cifrei de afaceri. incadrarea in categoria intrprinderilor mici si mijlocii, conform
modelului prevazut de lege, dupa caz. Atunci cand un grup de
operatori economici depune oferta comuna, situatia economica
si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului. Cerinta poate fi indeplinita
in intregime de catre un singur tert sustinator conform art.186 din
OUG 34/2006, caz in care se va completa si Formular 34 +
anexele aferente acestuia; Echivalenta in euro/alte monede
decat euro,se va calcula la cursul valutar mediu anual comunicat
de catre Banca Nationala a Romaniei (http://www.bnr.ro).
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
1.) Resurse umane 1.a) Se vor completa si prezenta: Formular 12I si Anexa 1 la
1.a) Se va prezenta: -declaratia privind efectivul mediu anual ale Formular 12I; Pentru oferta comuna,depusa de mai multi
personalului angajat si al cadrelor de conducere pe ultimii 3 ani (Formular operatori economici, cerinta se considera indeplinita prin luarea
12I); - lista nominala cuprinzand informatii referitoare la studiile, pregatirea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului(cumulat
profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru îndeplinirea pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de
contractului (Anexa 1 la Formular 12I) asociere). Cerinta poate fi indeplinita si de un tert sustinator
conform art.190 din OUG 34/2006, caz in care se va completa si
formular 34 + anexele aferente acestuia.
Personalul responsabil nominalizat in Anexa la Formular 12I, trebuie sa 1.b) Pentru persoana nominalizata ca sef santier, se vor anexa :
acopere urmatoarele pozitii cheie: -CV-ul, document semnat, prezentat în original/copie
1.b) Sef de santier legalizata /copie lizibila, semnata de ofertant cu
Se vor anexa: mentiunea„conform cu originalul” din care sa rezulte experienta
- CV-ul, din care sa rezulte experienta profesionala; profesionala;
- declaratie de disponibilitate; - declaratie de disponibilitate, document semnat de titular, in
original. Pentru oferta comuna-depusa de mai multi operatori
economici, cerinta se considera indeplinita prin luarea în
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat
pt.toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere).
Cerinta poate fi indeplinita si de un tert sustinator conform
art.190, din OUG 34/2006, caz in care se va completa si
formular 34 + anexele aferente acestuia.
1.c) Unul sau mai multi Responsabili Tehnici cu Executia, conform 1.c) Pentru Responsabilul Tehnic cu Executia nominalizat, se
L10/1995, atestati în domeniul Constructii civile, conform Ordinului nr. 777 vor anexa :
din 26 mai 2003. Se vor anexa:
Se vor anexa: - certificat/e de atestare RTE insotit/e de
- certificat/e de atestare RTE insotit/e de legitimatie, valabil/a la data limita de depunere a ofertelor;
legitimatie, valabil/a la data limita de depunere a ofertelor; - certificat/atestat echivalent pentru expertii straini, iar la
- certificat/atestat echivalent pentru expertii straini, iar la momentul semnarii momentul semnarii contractului vor prezenta documentele
contractului vor prezenta documentele recunoscute si de autoritatile recunoscute si de autoritatile romane, conf. art. 23 din
romane, conf. art. 23 din Instructiunea ANRMAP nr. 1/2013. Instructiunea ANRMAP nr. 1/2013.
- declaratie/i de disponibilitate; - declaratie/i de disponibilitate;
Pentru oferta comuna-depusa de mai multi operatori
economici,cerinta se considera indeplinita prin luarea în
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat
pt.toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere).
Cerinta poate fi indeplinita si de un tert sustinator conform
art.190, din OUG 34/2006, caz in care se va completa si
formular 34 + anexele aferente acestuia.
1.d) Responsabil SSM, conform Legii 319/2006; 1.d) Pentru persoana nominalizata ca responsabil SSM, se vor
Se vor anexa: anexa :
- dovezi care sa ateste calificare in domeniul Securitatii si Sanatatii in - dovezi care sa ateste calificare in domeniul Securitatii si
Munca; Sanatatii in Munca, conform legislatiei in vigoare;
- declaratie de disponibilitate; - declaratie de disponibilitate, document semnat de titular in
original;Pentru oferta comuna-depusa de mai multi operatori
economici, cerinta se considera indeplinita prin luarea în
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat
pt.toti operatorii economici semnatar ai acordului de asociere).
Cerinta poate fi indeplinita si de un tert sustinator conform
art.190, din OUG 34/2006, caz in care se va completa si
formular 34 + anexele aferente acestuia.
2. Experienta similara: 2.a) Se vor completa si prezenta: Formular 12E si anexa la
2.a) Se va prezenta o declaratie privind lista principalelor lucrari similare Formular 12E.
executate in ultimii 5 ani, perioada raportata la termenul limita de primire a
ofertelor precizat in invitatia de participare-Formular 12E si lista Anexa la
Formular 12E.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 19-09-2014 10:43 Pagina 4/8


Fisa de date
2.b) Suma valorilor lucrarilor similare executate la nivelul a minim unu, 2.b) Pentru minim unu - maxim 3 (trei) contracte din ultimii 5 ani
maxim 3 contracte sa fie cel putin egala cu 529.000 lei fara TVA. Pentru (calculati anterior datei limita de depunere a ofertelor), se vor
aceste lucrari se vor anexa certificari de buna executie (Procese verbale de prezenta certificari de buna executie, din care sa rezulte
receptie, recomandari, certificate constatatoare, etc.),in copii lizibile“conform indeplinirea cerintei privind nivelul minim impus. In cazul unei
cu originalul”, continând beneficiari, indiferent daca acestia din oferte comune depusa de mai multi operatori economici, cerinta
urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, valori, perioade, locul de se considera indeplinita prin luarea în considerare a resurselor
executie a lucrarilor si precizeaza daca eu fost efectuate conform normelor tuturor membrilor grupului (cumulat pentru toti operatorii
profesionale din domeniu. economici semnatari ai acordului de asociere).Se poate opta
pentru indeplinirea integrala a cerintei de catre un tert sustinator
conform art.190 din OUG 34/2006, caz in care se va completa
formular 34 + anexele aferente acestuia. Echivalenta in euro/alte
monede decat euro,se va calcula la cursul valutar mediu annual
comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei
(http://www.bnr.ro).
3. Dotari tehnice Ofertantul va prezenta: Declaratia privind Lista cu 3.Se vor completa si prezenta: Formular 12H privind Lista anexa
utilajele,instalatiile si echipamente tehnice de care dispune operatorul privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice si
economic, modalitatea prin care sunt acestea asigurate pentru indeplinirea
considerate strict necesare pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului (dotare proprie/de la terti/contracte sau conventii de
contractului de lucrari-Formular 12H insotit de lista anexa. inchiriere/orice alta forma de dispozitie asupra
utilajelor/echipamentelor, etc). În cazul unei oferte comune
depusa de mai multi operatori economici cerinta se considera
îndeplinita prin luarea în considerare a resurselor tuturor
membrilor grupului (cumulat pentru toti operatorii economici
semnatari ai acordului de asociere).Cerinta poate fi îndeplinita si
de catre tertul sustinator conform art.190 din OUG 34/2006, caz
in care se va completa si Formularul 34 + anexele
aferente acestuia.
4.Informatii privind subcontractantii (daca este cazul): 4.Se vor prezenta (daca este cazul):
Declaratia si lista cuprinzând subcontractatii, conform Formular 12G, Declaratia si lista cuprinzând subcontractatii, conform
precum si acordurile de subcontractare Formular 15; Ofertantii sunt obligati Formular 12G, precum si acordurile de subcontractare Formular
sa precizeze: partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le 15; Ofertantii sunt obligati sa precizeze: partea/partile din
subcontracteze; In conformitate cu prevederile art. 11 alin. (7) din HG contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze; In
925/2006 “(...) resursele materiale si umene ale subcontractantilor declarati conformitate cu prevederile art. 11 alin. (7) din HG 925/2006 “...
se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care resursele materiale si umene ale subcontractantilor declarati se
urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul
acest sens”. care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente
În cazul în care,parti din contractul de achizitie, urmeaza sa se relevante in acest sens”.
îndeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti ofertantul câstigator are În cazul în care,parti din contractul de achizitie, urmeaza sa se
obligatia de a prezenta, la încheierea contractului de achizitie publica, îndeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti ofertantul
contractele încheiate între acesta si subcontr.nominalizati în câstigator are obligatia de a prezenta, la încheierea contractului
oferta.Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se de achizitie publica, contractele încheiate între acesta si
vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica; subcontr.nominalizati în oferta. Contractele prezentate trebuie sa
fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la
contractul de achizitie publica;
5.Informatii privind asociatii (daca este cazul): 5. Acordul de asociere (în cazul ofertei depuse în
Acordul de asociere (în cazul ofertei depuse în comun), încheiat în vederea comun),încheiat în vederea participarii la procedura de atribuire
participarii la procedura de atribuire a contractului - Formular 14. a contractului - Formular 14.
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme Se vor prezenta în original/copie legalizata sau copie lizibila
independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a certificata „conform cu originalul”-semnata si stampilata de
standardelor de asigurare a calitatii, conform ISO 9001/echivalent si a reprezentantul legal al ofertantului, certificatele ISO
standardelor de protectia mediului ISO 14001/echivalent, pentru executia 9001/echivalent si ISO14001/echivalent, pentru executia
lucrarilor similare, valabile la termenul limita de primire a ofertelor precizat in lucrarilor similare -documente valabile la termenul limita de
invitatia de participare primire a ofertelor precizat in invitatia de participare. În cazul
unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici,
fiecare membru semnatar al acordului va prezenta certificatele
mentionate, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 19-09-2014 10:43 Pagina 5/8


Fisa de date
Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Da

Au dreptul sa participe la faza finala de licitatie electronica doar ofertantii înregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.),
(conform art. 42 si 44 alin (2) din Hotarârea nr. 1660/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare) si carora le-au fost transmise
invitatii de participare la aceasta faza simultan, pe cale electronica prin intermediul SEAP, conform prevederilor art. 165 alin. (2) din OUG
34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. In cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera doar la pretul
total al ofertei. Ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ultima oferta depusa. Autoritatea contractanta nu impune limite pana la
care poate fi imbunatatit pretul total ofertat. Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare
informatii referitoare la:cea mai buna oferta. In cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decât sa îmbunatateasca ultima oferta
depusa. Numarul de runde: 1; Durata runda: o zi.

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: USD

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
120 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica va contine:
1) Parte descriptiva- elaborata astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite si asumate in totalitate cerintele din documentatia de
atribuire.Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii propunerii tehnice cu cerintele impuse prin Caietul de sarcini, anexele
aferente acestuia si eventualele clarificari/raspunsuri la clarificari, atasate invitatiei de participare publicate in SEAP. Orice referire din caietul
de sarcini cu privire la nume firma, marca, sistem de fabricatie, etc., va fi insotita de sintagma „sau echivalent;
2) graficul de realizare a lucrarii - durata de executie: maxim 3 luni;
3) o declaratie pe propria raspundere - Formular PM, prin care acesta certifica faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile
referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt in vigoare la nivel national si care vor fi respectate de catre ofertant pe
parcursul îndeplinirii contractului de lucrari. Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind
reglementarile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii: Inspectoratul Teritorial de Munca, sau de pe site-ul
http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html
4) un exemplar de contract, semnat si stampilat, ceea ce confirma acceptarea tuturor clauzelor contractuale, sau, dupa caz, amendamente
privind clauzele acestuia.
5).Se vor anexa urmatoarele:
- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (F1);
- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (F2);
- listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari - devize oferta (F3);
- listele cuprinzand consumurile: de resurse materiale, cu mana de lucru, de ore de functionare a utilajelor de constructii, privind
transporturile, conform solicitarilor din documentatia de atribuire
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara va contine: Formularul de oferta – Formular 10C, care reprezinta elementul principal al propunerii financiare si Anexa
C7 la formularul de oferta. - Ofertantul va exprima pretul din propunerea financiara în lei fara TVA. Pretul va ramane ferm pe toata durata de
derulare a contractului.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 19-09-2014 10:43 Pagina 6/8


Fisa de date
Oferta va fi înregistrata la sediul autoritatii contractante: Bv. C.D Loga nr.1,cod 300030, Timisoara, Serviciul Relationare Directa cu
Cetatenii ,camera 12 – parter , ghiseul 10 sau 11 Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel încât oferta sa fie primita si înregistrata de
catre autoritatea contractanta , la camera 12 – parter, ghiseul 10 sau 11, pâna la data si ora limita pentru depunere stabilita în invitatia de
participare. Ofertantul îsi asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora. Toate documentele depuse, respectiv documentele de
calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara si documentele care însotesc oferta trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala
neradiabila si vor fi numerotate, stampilate si semnate pe fiecare pagina de reprezentantul/ reprezentantii autorizat/ autorizati corespunzator
sa angajeze ofertantul în contract. În cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective
trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. Toate documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea
autorizata în limba româna. Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre
persoana/persoanele autorizata/autorizate sa semneze oferta. Originalul si copia ofertei (propunerea tehnica si propunerea financiara)
marcate cu „original” si respectiv „copie”, se introduc într-un plic interior care se marcheaza cu denumirea si adresa ofertantului. Acest plic
împreuna cu documentele de calificare se introduc într-un plic exterior, închis si netransparent marcat dupa cum urmeaza: MUNICIPIUL
TIMISOARA; Bv. C. D. Loga nr.1 Oferta pentru atribuirea contractului de „Reparatii constructii si instalatii la Liceul de Industrie Alimentara
str. Bogdanestilor nr. 32A, Timisoara ”.
A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE data si ora - precizate în invitatia de participare pentru deschiderea ofertelor.
Informatii privind documentele care însotesc oferta:
Intr-o folie de plastic transparenta, atasate exterior plicului de oferta (mentionat mai sus), se vor prezenta urmatoarele:
1. Opis documente
2. Scrisoare de inaintare
3. Declaratie de participant la procedura completata în conformitate cu Formularul 12C - se va completa si de catre asociat (daca este
cazul);
4.Împuternicirea - oferta trebuie sa fie însotita de împuternicirea scrisa prin care semnatarul ofertei este autorizat sa angajeze ofertantul în
procedura de achizitie publica
5.Garantia pentru participare - ofertantul trebuie sa prezinte garantia pentru participare în conformitate cu prevederile referitoare la
cuantumul, forma de prezentare si avand perioada de valabilitate solicitata. Neprezentarea garantiei de participare astfel cum este aceasta
precizata in prezentul document la cap. III.1.1.a), atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila, conform art.36, alin.(1) litera a) din
HG925/2006;
6.Declaratia privind incadrarea in IMM, conform Anexei I din Legea 346/2004 (daca este cazul)
7. Declaratie privind oferta depusa, conform art.170 din OUG 34/2006 - Formular 1, in care se vor indica informatiile
confidentiale/clasificate/protejate de un drept de proprietate intelectuala, cuprinse in cadrul ofertei (propunere tehnica si propunere
financiara).
8. Declaratia pe propria raspundere însotita de anexa, conform art. 11 alin (4) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
doar în masura în care operatorul economic opteaza pentru aceasta;
Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in
vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea
acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului
sub acest aspect.
Toate costurile privind intocmirea, redactarea si expedierea ofertei, vor fi suportate de operatorul economic ofertant, fara a putea emite
pretentii asupra autoritatii contractante, in acest sens.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 19-09-2014 10:43 Pagina 7/8


Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


1.Pentru vizualizare documente atasate, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic
(program disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
2. In cazul in care doi sau mai multi operatori economici au aceeasi propunere financiara, situate pe pozitia cu cel mai mic pret ofertat in
licitatia electronica, pentru departajare, se va solicita acestora o noua propunere financiara, in plic inchis, caz în care contractul va fi atribuit
ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
3. Pentru demonstrarea încadrarii în categoria IMM ofertantul va prezenta în mod obligatoriu declaratia pe propria raspundere a
reprezentantului/reprezentatilor legal/legali al/ai întreprinderii interesate. Declaratia pe propria raspundere privind încadrarea în categoria IMM
va fi completata conf. modelului prevazut în Anexa nr.1 din Legea 346/2004.Pentru o oferta depusa de o asociere, reducerea la jumatate se
aplica numai în cazul în care asocierea este alcatatuita exclusiv din IMM-uri, indififerent daca acestea sunt persoane fizice sau juridice,
române ori straine.
4. Raspunsul la solicitariile de clarificari va fi postat in SEAP in sectiunea destinata clarificarilor.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Timisoara -Serviciul Achizitii Publice

Adresa postala: Bv. C.D. Loga nr. 1 - cam.223, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Tel. +40 256408478, Email:
achizitiipublice@primariatm.ro, Fax: +40 256408477

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 19-09-2014 10:43 Pagina 8/8